[email protected] ,QVWUXNFMD REVãXJL >[email protected] ǪȋǻǽȃȆǻ

Transkript

[email protected] ,QVWUXNFMD REVãXJL >[email protected] ǪȋǻǽȃȆǻ
>[email protected] ,QVWUXNFMDREVãXJL >[email protected] ǪȋǻǽȃȆǻȊȉȆȗȂȉǽǻȈȃȚ >[email protected] .XOODQPDNƶODYX]X 3ã\WDJD]RZD
ǞǻȂȉǽǻȚǽǻȋȉȒȈǻȚȊǻȈȀȆȗ
$QNDVWUH*D]OL2FDN
(23
(23
(2+
(2+
1
1
2
(2<
(2<
(23
(23
1
1
!
"
#
$
2
2
2
% Palnik szybki o mocy do 3 kW
& Palnik wok o podwójnym wieńcu płomieni o mocy do 3,3 kW
' Elektryczna płyta grzejna 1000 W
Ruszty
Pokrętła
Palnik pomocniczy o mocy do 1 kW
Palnik półszybki o mocy do 1,75 kW
!
"
#
$
!
"
#
$
2
%
&
1
1,75
Izgaralar
Kumanda düğmeleri
1 kW'a kadar yardımcı brülör
1,75 kW'a kadar orta-hızlı brülör
3,3
'Э
3
1000 W
% 3 kW'a kadar hızlı brülör
& 3,3 kW'a kadar çift alev çıkışlı wok tipi brülör
' 1000 W elektrikli plaka
ë Spis tre ci
nuIrsp][ktalcojbłgi
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ....................................3
Nowe urządzenie w Państwa domu ..........................................5
Akcesoria..............................................................................................5
Palniki gazowe ............................................................................5
Zapalanie ręczne ................................................................................5
Zapalanie automatyczne ...................................................................5
System zabezpieczajфcy....................................................................6
Gaszenie palnika.................................................................................6
Zakres mocy gotowania ....................................................................6
Uwagi ....................................................................................................6
Rady dotyczфce gotowania...............................................................6
Płyta elektryczna ........................................................................6
Przełфcznik do sterowania poziomem mocy .................................7
Rady ......................................................................................................7
Naczynia do gotowania..............................................................7
Odpowiednie naczynia.......................................................................7
Uwagi dotyczфce obsługi ..................................................................7
Czyszczenie i konserwacja........................................................ 8
Czyszczenie .........................................................................................8
Konserwacja ........................................................................................8
Rozwiązanie nietypowych sytuacji ...........................................8
Serwis techniczny ...................................................................... 9
Warunki gwarancji ..............................................................................9
Informacje o opakowaniu i postępowaniu ze zużytym
urządzeniem................................................................................ 9
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie środowiska
naturalnego ..........................................................................................9
Produktinfo
Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia,
części zamiennych oraz serwisu można znaleźц na stronie
internetowej: www.siemens-home.com oraz w sklepie
internetowym: www.siemens-eshop.com
: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Proszę uważnie przeczytaц poniższe
wskazówki. Jedynie po zapoznaniu się z ich
treściф będф Państwo potrafili obchodziц się
z posiadanym urzфdzeniem w sposób
skuteczny i bezpieczny. Proszę zachowaц
instrukcje użytkowania oraz zwiфzane z
instalacjф, i przekazaц je wraz z urzфdzeniem
w przypadku zmiany właściciela.
Producent nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialno ci w przypadku, gdy
zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji
nie będą przestrzegane.
Ilustracje przedstawione w niniejszej
instrukcji majф charakter orientacyjny.
Do momentu zamontowania nie należy
wyjmowaц urzфdzenia z opakowania
ochronnego. Jeżeli zostanie zauważone
jakiekolwiek uszkodzenie urzфdzenia, nie
należy go podłфczaц. Proszę wówczas
skontaktowaц się z naszym Serwisem
Technicznym.
Urzфdzenie spełnia wymogi klasy 3, zgodnie
z normф EN 30-1-1 dotyczфcф urzфdzeń
gazowych: urzфdzenie do zabudowy.
Przed zainstalowaniem nowej płyty
kuchenki należy upewniц się, że instalacja
zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji montażu.
Nie należy instalowaц urzфdzenia na
jachtach ani w przyczepach kempingowych.
To urzфdzenie powinno byц użytkowane
wyłфcznie w miejscach posiadajфcych
odpowiedniф wentylację.
Urzфdzenie nie jest przystosowane do pracy
z zewnętrznym zegarem sterujфcym ani z
systemem zdalnego sterowania.
Wszystkie czynno ci związane z
instalacją, podłączaniem, regulacją i
dostosowaniem urządzenia do innych
rodzajów gazu powinny być wykonywane
przez upoważnionego technika, z
uwzględnieniem wszystkich norm i
przepisów prawnych obowiązujących w
danym kraju oraz zaleceń lokalnych
dostawców energii elektrycznej i gazu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na
obowiązujące przepisy w zakresie
wentylacji.
Opisywane urzфdzenie zostało fabrycznie
dostosowane do rodzaju gazu wskazanego
na tabliczce znamionowej. W razie
konieczności jego zmiany, należy zapoznaц
się z instrukcjф montażu. W celu
dostosowania urzфdzenia do zasilania
innymi rodzajami gazu, zaleca się kontakt z
naszym Serwisem Technicznym.
Urzфdzenie zostało zaprojektowane
wyłфcznie do użytku domowego;
niedozwolone jest jego użytkowanie w
zastosowaniach handlowych lub
profesjonalnych. Należy używaц urzфdzenia
wyłфcznie w celu gotowania, natomiast
nigdy w celu ogrzewania pomieszczeń.
Gwarancja będzie ważna wyłфcznie w
przypadku przestrzegania przewidzianego
sposobu użytkowania urzфdzenia.
3
Nie pozostawiaц włфczonego urzфdzenia
bez nadzoru.
Nie należy używaц innych pokrywek i
barierek ochronnych dla dzieci niż zalecane
przez producenta płyty kuchenki. W
przeciwnym razie mogф spowodowaц
wypadek, na przykład na skutek
nadmiernego nagrzania, zapalenia lub
oddzielenia się fragmentów materiału.
Urzфdzenie mogф obsługiwaц dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadajфce
wystarczajфcego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostajф pod nadzorem lub zostały
pouczone, jak bezpiecznie obsługiwaц
urzфdzenie i sф świadome zwiфzanego z tym
niebezpieczeństwa.
Dzieci nie mogф bawiц się urzфdzeniem.
Czyszczenie i podstawowe zabiegi
konserwacyjne nie mogф byц wykonywane
przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Niebezpieczeństwo deflagracji (szybkiej
reakcji spalania)!
Nagromadzenie w zamkniętym
pomieszczeniu większej ilości gazu bez
możliwości spalenia wiфże się z
niebezpieczeństwem deflagracji (szybkiej
reakcji spalania). Nie należy umieszczaц
urzфdzenia w miejscach narażonych na
przeciфgi, ponieważ mogф one powodowaц
gaśnięcie palników. Proszę uważnie
przeczytaц niniejsze wskazówki i uwagi
dotyczфce działania palników gazowych.
Niebezpieczeństwo zatrucia!
Korzystanie ze sprzętu do gotowania,
zasilanego gazem powoduje wydzielanie
ciepła, wilgoci i produktów spalania w
pomieszczeniu, w którym jest on
zainstalowany. Należy zatem zapewniц
prawidłowф wentylację kuchni, zwłaszcza gdy
włфczona jest płyta kuchenki: pamiętaц, aby
otwory umożliwiajфce naturalnф wentylację
pozostawały otwarte lub zainstalowaц
mechanizm zapewniajфcy wentylację
mechanicznф (okap z wyciфgiem). Jeżeli
urzфdzenie pracuje przez dłuższy czas z dużф
mocф, może okazaц się konieczne
zastosowanie dodatkowej lub skuteczniejszej
wentylacji: należy otworzyц okno lub zwiększyц
moc systemu wentylacji mechanicznej.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Strefy grzejne i przylegajфce do nich
miejsca bardzo się nagrzewajф. Nigdy nie
należy dotykaц gorфcych powierzchni.
