Pazar Baflar›lar Tarihçe Ürün

Transkript

Pazar Baflar›lar Tarihçe Ürün
Pazar
Pazar araflt›rmalar› flirketi Retailing
Institute'ün verilerine göre, Türkiye
haz›r giyim pazar›n›n büyüklü¤ü
6 milyar US$ düzeyinde. Pazar›n
%70'lik bölümünü küçük perakendeciler,
%15'ini semt pazarlar›, %15'ini ise çok
katl› ma¤azalar, perakende zincirleri ve
hiper/süpermarketlerden oluflan
organize perakendeciler oluflturuyor.
Ayn› araflt›rma, Türkiye'de organize
perakendede yaklafl›k 150 flirket ve
4 binin üzerinde ma¤aza oldu¤unu
ortaya koyuyor. Beymen'in de
aralar›nda bulundu¤u on iki farkl› marka
a¤›yla Türkiye'nin en büyük g›da-d›fl›
perakendecisi olan Boyner Grubu’nun
bu pazardaki pay› ise %6'lar düzeyine
ulafl›yor.
1990'l› y›llarda büyümeye bafllayan
Türkiye haz›r giyim pazar›nda tasar›m›n
geliflmesiyle fason üreticilikten ç›kan
yerli tekstilciler, markalaflma yolunda
h›zl› bir geliflme sa¤larken, al›flverifl
merkezlerinin say›s›nda da art›fl oldu.
Büyük flehirlerde toplanan bu al›flverifl
merkezlerinde, markalaflan haz›r giyim
sektörünün toplam sat›fl›n›n %60’› gerçeklefliyor.
Beymen, 1970'lerden beri Türk piyasas›na
sürekli olarak yepyeni bir ma¤azac›l›k, hizmet ve
kalite anlay›fl› getirerek öncülük ediyor. Beymen,
markal› koleksiyonlar›n›n yan› s›ra, dünyaca ünlü
markalar›n seçilmifl ürünlerini de müflterileriyle
buluflturan Beymen, Türkiye'de ma¤azac›l›kta
her alanda lider flirket olarak öne ç›k›yor.
Baflar›lar
Beymen, Türkiye'de “tüketiciyi koruma”
yaklafl›m›na öncülük eden bir flirket.
Henüz bu konunun gündemde olmad›¤›,
Tüketiciyi Koruma Yasas›'n›n
bulunmad›¤› dönemlerde bu
stratejisini hayata geçirerek, 1987
y›l›nda uygulamaya bafllanan, tüm
Beymen ma¤azalar› ve ürünleri
için geçerli olarak belirlenen
“koflulsuz müflteri mutlulu¤u
ilkeleri”, Beymen
çal›flanlar› taraf›ndan
“Beymen Anayasas›”
olarak kabul edildi.
Beymen, bu
uygulamayla müflterisi
ile birebir yak›nlaflmay›
ve onlar›n farkl›
ihtiyaçlar›na karfl›l›k
vermeyi hedefleyerek
en önemli kural›n› da
“Beymen'den önce
müflterinin mutlulu¤u”
olarak belirledi.
Beymen, “koflulsuz
müflteri mutlulu¤u
ilkeleri” kapsam›nda; özel
siparifl, ömür boyu ücretsiz
komandatura (giysi tadilat›),
ütü servisi, hediye
dan›flmanl›¤› servisi,
kurumsal hediye
34
SUPERBRANDS
servisi, randevulu al›flverifl, eve ve iflyerine servis,
ürün de¤ifltirme ve iade olana¤›, adrese ücretsiz
paket teslimi ve son dakika servisi veriyor.
Tarihçe
Tekstilin 200 y›ll›k bir aile gelene¤i oldu¤u
Boyner Ailesi'nin genç kuflak temsilcisi Osman
Boyner, 60'l› y›llar›n sonunda Türkiye'de
olmayan› gerçeklefltirmek amac›yla haz›r giyim
sektörüne girmek üzere çal›flmalar›na bafllad›.
