Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Cihazı M 8150-2 M

Yorumlar

Transkript

Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Cihazı M 8150-2 M
Kullanma Kýlavuzu
Mikrodalga Cihazý
M 8150-2
M 8160-2
Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan
önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.
Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek
zararlardan korumuþ olursunuz.
tr - TR
M.-Nr. 09 473 150
Ýçindekiler
Cihazýn Tanýtýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fýrýn Ýçi, Aksesuar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kumanda Paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Cihazla Verilen Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tabla Kapaðý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kaynama Çubuðu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Çevre Korumaya Katkýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fonksiyon Açýklamalarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mikrodalga nasýl çalýþýr?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Güç Kademeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mikrodalga ne yapabilir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mikrodalgada hangi programlar bulunur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mikrodalga-Solo Çalýþma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Otomatik Programlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Malzeme ve Þekil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kaplarýn Test Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Döner Tabla Kapaðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ýlk Kullanýmdan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Güncel Saat Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Güncel Saat Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Güncel Saatin Düzeltilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Güncel Saatin Gizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gece Kapatmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kapaðýn Açýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Döner Tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kapaðýn Kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Programý Baþlatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
"door"-Uyarýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Programýn Durdurulmasý/Devam Ettirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Verilerin Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Programýn Silinmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Program Bittikten Sonra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sýcak Tutma Otomatiði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ýçindekiler
Quick-Start (programlanabilir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Çalýþtýrma Kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Çalar Saat/Kýsa Süre Sinyali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kýsa Sürenin Düzeltilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kýsa Süre ve Piþirme Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kullaným - Otomatik Programlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Otomatik Çözme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Otomatik Piþirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Otomatik Program - Tarifleri ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Özel Programýn Kaydý (Hafýza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Isýtma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Piþirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Çözme / Çözme ve Isýtma veya Piþirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Konserve Yapýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Pratik Örnekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Test Enstitüleri için Veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Temizlik ve Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Fýrýn ve Kapak Ýçi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Cihazýn Ön Yüzü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Cihazla Verilen Aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Arýzalarda - Ne Yapmalý? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Müþteri Hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Elektrik Baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Cihazýn Tanýtýmý
Fýrýn Ýçi, Aksesuar
a Fýrýn Kapaðý
d Döner Tabla
b Kapak Kilidi
e Tabla Kapaðý
c Kumanda Paneli
f Kaynama Çubuðu
4
Cihazýn Tanýtýmý
Kumanda Paneli
g Ekran Göstergeli Elektronik Saat
h Mikrodalga Gücü Seçme Düðmesi
i Süre ve Aðýrlýk Giriþ Düðmesi
j Otomatik Program Tuþlarý
k Güncel Saat Tuþu m
l Çalar Saat Tuþu l
m 1- ile 3-kademe arasý Program akýþý
için kayýt alaný
n Stop Tuþu / Silme Tuþu
o Start (Baþlatma) Tuþu / Artý bir dakika
/Quick-Start(Hýzlý Baþlatma)
(programlanabilir) c
p Kapak Açma Tuþu a
Cihazla Verilen Aksesuar
Tabla Kapaðý
Bu kapak sadece mikrodalga solo
çalýþmasý için uygundur.
Bu kapak sayesinde yemeðin kurumasý
veya fýrýn iç alanýnýn kirlenmesi önlenir
ve ýsýtma iþlemini hýzlandýrýr.
Kaynama Çubuðu
Bir sývýyý ýsýtýrken kaynama çubuðu
mutlaka kabýn içinde olmalýdýr. Bu
çubuk sývýnýn ayný derecede
kaynamasýný saðlar.
5
Çevre Korumaya Katkýnýz
Ambalajýn Kaldýrýlmasý
Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý
Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda
meydana gelebilecek hasarlardan
korur. Ambalaj malzemeleri çevreye
zarar vermeyen geri dönüþümlü
maddelerden yapýlmýþtýr.
Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda
hala iþe yarabilecek parçalar
bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný
saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar
eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen
cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye
zararlý olabilecek maddeler bulunabilir.
Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski
cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz.
Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý
sonucunda ham madde tüketimi ve çöp
oluþumu azalýr.
Bunun yerine Belediyeniz tarafýndan
öngörülen toplama merkezlerine
vererek elektrikli ve elektronik
parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini
saðlayýnýz.
Lütfen eskiyen cihazýnýz evden
çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði
açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz.
Bu konu ile ilgili bilgileri "Güvenlik
Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde
bulabilirsiniz.
6
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Bu Mikrodalga cihazý yasal güvenlik þartlarýna uygun
olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya
zarar verir.
Cihazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve
montaj talimatýný okuyun. Böylece kendinizi ve cihazý
meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.
Bu uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda
meydana gelen zararlardan Miele sorumlu tutulamaz.
Bu kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýn
ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim
edin.
Kullaným Kurallarý
~ Bu mikrodalga cihazý sadece ev ve ev benzeri
yerlerde kullanýlabilir.
Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere
tasarlanmamýþtýr.
~ Mikrodalga cihazýnýzý sadece evsel ortamlarda
besinleri çözme, ýsýtma ve konserve yapma iþlemleri
için kullanabilirsiniz. Cihazýn diðer amaçlara yönelik
kullanýmýna izin verilmez.
7
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Mikrodalga fýrýnýn içinde alev alabilecek malzemeler
kurutulduðunda, malzemenin içindeki nem buharlaþýr.
Bu nedenle çok fazla kuruyan malzemeler tutuþabilir.
Mikrodalga cihazý asla besinleri saklamak ve alev
alabilen malzemelerin kurutulmasý için kullanmayýn.
~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya
tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý
çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin
sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde
cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl
güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda
onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan fýrýný kullanabilirler.
Fýrýný kullanacak olanlar yanlýþ kullaným sonucunda
ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak
durumda olmalýdýr.
Evdeki Çocuklar
~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol
altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr.
~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý
güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten
sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan
mikrodalga fýrýný çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara
hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya
çýkabileceði anlatýlmalýdýr.
~ Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan
temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar.
8
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Mikrodalga fýrýn çevresindeki çocuklara çok dikkat
edin. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin
vermeyin.
~ Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri
(örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve
boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak
tutun.
Teknik Güvenlik
~ Hasarlý bir mikrodalga cihazý güvenliðinizi tehlikeye
sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýn.
~ Cihazý kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý
açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele
yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir.
~ Arýzalý bir mikrodalga cihazý çalýþýrken kullanýcýsý için
tehlike oluþturabilecek mikrodalgalar dýþarý sýzabilir.
Mikrodalga cihazýný þu durumlarda kullanmayýn:
– cihaz kapaðý eðrilmiþ ise.
– kapak menteþeleri gevþemiþ veya saðlam deðilse.
– cihaz kasasýnda, kapaðýnda veya fýrýn içinde gözle
görülebilen çatlaklar veya delikler varsa.
9
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Elektrik ileten baðlantýlara temas veya elektrikli ve
mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi güvenliðiniz için
tehlikeli ve mikrodalga cihazýn bozulmasýna sebep
olabilir. Cihazýn kasasýný asla açmayýn.
~ Cihazýn zarar görmemesi için mikrodalga cihazýnýn
tip etiketinde yazýlý baðlantý deðerleri (voltaj ve frekans)
evinizdeki þebeke verileri ile mutlaka ayný olmalýdýr.
Baðlantýdan önce bunu karþýlaþtýrýn. Bu konuda emin
olmak için bir elektrikçiye danýþýlmalýdýr.
~ Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði
saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Mikrodalga cihazý
bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr.
~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere
uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý)
mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn
yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya
kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek
zararlardan sorumlu deðildir (örn.: elektrik çarpmasý
gibi).
10
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için mikrodalga fýrýn
ancak monte edildikten sonra kullanýlmalýdýr.
~ Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için
ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Tamir iþleri ancak Miele
yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir.
~ Mikrodalga cihazý Miele yetkili servisi tarafýndan tamir
edilmediðinde cihazýn garanti hakký ortadan kalkar.
~ Tamir iþlemleri veya temizlik ve bakým sýrasýnda
mikrodalga cihazý elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr.
Cihaz ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde
þebekeden ayrýlabilir:
– Cihazýn fiþi prizden çekilmelidir.
Cihazýn elektriðini kesmek için baðlantý kablosundan
deðil fiþinden tutarak prizden çekilmelidir.
– Evdeki sigorta kapalý olmalýdýr.
– Vidalý sigorta yuvasýndan tamamen çýkartýlmalýdýr.
~ Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn
güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir.
11
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Mutfak dolabý içine monte edilen cihazlarý ancak
dolap kapaðý açýkken çalýþtýrýn. Cihaz çalýþýrken dolap
kapaðýný kapatmayýn.
~ Mikrodalga fýrýn ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne
gibi) çalýþtýrýlamaz.
Doðru Kullaným
~ Besinlerin her zaman yeterli derecede ýsýtýlmasýna
dikkat edilmelidir.
Bunun için gerekli süre yiyeceðin kendi ýsýsý, miktarý,
cinsi ve özelliði, piþirme tarifinin deðiþtirilmesi gibi
birçok faktöre baðlýdýr.
Besinlerdeki olasý bakteriler ancak yeterli yüksek
derecede (ü 70 °C) ve yeterli uzun sürede (ü 10 dak.)
yok edilebilir. Yiyeceklerin yeterli derecede
ýsýtýldýðýndan emin olmak için daha uzun bir süre
seçilmelidir.
~ Besinlerin içindeki ýsýnýn eþit daðýlýmý ve yeterli
derecede yüksek olmasý önemlidir.
Yiyeceklerin eþit derecede ýsýtýlmasý için arada bir
çevrilmesi veya karýþtýrýlmasý gerekir ve ýsýtma, çözme,
piþirme için verilen dengeleme sürelerine dikkat
edilmelidir. Dengeleme süreleri ýsýnýn besinlerin içinde
eþit olarak daðýlmasýna kadar geçen dinlenme
sürecidir.
12
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Mikrodalga fýrýndaki piþirme, ýsýtma, çözme süreleri
çoðunlukla ocak veya fýrýnlara göre daha kýsadýr.
Çok uzun süreli kullaným besinlerin kurumasýna ve hatta
tutuþmasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi.
Bu tehlike ayný zamanda ekmek, sandviç ekmeði,
çiçek, baharatlý otlarýn kurutulmasý için de geçerlidir. Bu
malzemeler mikrodalga fýrýnda kurutulmamalýdýr!
~ Isýtýlmak üzere mikrodalga fýrýna sürülen çekirdekli,
kiraz çekirdekli veya jöle ile doldurulmuþ poðaçalar
veya benzerleri fýrýndan çýkarýldýktan sonra bile alev
alabilirler. Bu yiyecekleri cihazda ýsýtmayýn. Yangýn
tehlikesi!
~ Mikrodalga cihazý kullandýðýnýz aletlerin temizliði ve
dezenfeksiyonu için uygun deðildir.
Bunun dýþýnda oluþan çok yüksek ýsý nedeniyle dýþarý
alýrken eliniz yanabilir. Yangýn tehlikesi!
~ Mikrodalga cihazý boþ durumda veya yanlýþ
çalýþtýrýldýðýnda zarar görebilir. Bu nedenle cihazý
kaplarý önceden ýsýtmak veya baharatlý otlarýn veya
benzerlerini kurutulmasý için kullanmayýn.
13
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Mikrodalga cihazý ancak içinde piþirilecek veya
kýzartýlacak bir besin varsa ve döner tablasý
yerleþtirilmiþse çalýþtýrýn.
~ Kapalý kaplarda veya þiþelerde ýsýtma sýrasýnda
oluþan basýnç patlamaya sebep olabilir. Yiyecekleri
veya sularý asla kapalý kaplarda ýsýtmayýn.
Biberonlarýn kapaklarýný ve emziklerini önceden
çýkartýn.
