Hotpoint Ariston MWAZ 323 IX/HA

Transkript

Hotpoint Ariston MWAZ 323 IX/HA
Hotpoint Ariston
MWAZ 323 IX/HA
Mikrodalga Fırın
Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
ÝÇÝNDEKÝLER
1. BÖLÜM - GENEL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Önemli güvenlik uyarýlarý.......................................................................................sayfa 40
Teknik bilgi..........................................................................................................sayfa 50
Fýrýný çalýþtýrmadan önce.....................................................................................sayfa 50
Mevcut aksesuarlar...............................................................................................sayfa 60
Kullanýlacak fýrýn kaplarý........................................................................................sayfa 70
Fýrýn kullanýmý için genel kurallar/öneriler...............................................................sayfa 80
2. BÖLÜM - KONTROL VE AYAR KONUMLARININ KULLANIMI
2.1 Saat ayarý...........................................................................................................sayfa 90
2.2 Piþirmeyi programlama.........................................................................................sayfa 10
2.3 Donmuþ yiyecekleri çözmek ve piþirme için otomatik iþlemler................................ sayfa 12
2.4 Önceden hafýzaya alýnan tarifleri hatýrlama
(‘Otomatik fonksiyon’tuþlarý).................................................................................sayfa 13
2.5 Çabuk tekrar-ýsýtma.............................................................................................sayfa 13
2.6 Çocuk kilidi özelliði..............................................................................................sayfa 13
2.7 Döner tabak durdurma tuþu..................................................................................sayfa 13
2.8 Hafýzaya alýnan süre fonksiyonu.......................................................................... sayfa 13
3.BÖLÜM - FIRIN KULLANIMI:ÖNERÝLER VE PÝÞÝRME TABLOLARI
3.1 Donmuþ yiyeklerin çözülmesi...............................................................................sayfa 19
3.2 Tekrar ýsýtma........................................................................................................sayfa 20
3.3 Baþlangýç yemekleri ve makarnalarýn piþirilmesi.....................................................sayfa 21
3.4 Etlerin Piþirilmesi.................................................................................................sayfa 21
3.5 Yan yemeklerin ve sebzelerin piþirilmesi..............................................................sayfa 22
3.6 Balýk piþirme........................................................................................................sayfa 23
3.7 Tatlý ve keklerin piþirilmesi....................................................................................sayfa 23
3.8 "Otomatik Fonksiyon" tuþlarýyla piþirme/yeniden ýsýtma..........................................sayfa 24
3.9 Ayný anda iki rafta piþirme...................................................................................sayfa 25
4. BÖLÜM - TEMÝZLÝK VE BAKIM
4.1 Temizleme...........................................................................................................sayfa 27
4.2 Bakým..................................................................................................................sayfa 28
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
1
TR
1. BÖLÜM - GENEL BÝLGÝLER
1.1 ÖNEMLÝ GÜVENLÝK UYARILARI
Ýleride yardýmcý olmalarý için aþaðýdaki bilgileri okuyun.
Not: Bu fýrýn ev içi kullanýmda çözdürme, ýsýtma ve piþirme iþlemleri için tasarlanmýþtýr. Bunlar dýþýnda herhangi
bir amaçla kullanýlmamalýdýr.
1) UYARI: Eðer kapak ya da kapaðý çevreleyen kauçuklar hasar görmüþse üretici firma ya da müþteri hizmetlerinde
eðitim görmüþ yetkili bir kiþi tarafýndan tamir edilmediði sürece fýrýn çalýþtýrýlmamalýdýr.
2) UYARI: Yetkili olmayan kiþilerin herhangi bir bakým ya da tamir amacýyla mikrodalga enerjisinin ortaya çýkmasýna
karþý koruma görevi yapan fýrýn kapaðýný çýkarmalarý tehlikelidir.
3) UYARI: Patlama ihtimali olduðu için sývýlar ve diðer yiyecekleri sýzdýrmaz kaplarda ýsýtmayýnýz. Mikrodalga ýsýtmasý
bittiðinde bile patlamaya neden olabileceðinden kýrýlmamýþ ya da katý piþmiþ yumurtalar fýrýnda ýsýtýlmamalýdýr.
4) UYARI: Cihaz yetiþkinler tarafýndan kullanýlmak üzere üretilmiþtir. Çocuklarýn cihazla ya da
kontrol düðmeleriyle oynamalarýna izin verilmemelidir.
Çocuklarýn fýrýný kullanmasýna sadece yeterli bilgi verildiði ve çocuðun yanlýþ kullanýmdan
doðabilecek tehlikeleri anlayabildiði zaman izin verin.
5) Fýrýný kapýsý açýk olduðu durumda güvenlik aygýtlarýna dokunarak çalýþtýrmayýn.
6) Fýrýnýn ön paneliyle kapak arasýna sýkýþmýþ herhangi bir cisim olduðunda fýrýný çalýþtýrmayý
denemeyin. Aþýndýrýcý olmayan deterjanlar ve nemli bir bez kullanarak fýrýn kapaðýnýn içi kýsmýný
(E) her zaman temiz tutun. Fýrýn kapaðý ve ön panel arasýnda kir veya yiyecek artýðý birikmesine
izin vermeyin.
7) Bu uyarýlar fýrýn kapaðý açýk olduðu zamanlar içindir: fýrýn kapaðýna aðýr cisimler koymayýn ya
da cihaz devrilebileceðinden kapaðý aþaðýya doðru bastýrmayýn. Sýcak kaplarý ya da tepsileri
(örn. Ocaktan yeni alýnmýþ olanlar) fýrýn kapaðýna asla koymayýn.
8) Güç kablosu zarar gördüðünde sadece üretici firma ya da yetkili teknisyen tarafýndan deðiþtirilmelidir.
9) Eðer duman oluþursa cihazý kapatýn ya da fiþten çekin ve olabilecek kývýlcýmlarýn sönebilmesi için FIRIN KAPAÐINI
KAPALI TUTUN.
10) Sadece mikrodalga fýrýnlar için uygun olan kaplarý kullanýn. Yangýna neden olabilecek aþýrý
ýsýnmalarý engellemek için plastik, karton, ya da diðer yanýcý kaplar gibi tek kullanýmlýk kaplarda
yiyecek ýsýtýrken, ya da az miktarda yiyecekleri ýsýtýrken fýrýný gözlem altýnda tutmanýz önerilir.
11) Döner tabak uzun süre ýsýtýldýktan sonra hemen suyun altýna koymayýn. Yüksek ýsý farký tabaðýn
kýrýlmasýna neden olabilir.
12) “Sadece mikrodalga” ya da “Kombi mikrodalga” fonksiyonlarýnda içersinde yiyecek olmadan
fýrýný çalýþtýrmamalý, ön ýsýtma yapmamalýsýnýz. Bunlarý yapmanýz fýrýn içersinde kývýlcým
oluþmasýna neden olabilir.
13) Fýrýný kullanmadan önce mikrodalga fýrýn kullanýmý için uygun olan kaplarýn seçildiðinden emin
olun. (“cam gereçler ve benzeri maddeler” bölümüne bakýnýz)
14) Cihaz çalýþýrken kapak ya da dýþ yüzey sýcaklýðý yükselebilir. Bu sýrada fýrýnýn üzerine herhangi
bir þey koymayýnýz. Fýrýnýn içindeki ýsýtýcý ünitelere dokunmayýnýz.
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
2
15) Sývýlar ýsýtýlýrken (su, çay, kahve vb) birden kaynamaya baþlayabilir ve þiddetli bir taþmayla
yanýklara neden olabilir. Bunun olmasýný engellemek için sývýlarý ýsýtmaya baþlamadan önce
ýsýtýlacak kabýn içerisine ýsýya dayanýklý plastik kaþýk ya da cam çubuk koymalýsýnýz. Yine de
kabý tutarken dikkatli olmalýsýnýz.
16) Yangýna neden olabileceði için yüksek alkol oranlý içecekleri ya da çok miktarda yaðý ýsýtmayýn.
17) Biberonlar ve bebek mamasý kaplarý karýþtýrýlmalý ya da çalkalanmalý ve yanýða neden olmamalarý
için tüketilmeden önce sýcaklýklarý kontrol edilmelidir. Normal bir ýsýya ulaþana kadar yiyeceðin
çalkalanýp karýþtýrýlmasý tavsiye edilir.
Piyasada satýlan þiþe sterilize etme kaplarýný kullanýrken, fýrýný açmadan önce kabýn içinde üreticisi tarafýndan
belirlenmiþ miktarda su olduðundan emin olunuz.
1.2 TEKNÝK BÝLGÝLER
ENERJÝ TÜKETÝMÝ sadece fanlý fýrýn fonksiyonunda (CENELEC HD 376 norms)
200 C ye ulaþýlmasý
1 saat boyunca 200 C’de kalýnmasý
Toplam Tüketim
0,35 kWh
1,15 kWh
1,5 kWh
• ÇIKIÞ GÜCÜ – MÝKRODALGA: 1000 W (IEC705)
Ek bilgi için cihazýn üst kýsmýndaki bilgi levhasýna bakabilirsiniz. Bu cihaz elektromanyetik uyum açýsýndan
E.E.C. 89/336 ve 92/31; 89/109/E.E.C. ýsýyla temas eden materyaller direktiflerine uygundur.
