UTS Anatomi Yazarı Dr.Cevat Şimşek

Transkript

UTS Anatomi Yazarı Dr.Cevat Şimşek
UTS Anatomi Yazarı
Dr.Cevat Şimşek
2009 Nisan Tus;
DrTus Özel Açıklamalı Anatomi Soruları
www.drtus.com
1. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi foramen
jugulare’den geçmez?
A) N. hypoglossus
B) V. jugularis interna
C) N. vagus
D) N. accessorius
E) N. glossopharyngeus
N.hypoglossus, occipital kemikteki canalis nervi hypoglossi’den geçer
CRANIUM’DAKĐ DELĐKLER VE AÇIKLIKLARA DĐKKAT!
2. Aşağıdakilerden hangisi trochlear (ginglimus) tipi
bir eklemdir? (Nisan-2002)
A)
B)
C)
D)
E)
Articulatio temporomandibularis
Articulatio carpometacarpalis pollicis
Articulatio humeri
Articulatio talocruralis
Articulatio genus
EKLEM TĐPLERĐNE DĐKKAT!
3. Fossa pterygopalatina ile orbita’yı
birleştiren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Foramen rotundum
Foramen ovale
Fissura orbitalis superior
Foramen spinosum
Fissura orbitalis inferior
Fossa pterygopalatina
Fissura orbitalis inf.
For.rotundum
For.sphenopalatinum
Fissura pterygomaxillaris
Canalis pterygopalatinus
(for. palatinum majus ve minus)
Orbita
Fossa cranii media
Cavitas nasi
Fossa infratemporalis
Cavum oris
4. Horner sendromunda aşağıdaki klinik belirtilerden
hangisi görülmez?
A) Pseudoptosis
B) Enophtalmus
C) Midriasis
D) Facial flashing
E) Anhidrosis
HORNER SENDROMU
Gang. cervicale superius’un veya buradan çıkan postganglionik
sempatik liflerin lezyonunda baş boyun bölgesinin sempatik
inervasyonu bozulur (ipsilateral). Bunun sonucunda;
miyozis (m. dilatator pupilla (-) )
psödopitozis (m. tarsales (-) )
enophtalmos (m. orbitalis (-) )
hemianhidrosis (terleme kaybolmuş)
facial flushing (kan damarlarında vasodil.)
5. M.sphincter pupilla’nın innervasyonu ile ilgili olan sinir
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nn.ciliare breves
B) Nn.ciliare longus
C) N.facialis
D) N.abducens
E) N.trochlearis
Eddinger-Westhpal nucleusundan çıkıp, n.oculomotorius
tarafından ganglion ciliare’ye taşınan preganglionik parasempatik lifler
bu gangliondaki sinapstan sonra Nn.ciliare breves adı ile ayrılırlar.
Akumodasyonu bozulmuş, aynı zamanda midriasis’i olan ve humor aquosus
sekresyonu azalmış bir kişide nn.ciliare breves’lerde fonksiyon bozukluğu vardır.
6. Aşağıdaki sinirlerden hangisi parasempatik impuls taşır?
A)
B)
C)
D)
E)
N.splanchicus major
N.splanchnicus minor
Nn.splanchnici pelvici
N.splanchnicus imus
N.accessorius
Sacral parasempatik lifler S2-S4 seviyesinde bulunan
nuc.intermediomedialis’lerden çıkar. Bunlara
Nn.splanchnici pelvici denir.
7. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi n.abducens ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Mesencephalon
Colliculus facialis
M.rectus medialis
M.obliquus superior
Fissura orbitalis inferior
N.abducens’in nucleus’u pons’ta colliculus facialis’in içinde bulunur. Burada ayrıca
n.facialis’e ait lifler de yer alır.
8. Canalis inguinalis’in alt duvarını destekleyen
oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Lig. inguinale
Lig. pectineum
Lig. reflexum
Lig. lacunare
Lig. interfoveolare
Ön duvar : m.obliquus externus abdominisin aponeurosisi ,.
