Almanya Lojistik Sektörü _Türkce_ - TD-IHK

Transkript

Almanya Lojistik Sektörü _Türkce_ - TD-IHK
Almanya`daki Lojistik Sektörü
Lojistik sektörü, resmi istatistiklere göre klasik sektörlerden olan makine ve kimya sanayisinin dıflında
daha az homojen bir yapıya sahiptir. Geleneksel anlayıfla göre lojistik sektörünün etkinlikleri taflıma,
depolama ve malların nakliyesindeki aracı kurum olma ile sınırlıdır. Nakliyeciliğin ana görevlerinden biri
ulaflım arabuluculuğu sağlamasıdır. Bu tanım bugünkü bakıfl açısıyla lojistik sektörün etkinliklerinin
tanımlanması açısından sınırlı kalmaktadır.
Lojistik flirketlerinin hizmetleri son yıllarda artmıfltır. Sadece malları taflıma, depolama ve nakliye etmek
değil aynı zamanda bu ifllerle ilgili bilgi alıflverifli, personel, enerji ve finans danıflmanlığı da lojistik
sektörünün ilgi alanları arasına girmifltir. Sektörde, müflterilere mümkün olduğu kadar çeflitli hizmetler
sunulmaktadır. Müflterilerin ve lojistik flirketlerin ifl iliflkileri genellikle uzun vadelidir. Sirketler, kompleks
lojistik süreçlerinin yönetilmesinde bu yönleriyle etkin rol oynarlar. Sanayi sirketleri, ürün zincirinin
organizasyonunu da gerek gördüğü durumlarda lojistik firmalarına verebilmektedir.
Lojistik sektörü suan 2.6 milyon çalıflanı ve yıllık 180 milyon cirosu ile Almanya`nın en büyük 3`ncü
ekonomi sektörüdür. Bu sektörde özellikle orta büyüklükte flirketler yer alırken global oyuncu seviyesinde
milyar euro luk kazanç getiren büyük ölçekli iflletmelerde bulunmaktadır. Lojistik sektörü için üretim
yapan flirketlerde yaklaflık 600.000 çalıflan vardır. Lojistik sektörünün 1/3 payını ulafltırma hizmetleri
oluflturmaktadır. Yaklaflık 60.000 flirket bu ulafltırma hizmetini vermektedir. Şirketlerde senede kifli baflı
50 ton yük taflınır. Bu yüklerin taflıma ifllemi %69`u karayoluyla, %16`sı tren yolu ve %10`u da deniz
yoluyla olmak üzere gerçeklefltirilir.
Ulaflım ve lojistik sektörünün ifl yoğunluğu mevsimselliğe göre farklılık gösterebilmektedir. Sirketlerin
yarısından çoğu suanki ifl ortamının durumunu negatif olarak yorumlamaktadır. 2010 yıl sonu itibariyle
veya 2011 baflından itibaren sektörde hareketlilik beklenmektedir. Büyük değifliklikler olmasa da fiyatların
2009 yılı genel seviyesine göre daha uygun olacağı tahmin edilmektedir. Fiyatlar genel seviyesinde,
flirketlerin 1/3`ü artıfl beklerken kalan grup aynı oranın seyredeceğini düflünüyor. Sevindirici olan geliflme
ise flirketlerin çoğunun çalıflanlarını 2010 yılında iflten çıkarmamasıdır.
TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.V. Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası
Opladener Str. 8, 50679 Köln Tel.: +49 (0) 221 540 22 00 Fax: +49 (0) 221 540 22 01 e-mail: [email protected] www.td-ihk.de Stadtsparkasse Köln Konto 162 442 958 BLZ 370 501 98 Steuernummer: 214/5866/0629
Ekonomik Ortam
60
Ara 09
Eki 09
Ağu 09
Haz 09
Nis 09
Şub 09
Ara 08
Eki 08
Ağu 08
Haz 08
Nis 08
Şub 08
Ara 07
Eki 07
Ağu 07
Haz 07
-20
Nis 07
0
Şub 07
20
Ara 06
Gösterge Değeri
40
-40
-60
Almanya`nın Lojistik Sektöründeki Saha Konumu
Almanya, lojistik sektörüne çok uygun bir saha avantajına sahiptir. Batı Avrupa`da yer alan diğer ülkere
kıyasla, Almanya`nın yüksek sanayileflme derecesi lojistik sektörünün burada konumlanması için pozitif
etki sağlamıfltır. Endüstriyel ekonomi sektörleri, diğer sektörlere göre genellikle daha çok ulafltırma ve
