Sayfa: 1

Transkript

Sayfa: 1
Kay›p yak›nlar› Siirt'e ak›n etti
Newala Kasaba’daki toplu mezar n a lmas i in Batman, Diyarbak r Mardin ve Kurtalan’dan yola kan ok say da kay p yak n Siirt’e gitti.
a
‘Newala kasab
toplu mezar›
aç›ls›n’
M
E YA-DER Batman fiubesi'nin, Siirt'te bulunan Newala Kasaba'daki
toplu mezar›n aç›lmas› için organize etti¤i ve ‹HD ile Batman Barosu'nun da
destek verdi¤i yürüyüfl kapsam›nda Batman,
Mardin, Diyarbak›r, ve ilçelerden çok say›daki kalabal›k Siirt'e gitti. BDP Siirt ‹l binas›
önünde toplanan ve aralar›nda BDP Batman
Milletvekilli Ayla Akat Ata, BDP il ve ilçe yöneticileri ve MEYA-DER yöneticileri, Siirt Belediye Baflkan› Selim Sadak, Mahsum Korkmaz'›n kardefllerinin de aralar›nda bulundu¤u
kalabal›k, adliye binas›na yürümek istedi.
“TOPLU MEZARLAR AÇILSIN”
● Yürüyüfllerine izin verilmeyen kalabal›¤a
hitaben bir aç›klama yapan Mahsum Korkmaz'›n kardefli Fehmi Korkmaz, Siirt Newala Kasaba denilen ve geçmiflte belediye
çöplü¤ü olarak kullan›lan yerde bir çok toplu mezar›n oldu¤u ve bu mezarlarda 300'ü
aflk›n cenazenin oldu¤u kamuoyu ve daha
önceki araflt›rmalarda da bilindi¤i belirtti.Korkmaz “Bu cenazelerden bir tanesinin
de Mahsum Kormaz'a ait oldu¤u bilinmektedir. Bu toplu mezarlar›n aç›lmas› için bu
Ayla Akat Ata Devlet ger eklerle
y zle meye haz r de il
gün burada bulunmaktay›z. Çocuklar›m›z›n,
kardefllerimizin toplu halde gömüldü¤ü toplu mezar›n aç›lmas› için Siirt Cumhuriyet
Savc›l›¤›na resmen baflvuruyoruz” dedi.
“GERÇEKLERDEN
KORKUYORLAR”
● BDP Grup Baflkanvekili Ayla Akat Ata
ise, yap›lmak istenen yürüyüfl engellemesini k›nayarak, “Diyarbak›r'da J‹TEM davas›
görülüyor, bu davada Hakkari, Siirt, fi›rnak üçgeninde yaflanan failli meçhul cinayetlerin birinci derecede san›klar› yarg›lan›yor, peki bunlardan Türkiye halklar› haberdar m›? De¤ildir. Çünkü Hükümet ve
devlet yetkilileri bu sorunu televizyon dizilerine havale etmifltirler. Çünkü bu gerçeklerle yüzleflmeye haz›r de¤iller. Televizyon kanallar› bize kapal›d›r. Akflam bu televizyonlar bu kar›n alt›nda mücadele veren, kemikleri dahi olsa çocuklar›m›z› istiyoruz talepleri görmezlikten geliniyor.
Çünkü hükümet, devlet yetkilileri medyas›yla beraber üç maymunu oynuyorlar.”
■ HABER MERKEZ
Ba ms z Siyasi Gazete
Batman Postas›
● YIL: 21 ● SAYI: 6462 ● PAZAR HAR
HER G N
● F YATI: 50 Y.Kr .
IKAR
● 05 UBAT 2011 CUMARTES
www.batmanpostasigazetesi.com
12 Haziran
2011 tarihinde
yap›lacak olan
genel seçimlere
23 siyasi parti
kat›l›yor.
23 PARTi
SEÇiMLERE KATILIYOR
● YÜKSEK Seçim Kurulu Baflkanl›¤›n›n yapt›¤› aç›klamaya göre seçimlere kat›lacak partiler flöyle belirlendi.
■ Adalet ve Kalk›nma Partisi (AKP)
■ Ba¤›ms›z Türkiye Partisi (BTP)
■ Bar›fl ve Demokrasi Partisi (BDP)
■ Büyük Birlik Partisi (BBP)
■ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
■ Demokrat Parti (DP)
■ Demokratik Sol Parti (DSP)
■ Emek Partisi (EMEP)
■ Eflitlik ve Demokrasi Partisi (EDP)
■ Genç Parti Hak ve Eflitlik Partisi (HEPAR)
■ Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR)
■ Halk›n Yükselifli Partisi (HYP)
■ Halk›n Sesi Partisi (HAS Parti)
■ ‹flçi Partisi (‹P)
■ Liberal Demokrat Parti (LDP)
■ Millet Partisi (MP)
■ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
■ Milliyetçi ve Muhafazakar Parti (MMP)
■ Özgürlük ve Dayan›flma Partisi (ÖDP)
■ Saadet Partisi (SP)
■ Türkiye Komünist Partisi (TKP)
■ Türkiye Partisi (TP)
■ Yurt Partisi(YURT-P)
BDP’li Y ld z, hasta
tutuklulara tahliye istedi
TBMM’de hasta tutuklular n durumlar na de inen BDP Grup
Ba kanvekili Bengi Y ld z, Hasta Tutuklular n telafisi m mk n olmayan zarara bir son verilmesi d ncesiyle gecikmeksizin tahliye edilmesi gerekti ine inan yoruz dedi.