1.3 MONTAJ VE ELEKTRÝK BAÐLANTISI
1)
Döner tabak milinin (D) yuvasýna düzgün bir þekilde yerleþmiþ olduðunu kontrol edin.
2)
Fýrýnýn içini yumuþak nemli bir bezle silin.
3)
Nakliye sýrasýnda herhangi bir hasar olup olmadýðýný, kapaklarýn düzgün açýldýðýný kontrol edin.
4)
Desteði (I) daire þeklindeki oluða yerleþtirip döner tabaðý (H) sabitleyin. Mil (D) döner tabaðýn ortasýndaki oluða
yerleþtirilmelidir.
5)
Cihazý güç kapasitesi en az 16 A olan bir prize takýn. Ayrýca fýrýn çalýþýrken sigortalarýn atmasýný engellemek için
evinizdeki ana þalterin 16 amperlik güç kapasitesine sahip olduðundan emin olun.
6)
Kullanýmdan önce evdeki voltajýn bilgi etiketi üzerinde gösterilenle ayný olup olmadýðýndan ve düzgün topraklama
yapýldýðýndan emin olun. Üretici firma bu güvenlik düzenlemesine uygun olmayan durumlarla ilgili sorumluluk
kabul etmemektedir.
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
3
TR
1.4. MEVCUT AKSESUARLAR
ALT TEL IZGARA
Sadece fanlý fýrýn konumunda:
Tüm geleneksel piþirmeler, özellikle kekler
için uygundur.
ÜST TEL IZGARA
Sadece ýzgara konumunda
Izgara yapýlan tüm yiyecek türleri için
DÖNER TABAK
Döner tabak tüm konumlar için kullanýlabilir.
DÝKDÖRTGEN IZGARA
Sadece fanlý fýrýn için: geniþ dikdörtgen
kaplarda her tür geleneksel piþirme için
uygundur. Yiyecekler piþirme esnasýnda
karýþtýrýlmalýdýr. Rafý doðrudan fýrýnýn alt
kýsmýna koyun. Döner tabak (H) yerinde
kalabilir.
Bu raf mikrodalga kullaným için uygun
deðildir.
ORTA TEL IZGARA
Sadece mikrodalga fonksiyonu
ÝKÝ RAFTA AYNI ANDA piþirmenin her türü
için uygundur. (ör. Çok miktardaki yiyecekler
ya da birbirinden farklý yiyecekler) sayfa
44’teki talimatlara bakýnýz.
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
4
Kombi mikrodalga ve fanlý fýrýn ve
mikrodalga + ýzgara:
Et, patates, basý mayalý kekler,
tatlýlar ve ograten yemeklerin
(ör.lazanya) hýzlý piþirilmesi için
1.5 KULLANILACAK FIRIN KAPLARI
"Sadece mikrodalga” ve “Kombine mikrodalga” konumlarýnda, her türlü cam (tercihen pyrex), seramik, porselen ve kilden
yapýlmýþ tüm kaplar, üzerinde süsleme ve metal parçalar (yaldýzlý süsler, sap, taban vb) olmadýðý sürece kullanýlabilir.
“Sadece mikrodalga” konumunda ýsýya dayanýklý plastik kaplar da kullanýlabilir. Eðer bir kabý kullanmak konusunda tereddüt
ediyorsanýz basit bir test yapabilirsiniz. Boþ kabý fýrýnýn içine yerleþtirin ve maksimum güçte 30 saniye bekletin. (“sadece
mikrodalga” konumunda)
Eðer kap hala soðuksa ya da hafif ýsýnmýþsa mikrodalgada piþirme için uygun demektir.
Eðer çok sýcaksa ve kývýlcýmlar görünüyorsa uygun deðildir.
Metaller, tahta ve kristal kaplar mikrodalgada piþirme için uygun deðildir.
Hatýrlatmakta fayda görülen bir konu da, mikrodalga fýrýnlar tabaðý deðil yemeði ýsýttýðýndan yemeði servis yapacaðýnýz
tabakta piþirmek mümkündür. Dolayýsýyla tencere kullanýp yýkamanýza gerek kalmayacaktýr. Ancak yemeðin ýsýsý piþirilen
kaba geçebileceðinden fýrýn eldiveni kullanmanýz gerekebilir.
Eðer fýrýnýn “sadece fanlý fýrýn” ya da sadece ýzgara” ayarlarý varsa her tür kap kullanýlabilir.
Aþaðýdaki tabloda bulunan bilgileri inceleyiniz.
Cam
Seramik
Cam
Pyrex
Kil
Gümüþ
folyo
Plastik
Kaðýtveya
Karton
Metal
Kaplar
"Sadece Mikrodalga"
EVET EVET EVET EVET HAYIR EVET EVET HAYIR
"Kombi"
HAYIR EVET EVET EVET HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR
"Sadece fan"
"Sadece Izgara"
HAYIR EVET EVET EVET EVET HAYIR HAYIR EVET
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
5
TR
1.6. MÝKRODALGA FIRINI KULLANMANIN GENEL KURALLARI
Mikrodalgalar ýþýk dalgalarý (örn. Güneþ ýþýðý gibi) þeklinde doðada var olan elektromanyetik
radyasyon içerirler. Fýrýn içersinde bu dalgalar bütün yönlerden gelerek yiyeceklerin içine
nüfuz ederler ve bu yiyecekler içindeki su, yað ve þeker moleküllerini ýsýtýrlar.
Sadece gýda maddesinde çok çabuk bir biçimde ýsý meydana gelmektedir, ki bu arada kap
dolaylý olarak sýcak yemekten ýsý iletilmesiyle ýsýtýlmaktadýr. Böylece yemeðin kaba yapýþmasý
engellenir ve piþirme esnasýnda mümkün olduðunca az yað kullanýlmasý, hatta bazý durumlarda
hiç yað kullanýlmamasý saðlanmýþ olur.
Yað kullanýlmadýðý için mikrodalga ile piþirme saðlýklý ve düþük kalorili olarak
deðerlendirilmektedir. Geleneksel yöntemlere nazaran piþirme düþük sýcaklýklarda
gerçekleþmekte, böylece gýdalar daha az su kaybetmekte ve besleyici deðerleri ve tatlarý
kaybolmamaktadýr.
Mikrodalga ile piþirme için genel kurallar
1)
Ýleriki sayfalarda verilen piþirme sürelerine uyacaksanýz, gýda maddesi miktarýnýn
arttýrýlmasý durumunda piþirme süresinin de artýrýlmasý gerektiðini ve tersi durumlarda da
azaltýlmasý gerektiðiniz unutmayýnýz. ‘Dinlenme sürelerine’ mutlaka uyulmalýdýr. Dinlenme
süresi denildiðinde yemeðin piþmesinden sonra ýsýnýn içte daðýlýmýný mümkün kýlmak
için gerekli süre anlaþýlmalýdýr. Örneðin et sýcaklýðý dinlenme sýrasýnda 5-8 C artmaktadýr.
Dinlenme zamanlarý fýrýnýn içinde de dýþýnda da geçirilebilir.
2)
Yapmanýz gereken temel þeylerden biri piþirme sýrasýnda yemeði birkaç kez karýþtýrmaktýr.
Bu, ýsý daðýlýmýnýn daha düzenli olmasýný saðlarken yemeðin piþme süresinin de
kýsaltacaktýr.
3)
Ayný zamanda yiyeceði piþirme sýrasýnda çevirmeniz de önerilir. (özellikle rosto, bütün
tavuk ya da tavuk göðsü gibi yiyecekleri)
4)
Derisi, kabuðu ya da zarý olan yiyeceklerin (elma, patates, domates, balýk vb)
içindeki buharýn dýþarý çýkarak parçalanmamalarý için birkaç yerinden çatalla
delmenizi öneririz.
5)
Eðer ayný yiyecekten birden fazla porsiyon piþiriyorsanýz (örneðin haþlanmýþ patates)
eþit olarak piþebilmeleri için yuvarlak bir kap içine daire þeklinde yerleþtirin.
6)
Mikrodalga fýrýnda piþirmeyi ne kadar düþük sýcaklýkta yaparsanýz o kadar uzun süreye
ihtiyacýnýz olacaktýr. Oda sýcaklýðýndaki yiyecekler buzdolabýndan çýkmýþ olanlara göre
daha çabuk piþerler.
7)
Yiyecekleri her zaman döner tabaðýn ortasýna yerleþtiriniz.
8)
Fýrýnýn içersinde veya hava çýkýþýnda buharlaþmanýn olmasý normaldir. Buharlaþmayý
azaltmak için streç film, yaðlý kaðýt, cam kapak ya da ters çevrilmiþ bir tabakla
yiyeceklerin üzerini kapatýn. Ayrýca su içeren yiyecekler, örneðin sebzeler,
kaplandýklarý zaman daha iyi piþerler. Yiyecekleri kaplamak fýrýnýn içinin de daha
temiz kalmasýný saðlar. Mikrodalga fýrýnlar için uygun olan streç filmler kullanýn.