Arka duvar : Fascia transversalis ve lig.interfoveolare tarafından yapılır.
Üst duvar : M.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominisin alt kenarları oluşturur.
Alt duvar : Lig.inguinale ile medialde lig.lacunare yapar.
Đçinden erkekte funiculus spermaticus , n.ilioinguinalis ve n.genitofemoralisin genital dalı ,
kadında ise lig.teres uteri , n.ilioinguinalis ve n.genitofemoralisin genital dalı geçer .
Anulus inguinalis superficialis, m.obliquus externus abdominis’in aponeurosu
Anulus inguinalis profundus, m.transversus abdominis’in fasciası tarafından yapılır.
.
9
N.medianus
N.ulnaris
N.radialis
N.medianus
10
N.obturatorius
11
Scala vestibuli ve scala tympani’yi birleştiren oluşum,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fenestra vestibuli
Fenestra cochlea
Semicanalis tubae audituva
Helicotrema
Promontorium
Os stapedius’un tabanı da fenestra vestibuli’yi kapatır.
AYRICA.
CAVUM TYMPANI (ORTA KULAK),
DUVARLARINA DĐKKAT!
12
Art.genu’da fossa poplitea’ya doğru oluşacak
bir lüksasyonda hangi sinir zedelenir?
A)
B)
C)
D)
E)
N.ischiadicus
N.tibialis
N.peroneus communis
N.suralis
N.peroneus superficialis
13
Akut gelişen bir medial strabismus vakasında
aşağıdaki arterlerden hangisinde
bir anevrizma olduğu düşünülür?
A)
B)
C)
D)
E)
A.cerebri posterior
A.cerebri media
A.cerebellaris inferior anterior
A.cerebellaris inferior posterior
A.choroidea anterior
N.abducens, a.cerebellaris inferior anterior ve a.labirinti arasından geçer.
Bu nedenle bu arterlerden birinde oluşacak bir anevrizma sonunda
n.oculomotorius’un innerve ettiği m.rectus medialis’in etkisi ile içe şaşılık
meydana gelir.
14
Akut gelişen bir lateral strabismus vakasında
aşağıdaki arterlerden hangisinde
bir anevrizma olduğu düşünülür?
A)
B)
C)
D)
E)
A.cerebri posterior
A.cerebri media
A.cerebellaris inferior anterior
A.cerebellaris inferior posterior
A.choroidea anterior
N.oculomotorius, a.cerebellaris superior ve a.cerebri posterior arasından
geçer. Bu nedenle bu arterlerden birinde oluşacak bir anevrizma sonunda
n.abducens’in innerve ettiği m.rectus lateralis’in etkisi ile dışa şaşılık
meydana gelir.
15
Dış-alt tarafa doğru bakamayan bir kişide hangi
sinirin zedelendiği düşünülür?
A)
B)
C)
D)
E)
N.oculomotorius
N.abducens
N.facialis
N.trochlearis
N.trigeminus
Bulbus oculi’yi dış-alt tarafa doğru çeviren kas m.obliquus superiordur ve bu
kas n.trochlearis tarafından innerve edilmektedir.
16
Orta kulağın arka duvarında meydana gelen bir lezyon
sonunda kişide seslere karşı aşırı bir duyarlılık
(hyperakuzi) meydana geliyor.
Bu kişide hangi sinir zedelenmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
N.mandibularis
N.tympanicus
N.facialis
N. petrosus minor
N.petrosus major
M.tensor tympani;
Kulak zarını gererek daha hassas duruma getirir (hiperakuzi).
N.mandibularis tarafından innerve edilir.
M.stapedius
Stapes’i fenestra vestibuli’den uzaklaştırarak titreşimin iç kulağa daha az geçmesini
sağlar (hipoakuzi). N.stapedius (N.facialis) tarafından innerve edilir.
