1 BASYAZI.indd

Transkript

1 BASYAZI.indd
Say× 15
KIú - 2013
LEZZET BAHARAT
MEKÂN PUUR
GEZã KARAHAYIT
RÖPORTAJ KENT HASTANESý
HOBã YEMEK
BAäYAZI
Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile
büyümemizi sürdüreceğiz
2012, Sofra Grup için oldukça baûar×l× geçen bir y×l oldu.
Geçen y×l Türkiye ekonomisi ciddi oranda bir yavaûlama yaûad×ø×
halde Grubumuz yüzde 30’lar× aûan bir büyüme gösterdi. Bu arka
arkaya 5 y×l boyunca iki haneli istikrarl× bir büyüme demek.
Bu baûar×y×, birinci s×n×f yemek ve destek hizmetlerinin
tedarikçisi olarak; süper ekip, süper hizmet ve süper sonuç
vizyonu ile iû ortaklar×m×z×n bizlere güvenmesi sayesinde
baûard×ø×m×za inan×yorum. Çünkü biz kendimizi, müûterilerimizin,
iû ortaklar×m×z×n ve çal×ûanlar×m×z×n ortak faydas× için sürekli ve en
verimli ûekilde en üst seviyede hizmet sunmaya adad×k.
2012’nin sonunda Antalya’da yapt×ø×m×z y×l sonu toplant×m×zda
Sofra Grup olarak yakalad×ø×m×z bu baûar×l× ivmeyi deøerlendirdik
ve kutlad×k. 2013 y×l× için yeni hedeflerimizi belirledik. Moral ve
motivasyonumuzu art×rarak toplant×dan ayr×ld×k.
Özellikle son y×llarda ekonomide istikrar× korumak, krizden
etkilenmemek için Türkiye’nin yapt×ø× ataklardan sonra, biz de Sofra
Grup olarak Compass’×n tüm dünyadaki baûar×l× operasyonlar×
aras×nda ilk 10 ülke aras×na girdik. Bu sebeple diøer ülkelerin ve
özellikle Compass merkez yönetiminin dikkatlerini üzerimize çektik.
Ard×ndan Compass Group, Türkiye’deki baûar×l× operasyonlar×
ve uygulamalar× yerinde görmek için çeûitli dönemlerde farkl×
konulardaki forumlar×n× Türkiye’de düzenlemeye baûlad×. Sofra
Grup olarak bu forumlarda Compass Group’un faaliyet gösterdiøi
tüm ülkelerdeki üst düzey yöneticileri ùstanbul’da aø×rlamaktan ve
ayn× zamanda ülkemizi tan×tmaktan mutluluk duyduk.
Büyük bir büyümeyi hedeflediøimiz 2013 y×l×nda da özellikle
eøitim ve saøl×k sektörüne yönelik çal×ûmalar×m×z× sürdürüyoruz.
Hizmet verdiøimiz projelerimizin say×s×n× daha da art×racaø×m×z
bu y×l, perakende sektöründe de büyümeyi düûünüyoruz.
Hat×rlayacaø×n×z gibi geçen y×l catering konusunda iû birliøi
yürüttüøümüz birçok müûterimizin tesisleri içindeki kafe
alanlar×nda da faaliyet göstermeye baûlad×k. Bu kapsamda
Amigo ile Delimarche Cafe’nin ard×ndan Caffe Liscio markas×n×
müûterilerimizle buluûturduk. Bu y×l perakende hizmetlerimize
yeni bir segment daha ekleyerek, yeni restoran konseptimiz
Puur’u hizmete soktuk. Eyüp’teki Flatofis’in Food Court k×sm×nda
Ocak ay× baû×nda faaliyete geçen büyük ölçekli restoran×m×z bir
ay dolmadan tam kapasite çal×ûmaya baûlad×.
Yakalad×ø×m×z bu baûar×da emeøi geçen tüm çal×ûanlar×m×za,
bizlere her daim güvenen müûterilerimize ve ülkemizin her bir
yöresindeki tedarikçilerimize en içten teûekkürlerimi sunar,
herkese çok güzel bir 2013 y×l× temenni ederim...
Yaûar Büyükçetin
Sofra Grup CEO
ãÇãNDEKãLER
4
Ara SÃcak
6
Lezzet
Yemeøe lezzet katan sihirli iksirler…
10
SöyleÅi
Türkiye’nin en büyük toptanc× marketi
Metro Cash & Carry
14
14
Mekân
Puur yeni restoran konseptimiz
18
Röportaj
Uzmanl×k, teknoloji ve konforun birleûtiøi hastane
22
SaÁlÃk
Elimizin alt×ndaki C vitamini depolar×
24
Hobi
“Esin kaynaø×m anneanne yemekleri oldu”
28
Gezi
úifal× sular×, antik tarihi ile Karahay×t
32
Spor
Soylular×n oyunu golf popüler sporlar aras×na girdi
34
Sofra'nÃn UstalarÃ
“Lezzetli bir yemek ruh halimizi deøiûtirir”
2
36
Bizden Haberler
40
Kültür Sanat
22
ãÇãNDEKãLER
10
18
6
32
24 28
Yay×na Haz×rl×k
Say× 15
KIú
ùmtiyaz Sahibi
Sofra Yemek
Üretim ve Hizmet Aú ad×na
Yaûar Büyükçetin
Sorumlu Müdür
Burcu Güvenç
ùçerenköy Mahallesi, Yeûilvadi Sokak,
STFA ùû Merkezi No: 3 Kat:11
Ataûehir 34752 ùstanbul
Yay×n Türü
3 ayl×k süreli, Yayg×n
34
Genel Yönetmen
Gürhan Demirbaû
Görsel Yönetmen
Yavuz Karakaû
Editör
Seher Karataû
Grafik ve Sayfa Tasar×m
Yasemin Can
Düzeltmen Editör
Ersel Ergüz
Fotoøraflar
Damla Salor, Murat Güney
ùletiûim
Yaz× ùûleri: (0212) 440 27 82 - Pazarlama: (0212) 440 27 65
Sofra Grup Dergisi, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet Aú
taraf×ndan T.C. yasalar×na uygun olarak yay×mlanmaktad×r.
Derginin isim hakk×, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet Aú’ye aittir.
Dergide yay×mlanan yaz× ve fotoøraflar×n her hakk× sakl×d×r.
úirketten izinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullan×lamaz.
[email protected]
Bask×
Globus Dünya Bas×nevi
100. Y×l Mahallesi 34440 Baøc×lar /ùstanbul
Tel: 0212 440 24 24
3
ARA SICAK
Yudum’a Ümit
Ünal’×n eli de÷di
Yudum Zeytinyaø×, modac× Ümit Ünal’×n özel
tasar×m×yla s×n×rl× say×da üretilen ince ve zarif
ûiûesiyle raflarda yerini ald×. “Yemeøine gençlik
kat” slogan×yla hafif tad× ve gurme lezzetiyle
sofralar×m×zda yer alan Yudum Zeytinyaø×,
ünlü modac× Ümit Ünal’×n tasarlad×ø× s×n×rl×
say×da ûiûedeki özel ürününü tüketicisiyle
buluûturdu. Keramik ve topraø×n dokusunu
cama aktaran yeni ûiûesiyle “Yudum
Limited Edition Zeytinyaø×”, olas× en ince
aø×zl×k formuyla zeytinyaø× sevenlerin
beøenisine sunuldu. Yudum Zeytinyaø×’n×n
yenilikçi bir yaklaû×mla ortaya ç×kan
yeni ûiûesi, zeytinyaø×na farkl× bir estetik
kazand×r×yor.
Movado ile asaleti
Cordon Bleu Türkiye’de
e÷itime baúlad×
117 y×ld×r dünyan×n
en ünlü aûç×lar×n×
yetiûtiren Le Cordon
Bleu Türkiye’de
de aûç×l×k eøitimi
vermeye baûlad×.
Mutfak inceliklerini
öørenmek isteyen
herkese aç×k olan
eøitim programlar×na
7 Ocak 2013'te start
verildi. Aûç×l×ø×n "ûövalye niûan×" olarak da an×lan, 21
ülkede okullar× bulunan dünyan×n en prestijli aûç×l×k
okullar×ndan Le Cordon Bleu, Özyeøin Üniversitesi iû
birliøinde Türkiye’de. Kariyerini deøiûtirmek isteyen
ya da mutfak sanatlar×n×n inceliklerini öørenmek
isteyenler, programa kat×ld×ktan sonra sertifika
alabilecek. Bu iû birliøi ile Özyeøin Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatlar× Lisans Program×’ndaki
dersler Le Cordon Bleu master ûefleri taraf×ndan, Le
Cordon Bleu eøitim modülleri kullan×larak veriliyor.
bile÷inizde taú×y×n
Sanat ve tasar×m tutkunlar×n×n tercihi Movado,
Classic Museum ile zaman× daha yak×ndan takip etmenin
ayr×cal×ø×n× yaûat×yor. Tasar×m sanat×n×n eûsizliøini ùsviçre
yap×m×n×n kusursuzluøu ile birleûtiren Movado, siyah×n
asaletini Classic Museum serisine taû×yor. Kullan×m× kolay
kol saatleri tasarlayan Movado, birbirinden özel yüzlerce
modeliyle zarafet tutkunlar×n×n vazgeçilmezleri aras×nda
yer al×yor.
Hassas orant×l× gövdesi ile son derece diûi ve û×k bir
görünüme sahip Movado Classic Museum, parlak
ve pürüzsüz yüzeyi ile de dikkat çekiyor.
Siyah kadran ve banda sahip olan
Movado Classic Museum serisi,
çelik kasa ve 3 Atm su geçirmezlik
özelliøiyle saat tutkunlar×n×n
beøenisine sunuluyor. Swiss
Quartz makine, düz safir kristal
cam ve cesur timsah bant ise
lüksü sadelikle birleûtiriyor.
4
Kutsanmış tohum
‘Çörek otu’
Güzel kokusu ve keskin baharat tad× ile
yüzy×llard×r Ortadoøu, Asya ve Afrika’da yaûam×û
toplumlar taraf×ndan kullan×lan ûifal× çörek otu
yaø×, Oneva sayesinde tüketicilere soøuk pres
yöntemi ile sunuluyor. Tarihte doøal bir ilaç
olarak kullan×lan çörek otu yaø×, Ortadoøu’da
“Kutsanm×û Tohum” olarak da biliniyor. Baø×û×kl×k
sistemini güçlendirici etkileri nedeniyle kanser
baûta olmak üzere sinir sistemi hastal×klar×, ûeker
hastal×ø×, öksürük tedavisi, kalp hastal×klar× ve
kolesterolle mücadele, romatizma ve daha birçok
rahats×zl×øa olumlu etkileri çok say×da araût×rmaya
konu olan çörek otu yaø×n×n, salatalarda ve
zeytinyaøl×larda bir çay kaû×ø× öneriliyor.
ARA SICAK
Yılan Yılı için
yılan kalem ürettiler
Çin takviminde yer alan y×lan bilgelik, güç,
sezgi ve enerjinin sembolü olarak biliniyor.
Kalem üreticisi Cross da 2013 y×lan y×l×na özel
y×lan kalemi Cross Snake’i piyasaya sundu.
S×n×rl× say×da üretilen Cross Snake
kalemlerinde kullan×lan siyah renk Çin kültürüne
göre ciddiyet, prestij, sonsuzluk, dinginlik ve
entelektüelliøi çaør×ût×r×yor, mavi ise huzurun
simgesi olarak ilham veriyor.
Kalemdeki ûeffaf mavi ve parlak
siyah lake üzerine rodyum kaplama
detaylar, y×lan dizayn× kat kat el ile
yap×larak lakenin üzerine kaz×nm×û.
Ayr×ca pirinçten oluûan kapak ve
gövdeye sahip. 18 karat alt×n
kaplama rodyum kullan×larak
özenle iûlenmiû y×lan sembolü ile
Cross Snake’in dolma kalem,
tükenmez kalem ve roller
kalem çeûitleri bulunuyor.
Püf noktası
Limon kabuklar×n× çöpe atmak yerine, güneûli bir yere koyup
kurutursan×z, özellikle isli ve yaøl× mutfak eûyalar×n×z× ovarken
ûaû×rt×c× sonuçlar alabilirsiniz.
Sürahinizin dibi kir tutmuû ise, içine bir avuç tuz ile sirke koyup
çalkalad×ø×n×zda, tertemiz olacakt×r.
Limon sert ise, kesilmeden önce bir iki dakika s×cak suya
bat×rd×ø×n×zda daha sulu olur.
Buzdolab×n×z×n iyi soøutmas× için içine bir torba tuz koyun.
Aç×kta unutulan ve bayatlayan bisküvileri küçük f×r×n tepsisi içinde
birkaç dakika ×s×t×rsan×z, yeniden tazelik kazand×klar×n× görürsünüz.
Sodal× içecekleri, gaz×n×n kaçmas×n× engellemek için
buzdolab×n×n içine baû aûaø× yerleûtirin.
Soøan soyarken gözlerinizin yaûarmamas× için soøan× içi su dolu
bir tas×n içinde soyun.
Piûireceøiniz pilav×n tane tane ve beyaz olmas×n× istiyorsan×z
tencereye incecik kesilmiû bir dilim limon koyun.
Yeni Range Rover, daha hafif
Tamamen yenilenen Range Rover, ûimdiye kadar
üretilen en yetenekli ve en lüks Land Rover özelliøini
taû×yor. Daha hafif, daha güçlü ve çok daha zarif olan
Range Rover, dünyan×n en iyi lüks arazi arac× olma
özelliøini koruyor. Bir önceki modelde yer alan çelik
gövdeye nazaran yüzde 39 daha hafif olan ve 420
kilograma kadar aø×rl×k tasarrufu saølayan tamamen
alüminyum gövdeye sahip yeni Range Rover, dünyada
bütün bu özellikleri bünyesinde bar×nd×ran ilk arazi arac×.
İdeal bir tabletin çok ötesinde
Samsung en yeni tablet
modeli Galaxy Note
10.1 ile çok
iddial×. S-Pen
taû×mas×ndan dolay×
Note 10.1’in kal×nl×ø× önceki
modellere göre farkl×. 262x180x8.9 mm
boyutlar×ndaki cihaz×n S-Pen yuvas× saø alt taraf×nda
yer al×yor. S-Pen, Galaxy Note 10.1’in en büyük özelliøi olan
bu aparat, cihaz×n mevcut rakiplerine ve Windows 8 tabanl×
yeni nesil “dizüstü bilgisayar-tabletlere” karû× uzun süre geçerli
olmas×n× saølayacak en önemli fonksiyonlar× saøl×yor. S-Pen
ile tablet üzerinde her türlü iûlemi çok kolay ve h×zl× bir ûekilde
gerçekleûtirebiliyorsunuz. Klavye üzerinde h×zl× bir ûekilde yaz×
yazabiliyor, internet taray×c×s×n× elinizde bir fare varm×ûças×na
h×zl× kullanabiliyorsunuz. Dahas×, uygulamalar× kullanmak da
daha pratik bir hale geliyor.