Proszę uważaц, aby dzieci w wieku poniżej
8 lat nie przebywały w pobliżu urzфdzenia.
4
Niebezpieczeństwo pożaru!
Strefy grzejne bardzo się nagrzewajф. Nie
należy kłaśц na płycie kuchenki
przedmiotów łatwopalnych. Nie należy
gromadziц przedmiotów na płycie kuchenki.
■ Nie przechowywaц ani nie używaц
substancji chemicznych powodujфcych
korozję, par, substancji łatwopalnych lub
produktów nieprzeznaczonych do spożycia
pod urzфdzeniem bфdź w jego pobliżu.
■ Przegrzane tłuszcze lub oleje łatwo
zapalajф się. Podczas ogrzewania tłuszczu
lub oleju, nie należy pozostawiaц
urzфdzenia bez nadzoru. Jeśli substancje
te ulegnф zapaleniu, nie należy gasiц
ognia za pomocф wody. Nakryц naczynie
pokrywkф w celu stłumienia ognia i
wyłфczyц strefę grzejnф.
Niebezpieczeństwo obrażeń!
■ Nagłe zmiany temperatury mogф
spowodowaц pęknięcie szklanego
elementu. W trakcie użytkowania płyty
kuchenki, należy chroniц urzфdzenie przed
przeciфgami i zalaniem zimnymi płynami,
■ Naczynia, które posiadajф uszkodzenia,
majф nieodpowiedniф wielkośц,
przekraczajф brzegi płyty kuchenki lub sф
nieprawidłowo ustawione, mogф
spowodowaц poważne obrażenia. Należy
przestrzegaц rad i wskazówek
dotyczфcych naczyń do gotowania.
■ Naczynie może niespodziewanie
podskoczyц z powodu obecności płynu
między dnem naczynia i strefф grzejnф.
Należy pamiętaц, aby strefa grzejna i dno
naczynia były zawsze suche.
■ W przypadku awarii, odciфц zasilanie
elektryczne i dopływ gazu do urzфdzenia.
W celu naprawy, prosimy wezwaц nasz
Serwis Techniczny.
■ Nie należy wykonywaц żadnych zmian we
wnętrzu urzфdzenia. W razie potrzeby,
prosimy wezwaц nasz Serwis Techniczny.
■ Jeśli jedno z pokręteł nie obraca się, nie
należy go obracaц, używajфc siły. Prosimy
bezzwłocznie wezwaц Serwis Techniczny,
aby wykonał naprawę lub wymianę elementu.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
■ W celu oczyszczenia urzфdzenia, nie
należy używaц maszyn do czyszczenia
parф wodnф.
■ Szczeliny lub pęknięcia w szklanym
elemencie powodujф ryzyko porażenia
prфdem. Wyłфczyц bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników. Powiadomiц Serwis
Techniczny.
■
Niebezpieczeństwo pożaru!
Niebezpieczeństwo pożaru!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nowe urządzenie w Państwa domu
Na stronie 2 znajduje się widok ogólny urzфdzenia, jak również
wartości mocy poszczególnych palników.
Simmer Plate
Opisywane akcesorium
zostało zaprojektowane w
celu zmniejszenia ilości
wydzielanego ciepła przy
ustawieniu mocy minimalnej.
Akcesoria
Poniższe akcesoria można nabyц w Serwisie Technicznym:
Ruszt dodatkowy wok
Do stosowania wyłфcznie na
palnikach wok, do naczyń z
wklęsłym dnem.
Umieściц akcesorium bezpośrednio na ruszcie tak, aby
wypustki były skierowane do
góry, natomiast nigdy bezpośrednio na palniku. Na środku
akcesorium postawiц naczynie.
Zaleca się korzystanie z
rusztu dodatkowego wok w
celu przedłużenia żywotności
urzфdzenia.
Simmer Cap
Palnik przeznaczony jedynie
do gotowania przy mocy minimalnej. W celu użycia tego
palnika, należy wyjфц palnik
pomocniczy i zastфpiц go palnikiem Simmer Cap.
Ruszt dodatkowy "do kawy"
Do stosowania wyłфcznie na
palniku pomocniczym i do
naczyń o średnicy poniżej
12 cm.
--------
Kod produktu
HZ298108 Ruszt dodatkowy wok: ruszt z żeliwa
HZ298100 Ruszt dodatkowy wok: Ruszt ze stali emaliowanej
HZ298114 Ruszt dodatkowy "do kawy"
HZ298105 Simmer Plate
HZ298104 Simmer Cap
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy
akcesoria te nie sф używane lub sф używane w sposób
nieprawidłowy.
Palniki gazowe
Każde pokrętło posiada oznaczenie palnika, który obsługuje.
W celu zapewnienia prawidłowego działania urzфdzenia, należy
upewniц się, że ruszty oraz wszystkie elementy palników sф
prawidłowo założone. Nie zamieniaц miejscami nakładek
palników.
Zapalanie ręczne
1. Docisnфц pokrętło danego palnika i obróciц je w lewo w
wybrane położenie.
2. Przybliżyц do palnika zapalarkę lub płomień (zapalonф
świecę, zapałkę, itp.).
Zapalanie automatyczne
W przypadku płyty kuchenki zaopatrzonej w funkcję zapalania
automatycznego (świece zapłonowe):
1. Docisnфц pokrętło wybranego palnika i obróciц je w lewo w
położenie o maksymalnej mocy.
Dociśnięcie pokrętła powoduje wytwarzanie iskier we
wszystkich palnikach. Zapala się płomień.
5
2. Zwolniц pokrętło.
Uwagi
3. Obróciц pokrętło w wybrane położenie.
Lekki gwizd słyszalny podczas pracy palnika jest zjawiskiem
naturalnym.
Jeżeli płomień nie zapali się, obróciц pokrętło w położenie
zgaszonego płomienia i ponownie wykonaц powyższe
czynności, przytrzymujфc pokrętło w pozycji dociśniętej dłużej
(do 10 sekund).
: Niebezpieczeństwo wybuchu!
Jeśli po upływie 15 sekund płomień nie zapala się, zgasiц
palnik i otworzyц okno w pomieszczeniu. Odczekaц co najmniej
minutę przed podjęciem kolejnej próby zapalenia palnika.
System zabezpieczający
W zależności od modelu, płyta kuchenki może byц zaopatrzona
w system zabezpieczajфcy (termopara), który blokuje dopływ
gazu do przypadkowo zgaszonych palników.
Na poczфtku eksploatacji, normalnym zjawiskiem jest
wydzielanie specyficznego zapachu przez urzфdzenie. Jest to
zjawisko nieszkodliwe i nie wynika z usterki urzфdzenia. Z
czasem, zjawisko to zaniknie.
Płomień w kolorze pomarańczowym jest zwykłym zjawiskiem,
spowodowanym obecnościф pyłu w otoczeniu, płynów
rozlanych na płycie kuchenki, itp.
Jeżeli płomień palnika przypadkowo zgaśnie, należy zakręciц
pokrętło palnika i odczekaц przynajmniej 1 minutę przed
ponownym zapaleniem palnika.
Po upływie kilku sekund po zgaszeniu palnika można usłyszeц
charakterystyczny dźwięk (głuche uderzenie). Nie oznacza to
żadnej anomalii; lecz jest to sygnał, że wyłфczył się system
zabezpieczajфcy.
Należy dbaц o idealnф czystośц. Jeżeli świece sф
zanieczyszczone, iskrownik jest niesprawny. Co pewien czas
świece należy czyściц szczoteczkф wykonanф z materiału
innego niż metal. Należy pamiętaц, aby nie narażaц świec na
silne uderzenia.