~ .Yiyecekler ýsýtýlýrken, ýsý doðrudan yiyeceðin içinde
oluþur, bu arada yiyeceðin kabý daha soðuk kalýr. Kap
sadece yiyecekten iletilen ýsý ile ýsýnýr. Besinler
mikrodalga cihazýndan çýkardýktan sonra, kabýn
sýcaklýðýný dikkate almadan, yiyeceklerin istediðiniz
ýsýda olup olmadýðýný kontrol edin! Kabýn ýsý derecesini
dikkate almayýn! Özellikle bebek mamalarý ýsýtýlýrken
ýsý derecesinin yüksek olmamasýna dikkat edin!
Bebek mamalarýný ýsýttýktan sonra, iyice karýþtýrýn ve
çalkalayýn, bebeðin aðzýnýn yanmamasý için kendiniz
önceden tadarak kontrol edin.
14
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Kaynama çubuðu sývýlarý eþit derecede kaynamasýna
ve bununla doðru zamanda buhar baloncuklarýnýn
oluþmasýna yardýmcý olur.
Sývýlar mikrodalga cihazýnda kaynatýlýrken ve özellikle
tekrar ýsýtýlýrken bu çubuk kullanýlmaz ise sývý kaynama
noktasýna eriþtiði halde, kaynamanýn tipik buhar
kabarcýklarý çýkmayabilir. Sývýlar homojen olarak
kaynamazlar. Kabýn dýþarý çýkarýldýðýnda veya bir
sarsýntý ile bu kaynamanýn gecikmesi, aniden buhar
baloncuklarý oluþmasýna ve birdenbire patlamaya
benzeyen aþýrý bir kaynamaya yol açar. Yanýk Tehlikesi!
Bu buhar baloncuklarýnýn ürettiði basýnç, cihazýn
kapaðýný açacak kadar güçlü olabilir. Yaralanma ve
hasar tehlikesi!
Sývýlar ýsýtýlýrken, cihazla birlikte verilen özel kaynama
çubuðu her zaman kabýn içine konulmalýdýr.
15
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Fýrýn içindeki yiyecekler duman çýkardýðýnda,
muhtemel bir alev oluþmasýný önlemek için, cihazýn
kapaðýný kapalý tutun.
Ýþlemi durdurmak için cihazý kapatýn ve fiþini prizden
çekin.
Cihaz kapaðý ancak duman çekildikten sonra açýlabilir.
~ Sývý ve katý yaðlar aþýrý kýzdýðýnda alev alabilir. Bu
yaðlar ile hazýrlanan yiyeceklerde mikrodalga fýrýný asla
kontrolsüz býrakmayýn. Cihaz fritöz olarak kullanmayýn.
Yaðlarýn tutuþmasý halinde asla su ile söndürmeye
çalýþmayýn. Cihazý kapatýn ve alevleri cihaz kapaðýný
kapalý tutarak söndürün.
~ Mikrodalga çalýþýrken etrafýndan tutuþabilecek
malzemeler bulundurmayýn, yüksek ýsý nedeniyle
yanmaya baþlayabilir. Cihazý asla mutfaðý ýsýtmak için
kullanmayýn.
~ Bazý besinlerin piþirilmesinde çoðu kez alkollü içkiler
kullanýlýr. Yüksek ýsýda alkol buharlaþýr. Bu buhar sýcak
rezistansta tutuþabilir. Yangýn tehlikesi!
16
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Kapalý kaplarda konserve ve ýsýtma sýrasýnda aþýrý
basýnç oluþabilir ve sonuçta kaplar patlayabilir.
Mikrodalga fýrýný konserve ve konserve kutularýnýn
ýsýtýlmasý için kullanmayýn.
~ Fýrýn içinde sýcak tutulacak veya saklanacak
yiyecekler kuruyabilir ve çýkan nem korozyona sebep
olabilir. Kumanda paneli, tezgah veya mutfak dolabý da
zarar görebilir
Bunun için yiyeceklerin üstünü bir kapakla kapatýn.
~ Korozyonu önlemek için fýrýnýn çelik yüzeylerine
dökülen tuzlu yemek sularýný veya sývýlarý hemen bir
bezle silin.
17
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Yangýn tehlikesi! Mikrodalga fýrýn için uygun olmayan
plastik kaplar eriyebilir ve mikrodalga cihaza zarar
verebilirler.
Madeni kaplar, aluminyum folyo, çatal-kaþýk-býçak,
metal kapaklý kaplar, kurþun içeren kristaller, metal
süslü kaplar, içinde tel olan plastik- ve kaðýt klipsler,
aluminyum kapaklý plastik kadehler ("Mikrodalga
cihazlar için uygun kaplar" bölümüne bakýn).
Bu malzemeler kullanýldýðýnda kaplar zarar görür veya
yangýn oluþabilir.
~ Tek kullanýmlýk plastik kaplar "Mikrodalga için uygun
kaplar" bölümünde yazýlý özelliklere sahip olmalýdýr.
Yiyecekleri plastik, karton veya diðer yanabilen tek
kullanýmlýk kaplarda ýsýtýrken veya piþirirken kontrolsüz
býrakmayýn.
18
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Sýcak tutma ambalajlarý genelde ince aluminyum
folyodan yapýlmýþtýr. Bu folyo mikrodalgalarý yansýtýr.
Mikrodalgalar kaðýt tabakayý tutuþturuncaya kadar
ýsýtýlabilirler
Mikrodalga fýrýnda yiyecekleri sýcak tutma ambalajlarý
içinde (kýzarmýþ piliç ambalajý gibi) ýsýtmayýn.
~ Kabuksuz yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýldýðýnda
yüksek basýnç nedeniyle sarýlar fýþkýrabilir. Yumurtanýn
sarýsýný daha önce birkaç yerinden delinmelidir.
~ Kabuklu yumurtalar mikrodalga fýrýnda ýsýtýlýrsa,
fýrýndan çýkartýldýktan sonra patlayabilir. Kabuklu
yumurtalarý sadece özel kaplarý
içinde piþirin. Katý piþmiþ yumurtalar mikrodalga fýrýnda
ýsýtýlmamalýdýr.
19
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Domates, sosis, patates, patlýcan gibi kalýn kabuklu
yiyecekler ýsýtýldýðýndan patlayabilir. Bu besinleri oluþan
buharýn dýþarý çýkabilmesi için önceden birkaç yerinden
delin ve çizin.
~ Kulplarýnýn ve kapak tutacaklarýnýn içi boþ olan kaplar
mikrodalga cihaz için uygun deðildir. Bu boþluklara
nem sýzabilir ve çok güçlü bir basýnç oluþabilir, bu
nedenle patlamaya benzer hasar meydana gelebilir
(Ýstisna: Boþluklarýn içindeki hava çekilmiþ olabilir).
Yemek piþirmek için bu tip kaplar kullanmayýn.
~ Cývalý- veya sývýlý termometreler yüksek ýslar için
uygun deðildir ve kolayca kýrýlýr.
Besin termometresini kontrol etmek için cihazýn
çalýþmasýný durdurun. Besin termometresini ölçmek için
uygun bir özel termometre kullanýn.
~ Buhar elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa
devreye sebep olabilir. Cihazý temizlemek için asla
buharlý bir temizlik aleti kullanmayýn.
20
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Çelik yüzeyler için þunlara dikkat edilmelidir:
~ Çelik panel üzerine hatýrlatma notlarý, þeffaf
yapýþkanlý bantlar veya diðer yapýþtýrma maddelerini
yapýþtýrmayýnýz. Üstü kaplamalý çelik panel yapýþkanlý
maddeler nedeniyle zarar görebilir ve kirlenmelere karþý
koruyucu özelliðini kaybeder.
~ Yüzey çiziklere karþý hassastýr. Hatta küçük mýknatýslý
süsler bile paneli çizebilir.
Aksesuar
~ Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar
cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda
yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti
talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan
kalkar.
21
Fonksiyon Açýklamalarý
Mikrodalga nasýl çalýþýr?
Mikrodalga cihazýnýn içinde bir
magnetron bulunur. Magnetron, þebeke
akýmýný elektronik dalgalara - yani
mikrodalgalara- dönüþtürür. Bu dalgalar
cihazýn içinde eþit olarak daðýlýr ve
cihazýn metal iç duvarlarýndan yansýtýlýr.
Böylece mikrodalgalar her yönden
yiyeceðin içine ulaþýr. Bu arada
devrede olan döner tabla sayesinde
mikrodalga daðýlýmý en iyi þekilde
saðlanýr.
Mikrodalgalarýn besinlere ulaþmalarý
için kullanýlan kaplarýn geçirgen
olmalarý gerekir. Mikrodalgalar
porselen, cam, karton, plastik gibi
maddelerden geçebilir, ancak
metalden geçemezler. Bu nedenle
metal veya üzerinde metal süsleri
bulunan kaplarý kullanmayýn. Metal
mikrodalgalarý geri yansýttýðý için
kývýlcýmlar oluþabilir. Mikrodalgalar
emilemezler.
Mikrodalgalar uygun kaplardan
geçerek yiyeceðin içine ulaþýrlar.
Besinler birçok molekülden meydana
geldiði için bu moleküller - özellikle su
molekülleri - saniyede yaklaþýk 2,5
milyar kez güçlü titreþim yaratýrlar.
Bunun sonucunda bir ýsý oluþur. Bu ýsý
önce besinlerin kenarlarýna temas eder
ve daha sonra içlere doðru ilerler.
Besinler ne kadar çok su içerirse, o
kadar hýzlý ýsýnýr veya piþer.
Isý doðrudan besinlerin içinde
oluþtuðuna göre,
– genellikle ya çok az yað ve su ile ya
da susuz ve yaðsýz olarak
mikrodalgada piþirilebilir.
22
– normal bir fýrýndan çok daha hýzlý
çözülür, piþirilir ve ýsýtýlýr.
– vitamin ve mineraller büyük ölçüde
korunurlar.
– doðal renk ve tatlarý hiç deðiþmez.
Ýþlem bittiðinde veya cihaz kapaðý
açýldýðýnda mikrodalga-üretimi durur.
Bir iþlem sýrasýnda cihazýn kapalý olan
kapaðý mikrodalgalarýn dýþarý sýzmasýný
önleyerek yeterli korumayý saðlar.
Güç Kademeleri
Mikrodalga ne yapabilir?
Mikrodalgalar sayesinde yiyecekler kýsa
sürede çözülür, ýsýtýlýr ve piþirilir.
Mikrodalga cihazýndan þu þekildefaydalanabilirsiniz:
– Besinler bir mikrodalga gücü ve
süresi belirlenerek çözülebilir,
ýsýtýlabilir veya piþirilebilir.
– Derin dondurulmuþ hazýr yemekler
çözülebilir ve arkasýndan ýsýtýlabilir
veya piþirilebilir.
– Bunun dýþýnda mikrodalga cihazý
"küçük mutfak yardýmcýsý" olarak
kullanýlabilir, örneðin mayalý hamur
kabartýlýr, çikolata ve tereyaðý
eritilebilir, jelatin çözülebilir, pasta
sosu hazýrlanabilir ve az miktarda
meyve, sebze ve et konserve
edilebilir.
Mikrodalgada hangi
programlar bulunur?
Mikrodalga-Solo Çalýþma
Bu program türü çözme, ýsýtma ve
piþirme iþlemleri için uygundur.
Otomatik Programlar
Aþaðýdaki otomatik programlar
kullanýlabilir:
– Beþ çözme programý
(N: Ad 1 ile Ad 5 arasý),
– Dondurulmuþ besinler için üç piþirme
programý
(N °: AC 1 ile AC 3 arasý),
– ve taze besinler için üç piþirme
programý
(°: AC 1 ile AC 3 arasý).
Bu programlar besinlerin aðýrlýklarýna
baðlýdýr, baþka bir deyiþle besin
aðýrlýklarý cihaza girilmelidir.
Besin aðýrlýklarý ya gram (gr.) veya
yarým kilo (lb) olarak gösterilir ("Cihaz
Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi" böl.bak.).
23
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler
Mikrodalgalar
– metaller tarafýndan geri yansýtýlýr,
Bazý tencere ve kapaklarýnda
bulunan kulplarýn içi boþtur ve
biriken nem burada toplanýr, bu tip
kaplar mikrodalga fýrýnlar için uygun
deðildir. Ýstisna: Kulplarýn içinin
yeterli derecede havalandýrýlmýþ
olmasýdýr.