Osman Boyner, uzun süren araflt›rmalar
sonunda, modac› arkadafl› Kerim Kerimol ve
‹talyan modaevi sahibi Silvano Corsini'nin
iflbirli¤iyle Beymen'in ilk tohumlar›n› att›.
Beymen'in, kendi etiketiyle ürünlerini
sundu¤u ilk ma¤azas› 1971 y›l›nda
fiiflli'de aç›ld›. Büyük ilgi gören erkek
koleksiyonuna daha sonra kad›n
koleksiyonu ve 1985'te spor giyim
anlay›fl›na farkl› bir boyut getiren
Beymen Club koleksiyonu eklendi.
Beymen, Türk moda dünyas›na
yeni isimler kazand›rmak ve
gençlere olanak sa¤lamak amac›yla 1992
y›l›nda Academia Yeni Yetenekler
Yar›flmas›'n› bafllatt›. Befl y›l üst üste
düzenlenen Academia ile Beymen'in
kamuoyuna tan›flt›rd›¤› Alev Ciliv, ‹dil
Tarzi, Yeflim Chambrey ve Arzu Kaprol
gibi tasar›mc›lar bugün art›k birer marka.
Beymen'in Türkiye'de gerçeklefltirdi¤i
ilklerden biri de “megastore” uygulamas›
oldu. Bu konseptteki ilk ma¤azas›n›
Ankara'da açan Beymen, 1994 y›l›
bafl›nda cesur bir ad›m atarak, ‹stanbul
Etiler Akmerkez'de 5 bin 200
metrekarelik bir “megastore” açt›.
Ard›ndan yap›lan büyük yat›r›mlarla
Beymen Baflkent, Beymen Mersin ve
Beymen Suadiye “megastore”lar›n›n
aç›lmas›yla, dünya standartlar›yla yar›flan
ma¤azac›l›k anlay›fl› bafllad›.
Beymen, 12 Kas›m 2003'te açt›¤›
‹stanbul Niflantafl› ma¤azas›yla, Türkiye'yi
“exclusive retail” kavram›yla tan›flt›rd›.
Yedi katta toplam 3 bin 500
metrekarelik alanda 93 kiflilik
personeliyle bir ilke daha imza atan
Beymen, bu ma¤azan›n girifline Brasserie
Restaurant'› açt›. Bu restoran, k›sa zamanda
‹stanbullular’›n en “trendy” buluflma ve yaflam
merkezi haline geldi.
Temmuz 2005 itibar›yla Beymen, 16 bin
metrekarelik alanda, 30 ma¤azada, “müflteri”
odakl› bir yönetim anlay›fl›yla hizmet veriyor.
Yarat›c› düflüncenin gücünü üstün kaliteyle
birlefltiren Beymen, kendi koleksiyonlar›n›n yan›
s›ra, yüzlerce dünya markas›n› da çat›s› alt›nda
müflterilerinin be¤enisine sunuyor.
Ürün
Beymen, gerek kad›n gerek erkek giyimi
konusunda kendi ürünlerini seçen müflterilerini
dinamik ve global bir dünyan›n temsilcileri olarak
tan›ml›yor. Sonsuz fl›kl›k kavram›, Beymen'in
“Fark ediliyorsa Beymen'dedir” slogan›yla öne
ç›k›yor.
2005 y›l›nda yurtd›fl›na da aç›lan Beymen,
kad›n koleksiyonunu dünya markalar›yla her
anlamda boy ölçüflebilecek, özel bir boyuta
tafl›yor. Farkl› bir stil ve yepyeni bir yaflam tarz›
sunan Beymen, yeniden yorumlad›¤› bu yeni
koleksiyonunda kad›n›n tüm
ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› hedefliyor.
Koleksiyon haftan›n yedi günü, 24
saat kullan›labilecek son derece
sofistike bir yaklafl›mla haz›rlan›yor
ve kullan›c›lara yepyeni bir kimlik
kazand›rmay› vaat ediyor.
Beymen, müflterilerine kad›n
giyimi konusunda kendi tasar›mlar›
d›fl›nda; Dolce&Gabbana, Prada, Yves Saint
Laurent Rive Gauche, Luca Luca, Balenciaga,
Celine, Christian Dior, Jil Sander, Helmut
Lang, Fendi, Miu Miu gibi dünya moda devi
markalar› da sunuyor.