9)
Yumurtalarý kabukluyken piþirmeyin. Fýrýnýn içinde oluþan basýnç piþirme iþlemi sona
erdikten sonra bile yumurtalarýn patlamasýna neden olabilir. Eðer çýrpýlmýþ halde deðillerse
daha önceden piþirilmiþ yumurtalarý bile ýsýtmayýn.
10) Vakumlanmýþ paketleri ýsýtmadan ya da piþirmeden önce kapaklarýný açmayý unutmayýn.
Kabýn içindeki basýnç yükseldiðinde patlamasýna neden olabilir.
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
6
2. BÖLÜM - KONTROLLERÝN VE KONUMLARIN KULLANILMASI
2.1 SAAT AYARI
•
Cihaz ilk kez elektriðe baðlandýðýnda ya da bir kesintiden sonra ekranda 4 çizgi görülür (——)
1
tuþuna basýn (6). (göstergede
saat yanýp söner)
2
düðmesini (14) çevirerek
istediðiniz saati ayarlayýn.
(göstergede saat yanýp söner)
3
tuþuna (6) tekrar basýn.
(göstergede dakika yanýp söner)
4
düðmesini (14) çevirerek
istediðiniz dakikayý ayarlayýn.
(göstergede dakika yanýp söner)
5
düðmesine (6) tekrar basýn.
(gösterge ayarlanan zamaný
gösterir)
•
Ayarlama yapýldýktan sonra deðiþtirmek isterseniz
•
Konum ayarý yaptýktan sonra da zamaný görüntülemek mümkündür. Bunun için
boyunca göstergede görülecektir).
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
tuþuna (6) bastýktan sonra yukarýdaki adýmlarý izleyin.
7
tuþuna (6) basýn. (zaman 2 saniye
TR
2.2. PÝÞÝRMEYÝ PROGRAMLAMA
1
GÖSTERGE
KONUM SEÇÝMÝ
FUNCTION (Fonksiyon) tuþuna
(3) basýn ve 1. göstergede görülen
konumlardan birini seçin.
Kullanýlabilecek
konumlar
þunlardýr:
GÖSTERGE
KONUM SEÇÝMÝ
Sadece Mikrodalga
Kombine Mikrodalga
Donmuþ yiyeceklerin otomatik
çözülmesi
Sadece fanlý fýrýn
Kombi mikrodalga ve fanlý fýrýn
Sadece ýzgara
2
düðmesini (14) çevirerek
piþirme süresini ayarlayýn.
Piþirme süresine seçebilmek için
her zaman bölüm 3’teki tablolara
bakýn
3
Sadece mikrodalga, Kombi
mikrodalga+fanlý fýrýn ve Kombine
mikrodalga+ýzgara kullanýmýnda:
GÜÇ SEVÝYESÝ tuþuna (5) göstergede güç seviyesi istenen noktaya gelip 2. göstergede Watt cinsinden yanýp sönmeye
baþlayana kadar tekrar ederek basýn. Güç seviyesinin seçmek için her zaman 3. bölümdeki tablolardan yararlanýn.
Not: •
donmuþ yiyeceklerin otomatik olarak çözülmesi konumunda güç seviyesi seçmeniz gerekmemektedir.
•
Kombi mikrodalga+fanlý fýrýn fonksiyonunda seçilebilecek maksimum güç 750 Watt’týr.
•
GÜÇ SEVÝYESÝ tuþuna (5) basarak piþirme sýrasýnda bile güç seviyesini deðiþtirebilirsiniz.
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
8
4
Sadece kombi mikrodalga +
fanlý fýrýn ve
fanlý fýrýn
konumlarýnda
TEMP.C tuþuna (4) 2. göstergede istediðiniz sýcaklýk görünene kadar basýnýz. Sýcaklýk seçimi için her zaman 3. bölümdeki
tabloya bakmanýzý öneriyoruz.
Not: •
Piþirme baþladýðýnda 2. gösterge fýrýn içersindeki gerçek sýcaklýk artýþýný gösterecektir.
•
Ayarlanan ýsýya ulaþýldýðýnda 3 adet bip sesi duyulacaktýr. Bundan sonra göstergede ayarlanan sýcaklýk
görünecektir.
•
Piþirme sýrasýnda da TEMP.C tuþuna (4) basarak ayarladýðýnýz güç seviyesini deðiþtirebilirsiniz.
5
Not:
START
tuþuna (13) basarak piþirmeyi baþlatýnýz. 1. göstergede piþirme
baþlangýcýna kadar geri sayým ve seçilen fonksiyonda bulunuyorsa, 2.
göstergede fýrýn sýcaklýðý görünecektir.
herhangi bir nedenle piþirme baþlamadýðýnda tüm ayarlamalar 2 dakika içinde sýfýrlanacaktýr.
6
Piþirme bittiðinde sesli bir sinyal duyulur (3 bip) ve ekranda
(son)yazýsý
görülür. Kapaðý açarak yiyeceði dýþarý çýkarýn. (göstergede saat ve fýrýn hala
sýcaksa
yazýsý görünecektir. Aþaðýdaki nota bakýnýz).
Not:
• piþirme sýrasýnda herhangi bir zaman kapaðý açarak kontrol etmek mümkündür. Kapaðýn açýlmasýyla mikrodalga
yayýlýmýna ara verilir ve kapak tekrar kapatýlýp START
tuþuna (13) basýlana kadar fýrýnýn çalýþmasý durur.
•
•
Herhangi bir nedenle kapaðý açmadan piþirmeyi durdurmak istediðiniz zaman STOP
Piþirmeyi bitirmek için aþaðýdaki gibi devam ediniz:
-
eðer fýrýn kapaðý açýksa STOP
-
eðer kapak kapalýysa ve piþirme devam ediyorsa STOP
(12) tuþuna iki kere basýn. Göstergede tekrar saat
görünecektir.
Bu model fýrýn çok ýsýndýðýnda (örneðin bir yiyecek uzun süre piþirildiðinde) otomatik olarak devreye giren bir soðutma
•
tuþuna basmanýz yeterlidir.
(12) tuþuna bir kez basýnýz.
sistemiyle donatýlmýþtýr. Bu sistem devredeyken 1. göstergede
çalýþacaktýr (soðuma bittiðinde otomatik olarak kapanýrlar).
yazýsý görünecektir. Fanlar ve fýrýn ýþýklarý
Her piþirme iþlemi sonunda fýrýn ýþýðý ve soðutma faný fýrýnýn kapaðý açýlana kadar çalýþmaya devam edecektir.
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
9
TR
2.3. DONMUÞ YÝYECEKLERÝN OTOMATÝK OLARAK ÇÖZÜLMESÝ VE OTOMATÝK PÝÞÝRME ÝÞLEMLERÝ
Donmuþ yiyecekleri otomatik çözdürme ve otomatik piþirme iþlemlerinin ayarlanmasý için aþaðýdakileri uygulayýnýz:
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
1
FONKSÝYON tuþuna (3) iki kere
basarak donmuþ yiyeceklerin
otomatik olarak çözülmesi
konumunu ayarlayýn. Göstergede
otomatik çözülme ile ilgili sembol
belirir.
2
düðmesini (14) çevirerek
donmuþ yiyeceklerin çözülmesi
için gereken süreyi dakika olarak
ayarlayýn.
3
Ýlgili göstergeler ekranda belirene
kadar FONKSÝYON tuþu (3) ile
istediðiniz piþirme konumunu
seçin. (ör.kombi mikrodalga+ fanlý
fýrýn kullanýmý)
4
Piþirme süresini, fonksiyonda
varsa mikrodalga güç süresini
ayarlayýn ve fýrýn sýcaklýðýný önceki
bölümde belirtildiði gibi ayarlayýn
(par. 2.2)
5
START tuþuna (13) basýn. Donmuþ yiyeceklerin çözdürülmesinde normal
piþirmeye geçerken bir sinyal sesi duyulacaktýr.
10
2.4. ÖNCEDEN HAFIZAYA KAYDEDÝLEN TARÝFLERÝ HATIRLAMA ("OTOMATÝK FONKSÝYON" TUÞLARI)
1
Ýstediðiniz “Otomatik Fonksiyon” tuþuna basýn. (ayarlanmýþ olan süre ve
derecenin göstergeleri ekranda yanýp söner ve önceden hafýzaya alýnmýþ
konum ve güç seviyesi göstergeleri açýlýr.) en uygun menü için bölüm 3.8’e
bakýn.
2
Piþirmeyi baþlatmak için START
3
Ayarlanan sürenin sonunda 3 uzun bip sesi duyulur ve ekranda “END” yazýsý
görülür.
tuþuna (13) basýn.
2.5. ÇABUK TEKRAR ISITMA
Bu konum küçük miktarda yiyeceklerin veya içeceklerin ýsýtýlmasý için kullanýlýr.
