TÜRKİYE GENELİ 6

Transkript

TÜRKİYE GENELİ 6
TÜRKİYE GENELİ
6
3. Bu romanlarda biz gözyaşlarımızı, gülümsemelerimizi usta bir ressam tarafından saptanmış ve
betimlenmiş görürüz. Bunlar birer kitap, birer hikâye değildir; birer kalptir. Parmağımızı üzerine
koyalım o kalbin çarptığını hissederiz.
1. (I) İnsanlar, içinde yaşadıkları şehri terk ettikten
sonra yaşadıkları şehrin kıymetini anlayabiliyorlar. (II) Uzun süre ayrı kaldıktan sonra yıllarınızı
geçirdiğiniz şehre döndüğünüzde artık hiçbir
şey eskisi gibi değildir. (III) Size umursamaz
davranır, omuz silker ve soğuk soğuk bakar yüzünüze şehir. (IV) Bu kadar aradan sonra siz de
oturup kendinizi sorgulamaya başlarsınız. (V)
Yapacağınız bir tek şey kalmıştır artık. (VI) Geldiğiniz yere geri dönmek...
Bu parçada altı çizili bölümle söz konusu
kitapların hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Renkli dünyaları anlatıyor olması
B) Usta ellerle yapılmış bir resmi andırması
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin
hangisinde insana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır?
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
C) Benzerlerinden daha ilginç ve üstün olması
D) Yaşamı, yaşananları tüm canlılığı ile yansıtması
E) İnsan gerçeğinden uzak olması
E) VI.
2. (I) Yazar bu kitabında gizemli, insanı ürperten
ölüm gerçeğinin kapılarını yaratıcı düş gücüyle
aralıyor. (II) Öncekilerde olduğu gibi bu kitabındaki öykülerini de ortak bir tema çevresinde toplamış. (III) Ölüm çevresinde kurgulanan korku
dolu öykülerin, bir bütünsellik içinde, kitabın anlam ve yapı zenginliğini etkileyici bir şekilde
oluşturduğu görülüyor. (IV) Öykülerde geriye
dönüş tekniğinden de yararlandığını görüyoruz
yazarın. (V) Monotonluğun öykücülüğümüzü etkisi altına aldığı bir dönemde böyle yazarlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
4. (I) Yıllar süren büyük emeklerden sonra, âdeta
tırnaklarıyla kazıyıp almıştı ününü. (II) Çünkü
başka yazarların bir veya iki kitapla geldikleri
noktaya o, on kitap yazarak gelmişti. (III) Altın
yıllarını, maddi sıkıntıları yüzünden çevresindeki
güzelliklerin farkına varmadan geçirmişti. (IV)
Ülkemizde başka bir yazarın onunkine benzer
bir yaşamı yoktur. (V) Onun yaşamı her açıdan
ilginç bir yaşamdır.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri öznel bir
nitelik taşımamaktadır?
A) I. ve II.
C) II. ve IV.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin
hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır?
B) I. ve III.
D) IV. ve V.
A) I. ve III.
E) III. ve V.
B) II. ve IV.
D) III. ve IV.
1
C) II. ve V.
E) IV. ve V.
DENEME SINAVI - 6
GENEL YETENEK
7. Ben seçtiğim konuyu en akıcı biçimde, düzgün
ve duru bir dille anlatma derdine düşmüşüm.
Dilde yeni arayışlara kanat çırpmak istemiyorum. Okurumla paylaşmak istediğim birkaç konum daha var ki onları da klasik roman tarzında
yazacağım. En iyi anlatımın klasik roman tarzı
olduğuna ve eğer ileri çağlara roman kalacaksa
ancak klasik romanın kalacağına inandığım için.
Tüm söylemek istediklerimi anlaşılabilir ve düzgün tümcelerle söyledikten sonra, ileride bir gün
dil ile de oynayabilirim. Ama daha bunun için
çok erken.
5. Gerçek denemeci -bence denemecilerimizin en
iyisi- olan Ataç, belki gerçek eleştirmenlik yapamadı ama okurları, yazarları ona hazırladı. Belki
kendisi öznel eleştiriden tam kurtulamadı ama
başkalarının kurtulması için uğraştı. Nesnel eleştiri örnekleri veremedi ama o konuda yol açıcı oldu. Bu yüzden ona olan saygımız, borcumuz büyüktür. Borcumuzu ancak onun gösterdiği yolda
-nesnel eleştiri yolunda- yürüyerek ödeyebiliriz.
Bu parçanın yazarı, Ataç'la ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
Bu sözleri söyleyen bir yazarın aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Eleştirilerini başarılı bulmadığına
B) Nesnel eleştirinin yerleşmesi için çaba harcadığına
A) Kalıcı eser vermek isteyen yazar, yerleşmiş
anlayışın çizgisinden gitmelidir.
C) Eleştirilerinde öznellikten kurtulamadığına
D) Dilin sadeleşmesi konusunda gösterdiği çabalara
B) Vermek istediğiniz mesajı okura en iyi, bilinen biçimlerin dışına çıkmadan anlatabilirsiniz.
E) Deneme türünde başarılı örnekler verdiğine
C) Her kitabımda yeni ve farklı bir yöntem deneyerek okuyucuya farklı dünyaların kapısını
açmaya çalışırım.
D) Söylemek istediklerim bittiğinde, yeni bir üslupla okuyucunun karşısına çıkabilirim.
E) Yazar, anlatımını herkesin anlayabileceği bir
dille oluşturmalıdır.
6. Aramızdan ayrılışının 15. yılını yaşıyoruz o
büyük şairin. Ustanın şiirinin özelliğini, çok kolay
olmasa da şöyle özetleyebiliriz: Yalın bir Türkçeyle yazılmış; iç uyaklı, tartımlı dizelerden oluşan, yapısı sağlam şiirler. Şiirimizdeki yenilikleri
dikkatle izleyerek kendi şiirinin potasında eriten
şair, toplumsal tarihi de kapsayan, zamana dayanıklı şiirler yazmış ve çoğu kişi tarafından
zevkle okunmuştur.
8. (I) William’ın şiirlerini gençliğimizde hepimiz çok
sevdik, yine de hoşlandığımız oluyor şimdilerde.
