Aort Anevrizmaları - prof.dr.nevzat erdil

Transkript

Aort Anevrizmaları - prof.dr.nevzat erdil
Aort Anevrizmaları
Dr. Nevzat Erdil
•  Asendan aort anevrizması (%45)
•  Arcus aorta anevrizması (%10)
•  Desendan aort anevrizması (%55)
•  Torakoabdominal aort
anevrizması (%10)
Asendan aort anevrizması
• 
Tanım:
Normal aort çapının 1,5 katının üstüne
çıkmasına aort anevrizması denir.
•  Sınıflandırma:
1.  Gerçek anevrizmalar
- Fuziform anevrizmalar
- Sakkuler anevrizmalar
- Karışık tip anevrizmalar
2.  Yalancı anevrizmalar
3.  Disekan anevrizmalar
Etyoloji ve patogenez
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Kistik medial nekroz
Marfan Sendromu
Ateroskleroz
Aort diseksiyonu
Arteritler
Mikotik anevrizmalar
Poststenotik diletasyon (aort darlığı sonrası
Travma
Semptomlar
•  Sıklıkla rutin AC grafisinde veya diğer
görüntüleme yöntemleri ile tanı konur.
•  Göğüs Ağrısı (%25-31 vakada ilk
semptom
•  Süperior vena cava süperior kompresyonu
•  Dispne, kuru öksürük
•  Seste meydana gelen kalınlaşma
Tanı
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
EKG
TELE
EKO
TEE
Aortografi
Kontrastlı Tomografi
MR
Koroner Angio
Niçin aort anevrizması tedavi edilir
Rüptür risk faktörleri
1.  Anevrizmanın çapı
2.  Genişleme hızı
3.  Anevrizmanın yaygınlığı
4.  Yaş
5.  Kadın cinsiyet
6.  Kontrolsuz hipertansiyon
7.  Sigara içiciliği
8.  KOAH
9.  KBY
10.  Etyolojik faktör (marfan sendromu)
Ameliyat endikasyonları
1.  Asendan aort anevrizması genişlemesine
bağlı semptomlar
2.  Aortik kapak yetmezliğine bağlı
semptomlar
3.  Kistik medial nekroz veya marfan
sendromunda aort çapı 5-5,5 cm ve
üstünde ise
4.  Konj. Biküspit aortaà AVR gerekiyorsa
asendan aorta 4,5-5 cm ve üzeri ise
Yapılan ameliyatlar
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Wrapping
Tailoring aortoplasti
Supra koroner greft replasmanı
Benthal operasyonu
Cabrol operasyonu
Modifiye Cabrol
Etekli benthal operasyonu
Valve-spareing asendan aort replasmanı
Stentsiz domuz aortik kök protezleri
Video
Sonuçlar
•  1. Perioperatif morbidite
- Kanama nedeniyle reexplorasyon %2-11
- Nörolojik defisit
%2-5
- Postop inotrop ve aritmi
%20-35
- Uzamış ventilasyon
%10
- Kalp bloğu %7
- Renal yetmezlik %6
- Yeni MI
%3
- enfeksiyon
2. Mortalite %2.2-10 son yıllarda %3-5
3. Uzun dönem yaşam
- 5 yıllık yaşam şansı %66-82
- 10 yıllık yaşam şansı %54-73
4. Geç komplikasyonlar
- Pseudoanevrizma
- Greft infeksiyonu
- Yeni nativ damar anevrizma gelişimi
- Yeni aort kapak yetmezliği
Arkus aorta anevrizması
• 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Ameliyat endikasyonları
Aortik arch anevrizması genişlemesine bağlı
semptomatik ise
Anevrizma çapı 5,5-6 cm üzeri ise
Progresif genişleme mevcutsa
Aortik arch anevrizması sıklıkla asendan veya
desendan aort anevrizması ile iştirakte ise
Aterosklerotik hastalık olanlarda 4 mm den daha kalın
aterosklerotik plak serebral emboli için risk
Pedinkülated mobil aterom plağı varlığı operasyon
endikasyonu
Arkus aorta anevrizması
•  Yapılan cerrahiler:
1. Hemiarch replasmanı
2. Arkus aorta replasmanı
3. Elefant trunk yöntemi
4. Arch first tekniği
Beyin koruma yöntemleri
1. 
2.
3.
4. 
5. 
Derin hipotermik sirkülatuar arrest (HSA)
18 C de 30. dak. Güvenli
