Dökümanı indir pdf

Transkript

Dökümanı indir pdf
Sika yeni
ürünlerini tanättä
Isuzu’da güç
birliâi
Vizyonumuz
“yenilikçilik ve
sürdürülebilirlik”
Sika Yapú Kimyasallarú Aø yayún organúdúr. Yúl: 2 - 2012 / Sayú: 5
GELECEáã ãNåA ETMEK
BaêyazÈ
3
Kentsel Dönüæüm:
Modernleæme Projesi!
Deöerli Sika dostlaré,
Dergimizin bu sayésénda son dönemde yoöun olarak gündemde olan, hem
ekonomik hem de toplumsal hayatémézda çok önemli bir yer tutan “Kentsel Dönüùüm” konusunu iùliyoruz. Kentsel dönüùümün bugüne kadar birçok deöiùik
tanémé yapélméù olsa da konunun dünya genelindeki uzmanlaréndan biri taraféndan yapélan ve benim de katéldéöém bir tanéma burada yer vermek istiyorum:
“Kentsel dönüùüm, kapsamlé, entegre bir vizyon ve eylem olarak, bir alanén
ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koùullarénén sürekli iyileùtirilmesini
saölamaya çaléùmaktér.” Dolayéséyla kentsel dönüùüm, çökme ve bozulma olan
kentsel mekânén ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koùullaréné kapsamlé
ve bütünleùik yaklaùémlarla iyileùtirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür.
Bora Yøldørøm
Genel Müdür
Bu nedenledir ki kentsel dönüùüm, yeni kentsel alanlarén planlanmasé ve
geliùtirilmesinden çok, var olan kentsel alanlarén planlanmasé ve yönetimi ile
ilgilidir. Türkiye’deki kentsel dönüùüm projelerinde ùu ana kadar yapélan yaklaùémlara baktéöémézda ön plana çékartélan temel iki nokta, Baté’daki örneklerden
farklé olarak, gecekondu alanlarénén dönüùümü ve yapélarén depreme güvenli
hale getirilmesi konularédér. Oysaki kentsel dönüùüm, fiziksel mekânén dönüùümünün yané séra, sosyal geliùim, ekonomik kalkénma, ekolojik ve doöal dengenin
korunmasé ve sürdürülebilirliöin saölanmasé ile birlikte kapsamlé ve bütünleùik
bir yaklaùémla ele aléndéöé takdirde baùaréya ulaùabilir. Kentsel dönüùüm projeleri ile “kentleùme” veya bir anlamda “modernleùme”nin hayata geçebilmesi,
sonrasénda sürekli geliùimin saölanmasé için toplumun tüm kesimleri planlama
sürecinin içine alénmalédér. Ardéndan kamu ve özel sektör kuruluùlaré gibi tüm
aktörlerin motivasyonlarénén sürdürülebilmesi amacéyla, siyasi iradenin tutarlé
ve kapsamlé bir plan dâhilinde hareket etmesi gerekir.
Ülkemizde son dönemde siyasi iradenin kentsel dönüùüm konusunda hayata geçirdiöi yasa ve yönetmeliklerin yukaréda özetlemeye çaléùtéöém ùekilde
baùaréyla uygulanabilmesi halinde, toplumumuzun hem sosyal hem de ekonomik geliùimine çok olumlu katkélar saölayacaöéné ve kentleùmenin ülkemizin
modernleùme sürecine ciddi bir ivme kazandéracaöéné ümit ediyorum. Bu süreç
içinde Sika ailesi olarak üzerimize düùen sosyal sorumluluklaré azami hassasiyetle yerine getirmeye hazér olduöumuzu sizlerle paylaùmak istiyorum.
“Kentleùme” modernleùmedir!
Saygélarémla
Sika Life
4
Künye & ëçindekiler
Sika Life
Yerel Süreli Yayén
Dört ayda bir yayémlanér
Ücretsizdir
Sika Yapé Kimyasallaré Aø
Adéna ÷mtiyaz Sahibi
Bora YILDIRIM
Sorumlu Müdür
Turgay Özkun
Editör
Cenk Çotur
Yönetim Yeri
÷stanbul Deri Org. San. Böl.
Alsancak Sok. No: 5
J - 7 Özel Parsel
34957 Tuzla / ÷stanbul / Türkiye
Tel: 0216 581 06 00
Yayéna Hazérlék
֍i
d
3 Baùyazé
5 Editörden
Sika Haber
6 Sika yeni ürünlerini tan×tt×
7 Sika, ùsviçre’nin en iyi 50 markas×ndan biri seçildi
7 Sika hisselerinin endeksi deøiûtirildi
7 Güneû enerjisi ile dünya turu
8 Simgesel bir yap×n×n korunmas×
9 Sika’da bahar coûkusu...
9 Sika, Yap× Fuar×’nda ziyaretçileriyle buluûtu
Dosya
10 Kentsel dönüûüm ve geleceøin inûas×…
Proje
Genel Yönetmen
Gürhan DEM÷RBAø
Görsel Yönetmen
Yavuz KARAKAø
Editör
Banu SARI ARSLAN
Düzeltmen Editör
Ersel ERGÜZ
Fotoöraf Editörü
Murat GÜNEY
Fotoöraflar
Damla SALOR ÖZPINAR
Murat GÜNEY
÷letiùim Tel:
(0216) 681 18 94
Baské
Dünya Yayéncélék Aø
“Globus” Dünya Basénevi
100. Yél Mahallesi 34440
Baöcélar-÷stanbul / Türkiye
Tel: (0212) 629 08 08
SikaLife dergisi, Sika Yapé Kimyasallaré Aø
taraféndan T.C. yasalaréna uygun olarak
yayémlanmaktadér. Derginin isim hakké, Sika Yapé
Kimyasallaré Aø’ye aittir. Dergide yayémlanan
yazé ve fotoöraflarén her hakké saklédér. øirketten
izinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullanélamaz.
12 Spor tutkusuna Sikafloor desteøi
Söyleùi
14 Isuzu’da güç birliøi
Büyüteç
18 Üstün performansl× dekoratif çözümler:
Sika®-DecoFloor / Sika®-CompactFloor sistemleri
Biz’den
20 Vizyonumuz “yenilikçilik ve sürdürülebilirlik”
24 Satérarasé
26 Ödüllü bulmaca
Editörden
5
Sika, Kentsel Dönüæüm
sürecinde önemli bir
aktör olacak
Deöerli SikaLife okurlaré,
Geçtiöimiz yélén baùénda ilk sayéséné çékardéöéméz ve içeriöinde sizlere sunduöumuz ürün ve hizmetlerin
yané séra Sika ile ilgili geliùmeleri de paylaùtéöéméz SikaLife dergisinin beùinci sayéséné sunmanén mutluluöunu yaùéyoruz. Dergimizin fikir aùamaséndan bu yana yaptéöé çaléùmalar ve verdiöi destekten dolayé Turgay
Özkun’a çok teùekkür ediyor ve ùirketimiz içerisindeki yeni görevinde kendisine baùarélar diliyorum.
Cenk Çotur
Pazarlama & Teknik Servis Hizmetleri Müdürü
Sektörü késaca deöerlendirmek gerekirse, ekonomik göstergeler geçen yélén büyüme rakamlarénén alténda kaléndéöéné teyit ediyor. Ancak, zaman zaman alénan sonuçlar ve beklentilerin üzerinde gerçekleùen
rakamlar olumlu görünüyor. Gayrimenkul sektörünün yatérém aracé olarak cazibesini hâlâ korumasé, yatérémcélarén uzun vadeli ve geleceöe yönelik yatérém tercihleri nedeniyle 2012 yélénén ilk çeyreöinde konut
satéùlaré, 2011’in ilk çeyreöine göre yaklaùék yüzde 5,5’lik bir artéùla 96 bin seviyesine ulaùté. Ayréca, yürürlüöe giren yasalarla bu alandaki yatérémlarén ve konuta talebin orta ve uzun vadede artmasé beklenmeli.
Özellikle, “Kentsel Dönüùüm” olarak da adlandérélan “Afet Riski Alténdaki Alanlarén Dönüùtürülmesi” yasasénén kabul edilmesi ile sektördeki hareketliliöin önümüzdeki yéllarda önemli oranda hézlanacaöé açéktér.
Bu sayémézén ana konusu olarak belirlediöimiz ve proje kapsamé, yasanén getirdikleri, projenin baùkenti
olarak nitelendirebileceöimiz ÷stanbul’un ilçelerinde planlanan çaléùmalar ile ilgili bilgileri paylaùtéöéméz
Kentsel Dönüùüm projesi her yönüyle oldukça ayréntélé bir planlama ve uygulama gerektiriyor. Ülkemizdeki
mevzuata bakéldéöénda, olasé afetler sonrasé uygulamalara yönelik düzenlemeler mevcutken, afet öncesi
alénmasé gereken tedbirlere iliùkin çok kapsamlé düzenlemelerin olmadéöé görülüyor. Hepimizin bildiöi gibi
deprem baùta olmak üzere çeùitli afetlere maruz konumda olan ülkemizin, bu projenin gerektiöi gibi hayata geçirilmesi durumunda, doöru ve yeterli mühendislik hizmetini alméù, güvenilir ve yaùanabilir yapélara
ulaùmasé hedefleniyor. Bu çaléùma kapsaménda incelenip yenilenmesi planlanan yaklaùék 7 milyon yapé
olduöunu biliyoruz. Bu geniù çaplé projenin uzun soluklu olacaöé ve çeùitli zorluklar içereceöi ùüphesiz. Bu
süreçte Sika olarak 100 yélé aùkén tecrübemiz ve birikimimiz ile yeniden inùa edilecek olan yapé stokunun
tüm yönleri ile çaöén gerektirdiöi kriterlere sahip olmasé için çaba harcamaya devam edeceöiz.
SikaLife dergisinin beùinci sayéséné beöeneceöinizi umuyor ve göstermiù olduöunuz ilgi için teùekkür
ediyorum.
Saygélarémla
Sika Life
6
SëKA Haber
Sika yeni ürünlerini tanättä
Sika, 2012 yÇlÇnda satÇça sunulan yeni ürünlerini ve
uygulama alanlarÇnÇ MayÇs ve Temmuz aylarÇnda
gerçekleçtirdiºi eºitimlerle bayileriyle paylaçtÇ.
S
ika Türkiye Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri Departman×, 2012 y×l×nda
sat×ûa sunulan ve sunulmas× planlanan yeni ürün ve teknolojilerini, distribütörleri ve uzman uygulay×c× bayilerine yönelik iki gün süren eøitim program×
ile tan×tt×. ùki bölümden oluûan program×n ilk bölümü 25-26 May×s günlerinde Türkiye
ve yurt d×û× distribütörlerine, 6-7 Temmuz günlerinde ise uzman uygulay×c× bayilere
yönelik olarak gerçekleûtirildi. Ürün ve sistemlere iliûkin teorik ve uygulama detaylar×n×n paylaû×ld×ø× toplant×lar, kat×l×mc× tüm taraflar×n faydalanabildiøi bir ortamda
yap×ld×.
7
Sika, ãsviçre’nin
en iyi 50
markasändan
biri seçildi
Interbrand firmasÇ tarafÇndan
marka deºerine göre yapÇlan
sÇralamanÇn 2012 yÇlÇ listesinde
Sika da yer aldÇ.
1
974 y×l×ndan bu yana marka yönetimi ve dan×ûmanl×k hizmeti veren
Interbrand’×n, ùsviçre’nin en iyi 50 markas×n× “deøerlerine” göre s×ralad×ø× listesinin
2012 y×l× çal×ûmas×ndaki markalardan biri de
Sika oldu.