17
Fossa ischioanalis’in lateral (dış) duvarında bulunan arter
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A.iliaca interna
A.glutea superior
A.glutea inferior
A.pudenta interna
A.sacralis lateralis
Fossa ischioanalis’in lateral duvarında, canalis pudentalis (Alcock kanalı) bulunur. Bu
kanal, m.obturatorius internus ve bu kası örten fascia arasında yer alır. (Medial
tarafında m.levator ani bulunur. Lateral duvarını m.obturatorius internus, medial
duvarını bu kası örten fascia yapar). Đçinden n.pudentus ve a.v.pudentalis int.geçer
Fossa ischioanalis’ten v.a.n.rectalis inferior geçer
18
Mide arka duvarında oluşan bir perforasyon,
aşağıdaki arterlerden hangisine penetre olur?
A)
B)
C)
D)
E)
A.gastroepiploica sinistra
A.gastroepiploica dekstra
A.lienalis
A.hepatica communis
A.hepatica propris
Truncus coeliacus’un dalları: a.hepatica communis (a.hepatica propria ve a.gastroduodenalis)
a.gastrica sinistra (oesophagus’un abdominal parçasını besleyen dallar)
a.lienalis mide arka duvarına çok yakın geçer (a.gastroepiploica sinistra
ve a.gastricabreves)
Mideyi besleyen arterler Kurvatura minor’da; a.gastrica dextra (a.gastroduodenalis) ve a.gastrica sinist
Kurvatura major’da a.gastroepiploica dekstra (a.gastroduodenalis)
a.gastroepiploica sinistra ve a.gastrica breves tir
19
Aşağıdaki oluşumlardan hagisi atrium dextrum’da bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Fossa ovalis
Tricuspit kapak
Nodulus atrioventricularis
Nodulus sinuatrialis
Crista terminalis
Atrium dextrum’da bulunan oluşumlar;
Ostium sinus coronarius
Crista terminalis
Sinoatrial nodül (SA nodülü = Keith Flack nodülü)
Mm. pectinati denilen kas kabarıntıları
Atrioventricular nodül (AV nodülü = Ashoff -Tawara nodülü)
Fossa ovalis
20
Aşağıdaki oluşumlardan hangisi ventriculus dextrum’da
bulunmaz?
A) Moderatör bant
B) Chorda tendinea
C) Tricüspit kapak
D) Crista terminalis
E) Conus arteriosus Ventriculus dextrum’da bulunan oluşumlar;
Conus arteriosus
Valva trunci pulmonalis
Valva tricuspitalis
Crista supraventricularis
m. papillaris m. papillaris anterior, m. papillaris posterior
ve m. papillaris septalis
Chorda tendinea
Moderatör bant
Trabeküla septomarginalis (moderatör bant + septum
interventriculare)
21
Plica umbilicalis mediana ile ilgili olan oluşum
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fundus vesica
Apeks vesica
A.umbilicalis dexter
A.umbilicalis sinister
V.umbilicalis
Plica umbilicalis lateralis içinde a.v.epigastrica inferior;
Plica umbilicalis medialis içinde oblitere a.gastrica dekstra ve sinistra;
Plica umbilicalis mediana içinde oblitere chorda urachus bulunur. Vesica
urinaria’nın apeksi ile umbilicus arasındadır.
22
Gözü aşağı ve dışa deviye, pitosis, midriasis, ışık ve akumodasyon
refleksi kaybı ile yüzün alt yarımından itibaren kontralateral
hemipleji görülen bir hastada lezyon nerededir?
A)
B)
C)
D)
E)
Medulla oblangata
A.cerebri posterior
Pons
A.basillaris
N.trochlearis
Weber sendromu; a.cerebri posterior’un mesencephalonu besleyen dalında meydana gelen
tıkanıklık sonucu oluşur. Hasar, mesencephalonun medialindedir.
Crus cerebri ve n.oculomotorius tutulmasına bağlı olarak ipsilateral göz aşağı ve dışa
deviyedir (n.trochlearis’in innerve ettiği m.obliquus superior nedeniyle).
