ÜNİTE

Transkript

ÜNİTE
HEDEFLER
İÇİNDEKİLER
SOSYAL GELİŞİM
• Giriş
• Sosyal Gelişim veTanımı
• Sosyal Gelişimle İlgili Temel
Kavramlar
• Benlik
• Sosyal Olgunluk
• Sosyalleşme
• Sosyalleştirme Koşulları
• Kültür
• Tutum
• Sosyal Gelişim İçin Öneriler
• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Sosyal gelişimin ne olduğunu
söyleyebilecek,
• Sosyal gelişimin temel kavramlarını
açıklayabilecek,
• Sosyal gelişimin diğer gelişim
türleriyle olan ilişkisini
söyleyebilecek,
• Toplum içinde yaşamanın
sorumluluklarını anlayabileceksiniz.
ÇOCUK GELİŞİMİ 2
Doç. Dr. Durmuş KILIÇ
ÜNİTE
1
Sosyal Gelişim
GİRİŞ
Sosyal yönden gelişmiş
birey her yaşta
çevresindeki diğer
insanlara sorun
yaratmadan, çatışmasız
olarak yaşamasını bilir.
Sosyal gelişim çocuk gelişiminin önemli bir yönünü oluşturur. İleri çocukluk
döneminde topluma uyum açısından çocukta belirgin değişmeler meydana gelir.
Bu dönemde akranlarla yürütülen etkinliklere duyulan ilgi artar. Çocuk bu
dönemde grup üyeleri tarafından kabul edilmek ister. Sosyal gelişim hızlıdır, çocuk
sürekli anlaşmazlıklarla yaşayan, kavga eden, ben- merkezci bencil bir birey
olmaktan çıkarak iş birliğine yatkın, iyi uyum sağlayabilen kendi akranlarından
oluşan sosyal bir grubun üyesi olur. Artık çocuğun olgunlaşmamış davranış
örüntülerinin yerini daha olgunlaşmış davranış biçimleri alır.
Çocuk büyüdükçe evdeki oyunlar ve ailesindeki kişilerle kurulan ilişkiler ona
yeterli doyumu sağlamaz. Hatta birkaç arkadaş bile onun için yeterli değildir.
Ancak grup oyunları ona neşe ve heyecan verir.
Grupla ilişkiler çocuğa ne kazandırır?
Çocuk grupla olan ilişkileri içerisinde, başkalarıyla yarışmayı, iş birliğine
girmeyi, bir takımın üyesi olmayı olarak çalışmayı, bazı sorumluluklar yüklenmeyi,
başkalarının görevini üstlenmeyi, başarıyı olduğu kadar yenilgiyi de kabul
edebilmeyi öğrenir. Bu sosyalleşme eğitimi çocuğun hayatında önemli yer alır.
Bireyin sosyal uyarıcılara ve grup yaşantısına, toplumsal normlara karşı
duyarlı olabilmesi, içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer
bireylerle anlaşabilmesi, uygun davranışlar sergilemesine sosyal gelişim denir
(Başaran, 1974, 15).
Sosyal gelişim, kapsamlı değişim alanlarından olan kişilik değişimi, benlik
yapısını, doğru ve yanlışa ilişkin sağduyu gelişimini, sosyal ve duygusal değişim
ilkelerini ve zamanlanmasını içerir.
Sosyal gelişim yaygın olarak insanın sosyal bir varlık olduğu ve sosyalliğin
diğer insanlarla yapılacak etkileşimle geliştiğini vurgular. Sosyalleşme, duyguların
gelişimi, kişilik yapılanması ve kendine özgü değişim kurallarıyla birlikte doğumdan
bireyin hayatının sonuna kadar farklılaşan özellikler sergiler. Bu ünitede çocuğun
sosyal gelişimi üzerinde durulmuştur.
SOSYAL GELİŞİM VE TANIMI
Sosyal gelişim bireyin yaşadığı sosyal çevreye uyumunu sağlayan gelişimi ile
ilgilidir. Sosyal gelişim ilgili tanımlardan birkaçı şöyledir:
Binbaşıoğlu’na (1992) göre sosyal gelişim; kişinin doğumdan yetişkin
oluncaya kadar, başka insanlarla olan ilişkilerinin ve onlara karsı geliştirdiği ilgi ve
duygularının tümüdür.