Rady dotyczące gotowania
łZLHFD
WHUPRSDUD
Palnik
Bardzo mocny –
Mocny
Palnik wok
Doprowadzanie Podgrzewanie i utrzymywanie
do wrzenia, goto- gorфcej temperatury: dania
wanie, smażenie, gotowe, dania gotowane
przyrumienianie,
paelle, dania
kuchni azjatyckiej (wok)
Aby zapewniц uruchomienie tego mechanizmu:
1. W zwykły sposób zapaliц palnik.
2. Przytrzymujфc mocno pokrętło, dociskaц je przez 4 sekundy
po zapaleniu płomienia.
redni
Słaby
Zakres mocy gotowania
Palnik szybki Eskalopki,
befsztyk, tortilla,
dania smażone
w głębokim
tłuszczu
Ryż,
beszamel,
potrawka z
mięsa
Pokrętła stopniowe umożliwiajф regulację mocy gotowania w
zakresie od poziomu maksymalnego do poziomu minimalnego.
Palnik półszybki
Ziemniaki na
parze, świeże
warzywa, zupy,
makarony
Podgrzewanie i utrzymywanie
gorфcej temperatury gotowanych potraw oraz przygotowywanie delikatnych potraw
duszonych
Palnik
pomocniczy
Gotowanie:
dania duszone,
ryż z mlekiem,
karmel
Rozmrażanie i Topienie:
wolne gotowa- masło, czekonie: warzywa, lada, żelatyna
owoce, mrożonki
Gaszenie palnika
Obróciц odpowiednie pokrętło w prawo w położenie 0.
Położenie
Płomień duży
Płomień mały
Ú
™
š
Pokrętło zakręcone
Maksymalne otwarcie lub moc i zapalanie elektryczne
Minimalne otwarcie lub moc
Gotowanie na
parze: ryby,
warzywa
Płyta elektryczna
Przed pierwszym użyciem płyty, przez 5 minut nagrzewaц jф, nie
stawiajфc na niej żadnego naczynia, przy ustawieniu
przełфcznika na najwyższф moc. W tym okresie, normalnym
zjawiskiem jest wydzielanie się dymu i nieprzyjemnych
zapachów, co będzie zanikało przy dalszej eksploatacji. Z
wyjфtkiem opisanego przypadku pierwszego włфczenia, nie
należy używaц płyt grzejnych, nie umieszczajфc na nich naczyń.
Na poczфtku gotowania zalecane jest ustawienie pokrętła w
położeniu maksymalnym i, zależnie od ilości i rodzaju
produktów spożywczych, przejście do położenia pośredniego w
celu utrzymania odpowiedniej temperatury.
Wykorzystujфc inercję termicznф płyty grzejnej, można jф
wyłфczyц trochę wcześniej przed zakończeniem gotowania.
Tym samym zaoszczędza się energię elektrycznф, gdyż proces
gotowania będzie trwał nadal, dzięki ciepłu zgromadzonemu w
płycie.
6
Należy używaц naczyń z idealnie płaskim, grubym dnem o
rozmiarze zbliżonym do rozmiaru elementu grzejnego,
natomiast nigdy mniejszym.
Unikaц rozlewania płynów na powierzchni płyty, a także
umieszczania na niej wilgotnych naczyń.
Jeśli po dłuższym okresie użytkowania zostanie usunięta
powłoka z elektrycznych płyt grzejnych, należy je zwilżyц
kilkoma kroplami oleju lub innego produktu do konserwacji,
który jest dostępny na rynku.
Przełącznik do sterowania poziomem mocy
Płyta elektryczna jest sterowana za pomocф przełфcznika, za
pomocф którego można wybraц odpowiedniф moc dla
gotowanego dania.
W celu wyłфczenia płyty:
Obróciц pokrętło w położenie 0. Wskaźnik działania zgaśnie.
Rady
odpowiadajфcego daniu, które zamierza się gotowaц. Zaświeci
się wskaźnik działania.
Położenie 1 i 2
podgrzewanie
Położenie 3 i 4
mocne podgrzewanie i gotowanie
Położenie 5 i 6
potrawy smażone w głębokim tłuszczu
Sugerowane ustawienia majф jedynie charakter orientacyjny. W
następujфcych przypadkach należy zwiększyц moc grzania:
W celu włфczenia płyty:
Uwzględniwszy rodzaj gotowania, ilośц potrawy oraz dane z
poniższej tabeli, obróciц pokrętło w lewo, aż do położenia
■
większa ilośц płynu
■
duże dania
■
gotowanie w garnkach bez pokrywki
Naczynia do gotowania
Odpowiednie naczynia
Palnik
Minimalna red- Maksymalna
nica naczynia
rednica naczynia
Palnik wok
22 cm
30 cm
Palnik szybki
22 cm
26 cm
Palnik półszybki
14 cm
20 cm
Palnik pomocniczy
12 cm
16 cm
Elektryczna płyta grzejna 14 cm
18 cm
Uwagi dotyczące obsługi
Poniższe wskazówki pomogф Państwu zaoszczędziц energię
oraz zapobiec uszkodzeniu naczyń:
Używaц naczyń o wielkości
dostosowanej do danego
palnika.
Nie używaц małych naczyń na
dużych palnikach. Płomień nie
powinien dotykaц bocznych
ścianek naczynia.
Nie należy używaц
odkształconych naczyń, które
stojф w sposób niestabilny na
płycie kuchenki i mogф się
przewróciц.
Stawiaц naczynia na rusztach,
w żadnym wypadku nie
stawiaц ich bezpośrednio na
palniku.
Przed użyciem palników
sprawdziц, czy ruszty i
nakładki palników sф
prawidłowo założone.
Naczynia znajdujфce się na
płycie kuchenki powinny byц
przestawiane z zachowaniem
ostrożności.
Nie należy uderzaц w płytę
kuchenki ani umieszczaц na niej
bardzo ciężkich przedmiotów.
Nie należy używaц dwóch
palników lub dwóch źródeł
ciepła dla jednego naczynia.
Unikaц dłuższego używania
płyt do grillowania, garnków z
kamionki, itd., wykorzystujфc
maksymalnф moc urzфdzenia.
Należy stosowaц wyłфcznie
naczynia o płaskim i grubym
dnie.
Nie gotowaц bez przykrycia
lub z częściowo odsuniętф
pokrywkф, gdyż w ten sposób
niepotrzebnie zużywa się
częśц energii.
Umieszczaц naczynie na
palniku w położeniu dokładnie
centrycznym . W przeciwnym
razie może się ono wywróciц.
Nie stawiaц dużych naczyń na
palnikach blisko pokręteł.
Może to spowodowaц
uszkodzenie pokręteł na
skutek wysokiej temperatury.
7
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie
Po ostygnięciu urzфdzenia, oczyściц je przy użyciu gфbki i wody
z mydłem.
Po każdorazowym użyciu, odczekaц, aż palnik ostygnie i
oczyściц powierzchnię wszystkich jego elementów. Nawet
najdrobniejsze zanieczyszczenia (resztki potraw, krople
tłuszczu, itp.) pozostawione na płycie kuchenki przylgnф do niej,
co utrudni ich usunięcie. Aby zapewniц prawidłowe
wydobywanie się płomienia, otwory i rowki palnika powinny byц
czyste.
Na skutek przesuwania niektórych naczyń mogф pozostaц
ślady metalu na rusztach.
Oczyściц palniki i ruszty wodф z mydłem, pocierajфc
niemetalowф szczoteczkф.
Należy zachowaц ostrożnośц podczas czyszczenia rusztów
wyposażonych w gumowe podkładki. Jeśli podkładki odpadnф,
ruszt może porysowaц płytę kuchenki.
Zawsze dokładnie osuszaц palniki i ruszty. Obecnośц kropli
wody lub wilgotnych miejsc na poczфtku gotowania może
spowodowaц uszkodzenie emalii.
Po oczyszczeniu i wysuszeniu palników, sprawdziц, czy
nakładki sф prawidłowo założone na dyfuzor.
Uwaga!
■
Nie używaц urzфdzeń do czyszczenia parowego. Mogłoby to
spowodowaц uszkodzenie płyty kuchenki.