Kişide pitosis, midriasis, ışık ve akumodasyon refleksi kaybı vardır.
Yüzün alt yarımından itibaren kontralateral hemipleji meydana gelir.
.
23
Bir hastada, tam ya da kısmi konuşma kaybı ve agrafi
(yazı yazamama) görülmektedir.
Bu hastada hangi arter okluzyonu meydana gelmiştir?
A)A.cerebri media’nın alt dalı
B) A.cerebri media’nın üst dalı
C) A.cerebri posterior
D)A.comminicans anterior
E) A.cerebri anterior
Motor afazi (Broca afazisi)
Motor konuşma alanının lezyonlarında (44-45) tam ya da kısmi konuşma kaybı.
Lezyon a. cerebri media’nın üst dalını tutar.
Motor afaziye sık olarak agrafi (yazı yazamama) eşlik eder..
.
24
Bir hastanın yapılan klinik muayenesinde a.cerebri media’nı alt dalını tutan
bir okluzyon ve (hastada bir işitme kaybı olmamasına rağmen) işittiği
kelimelerin anlamını çıkaramadığı görülmüştür.
Bu hastada Brodmann’ın hangi alanında bir harabiyet meydana gelmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
22
44-45
4
3,1,2
43
Duyu tipi afazi (Wernicke afazisi)
Wernicke alanının (22) lezyonlarında işitme kaybı yoktur. Lezyon
a.cerebri media’nın alt dalını tutar. Hasta işittiği kelimelerin anlamını
çıkaramaz.
.
25
Parmağımızı for.epiplocum’a soktuğumuzda parmağımızın
üstünde bulunan oluşum, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Duodenum’un I.parçası
Vena Cava Inferior
Vena Cava Superior
Karaciğer’in lobus caudatus’u
Lig.hepatoduodenale
Foramen epiploicum’un ön duvarını lig.hepatoduodenale,
arka duvarını v.cava inferior,
alt duvarını duodenumun birinci parçası,
üst duvarını karaciğerin lobus caudatus’u yapar..
26
Aşağıdaki oluşumlardan hangisi choana’nın medial (iç)
duvarını oluşturur?
A)
B)
C)
D)
E)
Vomer
Lamina perpendicularis (os ethmoidale)
Lamina perpendicularis (os palatinum)
Cartilago septinasi
Bulla ethmoidalis
Burun boşluğu arkada choanae’lar ile nasopharynx’e açılır.Choanae’nin
sınırlarını medialde vomer, lateralde processus pterygoideus’un
lamina medialisi, altta palatin kemiğin lamina horizontalisi’nin arka
kenarı, üstte ise os sphenoidale yapar.
27
Articulatio genu’nun rotasyon travmasında aşağıdaki
ligamentlerden hangisi etkilenmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Lig.cruciatum anterius
Lig.cruciatum posterius
Lig.patella
Lig.popliteum obliquum
Lig.meniscofemorale anterius
Art.genu’da rotasyon olduğunda bu durumdan eklemin iç ligamentleri etkilenir.
28
Trafik kazası geçirerek bacağının üst lateral kısmı
Yaralanmış bir kişinin yapılan klinik muayenesinde
ayağına dorsalfleksiyon yaptıramadığı ve düşük ayak
oluştuğu görülüyor.
Bu kişinin hangi sinirinde zedelenme meydana gelmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
N.tibialis
N.peroneus communis
N.peroneus superficialis
N.ischiadicus
N.suralis
N.peroneus communis fibula başını dolanarak bacağın ön kısmına gelir ve burada
n.peroneus profundus ile n.peroneus superficialis dallarına ayrılır.
N.peroneus profundus ayağın ekstensorlarını (dorsalfleksiyon);
N.Peroneus superficialis ayağın evertörlerini innerve eder.
Seçeneklerde n.peroneus profundus olsaydı onu işaretlememiz gerekirdi.