(II) Ama o şiire, gerçekten yaratıcı bir ozanın
eseridir, denemez. (III) Ahmet Haşim, onun ilk
şiirini çok sevdiği hâlde, en büyük erdemini göremedi. (IV) William’da bir dil sevgisi, Fransızca
sevgisi vardı. (V) Tertemiz, ulusunun yüzyıllar
boyunca kendini gösteren beğenisine uygun bir
dille yazmak isterdi.
Bu parçada sözü edilen şairin şiirleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Bu parçadaki numaralanan cümlelerin hangisinde William’la veya şiiriyle ilgili olumsuz
bir yargı vardır?
A) Söyleşi edasıyla yazıldığına
A) I.
B) Sade dille yazıldığına
C) Özgün bir yapısı olduğuna
D) Kalıcı olma niteliği taşıdığına
E) Toplumsal konulara da değindiğine
2
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
GENEL YETENEK
DENEME SINAVI - 6
9. Gezi yazıları, anlatılan yeri okur için artık görülmüş bir yer durumuna sokmaz, tam tersine görülmesi gerekli bir yer kılar.
11. I.
Bir eser, sanatçının hayal dünyasıyla gerçek
dünyanın kaynaşmasından meydana gelir.
II. Eseri değerli kılan özellik, sanatçının o esere
kattığı duygusal anlatımdır.
Bu cümleyle gezi yazılarının hangi özelliği
vurgulanmıştır?
III. Özgün eserler oluşturabilmek için herkesin
yaptığını değil, hiç kimsenin yapamadığını
yapmak gerekir.
A) Anlatılan yerle ilgili merak uyandırır.
B) Yalnızca ilginç olan yerleri anlatır.
IV. Değer taşıyan bir eser ortaya koymak için
konuyla biçemin bir potada eritilmesi gerekir.
C) Anlatılan yeri ayrıntılarıyla tanıtır.
D) Yazarının yorumlarına da yer verir.
V. Sanatçının kurgusal zenginliğinin ve yaşamın kendisinin birleşmesi eserin ortaya çıkmasını sağlar.
E) Herkesin merak ettiği yerleri anlatır.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi yakın
anlamlıdır?
A) I. ve IV.
B) II. ve III.
D) I. ve V.
C) III. ve IV.
E) IV. ve V.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez?
12. Türkçede “p, ç, t, k” ünsüzleriyle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse bu
ünsüzler yumuşamaya uğrar.
A) Herkes, bu konuda çenesini tutsa kimsenin
kalbi kırılmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki
açıklamayı örneklendirecek bir kullanım yoktur?
Aklımıza gelen her şeyi söylemesek daha iyi
olacak.
A) Bütün suçu üstlenmiş ve büyük bir özveri
göstermişti.
B) Az çene yormadığımı sen de biliyorsun.
Boşuna konuşup durma, seni dinlemiyor bile.
B) Karşıdaki ağacın arkasına saklanarak onu
korkutacaktı.
C) Bütün gün oturup arkadaşlarıyla çene çalmıştı.
C) Hiç bitmeyen bu derdimin bir çaresi vardır
herhalde.
İşi gücü, sabahtan akşama kadar gevezelik
etmekti.
D) Yokluğun içimde bir sancı gibiydi durmadan
büyüyen.
D) Siz merak etmeyin, ben onun çenesini kapatırım.
E) Ağarmış saçlarıyla yaşından fazla gösteriyordu genç adam.
Onları susturursak sorun kalmaz sanıyorum.
E) Gün boyu hiç kimsenin çenesini bıçak açmadı.
Bu sınavı kazanamadığına bir türlü inanamıyordu.
3
DENEME SINAVI - 6
GENEL YETENEK
13. (I) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” romanını
okuyunca gerçekten içinize bir huzur doluyor.
(II) Eser o kadar akıcı bir anlatıma sahip değil
ama üslubunun akıcı olması eseri okunur kılıyor.
(III) Tanpınar’ın daha önce de okuduğum romanları oldu, dün gibi hatırladığım ve asla unutamayacağım romanları. (IV) Ayrıca eserin anlatımının yanında içeriğinin de farklı ve çarpıcı olması benim ilgimi çekti. (V) Bir günde neredeyse
eseri yarılamıştım, bu da yazarın ustalığının kanıtı olsa gerek.
15. I.
II. Bunu yaparken değişik yollara başvurmuş:
Kimi zaman insanlaştırmış, kimi zaman bir
benzetmenin parçası yapmış dağları.
III. Ben bu soruya şöyle bir değinip geçeceğim.
IV. Bir insanı anlatmak için dağlardan nasıl
yararlanmış Türkçe?
V. Bir kez çağrışımların suyunda yıkamış dağları, anlam adacıkları oluşturmuş.
Bu parçada anlatımın akışını bozan cümle
aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Başlı başına bir dil çalışması yapmayı gerektiren bir soru bu.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf
oluşturulmak istense baştan üçüncü hangisi
olur?
E) V.
A) I.
14. (I) Modern resim, gerçeği tanınmayacak kadar
bozuyor ve değiştiriyor. (II) Ölçüleri küçültüyor
veya büyültüyor, şekilleri birbirine karıştırıyor.
(III) Renkleri, canı nasıl isterse öyle kullanıyor.
(IV) Edebiyatçılar arasında şiir yazmanın yanı
sıra çok güzel resimler yapan sanatçılar vardır.
(V) Hem yerli edebiyatımızda hem dünya edebiyatında şairlik ve ressamlık sıfatlarını kendinde
toplayan sanatçıların sayısı az değildir. (VI) Hisleri anlatmada resmin yetersiz kaldığı veya şiirin
yetersiz kaldığının bir sonucu olabilir bu durum.
(VII) Sebebi ne olursa olsun, bu iki vasfı bir arada bulabildiğimiz sanatçıların olması sevindiricidir.
B) III.
C) IV.
D) V.
C) III.
D) IV.
E) V.
16. On sekiz yaşındayken öykülerini çeşitli dergilere
göndermiş, yirmi yaşındayken yayımlanan ilk
öyküsüyle edebiyatımızda kendine yer edinmiş
bir yazardır. Her zaman yüreğinin sesinin peşinden gitmiştir bu yazarımız. Daha sonra bir edebî
derginin yönetiminde yer almış ve orada düşünsel yazılar yazmıştır. Bununla da kalmamış roman, şiir ve eleştiri gibi birçok alanda eser vermiştir.
Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Edebiyata öykü yazarak başladığına
B) İlk öyküsünü genç yaşta yazdığına
Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle
başlaması uygun olur?
A) II.