Aksi halde bu tip kulplarda basýnç
nedeniyle patlama benzeri hasarlar
meydana gelebilir. Yaralanma
tehlikesi!
Metal
– cam, porselen, plastik, kartondan
geçebilir,
Metal kaplar, aluminyum folyo,
çatal-kaþýk ve býçaklar ve ayrýca
üzerinde metal süslemeler bulunan
tabaklar (altýn yaldýzlý ve kobalt mavi
çerçeveli ) tabaklar mikrodalga fýrýn
için uygun deðildir.
Metal, mikrodalgalarý geri yansýttýðý
için piþirme iþlemini etkiler.
Aluminyum kapaklý plastik taslar
kullanmayýnýz.
Ýstisnalar:
– Aluminyum kaplardaki hazýr
yemekleri
– besinler tarafýndan emilir.
Malzeme ve Þekil
Kullanýlan kabýn malzeme ve biçimi
ýsýtma ve piþirme süresini etkiler.
Yuvarlak ve oval yassý kaplardan iyi
sonuç alýnmaktadýr. Bu biçimdeki
kaplarda ýsýnmada saðlanan eþit
daðýlým, köþeli kaplara
oranla daha iyidir.
24
fýrýnda çözebilir ve ýsýtabilirsiniz. Önemli:
Kabýn üzerindeki kapaðý alýnýz ve kabý
fýrýnýn yan duvarlarýndan en az 2 cm
uzaðýna yerleþtiriniz.
Yiyecekler sadece yukarýdan ýsýtýlýr.
Yemeði aluminyum kaptan mikrodalga
fýrýna uygun bir kaba boþaltýrsanýz, ýsý
daðýlýmý genelde daha eþit olacaktýr.
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler
Toprak Kaplar
Aluminyum çanaklar çýtýrdama ve
kývýlcýmlara sebep olabilir.
– Aluminyum Folyo Parçasý
Boyutlarý eþit olmayan et parçalarýnda
(tavuk gibi) çözme, ýsýtma ve piþirme
iþlemlerinin son dakikalarýnda ince
dilimleri küçük aluminyum folyo
parçalarý ile örterek bir eþitlik elde
edebilirsiniz.
Folyonun iç duvarlara temas
etmemesi için, duvarlardan en az 2
cm uzakta bulunmasý gerekir!
– Metal Þiþler, -Klipsler
Metal þiþ ve klipsleri ancak büyük et
parçalarýnda kullanabilirsiniz.
Cam
Isýya dayanýklý cam ve cam seramik
malzemeler mikrodalga için uygundur.
Kurþun içeren kristaller veya metal
kenarlý cam kaplar mikrodalgada
kýrýlabilecekleri için uygun deðildir.
Porselen
Porselen kaplar mikrodalga cihazý için
uygundur.
Ancak bunlarýn metalik süsleri, altýn
yaldýzlý kenarlarý, ve içi boþ kulplarý
bulunmamalýdýr.
Desenli kaplarda, desen sýrýn altýnda
bulunmalýdýr.
Bu tip kaplar aþýrý ýsýnabilir.
Kaplar üzerindeki sýr ve boyalar
Bazý sýr ve boyalar metalik maddeler
içerir, bu yüzden uygun deðildir.
Tahta
Tahta çanaklar mikrodalga cihazlar
için uygun deðildir.
Tahtanýn içindeki nem piþirme iþlemi
sýrasýnda buharlaþýr. Tahta bu
durumda kurur ve çatlaklar
oluþmaya baþlar.
Plastik
Plastik kaplar sadece
mikrodalga-solo programý ile
kullanýlabilir.
Bu kaplar en az 110 °C lik bir ýsýya
karþý dayanýklý olmalýdýr.
Aksi takdirde biçimleri bozulur ve
plastik maddesi besinlere karýþabilir.
Yetkili maðazalarda mikrodalga fýrýnlar
için üretilmiþ özel plastik kaplar
satýlmaktadýr.
Enerji alarak ýsýndýðý için melaminler
uygun deðildir. Bunun için aldýðýnýz
plastik kaplarýn malzeme cinsini
öðreniniz.
25
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler
Stropor gibi köpüklü kaplarý besinleri
kýsa sürede ýsýtmak için kullanabilirsiniz.
Plastik piþirme torbalarýný ýsýtma ve
piþirme için kullanabilirsiniz. Fakat
daha önce torbayý delmeniz gerekir.
Kaplarýn Test Edilmesi
Cam, toprak ve seramik kaplarýn
mikrodalgaya uygunluðu konusunda
þüpheleriniz varsa, aþaðýda belirtildiði
gibi bir test yapabilirsiniz:
^ Boþ kabý cihazýn ortasýna koyunuz,
Deliklerden buhar çýkabilir ve böylece
basýnç artýþý nedeniyle torbanýn
patlamasý önlenir.
^ Kapaðý kapatýnýz,
Bunun dýþýnda üzerinde delik
delinmesine gerek olmayan özel
buharda piþirme torbalarý vardýr. Lütfen
bunlarýn ambalaj kurallarýna dikkat
ediniz.
^ Süre olarak 30 saniye seçiniz,
Madeni klips ve içinde metal tel
bulunan sentetik kaðýt ve klipsler
kullanmayýnýz.
Yangýn tehlikesi!
Tek Kullanýmlýk Kaplar
Bu tip kaplar "Plastik Kaplar" baþlýklý
bölümde belirtilen özeliklere sahip
olmalýdýr.
Tek kullanýmlýk sentetik, kaðýt veya
diðer yanýcý maddelerden imal
edilmiþ kaplarda besinleri ýsýtýrken
veya piþirirken cihazýn baþýndan
ayrýlmayýnýz.
Çevreye vereceðiniz zararý düþünerek
tek kullanýmlýk kaplarý kullanmayýnýz.
26
^ Güç kademesini 800 Watt'a getiriniz,
^ START tuþuna basýnýz.
Test esnasýnda hýþýrtý ile birlikte
kývýlcým meydana gelirse, cihazý
hemen kapatýnýz. (STOP/C tuþuna iki
kere basýnýz.)
Bu tip tepki veren kaplar uygun
deðildir.
Þüpheye düþtüðünüz takdirde
kaplarýn üreticisine danýþýnýz.
Bu test ile kaplarýn tutacaklarýndaki
boþluklarýn havasýnýn alýnmýþ olup
olmadýðýný anlamanýz mümkün deðildir.
Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler
Döner Tabla Kapaðý
– uzun süreli ýsýtmalarda fazla su
buharý çýkýþýný önler.
– yemeðin ýsýtma iþlemini hýzlandýrýr.
– yemeðin kurumasýný önler.
– fýrýn iç duvarlarýnýn temiz kalmasýný
saðlar.
Þu durumlarda kapak
kullanýlmayabilir:
– Una bulanmýþ yiyeceklerin
ýsýtýlmasýnda.
– Tost gibi gevrek olarak hazýrlanacak
yiyeceklerde.
Kapak sadece mikrodalga fýrýn solo
olarak kullanýldýðýnda kapatýlmalýdýr.
Kapaðýn malzemesi 110 °C ýsýya
kadar dayanabilir.
Bu nedenle kapak sadece
mikrodalga fýrýn için ve burada da
sadece mikrodalga solo çalýþmasý
için kullanýlabilir. Daha yüksek
ýsýlarda bu kapak deforme olur ve
yemeðe yapýþabilir.
Kapak kabýn üstünü çok sýký
kapatmamalýdýr. Kabýn çapý çok
küçük ise, su buharý yanlardaki
deliklerden dýþarý sýzamaz. Kapak
çok ýsýnýr ve eriyebilir.
Bu nedenle yiyecekleri cihazla birlikte
verilen kapakla kapatýnýz.
Bu kapaðýn yerine mikrodalga cihazý
için uygun saydam folyo da
kullanabilirsiniz.
Evlerde kullanýlan saydam folyolar ýsýnýn
yüksekliði nedeniyle deforme olabilir ve
yiyeceklere yapýþabilir.
Ýçinde bebek mamalarý olan cam
kavanozlar gibi kapalý kaplar içinde
yiyecek ýsýtmayýnýz. Önce bunlarýn
kapaklarýný açýnýz.
27
Ýlk Kullanýmdan Önce
Cihazýn eve getirilmesinden ve
ambalajýndan çýkarýlmasýndan sonra
yaklaþýk 2 saat kadar oda
sýcaklýðýnda bekletilmesi ve
çalýþtýrýlmamasý gerekir.
Bu süre içinde cihaz ve çevresi
arasýnda ýsý dengesi kurulur.
Bu hareket cihazýn daha sonraki
çalýþmalarý için çok önemlidir.
^ Cihazda herhangi bir hasar olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
Aþaðýda belirtilen durumlarda
mikrodalga cihazýný kullanmayýnýz:
- Cihaz kapaðý eðrilmiþ ise.
- Kapak menteþeleri gevþemiþ ise.
- Cihaz kasasýnda, kapaðýnda veya
fýrýn içinde gözle görülür delikler
veya çatlaklar varsa.
Cihaz açýldýðýnda sözü edilen bu
yerlerden mikrodalgalar dýþarý
sýzabileceðinden, kullanýcý için
tehlike yaratabilir.
^ Fýrýn içini ve aksesuarýný sýcak su ve
süngerli bir bezle siliniz.
^ Cihazý ambalaj malzemelerini evden
çýkartýnýz.
Mikrodalga çýkýþýnýn kapaðýný ve fýrýn
kapaðýnýn içindeki folyoyu
kaldýrmayýnýz.
28
^ Ýliþikteki kýsa kullanma kýlavuzunu
havalandýrma delikleri
kapatýlmayacak gibi yapýþtýrýnýz.
Güncel Saat Göstergesi
Güncel Saat Ayarý
^ Cihazý elektriðe baðlayýnýz.
Güncel saat ayarlanýncaya kadar
göstergede 12:00 ve m sembolü
yanýp söner. Bu arada cihaz elektrik
þebekesine baðlandýðý için saat
12:00'den itibaren ilerlemeye baþlar.
^ Bunu onaylamak için m tuþuna
basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz.
m sembolü yanýp söner ve güncel
dakika birkaç saniye için yanar.
^ Bu süre içinde süre seçme düðmesi
ile dakikalarý düzeltiniz.
^ Bunu onaylamak için m tuþuna
basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz.
Güncel Saatin Gizlenmesi
^ Gösterge kararýncaya kadar m
tuþunu basýlý tutunuz.
m tuþunu basýlý tutulduðunda
göstergedeki güncel saat yeniden
görünür.
^ Saati ayarlamak için süre seçme
düðmesini çeviriniz.
^ m tuþuna basýnýz.
^ Daha sonra dakika ayarý yapabilmek
için seçme düðmesini çeviriniz.
^ Giriþleri onaylamak için m tuþuna
basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz.
Ayarlanan zaman kayýt edilmiþtir.
Saat ile dakika arasýndaki iki nokta
üst üste yanýp söner.
Güncel Saatin Düzeltilmesi
^ m tuþuna basýnýz.
Gösterge alanýnda m sembolü yanýp
söner ve güncel saat birkaç saniye
için yanar.
Gece Kapatmasý
Cihazda yapacaðýnýz bir ayar ile güncel
saat her gece saat 23 ile 04 arasý
otomatik olarak kapanabilir.
Gece kapatma iþlemini çalýþtýrmak için:
^ Stop/C tuþunu basýlý tutunuz ve ayrýca
m tuþuna basýnýz.
Göstergede ON görülür.
Cihaz çalýþýr durumda kalýr.
Gece kapatma iþlemini kapatmak için:
^ Stop/C tuþunu basýlý tutunuz ve ayrýca
m tuþuna basýnýz.
Göstergede OFF yazýsý görülür.
^ Bu arada saati süre seçme düðmesi
ile düzeltiniz.