Aø×rl×kl× olarak son tüketicilere yönelik
markalar×n yer ald×ø× listede ûirketler aras×
ticaret yapan firmalar aras×nda deøerlendirilen Sika ile ilgili, “Sika, inovasyon gücü ve
teknolojik altyap× yat×r×mlar× ile müûterilerine
geliûmiû çözümler sunan, küresel olarak yüksek sayg×nl×øa sahip ve güvenilir bir markad×r”
aç×klamas×na yer verildi.
Sika hisselerinin
endeksi
deâiætirildi
S
ika hisselerinin, ùsviçre borsas×nda
iûlem gördüøü endeks deøiûtirildi.
“Small and Midcap Index” olarak adland×r×lan endekste iûlem gören Sika hisseleri, 14 Haziran 2012 tarihinden itibaren “Swiss
Leader Index” (SLI®) endeksinde iûlem görmeye baûlad×. SLI® endeksi, firma cirosu,
kârl×l×ø× ve hisse deøerleri gibi kriterlere göre
belirlenen üst düzey 30 firmay× kaps×yor.
Güneæ enerjisi ile dünya turu
Gsviçre’nin PlanetSolar isimli katamaranÇ, güneç enerjisiyle dünya turunu
tamamladÇ. TasarÇmÇnda Sikaflex®-292 kullanÇlan katamaran güneç enerjisi ile
dünya turu yapan ilk gemi oldu.
E
ylül 2010’da baûlad×ø× dünya yolculuøunu
60 bin kilometre yol katederek tamamlayan “Turanor PlanetSolar” bir ilke imza
atarak dünyan×n etraf×n× dolaûan ilk güneû enerjili
katamaran unvan×n× kazand×.
Almanya’n×n Kiel kentindeki tersanelerde inûa
edilen sistemi, 536 metrekarelik bir alan× kaplayan ve 38 bin adet fotovoltaik hücre içeren 825
adet solar panel oluûturuyor. Tüm yap×, dört adet
elektrik motorunu besleyen lityum iyon pilleri ûarj
edebilmek için gerekli güneû enerjisini dönüûtürmekte kullan×l×yor. Solar paneller, yüzeylerine güneû enerjisi modülleri monte edilmiû ve istendiøi
zaman aç×labilen yan kanatlar ile destekleniyor.
Sekiz y×ll×k çal×ûman×n, karû×laû×lan zorluklar×n
ve yaûanan tüm maceralar×n ard×ndan güneû enerjisi kullan×larak gerçekleûen dünya etraf×ndaki ilk
turun tamamlanmas× 4 May×s 2012’de, yolculuøun
baûlad×ø× Monako Liman×’nda kutland×. Deniz üzerinde 60 bin 254 kilometre uzunluøundaki, çevre
ile dost ve neredeyse tamamen sessiz bir ûekilde
süren yolculuk, 8 knot’luk ortalama h×z ile 20 ayda
tamamland×.
Katamaran×n tasar×m×, normal koûullarda
uyumsuz olan farkl× özellikteki malzemelerin birlikte kullan×lmas×n× mümkün k×ld×. Dalga etkisi
gibi deniz koûullar×na uyum saølayabilmek için
katamaran×n gövdesinin her yönde esneyebilmesi
önemli bir gereklilikti. Buna karû×l×k, solar paneller
eøildiklerinde k×r×labilen parçalar olduklar× için bir
uyumsuzluk yaûanabilirdi. Sika Almanya ile yap×lan iû birliøiyle, yap×ûma yüzeyleri test edilerek
uygulama öncesinde onayland× ve fotovoltaik modüller, Sikaflex®-292 lamine edilmiû PVC sandviç
panellere yap×ût×r×ld×. Özellikle tekne ve gemi imalat× için geliûtirilmiû olan ürünün elastikiyeti sayesinde, tekne gövdesinden panellere iletilen kinetik
enerjinin sönümlenmesi saøland×. Yaklaû×k yar×m
ton Sikaflex®-292 böyle büyük ve önemli bir yolculukta esnek gövde üzerindeki solar modüllerin
k×r×lmas×n× engelleyerek güvenilirliøini bir kez daha
kan×tlam×û oldu.
Sika Life
8
SëKA Haber
Simgesel bir yapänän korunmasä
Avustralya’nÇn simgeleçmiç yapÇlarÇndan biri olan ve dünyanÇn en geniç çelik kemer sistemli köprüsü unvanÇna sahip
Sidney LimanÇ Köprüsü, Sika ürünleriyle onarÇldÇ.
Y
ap×m×na 1924 y×l×nda baûlanan, liman seviyesinden 134 metre yükseklikteki
inûaat×n× bin 400 kiûinin sekiz y×lda tamamlayabildiøi Sidney Liman× Köprüsü
k×sa bir süre önce, inûas×ndan bu yana yap×lan en kapsaml× bak×m çal×ûmas×na al×nd×. Köprünün 80 yaû×nda olan su yal×t×m kaplamas×n×n Sika Avustralya’n×n
sunduøu zorlay×c× hava koûullar×nda dahi uygulanabilen bir su yal×t×m sistemi ile yenilenmesi de bu bak×m çal×ûmalar×n×n bir parças×yd×.
Geçmiûte birtak×m çal×ûmalar yap×lm×û olsa da 2009 y×l×ndaki incelemelerde
80 y×ll×k köprü tabliyesinin su geçirimsizliøini yitirdiøi tespit edilerek yüzeyden s×zan
suyun zamanla çelik döûemede ve alttaki çelik yap× elemanlar×nda korozyon baûlang×c×na, ayn× zamanda yaklaû×m plaklar×nda da önemli sorunlara neden olduøu
gözlendi.
Seçilecek olan yeni su yal×t×m sisteminin, ilgili yerel otorite (RMS – New South
Wales Roads and Maritime Services) taraf×ndan yap×ûma dayan×m×, çekme dayan×m×, eøilmede çekme dayan×m× ve çevrimsel etkiler sonras× performans konular×nda
belirlenen zorlay×c× kriterleri saølamas× bekleniyordu. Ayr×ca, günde yaklaû×k 160 bin
taû×t×n kulland×ø× köprünün kapat×lmas×n×n Sidney iû bölgesi merkezinde (Sydney
CBD – Central Business District) neden olacaø× trafik s×k×û×kl×ø× da düûünüldüøünde,
su yal×t×m sisteminin uygulama ve kür sürelerinin çok k×sa olmas× bir diøer gereklilik
olarak öne ç×k×yordu.
Yap×lan ayr×nt×l× laboratuvar testleri ve saha denemelerinin ard×ndan, h×zl× kür
alan Sikalastic® köprü su yal×t×m sisteminin kullan×lmas×na karar verildi. Sistem Sika®
Concrete Primer (kuvars kumu ile köreltilerek uygulanan poliürea/poliüretan astar×) ve Sikalastic®-841ST – saf poliürea su yal×t×m ürünlerinden oluûuyordu. Ayr×ca,
asfalt kaplama ile su yal×t×m sistemi aras×nda yeterli yap×ûman×n saølanabilmesi için
Sikafloor®-161 ve Sikalastic®-827 HT de sistem içerisinde kullan×lan diøer ürünlerdi.
Proje baûlang×c×nda planland×ø× ûekilde bu ileri teknoloji ürünü, h×zl× kür alan su
yal×t×m sistemi ile bir hafta sonu süresince yaklaû×k 5 bin metrekare geniûliøinde uygulama yap×larak, toplamda 10 bin metrekare olan uygulama sadece iki hafta sonu
süren bir çal×ûma ile bitirildi. Kullan×lan astar ve su yal×t×m ürününün h×zl× kürlenebilme özelliøi sayesinde uygulama esnas×nda zaman zaman yaøan yaømur herhangi
bir aksakl×øa neden olmad×.
9
Sika’da bahar coækusu...
Sika Türkiye çalÇçanlarÇ, günlük iç temposundan uzaklaçarak aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.
S
ika Türkiye çal×ûanlar×n×n aileleri ile birlikte kat×ld×ø× Bahar úenliøi, Polonezköy Village Park’ta yap×ld×. Güzel bir havada gerçekleûen organizasyonda
düzenlenen çekiliûle hediyeler sahiplerini bulurken, tüm kat×l×mc×lar farkl×
etkinliklerle eølenceli vakit geçirdi. Akûam saatlerine kadar süren organizasyonda
bir araya gelen çal×ûanlar, iû yoøunluøundan k×sa süreli de olsa uzaklaûma f×rsat×
yakalad×.
Sika, Yapä Fuarä’nda ziyaretçileriyle buluætu
T
k yap× buluûmas× olan Yap× Fuürk yap× sektörünün ve bölgenin en büyü
tarihleri aras×nda TÜYAP Fuar
ar× Turkeybuild ùstanbul, 2 - 6 May×s 2012
m bin 150 kat×l×mc× firman×n yer
Merkezi’nde gerçekleûtirildi. Bu sene topla
×
numaral× salondaki stand×nda konuklar×n
ald×ø× fuar× 109 bin 420 kiûi ziyaret etti. Üç
bilgi paylaû×m×nda bulunan Sika’n×n stanaø×rlayan, yeni ürün ve sistemleri hakk×nda
d× çok say×da misafiri aø×rlad×.
la yüzde 49 artmas×, fuara uluslararas×
Yabanc× kat×l×mc× say×s×n×n geçen y×la oran
si oldu.
ilginin de önemli ölçüde artt×ø×n×n gösterge
Sika Life
10
Dosya
Kentsel dönüæüm
ve geleceâin inæasä...
Deprem kuçaºÇnda yer alan bir ülke olarak uzun yÇllardÇr gündemimizde yer alan kentsel
dönüçüm kavramÇ artÇk resmiyet kazandÇ. Türkiye bir deºiçim geçiriyor. Bu deºiçimin gerekliliºini
savunanlar da var; yasaya karçÇ çÇkanlar da… Ama herkesin ortak bir temennisi bulunuyor: Eskiyi
yÇkÇp, yeniyi yapmak deºil; geçmiçi geleceºe taçÇmak…
“Afet Riski Alt×ndaki Alanlar×n Dönüûtürülmesine Dair Yasa”, kamuoyunda bilinen ismiyle Kentsel Dönüûüm Yasas×, May×s ay×nda yürürlüøe girdi. Böylece, uzun
y×llard×r birçok tart×ûma platformuna konu olan, bir kavram olmaktan öteye gidemeyen kentsel dönüûüm yasalaût×. Kentsel Dönüûüm Yasas×, deprem riski alt×ndaki
alanlar üzerinde yer alan yap×lar×n yenilenmesine imkân tan×yor. Ancak bunun da
ötesinde yasaya, kentin dokusunu bozan sorunlar×n giderilmesi konusunda bir anlam, hatta bir görev yüklendi. Yani yasa, afet riski alt×ndaki alanlar ile bu alanlar
d×û×ndaki riskli yap×lar×n bulunduøu arsa ve arazilerde, saøl×kl× ve güvenli yaûam çevrelerini oluûturmak üzere iyileûtirme, tasfiye ve yenilemelere dair esaslar× düzenliyor.
Türkiye, 1999 y×l×ndaki Gölcük depremiyle yaln×zca yer kabuøunda deøil, sosyal ve ekonomik hayat×nda da bir k×r×lma yaûad×. 2010 y×l×nda yay×mlanan Meclis
Araût×rmas× Raporu’nda Gölcük depremindeki can kayb× say×s× 18 bin 373 olarak
belirlendi. Y×k×lan ve aø×r hasarl× konut 96 bin 796, iû yeri 15 bin 939, orta hasarl×
konut 107 bin 315, orta hasarl× iû yeri 16 bin 316, az hasarl× konut 113 bin 382, az
hasarl× iû yeri 14 bin 657 olarak aç×kland×.
