Karateciler madalyaya doydu

Transkript

Karateciler madalyaya doydu
6
SPORT‹F
N‹SAN 2013
utbol hata oyunudur. Hakemde insand›r, tabiî ki
F hata yapacak! Ama hatalar›n masum olmayan
Olimpiyat Halleri
üm kamuoyunun bildi¤i üzere ‹stanbul, 2020
Olimpiyat ve Paralimpik oyunlar›n›n en güçlü aday›. ‹stanbul, her ne kadar Madrid ve Tokyo gibi iki
prestijli adaya karfl› yar›flsa bile; teknik, sportif, tarihi,
co¤rafi, sosyal ve ekonomik özellikleriyle üç aday
içinde ön plana ç›kmaktad›r. ‹nan›yorum ki, do¤ru
lobi çal›flmalar›yla 7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires de gülen taraf biz olaca¤›z.
Di¤er taraftan 2020 oyunlar›na evsahipli¤i
yapmam›z durumunda Ata Sporumuz olarak kabul etti¤imiz, ama son dönemlerde toplumumuzda gereken ilgi ve itibar› göremeyen güreflin yer
almad›¤› bir olimpiyat program›n› a¤›rlamak sorunuyla karfl› karfl›yay›z.
Gürefl, Mo¤olistan da bulunan ma¤ara çizimlerinden anlafl›ld›¤› üzere en az 9000 y›ll›k bir spor.
Bizim co¤rafyam›zda da M.Ö. 2000'lere kadar
uzanan bir tarihe sahip. Günümüzden 2789 y›l önce düzenlenen ilk antik oyunlarda sadece koflu vard› ve 68 y›l boyunca baflka bir spor dal› ya da türü
oyunlarda yer almad›. Sadece stadia ve dolichos
gibi farkl› mesafelerde koflu yar›fllar›yla oyunlar çeflitlendirildi. Bu durumu bozan ilk spor dallar› gürefl
ve boks olmufltur. Bir baflka ifade ile güreflin 2721
y›ll›k bir olimpik geçmifli bulunmaktad›r.
1896 y›l›nda düzenlenen ilk modern olimpiyatlarda da gürefl yer alm›flt›r. Tüm modern oyunlar
içinde sadece 1900 Paris olimpiyatlar›nda gürefl
programda yer almam›flt›r. Bunun nedeni de baz› yeni branfllar›n bir seferli¤ine denenmesidir. Zaten bu oyunlarda aç›l›fl ve kapan›fl program› dahi
düzenlenmemifl ve tüm oyunlar içinde istisnai bir
takvime sahip olmufltur.
Bu istisnay› hariç tuttu¤umuzda, gürefli modern olimpiyatlar›n vazgeçilmez bir branfl› olarak
kabul etmemiz gerekir. fiu anda gürefl, olimpiyatlar›n çekirdek sporlar›ndan birisi olma özelli¤ini
kaybetmifl durumdad›r. IOC yönetim kurulunda
yap›lan oylamada ilk turlarda taekwondo ve kano-kayak kendilerini kurtard›lar. IOC baflkan› Rogge'in oy kullanmad›¤› son oylamada ise 14 üyeden 3 tanesi modern pentatlon, 3 tanesi hokey,
geri kalan 8 tanesi ise güreflin aleyhine oy kulland› ve gürefl say›s› 26'dan 25'e düflen çekirdek
sporlardan birisi olma flans›n› kaybetti.
fiimdi 2020 oyunlar›nda yer alabilmek için baflvuran di¤er 7 branflla, en az›ndan bir kez daha oyunlarda yer almak için mücadele edecek. Güreflin rakipleri; karate, squash, beyzbol/softbol, su kaya¤›, kaya
t›rman›fl›, tekerlekli paten ve wushu olacak.
39 Olimpiyat fiampiyonlu¤umuzdan 28'ini, 88
Olimpiyat Madalyam›zdan 59'unu bize kazand›ran
gürefle bu yolda baflar›lar diliyoruz. Umar›m bundan
sonraki süreçte yaflananlar spor kamuoyuna daha
net bir flekilde aktar›l›r ve bu konu üzerine hamasi
söylemler yerine daha rasyonel, daha gerçekçi tart›flmalar yürütülür.
T
yanlar›n› görüyoruz sayelerinde.
Bunu kimse inkar etmesin!