Yavuzer’e (2005) göre; toplumsal beklentilere uygunluk gösteren,
kazanılmış davranış yeteneği olarak ifade edilebilen sosyal gelişme, geniş anlamda
bireyin doğumuyla başlayan evreyi, dar anlamda ise günlük davranış gelişimini
kapsar. Başka bir tanımlamayla, sosyal gelişme (toplumsal gelişim), kişinin sosyal
uyarıcıya, özellikle grup yaşamının baskı ve zorunluluklarına karşı duyarlık
geliştirmesi, grubunda ya da kültüründe başkaları ile geçinebilmesi, onlar gibi
davranabilmesidir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2
Sosyal Gelişim
Sosyal yönden gelişmiş
birey her yaşta
çevresindeki diğer
insanlara sorun
yaratmadan, çatışmasız
olarak uyumlu bir
şekilde yaşamasını bilir.
Oğuzkan (1981) ise sosyal gelişmeyi toplumsal davranış, duygular,
tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve
olumlu değişmelerin tümü olarak tanımlamıştır.
Sosyal yönden gelişmiş birey her yaşta çevresindeki diğer insanlara sorun
yaratmadan, çatışmasız olarak uyumlu bir şekilde yaşamasını bilir. İçinde yaşadığı
toplumun lideri durumuna gelir, toplumda büyük bir inandırma gücü gösterir.
Sosyal yönden yeterince gelişmemiş bir birey, toplum içinde birlikte yaşadığı
insanlarla normal insan ilişkileri bile kuramaz (Binbaşıoğlu, 1992, 166). Sosyal
beceriden yoksun çocuklar, arkadaşları arasına girememekte ve akademik yönden
de başarısız olmaktadırlar. Bu çocukların daha ileri yıllarda akranlarına göre sosyal
ve duygusal sorunlarla daha çok karşılaşma riskleri vardır.
Bireyin ilk yıllarındaki sosyal gelişimi, onun daha sonraki sosyal
davranışlarının temelini oluşturur. Kochanska ve Radke (1992) yaptıkları bir
çalışmada, bebeklik döneminde tanıdıklarına karşı içe kapanıklık gösteren
bebeklerin beş yaşına geldiklerinde aynı davranışları sürdürdüklerini
gözlemişlerdir. Bu sonuç, bebeklikteki içe kapanıklığın çocuğun gelecekteki sosyal
davranışlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermektedir (Aslan, 2008, 11).
Sosyal gelişim; erken çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde bireyin
kendisinden beklenen davranışları göstermesi beğenilmeyen davranışları kontrol
etmeyi öğrenmesi ve en düşük düzeye indirgeyebilmesi, toplumda yasaklanan
davranışlardan kendisini uzak tutması, kabul gören davranışlarını alışkanlık haline
getirmesi, bunları yaparken de zaman ve zemini doğru kullanarak sosyal
ihtiyaçlarını karşılamasıyla gerçekleşir.
SOSYAL GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Benlik
Benlik; kişinin sahip
olduğu tüm zihinsel
yapısının ve dış
özelliklerinin bir
bütünüdür.
Benlik; kişinin sahip olduğu tüm zihinsel yapısının ve dış özelliklerinin bir
bütünüdür. Markus ve Nurius’a (1984) göre bir kişinin benlik tasarımı; karmaşık,
çok yönlü ve kişinin değişik yönlerini karakterize eden bilişsel yapıların ve
şemaların örgütlenmiş halidir (Özbay, 2002, 65). Benlik tasarımı aktif, dinamik ve
kişinin çevresiyle etkileşimiyle sürekli değişen bir yapıya sahiptir.
Çocuk dünyaya geldiği ilk aylarda bedeniyle dış dünyayı ayırt edemez.
Çevreyi kendi bedeninin bir parçası olarak algılar. Zamanla kendi bedeninin
sınırlarını öğrenir, kendini tanımaya başlar. İlgi alanları arttıkça kendisinin
duyguları, düşünceleri ve istekleri olan birey olduğunun farkına varır. Böylece
benliğin ilk temelleri atılmış olur. Önce aile bireyleri, daha sonra çevresi ile ilgili
sosyal bağlar kurarak benlik gelişimini sürdürür. Çocukluktan itibaren yeterli ilgi
gören birey temel güven duygusunu kazanarak olumlu bir benlik geliştirir. Sevgi,
ilgi ve güvenden yoksun olarak yetişen bireyse olumsuz ben kavramı, geliştirerek
büyür.