5
LEZZET
BAHARAT
Yemeğe lezzet katan
sihirli iksirler…
6
LEZZET
Piçireceºiniz et ve sebze yemeºi, zeytinyaºlÇ ya
da tatlÇnÇn daha da lezzetli olmasÇ için hangi
baharatlarÇ kullanmak gerektiºini biliyor
musunuz? Ete kimyon ve kekiºin, tatlÇya tarçÇnÇn
yakÇçtǺÇnÇ bilsek bile bunlarÇ ne zaman ve ne
kadar kullanÇrsak ideal lezzeti yakalayacaºÇmÇz
açÇkçasÇ biraz ustalÇk istiyor. Yemeklere tat, koku
ve renk katan baharatlarÇn, uygun çartlarda ve
yerlerde saklanmasÇ da çok önemli…
7
LEZZET
BAHARAT
B
azen piûirdiøimiz yemekler; ne kadar uøraûsak,
tariflere harfiyen uysak, kaliteli malzemeler
kullansak bile istediøimiz lezzette olmayabiliyor.
Böyle bir sorunla karû×laût×ø×m×zda imdad×m×za,
‘sihirli iksirler’ diyebileceøimiz baharatlar yetiûiyor. Et
yemeklerinde, sebzelerde, tatl×larda, zeytinyaøl×larda kullan×lan
baharatlarla, yemekte kullan×lan malzemenin gerçek tad×n×
ortaya ç×karmak mümkün olsa da hangi baharat× hangi
yemekte ne oranda kullanacaø×m×z çok önemli. Bu da biraz
yemeøi piûiren ustan×n maharetine baøl×.
Sadece yemeklere lezzet katan bitkiler deyip
geçebileceøimiz baharat×n, insanl×k tarihi kadar eski ve
enteresan bir hikayesi var… Özellikle eski çaølarda dünya
ticaretinin büyük k×sm×n× oluûturan baharat, üretildiøi
ülkelerden develere, eûeklere veya gemilere yüklenerek
binlerce kilometre mesafedeki ülkelere götürülmüû. Baharat
Yolu ve bir zamanlar ülkemizden geçen ùpek Yolu, Doøu’da
üretilen baharat×n Bat×’ya ulaût×r×lmas× için kullan×lm×û; pek
çok köylü, iûçi ve tüccar geçimini buradan saølam×û. ùspanyol
ve Portekizli gemiciler dünyan×n çeûitli bölgelerine seyahat
ederek kendilerine para ve ödül kazand×racak yeni türler
aram×û. Böylece, bir zamanlar çok dar bir alanda yetiûen
bitkilerden elde edilen baharat bile bugün bütün dünyada
yayg×n ûekilde kullan×l×r olmuû. Eskiden sadece Brezilya’n×n
güney kesimleri ile Bolivya aras×nda yetiûen k×rm×z×biber
ülkemizde Urfa’yla özdeûleûmiû.
Bugün çok ucuza her an her yerde ulaûabilsek de
keûfedildiøi andan itibaren elde etmek için savaûlar×n, ticareti
için yollar×n yap×lmas×, baharat×n önemini ortaya koyuyor.
8
NASIL KULLANMALI
NEREDE SAKLAMALI?
Baharat olarak kullan×lacak bitkiler genellikle kurutuluyor.
Böylece uzun süre saklanabildiøi gibi yetiûtikleri yerden
çok uzaklarda dahi kullan×labiliyor. Bitkiler uygun ûartlarda
kurutulmad×ø×nda, öøütülerek ve aç×k halde sakland×ø×nda
özelliklerini k×sa sürede kaybediyor.
Bir araût×rmada, öøütülmüû karabiberin üç ay içinde
tüketilmezse içindeki etken maddelerin tamam×n× kaybettiøi
tespit edilmiû. O nedenle toz halinde ald×ø×n×z baharatlar×n
ömrü sadece bir ayd×r.
Dereotu, fesleøen, maydanoz, roka gibi baz× otsu bitkiler,
kurutulunca aromas×n× kaybettiøi için taze olarak tüketilmeli.
Her zaman taze baharat kullanmak için, evinize bir kahve
öøütücü alman×z× tavsiye ederiz, böylece tüm baharatlar×
ihtiyac×n×z kadar öøütür ve kullan×rs×n×z.
Baharatlar×n×z× hava almayan, metal veya koyu renkli cam
kavanozlarda saklamal×s×n×z. Çünkü birçok baharat×n
içindeki yaølar gün ×û×ø×na dayan×kl× deøil.
Baharatlar×n×z× buzdolab×nda saklayabilirsiniz, böylece raf
ömürleri uzayacakt×r.
Baharatlardan en yüksek seviyede lezzet almak için;
tavada, f×r×nda, mikrodalgada veya çok az zeytinyaø×nda
piûirmelisiniz. Is×t×lma iûlemi baharattaki yaølar× ortaya ç×kar×r,
bu da lezzeti art×r×r.
Baharatlar× bütün olarak kullanmaya, yemeøi piûirirken
öøütmeye veya rendelemeye özen gösterin ki yemeklere
daha fazla lezzet kats×n.
LEZZET
Yiyeceklere koku ve tat vermek için kullan×lan bitki veya
bitki parçalar× diyebileceøimiz baharatlar×n, tarih boyunca
farkl× coørafyalarda kullan×lan çeûitleri aras×nda en bilinenler
karabiber, k×rm×z×biber, kekik, kimyon ve nane...
KORUYUCU VE HAZMETTGRGCG
Baharat×n öncelikle yiyecekleri uzun süre korumak ve
sindirimi kolaylaût×rmak için kullan×ld×ø× söylenebilir, zira
birçoøunun hazmettirici ve antiseptik özelliøi var. Örneøin,
past×rmaya ilave edilen çemen ve sucuøa ilave edilen sar×msak,
piûirilmeden haz×rlanan bu yiyeceklerde mikroorganizma
üremesine ve çabuk bozulmaya engel oluyor. Koku, tat ve renk
vermek için de kullan×lan baharatlardan safran, yiyeceklere
yaln×zca renk veriyor.
Baharat×n kokusu, ac×l×ø×, tatl×l×ø×, ekûiliøi, bitkinin içinde depo
edilen ve metabolik faaliyet sonucunda ortaya ç×kan alkoloid,
glikozit, tanen, terpen, uçucu yaø gibi “sekonder metabolit”lerden
geliyor. Örneøin, ac× bibere ac×s×n× veren “capsain” adl× aktif
bileûen; naneye kokusunu veren uçucu yaød×r.
Kök, kabuk, gövde, dal, yaprak, çiçek, meyve, tohum veya
bütün bitki baharat olarak kullan×labiliyor. Mesela, havl×can,
zencefil ve zerdeçal köklerinden; kekik, mercanköûk ve nane
yapraklar×ndan; karabiber, rezene ve yenibahar meyvelerinden;
haûhaû, hardal ve kakule tohumlar×ndan baharat elde ediliyor.
Kokusu ve tad× keskin olanlar tek baû×na, hafif olanlar baûka
baharatlarla kar×ût×r×larak kullan×l×yor. Hindistan’a özgü garam
masala, Çin’e özgü Çin tozu ve ülkemizde de yayg×nlaûan köri
kar×û×k baharata örnek verilebilir. Kesin bir formülü olmay×p
isteøe göre kar×ût×r×lan köfte bahar×, tavuk bahar×, salata bahar×
gibi türlerin kullan×m× da yayg×n. Baharat olarak kullan×lan
bitkilerin bol miktarda yetiûtiøi bölgelerde hem taze hem
kuru kullan×mlar× yayg×n. Birçok baharat bitkisinin de kültürü
yap×l×yor. Ülkemizde taze olarak bulunmayan havl×can, zencefil,
zerdeçal gibi türler bol bulunduklar× Uzakdoøu ülkelerinden
kurutulmuû halde sat×n al×n×yor.
Hint Usulü Tavuk
Malzemeler: 600 gr kemiksiz tavuk eti (kuûbaû× doøranm×û),
2 yemek kaû×ø× tereyaø×, baûparmak boyunda bir parça taze
zencefil, 3 diû sar×msak, 2-3 adet kuru k×rm×z× ac× biber, 1 çay
bardaø× tavuk suyu, 100 gr krema, 1 tatl× kaû×ø× toz zerdeçal,
1 tatl× kaû×ø× safran,1 tatl× kaû×ø× toz k×rm×z× biber, 1 tatl× kaû×ø×
köri, 1 çay kaû×ø× toz kiûniû, 1 çay kaû×ø× toz zencefil, 8-10
adet kakule,1 adet kök tarç×n, tuz
Haz×rlan×û×: Teflon tavada tereyaø×n× eritin. Kuûbaû×
doøranm×û tavuklar× at×p orta-aç×k ateûte kavurmaya baûlay×n.
Rendelenmiû sar×msak ve rendelenmiû taze zencefili de
ekleyin. Birlikte 10-15 dakika kavurun. Üstüne küçük küçük
doørad×ø×n×z k×rm×z×biberi ve diøer baharatlar× ekleyip tavuk
suyunu dökün. Tüm malzemeyi kar×ût×r×p kapaø×n× kapatarak
alt×n× k×s×n. 10 dakika kadar piûirin. En son kremay× ekleyin
ve s×cak s×cak servis edin. Bu tavuøun tamamlay×c×s× pirinç
pilav×d×r. Mutlaka pilav da yap×p birlikte servis edin. Tavuøun
sosu pirinçle bütünleûince çok lezzetli bir yemek ortaya
ç×k×yor. Yar×m saatte haz×rlanan bir ziyafet haline geliyor. Afiyet
olsun…
9
SÖYLEäã
METRO CASH & CARRY
Türkiye’nin en büyük toptancı marketi
Metro Cash & Carry
Türkiye’ye giren ilk yabancÇ sermayeli perakende zinciri Metro Cash & Carry’nin
Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve Gç SatÇnalma Grup Müdürü Varol Halepli, “Metro Cash & Carry
baçarÇsÇnÇ müçterisinden, ilkelerinden ve güvenilirliºinden alÇyor. Müçterileriyle kurduºu güven iliçkisi
Metro için çok önemli” diyor.
Metro Cash & Carry Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve
ùç Sat×nalma Grup Müdürü Varol Halepli
10
SÖYLEäã
P
erakende sektörüne, 1989 y×l×nda Gima
süpermarketlerinde çal×ûmaya baûlayarak
giren Metro Cash & Carry Operasyonel Kontrol,
Güvenlik ve ùç Sat×nalma Grup Müdürü Varol Halepli,
Metro Cash & Carry Türkiye’nin 2012 y×l×nda büyüme hedeflerini
gerçekleûtirdiøini, 2011 y×l×nda aç×lan alt× yeni maøazaya, 2012
y×l×nda üç maøaza daha ekleyerek daha da güçlendiklerini dile
getiriyor. Bu sayede 2012 y×l×nda daha fazla müûteriye ulaût×klar×n×
söyleyen Halepli, beslenmenin iû hayat×nda motivasyona
katk×s× olacaø×na inan×yor. Çal×ûana öncelikle, s×n×rl× zamanda
yemeøini zahmetsizce yiyebileceøi kaliteli, hijyenik, ferah bir
ortam saølaman×n çok önemli olduøunu ifade eden Halepli, “Bu
konuda üzerimize düûeni yap×yoruz. Ayr×ca deøiûken menü,
doyurucu gramajlar, sunulan çeûitli ikramlarla da personelimizi
memnun etmeyi hedefliyoruz. úu an içinde bulunduøumuz nokta,
hedeflediøimiz son nokta deøil. Bizler ve Sofra ekibi en iyiyi ve
mükemmeli yakalamak için sürekli çal×û×yoruz” diyor. Halepli ile
perakende sektörü, Metro Cash & Carry Türkiye’nin çal×ûmalar×,
catering sektörü ve Sofra ile yapt×klar× iû birliøi ve daha pek çok
konu ile ilgili konuûtuk.
gayrimenkul yat×r×mlar×n× yapan ve al×ûveriû merkezlerini yöneten
Metro Properties ûirketi de kardeû ûirketimizdir.
Peki, siz sektöre ne zaman ve nas×l girdiniz? ùlk nerede
çal×ût×n×z?
Ben perakende sektörüne 1989 y×l×n×n baû×nda Gima
süpermarketlerinde çal×ûmaya baûlayarak girdim. 15 Haziran 1990
tarihinde Metro Cash & Carry Türkiye’ye geçtim. Kuruluûundan
beri Metro Cash & Carry Türkiye’de çal×û×yorum ve bugüne
kadar deøiûik bölümlerde görev ald×m. ùlk olarak Fatura Kontrol
Departman×’nda uzman olarak çal×ût×m. Daha sonra Organizasyon
Bölümü’nde müdür yard×mc×s×, Denetim ve Büyüme-Geniûleme
Metro Cash & Carry’nin Türkiye’deki faaliyetleri hakk×nda
bilgi verebilir misiniz?
Metro AG çat×s× alt×nda faaliyet gösteren toptanc× market
olan Metro Cash & Carry, 1990 y×l×nda Türkiye’ye giren, yabanc×
sermayeli ilk perakende zinciridir. Ülkemizdeki en büyük toptanc×
market olan Metro Cash & Carry, 27 maøazas× ve 5 bini aûan
personeliyle hizmet veriyor ve müûterilerine g×da ve g×da d×û×
alanlarda toplam 40 bin çeûit ürün sunuyor. Horeca (otel, restoran
ve catering ûirketleri), Trader (toptanc×lar) ve SCO (ofis, hastane,
çeûitli meslek gruplar×na ait büro tipi müûteriler) gruplar×nda
müûterilerimize hizmet veriyoruz. Her maøazada, her bir grup için
çal×ûan özel saha sat×û temsilcilerimiz bulunuyor.
Kardeû kuruluûlar×n×z hangileri, hangi alanlarda faaliyet
gösteriyorlar?