Benim sorunum, ifllerine geldi¤i zaman meseleye teknolojik boyut katan, ifllerine geldi¤i zaman tak›mlar aras›nda haks›z yorum yapan yorumcular.
Y›llard›r hakem hatalar›n›n s›rt›ndan geçinen, yorumcuyum diye sahne alanlar.
Aç›k ve net görünenleri görünmez hale getirip,
zorland›klar›nda hemen hakem savunmas› metodu
gelifltirmeye çal›flan yorumcular.
Tak›m ay›rmak ve adam kay›rmak tescillenmifltir!
Madem ki hatalarda oyuna dahil!
O halde hakem ve pozisyonlardan geçinen hakem yorumculu¤unun hükmü kalmam›flt›r.
Ekranlardaki pozisyon yorumcular›n›n derhal ifllerine son verilmelidir.
O yorumcular ki…
Bir pozisyon için bilmem kaç kez tekrar› uygun
görüp, yorum yaparak bu ülkede y›llard›r milyon
dolarlar kazand›lar.
O yorumcular ki, birçok tak›m›n kaderiyle oynad›lar.
fiimdi ne diyorlar. ''Top çok h›zl›yd› o golü ha-
H‹Ç K‹MSE...
kem bile göremez!''
''Hakemde insand›r!''
Pekala, daha önceki hakem hatalar›nda insanl›¤a bak›fl›n›z neredeydi say›n yorumcular›m›z?
Teknik direktörlere göre yorum yapmak metodunuzda, kifliye göre davrand›¤›n›zda insanl›¤›n›z›
izine mi ç›kard›n›z?
Hani diyorlar ya, topun içine çip konsun diye.
Asl›nda o çip denen aleti yorumcular›n beynine
takmak daha faydal› olacak.
‹nsanl›¤a gelince.
Öyle kararlar al›n›yor ki, öyle adamlar korunuyor ki.
‹nsanl›k d›fl›! Korkakl›¤›n ve ayr›mc›l›¤›n daniskas›!
Burada hata yok, cinayet var!
Gelelim gerçeklere.
Bu sezona damgas›n› vuran futbol de¤il.
Ülkemizdeki futbolu kim oynuyor gösterin!
Lige damgas›n› vuran hakemler.
Sizlere puan cetvelini de¤ifltirecek istemedi¤iniz
kadar hakem hatalar› gösterebiliriz.
Hakemlerin bu kadar kötü olmas›ndaki nedenleri sorgulamak, bir pozisyonu sorgulamaktan daha
de¤erlidir.
Bu demektir ki… Ülkemizin hakem sorunu, birçok hakeminde kiflilik sorunu vard›r.
Bunlar›n sebebi teknoloji de¤il, yürektir, siyasettir.
As›l insanl›kta, hakemli¤in aln›na kara leke çalanlara suskun kalmamakt›r.
Bu ülkede siyaset futbola egemen olmuflsa.
Popüler yorumculuk ç›plak hale gelmiflse.
Ve hakemler futbolun önüne geçmiflse.
Art›k ifl iflten geçmifltir.
Ve herkes flunu bilmelidir ki.
müsabakalar›nda,
Balkan 17 Yafl Alt› Badminton fiampiyonas› bireysel
and›.
Türk sporcular 5 alt›n, 4 gümüfl ve 8 bronz madalya kaz
‹ S TANBUL Büyükflehir Belediyesi'nin ev sahipli¤inde,
Fatih Spor Salonu'nda gerçeklefltirilen flampiyona, bireysel
kategoride yap›lan final müsabakalar›yla sona erdi. Bireysel
karfl›laflmalarda Türk sporcular, 5 alt›n, 4 gümüfl ve 8 bronz
olmak üzere toplam 17 madalya kazand›.
Türkiye Badminton Federasyonu Baflkan› Murat Özmekik, flampiyonadan sonra yapt›¤› aç›klamada, önemli bir
organizasyonu baflar›yla geride b›rakt›klar›n› belirterek,
''Bu flampiyona 2014 y›l›nda ülkemizde yap›lacak olan 17
Yafl Alt› Avrupa Badminton fiampiyonas› için bir haz›rl›k
müsabakas› niteli¤i tafl›yordu. Emekleri geçen herkese teflekkür ederim'' diye konufltu.