B) II.
C) Birden çok türde eser ortaya koyduğuna
D) Kendini yetiştirmek için epey çaba gösterdiğine
E) Bir dergide yöneticilik yaptığına
E) VI.
4
GENEL YETENEK
DENEME SINAVI - 6
19. Mimarinin, inancın ve çok kültürlülüğün şehri
Mardin, şimdilerde güncel sanatın merkezi olmaya hazırlanıyor. 28 Mayıs 2014’te Mardin’de
“Mardin Güncel” adlı uluslararası güncel sanat
sergisi düzenlenecek. Bu serginin ön açılış etkinliği “Davetinizi Aldım, Teşekkürler” 28
Ocak’tan itibaren Mardin Kasımiye Medresesi’nde izleyiciyle buluşacak. Böylece Mardinliler
güncel sanatın önemli sanatçılarıyla buluşacak.
17. Bir sözcüğün bizde uyandırmış olduğu hayal, ilk
bakışta sözcükten yükseliyormuş gibi görünürse
de gerçekte hafızamızda yükselir. Sözcüğün rolü, zihnimizdeki bir hatırayı canlandırmaktan ibarettir. Bilindiği gibi, dış dünyadan aldığımız izlenimler, yaşamış olduğumuz anlar beynimizde izler bırakır. Biz eşyaları veya duyguları anlatan
sözcükleri de öğrenmiş bulunduğumuz için o
sözcükleri işitince hayalleri de zihnimizde canlanır. ----
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Mardin’in çok kültürlülüğe sahip olduğuna
A) Bildiklerimizin tek kaynağı sözcüklerdir.
B) 2014’te Mardin’in güncel sanat sergisine ev
sahipliği yapacağına
B) Sözcükler yalnızca zihnimizde var olanı ifadeye yarar.
C) Mardin’in tarihsel zenginliğe sahip olduğuna
D) “Mardin Güncel” adlı serginin ön açılış etkinliğinin de olacağına
C) Sözcükler olmasaydı zihnimizde hiçbir şey
olmazdı.
E) Kasımiye Medresesi’nde sergi düzenleneceğine
D) Dili iyi kullanan sanatçılar, hafızaya ihtiyaç
duymaz.
E) Nesneler ve sözcükler arasında ilişki yoktur.
18. Geçtiğimiz aylarda Aslan Mehmet adıyla hukuk
üzerine yazdığı mizah yazılarını yayımlayan İbrahim Kunak, bu yeni kitabında bir gazete köşesinde yayımladığı bazı yazılarını derlemiş. Kitabın ilgi çekici yanı gazetenin internetteki sitesinde okurların gönderdikleri yorumlara da yer verilmiş olması. Günlük bir gazetede, günlük konulara hukuki bir bakış açısıyla yazılmış bu yazıların bir araya getirilmesi Türkiye’nin bir hukuk
devleti olup olmadığının da bir kaydı. Okurların
yazılara verdikleri tepkiler de hukukun hukukçu
olmayanlar tarafından nasıl algılandığı konusunda ipuçları veriyor.
20. Resimlerimi dünyayı dolaşarak çiziyorum. Resimlerimin hepsini gidip yerinde çizdim çünkü bir
şeye baktığın zaman göremezsin. O şeyi anlaman gerekir. Anladığın zaman içine düşünce de
koyarsın ve görmeye başlarsın, en sonunda da
yorum katarsın ona. Resim yaparken kendime
sorduğum tek bir şey vardır: “Bunu da yaptın,
peki ya bundan sonra?” Sürekli kendimle yarışırım. Ben ne kadar iyi bir ressamım dediğin zaman bitersin. Her resmimin bir hikâyesi var, canım istedi de yaptım diye bir şeyi kabul edemem. Oturur düşünürsün, kafanda planlarsın ve
resim ortaya çıkar.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin
yanıtı yoktur?
A) Hukukun başka insanlar tarafından algılanışı
konusunda ipuçları verdiğine değinilmiştir.
A) Resimlerinize yorum katıyor musunuz?
B) Kiminle yarışıyorsunuz?
B) Kitapta internette yer alan hukuk meseleleri
de aktarılmıştır.
C) Kendinizi ressam olarak yeterli görüyor musunuz?
C) Kitapta okurların yorumlarına da yer verilmiştir.
D) Niçin dünyanın farklı yerlerini çiziyorsunuz?
D) Günlük bir gazetede günlük konular hukuki
bir bakış açısıyla yazılmıştır.
E) Neden dünyayı dolaşıyorsunuz?
E) Kitaptaki yazılar Türkiye’nin bir hukuk devleti
olup olmadığı hakkında bir kayıttır.
5
DENEME SINAVI - 6
GENEL YETENEK
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?
23. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
A) Baktım ki bu duruma çok üzülüyor, hemen
ona şefkat gösterdim.
A, B, C, D, E ve F adlı şirketler, şirketlerine gıda
ve elektronik mühendisi alımı yapmışlardır. Alınan bu mühendislerin türleri ve yaşları aşağıdaki
gibidir.
B) Kitabı elime ilk aldığımda hiçbir şey hissetmedim, desem inanır mısınız?
C) Arkadaşlarım onun için “vurdumduymaz biri”
diyorlar ama ben böyle düşünmüyorum.
Alınan 4 gıda mühendisinden; biri 23, biri 24, biri
25 ve biri de 26 yaşındadır.
D) Bize kılavuzluk eden bu arkadaşın olmasa
ortam karma karışık olacaktı.
Alınan 5 elektronik mühendisinden; biri 23, biri
24, biri 25, biri 27 ve biri 28 yaşındadır.
E) Seninle konuştuğumu görüp de olayı örtbas
etmeye çalışma.
Bu işe alımla ilgili ayrıca aşağıdaki bilgiler bilinmektedir:
22. Avrupa Kıtası geleneksel olarak dünyadaki yedi
A, D ve F şirketleri birer, diğer şirketler ikişer mühendis almıştır.
•
D şirketi 26 yaşında bir mühendisi işe almıştır.
•
E şirketi 23 yaşında bir gıda mühendisini
ve 25 yaşında bir elektronik mühendisini
işe almıştır.
•
B ve C şirketlerinin işe aldığı mühendislerden birer tanesi aynı yaştadır.
•
E ve F şirketleri aynı yaşta mühendis almamışlardır.