Muhtemel bir Marmara depreminin yaratacaø× çok daha aø×r bilanço ve 24
Ekim 2011 tarihinde gerçekleûen Van depremi, Kentsel Dönüûüm Yasas× sürecini
h×zland×rd×. Yasan×n ç×kmas×n×n ard×ndan, Çevre ve úehircilik Bakanl×ø× çal×ûmalar×na h×z verdi. 81 ilin valilerine gönderilen yaz× ile illerindeki binalar×n risk analizlerinin
yap×lmas× istendi. Dönüûüm, deprem kuûaø×ndaki büyük ûehirlerden baûlayacak,
gözler ise dün ve bugün olduøu gibi yar×n da ùstanbul üzerinde olacak.
Yasa neler getiriyor?
Kentsel dönüûüm yasas×, merak edilen çok say×da soruyu beraberinde getirdi.
Özellikle de yaûad×ø× bölge proje kapsam×nda yer alan ev sahipleri için hem heyecanl× hem de gergin bir süreç baûlad×. Kentsel Dönüûüm Yasas×’na göre, gecekondu sahibine konut verilene kadar evi y×k×lmayacak. Riskli yap×lar×n y×kt×r×lmas×nda
hak sahipleriyle anlaûma yoluna gidilecek. Buna ek olarak riskli yap×lar×n boûalt×lmas× için verilen 30 günlük süre 60 güne ç×kar×ld×. Anlaûma ile tahliye edilen,
y×kt×r×lan veya kamulaût×r×lan yap×lar×n hak sahiplerine proje süresince kira yard×m×
yap×lacak veya geçici konut, iû yeri temin edilecek. Böylece maødur olmalar× engellenecek.
Binas×n× y×kt×rmayan vatandaûlar içinse Cumhuriyet Baûsavc×l×ø×’na suç duyurusunda bulunulabilecek. Askeri yasak bölgeler, Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan riskli alanlarda ve rezerv yap× alanlar×ndaki taû×nmazlardan kamu idarelerine
tahsisli olanlar, Toplu Konut ùdaresi Baûkanl×ø×’na (TOKù) ve belediyeye bedelsiz
devredilebilecek.
Konut stoöunun yüzde 40’é elden geçmeli
Türkiye’de köy, kasaba ve ûehirlerin tamam× dâhil edildiøinde 20 milyona yaklaûan konut stoøunun yüzde 40’a yak×n×n×n elden geçmesi gerekli görülüyor. Hedeflenen dönüûüm 2, 5, 10, 15 ve 20 y×ll×k zaman dilimlerine bölünerek planlanacak. Kentsel dönüûümde en büyük parasal kaynak ise 2B arazileri olacak. ùstanbul,
11
Antalya, Muøla gibi ülkenin çeûitli yerlerinde stabil duran arazilerin sahiplenilmek
yoluyla ekonomiye kazand×r×lacaø×, bunlar× kullananlar×n tapu sahibi olarak devlete
para ödeyeceøi ve devletin buradan çok ciddi bir gelir elde edeceøi belirtiliyor.
Kentsel dönüûümde belediyelerle iû birliøi içinde çal×û×lacak. Yasayla, belediyelere her türlü ödenek aktar×m×, teknik ve mali destek saølanacak. Belediye
meclislerinin salt çoøunluk ile alacaø× kararla, masraflar×n tamam× veya bir k×sm×
belediye bütçesinden karû×lanmak kayd×yla, kentin uygun görülen alanlar×nda bina
cephelerinde deøiûiklik, yenileme, özel ayd×nlatma ve çevre tanzimi çal×ûmalar× yap×labilecek.
Kentsel dönüùümün baùkenti ÷stanbul
ùstanbul’da Büyükûehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 1999 y×l×nda gerçekleûen Gölcük depreminden sonra yapt×klar× araût×ma ve analizler sonucunda
ùstanbul’da dönüûüm yap×lacak alanlar belirlendi. Kentte en çok, riskli binalar×n y×k×larak yerine dayan×kl× ve modern binalar×n yap×ld×ø× ‘yerinde dönüûüm’ modeli
uygulanacak. Buna göre ùstanbul’da yaklaû×k 1 milyon 700 bin konut ve iû yeri
dönüûüme tabi tutulacak
39 ilçenin Belediye Baûkan× ve yetkililerinin verdiøi bilgiler ×û×ø×nda ùstanbul’daki
yap× stokunun riskleri ortaya kondu. ùstanbul’da ilçe belediyelerinin ve Büyükûehir
Belediyesi’nin daha önce haz×rlad×klar× planlara göre ûehirde dönüûüme tabi tutulacak ilçelerin detaylar× ûöyle:
ADALAR: Büyükada, Heybeliada ve Burgazada’da sahil kesimleri ile çeûitli
iskelelerde dönüûüm yap×lacak.
ARNAVUTKÖY: ùlçede yüzde 35 oran×nda dönüûüm gerçekleûtirilecek.
ATAùEH÷R: Binalar×n×n yüzde 70’i gecekondu olan bölgede dönüûüm yap×lacak.
AVCILAR: 1999 depreminde zarar gören sahil k×sm×ndaki dayan×ks×z yap×lar
ile belediyenin haz×rlayacaø× raporlarla belirlenecek yap×lar dönüûtürülecek.
BAõCILAR: Parsel art×ûlar× verilerek dönüûüm yap×lacak.
BAKIRKÖY: ùlçede acilen dönüûtürülmesi gereken bina say×s×n×n yaklaû×k bin
500 olduøu ifade ediliyor. Yap× stokunun çoøunu 30-40 y×ll×k eski ûartnameye göre
yap×lm×û binalar oluûturuyor.
BAYRAMPAùA: Toplam konut stokunun yüzde 20’sinin risk taû×d×ø× ilçede,
dönüûüm alanlar× belirlenecek.
BEù÷KTAù: ùlçede özellikle Ortaköy Deresi ve Ihlamur Deresi vadileri çevresinde dönüûüm gerçekleûtirilecek.
BEYOõLU: Sütlüce ve gecekondular×n yoøun olduøu Okmeydan×’nda dönüûüm projeleri uygulanacak.
ESENLER: Dönüûüm çal×ûmalar× beû bölgede yoøunlaût×. Turgutreis, Oruçreis, Dörtyol ve Çiftehavuzlar Mahallesi’nde çürük binalar tamamen y×k×lacak.
FAT÷H: Kapal×çarû× da dâhil olmak üzere 1999 öncesi yap×lara güçlendirme ya
da dönüûüm uygulanacak.
KADIKÖY: Binalar×n yaklaû×k yüzde 40’× dönüûüme uørayacak.
KAõITHANE: Çal×ûmalar×n h×zla devam ettiøi ilçede Cendere vadisi projesi
hayata geçirilecek ve gecekondular dönüûtürülecek. Toplam alan× 350 hektar olan
Cendere Vadisi’nde bulunan fabrikalar kald×r×lacak ve yerine eøitim-biliûim ve teknoloji geliûtiren merkezler kurulacak. Proje bittiøinde 30 bin kiûiye istihdam saølanacak. Yeni yap×lacak konutlarda 70 bin kiûi yaûayacak.
ù÷ùL÷: 10 y×l önce baûlayan kentsel dönüûüm çal×ûmalar× sürecek. Niûantaû×
ve Teûvikiye’de dönüûüm yap×lacak. Ayr×ca diøer dönüûüm alanlar× tespit edilecek.
TUZLA: Gecekondular y×k×larak, yerlerine modern binalar yap×lacak. Böylece
yeûil alanlar yarat×lacak. Sahil için planlar ayr×ca hayata geçirilecek.
ÜSKÜDAR: ùlçedeki 50 bin binan×n, 16 bininin riskli olduøu belirtiliyor. Eski
binalar×n yoøunlukta olduøu tarihi ilçede az katl× riskli binalarda kentsel dönüûüm
çal×ûmalar× yap×lacak.
ZEYT÷NBURNU: ùlçede Merkezefendi Mahallesi’ndeki dönüûüm model olarak diøer semtlerde de uygulanacak.
Kentsel dönüùüm sürecinde Sika’nén rolü
Kentsel dönüûüm sürecinde inûaat sektörüne ve inûaat malzemesi sanayisine
çok önemli görevler düûüyor. Sika Türkiye, yap× kimyasallar× alan×nda sahip olduøu
tecrübesi ve uluslararas× standartlardaki hizmet ve ürün kalitesiyle, kentsel dönüûüm
sürecinde söz sahibi firmalardan biri olacak.
Konuyla ilgili görüûlerine baûvurduøumuz Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri Müdürü Cenk Çotur kentsel dönüûüm sürecinde inûaat malzemesi sanayisine ve
Sika’ya düûen görevleri ûöyle aktard×: “ùnûaat malzemesi sektörünün genel olarak iyi
bir performans ortaya koyduøu ve bunu kendi kaynaklar× ile yapabildiøi söylenebilir.
Özellikle geçtiøimiz dönemlerde kamu ve özel sektörün inûaat alan×ndaki yat×r×mlar×n×n 110 milyar TL seviyesini aûmas×yla yap×, inûaat malzemesi kullan×m×n×n -ihracat×
da dâhil edersek- 35-40 milyar TL civar×nda gerçekleûtiøini söylememiz mümkün.
Planlanan kentsel dönüûüm projeleri için 20 y×ll×k zaman diliminde yap×lmas× planlanan harcamalar 400 milyar TL olarak öngörülüyor ve bu da sektör büyüklüøüne her
y×l önemli oranda katk× yapmas× anlam×na geliyor.”
Ülkemizdeki yap× stokunun yüzde 40’×n×n elden geçmesi gerektiøine iûaret edildiøine ve bunun, yaklaû×k olarak 7 milyon yap×n×n yenilenmesi anlam×na geldiøine
dikkat çeken Çotur ûözlerini ûöyle sürdürdü: “Bu yap×lar×n önemli bölümünün, ruhsatl× olsun olmas×n, gerekli ve yeterli mühendislik hizmetinden yoksun ûekilde inûa
edilmiû olmas×, bu yasan×n hayata geçirilme nedenlerinin baû×nda geliyor. Yap×, mühendislik hizmeti, depreme karû× dayan×kl×l×k gibi terimler bir araya geldiøinde kaç×n×lmaz olarak akl×m×za gelen bir diøer terim de önemli bir yap× malzemesi olan “beton”
dur. Beton, bilindiøi gibi yap×n×n temel taûlar×ndan biridir ve hayata geçirilecek olan
kentsel dönüûüm projelerinde de bu önemini ûüphesiz sürdürecektir. Bu süreçle birlikte haz×r beton sektöründe y×ll×k 30 milyon metreküp ilave talep oluûacaø× öngörülüyor. Sika olarak geliûtirdiøimiz ve ürettiøimiz kimyasal beton katk×lar×yla bu önemli
yap× malzemesinin performans×n× gereken seviyelere ulaût×rarak, yap×lar×n belki de en
önemli özelliøi olarak s×ralanmas× gereken “güvenlik” performans×na olumlu katk×da
bulunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”
Sika olarak yap× kimyasallar× konusundaki tecrübelerinin, beton katk×lar× alan×
d×û×nda birçok farkl× uygulamay× da bar×nd×rd×ø×na iûaret eden Çotur, yap×lar×n temellerinden baûlayarak çat×lar×na kadar bütün aûamalar×nda doøru çözümleri müûterilerine sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Çotur, ûöyle devam etti: “Günümüz
inûaat tekniøinin geldiøi noktadaki, performans, uygulama kolayl×ø× ve h×z×, güvenlik,
çevreye olan etkileri gibi gereklilikleri karû×layabilen çok çeûitli ürün ve sistemlerimizle müûterilerimizin yan×nda olmay× sürdüreceøiz. Gerek global gerekse Sika Türkiye
ölçeøinde bak×ld×ø×nda, çok geniû bir ürün yelpazesine sahip olduøumuzu söyleyebilirim. Bu çeûitlilik bize, karû×laût×ø×m×z farkl× proje ûartlar×na ve gereksinimlerine
uygun, istenilen performans seviyesinde sistemler sunabilme avantaj× saøl×yor. Ayn×
zamanda, Sika’n×n geçmiûinden bugüne dek gelen teknik uzmanl×ø× ile konulara
doøru ve en verimli çözümleri sunabilme yeterliliøi yine bu süreçte müûterilerimize sunacaø×m×z en önemli katma deøerlerden olacakt×r. Özetle Sika, ûimdiye kadar
olduøu gibi hitap ettiøi ve önemli bir uzmanl×øa sahip olduøu alanlarda ilgili tüm
gruplar× bilinçlendirme ve paydaûlarda fark×ndal×k yaratma konusundaki faaliyetlerine devam ederken diøer yandan çok çeûitli ihtiyaçlar×n oluûacaø× bu önemli projeye,
sahip olduøu geniû imkânlar× da kullanarak en üst düzeyde katk×da bulunacakt×r.”
