2013 Korunmaya Muhtaç Çocukların Başvuruları

Transkript

2013 Korunmaya Muhtaç Çocukların Başvuruları
ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından
yetiştirme yurtlarında bakılan ve korunan çocuklardan ilgili Genel Müdürlük tarafından İlimize
gönderilecek listede isimleri bulunanlardan sınav sonucu atanmak üzere İlimiz İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 12. Derece İlköğretim
mezunu (5) beş adet, 10. Derece Lise-Dengi okul mezunu (3) üç adet toplam (8) sekiz adet
hizmetli kadrosu ve 10. Derece Lise mezunu (1) bir adet Şoför olmak üzere Bakanlığımızca İlimiz
emrine tahsis edilmiş bulunmaktadır.
A-BAŞVURACAKLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 40’ncı maddesinde
belirtilen yaş şartı gereği, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
3) Aynı kanunun değişik 41’inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal
ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6) Askerlik çağına gelmemiş olmak, gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapımış veya
erteletmiş olmak.
7) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
8) Başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
9) Yazılı sınavın yapılacağı 04/08/2013 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
B - BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1) Başvuru tarihi itibariyle Öğrenim bakımından, İlköğretim/ortaokul veya lise/lise dengi okul
mezunu olmak,
2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce gönderilen listede ismi
bulunmak,
C - BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ HUSUSLAR
1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce İlimize gönderilen listede
adı bulunanların dışındakilerin başvuruları kabul edilmeyecektir
2) Başvurular 09/07/ 2013- 19/07/ 2013 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan
Kaynakları Yönetim Hizmetleri (Personel Atama Bölümüne EK-1 (İş Talep Formu) ile
yapılacaktır. Bu form Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.
3) Sınav 04 Ağustos 2013 Pazar günü saat 10:00’ da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı
Salonunda Test şeklinde yapılacaktır.
D – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- İş Talep Formu (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek)
2- Mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği)
3- T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi.
4- 3 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)
İlgililere duyurulur.
ŞANLIURFA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer belgeler