DERS FORMU SYLLABUS Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma

Transkript

DERS FORMU SYLLABUS Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
Adı
Name
DERS FORMU
SYLLABUS
Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma Teknikleri
Academic Writing and Formal Correspondence Techs.
Kodu
Code
Yarıyıl
Semester
0112811
Teori
Uygulama
Lab.
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Lecture
Practice
Lab.
(hours/week)
(hours/week)
(hours/week)
1
0
2
3
Dili
Language
TR
Ders
Course
Koordinatörü
Coordinator
Amacı
Objectives
Tanımı
Description
Çıktıları
Outcomes
Önkouşul(lar)
Pre-requisite(s)
Kitabı
Text Book
Diğer Kaynak(lar)
Other Reference(s)
AKTS
ECTS
2
3
EN
Temel Bilimler
Basic Sciences
Temel Meslek
Basic Occupational
Meslek / Alan
Occupational/Branch
Türü
Type
Kredi
Credit
Kültür
Culture
Sosyal
Social
Seminer
Seminar
Zorunlu
Compulsive
Seçmeli
Elective
Öğr. Grv. Dr. Ö. Özgür Bozkurt
Instructor Dr. Ö. Özgür Bozkurt
Öğrencilerin resmi kurumlarla yazılı iletişim becerisi ve
Akademik/mesleki rapor hazırlama de değerlendirme
becerisi kazanması.
Students gain the ability of formal correspondence with
governmental
institutes
and
the
ability
of
academic/occupational report preparation.
Öğrencilere resmi yazışma ve bilimsel raporlama
kuralları örneklerle anlatılır ve ödevlerle bu anlatılanlar
pekiştilir.
Formal correspondence rules and academic report
preparation shall be explained to the students with
examples and these knowledge is strengthened through
homeworks.
Öğrenciler mesleki/bilimsel çalışmalarını aktaracak bilgi
ve beceriye sahip olur
Students gain the knowledge and ability of sharing
occupational/scientific studies.
–
Prof. Dr. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama 12.
Basım, Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2004
Robert A. Day, An “Isı” Publication “How To Write And
Publish A Scientific Paper”, ISI Press, Philadelphia 1994
1/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VE KREDİ DAĞILIMI
EVALUATION CRITERIA AND CREDIT DIVISION
Yöntem
Method
Değerlendirme Sistemi
Evaluation Criteria
Kredinin Dağılımı
Division of Credit
(%)
Yıliçi Sınavı
Midterm Exam(s)
Kısa Sınav
Quiz(s)
Ödev
Homework(s)
Proje
Project(s)
Laboratuvar
Laboratory
Diğer (Açıklayınız)
Other (Specify)
Yılsonu Sınavı
Final Exam
Temel Bilimler
Basic Sciences
Mühendislik Bilimi
Engineering Sciences
Mühendislik Tasarımı
Engineering Design
Sosyal Bilimler
Social Sciences
2/4
Adedi
Quantity
Oranı %
Ratio
1
20
-
-
4
20
1
20
-
-
-
-
1
40
100
-
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
HAFTALIK DERS PLANI
WEEKLY LECTURE PLAN
Hafta
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konu
Topic
Resmi kurumlar ile yazışma kuralları.
Formal writing for correspondence with government
Bilimsel Yazımın Kökeni
Principles of Academic Writing
Giriş Bölümünün Yazılması
How to write the Introduction
Çalışmanın Paylaşılması
How to write the discussion
Sonuçların Açıklanması
How to write the results
Kaynaklar ve Atıflar
References and Citations
Tablo ve Görsellerin Sunumu
How to design tables and figures
Özetin Yazılması
How to write the abstract
Ara sınav
Midterm
Başlığın Belirlenmesi
Deciding for the Title
Tarama/değerlendirme Makalesi
How to write a review paper
Konferans raporu
How to write a conference report
Kitap Değerlendirmesi
How to write a book review
Proje Raporu
Preparing project report
Proje Raporu
Preparing project report
3/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
CONTRIBUTION TO PROGRAM OUTCOMES
Yok
None
Kısmi
Partial
1
Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi
Ability to apply basic sciences in the field of computer engineering
X
2
İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme becerisi
Ability to design systems to meet desired needs
X
3
Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme becerisi
Ability to implement designs by experiments
X
4
Takım çalışması yapabilme becerisi
Ability to function as a member of a team
5
6
7
8
9
X
Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve
geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisi
Ability to create algorithmic solutions to inspect, improve and enhance
existing systems by means of analytical approaches
Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini
yerine getirebilme becerisi
Ability to possess professional and ethical responsibilities, taking charge
and fulfiling the requirements
X
X
Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Ability to communicate effectively in written/spoken Turkish and English
Küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik alanındaki gelişmeleri takip
edebilecek ve üretebilecek eğitime sahip olmak
The ability to possess the necessary level of education to pursuit
engineering advances and to develop them
Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamak ve kendi kendine öğrenme
becerisini kazanmak
Comprehend the necessity of life-long learning and gain the ability of
self-learning
Değişken koşullara uyum sağlayabilme becerisi
X
X
X
10 Ability to adapt to changing conditions
X
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik
araçlarını kullanabilme becerisi
11 Ability to use techniques and modern engineering tools necessary for
engineering practice
X
Hazırlayan / Prepared By:
Dr. Ö. Özgür Bozkurt
Tam
Complete
Tarih / Date :
20.07.2010
İmza / Signature:
4/4