40. dak geri dönüşlü serebral olaylar
>40 dak. Mortalite ve morbidite riski çok
yüksek
HSA + Retrograd serebral perfüzyon
HSA + Antegrad serebral perfüzyon
- Arkus dallarının balonlu kateterle selektif kanulasyonu
- Arkus dallarının grefte anastomoz edilip greften
perfüze edilmesi
- Aksiller arter kanulasyonu ve selektif antegrad
serebral perfüzyon
Ilımlı hipotermiyle antegrad serebral perfüzyon
Serebropleji (Bachet metodu)
Retrograd Serebral perfüzyon
•  Muhtemel faydaları:
- Hava, partikül embolisini temizler
- Beyne O2 sağlamak
- Oluşan asit ürünleri ortamdan uzaklaştırmak
- Beyindeki düşük ısının devamı
•  Dezavantajları:
- Az miktarda kanın beyne ulaştığı
- Partikül temizlemesi için yüksek basınç gerekli
bu da beyin ödemi riskini arttırmaktadır.
Beyin korumada ek işlemler
•  Perfüzat ısısı ile hasta ısısı arası 10 C
kadar olmalı fazlası zararlı
•  Derin hipotermi sırası baş etrafına buz
konması
•  Derin hipotermi öncesi steroid yapılması
•  Hiperglisemiden kaçınma
Torakoabdominal aort anevrizması
• 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Etyoloji:
Dejeneratif aterosklerotik
Kronik diseksiyon
Kistik medial nekroz
Marfan sendrom
Aortitler
Mikotik
Travma
Crawford Sınıflandırması
•  Tip 1: Sol subklavian arter distalinden çölyak
yada renal arterlere kadar uzanan anevrizma
•  Tip 2: Sol subklavian arter distalinden iliac
bufirkasyona kadar giden
•  Tip 3: Middesendan aortadan iliac bifurkasyona
kadar giden
•  Tip 4: Diyafragma seviyesinden başlayıp iliac
bufirkasyona kadar giden
•  Tip 5: Middesendan aortadan başlayıp renal
arter çıkışına kadar uzanan
Semptom ve klinik
• 
• 
1. 
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
Genelde asemptomatik
Semptomatik olanlarda
Ağrı
Yandaş organlara bası
- rekürren larengeal sinir basısı
- özefagus basısı
- bronş basısı
- vertebral kolon basısı, erozyon
Renal, viseral ve alt ekstremite arterlerine emboli
Spinal kordu besleyen arterlerin tromboze olması veya embolisi
Safra yolları tıkanması, sarılık
Aortokaval fistül
Pulsatil kitle
Cerrahi teknik ve spinal kord koruma
yöntemleri
1. 
2. 
3. 
Basit klempaj (<30 dak. Altı)
Sequential klemp teknik
Distal perfüzyon
- Basit got şantı
- Aktif SEntrifugal şant
- CPB
4. Kritik inter kostal arterlerin reimplantasyonu
-Adamskiewicz arter T7-L4 (T10)
5. BOS drenajı
Serebrospinal sistem perfüzyon basıncı= Ortalama sistemik
arteryel basınç- BOS basıncı
6. Hipotermi
- Lokal
- Sistemik
7. İskemik toleransı artırmak için steroid, kalsiyun kanal blokerleri,
vazodilatatör tedavi
8. Spinal kord iskemisinin intraoperatif tanınması (SSEPS ve MEP
monitirizasyonu)
Komplikasyonlar
• 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
• 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Erken:
Parapleji %16
Akut Böbrek yet %18
Solunum Yet
%33
GIS komplikasyonu
Koagulopati
Sepsis
Geç:
Pseudoanevrizma
Greft trombozu
Greft infeksiyonu
Aortoenterik fistül
Aortokaval fistül

Benzer belgeler

1956 Asendan aort replasmanı

1956 Asendan aort replasmanı Arteriyal hasar ve buna bağlı embolik komplikasyon riski yok Dezavantajı; Dolaşım arrest süresinin sınırlı olması (30 dk) Kardiobypass süresinin uzaması Koagulasyon problemleri

Detaylı