Kişinin benliğini algılayış biçimi, kendisine olan saygının da temel mimarı
olarak şekillenir. Bu nedenle kişinin benlik saygısı düşükse, kendini değersiz görür
ve yaşam biçimini beğenmez.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
3
Sosyal Gelişim
Sosyal Olgunluk
Bireyin sosyalleşebilmesi için kazandığı beceriler, tutumlar ve düşünce
becerisinin belli bir düzeye yani sosyal olgunluğa gelmesi gerekir. Bu nedenle
sosyal gelişim özellikleri ve becerileri gelişim ilkeleri doğrultusunda yaşlara göre
farklılıklar gösterir (http://www.bikadin.com). Sosyal olgunluk; bireyin anlayış,
duygu, tutum, beceri gibi özellikler bakımından içinde yaşadığı toplumun
beklentileri doğrultusunda gösterdiği olgunluktur.
Sosyalleşme
Sosyalleşme, bireyin
toplumun sosyal
değerlerini anlamasına;
bu sosyal değerler
doğrultusunda kendine
uygun davranışlar
sergilemesine, bunları
sürekli geliştirerek
uygulamasına dayanır.
Çocuğun sosyalleşmesi
kalıtımdan çok,
çevreyle etkileşimiyle
gelişir.
İnsanın içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevreye uyum sağlaması, onun
sağlıklı bir hayat sürdürebilmesine neden olur. Bu nedenle sosyal gelişim ve buna
bağlı olarak sosyalleşme kavramı büyük önem taşımaktadır (Selçuk, 2000, 54).
İnsanın kendisini başkalarıyla ilişkilendirmesi hayatının önemli bir parçasıdır
(Özbay, 2002, 62). Sosyalleşme bireyin toplumun sosyal değerlerini anlamasına;
bu sosyal değerler doğrultusunda kendine uygun davranışlar sergilemesine,
bunları sürekli geliştirerek uygulamasına dayanır. Çocuğun, ailenin sosyal
değerlerini algılamaya başlaması, bunları kendine göre eleştirmesi ve davranışa
dönüştürmeye çalışması sosyalleşmesinin ilk işaretleridir. Diğer gelişim alanlarında
olduğu gibi, erken çocukluk çağında kazandığı sosyal değerler ve sosyal yaşantılar
daha ileri yaşlardaki sosyal gelişimin temelini oluşturur.
Çocuğun sosyalleşmesinde toplum ve onun kurumlarının büyük rolü vardır.
Toplum, insanlar arası ilişki ve etkileşimlerden meydana gelen bir örgü, bir ağdır.
Toplumun işleyişini sağlayan kurumlardan birisi de eğitimdir.
Eğitim, sosyal bir olaydır ve bir toplum hayatı içerisinde cereyan eder.
Bireyin diğer kurumlara göre daha planlı ve programlı sosyalleşmesin sağlar.
Örnek olarak, toplumun çok önemli kurumları olan aile, devlet, din, siyasi partiler
bireyin eğitiminin informel yönünü hazırlarlar. Ancak gelişmiş bir toplumda
devletin formal ve informel eğitimi aynı amaç doğrultusunda vermesi, toplumun
istediği insan tipinin yetişmesinde ve sosyalleşmesinde önemli rol oynar.
Bir toplumun sahip olduğu çeşitli sosyal, kültürel, bilimsel değerlerin
muhafaza edilmesi, geliştirilmesi, nesilden nesile aktarılması, onların bir yapı ve bir
zihniyet hâline getirilmesinde eğitimin etkisi düşünülürse, toplumla ilişkisi daha iyi
anlaşılmış olur (Akyüz, 1983, s.18). Bu nedenle eğitim-toplum ilişkisi eğitimciler
tarafından incelenen önemli bir çalışma alanıdır.
Çocuğun sosyalleşmesi kalıtımdan çok, çevreyle etkileşimine (öğrenmeye)
dayanır. Çocuğun çevresindeki kişilerle sürekli etkileşim içinde olması, onun
sosyalleşmesini sağlar. İlgililer çocuğun sosyal gelişimini iyi tanımaları gerekir. Aksi
hâlde çocuktan gelişim düzeyinin üstünde yapamayacağı davranışları bekleyerek,
onun gelişim düzeyine göre sosyalleşmesini geciktirmiş olurlar.