BMM'de hasta tutuklular›n durumlar›na de¤inen BDP Grup Baflkanvekili Bengi Y›ld›z, “Hasta Tutuklular›n telafisi mümkün olmayan zarara bir son verilmesi düflüncesiyle
gecikmeksizin tahliye edilmesi gerekti¤ine inan›yoruz” dedi. TBMM'de,
hasta tutuklular›n durumuna iliflkin
bas›n toplant›s› düzenleyen BDP
Grup Baflkanvekili Bengi Y›ld›z, yarg›n›n co¤rafyaya, kifliye göre uygulan›r hale geldi¤ine iflaret ederek, “Cezaevlerinde bir çok hak ihlalinin yafland›¤›na iflaret eden Y›ld›z, mahpuslar›n pek ço¤unun tedavi gerektiren
T
Yolcu otobüsünde kaçak
sigara ve çay ele geçirildi
● ‹L‹M‹Z Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla
Mücadele fiube Ekiplerince Bismil yolu üzerinde Jet-Pet Petrol
‹stasyonu karfl›s›nda yapt›klar› uygulamada Diyarbak›r yönüne
giden bir yolcu otobüsünde yapt›klar› aramada bagaj k›sm›nda
ve akülerin bulundu¤u k›s›mda 4 adet koli içerisinde çeflitli markalara ait 2780 paket gümrük kaça¤› sigara ile 19 paket Aywavah marka kaçak çay ele geçirilerek muhafaza alt›na al›nd›¤›
olayla ilgili otobüs floförleri A.C ve F.S ile otobüs muavini E.C
ile olayda ad› geçen N.A ve M.fi.K isimli flah›slar›n gözalt›na
al›nd›¤› ve olayla ilgili soruflturman›n sürdürüldü¤ü bildririldi.
Memur Sen ‘CHP'li
Günefl’i k›n›yoruz’
emur Sen ‹l Baflkan› Mehmet fiafi Özperk, CHP Genel Baflkan Yard›mc›s›
Hurflit Günefl'in 'Kürtler eninde sonunda kuca¤›m›za oturacaklar ' sözü nedeniyle
esefle k›nad›klar›n› belirtti. Memur Sen ‹l Baflkan› Özperk “Bir partinin genel baflkal›k yard›mc›l›¤›n› yapan terbiye yoksunu kiflinin argo
deyimlerle maksad›n› ve beklentilerini dile getirmesi mensup oldu¤u partinin zihniyetine
iflaret etmektedir.Ailesinden konuflmaya iliflkin
terbiye alamam›fl olanlar›n a¤›zlar›na,halk›m›z›n k›rm›z› biber sürmesi mukadderdir. Takipçisi olduklar› Milli fief döneminden beri Kürt
halk›na reva gördükleri zulüm, tehcir ve sürgünleri unutmad›¤›z gibi unutturmamak için
elimizden geleni yapaca¤›m›zdan kimsenin
flüphesi olmas›n” denildi. ■ HABER MERKEZ
M
ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek
hastal›klara yakaland›. Oysa cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin
yaflamlar›ndan devlet sorumludur.
Devlet, tedbir almas› gerekirken, halihaz›rda ölümcül hastal›klara yakalanm›fl yüzlerce kifli cezaevlerinin olumsuz koflullar› alt›nda ölümü beklemektedir. Her geçen gün bu hasta tutuklu ve hükümlüler ölüme biraz daha
yaklaflmaktad›r. Telafisi mümkün olmayan zarara bir son verilmesi düflüncesiyle gecikmeksizin Hasta tutuklular›n tahliye edilmesi gerekti¤ine
inan›yoruz” dedi. ■ HABER MERKEZ
Ara tan at lan
po etten
3 kilo esrar kt
AÇAKÇILIK ve Organize Suçlarla
KMücadele fiube Müdürlü¤ü ekiplerince
‹l merkezinde toplum sa¤l›¤›n› tehdit eden
ve gençleri hedef alan uyuflturucu madde
kaçakç›l›¤› ve ticareti yapan flah›slara yönelik olarak sürdürülen çal›flmalar kapsam›nda B.B,Ö.fi ve E.K'isimli flah›slar›n
içinde bulundu¤u Megane marka arac›n
takibi sonucunda 3 Ocak günü gece
00.15 s›ralar›nda Karatay Polis Lojmanlar› uygulama noktas›na yaklaflt›klar›nda
araç içerisinden yol kenar›na naylon poflet at›ld›¤› gözlendi¤i al›nan arama karar›na istinaden poflet içerisinde 3 kilo 275
Gr. gelen gonca esrar maddesi ele geçirildi. Ad› geçen flah›slar›n esrar maddesini
M.B isimli flahsa getirdiklerini belirtmeleri
üzerine söz konusu flahs›n bulundu¤u
otele gidilerek M.B ad›ndaki flahs› yakalad›lar. Olayla ilgili soruflturman›n sürdürüldü¤ü belirtildi. ■ HABER MERKEZ
Altunç; ‘Bölge
insan›na kimse
hakaret edemez’
atman Ticaret Borsas› Baflkan Vekili Beflir
BAltunç yapt›¤› aç›klamada, Posta yazar› Can-
dafl Tolga Ifl›k'›n kaleme
ald›¤› makaleyi hat›rlatarak, “Kimse bölge insan›na hakaret edemez”
dedi. Bölge insan›n›n
son derece onurlu, gelenek, göreneklerine, dini
ve ahlaki de¤erlerine
ba¤l› oldu¤unu söyleyen
Altunç; “bu tür yazarlar
bas›n camias›ndan uzaklaflt›r›lmal› ve bir daha
hiçbir flekilde yaz› ve makale yazmamal›d›rlar.