23. Bu bilgilere göre F şirketi;
I
I.
kıtadan biri olarak düşünülmekle birlikte aslında
Asya ile coğrafi açıdan bağlantılıdır ve bazen
Avrasya adı altında anılır. Avrupa'nın geleneksel
III. 24 yaşındaki
mühendislerden hangisini işe almış olabilir?
tanımına göre Ural Dağları Avrupa'nın doğudaki
A) Yalnız I
III
B) Yalnız II
D) II ve III
sınırını oluşturur. Güneydoğudaki sınırını ise
IV
Ural Nehri oluşturur.
V
Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
B) II.
28 yaşındaki,
II. 27 yaşındaki,
II
A) I.
•
C) III.
D) IV.
E) V.
6
C) I ve II
E) I, II ve III
GENEL YETENEK
DENEME SINAVI - 6
24. Bu bilgiler göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
26. I.
F
II. B
A) B şirketi, elektronik mühendisi işe almıştır.
III. A
B) A şirketi, 25 yaşındaki bir mühendis işe almıştır.
Yukarıdaki şirketlerden hangileri işe gıda
mühendisi almış olabilir?
C) B şirketi, 28 yaşındaki bir mühendisi işe almıştır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
D) A şirketi, 28 yaşındaki bir mühendisi işe almıştır.
C) I ve II
E) II ve III
E) B şirketi, 24 yaşındaki bir mühendisi işe almıştır.
27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili
nesne ögesinin içinde hem sıfat-fiil hem de
isim-fiil vardır?
25. C şirketinin işe aldığı 24 yaşındaki mühendisin elektronik mühendisi olduğu biliniyorsa
aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Sevdiği bütün insanları bir arada görmeyi istemişti hep.
A) A şirketi, işe elektronik mühendisi almıştır.
B) A şirketi, işe gıda mühendisi almıştır.
B) Bütün işlerinin ters gitmesi, başına gelen en
büyük felaketti.
C) A şirketi, 27 yaşındaki bir mühendisi işe almıştır.
C) Yapılan anketin sonucuna bakınca morali
çok bozuldu.
D) B şirketi, en az bir gıda mühendisini işe almıştır.
D) Sormak istediğim bütün sorular bu konuyla
ilgiliydi.
E) F şirketi, işe gıda mühendisi almıştır.
E) Öğrencilere verilen bütün kitapların hatalı olduğu ortaya çıktı.
7
DENEME SINAVI - 6
GENEL YETENEK
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir,
isim tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır?
30. Televizyonda bugün gösterilecek olan belgeselde,
I
II
aç kalan leoparların vahşi doğada sürülerin içine
A) Okuldaki bütün arkadaşları onun için güzel
şeyler söylüyordu.
III
IV
dalarak avlanma görüntüleri yer alıyor.
B) Senin okulun hakkında çok iyi eleştiriler geliyor bize.
V
C) Öğrencilerin birçoğu bu soruda epey zaman
kaybetti.
Bu cümledeki altı çizili sözler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
D) Hepsinin kitabı olmasına rağmen bütün öğrenciler not alıyordu.
A) I. sözcük, bulunma durum eki almıştır.
E) İstanbul’un en güzel yerlerinden olan Beşiktaş, benim ilgimi hep çekmiştir.
C) III. sözcük, bir sıfattır.
B) II. sözcük, bir zarftır.
D) IV. sözcük, hem yapım hem çekim eki almıştır.
E) V. söz, bir birleşik fiildir.
31. 5a sayısı
29. Aklımızı çoğu zaman kurcalayan ve çoğu kez
süreklilik gösteren bazı takıntılarımız vardır.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
A) Bir isim cümlesidir.
B) Birden çok iyelik eki almış sözcük vardır.
C) Birden çok sıfat fiil eki almış sözcük vardır.
D) Ek fiil kullanılmıştır.
E) Edat kullanılmıştır.
8
2
25
2a
sayısının kaç katıdır?
5
B)
2
5
C)
5
2
D)
15
2
E)
25
2
GENEL YETENEK
DENEME SINAVI - 6
35. Bir tekstil firması üç farklı mağazaya birim fiyatları aynı olan gömleklerden 225, 270, 360 TL’lik
gömlek vermiştir.
32. x, y, z sıfırdan ve birbirinden farklı pozitif tam
sayılardır.
Buna göre,
Buna göre, bu firma üç mağazaya toplam en
az kaç gömlek vermiştir?
3x + 2y + z = 51
denklemini sağlayan en büyük z değeri kaçtır?
A) 49
B) 48
C) 44
D) 43
A) 19
B) 35
C) 42
D) 56
E) 63
E) 41
36. x, y, z negatif tam sayılar olmak üzere,
2
x . y + z < x . (y + z)
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
33. xy, yz ve zx
İki basamaklı sayılardır.
A) x > z
14 < xy + yz + zx < 126
olduğuna göre, x + y + z toplamı kaç farklı
değer alabilir?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
B) y > z
D) y > x
C) z > y
E) z > x
E) 6
37. Bir kişinin 11 basamaklı Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarasının son basamağı şu şekilde bulunmaktadır.
34.
5
1
1
4

6
1
1
5

“Bu kişinin T.C kimlik numarasının ilk on basamağının sayı değerleri toplamının 10 ile bölümünden kalan kimlik numarasının son basamağını verir.”
7
1
1
6
T.C. kimlik numarası 4 ile biten bir kişinin
kimlik numarasının rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 15
B) 14
C) 13
D) 12
E) 11
A) 82
9
B) 88
C) 92
D) 94
E) 98
DENEME SINAVI - 6
GENEL YETENEK
38. Sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir p sayısının
8 sayısına olan uzaklığı 9 birimden büyük değildir.
41. Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısının 5 katından 4 eksiktir. Sınıf mevcudu sınıftaki sıra sayısının 6 katından 8 fazladır.
Buna göre, p sayısının alabileceği kaç tam
sayı değeri vardır?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
Buna göre, sınıftaki kızların sayısı sıra sayısından ne kadar fazladır?
E) 21
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
42. Bir bitkinin boyu her yıl bir önceki boyunun
1
i
4
kadar büyümektedir.
Dikildikten 4 yıl sonraki boyu 625 cm olduğuna göre bu bitkinin dikildiğinde boyu kaç
cm’dir?