Bireyin içinde bulunduğu toplumda geçerli olan kural ve değer yargılarını
öğrenmesi, onlarla uyum içinde olmasına sosyalleşme denir. Sosyalleştirme ise
bireye özellikle çocuğa üyesi olduğu topluluğun ya da toplumun töre, gelenek ve
kültürel değerleriyle ölçülerini öğretme ve benimsetme işidir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
4
Sosyal Gelişim
Sosyalleşmenin Koşulları
Sosyal becerileri geliştirmek: Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen bazı faktörler
vardır:
• Çocuğun mizacı: Bazı çocuklar, diğerlerine göre daha sosyaldir.
Çevrenin daha fazla ilgi ve sempatisini toplarlar. Sıcak kişiler arası
ilişkileri, sosyal beceri gelişimini kolaylaştırır.
• Yakın ilişkilerin niteliği: Çocuğun diğerleriyle yakın ilişkiler kurma
olanağına sahip olması ona güven kazandırır. Diğer başka yetişkinlerle
güvene dayalı ilişkiler kurma şansı olan çocuk, toplumda kabul edilen
sosyal davranışları öğrenir.
• Çevrenin izlenimi: Çocuğun çevresindekiler, onun ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için kullandığı jest ve mimikleri anlamlandırmalıdırlar.
İhtiyaçlarının doyurulması ve saygı duyulması, onu başkalarına
açılmaya ve sosyal becerilerini geliştirmeye iter.
• Psikomotor gelişim: Psikomotor becerileri ve kapasitesi sayesinde
çocuk, çevresiyle olan ilişkilerini çeşitlendirebilir ve başka kişileri
tanıma olasılığını artırarak sosyal ilişkilerini zenginleştirir.
• Bilişsel gelişim: Bilişsel beceriler, çocuğu, yavaş yavaş egosantrik bakış
açısından uzaklaştırarak, başka duygu ve ihtiyaçlarını daha iyi
anlamasına, dolayısıyla, onlarla daha iyi ilişkiler kurmasına olanak tanır.
İletişimi geliştirmek: Kendini iyi ifade etme ve başkalar tarafından anlaşılma isteği,
çocuğu “sözlü " ve “sözsüz" iletişim tarzını geliştirmeye iter. Etkili biçimde iletişim
kurmayı bilmek, sosyal becerilerin gelişiminde önemli bir rol oynar. Burada,
yetişkinlerin desteği ve yardımı çok önemlidir.
Yaşıtlar ile ilişkiler: Çocuklar, 6 aydan itibaren, diğer çocuklarla sınırlı, fakat ahenkli
ilişkiler kurabilirler. Örneğin; 6 aylık bir bebek, bir yandan biberonla sütünü
içerken, bir yandan da oyuncakların alıp vererek eğlenebilir. 10-12 aylık bir bebek,
diğer bir bebek ağlıyorsa, kendisi de gözyaşlarına boğulabilir. 13-14 aya doğru,
ağlayan başka bir çocuğu okşayabilir ya da sarılabilir. 18 aya doğru, bir diğer
çocuğun, kırık olan oyuncağın kendi sağlam oyuncağı ile değiştirerek teselli
edebilir. Bu örnekler, çocuğun çok küçük yaşlarda bile çevresindekilere karşı ne
kadar hassas olduğunu göstermektedir; Özellikle çocuklara karşı. Çocukların aynı
yaşıtlarıyla beraber olabileceği bir ortam, çok önemlidir, çünkü çocuğa,
gözlemleme, taklit etme ve sosyal yeteneklerini ifade etme fırsat verir.
Ebeveyn ile ilişkiler: Ebeveyn-çocuk ilişkileri, sosyal gelişim için çok önemlidir,
çünkü ebeveyn çocuk arasındaki yakın ilişkinin niteliği tüm diğer öğretilerin
temelinde yer almaktadır. Bu yakın ilişki kalitesi, bebeğe gösterilen özene ve
onunla geçirilen zamanın süresine bağlı olarak değişir.
Öğretmen ile ilişkiler: Yeni araştırmaların da gösterdiği gibi; çocuğun sosyal
gelişiminde annenin oynadığı rolün dışında başka insanların da rol önemlidir. Bu
kişilerden birisi de öğretmenlerdir. Öğretmen gösterdiği özen ve kurduğu sıcak
iletişimle çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunacaktır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
5
Sosyal Gelişim
Kültür
Sosyalleşme bir bakıma
kültürel normların,
standartların ve
tavırların
öğrenilmesidir.
Tutum bir kişi, nesne ya
da durumla ilgili
oldukça düzenli ve
sürekli olan inanç
duygu ve eğilimleridir.