Güneydo¤u halk›n› rencide eden Tolga Ifl›k'›
lanet ve nefretle k›n›yorum” dedi. ■ HABER MERKEZ
Kay›p anne bulundu
nceki gün flehiriçi dol-
Ömufllar›na bindikten
sonra bir daha eve dönmeyen yafll› kad›n dün bulundu. Önceki gün evinden ç›kt›ktan sonra Çaml›ca Mahallesi 2478. sokakta Dolmufla binen Menice Erbem'den bir daha
eve dönmeyince 3 gün
boyunca arand›. Ailesinin
merakla haber bekledi¤i
ve arad›¤› Menice Erbem
dün bulundu. Erbem ailesi
Annelerinin bulunmas›ndan dolay› büyük mutluluk yaflad›.
■ HABER MERKEZ
KESK’ten Ba bakan’a M s r’ b rak,
kendi lkene bak Sa¤l›kç›lar
Torba Yasas n protesto etmek i in
Ankara’da eylem yapan al anlara
m dahaleyi k nayan
KESK Batman D nem s zc s Salih
Erol Polis devleti giri imlerine teslim olmayaca z dedi.
KP'nin bir kez daha haklar›n›n gasp edilmesine
Akarfl› ç›kan emekçilere sald›rd›¤›n› belirten KESK
Batman Platformu Dönem sözcüsü Salih Erol “‹flçi ve
emekçilerin sadece ve sadece demokratik haklar› ve
insanca yaflam hakk› için
gösterdikleri demokratik tepkileri su, gaz ve sis bombalar›yla bast›r›lm›flt›r. Bu vahflet
AKP iktidar›n›n iflçi ve
emekçilerin demokratik tepkilerine karfl› tahammülsüzlü¤ünün de ifadesidir. Bu vahflet AKP iktidar›n›n özlemini
duydu¤u ve ad›m ad›m gerçeklefltirdi¤i “polis devleti”nin ifadesidir. 81 ‹l’den
emekçilerin kat›l›m›yla Ankara'da yap›lmak istenen demokratik eyleme yap›lan sald›r›y› fliddetle k›n›yoruz.M›s›r'daki iktidara “Halk›n sesine kulak ver” diye ö¤ütler veren Erdo¤an, sokaktan
yükselen emekçilerin sesinin k›s›lmas› için her türlü
fliddeti uygulamaktan çekinmemektedir. fiunu çok aç›k
belirtmek isteriz ki Say›n Erdo¤an, ya d›flar›ya verdi¤in
ö¤ütleri önce kendin uygula ya da senin de sonun pek
“mübarek” olmayacak” dedi. ■ HABER MERKEZ
destek istedi
● Türk Tabipler Odas› Batman Belediyesi
Konferans Salonu’nda özel sektörde çal›flan
hekimlerle alan›n sorunlar› ve çözüm yollar›na yönelik bir toplant› gerçeklefltirdi. Toplant›ya Batman Tabip Odas› Baflkan› ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber TTB Merkez
Konsey Üyesi Dr. Zülfikar Cebe ve özel hastanelerde çal›flan hekimler kat›l›m sa¤lad›.
Toplant›da 13 Mart’ta Ankara’da yap›lacak
olan kitlesel sa¤l›k mitingine kat›l›m konusunda hekimlerden duyarl›l›k istendi. Toplant›da
söz alan kat›l›mc› hekimler; genel olarak sermayenin giderek emeklerini sömürdü¤ünden,
ifl yüklerinin artt›¤›ndan, ücretlerinin düflürüldü¤ünden, mesleki ba¤›ms›zl›klar›n›n giderek
k›s›tland›¤›ndan, mesleki sayg›nl›klar›n›n azald›¤›ndan ve geleceklerinden kayg›l› olduklar›n› belirttiler. ■ HABER MERKEZ
Batmanl› Savc› dillere
destan bir dü¤ün ile
dünya evine girdi
■ SAYFA 5 TE