■
Nigdy nie używaц środków o właściwościach ściernych,
stalowych zmywaków, ostrych przedmiotów, noży itp. do
usunięcia zaschniętych resztek potraw z powierzchni płyty
kuchenki.
■
Nie używaц noży, skrobaków lub podobnych narzędzi do
czyszczenia połфczenia elementu szklanego z ozdobnymi
elementami palników, profilami metalowymi bфdź pokrywy
szklanej lub aluminiowej (jeśli urzфdzenie jest w nie
wyposażone).
Konserwacja
Natychmiast usuwaц rozlane płyny. W ten sposób zapobiegnie
się przyklejeniu resztek potraw i uniknie się wykonywania
niepotrzebnych czynności.
Nie należy przesuwaц naczyń po szkle, gdyż mogф je one
zarysowaц. Z tego samego powodu nie należy dopuszczaц, aby
na szklany element upadały twarde lub spiczaste przedmioty.
Nie należy uderzaц w brzegi płyty kuchenki.
Ziarnka piasku (które sypiф się na przykład podczas
oczyszczania warzyw) powodujф zarysowanie szklanego
elementu.
Roztopiony cukier lub produkty spożywcze o wysokiej
zawartości cukru, rozlane na powierzchni płyty, należy
natychmiast usunфц ze strefy grzejnej za pomocф szklanego
skrobaka.
W miarę możliwości unikaц narażania powierzchni płyty
kuchenki elektrycznej na kontakt z solф.
Rozwiązanie nietypowych sytuacji
Sposób rozwiфzania problemów w niektórych nietypowych
sytuacjach jest bardzo prosty. Przed wezwaniem Serwisu
Technicznego, należy wziфц pod uwagę następujфce rady:
Anomalia
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Funkcje elektryczne urzфdzenia nie działajф.
Uszkodzony bezpiecznik.
Sprawdziц bezpiecznik w głównej skrzynce bezpieczników i wymieniц go, jeżeli jest uszkodzony.
"Wyskoczył" wyłфcznik termomagnetyczny lub róż- Sprawdziц na głównej tablicy rozdzielczej, czy nie
nicowo-prфdowy.
"wyskoczył" wyłфcznik termomagnetyczny lub różnicowo-prфdowy.
Funkcja zapalania automa- Możliwe, że między świecami zapłonowymi a pal- Przestrzeń między świecф zapłonowф a palnikiem
tycznego nie działa.
nikami znajdujф się resztki potraw lub pozostało- powinna byц czysta.
ści po czyszczeniu.
Palniki sф mokre.
Starannie osuszyц nakładki palnika.
Nakładki palnika sф nieprawidłowo założone.
Sprawdziц, czy nakładki palnika sф prawidłowo
założone.
Urzфdzenie nie jest podłфczone do uziemienia,
Proszę skontaktowaц się z instalatorem.
jest podłфczone nieprawidłowo lub uziemienie jest
nieprawidłowo wykonane.
Płomień wydobywajфcy się Elementy palnika sф nieprawidłowo założone.
z palnika jest nierówny.
Rowki palnika sф zabrudzone.
Założyц prawidłowo elementy palnika na odpowiednim palniku.
Oczyściц rowki palnika.
Strumień gazu wydobywa Dopływ gazu jest odcięty przez zawory pośrednie. Otworzyц ewentualne pośrednie zawory dopływu
się w nienaturalny sposób
gazu.
lub nie wydobywa się
Jeżeli kuchenka zasilana jest gazem z butli,
Wymieniц butlę.
wcale.
sprawdziц, czy butla nie jest pusta.
8
Anomalia
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
W kuchni czuц zapach
gazu.
Jeden z kurków jest otwarty.
Zakręciц kurki.
Nieprawidłowe złфcze butli.
Sprawdziц, czy złфcze butli z gazem jest całkowicie
szczelne.
Możliwy wyciek gazu.
Zamknфц główny dopływ gazu, wywietrzyц
pomieszczenie i niezwłocznie powiadomiц technika
uprawnionego w zakresie przeglфdu i certyfikacji
instalacji gazowej. Przed ponownym użyciem,
sprawdziц, czy nie ma wycieku gazu w instalacji lub
w urzфdzeniu.
Palnik gaśnie natychmiast Pokrętło nie było dociskane wystarczajфco długo. Po zapaleniu palnika, przytrzymaц pokrętło docipo puszczeniu pokrętła.
śnięte o kilka sekund dłużej.
Rowki palnika sф zabrudzone.
Oczyściц rowki palnika.
Serwis techniczny
W przypadku zwrócenia się o pomoc do naszego Serwisu
Technicznego, należy podaц numer produktu (EаNr) i numer
fabryczny (FD) urzфdzenia. Numery te znajdujф się na tabliczce
znamionowej urzфdzenia, umieszczonej w dolnej części płyty
kuchenki; sф również zamieszczone na etykiecie w instrukcji
obsługi.
Adresy serwisów wszystkich krajów znajdujф się w załфczonym
spisie autoryzowanych serwisów.
Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
PL
801 191 534
Warto zaufaц kompetencjom producenta. Dzięki temu majф
Państwo gwarancję, że naprawy zostanф wykonane przez
przeszkolonych techników serwisu, którzy dysponujф
oryginalnymi częściami zamiennymi do danego urzфdzenia.
Warunki gwarancji
Jeśli mimo starań producenta, urzфdzenie będzie posiadało
jakieś uszkodzenie lub nie będzie spełniało wymaganych norm
jakości, prosimy nas o tym bezzwłocznie poinformowaц.
Gwarancja zachowuje ważnośц tylko w przypadku, gdy w
mechanizmie urzфdzenia nie były dokonywane żadne
modyfikacje, a urzфdzenie było używane zgodnie z
przeznaczeniem.
Warunki gwarancji majфce zastosowanie to warunki ustalone
przez przedstawicielstwo naszej firmy w kraju, w którym
dokonano zakupu. Szczegółowe informacje na ten temat
można uzyskaц w punktach sprzedaży. Aby skorzystaц z
gwarancji, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu
urzфdzenia.
Z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian.
Informacje o opakowaniu i postępowaniu ze zużytym
urządzeniem
), należy postępowaц zgodnie z następujфcymi wskazówkami:
Jeżeli na tabliczce znamionowej urzфdzenia pojawia się symbol
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie
rodowiska naturalnego
Opakowanie należy usunфц zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
To urzфdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywф
Europejskф 2012/19/UE oraz polskф Ustawф z dnia
29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może byц umieszczany
łфcznie z innymi odpadami pochodzфcymi z
gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiфzany do oddania go prowadzфcym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzфcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostka, tworzф odpowiedni
system umożliwiajфcy oddanie tego sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikajфcych z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Opakowanie urzфdzenia zostało wykonane z materiałów, które
gwarantujф skuteczne zabezpieczenie podczas transportu.
Materiały te w pełni podlegajф recyklingowi, dzięki czemu
ogranicza się ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Zachęcamy Państwa do włфczenia się w ochronę środowiska
naturalnego poprzez postępowanie zgodnie z poniższymi
zaleceniami:
■
wyrzuciц opakowanie do odpowiedniego pojemnika
przeznaczonego na artykuły do recyklingu,
■
przed pozbyciem się zużytego urzфdzenia, należy wyłфczyц
go z użytkowania. Informacje o adresie najbliższego punktu
zbiórki materiałów podlegajфcych recyklingowi, gdzie należy
przekazaц zużyte urzфdzenie, uzyskajф Państwo w lokalnej
placówce administracji publicznej,
■
nie należy wylewaц do zlewu oleju używanego do smażenia.
Zaleca się, aby zlaц olej do zamkniętego naczynia i
przekazaц do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, a w
przypadku jego braku, umieściц w pojemniku na śmieci (olej
zostanie wylany do kontrolowanego ścieku; nie jest to
wprawdzie najlepsze rozwiфzanie, lecz dzięki niemu unikamy
skażenia wody).
