KAPAK1:Layout 1 - Horoz Lojistik

Transkript

KAPAK1:Layout 1 - Horoz Lojistik
HOROZ HOLDİNG’İN SÜRELİ YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR OCAK 2011
SAYI 5
KIŞIN EN GÜZEL YAŞANDIĞI KENTLERDEN BİRİ
M MM
VARŞOVA
SDV HOROZ’UN GÖZÜ ORTADOĞU’DA
VESTEL’İN İLK KADIN MÜDÜRÜ BUKET KUMRUOĞLU
KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU: TELESET
başyazı
Yeni bir yıl ve hayallerimiz…
E
Hakan YAMAN
Pencere Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni
skidenheryılbaşıöncesigazetesayfalarında birbirine benzer resimlemeleryeralırdı.Geridekalanyıl,yüzündeyorgunamamutluçizgilerleöte
âlemegitmeyehazırlananihtiyarbirdedeolarakresmedilir,yeniyıliseküçükbirbebeklecanlandırılırdı. Bebek beyaz kundağa sarılı; yıpranmış,saçısakalıuzamışihtiyardayinebeyaz
uzunbirentariylesonyolculuğunauğurlanırken
çizilirdi.
Kendimizi ifade etme biçimlerimiz, dış
dünyayıalgılayışımız,hattaiçebakışımız,iletişimyöntemlerimizsürekliveokadarhızlıdeğişiyorkiartıkböylekabacanlandırmalaradaha
azrastlıyoruz.Ancakbuhızlıdeğişimerağmen
hayatınakışındafazlabirfarklılıkolmuyorgibi.
Yenibuluşlar,hızlananzaman,değişençevre,
teknolojinin yaşantımıza getirdikleri ve tabii
götürdüklerideğilkastettiğim.Bunlarçerçevesini
bizimçizdiğimizvehattakimizamanhızınıda
belirlediğimizbirzamanınakışınaetkieden,onu
kolaylaştıran,bazendegüçleştirenunsurlar.Benimdikkatçekmekistediğim,biryıllıkzaman
dilimindeyaşadığımız,tanıkolduğumuzolaylar.Yıllarbizehepaynıfilminfarklıuyarlamalarını
seyrettiriyor,birtekrarlarveyineleralmanağıiçindeyaşıyoruzsanki.
Biryılıtatlıveacıanılarlageridebırakıpyeni
biryılaümitlebaşlarkenbiliyoruzaslındayine
tekrarlariçindeolacağımızı,kimibireyselyada
toplumsalbeklentilerimizingerçekleşip,bazılarınınsadecedüşlerdekalacağını…Barışvehuzuriçinde,mutlubirdünyadiliyoruzyineama
yeniyıldatümsorunların,üzerindeperitozları
uçuşan bir tılsımla aniden ortadan kaybolamayacağınıdabiliyoruzbiryandan.
Birkefemizdedüşlervehayaller,ötekinde
gerçekler…Birteraziyizaslında,bazendengede,
çoğuzamanbirkefesiağırbasan…Biliyoruzbu
yılyineafetlerolacağını,selbaskınları,belkidepremler,yinetren,belkiuçakkazaları,açlıktan
ölenler,madendemahsurkalanişçilerolacak
buyılyine;biliyoruz.BukezHaiti’dedeğil,Pakistan’da, Peru’da, Hindistan’da, Somali’de
Pencere Sayı: 5 Ocak 2011
değil,başkabiryerlerdebelki…Amaolacak,biliyoruz.Küreselısınma,açlık,kuraklık,doğakatliamları,barajgöletlerialtındakalankültürmirasları,Sinop’anükleersantralısrarıolacakyine.
İktidarkavgaları,kısırçekişmeler,etniksorunlar,terörsaldırıları,suikastlar,ekonomikkrizolacakgündemimizdeyine…
Bütünbunlarıbiliyoruzamavazgeçmiyoruz.
Çünküumudumuzvar,budünyaüzerindegününbirindemutlakabarışvehuzuriçinde,doğayladostinsanlarınyaşayacağınadairinancımızvar.Sonrahayallerimiz,hedeflerimizvar
veherşeyerağmendünyadagüzelşeylerde
olmuyordeğil.Tıpalanındaölümcülhastalıklaraçareolacağınainandığımızyepyenibuluşlar
varmesela;barışelçilerinin,sanatçıların,siviltoplumörgütlerininvedoğaderneklerinindahayaşanılırbirdünyayaratmakiçinyılmadan,sabırla
verdiklerimücadelelervar,hattaayağımızıbirazyerdenkeser,başımızışugünlükhayhuydan kaldırıp gökyüzüne bakabilirsek; uzay
araştırmalarıvar,gündengüneazalandoğalkaynaklarakarşıalternatifgezegenarayışlarımız,
CERN’dekiHadronçarpışmasındaeldeettiğimizbirantimaddemizbilevarartık.
Evet,önümüzdeyineyepyenibiryılvehayallerimiz duruyor. Daha yaşanılır, daha adil,
dahahuzurlubirdünyadiliyoruz.Kimimizişistiyor,kimimizişindeyükselmek,kimimizdaha
sağlıklı olmak arzusunda, kimimiz sağlığını
korumak;dahamutlu,dahazengin,dahakültürlü,dahabilgili,dahatecrübeli,dahabaşarılıolmakistiyor;yeniinsanlartanımak,yenişeyleröğrenmek,yeniyerlergörmek,âşıkolmak
istiyor belki, hayatı paylaşmak, çevresinde
mutluinsanlarolsun,güzelhaberlerduysunistiyorkimimiz.Yenibiryıldayinehayallerimizin
vehedeflerimizinpeşindeolacağız.Çünküartıkbiliyoruz;herşeyöncehayaletmeklebaşlıyor.
Hepinizinyeniyılınıeniçtendileklerimlekutluyorum. Umudunuz ve hayalleriniz hiç kaybolmasın.
Saygılarımla.
3
içindekiler
6
Haberler
10
Söyleşi
10’uncuyılınıkutlayanSDV
Horoz’unCEO’suOğuz
Güleç ileSDVHoroz’un
kalkınmavegelişmeprojeleri
üzerinekonuştuk.
12
Bizden
14
Vizyon
LojistikYönetimDanışmanı
AtillaYıldıztekin’in
kalemindenlojistiksektörü…
15
Gündem
Lojistiksektöründenneler
oluyor,nelergelişiyor?Dünya
çapındalojistik sektörü
üzerineyaşanan
gelişmeler busayfada!
16
İş Ortakları
Deyimyerindeyse;küllerinden
yenidendoğanmarka
Telesethakkında
markanınGenelMüdürü
FevziMenteşile
konuştuk.
18
Gezi
Kışınengüzelyaşandığı
şehirlerdenbiriolan
Varşova’yıdahayakından
tanıyoruz…
22
Kadınca
Vestel’inveVestel Lojistik
Bölümü’nünilkkadınmüdürü
olanBuket
Kumruoğlu ileyoğun
tempoluişhayatını,kadın
olmayıveözelzevklerini
konuştuk!
4
26
Kültür-Sanat
Müzik,sinema,organizasyonve
kitapdünyasınaaiten
yenilerbusayfalarda…
30
Keyif
GençoyuncuBegüm
KütükYaşaroğlu ile
oyunculukvehayatüzerine
konuştuk.
32
Life Style
YenilenenvegelişenTiffany
üzerinemarkanınGenelMüdürü
NüvitAlyanak ile
konuştuk.LifeStylesayfalarında
hayatadairbirçokşey
bulabileceksiniz!
36
Sağlık
Prof.Dr.Necmettin
Sökücü günümüz
hastalıklarındanbiriolan“bel
ağrısı”nıkalemealdı.
38
Ağız Tadı
GazeteciveYemekKitabıYazarı
AyferT.Ünsal,Hatay’da
düzenlenenFüsunSayet
Etkinlikleri’nekatılarak
Güzayşarabınıkalemealdı…
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
İmyaz Sahibi: Horoz Holding AŞ’yi temsilen
Hakan YAMAN
Genel Yayın Yönetmeni
Hakan YAMAN
Yayın Kurulu
Tolga Ildaser
Fezal Karakadıoğlu
İlker Özkocacık
Onur Talay
Fikret Tuzcu
Utku Uymaz
Katkıda Bulunanlar
Alla Yıldıztekin
Ayfer T. Ünsal
Canan Gülalioğlu
Celal Şeherli
Fuat Atasever
Gencay Burnaz
Prof. Dr. Necmen Sökücü
Adres: Haramidere Horoz Tesisleri Namık Kemal
Mah. Adile Naşit Bulvarı No:56
34850 Esenyurt/İstanbul
Tel: (0212) 456 10 00 Faks: (0212) 690 17 27
www.horoz.com.tr
[email protected]
PENCERE Dergisi Horoz Holding’in 3 ayda bir
yayımlanan süreli yayın organıdır.
Yayına hazırlık
Genel Yönetmen
Men GÜLBAY
Görsel Yönetmen
Murat KARA
Editör
Seda KARAN
Fotoğraf Editörü
Murat GÜNEY
Fotoğraflar
Damla SALOR, Murat GÜNEY
İleşim : (0216) 681 18 84
Baskı
Globus Dünya Basınevi
100.Yıl Mahallesi 3440 Bağcılar /İstanbul
Tel: 0212 629 08 08
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
5
haberler
Horoz Lojistik Superbrands
ödülünü aldı
15’inci yılını İstanbul’da Türk Süpermarkaları ile kutlayan Uluslararası Superbrands Internaonal
ödüllerinden biri Horoz Lojisk’in oldu. Aldığı ödül ile sektörün yıldızı “süper marka” haline gelen
Horoz Lojisk, sektörünün yıldızı olmanın gururunu yaşıyor.
G
eçtiğimizaydüzenlenenbirorganizasyonda bir araya gelen 117
Türk markası “Superbrands” olmanıngururunuyaşarken,“Türkiye’ninSüpermarkaları2010”kitabıdünyaçapında250’inciyayınolmaunvanınıdataşıyor.
HorozLojistik’indeSuperbrandsödülüaldığı
organizasyondakonuşanSuperbrandsInternational Yönetim Kurulu Başkanı Stephen
Smith“Markalaşmatemelolarak,başıvesonu
olanbirsüreçtendahafazlasıdır.”dedi.Markalaşmanınbasitbirpazarlamaegzersiziveya
etkinliğiolmadığınıdavurgulayanSmith,markalaşmanın, marka olma faaliyetlerinin her
düzeyindehayatageçirilmesigerekenveson
derecetümleşikbirfelsefeolarakuygulanması
gerektiğinibelirtti.Smith,buyılüçüncüsüyayımlananTürkiye’ninSüpermarkaları2010kitabındagenelliklemütevazıbirbaşlangıçyapan
markaların,büyüyerekherkesinbildiğigüçlüve
güvenilirisimlerhalinegeldiğinedairharikulade
içgörülersunulduğunudasözlerineekledi.
Süpermarkalara tavsiyeler
Organizasyonda Stephen Smith süpermarkalaratavsiyelerdedebulundu.“Buge-
6
ceninödülsahiplerinenaçizanetavsiyemaldıklarıödülüşirketlerindeki bir rafın üzerine
koymakla yetinmemeleridir.
Yaptığınızherişte‘süpermarka’
statünüzüönplanaçıkartarak
tüketicilerinizesadecekimolduğunuzudeğilaynızamanda
ne olduğunuzu da hatırlatın.
Sizler Superbrands ailesinin
seçkinbirüyesisiniz.Bumarkanızakaydadeğerbiranlam,
faydavedeğerkatıyor”diyen
Smithayrıcaambalajvereklammalzemeleri üzerinde Superbrands logosunu kullanılmasını tavsiye ettiklerini ve araştırmaların
açıkbiçimde,tüketicininüzerindebulogonun
bulunduğuürünvehizmetlerisatınalmayaçok
dahayatkınolduğunugösterdiğinibelirtti.
Nielsen ile iş birliği
Smith,halenüzerindeçalıştıklarıbazıyeni
uluslararasıgirişimlerhakkındadayakındaayrıntılıbilgisunacaklarınıvebugirişimlerarasında
marka konumlandırmasında yapılacak araştırmalarkonusundaNielseniledahafazlaişbirPencere Sayı: 5 Ocak 2010
liğiyapacaklarınıaçıkladı.Smith
ayrıca bu kitabın ve katılımcı
markalarıntanıtımınavemümkünolduğuncafazlaokuraulaştırılmasına yönelik çabalarına
dahadayoğunlaşacaklarınıbelirtti. Gecede ayrıca, Prof. Dr.
EmreAlkin,“Istanbul:Timeless
Brand”başlıklısunumundabinlerceyılıntecrübesiylesanatçıya
ve tasarımcıya ilham veren İstanbul’un, yaratıcı yönünü ve
geleceğe doğru yolculuğunu
anlattı.
MarkalarıtemsilenVodafonePazarlamaİletişim Başkanı Gizem Keçici’nin marka gündemiyleilgiliyaptığıkonuşmanınyanısıraNielsenÖzelAraştırmalarYöneticisiBahadırTomaçdaaraştırmasektörüneverdiklerihizmetleri
içerenbirkonuşmayaptı.SuperbrandsTürkiye Temsilcisi Dilek Koç ise Türkiye’nin ekonomikperformansıylaönplanaçıktığıbudönemdeülkeolarakmarkadeğeriniyükseltme
fırsatınaherzamankindendahayakınolduğunu
belirterekmarkanınturizmtercihlerindeoynadığırolünöneminedeğindi.I
HABERLER
EVYAP, Horoz Lojistik
güvencesinde
Horoz, 3. Mersin
Lojistik Fuarı’ndaydı
M
ersin3.LojistikveTransportFuarıüçüncübuluşmasınıbaşarıylanoktaladı.Sektörünsayılıisimlerinibirarayagetiren
fuar,Mersin’inlojistiküssüolarakanılmasınısağladı.
LojistiksektörünüMersin’deüçüncükezbuluşturanfuarınaçılışıMersinValisiHasanBasriGüzeloğlu,MersinBüyükşehirBelediye
BaşkanıMacitÖzcan,MersinTicaretveSanayiOdası(MTSO)Yönetim
KuruluBaşkanıŞerafettinAşut,ForzaFuarcılıkveOrganizasyonHizmetleriAŞ.YönetimKuruluBaşkanıBilginAygültarafındanyapıldı.Fuar
yurtiçindenveyurtdışındangelenprofesyonelziyaretçilerisektörün
öncüisimleriilebirarayagetirdi.HorozLojistik’indekatıldığıfuarı,Suriye,Irak,İran,Ürdün,Azerbaycan,Slovenya,Almanyagibiülkelerden
100’eyakınalımheyetiziyaretetti.Fuardaaynızamandalojistikvenakliyefirmalarıilesektörüekipmanaçısındandestekleyen,konusunda
uzmanpekçokkatılımcıfirmayeraldı.I
SDV Horoz, Renex
Fuarı’ndaydı
H
annover Messe-Sodex Fuarcılık'ın düzenlediği RENEX
2010YenilenebilirEnerjiFuarıİstanbulFuarMerkeziCNR
Expo1’inciSalon’dagerçekleştirildi.SDVHorozProje’nin
dekatılımıylagerçekleşenfuardatemizenerjialanındakiteknolojiler,Türksanayicisiveyatırımcısıileyakındantanıştı.Düzenlenen
panelveforumlarlayenilenebilirenerjikaynaklarıveteknolojilerinin
önemianlatıldı.Özelliklebireyselrüzgârenerjisikullanmakisteyenlerin
yoğunilgigösterdiğifuarı17bin260kişiziyaretetti.I
Ticarethayatına1927
yılındasabunüretimiyle
Erzurum’dabaşlayan
Evyap,yurtiçinde
kamyonvetırbazlısevkiyatlarını
HorozLojistikileyapıyor.Türkiye’ninkişiselbakım
ürünleridevlerindenbiriolanmarkabugün;
sabundanduşjeline,şampuandantıraşürünlerine,
ciltbakımkremlerindenkokulukozmetiğe,bebek
bezindendişmacununakadarbirçokkişiselbakım
ürünleriniüretipTürkiyesabunvekişiselbakım
ürünleriihracatınınönemlibirkısmınıgerçekleştiriyor.
Evyap’ınTuzlaveAyazağatesislerindençıkanürünler
HorozLojistikorganizasyonuiledağıtımkanallarına
ulaştırılıyor.
Baumit,
Horoz Lojistik’i seçti
1988’deAvusturya’nınkendi
bölgesindeliderkonumunda
olanikiyapımalzemesiüreticisi,
SchmidIndustrieholdingveWietersdorferGruplarınınişbirliğiile
kurulanBaumit,KöselertesisindeürettiğiürünlerininTürkiye
genelinetaşınmasıiçinHorozLojistik’itercihetti.