Beymen'in erkek koleksiyonunda klasik ve
modern çizgileri bir arada sunarak
çarp›c› bir sentez yakalan›yor. Rahatl›¤›n
abart›s›z bir fl›kl›kla sunuldu¤u
koleksiyon, erkek müflterilere
hem ifl hayat› hem de
özel hayat için pek çok seçenek sunuyor.
Beymen, erkek giyimi alan›nda kendi
tasar›mlar›n›n yan›nda ma¤azalar›nda Corneliani,
Etro, Pringle of Scotland, Dolce&Gabbana,
Paul Smith, Prada, Yves Saint Laurent Rive
Gauche gibi markalar›n ürünlerine de yer veriyor.
“Giyim bir yaflam tarz›d›r” slogan›yla, do¤all›¤›
ön plana ç›karan Club Beymen, 2005'te
20. y›l›n› kutluyor. Dinamik flehir hayat›na uygun
koleksiyonuyla Club Beymen, müflterilerine kalite
ve stili birarada sunuyor.
Beymen'in özünde yer alan yarat›c›l›k, süreklilik
ve beklentileri karfl›lama hedefi, Beymen Home
ürünlerine de yans›yor. Yaflam kalitesine fl›kl›k
katan Beymen Home, yeni fikirleri, yeni ürünleri
ile dekorasyondan hediye seçimlerine en iyi
çözümleri sunuyor.
Beymen, çiftler için haz›rlad›¤› “evlilik listesi”
White List ile gelin ve damad›n her türlü
ihtiyac›n›n en ince ayr›nt›s›na kadar düflünüldü¤ü,
özel f›rsatlar içeren bir hizmet de sunuyor.
En Son Geliflmeler
Beymen, 2003 y›l›nda özel müflteri program› olan
Treasure Card Black uygulamas›n› bafllatt›.
Treasure Card Black sahipleri, özel avantajlardan
yararlan›rken, Beymen bu program ile
müflterilerini yak›ndan tan›yarak daha kiflisel ve
özel hizmet sunma olana¤› buluyor.
Son dönemde Beymen'in gerçeklefltirdi¤i
yeniliklerden biri de d›fl pazarlara aç›lmak.
2005 y›l›nda M›s›r'›n baflkenti Kahire'de bir
ma¤aza açan Beymen’in M›s›r projesi, flirketin
Türkiye ile kültürel benzerlik gösteren komflu
ülkelere aç›lma planlar› kapsam›nda ilk ad›m
olmas› aç›s›ndan önem tafl›yor.
Beymen, sadece M›s›rl› müflterileri de¤il,
Körfez Ülkeleri’nden Kahire'ye turizm amac›yla
gelen turistleri de potansiyel müflteri olarak
görüyor ve bölgede marka bilinirlili¤ini art›rmay›
amaçl›yor.
Bu nedenle de ma¤azan›n yerini özenle seçen,
Kahire'nin en seçkin oteli olan Four Seasons Nile
Plaza Oteli'nin alt›ndaki al›flverifl merkezi içinde
yer alan Beymen Kahire, 6 bin m2 büyüklü¤ünde
hem ithal hem de Beymen ürünleri sat›yor.
Beymen Kahire'de, al›fl›lagelmifl hizmet
alanlar›na ek olarak ma¤aza içerisinde bir kafe,
mücevher, saat, gözlük, çiçek ma¤azalar› ile banka
flubesi de yer al›yor. Egyptian Hall adl› bölümde
ise M›s›r’a özgü el sanatlar› ve ürünleri ile yerel
kültürü destekliyor.
Promosyon
Beymen'in marka stratejisinde bütünsel bir
yaklafl›m öne ç›k›yor. Ma¤aza içi aktivitelerden
vitrinlere, sosyal sorumluluk projelerinden
müflteri odakl› yönetime kadar bütün alanlarda
ayn› unsurlar gözetilerek hizmet veriliyor.