Sika Life
12
Proje
Projenin tanømø: Fenerbahçe Uluslararas× Spor Kompleksi Ülker Sports Arena
Proje ihtiyaçlarø: ùstanbul Ataûehir’de, 2008 y×l×nda yap×m×na baûlanan Arena
25 Ocak 2012’de aç×ld×. 67 bin metrekare toplam inûaat alan× ve 28 metre iç yüksekliøe sahip Ülker Sports Arena, 15 bin kiûilik ana salonun yan× s×ra 2 bin 500 kiûi
kapasiteli küçük salonu, tribünleri 360 derece dolaûan LED kuûaø× ve Avrupa’n×n
en büyüøü olma özelliøini taû×yan yaklaû×k 28 ton aø×rl×ø×ndaki dev skorbordu ile
benzer yap×lardan ayr×l×yor. Arena’n×n tasar×m×, spor karû×laûmalar× d×û×nda sahne
gösterilerine de uygun olarak yap×ld×. Farkl× etkinliklere göre saha zemininin deøiûtirilebilmesi, geniû araçlar×n saha içerisine kadar girmesine imkân tan×yan alanlar, bu
özelliklerden baz×lar×...
Sika çözümleri: Saha zemini, otopark zeminleri, teknik hacimler, tribünler ve
basamaklar gerekli duyulan performans beklentilerine göre farkl×laûan ve toplamda
yaklaû×k 40 bin metrekareye varan Sikafloor® sistemleri ile kapland×.
Kullanélan Sika ürünleri
Sikafloor®-161
Sikafloor®-7500
13
Sika Life
14
Söyleêi
Kemal Özer
Hakan Özenç
Isuzu’da güç birliâi
Otomotiv sektörünün en önemli aktörlerinden Isuzu, organizasyon içindeki bölümlerin
uyumlu iç birliºiyle 2012 yÇlÇnda da adÇndan söz ettirdi. 2013 yÇlÇna yeni hedeflerle girmeye
hazÇrlanan Isuzu’nun SatÇn Alma ve ARGE Merkezi departmanlarÇ, firmanÇn gücünü
destekleyen çalÇçmalara imza atÇyor.
K
üçük otobüs ihracat liderliøini kimseye b×rakmayan, yerli tasar×mlara imza atarak özgün ürünler geliûtiren ve Türk otomotiv sektörüne
önemli bir katk× saølayan Anadolu Isuzu firmas×n×n yenilikçi vizyonunu Sat×n Alma Müdürü Kemal Özer ve ARGE Merkezi Müdürü Hakan Özenç ile konuûtuk. Özer ve Özenç’ten, firman×n lokomotif bölümlerinden Sat×n Alma ve ARGE Merkezi’nin çal×ûmalar×n× ve iû birliøini de dinledik.
Fiyat ve maliyet yaùayan bir olgudur
Satén Alma Departmané’nén iùleyiùi ile ilgili olarak bizi bilgilendirir misiniz?
Sat×n Alma Departman×m×z, ûirketimizin Gebze úekerp×nar tesislerinde üretilen
Isuzu marka kamyon, kamyonet, küçük otobüs üretimine ve sat×û sonras× yedek
parça ihtiyaçlar×na yönelik yerli ve ithal parça tedarik gerçekleûtiriyor. Bu tedarikin
bir k×sm× baûta Japonya ve Avrupa olmak üzere yurt d×û× kaynaklardan saølan×rken,
önemli bir k×sm× ise yerli yan sanayi firmalar×ndan tedarik ediliyor. Yaklaû×k 250 yerli
yan sanayi firmas×yla çal×û×yoruz. Bu firmalar×n tamam×na yak×n× kalite ve sistem prosedürlerinden baûar×l× ûekilde geçmiû ve onaylanm×û tedarikçi statüsünde bulunuyor.
Tedarik, malzeme özelliklerine baøl× olarak; saatlik, günlük, haftal×k ya da ayl×k
olarak gerçekleûiyor, takip ve yönetimi tamamen bilgisayar destekli olarak saølan×yor. Ayr×ca tedarikçi firmalar×m×z, Isuzu portal× üzerinden sisteme online olarak baølanarak sipariû, fiyat, ödeme kontrolü gibi pek çok bilgiye ulaû×p iûlem yapabiliyor.
Sat×n Alma Departman×’nda etkin bir lojistik ve maliyet takibinin yan× s×ra, yeni
ve özel araç geliûtime projelerine destek saølan×yor. Ayr×ca, “Yan Sanayi Kalite
Seviyesi”nin geliûtirilmesine yönelik olarak da çal×ûmalar yürütülüyor.
Etkin bir satén alma yönetimi için ne gibi faktörlerden bahsedebiliriz?
Günümüzün artan rekabet koûullar×, kârl×l×k oranlar×nda ciddi erozyona neden
oldu. Art×k nihai müûteri, neredeyse sat×û fiyat× konusunda tek belirleyici konumunda. Bu durumda satarken deøil al×rken kazanmak, yani maliyetlerinizi kontrol alt×na
almak mecburiyetindesiniz.
Bu bilinçle firma olarak öncelikle iç bünyemizde verimsizliøe neden olan uygulamalar× ortadan kald×racak çal×ûmalar yürütüyoruz. Geçtiøimiz senelerde Japon
ortag×m×z Isuzu’nun geliûtirmiû olduøu IMM’yi ((Isuzu Manufacturing Management /
Isuzu Üretim Yönetim Sistemi) devreye alarak üretim sistemimizi yeni baûtan yap×land×rd×k. Böylelikle iç bünyemizde verimsizliøe neden olan maddeleri tespit edip
ay×klayarak, hem üretim hem ikmal hem de iû gücü aç×s×ndan daha dinamik daha
esnek ve daha verimli bir yap× saølad×k; üretim maliyetlerimizi önemli oranda iyileûtirmeyi baûard×k. Ayn× ûekilde etkin bir sat×n alma için, sat×n ald×ø×n×z ürünün kaitesinin ve lojistik gerekliliklerin yan× s×ra, doøru fiyatla tedariøinin saølanmas× da büyük
önem taû×yor. Ayr×ca fiyat ve maliyetin yaûayan bir olgu olduøunu unutmamak ve
yaûanan süreçte dejenerasyona müsaade etmemek gerekiyor.
2012 yélénda toplam além miktarénéz ne kadar oldu, 2013 yélénda artéù bekliyor
musunuz?
2012 y×l× için yerli malzeme al×m×na yönelik planlad×ø×m×z al×m tutar× 165 milyon
TL seviyesinde ve bu tutar geçen sene ile k×yaslad×ø×m×zda yüzde 25 seviyesinde
bir art×ûa tekabül ediyor. 2013 y×l×nda ise al×m tutar×n×n 2012 y×l×n×n üzerinde gerçekleûeceøini öngörüyoruz.
Satén Alma-Tedarikçi iliùkilerinin öneminden bahseder misiniz? Tedarikçilerinizi belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?
Yerli yan sanayi firmalar×m×z×n büyük bir çoøunluøu ile uzun ve saølam temellere dayanan bir geçmiûimiz bulunuyor. úunu aç×k olarak ifade etmeliyim ki, tedarikçi
15
firma sirkülasyonu yüksek bir sat×n alma kültürümüz yok.
Yan sanayi firmalar×, çeûitli denetim mekanizmalar×ndan geçiriliyor. Bu denetimler s×ras×nda firmay×; üretim prosesleri, test ekipmanlar×, ürün geliûtirme kabiliyetleri, kalite ve çevre bilinçleri, finansal yeterlilik gibi pek çok aç×dan detayl× olarak
sorguluyoruz. Sonuçta tüm bu denetimleri baûar× ile sonuçland×ranlar, aday firma
statüsü kazan×yor, yeni projelerde maliyet hedeflerimize uyum saølayabilmeleri durumunda da deneme amaçl× tedarik süreci baûl×yor.
Tedarikçilerinizle yaùadéöénéz en büyük sorunlar ve bu sorunlarén çözümüne
yönelik yaklaùémlarénéz nedir?
Yerli tedarikçilerimizin, son y×llarda otomotiv sektörümüzün geliûimine paralel
olarak çok önemli mesafe katettiklerini rahatl×kla söyleyebiliriz. Sürekli yenilenen
üretim ve teknolojik altyap×, eøitimli ve uzman kadrolar ile tasar×m ve üretim kabiliyetleri geliûti, ARGE çal×ûmalar× h×z kazand× ve yüksek kalitede ürün tedariki saølan×r hale geldi.
Bugün Türkiye’de ARGE Merkezi hüviyeti kazanm×û 52 otomotiv firmas×n×n
39’u, yan sanayi firmalar×ndan oluûuyor. Toplam otomotiv ihracat×n×n yüzde 44’ü
yan sanayi firmalar× taraf×ndan gerçekleûtiriliyor.
Bu geliûim hepimizi sevindirmekle birlikte dikkat edilmesi gereken baz× hususlar da bulunuyor. ùçinde bulunduøumuz hafif ticari araç pazar×nda özellikle baz×
segmentler için düûük üretim hacimleri söz konusu. Tedarikçilerimizin düûük
üretimlerdeki verim kay×plar×, maliyet anlam×nda olumsuzluklara neden olabiliyor.
Ayr×ca, küçük otobüs üretimlerinde müûteri taleplerine baøl×, butik olarak niteleyebileceøimiz üretimler yap×l×yor. Bu üretim tarz× son derece esnek bir tedarik yap×s×n×
gerekli k×lar. Zaman zaman bu esnekliøe cevap verebilecek lojistik performans×n
saølanmas×nda problemler yaûanabiliyor.
Yerli ve yabancé yan sanayi kullaném oranlarénéz nedir? Neden?
Ürettiøimiz kamyon ve midibüs modellerimizin parça tedariøinde, yaklaû×k 250
yerli ve 30 yabanc× tedarikçi firma ile çal×û×yor, yaklaû×k 7 bin kalem malzeme al×m×
gerçekleûtiriyoruz. ùthal malzemelerin çok büyük bölümü Isuzu Japonya’dan tedarik ediliyor. Kalan k×s×m ise Avrupa menûeli firmalardan ithal ediliyor. Ürünlerimizin
yüzde 50’den fazlas×n× yerli tedarikçilerimizden temin ettiøimiz parçalar oluûturuyor.
Ürünlerimizde kullan×lan yerli malzeme oran×n× art×rmaya dönük çal×ûmalar×m×z,
Isuzu Japonya desteøinde sürüyor. Orijinal ürüne eû deøer kalitenin saølanmas× ve
sürdürülebilirliøinin garanti alt×nda olduøunun onaylanmas× akabinde, yerlileûme karar× veriliyor. Üretimini yapt×ø×m×z araç modellerimizde, “A grade” olarak nitelendirdiøimiz pek çok kritik parçan×n yerli olduøunu söyleyebilirim.