Reckitt Benckiser-Horoz
Lojistik İşbirliği
1823yılındaAlmanya’dakurulanve
bugün,ileriteknoloji
içerenvetüketiciihtiyaçlarıdoğrultusunda
geliştirilmişürünlerini180ülkedesatıp,50’sindede
yerelüretimyapanReckittBenckiser,Polonya’dan
yaptığıithalatlariçinHorozLojistikileanlaştı.Böylece
imzaladığısözleşmeçerçevesindekomplearaçbazındayıllık600araçlıksevkiyatınıHorozLojistikhizmetkalitesivegüvencesiileyılboyugarantialtına
aldı.SektöründebirdünyadeviolanReckittBenckiser,Türkiye’deiseİstanbulFulya'dakimerkezofisive
Tuzla'dabulunanfabrikasıylafaaliyetgösteriyor.
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
7
haberler
İstikbal’e mükemmellik ödülü
TS EN 16001 Enerji Yönem Sistemi Belgesi’ni Türkiye’de ilk olarak almaya hak kazanan İskbal,
“Mükemmellikte 3 Yıldız Yetkinlik Belgesi”ne kavuştu. İskbal bu belge ile Türkiye mobilya sektörü
ve Avrupa’da birçok ilke imza atmış oldu.
K
aynaklarınetkinkullanımıveenerjiisrafını önleme çalışmalarıyla TS EN
16001EnerjiYönetimSistemBelgesiniTürkiye’deilkkezalanİstikbal,ayrıcaüretimsektöründe5yönetimsistembelgesinde
deTürkiye’deilkfirmaoldu.TümuygulamalarınıAvrupaKaliteYönetimiVakfı(EFQM)tarafından oluşturulan “Mükemmellik Modeli”
şemsiyesindebirleştirmehedefikapsamında
çalışmalarınahızverenİstikbal,sektöründeilk
kezaldığı“Mükemmellikte3YıldızYetkinlikBelgesi”ni5yıldızataşımayıbaşardı.
Konuileilgilideğerlendirmedebulunan
İstikbalFabrikaGenelMüdürüMesutYiğit“İstikbalolaraküretiminvesektörümüzünen
önemlisüreçlerindenbiriolanverimlilikvekalitekonusundaülkemizdeveAvrupa’dabirçokilkeimzaatmamızbizimiçinçokgurur
verici.İstikbal’in,mobilyasektöründeliderkonumununyanındayinesektördebelirleyicive
öncürolünüdedahabirçokbaşarıilehayata
geçirerekdevamettireceğineinancımıztamdır”dedi.I
Horoz’un Mersin’deki yeni merkezi açıldı
HorozLojistikMersin’de1000m2 alanasahip
yenibiraktarmamerkeziaçtı.Yurtiçinde25lojistikmerkeziile81il,923ilçeve25binnoktayateslimatyapabilenHorozLojistik,Mersin’inilveilçelerine
yapılanteslimatlardamüşterilerinedahahızlıvegüvenilirbirservissağlayabilmekiçin26.lojistikmerkezinideaçmışoldu. I
8
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
HABERLER
Teleset’in Horoz’a güveni tam
Türkiye'nin ilk paketlenmiş modüler panel mobilya ürecisi olan Teleset, yarım asrı aşkın bir süredir
bu sektördeki yerini korumaya devam ediyor. 2000 yılında en son teknolojiye sahip modern
tesislerine taşınarak büyümeye devam eden marka; 2009 yılından bu yana da Türkiye’deki tüm
lojisk süreçlerde çözüm ortağı olarak Horoz Lojisk ile işbirliği yapıyor.
T
eleset’inihtiyaçlarıdoğrultusundaAnadoluBölgesiTaşdelendepomuzdatümürünlerininstoklanması,envanteryönetimi,siparişyönetimi,sevkiyatıplanlamasıyapılarakkompleveparsiyeltaşımacılıkhizmetiveriliyor.
TümbuoperasyonelsüreçlerLV3adıverilenDepoYönetimSistemi(WMS)RFtabanlıelterminallerleyürütülüyor.TelesetileHorozLojistikarasındasağlananveritransferlerientegrasyonusayesindemalkabul,siparişyönetimivestokyönetimibaşarıylagerçekleştiriliyor.Depoiçerisindedeteslimalma,raflaratransfer,sipariş
toplamavesonkontrolpaketlemeelterminalleriüzerindenyapılıyor.AynızamandadepolamahizmetinitakibentümTürkiye’dedağıtımvekompletaşımacılıkhizmetiverilerekevvebayiteslimatıda
yapılıyor.
TelesetveHoroz’unortakçalışmasında;fabrikadandepoyagönderilenürünlerintaşınması,raflamayauyumlupaletlememodeligeliştirilmesi,ürünlerinsevkedilmesiiçinaraçiçipanellerinyüklemelerininyapılması,ürünpaketlemelerinintaşımayauygundizaynedilmesisağlanarakmobilyaürünününyapısıgereğitaşınmasıvedepolamasındakizorluklarınaşılmasıiçinçalışmalaryürütülmüştür.
Taşdelendepomuz2009yılında,16adetrampası13bin600
m2kapalıalanıylamodernbirtesisolarakHorozbünyesinekatılmıştır.
Taşdelendepomuzkonumuitibarıylaİstanbul’unAnadoluveAvrupa
ilçelerineulaşımıyakınlığıylamerkezibirnoktadaolupTEMotobanına
10kmmesafedebulunuyor.Depomuzdaaynızamandaparsiyeldağıtımağımızınenbüyükmerkezaktarmasıdayeralıyor.
Taşdelendepomuzdayurtiçiveyurtdışıtaşımacılığıveantrepo
hizmetlerinidiğerbirimlerimizdendestekalarakmüşterimizinüretim
veyaalımyapmışolduğunoktadan,nihaitüketiciyekadartaşımave
depolamahizmetindeentegrelojistikhizmetidesunuluyor.I
Horoz Lojistik’in Polonya başarısı büyüyor
Horoz Lojisk, Polonya’daki
karayolu operasyonlarını;
Krakow, Mikolow, Varşova ve
Poznan’da bulunan 4 ana
ofisten yöneyor.
tanbul'danperşembe,cumavecumartesi,
Bursa'dandacumagünleriolmaküzere7’inci
günteslimatgarantiliparsiyelservisiveriyor...
Polonya Varşova deposundan da yine İstanbulveBursavarışlıdirektparsiyelçıkışlar
yapılıyor.
Müşterimemnuniyetinivekalitelihizmet
anlayışınıherzamanönplandatutanHoroz
Lojistik,filosundabulundurduğuPolonya
plakalıaraçlarla,geçişbelgelerindeyaşanabilecekproblemlerekarşıdaönlemalmış
durumda.BugünHorozLojistik’infilosunda25adetPolonyaplakalıaraçyeralıyor.
2010yılısonuitibarıylaPolonya-Türkiyearasında2500araçlıktaşımayapanHorozLojistik’in2011yılıhedefleriarasındaiseburakamıçokdahayukarılarataşımak,Polonya
-Türkiyearasındaparsiyelçıkışgünleriniartırmak,direktçıkışnoktalarınaihracattaİzmir,ithalattaiseKrakowvePoznan'ıdaeklemekyeralıyor.I
H
orozLojistikVarşova’da,HorozLogisticsPolonyaşirketinikurupkendi
ofisiniaçarakbaşlattığıyapılanmayı
Polonya’nınengüçlülojistikkuruluşlarından
biriolanCargoPartnerilegüçbirliğiyaparak
sürdürüyor.BugünHoroz,Polonya’dakiçözümortağıCargoPartner’lebirliktekarayolu
operasyonlarını;Krakow,Mikolow,Varşovave
Poznan’dabulunan4anaofistenyönetiyor.
BuofislerintamamındagümrüklemehizmetiverebilenHorozLojistik,Polonya'nıntamamına24ile48saatiçerisindeulaşabiliyor,
ayrıca Cargo Partner ile karşılıklı olarak İsPencere Sayı: 5 / Ocak 2011
9
söyleşi
OĞUZ GÜLEÇ
On yıl kadar kısa bir
sürede Türkiye’nin
önde gelen deniz ve
hava taşımacılığı
kuruluşlarından biri
olmayı başaran SDV
Horoz’un gelecekteki
projeleri üzerine SDV
Horoz CEO’su Oğuz
Güleç ile konuştuk.
SDV Horoz’un gözü
Ortadoğu ve Balkanlar’da
10
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
SÖYLEŞİ
T
ürkiye’ninlojistikliderlerindenbiriolanHorozLojistik’in,FransızlojistikdeviSDVInternationalLogisticsileyaptığıevliliktendoğanSDVHoroz,bugün10’uncuyaşınıkutluyor.Denizvehavataşımacılığıüzerinedünyaçapındahizmetveren
SDVHoroz,2011kalkınmavegelişmeprojeleriarasınaOrtadoğu,KafkaslarveBalkanlar’ıdaalmışdurumda.SDVHoroz’unCEO’suOğuz
Güleç’egöre;HorozLojistik’inyıllardırbiriktirdiğideneyimvebirikim,
SDVHorozilebirlikteOrtadoğuveBalkanlargibinoktalardapaylaşılabilecek.SDVHoroz,aynızamandaaçacağıyenidepartmanlarlada
çokfarklıalanlardahizmetvererekgücünegüçkatmayahazırlanıyor.
Gürcistan,İran,IrakveSuriye’dedeçalışarakSDVHoroz’unkapsamaalanlarınıgenişletmeyedevamedeceğiz.Bunlarlailgiligirişimlerimizbaşlamışdurumda.Belkiyöreselbazışirketlerleortaklıkyaparakbelkideyenişirketlerkurarakçalışmabölgesinigenişleteceğiz.
Yeni projelerinizde de SDV International Logistics ile birlikte mi çalışmaya devam edeceksiniz?
HorozLojistikolarakSDVHoroz’unkapsamaalanıdışındakinoktalardadaHorozGroupolarakbüyümeyihedefliyoruz.Şirketolarak
gerekBalkanlarvegerekseOrtadoğu’dakibellibölgelerdebulunan
büyükoyunculardanbiriolmayıhedefliyoruz.AzerbaycanveGürcistangibiülkelerdeSDVHorozolarakşubeaçıpburalardaçalışacağız.
Horoz Lojistik ve SDV Horoz’u birbirinden ayıran özellikleri neTabiiböyleceFransızortağımızSDVInternationalLogisticsbunoklerdir?
talardaolmayacak.Onlarınçalışmaağındangelenişler,buülkelerde
HorozLojistik,uluslararasıkarayolutaşımacılığıileyurtiçindedeSDVHoroz’aakmışolacak.BirdebunundışındaOrtadoğu,Kafkaspolama,dağıtımvekompletaşımacılıkalanlarındahizmetveriyor.On
larveBalkanlar’ıkapsayanbircoğrafibölgeiçinde
yılöncehavavedenizyolutaşımacılığıalanlarında
liderliğeoynamayaçalışıyoruz.TabiiburadaHoroz
dafaaliyetgöstermekveservisağımızıgenişletmek
Lojistik’ingrubakatmışolduğubüyükbirgüçvar.HoüzereSDVHoroz’ukurduk.SDVHoroz,HorozLo“Türkiye tabii ki,
rozLojistik’inTürkiye’deyıllardırsürdürdüğüdağıjistik’in2000yılındadünyanınöndegelenlojistikfirlojisk açıdan çok
tım,kompletaşımavedepoyönetimigibialanlarda
malarındanbiriolanFransızSDVInternationalLodeneyimlerivar.Dolayısıylabugüngelişmekteolan
gisticsilearasındayaptığıbiranlaşmasonucunda
önemli bir konuma
AzerbaycanveGürcistangibinoktalardabilgibirifaaliyetegeçti.Buşirketikurarkenamacımız;Horoz
sahip. Her geçen gün
kiminipaylaşmakimkânıyaratıyor.
Lojistik’inTürkiye’deuzunyıllaradayanantecrübesahip olduğu önemi
siylelojistikyapılanmasındanaldığıgücü,FransızorHoroz Lojistik ile çalışmanın avantajları netağımızSDV’nintümdünyayıkapsayangenişservis
de aryor. Türkiye,
lerdir size göre?
ağınınolanaklarıylabirleştirmekveözelliklehavave
çok yakında lojisk
BirşirketinHorozLojistikileçalışmasınınenbüdeniztaşımacılığıilebaştaprojetaşımacılığıolmak
yükavantajı,bizegeldiğindetümlojistikişlemleriçin
üzerebirçoközelalandafaaliyetgöstermekti.Budoğsektöründe gerek
birçözümbulabiliyor.HorozLojistikzatenkendiiçinrultudaHorozLojistik’infaaliyetalanınıdagenişletUzakdoğu’nun ve
dekiAr-GeveİşGeliştirmedepartmanlarıylasürekmişolduk.HorozLojistikbugünmüşterilerinedaha
gerekse Avrupa’nın
limüşterilerineyeniçözümler,yeniprojelersunmaentegrehizmetlersunanveA’danZ’yehertürlüihyaçalışıyor.Budabizidiğerlojistikşirketlerindenayıtiyacaçözümbulabilenbirşirketolarakhizmetveaktarma istasyonu
rantemelözelliklerdenbiri.
riyor.
olarak kullanmak
isteyeceği bir ülke
haline gelecek. ”
SDV Horoz olarak, geçen on yılda nasıl bir gelişme kaydettiniz? Gelecek planlarınız ve sektörde öngördüğünüz yeni projeleriniz var mı?
SDVHoroz,son10yıldaçokhızlıbirşekildegelişmekaydedipbüyüdü.Kendiiçindeyapmışolduğu
denizvehavaforwardingpazarınındışındaSDVInternationalLogistics’indünyaüzerinde,kendibünyesindeyaptığıamaSDVHoroz’da
henüzfaaliyetgöstermeyenkollardadaçalışmalarabaşladık.Bunlardan
birigeçenyılkurmuşolduğumuzprojetaşımacılığıdepartmanıydı.Projetaşımacılığıdepartmanımızgündengünehızlabüyüyor.İlkyılyaklaşıkolarak7milyondolarciroyaptı.Gelecekyıliçin13–14milyon
dolarlıkcirobütçelenmişdurumda.BununyanısıraSDVHorozolarak“Aerospace”adıaltındaSavunmaveHavacılıkSanayiüzerinebir
departmankurarakçalışmalarımızadevamedeceğiz.2011içinkurmayıplanladığımızbirbaşkadepartmanda;“OilandGas”yaniakaryakıtvemadenciliktaşımacılığıüzerineolacak.
SDV Horoz olarak faaliyet alanlarınızın bir sınırı var mı peki?
2000yılında,SDVInternationalLogisticsileortaklıkimzaladığımızda,
faaliyetalanısadeceTürkiyesınırlarıiçindebelirlenmişti.Ancakgün
geçtikçeTürkiye’ninhemsiyasihemdecoğrafiolarakbölgedekazanmışolduğuönemgözönünealınarak,2010yazındayapmışolduğumuzyönetimkurulutoplantısındaSDVHoroz’unkapsamaalanınıgenişlettik.MuhtemelenüreteceğimizprojelerlebirlikteAzerbaycan,
Türkiye’deki lojistik sektörü üzerine neler söylersiniz? Pazardaki rekabet koşulları, müşteri profili ve piyasadaki genel eğilimler nelerdir?
Türkiyetabiiki,lojistikaçıdançokönemlibirkonumasahip.Hergeçengünsahipolduğuönemide
artıyor.Türkiye,çokyakındalojistiksektöründegerekUzakdoğu’nun
vegerekseAvrupa’nınaktarmaistasyonuolarakkullanmakisteyeceği
birülkehalinegelecek.Dolayısıylayerliyabancıtümlojistikşirketlerinebirimkânyaratacak.TabiibiryandandagloballeşenekonomilerlebirlikteTürkiye’dekiyabancışirketlerinsayısıdaartacak.Rekabetlebirlikteürettiğimizişinkalitesindedeartışolacak.
Yakın geçmişte yaşanan küresel kriz, lojistik sektörünü ne kadar etkiledi? Sektöre sekte vurdu mu? Şu anki durum nedir? Geleceği nasıl öngörüyorsunuz?
Küreselkriz,lojistiksektörünüepeyceetkiledi.2009yılındabununetkilerinibüyükölçüdegördük.Reelsektörbirtakımişlerüretipsatmayadevamettiğisürecebizlerdeonlarındepoyönetimlerinivedağıtımlarınıyapabiliyoruz.Reelsektördegörülendüşüşlerbizi
dedirektolaraketkiledi.Budaikilişekildeyansıdı.Birincisi;taşıdığınızürünlerhacimolarakdüştü.İkinciside;hacimdüşüncearztalepdengesinegörefiyatlaraşağıçekildi.Yaniikilibirşekildeetkilendik.
Ama2010’dahızladurumhızladüzelmeyebaşladı.2011’dençok
dahaumutluyuz.I
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
11
bizden
Hazırlayan: Canan Gülalioğlu /
Horoz Holding İnsan Kaynakları Yönetmeni
İnsan Kaynakları’ndan
“pozif” eğim
“Jet” kullanım
eğimine devam
Olasıişkazalarınaönlem
almakadına2010yazında
açılışıyapılanEskihisar
deposundamalzemenakliyeve
istifindekullanılanelektronik
transpalet(jet)kullanım
eğitimleriCrownturkfirması
eğitmenleritarafındanverildi.