Türkiye’de faaliyet gösteren kardeû ûirketlerimiz; perakende
alan×nda faaliyet gösteren Real ile elektronik perakende alan×nda
faaliyet gösteren Media Markt ve Saturn’dür. Bunlara ek olarak,
11
SÖYLEäã
METRO CASH & CARRY
bölümlerinde grup müdürlüøü görevlerini üstlendim. úu anda
Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ùç Sat×nalma Grup Müdürü
olarak Metro’daki görevime devam ediyorum.
Metro’da çal×ûmaya baûlad×ø×n×z günden bugüne, siz ve
Metro nas×l bir geliûim çizgisi izledi?
Metro bir Alman ûirketi olduøu için, kuruluûundan itibaren
kurumsal yap×s×yla rakipleri aras×nda öne ç×kmaktayd×. Her
zaman bir ad×m önde, yenilikçi ve günün ûartlar×na kolay uyum
saølayarak, biz çal×ûanlar×n× da geliûtirdi, deøiûtirdi. úirket içi
rotasyonlar sayesinde belirli aral×klarla farkl× sorumluluklar
üstlendim. Her yeni görevde, yeni ûeyler öørendim. Metro’nun
çok say×da ülkede faaliyet göstermesi, farkl× iû modellerini
tan×mam×z× saølad×. Dünyan×n dört bir yan×nda gördüklerimizin
ve öørendiklerimizin, ülkemizdeki ilk uygulay×c×lar× olduk.
Zaman zaman da bizler çal×ûma modellerimiz ve projelerimizle
yurtd×û×nda örnek teûkil ettik. Tüm bu deneyimler hem ûirketimizi
hem de biz çal×ûanlar× geliûtirdi.
úu anki görevleriniz, sorumlusu olduøunuz bölümler ve
onlar×n faaliyet alanlar×ndan bahsedebilir misiniz?
Operasyonel Kontrol, Güvenlik ve ùç Sat×nalma Grup Müdürü
olarak üç ana dalda hem iç hem de d×û müûterilerimize hizmet
veriyorum. Operasyonel Kontrol birimiyle tüm alanlarda kontrol,
analiz ve deøerlendirmeler yap×p bunlar×n raporlamalar×n×
gerçekleûtirerek, dan×ûmanl×k yoluyla tüm birimlere destek
12
veriyorum. Olas× riskler ve uluslararas× talepler doørultusunda
rutin ve anl×k denetimlerin yap×lmas× için gereken stratejinin
haz×rlanmas×na önderlik ediyorum. Güvenlik birimimle,
organizasyonda yer alan müûterilerin, çal×ûanlar×n, ûirket
varl×klar×n×n güvenliøini saølamakla yükümlüyüz. Ve bunlara ek
olarak Metro Merkez ve maøazalar için al×nacak genel gider
kapsam×na giren tüm mal ve hizmetlerin sat×nalma sürecine de
liderlik ediyorum.
Sorumlusu olduøunuz bölümlerle ilgili gelecek planlar×n×z,
hedefleriniz neler?
Sorumlu olduøum üç bölümdeki tak×m arkadaûlar×mla beraber
en önemli hedefimiz, hem iç müûterilerimizi hem d×û müûterilerimizi
yüzde yüz memnun etmek. Ayr×ca belirlediøimiz hedefler,
sürdürülebilir bir geliûim içerisinde ûirket ç×karlar×n× koruma
odakl×d×r. Bununla birlikte hedeflerimizin net ve ölçülebilir olmas×na
dikkat ediyoruz.
Metro Cash & Carry Türkiye’nin 2012 y×l×n×
deøerlendirebilir misiniz?
2012 y×l× Metro Cash & Carry Türkiye’nin büyüme hedeflerinin
gerçekleûtiøi bir y×ld×. 2011 y×l×nda aç×lan alt× yeni maøazaya ek
olarak 2012 y×l×nda açt×ø×m×z üç maøaza bizi daha da güçlendirdi.
Bu sayede 2012 y×l×nda daha fazla müûteriye ulaûm×û olduk.
Genel olarak Metro Cash & Carry Türkiye ve ekibim için iyi bir y×ld×
diyebiliriz.
SÖYLEäã
Sofra ile yollar×n×z ne zaman kesiûti? Bu iû birliøi ile ilgili
görüûleriniz neler?
Bildiøiniz üzere Sofra Grup, dünyan×n en büyük yiyecek,
içecek, servis ve organizasyon kuruluûu olan Compass Group
ûirketidir. Bizim de Metro Cash & Carry Türkiye olarak dünya
devi bir marka olmam×z, yine dünya devi veya sektörlerinin lideri
kuruluûlarla çal×ûmam×z× gerektiriyor. Bu baølamda Compass
Group ile yollar×m×z yine içinde bar×nd×rd×klar× Euroserve
firmas×ndan ald×ø×m×z güvenlik hizmetiyle kesiûmiûti. Geçtiøimiz
sene yapt×ø×m×z personel yemek hizmeti ihalesine sektör lideri
olarak Sofra’y× davet ettik. Ve 1 Ocak 2012’den beri Sofra Grup ile
çal×û×yoruz.
Öncelikle bu iû birliøinden maddi ve manevi birtak×m
beklentilerle yola ç×kt×k. Bu bizim için önemli bir projeydi.
Bir yandan personelimizi memnun etmemiz gerekirken, bir
yandan maliyet kontrolünü saølamak gibi hedeflerimiz vard×. Bu
hedeflerimizi büyük oranda gerçekleûtirdiøimizi düûünüyorum.
Yemek gibi hassas bir konuda Sofra’y× seçmenizdeki
önemli faktörler neler?
Sofra’n×n kalitesi, bilgisi, becerisi, tecrübesi ve know-how’×
bizim Sofra’y× seçmemizdeki en büyük etkenlerdendir. Bunlar×n
yan× s×ra Metro olarak win win ilkesiyle hareket ediyoruz. Sofra’n×n
da bugün tüm Türkiye’deki projelerinde Metro markalar×n× tercih
etmesi, sad×k bir müûterimiz olmas× bizim için önemli bir unsurdur.
Sofra ile çal×ûmak Metro Cash & Carry Ailesi’nde ne tür
farklar yaratt×?
Sofra Grup sahip olduøu bilgi birikimi, tecrübesi ve know-how’×
ile bizde pozitif yönde farkl×l×klar yaratt×. Geldiøi günden itibaren
kurduøu yeni düzen ile hem gözlere hem damaklara hitap ediyor.
Sadece lezzet aç×s×ndan deøil, profesyonel sunum teknikleri, üç
ayda bir gerçekleûtirdikleri organizasyonlar, güler yüzlü personel
karû×lamas× ile fark yarat×yor. Ara s×ra da olsa ç×kabilecek sorunlara
h×zla etkin çözümler bulmas× ile de art× puanlar×n× art×r×yor. Sofra ile
çal×ûman×n olumlu dönüûlerini personelimizden ald×ø×m×z gibi, olas×
ûikayetlerdeki çözümsel yaklaû×m× da iû birliøimizi kuvvetlendiriyor.
Sektörün lider firmas× olan Sofra ile çal×ûmak maliyet ve kontrol
edilebilirlik anlam×nda da bize önemli katk×lar saøl×yor.
Türk ve dünya mutfaklar×nda sizin tercihiniz hangi yönde,
en sevdiøiniz mutfaklar hangileri?
Ben her ne kadar hem iû amaçl× hem özel seyahatlerimde
yurtd×û×nda bulunmuû ve çok farkl× kültürlerin yemeklerini deneme
ûans×n× yakalam×û olsam da benim için öncelik Türk mutfaø×ndad×r.
Türk mutfaø× içinde de özellikle Gaziantep ve Hatay yörelerinin
mutfaklar× öncelikli tercihlerim olmuûtur. Tencere (ev) yemekleri
her zaman favorimdir, özellikle annemin ve eûimin yemekleri
vazgeçilmezimdir. Hepsinde ortak nokta, çok ciddi bir emek ürünü
olmalar× ve bizim kültürümüzden izler taû×malar×d×r. Bu kadar güzel
yemek yap×lan evlerde olmam×n sonucunda geliûen damak zevkim
nedeniyle kolay kolay yemek beøenmem. Türk mutfaø×n×n yan× s×ra
dünya mutfaø×ndan da kendime çok yak×n gördüøüm tatlar var.
Mesela güzel bir ùtalyan pizzas×na hay×r diyemeyeceøim gibi Viyana
usulü ûnitzeli de geri çeviremem.
ùstanbul’daki lezzet duraklar×n×z hangileri?
Osmanl× mutfaø× özellikle ilgimi çeken lezzetlerin olduøu
bir mutfakt×r. Bu konuda uzmanl×ø×na inand×ø×m ve çok samimi
dostum da olan Vedat Baûaran’×n iûletmeciliøini yapt×ø× Nar
Lokantas× tercihimdir. Bal×k yemeøi düûündüøüm zamanlarda
Boøaz'daki ùskele Restaurant'a giderim. Ev yemekleri konusunda
Beyoølu Hac× Abdullah Lokantas× vazgeçilmezimdir. Anadolu’da
olduøum zamanlarda benim için en cazip ûehir Antep’tir. Halil
Usta’n×n etlerinden yemeden ùstanbul'a dönmem.
Sizce beslenmenin iûte motivasyona etkisi oluyor mu?
Beslenmenin iûte motivasyona katk×s× olduøuna inan×yorum.
Çal×ûana öncelikle s×n×rl× zaman×nda yemeøini zahmetsizce
yiyebileceøi kaliteli, hijyenik, ferah bir ortam saølamak çok önemli.
Bu konuda üzerimize düûeni yap×yoruz. Ayr×ca deøiûken menü,
doyurucu gramajlar, sunulan çeûitli ikramlarla da personelimizi
memnun etmeyi hedefliyoruz. úu an içinde bulunduøumuz nokta;
hedeflediøimiz son nokta deøildir. Bizler ve Sofra ekibi en iyi ve
mükemmeli yakalamak için sürekli çal×û×yoruz.
13
MEKÂN
PUUR
Yeni restoran konseptimiz
14
MEKÂN
Evet hayat yoºun, içler çok. Peki
sizce de samimi sohbetlerin ve
lezzetli yemeklerin olduºu bir sofra,
günün yorgunluºunu biraz da olsa
hafifletmiyor mu?
Biz böyle düçündüºümüz için
herkesin kendini iyi hissedeceºi
bir mekân tasarladÇk. Ve bu
mekânÇ, annesinin tencere
yemeklerini arayanlardan Çzgaradan
çaçmayanlara, pizza âçÇklarÇndan
diyet tutsaklarÇna kadar herkesin
damaºÇna hitap edecek
lezzetlerle donattÇk.
AdÇnÇ da Puur koyduk.
15
MEKÂN
PUUR
G
ün geçtikçe g×da severlerin tercihleri sürdürülebilir
yetiûmiû ürünlerden lezzetli, taze ve saøl×kl×
g×dalara dönmektedir. Saøl×kl× beslenme,
performans×m×z× ve iyi hissetmemizi görünebilir
ûekilde etkilemektedir ve gitgide günlük hayat×m×zdaki önemi
artmaktad×r.
Yapt×ø×m×z araût×rmalar sonucunda Türkiye’de özellikle iû
merkezlerinde restoran hizmeti alan×nda ciddi bir aç×k olduøunu
tespit ederek harekete geçtik ve Compass Group’un global
markas× Puur’un ilk restoran×n× Eyüp’teki Flatofis’in Food Court
bölümünde hizmete açt×k.
Puur, cazip fiyatlarla hizmet veren mevcut saøl×k trendleri,
çekici ve çaødaû iû merkezi catering konseptine sahip yepyeni
bir konsepttir.
Puur = yüksek kalite malzemelerden yap×lm×û zevkli bir
yemek, çekici bir atmosfer, s×cak bir karû×lama.
Müûterilerin kendini biraz da evinde gibi hissedebileceøi bir
mekân olarak tasarlanan Puur’da müûteriler rahat bir ortamda
yemek yiyebiliyor, toplant× yapabiliyor, sohbet edebiliyor ve
dinlenebiliyor.
HERKESE, HER GÜNE, HER MODA UYGUN
TAZE LEZZETLER PUUR’DA
Saøl×kl× ve sürdürülebilir dengenin garanti edildiøi, taze, canl×,
dinamik bir restoran konsepti olan Puur’da gün boyu zengin
çeûitlilikte saøl×kl× seçenekler sunulmaktad×r. Tencere yemeklerinden
pizza çeûitlerine, çorbalardan zeytinyaøl×lara, makarna çeûitlerinden
grill ürünlere, salatalardan tatl×lara kadar her damak tad×na uygun
menüler müûterilerin beøenisine sunulmaktad×r.
Yiyecekleri çekici bir ûekilde sunmak Puur konseptinin
ayr×lmaz bir parças×d×r. Görsel çekicilik ayn× zamanda müûterinin
daha saøl×kl× menü seçmesini desteklemektedir.
16
HEM LÜKS HEM
EM
EKONOMGK HEM DE
LEZZETLG
Hizmet sektörü, direkt insanlarla çal×û×lmas×
nedeniyle hata kabul etmeyen bir sektör. Bu bilinçle,
ileri teknoloji, kalite ve hijyeni bir araya getirdiøimiz
Puur’da müûterilerimiz, hem lezzetli hem de ekonomik
yemekleri bir arada bulabiliyor. Üstelik bir iû merkezinde
deøil de lüks bir restoranda rahat bir ortamda yemek
yiyorlarm×û gibi. En kaliteli, saøl×kl× ve modern araç gereçlerin
lerin
kullan×ld×ø×, mükemmel bir mutfakta hizmet veren Puur’a
gelen müûteriler, istediklerinde mutfaø× görebiliyor, fikirlerini
paylaûabiliyor.
BGR PERSONEL RESTORANINDAN
DAHA FAZLASI
Puur’un konsepti insanlar×n rahat bir çevrede yemeklerini
yiyecekleri bir yer yaratmaktan daha fazlas×. Çeûitli aktiviteler
için kullan×labilecek çok amaçl× bir alan sunar,
rezervasyonlu özel yemek organizasyonlar×,
etkinlikler, toplant×lar, sunumlar, kutlamalar için
idealdir.
ùlki ùstanbul'da aç×lan yeni restoran
konseptimiz Puur’u, daha sonra diøer
illerde de ihtiyaç olan iû merkezlerinde
açmaya devam edeceøiz.
al
Doğ
Taze
e
d
Sa
MEKÂN
17
RÖPORTAJ
KENT HASTANESã
Uzmanlık, teknoloji ve konforun
birleştiği hastane
Lobisinde kuyruklu bir piyano ile hastalarÇna müzik ziyafeti sunarak farkÇnÇ ortaya koyan Gzmir
KarçÇyaka’daki Kent Hastanesi, Türkiye’de böbrek ve karaciºer naklinde ilk akla gelen saºlÇk kuruluçlarÇ
arasÇnda. KÇsa bir süre önce ilik nakli bölümü de açÇlan hastane, zor hastalÇklarÇn tedavi edildiºi bir
hastane olma yolunda ilerliyor.