9
î
Э
ur[]
................................................. 10
..................................................... 12
.........................................................12
........................................................................ 12
........................................................................................13
......................................................................13
..........................................................................13
........................................................................13
..................................................................................13
............................................................................................13
.......................................................13
........................................................... 14
................................................................14
........................................................................................14
............................................................................................ 14
..............................................................................14
У
У
.....................................................................14
.............................................................................. 15
....................................................................................................15
...........................................................................................................15
................................................................ 15
.......................................................................... 16
..............................................16
..........................................16
.....................................................16
Produktinfo
,
,
www.siemens-home.com
www.siemens-eshop.com
-
:
Э
.
.
.
.
,
,
,
,
,
,
,
-
.
.
.
,
.
-
,
.
.
EN 30-1-1
:
,
.
,
.
.
.
.
.
10
.
,
.
.
.
,
.
.
.
,
С щ
■
.Э
8
,
в
а
а а!
,
,
.
,
,
.
С щ
■
в
а
а а!
.
,
,
.
,
.
,
,
,
.
,
,
,
.
!
.
■
.
.
.
!
С щ
■
.
.
в
а
ч ия
,
ав !
,
,
,
,
.
.
.
!
.
С щ
■
в
а
ч ия
ав !
,
,
,
.
,
.
,
С щ
■
:
в
а
ч ия
.
ав !
.
(
).
.
С щ
■
в
а
ч ия
ав !
.
:
С щ
■
.
в
а
ч ия
-
ав !
.
!
К
.
8
.
.
.
.
,
,
!
■
.
!
■
К
.
.
,
С щ
■
в
а
а
ия
!
.
.
.
11
2
Simmer Plate
.
.
:
.
.
.
Simmer Cap
.
-
.
.
Simmer Cap.
-
12
.
--------
HZ298108
:
Ч
HZ298100
:
HZ298114
HZ298105
HZ298104
Simmer Plate
Simmer Cap
.
,
Ч
,
.
12
,
.
,
1.
.
.
2.
(
,
.
. .).
.
.
.
(
,
):
. .
1.
,
.
К
1
,
.
.
2.
.
3.
.
Ч
.
,
.
,
:
.
.
(
,
.
10
,
).
.
.
,
!
15
.
,
.
К
.
-
-
К
,
-
(
,
,
-
),
:
-
,
,
,
.
,
(
Э
,
-
К
,
,
,
,
-
)
,
:
,
-
,
,
,
ǕǦǩǻǤ
-
ǖǩǴǰDzdzǤǴǤ
,
,
2.
,
:
1.
/
:
,
,
,
-
-
:
:
.
4
-
,
,
-
-
,
-
.
0.
У
.
Ú
™
š
13
Э
5
,
.
,
,
,
.
.
.
,
,
,
.
,
.
,
.
.
,
,
,
.
.
-
.
,
,
0.
.
.
1
2
3
4
5
6
.
,
:
■
-
■
-
■
-
,
,
.
К
:
К
-
Э
-
22
30
22
26
14
20
12
16
14
18
,
.
.
.
,
.
.
.
14
.Ч
,
.
.
,
.
.
.
.
.
,
.
.
.
-
,
.
. .
К
,
,
.
К
,
.
,
■
.
(
,
. .)
,
,
,
.Ч
.
У
.
-
,
.
.
.
.
,
,
.
.
,
.
.
.
.
,
,
.
,
,
.
,
.
!
.
.Э
■
.
,
.
,
■
,
,
У
.
,
,
:
-
.
-
.
.
,
-
.
.
15
-
,
-
.
.
.
.
.
.
,
.
,
.
.
.
.
.
.
.
-
-
.
,
.
-
.
,
.
,
.
.
-
.
.
.
,
,
.
.
,
,
.
,
.
-
.
.
.
.
У
(FD). Э
,
(E-Nr.)
.
,
,
,
,
.
.
З
,
К
.
ё
.
.
,
ё
,
.
.
,
.Ч
.
.
У
),
.
,
.
,
:
■
,
.
■
;
,
,
;
2012/19/EU
(waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
,
,
;
■
;
,
.
,
(
.
16
;
,
,
,
).
ô İçindekiler
avlkuιz
Ka]rnlut[m
Güvenlik önerileri ..................................................................... 17
Yeni cihazınız ............................................................................ 19
Aksesuarlar ....................................................................................... 19
Gaz brülörleri ............................................................................ 19
Manuel çakmak................................................................................ 20
Otomatik çakmak............................................................................. 20
Emniyet sistemi ................................................................................ 20
Brülörün kapatılması ....................................................................... 20
Güç seviyeleri ................................................................................... 20
Uyarılar............................................................................................... 20
Pişirme önerileri ............................................................................... 20
Elektrikli plaka .......................................................................... 21
Güç kontrol düğmesi....................................................................... 21
Öneriler .............................................................................................. 21
Pişirme kapları.......................................................................... 21
Uygun kaplar .................................................................................... 21
Kullanım Uyarıları ............................................................................. 21
Temizlik ve Bakım..................................................................... 22
Temizlik .............................................................................................. 22
Bakım ................................................................................................. 22
Beklenmeyen durumların çözülmesi ...................................... 22
Teknik Bakım Servisi................................................................ 23
Garanti koşulları ............................................................................... 23
Ambalaj ve kullanılan gereçler................................................ 23
Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi ......................... 23
Produktinfo
Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha
fazla bilgi için: www.siemens-home.com ve Online-Mağaza:
www.siemens-eshop.com
: Güvenlik önerileri
Talimatları dikkatle okuyunuz. Ancak bu
şekilde cihazın etkin ve güvenli kullanımı
mümkün olacaktır. Kullanım ve kurulum
talimatlarını saklayınız ve cihazın sahibinin
değişmesi durumunda cihazla birlikte
veriniz.
Bu kılavuzdaki kurallara uyulmadığı
takdirde, üretici herhangi bir
sorumluluktan muaf olacaktır.
Bu talimatlarda yer alan resimler
bilgilendirme amaçlıdır.
Ürün yerleştirilene kadar koruyucu ambalajı
çıkarmayınız. Cihazda herhangi bir hasar
fark ettiğiniz takdirde cihazı çalıştırmayınız.
Teknik Servisimiz ile irtibata geçiniz.
Bu EN 30-1-1 gazlı cihazlar normuna göre
3. sınıf bir cihazdır: mobilyaya gömme
cihaz.
Yeni pişirme tezgahınızı kurmadan önce
kurulumun montaj talimatlarına uygun
gerçekleştirildiğinden emin olunuz.
Bu cihaz yat veya karavanlara kurulamaz.
Bu cihaz yalnızca yeterince havalandırılan
yerlerde kullanılmalıdır.
Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan
kumanda ile kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Bütün kurulum, bağlantı, ayarlama ve gaz
tipine göre uyarlama işlemleri yetkili bir
kurulum teknisyeni tarafından, ülkedeki
standartlara ve yürürlükteki kanuni
yönergeler ile yerel gaz ve elektrik
EEE Yönetmeliǧine Uygundur. PCB içermez.
tedarikçisi şirketin talimatlarına uygun
olarak gerçekleştirilmelidir. Havalandırma
ile ilgili geçerli düzenlemelere özel bir
dikkat gösterilecektir.
Bu cihaz, fabrikadan özellikler tablosunda
belirtilen gaz tipine ayarlı olarak çıkar.
Gerekirse değiştiriniz, montaj talimatlarına
uyunuz. Diğer gaz tiplerine uyarlama
gerektiğinde Teknik Servisimizi çağırmanız
önerilir.
Bu cihaz evde kullanım için tasarlanmıştır,
ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanılamaz. Cihazı kesinlikle ısınma amacı
ile kullanmayınız, sadece pişirme için
kullanınız. Garanti sadece tasarım amacına
uygun kullanılması durumunda geçerlidir.
Çalışma sırasında cihazı kontrolsüz bir
şekilde bırakmayınız.
Çocuklar için, pişirme tezgahı üreticisi
tarafından önerilmemiş kapaklar veya
bariyerler kullanmayınız. Örn. aşırı ısınma,
alev alma veya malzeme parçalarının
kopması dolayısıyla kazalara yol açabilirler.
Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve
fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe veya bilgi
eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak,
gözetim altında olmaları veya cihazın
güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi
olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri
durumunda kullanılabilir.
Çocukların cihaz ile oynamalarına izin
verilmemelidir. Temizlik ve kullanıcı bakımı
17
işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar
tarafından yürütülmemelidir.
Yangın tehlikesi!
Kapalı bir ortamda yanma olmaksızın gaz
birikimi yangın tehlikesine yol açar. Cihazı
hava akımına maruz bırakmayınız. Brülörler
sönebilir. Gaz brülörlerinin çalışmasıyla ilgili
talimatları ve uyarıları dikkatle okuyunuz.
Zehirlenme tehlikesi!
Gazlı bir pişirme cihazının kullanımı, kurulu
olduğu yerde ısı, nem ve yanma ürünleri
üretir. Özellikle pişirme tezgahı çalışır
durumdayken mutfağın iyi
havalandırılmasını sağlayınız: Tüm doğal
havalandırma kanallarını açık tutunuz veya
mekanik bir havalandırma (havalandırma
fanı) cihazı kurunuz. Cihazın yoğun bir
şekilde ve uzun süre kullanımı, tamamlayıcı
veya daha etkili bir havalandırma
gerektirebilir: Bir pencere açınız veya
mekanik havalandırmanın gücünü arttırınız.
Yanma tehlikesi!
Pişirme bölümleri ve etrafındakiler çok ısınır.
Sıcak yüzeylere kesinlikle dokunmayınız. 8
yaşından küçük çocukları uzak tutunuz.
Yangın tehlikesi!
■ Pişirme bölümleri çok ısınır. Pişirme
tezgahının üzerine yanıcı cisimler
yerleştirmeyiniz. Pişirme tezgahı üzerinde
eşya bırakmayınız.
■ Bu elektrikli ev aletinin yakınında aşındırıcı,
buharlaşıcı kimyasal ürünler, yanıcı
materyaller, besin dışında ürünler
bulundurmayınız ve kullanmayınız.
■ Aşırı ısınmış katı ya da sıvı yağlar kolay
alev alır. Yağ kızdırırken ocaktan
uzaklaşmayınız. Alev alması halinde ateşi
su ile söndürmeyiniz. Ateşi söndürmek için
kabı bir kapakla kaplayınız ve pişirme
bölümünü kapatınız.
Yaralanma tehlikesi!
■ Ani sıcaklık değişiklikleri camın kırılmasına
yol açabilir. Pişirme tezgahının kullanımı
sırasında, soğuk sıvıların dökülmemesine
ve hava akımlarının olmamasına dikkat
ediniz.
■ Hasarlı, uygun boyuta sahip olmayan,
pişirme tezgahının sınırlarını aşan veya
kötü yerleştirilmiş kaplar ciddi
yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pişirme
kaplarıyla ilgili tavsiye ve uyarılara uyunuz.
■ Kap ile pişirme bölümü arasında sıvı
bulunması halinde kaplar aniden
sıçrayabilir. Pişirme bölümlerini ve
Yangın tehlikesi!
Yangın tehlikesi!
Yaralanma tehlikesi!
Yaralanma tehlikesi!
18
dayanıklı kap tabanını daima kuru
muhafaza ediniz.
■ Arıza olması durumunda cihazın elektrik
ve gaz beslemesini kesiniz. Tamir için
teknik servisimizi arayınız.
■ Cihazın iç kısmını kurcalamayınız. Gerekli
olduğu takdirde, teknik servisimizi arayınız.
■ Kumanda düğmelerinden biri dönmeyecek
olduğunda zorlamayınız. Tamir ya da
değiştirme için derhal teknik servisi
arayınız.
Elektrik çarpma tehlikesi!
■ Cihazı temizlemek için buharlı temizleme
makinesi kullanmayınız.
■ Camdaki çatlak ve kırıklar elektrik
çarpması riskine yol açarlar. Sigorta
kutusundan sigortayı kapatınız. Teknik
bakım servisine haber veriniz.
Yaralanma tehlikesi!
Yaralanma tehlikesi!
Yaralanma tehlikesi!
Elektrik çarpma tehlikesi!
Yeni cihazınız
Sayfa 2'de cihazınızın genel görünümünün yanı sıra brülör
gücünü bulacaksınız.
Simmer Plate
Bu aksesuar en düşük güçle
sıcaklık seviyesini azaltmak
amacıyla tasarlandı.
Aksesuarlar
Aşağıdaki aksesuarlar Teknik Servis'ten sipariş edilebilir:
Aksesuarı doğrudan tepelik
kısımları yukarı bakacak
şekilde ızgaranın üzerine yerleştiriniz, asla doğrudan brülör
üzerine yerleştirmeyiniz. Kabı
aksesuarı ortalayacak şekilde
yerleştiriniz.
Wok ızgara eki
Yalnızca çift ve üçlü alev
çıkışlı wok tipi brülörlerde ile
içbükey tabanlı kapların kullanımı için.
Cihazın kullanım ömrünü uzatmak için wok ızgara ekinin
kullanılması önerilmektedir.
Simmer Cap
Sadece minimum güçte
pişirme işlemi yapılması gereken brülör. Kullanımı için yardımcı brülörü çıkarıp yerine
Simmer Cap brülör koyulması gereklidir.
Kahve cezvesi eki
Özellikle yardımcı brülör ile
12 cm'den küçük çaplı kapların kullanımı için.
--------
Kod
HZ298108
HZ298100
HZ298114
HZ298105
HZ298104
Wok ızgara eki: Demir döküm ızgara
Wok ızgara eki: Emaye çelik ızgara
Kahve cezvesi eki
Simmer Plate
Simmer Cap
Aksesuarların kullanılmaması veya yanlış kullanılması
durumlarında üretici sorumluluk kabul etmez.
Gaz brülörleri
Hangi brülörün hangi kumanda düğmesi tarafından
çalıştırıldığını belirten göstergeler vardır.
Cihazın doğru çalıştırılabilmesi için ızgaraların ve tüm brülör
parçalarının doğru yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Brülör
kapaklarının yerini değiştirmeyiniz.
19
Manuel çakmak
Uyarılar
1. Seçilen brülör kumanda düğmesine basınız ve istediğiniz
Brülörün çalışması sırasında hafif bir ıslık sesi duyulması
normaldir.
pozisyona gelene kadar sola doğru çeviriniz.
2. Dilediğiniz kibrit veya çakmağı (kibrit, çakmak, vs.) brülöre
yaklaştırınız.
Turuncu renkli alev normaldir. Havadaki tozdan, taşan sıvılardan
vb. kaynaklanır.
Otomatik çakmak
Pişirme tezgahınız otomatik çakmağa (buji) sahipse:
1. Seçilen brülör kumanda düğmesine basınız ve maksimum
güç pozisyonuna gelene kadar sola doğru çeviriniz.
Kumanda düğmesi basılıyken tüm brülörlerde kıvılcım oluşur.
Ateş yanar.
2. Kumanda düğmesine basmayı bırakınız.
3. Kumanda düğmesini istediğiniz pozisyona getiriniz.
Ateş yanmazsa kumanda düğmesini kapalı konuma getirip
adımları tekrar ediniz. Bu kez kumanda düğmesini (10 saniye
kadar) basılı tutunuz.
: Yangın tehlikesi!
15 saniye geçmesine rağmen ateş hala yanmadıysa brülörü
kapatınız ve kapıyı ya da pencereyi açınız. Brülörü yakmadan
önce en az 1 dakika bekleyiniz.
Emniyet sistemi
Modele göre, pişirme tezgahınızda brülörlerin yanlışlıkla
sönmesi durumunda gaz geçişini engelleyen bir emniyet
sistemi (termo kupl) mevcuttur.
EXML
WHUPRNXSO
Bu sistemin etkin olduğundan emin olmak için:
1. Brülörü normal olarak açınız
2. Kumanda düğmesini bırakmadan ateş yandıktan sonra
kumandayı 4 saniye daha hafifçe basılı tutunuz.