39. (0,001 . 10− ) . (0,01 . 10 )
4 2
4 14
çarpımı kaç basamaklı bir sayıdır?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
A) 64
E) 17
B) 72
D) 250
C) 120
E) 256
43. Bir mağaza sattığı ürünlerin fiyatlarında %30
indirim yaptığında müşteri sayısı %50 artıyor.
Buna göre, bu mağazanın gelirinde nasıl bir
değişim olmuştur?
A) %5 artmıştır
40. Aşağıdaki sayılardan hangisinin karekökü bir
tam sayı değildir?
A) 3481
B) 5184
D) 6889
B) %5 azalmıştır
C) %10 artmıştır
D) %10 azalmıştır
C) 5648
E) %15 artmıştır
E) 9216
10
GENEL YETENEK
DENEME SINAVI - 6
44. Bir bankada işlem yaptırmak için bekleyen 26
müşteriden biri olan Kaan baştan (n - 1). sondan
ise (2n + 1). sıradadır.
47. Bir satıcı x TL’ye aldığı bir ürünü 2y – 300 TL’ye
satarsa 200 TL kâr, 2x TL’ye alıp y + 300 TL’ye
satarsa 50 TL zarar ediliyor.
Her müşteriye ayrılan süre 8 dakika olduğuna göre, saat 9:45’de bankaya gelen Kaan
saat kaçta işlemini bitirmiş olur?
Bu satıcı x TL’ye aldığı ürünü y TL’ye satarsa
kâr yüzdesi kaç olur?
A) 50
A) 10:41
B) 10:49
D) 11:05
B) 30
C) 25
D) 12,5 E) 8,5
C) 10:57
E) 11:13
48. - 50. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.
45. Belli sayıda özdeş musluktan 8 tanesi kapalı
diğerleri açık iken bir havuz 15 saatte, 12 tanesi
kapalı diğerleri açık iken aynı havuz 21 saatte
dolmaktadır.
Buna göre, toplam kaç musluk vardır?
17cm
13cm
A) 20
B) 21
C) 22
D) 24
E) 26
Şekilde iç içe geçmiş özdeş plastik bardaklar
gösterilmiştir. Üçlü bardakların yerden yüksekliği
13 cm, dörtlü bardakların yerden yüksekliği 17
cm’dir.
1
’ini sabit bir V hızı ile
3
aldıktan sonra yolun geri kalan kısmında hızını
yarıya düşürüp yolu bu şekilde tamamlıyor. Eğer
1
bu araç tersini yapsaydı yani yolun
’ünde
3
V
hızla gidip kalan kısmını V hızı ile tamamla2
saydı yolun tamamını öncekine göre 3 saat erken bitirebilecekti.
46. Bir araç gideceği yolun
48. Bu şekilde 21 tane bardak iç içe geçirilirse
bu bardakların yerden yüksekliği kaç cm
olur?
Buna göre, bu araç bu yolun tamamını V hızı
ile kaç saatte gider?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
A) 79
E) 10
11
B) 83
C) 85
D) 87
E) 91
DENEME SINAVI - 6
GENEL YETENEK
52. Pazartesi günü saat 23:00’de çalıştırılan bir
saat 1204 saat sonra hangi günde saat kaçı
gösterir?
49. Bardakların yerden yüksekliğinin 69 cm olması için kaç bardağın iç içe geçirilmesi gerekir?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
A) Çarşamba 03:00
E) 18
B) Salı 03:00
C) Salı 02:00
D) Çarşamba 02:00
E) Perşembe 03:00
53. Kareleri farkı 6 olan a ve b sayılarının her birine
2 eklenirse yeni sayıların kareleri farkı 26 olmaktadır.
50. Plastik bardaklardan bir tanesinin yerden
yüksekliği kaç cm’dir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Buna göre, |a - b| işleminin sonucu kaçtır?
A) 6
B) 5
f(x + 3) = 3 . f(x)
f(0) = 1
şeklinde tanımlanıyor.
A) 52186
Buna göre, f(81) in değeri kaçtır?
C) 58621
20
B) 3
24
C) 3
25
D) 3
27
E) 3
D)
5
2
E) 2
54. 1, 2, 5, 6, 8 rakamlarını kullanarak yazılabilen
rakamları birbirinden farklı beş basamaklı
tüm sayılar küçükten büyüğe doğru dizildiğinde baştan 73. sayı kaç olur?
51. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu
A) 3
C) 3
B) 51268
D) 61258
E) 68521
28
12
GENEL YETENEK
DENEME SINAVI - 6
57. Öğrencinin işaretlediği seçeneklerin yüzde
oranları bir daire grafiği ile gösterilirse D seçeneğinin yüzde oranını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?
55. - 57. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.
Aşağıdaki tablo dört seçenekli bir sınava giren
öğrencinin işaretlediği seçenek sayısını ve C
seçeneğinin yüzde oranını göstermektedir.
Seçenek sayısı
A
25
B
30
C
50
A) 144 B) 86,4 C) 72
D) 60
E) 57,6
Yüzde oranı (%)
40
D
55. Öğrencinin işaretlediği B seçeneğinin yüzde
oranı kaçtır?
A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
A
58.
E) 25
10
10
B
C
6
D
Şekilde ABC üçgeni ikizkenar üçgen
|AB| = |AC| = 10 cm
|CD| = 6cm
olduğuna göre, |AD| uzunluğunun alabileceği
tam sayı değerleri kaç tanedir?
A) 3
56. Bu öğrencinin işaretlediği D seçeneği sayısı
kaçtır?
A) 18
B) 20
C) 22
D) 24
E) 25
13
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
DENEME SINAVI - 6
GENEL YETENEK
D
59.
C
4
A
B
E
2
ABCD eşkenar dörtgen ve A, B, E doğrusal
[AE] ⊥ [CE]
|BE| = 2 cm,
|DC| = 4 cm
olduğuna göre, |BD| kaç cm’dir?
A) 4 3
B) 3 2
D) 2 3
E)
C) 4
3
A
60.
K
O
B
C
Şekilde [AB] çaplı yarım çember verilmiştir.
[AB] ⊥ [BC],
GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.
GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.
|AK| = |KC| = 4 cm
olduğuna göre, taralı alanlar toplamı kaç br
dir?