Kent Saøl×k Grubu Genel Müdürü Dr. Ruûen Y×ld×r×m
18
RÖPORTAJ
A
plus standartlarda konforun, modern cihaz park×
ve konusunda uzman hekimlerle birleûtirildiøi Kent
Hastanesi, üniversite hastanesi olmad×ø× halde, üniversite
hastanelerinde verilen hizmetleri hastalar×na sunmak
hedefiyle yola ç×kt×. 2004 y×l×nda ùzmir Karû×yaka’da 30 bin metrekare
arazi üzerine kurulan hastane, k×sa sürede karaciøer nakilleri
konusunda Türkiye ve dünyada hat×r× say×l×r bir yere geldi. Yeni
aç×lan kemik iliøi nakli ve aør× merkezleriyle de yurtiçi ve yurtd×û×ndan
hastalar×n tercihi olmay× hedefleyen Kent Hastanesi’nin tüm birimleri,
hastane denetimleri alan×nda isim yapm×û Amerikan JCI (Joint
Commission International) taraf×ndan denetleniyor. Geçen y×l,
üçüncü kez üçer senelik dönem için akredite edildiklerini söyleyen
Kent Saøl×k Grubu Genel Müdürü Dr. Ruûen Y×ld×r×m, bölgenin en
büyük özel hastanesi olarak, özel hastaneler içinde pek çok ilki
gerçekleûtirerek fark yaratt×klar×n× düûünüyor.
Hastaneniz ne zaman, hangi ihtiyaçlardan dolay× kuruldu?
2004 y×l×nda bölgemizde olmayan ve eksikliøi fazlas×yla
hissedilen A plus standard×nda bir hastane konforunu, modern
cihaz park× ve konusunda uzman hekimlerle birleûtirip, ùzmir ve Ege
Bölgesi’ne sunmaya baûlad×k.
Hizmet alanlar× ve birimler hakk×nda bilgi verebilir misiniz?
Kurulduøumuz günden bugüne hastalar×m×z×n bizlere
duyduøu güven ve tercih edilen hastane olmam×z dolay×s×yla
doktor kadromuz geniûledi, yatak ve ameliyathane say×lar×m×z
artt×. Baûlang×çta vermediøimiz hizmetlerin yan× s×ra, böbrek,
karaciøer ve kemik iliøi nakli, göøüs cerrahisi gibi hizmetleri de
ayn× güven ortam×nda hastalar×m×za sunmaya baûlad×k. Bunlar
d×û×nda kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji, onkoloji alanlar×nda
SGK anlaûmal× olarak hizmet veriyoruz. Ayr×ca çocuk hastal×klar×,
çocuk nörolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk cerrahisi gibi
branûlar×n bulunduøu çocuk bölümümüz var. Genel cerrahi, KBB,
beyin cerrahisi, ortopedi, kad×n doøum, göz, üroloji, fizik tedavi,
nöroloji, tüp bebek, gastroenteroloji, diû, hematoloji, endokrinoloji,
dermatoloji, plastik cerrahi, giriûimsel radyoloji, göøüs hastal×klar×,
iç hastal×klar×, nefroloji bölümlerimiz ise ücretli, özel sigorta ve
anlaûmal× kurum hastalar×m×za hizmet veriyor.
19
RÖPORTAJ
KENT HASTANESã
Bugün Kent Hastanesi olarak uzmanlaût×ø×n×z ve tercih
edildiøiniz alanlar var m×?
Karaciøer nakilleri konusunda Türkiye ve dünya ölçeøinde hat×r×
say×l×r yerlere geldiøimize inan×yoruz. Bunun d×û×nda henüz çok yeni
olan Kemik ùliøi Nakli Bölümü’müz yurtiçi ve yurtd×û×ndan hastalar
taraf×ndan tercih edilmeye baûlad×. Bu durum bizleri fazlas×yla
umutland×r×yor. Böbrek nakli, kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi,
genel cerrahi, çocuk hastal×klar×, kad×n doøum, tüp bebek, üroloji,
ortopedi bölümlerimiz son y×llarda daha çok tercih edilen alanlar×m×z.
Y×ll×k oda, yatak, ameliyathane kapasiteniz nedir?
Hastanemizin y×ll×k hasta say×s× 150 bin civar×nda olup, 162
yatak, yedi ameliyathane ile iki tüp bebek ameliyathanemiz var.
Kurumsal kimliøinizi nas×l oluûturdunuz? Kurumsal bir
hastane yönetiminin en önemli kriterleri, kurallar× nelerdir?
Kurumsal kimliøi oluûturabilmek için her ûeyden önce deneyimli
ve bilgili bir yönetim kadrosuna sahip olmak zorundas×n×z. Hastane
iûletmeciliøinde diøer iûlere göre baz× temel farkl×l×klar mevcuttur.
Müûteriniz hastad×r, çal×ûan×n×z doktordur. Ne hastalar×n×za tipik bir
müûteri gibi ne de çal×ûanlar×n×za tipik iû gören gibi davranabilirsiniz.
Bu temel farkl×l×klar×n idrak edilmesinden sonra tüm taraflar×n
memnun olacaø× bir sistem kurmak zorundas×n×z. Bu ve benzeri
ilkelerin tesis edilmesinden sonra kurumsal bir yap×dan söz etmeye
baûlayabilirsiniz.
20
Hasta haklar× ve memnuniyeti aç×s×ndan ne tür çal×ûmalar
yap×yorsunuz?
Hastalar×m×z×n ve yak×nlar×n×n hastanemizden memnun
ayr×lmalar× bizler için çok önemli. Bu nedenle bu konudan
sorumlu bir bölümümüz var. Hastanede memnun kalmad×ø×n×z
bir durum oluûtuøunda öncelikle direkt olarak bu konu ile ilgili
kiûiye (Hasta Haklar× Yetkilisi) gidip (ya da çaø×rarak) probleminizi
anlatabiliyorsunuz. Bölüm yetkilisi kiûi mümkünse hemen orada
bir çözüm bulmaya çal×û×yor. Tüm bu ûikayetler kay×t alt×na al×n×yor
ve k×demli doktorlar×m×zdan, idari bölümlerden sorumlu kiûilerden
ve hemûirelerimizden kurulu bir komisyon taraf×ndan her ay
deøerlendiriliyor, kal×c× çözümler bulunmaya çal×û×l×yor. Bunlar×n
d×û×nda hastalar×m×z×n memnuniyetini ölçebilmek için her alanda
kolayl×kla ulaû×labilecek anketler var. Sekreterlerimiz genellikle
anketlere kat×l×m konusunda teklifte bulunuyorlar. Hastanemizde
yatan tüm hastalar×m×z ile taburculuøu sonras×ndaki bir hafta
içinde iletiûim kurularak hem “geçmiû olsun” dileklerimizi iletiyoruz
hem de bizlere hastal×klar× sebebiyle aktaramad×klar×, anketimize
yazamad×klar× herhangi bir ûey olup olmad×ø×n× sorarak kay×t alt×na
al×yoruz.
Akreditasyon çal×ûmalar×na kat×l×yor musunuz? Hangi
birimleriniz, bölümleriniz akredite ald× bugüne kadar?
Hastanemiz Amerikan JCI (Joint Commission International)
taraf×ndan en son 17 Eylül 2012’de tüm birimleriyle denetlendi ve
RÖPORTAJ
üçüncü kez üçer senelik dönem için akredite edildik. ùlk
kez 2006 y×l×nda akredite edilmiûtik.
Saøl×k sektöründe etik kurallar×n uygulanmas×
ile güvenilirlik aç×s×ndan akreditasyon çal×ûmalar×n×n
önemi nedir?
Oldukça önemli. úöyle ki; bu çal×ûmalar hastalar×m×za
ait bilgilerin önceden belirlenen standartlarda tutulmas×,
sonradan oluûabilecek hatalar×n önlenmesi ve hastalar×m×za
hastanemizde güven içerisinde bak×m verilmesi ad×na çok
önemli ve gerekli ad×mlar içeriyor. Bu aç×dan standarda
uyum gereøi; “Uluslararas× hasta güvenlik hedefleri, bak×ma
eriûim ve hizmetin sürekliliøi, hasta ve yak×nlar×n×n haklar×,
anestezi ve cerrahi bak×m, ilaç yönetimi ve güvenliøi, tesis
yönetimi ve güvenliøi, enfeksiyonlar×n önlenmesi ve kontrolü,
hasta ve yak×nlar×n×n eøitimi, hastalar×n deøerlendirilmesi,
hasta bak×m×, çal×ûanlar×n nitelikleri ve eøitimi” baûl×klar× alt×nda
uygulamalar×m×z vard×r.
Hastanenizde birlikte çal×ût×ø×n×z hekimleri seçerken, nelere
dikkat ediyorsunuz? Bünyenizde hangi uzman hekimler var?
Hastanemizde çal×ûmakta olan kadrolar×m×z× oluûtururken
referanslar×, uzmanl×k alanlar× ile bizim ihtiyaçlar×m×z ve kurumumuza
katacaø×m×z kiûinin kuruma uyum saølay×p saølayamayacaø× hep
birlikte deøerlendiriliyor. Bu nedenle kurumumuza katt×ø×m×z kiûiler
konular×nda uzman kiûilerden oluûuyor. Bunun yan×nda tabii ki baz×
bölümlerde konular×nda isim yapm×û doktorlar×m×z da çal×û×yor.
Örnek vermek gerekirse, kad×n doøumda çal×ûan Prof. Dr. Nam×k
Demir, kalp damar cerrahisinde çal×ûan Prof. Dr. Suat Buket, genel
cerrahide çal×ûan Prof. Dr. Özdemir Yararbaû, Prof. Dr. Ömer
Harmanc×oølu ve Prof. Dr. Sinan Ersin ile karaciøer nakli bölümünde
çal×ûan Doç. Dr. Murat K×l×ç alanlar×nda isim yapm×û doktorlard×r.
Hastalar aç×s×ndan, tercih yaparken hastane mi hekim mi
daha önemli?
Gördüøümüz kadar×yla hastalar×m×z genellikle tercihlerini hekime
göre yap×yor. Fakat ûu unutulmamal×d×r ki hekim ve yan×nda onu
destekleyen kadro (anestezi ekibi, hemûire ve diøer t×bbi ve t×bbi
olmayan personel), enfeksiyon kontrolü, ameliyathane salonlar×n×n
ve cihazlar×n yönetimi, hasta bak×m hizmetleri tümüyle bir bütündür.
Hastan×n hastanedeki sürecinin baûar×s×, buradaki tüm unsurlar×n
birbiriyle uyum içerisinde çal×ûmas× ile oluûan baûar×d×r. ùûine ve
hastas×na önem veren hekimler iyi hastanede çal×ûmak isterler,
dolay×s×yla hasta hem hekimi hem de hastaneyi seçmiû oluyor.
Bugün saøl×k sektöründe en önemli sorun nedir? Bu
sorunun çözümü için kimlere, ne tür görevler düûüyor?
Saøl×k sektörünün en önemli sorunlar×ndan biri, uzman kadrolar×
yetiûtirecek deøerli kadrolar×n üniversitelerden ayr×lma noktas×na
gelmesi ya da ayr×lmalar×. Üniversite olan özel kurumlar×n akademik
unvanl× hekimler yetiûtirebiliyor olmalar× da bir sorun. Bu konularda
gerekli tedbir al×nmaz ise sektör ve de hastalar, sonuç olarak
hepimiz gelecek günlerde zor durumda kalacaø×z. Burada en
önemli görev bizleri yönetenlere düûüyor.
Saøl×k sektörünün son 10 y×l×n× nas×l deøerlendiriyorsunuz?
Yeni yat×r×mlara ihtiyaç var m×?
Sektörde son 10 y×lda olumlu geliûmeler olduøu gibi, rekabeti
s×n×rlayan, hasta özgürlüklerini k×s×tlayan (farklar×n k×s×tlanmas×),
hasta güvenliøini daha aza indirgeyen (dal hastaneleri yat×r×mlar×)
geliûmeler de yaûand×. Sektörün ihtiyac× olan yat×r×mlar tabii ki var.
Bu ihtiyac× üniversite ya da devlet hastanelerine gittiøinizde gayet iyi
gözlemleyebiliyorsunuz.
Sektöre iliûkin beklentileriniz ve öngörüleriniz neler?
SGK’n×n saøl×k hizmetleri için ay×rd×ø× bütçeyi önümüzdeki
y×llarda ayn× seviyede tutmas×n×n zor olacaø×n× düûünüyorum.
Bu nedenle birkaç sene ayn× veya azalan bütçelerle sistemi
desteklemeye devam edecekler ve bu durum hizmet fiyatlar×n×n
düûürülmesi ile saølanabilecek. Maliyet yap×s× bu fiyatlar×
karû×layamayacak SGK anlaûmal× baz× özel hastanelerin
kapanmas×na yol açabilecek. Sonraki dönemlerde ise tamamlay×c×
saøl×k sigortas× ile maliyetlerin bir k×sm× hastalara yans×t×lmaya
çal×û×lacak.
Sofra Grubu ile yollar×n×z ne zaman kesiûti. Bu iûbirliøi ile
ilgili görüûleriniz nedir?
Sofra Grubu ile hastanemizin inûaat×ndan bu yana beraberiz.
Gerek yöneticileri, gerek hastanemizde çal×ûan personel iûleri
konusunda çok hassas, özverili, çal×ûkan ve güler yüzlüler. JCI
standartlar×m×za ve hastane kurallar×m×za k×sa zamanda adapte
oldular ve bu konuda bizleri desteklediler. Sofra Grup ile çal×ût×ø×m×z
için mutluyuz.
21
SAáLIK
C VãTAMãNã
Elimizin altındaki
C vitamini depoları
Özelliklerini bilerek sebze ve meyve tüketmek saºlÇklÇ bir hayat için önemli. Mesela, ülkemizde bolca
üretilen C vitamini deposu taze meyve ve sebzeler, kÇç aylarÇnda çok sÇk yaçadǺÇmÇz nezle ve gribe
yakalanmamÇzÇ engellemese de daha çabuk atlatmamÇzÇ saºlÇyor.