Önümüzdekidönemde,diğer
depolarıntranspaletkullanım
eğitimlerideuygulamalıolarak
verilmeyedevamedecek.
IWAY Standardı’ndan
Horoz’a tam not
ISO9001:2008standardı
denetimlerininyanısıra;Horoz
Lojistikişortaklarındanbiriolan
HorozLojistik,yöneticilerininİnsanKaynaklarıYönetimi’nin
bütünsüreçlerindeetkinrolalmasınısağlamakadınageçtiğimiz
aybireğitimdüzenledi.Depoşefleriveyöneticilereözelhazırlananeğitimkapsamında,işealımsürecindedikkatedilmesi
gerekenkonulardanpersonelgeliştirmeye,pozitifdisiplinden
iştençıkarmasürecindeizlenmesigerekenyasaluygulamalarakadarçalışmahayatınailişkinkonularişlendi.
şubelerindeişçisağlığıveiş
güvenliğistandardınıbirüst
seviyeyeçıkarmakadınaiş
güvenliğidenetimlerine
süreklilikkazandırdı.Horoz
Lojistikaynızamandayapılan
denetimlersonucundaalınacak
önlemlerintespitinideyapıyor.
Çevreye duyarlı Horoz
IKEA’nın
oluşturduğu“kalite,çevreveiş
güvenliği”konularınıiçeren
IWAYStandardıileilgiliolarak
heryılyapılangözetim
denetiminden,2010’dada
başarıylaçıktı.Saha
gözlemlerinideiçeren
denetimler,ikigünboyunca
Türkveİtalyandenetmenler
tarafındanyapıldı.
Denemlerde
süreklilik dönemi
Çalışanlarınıngüvenlive
sağlıklıortamlardaçalışmasını
gözetenHorozLojistik,tüm
HorozLojistik,“çevreye
saygı”politikasıdahilinde
önemlibiradımdahaattı.Horoz
Taşıtservisbünyesindekitaşıt
yıkamaatölyesindençıkan
yıkamasuyununarıtılmasıiçin
kurulanatıksuarıtmatesisi,
deşarjgereklilikleriniyerine
getiripizinsürecini
tamamlayaraklisansınakavuştu.
ARAMIZA KATILANLAR
Raşit Hakan EKMEKÇİ
Depo Operasyon Direktörlüğüʼne bağlı “Lojistik Hizmetler Yönetmeni” olarak aramıza katıldı. 2001ʼde Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan Ekmekçi, daha önce Korozo Ambalaj
San ve Tic AŞʼde Stok Kontrol ve Sevkiyat Müdür Yardımcısı (2004-2008), Tırsan Lojistik
Hizmetleri ve Tic AŞʼde İstanbul Lojistik Merkezi
Müdürü (2008-2009) ve MAS Taşımacılık AŞʼde
Lojistik Müdürü ve Sinerji Depolama Hiz. San ve Tic. Ltd. Ştiʼde Lojistik Müdürü olarak görev aldı. Ekmekçiʼye başarılar diliyoruz.
Harun ÇELİK
12
YİD&Depo Dağıtım Satış Direktörlüğüʼne bağlı
“Satış Yönetmeni” pozisyonunu üstlenmek üzere aramıza katıldı. 2007ʼde İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Yönetimi Bölümüʼnde lisans öğrenimini tamamlayan Çelik,
Unsped Global Lojistik ve Tic. A.Şʼde Satış Yönetmeni (2008-2010) olarak görev aldı. Çelikʼe başarılar diliyoruz.
Mithat SAMURKAŞ
Satış&Pazarlama Direktörlüğüʼne bağlı “Satış
Yönetmeni” pozisyonunu üstlenmek üzere aramıza katıldı. 1992ʼde İÜ Deniz İşletmesi İhtisas Programı bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan Samurkaş, Balkan and Black Sea
Denizcilik Ltd. Şti.ʼde İthalat Müdürü (19962009), Modern Transport Dış Ticaret Ltd.
Şti.ʼde şirket ortağı (2009-2010) olarak görev
aldı. Samurkaşʼa başarılar diliyoruz.
Ahmet KARADAĞ
Yurtiçi Komple Taşıma Grup Başkanlığıʼna
bağlı “Operasyon Yönetmeni, Gaziantep” pozisyonunu üstlenmek üzere aramıza katıldı.
1993ʼte İnönü Üniversitesi Tekstil Bölümüʼnde
ön lisans eğitimini tamamlayan Karadağ, Aras
Holding AŞʼde Bölge Müdürü (1995-2007), Ekspress Kargo Tic. Ltd. Şti.ʼde Bölge Müdürü
(2007-2009) ve Adrese Depolama Dağıtım ve
Lojistik Hizm. AŞʼde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Kendisine başarılar diliyoruz.
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
vizyon
Lojistiğin sağlıklı büyümesi
Dünya üzerinde her şey çoğalıyor, ölçekler büyüyor. Azalan tek şey; üzerine inşaat
yapılacak toprak parçaları…
Y
lepdehızlaartmakta.İnşaatsüresininkısalığı,metüzölçümüsınırlıbircoğrafyadayenikorekaremaliyetinindüşükolmasıbinanınuzunsüreli,
nutlar,ticaretmerkezleri,sanayitesistekkurumakirayaverilebilmesigibiavantajlar,yaleri, spor alanları ve depolar inşa ettırımıngeridönüşsüresinikısaltmaktavecazipbir
mekteyiz. İnşa edilen her yapı ölçek
işkoluhalinegetirmekte.Yerligayrimenkulyatırım
ekonomisini sağlamak amacıyla, bir önceki dökuruluşlarımızdabukonudagerekenmesajlarıalıp
nemdeinşaedilmişolanlardandahabüyükolmak
yenilojistikdepoprojelerikonusundaçalışmakta…
zorunda.ArazilerisemirasyoluileküçüldükçeküGünümüzdeyerliyatırımcılarındailgisiniçeken
çülmekte…Üzerinetesiskurulacakaraziteminetlojistiktesisinşaatları“yapkirala”şeklindegelişmekte.
mekiçinbirdenfazlakişiyeaitarazilerinbirleştirilYakıngelecekte“talepüzerineüretim”yapılacakbir
mesisorunuyaşıyoruz.Budaarazimaliyetleriniarihtiyaçortayaçıkacak.Uygunarazilerde,otoyollara,
tırıyor.
limanlara,demiryolunayakınbölgelerdekurulmakta
Şehirlerhızlabüyümekte.GeçmişteküçükölATLLA YILDIZTEKN
olantesislerdeileridebirleştirilecekvelojistikköyçekliinşaedilmişbinalarvetesislerartıkküçükgelLojistik Yönetim Danışmanı
lerininşaatlarıgündemegelecek.Organizesanayi
mekte.Şehirtrafiğinirahatlatmakamacıyla,endüstri
bölgelerinebenzertarzdainşaedilecekolanlojistesislerişehirdışınaçıkartılmakta,[email protected]
tikköylerbirer“organizelojistikbölgesi”olarakfaarındakiküçükdepolaryetersizkalmakta.Üretimşeliyetgösterecekveşehiriçindekiortaölçeklidepolardayühirlerikuşatanotoyollarüzerindeki“organizesanayi
rütülmekte olan lojistik depolama hizmetleri bu merbölgeleri”içindeyapılmakta,şehirdenuzakkezleriniçineaktarılacak.
laşmakta,depolamaihtiyaçlarıdoğmakta.
Şehir trafiğini rahatlatmak, çevre kirliliğinin
Şehir içinde kalmış olan limanlar, deazalmasınakatkıdabulunmakvelojistikmaliyetleri
miryolutesisleriartıkoperasyonlaraceindirerekürününsatışfiyatınıdüşürecekolan
vap verememekte, depolama yapıbuprojeler;yerelbelediyeler,ticaretvesanalacakalanlartükenmekte.
yiodaları,gayrimenkulyatırımşirketleri,inşaBütünbufaktörleryanındayüzatkuruluşları,finanskuruluşlarıvelojistikşiryılımızıngözdesektörülojistikhızketlerinişbirliğiileyapılacak.TCDD’ninkısıtlı
lagelişmekte,küreselleşmenin,arfinansmanolanaklarıyla,hizmetamacıylakütantüketimin,artanüretiminvedış
çükölçektebaşlattığı,büyükinşaatşirticaretinbaskısıilebüyükölketlerininisearazideğerlendirmeamaçeklidepolaraihtiyaçduyulcıyla,büyükölçekteilgilendiğilojistikköymakta.Kişilerinözkaynakları
lerveyaorganizelojistikbölgeleri20’nci
ile inşa edilebilen küçük
yüzyılınikinciyarısındaduymayaalışdepolaraolanihtiyaçazaltığımızorganizesanayibölgelerininyemakta ve büyük yatırım
rinialacak.
gerektiren lojistik merLojistiksektörühızlagelişmekte.
kezlere doğru bir kayma
70’liyılların“gecekondu”sorununasıl
izlenmekte.Buyatırımiçin
odönemdeyaşayanlarıolumsuzetkiartıkanaişkolugayrimenlediysevegünümüzdebirçözümsağkulyatırımıolanbirişkolu
landıysa; lojistik köyler ve lojistik merhazırbeklemekte.
kezlerdeaynışekildeplanlanmalıveülGayrimenkul yatırım ortakkemizdekimevcutdepolarilerideboşalanlıklarıdediğimizşirketlerimizartık
larhalinegelmeden,sonradanyıkılıpüzerine
çalışmalarını konut ve alışveriş meryenisininyapılmasınagerekkalmadanbir
kezlerinin dışına çıkarmaktalar. Yabancı
plançerçevesindeyenilojistikmerkezgayrimenkul fonları, arazi geliştiren şirketler
lerinşaedilmeli.
dünyaüzerindebaşlattıklarıözelamaçlıdepolamatesBunuyapacakbilgiye,sermayeye,
isleriveyalojistikmerkezlerdediğimiztarzdainşaatlaraülkemizde
teknolojiye,insangücünesahibiz.
deyatırımyapmakta.DepolamakonusundabilgiyesahipolanuzEksikolanplanlamadır.
manlarcahazırlanan,amacauygundepolamatesislerineolanta-
14
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
gündem
Hazırlayan: Fuat Atasever / Horoz Lojistik Yurt İçi Komple Taşıma Operasyon Şefi
KARANIN YÜKÜNÜ DENİZ KALDIRACAK
MarmaraBölgesikarayolutaşımacılığındaönemlibirrahatlamasağlayacakRo-Rolimanıprojesi;Ambarlı'dainşaedilecek.İstanbulBüyükşehirBelediyesitarafındanyürütülenhazırlıkçalışmalarıkapsamında
BeylikdüzüYakuplu'dayapılacakolanyeniRo-Roprojesisayesinde
bundanböylegünde2bin500tırveya3bin500kamyontaşınabilecek.
Uygun Gemiler İnşa Edilecek
KarayoluylaGebze'denEskihisar-Topçulararasındayapılandenizseferiyleortalama6saatsürenyolculuğunAmbarlı-Mudanyaarasındaki seferlerle3saatedüşürülmesiplanlanıyor.Yeniçalışmayla birlikte 100 km'lik
kara yolu mesafesinin denizekaydırılması
hedefleniyor.
2012-2013 yıllarıiçerisindearaçtaşımacılığınabaşlamasıöngörülenyenihattıniskele,yolvegemilerinininşaedilmesiiçinçalışmalarahızverildi.İlk
etaptatekbirhatolarakaçılmasıplanlananRo-RoprojesiiçinMarmaraDenizi'ndekamyonvetırtaşımacılığıyapmayauygungemiler
inşaedilecek.
DENİZ TAŞIMALARINDA 8 YILDA
YÜZDE 57 GERİYE GİTTİK
DTOMeclisEskiBaşkanıErolYücel,Türkiye’nin,filoyetersizliğiyüzündenbugün8yılöncekihalimizdengeriolduğumuzubelirtti.DTO
MeclisEskiBaşkanıErolYücel,buaykimeclisgenelkurultoplantısındayaptığıkonuşmada,ilkkezhükümetieleştirerek,denizcilerin
siyasivizyonyoksunluğundandolayıglobalrekabettekayıplaryaşadığımızı,Türkiye’nindeniztaşımalarında8yıldayaklaşıkyüzde57
geriyegittiğinivurguladı.
Yücel,8yılönceithal–ihraçyüklerininyüzde32’sinikendifilosuyla
taşıyabilenTürkiye’nin,filoyetersizliğinden,bugünancakyüzde14’ünü
taşıyabildiğinedikkatçekerek,yaklaşanseçimlerdendolayı,siyasileredenizcilikpolitikalarınıiyihazırlamalarıçağrısındabulundu.
YATIRIMDA ASLAN PAYI ULAŞTIRMAYA
Kamudaençokyatırımulaştırmayayapılacak.Busektör,önümüzdekiyıl15,3milyarliraileyatırımlardanpayınıalacak.2011yılı
yatırımprogramındanderlenenverileregöre,2010yılındayine21,9
milyar lira ile yatırımlardan en büyük payı alan ulaştırma sektörü,
2011'deyüzde29,8azalışarağmenkamuyatırımlarında15,3milyar
liraileilksıradayeralacak.Ulaştırmasektörününtoplamkamuyatırımlarındanalacağıpayiseyüzde32olacak.
2011yılındayatırımödeneklerindeulaştırmasektörünü5,7milyarliraileeğitimve5,1milyarliratarımsektörüizleyecek.Eğitimsektörününtoplamyatırımlardanalacağıpayyüzde11,9,tarımsektörünün
toplamyatırımlardanalacağıpayiseyüzde10,6olacak.Enerjisek-
törüne3,2milyarliralık,sağlıksektörüne2,7milyarliralık,madenciliksektörüne1,6milyarliralık,konutsektörüneise1milyarliralık,imalatsektörüneise596milyonliralıkyatırımyapılacak.Böyleceenerji
sektörününyatırımlardanalacağıpayyüzde6,6,sağlıksektörünün
alacağıpayyüzde5,7,madenciliksektörününalacağıpayyüzde3,4
vekonutsektörününalacağıpayyüzde2,1,imalatsektörününalacağıpayiseyüzde1,2olacak.
A400M ASKERİ NAKLİYE UÇAĞINDA
ANLAŞMAYA VARILDI
FransaSavunmaBakanıHerve
Morin,aralarında
Türkiye'nindebulunduğu, Airbus'unA400Maskerinakliyeuçağı
projesindeki alıcı
ülkelerin,projenin
finansmanında
anlaşmaya vardığınıbildirdi.Morin,
düzenlediğibasıntoplantısında,Martayındamutabakatavarılan3.5
milyaravrotutarındakianlaşmagereğincealıcıülkelerincezalardan
feragat edeceğini ifade ederek, projenin Avrupa'nın gözardı edemeyeceğisembolikbirönemiolduğunuvurguladı.
AirbusfirmasınınanaortağıAvrupaHavacılıkSavunmaveUzay
Şirketi'nin(EADS)üstyöneticisi(CEO)LouisGalloisiseanlaşmanın,
EADS'ınhesaplarındaekbirmaliyetyaratmayacağınısöyledi.Gallois,alıcıülkelerinanlaşmayıyılsonundanönceimzalamasınıumduğunukaydetti.
RAYLI SİSTEME 2023’E KADAR
45 MİLYAR DOLAR AYRILDI
Uluslararası Demiryolları
Birliği’nin Ortadoğu Bölgesel Kurulu toplantısı İstanbul’dayapıldı.Türkiye2023’e
kadardemiryoluçalışmaları
için45milyardolarlıkbütçe
ayırdı.
Türkiye’nindemirağıyenileniyor. 2023'e kadar 45
milyardolarlıkyatırımplanlanan hızlı trende, Ankara-İstanbularasını1saateindirecek güzergâh projesi heyecanyarattı.Demiryoluulaşımını daha hızlı ve daha güvenlihalegetirecekbuprojeler için 2023’e kadar 45
milyardolarlıkbirbütçeayrıldı.SözkonusuprojelerkapsamındaAnkara-İstanbululaşımsüresininhızlıtrenleilkönce3saatedahasonra1saatedüşürülmesihedefleniyor.
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
15
iş ortakları TELESET
TELESET Genel Müdürü Fevzi Menteş
M
Küllerinden yeniden doğan marka
TELESET
16
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
İŞ ORTAKLARI
Tam 51 yıllık bir geçmişe sahip olan Teleset, bundan üç yıl önce el değişrerek yeni bir yapılanma
sürecine geç. Düne kadar zihinlerde sadece “televizyon sehpası ve ofis mobilyası” şirke olan
Teleset bugün dünyaya açılan bir mobilya ve tasarım markası!