29
Kullaným
Kapaðýn Açýlmasý
Kapaðýn Kapatýlmasý
^ Kapaðýn açýlmasý için "a" tuþuna
basýnýz.
^ Kapaðý bastýrarak kapatýnýz.
Mikrodalga cihazý çalýþýrken kapak
açýlýrsa, çalýþma durur.
Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi
Kabýn fýrýnýn ortasýna yerleþtirilmesi en
idealidir.
Döner Tabla
Döner tabla sayesinde besinlerin
çözülmesi, ýsýtýlmasý veya piþirilmesi
daha eþit olarak gerçekleþir.
Yürümekte olan bir program sýrasýnda
kapak açýlmýþsa, iþlemi devam ettirmek
için Start(=Baþlat) tuþuna basýnýz.
Kapak düzgün kapatýlmazsa, cihaz
çalýþtýrýlamaz.
Programý Baþlatma
Mikrodalga gücünü ve süresini ilgili
düðmeyi çevirerek seçebilirsiniz.
Cihazý ancak döner tablasý
yerleþtirildikten sonra çalýþtýrýnýz.
Döner tabla fonksiyonu her iþlemde
otomatik olarak çalýþmaya baþlar.
Malzemeyi doðrudan döner tabla
üzerinde çözmeyiniz, ýsýtmayýnýz ve
piþirmeyiniz. Tabaðýnýzýn döner
tabladan daha büyük olmamasýna
dikkat ediniz.
Yemeðinizi arada bir karýþtýrarak veya
alt üst ederek ýsýnýn eþit olarak
daðýlmasýný saðlayýnýz.
30
^ Seçme düðmesini istediðiniz
mikrodalga gücüne çeviriniz.
Göstergede h ve mikrodalga
gücünün ýþýklarý yanar. Göstergede
0:00 yanýp söner.
6 mikrodalga gücünden birini
seçebilirsiniz.
Güç ne kadar yüksek olursa,
yiyeceklerin üzerine o kadar fazla
mikrodalga ulaþýr.
Kullaným
Isýtýrken veya piþirirken çevrilmesi veya
karýþtýrýlmasý mümkün olmayan veya
bileþimleri çok farklý olan besinler daha
düþük bir mikrodalga gücü ile
ýsýtýlmalýdýr.
– yiyeceklerin cins ve özelliklerine göre
deðiþebilir.
Taze sebzeler bekletilmiþ sebzelere
göre daha çok su içerdiklerinden,
piþirme süreleri daha kýsadýr.
Böylelikle ýsýnýn eþit olarak daðýlmasý
saðlanmýþ olur. Buna baðlý olarak süreyi
uzun tutup istediðiniz piþirme sonucunu
elde edebilirsiniz.
– yiyeceklerin hangi sýklýkta
çevrilmelerine ve karýþtýrýlmalarýna
baðlýdýr.
Sýk karýþtýrýlan ve çevrilen
yiyeceklerde ýsý daðýlýmý daha eþit
olur ve bu nedenle de daha kýsa
sürede piþerler.
– yiyeceklerin çevrilme ve
karýþtýrýlmalarýna baðlýdýr.
Yiyeceklerin sýk sýk karýþtýrýlmasý ve
çevrilmesi sayesinde ýsý daðýlýmý eþit
olacaðýndan daha kýsa bir süreye
ihtiyaç vardýr.
^ Gerekli olan süreyi süre seçme
düðmesi ile belirleyebilirsiniz.
10 saniye ile 90 dakika arasý bir süre
seçebilirsiniz.
Ýstisna: En yüksek mikrodalga güç
kademesi seçildiðinde, süreyi en fazla
15 dakika olarak ayarlayabilirsiniz.
Bunun devamlý kullanýlmasý halinde güç
kademesi otomatik olarak 450 Watt' a
düþer ve ekranda gösterilir (aþýrý
ýsýnmaya karþý koruma) .
Gerekli olan süre
– yiyeceðin fýrýna girmeden önceki
ýsýsýna baðlýdýr.
Buzdolabýndan çýkarýlmýþ olan
besinlerin ýsýtma, piþirme, v.s.
iþlemlerde oda sýcaklýðýnda olan
besinlere göre daha fazla bir süreye
gereksinimleri olacaktýr.
– yiyecek miktarýna göre farklý olabilir.
Þu kural geçerlidir:
Miktar iki katý olduðunda, iki misli
zamana ihtiyaç vardýr.
Miktar azaldýðýnda süre de buna
uygun olarak kýsalýr.
– kaplarýn malzeme ve þekillerine baðlý
olabilir.
^ Ýþlemi baþlatmak için Start tuþuna
basýnýz.
Fýrýn lambasý yanar.
Bir programý ancak cihaz kapaðý kapalý
ise baþlatabilirsiniz.
31
Kullaným
"door"-Uyarýsý
Verilerin Deðiþtirilmesi
Göstergedeki door-uyarýsý size fýrýnda
yiyecek olmadan cihazýn çalýþmaya
baþlamayacaðýný hatýrlatýr.
Program baþladýktan sonra. . .
Cihazýn içine yiyecek
yerleþtirilmediðinde, cihaz zarar
görebilir.
Cihazýn kapaðý açýlmadan Start tuþuna
basýlýrsa, göstergede door uyarýsý
görülür. Bu fýrýnýn içinde yiyecek yok ve
cihaz uzun bir süre (yaklaþýk 20 dakika
kadar) açýlmamýþ anlamýna gelir. Kapak
açýlýncaya kadar Start iþlemi durdurulur.
Programýn
Durdurulmasý/Devam
Ettirilmesi
Bir programý her zaman . .
. . . mikrodalga gücünün çok
yüksek veya çok düþük seçildiðini
düþünüyorsaniz:
^ yeni mikrodalga gücü seçiniz.
. . . verilen sürenin çok kýsa veya çok
uzun olduðunu düþünüyorsanýz:
^ programý durdurunuz (Stop/C tuþuna
bir kere basýnýz), yeni süreyi süre
seçme düðmesi ile belirleyiniz ve
programý devam ettiriniz (Start tuþuna
basýnýz),
veya alternatif olarak:
^ Cihaz çalýþýrken Start tuþuna basýnýz,
tuþa her basmada piþirme süresi bir
dakika daha uzar (Ýstisna: Yüksek
mikrodalga gücünde uzatma süresi
30 saniyedir).
. . . durdurabilirsiniz:
Programýn Silinmesi
^ Stop/C tuþuna basýnýz veya cihazýn
kapaðýný açýnýz.
^ Stop/C tuþuna iki kere basýnýz.
Süre durdurulur.
. . . devam ettirebilirsiniz:
^ Kapaðý kapatýnýz ve Start tuþuna
basýnýz.
Program devam ettirilir.
Program Bittikten Sonra
Program bittikten sonra akustik bir
sinyal sesi duyulur. Fýrýn lambasý söner.
Program sona erdikten sonra ilk 20
dakika boyunca her 5 dakikada bir kýsa
bir hatýrlatma sinyali duyulur.
^ Sinyal sesini daha önce kapatmak
isterseniz Stop/C tuþuna basýnýz.
32
Kullaným
Sýcak Tutma Otomatiði
Sürelerin Programlanmasý
En az 450 Watt'lýk bir piþirme iþlemi
bittikten sonra, cihazýn kapaðý kapalý
kalýr ve herhangi bir tuþa basýlmazsa,
yaklaþýk 2 dakika sonra sýcak tutma
otomatiði otomatik olarak devreye
girerek 80 Watt gücünde en fazla 15
dakika kadar çalýþýr.
Hafýzaya alýnmýþ sürelerini
deðiþtirebilirsiniz.
Göstergede h, 80 W ve H:H yanar.
Sýcak tutma otomatiði devrede iken
cihazýn kapaðý açýlýr veya herhangi bir
tuþuna basýlýrsa, bu iþlem durur.
Sýcak tutma otomatiði ayrý olarak
çalýþtýrýlamaz.
Quick-Start (programlanabilir)
^ Start /c tuþu ile ilgili hafýza alanýný
seçiniz (1 x, 2 x veya 3 x basýnýz) ve
Start /c tuþunu basýlý tutunuz.
^ Ayný zamanda süre seçme düðmesi
ile süreyi deðiþtiriniz (en fazla 15
dak.).
Start /c tuþunu býraktýðýnýzda,
deðiþtirilen program akmaya baþlar.
Sizin tarafýnýzdan programlanan
süreler elektrik kesintisinde hafýzada
kalmaz ve yeniden ayarlanmasý
gerekir.
Cihazý en yüksek gücünde çalýþtýrmak
için Start /c tuþuna basmak yeterli
olacaktýr.
Hafýzaya alýnmýþ üç süreden birini
seçebilirsiniz:
Çalýþtýrma Kilidi
^ 30 sn.: 1 x Start /c tuþuna basýnýz
Çalýþtýrma Kilidi Sisteminin Açýlmasý
^ 1 dak.: 2 x Start /c tuþuna basýnýz
^ Bir sinyal sesi duyuluncaya ve
göstergede bir anahtar sembolü
görülünceye kadar Stop/C tuþuna
basýnýz:
^ 2 dak.: 3 x Start /c tuþuna basýnýz
Arka arkaya dört defa Start /c tuþuna
bastýðýnýzda, tekrar ilk hafýzaya alýnan
süre devreye girer v.s.
Cihazýn sizin bilginiz dýþýnda
çalýþtýrýlmasýný önlemek için bir
çalýþtýrma kilidi mevcuttur.
Cihaz çalýþýrken Start tuþuna
bastýðýnýzda piþirme süresi 30 saniye
daha uzar.
Kýsa bir süre sonra anahtar sembolü
söner.
Herhangi bir tuþa basýldýðýnda , düðme
veya seçme düðmesi çevrildiðinde
anahtar sembolü tekrar görülür.
33
Kullaným
Kýsa Süre ve Piþirme Ýþlemi
Çalýþtýrma kilidi bir elektrik
kesintisinden sonra yeniden devreye
alýnmalýdýr.
Çalýþtýrma Kilidi Sisteminin
Kapatýlmasý
^ Çalýþtýrma kilidini devreden çýkarmak
için bir sinyal sesi duyuluncaya kadar
Stop/C tuþuna basýnýz.
Çalar Saat/Kýsa Süre Sinyali
Cihaz dýþýndaki bir iþlemi izleyebilmek
için (örneðin yumurta piþirmek gibi) kýsa
süre ayarý yapabilirsiniz. Ayarlanan süre
saniyelik dilimlerle geriye doðru
saymaya baþlar.
^ l tuþuna basýnýz.
Göstergede 0:00 yanýp söner ve l
sembolü yanar.
^ Süre seçme düðmesi ile istediðiniz
kýsa süreyi ayarlayabilirsiniz.
^ Ýþlemi baþlatmak için Start tuþuna
basýnýz.
Ayarlanan kýsa süre Start tuþuna
basmadan da birkaç saniye sonra
iþlemeye baþlar.
^ Kýsa süre sona erdikten sonra bir
sinyal sesi duyulur, günlük saat
görülür ve l sembolü yanýp söner.
^ Bir kere Stop/C tuþuna basýnýz ve l
sembolü kaybolur.
Kýsa Sürenin Düzeltilmesi
^ Stop/C tuþuna basýnýz.
Ýþlemekte olan kýsa süre sona erer.
^ Yukarýda yazýldýðý gibi yeni kýsa
süreyi ayarlayýnýz.
34
Yürümekte olan bir piþirme programýna
ilaveten arka planda iþleyen kýsa süre
ayarý da yapýlabilir.
^ Piþirme iþlemi sýrasýnda l tuþuna
basýnýz.
Göstergede 0:00 yanýp söner ve l
sembolünün ýþýðý yanar.
^ Ýstediðiniz kýsa süreyi süre seçme
düðmesi ile ayarlayýnýz.
^ Birkaç saniye bekleyiniz ve ayarlanan
kýsa süre ilerlemeye baþlar.
Biraz sonra gösterge tekrar
yürümekte olan piþirme programýna
döner. Arka planda ilerlemeye devam
eden kýsa süre ýþýðý yanan bir sembol
l ile gösterilir.