Mevsimine göre vücudun ihtiyaç duyduøu mineral ve
vitaminleri hangi g×dalardan karû×layabiliriz? Hangi sebze
ve meyvede hangi vitamin ve mineraller var? Özellikle
k×û mevsiminde çok s×k yaûad×ø×m×z nezle ve grip gibi
hastal×klar×n etkisini azaltmaya yarayan C vitaminini doøal
yollarla, ülkemizde çok saøl×kl× ve bolca üretilen hangi
sebze ve meyvelerden alabiliriz? Pek çoøumuz bu sorular×n
cevaplar×n× kendimizce biliyoruz ancak C vitamini tam olarak
nedir, ne iûe yarar, en çok hangi sebze ve meyvelerde bulunur
sorular×n× cevaplamadan önce, C vitamini ile ilgili yap×lan bir
araût×rmadan söz etmek gerekiyor.
Yaklaû×k 10 bin kiûinin kat×l×m×yla C vitamininin soøuk
alg×nl×ø× üzerine etkisi ile ilgili yap×lan 30’dan fazla araût×rmay×
gözden geçiren Avustralya Epidemiyoloji ve Toplum Saøl×ø×
Merkezi araût×rmac×lar×, her gün düzenli olarak C vitamini alan
kat×l×mc×lar×n, C vitamini almayan kat×l×mc×larla ayn× s×kl×kta
soøuk alg×nl×ø×na yakaland×ø×n× belirledi.
22
Ancak k×û aylar× boyunca düzenli olarak C vitamini
alan kiûilerin, almayan kiûilere göre soøuk alg×nl×ø×n× daha
çabuk atlatt×ø× ve ortalama yar×m gün daha önce iyileûtiøi
gözlemlendi. Askorbik asit olarak da bilinen C vitamininin
ayn× zamanda kemik, k×k×rdak ve kaslar× güçlendirdiøine,
demir emilimine yard×mc× olduøuna iûaret eden araût×rmac×lar,
erkeklerin her gün düzenli olarak 90 miligram, kad×nlar×n ise
75 miligram C vitamini almas×n× öneriyor.
Bilimsel araût×rmalar×n kan×tlad×ø× gibi, C vitamini, tedavi
edici özelliøi olmasa da hastal×klardan koruyucu ve oldukça
faydal×. Doøada çok yayg×n ûekilde bulunan bu vitaminin
en zengin kaynaklar×n× taze meyve ve sebzeler oluûturuyor.
Meyveler aras×nda en çok C vitaminini (askorbik asit); limon,
portakal, greyfurt, kivi, ananas, çilek, mango, ananas, k×z×lc×k,
ahududu, kavun, kuûburnu, mandalina, nar, muz ve Frenk
üzümü içeriyor. Elma, armut ve erikte ise bunlara göre daha
az miktarda C vitamini bulunuyor. Bu meyvelerden özellikle
SAáLIK
sitrus meyveleri (limon, portakal, greyfurt), kivi ve domatesin
d×û k×s×mlar× (kabuk) askorbik asit bak×m×ndan zengin. C
vitamini bak×m×ndan zengin olan sebzeler aras×nda ise;
maydanoz, yeûilbiber, domates, patates, bezelye, brokoli,
karnabahar, ×spanak, semizotu, nohut, lahana, kereviz, turp,
soøan, kabak, marul, Brüksel lahanas×, paz×, ûalgam, k×v×rc×k
marul ve p×rasa bulunuyor.
C VGTAMGNGNGN YARARLARI
Vücudumuz üretemediøi için günlük beslenme yoluyla
al×nmas× gereken C vitamininin baûl×ca rolü; doku baølar×n×
tutan ana protein maddesi olan kolajeni üretmek ve baø×û×kl×k
sistemi, sinir sistemi, hormonlar ve besinlerin emilimi
fonksiyonlar×na (E vitamini ve demir gibi) destek olmakt×r.
Serbest radikal hasar×na karû× hücreleri koruyan bu vitamin,
demir mineralinin emilimini kolaylaût×r×r, saøl×kl× diû etleri için
gereklidir. Göz merceøi ve akciøer gibi yap×larda antioksidan
olarak çal×û×r. C vitamini ayr×ca antioksidan yap×da olan E
vitaminine dönüûebilir. Yüksek dozda al×nmas× halinde ne
gibi yararlar getireceøi yolunda çal×ûmalar sürmekle birlikte,
beta karoten gibi, antioksidan etki nedeniyle, kanser, kalp
damar hastal×klar× ve katarakta yakalanma ihtimalini azaltt×ø×
belirlenmiûtir. Ayr×ca, soøuk alg×nl×ø× gibi hastal×klara karû×
direnci de art×rmaktad×r.
ûiûmeleri, kemik aør×lar× ve nefes darl×ø× görülüyor. Çocuklarda
büyümenin yavaûlamas×, enfeksiyonlara karû× vücut direncinin
azalmas× ve mikrobik hastal×klar×n s×k geliûmeye baûlamas×
gibi birçok saøl×k sorununun C vitamini ile iliûkili olduøu
düûünülüyor.
GÜNLÜK GHTGYACIMIZ NEDGR?
Kad×nlarda ve erkeklerde her gün al×nmas× gereken en az
C vitamini miktar×, 60 miligramd×r. Sigara içenlerin en az 100
miligram C vitamini almas× gerekir. Her gün taze sebze ve
meyve, özellikle narenciye, lahana, ×spanak, k×v×rc×k, marul gibi
yeûil yaprakl× sebzeler, yeûilbiber yiyen kiûiler, tavsiye edilen
en düûük günlük dozun üzerinde C vitamini ald×klar×ndan
emin olabilir, günde 1 grama kadar C vitaminini güvenle
alabilirsiniz.
FAZLASI ZARARLI
Yüksek dozda C vitamini al×nmas× sindirim sisteminde
tahriûlere neden olabilir. Uzun süre yüksek dozda
kullan×lmas×n×n, böbrek taû× ihtimalini art×rd×ø× da biliniyor.
EKSGKLG;G NASIL ANLAfILIR?
C vitamini eksikliøi; iûtahs×zl×k, yorgunluk, kans×zl×k,
yaralar×n geç iyileûmesi, diû eti kanamalar× ve çekilmeleri,
soøuk alg×nl×ø× ve diøer enfeksiyonlara yatk×nl×k gibi
belirtilerle anlaû×l×yor. Eksikliøinde oluûan en aø×r durum
iskorbüt hastal×ø×d×r. Bunun d×û×nda enfeksiyonlara
karû× dayan×ks×zl×k ve zor iyileûme, deride küçük
kanamalar da belirtiler aras×nda. Eksikliøin
artmas× durumunda burun kanamalar×,
aø×z içinde yaralar, diû kay×plar×, eklem
23
HOBã
YEMEK
“Esin kaynağım
anneanne yemekleri oldu”
Kurucusu olduºu outside catering ƤrmasÇ Roka Davet ile dünya starlarÇna yemek piçiren, AsmalÇmescit’teki
Leblon’da özel lezzetler sunan, CNN Türk’teki “Arda’nÇn MutfaºÇ” ile bir marka haline gelen Arda Türkmen,
yemek piçirmeyi seven herkesi desteklediºini söylüyor. AççÇlǺÇn güzel bir hobi olabileceºini söyleyen
Türkmen, ancak güzel yemek yapmanÇn içletmecilik için yeterli olmadǺÇnÇ düçünüyor.
Y
emek piûirmeye çocukluøundan beri ilgi duyan Arda
Türkmen, lise y×llar×ndan itibaren yiyecek içecek
sektöründe her türlü iûi yapar. Otellerin mutfaklar×na
girip ç×karak ufkunu geliûtirir. Giriûimci bir ruha sahip
olan Türkmen, üniversitede iû hayat×na at×l×r, mezun olduktan sonra
kendi iûletmesini açar. Ancak iû hayat×ndaki büyük ç×k×û× Roka
Davet ile yakalar. Dünya starlar× için yemek piûirdiøi Roka Davet’in
ard×ndan Asmal×mescit’te 11 Leblon adl× restoran×n× açarak,
ùstanbul’a yeni bir lezzet mekan× kazand×r×r. “Iss×z Adam” filmine
ev sahipliøi yaparak dikkatleri üzerine çeken Leblon’un bugün
hala ilk günkü popülerliøini ve doluluøunu korumay× baûaran bir
iûletme olduøunu düûünen Türkmen, 2010 y×l×nda CNN Türk’te
baûlad×ø× “Arda’n×n Mutfaø×” program× ile bir marka haline gelse de
mütevaz×l×ø×n× koruyor. Program×nda ve restoran×nda oluûturduøu
menülerde anneanne yemekleri diye tabir edebileceøimiz
s×cak tencere yemeklerine yer veren Türkmen, herkesin pratik
yaparak güzel yemek piûirebileceøini, akûamlar× yoøun bir günün
ard×ndan mutfaøa girerek yap×lacak güzel yemeklerin insanlar×
dinlendirebileceøini, bu iûle herkesin hobi olarak ilgilenebileceøini
dile getiriyor. Leblon’da buluûtuøumuz Türkmen ile yiyecek içecek
iûindeki serüvenini konuûtuk.
Yemekle ilk ne zaman ve nas×l ilgilenmeye
baûlad×n×z?
Çocukluøumdan beri yemek iûine ilgim vard×. Annem
ve babam çal×ût×klar× için 13-14 yaûlar×mdan itibaren
Arda Türkmen
24
YEMEK
anneannemin yemeklerinden de esinlenerek kendi kendime
bir ûeyler piûirip ilk denemelerimi yapt×m. O dönem babam
Divan Otelleri’nin yiyecek içecek müdürüydü. Kuruçeûme Divan
tesisi aç×l×nca onun baû×na geçti. ùûin iûletme, mutfak ve otelcilik
k×sm×nda asl×nda babam× rol modeli ald×m. Bizim mutfaø×m×zda
çok güzel tencere yemekleri, anneanne yemekleri piûerdi. Onlar
bana esin kaynaø× oldu ama tabii o yaûlarda tencere yemeøi
yaparak deøil, yumurta k×r×p sosis k×zartarak baûlad×m yemek
piûirmeye. 13-14 yaû×nda ilk pilav denemelerimi yapt×m.
Bu alanda kendinizi nas×l geliûtirdiniz?
Çok merakl× bir çocuktum, üniversiteye kadar yaz tatillerinde
otellerin hemen hemen her bölümünde çal×ût×m, mutfaklar×na
girip ç×kt×m. Radyoda çal×ût×m, tercümanl×k yapt×m, t×bbi ilaç
firmas×nda çal×ût×m, hal× kilim satt×m, bir sürü iû yapt×m. ùleride
bu iûi meslek olarak yapmak gibi bir bilinçte deøildim ama bu
sayede nelere ilgi duyduøumu, kendimi keûfettim. Bu sektörün
bana daha uygun olduøunu düûündüm ve o yüzden kendimi bu
yönde geliûtirmeye karar verdim.
Yemekle ilgili bir eøitim ald×n×z m×?
Lise bittiøinde gastronomi eøitimi almak için Fransa’ya gitmek
istedim. Çünkü o dönem Türkiye’de, gastronomi eøitimi verilen
bir yer, aûç×l×k-yemek okulu yoktu. San×r×m tek çocuk olduøumdan
babam gitmemi istemedi. O yüzden üniversiteyi ùstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde okudum, ùngilizce iûletme eøitimi ald×m, sonra
da Sahne Sanatlar× ve Gösteri Bölümü’nde çift ana dal yapt×m.
Üniversite y×llar×nda da mutfakla, yemekle ilgili bir eøitim almad×m
çünkü o dönem de üniversitelerde böyle bir bölüm yoktu.
Üniversitede ne iûler yapt×n×z?
Üniversitede öørenci turlar×, organizasyonlar, yine öørenciler
için partiler düzenledim. BùLGù’nin öørenci servisini iûlettim. 1998
ile 2000 y×llar× aras×nda Uludaø’daki Alkoçlar Oteli’nin bar× ‘a-bar’×
iûletmeye baûlad×m, ilk iûletmecilik iûim bu oldu.
Yemekle ilgili ilk profesyonel iûinizi ne zaman yapt×n×z?
Yemekle ilgili ilk profesyonel iûim üniversiteden mezun
olduøum 2001 y×l×nda Antalya’da Beach Park’ta açt×ø×m ‘Chino’
isimli mekand×. K×sa bir süre sonra bu iûin yürümeyeceøini anlad×m
ve askere gittim. Askerden sonra 2003 y×l×nda outside catering
ûirketi Roka Davet’i kurdum.
Roka Davet’te dünya starlar× için yemek piûirdiøiniz
doøru mu?
Evet, Leonard Cohen’den Metallica’ya, Depeche Mode’dan U2’ya
kadar servis verdiøimiz birçok dünya star× oldu. Bugüne kadar, Roka
Davet ile ilgili birçok teûekkür yaz×s× ve plaket ald×m ancak benim için
25
HOBã
YEMEK
en deøerli ödül, dünyaca ünlü sanatç×lar×n Roka Davet için imzalad×ø×
tabaklar oldu. Bu dünya starlar× ald×klar× servisten memnuniyetlerini bu
tabaklardaki imzalar× ve yaz×lar× ile kal×c× hale getirdi.
"Iss×z Adam" filmine ev sahipliøi yapt×ktan sonra dikkatleri
üzerine çeken Leblon restoran× ne zaman kurdunuz?
11 Leblon'u 2008’de Asmal×mescit’te açt×m. "Iss×z Adam" filmine
ev sahipliøi yapan Leblon, bugün halen ilk günkü popülerliøini
ve doluluøunu korumay× baûaran bir iûletme. Leblon benim için
daha önceki iûlerden edindiøim bütün olumlu tecrübeleri hayata
geçirdiøim bir proje. 2008’den sonra Leblon’la birlikte hem restoran
hem de catering yapmaya baûlad×m. Tam bir restoran format×nda
olan Leblon’da çarûamba akûamlar× tematik yemek geceleri oluyor.
Mesela bu akûam×n yemek temas× rembetiko.
"Arda’n×n Mutfaø×" program× ne zaman baûlad×?
2010 y×l×nda ûu anki program×n yap×mc×s×na catering hizmeti
için bir sunum yapt×m. O da bu sunumumdan çok etkilenerek
bana TV program× yapmay× teklif etti. Hiç akl×mda olmad×ø×
için, önce istemedim ama sonra birkaç ay süren görüûmelerin
ard×ndan kabul ettim. Ancak doøal olmayan zorlama bir iûi asla
yapamayacaø×m×, kendim gibi olabildiøim sürece program
yapabileceøimi söyledim. Çünkü öbür türlü, doøal olmayan×
seyredenler anlamaz, almaz. Ben de insanlar×n almayacaø× bir ûeyi
yapmak istemem. Yap×mc× da bu ûart×m× kabul etti, CNN Türk’te
programa baûlad×k.