Brülörün kapatılması
Kapatmak için kumanda düğmesini sağa çevirerek 0
pozisyonuna getiriniz.
Güç seviyeleri
İlerleyen kumanda düğmeleri ihtiyaç duyulan gücün maksimum
ve minimum seviyeler arasında ayarlanmasını sağlar.
Pozisyon
Büyük alev
Tasarruflu kademe
20
Ú
™
š
İlk kullanımlarda koku gelmesi normaldir. Bu, herhangi bir risk
ya da hatalı çalışma anlamına gelmez. Zamanla geçecektir.
Kapalı kumanda düğmesi
Maksimum açılma veya kapasite ve
elektrikli çakmak
Minimum açılma ve kapasite
Brülör alevlerinin yanlışlıkla sönmesi durumunda brülörün
kumanda düğmesini kapatınız ve en az 1 dakikadan önce
yeniden yakmaya çalışmayınız.
Kapatıldıktan birkaç saniye sonra brülörden ses gelecektir (hafif
tıkırtı). Bu herhangi bir anormallik değildir, emniyetin devre dışı
olduğu anlamına gelir.
Mümkün olduğunca temiz tutunuz. Bujiler kirli ise çakmak zarar
görür. Düzenli olarak metal içermeyen küçük bir fırça ile
temizleyiniz. Bujilerin şiddetli darbelere maruz kalmamasına
dikkat ediniz.
Pişirme önerileri
Brülör
Çok güçlü Güçlü
Orta
Hafif
Wok tipi
brülör
Haşlama, kaynatma, ızgara,
kızartma,
paella'lar, Asya
yemekleri (wok)
Yeniden ısıtma ve yemekleri
sıcak tutma: hazır yemekler,
önceden pişirilmiş yemekler
Hızlı brülör Midye, et, omlet, Pilav, beşamel Buharda
kızartma
sosu ve sebzeli pişirme: balık,
yahni
sebzeler
Orta-hızlı
brülör
Buharda patates, Yeniden ısıtma, pişmiş yemektaze sebzeler,
leri sıcak tutma ve lezzetli
güveçler, makar- güveçler yapma
nalar
Yardımcı
brülör
Pişirme: güveç, Buz çözme ve
sütlaç, karamela yavaş pişirme:
sebze, meyve
ve dondurulmuş ürünler
Eritme: tereyağı, çikolata,
jöle
Elektrikli plaka
Plakayı ilk kullanımdan önce düğmeyi en yüksek ısı seviyesine
getirip 5 dakika boyunca üzerinde herhangi bir kap koymadan
bekletiniz. Bu süre boyunca duman ve kokuların yayılması
normaldir ve kullanmaya başladığınızda bunlar ortadan kalkar.
Bu ilk ısıtma dışında, plakaları üzerinde bir kap olmadan
çalıştırmayınız.
Güç kontrol düğmesi
Elektrikli plaka, pişireceğiniz yemeğe uygun gücü
seçebileceğiniz bir düğme aracılığıyla idare edilir.
Pişirme başlangıcında kumanda düğmesinin en yüksek
seviyeye getirilmesi ve pişecek yiyeceklerin miktar ve niteliğine
göre sonradan ara bir pozisyonda tutulması önerilir.
Plaka, ısı ataletinden yararlanmak üzere pişirme bitirilmeden az
önce kapanabilir. Edindiği ısıyla pişirmeye bir süre daha devam
edeceğinden enerji tasarrufu sağlanmış olur.
Uzun süreli kullanım sonucu elektrikli plakaların yüzeyi
eskidiyse birkaç damla yağ veya piyasada bulunan diğer bakım
ürünleri ile temizleyiniz.
Tabanı tamamıyla düz, kalın ve ısıtıcı parçanın boyuna yakın
kaplar kullanınız; asla daha küçük tabanlı kaplar kullanmayınız.
Sıvıların plakanın üzerine taşmamasına ve ıslak kapların plaka
üzerine konmamasına dikkat ediniz.
Plakayı açmak için:
Pişirme türünü, yiyecek miktarını dikkate alarak ve aşağıdaki
şemadan yararlanarak kumanda düğmesini sola çevirerek,
pişirmek istediğiniz yemeğe uygun pozisyona getiriniz.
Fonksiyon göstergesi yanar.
Plakayı kapatmak için:
Kumanda düğmesini 0 konumuna çeviriniz. Fonksiyon
göstergesi söner.
Öneriler
1 ve 2 konumu
ısıtma
3 ve 4 konumu
çabuk ısıtma ve pişirme
5 ve 6 konumu
kızartmalar
Önerilen bu pozisyonlar yol göstermek içindir. Aşağıdaki
durumlarda gücü yükseltmek gerekmektedir:
■
bol miktarda sıvı kullanılarak pişirme yapıldığında
■
büyük porsiyonlarda
■
kapaksız kaplarla pişirme yapıldığında
Pişirme kapları
Uygun kaplar
Brülör
Kabın minimum
çapı
Kabın maksimum
çapı
Wok tipi brülör
22 cm
30 cm
Hızlı brülör
22 cm
26 cm
Orta-hızlı brülör
14 cm
20 cm
Yardımcı brülör
12 cm
16 cm
Elektrikli plaka
14 cm
18 cm
Kullanım Uyarıları
Aşağıdaki öneriler enerji tasarrufuna ve kapların zarar
görmesini önlemeye yardımcı olur:
Her brülör için uygun ebatta
kaplar kullanınız.
Büyük brülörde küçük kaplar
kullanmayınız. Alev, kapların
yan taraflarına ulaşmamalıdır.
Pişirme tezgahı üzerine
dengesizlik oluşturacak biçimi
bozulmuş kaplar koymayınız.
Kaplar devrilebilir.
Yalnızca tabanı düz ve kalın
olan kapları kullanınız.
Kapaksız veya kapak yarı
aralık olarak pişirmeyiniz.
Enerjiyi boşa harcarsınız.
Kabı tam olarak brülör
üzerinde ortalayınız, bir tarafına
ağırlık vermeyiniz. Aksi
durumda devrilebilir.
Büyük kapları kumanda
düğmelerinin yakınındaki
brülörlere koymayınız. Aşırı
sıcaktan dolayı hasara neden
olabilir.
21
Kapları asla doğrudan brülörün
üzerine değil, mutlaka ızgara
üzerine yerleştiriniz.
Kesinlikle bir tavayı ısıtmak için
iki brülörü veya ısı kaynağını
aynı anda kullanmayınız.
Cihazı çalıştırmadan önce,
ızgaraların ve brülör
kapaklarının doğru yerde
olduğundan emin olunuz.
Pişirme tezgahındayken kapları
dikkatli bir şekilde tutunuz.
Uzun süreli pişirmelerde
maksimum ısıda, kavurma sacı
ve toprak kap kullanmaktan
kaçınınız.
Pişirme tezgahına darbe
gelmesine engel olunuz ve
üzerine ağırlık yerleştirmeyiniz.
Temizlik ve Bakım
Temizlik
Dikkat!
Cihaz soğuduktan sonra sünger, sabun ve su ile temizleyiniz.
■
Buharlı temizleme makinelerini kullanmayınız. Pişirme tezgahı
zarar görebilir.
■
Pişirme tezgahı üzerinde kalan yemek artıklarını çıkarmak için
asla yanıcı ürünler, tel bezler, kesici aletler, bıçak vb.
kullanmayınız.
■
Brülör kapakları ile cam levha birleşimlerini, metalik yüzeyleri,
varsa cam ya da alüminyum levhaları temizlemek için spatula
veya benzeri şeyler kullanmayınız.
Her kullanımdan sonra, soğumalarının ardından ilgili brülör
elemanlarının yüzeyini temizleyiniz. Ne kadar az da olsa yüzey
üzerinde artık (taşmış yemek, yağ damlaları vb.) bırakılması
halinde, yüzeyin üzeri kaplanacak ve sonrasında bu katmanın
temizlenmesi daha zor olacaktır. Ateşin doğru yanabilmesi için
delik ve olukların temiz olması gerekir.