Birinci önceli¤i, müflterileriyle interaktif iletiflim
kurmak olan Beymen, istikrarl› ve uzun süreli bir
iletiflim plan› ile hareket ediyor.
Beymen, geleneksel iletiflim faaliyetlerinin
yan› s›ra “farkl›l›k ve yaflam tarz› sunmak” ilkesiyle
zaman zaman özel projeler gerçeklefltirerek
ma¤aza içi etkinliklerle interaktivite yakal›yor.
Bu kapsamda, Beymen ma¤azalar›nda, “renk ve
stil” seminerleri ve “yaflas›n hayat” bafll›kl›
sohbetler düzenleniyor.
Sabanc› Müzesi ile 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen
Moda Tarihi Sergisi, Coca-Cola Light için yarat›lan
Tabiattan Yans›malar Koleksiyonu, Beymen'in
farkl› bir yaflam tarz› sunmak felsefesi ile
kurgulanan aktivitelere örnek oluflturuyor.
Beymen, son dönemde tüketiciler için “lüksün
demokratikleflmesi” olarak nitelendirilen kavrama
örnek olarak, banka kartlar›na özel kampanyalar
uygulamaya bafllad›.
Bir baflka etkinlik ise her ay›n son günü
gerçeklefltirilen Kelebekli Günler. Beymen
müflterilerinin merakla bekledi¤i bu
uygulama, belirli ürünlerde %50
indirim olana¤› sunuyor.
Ma¤azalar›n› sadece sat›fl yap›lan
yerler de¤il, “kaliteli bir yaflam alan›”
olarak da nitelendiren Beymen, bu
nedenle her gün farkl› bir etkinlik
düzenliyor ve bunu on befl günde
bir haz›rlay›p sundu¤u takvimlerle
müflterileriyle paylafl›yor.
Marka De¤erleri
Beymen, tasar›m› ve kalitesi ile
farkl›laflan ürünlerin ötesinde,
müflterilerine ayr›cal›kl› bir al›flverifl
tecrübesi sunma gelene¤iyle
tan›n›yor. Beymen markas›n›n
özünde “lüks, prestijli ve farkl›l›k”
unsurlar› yer al›yor.
“Koflulsuz müflteri mutlulu¤u”,
müflteri iliflkilerine ve sat›fl sonras›
hizmetlere verilen önem, “sonsuz
fl›kl›k” kavram› ve dünyan›n en iyi
markalar›n›, en özel koleksiyonlar›yla
birlikte sunmak, Beymen markas›n›
oluflturan di¤er unsurlar.
“Kusursuz kalite”, “Beymen
felsefesine uygun marka ve ürün
seçimini yapmak”, “öncü ve trend
belirleyici olmak” da marka de¤erleri
olarak benimseniyor. Ma¤azac›l›k ve
moda ile ilgili dünyadaki son geliflmeleri
Türkiye'de ilk kez sunmay› misyon olarak gören
Beymen markas› için di¤er önemli bir nokta ise,
en iyi dünya markalar›ndan oluflan ürün gam›
yaratmak.
www.beymen.com.tr
BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
Beymen
Beymen ma¤azalar›nda sat›lan dünya
markalar›n›n say›s› 290’› geçiyor. Bu markalar›n
%95'i Türkiye'de sadece Beymen'lerde özel
olarak sat›l›yor.
Beymen, Academia Yeni Yetenekler
Yar›flmas›'nda dereceye girenlerden 25'inin
koleksiyonu Beymen Academia markas› olarak
sergilendi ve sat›fla sunuldu.
Beymen, 2004 y›l›nda, Coca Cola ile birlikte
önemli bir projeyi hayata geçirdi. Y›lbafl› ve
‹lkbahar/Yaz 2005'te gerçeklefltirilen
çal›flmalarda, Beymen'in tasar›mc›lar›, Coca Cola
light fliflelerini giydirdiler. Beymen'lerde sat›lan
fliflelerden elde edilen gelir, belirli sosyal
projelere katk›da bulunmak amac›yla kullan›l›yor.
SUPERBRANDS
35