1. Kas Sistemi

Transkript

1. Kas Sistemi
Hareket Sistemi:
Kaslar
Doç.Dr. Hayri ERTAN
1
Kasa ili!kin genel bilgiler
Kasın özellikleri;
• Eksitabilite: Uyarıları alabilme ve yanıt verebilmeyi
ifade eder.
• Kontraktibilite: Kasın uyarı kar!ısında !ekil
de"i!tirmesini, kısalması yada uzamasını ifade eder.
• Ekstansibilite: Normal uzunlu"unun ötesinde
gerilebilmeyi ifade eder.
• Elastisite: Gerilme fonksiyonu ortadan kalkınca
normal uzunlu"a dönmeyi ifade eder.
!nsan vücudundaki bütün hareketler (yürüme,
solunum gibi) kas kontraksiyonu ile gerçekle"ir.
2
Kasa ili!kin genel bilgiler
• Temel Terminoloji;
• Agonist
• Fiksatör
• Antagonist
• Origo
• Sinerjist
• Insertio/
!nsersiyo
3
Üç farklı kas dokusu: iskelet, kalp ve düz kaslar
4
"skelet Kasları
• #nsan vücudunda toplam olarak
600’den fazla kas bulunur.
Bunların yakla!ık 430’u sa"lı sollu
yani çift olarak bulunan iskelet
kaslarıdır. Ancak önemli motor
hareketlerin yapılması 80 çift
civarındaki iskelet kasları ile
gerçekle!tirilir.
5
"skelet Kasları
• Kasların büyüklükleri ve !ekilleri
farklıdır.
• Uzunluk açısından incelendi"inde:
Kas dokusu 2cm.den 61 cm.ye kadar
farklı uzunlu"a sahip olabilir.
• $ekil açısından incelendi"inde:
Silindir, yuvarlak, düz veya yelpaze
!eklinde olabilir.
6
Bir kas tek bir tendon (kas kiri!i) olu!turmak
üzere birle!en bir veya daha fazla sayıda ba!ı,
ba!langıcında içerir. Bunlar:
• Tek ba!lı kaslar (brachialis)
• #ki ba!lı kaslar (biceps brachi)
• Üç ba!lı kaslar (triceps brachi)
• Dört ba!lı kaslar (quadriceps
femoris)
7
Kasın Yapısı
8
Kasın Yapısı
9
Kasın "simlendirilmesi
10
Kasın yapısal düzeni, kasın kasılma mesafesi ve
gücüyle yakından ili!kilidir. Genel olarak paralel ve
çapraz yapı olmak üzere iki çe!it lif düzeni vardır.
Ancak bu iki formun çe!itli varyasyonları görebilir.
11
• A: fusiform, B: unipinnate, C: bipinnate
12
!skelet Kaslarının
#ekilleri:
1. Paralel (c)
2. Fusiform (f)
3. Convergent
(Konverjan):
Bir noktada
birle!en (b)
4. Pennate:
- Unipennate (d)
- Bipennate (g)
- Multipennate (e)
5. Circular
(circumpennate)
(a)
13
Kasların Kasılma Türleri
• Isotonic: Kasların boyunun uzayıp kısalması
!eklinde olu!an kasılmalar. 2 türü vardır:
• Concentric: Kasın kısalması sonucu olu!an
kasılma !ekli,
• Eccentric: Kasın uzaması sonucu olu!an
kasılma !ekli,
• Isometric: Kas boyunda de"i!iklik olmadan
olu!an kasılma !ekli
• Isokinetic: Sabit açısal hızla kasların boyunun
uzayıp kısalması !eklinde olu!an kasılmalar.
14

Benzer belgeler

PDF İndir

PDF İndir hareketli noktadır. Hareketsiz veya az hareketli noktaya, kasın başlangıcı anlamına gelen origo denir. Kasın diğer ucunun tutunduğu bölgeye ise sonlanma yeri anlamına gelen insertio denir.

Detaylı