2
A) 8π
B) 6π
C) 8
D) 6
E)
3
2
14
TÜRKİYE GENELİ
6
5. Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda roketle
dikey uçuşu gerçekleştiren ilk Müslüman
Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
1. I. Kök Türk Devleti en parlak zamanını aşağıdaki hükümdarların hangisi döneminde yaşamıştır?
A) Bumin Kağan
B) Mukan Kağan
C) Tapo Kağan
D) İşbara Kağan
A) Lagari Hasan Çelebi
B) Hezarfen Ahmet Çelebi
C) Takiyüddin Mehmet
E) Kolo Kağan
D) Sabuncuoğlu Şerafettin
E) Matrakçı Nasuh
2. Hindistan’a ilk kez İslamiyet’i yayarak kast
sisteminin zayıflamasına yol açan Türk-İslam
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karahanlılar
B) Memluklar
C) Gazneliler
D) Büyük Selçuklular
E) Harzemşahlar
6. Osmanlı Devleti’nde tımarlı sipahinin,
I.
cebelü denilen atlı asker besleme,
II. vergileri toplama,
III. asayiş ve güvenliği sağlama
görevlerinden hangilerini yerine getirdiği
savunabilir?
3. Anadolu’da yaptırılan ilk kervansaray aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alay Han
B) Evdir Han
C) Alara Han
D) Sultan Han
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) Susuz Han
7. Osmanlı Devleti’nde,
I.
4. Osmanlı Devleti’nde gerektiği hâllerde yüksek mevkilerdeki devlet adamlarının idamından sorumlu olan görevli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Müteferrikabaşı
B) Bostancıbaşı
C) Doğancıbaşı
D) Yeniçeri Ağası
Batılı tarza sahip ordunun kurulması,
II. Batı’da sürekli elçiliklerin açılması,
III. Batı’dan askerî uzmanların getirilmesi
yeniliklerinden hangilerinin ilk kez III. Selim
Dönemi’nde yapıldığı savunabilir?
A) Yalnız I
E) Kehhalbaşı
B) Yalnız II
D) I ve II
15
C) Yalnız III
E) I, II ve III
DENEME SINAVI - 6
GENEL KÜLTÜR
8. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde
İstanbul’da açılan 1936 yılında Ankara’ya taşınarak Siyasal Bilgiler Fakültesine dönüştürülen okul aşağıdakilerden hangisidir?
11. 1878 Berlin Antlaşması ile
I.
Ermeni sorununun ilk kez ortaya çıkması,
II. Elviye-i Selase’nin Rusya’ya verilmesi,
A) Mekteb-i Tıbbiye
III. Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsız olması
B) Mekteb-i Harbiye
gelişmelerinden hangileri meydana gelmiştir?
C) Mekteb-i Mülkiye
D) Sanayiinefise
A) Yalnız I
E) Darülfünun
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
12. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin sömürgelerine giden yolunu kesmek
amacıyla
9. Osmanlı Devleti, azınlıklara yönelik haklar
içeren Islahat Fermanı’nı aşağıdaki konferansların hangisinde yayımlamıştır?
I.
Kanal,
A) Londra Konferansı
II. Kafkas,
B) Tersane Konferansı
III. Çanakkale,
C) Paris Konferansı
IV. Irak
D) Berlin Konferansı
cephelerinin hangilerinde savaşmıştır?
E) Haliç Konferansı
A) Yalnız I
B) I ve IV
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
13. Bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde kararlaştırılmıştır?
10. Aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde
Yunanlılar, Osmanlı egemenliğinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus olmuşlardır?
A) Amasya Genelgesi
A) III. Selim
B) II. Mahmut
B) Erzurum Kongresi
C) Abdülmecit
D) Abdülaziz
C) Sivas Kongresi
E) II. Abdülhamit
D) Amasya Görüşmesi
E) Bilecik Görüşmesi
16
GENEL KÜLTÜR
DENEME SINAVI - 6
14. Millî Mücadele Dönemi’nde İstanbul’un resmen işgal edilerek Mebuslar Meclisinin dağıtılması aşağıdaki hükûmetlerden hangisinin
döneminde yaşanmıştır?
17. I.
Saltanatın kaldırılması
II. Cumhuriyetin ilan edilmesi
III. Medeni Kanun’un kabulü
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de siyasal
alanda yapılan inkılaplar arasında gösterebilir?
A) Ali Rıza Paşa
B) Damat Ferit Paşa
C) Tevfik Paşa
A) Yalnız I
D) Ahmet İzzet Paşa
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Salih Paşa
D) I ve II
E) I, II ve III
15. Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde elde
edilen başarılar,
I.
Moskova,
18. Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi Erkan-ı
Harbiye Vekâletinin kaldırıldığı gün gerçekleştirilmiştir?
II. Gümrü,
III. Ankara
antlaşmalarından hangilerinin imzalanmasına yol açmıştır?
A) Kabine sistemine geçilmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi
C) Yalnız III
D) I ve III
D) Lozan Barış Antlaşması’nın onaylanması
B) Ankara’nın başkent olması
E) Öğretimin birleştirilmesi
E) I, II ve III
16. İstanbul’da bulunan Fener Rum Patrikhanesinin siyasetle uğraşması ve Türkiye’nin
aleyhine çalışması aşağıdaki antlaşmalardan
hangisi ile engellenmiştir?
19. Ali Fethi Okyar, aşağıdakilerden hangisi
nedeniyle başbakanlık görevinden istifa etmiştir?
A) Ankara Antlaşması
A) Şeyh Sait İsyanı
B) Lozan Barış Antlaşması
B) Menemen Olayı
C) Moskova Antlaşması
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişimi
E) Kars Antlaşması
E) Halifeliğin kaldırılması
17
DENEME SINAVI - 6
GENEL KÜLTÜR
23. Boğazların Türk egemenliği altına girmesini
sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni en
son onaylayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
20. Türkiye’de Tevhid-i Tedrisat Yasası ile,
I.
azınlık ve yabancı okullarının kapatılması,
II. öğretim ilkelerinde birlik sağlanması,
III. ulusal kültür birliğinin sağlanması
A) Rusya
gelişmelerinden hangileri ortaya çıkmıştır?
B) İtalya
D) Fransa
A) Yalnız I
C) İngiltere
E) Bulgaristan
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
24. Türk kadınına miras ve şahitlik konusunda
haklar verilmesi,
21. Türkiye’de görülen,
I.
uluslararası rakamların kabul edilmesi,
I.
II. miladi takvimin kabul edilmesi,
II. devletçilik,
III. metrik sistemin kabul edilmesi
III. cumhuriyetçilik
gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) I - II - III
B) III - II - I
C) II - I - III
D) I - III - II
halkçılık,
ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I - III - I
25. I.
II. Marshall Planı
22. Türkiye’de görülen,
I.