1
959’damobilyacılıksektörüneadımataraksadecemasifmobilyaüretimiyapanTeleset,aslındaTürkiye’deilklerigerçekleştirmişköklübirmarka.Ülkedeilkmodüleryanipaketlenmiş
mobilyaalgısınıyerleştirenfirma,üretimlerinehızladevametse
dezorlayanekonomikkoşullarafazladayanamayarakeldeğiştirmek
zorundakalmış.BugünBirlikİnşaatMobilyaveDekorasyonfirması
bünyesindebiraltmarkaolanTeleset,herevehertarzahitapedebilmeyi
hedefleyerekyolunadevamediyor.Teleset’ineldeğiştirmesiylebirlikte
süregelendeğişimleri,hedeflerivegelecekplanlarınıTelesetGenel
MüdürüFevziMenteşilekonuştuk.
51 yıllık bir marka olmasına rağmen, Teleset bugün ilk kurucuları tarafından yönetilmiyor? Firmanın satılış hikayesini biraz anlatabilir misiniz?
BugünküTeleset,1959yılındakurulanbirmobilyafirmasınındevamıdiyebilirim. Kurulduğunda sadece masif
mobilyaimalatıyapılıyormuş.1990’lıyıllardamodüleryanipaketlenmişmobilyayı
Türkiye’deilkdefauygulamışbirmarka.Türkiye’deilkolmasınınvermişolduğubiravantajlaönemlibirürünveteknolojiavantajınasahip.
Kurulduğuilkyıllardatekilürünleryanigardırop,portmanto,ayakkabılıkvetelevizyonsehpasıüretimiyapılsada2000’liyıllardayemekve
yatakodasıüretimibaşlamış.2007yılınakadarsüreçbuşekildedevametmiş.Ancakyaşananekonomikkrizyüzündenfirmaeldeğiştirerekbugünkühalinegelmiş.Teleset’inBirlikİnşaatMobilyaveDekorasyonşirketinegeçmesiilebirlikteTeleset,Birlikİnşaat’ınbirmarkasıolmuş.ÇünküTelesetdışındaBirlikİnşaat,otelvebankaşubelerinidekoreetmeişleriyledeilgileniyor.
Birlik İnşaat’ın Teleset’i satın almasının sebebi nedir? Rakiplerine göre nasıl bir farkı olduğu düşünülmüş?
Piyasadaçokeskibirmarkaolmasıenbüyüksebep.Herkestarafındanbilinsedezihinlerdesadecetelevizyonsehpasıveofismobilyasıüretenbirmarkaolarakkalmış.ŞirketinyenisahibiHamitYıldırım,eskidenberimobilyasektörününiçindeolduğuiçinTeleset’ialmanınçokiyibirfırsatolduğunudüşünmüş.2009’dagerçekleşenmobilyacılıkfuarıylabirlikteTelesetüzerindekikülleriatmışveyenidenyapılanmayabaşlamış.2009’unKasımayındabendefirmayadahiloldum.OtarihtenbugünekadarTeleset’idahadakurumsallaştırmak
vemarkanınimajınıyenilemekiçinçalışmalarımızdevamediyor.2008’e
kadarsadecebölgetoptancılığıyapanTeleset,bugünshowroomve
cornerçalışmalarıyapıyor.
Kaç tane showroom ve corner’ınız mevcut?
Şuanda114noktadaTelesetürünlerisatılıyor.
Bununyaklaşık30tanesitamamenTelesetmağazası.400ile1400metrekarearasındadeğişen
büyüklüklerdekimağazalarbunlar…Diğernoktalardadamobilyaihtisasmağazalarınıniçindebelliköşelerimizvar.Buyılkihedefimizshowroomsayısını50’yeçıkarmak.Artıolarakihracattaönemli
biryatırımyapmayıplanlıyoruz.
Hangi ülkelere ulaşıyorsunuz?
GeçenyılKuzeyAfrikaülkeleri,İngiltere,RomanyaveYunanistan
gibiülkelereihracatımızoldu.BuyıldahadaplanlıhareketedipIrak’a
Telesetmarkasınıyerleştirmeyidüşünüyoruz.Hedefimizaşağıyukarı9-10ildeTelesetnoktasıaçmak.
Yurt dışında beğeni topladı mı marka?
Teleset’inürünkalitesindensonderecememnunlar.HattageçtiğimizgünlerdeISO9000belgesinialmayahakkazanarakkalitemizi
garantiledik.Bubaşarıyıbiryılgibiçokkısabirsüreiçindegerçekleştirdik.
2011vedahasonrasındayurtdışındabelliyerlerdeTelesetshowroomlarıkurmakenbüyükhedefimiz.EnbüyükamacımızBulgaristan,
Makedonya,Irak,CezayirveRomanyagibibölgeleregirmekvemarkayatırımıyaparakkendimizidahadageliştirmekistiyoruz.
Hitap ettiğiniz müşteri profilini tarif eder misiniz?
Genç,eğitimli,25-50yaşgrubundaolanveminimalistyaşamtarzınıtercihedenler,müşteriprofilimizioluşturuyor.Bununiçingeçen
yıloturmagrubutasarlayıpüretmeyebaşladık.Bununlailgiliönemli
birbeklentimizvar.Aslındabütünçalışmalarımızmüşterimemnuniyetiiçin.Şirket,fabrikapazarlamadepartmanındankurumsaliletişimine
kadarherşeyiyleyenileniyor.
Mobilya sektörünün olmazsa olmazı var mıdır?
Mobilya sektöründe teslimat
daçokönemlidir.Şuankiyapıda
herkeskendimalınındağıtımınıyapıyordu.BizbukonudadadeğişikliğegiderekHorozLojistikileanlaştık.Şuandaürünlerimizintüm
depolamahizmetiniHorozLojistik’tenalıyoruz.Dolayısıylaenuzaktakimüşterimizeengeçüçgünde
teslimatyapabiliyoruz.
Fabrika ve merkez şubenin İstanbul’da olması size ne gibi avantajlar getiriyor?
Aslınabakarsanız,İstanbul’daolmakbizimiçinhemavantajhem
dedezavantaj.Nedendiyesoracakolursanız;İstanbul’unhemteknolojikhemdeyansanayiolanaklarındanfazlasıylayararlanabiliyoruz.
DezavantajolarakdamobilyasektörüTürkiye’debellibölgelerdeyoğunlaşmışdurumda.İnegölveKayseribaşıçekiyor.Çevredekiyan
sanayidahaverimlikullanılabiliyor.Amabenbubölgelerdenbiraz
uzakkalarakfarklılıkyaratacağımızainanıyorum.Vizyonumuz;ulusalveuluslararasıalandasektördekiüçfirmadan
biriolmak.
Anadolu’da hangi bölgelerde daha iyisiniz?
KaradenizBölgesi’ndeçokiyibirdurumdayız.
Samsun’danArhavi’yekadarTelesetshowroomlarımızmevcut.Herikiaydabirdeyenisieklendi.
EgeBölgesi’ndedekezaböyle.BirtekEskişehir
veAnkara’dayokuz.BuralardadaTelesetolarak
yeralmakiçinçalışmalarımızabaşladık.I
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
17
gezi
VARŞOVA
KI ŞI N E N G ÜZEL YA Ş A NDIĞ I K E N TLE R D E N B İ R İ
Varşova
Varşova, Doğu Avrupa’nın birçok ülkesi gibi sonbaharda veya
kışın ziyaret edilebilecek çok güzel bir şehir. Polonya’nın
başken… Sakinliğin ve dinginliğin tadını doyasıya
çıkarabileceğiniz Varşova, aynı zamanda birçok kültür
mirasını da bünyesinde barındırıyor.
V
Siekierkowski Köprüsü Varşova’nın modern yüzü
arşova’yıgördüğünüzde,zihninizdeüçfarklıkentinbelireceğinihemensöyleyelim…Birincisi,İkinciDünyaSavaşıDönemi’ndeNaziler’inyerlebirettiği,son
derecehüzünlü.İkincisi,sosyalistrejiminküllerindenyenidendoğmasınısağladığıdiribirkent.Üçüncüsüde;şimdilerdekendinigökdelenlereveplazalarateslimetmektevesonderecehızlıbirşekildegelişenbiryer.
Varşovaiçin;oldukçaferahdiyebiliriz.Savaşsonrasısosyalistrejimdönemindeyapılangeniş,upuzuncaddelervekaldırımlardayürürkenbuferahlığıhemenhissediyorsunuz.
Yineodöneminkarakteristik,etkileyicivekoskocamanyapılarıdahemendikkatçekiyor.
Temizliğeveyeşilliğesondereceönemveriliyor.Parklar,sokaklartertemiz…
Burası,insanıbüyüleyenbirkent.Şehrinyenibölümüdahaçokalışverişmeraklılarının
ilgisiniçekebiliramaEskiŞehirherkesibüyüleyebilecekgüzellikte...Varşova,Vistül(Vistula)
Nehri’ninkıyısındakurulmuşbirkent.İkinciDünyaSavaşısırasındaHitlertarafındanyıkılıp,yakılmış.Ancakyenideninşaedilmiş.KentiniçindebulunanKaleMeydanı(PlacZamkow)UNESCO’nunDünyaKültürMirasılistesindebulunuyor.
RynekStaregoMiastrayaniEskiŞehir,bozulmamışdokusuylagörülmeyedeğerbir
yer.EskişehirdedolaşırkenbaşınızınereyekaldırsanızGotikveBaroktarzdakibinalarıgö-
18
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
GEZİ
Varşova’nın eşssiz güzellikteki tarihi bina ve evleri
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
19
gezi
VARŞOVA
receksiniz.ŞehirdeençokdikkatçekenmimarilerdenbirideKraliyetKalesi;ZamekKrolewski.ZamekKrolewskibinasıII’inciDünya
Savaşı’ndayıkılmışancak1970’lerinsonlarınadoğruBarokstilinde
yenideninşaedilmiş.
Varşova’daönplanaçıkanmekânlarınbaşındaPalacKulturyi
NaukiyaniBilimveKültürSarayıgeliyor.Stalin’insavaşsonrasıPolonya’yaarmağanettiği237metreuzunluğundakibumüthişyapı
görülmeyedeğer.Varşova’yaayakbastığınızandanitibarenkentin
birçoknoktasındangörülebilenvemimarisinehayranbırakan,yüksekliktePolonya’nınbirincisi,Avrupa’nındördüncüsübubinakesinlikleVarşova’nınsimgelerindenbiri.
Şehre kuşbakışı bakın
VoluminousSarayıtambirtepegibi
kente hâkim diyebiliriz. 230 metre yüksekliğindekisarayınseyirterasındankenti kuşbakışı izleyebilirsiniz. Ve eğer
şehirdekimüzelerigörmekistersenizChopinMüzesi’niziyaretedebilirsiniz.Ünlüklasik müzik bestecisi Frederic Chopin’in
200’üncüdoğumyılıdolayısıyla2010’da
yenibirmüzeaçıldı.Müzede,bestecininyaşamınındeğişikyönleriniiçeren11bölümbulunuyor.Müzeninbirodasındaünlüpiyano
yapımcısıIgnacePleyel’inürünü,Chopin’inkullandığısonpiyano
dabulunuyor.ÖteyandanNazilerdönemindekenttehapishaneolan
PawiakMüzesi’degörülmesigerekenyerlerarasında.
Lazienki Sarayı
Kraliyet Kalesi
20
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
GEZİ
Şehir girişi
Vilanov Sarayı
Toplama kampları
İkinciDünyaSavaşısırasındaAlmanya’nınsavaşesirleriveYahudilerituttuğuveöldürdüğütoplamakamplarınınyeditanesiburada bulunuyor. Krakow ve Varşova yakınlarındaki bu kamplar
turistlereaçık.
Akik taşlarını unutmayın
Varşova’daeskişehrintarihidokusuiçindedarsokaklardagezerkenküçükçaplıtakıdükkânlarıylakarşılaşacaksınız.Polonya’da
bolbulunanakiktaşlarıiletasarlanmıştakılar,dönüşhediyesiolarakideal.Sokakressamlarınınçalışmalarındandauygunfiyataeserlersatınalabilirsiniz.Alışverişedoymayanlardansanız,sizeşehrinyeni
bölümündemimarisiilededikkatçekenZloteAlışverişMerkezi’nidetavsiye
edebiliriz.
Görülecek yerler
DünyaKültürMirasılistesindeyer
alan Kale Meydanı (Plac Zamkow),
Chopin Müzesi (Muzeum Fryderyka
Chopina),UlusalMüze(MuzeumNarodowe),bugünmüzeolarakkullanılan
ve1971-1984yıllarıarasındayeniden
inşaedilenKraliyetKalesi(ZamekKrolewski),14’üncüyüzyılaaitSt.JohnKatedrali,savaşınyaptığıyıkımı
oldukçaiyibelgeleyenVarşovaTarihMüzesi(MuzeumHistoryczne),17’ncive18’inciyüzyıldankalmabinalarınII.DünyaSavaşısonrasında aslına uygun bir biçimde yeniden yapıldığı Eski Kent
Meydanı(RynekStaregoMiasta),KraliyetSarayı’nıLazienkiPark’a
Ujazdowski Parkı ve Adamowi Mickiewiczwi Anıtı
bağlayan4kilometrelikKralYolu(SzlakKrolewski),18’inciyüzyıldankalmayazlıksarayWilanowPalace’ınyeraldığımuhteşemLazienkiParkı,PosterMüzesi(MuzeumPlakatu)gezilebilecekyerler
listesininbaşlarındageliyor.
Ne yenir, ne içilir?
Polonyamutfağı,OrtaAvrupaülkeleriiçindeentipikolanlardan
biridir.PolonyaMutfağıgenellikleetedayalıbirmutfaktır.Varşova’ya
gittiğinizdeözellikleZraz(PolonyaEtDolması),PolonyaUsulüKırmızıPancar,Klopsksmietanie(EkşiKremliKöfte)veSernik’i(Polonya Peynirli Kek) tatmanızı tavsiye ederiz. Polonya'nın en ünlü
içeceğivotkadır.Rusvotkasıkadarünlüvegüzelbiriçecekolanvotka,Polonyalılartarafındançoktüketiliyor.Polonya'nındiğerbirünlü
veönemliiçkisidePolonya’yaözgü"balşarabı".I
Eski Kale
Büyük Tiyatro
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
21
kadınca
BUKET KUMRUOĞLU
“Balık tutmak en büyük
22
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
KADINCA
Ü
çmilyardolarlıkcirosuve13binçalışanıileelektronik,beyazeşya,yazılımvesavunmasanayisisektörlerindefaaliyet
gösterenVestel’deSatınAlmaMüdürlüğüyapanBuketKumruoğlu;başarılıbirişkadınıolmaktanziyadeçokrenklibir
kişiliğedesahip.Vestel’in“ilkkadınmüdürü”olmakgibibirsıfatada
sahipolanKumruoğluTexasHoldemPokeroynamaktançokzevkalıyor!Herkadıngibialışverişyapmayısevsedehaftasonlarıbirsayfiyedebalıktutmakonuniçinmutlulukkaynağı...İşteamatördenizcive
hıztutkunuBuketKumruoğlu…
Manisa’da Vestel Elektronik Fabrikası’nda
San Alma Müdürü olarak görev alan
Buket Kumruoğlu ile yoğun iş temposunu,
hayat zevklerini ve bu sektörde kadın
olmayı konuştuk!
Özellikle lojistik sektöründe çalışan ve yöneticilik yapan bir kadın olarak, çalışma şartlarınızı biraz değerlendirebilir misiniz?
Vestel’deilkolarakbeşyılboyuncalojistikmüdürlüğüyaptım.Vestel’deilk“kadınmüdür”veilk“kadınlojistikmüdürü”olmagibisıfatlarımvar!Busıfatlarzatençokçalışmamıgerektirenişimdedahada
çok çalışmamı gerektirdi. Sabahları saat 8’den akşamları
saat20’yekadarnormalçalışma
saatimdi.Cumartesigünlerisankinormalişgünügibiydi.Bayram,tatil,yılbaşıdemedenVestel’deydimyıllarca.Buyıllardaher
yılyüzde50büyüyorduk.Akşam
evedönemeyip,Manisa’daotelde kaldığım geceler dahi olmuştur.BiryılbaşıgecesindeoğlumBatu’yudaManisa’yagetirip,geceyarısıotelodasındayeni
yılıkarşıladığımızıhatırlarım.İzmir
Limanı,İzmirveManisaGümrük
Müdürlükleri, container sahamız,depolarveantrepoarasındamekikdokur,hemenheraybirişseyahatineçıkar,Türkiye’deyken
desıklıklaişyemeğinekatılırdım.Yanistresdolu,yorucu,yıpratıcıama
birokadardakişiselgelişimimisürdürmemisağlayan,iştatmininin
enyüksekteolduğu,başarıyorolmanınmutluluğunuyaşadığım,olgunlaştığımyıllardıbuyıllar.