Bu arada ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi sponsorlu¤unda Türkiye Badminton Federasyonu taraf›ndan ‹stanbul'daki okullarda okuyan ö¤rencilere 500 adet badminton
raketi ve topu da¤›t›ld›.
‹nsanl›k iflimize gelince.
S›¤›naca¤›m›z bir liman de¤ildir.
Ülkemizde futbolun gerçe¤inden bir fley kalmayacak bizlere.
Sevginin dili geçerli de¤il art›k.
Resim sergilerinin de¤er bulmad›¤›, kitap satan
dükkanlar›n sinek avlad›¤› bir düzende futbolun dili
de, resimleri de en gerçek haliyle karfl›m›zda duruyor.
Hepimiz bir oyunun içindeyiz.
Herkes kendi gerçeklerinin yadigar›.
O yüzden, gerçek bir adalet ve sportmenlik futbolumuzda egemen olamayacak.
O yüzden herkes kendinde olmayan› baflkas›nda
arayacak.
Hiç kimse buralara yaln›z gelmedi. Hiç kimse!.
Sayg›lar›mla.
Göremedikçe ba¤lan›r, uzaklaflt›kça yak›nlafl›rs›n›z.
Anlars›n›z ki bir çaresiz aflkt›r bu.
Ne onunla , ne onsuz.
Hem kollar›nda ölmek, hem kuca¤›nda gömülmek arzusu, hem de ne olacak kuflkusu.
Böyle sevemezsiniz, terk de edemezsiniz.
Sürünür gidersiniz.
Neslihan Yi¤it 3. oldu
AVRUPA Gençler Badminton fiampiyonas› tek
kad›nlar yar› final maç›nda Neslihan Yi¤it, Danimarkal› Line Kjaersfeldt'e 2-0 yenilerek 3'üncü oldu. ASK‹
Spor Salonu'nda düzenlenen flampiyonada milli
sporcu Neslihan Yi¤it, yar› final maç›nda Danimarkal› Line Kjaersfeldt ile karfl›laflt›. Maça kötü bafllayan
Yi¤it, teknik
molaya 11-4
geride girdi.
Rakibi karfl›s›nda etkili
olamayan
milli badmintoncu, ilk seti
21-14 kaybetti. Karfl›l›kl› say›larla bafllayan ikinci setin teknik molas›na Kjaersfeldt'in 11-5'lik üstünlü¤üyle geçildi. Konsantrasyon sorunu yaflayan Yi¤it, ikinci seti 21-8, maç› da 20 kaybederek flampiyonay› üçüncü tamamlad›.
Gazetemize bir ödülde
Badminton’dan
BALKAN 17 Yafl Alt› Badminton fiampiyonas›
bireysel müsabakalar›n› yak›ndan takip eden, Gazetemizin Yaz› ‹flleri Müdürü Muzaffer Batumlu'ya
ödü lü n ü Tü r k iye
Badminton Federasyonu Baflkan›
Murat Özmekik,
verdi. Özmekik,
yapt›¤› k›sa ko nuflmada gazetemizin badminton
branfl›na göster di¤i ilgiden dolay›
çok mutlu olduklar›n› ifade etti.
Karateciler madalyaya doydu
FIFA U20 Dünya Kupas›
kura çekimi yap›ld›
T Ü R K ‹ Y E’de 21 Haziran-13 Temmuz 2013 tarihleri aras›nda
düzenlenecek ve birçok gelece¤in y›ld›z›n›n yer alaca¤›
FIFA U20 Dünya Kupas›'n›n
kura çekimi The Grand Tarabya Hotel'de gerçeklefltirildi. Ay-y›ld›zl› ekibimiz El
Salvador, Kolombiya ve
Avustralya'n›n bulundu¤u C
Grubu'nda yer ald›.
Kura çekimine FIFA Asbaflkan› ve FIFA U20 Dünya Kupas› Organizasyon Komitesi Baflkan›
Jim Boyce, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, Türkiye
Futbol Federasyonu Baflkan›
Y›ld›r›m Demirören ve yönetimi, finalist tak›mlar›n delegasyonlar› ile FIFA ve Yerel
Organizasyon Komitesi yetkilileri ve çok say›da davetli kat›ld›.