•
•
START
tuþuna (13)basýn; fýrýn 30 saniye kadar maksimum güçte çalýþýr. Bir kez daha tuþa basarak süreyi 30 saniye
aralýklarla 3 dakikaya kadar arttýrabilirsiniz.
Bu konumun aktif hale gelebilmesi, yiyecek fýrýna yerleþtirildikten sonra 1 dakika içinde uygulanmasýyla mümkün olur.
Çabuk tekrar ýsýtma yarým kalmýþ piþirme iþlemini tekrarlamak için de kullanýlýr.
Piþirme iþlemi baþlar baþlamaz programlama süresi
düðmesi (14) ile maksimum 60 dakikalýk süreye kadar deðiþtirilebilir.
2.6. ÇOCUK KÝLÝDÝ ÖZELLÝÐÝ
Fýrýnda piþirme devam ederken önceden ayarlanmýþ piþirme sürelerinin kurcalanmasýný engelleyen bir güvenlik cihazý
bulunmaktadýr. Bu cihaz sayesinde yemek piþerken yanlýþlýkla piþirme süresinin uzatýlmasýyla yemeðin yanmasý engellenir.
Emniyet cihazýný devreye sokmak için:
•
•
5 saniye kadar STOP
düðmesini (12) basýlý tutun.
Kýsa bir bip sesi duyulur: bu sesten sonra piþirme sýrasýnda süreyi deðiþtirmek mümkün olmayacaktýr.
•
Önceden aktif hale getirilmiþ emniyet cihazýný devreden çýkarmak için bip sesi duyulana kadar STOP
basýlý tutun.
tuþuna (12)
2.7 DÖNER TABAK DURDURMA TUÞU
Dönemeyecek þekilde olan geniþ kaplar/tabaklar (ya da kulplu kaplar) kullanýldýðýnda döner tabak durabilir. Bir piþirme
fonksiyonu ayarlandýktan sonra DÖNER TABAK DURDURUCU tuþuna (15) basýn: yukarýda sað tarafta LED yanýp sönmeye
baþlayacaktýr.
START tuþuna bastýktan sonra LED 5 kez yanýp sönecektir ve ayarlama zamanýna kadar kalacaktýr. En iyi sonuç için
piþirme sýrasýnda birçok kez karýþtýrýlmalýdýr. DÖNER TABAK DURDURUCU fonksiyonu fýrýn tekrar kullanýlana, DÖNER
TABAK DURDURUCU tuþuna tekrar basýlana kadar çalýþacaktýr. “Sadece mikrodalga” fonksiyonunda uygun olan güç
seviyesi 750 W’dýr. (Döner tabak durdurucu tuþuna basýldýðýnda elektronik kontrolle otomatik olarak azalacaktýr.)
2.8. "MEMOTÝME" (HAFIZAYA ALINAN SÜRE) FONKSÝYONU
Bu fonksiyon, fýrýn çalýþmaz durumdayken piþirme süresinin 60 dakikaya kadar ayarlanmasýný saðlar.
•
FONKSÝYON tuþuna 2. göstergede 3 adet çizgi görünene kadar basýn ve
•
ayarlayarak START
tuþuyla (13) zaman ayarýný baþlatýn.
Sonunda 3 bip sesi duyulur ve 1. göstergede END yazýsý görülür.
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
11
düðmesini (14) çevirerek istediðiniz süreyi
TR
3. BÖLÜM - FIRINI KULLANMA: UYARILAR VE PÝÞÝRME TABLOLARI
3.1. DONMUÞ YÝYECEKLERÝN ÇÖZÜLMESÝ
•
Metal parçalar içermedikleri sürece (örneðin metal baðlar ve zýmbalar) plastik poþetlere konmuþ, plastik filmlere sarýlmýþ
veya karton kutularda bulunan donmuþ yiyecekler buzlarýnýn çözülmesi için doðrudan fýrýna koyulabilir.
•
Sebzeler, balýklar gibi bazý yiyecekler piþirilmeden önce tam bir çözülme yapýlmasýný gerektirmezler.
•
Ara sýra karýþtýrýldýklarýnda, çevrildiklerinde ve/veya bölündüklerinde haþlanmýþ yiyecekler, yahniler ve et soslarý daha iyi
ve çabuk þekilde çözülürler.
•
Dondurucuya konmadan önce her et parçasýný ayýrýp ayrý olarak poþetlemeniz tavsiye edilir. Bunu yapmanýz piþirmeye
hazýrlanmanýzda önemli bir zaman kazanmanýzý saðlayacaktýr.
•
Çözülmeden hemen sonra ve piþirmeden önce uygulanmasý gereken dinlenme sürelerine uymanýz önem taþýmaktadýr.
Bekletme süresi (dakika olarak) sýcaklýðýn yiyeceðe eþit olarak daðýlmaya devam etmesini saðlamak amacýyla yiyeceðin
beklemeye býrakýldýðý süredir.
"OTOMATÝK BUZ ÇÖZME" KONUMUNDA DONMUÞ YÝYECEKLERÝN
ÇÖZME SÜRELERÝNÝ GÖSTEREN TABLO
MÝKTAR
SÜRE
(dakika)
• Hamburger
• Sosis
1 kg
200 gr
500 gr
250 gr
500 gr
200 gr
300 gr
19 - 21
4-6
10 - 12
5-7
10 - 12
5-7
6-8
BEYAZ ET
• Ördek, hindi
• Bütün tavuk
• Parça tavuk
• Tavuk göðsü
1,5 kg
1,5 kg
700 gr
300 gr
25 - 27
25 - 27
13 - 15
8 - 10
CÝNS
ET
• Rosto (sýðýr, dana)
• Biftek, pirzola, pastýrma
• Güveç, gulaþ
• Kýyma
NOTLAR ÖNERÝLER
Çözme iþleminin ortasýnda tersyüz edin
notuna bakýnýz
Çözme iþleminin ortasýnda tersyüz
edin. Bekletme süresi sona erdiðinde
üzerinde kalan buzlarý temizlemek için
ýlýk suyla yýkayýn.
KULLANILACAK
TEL IZGARA
BEKLETME
SÜRESÝ
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
20
5
10
15
15
10
10
Yok
Yok
Yok
Yok
20
20
10
10
SEBZELER
Donmuþ sebzelerin piþirilmeden önce
çözülmesi gerekmemektedir.
BALIKLAR
• Fileto
• Dilim
• Bütün halde
• Karidesler
300 gr
400 gr
500 gr
400 gr
7-9
8 - 10
10 - 12
8 - 10
Çözülme iþleminin ortasýnda tersyüz
edin.
Yok
Yok
Yok
Yok
7
7
7
7
SÜT/SÜTÜRÜNLERÝ
• Tereyaðý
• Peynir
• Krema
250 gr
250 gr
200 ml
4-6
5-7
7-9
Gümüþ folyo ya da metal parçalarý
ayýrýn. Bekletme sürelerine uyun.
Krema kabýndan çýkarýlýp bir tabaða
koyulmalýdýr.
Yok
Yok
Yok
10
15
5
EKMEK
• 2 orta boy somun
• 4 orta boy somun
• Dilimlenmiþ ekmek
• Dilimlenmiþ kepekli ekmek
150 gr
300 gr
250 gr
250 gr
1-2
2-4
2-4
2-4
Yok
Yok
Yok
Yok
3
3
3
3
MEYVELER
• Çilek, erik, kiraz, kayýsý
• Ahududu
• Böðürtlen
500 gr
300 gr
250 gr
8 - 10
5-7
3-5
Yok
Yok
Yok
10
10
6
Ekmeði doðrudan döner tabaða koyun.
2-3 defa karýþtýrýn.
2-3 defa karýþtýrýn.
2-3 defa karýþtýrýn.
* Bu talimatlar IEC yönetmeliði paragraf 13.3’e (sayfa 2’e bakýn) uygun olarak kýyma çözme testiyle uyumludur.
Kýyma kütlesini ayarlanan sürenin yarýsýnda ters çevirin. Çözülmesi istenen miktar doðrudan döner tabaða
yerleþtirilmelidir. 60705 yönetmeliðine uygun diðer performans testleri ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa
2’de verilen tabloya bakýn.
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
12
3.2. TEKRAR ISITMA
Yiyecekleri tekrar ýsýtma fýrýnýnýzýn yararlýlýðý ve verimliliðini görebileceðiniz iþlevlerden biridir. Geleneksel yöntemlerle
karþýlaþtýrýldýðýnda, mikrodalga fýrýn kullanmak zaman ve enerji tasarrufu saðlar.
• Bir yiyeceðin (özellikle donmuþsa) en az 70 derece sýcaklýkta (çok sýcak olmalýdýr) tekrar ýsýtýlmasý tavsiye edilir. Bu da
yiyeceðin hemen yenemeyecek kadar sýcak olsa da sterilize olmasýný saðlar.