Sonbeşyıldırdasatınalmamüdürüolarakgörevyapıyorum.KaynaklarımızınçoğuAsya’da.Operasyondanbirazdahauzak,strateji
vemüzakereninönplandaolduğu,amaheryapılanticarianlaşmada
operasyonundabaşarısınıgözönündebulundurankararlaralmakdurumundayız.Satınalmabütçemizçokbüyük,sektörümüzdefiyatlar
çokdinamik.Satınalmabölümündebambaşkastresfaktörleriyle,beyinyorgunluklarıylakarşıkarşıyayım.Hertoplantıfarklıbirtiyatrooyununabenzer.Zorolanıisebuoyun;interaktiftir.Sinirlerinizçelikgibi
olmalı,sabrınızherzamanenyüksekseviyedeolmalı,satrançoynar
gibikarşınızdakininhamlesiniöncedengörmeliveoluşabilecekfırsatları
görüpkaçırmamalısınız.ŞuandayaptığımbuiştedeVestel’intümbölümlerindeolduğugibi,hergünyenibirşeyleröğrenmeyeveyaptığımiştenzevkalmayadevamediyorum.
k mutluluk kaynağım!”
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
23
kadınca
BUKET KUMRUOĞLU
Annelik ve yoğun bir iş temposuna sahip olan
bir kadın olarak sizi zorlayan öğeleri sıralayabilir misiniz?
OğlumBatudoğduğundabenKoçGrubu’nda,
Trakmak’taithalatbölümündeçalışıyordum.İkiaylıkbir
doğumsonrasıiznindensonra,çalışmazamanıgelip
çattığında, henüz onu bırakamam deyip genel müdürümdenücretsizizinistemiştim.Ogünbanaizinvermeyip,esnekçalışmasaatleriyleişebaşlamamısöylemişti.Yoksabirdahaişhayatımadönemeyeceğimi,
bebeğimievdebırakmakiçinkendimialtıaysonrada
hazırhissetmeyeceğimisöylemişti.Bendehemüzgün
hemkırgınişebaşlamıştım.Yıllarsonraanladımkiçok
haklıymış.Buradandakendisinebirkezdahateşekkürediyorum.Ogünbenibuşekildeyönlendirmemiş
olsaydıbelkibenbugünevhanımıolarakhayatımısürdürecektim.Bu
tecrübeyle,doğumyapanarkadaşlarımabendeelimdengelenanlayışıgösterdimyıllardır,yeterkipesetmesinlerçalışmaktandiye.Bunundışındabeniençokbakıcıbulamamakzorladıdiyebilirim.Annemin
desteğiolmadannasılatlatırdımoyılları,bilmiyorum.İlköğretimebaşladığındaiseoğlumunderslerineevdedestekolamamam,olmakistesemdeyeterlisabrıgösterememem,istikrarlıolamamam,onunyıllarcaakademikhayatınınkötügitmesinenedenoldu.Liseninbitmesineyakınodayolunagirdi.DerkenBatubuyılÜniversite’yebaşladı,İstanbul’ataşındı.Amaküçükyaştanberikendiayaklarınınüstünde
durmakzorundakaldığıiçin,İstanbul,üniversiteadaptasyonukolay
oldu.Yaniyoğunçalışananneninoğluolmakilkkezonuniçinavantajoldu.
geometrikbüyür.Birtüketiciolarakelektroniksektöründeki teknolojik gelişmelere, marketteki promosyonlarayetişebiliyormusunuz?LCDTValmaya
kararverseniz,aradığınızürününözellikleriiledoğru
fiyatıdoğruzamandaeşleştirmekiçinciddiaraştırmalar
yapmanız gerekir. Tüm araştırmalarınıza rağmen,
satınalırsınız,belkiertesigün,ahkeşkedersiniz.İşte
bu ürünleri rekabetçi şekilde üretmek ve pazara
sunmakbizimvaroluşnedenimiz.Busektördesürekli
düşenürünfiyatlarınıniçinesığabileceksatınalmafiyatları,tedariksüreleri,minimumstoklayönetim,en
iyimaliyetleüretimgibiolmazsaolmazkoşullarısağlamakzorundasınız.Ürününüzüdeteknolojikolarak
sürekligeliştirmeliverakiplerinizleeşzamanlıolarak
pazarasunmalısınız.BusektördeveVestel’de11yıldırçalışıyorolmanınsonucu,çalışmahayatındaanalitikyaklaşımlarlahızlaanalizyapan,hızlıkararveren,koordinasyonveiknakabiliyetleri
gelişmiş,empatiyapabilenamazamanzamançokdasabırsızveagresifolabilenbiryöneticiprofiliçizdiğimidüşünüyorum.Çalışmaarkadaşlarım,işhayatımileözelhayatımınetçizgilerileayırmaktabaşarılıolduğumusöylerler.
“Çok seyahat
ediyor, çok yer
görüyorum.
En önemli gelişim
kaynağım bu.
Eğimler, kitaplar
bunların yanında
zayıf kalıyor.”
Çalışma hayatında nasıl bir Buket Kumruoğlu ile karşılaşırız?
Vestel’inoldukçakarmaşıkvesıradışıbirtedarikzincirivar.Elektroniksektörünündinamizmineçokazsektörderastlarsınız.Helebir
deVestelgibiOEM,ODMüretimyapıyorsanızbelirsizliklervedinamizm
Kendinizi gelişmek adına neler yaparsınız?
Çokfarklıülkelerin,farklıkültürlerinden,farklıkurumlarındaninsanlarlaticaretveişyapıyorum.Çokseyahatediyor,çokyergörüyorum.Enönemligelişimkaynağımbu.Eğitimler,kitaplarbunlarınyanındazayıfkalıyor.
Bir gününüz nasıl geçer, kısaca tanımlar mısınız?
Haftalıkplanlıfirmatoplantılarıarasınaserpiştirilmişplanlıplansız
bölümiçivebölümlerarasıkoordinasyontoplantılarladiyeözetleyeyimkısaca.Tabiibirde;planlıveplansızöğleveakşamişyemeklerineayakuyduruyorum.Yemekyemektenzevkalıpbuyemeklereka-
Buket Kumruoğlu
kimdir
?
1965 İzmir doğumlu olan
Buket Kumruoğlu, İzmir
Amerikan Kız Lisesi’ni
birdikten sonra Dokuz Eylül
Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümüne girdi.
Mezun olduktan sonra dokuz
yıl Koç Grubu’nda çalışan
Kumruoğlu 2000’de Vestel
Grubu’na transfer oldu.
Grubun “ilk kadın müdürü”
sıfana sahip olan Kumruoğlu,
2005’ten bu yana grubun
San Alma Müdürü olarak
görevine devam ediyor.
24
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
KADINCA
tılıpkiloalmamayaçalışmakiseayrıbirişkence.Maalesefçokyoğunbirmailtrafiğimvar.Hızlıokumaile
bununüstesindengelmeyeçalışıyorum.
“Alışveriş benim
için plansız bir
eylem. Zamanım
varsa, biraz da
keyfim yoksa
alışverişte
bulabilirim
kendimi”
İş hayatı dışında nelerden zevk alırsınız, özel
zevk ve hobileriniz nelerdir?
Sayısalbulmacalarçözmeyi,TexasHoldemPokeroynamayıseverim.SudokuveKareKaralamaca
isefavorilerim!Maalesefsondönemlerdesporyapamazoldum.Platesyaptığımdönemlerdekendimi
çokiyihissediyordum.2011yılındadüzenliolarakspor
yapma kararlılığındayım. İnceledim, araştırdım ve
yogadakararkıldım.Alışverişiterapiolarakyapanlardanım.Evetorbalarlagerigelipbenneyapmışım,
dediğimalışverişçılgınlıklarımolurzamanzaman.Kayakyapmayıçokseviyorumamabirİzmirliolarakkayağayıldaençok2kez,toplamda7-8güngidebiliyorum.HaftasonlarınıelimdengeldiğinceAlaçatıveyaBodrum’dageçirmeyeçalışıyorum.
Helebirdebalıkavlamayagidebiliyorsambendenmutlusuyok.Balıkavlarkenbeyniminruhumunsıfırlandığınıhissediyorum.Amatördenizciyim,VestelBayanYelkentakımındagüzelyarışlarçıkarmıştık.Maalesef,ekonomikkrizyelkenhayatımızaerkendenjübileyaptırdı.Arabakullanmayıçokseverim,hıztutkumyüzündenyakınçevremtarafındaneleştirilirdururum.Özetleyerindeduramayanbiriyim.
Kişisel bakıma ne kadar önem verirsiniz, bakımınızı korumak
adına neler yaparsınız? Tercih ettiğiniz kozmetik markaları var mı?
Kuaförhayatımınolmazsaolmazı…Ciltbakımındabiraztembelim.
Ürünlerimdizidizimevcutancakkullanımkonusundaistikrarsızım.
TercihimEsteeLauder.ParfümdetercihimiseChanelChanceveDior
Jadore.
Modaya ve trendlere düşkün müsünüzdür?
Aksesuar, çanta, ayakkabı merakınız var mıdır?
Benbirayakkabıveçantacanavarıyım.Nekadarçizmeveayakkabımolursaolsunhepbiryenisinegereksinimimolduğunakendimiiknaedebiliyorum.Markatakıntımyokturamaörnekolarak
NineWest’teherzamankendimeuygunbirmodel
bulacağımıbilirim.SonaldığımçantaEspirit,havalimanındanalmıştımbirişseyahatidönüşü.Aksesuarkullanmayıdaçokseverim,özelikleküpesizkendimieksiklihissederim.Bualışkanlığımçok
kısasaçlıolduğumgeçmiştekiuzunyıllardankaldısanırım.
Alışveriş ne kadar sıklıkla yaparsınız? Hangi
markalara önem verirsiniz?
Alışverişbenimiçinplansızbireylem.Zamanımvarsa,birazdakeyfimyoksaalışveriştebulabilirimkendimi.Ancak,sonzamanlardakendimibukonudaeğitmeyeçalışıyorum.Artıkindirimlersezonunçok
başındageliyor.İndirimdealışverişetmeyeçalışıyorum.Birkaçbutik
varvazgeçemediğim,enbaşındaApplegeliyor.BSBürünleriniseverek
kullanıyorum.İşhayatındaformalgiyinmeninyorgunluğundanolsagerekhaftasonlarınıjeanveeşofmanlarlageçiriyorum.
Buket Kumruoğlu’nu tanımlayan sözcükler size göre nelerdir?
Busorununaynısınıyıllardırberaberçalıştığım,gündeenaz10
saatimiberabergeçirdiğimtakımarkadaşlarımasormuştum.Benigeneldeşusıfatlarlatanımlamışlardı:Sağduyulu,,kendinegüvenli,analitik,enerjik,hırslı,zamanzamansabırsız,konforuseven,iyikalpli,para
harcamayıseven,riskalmayıseven,neşelivedost....I
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
25
kültür-sanat SİNEMA
Hazırlayan: Celal Şeherli / SDVHOROZ İzmir Bölge Satış Yönetmeni
AV MEVSİMİ
ÇOĞUNLUK
Yönetmen: YavuzTurgulSenaryo: YavuzTurgul
Oyuncular: ŞenerŞen,CemYılmaz,ÇetinTekindor,Okan
Yalabık,MelisaSözen
Yönetmen: SerenYüceSenaryo: SerenYüce
Oyuncular: BartuKüçükçağlayan,SettarTanrıöğen,
EsmeMarda,
YavuzTurgul’danbirpolisiye
denemesi.Filminkonusukısaca;
emekliliğinekısabirsürekalaAvcı
lakaplıkahramanımızFerman’ın
(ŞenerŞen)sondavası,16yaşında
birkızınölümünüaraştırmaktır.Ekip
arkadaşlarıise;Delilakaplıİdris
(CemYılmaz)vemesleğeyeni
başlamışçaylakbirantropoloji
mezunuolanHasan(Okan
Yalabık)’tır.Veolaylargelişir.Filmin
atmosferivegörüntüleriaçısındanAmerikanpolisiyelerinden
aşağıdakalıryanıyok.Katilinkimolduğunayönelikmerak
filminortasındasonaersebilefilm,sonunakadarilgiyle
izlenebilirbiryapım.ŞenerŞenveÇetinTekindor’un
ustalıklarınıkonuşturduklarıfilmdeCemYılmaz,komedi
dışındakiilkoyunculukdeneyimindehaylibaşarılı.Özellikle
emeklilikpartisinin“kamberi”veboşandığıamahala“deli”gibi
sevdiğieşiylekarşıkarşıyakaldığısahnelerçokbaşarılı.Tavsiye
ediyoruz.
Sinemamızda“YeniSinemacılar”adıylaanılangrubunüyesi
olanSerenYüce,ilkyönetmenlikdeneyimindeiyibirişçıkarmış.
VenedikFilmFestivali’ndedeödülalanfilm,2010AntalyaFilmFestivali’ndende“EnİyiFilm,EnİyiYönetmenveEnİyiErkekOyuncu”ödülleriiledöndü.Babasınıninşaatişleriileuğraşan,“henüz
askeregitmemiş”vezamanınınbüyükkısmınıarkadaşlarıileaylaklıkederekgeçirenanti-kahramanMertkan,Gülisimlibirkızile
tanışırvebutanışmaMertkan’ın“çoğunluk”iletanışmasıiçinde
vesile olacaktır. Köken konusundaki endişeler üzerinden “çoğunluğun”dünyasıdaanlatılırvegittikçebabasınabenzeyenMertkaniçindeburadabirsafvardır.Film;
erkek egemen, genel kabul görmüş
muhafazakardünyagörüşünüvebunundışındakalanıhoşgörmeyen,ötekileştirentutumanlatmaktaoldukçabaşarılıbirdeneme.”Güzelveyalnızülkemizin”sosyo-politikahvalihakkındaki
tespitlerinigözardıedemeyeceğimiz
film,sinemamıziçindeözgünbirçalışma.Tavsiyeediyoruz.
BIUTIFUL
SİHİRBAZ
Yönetmen: AlejandroGonzálezIñárrituSenaryo: Alejandro
GonzálezIñárritu,ArmandoBo
Oyuncular: JavierBardem,HanaaBouchaib,MaricelÁlvarez
Yönetmen: SylvainChometSenaryo: JacquesTati
Görüntü Yönetmeni: ZoltanHontiKurgu: SylvainChomet
Müzik: SylvainChome
“ParamparçaAşklarveKöpekler”,“Babil”ve“21Gram”
gibiunutulmayanfilmlerindentanıdığımızMeksikalıyönetmen
AlejandroGonzalesInarritu’danbirsinemabaşyapıtıdaha!
Gösterildiğitümfestivallerdebüyükövgüleralanve2010
AntalyaAltınPortakalFilmFestivali’ndedegösterimegirenfilmi
kaçırmamanızıtavsiyeediyoruz.KanunkaçağırolündekiJavier
Bardem,burolüileCannesFilm
Festivali’ndeEnİyiErkekOyuncu
ödülünüdehakkıylaaldı.Film,
ailesinigeçindirmekiçinyasadışı
yollarabulaşanvepolislebaşı
derdegirenUxbal’ınhikayesini
anlatmakta.Koşullarnedeniyle
suçabulaşmış,“kötü”olmaya
itilmişsıradaninsanhikayelerini
anlatanInarritubufilminde,
göçmenhayatlarınzorluğundan
daçarpıcıkesitlersunmuş.
Fransızmimustası,yönetmen
veoyuncuJacquesTati,bukezçizgifilmileanlatılıyor.Tati'nin1956'da
yazdığı çekilmemiş bir senaryosundanesinlenereksinemayakazandırılan bir canlandırma filmi.
Belleville'deRandevufilmiileOscar
kazanmışolanyönetmenSylvain
Chomettarafındanuyarlanmışfilmi,
öyküsüiyianlatılmış,naifvedeanimasyonseverimdiyenlerinkaçırmamasıgerektiğinidüşünüyoruz.
MeşhurSihirbaz,busanatınnesli
tükenmekteolansonveeniyitemsilcilerindendir.Eskisikadariş
yapamayıncaşansınıbaşkaülkelerdearamayabaşlarveyoluİskoçya'dabirköyedüşer.OradaAliceiletanışmasıherikisininhayatınıdeğiştirir.Alice,kahramanımızdanbüyülenmişbirhayrandır.Yetişkinlereanimasyon,kaçırmayınız!
26
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
MÜZİK
Hazırlayan: Gencay Burnaz /
Horoz Lojistik Yurt İçi Komple Taşıma Satış Yönetmeni
Şu sıralar sıklıkla “Acaba ne dinlesem” diye kışın soğuğundan izole olmuş sıcacık evinizin bir
köşesinde ümitsizce cd dolabınızı karışrıyorsanız, en azından kulağınızın pasını biraz olsun
giderecek birkaç güzel albüm önerim olacak. Umarım sizin için seçklerimi beğenirsiniz. Bol
müzikli günler dileğiyle…
YABANCI ALBÜM
YERLİ ALBÜM
Santana / Guitar Heaven
Tuluyhan Uğurlu – Sonsuza kadar İstanbul
TümzamanlarıneniyigitarklasiklerinibirarayagetirdiğiGuitar
Heavenisimlialbümündesanatçıyabirbirindenünlümüzisyenlereşlikediyor.GünümüzünendeğerlimüzisyenlerindenveyaşayanefsanelerindenbiriolanCarlosSantana’nıneniyigitarklasikleriniyenidenyorumladığıbualbümde;IndiaArieveYoYoMaileTheBeatlesşarkısı“WhileMyGuitarGentlyWeeps”,JoeCockervokaliile
JimiHendrix’in“LittleWing”şarkısı,VelvetRevolverveStoneTemplePilotsgruplarındantanıdığımızScottWeilandvokaliileTheRollingStonesşarkısı“Can'tYouHearMeKnocking”,ChrisCornellvokaliileLedZeppelinşarkısı“Whole
LottaLove”,LinkinParkgrubununvokalistiChesterBennington’ınvokaliile
The Doors şarkısı “Riders On The
Storm”,PapaRoachgrubununvokalistiolaraktanıdığımızJacobyShaddix vokali ile Deep Purple şarkısı
“Smoke On The Water”, Chris DaughtryvokaliileDefLeppardşarkısı
“Photograph” gibi birbirinden ünlü
isimlerlekaydedilmişefsaneleşenrockklasiğişarkılaryeralıyor.ProdüktörlüğünüSonyMusic’insaygıdeğeryöneticilerinden,Grammy
ödüllüprodüktörCliveDavisinüstlendiğialbüm,dinleyenlereharikabirmüzikziyafetisunuyor.