Tedarik zinciri komplike bir sistem ve temelde, üretim, satén alma ve lojistik
bölümlerinin uyumunu gerektiriyor. Departmanlar arasé sinerjiyi yakalamak
için nasél bir kurum kültürü benimsemiù durumdasénéz?
Ürettiøiniz ürünün, ham madde tedarikinden baûlayarak, nihai tüketiciye ulaû×ncaya kadar olan sürecin bütünü, tedarik zinciri olarak adland×r×l×yor. Bu zinciri
oluûturan halkalar×n birbirini doøru s×rada takip etmesinden öte, her bir halkan×n iû
sonuçlar×n×n diøerleri ile uyum içinde olmas× ve öngörülemeyen durumlar için çözüm
üretebilmesi önem kazan×yor.
Biz ûirket olarak sistematik aç×dan mükemmel bir kurgunun, ancak bunu doøru
kullanacak insan gücü ile bir deøer oluûturacaø×na inan×yoruz. Bu sebeple nitelikli
insan gücümüzün eøitimine önem veriyoruz. Farkl× bilgi, beceri ve bak×û aç×s× kazanabilmeleri aç×s×ndan belirli süreçlerde deneyim kazanm×û, baûar×l× olmuû arkadaûlar×m×z× farkl× süreçlerde görevlendiriyoruz. Böylece sadece sürecin tek bir halkas×na
deøil, bütününe bakabilme becerisi ortaya ç×k×yor.
Sika Life
16
Söyleêi
Otomotiv sektörünün Türkiye’de geldiöi noktayé ve Türk otomotiv sektöründe
Isuzu’nun konumunu nasél deöerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de otomotiv sektörünün yaklaû×k 50 y×ll×k bir geçmiûi bulunuyor. Üretime,
1950’lerin sonlar×na doøru montaj ile baûlayan sektör, özellikle Gümrük Birliøi sonras×nda artan yat×r×mlarla birlikte ekonominin lokomotif sektörlerinden biri haline geldi. Bugün otomotiv sanayimiz uluslararas× standartlarda üretim yapan ve ürünlerinin
kalitesi ile dünya pazarlar×na ihracat gerçekleûtiren bir sektör konumunda yer al×yor.
Ülkemiz, global otomotiv markalar×n×n Avrupa üretim üslerinden biri haline geldi. Bu
geliûim ve dönüûüm sürecinde, gerek ana gerekse yan sanayinin çok önemli rolü
oldu. Sadece üretim ve teknolojik altyap×s× geliûmekle kalmad×, yönetim anlay×û×, toplam kalite yaklaû×m×, nitelikli insan kaynaø× anlam×nda da önemli mesafeler katedildi.
Anadolu Isuzu olarak otomotiv sektörünün saølam×û olduøu geliûimden gurur duyuyor, bu geliûimde bizim de pay×m×z olduøuna inan×yoruz. 1984 y×l×ndan bu yana Isuzu markas× ile hafif ticari araç pazar×na yönelik kamyon, kamyonet, küçük otobüs üretimi gerçekleûtiriyoruz. Kamyon grubuna ait modellerimiz Japonya’ya özgü tasar×mlar
olmakla birlikte, Türkiye’de Anadolu Isuzu ARGE taraf×ndan tasarlanm×û, iç pazara
özgü model aplikasyonlar×m×z da bulunuyor. Otobüs grubundaki tüm araçlar×m×z×n ise
baûtan sona, tasar×m dâhil tüm çal×ûmalar× ARGE Merkezimizdeki Türk mühendisler
taraf×ndan gerçekleûtiriliyor.
Otomotiv sektörü 2012’yi nasél geçirdi? Sektörü 2013 yélénda neler bekliyor?
2012 y×l×nda otomotiv sektörünün yüzde 10-15 aral×ø×nda daralacaø× öngörüsünde bulunmuûtuk. Bu öngörünün temelinde, geçtiøimiz y×l×n son aylar×nda uygulamaya
konulan ÖTV art×ûlar×n×n iç pazar× olumsuz etkileyeceøi ve bununla birlikte Avrupa
Birliøi ülkelerinde yaûanan finansal s×k×nt×lar×n etkisi ile d×û talepte daralma olacaø×
beklentileri yer al×yordu. Buna ilaveten hükümetin ekonomi kurmaylar×n×n, bankalar×n
kredi büyümesi ve cari aç×øa yönelik ald×ø× tedbirler de sat×ûlar üzerinde etkili olmuûtu.
Sonuç olarak, geçtiøimiz y×la k×yasla ilk beû ayda toplam pazar yüzde 20 mertebesinde daral×rken, traktör d×û× toplam araç ihracat× yaklaû×k yüzde 6 oran×nda azald×.
ùç ve d×û pazardaki talep daralmas× üretimi de olumsuz etkiledi ve üretimin geçen
seneye oranla yüzde 8 azalmas×na neden oldu.
2012 y×l×na yönelik umutlar son çeyreøe taû×nd× ve mevsimsel etki ile birlikte canlanma beklentisi bulunuyor. 2013 y×l×nda, yaklaûan yerel seçimlerin iç pazar×, süregelen ekonomik önlemlerin ise Avrupa Bölgesi’ndeki talebi harekete geçireceøini
düûünüyoruz.
Sika’nén, üretim sürecinde size saöladéöé avantajlar hakkénda bilgi verir misiniz?
Sika verdiøi teknik servis hizmeti ile doøru ürün yönlendirmesinin yan×nda, ürün-
lerin ideal uygulama süreçleriyle ilgili de bize destek veriyor. Bu sayede ürüne göre
sürecin düzenlenmesi yerine mevcut sürece göre uygun ürün seçimi yap×labiliyor.
Bunun yan×nda sat×û ve tedarik odakl× düûünüldüøünde Sika, otomotivin yan× s×ra
yap× ve denizcilik sektörlerinde de faaliyet gösteriyor, bu da ürün çeûitliliøine yans×yor.
Böylece, herhangi bir ürün odakl× problem yaûanmas× durumunda veya ek sipariû
ihtiyaçlar×nda, h×zl× ûekilde alternatif ürün saølanarak üretimin devam× konusunda aksiyon al×nabiliyor.
ARGE olarak sadece bugünü deöil
yarénlaré da düùünmek zorundayéz
Anadolu Isuzu ARGE Merkezi hakkénda bilgi verir misiniz?
Eski ad×yla AIOS Mühendislik Bölümü, kadrosunu ve yeteneklerini güçlendirdi
ve 2009 y×l× baû×nda T.C. Sanayi Bakanl×ø× taraf×ndan onaylanarak ARGE Merkezi olmaya hak kazand×. úu anda 55’i mühendis ve konstrüktör arkadaûlardan oluûan 65
kiûilik ARGE Merkezi kadrosuna sahibiz. Say× olarak çok fazla deøiliz ancak yetenek,
uzmanl×k ve dinamizm yönündeki üstünlüklerimizle sektörde fark yaratt×ø×m×z× düûünüyorum. En geliûmiû sistemleri kullan×yoruz, sürekli kendimizi geliûtiriyoruz, firmam×z
içindeki tüm birimlerle koordineli ve sistematik çal×ûmam×z sayesinde h×zl× ve kaliteli
projeler üretebiliyoruz. ARGE Merkezi olduøumuzdan bu yana 25 patent ve faydal×
model baûvurumuz, uluslararas× dergi ve konferanslarda yay×mlanm×û birçok makalemiz, sunuûumuz oldu. ùrili ufakl× birçok yeni otobüs ve kamyon projesini baûar×yla
tamamlad×k ve seri üretime ald×k.
ARGE Merkezi olarak ne tür çaléùmalarénéz var?
Biz sadece montaj deøil, tasar×m yapan, özgün ürünler geliûtiren bir kuruluûuz.
Türkiye’deki tamamen yerli tasar×ma sahip ve global marka kullanan tek otobüs firmas×y×z.
Ürün bak×m×ndan faaliyetlerimizi kamyon ve otobüs olarak grupland×rabiliriz:
Kamyon, kamyonet ürünlerimizde aø×rl×kl× olarak yerlileûtirme çal×ûmalar× yap×yoruz.
Bunun yan×nda yerel müûterilerimiz için geliûtirdiøimiz kamyon modellerimiz var.
NPR 10 ve 12.5 ton kamyonlar Isuzu Japonya’dan farkl× olarak bizim taraf×m×zdan
geliûtirilmiû, üst düzeyde test ve analizler sonras× seri üretime konmuû, Türkiye’ye
özgü modeller.
ARGE Merkezi çal×ûmalar×n×n çok büyük bölümü otobüs ürün grubuna ait. Ürettiøimiz tüm otobüs modelleri bizim taraf×m×zdan geliûtirilmiû ve Isuzu markas× taû×yan
araçlar. Çal×ûmalar×m×z× “yeni araç tasar×m projeleri” ve “mevcut modelleri iyileûtirme,
geliûtirme projeleri” olarak iki baûl×kta yürütüyoruz.
Gerek Türkiye’de gerek ihracat yapt×ø×m×z ülkelerde farkl× müûteri gruplar×n×n
17
farkl× ürün ve özellik, opsiyon talepleri, farkl× ülkelerin farkl× kanun ve regülasyonlar×
olabiliyor. Tüm bu talep ve ihtiyaçlara uygun araç oluûturabilmek için ARGE olarak
mevcut modeller üzerinden iyileûtirme geliûtirme çal×ûmalar× yap×yoruz, özel araç
projeleri üretiyoruz. Bu özel araçlar toplam üretimimizin yar×dan fazlas×n× oluûturuyor.
Örneøin ûu anda sistemimizde, sadece Novo ana model grubunda 100’den fazla versiyonumuz mevcut. Firma olarak rekabet avantaj×na sahip olduøumuz, en güçlü yanlar×m×zdan biri müûteri taleplerine uygun özel araçlar×n tasar×m×n× çok h×zl× bir ûekilde
tamamlay×p, üretime alabilmek ve problemsiz, eksiksiz, üstün kalitede ürünleri en k×sa
sürede müûteriye teslim etmek.
En çok kaynak, zaman ve iû gücü ay×rd×ø×m×z çal×ûmalar yeni araç tasar×m projeleri. ARGE olarak sadece bugünü deøil yar×nlar× da düûünmek, öngörmek, planlamak
zorunday×z. Üst yönetim ile Sat×û, Pazarlama ve ùhracat bölümleriyle birlikte oluûturduøumuz; k×sa, orta ve uzun vadeli proje takvimimize uygun olarak projelerimizi planl×yor
ve yürütüyoruz. Citimark, Novo ve yeni lansman×n× yapt×ø×m×z Citibus model otobüsler, son y×llarda sat×ûa sunulan, endüstriyel ve mühendislik tasar×m×n×n tamam× ARGE
Merkezi kadromuz taraf×ndan yap×lan araçlard×r. Tüm bu otobüsler AB regülasyon ve
kanunlar×na uygun, dünyan×n her ülkesinde tip onay× alabilen ve sat×labilen, en üst
düzeyde fonksiyon, dayan×kl×l×k ve ömür testlerini baûar×yla geçmiû ve Isuzu Japonya
taraf×ndan onaylanm×û, Isuzu markas×yla sat×lan araçlard×r.
Müûterilerin özel taleplerine uygun özel araçlar, zaman ve insan kaynaø×m×z×n
önemli bir k×sm×n× meûgul ediyor. Çünkü özellikle toplu ulaû×m araçlar×nda her müûterinin farkl× talep ve istekleri oluyor. Ayr×ca teslimat sürelerinin k×sa olmas× yoøun ve
hatas×z bir ürün geliûtirme çal×ûmas× gerektiriyor.
Tasarém ve ürün sürecinde ne gibi kurallaré ve prensipleri uyguluyorsunuz?