• Önceden piþirilmiþ ya da donmuþ yiyecekleri ýsýtmak için aþaðýdaki kurallarý uygulayýnýz:
- Her zaman yiyecekleri metal kaplardan çýkarýn
- Yiyeceðin doðal lezzetini korumasý ve mikrodalga fýrýnýn temiz kalmasý için yiyeceði (mikrodalga fýrýnlar için uygun
olan) þeffaf film ya da yað geçirmez kaðýtla kaplayýn; yiyeceðin üstü ters çevrilmiþ tabakla da kaplanabilir.
- Eðer mümkünse ýsýtma iþleminin daha düzgün yapýlabilmesi ve hýzlanmasý için yiyeceði sýk sýk karýþtýrýn veya çevirin.
- Yiyecek paketlerinde belirtilen piþirme sürelerine uyun, unutmayýn ki bazý durumlarda bu süreleri uzatmak gerekebilir.
• Donmuþ yiyecekler tekrar ýsýtýlmadan önce çözülmelidir. Yiyeceðin ilk sýcaklýðý ne kadar azsa tekrar ýsýtma süresi de
bir o kadar uzayacaktýr.
Not: Bazý yemekler “otomatik fonksiyonlar” önceden hafýzaya alýnmýþ tarifler programý kullanýlarak da kolaylýkla ýsýtýlabilir.
(sayfa 43’daki tabloya bakýn)
TEKRAR ISITMA SÜRELERÝ TABLOSU
SÜRE
CÝNS
MÝKTAR FONKSÝYON
GÜÇ
(dakika)
NOTLAR ÖNERÝLER
YÝYECEK YUMUÞATMA VE ERÝTME
• Çikolata/þekerli krema
• Tereyaðý
100 gr
50 - 70 gr
500
1000
4-5
0'.10"-0'.15"
Bir kaba koyun. Þekerli kremayý bir kez karýþtýrýn.
Tereyaðýný eritmek için bir dakika ekleyin.
1000
"
0'15"-0'.20"
0'.30"-0'.35"
Metalkapaðýçýkarýn.Biberonunemziðiniçýkarakýsýtýn;ýsýnýndüzenli
daðýlmasýiçinýsýtmadanhemensonrakarýþtýrýn.Kullanmadanönce
sýcaklýðýkontroledin.Odasýcaklýðýndakisütiçinýsýtmasüresidaha
azdýr.Süttozukullandýðýnýzdayangýntehlikesiniönlemekiçintozudüzgün
biçimdekarýþtýrýn.Lütfensterilizesütkullanýn.
"
SOÐULTULMUÞ YÝYECEKLER (5/8°C den) 20/30°C ye kadar
125 gr
"
• Yoðurt
240 gr
"
• Biberon
ÖNCEDEN PÝÞÝRÝLMÝÞ VE SÖÐUTULMUÞ YÝYECEKLER (ilk sýcaklýk 5/8°C) yaklaþýk 70°C ye kadar
400 gr
"
1000
3-5
Marketlerden alýnan herhangi bir önceden ýsýtýlmýþ
• Bir paket lazanya ya da
yiyecek 70°C de ýsýtýlýr. Yiyeceði metal kabýndan
doldurulmuþ makarna
çýkarýp doðrudan servis edilecek tabaða yerleþtirin.
400 gr
"
"
3-5
• Bir paket pirinçli ve/veya sebzeli et
En iyi sonucu elde etmek için yiyeceðin üstü
• Bir paket balýk ve/veya sebze
300 gr
"
"
2-4
kapatýlmalýdýr.
"
400 gr
"
4-6
• Bir tabak et ve/veya sebze
Bir tabak et ve/veya sebze ile herhangi bir porsiyon
• Bir tabak makarna, kaneloni
400 gr
"
"
4-6
çeþidi 70°C de ýsýtýlmalýdýr. Yiyecek herzaman
veya lazanya
doðrudan servis edilecek tabaða yerleþtirilmeli ve
300 gr
"
"
3-5
• Bir tabak balýk ve/veya pilav
üzeri þeffaf film ya da ters çevrilmiþ bir tabakla
kapatýlmalýdýr.
TEKRAR ISITILACAK/PÝÞÝRÝLECEK DONMUÞ YÝYECEKLER (ilk sýcaklýk-18/-20°C) yaklaþýk 70°C ye kadar
400 gr
"
1000
5-7
• Bir paket lazanya veya
Her türlü önceden piþirilmiþ donmuþ yiyecek doðrudoldurulmuþ makarna
dan paketinde ve 70°C de ýsýtýlmalýdýr. Eðer yiyecek
• Bir paket pirinçli ve/veya sebzeli et
400 gr
"
"
4-6
metal kapta ise direk olarak servis yapýlacak tabaða
300 gr
"
"
• Bir paket önceden piþirilmiþ
2-4
yerleþtirip piþirme süresini birkaç dakika arttýrýn.
balýk ve/veya sebze
Yiyeceði paketinden çýkarýp mikrodalga fýrýn için
• Bir paket balýk ve/veya çið sebze
300 gr
"
"
6-8
uygun olan bir kaba yerleþtirin ve üzerini kapatýn.
• Bir porsiyon et ve/veya sebze
400 gr
"
"
5-7
Çið yiyecekleri paketinden çýkarýp mikrodalga için
• Bir porsiyon makarna, kaneloni,
400 gr
"
"
6-8
uygun bir kaba koyarak üzerini kapatýn. Porsiyonlu
veya lazanya
piþmiþ yiyecekler 70°C de ýsýtýlmalýdýr. Donmuþ
"
300 gr
"
3-5
• Bir porsiyon balýk ve/veya pilav
SOÐUTULMUÞ ÝÇECEKLER (5/8°C)YAKLAÞIK 70°C YE KADAR
"
180 cc
• Bir fincan su
"
150 cc
• Bir fincan süt
100 cc
"
• Bir fincan kahve
300 cc
"
• Bir kase çorba
yiyeceði servis edilecek kaba yerleþtirdikten sonra
üzerini ters çevrilmiþ bir tabakla veya Payreks
kapakla örtün. Ortasýnýn iyice ýsýtýldýðýndan emin olun
ve eðer mümkünse karýþtýrýn.
1'30" - 2'
1'.15"-1'.45"
1'.15"-1'.45"
3-4
Isýnýn eþit þekilde daðýlmasýný saðlamak için tüm
içecekler ýsýtýldýktan sonra çalkalanmalýdýr.
Çorbanýn üzerini ters çevrilmiþ bir tabakla
kapamanýzý tavsiye ederiz.
ODA SICAKLIÐINDAKÝ ÝÇECEKLER 20/30° dereceden yaklaþýk 70°C ye kadar
"
1'.15"-1'.45"
• Bir fincan su
180 cc
1000
1 - 1'.30"
150 cc
"
"
• Bir fincan süt
"
0'.45"-1.'15"
100 cc
"
• Bir fincan kahve
"
2-3
300 cc
"
• Bir kase çorba
Isýnýn eþit þekilde daðýlmasýný saðlamak için tüm
içecekler ýsýtýldýktan sonra çalkalanmalýdýr.
Çorbanýn üzerini ters çevrilmiþ bir tabakla
kapamanýzý tavsiye ederiz.
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
1000
"
"
"
13
TR
3.3. ANTRELER, HAMUR ÝÞLERÝ VE GÝRÝÞ YEMEKLERÝNÝN PÝÞÝRÝLMESÝ
Sebze çorbalarý ve diðer çorbalar daha az sývýya ihtiyaç duyarlar çünkü mikrodalga fýrýnda buharlaþma daha az seviyededir.
Yiyecekte sývý kaybýna neden olduðundan tuzu piþirme iþleminin sonunda ekleyin.
Mikrodalga fýrýnda pilav piþirme süresi (makarna için gereken süre gibi) geleneksel þekilde, yani normal fýrýnda piþirme
süresiyle yaklaþýk aynýdýr. Mikrodalga fýrýnda risotto hazýrlamanýn avantajý devamlý olarak karýþtýrma gerektirmemesidir.
(sadece 2-3 defa yeterlidir)
NOTLAR ÖNERÝLER
KULLANILACAK
TEL IZGARA
8
+
8
Piþirilmemiþ makarna için uygundur. Eðer
makarna önceden piþmiþse 8 dakikalýk
MÝKROIZGARApiþirme için yeterlidir.
Alt
Üst üste yýðmaktan kaçýnýn.
Alt
Makarna önceden haþlanmalýdýr.
Alt
Tüm malzemeler mikrodalga kullanýmýna
uygun bir kaba koyulmalý ve üzeri þeffaf filmle
kaplanmalýdýr (mikrodalga 10-12 dakika tam
güce ayarlanmýþ haldeyken 300gr. pirince
750gr. çorba gereklidir.)
Yok
SICAK- SÜRE
(dakika)
LIK
CÝNS
MÝKTAR FONKSÝYON
GÜÇ
• Lazanya
1100 gr
1000
1000
-
• Roma usülü
gnocchi
600 gr
1000
-
12
• Makarna
1500 gr
1000
-
8
• Risotto
300 gr
prinç
1000
-
12-15
800 gr
-
• Pizza
200°C
30
Pizzayý fýrýn kaðýdý ya da kek rafýna koyun.