Bu durumda kýsa süreyi baþlatmak için
Start tuþuna basýlmaz, çünkü yürümekte
olan piþirme programýnýn süresi bir
dakika uzayabilir.
Kýsa Süre Kontrolü
^ l tuþuna basýnýz.
Kýsa sürenin o andaki deðeri
gösterilir.
Kullaným - Otomatik Programlar
Bütün otomatik programlar aðýrlýklara
baðlýdýr.
Besin aðýrlýðý gram (gr.) veya yarým kilo
(lb) olarak gösterilir ("Cihaz Ayarlarýnýn
Deðiþtirilmesi" böl.bak.).
Otomatik Piþirme
Dondurulmuþ veya taze yiyeceklerin her
biri için üç program mevcuttur. Bu
programlar için dengeleme süresi
yaklaþýk 2 dakikadýr.
Programý seçtikten sonra yiyeceðin
aðýrlýðýný girin. Cihaz otomatik olarak
aðýrlýk için uygun görülen süreyi kabul
eder.
Dondurulmuþ Besinlerin Piþirilmesi N
°
Isýnýn yemeðin içinde eþit daðýlmasý
açýsýndan oda sýcaklýðýnda (dengeleme
süresi) bekletilmesi için verilen
dakikalar dikkate alýnmalýdýr.
AC 2 3 Hazýr yemek, karýþtýrýlabilir
(0,3 – 1,0 kg)
Otomatik Çözme
Çeþitli besin gruplarý için beþ adet
çözme programý bulunmaktadýr (N
tuþu). Ad 3 grubunda dengeleme süresi
besinin aðýrlýðýna göre 30 dakikaya
kadar çýkabilir, diðer programlarda bu
süre yaklaþýk 10 dakikadýr.
AC 1 1
Sebze (0,1 – 0,6 kg)
AC 3 W Sufle, Graten (0,2 – 0,6 kg)
Taze Besinlerin Piþirilmesi °
AC 1 1
AC 2 E
Sebze (0,1 – 0,6 kg)
Patates (0,1 – 0,8 kg)
AC 3 _ Balýk (0,4 – 1,2 kg)
Ad 1 0 Biftek, Pirzola (0,2 – 0,8 kg)
Ad 2 1 Kýyma (0,2 – 0,8 kg)
Ad 3 ;
Piliç (0,9 – 1,5 kg)
Ad 4 T
Kekler (0,1 – 1,4 kg)
Ad 5 k Ekmek (0,1 – 1,0 kg)
Bu program özellikle dilimlenmiþ
ekmeklerin çözülmesi için uygundur.
Mümkünse ekmek dilimlerini fýrýna ayrý
ayrý dizin veya sürenin yarýsýnda sinyal
sesinden sonra birbirinden ayýrýn.
^ Göstergede istediðiniz otomatik
program görülünceye kadar ilgili tuþa
basýn: örn.: Ad 3 ; (piliç çözme)
programý için N tuþuna üç defa basýn.
Göstergede aðýrlýk girilmesi için gr.
veya lb harfleri yanýp söner ve program
(örn.: Ad 3) ve mikrodalga sembolü h
yanar..
^ Ayar düðmesi ile aðýrlýðý belirleyin.
35
Kullaným - Otomatik Programlar
^ Start/Baþlat tuþuna basýn.
Aðýrlýða uygun süre ilerlemeye baþlar ve
mikrodalga sembolü h yanar.
Piþirme süresinin yarýsýnda bir sinyal
sesi duyulur.
^ Yemeði çevirmek veya karýþtýrmak
için programý durdurun ve daha
sonra programý devam ettirin.
Gerektiðinde programlanan süreleri fýrýn
çalýþýrken birkaç dakika uzatýlabilir
(istenilen süre göstergede görülünceye
kadar Start/Baþlat tuþuna basýn). Bütün
programlarda süreyi uzatma ancak
birkaç dakika mümkün olabilir.
Ýþlem bittikten sonra akustik bir sinyal
sesi duyulur.
Fýrýn içi aydýnlatmasý kapanýr.
36
Otomatik Program - Tarifleri °
Buraya tamamlayabileceðiniz veya
deðiþtirebileceðiniz otomatik
programlar için birkaç "Taze Sebzeleri
Piþirme °" tarifleri eklenmiþtir.
Önemli olan daha önceki
programlardaki aðýrlýk verilerini saklý
tutmanýzdýr. Aðýrlýk verileri aþýlýrsa,
yiyecekler yeterli derecede piþemez.
AC 1 1 Sebzeler
Temizlenip hazýrlanan sebzeleri bir
kaba koyunuz. Tazelik ve ýslaklýk
derecesine göre 3 -4 yemek kaþýðý su,
biraz tuz ve baharat ilave ediniz.
Aðýrlýðýný ilave ettiðiniz su ile birlikte
hesap ederek giriniz ve üstü kapalý
olarak piþiriniz. Piþme süresinin yaklaþýk
olarak yarýsýnda sebzeleri çeviriniz veya
yemeði karýþtýrýnýz.
Soslu sebze hazýrlarken sosu da aðýrlýk
deðeri içine katýnýz. Bu arada lütfen en
yüksek aðýrlýk deðerini dikkate alýnýz.
Kremalý-Maydanozlu Havuç
(2 Porsiyon)
Hazýrlama süresi: 25 – 35 dakika
350 gr. havuç, temizlenmiþ
5 gr. tereyaðý
50 ml sebze suyu (tablet)
75 gr. Crème fraîche
1 yemek kaþýðý
tuz, kara biber
1 tutam þeker
½ çay kaþýðý hardal
1-2 yemek kaþýðý maydanoz, taze,
kýyýlmýþ veya
1 sos kývam arttýrýcý
Havuçlar çubuk þeklinde (yakl. 3-4 mm)
veya dilim dilim ( yakl. 3-4 mm) kesilir.
Tereyaðý, sebze suyu ,Crème fraîche ve
diðer malzemeler karýþtýrýlýr ve
havuçlarla birlikte bir kaba konulur.
Üstü kapalý olarak piþirilir, cihaz sinyal
verdiðinde karýþtýrýlýr.
Ayar: Taze malzeme AC 1 1
Aðýrlýk: 525 gr.
Piþirme yeri: Döner tabla
Her porsiyonda: 1040 kJ / 249 kcal,
E 3 gr., F 18 gr., K 18 gr.
37
Otomatik Program - Tarifleri °
AC 2 E Patates
Bu programla haþlama patates,kabuklu patates,- ve bulyon patates
hazýrlayabilirsiniz. Lütfen patatesin ve
suyun aðýrlýðýný cihaza giriniz.
Haþlama patatesi ýslak olarak bir kaba
koyunuz, biraz tuz ilave ediniz ve üstü
kapalý olarak piþiriniz.
Kabuklu patateste her patates için
yaklaþýk 1 yemek kaþýðý su ekleyiniz.
Kabuklu patatesi bir çatalla veya bir
kürdan ile deliniz ve üstü kapalý
piþiriniz.
Altýn Sarýsý Patatesler
(3 Porsiyon)
Hazýrlama süresi: 25 – 35 dakika
500 gr. Kabuðu soyulmuþ patates,
1 soðan, küçük küçük küp þeklinde
doðranmýþ,
10 gr. Tereyaðý,
1 – 2 yemek kaþýðý toz-köri ,
250 ml sebze suyu (tablet)
50 ml krema,
125 gr. bezelye (dondurulmuþ),
tuz, karabiber.
Patatesleri büyük küp þeklinde kesiniz
(yakl. 3 x 3 cm) veya küçük patates
kullanýnýz.
Bütün malzemeleri yeterli büyüklükte bir
kaba koyunuz ve karýþtýrýnýz.
Üstü kapalý olarak piþiriniz, cihazýn
sinyali duyulduðunda iyice karýþtýrýnýz
ve piþirmeye dam ediniz.
Ayar: Taze malzeme AC 2 E
Aðýrlýk: 1000 gr.
Piþirme yeri: Döner tabla
Her porsiyonda: 976 kJ / 233 kcal,
E 7 gr., F 9 gr., KH 32 gr.
38
AC 3 _ Balýk
Körili Balýk
(4 Porsiyon)
Hazýrlama süresi: 35 – 45 dakika
300 gr. Ananas dilimi,
1 kýrmýzý biber,
1 kl. Muz,
500 gr. Levrek fileto,
3 yemek kaþýðý limon suyu,
30 gr. Tereyaðý,
100 ml beyaz þarap,
100 ml ananas suyu,
tuz, þeker, kýrmýzý þili biber,
2 yemek kaþýðý açýk renk sos kývam
arttýrýcý
Balýk filetoyu küp küp kesiniz, bir kaba
koyunuz ve üstüne limon suyunu ilave
ediniz.
Kýrmýzý biberi dörde bölünüz,
tohumlarýný ve sapýný çýkartýnýz, ince
dilimlere doðrayýnýz. Muzlarý soyunuz ve
dilimleyiniz. Doðranmýþ biber ve ananas
dilimlerini balýða ilave ediniz ve
karýþtýrýnýz. Bunlara tereyaðýný ekleyiniz.
Þarabý, ananas suyunu, baharatý ve sos
kývam arttýrýcýyý karýþtýnýz ve kaptaki
balýðýn üstüne ilave ediniz. Hepsini iyice
karýþtýrýnýz ve üstü kapalý olarak piþiriniz.
Ayar: Taze malzeme AC 3 _
Aðýrlýk: yakl. 1200 gr.
Piþirme yeri: Döner tabla
Her porsiyonda: 1387 kJ / 331 kcal,
E 24 gr., F 11 gr., KH 28 gr.
Özel Programýn Kaydý (Hafýza)
Özel bir programý hafýzaya alabilirsiniz.
Bu kayýt alanýný çok sýk piþirdiðiniz bir
yemek için kullanabilirsiniz. Program 1ile 3-kademeli bir program akýþýna
sahip olabilir (örn.: iki dakika 600 Watt,
daha sonra 10 dakika 450 Watt ve
sonuçta 3 dakika 300 Watt).
Programlama
(örn.: üç kademeli program akýþý)
^ Önce ilk adýmýn güç kademesini
seçin.
^ Daha sonra süreyi seçin.
^ M.
tuþuna basýn. Göstergede 1
rakamýnýn ýþýðý yanar, 2 rakamý yanýp
söner.
^ Daha sonra ikinci güç kademesini ve
süreyi seçin.
^ Programlamadan çýkmak için güç
seçme düðmesini saat 12
pozisyonuna getirin.
^ Girdiðiniz verileri hafýzaya almak için
programý baþlatýn, fakat programýn
yürütülmesi sýrasýnda fýrýnda mutlaka
yiyecek bulunmalýdýr.
Fýrýn içinde yiyecek yoksa cihaz
çalýþmaya baþlar baþlamaz hemen
programý sonlandýrýn (iki defa Stop/C
tuþuna basýn), böylece içinde
yiyecek olmadýðý için fýrýnýn
bozulmasý önlenmiþ olur.
^ ÞÝmdi üçüncü güç kademesini ve
süreyi seçin. M tuþuna basýn.
Bir- ve iki kademeli programlarý
yukarýda yazýldýðý gibi hafýzaya alýn.
Güç ayar düðmesinin saat 12pozisyonunda durmasý ve ondan
sonraki program baþlatma hareketi
programlamayý sona erdirir, bu arada M
tuþuna basýlmasý bir sonraki adýmý
gösterir.
Bu üçüncü adýmdan sonra M tuþu ile
girdiðiniz verilere bakabilir ve kontrol
edebilirsiniz.
Verilerin Düzeltilmesi
^ M.
tuþuna tekrar basýn. Þimdi
göstergede 2 ve 3 rakamý yanýp
söner.
^ Hafýzaya alýnan programýn üzerine
yeni programlamayý kaydedin.
39
Özel Programýn Kaydý (Hafýza)
Özel Programýn Seçilmesi
^ Güç ayar düðmesini saat 12
pozisyonuna çevirin.
^ M tuþuna basýn.
^ Start/Baþlat tuþuna basýn.