Program×n×z× benzerlerinden ay×ran farklar ne?
Ben cateringde iû yaparken eldiven takar×m ama evde yemek
yaparken eldiven takmam. Siz de, annemiz, anneannemiz de
takmaz. Program da evde yemek yapma tad×nda bir program,
her ûey doøal. Ben orada, olmad×ø×m bir ûeyi yapamam, eldiven,
bone takamam. Hiç kimsenin bulamayacaø× malzemelerle yemek
yapamam. Standard×n üstü koûullarda haz×rlanm×û mükemmel
malzeme olmaz çünkü. Mesela ben çilekli bir ûey yapacaksam,
bir kilo çilek al×r×m içinden eziøi büzüøü ç×karsa onu da kullan×r×m,
gerçek bu çünkü. Orada da öyle yap×yorum. Bazen programda
arkadaûlar×mla onlar×n sevdiøi pazarlara gidip birlikte al×ûveriû de
yap×yoruz. Diøer yemek programlar×nda genellikle konuk oluyor
26
ama benim program×mda konuk yok. Yani standart yemek
programlar× gibi bir program yapm×yorum. Zaten son birkaç y×ld×r
insanlar yemek odakl× programlar× yurtd×û×ndaki gibi seviyorlar.
Ben ülkemizde bu alanda öncü oldum diyebilirim. Art×k pek çok
kanalda sadece yemek odakl×, sadece yemek yap×lan, yemek
anlat×lan ve olay×n bunun etraf×nda kurulduøu formatta programlar
yap×l×yor.
Lezzetli yemek piûirenlerin ‘elinin iyi olduøu’ söylenir. Bu
ne kadar doøru?
Yemekte el lezzeti diye bir ûey var. Mesela bir yemek için
ikimize ayn× reçete verilsin, siz o reçeteden farkl×, ben farkl× lezzette
bir yemek ç×kar×r×z. Çünkü tarifte, soøan× yemeklik doøray×n der,
siz yamuk yumuk, ben intizaml×, düzgün doørar×m. Soøan× yaøda
pembeleûtirin der, siz yakars×n×z ben tam pembeleûtiririm, etleri
orta ateûte yavaû yavaû piûirin der, sizin orta ateûiniz yüksek kal×r
ayarlayamazs×n×z, ben onlar× güzel bir ûekilde kar×ût×rarak itina ile
yapar×m. Asl×nda mant×k ûu; çok yapan iyi yapar, siz bir ûeyi ne
kadar çok yaparsan×z belli bir süre sonra eliniz al×û×r, daha lezzetli
yapars×n×z.
Türkiye catering sektörü ve firmalar× ile ilgili ne
düûünüyorsunuz?
ùyinin yan×nda kötü, iûine özen gösteren ile iûini sallayan
her zaman var. Ancak ben ûunu anlam×yorum, her ne kadar
üretim adedi çoøald×ø×nda, birim maliyeti düûüyor olsa bile baz×
fiyatlar ak×l almaz oranlarda. Günlük dört kap yemeøin 4,5 liraya
olmamas× gerekiyor. Bu fiyata dört kap yemek yaparsan×z ya
malzemeyi eksik ya da kalitesiz kullan×rs×n×z. Benim catering
sektöründe en sevmediøim ûey budur. Hatta bu durum, toplu
yemek üretimine girmememin esas sebebidir. Haz×r yemekte
yemeøin paras×n× veren, yemeøi yiyen ve üreten olmak üzere
üç bacak var. Siz lezzetli yemek istiyorsunuz, patronunuz
ucuza mal etmek istiyor, üretici de hem ucuz hem de lezzetli
yapamayacaø×n× söylüyor.
Bundan sonra yemekle ilgili farkl× projeleriniz var m×?
Yeni bir restoran açmay× düûünüyorum. Düûünmenin ötesinde
hayata geçirmek için çal×ûmaya baûlad×k, Karaköy’de baûka bir
YEMEK
isimle açacaø×m×z yeni yerimiz, Leblon’dan farkl×, bambaûka
bir restoran olacak. úubat ay×nda açacaø×z, menüsünü bitirdik,
malzemeleri haz×rlad×k, dekorasyonu onaylad×k.
Sizin gibi yemek yapmay× sevenler, bu iûle hobi düzeyinde
de olsa ilgilenenler nas×l bir yol izlemeli?
Ben yemek yapmay× seven herkesi cesaretlendirecek her ûeyi
yapar×m. Daha çok yemek yaps×nlar, daha çok emek harcas×nlar
diye her türlü desteøi veririm. Yemek yapmay× sevenlere yemek
okullar×na, kurslar×na gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü mutlaka
bir ûey öørenirler, bildikleri ûeylerin üstüne yeni bir ûeyler katarlar.
Ama profesyonel olarak bu iûi yapmak isteyenlere ise çok ciddi
öneriler ve uyar×larda bulunmak isterim. Çünkü ûöyle bir gerçek var:
Yemek yapmay× seven, evinde iyi misafir aø×rlayan herkes iûletmeci
olamaz. Çok güzel yemek yapmak demek, bu iûi iyi yapmak
anlam×na gelmez. Eve çaø×rd×ø×n×z 6-8-10 kiûiyi aø×rlamak, her akûam
100-150-200-300 kiûiyi aø×rlamakla ayn× ûey deøil. Yani bu iû sadece
"Çok keyif al×yorum, keyif ald×ø×m için yap×yorum" diye yap×lacak bir
iû deøil. ùyi yemek yapmak ya da yemek yapmay× çok sevmek bu iûi
hakk×yla yapmak için yeterli deøil, ama gerekli.
Son y×llarda hobi olarak yemek piûirmeyi seçenlerin say×s×
art×yor. Bu hobiyi seçenlere tavsiyeleriniz neler?
Yemek piûirmek bir hobi olabilir. Neden olmas×n, kimileri
yaûamak için yer, kimileri yemek için yaûar, kimileri de mutfakta
geçirdiøi zamandan büyük keyif al×r. Çok yorgun bir günde,
eve gelip mutfaøa girip tamamen kafan×z× boûaltmak için, tüm
konsantrasyonunuzu oraya verip çok güzel ve lezzetli bir yemek
yapmak sizi dinlendirebilir. Hobi amaçl× yapmak isteyen hiç
kimseye hay×r sen yapma demem, aksine yap, sen de yapabilirsin,
ûunu yap bunu yap derim. Yemek okullar×na gitmeleri için
cesaretlendiririm. Böyle bir hobi edinmek isteyenler okula gitsinler.
Yemek kitab× yazmay× düûünüyor musunuz?
Bir kitap için birazc×k çal×ûmaya baûlad×m ama kitab×n
hakk×yla yap×labilmesi için 2-3 ay hayattan kopmak, onunla
ilgilenmek gerekiyor. Normalde bir kitab× iki haftada ç×karabiliriz
ama ben güzel bir kitap yapmak istiyorum. Ama maalesef ûu
aralar yoøunluktan bu konuyla ilgilenemiyorum, ileride mutlaka
düûünüyorum.
Geliûtirdiøiniz özel yemek tarifleri var m×?
Benim geliûtirdiøim bir sürü tarif var tabi. Tahin pekmezle sufle
yapt×k mesela, tamamen benim tarifim. Armut tatl×s×n× Frans×zlar
k×rm×z× ûarapla yapar çok güzel renk al×r fakat k×rm×z× ûarab×n alkolü
uçtuktan sonra aø×r bir tad× oluyor. Ben onu sevmediøim için
onu da seyreltilmiû pekmezle yapt×m, piûmaniyeyle servis ettim.
M×s×r ekmeøi suflesi yapt×m, k×ymal×. Bu tarz deøiûik farkl× ûeyler
yap×yorum. Leblon’da pancar
suyu ile piûirdiøimiz renkli risotto
da bunlardan biri.
En sevdiøiniz yemek?
Zeytinyaøl× yaprak sarmay×
çok severim. K×ymal× patl×canl×
güzel tencere yemekleri, tas
kebab× severim. Sevmediøim bir
ûey yok gibi, ama ömrüm
boyunca bamya yemesem
can×m istemez, hatta en
son ne zaman yediøimi
hat×rlam×yorum.
Yemek iûiyle uøraû×rken kilo almamay× nas×l
baûar×yorsunuz?
Spor yap×yorum, bisiklete biniyorum çok fazla. Çok yemek
yiyorum, ama en az iki günde bir mutlaka bisiklete biniyorum.
Haftada 200 kilometre bisiklete biniyorum. K×û×n makinede,
nisandan itibaren havalar düzelince d×ûarda bisiklete biniyorum.
27
GEZã
28
KARAHAYIT
GEZã
Şifalı suları, antik tarihi ile
Karahayıt
Ünlü aktör Nicolas Cage’in iki yÇl önceki ziyaretiyle dikkatleri üzerine çeken Denizli’nin
KarahayÇt beldesi, kÇrmÇzÇ renkli çifalÇ sularÇ, yakÇnÇndaki parklarÇ, antik kentleri ve maºaralarÇ
ile tam bir kÇç tatili mekânÇ. Pamukkale travertenlerine de yakÇn olan KarahayÇt, soºuk kÇç
günlerinde hem saºlÇklÇ hem eºlenceli hem de kültürel bir tatil yapmak isteyenler için ideal.
T
atili yaz×n yüzmek, k×û×n kayak yapmak olarak
görmeyenler için tatil seçenekleri giderek
art×yor. Son y×llarda özellikle k×û aylar×nda,
hem gezmek hem eølenmek hem de saøl×kl×
bir ortamda dinlenmek isteyenlerin say×s×n×n artmas× ile
termal turizme yap×lan yat×r×mlar da art×yor. Yer alt× sular×
bak×m×ndan çok zengin olan, dört bir yan×nda ûifal× su
kaynaklar× bulunan ülkemizde bu kaynaklar×n bir k×sm×
insanlar×n rahatl×kla konaklayabileceøi tarzda tesisleriyle göz
doldururken baz×lar× ise keûfedileceøi günü bekliyor.
Türkiye’nin önemli termal merkezleri aras×nda yer
alan Karahay×t kapl×calar× da ne yaz×k ki dünyaca ünlü
aktör Nicolas Cage’in ziyaretinin ard×ndan dikkatleri
üzerine çekebildi. Yaklaû×k iki y×l önce baûrolünü oynad×ø×
“Hayalet Sürücü 2” adl× filmin çekimi için ekibiyle birlikte
Denizli’ye gelen Cage, Karahay×t kapl×calar×n×n ûifal×
sular×na girince, beldenin ünü Türkiye s×n×rlar×n× aûarak
dünyaya yay×ld×. úimdi; Denizli’yi, Pamukkale travertenlerini
gezmeye gidenler, Pamukkale’ye 5 kilometre uzakl×ktaki
Karahay×t kasabas× ve buradaki kapl×calara uøramadan
dönmüyor.
BEYAZ DE;GL, KIRMIZI TRAVERTENLER
UNESCO’nun Dünya Kültür Miras× listesinde yer alan
bölgede bulunan Karahay×t kapl×calar×, Pamukkale’deki
s×cak su kaynaø×na benzer bir yap×ya sahip. Ancak
Pamukkale’deki s×cak sular meûhur bembeyaz
travertenlerin oluûmas×n× saølarken, Karahay×t’taki ûifal×
sular, travertenleri k×rm×z×ms× bir renge boyuyor.
Bugün 12 adet y×ld×zl× otel, 110 adet aile iûletmesi
termal pansiyon ve 7 bin yatak kapasitesi bulunan
Karahay×t’taki otellerin birçoøu suyla gelen saøl×k (SPA)
29
GEZã
KARAHAYIT
belgesine sahip Termal Oteller Birliøi üyesi. Pansiyonlar×n
tamam×nda s×cakl×ø× 56 derece olan termal su banyolar× var.
Pamukkale’deki çok y×ld×zl× otellerin büyük çoøunluøu da
Karahay×t’ta bulunuyor.
Karahay×t kapl×calar× bugün, gerek ulaû×m×n kolay olmas×
gerekse 5 y×ld×zl× pansiyonlardan apartlara kadar her bütçe ve
konfora uygun konaklama seçenekleriyle çok cazip bir tatil
mekan× haline gelmiû, Türkiye’de kapl×ca turizminde en çok
bilinen, ziyaret için tercih edilen kapl×calardan. Karahay×t’×n
hemen yan×ndaki antik Hierapolis ve Laodikeia kenti kal×nt×lar×
ile Pamukkale travertenleri, beldeyi daha da cazip hale getiriyor.
Siz de Karahay×t’a gittiøinizde, orada sadece ûifal× sulara
girerek vakit geçirmek yerine, 5 kilometre uzakl×ktaki bembeyaz
Pamukkale travertenlerini, Hierapolis ve Laodikeia antik kentlerini
ziyaret edebilir, Karahay×t’×n Çarû× Caddesi’nde akûam yürüyüûü
yapabilir, lokantalarda yemeøinizi yiyebilirsiniz. Ya da kasabaya
yak×n alabal×k tesislerinde mis kokulu çam orman× içinde
kendinize mükemmel bir ziyafet çekebilirsiniz.
HGERAPOLGS VE LAODGKEGA GÖRÜLMELG
Hierapolis, yer alt× sular× sayesinde yüzy×llarca, bölgenin
saøl×k merkezi olarak kald× ve bu yüzden sürekli turist çekti.
Yolcular×n y×kanarak ûehre girmeleri için ûehrin d×û×na bir
hamam×n inûa edildiøi kentteki 9 bin 500 kiûilik tiyatronun
tasar×m×ndan, eski çaølarda gladyatör dövüûlerinin yap×ld×ø×
30
anlaû×l×yor. úehrin giriû kap×s×na iûlenen Medusa figürü, tanr×ça
Medusa’dan korunmak için yap×lm×û. Bu inanc×n Türk kültürüne
nazar boncuøu olarak geçtiøi san×l×yor.
ùzmir’deki antik Efes kentinden sonra Anadolu’nun en
büyük ve en önemli antik kenti olan Laodikeia ise Denizli’nin
6 kilometre doøusunda, Eskihisar, Goncal×, Bozburun köyleri
s×n×rlar× içinde kalan Lykos (Çürüksu) Vadisi’nde yer al×yor. Kent
Suriye kral× II. Antiokhos taraf×ndan eûi Kraliçe Laodike ad×na
MÖ 3. yüzy×l×n ortalar×nda kurulmuû. Söylenceye göre kral, bir
Apollon Tap×naø× sözcüsünün yard×m×yla baû tanr× Zeus’un
öøüdünü dinleyip, eûi ad×na bir kent kurmaya karar vermiû.
