Fazıl Say`a onur ödülü

Yorumlar

Transkript

Fazıl Say`a onur ödülü
26 SALI 9 Temmuz 2013
Editör: Mehmet AÇAR
KÜLTÜR-SANAT
‘Damage’ Türkiye’de çıktı
‘Benim Çocuğum’ Diyarbakır’da
Bodrum’da ‘Challenge’
“Bleed American” (2001), “Futures” (2004)
ve “Invented” (2010) gibi albümleriyle öne
çıkan Jimmy Eat World grubunun 7. stüdyo
albümü “Damage” Türkiye’de de çıktı.
Çocukları lezbiyen, gay, biseksüel, trans bireyler
olan bir grup anne babayı konu alan belgesel
film “Benim Çocuğum” Batman’dan sonra 12
Temmuz’da Diyarbakır’da gösterime girecek.
Şeyda Cesur’un tuval üzerine yağlıboya ve
karışık teknikten oluşan eserlerine yer verdiği
“Challenge” isimli sergisi 29 Temmuz’a kadar
Bodrum’da Merkur-Palmarina Yalıkavak’ta.
Cem
Özdemir
Fazıl Say’a
onur ödülü
DÜNYACA ünlü piyanist, besteci
Fazıl Say’a, Almanya’nın İsviçre ve
Fransa’ya sınırı olan turistik Freiburg
kentinde 31. Çadır Müzik Festivali’nin
onur ödülü verildi. Bu yıl 26 Haziran - 14
Temmuz tarihleri arasında düzenlenen
festivalde pazar günü Fazıl Say’ın verdiği piyano konçertosu için binlerce kişi
konser çadırını doldurdu. Festivali organize eden Alexander Heisler “Onun gibi
başarılı, yetenekli müzisyen çok nadirdir.
Halkı için yaptığı demokratik girişimler
ve başarısından ötürü Fazıl Say’a ne kadar ödül versek azdır. Onu sanatıyla baş
başa bırakalım, konserini hep beraber
keyifle dinleyelim” diye konuştu.
KİTABI DA ÇIKTI
Ödülü veren Alman Yeşiller Partisi
Eşbaşkanı Cem Özdemir, Fazıl Say’a
festival ödülü olan küçük kırmızı renkli
tacı verdi ve sembolik olarak tacı
sanatçı Say’ın başına yerleştirdi.
Konserde defalarca “bis yapan” ve
ayakta alkışlanan Fazıl Say, ilk defa 26
yıl önce 17 yaşında Almanca dil eğitimi
için geldiği Freiburg kentinde konser
vermekten mutlu olduğunu söyledi. Bu
arada, Almanya’da yayımlanan ve Fazıl
Say’ın biyografisini içeren kitap da
tanıtıldı. Konser öncesi ve sonrasında
kitap da satışa sunuldu. DHA
Orhan Pamuk 19 yıl
sonra transfer oldu
Nobel ödüllü Orhan Pamuk,
19 yıldır kitaplarını
yayımlayan İletişim
Yayınları’ndan Yapı Kredi
Yayınları’na geçti. Transfer
ücreti konusunda ise bir
açıklama yapılmadı
Ümran AVCI / AHT
N
OBEL Edebiyat ödüllü
yazar Orhan Pamuk,
İletişim Yayınları’ndan
Yapı Kredi Yayınları’na transfer
oldu. Yazarın transfer iddiası mart
ayında gündeme gelmiş, her iki
yayınevi de sessiz kalmayı tercih
etmişti. Sosyal medyada
Pamuk’un alacağı transfer ücreti
üzerine yorumlar dahi yapılmıştı.
Yapı Kredi Yayınları ise transfer
ücreti üzerine hiçbir açıklama
yapmadı. 1994 yılından beri
kitaplarını yayımlayan İletişim
Yayınları’ndan ayrılan yazar, 19 yıl
sonra yayınevi değiştirmiş oldu.
1982’de “Cevdet Bey ve Oğulları”nı
Karacan Yayınları’ndan çıkaran
Pamuk, daha sonra Can Yayınları’yla
çalışmış, ardından İletişim
Yayınları’na geçmişti. Pamuk’un