Tüm projelerimizde ön ûart×m×z kalite… Düûük maliyetli, çevreci, dayan×kl×, güvenli, uzun ömürlü ve müûteri taraf×ndan beøenilen araçlar× uygun sürede tasarlamak ve
seri üretime almak en önemli hedeflerimiz. Tüm ilgili bölümlerle koordineli ûekilde
çal×ûarak müûteri istek ve ihtiyaçlar×n×n ilerisine geçmeye çal×û×yoruz. Amac×m×z müûterinin sadece bugünkü ihtiyaç ve beklentilerini karû×lamak deøil, yar×n× öngörmek,
hem yurt içi hem yurt d×û× pazarlar×nda öncü olmak, müûteriyi cezbetmek ve müûteri
deøeri yaratan, rekabette öne ç×kan araçlar tasarlamak. Tasar×mda üstün kalite seviyesine sahip olmayan ürünlerin müûteri deøeri ve fayda-maliyet üstünlüøü yaratmas×
mümkün deøil. Bunun bilinciyle, sadece iyi özelliklere sahip güzel otobüsler deøil,
seri üretime h×zl× alabileceøimiz, problemsiz ve eksiksiz, rakiplerden daha h×zl× teslim
edebileceøimiz araçlar tasarlamak da önemli hedeflerimiz aras×nda yer al×yor.
Hem Avrupa gibi geliûmiû pazarlara hem de Orta Doøu, Kuzey Afrika gibi daha
düûük seviyede talep ve regülasyonlara sahip ülkelere hitap ettiøimiz için yeni araç
tasarlarken geniû düûünmek, iyi planlama yapmak ve tüm müûterilere hitap eden modüler araçlar yaratmak zorunday×z. Gerek yurt içinde elde ettiøimiz baûar×lar gerekse
midibüs segmentindeki ihracat liderliøimiz hedeflerimizi gerçekleûtirmede baûar×l× olduøumuzu gösteriyor. Bundan sonra da ç×tay× sürekli yükselterek, midibüs ve otobüs
pazarlar×ndaki tüm segmentlerde baûar×l× olmaya çal×ûarak, çal×ûmalar×m×za devam
edeceøiz.
Yeni bir ürün geliùtirirken sektörün ihtiyaçlaréné ölçümlemek ve deöerlendirmek
için ne gibi çaléùmalar yürütülüyor?
Biz ARGE olarak müûterilerin talep ve ihtiyaçlar×n× bilmek, daha ileriye giderek
müûteriyi cezbetmek, geleceøin taleplerini yaratmak zorunday×z. Bu hedeflere ulaûmak için yarat×c×l×k ve inovasyon konular×na sürekli yat×r×m yap×yoruz; bu özelliklerimizi geliûtirmeye çal×û×yoruz. Sat×û, Pazarlama ve ùhracat bölümlerimizle birlikte
çeûitli müûteri araût×rmalar×, görüûmeler ve fokus grup uygulamalar× yaparak sürekli
pazara yak×n olmaya ve ald×ø×m×z bilgileri en h×zl× ûekilde ürün geliûtirme süreçlerimize katmaya çal×û×yoruz.
Otomotiv sektörü baz alénarak bir deöerlendirme yapmak gerekirse, ülkemizdeki ARGE çaléùmalarénén durumu hakkénda bilgi verir misiniz?
Türkiye’de bugün itibar×yla 130 civar×nda onayl× ARGE merkezi bulunuyor. Bunlar×n yaklaû×k 50’si otomotiv ana ve yan sanayi firmalar×d×r. Türkiye otomotiv sektörü,
hem ana hem yan sanayi olarak ARGE alan×nda çok h×zl× ilerliyor ve büyük aûama kaydediyor. Art×k dünyada söz sahibi ARGE ûirketleri olmaya baûlad×k ancak, almam×z
gereken daha çok yol var. Ülke olarak ARGE yat×r×mlar×na geç baûlaman×n dezavantaj×n×; esneklik, h×z, dinamizm ve genç insan kaynaklar×m×z×n ise avantaj×n× yaû×yoruz.
Bu trendin devam etmesi durumunda önümüzdeki y×llarda ARGE yat×r×mlar×m×z×n ve
baûar×lar×m×z×n sonuçlar×n× çok daha net görebileceøimizi düûünüyorum. Ancak sadece ARGE yat×r×m× yetmez. ùnovasyon ve yarat×c×l×k alanlar×na da yat×r×m yapmal×, uzun
vadeli stratejiler üretmeliyiz. Bu konudaki en önemli yat×r×m, okullardan baûlayarak
insan kalitesine yap×lacak yat×r×md×r. Ülkemizin sadece çok çal×ûan, h×zl× üreten deøil,
çok düûünen, araût×ran, yenilikçi mühendislere ihtiyac× var.
Anadolu Isuzu Türkiye’nin ilk Japon ortaklé ùirketi… Japonlarén ARGE çaléùmalaréna ciddi kaynak ayérdéöéné ve özen gösterdiöini biliyoruz. Bu durum sizin çaléùmalarénéza katké saöladé mé?
Lisansör firmam×z ve ortaø×m×z olan Isuzu, birçok konuda bize destek oluyor.
Köklü geçmiûi, tecrübesi ve bilgi birikimi özellikle süreç geliûtirme, kalite, verimlilik
alanlar×nda bize k×lavuzluk ediyor. IMM sistemini dünyada uygulayan ve Isuzu’dan
sertifika alan say×l× firmalardan biriyiz.
ARGE ve ürün geliûtirme konusunda Isuzu Japonya’dan tamamen baø×ms×z
olarak, kendi kaynaklar×m×z×, mühendislik gücümüzü ve bilgi birikimimizi hayata geçiriyoruz. Ancak otobüslerimizde Isuzu markas× kulland×ø×m×z için yeni bir model yaratt×ø×m×zda Isuzu mühendislik ekibi fabrikam×za geliyor, ürünümüzü hem statik hem
dinamik olarak test ediyor ve tüm bu kontrol süreci sonras× markay× kullanma onay×
veriyor. Bu da bizde hem daha yüksek motivasyon hem de yüksek hedefleri tutturma
h×rs× oluûturuyor.
Yerli yabancé çok sayéda üniversite ve firma ile iù birliöi yürütüyorsunuz. Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Bu iù birliklerinin amacé nedir?
Biz ARGE alan×nda çal×ûan her özel kuruluû, devlet kuruluûu ve üniversite ile iû
birliøi içinde olmak istiyoruz. Konumuzla ilgili her organizasyona her konferans ve
seminere gerek konuûmac× gerekse dinleyici olarak kat×lmaya çal×û×yoruz. Geleceøi
öngörebilmek ve yenilikçilikten geri kalmamak için bunun gerekli olduøunu, her kurumdan alabileceøimiz fikirler, yapabileceøimiz ortak çal×ûmalar olabileceøini düûünüyoruz. Bu bak×û aç×s×yla birçok üniversite ve ARGE kuruluûu ile ortak çal×ûmalar×m×z,
eøitimlerimiz, projelerimiz bulunuyor. Gelecekte de bu tip iû birliklerini sürekli art×rmay× ve yayg×nlaût×rmay× planl×yoruz. AIOS ARGE Merkezi olarak bizim için inovasyon,
yenilikçilik, yarat×c×l×k son derece önemli. Örneøin; hemen her ARGE mühendisi arkadaû×m×z×n patent, faydal× model, makale/sunum hedefi var. Bu hedeflerin gerçekleûme durumu, y×ll×k performans deøerlendirmesini önemli ölçüde etkiliyor.
Yélén son çeyreöine girdiöimiz bugünlerde 2013 yéléna yönelik beklenti ve hedeflerinizi bizimle paylaùér mésénéz?
Piyasaya süreceøimiz yeni modeller ve yeni ihraç pazarlar×m×zla birlikte, üretim
adetleri, ciro ve kârl×l×k aç×s×ndan 2013 y×l×n×n Anadolu Isuzu için olumlu bir y×l olacaø×n× düûünüyorum.
Sika Life
18
Büyüteç
Sika®-DecoFloor
Sika®-CompactFloor
Üstün performanslä dekoratif çözümler:
Sika®-DecoFloor / Sika®-CompactFloor sistemleri
19
D
ekoratif, mekanik ve kimyasal dayan×m× yüksek, granit görünümlü ve renkli kuvars agregal× zemin kaplama sistemleri olan Sika®Decofloor ve Sika®-CompactFloor sistemleri ile iç mekânlar×n×z
emin ellerde…
Üretim alanlar×n×n daha hijyenik ve temiz olmas×, ilaç sektörü baûta
olmak üzere birçok sektörde büyük önem kazand×. Bunun göstergesi olan GMP
(Good Manufacturing Process) onay×n×n al×nabilmesi, tesiste kullan×lan ürünlerin
belirli performans özelliklerine ve sertifikalara (CSM – Cleanroom® Suitable Materials) sahip olmas× ile saølanabiliyor. Sika®-Decofloor ve Sika®-CompactFloor sistemleri CSM sertifikas×na sahip zemin kaplama çözümleri olarak fark yarat×yor.
Sika®-Decofloor ve Sika®-CompactFloor, ilaç sanayi, saøl×k, elektronik, biyoteknoloji gibi yüksek gerekliliklerin olduøu üretim tesislerinde, yoøun trafiøe maruz
kalan al×ûveriû merkezleri, havalimanlar× ve eøitim yap×lar×nda yüksek dayan×ml× ve
dekoratif bitiû kaplamas× olarak kullan×labiliyor.
Sika®-DecoFloor
Sik
D Fl
Astar
: Sikafloor®-264
Aúønma katø : Sikafloor®-169 + Sika-DecoFiller
Son kat
: Sikafloor®-304 W
C mppactFloor
Sika®-Co
: Sikafloor®-156/161/169
Sika-PU Quartz CF ile hafif köreltme
®
®
-CompactFiller
Aùénma katé : Sikafloor -169 + Sikafloor
ltme
köre
Sika-PU Quartz CF ile tam
®
Sikafloor -169
: Sikafloor®-304 W
Son kat
Astar
Sika Life
20
Biz’den
nlerimize
ü
r
ü
in
r
le
e
m
ç
li
“Teknolojik ge Çza saºladÇºÇ katkÇlarÇ
rÇm
ve uygulamala onlarÇn da bu konuda
ylaçarak
a
p
le
iz
im
r
e
il
r
ürünlerimizle
e
k
ji
lo
müçt
o
n
k
e
t
i
n
e
e, y
bilinçlenmesin eci ve düçük maliyetli ürünler
vr
.”
daha kaliteli, çe e katkÇ saºlamaya çalÇçÇyoruz
üretmelerin
S
ika’n×n endüstriyel yap×ût×r×c×lar× ile izolasyon malzemelerinin sat×û ve
pazarlamas×n× yapan Endüstri Grubu ùû Birimi, asl×nda müûteri ile temas konusunda kritik bir noktada bulunuyor. Bir ürünü müûterilere
önermeden önce onlar×n beklentileri ve uygulama yap×lacak yüzeyler
konusunda analizler yapan birim, doøru ürünü doøru uygulamayla bir
araya getirmek zorunda…
Bu sorumluluøu yürüten tecrübeli bir ekip bulunuyor. Ekibin lideri, Endüstri Grubu ùû Birimi Müdürü Adem Yayla birimin çal×ûmalar×n×, sorumluluklar×n× ve müûterilerin
beklentilerine yönelik çözüm yöntemlerini anlatt×. Ayr×ca Sika’n×n yeni teknolojilerine
yönelik bilgilendirmede bulundu.
Endüstri Grubu ÷ù Birimi’nin çaléùmalaré hakkénda bilgi verir misiniz? Bölümünüz,
hangi sektörlere hangi ürün gruplaréyla hizmet veriyor?