Program elektrik kesintisinde
hafýzada kalmaz ve yeniden
verilmesi gerekir.
40
Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi
Cihazýn bazý ayarlarý için bir alternatif
seçilebilir.
Diðer cihaz ayarlarý da ayný þekilde
deðiþtirilebilir.
Deðiþtirebileceðiniz cihaz ayarlarý
tabloda
gösterilmiþtir. Fabrika ayarlarý tabloda
bir yýldýz* ile belirtilmiþtir.
^ Stop/C tuþuna basarak deðiþiklikleri
tamamlayýn.
Bir cihaz ayarýný deðiþtirmek için þunlar
yapýlmalýdýr:
Deðiþtirilen cihaz ayarlarý elektrik
kesintisinde hafýzada kalýr.
^ Ayný zamanda m ve M tuþlarýna
basýn ve göstergede P I ve v ýþýklarý
yanýncaya kadar basýlý tutun. Daha
sonra tuþlarý býrakýn, çok uzun süre
beklerseniz, göstergede tekrar
güncel saat görülür.
^ Deðiþtirmek istediðiniz cihaz ayarýný
(P I ile P 5 arasý ve P 0) süre seçme
düðmesi ile seçin. Ýstediðiniz ayar
göstergede belirinceye kadar
düðmeyi çevirin.
^ Daha sonra M tuþuna basarak ayarý
seçin.
Ayarýn deðiþtirilebileceði göstergede
S iþareti ile belli edilir.
^ Ayarý deðiþtirmek istediðinizde süre
düðmesini çevirin (tabloya bak) ve
giriþi onaylamak için M tuþuna basýn
(P 5 ve P 0 pozisyonunda M tuþunu
yaklaþýk 4 saniye basýlý tutun).
Cihaz ayarý deðiþikliði hafýzaya alýnýr.
Göstergede tekrar P ve cihaz ayarý
rakamý görülür.
41
Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi
Cihaz Ayarý
Ayar Seçenekleri (* Fabrika Ayarý)
P I
S 0 * Gece kapatma fonksiyonu kapalýdýr.
S I
Gece kapatma fonksiyonu açýktýr.
Gece saat 23 ile 4 arasý güncel saat
göstergesi kapalýdýr.
Gece Kapatma
Fonksiyonu
P 2 Sýcak Tutma
Otomatiði
S I *
S 0
Sýcak tutma otomatiði açýktýr.
Sýcak tutma otomatiði kapalýdýr.
P 3 "Kapak"-Uyarýsý
S I *
Kapak yaklaþýk 20 dakika açýlmazsa "kapak"
uyarýsý görülür. Start/Baþlat fonksiyonu
engellenir.
"Kapak"-uyarýsý göstergede görülmez.
S 0
P 4 Uyarma Sinyali
S I *
S 0
Programýn sonunda ilk 20 dakikada her 5
dakikada bir uyarý sinyali duyulur.
Uyarma sinyali kapalýdýr.
P 5 Fuar demosu
teþhir salonlarýnda
cihazýn tanýtýmý için
kullanýlýr.
S 0 * Fuar modu devrede deðildir. Devrede olan
fuar modu devreden çýkartýldýðýnda
göstergede kýsa bir süre için _ _ _ _ görülür.
Fuar modu devrededir. Bir tuþa basýldýðýnda
S I
veya seçme düðmesi çevrildiðinde
göstergede MES_ görülür. Cihaz kullanýlabilir,
fakat mikrodalga cihazý ve gril devrede
deðildir.
P 6 Aðýrlýk Birimi
S 0*
S I
P 0 Fabrika Ayarlarý
S I *
S O
42
Besin aðýrlýðý yarým gram (gr.) olarak
gösterilir.
Besin aðýrlýðý yarým kilo (lb) olarak gösterilir.
Fabrika ayarlarý tekrar oluþturulacak veya
fabrika ayarlarý deðiþtirilmemiþtir.
Fabrika ayarlarý deðiþtirildi.
Isýtma
Yiyeceklerin ýsýtýlmasý için lütfen
aþaðýdaki mikrodalga güç kademelerini
seçiniz:
Ýçecekler . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Watt
Yiyecekler . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Watt
Bebek-, çocuk mamalarý . . . . . 450 Watt
Bebek ve çocuk mamalarýnýn çok
sýcak olmamasý gerektiðinden,
bunlarý 450 Watt'ta 1/2 ile 1 dakika
arasýnda ýsýtýnýz.
Isýtma Yöntemleri
Yemekleri üstü kapalý olarak ýsýtýnýz, sadece üstü soslu kýzartmalarý üstü açýk
ýsýtabilirsiniz.
Kapalý kavanozlarý mutlaka açýnýz.
Kavanozdaki bebek mamalarýný
kapaksýz olarak ýsýtýnýz.
Biberonlarý kapaksýz ve emziksiz
olarak ýsýtýnýz.
Sývýlarý ýsýtýrken kaynama çubuðunu
kullanýnýz!
Yemeklerin yeterli derecede ýsýnýp
ýsýnmadýðý konusunda þüpheniz varsa,
süreyi biraz uzatabilirsiniz. Büyük
miktardaki yemekleri ýsýtýrken arada
sýrada karýþtýrýnýz ve çeviriniz. Kenarlar
daha çabuk ýsýndýðý için yiyecekleri
ortaya doðru alýnýz.
Isýtmadan Sonra
Kaplar sýcak olacaðýndan, dýþarý
çýkarýrken dikkat ediniz.
Kaplar, mikrodalgalar ile deðil, (ýsýya
dayanýklý toprak kaplar hariç) besinlerin
ýsýyý iletmesi nedeniyle ýsýnýrlar.
Besinleri ýsýttýktan sonra, içindeki ýsýnýn
eþit olarak yayýlmasý için birkaç dakika
oda ýsýsýnda bekletiniz. Böylece ýsý
eþitlenir.
Yemekleri, özellikle bebek ve çocuk
mamalarýný ýsýttýktan sonra karýþtýrýnýz
ve çalkalayýnýz, ayrýca yeme ve içme
sýcaklýk derecelerini mutlaka kontrol
ediniz.
Kabuklu ve kabuksuz yumurtalarý
patlayacaklarý için mikrodalga
cihazýnda ýsýtmayýnýz.
Buzdolabýndan çýkmýþ yiyecekleri oda
ýsýsýnda olanlara göre daha uzun süre
ýsýtmak gerekir. Yemeklerin özellik,
miktar ve baþlangýç ýsýsýna göre ýsýtma
süreleri deðiþir.
Yiyeceklerin her zaman yeterince
ýsýtýlmasýna dikkat ediniz.
43
Piþirme
Besinleri mikrodalgaya uygun bir kapta
üstü kapalý olarak piþiriniz.
Piþirme iþlemine baþlarken önce
800 Watt gücünü ve daha sonra
yiyeceklerin özenle piþirilmesi için
450 Watt gücünü seçmeniz doðru
olacaktýr. Sütlaç ve irmik gibi
yiyeceklerin yumuþamasý ve kabarmasý
için önce 800 Watt ve daha sonra 150
Watt gücünü ayarlayýnýz.
Piþirme Yöntemleri
Sebzeler için seçilecek piþirme süreleri
bunlarýn özelliðine baðlýdýr. Taze
sebzelerde su oraný yüksek olduðu için
daha çabuk piþer. Bekletilmiþ sebzelere
biraz su katýnýz ve piþirirken en az bir
kez karýþtýrýnýz.
Buzdolabýndan çýkarýlmýþ besinler oda
ýsýsýnda olanlara kýyasla daha uzun bir
sürede piþer.
Piþirme süresi içerisinde yemeði
karýþtýrýnýz ve çeviriniz. Böylece ýsý
daðýlýmý eþit olacaktýr.
Balýk gibi çabuk bozulabilecek
besinleri özellikle yeterli sürede
piþiriniz. Bu gibi besinler için verilen
piþme sürelerine dikkat ediniz.
44
Domates, sosis, soyulmamýþ patates,
patlýcan gibi kalýn kabuklu besinleri
patlamamalarý için , önceden birkaç
yerinden çiziniz ya da deliniz.
Kabuklu yumurtalarý mikrodalgada
ancak kendi özel kaplarý içinde
piþirebilirsiniz.
Yumurtalar fýrýndan çýkarýldýktan
sonra bile patlayabilir.
Kabuksuz yumurtalarý piþirmek
mümkündür ancak önceden yumurta
sarýsýný bir iðneyle birkaç yerinden
delmek gerekir.
Aksi halde yumurtanýn sarýsý piþtikten
sonra yüksek basýnç nedeniyle dýþarý
fýþkýrabilir.
Piþirme Ýþleminden Sonra
Kabý dýþarý alýrken dikkat ediniz! Çok
sýcak olabilir.
Kaplar mikrodalgalar sayesinde
ýsýnmaz, (istisna: fýrýna dayanýklý toprak
kaplar) yiyeceklerin ýsýyý iletmeleri
sonucunda ýsýnýr.
Piþirme iþleminden sonra yemeði birkaç
dakika oda sýcaklýðýnda býrakýnýz
(dengeleme süresi), bu sayede yemek
içindeki ýsý eþit olarak daðýlýr ve ýsý
dereceleri dengelenir.
Çözme / Çözme ve Isýtma veya Piþirme
Çözülmeye baþlamýþ veya çözülmüþ
besinleri tekrar dondurmayýnýz.
Besin deðerlerini kaybedecekleri ve
bozulacaklarý için bu besinleri
mümkün olduðu kadar çabuk
tüketiniz. Piþmiþ veya kýzartýlmýþ
yiyecekleri yeniden dondurabilirsiniz.
Çözme
Besinlerin çözülmesi için aþaðýdaki
mikrodalga güçlerinden birini
seçebilirsiniz:
– Krema, tereyaðý, kremalý ve tereyaðý
ile yapýlan kremalý pastalar, peynir
gibi çok hassas yiyecekler için 80 W
uygun olur.
– Diðer besinlerin çözülmesi için 150 W
seçilebilir.
Donmuþ besinleri ambalajýndan çýkarýp
mikrodalgaya uygun bir kaba koyunuz
ve üstü açýk olarak çözünüz, çözme
süresinin yarýsýndan sonra besinleri
çeviriniz, parçalara ayýrýnýz ve
karýþtýrýnýz.
olacaktýr. Yumuþayan dýþ tabakalarý
kolayca baharatlanabilir.
Çözme ve Isýtma veya Piþirme
Derin dondurulmuþ besinleri çözebilir
ve daha sonra ýsýtabilir veya
piþirebilirsiniz.
Önce 800 Watt ve bundan sonra 450
Watt ayarlayýnýz.
Yiyecekleri ambalajýndan çýkarýnýz,
mikrodalgaya uygun bir kaba alarak
üstü kapalý olarak çözünüz, ýsýtýnýz ve
piþiriniz. Ýstisna: Köfteyi üstü açýk
piþiriniz. Çorba ve sebzeleri arada bir
karýþtýrýnýz. Et dilimlerini sürenin
yarýsýnda dikkatle birbirinden ayýrýnýz.
Balýklarý da ayný þekilde sürenin
yarýsýnda çeviriniz.
Çözme ve Isýtma veya Piþirmeden
Sonra
Yiyecekleri birkaç dakika oda
sýcaklýðýnda býrakýnýz, böylece yemeðin
içindeki ýsý eþit olarak daðýlacaktýr.
Donmuþ eti ambalajýndan çýkarýp ters
çevrilmiþ bir tabaðýn üzerine koyup cam
veya porselen bir kaba yerleþtirerek eti
suyunun damlamasýný temin ederek
çözünüz. Erime süresi içinde çeviriniz.
Tavuk veya benzerlerinin
çözülmesinde temizliðe çok özen
gösteriniz. Çözülen sularýný asla
kullanmayýnýz.
Salmonelle tehlikesi!
Et, tavuk, piliç ve balýk gibi besinlerin
tamamen çözülmesi beklenmemelidir.
Bunlarýn çözülmeye baþlamalarý yeterli
45
Konserve Yapýlmasý
Mikrodalga ile az miktardaki sebze,
meyve ve etleri kavanozlarda konserve
edebilirsiniz. Bunlarý alýþtýðýnýz biçimde
hazýrlayýnýz.
