Diamond V Original, Erken Laktasyon Dönemi Süt Sığırlarında Kuru

Transkript

Diamond V Original, Erken Laktasyon Dönemi Süt Sığırlarında Kuru
Katkı Servis Rm-43 Syf 250-257
Ruminant
Diamond V Original, Erken Laktasyon Dönemi Süt
Sığırlarında Kuru Madde Alımını Arttırır!
KONU
Erken Laktasyon Süt Sığırlarında Kuru Madde Alımının Önemi
İLGİ
Diamond V Original, Erken Laktasyon Dönemi Süt Sığırlarında Kuru
Madde Alımını Arttırır!
TERCÜME VE DERLEME
Ruminant Ürün Müdürü Esra ÇINAR
KAYNAKÇA
• Allen, M. S., B. J. Bradford, and M. Oba. 2009. Board-Invited
Review: The hepatic oxidation theory of the control of feed
intake and its application to ruminants. J. Anim. Sci. 87:33173334.
• Bradford, B. J, L. K. Mamedova, J. E. Minton, J. S. Drouillard, and
B. J. Johnson. 2009. Daily injection of tumor necrosis factor-a
increases hepatic triglycerides and alters transcript abundance of
metabolic genes in lactating dairy cattle. J. Nutr. 139(8):14511456.
• Evans, M., S. Reeves, and L. Robinson, 2012. A Dried Yeast
Fermentate Prevents and Reduces
• Inflammation in Two Separate Experimental Immune Models:
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
(2012), Article ID 973041 (on line).
• Robinson, P. H., and J. E. Garrett. 1999. Effect of Yeast Culture
(Saccharomyces cerevisiae) on Adaptation of Cows to
Postpartum Diets and on Lactational Performance. J. Anim. Sci.
77:988-999.
• http://www.allaboutfeed.net/Nutrition/FeedAdditives/2013/7/FDA-accepts-Diamond-Vs-better-DMI-in-diarycows-claim-1306852W/
YAYININ KAPSAMI
 Derlemedir
 Tercümedir
 Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir
 Ürün Tanıtımıdır
ÖZET
«Diamond V Original, laktasyonun ilk 70 günü boyunca
toplam rasyonun bir parçası olarak süt ineklerinin kuru
madde tüketimini (DMI) arttırır.»**
** Yukarıda belirtilen konu ve Diamond V’nin geçiş
dönemindeki çalışmaları incelenmiş ve FDA (U.S. Food and
Drug Administration) tarafından onaylanmıştır.
SONUÇ
Uzun süredir besleme uzmanları, veteriner hekimler ve
üreticilerin Diamond V Original ürünlerine ait araştırma
verilerinde kritik erken laktasyon fazı süresince kuru madde
alımını arttırdığını gösteren belgelenmiş faydaları 8 Temmuz
2013 tarihinde bir kez de FDA tarafından güvence altına
alınmış oldu.
Diamond V Ürünlerinin Düzenli Olarak Kuru Madde Alımını
Geliştirmesinin Arkasında Yatan Mekanizma
«Diamond V ürünlerinin
kuru madde alımını
geliştirmesinin ardındaki
mekanizma:
“İnsülinin fonksiyonları,
adipoz mobilizasyonunun
düşmesi ve karaciğer NEFA
düzeyi ile ilişkili olarak,
karaciğer fonksiyonunda
iyileşme ve daha yüksek
alımı ile karakterizedir.»
Uzmanlar, aromatik ve lezzet
bileşenlerinin tüketimi teşvik edeceğini
düşünmelerine rağmen, ilk 70 gün
boyunca düzenli kuru madde alımını ve
süt üretimi artışını teşvik edecek başka bir
kompleks mekanizma olması gerektiğini
düşündüler.
Yüksek miktarlarda propiyonat, kan glukoz
düzeyinin yükselmesi ile sonuçlanabilir ve
insulin salgısında artan bir yükseliş
görülür. İnsülinin fonksiyonlarından biri
adipoz mobilizasyonu azaltmaktır ki bu
karaciğer NEFA (esterleşmemiş yağ
asitleri) düzeyinin düşmesine, karaciğer
asetil Co-A oksidasyonunun azalmasına ve
karaciğer fonksiyonunda iyileşme ya da
daha yüksek alım veya karaciğerden
tokluk sinyallerinde azalma ile
karakterizedir. (Allen et al., 2009).
Rumen dolu olup, yem alımı sınırlı
olduğunda selüloz sindiriminin artması,
kuru madde alımının artmasına neden
olabilir. Kuru madde alımının sınırlanması,
genellikle buzağılama öncesi ve
buzağılama sonrası dönemlerde diyet
karakteristiklerine bağlı olarak pik
alımlarında meydana gelir.
Buna ilaveten, süt ineklerinin büyük
çoğunluğunda geçiş dönemlerinde taze
ve yüksek grup rasyonlara geçilerek
büyük rasyon değişimleri söz konusu olur.
Diamond V Original ürünleri, bu geçiş
dönemindeki rumen mikrobiyal
popülasyonuna yardımcı olarak, yem
alımının arttırılmasına da yardımcı