Endüstri Grubu ùû Birimi olarak bir ve iki bileûenli poliüretan, silikon, hibrid, epoksi,
hotmelt ve su bazl× yap×ût×r×c× ve izolasyon malzemeleri ile reinforcer olarak tabir ettiøimiz binek araç çelik gövdesini güçlendiren, baffle olarak tabir ettiøimiz ses izolasyonu
saølayan ürünlerimizin sat×û ve pazarlamas×n× yap×yoruz. Terzi usulü çal×ûan bir sisteme
sahibiz, müûterilerimizin sorunlar×n× giderecek ve beklentilerini bire bir karû×layacak çözümler sunuyoruz.
Otomotiv sanayisinde boyahane mastikleri, genel amaçl× izolasyon uygulamalar×, cam yap×ût×rma, ses izolasyonu, güçlendirme ve yap×sal yap×ût×rma, araç alt× kaplama ve koruma ürünleri; otomotiv yan sanayi üreticilerinde yap×ût×rma, izolasyon ve
laminasyon ürünlerimiz mevcut. Otobüs, kamyon, tren üreticileri ve yan sanayilerinde
boyahane mastikleri, genel amaçl× izolasyon uygulamalar×, cam yap×ût×rma, ön / arka
maske, yan sac, taban tahtas×, tavan yap×ût×rma ve izolasyon uygulamalar×, ses izolasyonu, güçlendirme ve yap×sal yap×ût×rma, araç alt× kaplama ve koruma ürünleri sunuyoruz.
Aftermarket olarak tabir ettiøimiz otomotiv sat×û sonras× hizmetlerinde otocam
pazar× için cam deøiûtirme iûlerinde kullan×lan yap×ût×r×c×lar, hasarl× araçlar içinse bo-
e
v
k
i
l
i
ç
k
i
“yenil
”
k
i
l
r
i
l
i
b
e
l
sürdürü
21
Sika Life
22
Biz’den
Deºiçen pazar çartlarÇ ve müçteri
taleplerine karçÇ sürekli dinamik
ve yenilikçi bir yaklaçÇm gösteren
marine grubumuz, bu sene de
rÇna
yeni ürünlerle müçterilerimizin ihtiyaçla
etkin çözümler sunmaya devam
edecek. Boat Show fuarÇ için yine çeçitli
hazÇrlÇklarÇmÇz var ama isterseniz çimdilik
sürpriz olarak kalsÇn.”
yahane mastikleri, genel amaçl× izolasyon ve yap×ût×rma ürünleri, araç alt× kaplama ve
koruma ürünleri saøl×yoruz.
Gemi ve yat pazar× (marine) için tik kaplama uygulamalar×nda kullan×lan yap×ût×r×c×lar, zemin düzeltme ve akustik izolasyon uygulamalar×, genel amaçl× yap×ût×rma ve izolasyon uygulamalar×, cam yap×ût×rma, güçlendirme ve yap×sal yap×ût×rma ürünleri; beyaz
eûya ve tamamlay×c× ürünler segmentinde ise yap× elemanlar×, endüstriyel ekipmanlar,
beyaz eûya, d×û cephe giydirme sistemleri, sandviç panel üretimi, rüzgâr ve güneû enerji sistemleri gibi uygulamalarda kulan×lan yap×ût×r×c× ve izolasyon malzemelerinin sat×û
ve pazarlamas×n× yap×yoruz.
Endüstri Grubu ÷ù Birimi kaç kiùilik bir ekipten oluùuyor ve kim, hangi pozisyonlarda görev yapéyor?
Müûterilerimize beû farkl× bölgede hizmet veriyoruz. Benim d×û×mda, Dilek Iû×k Endüstri Grubu ùû Birimi Asistan×, ùhsan Uluç ve Erdal Mazlum Özel Müûteriler Yöneticisi,
Yalç×n Kaya ve Faruk Alkazan Marmara Bölge Sat×û Temsilcisi, Ali Güleroølu ùzmir Bölge Sat×û Temsilcisi, Gökhan Atalay Ankara Bölge Sat×û Temsilcisi, Hakan K×l×n Adana
Bölge Sat×û Temsilcisi, Koray Barutoølu Bursa Bölge Sat×û Temsilcisi, Burak Kozak
Teknik Servis Yöneticisi, Koray Özder Teknik Servis Laboratuvar Teknisyeni ve Hatice
Kilerci ùzmir Bölge Ofis Sekreteri olarak görev yap×yor.
2012 yélé, Endüstri Grubu ÷ù Birimi için nasél geçiyor? Yélén son çeyreöi için beklentileriniz ve hedefleriniz nedir?
2012 y×l×, ülkemizin farkl× sektörlerdeki geliûimine, büyüme h×z×na baøl× olarak ûu
ana kadar beklentilerimizin üstünde gidiyor. 2011 y×l× çok iyi geçmiûti ve bu yüzden
2012 baû×nda baz× tereddütlerimiz vard×. Ancak, hitap ettiøimiz sektörler çeûitli olduøu
için çok önemli kay×plar olmad×; hatta üzerine koyduk. Y×l×n son çeyreøinde de bu durumun devam edeceøi görüûündeyiz.
Sahip olduöunuz geniù ürün yelpazesiyle tüm sanayi gruplaréna hitap ediyorsunuz. Bu durum elbette, ürün geliùtirme çaléùmalarénézén süreklilik arz etmesini
de zorunlu kéléyor. Çaléùmalarénézda, teknolojiden ne ùekilde faydalanéyorsunuz?
“Yenilikçilik ve sürdürülebilirlik” vizyonumuz çerçevesinde ürün yelpazemizi her
zaman daha yenilikçi ve çevreci ürünlerle, müûterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam
olarak karû×layacak yönde geliûtirmeye çal×û×yoruz. Bu çal×ûmalar ×û×ø×nda farkl× kimyasal yap×larda ürün üretmemizi saølayabilecek teknolojik geliûmeler de kaydediyor ve
en iyi çözümü sunacaø×ndan emin olduøumuz yeni teknolojileri kullan×yoruz.
Teknolojik geliûmelerin ürünlerimize ve uygulamalar×m×za saølad×ø× katk×lar× müûterilerimizle paylaûarak onlar×n da bu konuda bilinçlenmesine, yeni teknolojik ürünle-
23
rimizle daha kaliteli, çevreci ve düûük maliyetli ürünler üretmelerine katk× saølamaya
çal×û×yoruz.
Teknolojiye yaptéöénéz yatérémlarén son örneklerinden biri olan güneù enerjisi sistemlerini ve sektörde yaratacaöé farkléléklaré aktarabilir misiniz?
Güneû enerji sistemlerinde mekanik baølant× yerine yap×sal yap×ût×rma kullan×larak
üretilen güneû enerjisi panellerinin daha uzun ömürlü, düûük maliyetli ve yüksek performansl× olmas×na katk× saøl×yoruz.
Ürün çeùitliliöi ve kalitesi déùénda doöru uygulama da firmalarén marka deöeri
açéséndan büyük önem taùéyor. Bu kapsamda ne gibi çaléùmalar yürütüyorsunuz?
Müûterilerimizden gelen taleplere çözüm sunmadan önce uygulamalar×n yap×lacaø× yüzeylerin numunelerini al×yoruz. Al×nan yüzey numuneleri üzerinde gerekli yüzey haz×rl×ø×n×n ne ûekilde olmas× gerektiøini ortaya ç×karmaya çal×û×yoruz. Numuneler
üzerinde farkl× yüzey haz×rl×klar×, yüzey temizleyiciler ve astarlarla yap×lan ürün uygulamalar×ndan sonra, bütün uygulamalar× ayn× ûartlar alt×nda yaûland×rma testlerine tabi
tutuyoruz. Yap×lan testlerin sonuçlar×n× müûterilerimizle paylaûarak en saøl×kl× sonucun
nas×l elde edileceøini kendilerine bir rapor halinde sunuyoruz. Sürekli bu ûekilde destek verdiøimiz müûterilerimizde “En iyi sonuç için doøru yüzey haz×rl×ø× ve uygulama”
fark×ndal×ø×n× oluûturmaya baûlad×k. Bu sayede Sika’n×n marka deøeri ile birlikte müûterilerimizin de marka deøeri artm×û oluyor.
Müùterilerin ürünlere yönelik beklentileri, hangi koùullarda deöiùiklik gösteriyor? Bu talepleri karùélamak ve müùteri memnuniyetini öncelikli tutmak konusunda ne gibi aksiyonlar aléyorsunuz?
Müûterilerimizin beklentileri, teknolojinin geliûmesine ve tedarikçisi olduøu firmalar×n taleplerine göre deøiûiklik gösteriyor. Yapt×ø×m×z ziyaretlerde bu beklentileri ve
talepleri ortaya ç×karacak görüûmeler ve yeni teknolojilerimiz hakk×nda tan×t×mlar yaparak aksiyon al×yoruz. Avantaj saølad×ø×m×zda da Sika markas× müûteri nezdinde daha
önemli ve güvenilir oluyor.
Firmalarén marka bilinirliöini artérabilmek adéna fuarlarda yer almasénén önemi
konusunda görüùleriniz nedir?
Fuarlarda yer almak tabii ki marka bilinirliøi aç×s×ndan çok önemli ancak, fuarlar×n
bize getirisi konusunda çok ince eleyip s×k dokuyoruz. Asl×na bakarsan×z marka bilinirliøimizin en yüksek seviyede olduøu alanlar otomotiv, otobüs, kamyon ve tren üreticileri
pazar× ve marine sektörü. Endüstri Grubu ùû Birimi olarak ûu anda sadece ùstanbul’da
yap×lan Boat Show fuarlar×na kat×l×yoruz. Marka bilinirliøimizin üst seviyelerde olmas×
nedeniyle bu fuarda sadece kendimizi göstermek ve müûterilerimizle buluûmak için
yer al×yoruz. Stand×m×za gelerek ürünlerimizi tan×mak isteyen ziyaretçiler yok denecek
kadar az. Hemen hemen tüm müûterilerimiz bizlerle görüûmek ve Sika ile ilgili deneyimlerini paylaûmak için stand×m×za geliyor, bu da bizi çok mutlu ediyor.
Önümüzdeki dönemlerde yeni ürün gruplar×m×z×n hitap edeceøi farkl× pazarlarla
ilgili fuarlara kat×lmay× planl×yoruz.
Eylül ayénda gerçekleùtirilecek Boat Show için ne gibi hazérléklar yapténéz?
Her fuarda olduøu gibi, bu fuarda da ürünlerimiz ve uygulamalar×m×z ile ilgili yenilikler olacak. Deøiûen pazar ûartlar× ve müûteri taleplerine karû× sürekli dinamik ve
yenilikçi bir yaklaû×m gösteren marine grubumuz, bu sene de yeni ürünlerle müûterilerimizin ihtiyaçlar×na etkin çözümler sunmaya devam edecek. Fuar için yine çeûitli
haz×rl×klar×m×z var ama isterseniz ûimdilik sürpriz olarak kals×n.
Denizcilik sektöründe ses getirecek olan yeni ses ve izolasyon sistemleriniz hakkénda bilgi alabilir miyiz?
Geliûen dünyada, her konuda olduøu gibi, denizcilik konusunda da büyük deøiûiklikler ve yeni gereksinimler doøuyor. Bu deøiûiklikler karû×s×nda Sika ARGE birimi, yapt×ø× çal×ûmalar ve geliûtirdiøi yeni teknolojilerle müûterilerine üstün çözümler getiriyor.