Fýrýný önceden 200 dereceye ýsýtýn.
Alt
800 gr
-
160°C
40
Bir kek kalýbý kullanýn (fýrýn önceden
ýsýtýlmalýdýr.)
Alt
• Donmuþ
550 gr
Quiche Lorraine
-
190°C
45
Metal levhanýn üzerine koyun (fýrýn önceden
ýsýtýlmalýdýr.)
Alt
• Taze Quiche
Lorraine
3.4. ETLERÝN PÝÞÝRÝLMESÝ
Piþirme iþlemi piþirilecek yiyeceklerin büyüklüðü ve ayný tipte olmasýyla yakýndan ilgilidir. Kebaplar kýzartmalýk etlerden
daha çabuk piþerle çünkü onlar daha küçük ve eþit büyüklükteki parçalardan oluþurlar. Kýzartmalýk etler, tavuklar ve
kebaplarýn kurumasýný engellemek için piþirmeye baþlamadan önce 1-2 bardak su eklemeniz önerilir.
NOTLAR ÖNERÝLER
KULLANILACAK
TEL IZGARA
35-40
Kurumayý engellemek için etin üzerine biraz
yað koyun. Çok fazla sos eklemeyin.
Alt
180°C
22-25
Minimum 500 gr kýyýlmýþ eti yumurta, jambon,
ekmek kýrýntýlarý vb. ile karýþtýrýn. Çok az yað
ve beyaz þarap ekleyin.
Alt
750
-
20
1200 gr
750
190°C
40
850 gr
750
600 gr
1500 gr
500 gr
500
1000
700
190°C
180°C
-
• Dana pirzola
3 parça
• Sosis
• Hamburger
CÝNS
MÝKTAR FONKSÝYON
GÜÇ
SICAK- SÜRE
(dakika)
LIK
• Rostolar
1000 gr
500
190°C
• Bonfile
800 gr
500
• Bonfile
900 gr
• Bütün tavuk
• Parça Tavuk
• Kebaplar
• Gulaþ
• Tavuk göðüs
notuna bakýn.
Yok
Yaðýn akmasýný engellemek için deriyi sýyýrýn.
notuna bakýn.
Alt
25
17-20
Piþirme sýrasýnda bir kez karýþtýrýn.
Alt
Piþirmenin ortasýnda ters çevirin.
Alt
Yok
-
30-35
10-15
Üzerini kapatmadan piþirin ve 2-3 kez karýþtýrýn.
Piþirmenin ortasýnda ters çevirin.
Yok
-
-
16-18
Fýrýný önceden 3dk ýsýtýn. Piþirirken çevirmeyi
unutmayýn çünkü ýsý üstten verilmektedir.
Üst
3 parça
-
-
10-12
Fýrýný önceden 3dk ýsýtýn. Piþirirken çevirmeyi
unutmayýn çünkü ýsý üstten verilmektedir.
Üst
3 parça
-
-
10-12
Fýrýný önceden 3dk ýsýtýn.Piþirirken çevirmeyi
unutmayýn çünkü ýsý üstten verilmektedir.
Üst
Bu talimatlar 60705 yönetmeliði Paragraf 12.3.3’deki piþirme testine uygundur. Kabý þeffaf bir filmle kapatýn.
60705 yönetmeliðine uygun diðer performans testleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için sayfa 2’deki
tabloya bakýn.
Bu talimatlar 60705 yönetmeliði Paragraf 12.3.6 daki piþirme testine uygundur. 60705 yönetmeliðine uygun
diðer performans testleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için sayfa 2’deki tabloya bakýn.
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
14
3.5. YAN YEMEKLERÝN VE SEBZELERÝN PÝÞÝRÝLMESÝ
Geleneksel piþirme yöntemleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda mikrodalga fýrýnda piþen sebzeler besin deðerlerini ve renklerini daha
iyi muhafaza ederler.
Piþirmeye geçmeden önce sebzeleri yýkayarak kabuklarýný soyun.
Daha büyük sebzeler eþit parçalara bölünmelidir.
Her 500 gr sebze için 5 yemek kaþýðý su ekleyin. (daha yüksek lif oranlý sebzeler daha fazla suya ihtiyaç duyarlar.)
Sebzeler her zaman þeffaf filmle örtülmelidir.
Piþirme iþleminin yarýsýnda bir kez karýþtýrýn ve tuzu sonunda ekleyin.
Uyarý: Tablodaki piþirme süreleri yiyeceklerin yapýsý, ilk sýcaklýklarý ve dokularý temel alýnarak belirlenmiþ ve size yardýmcý
olmasý amacýyla oluþturulmuþtur.
CÝNS
MÝKTAR FONKSÝYON
GÜÇ
SICAK- SÜRE
(dakika)
LIK
• Kuþkonmaz
500 gr
1000
-
8-9
• Enginar
300 gr
1000
-
• Yeþil fasulye
500 gr
• Brokoli
500 gr
1000
1000
1000
1000
• Brüksel lahanasý
Yok
10-11
Enginarlarýn alt kýsýmlarýnýn kullanýlmasý önerilir.
Yok
-
10-11
6-7
Parçalar halinde kesin
-
6-7
Bütün halinde býrakýn
6-7
6-7
Bütün halinde býrakýn
Yok
Yok
Yok
Yok
Bütün halinde býrakýn
Yok
-
8-9
10-11
Eþit parçalara bölün
Demet halinde ayýrýn
Yok
Yok
7
+
10
Çið karnabaharla ayný piþirme süresi. Eðer
önceden piþirilmiþse, ýzgara Kombine
konumunda 10 dk piþmesi yeterlidir.
Alt
6-7
5-6
Parçalara ayýrýn
Yok
Küp þeklinde doðrayýn
Yok
9-11
Önceden 3dk ýsýtýn. Piþirmenin yarýsýnda ters
çevirin.
Üst
• Kýrmýzý lahana
• Havuç
500 gr
1000
1000
• Karnabahar
500 gr
1000
-
• Beþamel soslu
karnabahar
1000 gr
1000
-
• Kereviz
500 gr
1000
-
1000
-
• Patlýcan
800 gr
KULLANILACAK
TEL IZGARA
2cm.lik parçalar halinde bölün.
500 gr
500 gr
500 gr
• Beyaz lahana
NOTLAR ÖNERÝLER
Demet halinde ayýrýn
• Közlenmiþ patlýcan
4 dilim
-
• Parmigiana
usulü patlýcan
1300 gr
1000
7-9
Patlýcanlar önce közlenmeli ya da
kýzartýlmalýdýr.
Alt
• Pýrasa
500 gr
1000
5-6
Bütün halde býrakýn
Yok
Yok
-
• Küçük mantarlar
500 gr
1000
5-6
Bütün halinde koyup üzerini kapatýn. Su
eklemeye gerek yoktur.
• Soðan
250 gr
1000
4-5
Eþit büyüklükteyseler bütün halinde koyun.
Su eklemeye gerek yoktur.
Yok
• Ispanak
300 gr
5-6
Yýkayýp süzdükten sonra üzerini kapatýn
Yok
• Bezelye
9-10
11-12
9-11
Çeyrek halinde bölün
• Domates ýzgara
500 gr
500 gr
800 gr
1000
1000
1000
500
• Biber
500 gr
1000
8-9
Parçalar halinde bölün
Yok
Yok
Alt
Yok
• Közlenmiþ biber
4 çeyrek
-
9-11
Önceden 3dk. ýsýtýn. Piþirme iþleminin
yarýsýnda ters çevirin.
Üst
• Biber dolmasý
1400 gr
1000
1000
Kýsa ve geniþ olanlar tercih edilir
Alt
• Patates
500 gr
1000
8
+
9
7-8
Eþit parçalar halinde kesin
Yok
• Patates
kýzartmasý (taze)
500 gr
500
25-30
2-3 kez karýþtýrýn
Alt
• Patates
kýzartmasý
(dondurulmuþ)
900 gr
500
35-40
2-3 kez karýþtýrýn
Alt
750
20
notuna bakýn
Alt
• Rezene
• Patates graten
• Sakýz kabaðý
1100 gr
(bütün)
Eþit boyda olmalarý tercih edilir
500 gr
Yok
6-7 Bütün halinde býrakýn
1000
Bu talimatlar 60705 yönetmeliði paragraf 12.3.4 Piþirme Testine uygundur. 60705 yönetmeliði performans
testleriyle ilgili daha ayrýntýlý bilgi edinmek için sayfa 2’deki tabloya bakýn. .
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
15
TR
3.6. BALIKLARIN PÝÞÝRÝLMESÝ
Balýklar çok çabuk ve mükemmel þekilde piþirilirler. Çok az tereyaðý ya d sývý yað sürülebilir. Balýðýn üzerini þeffaf filmle
kaplayýn. Derisi kazýmalý ya da soyulmalýdýr. Filetolar düzgün þekilde düzenlenmelidir. Balýklarýn yumurtaya bulanarak
piþirilmesi tavsiye edilmez.