2003’te çıkan “İstanbul, Hatıralar ve
Şehir” adlı kitabı, yapılan özel bir
anlaşma sonucu Yapı Kredi
Yayınları’ndan yayımlanmıştı.
Pamuk’un Yapı Kredi
'$¼,7,0 352*5$0,
ÜRÜN ADI
%$ê/$0$
TAR‹H‹
A
%$ê/
ê/$0$ T
AR‹H‹
TAR‹H‹
A
%°7°ê
êT
AR‹H‹
19 KP.
KP. .85ª
.85ª$1,
$1, .(5é
.
.(5é0
0 .$03$1<$6,
08.07.2013
08..07.2013
08.08.2013
0 TEMMUZ 2
09
2013 030
D‹KKA
AT
T:
KUPONLAR TEK B‹R ÜRÜN
‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R. TEK
KES‹LEN KUPON
GEÇERS‹ZD‹R.
S a d e c e m a k a s i ëëa
aretiyle
belirlenen yerlerinden kesiniz.
.85·$1, .(5
.(5é0
5é0 .$03 TT$.¾3
$.¾3 .83218
.$0P$1Y$
.$0 P$1
$ Y$ .$0 P$1
$ Y$ .$0P$1Y$
.$ 0 P$
$ 1 Y$ .$0P$1Y$
4 .$0P$1Y$
.$0 P$1
$ Y$ 4
5 .$0P$1Y$
.$0 P$1 Y$ 5
12
11
10
10
09
08
Kampanyan›n
Kampanyan
›n tamam› s›ral› 19 kupondu
kupondur.r.
Ürününüzü
ü alabilmeniz için:
‡Ürün
‡
Ürün tesliminde
minde öncelik kay›t yapt›ran
t›ran
okuyucular›m›z›n
m›z›n olacakt›
olacakt›r.
r. 6UHVLQGH
6UHVLQG
GH ND\±W
\DSW±UPDPDNWDQ
\DSW± U PDPD NWDQ ND\QDNODQDFDN VRUXPOXOXNODU
VR
R U XPOXOXNODU
D
DLWWL U.
RNX\XFX\D DLWWLU.
‡.XSRQODU±Q±]±
‡ .X SRQODU±Q
Q±]± V±UDO± ELU ëHNLO
ëHNLOGH
GH ELU
ELULNWLULS
ULN WLULS \LQH
V±UDO± ELU ëHN
ëHNLOGH
NLOGH ED\L\H WHVOLP HWPH
HWPHQL]
HQL]
gerekmektedi
gerekmektedir.
di r.
‡(NVLN
‡
(N N NX
(NVLN
NNXSRQODU±Q±]±Q
SR QOO DU ±Q±] ±Q ROP
ROPDV±
O DV± KD
K
KDOLQGH
O QG
OL
G NDP
GH
NNDPSDQ\D
SDQ\D
bitiminden itibaren
tibaren 3 gün boyunca yedek kupon
yay›mlanacakt›
yay›mlanacakt›r.
akt› r.
‡YHGHN
‡
YHGHN NXSR
NXSRQODU±
RQODU± G
GD
D \LQH VV±UDO±
±UDO± ELU ëHNLOGH ELULNWLU
ELULNWLULS
LS
bayiye teslim
m etmeniz gerekmektedi
gerekmektedir.
i r.
‡Yedek
‡
Yedek kuponlar›n
kuponlar›
onlar› n yay›mlanmas›ndan
ya y›mlanma s›ndan
dan sonra eksik
NXSRQODU±Q±]
] ROPDV± KDOLQGH V±UDO± ELU ëHNLOGH HQ
fazla 3 gün boyunca gazetede yay›mlanan
y›mlanan
kuponlar› biriktirebilirsiniz.
riktirebilirsiniz. (59 kuponluk
ponluk
kampanyalarr için geçerlidi
geçerlidir.)
r.)
‡TRSODPGD
‡
TRSODPG D HNVLN NXSRQ
NX SR Q KDNN±Q±]±
KD NN±Q±] ± DQFDN
D QFDN
yukar›da belirWLOHQ
beli
li r WLOHQ ëHNLOOHUGH NXOODQDELOLUVLQL]
NXOODQ
QDELOLUVLQL] (59
kuponluk kampanyalar
mpanyalar için geçerlidir.)
geçerlidir.)
‡BelirWLOHQ
‡
Be li r WL OH Q ëëDrtlar›
D r tl ar› yeri
yerine
ne getirmeyen
g eti r me ye
e n ok
okuyuculara
uy uc ulara
ürün teslimat›
t› yap›lmaz.
YHWNLOL
Y
HWNLOL
H
6DW±F± /LVWHVL
/LVWHVLQL
LQL
wwwKWSURPRV\RQFRP
ww wKWSURPRV\RQFFRP
DGUHVLQGHQ J|UHELOLUVLQL]
J|UHELOLUVVLQL]
0ëWHUL 'HVWHN +DW
+DWW±
WW±
Pamuk’un yeni kitabı “Kafamda
Bir Tuhaflık” ise 2014’ün ilk
aylarında piyasaya çıkacak.
Kitapta bir bozacının hikâyesi
anlatılıyor.
60 DİLE ÇEVRİLEN
KİTAPLARI 12 MİLYON SATTI
1982 yılında yayımlanan ilk
romanı “Cevdet Bey ve Oğulları”
ile Orhan Kemal ve Milliyet
Roman Ödülleri’ni kazanan
Pamuk, ikinci romanı “Sessiz