Kavanozlarý üstten 2 cm boþluk kalacak
kadar doldurunuz.
– Kavanozlarýn sayýsýna.
Bütün kavanozlarda kýsa aralarla buhar
baloncuklarýnýn baþlamasýna kadar olan
süre þöyledir:
1 Kavanoz için yakl. 3 dakika
2 Kavanoz için yakl. 6 dakika
Kavanozlarý sadece mikrodalgaya
uygun klipsler veya þeffaf yapýþkan
bantlarla kapatýnýz.
Asla metal klipsler kullanmayýnýz
veya kavanozlarýn kapaklarýný kilitli
kapaklarla kapatmayýnýz.
Teneke kutular konserve için uygun
deðildir. Aþýrý bir basýnç
oluþacaðýndan, kutular patlayabilir.
Yaralanma ve hasar tehlikesi!
En uygunu, azami 3 adet 1/2 litrelik
kavanoz kullanmaktýr. Kavanozlarý
döner tabla üzerine yerleþtiriniz.
3 Kavanoz için yakl. 9 dakika
Meyve ve salatalýk konservesi için bu
süre yeterlidir.
Sebzelerde, buhar baloncuklarý
çýkmaya baþladýktan sonra gücü
450 Watt'a düþürünüz.
– Havuçlarý yaklaþýk 15 dakika,
– Bezelyeleri yaklaþýk 25 dakika
(3 kavanoz) piþiriniz.
Konserve Ýþleminden Sonra
Kavanozlarý çýkarýp bir bezle örterek
yaklaþýk 24 saat hava cereyaný olmayan
bir yerde bekletiniz.
Klipsleri ya da yapýþkan bantlarý çýkarýp
bütün kavanozlarýn kapalý olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
800 Watt gücünde kavanozun içinde
buhar baloncuklarý oluþmaya baþlar.
Bunun için gerekli süre þunlara
baðlýdýr:
– Kavanoz içindeki malzemenin
baþlangýç ýsýlarýna.
46
Pratik Örnekler
Besinler
Miktar
MD-Gücü
(Watt)
Tereyaðý/Margarin
eritme
100 gr.
450
1:00 - 1:15 üstü açýk eritiniz
Çikolata
eritme
100 gr.
450
3:00 - 3:30 üstü açýk eritiniz,
arada karýþtýrýnýz
1 Paket +
5 Yemek kaþýðý su
450
0:15 - 0:30 üstü açýk eritiniz,
arada karýþtýrýnýz
Pasta sosu
hazýrlama
1 Paket +
250 ml Sývý
450
4-5
üstü açýk ýsýtýnýz,
arada karýþtýrýnýz
Mayalý hamur
Ýlk hamur
100 gr. un
80
3-5
üstü kapalý kabartýnýz
1 yemek kaþýðý
(20 gr.)
Popcorn-Mýsýr
800
3-4
Mýsýrý bir 1-lt. kavanozda üstü
kapalý hazýrlayýnýz, daha sonra
üstüne pudra þekeri serpiniz
Beze kabartma
20 g
600
Salata soslarýný
tatlandýrma
125 ml
150
1-2
üstü açýk çok az ýsýtýnýz
Turunçgillerde ýsý
ayarý
150 gr.
150
1-2
Tabakta üstü açýk
Kahvaltýlýk ince
domuz
pastýrma
kýzartmasý
100 gr.
800
2-3
fýrýn kaðýdýnda üstü açýk
Dondurmayý
porsiyonlara
ayýrma
500 gr.
150
2
üstü açýk fýrýna koyunuz
Domatesin
soyulmasý
3 Parça
450
6-7
Domatesin sap kýsmýný çapraz
kesiniz ve üstü kapalý olarak sýcak
suyun içinde biraz býrakýnýz, sonra
kabuðunu soyunuz.
Domatesler çok ýsýnabilir!
300 gr. Çilek,
300 gr. Þekerli jöle
800
7-9
Meyve ve þekeri karýþtýrýnýz,
yüksek bir kapta üstü kapalý
piþiriniz.
Jelatin eritme
Popcorn
hazýrlama
Çilek süslemeleri
Süre
(dak.)
Öneriler
0:15 - 0:20 Tabakta üstü açýk
Tüm veriler ortalama deðerlerdir.
47
Test Enstitüleri için Veriler
Dengele Öneriler
me
Süresi*
(dak.)
MD-Gücü
(Watt) /
Otomatik
Program
Süre
(dak.) /
Aðýrlýk
Ahududu çözme,
250 gr.
150
7
3
Dana kýyma çözme,
500 gr.
150
12
5 – 10
üstü açýk çözünüz,
sürenin yarýsýnda çeviriniz
Kýyma piþirme,
900 gr.
600
450
6
11
5
Kap: Pyrex 26 cm uzunluk,
üstü açýk piþiriniz
Bisküvi piþirme,
475 gr.
600
8
5
Kap: Pyrex 03.827.80,
üstü açýk piþiriniz
Yumurtalý krema
hazýrlýðý,
800 gr.
300
28
120
Kap: Pyrex 07.220.85
(21 x 21 cm)
60705 Sayýlý Avrupa
Normuna
göre Test Yemekleri
üstü açýk çözünüz
* Dinlenme süresinde ýsý yemeðin içinde eþit olarak daðýlacaktýr.
48
Temizlik ve Bakým
Temizlik yapmadan önce cihazýn
elektrikle olan baðlantýsýný kesmek
için fiþini prizden çekiniz.
Mikrodalga cihazýný temizlemek için
hiçbir zaman buharlý temizlik cihazý
kullanmayýnýz.
Basýnçlý buhar cihazýn cereyan ielten
parçalarýna sýzabilir ve kýsa devreye
sebep olabilir.
Fýrýn ve Kapak Ýçi
Fýrýn kullanýldýktan sonra çok sýcak
olur. Yanýk tehlikesi vardýr!
Fýrýnýn içini soðuduktan sonra
temizleyiniz. Uzun aralýklarla
yapacaðýnýz temizlik iþinizi gereksiz
yere zorlaþtýrýr ve hatta imkansýz
kýlar.
Aþýrý kirlenme cihaza zarar verebilir.
Fýrýnýn içini ve kapaðýn iç tarafýný hafif
deterjanlý suyla veya suya sýkacaðýnýz
deterjan ile silebilirsiniz. Daha sonra
yumuþak bir bezle kurulayýnýz.
Fýrýn kirlendiðinde bir bardak suyu
kaynamaya baþlayýncaya kadar 2 veya
3 dakika fýrýnda býrakýnýz. Çýkan buhar
fýrýnýn içine siner ve buradaki kirleri
yumuþatýr.
BU iþlemden sonra fýrýnýn içini hafif
deterjanlý bir su ile silebilirsiniz.
Fýrýn içindeki mikrodalga çýkýþ deliði
kapaðýný ve kapak iç tarafýndaki
folyoyu çýkartmayýnýz.
Cihazýn havalandýrma deliklerinden
içeri su veya diðer maddeler
girmemelidir.
Fýrýnýn içini çok ýslak bir bezle
silmeyiniz, mevcut deliklerden içeri
sýzabilir.
Cihaz yüzeyinin çizilmemesi için
yüzeyleri aþýndýran bir ürün
kullanmayýnýz.
Fýrýn içindeki kokularý yok etmek için bir
kaba limonlu su koyunuz ve birkaç
dakika kaynatýnýz.
49
Temizlik ve Bakým
Cihaz kapaðýný temiz tutunuz ve
devamlý hasar görüp görmediðini kontrol ediniz.
Hasarlý bir kapak yetkili servisin
tekrar saðlam bir duruma
getirmesine kadar kullanýlmaz.
Fýrýnýn içini temizlemek için:
Motor zarar görebileceði için döner
tabla altýný elle çevirmeyiniz.
Cihazýn Ön Yüzü
Çerçevenin havalandýrma
deliklerinden içeri su veya baþka
maddeler girmemelidir.
Cihazýn ön yüzeyinde bulunan kirleri
hemen temizleyiniz.
Bu kirler uzun süre temizlemediði
takdirde, temizlenmesi imkansýz hale
gelir ve yüzeylerin rengi deðiþebilir.
^ Döner tablayý dýþarý alýnýz ve bulaþýk
makinesinde veya hafifi deterjanlý
suyla yýkayýnýz.
Cihazýn yüzeyini temiz bir süngerli bez,
hafif bir deterjan ve sýcak suyla siliniz.
Daha sonra burayý yumuþak bir bezle
kurulayýnýz.
Temizlik için deterjansýz temiz ve ýslak
bir mikrofazerli bez kullanýnýz.
Tüm yüzeyler çizilmeye karþý
hassastýr. Cam yüzeylerde çizilmeler
kýrýlmalara kadar gidebilir.
Uygun olmayan temizlik ürünleri
kullanýldýðýnda tüm yüzeylerin rengi
deðiþebilir.
^ Döner tablanýn altýndaki hareketli
çemberi ve altýndaki fýrýn tabanýný
temizleyiniz.
Aksi halde döner tablanýn dönüþü
aksayabilir.
^ Döner tabla ile alýcý arasýndaki alaný
temiz tutunuz.
50
Temizlik ve Bakým
Yüzeylere zarar vermemek için
aþaðýdaki ürünleri kullanmayýnýz:
Cihazla Verilen Aksesuar
– soda-, amonyak-, asit- veya klorid
içeren temizlik ürünleri,
Kaynama Çubuðu
– kireç çözme maddeleri,
– aþýndýrma özelliði olan temizlik
ürünleri, örn.: toz deterjanlar, krem
deterjanlar, temizleme taþlarý,
– çözücü madde içeren deterjanlar,
– çelik-temizleme maddesi,
– bulaþýk makinesi deterjaný,
– fýrýn spreyi,
– cam temizleme maddesi,
Kaynama çubuðu bulaþýk makinesinde
yýkanamaz.
Kapak
Döner tabla kapaðýný her kullanýmdan
sonra yýkayýnýz.
Bu kapak bulaþýk makinesinde
yýkanabilir, fakat diðer kaplarla birlikte
yýkanýrken domates, ketçap, havuç gibi
artýklardan rengi deðiþebilir.
Bu renk deðiþimi kapaðýn dayanýklýlýðýný
olumsuz yönde etkilemez.
– aþýndýrýcý sünger ve fýrçalar,
– kir sökücüler,
– keskin metal kazýyýcýlar!
51
Arýzalarda - Ne Yapmalý?
. . . gösterge tablosu kararmýþsa?
Elektrikli cihazlarýn tamirleri sadece
üretici firma tarafýndan eðitilmiþ
yetkili uzman personel tarafýndan
yapýlmalýdýr. Hatalý tamirler kullanýcý
için ciddi tehlikeler yaratabilir.
Aþaðýda sözü edilen arýzalarý kendiniz
de giderebilirsiniz:
Ne yapmalý , eðer . . .
. . . bir program baþlatýlamýyorsa?
Þunlarý kontrol ediniz:
^ Cihaz kapaðý kapalý mý?
^ Çalýþtýrma kilidi devrede mi
("Çalýþtýrma Kilidi" bölümüne bakýnýz)
^ göstergede "kapak" yazýsý olabilir.
Kapak uzun bir süreden beri
(yaklaþýk 20 dakika)açýlmamýþ olabilir
("kapak" uyarýsýna bakýnýz.)
^ Fiþ prize düzgün takýlmýþ mý?
^ cihaz, voltaj veya baþka bir arýza
nedeniyle evdeki sigorta atmýþ olabilir
(fiþi prizden çekiniz, yetkili servisi
arayýnýz, "Müþteri Hizmetleri" böl.bak.)
. . . piþirme iþleminden sonra
fýrýndan bir ses geliyorsa?
Bu bir arýza deðildir!
Piþirme iþleminden sonra fýrýn içindeki
nemin daðýlmasý ve kumanda paneline
ve dolaplara yapýþmamasý için soðutma
faný bir süre daha çalýþmaya devam
eder.
