güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey

Transkript

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey
YENI DÜZENLEME TARIHI October 2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BOSTIK WIDE JOINT GROUT GREY
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI
BOSTIK WIDE JOINT GROUT GREY
ÜRÜN NO.
068872, 068889
KULLANIM
Powdered Cement / Grout
TEDARİKÇİ
BOSTIK LIMITED
COMMON ROAD
STAFFORD
STAFFORDSHIRE
ST16 3EH
+44 1785 272625
[email protected]
ACIL DURUM TELEFONU
+44 1785 272650 (24 Hours)
2 TEHLİKELERİN TANITIMI
Gözde ciddi hasar riski. Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
The grain size distribution of Silica Sand means that it is not hazardous. However, any respirable Crystalline Silica dust generated by
processing and handling of Silica Sand may cause health effects. (EH40 Long Term Exposure Limit for Silica, respirable crystalline is 0.3
mg.m3).
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)
Xi;R37/38, R41. R43.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
İsim
EC No.
CAS Numarası
İçindekiler %
Sınıflandırma (T.C.27092 ) (67/548/EEC)
PORTLAND CEMENT
266-043-4
65997-15-1
30-60%
Xi;R41,R37/38. R43.
Tüm (R) Cümlecikleri Için Tam Metin 16. Bölümde Verilmistir.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
SOLUMA
Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Herhangi bir
rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
YUTMA
KUSTURMAYIN. Hemen doktor çağırın.
CİLTLE TEMAS
Kirlenmiş cildi hemen yıkayın ve üzerine su dökün. Giysinin içine geçmiş ise hemen çıkarın ve cildi suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin
devam etmesi halinde doktora başvurun.
GÖZLERLE TEMAS
Hemen gözü suyla çalkalayın. En az 15 dakika durulamaya devam ederek bir sağlık uzmanı çağırın.
5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRME GEREÇLERI
Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın.
1/ 5
YENI DÜZENLEME TARIHI October 2014
BOSTIK WIDE JOINT GROUT GREY
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
ÖZEL TEHLİKELER
Yangının meydana getirdikleri: Şu maddelerin toksik gazları/buharları/dumanları: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO2).
YANGıNDA KORUYUCU TEDBIRLER:
Etraftaki materyaller için uygun koruyucu aygıt kullanın.
6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Cilt ve gözlerle temasından sakının. Uygun havalandırma sağlayın. Tozları solumaktan sakının. Koruyucu eldiven ve gözlük ile uygun
koruyucu giysi kullanın.
ÇEVREYI KORUMA ÖNLEMLERI
Kanalizasyona, lağıma veya su yollarına girmemelidir.
DÖKÜNTÜ TEMIZLEME YÖNTEMLERI:
Döküntüyü kabın içinde toplayın ve iyice kapattıktan sonra bertaraf edilmesi için yerel yönetmeliklere uygun olarak teslim edin.
7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
KULLANIM TEDBİRLERİ
İyi bir havalandırma sağlayın. Toz solumaktan , ciltle ve gözlerle temasından sakının.
KULLANIM TARİFİ
*IMPORTANT* Use within time period as indicated on packaging.
DEPOLAMA TEDBİRLERİ
Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Orijinal kabında muhafaza edin.
DEPOLAMA SINIFI
Kimyasal depolama.
8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
KORUYUCU TEÇHİZAT
TEKNİK TEDBİRLER
Uygun genel ve yerel dışarı verme havalandırması sağlayın.
SOLUNUM AYGITI
Yetersiz havalandırma halinde uygun solunum cihazı kullanın.
ELLERI KORUMA
Direkt temas veya sıçrama riski varsa koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Şu maddeden yapılmış koruyucu eldiven kullanın: Nitril.
GÖZLERI KORUMA
Gözlerle temas tehlikesi olduğu hallerde toza karşı dirençli koruyucu gözlük takın.
DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ
Göz yıkama yeri sağlayın. Ciltle tekrarlanan veya uzun süreli teması önleyecek uygun giysiyi giyin.
SAĞLıK TEDBIRLERI
ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİN! Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce
ellerinizi yıkayın. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Cildin kirlenmesi halinde hemen sabun ve suyla yıkayın. Kullanım sırasında
herhangi bir şey yemeyin , içmeyin ve sigara içmeyin.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
2/ 5
YENI DÜZENLEME TARIHI October 2014
BOSTIK WIDE JOINT GROUT GREY
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
GÖRÜNÜŞ
Pudra, toz
RENK
Kül rengi
10 KARARLILIK VE TEPKİME
KARARLILIK
Normal ısı şartları altında kararlı.
KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Kuvvetli oksitleyicilerle temastan sakının.
TEHLİKELİ POLİMERİZASYON
Bilinmiyor.
KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER
Bazlar, alkaliler (inorganik). Asitler – oksitleyici.
TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Yangın veya yüksek sıcaklığın meydana getirdikleri: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO2).
11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
SOLUMA
Prolonged and/or massive inhalation of respirable crystalline silica dust may cause lung fibrosis, commonly referred to as silicosis.
Principle symptoms of silicosis are cough and breathlessness. Occupational exposure to respirable crystalline silica dust should be
monitored and controlled.
YUTMA
Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. Mide ağrısına veya kusmaya neden olabilir.
CİLTLE TEMAS
Cildi tahriş eder. Cilt ile temasta alerjiye neden olabilir.
GÖZLERLE TEMAS
Ciddi göz hasarları tehlikesi. Kesif kimyasallarla temas çok çabuk ağır göz hasarlarına, muhtemelen körlüğe sebep olabilir.
TIBBİ DÜŞÜNCELER
Cilt rahatsızlıkları ve alerjiler.
12 EKOLOJİ BİLGİSİ
EKOTOKSİSİTE
Üründeki maddeler çevre için tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış değildir. Ancak büyük miktarda veya sık sık meydana gelen
dökülmelerin çevreye zarar verebileceği ihtimali göz ardı edilemez.
HAREKETLİLİK
Ürünün şekli nedeniyle geçerli değildir.
BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ
Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur.
KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK
Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.
13 BERTARAF BİLGİLERİ
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
GENEL
Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA,
ADR/RID).
3/ 5
YENI DÜZENLEME TARIHI October 2014
BOSTIK WIDE JOINT GROUT GREY
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
Nakliyat içın ikaz işareti gerekli değildir.
Çevreye zararlı madde/Deniz için
kirletici
No.
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
ETİKETLEME
Tahriş Edici
İÇİNDEKİLER
PORTLAND CEMENT
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R37/38
Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R41
Gözde ciddi hasar riski
R43
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLIK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
S24/25
Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S37/39
Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
S56
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin
/ ettirin.
S64
Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).
AB DİREKTİFLERİ
Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European
Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and
repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.
16 DİĞER BİLGİLER
GENEL BILGILER
This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.
BILGI KAYNAKLARI
This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.
REVIZYON ILE ILGILI AÇIKLAMA
NOT: Kenarlık içindeki satırlar önceki revizyonda yapılan önemli değişikleri göstermektedir. This safety data sheet supersedes all previous
issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.
DÜZENLEYEN
Approved LJ
YENI DÜZENLEME TARIHI
October 2014
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUGU
1
HAZIRLAMA TARIHI
October 2014
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R43
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R41
Gözde ciddi hasar riski
R37/38
Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
4/ 5
YENI DÜZENLEME TARIHI October 2014
BOSTIK WIDE JOINT GROUT GREY
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
5/ 5

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

BOSTIK STICKI DOTS

BOSTIK STICKI DOTS Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

BOSTIK BLU TACK GLUE STICK

BOSTIK BLU TACK GLUE STICK Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

hidrokarbon reçineler msds

hidrokarbon reçineler msds Uzun süre aşırı ısıdan sakının. Ateşleme yeri yakınlarında toz çıkarmaktan sakının. TEHLİKELİ POLİMERİZASYON

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU M206 ODA PARFÜMÜ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU M206 ODA PARFÜMÜ M206 ODA PARFÜMÜ 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakk...

Detaylı

güvenlik bilgi formu laybond vınyl

güvenlik bilgi formu laybond vınyl Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICIL...

Detaylı

güvenlik bilgi formu bostık super glue

güvenlik bilgi formu bostık super glue BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık serıous glue

güvenlik bilgi formu evo-stık serıous glue BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.

Detaylı