III. Kuzey Atlantik Paktı
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanamaması,
II. Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan
başarının sağlanamaması,
IV. Briand Kellogg Paktı
Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Sovyet Rusya’nın
yayılmacılığını önlemek amacıyla ortaya
çıkmıştır?
beklenen
III. sanayileşme işini devletin üzerine alması
durumlarından
hangilerine
II.
Savaşı’nın çıkması yol açmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Truman Doktrini
Dünya
A) I ve II
C) I, II ve III
C) Yalnız III
B) II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
E) I, II ve III
18
GENEL KÜLTÜR
DENEME SINAVI - 6
26. Camp David Antlaşmaları’nı imzalayarak
İsrail ile barış yaptığı için Arap ülkelerinin
tepkisini çeken devlet aşağıdakilerden hangisidir?
30. Aşağıdakilerden hangisinde iç kuvvetlerin
etkisi vardır?
A) Nemrut kraterinin oluşması
B) Selçuk deltasının oluşması
A) Suriye
B) Libya
D) İran
C) Irak
C) Kaçkar Dağı’nda moren setlerinin oluşması
E) Mısır
D) Göksu Nehri'nin oluşturduğu kanyon vadisi
E) Balıkesir Kapıdağ Yarımadası’nın oluşması
27. Türkiye’de uygulanan,
I.
1924,
II. 1961,
III. 1982
anayasalarından hangileri halk oylaması ile
kabul edilmiştir?
A) Yalnız I
31. Türkiye'nin kıyı ovalarında aşağıdaki toprak
türlerinden hangisi yaygın olarak görülür?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
A) Vertisol topraklar
E) I, II ve III
B) Regosol topraklar
C) Terra rosa topraklar
D) Kestane renkli bozkır topraklar
E) Alüvyal topraklar
28. Aşağıdaki kentlerden hangisinde 23 Eylül
tarihinde Güneş’in doğma saati Kayseri'ye
göre daha geridir?
A) Van
B) Malatya
C) Tokat
D) Artvin
E) Edirne
32.
II
I
III
29. Çok geniş bir havzada akan, bazı kolları yağmur
sularıyla bazıları da eriyen kar, buz ve kaynak
sularıyla beslenen akarsulara karma rejimli
akarsular denir.
C) Dicle
IV
Haritada gösterilen yerlerin hangisinde yıllık
yağışın yetersiz olması, toprakta tuz ve kireç
oranının fazla olması ve şiddetli rüzgâr erozyonu nedeniyle tarımsal verim düşüktür?
Buna göre, aşağıdaki akarsulardan hangisinin karma rejimli olduğu söylenemez?
A) Fırat
V
B) Kızılırmak
D) Gediz
A) I
E) Sakarya
19
B) II
C) III
D) IV
E) V
DENEME SINAVI - 6
GENEL KÜLTÜR
33. Karasallık ve yükselti, don olayının etkili olduğu
gün sayısında çok etkilidir.
kir
Te
36. Samsun ilinde nüfus dağılışı Trabzon ilinden
farklı olarak iç kısımda da yoğundur.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin iki il
arasında farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır?
ğ
da
Iğdır
Sivas
A) Yıllık yağış tutarı
Aydın
B) Akarsu sayısı
Hatay
C) Yer şekilleri
D) Fındık üretimi
Buna göre, yukarıdaki haritada belirtilen
yörelerin hangisinde don olayının etkili olduğu gün sayısının diğerlerinden daha fazla
olması beklenir?
A) Iğdır
B) Sivas
C) Hatay
D) Tekirdağ
E) Yer altı zenginliği
E) Aydın
37. Türkiye'de tarıma dayalı endüstri kuruluşlarının dağılışı göz önüne alındığında aşağıdakilerin hangisi daha sınırlı bir alanda bulunmaktadır?
34. Türkiye'deki yağış dağılışında,
I. enlem,
A) Zeytinyağ endüstrisi
II. dağların uzanışı,
B) Pamuklu dokuma endüstrisi
III. yükselti,
C) Un endüstrisi
IV. bitki örtüsü
D) Çay endüstrisi
etmenlerinden hangilerinin etkisi daha azdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) Tütün işleme endüstrisi
C) I ve IV
E) II ve IV
35. Kocaeli il sınırlarında yer alan Gebze kenti son
yıllarda yoğun göç alarak hızla kentleşme sürecine girmiştir.
38. I. Büyükbaş hayvancılık
II. Arıcılık
Aşağıdaki Gebze kentine ait özelliklerden
hangisinin yoğun göç almasında etkisi daha
fazladır?
III. Balıkçılık
IV. İpek böcekçiliği
Erzurum - Kars yöresinde yukarıdaki hayvancılık etkinliklerinden hangisi ekonomik bir
değer taşımamaktadır?
A) Denize kıyısı olması
B) Sanayi tesislerinin fazla olması
C) Ortalama yükseltinin az olması
A) Yalnız I
D) İklimin ılıman olması
B) I ve II
D) II ve III
E) Tarıma elverişli arazilerin bulunması
20
C) I ve III
E) III ve IV
GENEL KÜLTÜR
DENEME SINAVI - 6
42. Ülke sınırları içerisinde bölge, bölüm ve yöreler
arasında yapılan ticarete iç ticaret denir.
39. I. Kastamonu
II. Zonguldak
III. Gümüşhane
Buna göre, Türkiye'de hareketli bir iç ticaretin olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgili
değildir?
IV. Tokat
Doğal bitki örtüleri göz önüne alındığında,
yukarıdaki illerin hangilerinde ormancılık etkinlikleri ve ormana dayalı endüstrinin diğerlerinden daha az gelişmiş olması beklenir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
A) Nüfus miktarının artmasıyla
B) Teknolojik imkânların gelişmesiyle
C) Bölgeler arasında yetişen benzer tarım ürünlerinin olmasıyla
C) II ve III
D) Kargo şirketlerinin sayısının artmasıyla
E) III ve IV
E) İnsanların satın alma gücünün artmasıyla
43. Türkiye'de demir yolu ağının geliştirilmesinin
aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenebilir?
40. Kurulum alanları ve kullanılan enerji kaynakları göz önüne alındığında Türkiye'nin aşağıdaki enerji santrallerinden hangisinin çevreye olumsuz etkisi daha fazladır?
A) Transit taşımacılığın gelişimine katkı sağlar.