Fan otomatik olarak kapanýr.
52
Þunlarý kontrol ediniz:
^ güncel saat kapatýlmýþ olabilir (birkaç
saniye m tuþunu basýlý tutunuz).
^ Gece karartmasý devrede olabilir.
. . . döner tabla aksayarak
dönüyorsa?
^ Taban ile çemberin hareketli
makaralarý arasýnda kirler birikmiþ
olabilir, kontrol ediniz.
^ Döner tabla ile alýcýnýn temas
noktalarý kirlenmiþ olabilir, kontrol
ediniz.
Buradaki kirleri temizleyiniz.
. . . ayarlanan süre sonunda besinler
yeterince çözülmemiþ, ýsýnmamýþ
veya piþmemiþse?
^ Ayarladýðýnýz süre için uygun bir güç
seçilip seçilmediðini kontrol ediniz.
Güç kademesi ne kadar düþük olursa
süre o kadar artar.
^ Programýn kesilip kesilmediðini veya
tekrar baþlatýlýp baþlatýlmadýðýný kontrol ediniz.
. . . mikrodalga çalýþmaya devam
ediyor, fakat fýrýn içi lambasý
yanmýyorsa?
^ Cihazý alýþtýðýnýz gibi kullanmaya
devam edebilirsiniz, fakat lamba
bozuktur. Lambayý deðiþtirmek
isterseniz, yetkili servise haber
veriniz.
Arýzalarda - Ne Yapmalý?
. . . Cihaz çalýþýrken alýþýlmadýk sesler
geliyorsa?
Aþaðýdaki hususlarý kontrol ediniz:
^ Besinler aluminyum folyo ile örtülmüþ
müdür?
Aluminyum folyoyu çýkarýnýz.
^ Madeni kaplar kullanýldýðý için,
kývýlcým oluþup oluþmadýðýný kon,
"Kaplar ile Ýlgili Bilgiler" bölümüne
bkz.
. . . Göstergedeki güncel saat doðru
deðilse?
Elektrik birkaç dakikadan uzun kesilirse,
süre saat 12:00 konumuna döner.
. . . mikrodalga cihazý piþirme-,
ýsýtma-, çözme iþlemi sýrasýnda
kapanýyorsa?
Hava sirkülasyonu yeterli olmayabilir.
Þunlarý kontrol ediniz:
^ Hava giriþ çýkýþýnýn önü kapatýlmýþ
olabilir.
Buradaki eþyalarý kaldýrýnýz. Cihazýn
fazla ýsýnmasý sonucunda bir güvenlik
önlemi olarak cihaz kapatýlýr. Bir
soðuma devresinden sonra piþirme
iþlemi devam eder.
Cihaz bu þekilde kendiliðinden sýk sýk
kapanýyorsa, yetkili servise haber
veriniz.
Güncel saatin yeniden ayarlanmasý
gerekir.
^ Güncel saati düzeltiniz.
. . . yemekler çok çabuk soðuyorsa?
Mikrodalgalarýn özelliðine baðlý olarak,
sýcaklýk önce besinlerin kenarlarýna
sonra da ortasýna doðru ilerler.
Besinler yüksek mikrodalga gücü ile
ýsýtýlýrsa, besinlerin dýþý sýcak ortasý
soðuk olabilir. Sonradan uygulanan ýsý
dengelemesi ile besinler ortada daha
sýcak dýþta ise daha soðuk hale gelir.
Bu nedenle, özellikle farklý bileþimleri
olan menülerde, ýsýtmaya daha düþük
güçte baþlamak ve buna uygun olarak
daha uzun süre ýsýtmak mantýklý olur.
Bu hata daha önce verilen
açýklamalar ýþýðýnda ortadan
kaldýrýlamýyorsa cihazýn kasasýný asla
açmayýnýz!
Mikrodalga fýrýn ancak üretici
firmanýn eðitmiþ olduðu yetkili ve
uzman personel tarafýndan tamir
edilebilir.
53
Müþteri Hizmetleri
Kendinizin gideremediði hatalar için
lütfen:
– Miele Merkez Müþteri Hizmetlerine
baþvurunuz.
Merkez müþteri hizmetleri telefon
numarasýný bu kullanma kýlavuzunun
arka sayfasýnda bulacaksýnýz
Müþteri hizmetleri sizden cihazýn
modelini ve seri numarasýný soracaktýr.
Bu bilgiler cihazýn içindeki tip etiketinde
yazýlýdýr.
Garanti Süresi ve Garanti
Þartlarý
Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr.
Garanti þartlarý ile ilgili ayrýntýlý bilgileri
cihazla birlikte verilen garanti
kitapçýðýndan öðrenebilirsiniz.
54
Elektrik Baðlantýsý
Elektrik baðlantýsýný yapmadan önce
cihazýn hasarsýz olduðundan emin
olunuz. Hasarlý bir cihazý asla
çalýþtýrmayýnýz!
Mikrodalga cihazý 50Hz, 220-240 voltluk
alternatif akým için uygun fiþ ve tesisat
ile donanmýþ olarak teslim edilir.
Sigorta sistemi þöyle olmalýdýr: 10-A-L
otomatik sigorta ya da 10 A'lýk bir
sigorta ile korunan bir topraklý prize
baðlantý yapýlmalýdýr.
Elektrik baðlantýsý ancak
koruyucu-toprak hattý bulunan prizlere
yapýlabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100
standartlarýna uygun olmalýdýr.
Cihaz, prize her an ulaþýlabilecek
þekilde yerleþtirilmelidir.
Kullanýcý prize ulaþamýyorsa veya sabit
bit baðlantý yapýlacaksa, o zaman
tesisata bir ayraç mekanizmasý
eklenmelidir.
Ayraç mekanizmasý olarak, 3mm kontak
deliði bulunan bir þalter kullanýlabilir.
Sigortalar ve akým koruyucular bu
görevi yerine getirebilir (EN 60335).
Gerekli baðlantý bilgilerini cihazdaki
tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Bu
bilgilerin evinizdeki þebeke verileri ile
uyuþmasý þarttýr.
Baðlantý kablosunun hasar görmesi
durumunda, bu özel kablo üretici firma
tarafýndan eðitilmiþ uzman personel
tarafýndan deðiþtirilebilir.
Bu ürün Avrupa standartlarý 55011 sayýlý
normuna uygundur. Cihaz N2 grubu, B
sýnýfý standart kategorisine dahildir. N2
grubunun anlamý cihazýn amacýna
uygun olarak yüksek frekanslý enerjinin
elektromanyetik ýþýnlar formunda
besinlerin ýsýtýlmasý için kullanýlmasý
demektir. B sýnýfý açýklamasý ise cihazýn
evlerde kullanýlmasýnýn uygun olacaðý
anlamýný taþýr.
Bu cihaz farklý voltajlara sahip prizlere
veya güneþ enerjisi yoluyla elde edilen
akýmlara baðlanamaz. Aksi halde cihaz
daha açýlýrken güvenlik nedeniyle
otomatik olarak kapanýr. Elektronik
bozulabilir!
Ayný þekilde cihaz ekonomik prizlere
takýlamaz, bu sistemde cihaza giren
enerji miktarý azaltýldýðýndan, cihaz çok
fazla ýsýnýr.
55
Montaj
Mikrodalga cihazýnýn montajýnda
cihazýn önündeki hava deliklerinin
kapanmamasýna dikkat ediniz.Bu
nedenle hava deliklerinin önü
kapatýlmamalýdýr!
Yandaki mutfak dolabýna 2,5 mm ve
cihazýn üstünde en az 4 mm bir
boþluk bulunmalýdýr.
Cihaz niþ yüksekliði 350 mm olan bir
yüksek dolap- veya üst dolap içine
monte edilebilir ve ayrýca niþ yüksekliði
360mm olan bir yüksek dolap için
düþünülebilir.
Montaj Ölçüleri
M 8160-2
56
Doðrudan bir ocaðýn üstündeki üst
dolaba montaja emniyet açýsýndan
izin verilemez.Ara mesafe olarak en
az 85 cm bulunmalýdýr.
Cihazý taþýmak için gövdesinden
tutunuz, çerçevelerinden tutmayýnýz.
Çerçeveler cihazýn aðýrlýðýný
çekemez.
Montaj
M 8150-2
Montaj Malzemesi
Aþaðýdaki malzemeler aksesuar olarak
verilmektedir:
57
Montaj
Montaj Talimatý
Mikrodalga cihazý ancak monte
edildikten sonra kullanýlabilir.
Aksesuarýn içinde üç adet ara çýta
vardýr ve bunlardan birisi saðdaki
mutfak dolabýna (R), diðeri soldaki
mutfak dolabýna (L) monte edilmek
üzere verilmektedir. Ahþap kalýnlýðý 16
veya 19 mm olabilir.
^ Dolabýn kalýnlýðýna uygun ara çýtayý
bir seçiniz.
^ Diðer askýlarý saðdaki çýtaya
baðlayýnýz.
^ Sabitlemeden önce vidalanacak yerin
en az 16 mm olmasýna dikkat ediniz.
58
1. Niþ Yüksekliði 350 mm
^ Her iki dolap tarafýnda ara parçanýn
alt kenarýndan niþ tabanýna kadar 337
mm bir boþluk iþaretleyiniz.
^ Ara çýtanýn alt kenarýný iþaretlenen
yere tutunuz ve ara çýtayý yandaki
dolabýn üstüne bastýrýnýz.
^ Her iki çýtayý da sabitlemek için birer
vida ile vidalayýnýz, diðer vidayý uzun
deliðin ortasýna yerleþtiriniz.
Uzun delik sayesinde ayar yapmak
olanaðý vardýr, bunun dýþýnda kalan
delikler yeni bir vidalama
gerektiðinde kullanýlýr.
Montaj
2. Niþ Yüksekliði = 360 mm
^ Bütün aksesuarý ve döner tablayý ve
çemberi fýrýnýn içinden çýkartýnýz.
^ Mikrodalga cihazý yan yana doðru
yatýrdýðýnýzda, ön çerçeve masa
kenarýndan dýþarý taþmamalýdýr.
^ Cihazýn üç ayaðýnýn vidalarýný
sökünüz ve bunun yerine ayný
vidalarla üç yüksek cihaz ayaðýný
vidalayýnýz.
^ Mikrodalga cihazýný dolabýn içine
sürünüz. Bu arada fiþi ve kablosu
dolabýn içinden geçiriniz.
^ Kýsa ara çýtayý kýsa vidalarla cihazýn
alt tarafýna vidalayýnýz.
^ Ara çýtanýn alt kenarýndan niþ
tabanýna kadar olan mesafe ölçüsü
olarak her iki dolap yanýna 347mm
iþaretleyiniz.
^ "1. Niþ Yüksekliði = 350 mm"
paragrafýnda yazýldýðý gibi montaja
devam ediniz.
^ Cihazý ön çerçeve ile sabitleyiniz,
bunun için askýlara doðru kaldýrýnýz ve
yerine yerleþtiriniz.
^ Üst çerçevenin kenarýna bastýrarak
cihazýn yerine tam oturup
oturmadýðýný kontrol edebilirsiniz.
^ Hizalamayý kontrol ediniz.
^ Mikrodalga cihazý elektriðe
baðlayýnýz.
59
Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 3312
M 8150-2, M 8160-2
M.-Nr. 09 473 150 / 00

Benzer belgeler

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz - Garland

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz - Garland Eðer kapýnýn lastikleri bozulmuþsa,fýrýn ehliyetli,onaylý bir Teknisyen tarafýndan tamir edilmelidir. Bütün servis ve tamirler ehliyetli,onaylý bir Teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr. Eðer elektrik ...

Detaylı

Hotpoint Ariston MWAZ 323 IX/HA

Hotpoint Ariston MWAZ 323 IX/HA 7) Bu uyarýlar fýrýn kapaðý açýk olduðu zamanlar içindir: fýrýn kapaðýna aðýr cisimler koymayýn ya da cihaz devrilebileceðinden kapaðý aþaðýya doðru bastýrmayýn. Sýcak kaplarý ya da tepsileri (örn....

Detaylı