GEZã
Bir baûka anlat×ma göre; Seleukos Kral× I. Antiokhos rüyas×nda
annesi, k×z kardeûi ve eûi olarak tan×mlad×ø× üç güzel kad×n görmüû,
her üç kad×n da kraldan kendileri için Karia’da birer kent kurmas×n×
istemiûler, bunun üzerine Kral I. Antiokhos kar×s× ve annesi için Nysa
(Sultanhisar) ve Antiokheia (Baûaran Köyü-Karacasu) kentlerini, k×z
kardeûi Laodike için de Laodikeia antik kentini kurmuû. Ancak antik
kaynaklar×n Kral I. Antiokhos ve k×z kardeûi Laodikie'nin ad×ndan
hiç söz etmemesi, kentin Kral II. Antiokhos taraf×ndan kar×s× güzel
Kraliçe Laodike ad×na kurulduøunu gösteriyor. Kaz× ekibince, antik
kentin bat×s×nda yap×lan yüzey araût×rmalar×nda Klasik döneme
kadar inen seramiklerin bulunmas× kuruluûun daha da eskiye
gittiøini gösteriyor.
Ayr×ca Denizli’nin geleneksel lezzetlerini tatmadan
dönmemelisiniz. Halen geleneksel yemek kültürünü devam
ettiren bölgede kedi börülcesi çorbas×, kuru börülce çorbas× ve
ovmaç çorbas× gibi yöreye özgü çorbalar× deneyebilirsiniz. Patl×can
yemekleri, tas kapamas×, bumbar dolmas×, sirkeli et, nohutlu
et, tand×r, kol dolmas×, ciøer sarma, sacda iûkembe de yöresel
lezzetler aras×nda.
GELENEKSEL LEZZETLERG TADIN
Bu iki antik kent d×û×nda Karahay×t yak×nlar×nda bulunan Kakl×k
ve Keloølan maøaralar×, yaylalar, doøal güzellikleriyle görülmeye
deøer Güney, Sak×zc×lar Asmaalt× ve Homa ûelaleleri ile kiliseleri
ve camileri mutlaka gezmelisiniz. Ayr×ca Atatürk Evi Müzesi, eski
Denizli evleri, dünyan×n en derin ikinci krater gölü unvan×na sahip
Salda Gölü ile Sandras Daølar×’n× da gezebilirsiniz.
Karahay×t’a gitmiûken Denizli’deki en güzel yerler aras×nda
bulunan ùncilip×nar Park×, Adalet Park×, Çaml×k mahallesindeki
eûsiz piknik alan× Çaml×k Mesireliøi’ni mutlaka ziyaret etmenizi
tavsiye ederiz. Çam aøaçlar× aras×nda tertemiz bir havada
pikniøinizi yapt×ktan sonra Çaml×k Mesireliøi’nde bulunan sakl×
göle uøray×p dinlenebilirsiniz.
31
SPOR
GOLF
Soyluların oyunu golf
popüler sporlar arasına girdi
Çim sahada, üzerinde doºal ya da yapay engellerin bulunduºu 18 parkurluk alanda oynanan golf,
ortaya çÇktÇºÇ dönemlerde soylularÇn oyunu olarak görülse de zamanla önemli bir spor dalÇ haline
geldi. Bugün Avrupa ve Amerika’da milyonlarca insanÇ yeçil sahalara çeken golfle ilgili ülkemizde de
çok sayÇda kulüp uluslararasÇ turnuvalar düzenliyor.
G
olfun Türkiye’ye ne zaman ve nas×l girdiøini
tam olarak bilemesek de yaklaû×k bin y×l önce
oynanmaya baûland×ø×n× biliyoruz. ùlk defa
Hollanda, Fransa, Belçika veya ùskoçya’da
oynanm×û olabileceøine dair birtak×m bulgular olmas×na
karû×n, aø×rl×kl× görüû ilk kez 1100’lü y×llarda ùskoçlar taraf×ndan
oynand×ø× yönünde.
Keûfedildikten sonra, 1600’lü y×llar×n ortas×na kadar sadece
Avrupa’da oynanan bu spor, 1959 y×l×nda New York’a baøl× Albany
kentinde oynanarak ABD’de boy göstermeye baûlar. Bu spora ait
ilk yaz×l× kurallar ise 1754 y×l×nda bugünkü ad× Royal & Ancient Golf
Kulübü olan St. Andrews Golfers taraf×ndan belirlenir.
Türkiye’de ise ilk golf kulübü, 1895 y×l×nda ‘Constantinople
32
Golf Club’ ad×yla Okmeydan×’nda kuruldu. úu an Maslak’ta
ùstanbul Golf Kulübü ad×yla faaliyet gösteren bu kulübü s×ras×yla
1905’te kurulan ùzmir-Bornova Golf Kulübü, 1911 y×l×nda
kurulan Bebek Golf Kulübü ve 1949 y×l×nda kurulan Ankara
Golf Kulübü izledi. Bu kulüplerden Bebek Golf Kulübü 1923,
ùzmir-Bornova Golf Kulübü 1970 ve Ankara Golf Kulübü 1980
y×l×nda çeûitli nedenlerle kapat×ld×.
1980’lerde Türkiye’de çöküûe uørayan golf sporu, 1990’l×
y×llar×n ortas×nda bu alanda yap×lan yat×r×mlar×n faaliyete
geçmesi ve federasyonun kurulmas×yla yeniden ivme kazand×.
1994 y×l×nda Türkiye’nin ilk profesyonel golf sahas× olan
National Golf Kulübü hizmete girdi, 1995 y×l×nda da Türkiye
Golf Federasyonu kuruldu. Gerek turizm teûvik yasalar×n×n
SPOR
TEMEL GOLF MALZEMELERG
• Golf sopalar×
• Golf toplar×
• Özel golf ayakkab×s×
• Golf eldivenleri
• Golf çantas×
• Kanvas pantolon
• Polo yaka tiûört
• úapka
• Troley (Çanta taû×may× kolaylaût×ran düzenek)
ç×kmas× gerekse Türkiye Golf Federasyonu’nun yürüttüøü
çal×ûmalar sonucunda, 2000 y×l× sonras×nda golf sektörü önemli
geliûmelere ve baûar×lara imza att×.
TÜRKGYE’DE TOPLAM 23 SAHA VAR
Tüm dünyada 75 ülkede 350 golf tur operatrünün baøl×
olduøu Uluslararas× Golf Tur Operatörleri Birliøi'nin (IAGTO)
2008 y×l× için Belek'i Avrupa'da y×l×n en iyi golf destinasyonu
seçmesinden sonra ülkemizin golf turizminde de büyük bir
canlanma yaûand×.
Ard×ndan Türkiye'nin 2012 Dünya Amatör Golf úampiyonas×'na
ev sahipliøi yapmas×, bu sporda kayda deøer noktalara geldiøimizi
gösterdi. Türkiye Golf Federasyonu da 2012 y×l× Ekim ay×nda
golfün efsane ismi Tiger Woods ile birlikte dünyan×n ilk 8 golf
oyuncusunun kat×ld×ø× Turkish Airlines World Golf Finali'nin
dünyada 68 ülkede ayn× anda canl× yay×nlanm×û olmas×n×n, Türkiye
golfu aç×ndan büyük önem taû×d×ø×n× düûünüyor.
Bu golf turnuvas×n×n organizasyon baûar×s× ülkemizin
tan×t×m×na önemli katk×lar saølad×. Federasyon'un verilerine göre
Türkiye’de bugün toplam 23 golf sahas× bulunuyor. ùstanbul’da
ise Kemer Golf Kulübü ile Klassis Golf Kulübü sahalar× ile golf
tutkunlar×na hizmet veriyor.
Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanl×ø× Spor Genel
Müdürlüøü’ne kay×tl× toplam 6 bin 43 lisansl× sporcu var.
2012’de Türkiye Golf Federasyonu takvimi içinde 31 tane
turnuva yap×ld×. Federasyon, Dünya Amatörler Golf úampiyonas×
ve Turkish Airlines World Golf Final olmak üzere dünya çap×nda
çok büyük iki organizasyona ev sahipliøi yapt×.
Bu spora baûlamak isteyenlerin ilk önce, herhangi
bir golf kulübünden kendine uygun paketi almalar× tavsiye
ediliyor. Kulüplere üye olmayanlar, golf dersi alabiliyorlar
ancak müsabaka ve turnuvalara kat×lam×yorlar. Kulüp
üyeliøi, oyuncular×n handikap sahibi olabilmeleri için gerekli
görülüyor.
33
SOFRA’NIN
USTALARI
CÜNEYT KARAORMANLI
“Lezzetli bir yemek
ruh halimizi değiştirir”
Günlük 2200 kiçiye yemek piçirilen Sofra Grup’un Gç BankasÇ-BaºcÇlar projesinin aççÇbaçÇsÇ Cüneyt
KaraormanlÇ, mesleºinin zirvesinde bir aççÇ olarak, aççÇlÇkta baçarÇlÇ olmak için önce içi sevmek, daha
sonra ocaºÇn baçÇna geçmek gerektiºini düçünüyor.
M
esleøe 14 yaû×nda, 1983 y×l×nda ad×m atan Sofra
Grup ùû Bankas×-Baøc×lar projesinin aûç×baû×s×
Cüneyt Karaormanl×, 1988 y×l×nda Tudem Otelcilik
ve Turizm Okulu’nda alt× ay mutfak gastronomisi
eøitimi al×r. Ard×ndan Türk Hava Yollar×’na ikram hizmeti saølayan
USAú’ta staj yapar. 1989 y×l×nda Marmaris’te turizm sektöründe
çal×ûmaya baûlar. Önce otellerde ve restoranlarda ç×rak olarak
çal×û×r ve bir süre sonra aûç× olur.
“Yemek yapmay× seven bir çocuktum ama anneannemin
yard×m× ile lezzetli yemek piûirmeyi öørendim” diyerek aûç×l×øa
nas×l ad×m att×ø×n× anlatan Karaormanl×,1997 y×l×nda Sofra ailesi ile
tan×û×r, Amerikan Hastanesi’nde aûç×baû×l×k yapmaya baûlar. Sofra
Grup ailesine kat×ld×ktan sonra, g×da mühendisi olan eûi Özlem
Karaomanl× ile tan×û×p kendi ailesini kuran Karaormanl×, “Sofra ailesi
sayesinde kendi ailemi kurdum” diyor.
Amerikan Hastanesi’nden sonra Beko projesinde aûç×baû×
olarak çal×û×r, 2004 y×l×nda Mercedes projesine yine aûç×baû×
olarak geçer. Mercedes’te üç y×l çal×ût×ktan sonra bir süre Sofra
Grup’tan ayr× kalan Karaormanl×, bu ayr×l×øa fazla dayanamay×p
geri döner ve 2009 y×l×nda Merkez Mutfak’ta aûç×baû×l×k yapmaya
baûlar. Merkez’de iki y×l çal×ût×ktan sonra 2011 y×l×nda ùû Bankas×Baøc×lar projesindeki görevine getirilir. Mesleøiyle ilgili bugüne
kadar Tudem’deki eøitim d×û×nda Sofra’da koçluk eøitimi alan
Karaormanl×, “Sofra büyük bir aile, benim ilk göz aør×m olduøu için
bendeki yeri bambaûka” diye konuûuyor.
34
Aûç×lar×n asl×nda mutfakta sihirli deøneøi olan insanlar
olduøuna inanan Karaormanl× sözlerini ûöyle sürdürüyor:
“Lezzetli bir yemek, ruh halimizi deøiûtiriyor. ùnsanlar×n yapt×ø×m×z
yemekleri yedikten sonra yüzünün güldüøünü görmek, bizim en
büyük zevkimiz.”
Karaormanl×, aûç× olmak isteyen gençlere ûu tavsiyelerde
bulunuyor: “Bu meslek, 80 yaû×na kadar emekli olmadan
yap×labilen bir meslek. Bu mesleøi yapmak isteyen gençler ilk
önce eøitim als×nlar, diploma sahibi olsunlar. Daha sonra cesaretli
olup ocaø×n baû×na geçsinler. Ne kadar çok piûirirlerse o kadar
lezzetli yemek yaparlar. Bir de sürekli gözlemleyip, araût×rs×nlar.”
SOFRA’NIN USTALARI
LEVREK PGLAKG
Malzemeler:
1 tane levrek, 100 gram havuç, 100 gram
patates, 50 gram arpac×k soøan×, 50 gram
mantar, 50 gram kiraz domates, taze kekik,
taze biberiye, salça
Haz×rlan×û×:
Levrekler temizlenip fileto yap×l×r. Soøan,
mantar, k×rm×z×biber, çarliston biber kavrulur.
Salça ilave edilip suyu verildikten sonra
patates ve havuç eklenir. Bütün malzeme
gastronom küvete al×n×p üzerine fileto
bal×klar dizilir ve f×r×na verilir.
SGYAH-BEYAZ SOSLU DANA
BONFGLE
Malzemeler:
200 gram dana bonfile, 50 gram brokoli, 50
gram karnabahar, 50 gram baby havuç, 20
gram baby m×s×r, kuûkonmaz, patates, mutfak
yap×m× Demi Glace sos ve Bearnez sos
Haz×rlan×û×:
Etler bir gece önceden marine edilir.
Izgarada piûirildikten sonra püre ile çevrilen
yataklara etler konulur. Üzerine yar×s×na Demi
Glace, yar×s×na Bearnez sos eklenir. Üzeri
k×zart×ld×ktan sonra servis edilir.
NARLI ARMUT TATLISI
Malzemeler:
1 kilo nar, 4 tane armut, 200 gram kaymak,
500 gram toz ûeker, Frenk üzümü
Haz×rlan×û×:
Narlar×n suyu s×k×l×r. Nar suyuna toz ûeker
ilave edilip ûerbet haline getirilir. Armutlar
kürdanla delinerek bu ûerbette kaynat×l×r.
Soøuduktan sonra Frenk üzümü ve
kaymakla servis edilir.
35
HABERLER
BãZDEN HABERLER
Compass Group Forumları için
yine Türkiye tercih edildi
Compass Group sektörel forumlarÇ için, dünyadaki en baçarÇlÇ ilk 10 ülke arasÇnda yer alan Türkiye’yi tercih etti. Gstanbul
hem HSE (Health, Safety & Environment) Forum'a hem de B&I (Business & Industry) Forum'a ev sahipliºi yaptÇ.