Kültür insana özgü bir olgudur. “İnsanın elinin ve aklının ortaya koyduğu
her şeydir.” İnsanın ya da grupların ‘yaşam, düşün, geçim biçimlerinin etkileşim
bütünlüğüdür(Açıkalın, 1998, 22).
Millî kültür ise, halkın kültürüdür, halktan kaynaklanır. Üreticisi halktır.
Halkın meydana getirdiği değerler sistemidir. Türk sosyolojisinde ilk defa Gökalp,
bu standart ve hâkim kültüre millî kültür adını vermiştir. Buna göre millî kültürün
din, felsefe, edebiyat ve ilim alanlarında millî başarıları veya kültürel ürünleri
kapsamış olmasıyla ifade edilir.
Millî kültürün, halkın yaratması, değerler sistemi, dünya görüşü ve hayat
tarzının bir ürünü olduğu göz önüne alındığında, millet olma sürecini oluşturan
imkânlarda kolaylaşmaktadır.
Bir toplumun duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından diğerlerinden ayıran
gelenek, görenek ve adetlerin tümüne, toplumun yaşam biçimine kültür denir.
Kültür, aynı zamanda bireyin elinin ve aklının ortaya koyduğu ürünlerin tümüdür
de denilebilir. Sosyalleşme bir bakıma kültürel normların, standartların ve
tavırların öğrenilmesidir.
Bir toplumun duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından diğerlerinden ayıran
gelenek, görenek ve adetlerin tümüne, toplumun yaşam biçimine kültür denir.
Tutum
Smith’ e (1968) göre tutum; bireye ait olan ve onun bir psikolojik obje ile
ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.
(Aydın, 2004). Başka bir ifadeyle tutum, bireyin bir nesne veya olaya tepkide
bulunma eğilimidir. Çoğu kez bu tepkiler olumlu ya da olumsuz, kimi zaman da
nötr olabilir. Tutum bir kişi, nesne ya da durumla ilgili oldukça düzenli ve sürekli
olan inanç duygu ve eğilimleridir.
0-12 yaş çocuklarında sosyalleşme özellikleri
Yaş
Sosyal Yetenek
1. ay
Kucağa alındığında, dokunulduğunda veya doyurulduğunda
sakinleşir.
Konuşulduğunda gülümser.
Görsel olarak, nesnelerden ziyade insanları tercih eder.
2. ay
3. ay
5. 6. ay
Konuşulduğunda, bazı sesler çıkarmaya çalışır.
Yabancılara karşı kaygılı tepki göstermeye başlar.
Kucağa alınma isteğini sezer ve belirtir. Eğlenceli oyundan hoşlanır.
Bebek 5-6. aylarda başka çocuklara tepki göstermeye başlar. Başka
bir çocuğu gördüğünde ona doğru atılır ya da çekinir, gülümser ve
sesler çıkarır. Bebekliğinin sonuna doğru başka çocuklarla oynaması,
oyuncaklarını paylaşması ve arkadaşlarıyla kavga etmesi oldukça sık
görülen davranışlardır. 2-3 yaşlarında oyun arkadaşlarını çabucak
değiştirebilir ve başka bir arkadaşını sevdiğini söyleyebilir. Erken
çocukluğun sonlarına doğru çocuğun ana babasına bağlılığı
çözülmekte ve dışarıdaki arkadaşlarıyla ilgilendiği görülmektedir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
6
Sosyal Gelişim
7. ay
8. ay
9-12. ay
12-18 ay
18-24. ay
24-36. ay
Çocuğun artık uzunca bir süre beraber olduğu bir ya da iki arkadaşı
vardır
Yabancılara karşı korku tepkisi gösterebilir.
Rastlantısal bir oyunu sürdürmeye isteklidir.
Ayrılma kaygısı; ana-babadan ayrıldığında korku tepkisi gösterebilir.
Dikkati çekmek için bağırır.
Ce-ee oyununa katılır. Hoşçakal (bay bay) işaretini taklit eder.
“El çırpma” ve “ne kadar büyük” oyunlarına katılır.
Gülündüğünde bir sesi veya hareketi tekrarlar.
Yetişkine oyuncağı uzatır ama vermez.
Hafif vuruşlarla ve sarılmalarla sevgisini gösterir.
Basit buyruklara uyar.
Yeni sesleri ve eylemleri taklit etmeye çalışır.
Yeni sesleri ve eylemleri taklit etmeye çalışır.
Kovalama, saklanma ve diğer grup oyunlarından hoşlanır.
Oyuncakları istendiğinde ve bazen de kendiliğinden verir.