29
N.laryngeus inferior (recurrens) felci olan bir hastada, hastanın ince bir
ses tonuyla da olsa konuşabildiği görülmektedir.
Bu hastada n.laryngeus inferior felcinden etkilenmeyen kas aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
M.cricoarytenoideus posterior
M.cricoarytenoideus lateralis
M.cricothroideus
M.cricoarytenoideustransversus
M.cricoarytenoideus transversus
Larynx’in tüm kasları n.laryngeus inferior tarafından innerve edilirken,
m.cricothyroideus n.laryngeus superior’un eksternal dalı tarafından innerve
edilir. Bu kas lig.vokaleleri gererek sesi incelten kastır.
30
Đki nokta ve vibrasyon duyusu ile şuurlu propriosetion
duyusu kaybolmuş bir kişide lezyon nerededir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tractus spinothalamicus anterior
Tractus spinothalamicus lateralis
Funiculus posterior
Tractus spinocerebellaris anterior
Tractus spinocerebellaris posterior
Medulla spinalis’in funiculus posteriorunda şuurlu proprioseption, iki nokta
diskriminasyonu ve vibrasyon duyusu taşınır.
Subacut kombine sclerosis ve tabez dorsalis’te funiculus posterior harabiyeti
olur. Bu durumda lezyon seviyesi ve altında şuurlu proprioseption, iki nokta
diskriminasyonu ve vibrasyon duyusu kaybı görülür.
31
Aşağıdaki kaslardan hangisi mandibula’ya protruzyon yaptırır?
A)
B)
C)
D)
E)
M.pterygoideus lateralis
M.pterygoideus medialis
M.temporalis
M.masseter
M.buccinator
Mandibula’ya retruzyon hareketini m.temporalis, protrüzyon hareketini ise
m.pterygoideus lateralis ve m.pterygoideus medialis birlikte çalışarak yaptırırlar.
M.pterygoideus lateralis, ağzı açan tek çiğneme kasıdır ve tek taraflı
çalıştığında alt çene karşı tarafa doğru itelenir. Eğer mandibula sabit ise
m.digastricus da ağzın açılmasına yardımcı olur.
32
Karın ön duvarındaki porto-cava anastomoz
hangi damarlar arasındadır?
A)
B)
C)
D)
E)
V. hemiazygos-V. lumbalis
V. rectalis superior-V. rectalis inferior
V. azygos-V. hemiazygos
V. portae hepatis-V. hepatica
V. epigastrica superior-V. Paraumbilicalis
Porto - cava anastomozlar;
OESOPHAGUS ĐLE MĐDENĐN BĐRLEŞĐM YERĐNDE: Hem v.azygos hem de v.hemiazygos ile vena
cava superior’a; v.gastrica sinistra ile v.porta’ya;
KARIN ÖN DUVARINDA: V.paraumbilicalisler ile v.portaya; v.epigastrica superior ve inferior ile caval
sisteme;
CANALĐS ANALĐSTE: V.rectalis inferior, v.pudenta interna aracılığı ile v.iliaca interna’ya ve oradan
vena cava inferior’a;
V.rectalis superior ise v.mesenterica inferior aracılığı ile v.portaya açılır.
RETROPERĐTONEAL BÖLGE’DE: Karaciğerin area nudasındaki venler lumbal, renal ve phrenic venler ile
v.mesenterica inferior, v.mesenterica superior ve v.lienalise açılır.
33
Sulcus coronarius’un arka kısmında A.coronaria
dextra ile birlikte seyreden ven aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
V.cordis magna
V.cordis parva
V.cordis media
V.ventriculi sinistri
V.obliqua atrii sinistri (Marshall veni)
34
Bir hastada, glandula hypophis tümörü nedeniyle
chiasma opticus bası altındadır.