S
ofra Grup’un organize ettiøi bu iki forum, Compass
Group’un dünyada faaliyet gösterdiøi en baûar×l×
ülkelerin üst düzey yöneticilerinin kat×l×m× ile ùstanbul’da
gerçekleûti. ùstanbul’u çok seven, Sofra Grup’un
organizasyonundan memnun kalan kat×l×mc×lar, forumlar s×ras×nda
ortaya konulan mükemmel fikirlerden de çok etkilendi.
En iyi uygulamalar×n belirlendiøi ve var olan standartlar×n
geliûtirilerek gözden geçirildiøi HSE ve B&I forumlar×nda kat×l×mc×lar
ayn× zamanda Türkiye’deki iyi uygulamalar× da yerinde görme
imkan×na sahip oldu.
“Biz 1iz” mottosu ile
Antalya’da bir araya geldik
S
ofra Grup olarak, y×l sonu vizyon
toplant×m×z×, 14-15 Aral×k 2012 tarihlerinde
Antalya’da gerçekleûtirdik. “Biz 1iz”
mottosu ile 200 kiûilik yönetim ekibimizin
kat×l×m×yla yap×lan toplant×da, Sofra Grup CEO’su
Yaûar Büyükçetin, 2012 y×l×n× deøerlendirdi ve yeni
dönem projeksiyonunu paylaût×. Sunumunda Sofra
Grup için 2012 y×l×n×n baûar×l× sonuçlar×n× dile getiren
Büyükçetin, 2013 y×l× hedefleri ile ilgili de bilgiler
aktard×. Organizasyon, Sofra Grup çal×ûanlar×na
k×demlerine göre plaketlerin daø×t×lmas×ndan sonra
“Yeûilçam” konulu gala gecesi ile son buldu.
36
BãZDEN HABERLER
Dünya Başkanımız
başarılı uygulamalarımızı
yerinde gördü
C
ompass Group Dünya Baûkan× Richard Cousins,
baûar×l× ve istikrarl× ûirket geliûimimizle ilgili
deøerlendirme toplant×s×n× yapmak üzere Türkiye’yi
ziyaret etti. Üst yönetim ile bir araya gelen Cousins,
2013 y×l× büyüme planlar× ve yeni yat×r×m projeksiyonlar×n×n
deøerlendirildiøi toplant× sonras× Bursa’daki Merkezi Üretim
Tesisleri’mizi ziyarette bulundu. Baûar×l× uygulamalar×m×z×
yerinde tespit eden Cousins, Türkiye’deki yeni teknolojik
yat×r×mlar için de görüûlerini aktard× ve incelemeleri sonras×
olumlu görüûlerini ve memnuniyetini dile getirdi.
37
HABERLER
BãZDEN HABERLER
Sofra Grup, Beaujolais Bayramı’nın
ikram sponsoru oldu
Fransa Baçkonsolosluºu tarafÇndan her yÇl düzenlenen Beaujolais BayramÇ’nÇn Gstanbul, Gzmir ve Bursa
kutlamalarÇnda ikram hizmetleri sponsoru yine Sofra Grup oldu.
H
er y×l s×n×rl× say×da seçkin davetlinin kat×ld×ø×
Beaujolais Bayram× kutlamas×, ùstanbul’da 15
Kas×m 2012 tarihinde Frans×z Saray×’nda yap×ld×.
Fransa Baûkonsolosluøu ile Türk-Frans×z Ticaret
Derneøi’nin iû birliøi ile düzenlenen kutlamalar, Fransa'n×n
Ankara Büyükelçisi Laurent Bili’nin himayesinde gerçekleûtirildi.
2012’ye özel alt×nc× kez eûleûilen “Kavakl×dere Primeur” ile
birlikte 12. geleneksel “Yeni Beaujolais” gecesinde diplomatik
kurye ile gelen ûaraplar, merakl× bir kitleye ilginç bir tat ve
deneyim yaûatt×.
Beaujolais Bayram× ùstanbul d×û×nda, 16 Kas×m’da ùzmir’de,
19 Kas×m’da da Bursa’da kutland×. Sofra Grup, ùstanbul, ùzmir
ve Bursa’daki Beaujolais Bayram× kutlamalar×nda yine ikram
hizmetleri sponsoru oldu.
Sofra Grup, 14. yılında da
LÖSEV’in yanında yer aldı
Lösemili çocuklara el uzatan LÖSEV, 14. kuruluç yÇl dönümünü 10 KasÇm 2012 tarihinde Gç Sanat’ta kutladÇ.
Gç, sanat ve cemiyet hayatÇndan çok sayÇda davetlinin katÇldÇºÇ gecenin sponsorlarÇndan biri de Sofra Grup'tu.
1
998 y×l×nda kurulan Lösemili Çocuklar Vakf× (LÖSEV)
14. kuruluû y×l dönümünü, cemiyet hayat×, sanat ve iû
dünyas×n×n önemli isimlerinin kat×ld×ø× muhteûem bir gala
gecesi ile kutlad×. Sofra Grup yine, ùû Sanat’ta 10 Kas×m
2012 tarihinde gerçekleûtirilen kutlaman×n sponsorlar×ndan biri oldu.
Sofra Grup’un sadece bu gecede deøil her zaman yan×nda olduøu
ve desteklediøi LÖSEV, ülkemizde hayata geçirdiøi çal×ûmalarla
ulusal ve uluslararas× platformlarda da örnek olmuû
bir sivil toplum kuruluûu.
2007 y×l×nda Birleûmiû Milletler Ekonomik
ve Sosyal Konsey taraf×ndan Özel Dan×ûmanl×k
Statüsü’ne lay×k görülen LÖSEV’in 14 y×ll×k
k×sa ama ulusal ve uluslararas× düzeyde
38
baûar×larla dolu geçmiûinin görsel olarak anlat×ld×ø× gecenin
sunuculuøunu Murat Baûoølu yapt×. LÖSEV Yönetim
Kurulu Baûkan× Pediatrik Hematolog Dr. Üstün Ezer yapt×ø×
konuûmas×nda bir müjde vererek, Türkiye’nin hatta Avrupa
ve Asya’n×n en büyük onkoloji hastanesinin temellerinin
LÖSEV taraf×ndan at×ld×ø×n×, iki y×l içinde hizmete girecek bu
hastanenin tamamen ücretsiz hizmet vereceøini aç×klad×.
Gecede, saøl×ø×na kavuûan lösemili
çocuklardan oluûan “Yaûama Sevinci
Korosu”nun Zülfü Livaneli ile birlikte verdiøi
konser izleyenleri büyüledi. Bu özel geceden
elde edilen gelir lösemili çocuklar×n tedavisine
aktar×ld×.
BãZDEN HABERLER
Sofra Grup ailesi büyüyor
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi, günlük 12 bin öøün yemek üretimi hizmeti için
yeniden Sofra Grup’u tercih etti.
Kaleseramik Çanakkale
Kalebodur Seramik
Sofra Grup, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi
Aú’ye, Bursa Bölge Direktörlüøü bünyesinde Eurest markas×yla
3000 öøün yerinde yemek hizmeti vermeye baûlayacak.
E.G.O. Elektrikli Aletler Sanayi AŞ
Almanya merkezli, ev aletleri için rezistans, seran ocak ×s×t×c×s× ve
döküm ürünleri üreten E.G.O. Elektrikli Aletler Sanayi Aú, Sofra
Grup’tan ald×ø× yemek hizmetine, Eurest Services markas× ile
temizlik, ikram ve bahçe bak×m× hizmetini de ekledi.
Enerjisa Bares Rüzgar Santrali
Türkiye’nin enerji devlerinden Enerjisa’n×n Bal×kesir Band×rma’daki
Bares Rüzgar Santrali Tesisleri de Sofra Grup’la iû birliøi yaparak
Eurest Services markas× ile temizlik hizmeti almaya karar verdi.
Vakıflar Bankası
Sofra Grup, Vak×flar Bankas× Genel Müdürlük Ek Hizmet Binas×
Levent ve EBùS Ümraniye’ye, Avrupa Bölge Direktörlüøü bünyesinde
800 öøün yerinde üretim yemek hizmeti saølayacak.
Farplas Oto Yedek Parçaları
Gebze-Kocaeli’nde faaliyet gösteren Farplas Oto Yedek Parçalar×
ùthalat ùhracat ve ùmalat San. Tic. Aú, Sofra Grup’tan, Eurest markas× ile
günlük 1100 öøün yerinde üretim yemek hizmeti almaya karar verdi.
Bepaş - Boypaş
Boydak Holding bünyesindeki Boyteks ve Orpaû’×n ard×ndan
Bepaû ve Boypaû Aú de yerinde üretim yemek hizmeti için
Eurest’i tercih etti.
39
KÜLTÜR SANAT
KÜLTÜR SANAT
Uøur Yücel’den ilk kitap
Oyuncu, yönetmen ve senarist
U
Uøur
Yücel’in, 1980’lerden bu
yana
yyaa kaleme ald×ø× öykülerinin yer
aald×ø× “Yaømur Kesiøi” adl× ilk kitab×
o
okurla buluûtu. Türkiye sinema
tta
tarihine,
a
birbirinden güçlü filmler ve
ccanland×rd×ø× s×ra d×û× karakterlerle
aad×n× yazd×ran Uøur Yücel, edebiyat
d
dünyas×n× selamlad×ø× ilk kitab×yla
yyeni bir dönemin kap×lar×n× aral×yor.
K
Kuzguncuk’ta doøup büyüyen Uøur
Y
Yücel’in öyküleri, tamamen bu ruhu
yyans×tan nitelikte. ùstanbul’daki
bir bal×kç× köyünde geçen öyküler, her biri farkl× din ve
kültürden say×s×z karakteri baør×na bas×yor. Yahudiler,
Ermeniler, Rumlar, Türkler ve her meslekten insan… Hepsi
ayn× ûekilde ac× çekiyor, aû×k oluyor, yaûamak arzusuyla
yoørulup bükülüyor ve ölümle imtihanlar× her seferinde yürek
burkuyor.
Hitchcock’un hayat× beyaz perdede
Sinema tarihinin en etkileyici isimlerinden Alfred
Hitchcock ile kar×s× ve ortaø× Alma Reville’in aûklar×n×
anlatan "Hitchcock" adl× film, 29 Mart’ta Türkiye’de
gösterime giriyor. Dünya sinema tarihine ad×n× ölümsüz
harflerle kaz×m×û olan ustalar×n ustas× Alfred Hitchcock’un
ss×ra
s×
×r d×û× filmi "Sap×k"×n
çekim
((Psycho)
(P
Ps
geçen
ssürecinde
sü
ü
fiffilmde
illm
m Hitchcock'u
bir
bi
b
ir baûka usta
Anthony
Hopkins
An
A
n
kar×s×
ccanland×r×rken
ca
a
Alma
rolünü ise Helen
Al
A
l
Mirren üstleniyor.
M
Sacha
Gervasi’nin
Sa
S
a
yönettiøi
filmin
yyö
ö
oyuncular×
aras×nda
oy
o
y
Scarlett Johansson,
S
JJessica Biel ve
Toni Collette gibi
T
de bulunuyor.
iisimler
is
s
Film, Stephen
F
Rebello’nun “Alfred
R
Hitchcock and the
H
Making of Psycho”
M
kitab×ndan sinemaya
k
uyarland×.
u
40
Mark Knopfler, Türkiye’ye geliyor
iyyo
or
“Walk of Life”, “Sultans of Swings”
gss”
g
ve “Brothers in Arms” gibi unutulmaz
az
az
hitleri ile tan×nan rock müzik tarihinin
n
efsane ismi Mark Knopfler, BKM-GNL
NL
L
organizasyonu ile 27 Nisan 2013’te
Sinan Erdem Spor Salonu’nda
hayranlar×yla buluûacak. 2013 y×l×n×n
n
Nisan, May×s, Haziran ve Temmuz
aylar×nda 25 ülkede, 72 konser
verecek olan sanatç×, sekizinci solo
albümü “Privateering” tan×t×m× için
8 kiûilik orkestras× ile ùstanbul’da
olacak. Dünya turnesinin
35. konserini ùstanbul’da
gerçekleûtirecek olan efsanevi
rock y×ld×z×, Romanya konserinin
ard×ndan ùstanbullu rock severlere b
beû
eû yy×l×l×l aaradan
eû
rraad
daan
an
sonra yeniden müzik ziyafeti çekecek.
2008 y×l×nda Turkcell Kuruçeûme Arena’da
verdiøi konserle uzun süre haf×zalardan ç×kmayan bir
performansa imza atan efsane isim, son ç×kard×ø× albümü
“Privateering”den parçalar ve eski albümlerinde yer alan
“Money for Nothing”, “Sultans of Swing”, “Romeo and
Juliet”, “Walk of Life”, “Your Latest Trick” gibi unutulmaz
ûark×lar× ile 27 Nisan 2013 tarihinde hayranlar×n× bir kez daha
büyüleyecek.
Edoardo De Nari’nin gözünden ùstanbul
ùtalyan mimar Edoardo De Nari’nin ùstanbul’a iliûkin
kiûisel arûivinden belgelerin yer ald×ø× “Deøiûen Zamanlar×n
Mimar× Edoardo De Nari 1874-1954” sergisi, Nisan 2013’e
kadar ücretsiz gezilebilir. Tepebaû×’ndaki Suna ve ùnan K×raç
Vakf× ùstanbul Araût×rmalar× Enstitüsü’nde 18 Aral×k 2012'de
aç×lan sergi, araût×rmac×lar için hazine deøeri taû×yor. Sergi,
Yüksek Mimar Büke Uras’×n gün ×û×ø×na ç×kard×ø× belge,
çizim ve yaz×ûmalardan yola ç×karak, kimlik deøiûtiren
ùstanbul’u gösteriyor.
Osmanl× döneminin sonlar×nda ve Cumhuriyet’in ilk yirmi
beû y×l×nda ùstanbul'da faaliyet gösteren De Nari'nin arûivi,
sergi projesinin de yöneticisi olan Büke Uras taraf×ndan
üç y×l önce bir antikac×n×n deposunda iki bavul içinde
bulunmuûtu.
www.sofragrup.com

Benzer belgeler

Dökümanı indir pdf

Dökümanı indir pdf Sektörü késaca deöerlendirmek gerekirse, ekonomik göstergeler geçen yélén büyüme rakamlarénén alténda kaléndéöéné teyit ediyor. Ancak, zaman zaman alénan sonuçlar ve beklentilerin üzerinde gerçekle...

Detaylı