AlbümdeayrıcaSantanaveRobThomas’ın10’uncuyılınıkutlayanveklasikleşenhitşarkısı“Smooth”unprodüktörlüğünüyapmışolanGrammyödüllümüzisyenMattSerleticileCreedveChris
CornelgibiisimlerleyaptığıçalışmalarlatanınanikikezGrammyadayıolanHowardBenson’ınşarkılarıdayeralıyor.
Parçalarıntamamınınkendisineaitbestelerdenoluşanbualbümün,sanatçının2006yılındaçıkan“DünyaBaşkentiİstanbul”isimlialbümünündevamıniteliğindeolduğugörülüyor.TuluyhanUğurlubukezİstanbul'undünündençok
bugününeveyarınınabakacakşekildebirtemaişliyor.MehmetRefikKaya,MuratToraman,Doğukan
Çokşeker, Uğur Varol, Aykut Sütoğlu, Volkan Gidiş ve Korkan
Kor’unvokalleriilesüsleneneserin
tüm düzenlemelerinde Tuluyhan
Uğurlu’yaCanÖzyiğitdestekveriyor.Albümde“SonsuzaKadarİstanbul”,“SabahınİlkIşıkları”,“Yedi
Renk”,“GelecekKuşaklar”,“CumhuriyetGüneşi”,“AraSokaklar”,“Kuleler”ve“İstanbulSeniÇağırıyor”isimliparçalarayerveriliyor.
Shakira / The Sun Comes Out
Shakira’nıntümdünyadabüyüksesgetirendünyakupasıresmişarkısı“WakaWaka(ThisTimeForAfrica)kupatarihininençok
satan şarkısı ve en büyük hiti olmuştu.Shakira’nıntümdünyadaçok
sevilenvegelirleriAfrika’yabağışlananbuşarkısınınremiksleriveİspanyolca versiyonlarının yanı sıra
yenişarkılarıvesonhiti“Loca”nında
yeraldığıbualbüm,Shakira’nındiğerçalışmalarındaolduğugibiyine
müzikalbirşölensunuyor.
WakaWaka’nınizindekialbümünhitparçası“Loca”hemİspanyolcahemdeİngilizceversiyonlarıilemüziklistelerininzirvesineyerleşerekdinleyenleridansadavetediyor.İngilizDizzeeRascal
veDominiklihip-hopsanatçısıElCata’nıneşlikettiğiLocaşarkısının
buikifarklıversiyonuDominikCumhuriyeti’ndekaydedildi.Albümde
ayrıcaPortoRicolugrupCalle13deGorditaşarkısındaShakira’ya
eşlikdiyor.
Zülfü Livaneli – VEDA Film Müzikleri
SadeceAtatürk’ünhayatınınanlatılmadığı,aynızamandabirdönemeışıktutarakkaranlıktakalmışdetaylaradayerverenfilminsenaryosunuyazanZülfüLivaneli,aynı
başarıyıfilminmüziklerinibestelerken
degösteriyor.Savaşdışındadostluk,
aşkvesevgigibitemalarındaişlendiğifilminmüzikleri,dinleyenlerüzerinde adeta o anları yaşatıyormuşcasınabiretkibırakıyor.Müzikyönetmenliğini Henning Schmiedt’in
yaptığıalbümkayıtlarınınİngiltere,Almanya ve Türkiye olmak üzere üç
farklıstüdyodagerçekleştirilmesiyönünden,albümeetnikaçıdan
farklıbiranlamkatıyor.
Kerem Görsev – Therapy
KayıtlarıLondraAbbeyRoad
stüdyosundayapılanalbümde,caz
piyanistiKeremGörsev'inbesteleriniiçereneserler,44kişilikyaylıçalgılardanoluşanLondraFilarmoni
Orkestrası tarafından icra edildi.
TümdüzenlemelerinKamilÖzlertarafından yapıldığı albümde, Ferit
Odman’ın davul çalarak katkıda
bulunduğu görülüyor. Dünyaca
ünlüpiyanistvebesteciAlanBroadbent’ınorkestrayıyönettiğion
parçadanoluşançalışmanındördündeKeremGörsev’eErnieWatts
tenorsaksafonuileeşlikediyor.Müzikalanlamdagözdolduranbu
muhteşemalbümünkontrbaslarınıünlümüzisyenKağanYıldızyorumladı.
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
27
kültür-sanat KİTAP
Kaa’nın Çorbası
Sistem
Yazar: MarcCrickYayınevi: CanYayınları
KırkMerakSerisi’ninbeşincikitabıolanKafka’nınÇorbası,edebiyatındevlerinimutfağagirersenelerolacağınısunuyor.Büyük
yazarlarınkitaplarınıbelkiokudunuz,amaKafka’danK.UsulüÇorba,Auesten’danTarhunluYumurta,IrvineWelsh’tenBolÇikolatalı
Kek, Marcel Proust’tan Tiramisu,
JorgeLuisBorges’tenDilbalığıyemeğihayalettinizmihiç?Dünyacaünlüyazarlarınmasalarınınbaşından kalkıp kollarını sıvayarak
mutfağagirdiğibuküçükkitapta,
ustakalemlerinbenzersiztarzlarıyla yazılmış, eşsiz yaratıcılıklarıyla
bezenmiş, tatlısından çorbasına,
kahvaltısından akşam yemeğine
tamondörtyemektarifibulacaksınız.MarkCrick,bellikihemyemek
hemdetaklitkonusundaçokyetenekli!Tadınada,tarzınadadoyamayacaksınız…
Yazar: KarlOlsbergYayınevi: CanYayınları
Hissedarlarınayapacağısunumda,kurucusuolduğuyazılım
şirketiningeliştirdiğiveGoogle’larekabetedebilecekaramamotorunutanıtanMarc,yarattığıyapayzekânınyalnızcabirkaçküçük kusuru olduğunu sanıyordu.
Yazılımınhazırlanmasındaçalışaniki
programcınınesrarengizölümünden
sonra, virüsün dünyadaki internet
ağınahızlayayıldığıveulaştığıher
yerdekorkunçbirkaosveyıkımyarattığıanlaşıldığında,işlemediğiikicinayetinzanlısıolarakaranmayabaşlamıştıbile!EskiçalışanıLisailebirliktebuyapayzekânınüstesinden
gelipdünyayıkurtaracakbirantivirüsprogramıyazmakiçinölümüne
birsavaşagiriştiler.Amadahahiçbirşeygörmemişlerdi…Bilgisayarlarını,açıpkapadıklarıbasitmakinelerolduğunudüşünenler!Düğmeyebasmadanöncebirkezdahadüşünün!
Neşter Müziği
Görüş Evi
Yazar: DavidCarnoy
Yayınevi: CanYayınları
NeşterMüziği…Doktorvehastası,
suçlayanvesuçlanan,avveavcıgibiikililerinbirbirleriyleamansızbirmücadele
verdikleri,soğukhastanekoridorlarındançığırındançıkmışgençlikpartilerine
uzanan,nefeskesicitemposuveşok
edicisonuylaakıllaradurgunlukveren
birgerilimromanı…
Yazar: MartinAmis
Yayınevi: YapıKrediYayınları
SovyetlerBirliği’ninkamplarında
yaşamış bir mahkum, yıllar sonra
üveykızıVenüs’ebirmektupyazar.
Yıl2004’tür.ABD,11Eylül’ünyaralarını sararken, Beslan okulundaki
katliamlasarsılanRusya’dayenisorunlarçıkar.84yaşındakimahkum,
Rusya’nınkarmaşıktarihindekibirsayfayıaydınlatacaktır.
Ömer Seyfen
Lordlar Kamarası
Yazar: TahirAlangu
Yayınevi: YapıKrediYayınları
Tahir Alangu “Ömer Seyfettin’in
eserineaçılanbirkapı”olaraknitelediğibuçalışmasında“eserlerineherşeydenöncehayatınıveçatışmalarınıkoyan”biryazarınhikâyesinianlatıyor.“Hayatınınbirimparatorluğunyıkılışıilesürüklenipgiden,olaylarınnabzınınattığı
yerlerdeçırpınanbüyüklüğünü,ruhve
düşünceevrimindekiçıkmazları,beşerivezayıfyanlarıileyücelen
yönlerini,songünlerdegittikçeağırlaşıpacılaşanhayatdramını,
çağınınpolitikvesosyalşartlarıveevrimiiçinde”yansıtıyor.
Yazar: TalatAtilla
Yayınevi: BilgiYayınevi
Yazarından: “Lordlar Kamarası”kitabımdaÖzal'danErdoğan'a,Çiller'denSezer'ekadaronlarcaanının
birparçasıbenolsamda,aslındagerçekbaşrol‘tarih’in...Bukitapbirazda,
küçükbiradamıkocadünyayasığdırmakistemeyenlerekarşıitirazınhikâyesidir...”EminÇölaşanveUğurDündar’ınönsözleriylebaşlayan,medyadahemiyigazetecihemde“adamgibiadam”olma
özelliklerinibiraradataşıyanenderisimlerdenbiriolanTalatAtilla’danmuhteşembirkitap.
28
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
AJANDA
Barok müzik günleri başlıyor!
Türkiye’deBarokmüziğineolanilgiyiarttıranveheryıldahagenişbirdinleyicitopluluğutarafındanizlenenAkbankSanatBarok
MüzikGünleri,buyıl06-27Ocak2011tarihleriarasındagerçekleştirilecek.Uluslararasıbirçokfestivaldeülkemizibaşarıiletemsil
edenödüllüsanatçıHandeSoner’in06Ocak2011,Perşembegünü
gerçekleşecekkonseriylebaşlayacakolanAkbankSanatBarokMüzikGünleri;13Ocak2011,Perşembegünümüziklerivedansları
ile17-18’inciyüzyılİngilteresi’nicanlandıranEclipseTopluluğu’nu
ağırlayacak. İngiltere’nin en önemli lavtacılarından olan Lynda
Sayce’ın20Ocak2011,Perşembegünüsahnealacağıetkinlik,27
Hande Soner
Barok müziğinin usta sanatçıları 06–27 Ocak 2011
tarihlerinde düzenlenecekAkbank Sanat Barok
Günleri’nde sahne alıyor.
Ocak 2011, Perşembe günü Belçika Ensemble del Moianes ve
B'Rock topluluklarının başkemancılığı görevini yürüten Jorge Jimenez’inperformansıilesonbulacak.
Maeva Berthelot,
Akbank Sanat’ta
Tarih: 10-14Ocak2011
Saat: 11:00–13:00
Yer: AkbankSanat–DansAtölyesi
Bilet fiyatı: 10TL
Chocolate Bistro&Bar’da
“yemek workshop”ları
başlıyor!
Chocolate Bistro&Bar Şaşkınbakkal’ da,
ustaşeflerdenmuhteşemlezzetleröğrenmeye
ne dersiniz? Makarnadan zeytinyağlılara, mezelerdenekmeğekadarbirçokfarklıyemekleri
öğrenebileceğinizworkshoplar04Ocak’tabaşlıyor...Workshoplar,OcakAyı’ndasaat13.0016.00 arasında; Salı günleri; zeytinyağlı Çarşamba;makarnakursları,Perşembe;pastakursları,Cuma;ekmekkursları,Cumartesi;mezekurslarıilehemgününüzüneşelendirecek,hemde
birbirindengüzeltatlarıyapmayıöğrenip,hemde
sevdiklerinizebuseçkintatlarısunmanızısağlayacak.www.chocolatebistrobar.com
AkbankSanatDansAtölyesi,Ocakayındadünyaca
ünlüdansçıMaevaBerthelot’uağırlıyor.Ünlüdansçı,
workshopçalışmalarıylaileridüzeykatılımcılaraders
verecek.Dans,canlımüzikvevideoçalışmalarıylatanınanCollectifLarsen’indansçıvekurucuüyesiolanveBruceTaylorCompanyveFal&PasCompanygibigruplardaortakprojelergerçekleştirenMaveaBerthelot,tümdansmeraklılarınıbekliyor.
Pedro Almadovar Filmleri
Hazırlayanlar: YalçınSavuran–NeşetKutluğTarih: 11Ocak2011
Saat: 19:00Yer: AkbankSanatEtkinlikücretsizdir.
AkbankSanat’taheraydüzenliolarakgerçekleştirilen“FotoğrafKareleriÜzerindenOkumalar”söyleşidizisininocakayıkonusu;Dönüş,AnnemHakkındaHer
Şey,KonuşOnunlagibiunutulmazfilmlereimzaatanİspanyolünlüyönetmenPedro Almadovar. Ünlü yönetmeninfilmlerindenfotoğraf
kareleriüzerindenokumaların yapılacağı etkinlikte fotoğraf-sinemailişkisidetartışılacak.
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
29
keyif BEGÜM KÜTÜK
“Bu oyunda oynamak
sihrin ta kendisi!”
Yedi yıl önce Merlin Ödülü’nü kazanan “Olağan
Mucizeler” şu sıralar yeniden sahnelerde… Oyunda
performansıyla göz dolduran Begüm Kütük
Yaşaroğlu, uzun bir süre daha yatro sahnelerinde
olacağını söylüyor.
T
elevizyondizilerivesinemaprojelerindekibaşarılıperformanslarındansonraşusıralartiyatrosahnelerindebaşarısınısergileyenBegümKütükYaşaroğlu,“OlağanMucizeler”dekiperformansıyladikkatçekiyor.TümenerjisinitiyatrodaharcayanYaşaroğlu,uzunbirsüredahasahnelerdeolacak
gibi…MerlinÖdülüsahibiolan“OlağanMucizeler”derolalmaktan
gururduyduğunusöyleyengençoyuncu,oyundadabahsedildiği
gibiaşkınvehayatınsihrinesonunakadarinanıyor.
Kubilay QB Tunçer ile “Olağan Mucizeler”de buluşmanız nasıl gerçekleşti?
OyununyazarıKubilayTunçeriledostluğumuzuzunyıllaradayanıyor.Kubilay'labundanbirkaçayöncebirarayageldiğimizde“Olağan Mucizeler”i yenidensahneyekoyacağındansözettivebenim de takvimim uygunsabuişiberaber
yapabileceğimizisöyledi. Bunu duyunca
çok heyecanlandım.
Daha önce maalesef
ne kitabını okuyabilmiştim ne de tiyatro
oyununuizleyebilmiştim.Tekstokadargüzeldikiokumamlaheyecanımikikatınaçıktı.Kubilay'labirarayagelipkarşılıklıokuduktan
sonrakafamızdaherşeynetleşmişti.Kubilaybeniçokiyitanıdığındanbuzorrolünaltındankolaylıklakalkacağımainanıyordu.Buyüzdenbirlikteçalışarakkarakterleridahadageliştirerekortayaiyibir
oyunçıkardık.
Merlin Ödülü sahibi bir oyunda oynuyorsunuz… Başarısını
dünya çapında ispatlamış bir oyunda rol almak nasıl bir duygu?
Başarısınıtümdünyadakanıtlamışveyıllarsonrayenidensahnelendiğindeböylesineilgigörenbiroyundarolalmakherkesenasipolmazdiyedüşünüyorum.Buyüzdenkendimiçokşanslıhissediyorum.
30
Pencere Sayı: 5 Ocak 2011
KEYİF
“
Bu oyunda; aşktaki sihir, sahnedeki
sihir ve hayaaki sihir anlalıyor… Başarısını
tüm dünyada kanıtlamış bu oyunda yer
almak ise gerçek sihrin ta kendisi diye
düşünüyorum.
”
Oyun, yedi yıl önce de büyük bir beğeni toplamıştı… Bugün,
Bursa’da sahne alıyorsunuz, Bursa’dan gelen tepkileri değerlendirir misiniz?
OyunbaşladığındanberiBursa'dakapalıgişeoynuyoruz.Bursalılar
oyunuçoksevdiveizleyenlertekrartekrargelipizleyeceklerinisöyleyipayrılıyorlartiyatrodan.İzleyicilerinyüzündehoşbirtebessümle
ayrıldığınıgörmekbizideçokmutluediyor.
Türk tiyatro izleyicisi hakkında neler düşünüyorsunuz?