Bazı kapların hareketi ızgaralar üzerinde metal izleri bırakabilir.
Brülörleri ve ızgaraları sabunlu su ile temizleyiniz ve metal
olmayan bir fırça ile fırçalayınız.
Izgaralar lastik tıpalarla yerleştirilmiş ise temizlerken dikkatli
olunuz. Tıpalar sökülebilir ve ızgara pişirme tezgahını çizebilir.
Her zaman brülörleri ve ızgaraları tamamen kurutunuz. Pişirme
işleminin başında su damlaları veya nemli bölgeler emayenin
bozulmasına yol açabilir.
Brülörleri temizledikten ve kuruladıktan sonra, brülör
kapaklarının alev dağıtıcılarının üzerine doğru bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olunuz.
Bakım
Taşan sıvıları anında temizleyiniz. Böylece yemek artıklarının
yapışmasını önleyebilirsiniz ve gereksiz yere güç sarf
etmezsiniz.
Çizilme ihtimali yüzünden asla tavaları yüzey üzerinde
kaydırmayınız. Buna ek olarak, camın üzerine ağır veya sert
cisimleri düşürmemeye dikkat ediniz. Tencerenin hiçbir
parçasını çarpmayınız.
Kum tanecikleri (örneğin temizlenen meyvelerden ve
sebzelerden gelebilecek olanlar) cam yüzeyi çizebilir.
Erimiş şeker veya çok fazla şeker içeren yemekler pişirme
bölümüne döküldükleri anda cam kazıma aleti ile çıkarılmalıdır.
Elektrikli plakaya tuz değmesinden mümkün olduğunca
kaçınınız.
Beklenmeyen durumların çözülmesi
Beklenmeyen durumlar bazen kolaylıkla çözülebilir. Teknik
Servisi aramadan önce aşağıdaki önerileri dikkate alınız:
Arıza
Olası neden
Genel elektrik sistemi çalış- Arızalı sigorta.
mıyor.
Otomatik çakmak çalışmıyor.
Brülör alevi eşit değil.
22
Çözüm
Ana sigorta kutusunu kontrol ediniz ve sigorta arızalıysa değiştiriniz.
Otomatik sigorta attı veya şalter indi.
Genel kumanda panosunda ana sigortanın veya
şalterin atıp atmadığını kontrol ediniz.
Bujiler ile brülörler arasında yemek veya temizleyici artığı kalmış olabilir.
Buji ve brülör arasındaki boşluk temiz olmalıdır.
Brülörler ıslak olabilir.
Brülör kapaklarını dikkatlice kurulayınız.
Brülör kapakları düzgün yerleştirilmemiş olabilir.
Kapakların düzgün yerleştirildiğinden emin olunuz.
Cihaz topraklanmamış, kötü bir bağlantı yapılmış
veya topraklaması hatalı.
Bir elektrik teknisyeniyle temasa geçiniz.
Brülör parçaları düzgün yerleştirilmemiş olabilir.
Parçaları ilgili brülörlere doğru şekilde yerleştiriniz.
Brülör boşlukları kirli.
Brülör boşluklarını temizleyiniz.
Arıza
Olası neden
Çözüm
Gaz akışı normal gözükmü- Gaz geçişi gaz valfleri tarafından engellenmiş.
Tüm gaz valflerini açınız.
yor veya gaz çıkmıyor.
Gaz, gaz tüpünden geliyorsa tüpün boş olmadığın- Gaz tüpünü değiştiriniz.
dan emin olunuz.
Mutfakta gaz kokusu var.
Bir vana açık kalmış olabilir.
Vanaları kapatınız.
Gaz tüpünün kötü bağlanması.
Bağlantının doğru olduğundan emin olunuz.
Olası gaz kaçağı.
Genel gaz anahtarını kapatın, ortamı havalandırın
ve kurulumu gözden geçirmesi ve onaylaması için
derhal bir yetkili kurulum teknisyenine haber veriniz. Kurulumda veya cihazda hiç gaz kaçağı olmadığından emin olana kadar cihazı kullanmayınız.
Düğme bırakıldıktan sonra Kumanda düğmesine yeterince uzun süre basılbrülör hemen kapanıyor.
mamış olabilir.
Brülör boşlukları kirli.
Brülörü yakınız ve kumanda düğmesini birkaç
saniye daha basılı tutunuz.
Brülör boşluklarını temizleyiniz.
Teknik Bakım Servisi
Teknik Servisimize ihtiyacınız varsa cihazın ürün numarasını (ENr.) ve üretim numarasını (FD) vermeniz gerekecektir. Bu bilgiyi
pişirme tezgahının iç kısmında yer alan özellikler tablosunun
üzerinde ve kullanım kılavuzunun etiketinde bulabilirsiniz.
Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)
Arızalarda onarım siparişi ve danışma
TR
444 6688
Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi
ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye
gore değişkenlik göstermektedir.
Üreticinin yetkisine güveniniz. Böylelikle gerekli onarım
çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip,
eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin
olabilirsiniz.
Garanti koşulları
Beklentilerimizin aksine, cihazda herhangi bir arıza meydana
gelirse veya ihtiyaçları öngörülen kalitede karşılayamazsa lütfen
bunu en kısa sürede bize bildiriniz. Garantinin geçerli olması
için cihaza müdahale edilmemiş ve yanlış kullanılmamış olması
gerekir.
Bu cihaz için uygulanan garanti koşulları, şirketimizin, cihazın
satın alındığı ülkedeki temsilciliği tarafından belirlenir. Satış
noktalarından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Garantinin geçerli
olması için satış belgesinin bulundurulması gerekir.
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
Ambalaj ve kullanılan gereçler
Özellikler tablosunda ) sembolü görülüyorsa aşağıdaki
göstergelere dikkat ediniz.
Çevre kurallarına uygun şekilde imha
edilmesi
■
kullanılmış yağı lavaboya dökmeyiniz. Yağı kapalı bir kaba
koyarak çöp toplama noktasına veya bir çöp konteynerine
bırakınız (kontrollü bir çöplüğe ulaşacaktır; bu en iyi çözüm
olmasa da bu sayede suyun kirlenmesini engelleriz).
Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha
ediniz.
Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik
cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2012/19/EG’ye
(waste electrical and electronic equipment – WEEE)
uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve
değerlendirilmesi ile ilgili AB-çapındaki uygulamaların
çerçevesini belirtmektedir.
Cihazınızın ambalajı, nakliye sırasında etkin korumayı garanti
etmek açısından çok gerekli olan malzemelerden üretilmiştir.
Bu malzemeler tamamen geri dönüşebilir ve böylece çevreye
verilen zarar azaltılmaktadır. Sizleri de aşağıdaki tavsiyelere
uyarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmaya davet
ediyoruz:
■
ambalajı uygun geri dönüşüm kutusuna atınız,
■
cihazı hurdaya çıkarmadan önce kullanılmaz hale getiriniz.
Bulunduğunuz yerin yerel yönetimine, geri dönüşebilen
malzemelerin toplandığı en yakın merkeze danışınız ve
cihazınızı oraya ulaştırınız,
23
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
*9000687219*
9000687219
E

Benzer belgeler

Płyta gazowa Газовая варочная панель Ankastre Gazli Ocak

Płyta gazowa Газовая варочная панель Ankastre Gazli Ocak Nagromadzenie w zamkniętym pomieszczeniu większej ilości gazu bez możliwości spalenia wiфże się z niebezpieczeństwem deflagracji (szybkiej reakcji spalania). Nie należy umieszczaц urzфdzenia w miej...

Detaylı

Dokumentacja palnika - Palniki olejowe i gazowe

Dokumentacja palnika - Palniki olejowe i gazowe kuchenki należy upewniц się, że instalacja zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu. Nie należy instalowaц urzфdzenia na jachtach ani w przyczepach kempingowych. To ur...

Detaylı