Bu hastada aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A)
B)
C)
D)
E)
Sol homonimus hemianopsi
Sağ homonimus hemianopsi
Binasal heteronimus hemianopsi
Bitemporal heteronimus hemianopsi
Quadrantik anopsi
Nervus opticuslardan biri kesilirse; o gözde körlük olur,
Tactus opticuslardan biri zedelenirse; homonimus hemianopsi
Chiasma opticum’a ortadan bası olursa (gl.hypophys hypertrofisi); bitemporal
heteronimus hemianopsi
Chiasma opticum’a yan taraflardan bası gelirse; binasal heteronimus hemianopsi
meydana gelir
35
Yüzünün alt yarımındaki mimik kaslarında paralisi ve
atrofi olan bir hastada lezyon nerededir?
A)
B)
C)
D)
E)
Đpsilatral n.facialis’in intranuclear harabiyeti
Đpsilateral n.facialis’in infranuclear harabiyeti
For.stylomastoideum üzerinde n.facialis’e bası
Canalis nervi facialis içinde n.facialis’e basi
N.facialis’in kontralateral supranuclear harabiyeti
N.facialis’in intranuclear ve infranuclear harabiyetinde ipsilateral yüzün tam yarımında
paralisi meydana gelir (periferik paralisi - Bell’s palsi)
N.facialis’in supranuklear harabiyetinde kontralateral yüzün alt yarımında paralisi
meydana gelir (santral tip)
36
A.marginalis sinistra hangi arterin dalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
R.circumfleksus
A.interventricularis anterior
A.interventricularis posterior
A.coronaria dextra
A.coronaria sinistra
Coroner arterler ve dalları
r.nodii AV
A.coronaria dextra
r.nodii SA
r.ventricularis dextra
r.marginalis dextra
A.coronaria sinistra
A.interventricularis
anterior
a.marginalis
sinistra
r.circumflexus
r.diagonalis
A.interventricularis
posterior
37
V. renalis sinistra’ya açılan ven, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
V.ovarica dextra
V.testicularis fextra
V.suprarenalis dextra
V.suprarenalis sinistra
V.phrenica inferior
Sol gonodal venler ile v.suprarenalis sinistra, v.renalis sinistra’ya açılan venlerdir.
38
Treitz bağı fleksura duodenojejunalis ile hangi oluşum
arasında bulunur?
A)
B)
C)
D)
E)
Crus sinistrum
Crus dextrum
L1 vertebra
Fleksura coli dekstra
Fleksura coli sinistra
39
Klumpke paralisizi hangi seviyelerdeki zedelenme
sonucunda ortaya çıkar?
A)
B)
C)
D)
E)
C5 – C6
C5 – C6 – C7
C6- C7 – C8
C7 – C8 – T1
C8 – T1
Klumpke felci (truncus inferior felci)
Doğum sırasında kolun aşırı abdüksiyonu veya akciğer apeksini tutan tümörlerde
(Pancoast tümörü) C8 ve T1 kökleri zedelenir. Genellikle Horner sendromu ile birlikte
görülür
‘Pençe el’ (claw hand) görünümü olur.
40
Ligamentum hepatoduodenale içinde yer
almayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A.hepatica communis
V. portae hepatis
A. hepatica propria
Ductus choledochus
Plexus hepaticus
Lig.hepatoduodenale içindeki oluşumlar
Ductus choledicus (ön sağda yer alır)
A.hepatica propria (ön solda yer alır)
V.porta (orta arkada yer alır)
Pleksus hepaticus
41
Traş olurken yüzünü kesen bir kişide ağrı
duyusunun taşıdığı nucleus (II.nöron)
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Nucleus tractus solitarius
Nucleus ambiguus
Nucleus spinalis nervi trigemini
Nucleus (sensorius) principalis nervi trigemini
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini
Baş ve yüz bölgesinin ağrı ısı duyusunun II.nöronu nuc.spinalis nervi trigemini (bulbus)
dokunma ve libido duyusunun II. nöronu nuc.principalis nervi trigemini (pons)
Đki nokta, şuurlu proprioseption ve vibrasyon duyusunun II.nöronu nuc.mesencephalicus
nervi trigemini (mesencephalon)
42
N. femoralis’i zedelenmiş bir kişide bacağa
ekstensiyon yaptıran kas, aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
M. psoas major
M. sartorius
M. tensor fasciae latae
M. iliacus
M. rectus femoris
43
Hangi kas felcinde ayağa inversiyon
yaptırılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
M. tibialis anterior
M. peroneus longus
M. peroneus tertius
M. extensor hallucis longus
M. extensor digitorum longus
Ayağa inversiyon yaptıran kaslar, m.tibialis anterior ve m.tibialis posteriordur
44
Hem posterior, hem de orta mediastinum’da yer alan oluşum
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
V.azygos
N.phrenicus
Thymus
N.vagus
Oesophagus
V.azygos, hem arka hem de orta mediastinumda bulunur.