Türktiyatroizleyicisininhislerinihemenyüzündegörebiliyorsunuz…
Hislerini,beğenisiniveyasıkıntısınıçokçabukbelliettiklerinidüşünüyorum. Oyunu komik buluyorsa hemen gülüyor, hüzünlü bir
oyunsakendinitutmadanrahatlıklaağlayabiliyor.Böyleceoyunubeğenip beğenmediklerini daha sahnedeyken anlayabiliyorsunuz.
Çünküsahneüstündeoyununuoynayanoyuncuyatümipuçlarınıvermişoluyorlar.
‘Aşk’ınsihirliolduğunainanıyorumçünküaşıkolduğundaherşey
okadarbüyülüvegüzelgeliyorki,büyüsününbozulmasındançok
korkuyoruz.Amaoyundadadediğimizgibiaslındagerçeksihirhayattır.
Aşkın sihriyle mi mantığınızla mı hareket edersiniz?
Tabiikiaşkınsihriyle(gülüyor)!
Tiyatro dışında dizi filmlerde de rol almak ister misiniz, yeni
projeleriniz ne yönde gelişiyor?
Şusıralarsadecetiyatroyaodaklandığımdangelentelevizyonprojelerinibirsüreliğinerafakaldırdımdiyebilirim.
Oyun tamamen aşkın sihri üzerine… Aşk gerçekten sihirli midir size göre?
Begüm Kütük
Yaşaroğlu kimdir
Aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük
çılgınlık nedir?
Evliliğinçokzorolduğunuvebüyükbirsorumlulukgerektirdiğinidüşünürsekbugüne
kadaraşkiçinyaptığımenbüyükçılgınlık
aşıkolduğumadamlaevlenmemdidiyebilirim.
Vazgeçilmezleriniz nelerdir?
Ailem(annem,babam,ablam),eşim,
dostlarımvekedim.
?
Hayatı daha da keyifli kılmak adına neler yaparsınız?
Hayatı daha keyifli kılmak için zorlaştırmamayaözengösteririm.Hayatıngerçektençokkısaolduğunudüşünüyorumvebuyüzdenhiçbirşeyiçingereğindenfazlaüzülüpsıkıntıyaratmam.
Hiçbirolayıkafamdabüyütmem.Yaşadığımher
anın tadını çıkarmaya
çalışıyorum.
27 Ağustos 1980'de İzmir'de
doğdu. Ortaöğrenimini ve liseyi
İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde
tamamladı. Fransa'da Nancy 2
Ünversitesi’nde Medya İleşim
okudu. Oyunculuk kariyerine
TV dizileriyle başlayan
oyuncu Melek, Aga, Kurtlar
Vadisi, Hayat Güzeldir,
Uygun Adım Aşk, Canım
Ailem gibi televizyon
dizilerinin yanı sıra
Gecenin Kanatları,
Romank Komedi,
Peşpeşe, Mar sinema
filmlerinde rol aldı.
Kendinizi tanımlamanız gerekse, neler
söylersiniz?
Neşeli,duygusal,sevecen, esprili ve komik
biriyimben.I
Pencere Sayı: 5 Ocak 2011
31
life style
“İki yıl sonra bambaşka bir
Tiffany göreceksiniz”
Rahat ve casual giyim tarzına sahip olanlarla
kendini genç hissedenlere hitap eden Tiffany,
yenileşme polikasında ilerliyor. Ucuz olmaktan
çok kaliteli olmaya özen gösteren markanın
Genel Müdürü Nüvit Alyanak, değişim olmadan
ilerlemenin mümkün olamayacağının da
bilincinde…
Son birkaç yıldır Tiffany
markası büyük değişimler
içine girdi. Bu değişimlerle
gelmek istediğiniz nokta
nedir?
2003yılındanbuyana
yaptığımızkonumlandırmave
logodeğişimindensonraşimdi
birazdahadeğişikliğegitmeye
çalışıyoruz.Değişiklikyapmadan
yürüyebilmeninmümkün
olmayacağınıbilenbirfelsefeye
sahibiz.Tabiibiryandanpiyasa
koşullarıdasizideğişime
zorluyor.Dolayısıyla
perakendecilikteürün,yerve
fiyatgibitemelkonularda
stratejikdeğişimegitmeyekarar
verdik.
Tiffany’nin farkı nedir size
göre?
Sizeçokilginçgelebilecek
birşeysöylüyorolabilirim;biz
fiyattanbaşkabirşey
söylemeyenmarkalardanbiri
olmakistemiyoruz.Zaten
yaptığımızciddibiraraştırmanın
sonucunagöre;müşterimizinde
bizibuşekildealgılamadığı
ortayaçıktı.Bizibirazdaha
modayayakınalgılıyorlar.Bu
önemlibirşey...Araştırmasonuçlarıbizidahadacesaretlendirdi.
Önceliğimiziverdiğimizkonularvar:Birincisiürünvekoleksiyon
hazırlamak.İkincisi;mağazalarımızıgözdengeçirmek.Üçüncüsü
de;fiyatdengelerimizigözdengeçirmek.Ülkeçapında60
mağazasıolanbirmarkaolarakbudeğişiminsonucunuhemen
alamayacağızamayaklaşıkikiyılsonraTiffany’dekideğişimleri
herkesfarkedecek.
32
Fiyat politikanızı nasıl oluşturuyorsunuz?
Rakamsalolarak“ucuz“algılanıyorolabilirizamabizher
zamanfiyatvekalitedengesiniiyitutturmayaçalıştık.İyikide
böyleyapmışız!Buşekilde“Benucuzum”,“Bendahaucuzum”,
“Bendahadahaucuzum!”diyerekabethalindeolanmarkalar
arasındanbuşekildeayrılmışolduk.Birzamanlarpazarla
rekabetetmekayıpsayılırdı,bugünçokciddimarkaları
pazardakimüşterileriçekmeyeçalıştıklarınıgörüyoruz.Şuanda
kazıklananaslındamarkalar,haberleriyok.Birgüngelir;işportacı
geliriylemarkagiderinikarşılayamazsınız.Dolayısıyla“dahaucuz,
dahaucuz,dahaucuz”devam
edersenizensonundabedava
mıdağıtmayabaşlayacaksınız!
Kaliteninbirbedelivardır.Tabii
kikalitenintekbirfiyatıyoktur
amabiryelpazevardırveo
yelpazeniniçindeolmak
zorundasınızdiye
düşünüyorum.
Hitap ettiğiniz kesim
nedir?
Biztabiikigençliğehitap
ediyoruz.Amabizimiçingenç
demek18yaşilesınırlıdeğil.43
yaşındakibiridebizimiçin
genç!Sonderececasualyani
günlükrahatbirkoleksiyon
hazırlıyoruz.Dolayısıylakendini
gençhissedenverahat
giyinmekisteyenleregöre
çalışıyoruz.Lightfashion
diyebileceğimizbasic,rahatve
kalitelibirmarkaolmaya
çalışıyoruz.
“Çatlak T-shirt” yarışması
da markaya büyük bir güç
kattı. Bu proje nasıl doğdu?
“ÇatlakT-shirt”yarışmasıyla
birlikteneşeyi,cıvıltıyı,eğlenceyi
vehınzırlığıherdaimayakta
tutmakistiyoruz.Aslına
bakarsanızbuyarışmabizimiçinartıkbirsosyalsorumluluk
projesigibioldu.Çünküdünya,özellikledeTürkiyeçok
somurtukvemutsuz.İnsanlarınyüzügülmezbirtoplumhaline
geldik.Birazolsuninsanlarınyüzünügüldürelimdiyeböylebir
projebaşlattık.Sululukvemizahınfarkınıortayakoyarakbunu
yaptığımızıdabelirtmekistiyorum.ZatenLemanDergisi’nin
profesyonelleritarafındanelemeleryapılıyor.I
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
LIFE STYLE
Zamana meydan
okuyun!
İtalyantarzıveFransız
zarafetindenyolaçıkılarak
tasarlananCerruti1881,
marjinalyaşayanlara
bohemveretroesintiler
sunuyor!Detaylara
oldukçayerverilen
Cerruti1881,
modellerinde
erkeklerinruhunahitap
edenözgürlükçü,
varoluşçu,düşündüren,
rahat,pratikgibiözelliklerle
tasarlandı.Cerrutierkeksaat
modellerinde,günlük
yaşamınkoşuşturması
içerisindekendiniaçığavuran,
içözelliklerinigösterenama
zamanıdayakalayandetaylara
değinildi.22farklıçizgidetasarlanansaatler,paslanmazçelikkasa,
sugeçirmezlik,kronografgibiözellikleresahip.Zamanıdahafarklı
birperpektiftenyakalamakisteyenlerCerruti1881’itercihediyor.
“The Famous Grouse”a
tasarımcı eli değiyor!
Doğu’dan büyülü bir masal:
Büyülübağ Shah!
DoğuileBatı’nınmükemmelkarışımıilehazırlanan,eşsiz
lezzetli“BüyülübağShah”,Syrahüzümününkendinehasgüçlü
karakteriniyinebüyülübirmasalileanlatıyor.“BüyülübağShah”,
herkadehindesyrahlarınşahıolduğunuşarapseverlere
göstermeyegeliyor!Trakya’nıneneskibağveşarapbölgelerinden
biriolanveözelbirmikroklimayasahipAvşaAdası’ndaki
bağlardanseçilerekSyrah,CabernetSauvignonveMerlot
üzümlerikupajlanaraküretilenBüyülübağShah,damaklarda
bıraktığıeşsiztatla,şarapseverlerinseçicidamaklarınırenklive
lezzetlibiryolculuğaçıkarıyor.
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
Alışılmışındışında,
klasikliğifarklılaştıran,
TimourousBeasties’in
tasarımıözelmetalkutusuyla
“TheFamousGrouse”yeni
görünümüylebeğeniye
sunuluyor.İskoçya’nınbir
numaralıviskisi“The
FamousGrouse”ile
keyfinizekeyifkatabilirsiniz…
MarkanınyaratıcısıMatthew
Gloag’ınbenzersiztarifiyle
1896yılındanbuyanabir
klasikhalinialanThe
FamousGrouse,
harmanlanmışstandart
scotchviskitadıylaviski
severlereheryudumdaözel
anlaryaşatıyor.
33
life style
Hisense Tv’ler Mediamarkt’ta! Parkbravo
ile geçmişe
dönün
Parkbravo2010-2011
Sonbahar-KışSezonufarklı
koleksiyonlarıilegözdolduruyor.
DünyacaünlüikitasarımcıTina
BranaveHamishRamsay’ın
hazırladığıkoleksiyonlar,alışılmadık
çekicibiryaklaşımvesofistikestiliile
yaşamtarzınızarenkgetiriyor.
TineBrana’nın“DarkWings
Koleksiyonu”ortaçağFransız
şatolarınınzenginiçdekorları,
yıpranmışduvarkâğıtlarıve
kabartmalar,vahşidoğatabloları,
ElsaSchiaparelliruhutadındaterzi
kalıpdetaylarındanilhamalıyor.
HamishRamsay’ınkoleksiyonuise
ilhamkaynağınıdolaplarımızın
vazgeçilmeziişveofis
kıyafetlerimizdenalıyor.Sportifvebir
terzititizliğiile
hazırlananyüntakım
elbiseler,kalem
etekler,
pantolonlar,
incemontlar
koleksiyonun
vazgeçilmez
parçaları.
AntekTeknolojiÜrünleritarafındanTürkiyepazarınagetirilenHisensemarkatelevizyonlar
tümMediamarktnoktalarındasatışasunuldu!Elektronikdünyasınınenbüyüktelevizyon
üreticilerindenbiriolanHisense,gerekkalitesigerekfiyatpolitikasıilepiyasayagirdiğiilkgünden
beriyoğuntalepgörmeyedevamediyor.
Sınırsızca
cezbedici
ZarifveşehvetliCaptivedeCartier,esrarengizşeklinin
etrafındakisırrıbesliyor.Kadranınışıksaçanyuvarlaklığı
çekicipırlantalıkopçailezenginleştirilmiş.Büyüleyici
CaptivedeCartiersaatineteslimolursanız,onunzarifgöz
alıcılığınaboyuneğipzamanınışıksaçankeyfinintadını
çıkarabilirsiniz...Aşırıderecedbaştançıkarıcıbusaat,
Cartier’ninkadınkahramanlarınahizmetediyor.
34
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
LIFE STYLE
Jo Malone’dan
yeni ev kokusu
HAAZ’dan haz alın!
Tasarımdünyasındasonyılların
harikaçocuğuJaimeHayon’unBD
Barcelonaiçinözelolaraktasarladığı
“LoungerChair”i,ödüledoymayan
İspanyoltasarımcıPatriciaUrquiola’nın
Morosoiçinyarattığı“Bohemian”serisi,
ünlüİngiliz
tasarımcıTom
Dixonvehersene
düzenlediğiiç
mimarinin“Oskar”ı
sayılanödülleriile
tanınanAndrew
Martin’in
Türkiye’de
olmayan,enyeni
veengözalıcı
ürünvemodelleriHaaz
Design&ArtGallery’detasarım
severlerinbeğenisinesunuluyor.HAAZ
Design&ArtGallery’deMoroso,BDBarcelona,Tom
Dixon,AndrewMartin,DroogDesign,JonathanAdler,
Fornasetti,GustavLouis,Bitossi,Ibride,VoluspaveArtek
gibitanınmışmobilyaveaksesuarmarkalarınınyanısıra
“Travelmodushandpicked’”adıaltındadünyanınher
yerindensadecetekbiradetolarakgetirilenözelobjeler
vedahaçoksayıdahayranıilebuluşmakisteyen
uluslararasısanatçılarındaişlerineyerveriliyor.
‘BLV EDP II’ sadece
Harvey Nichols’ta
BVLGARI’ninmücevhermirasınıparfümdekiuzmanlığıile
birleştirenyeniparfümü“BLVII’,exclusiveolarakHarvey
Nichols'tayerinialdı.BVLGARI’ninbaşkokuuzmanıJacques
Cavalliertarafındantasarlanan“BLVII’,neşeli,zarifvecanlı
kokusuylagünboyudoğalbirtazeliksunuyor.Parfümünüst
notalarındamenekşenintazeliğiveyıldızmeyvesinintatlılığı;orta
notalarındayaseminyapraklarıve
iris’inzerafeti;altnotalardaise
ambervemiskinbüyüleyici
özleriyeralıyor.
Çağdaştasarımıile
dikkatçekenazur
mavişişesi,geniş
gümüşkapağıyla
gözkamaştıranBLV
IIşıkveegzotik
dokunuşuyla
kadınlarınyeni
gözdesiolacak.
Meyvebahçesindentoplanmış,
henüzolgunlaşmamışİngiliz
armudununkokusunuevinizde
hissetmekistiyorsanız,Jo
Malone’ninyeniEnglish
Pear&Freesiaevmumuylabiran
öncetanışın.Mumunkokusunda
yeralanbuhafiftatlıarmutnotası,
buketdolusufrezyaile
harmanlanarakevdehuzurlubir
atmosferyaratmanızısağlar.
Darphin’den
anti-aging
müjdesi
Darphin’inyeniürünü
PredermineDensifyingAnti-Wrinkle
Fluidkarmadanyağlıyadönükciltler
içinüretildi.Anti-agingürünlerin
yoğunyapısındandolayıyağlı
ciltlerinyaşadığızorluklarıgöz
önündebulundurarakgeliştirilen
yeniultrahafifformül,ciltte
yoğunluk,tıkanıklıkveyayağlanma
yaşatmadancildinsıkılaşmasına,
kırışıklıklarıngörünümünün
hafiflemesineveyumuşamasına
yardımcıoluyor.LüksPredermine
serisineeklenenürün,içeriğindeiris,
padina,soyaproteini,atkuyruğu
özü,salatalıkveayçiçeğiiçeriyor.
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
35
sağlık
Bel ağrısına karşı en iyi çözüm:
HAREKET
Araşrmalara göre; her 100 kişiden 80'i hayanın bir döneminde
bel ağrısından yakınıyor. Bu hastalığı çekenler genellikle al haa
içinde kendiliğinden iyileşiyor. Peki, dikkat edilmediğinde günler
boyu süren bel ağrısına karşı neler yapılabilir?
G
benzerbirmaddeiledoluolanbuyastıkçıklarıngöreviarabanınamortisörünebenzer.Belüzerinebinen
yükleridengelemeyeyarar.Diskinçekirdekdenilen
sulukısmınınyanısırabirçemberibulunur.Buçemberçeşitliaşırıyüklenmeyebağlıolarakzedelenir.
ünümüzdeençokşikayetedilenrahatsızlıklarınbaşındagelenbelağrısı;ençok
40–50yaşgrubundaortayaçıkıyor.Bu
sendrom kronik hastalık tedavisi açısındankalphastalıklarındansonraikincicerrahitedaviyapılanhastalıklararasındadabeşincisıradageliyor.