Ev”in Fransızca çevirisiyle 1991
Avrupa Keşif Ödülü’nü (1991)
aldı. 1998’de “Benim Adım
Kırmızı” ile yine Fransa’da En İyi
Yabancı Kitap, İtalya’da Grinzane
Cavour (2002), İrlanda’da ise
International Impac-Dublin
(2003) gibi önemli ödüllere layık
görüldü. 2005 yılında
Almanya’nın kültür alanındaki
en seçkin ödülü olarak kabul
Yayınları’ndan bu aydan itibaren yeni edilen Barış Ödülü’nü alan, kitapları
basımı yapılacak eski kitapları
60 dile çevrilen Orhan Pamuk’un
dışında ağustos ayında Doğan Kardeş kitapları bütün dünyada
dizisinden “Seçmeler” adında yeni ve 12 milyon sattı. “Kar”, Fransa’da her
özgün bir kitabı yayımlanacak.
yıl en iyi yabancı romana verilen
“Seçmeler”, yazarın eski
“Le Prix Médicis Etranger” ödülünü
kitaplarından, hiç yayımlanmamış
aldı. Orhan Pamuk, Prospect Dergisi
yazı ve anlatılarından, kendi seçtiği
tarafından dünyanın 100 entelektüeli
metin ve hikâyelerden oluşuyor.
arasında gösterildi ve 2006’da
Sonbahar aylarında ise yazarın “Kara Time Dergisi tarafından dünyanın
Kitap” romanına kılavuz
en etkili 100 kişisinden biri seçildi.
niteliğindeki kitabı “Kara Kitap’a
Aynı yıl Nobel Edebiyat Ödülü’ne
Giriş” yayımlanacak. Orhan
layık görüldü.
Çılgın Hırsız, Maskeli
Süvari’ye fark attı
“DESPICABLE Me 2” (Çılgın Hırsız 2)
adlı animasyon film, başrolünde Johnny
Depp’in oynadığı “Maskeli Süvari”yi (The
Lone Ranger) gişe yarışında geride
bıraktı. 4 Temmuz’daki ulusal tatil
nedeniyle ABD’de 3 Temmuz Çarşamba
günü gösterime giren “Çılgın Hırsız 2”,
toplamda yaklaşık 142.1 milyon dolar,
cuma ve hafta sonu ise 82.5 milyon dolar
hasılat yaptı. “Karayip Korsanları” ile
tanınan ünlü yönetmen Gore
Verbinski’nin western kahramanı Maskeli
Süvari’ye hayat verdiği film, ilk 5 günde
48.9 milyon dolar hasılat yaparken, cuma
ve hafta sonu hasılatı 29.4 milyon
dolarda kaldı. “Maskeli Süvari”ye 225
milyon dolar harcayan yapım şirketi
Disney, kuşkusuz daha fazlasını
bekliyordu. Bu arada, anket sonuçları
“Çılgın Hırsız 2”nin genç seyirciler
tarafından daha çok tercih edildiğini
gösterdi. 76 milyon dolara mal olan
animasyon filmle büyük başarı yakalayan
Universal yapım şirketi üçüncü filmin de
yolda olduğunu açıkladı. NEW YORK-AP
T.C. SİNCAN 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/560 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Etimesgut ilçesi 45736 ada 2 parselde kayıtlı bulunan 826,00 m2 arsa üzerine inşa edilmiş 62/826 arsa paylı 3 kat 15 nolu çatı aralı mesken. Bina giriş kapısı ferforje demir doğramadır. Bina giriş katının merdiven basamakları sahanlıklar mermer yer döşeme duvarlar ve tavanlar sıvalı ve boyalıdır.