diğer lojistik hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Son yıllarda ortalama endüstri üretimi Almanya`da en çok
büyüyen sektör olmufltur. Böylelikle büyüyen Alman ekonomisi, bu ülkeyi lojistik flirketleri için oldukça
etkili bir pazar haline getirmifltir. Almanya`nın kifli baflına düflen yüksek gelir miktarı da lojistik firmaları
için olumlu bir etkendir çünkü yerli satıfl potansiyeli, mevcut hanehalkı geliri ve özel harcamalar, ticari ve
sanayi flirketleri için bağlayıcı özelliğe sahiptir. Gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarında ithalat ve ihracat
hisselerine göre G8 ülkelerinden hiç bir ülke Almanya`nın ulafltığı rakamlar seviyesine gelememifltir.
Almanya dünya ihracat flampiyonudur ve yurtdıflı ticaretinde elde ettiği rakamlar, gayri safi yurtiçi
hasılasından daha hızlı bir flekilde artmaktadır.
Coğrafi konumu ile Avrupa`nın tam merkezinde yer alması ve 9 ülkeye sınır komflusu olması, lojistik
sektörü için en uygun merkez olma durumunu doğurmufltur. Bu konum, Almanya`yı, Avrupa`da çok
önemli bir transit ülke yaparak, uluslararası alanda taflımacılık misyonu kazandırtmıfltır.
TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.V. Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası
Opladener Str. 8, 50679 Köln Tel.: +49 (0) 221 540 22 00 Fax: +49 (0) 221 540 22 01 e-mail: [email protected] www.td-ihk.de Stadtsparkasse Köln Konto 162 442 958 BLZ 370 501 98 Steuernummer: 214/5866/0629
Almanya`nın ulaflım alt yapısı da bu misyonda önemli bir avantajdır. Son yıllarda trafik yoğunluğu
altyapıdan daha hızlı arttığı halde hem nitelik hem de nicelik açısından Almanya`nın ulaflım altyapısı
uluslararası karflılafltırmalarda üstün konumdadır. Ülkenin, Avrupa`da yoğun kara ve demiryolu ağı vardır.
Havaalanları ve taflımacılık limanları, kıtanın en büyük ve modern alanlarıdır. Ayrıca Rhein nehri; Avrupa
Birliğinin önemli bir su yoludur.
Almanya`nın avantajlı bir lojistik konuma sahip olduğu 2007 ve 2010 yılllarında Dünya Bankası
tarafından yapılan çalıflmalar sonucunda onaylanmıfltır. Dünya Bankası, 150 ülkenin lojistik konumunun
etkinliğini arafltırmıfl ve lojistik performans içerğini (LPI) yayınlamıfltır. LPI`nin içinde lojistik sektörünün
baflarısını derecelendirmek için kullanılan değiflik kriterler vardır. Derecelendirmeyi etkinlik değerlerine
göre yapan Dünya Bankası, Almanya`nın Singapur ve Isveç`den önde yer aldığını belirleyerek, birinciliğini
ilan etmifltir.
2010´daki önder gelen Top 10 Lojistik Devletleri
2010 LPI
2007 LPI
% Yüksek
% Yüksek
Ekonomi
LPI Sıra
LPI Puan
Performans
LPI Sıra
LPI Puan
Performans
Almanya
1
4.11
100.0
3
4.10
97.1
Singapur
2
4.09
99.2
1
4.19
100.0
Isveç
3
4.08
98.8
4
4.08
96.4
Hollanda
4
4.07
98.5
2
4.18
99.6
Lüksemburg
5
3.98
95.7
23
3.54
79.5
Isviçre
6
3.97
95.5
7
4.02
94.5
Japonya
7
3.97
95.2
6
4.02
94.8
Birleşik Krallık
8
3.95
94.9
9
3.99
93.8
Belçika
9
3.94
94.5
12
3.89
90.7
Norveç
10
3.93
94.2
16
3.81
88.1
Kaynak: SCI Verkehr, Bundesvereinigung Logistik
TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.V. Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası
Opladener Str. 8, 50679 Köln Tel.: +49 (0) 221 540 22 00 Fax: +49 (0) 221 540 22 01 e-mail: [email protected] www.td-ihk.de Stadtsparkasse Köln Konto 162 442 958 BLZ 370 501 98 Steuernummer: 214/5866/0629

Benzer belgeler