Vena Cava Superior’a açılır.
45
Aşağıdakilerden hangisi diyafragmatik hiatus
içerisinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Arteria gastrica sinistra’nın özofageal dalları
Özofagusun 1/3 alt parçasının lenf damarları
Özofagus
Ductus thoracicus
Nervus vagus
46
A.alveolaris inferior hangi arterin dalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
A.maxillaris
A.facialis
A.temporalis superficialis
A.lingualis
A.pharyngea ascendens
A.MAXILLARIS’IN DALLARINA DĐKKAT!
47
Sinus sagitalis superior nereye açılır?
A) Sinus rectus
B) Confliens sinium
C) Sol sinus transversus
D) Sağ sinus transversus
E) Sol sinus sigmoideus
Sinus sagitalis superior
confliens sinium
Sinus sagitalis inferior ve v.cerebri magna
sağ sinus transversus
sinus rectus
sol sinus transversus
Sinus transversus
Sinus sigmoideus
v.jugularis interna
Sinus petrosus superior
Sinus transversus
Sinus petrosus inferior
Sinus sigmoideus
48
Yatar pozisyondaki bir hastanın, dizi fleksiyonda iken tibiası
çekildiğinde öne doğru hareketlidir. Bu hastada hangi ligament
rupturu düşünülür?
A) Lig. cruciatum anterior
B) Lig. cruciatum posterior
C) Lig. collaterali laterale
D) Lig. collaterale mediale
E) Lig. transversum genu
49
Humerotricipital aralığın (spatium axillare
laterale), medial duvarını yapan oluşumu
işaretleyiniz.
A) Humerus
B) M.triceps brachii’nin caput longum’u
C) M.teres minör
D) Os scapulae
E) M.teres major
Humerotricipital aralık (spatium axillare laterale ) :
medial duvarı : M.triceps brachiinin uzun başı
lateral duvarı : Humerus
superior duvarı : M.teres minör
inferior duvarı : M.teres majör
Bu aralıktan, a.ve v. circumflexa humeri posterior ve n.axillaris geçer.
50
M.digastricus’un ön ve arka karınlarının innervasyonu için doğru seçeneği
işaretleyiniz
A) Plexus pharyngeus tarafından innerve edilirler
B) N.mandibularis ve n.facialis tarafından innerve edilirler
C) N. Facialis tarfından innerve edilirler
D) N.mandibularis tarafından innerve edilirler
E) N.glossopharyngeus tarafından innerve edilirler
• Tüm Hekimlerimize 2009 Nisan Tus’ta
Başarılar Dileriz….
www.drtus.com

Benzer belgeler

anatomi`de bazı önemli bilgiler

anatomi`de bazı önemli bilgiler şaşılık) gelişmiştir. Çünkü bu kişinin m.rectus lateralis’i çalışamamaktadır. 103.Alt-lateral’e bakamayan bir kişinin m.obliquus superior’u çalışamamaktadır. Bu kişide n.trochlearis felci oluşmuştu...

Detaylı