Belağrısınıönlemevekorumabirbilgilendirme
veeğitimişidir.Kişilerinbelinhangihareketlenekadarzorlanacağınıbilmeleri,belağrısınayolaçanrisk
faktörlerini,egzersizlerinağrıdanasıletkiliolduğunu,
uzunvadedeisebelağrısınarağmengünlükyaşamanasıldevamedilebileceğiniveağrıilebaşedebilmeyeteneklerininnasılgeliştirileceğinianlamalarıgerekir.
Sık görülen bulgular
a. Belveyaboyunbölgesindetutulansinirdağılımındaağrı
b. Hareketle,öksürmekle,öneeğilmekleartanağrı
c. Tutulan kol veya bacakta olayın şiddetine
görehiskaybı
d. Kuvvetkaybı
PROF. DR. NECMETTN SÖKÜCÜ
e. Reflekskayıp
Diskhernisinintanısındakullanılanyöntemlerşunlardır:
Bel ağrısında risk faktörleri:
Omurganın radyolojik görüntüsü:
Bulging
AğrınedenininkemikdokudabirboÖzellikledizlerdüzdurumdaikenağırkaldırmaciddibirriskfakzukluğa,kırığayadabaşkabirnedene
törlerininbaşındagelir.15kgvedahafazlaçekenyüklerinbupobağlıolduğunugösterir.
zisyondagünde25defaveyadahafazlakaldırılmasınındiskhernisi
Protrüzyon
riskini7defaartırdığıtespitedilmiştir.Cisimlerinasimetrikolarakkal MR:Manyetikrezonansgörüntüleme
dırılması,tekellekaldırma,cisimleribelhizasındandahayukarıkalolayınbirbelfıtığıyadaeklemlerden
dırmagibihareketlerdebelağrısıriskiartar.Ellerdebeşerkiloyükle
kaynaklandığını en iyi gösteren yönFıtık
dönerekkaldırmahareketinin20defatekrarlanmasıilebelbölgetemdir.Özellikleyumuşakdokudaha
sindekiekstrayüklenme40kiloyuaşar.Araştırmalaragöre,kaldırma,
iyigörünür.
itmeveçekmegibihareketlerinyapıldığıişlerdevedevamlıotura Bilgisayarlıtomografi:MRimkânıyokAkmış fıtık
rakçalışmaveyaayaktaçalışma,sıkeğilme,dönerekeğilmegibihasa kullanılır. Kemik dokuyu MR’dan
reketlerigerektirenmesleklerdebelağrısınadahasıkrastlanılıyor.
dahaiyigösterebilir.
Araba,otobüs,kamyonvebenzeriaraçkullananlardaisekişiomur EMG:Sinirlerdemeydanagelendeganınnormalfrekansıolan4.5-5hz’lıkfrekanstandahayükseğine
formasyonuölçmekiçinkullanılır.
maruzkalıyorvebutitreşimleromurgasisteminibüyüyereketkiledi Miyelografi:MRveBTyokkenkullanılanbiryöntem.Boyalımadğindenkasyorgunluğuna,diskinbozulmasınavefıtıklaşmasınayol
deninbeyinomuriliksıvısınaverilmesinitakibenfilmçekilmeişlemiaçıyor.Yapılanaraştırmalarsonucunda;yaşamboyutitreşimemaruz
dir.
kalmasüresininuzunluğuilebelağrısısıklığıarasındaolumlubiriliş Diskografi:Diskiçineboyalımaddevererekdiskiçindekideğişiklikleri
kibulunmuştur.Uzunsüreayaktadurmaveyaoturmagerektirenmesgörmeyeyarar.
leklerdeisehalkarasında“kulunç”denilenkasağrılarınayolaçıyor.
Tedavi:
Belfıtığınıntedavisisadeceağrınınşiddetinegöredeğil,diğer
bulgularlabirliktedeğerlendirilerekyürütülür.Hastadasadeceağrı
Sık bel ağrısı nedenleri
varsaozamanöncelikleyatakistirahatı,ağrılıbölgeyebuztatbiki
Disk Hernisi – Bel fıtığı
gibibasityöntemlerlebaşlanır.BaşlangıçtasadecebasitağrıkesiOmurlarınarasındadiskdenilenyastıkçıklarbulunur.İçijelatine
36
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
SAĞLIK
cilerkullanılır.Yeterligelmediğizamankasgevşeticilereklenir.Akut
dönemdeikihaftayakadarvaranyatakistirahatieklenmelidir.Daha
fazlayatakistirahatidoğrudeğildir.Birçokhastadaakutağrıdönemi
buikihaftaiçindegeriler.Gerilemediğizamançözümhemenameliyatdeğildir.
Hastada;
a. Kuvvetkaybı
b. Hiskaybı
c. Reflekslerdeazalmavekayıpyoksacerrahiyehemenbaşvurulmaz.
Buaşamadafiziktedaviyadaalgolojininuyguladığıgirişimselyöntemleruygulanır.Ağrıönplandaiseöncegirişimselyöntemlerleağrı
azaltılırveyadindirilir,dahasonra fizik tedavi ve rehabilitasyonageçilir.Belveboyun
fıtığıtedavisindekullanılan
girişimselyöntemlerşunlardır:
a. Sinir köküne
baskıolanbölgeyegörüntüleme altında steroidenjeksiyonu
b. Diskiçielektrotermaltedavi
c. Nükleoplasti.
Buyöntemlergirişimselyöntemlerbölümünde
anlatılmıştır.Hastadakalıcıhiskaybı,kuvvetkaybıve
reflekskayıpmeydanagelirseozamancerrahiyebaşvurulmasıgerekir.Hastadüzeldiktensonradabelegzersizlerivekoruyucutedaviilekendinedikkatetmelidir.
Dejeneratif disk hastalığının bulguları
Ensıkgörülenbulgubelvekalçalarayayılanağrıdır.Ağrı
hareketetme,yükkaldırma,eğilmeyadayanadönmeileartabilir.Günlükaktiviteyiazaltır.Günlüketkinliklerdenuzakkalmasonucundadepresyonvediğerpsikolojikbozukluklardabaşgösterir.
Tedavisi
Tedavisindehastalığıniyileştirilmesindençok,ağrınıngiderilmesiönemlidir.Başlangıçtaağrıkesicileryeterliolabilir.Fiziktedaviyöntemlerindenyararlanılabilir.Düzenliegzersizlerlebelkaslarıgüçlendirilmeli.Buyöntemlerledüzelmezsediskiniçineelektrotyönlendirerekağrısinirlerininyakılmasınadayanandiskiçi
elektrotermaltedaviuygulanabilir.
Fizikselaktivitedenkaçınmakyerineözendirilmeli,hastadaha
çokhareketetmelidir.Buamaçlauygulanacakegzersizprogramlarındabelvekarınkaslarıgüçlendirilmeli,hastakiloluise
kilovermesisağlanmalıdır.Çokilerlemişhastalardaeğerdisk
yüksekliğisıfırainmişveomurlarbirbiriüzerinebinmişse“füzyon”adıverilenomurlarınbirbirleriylebağlanmasınısağlayan
ortopedikameliyatlargündemegelebilir.
Omurga kanalının darlığı- Spinal Stenoz
Genellikleyaşlıhastalardagörülenbirbelağrısınedenide;
omurgakanalınındarlığınabağlıolanağrılardır.Yaşabağlıolarak
omuriliğiçevreleyenkanalınetrafındakifaseteklemlerdevedisklerdekireçlenmegelişirveyavaşyavaşkanalıdaraltmayabaşlar.
Belfıtığındanfarklıdır.Hastadahareketleağrıgelişmez.Ağrıbirsüre
yürüyüncebaşlar.Hastadinlendiğindegeçer.İlerlemişvakalardabu
yürümesüresivemesafesikısalmayabaşlar.Ayaklarvücudutaşıyamaz
halegelir.Bacaklarınherikisindebirdenyürüdükçeortayaçıkanuyuşukluklarolur.Dinlenincegeçer.
İlerlemişvakalardaomurgakanalıiçerisinekortizonverilerekhastabirsürerahatlatılmayaçalışılır.Hastayürüyemezhalegeliyorsao
zamanortopedimerkezlerinegönderilmelivecerrahiyebaşvurulmalıdır.
Bel ağrılarından korunma yolları
Yukarıda anlatılan tedavi yöntemlerine ek olarak, şu tavsiyeleri
de aklınızda bulundurabilirsiniz:
20-30dakikasüreyledüşükdereceyeayarlanmışelektriklibirısıtmayastığıkullanın(veyahavluyasarılmışbirsıcaksuşişesi).Isıtma
yastığınınçoksıcakolmamasınadikkatedin!
Sırtınızagünde1-4kezhavluyasarılmışbirbuztorbasını20dakika
süreyleuygulayın.
Yatarkendizlerinizinaltınabiryastıkkoyun.
Başınızınaltınayastıkkoymadanuyuyun.
Fazlakilolarınızıverin.
Doğruduruşukoruyun.Başınızyukarıda,omuzlarınızdüz,
göğsünüzilerideolmalı.
Aşağıdakileri uygulayarak bel ağrısından korunabilirsiniz:
Ağırbircismihareketettirmekiçinkollarınızla itmeyin. Arkanızı dönüp geriye
doğruitin.
Arkasıdüzbirsandalyedeoturun
veomurganızısandalyeninsırtlığına
düzgünbirşekildedayayın.
Ağırbircismikaldırırkendizvekalçalarınızıbükün,belinizidüztutun.
Taşıdığınızpaketlerikolunuzubükerekvücudunuzayakıntutun.
Uzunsüreaynıpozisyondaoturmanızgerekiyorsa bir ayağınızı yükseğe dayayın. Arabakullanırkenpedallarayakınoturun,emniyetkemerinizitakınvebelinizin
arkasınayastıkgibibirdestekkoyun.
Uyurkenyanyatınvedizlerinizibükün.
Dizlerinizinarasınabiryastıkdakoyabilirsiniz.
Sırtüstüyatarkendizlerinizinaltınabiryastıkkoyun.
Sırtınızı ve belinizi rahatlatmak için,
aşağıdakilerden her birini 5 dakika ya da
daha uzun yapın:
Sırtüstüyatın,dizlerinizibükünvedizlerinizinaltınabiryastıkkoyun.
Sırtüstüyatın,boynunuzunaltınabiryastık
koyun,dizlerinizi90derecebükünveayaklarınızıbirsandalyeyekoyun.
Sırtüstüyatın,dizlerinizibükünvebirdizinizi katlayıp göğsünüze getirin ve orada tutun.
Bunudiğerdizinizletekraredin,sonraherikisinibirlikte
göğsünüzegetirin.Dizlerinizigöğsünüzdetutarken,dizlerinizin aşırı bükülmesini önlemek için ayağınızdan
çokkalçanızıkavrayın.
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011
37
Bir şişenin peşinden…
ağız tadı
38
Güzay şarabını Arsuz, Hatay’da yapılan Füsun Sayet Etkinlikleri sırasında
tanımışm. Bu sene üzüm hasadı sırasında kalkm gim, şarapların yapıldığı tesisi
gördüm, üzümünü üreten köylülerle görüştüm!
G
kuzeytarafınabakanlarisedahageç...
üzay şarabı Malatya Arapgir’e
OnedenledehepsiaynıgündekesilbağlıYazılıKöyü’nde“karaoğmiyor, belli bir proğram yapılmış ona
lan”üzümündenüretiliyor.Kagörekesiliyorbağlar.Tabii,yağmuryaraoğlanüzümüaslındaArapgir
ğarsabağkesilmiyor.Üzümkesmezabağlarınınmahsulü...Oradakiismiise“Köhmanıyağmuryağınca,heleşiddetlide
nüüzümü”.HacıAkpınar,İstanbul’damüyağarsaSabaçoküzülüyor.Ve“Eyvah
teahhitlikten kazandığı parayı Yazılı Köüzümünüzerindekiaromalarbirmiktar
yü’ndekişaraptesisineyatırmış.İyideetmiş!
azalmıştır”diyor.
Hem bölgenin üzümünü değerlendiriyor
YazılıKöyü’ndeilkdurağımızMahhemdebizeçoklezzetlibirşarapsunuyor.
mutBey’insofrasıoldu.Biz,aradangeTürkiye’dekibazıyerliüzümlerininbenceen
çip bağlara inmek isterken, Mahmut
büyüközelliklerihemsofralıkhemdeşaraplık
Bey’leryemeğeoturduklarıiçinonların
olabilmeleri.KaraoğlanKöhnüüzümüdeişte
Ayfer T. ÜNSAL
nazikteklifiniçevirmedenbizdekonuk
böylebirçeşit.Siyahrenkli,tanelerikütürküGazeteci ve Yemek Kitabı Yazarı
olduksofralarına.Evsahibimizdomatesli
tür,suluburukveçokşekerlideğil...Tamkı[email protected]
bulgurpilavı,salata,turşu,evdeyapılmış
vamında! O nedenle yemeğe doymuyorkepeklievekmeğiveayrankoymuşsofsunuz.
raya...Aslındaikiailebağdaüzümkesiyorlar;ailelerdenev
YazılıKöyü’nünyaşortalaması65.Kışınköydekimse
sahibiolanyemekikramınıyapıyor.Hemyorgunlukatıyorkalmıyor.Martayındaköylerinedönüp,bağlarınısürdürülar,hemlaflıyorlar...Söylememegerekvarmı?Bulgurpilayor;sebzeleriniekiyorlar.KöydebeniönologSabaAçıkgöz
vıboldomatesvetereyağileyapılmıştı.Yanındasapsarıve
gezdirdi.Saba,bağlarınnasılyapılmasıgerektiğindentutun,
kütürkütürturşuileikitabakyedim...Ekmekyiyemediğim
hasatsaatinekadar,üretimintümsafhalarınıkontrolediyor.
için, ekmeği yanıma
YazılıKöyü,üzümyetiştirmeyeçokelverişli.Zatenköylüler
verdiler.HiçüşenmedehavasıveverimliliğiyüzündenYazılıKöyü’ndenkatiyen
denonugetirdim,İsvazgeçmiyor.Havasındainsanahuzurverenbirşeyolmatanbul’dayarımyarım
lı buranın... Karaoğlan’dan başka üzüm çeşitleri de var.
yemeğe devam ediÖküzgözüüzümüneYazılıKöyü’nde“Antep”diyorlar...Heryorum!
haldevaktindebirisiAntep’tenbirfidegetirdi,böyleceöküzg“Arapgirli’nin toözüAntep’tengelmediğihaldeismiAntepkalpalınıBağdat’tagördı!Beyazüzümçeşitleridevar.İsminipekbemüşler” benim çok
ğendiğimdenbirtanesi“âşıkbeyazı”.Aşıkbehoşumagidenbiratasözü.Busöz,Arapgirlilerinçokgezyazıdaçoklezzetlibirüzüm.Sulu,tatlı,sert
diğinianlatmakiçinsöylenmişolsagerek.Lokantasınakovearomalı...Zaten,SababuseneonudaşanukolduğumaşçıKamilTüfekçi,busözüispatedercesirapyapmaküzeredenemeyealmış.
neaksansız,şahanebirTürkçeilekonuştubenimle.Kamil
Bazıköylülerledekonuştum.Karaoğlan
Bey,sahibiolduğuŞanLokantası’nda,tandıretipişiriyor.
üzümüokadardayanıklıymışki,asmanınüzeTandırıyapmakiçinbiryaşındaçebişdediğikeçietikulrindeyaprakkalmasada,üzümasmanınüzelanıyor.Tandırıısmarladıktansonramevsimiysemasanıza
rinde kar yağıncaya kadar dururmuş.
karaoğlanüzümüvebildikdomatesleyapılmışbirsalatageKöylününbiriside,kışınsoğuknedeliyor.Buşahaneziyafetesıcakekmekdeeşlikediyor.Aman
niyledonolmazdanevvel,asmanınalt
Allahım!Tandıretinekaraoğlanüzümünekadaryakışırmış
kısmına rastlayan üzümleri, asmameğer?Nasılbirüzümbu?Hemşarapoluyor,hemsofralık
sındanayırmadan,kesmedentopyeniyor,hemtandıretineeşlikediyor,hemkışakadarkarağa gömdüklerini, böylece üzülabiliyor...Salatadaçoklezzetlivetandıretiüzümledegamündahadadayanıklılıkkazandığını
yetgüzelyeniliyor.
söyledi.
Bağlarda,dağlarda,bahçelerdegezip,kapasiteminen
SabaileArapgiryakınındakiYaüstseviyesindeüzümyediktensonra,akşamoldu.Hacı
zılıKöyü’nünbağlarındagezerken,
Bey’leoturupuzunuzunsohbetettik.Sohbetsırasında,çok
onun, üzümlerin olgunluğuna bagirişkenbirisiilekarşıkarşıyaolduğumuanladım.Üzümü
karakbağınnezamankesileceğine
sofralıksatmakyerine70santilitresini25lirayasatmanın
kararverdiğinedeşahitoldum.Ködahaakıllıcaolduğunugayetgüzelbildiğiiçinşarapfabriyüngüneytarafınabakanbağlardokasıyapmış...I
ğalolarak,dahaönceolgunlaşıyor,
Pencere Sayı: 5 / Ocak 2011