Başka bir çocuğun yanında oynar ama ona çok az gerçek tepki verir.
Çocuklar 2 yaşına kadar yalnız oynar. Diğerleriyle olan ilişkileri; taklit,
birbirini seyretme ve birbirinin oyuncağını alma davranışı şeklinde
görülür. Grup halinde oynamaya 3- 4 yaşında başlar. Oynarken
birbirleriyle konuşur ve grup içinden oynamak istediklerini seçerler.
Gösterdikleri ortak davranış birbirlerini seyretme ve konuşmadır.
Ana-babayı güvenlik üssü olarak kullanır, onları sık sık sınar.
Meraklı ve etkin bir biçimde çevreyi keşfeder; gözetime
gereksinmesi vardır.
Aynada kendini tanır.
Süpürme gibi basit ev işlerini taklit eder.
Kolayca ilgisi başka yöne çekilir ve eğlendirilir.
Tanıdık yetişkinlere sarılmakla onları itmek arasında gider gelir.
İmgeleme ortaya çıkmaya başlar.
Mülkiyeti anlar; “babanın ayakkabısı”, “Fatma’nın köpeği” gibi
Bağımsızlık tepkileri gösterir, kendi başına oynamaya başlayabilir.
Yetişkinin yardımıyla bir oyuncağı paylaşabilir.
3-10 dakikalık öyküleri dinler.
Bazı basit grup oyunlarından hoşlanır.
“Coulee Region Infant Center toplumsal gelişim kontrol listesinden” aktaran
Gander ve Gardiner (1998)
Özellikle ilkokul dönemlerinde bireyin gerçekleştirmesi beklenen sosyal
gelişim görevleri;
• Sosyal gelişimlerine bağlı olarak yaşıtlarıyla iyi geçinmeyi öğrenerek, kişiler
arası ilişkilerini zenginleştirmek,
• Akranlarıyla birlikte olumlu ilişkiler geliştirip, onlarla ortak çeşitli
etkinliklerde bulunmak,
• Kurumsal kurallara uyarak yaşamayı öğrenmek,
• Anne-baba dışındaki başka yetişkinlerle ilişki kurabilmek,
• Yaşamında kendisi için önemli olan yetişkinleri büyük ölçüde model alarak,
toplumsal ve mesleki roller geliştirmek,
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
7
Sosyal Gelişim
•
•
Kendi kararlarını almak, davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek ve
kişisel bağımsızlığını kazanmaya başlamak,
Vicdan ve değer sitemini geliştirmek (Bacanlı, 2007: 48; Erden ve Akman,
2006: 40) biçiminde sıralanmaktadır.
Sosyal Gelişim İçin Öneriler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tartışma
Çocukların yaşlarına
uygun olarak sosyal
gruplar içinde yer
alması teşvik
edilmelidir.
Çocukların yaşlarına uygun olarak sosyal gruplar içinde yer alması teşvik
edilmelidir.
Çocuğun yaşına uygun sosyal aktivitelerde bulunması teşvik edilmeli ama
etkinliğe zorlanmamalıdır.
Sosyal olarak bulunulan ortamlarda (örneğin komşuluk ilişkilerinde) çocuk
bir kenara atılmamalı, beklentiler önceden karşılıklı olarak konuşulmalı ve
buna da uyulmalıdır.
Sosyal gelişimde en önemli uyarıcı olan oyuncaklar, çocuğun yaşına ve
gereksinimlerine uygun olarak seçilmeli, yaş büyüdükçe görüşleri alınmalı
ve zamanla kendi oyuncaklarını seçmesine izin verilmelidir.
Anne-babalar, çocukların oyununa katılmalı ve zaman zaman çocuğun
oyununa davet beklemeden katılmayı bilmelidir.
Evde çocuğun kendini ifade etmesine izin verilmelidir.
Çocukları da ilgilendiren yaşantılarda (oyuncak, giysi, eş-dost akraba
ziyaretleri, okul seçimi, arkadaş seçimi, tatil, vb.) onunda görüşlerine
başvurulmalıdır.
Çocuğu, ne kardeşleri ne de diğerleri ile kıyaslamamak gerekir. Ona; tek,
kendine has ve değerli bir varlık olduğu hissettirilmelidir.
Seçim ve tercihlerin de gerekçeleri dinlenmeli ve saygı duyulmalıdır. Seçim
ve tercihlerini yanlış yaptığı düşünülüyorsa, ikna edilmeli aksi takdirde
hata yapmasına göz yumulmalıdır. Çünkü hatalardan da öğrenilecek şeyler
olduğu unutulmamalıdır (Yapıcı ve Yapıcı, 2005, 2).