Dairenin giriş kapısı çelik kapı giriş katında 1 salon, 3 oda antre mutfak wc banyo 2 balkon üst katta 3 oda ve terastan ibarettir. Dairenin salon odaları ahşap lamine yer döşeme ıslak hacimler seramik kaplıdır. Banyoda duşa kabin vardır. Salon ve odaların duvarları kartonpiyerli sıvalı saten boya ile kaplıdır. Daire kombili kaloriferlidir. wc ve banyolarda seramik vardır. mutfakta tezgah altında üstünde ahşap dolaplar mevcuttur. Pencereler ısıcamlı ahşap doğrama iç kapılar Amerikan
panel ahşap doğramadır .Daire doğu cephelidir. Bina zemin+4 katlıdır. Asansörlüdür. Daire 165,00 m2 dir.
Adresi : Etimesgut ilçesi topçu mah 1514 sokak 32 nolu Birlik apt 3 kat 15 nolu daire
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : 3065 Sayılı kanunun 5582 sayılı kanunla değişik 17.maddesinin 4 nolu Fıkrasının(ş)bendi uyarınca KDV den istisnadır.
1. Satış Günü : 02/09/2013 günü 10:25- 10:30 arası
2. Satış Günü : 30/09/2013 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : SİNCAN ADLİYESİ MEZAT SALONUNDA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin
para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/560 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/06/2013
(İİk m. 126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Bu örnek yönetmelikten önce uygulamada kullanılan örnek 64' e karşılık gelmektedir.
Basın: 41583 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NA İZAFETEN
ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/116 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili, Çankaya ilçesi, Büyükesat (Gaziosmanpaşa) Mahallesi, Çayhane Sokakta 45 Kapı nolu Seray Apartmanının bulunduğu yere rastlayan imarın, 5509 ada, 2 parseli teşkil eden, 906 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 74/906 arsa paylı, 2. Bodrum Kat 2 nolu, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu ve 2 balkondan müteşekkil 175 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi için açık artırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi: Büyükesat mah. Çayhane Sok Seray Apt NO: 45/2 Çankaya
Yüzölçümü : 906.00-m2
Arsa Payı: 74/906
imar Durumu: imarlıdır
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 13/08/2013 günü 10:00-10:10 arası
2. Satış Günü: 13/09/2013 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Ankara 2 Nolu mezat salonu
Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin
para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/116 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2013
(İİK m. 126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Bu örnek yönetmelikten önce uygulamada kullanılan örnek 64' e karşılık gelmektedir.
Basın: 41584 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Benzer belgeler

Layout 2

Layout 2 artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektr...

Detaylı

Japon sinemasının en iyileri

Japon sinemasının en iyileri Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda te...

Detaylı