Bu yeniliklerden bir tanesi de gemilerde çok önemli bir konu olan yang×na dayan×kl×
×s× ve ses izolasyon sistemleri. Sikafloor Marine sistemlerimiz gemilerde hem ses hem
de vibrasyon yoluyla yay×lan gürültüleri en aza indiriyor. A-60 s×n×f× ×s× ve ses izolasyonu
saølayarak her türlü deniz arac×n×n uluslararas× denizcilik kurallar× standartlar×nda üretilmesine olanak tan×yor. Tüm bu ses yal×t×m çözümlerinin yan×nda, çok çeûitli zemin
kaplama çözümlerimiz de mevcut. Bu geniû kapsaml× ürün gam×m×zla, müûterilerimize
yüksek kaliteli ve uzun ömürlü çözümler sunuyoruz.
÷ù süreçlerinizi yönlendirirken ne gibi zorluklarla karùélaùéyorsunuz? Sika’nén yüz
yélé aùan deneyimi, sorunlarén çözümünde size nasél katké saöléyor?
Sika’n×n 100 y×l× aûk×n tecrübesi sayesinde genellikle hangi uygulamalarda hangi ürünlerin ne ûekilde uygulanacaø× belli... Bugüne kadar hiç denenmemiû farkl× bir
yüzey farkl× bir uygulama veya yeni bir ürünle yap×lacak projenin baûlamas× durumda;
yap×lmas× gereken testlerin olumlu sonuç vermesi halinde baûar×y× yakalayabiliyoruz.
Bu nedenle böyle bir projeye baûlarken, öncelikli olarak ùsviçre merkezimizdeki ve gerekirse diøer ülkelerdeki uzmanlar×m×zla proje detaylar×n× paylaû×yoruz. Onlardan da
görüû alarak alternatif ürünler ve uygulamalarla çözüm aray×û×na giriyoruz. Müûterimizle sürekli iletiûim halinde olup kendilerini bilgilendiriyor ve doøru çözüme ulaûmaya
çal×û×yoruz.
Sika Life
24
SatÈrarasÈ
ãstanbul’da görsel æov
Dünyaca ünlü gösteri topluluøu Cirque du Soleil, en etkileyici ûovlar×ndan biri
olarak deøerlendirilen Alegria ile ùstanbul’da izleyicilerle buluûacak. Finansbank’×n
ana sponsorluøunda 22 Eylül – 14 Ekim tarihleri aras×nda Ülker Arena ve Ora
Arena’da düzenlenecek olan ûovda, tiyatro, dans ve fiziksel s×n×rlar× zorlayan
performanslar×n olduøu bir gösteriye imza at×lacak. Sahne tasar×m×, müzikleri,
danslar×, kostümleri ve makyajlar×yla gösteri sanatlar×na farkl× bir boyut kazand×ran
Cirque du Soleil, bugüne kadar dünyan×n farkl× yerlerinde 100 milyondan fazla
seyirciye ulaût×.
ãzmir ve ãstanbul’da
hayranlaräyla buluæuyor
n Türkiye’ye geliyor.
Rock dünyas×n×n efsanevi gruplar×ndan Scorpions, yenide
Küçükçiftlik Park’ta
Grup, 17 Ekim’de ùzmir Arena’da, 19 Ekim’de ùstanbul
sahne alacak.
n× ay×rma karar× alan ve
46 y×ll×k müzik serüvenlerinin ard×ndan 2010 y×l×nda yollar×
baûar× yakalayan grup,
bir
ayn× y×l ç×kan “Sting in the Tail” albümüyle kayda deøer
turnesine kapsam×nda
bu baûar×s×n×n ard×ndan üç y×ld×r süren Farewell dünya
hayranlar×yla buluûmaya devam ediyor.
gelmiûti. Unilife’×n bu
Scorpions, Unilife organizasyonu ile, 2010’da Türkiye’ye
oldu. Unilife, son üç
esi
eklem
ùzmir’i
a
turne kapsam×nda sürprizi, konser ayaø×n
isimleri getirerek
ünlü
ca
senedir ùzmir’e Cranberries, James Blunt gibi dünya
müzikseverlerin takdirini kazand×.
Gazeteden tiyatroya
Gazeteci Y×lmaz Özdil’in
köûe yaz×lar×ndan haz×rlanan
“ùsim úehir Hayvan” adl×
kitab×ndan uyarlanan
tiyatro oyununu, seyircisiyle
buluûmaya devam ediyor.
Genel Sanat Yönetmenliøini
Gencay Gürün’ün yapt×ø×,
Sayg×n Delibaû ve Fethi
Kantarc×’n×n oyunlaût×rd×ø×
“ùsim úehir Hayvan”,
yeni sezonda ùstanbul’da
Tiyatro ùstanbul’un Profilo
Al×ûveriû Merkezi’ndeki
yerleûik salonunda, Ekim’de
Ankara’da, daha sonra
da Anadolu turnesinde
izleyiciyle buluûacak.
25
Braun 7
serisi ile
täraæ keyfi
AutoShow ilk kez Tüyap’ta…
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
Bu y×l 2-11 Kas×m 2012 tarihleri aras×nda
obil Fuar× ùstanbul Autoshow 2012, yeni
düzenlenecek olan 14. Uluslararas× Otom
konsepti ile ziyaretçilerini aø×rlayacak.
düzenlenecek ùstanbul Autoshow
50 bin metrekarelik stant kurulum alan×nda
s×ra kad×n ve çocuklar×n da tüm gün
2012, deøiûen konsepti ile erkeklerin yan×
bir ortam sunmaya haz×rlan×yor.
keyifli zaman geçirecekleri, etkinliklerle dolu
ayn× zamanda TÜYAP’×n 25 bin kitab×
Kat×l×mc×lar×n keyifli bir gün geçirmeleri için
tüm ziyaretçilere aç×k olacak.
olan TÜYAP kütüphanesi de fuar süresince
içinde ücretsiz, hafta sonu ise kad×nlara
Fuar, kad×n, çocuklar ve öørencilere hafta
re ise yine ücretsiz olacak. Giriû ücreti ise
yüzde 50 indirimli, çocuklar ile öørencile
lendi.
hafta içi 10 TL, hafta sonu 15 TL olarak belir
Yenilikçi Sonic Teknolojisi
sayesinde dakikada 10 bin
mikro
titreûimi ile her hareketinde
daha fazla
k×l al×nmas×n× saølayan Braun
7 serisi
t×raû makineleri, çok daha yak
×n bir
noktadan t×raû ederek Braun
ile bugüne
kadar görülen en yak×n t×raû
keyfini
yaûat×yor. Oynar t×raû baûl×ø×
ile her
erkeøin yüz hatlar×na maksim
um uyum
gösterirken üç kademeli b×ç
ak sistemi
sayesinde yüzün farkl× alanla
r×nda
ihtiyac×n×za göre hassasiyet
ayar× yapma
imkân× sunuyor. Braun 5 Ser
isi Active
Lift™ teknolojisiyle geliûtirilm
iû t×raû
baûl×ø× sayesinde cildi tahriû
etmeden
h×zl× ve etkili bir yak×n t×raû imk
ân×
sunarken performans×yla t×ra
û olma
zorunluluøunu bir keyfe dön
üûtürüyor.
Tasaräm ve
teknoloji bir
arada
Dell, kenardan kenara “çerçevesiz”
ekran×, gün boyu süren pil ömrü ve
yenilikçi teknolojisiyle dünyan×n en
kompakt 13,3 inçlik Ultrabook’u olan
XPS 13’ü tan×tt×. 1,356 kilogramdan
baûlayan aø×rl×ø× ve 0,63 santimetre
olan inceliøi ile Dell XPS 13, Rapid Start
ve Smart Connect gibi en yeni Intel
teknolojilerini etkin performans ve û×k
tasar×m ile birleûtirdi.
Sika Life
26
Bulmaca
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOLDAN SAõA
1. Saray ve konaklarda kad×nlara ayr×lan bölüm – Çipuran×n küçüøü – Tonsuz beste.
2. Ebeveyn – Güzel sanatlar×n bir dal× – “Jet …” (ünlü aktör). 3. Japonya’n×n eski
ad× – Müstahkem yer – Y×ld×r×msavar. 4. Hile, entrika – Birlikte, bir arada – ùtalya’da
bir kent. 5. Kar f×rt×nas× – Bir baølaç – Saøl×kl×, salim – Bir ûans oyunu. 6. Uzadevim
– Vilayet – Diûi deve. 7. Ok – Bir mevsim ad× – Suyu biriktirmek için önüne yap×lan
set – Hitit – Lahza. 8. Sözleûme – Y×l – Tekerlekli kara taû×t× – Muøla’n×n bir ilçesi. 9.
ùtki – Karû× ç×kma – Kanuni. 10. Kendi kendini yöneten alet – Ismarlama – Bir soru
eki. 11. Argoda “yok, kalmad×” – Küçük yap× örneøi – Seçip ay×rmak.
YUKARIDAN AøAõIYA
1. Yaûam – Düûük kaliteli, eski, bozuk mal. 2. Çözümlemeli – Uzakl×k anlatan sözcük. 3. Boyun eøen – Kar×n zar×. 4. Daø k×rlang×c× – Sanat eseri konusu. 5. Paraguay
çay× – Bir hitap ünlemi – Hisse. 6. Etkisi az, beyaz, sedef görünümünde bir madde.
7. Bir nota – Tropikal deniz rüzgârlar× – Parola. 8. Erkek deve – Bir tür karides. 9.
Küçük akarsu – Sonsuzluk. 10. Sayma, say×lma – Menteûe – Bir baølaç. 11. Bir tür
baûl×k – Bir bal×k türü. 12. Bar×nd×rma – At×c×l×kta bir dal. 13. Bir ûeyin tersini söyleyerek alay etme – Serbest b×rakma. 14. Alt×n×n safl×k derecesi – Dudak – Radyumun
simgesi. 15. Dinlence – Atama. 16. Özerklik – Hastal×øa karû× vurulan iøne. 17. Bir
müzik sesini belirten iûaret – Ak×l. 18. Bir çeûit ùngiliz biras× – Vakit kazanmak için
aldatma. 19. Türk para birimi – Üvey ana.
1
4
5
6
7
V U V U
Z
E
L A
A B
2 O T O M A N
Ç
E K E
L
D
E M E K
1
2
3
3
K A K A
L
A K
4
A H A
İ
Y
5
B
6
Ü S
7
L
8
E N E M E K
9
R A N A
10
R U
L
11 K A S
İ
L
A M
İ
İ
N A
8
A
İ
L
E N E
E
B E D A
İ
T A
E
İ
Z
L
İ
İ
L
E
İ
N
A
K
İ
Y E
Y
İ
L
İ
E
N
İ
S
N A
O
A R
A M
Y E
R
S A H
D E
İ
İ
B A Ş
S U N A
R A
Z
Y O
Ş
A D A N
C
A Z
İ M O N A
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
K
İ
T
Ç
İ
S
B E K A
E K A B
İ
R
N
İ
S
Y
İ
H A
T A Z
İ
L A
Y E
E K O L
GEÇEN SAYIDAK÷ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
11
Bulmacanén çözümünü kesip adénézé, soyadénézé ve firmanézé
yazarak, kapalé zarf içinde Pazarlama Servisi Bölümü’nden
Ebru Atakan’a, en geç 9 Kasém 2012 tarihine kadar
gönderiniz. Bulmacayé doöru çözenler araséndan,
çekilecek kura ile belirlenecek 1 kiùi, 1 adet ÷sviçre
yapémé kol saati kazanacaktér.
Geçen sayúda bulmaca ödülü kazanan: Esra Öner / Aslan Yapú Malz. San. Tic. Ltd. øti

Benzer belgeler

[TR] PDF

[TR] PDF Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik göstereb...

Detaylı

1 BASYAZI.indd

1 BASYAZI.indd 2012, Sofra Grup için oldukça baûar×l× geçen bir y×l oldu. Geçen y×l Türkiye ekonomisi ciddi oranda bir yavaûlama yaûad×ø× halde Grubumuz yüzde 30’lar× aûan bir büyüme gösterdi. Bu arka arkaya 5 y×...

Detaylı