• Sosyal gelişimle ilgili temel kavramları açıklayarak; bu
kavramların hayattaki işlevselliğini tartışınız tartışınız.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
8
Ödev
Sosyal Gelişim
•Bireyin sosyal gelişimini etkileyen ölçme araç ve tekniklerin neler
olduğunu araştırarak, eğitimcilerin bu konudaki görev ve
sorumluluklarını belirleyiniz.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
9
Sosyal Gelişim
Özet
•Bireyin sosyal uyarıcılara ve grup yaşantısına, toplumsal normlara karşı
duyarlı olabilmesi, içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer
bireylerle geçinebilmesi, uygun davranışlar sergilemesine sosyal gelişim,
denir.
•Sosyalleşme, duyguların gelişimi, kişilik yapılanması ve kendine özgü değişim
kurallarıyla birlikte doğumdan ölüme kadar farklılaşan bir özellik sergiler.
•Sosyal gelişimle ilgili temel kavramlar; benlik, sosyal olgunluk,
sosyalleşme,kültür ve tutumdur.
•Sosyal olgunluk, bireyin anlayış, duygu, tutum, beceri gibi özellikler
bakımından içinde yaşadığı toplumun beklentileri doğrultusunda gösterdiği
olgunluktur.
•Çocuğun, ailenin sosyal değerlerini algılamaya başlaması, bunları kendine
göre eleştirmesi ve davranışa dönüştürmeye çalışması sosyalleşmesinin ilk
göstergelerdir.
•Bir toplumun duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından diğerlerinden ayıran
gelenek, görenek ve adetlerin tümüne, toplumun yaşam biçimine kültür
denir.
•Zekâ ve dil gelişimi bakımından üstün olan kimselerin genellikle sosyal
yönden de üstün oldukları kabul edilir ve başkaları ile çabuk etkileşim
kurarlar. Fiziksel yönden iyi gelişen çocuk oyunlara ve gruplara girmekten
çekinmez, kendine güvenir.
•Çocukların yaşlarına uygun olarak sosyal gruplar içinde yer alması teşvik
edilmesi gerekir.
•Çocuğun yaşına uygun sosyal aktivitelerde bulunması teşvik edilmeli ama
etkinliğe zorlanmamalıdır. Sosyal olarak bulunulan ortamlarda (örneğin
komşuluk ilişkilerinde) çocuk bir kenara atılmamalı, beklentiler önceden
karşılıklı olarak konuşulmalı ve buna da uyulmalıdır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
10
Sosyal Gelişim
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. ‘Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış
yeteneği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
a) Sosyalleştirme
b) Kültür
c) Sosyal gelişim
d) Benlik
e) Tutum
2. Aşağıdakilerden hangisi 0-12 yaş çocuklarında sosyalleşme özelliklerinden
biridir?
a) Özel yetenek
b) Gruba katılma
c) Akıl yürütme
d) Şarkı besteleme
e) Şarkı söyleme
3. Hangi dönemde çocuğun ana-babasına bağlılığı çözülmekte ve dışarıdaki
arkadaşlarıyla ilgilendiği görülmektedir?
a) Erken çocukluğun sonlarına doğru
b) İlk 36 ayda
c) İlköğretimin sonlarına doğru
d) Ergenlik çağı
e) Lise çağı
4. Çocuğun grup halinde oynamaya başladığı yaş aralığı aşağıdakilerden
hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
a) 0-12 ayda başlar
b) 1-2 yaşında başlar
c) 3-4 yaşında başlar
d) 5-6 yaşında başlar
e) 7-8 yaşında başlar
5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yönden yeterince gelişmemiş bir çocuğun
özelliklerinden değildir?
a)
Normal insan ilişkileri kuramaz.
b)
Arkadaşları tarafından reddedilir.
c)
Akademik yönden başarısızdırlar.
d)
İlerleyen yıllarda duygusal sorunları çok sık yaşarlar.
e)
Diğer çocuklarla çatışmasız olarak yaşamasını bilirler.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
11
Sosyal Gelişim
6. Aşağıdakilerden hangisi okul döneminde beklenen sosyal gelişim görevlerinden
biri değildir?
a) Yaşıtlarıyla iyi geçinmeyi öğrenmek
b) Kurumsal kurallara uyarak yaşamayı öğrenmek
c) Anne-baba dışında başka yetişkinlerle ilişki kurabilmek
d) Aynada kendini tanımaya çalışmak
e) Vicdan-değer sistemini geliştirmek
7.