olmaktadır.
Son olarak, Inflamatuvar mediatörlerin
(cytokines - TNF-α and IL-6) geçiş
döneminde kuru madde alımı ve
performans üzerine zararlı etkileri
olabileceğinin yollarını arayan araştırma
sayısı artmaktadır. Örneğin; geç laktasyon
ineklerinde TNF-α enjekte edildiğinde
karaciğer trigliserid düzeyi 2 katına
çıkmaktadır (Bradford et al.,2009). Artan
karaciğer trigliserid düzeyleri, normal
karaciğer fonksiyonlarına zarar verebilir
ve ketosis gibi metabolik düzensizlik
risklerini arttırabilir.
Ruminant
Erken Laktasyonda Artan Kuru Madde Alımının
Avantajları
«Diamond V Original
ürünleri, ineklerin en çok
desteğe ihtiyaç duydukları
geçiş döneminde,
metabolik ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardımcı
olur.»
Kuru madde alımı ve rasyonun net enerji
konsantrasyonu ineklerin toplam enerji
alımını belirler; çünkü enerji alımı
doğumdan sonraki ilk 70 gün için süt
veriminin öncelikli belirleyici olup, süt
üretimi hızla arttığı zaman, TMR
içerisindeki Diamond V Original ürünleri,
ineklerin en çok desteğe ihtiyaçları olduğu
bu dönemde, metabolik taleplerini
destekler.
Erken laktasyon dönemi boyunca;
• Enerji alımı yeterli olduğunda üreme
verimliliği artar,
• İlk kızgınlık ve ovulasyon arası süre
azalır,
• Gizli kızgınlık görülme ihtimali azalır,
• İlkine yüksek gebelik oranı,
• Daha kısa kuruda kalma süresi,
• Daha kısa buzağılama aralığı gibi
avantajlar sağlar.
Erken laktasyon boyunca kuru madde
alımının artması buzağılama ile negatif
enerji dengesi şiddetinin ve etkisinin
azaltılması ve gelişmiş karaciğer
fonksiyonları, glikoz propiyonatın
dönüşümü ve artmasına yol açar ve bu
süt sentezi için önemli bir faktördür.
Ayrıca yüksek pik dönemi süt verimi ve
toplam laktasyon süt üretiminin artması
ile ilişkilidir.
Ruminant
Diamond V Maya Metabolitinin Genel İnek Sağlığına
Faydaları
«Artan kuru madde
alımının süt inekleri için
birçok faydası vardır ve süt
işletmelerinin karlılığına
daha fazla katkıda
bulunur.»
Genel inek sağlığına faydaları kritik geçiş
dönemi boyunca abomasum deplasmanı,
süt humması, ketosis gibi metabolik
hastalıkların görülme insidansını
azaltmasındandır. Erken laktasyonda
metabolik hastalıkların görülme
yoğunluğu ve sıklığı, artan kuru madde
alımı yoluyla aşırı vücut yağ
mobilizasyonunun azalmasına bağlı olarak
değişir.
Geçiş dönemi ve erken laktasyon dönemi
boyunca buzağılama döneminden dolayı
büyük fizyolojik ve metabolik değişimler
gösteren inekler, enerji ihtiyaçlarını
karşılamak için fiziksel olarak yeterli yem
tüketemezler. Bu dönem, besleme
yönetimini kritik hale getirir. İnekler
yeterli kuru madde alımını sürdürmek
zorundadır; çünkü;
• Gelişen enerji durumu
• Gelişen üreme fonksiyonları
• Gelişen süt üretimi söz konusudur.
Sindirilebilirlilik, yemden maksimum
yararlanma için kesin olarak en kritik
husustur. Diamond V ürünleri ile
besleme, rumen fonksiyonlarının ve
sindirilebilirliğin optimize edilmesi için en
etkili ve düşük maliyetli yöntemlerden
birisidir.
Ruminant
Sonuç
Uzun süredir besleme uzmanları,
veterinerler ve üreticilerin Diamond V
Original ürünlerine ait araştırma
verilerinde kritik erken laktasyon fazı
süresince kuru madde alımını arttırdığını
gösteren belgelenmiş faydaları bir kez de
FDA tarafından güvence altına alınmış
oldu.
Ürünlerin hakemli bir araştırma
sürecinden geçmeden istihdam edilmesi
ve satılması, sektörümüzde çok sık
görülen bir problemdir. Tanıtımı yapılan
bu tarz ürünlerin çalışıp çalışmayacağını
süt üreticileri ve sütçülük profesyonelleri
çok iyi tahmin etmektedirler.
Buna karşılık, Diamond V Firması, FDA
fonksiyonellik kriterlerini hangi
uygulamaların desteklediğini göz önünde
bulundurarak, hakemli araştırmalara
düzenli olarak yatırım yapmaktadır.
Diamond V ürünlerinin tamamı, düzenli
olarak ve tam anlamıyla kontrol
edilmektedir. Diamond V Firması süt
endüstrisine gerçek, belgelenmiş değeri
olan ürünler sunmaya devam edecektir.
Ruminant

Benzer belgeler