GÜÇ
SEVÝYESÝ
SICAK- SÜRE
(dakika)
LIK
NOTLAR ÖNERÝLER
KULLANILACAK
TEL IZGARA
CÝNS
MÝKTAR FONKSÝYON
• Fileto
300 gr
700
-
5-7
Üzerini þeffaf filmle kapatýn
Yok
• Parça
300 gr
700
-
7-9
Üzerini þeffaf filmle kapatýn
Yok
• Bütün
500 gr
700
-
8-10
Üzerini þeffaf filmle kapatýn
Yok
• Bütün
250 gr
700
-
5-7
Üzerini þeffaf filmle kapatýn
Yok
• Dilimlenmiþ
400 gr
700
-
7-9
Üzerini þeffaf filmle kapatýn
Yok
• Karides
500 gr
700
-
7-9
Üzerini þeffaf filmle kapatýn
Yok
• Fýrýnda
piþmiþ
600 gr
150
190°C
30
Bir miktar yað, bir diþ sarýmsak ve
birkaç damla beyaz þarap ekleyin.
Üzerini kapatmayýn.
Yok
3.7. TATLI VE KEKLERÝN PÝÞÝRÝLMESÝ
Tüm kekler için fýrýn önceden ýsýtýlmalýdýr. Ayarlanan sýcaklýða ulaþýldýðýnda (5 adet bip sesi duyulur) keki fýrýna koyabilirsiniz.
KULLANILACAK
TEL IZGARA
CÝNS
MÝKTAR FONKSÝYON
GÜÇ
SICAK- SÜRE
(dakika)
LIK
• Fýndýklý kek
1100 gr
150
170°C
25-30 Isýya dayanýklý bir kap kullanýnýz
Alt
• Cheese kek
1500 gr
500
160°C
35-40 Isýya dayanýklý bir kap kullanýnýz
Alt
• Marmelatlý turta
700 gr
-
160°C
40
Metal bir kek kalýbý kullanýnýz
Alt
• Erikli kek
950 gr
-
160°C
90
Dikdörtgen kalýp kullanýnýz
Alt
• Hafif sünger
kek
700 gr
-
160°C
40
Metal bir kek kalýbý kullanýnýz
Alt
• Cevizli kek
650 gr
-
160°C
40
Metal bir kek kalýbý kullanýnýz
Alt
• Yumurtalý tatlý
750 gr
1000
-
16
notuna bakýnýz
Yok
• Sünger kek
475 gr
1000
-
6
notuna bakýnýz
Alt
• Kek
710 gr
150
160°C
30
NOTLAR ÖNERÝLER
notuna bakýnýz
Alt
Bu talimatlar 60705 no.lu piþirme performansý testlerinin 12.3.1. paragrafýna uygundur. 60705 no.lu düzenlemeyle
ilgili detaylý bilgi için 2. sayfaya bakýnýz.
Bu talimatlar 60705 no.lu piþirme performansý testlerinin 12.3.2. paragrafýna uygundur. 60705 no.lu düzenlemeyle
ilgili detaylý bilgi için 2. sayfaya bakýnýz.
Bu talimatlar 60705 no.lu piþirme performansý testlerinin 12.3.5. paragrafýna uygundur. 60705 no.lu düzenlemeyle ilgili
detaylý bilgi için 2. sayfaya bakýnýz.
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
16
3.8. OTOMATÝK FONKSÝYON TUÞLARINI KULLANARAK PÝÞÝRME/TEKRAR ISITMA
OTOMATÝK FONKSÝYON tuþlarý “önceden hafýzaya alýnmýþ” piþirme süreleri, güç seviyeleri ve fýrýn sýcaklýklarýný içeren 5
farklý programdan oluþur. Aþaðýdaki tabloda verilen yiyeceklere uygulandýðýnda mükemmel sonuçlar verir.
YAPILACAK ÝÞLEM
TUÞ
ÖNERÝLER
(10)
•
Bir kere basýn
•
Oda sýcaklýðýnda küçük bir kahve fincanýný
(50 cc) tekrar ýsýtýr.
Oda sýcaklýðýnda bir kahve fincanýný (125 cc)
tekrar ýsýtýr.
Soðutulmuþ geniþ bir fincaný (200 cc) tekrar
ýsýtýr.
Soðutulmuþ bir kase çorbayý (300 cc) tekrar
ýsýtýr.
•
Ýki kere basýn
•
•
Üç kere basýn
•
•
Dört kere basýn
•
•
Bir kere basýn
•
200 gr patates piþirir
•
Ýki kere basýn
•
400 gr patates piþirir
•
Üç kere basýn
•
600 gr patates piþirir
Sývýyý tekrar ýsýttýktan sonra, ýsýnýn düzgün
bir þekilde yayýlabilmesi için iyice karýþtýrýn.
(8)
Patatesleri kabuklu halde iyice yýkayýn. Birkaç
delik açýn ve döner tabaða yerleþtirin. Tereyaðý
ve peynirle doldurularak servis yapýlmalýdýr.
(10)
Uyarý: tekrar ýsýtma yaptýktan sonra yiyecek ve kap
çok sýcak olabilir. Yemek maþasý ya da fýrýn eldiveni
kullanýn.
•
Bir kere basýn
•
Bir porsiyonu tekrar ýsýtýn (250-350g)
•
Ýki kere basýn
•
Ýki porsiyonu tekrar ýsýtýr (450-550 g.)
Piþirildikten sonra servis edilecek tabaða
yerleþtirilip buzdolabýna konmuþ
yiyecekleri için uygundur. Yiyeceði üzeri
hiçbir zaman kaplanmamalýdýr. Önceden
piþirilmiþ ürünlerde ise yiyeceði metal kap
ya da paketinden çýkarýp fýrýna yerleþtiriniz.
(9)
Uyarý: tekrar ýsýtma yaptýktan sonra yiyecek ve kap
çok sýcak olabilir. Yemek maþasý ya da fýrýn eldiveni
kullanýn.
•
Bir kere basýn
•
1 Donmuþ pizzayý ýsýtýn (250-500g)
•
Ýki kere basýn
•
1 porsiyonu tekrar ýsýtýn (250-350g)
•
Üç kere basýn
•
2 porsiyonu tekrar ýsýtýn (450-500g)
Bir kere basýn
•
100 gr mikrodalga için uygun popcorn yapýn
(7)
•
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
17
Pizzayý doðrudan döner tabaðýn üzerine
koyun. Paketi döner tabaðýn üzerine koyun
ve ambalajlarýný çýkartýn (film, torba). Eðer
paket mikrodalga kullanýmý için uygun
deðilse (ör. Metal tepsiler) yiyeceði
paketinden çýkararak servis tabaðýna
yerleþtirin ve üzerini kapamadan döner
tabaða koyun.
Pakette yazan talimatlara uygun olarak
döner tabaðýn üzerine yerleþtirin.
TR
3.9. ÝKÝ SEVÝYEDE AYNI ANDA PÝÞÝRME
Sadece mikrodalga fýrýn fonksiyonunda alt tel ýzgarayý (I) kullanarak donmuþ yiyecekleri çözebilir, yiyecekleri tekrar ýsýtabilir
ve farklý seviyelerde iki yemeði ayný anda piþirebilirsiniz. Özel çift mikrodalga yayma özelliði sayesinde mükemmel bir
þekilde ýsý daðýlýmý saðlanmaktadýr.
Farklý yemekleri ayný anda piþirirken tek yapmanýz gereken þu temel kurallarý aklýnýzda tutmaktýr.
1) Ayný anda piþirilen farklý yemeklerin piþirme süresi tek bir yemeðin piþirme süresinden farklýdýr. Bu yüzden her zaman
45. sayfadaki tabloya bakýn:
Ayný anda piþirme süreleri
16 dakika
Patates
(Üstte)
40 dakika
Gulaþ
(Altta)
Tek yemek için piþirme süreleri
7 - 8 dakika
30 - 35 dakika
Patates
Gulaþ
2) Daha piþirme süresi gerektiren yiyecekleri HER ZAMAN TEL IZGARA üzerine koymaya dikkat edin, böylece üstteki
tepsiyi çýkarmanýz daha kolay olacaktýr.
Izgarayý dýþarý alýn ve alttaki yemeði piþirme iþlemini tamamlayýn.
Üst yiyecek tabaðý
(daha kýsa piþirme süresi)
Alt yiyecek tabaðý
(daha uzun piþirme süresi)
Tel ýzgara
Döner tabak
3) Tablolardaki göstergelere ve tavsiyelere dikkat edin. Tekrar ýsýtýlan yemek fýrýndan çýkarýlýrken çok sýcak olacaðý için
özellikle dikkatli olun.
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
18
ÝKÝ SEVÝYEDE PÝÞÝRME ÝÇÝN YARDIMCI TABLOLAR
Donmuþ yiyecekleri çözme süreleri
Güç
Tepsinin Miktar
Dakika
Konumu (gram) seviyesi
Cins
Notlar
• Dövülmüþ et
• Dövülmüþ et
Üstte
Altta
500
500
20
20
Piþirmeye baþladýktan 10 dakika sonra eti ters çevirin.