Çocuğun bedenini dış dünyadan ayırabilmesi aşağıdaki hangi kavram ile
tanımlanmaktadır?
a) Kültür
b) Sosyalleşme
c) Benlik
d) Düşünce
e) Öğrenme
8.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişim için önerilemez?
a) Çocukların yaşlarına uygun olarak sosyal gruplar içinde yer alması teşvik
edilmelidir.
b) Anne-babalar, çocukların oyununa katılmalı ve zaman zaman çocuğun
oyununa davet beklemeden katılmayı bilmelidir.
c) Evde çocuğun kendini ifade etmesine izin verilmelidir.
d) Oyuncak seçimi çocuğun kararına bırakılmamalıdır.
e) Çocukları da ilgilendiren yaşantılarda onunda görüşlerine başvurulmalıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişimi etkileyen eğitimle ilgili
faktörlerden değildir?
a) Öğrenci ilişkileri
b) Psikolojik etkenler
c) İdoller
d) ilgi ve yetenek
e) Sanat ve spor eğitimi
10. Çocuklarda özellikle inat duygusunun en çok hissedildiği yaş kaçtır?
b) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
Cevap Anahtarı
1.C, 2.B, 3.A, 4.C, 5.E, 6.D, 7.C, 8.D, 9.B, 10.B
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
12
Sosyal Gelişim
YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER
KAYNAKLAR
Açıkalın, A. (1998). Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği.
Ankara: PegemA Yayıncılık.
Aslan, E. (2008). Drama Temelli, Sosyal Beceri Eğitiminin 6 Yaş Çocukların Sosyal
İlişkiler ve İşbirliği Davranışlarına Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan
Menderes Üniversitesi, Aydın.
Ataç, F. (1991). İnsan Yaşamında Psikolojik Gelişim, İstanbul: Beta Bas. Yay. A.Ş.
Aydın, K. (2004). “Üniversite Öğrencilerinin Cep telefonu Kullanımı ve GSM
Operatörü Tercihleri Üzerine Bir Araştırma”. Isparta: Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları C.9, S.152
Bacanlı, H. (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Başaran, F. (1974). Psiko sosyal Gelişim- 7-11 Yaş Çocukları Üzerinde Yapılan Bir
Araştırma. Ankara: A. Ü. D.T. C. Fak. Yay. No: 254.
Başaran, İ.E. (1978). Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayınları, Ankara
Binbaşıoğlu, C. (1995). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınları.
Can, G. (2000). “Çocuk Gelişimi Kuramları”, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 1,
Eskişehir, AÖF Yayınları.
Erden, M. ve Akman, Y. (2000). Eğitim psikolojisi. Ankara, Arkadaş Yayınevi.
Gander, M.J. ve Gardiner, H. W. (2004). Çocuk ve Ergen Gelişimi, (çev. A. Dönmez,
N. Çelen ve B. Onur) Yay. Haz. B. Onur, 5.Baskı, Ankara, İmge Yay.
http://www.bikadin.com/sosyallesme-ve-sosyal olgunluk.html#ixzz2gj29dbi
01.01. 2013 tarihinde alınmıştır.
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/cocukgelisim/mod
uller/sosyalgelisim.pdf, 12.09.2013 tarihinde alınmıştır.
İnanç, B.Y., Bilgin, M., Atıcı M.K. (2005), Gelişim psikolojisi, Adana, Nobel Kitabevi.
Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar, 10.Bas., İstanbul: Evrim Yay.
Megep, (2007). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi- Psikomotor Gelişim, Ankara, Millî Eğitim
Basımevi.
Oğuzkan, F. (1981). Eğitim Terimleri Sözlügü. Ankara: TDK Yayınları.
Selçuk, Z. (2000). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Özbay, Y. (2002). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Trabzon: İber Matbaacılık.
Senemoğlu, N.(1998). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara: Özsen Matbaası.
Türkdoğan, O. (1996). Değişme Kültür ve Sosyal Çözülme, Birleşik Yayıncılık.
İstanbul.
Ülgen, G., Fidan, E. (1987). Çocuk Gelişimi, İstanbul, Millî Eğitim Basımevi.
Yavuzer, H. (1987). Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi, İstanbul:
Remzi Kitapevi.
Yavuzer, H. (2005). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
13

Benzer belgeler