B) Ulaşım maliyetini arttırır.
C) Trafik sorununu artırır.
A) Kangal santrali
D) Madenlerde yük taşımacılığını azaltır.
B) Karakaya santrali
E) Demir yoluna ait tesislerin sayısı azalır.
C) Hamitabat santrali
D) Germencik santrali
E) Alaçatı santrali
44. Din ve kültür yapıları farklı olan bir grup için
Türkiye'deki kutsal yerleri ziyaret etmek amacıyla tur düzenlenmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen
yerlere gidilmesi bu etkinlik için uygun değildir?
41. Türkiye'de aşağıdaki enerji kaynaklarından
hangisi elektrik üretiminde kullanılmamaktadır?
A) Doğal gaz
A) Akdamar
B) Deyrulzafaran
C) Cennet - Cehennem Obruğu
B) Kaya gazı
C) Buhar gücü
D) St - Pierre
D) Asfaltit
E) Hacı Bektaş
E) Akarsu
21
DENEME SINAVI - 6
GENEL KÜLTÜR
48. Türk Borçlar Kanunu, kanunda aksi belirtilmediği sürece sözleşmelerin yapılış şeklinin
belirlenmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisini kabul etmiştir?
45.
III
I
V
II
IV
A) Yazılılık ilkesi
B) Sözlü yapılması ilkesi
C) Resmî memur huzurunda yapılması ilkesi
Yukarıda haritada gösterilen alanların hangisinde,
D) Tescil ilkesi
E) Hiçbir şekle bağlı olmama ilkesi
– linyit çıkarımı
–
termik ve rüzgâr santrallerinden elektrik üretimi
–
tütün ve üzüm tarımı
–
turizm
etkinliklerinin tümü gelir kaynağıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yapılan
milletvekilliği genel seçimleri ve uygulamalarıyla ilgili yanlış bir ifadedir?
46. Türk Medeni Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin mirasçı olabilmesi için aranan şartlardandır?
A) Nisbi temsil sistemi uygulanmaktadır.
B) Seçim çevresi barajı uygulanmamaktadır.
C) Mutlak çoğunluk sistemi uygulanmamaktadır.
A) On sekiz yaşını doldurmuş olmak
D) Seçimleri sadece TBMM geriye bırakabilir.
B) Fiil ehliyetine sahip olmak
E) Hem ülke hem il barajı uygulanmaktadır.
C) Hak ehliyetine sahip olmak
D) Ayırt etme gücüne sahip olmak
E) Kısıtlanmamış olmak
47. Hukuk kuralları yorumlanırken, kelimelerin
sözlük anlamlarını, metin içindeki yerlerini,
cümlenin kuruluş tarzını esas alan yorum
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
50. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı yeter sayısı oranı üye
tam sayısının en az ne kadarıdır?
A) Deyimsel yorum
B) Mantıksal yorum
C) Amaçsal yorum
A) 1/3
D) Tarihî yorum
B) 3/5
D) 2/3
E) Bilimsel yorum
22
E) 1/5
C) 1/4
GENEL KÜLTÜR
DENEME SINAVI - 6
54. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,
memurluğa girmeyi, sınıflar içinde ilerleme
ve yükselmeyi ve görevin sona erdirilmesini
yetenek esasına dayandırmak ve böylece
memurları güvenliğe sahip kılmaya ne ad verilir?
51. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda
yer alan bakanlarla ilgili düzenlemelerden biri değildir?
A) Yeni bir bakanlık kurulması kanunla düzenlenir.
B) İzinli ya da özürlü bir bakana diğer bir bakan
geçici olarak vekalet eder.
A) Kariyer
B) Liyakat
C) Sicil
C) Yüce Divana sevk edilen bakan bakanlıktan
düşer.
D) Kadro
E) Maaş
D) Milletvekili olmayan bakanlar milletvekillerinin sahip oldukları yasama dokunulmazlığından yararlanamaz.
E) Boş olan bir bakanlığa on beş gün içinde
atama yapılması zorunludur.
52. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına
gelmez?
55. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Standard&Poor's (S&P), 2015 yılının Ocak ayı
içinde, hangi ülkenin "BBB-" olan kredi notunu "yatırım yapılamaz" seviye olarak kabul
edilen "BB+"ya düşürdü?
A) Niğde il genel meclisi
B) Yenice köy ihtiyar heyeti
C) Beyoğlu ilçe belediye meclisi
A) Türkiye
D) Ortaköy köy muhtarı
C) Çin
E) Melikgazi ilçe idare kurulu
B) Rusya
D) İran
E) Yunanistan
53. Aşağıdakilerden hangisi merkezî idare kuruluşlarının başında yer alan bir görevli değildir?
56. Türkiye'nin de zorunlu yargılama yetkisini
kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
hangi şehirdedir?
A) Bakan
B) Kaymakam
C) Vali
A) New York
D) Yükseköğretim Kurulu Başkanı
C) Brüksel
B) Paris
D) Lahey
E) Strazburg
E) Bucak müdürü
23
DENEME SINAVI - 6
GENEL KÜLTÜR
60. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankasının görev ve yetkilerinden biri değildir?
57. Aşağıdaki kültürel varlıklarımızdan hangi
ikisi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü(UNESCO) tarafından belirlenen
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne en son olarak
girmiştir?
A) Fiyat istikrarını sağlamak ve buna yönelik
para politikaları belirlemek
B) Banka açılmasına izin vermek
A) Cumalıkızık-Bergama
B) Çatalhöyük Neolitik Kenti -Truva Antik Kenti
C) Bakanlar Kuruluyla birlikte ülkede uygulanacak döviz kuru rejimini belirlemek
C) Xanthos-Hattuşaş
D) Faiz oran ve hadlerini belirlemek
D) Edirne Selimiye Camii-Nemrut Dağı
E) Açık piyasa işlemleri yapmak
E) Divriği Ulu Camii-Safranbolu Evleri
58. Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında keşfedilen dünyanın en büyük yeraltı şehri hangi
ilimizde bulunmuştur?
A) Mardin
B) Van
C) Nevşehir
D) Kütahya
E) Muğla
59. Davos Zirvesi olarak bilinen uluslararası
oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A) G - 8 Zirvesi
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
B) D - 8 Zirvesi
C) G - 20 zirvesi
D) Dünya Ekonomik Forumu
E) NATO Dışişleri Toplantısı
24