Piþirme bittikten sonra eti 15 dakika dinlenmeye býrakýn
• Parça tavuk
• Yahni
Üstte
Altta
500
500
24
24
Çözdürme iþleminde parçalarý ayrý ayrý yerleþtirin.
Piþirme iþlemi bittikten sonra eti 15 dakika dinlenmeye býrakýn
• Karnabahar
• Bütün balýk
Üstte
Altta
450
500
22
22
Piþirme iþleminin sonunda eti 5 - 10 dakika dinlenmeye býrakýn.
Piþirme iþleminin sonunda eti 5 - 10 dakika dinlenmeye býrakýn.
Tekrar Isýtma süreleri
Güç
Tepsinin Miktar
Dakika
Konumu (gram) seviyesi
Cins
Notlar
• Tek porsiyon et
• Tek porsiyon sebze
Üst
Alt
150
250
1000
1000
6
6
Yemeði þeffaf filmle sarýn.
Yemeði þeffaf filmle sarýn.
• Bir tabak lazanya
• Bir tabak lazanya
Üst
Alt
500
500
1000
1000
9
9
Yemeði þeffaf filmle sarýn.
Yemeði þeffaf filmle sarýn.
• Tek porsiyon et
• Bir tabak lazanya
Üst
Alt
150
500
1000
1000
6
8
Yemeði þeffaf filmle sarýn.
Yemeði þeffaf filmle sarýn.
Piþirme süreleri
Cins
Güç
Tepsinin Miktar
Dakika
Konumu (gram) seviyesi
Notlar
• Patates
• Patates
Üst
Alt
500
500
1000
1000
16
16
Eþit büyüklükte parçalara ayýrýn üzerini þeffaf filmle sarýn.
Eþit büyüklükte parçalara ayýrýn üzerini þeffaf filmle sarýn.
• Havuç
• Havuç
Üst
Alt
500
500
1000
1000
18
18
Eþit büyüklükte parçalara ayýrýn üzerini þeffaf filmle sarýn.
Eþit büyüklükte parçalara ayýrýn üzerini þeffaf filmle sarýn.
• Kýzartma tabaðý
• Dilimlenmiþ balýk
Üst
Alt
475
400
1000
1000
14
16
Bütün halinde býrakýn ve üzerini þeffaf filmle kaplayýn. 14
dakika sonra ýzgarayý alýn. Þeffaf filmle kapatýn.
• Kýzartma tabaðý
• Bütün balýk
Üst
Alt
475
200
1000
1000
13
14
Bütün halinde býrakýn ve üzerini þeffaf filmle kaplayýn. 14
dakika sonra ýzgarayý alýn. Þeffaf filmle kapatýn.
• Bütün balýk
• Bütün balýk
Üst
Alt
200
200
1000
1000
14
14
Þeffaf filmle sarýn.
Þeffaf filmle sarýn.
• Patates
• Gulaþ
Üst
Alt
500
1500
1000
1000
16
40
Eþit parçalara bölün ve üzerini þeffaf filmle kaplayýn.
16 dakika sonra ýzgarayý alýn. 2 ya da 3 kez karýþtýrýn.
• Lahana
• Pirinç
Üst
Alt
500
300
1000
1000
14
20
Bütün halinde býkarýn ve üzerini þeffaf filmle kaplayýn. 14 dakika sonra
ýzgarayý alýn. Þeffaf filmle kapatýn, 2 kere karýþtýrýn.
• Brüksel lahanasý
• Bezelye
Üst
Alt
500
500
1000
1000
14
18
Üzerini þeffaf filmle kaplayýn. 14 dakika sonra ýzgarayý alýn.
Þeffaf filmle sarýn.
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
19
TR
4. BÖLÜM - TEMÝZLÝK VE BAKIM
4.1. TEMÝZLÝK
Herhangi bir temizlik ya da bakým yapmadan önce, her zaman elektrik
fiþini prizden çýkarýn ve cihazýn soðumasýný bekleyin.
Fýrýnýnýzýn iç boþluðu özel bir yapýþmaz yüzeyle kaplanmýþtýr. Bu sayede yiyecek
parçalarý ve yemekten sýçrayan sývýlar yüzeye yapýþmaz ve daha rahat bir þekilde
temizlik yapmanýza olanak verir. Mikrodalga fýrýnýnýzýn dýþ yüzeyini (C) her zaman
temiz tutun ve üzerinde yað birikmemesine özen gösterin.
Fýrýnýnýzýn dýþ yüzeyini temizlerken aþýndýrýcý deterjanlar, tel süngerler ve keskin
metal aletler kullanmayýn. Ayrýca su veya sývý deterjanýn fýrýnýn üst kýsmýndaki
havalandýrma ýzgaralarýndan sýzmadýðýna emin olun.
Ayrýca fýrýnýnýzýn iç ve dýþ yüzeyini temizlerken alkol, aþýndýrýcý ve amonyak bazlý
deterjanlar kullanmayýn.
Fýrýn kapaðýnýn düzgün kapanabilmesi için kapaðýn iç yüzeyini her zaman temiz
tutun. Böylece yemek artýklarý ve kir kapaðýn iç yüzeyiyle fýrýnýn ön paneli arasýna
yapýþmayacaktýr.
Fýrýnýn arka kýsmýndaki hava deliklerinin zamanla toz ve kirle týkanmamasý için
düzenli olarak temizleyin.
Döner tabak (G) ve döner tabak desteðini (H) çýkararak düzenli olarak temizleyin.
Ayný zamanda fýrýnýn alt kýsmý da her zaman temiz tutulmalýdýr.
Döner tabak ve desteðini sabunlu ýlýk suda yýkayýn. Bulaþýk makinesinde de
yýkanabilirler.
Uzun süre ýsýndýktan sonra döner tabaðý soðuk suyla yýkamayýn. Ani sýcaklý
deðiþimi kýrýlmasýna neden olabilir.
Döner tabak motoru contalýdýr. Alt kýsmý temizlerken suyun döner tabak milinden
(D) içeri girmemesine dikkat edin.
Fýrýnýn iç kýsmýný daha rahat temizleyebilmek için seramik kancalarý çevirerek üst
ýsýtma birimini aþaðý indirebilirsiniz.
ÖNEMLÝ: Fýrýný temizledikten sonra elektrik birimlerini yerine takýp sýkýlaþtýrýn. Fýrýn
bu birimler aþaðý inmiþ þekildeyken kullanýlmamalýdýr.
Downloaded TR
From Microwave-Manual.com Manuals
20
4.2. BAKIM
Herhangi bir arýza durumunda yetkili servislerden yardým isteyin. Servis çaðýrmadan önce aþaðýdakileri kontrol etmenizi
öneririz:
NEDEN/ÇÖZÜM
PROBLEM
Cihaz çalýþmýyor
Fýrýn çevresinde, içinde ve kapaðýn etrafýnda buhar
var.
Fýrýnýn içerisinde kývýlcýmlar var.
•
•
•
Kapak düzgün kapatýlmamýþtýr.
Fiþ düzgün takýlmamýþtýr.
Prizde ya da sigortada elektrik olmayabilir.
•
Su içeren yiyecekler piþirilirken fýrýn içinde buhar
oluþmasý ve bunun yoðunlaþarak yüzeyde veya kapak
etrafýnda birikmesi normaldir.
•
Mikrodalga ve Kombine konumlarý fýrýnýn içinde yiyecek
olmadan çalýþtýrmayýn
Metal kaplar, metal bölümleri olan poþetler veya
paketler kullanmayýn
•
•
Yiyecek ýsýnmýyor veya iyi bir þekilde piþmiyor.
Yiyecek yanýyor
•
Doðru piþirme konumunu seçin ya da piþirme süresini
azaltýn
Piþirilmeden önce yiyecek yeterince çözülmemiþtir.
•
Doðru piþirme süresini seçin ya da süreyi kýsaltýn.
•
Piþirme sýrasýnda yiyeceði karýþtýrýn. Yiyeceðin eþit
parçalara bölündüðünde daha iyi piþeceðini
unutmayýn.
Döner tabak dönmüyor olabilir.
Yiyecek eþit bir þekilde piþmiyor
•
NOT: Ampul çalýþmasa bile fýrýn güvenli olarak kullanýlabilir. Ampulü deðiþtirmek için yetkili servis
merkeziyle baðlantýya geçin.
Downloaded From Microwave-Manual.com Manuals
21
TR

Benzer belgeler

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz - Garland

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz - Garland Yanabilir plastik veya kaðýt kaplar içindeki yiyecekler için yalnýz mikrodalga fonksiyonunu kullanýnýz ve sýk sýk yanma durumunu kontrol ediniz. Konveksiyon ve kombinasyon fonksiyonlarýný kullanýlý...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Cihazı M 8150-2 M

Kullanma Kılavuzu Mikrodalga Cihazı M 8150-2 M çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin

Detaylı