SON iki y›lda uluslararas› yar›flmalarda Türkiye'ye en fazla madalya kazand›ran branfl olarak öne ç›kan karatede baflar›l› sonuçlar arka arkaya geliyor. Avrupa fiampiyonas› ve Akdeniz
Oyunlar›'na haz›rlanan karateciler hafta sonunda üç farkl› ülkede tata m iye ç ›k t›. B o sn a -H e r sek'te düzenlenen geleneksel Aliya ‹zzetbegoviç
Karate Turnuvas›'na genç
bir tak›mla kat›lan Türkiye, organizasyondan iki
alt›n, bir gümüfl ve dört
bronz madalya ile döndü.
Saraybosna'da düzenlenen turnuvada erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur
ve 84 kiloda Emre
‹pek zorlu rakiplerin i g e ç e r e k a lt ›n
m a d a lya ya u la flt ›.
Bayanlar kumite 61
kiloda Hiranur Saruhan da finalde yenilerek gümüfl madalya ald›.
Bosna-Hersek'te bayanlar
kumite 55 kiloda Sena Akkurt, erkekler
kumite 75 kiloda U¤ur Aktafl ve +84
kiloda Hakan Yerebakan da üçüncülük kürsüsüne ç›kt›. Genç isimlerden
oluflan erkek ve bayan kumite tak›mlar› da üçüncü olarak bronz madalya kazanmay› baflard›.
KIZLAR, BASEL'DE
RAK‹P TANIMADI
Avrupa fiampiyonu ve
dünya üçüncüsü Bayan
Kumita Tak›m›, Basel'de
düzenlenen dörtlü turnuvada ‹sviçre, Hollanda ve Almanya'y› geçerek flampiyon oldu. Serap Özçelik, Tuba Yenen,
Meltem Hocao¤lu
ve Hilal Gök'ten
oluflan tak›m üç rakibini de yenerek
grup maçlar›n› ilk
s›rada bitirdi. Grup
ikincisi Almanya ile
finalde bir kez daha
karfl›laflan Türkiye bu
maç› 3-0 kazanarak zirveye
ç›kt›. fiampiyon k›zlara madalyalar›n›
organizasyon için ‹sviçre'ye giden Türkiye Karate Federasyonu Baflkan› Esat
Delihasan takt›. ‹spanya'da düzenlenen ve bireysel mücadelenin aç›k s›klette yap›ld›¤› turnuvada iki Türk kara-
teci tüm rakiplerini geride b›rakarak finale ç›kt›. Finalde Aykut Usda'y› ma¤lup eden Yaser fiahintekin, turnuvada
bireysel kategori flampiyonlu¤unu kazand›. Erkek kumite tak›m› ise üçüncü
olarak bronz madalya kazand›.
Madalya makinesi Belk›s
K›talararas› Bo¤aziçi
yar›fllar› 7 Temmuz'da
T Ü R K ‹ Y E Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) taraf›ndan bu y›l 25'incisi düzenlenecek K›talararas› Bo¤aziçi Yar›fllar›, 7 Temmuz’da yap›lacak. TMOK'tan
yap›lan aç›klamada, ilki 1989 y›l›nda
gerçeklefltirilen yar›fllar›n her y›l artan bir
ilgiyle devam etti¤i belirtildi. Aç›klamada, "Uluslararas› Olimpiyat Komitesi'nin
himayesinde ve 'herkes için spor' slogan›-
na uygun olarak düzenlenen yar›fllar, bu
sene 25. y›l›nda, 7 Temmuz Pazar günü
yap›lacak" ifadesine yer verildi.
"2 K›ta 1 Yar›fl" slogan›yla yap›lacak
yar›flta yüzücülerin, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Adana seçmeleri sonucunda belirlenece¤i, internet üzerinden yap›lacak
baflvurular›n 15 Nisan Pazartesi günü sona erece¤i aktar›ld›.
SAMSUN'da geçen ay yap›lan Grand Prix Judo Turnuvas›'n›n son gününde +78 kiloda tatamiye ç›kan Belk›s Zehra Kaya,
finalde Alman rakibini yenerek alt›n madalya kazand›. Baflar›l› sporcumuz, “Bunun arkas› Avrupa, Dünya
fiampiyonalar›nda yine alt›n madalyalar
olarak gelecek” diye konufltu.
BU UZUN SOLUKLU B‹R MARATON
Türkiye Judo Federasyonu Baflkan› Fatih
Uysal, spor organizasyonlar›ndaki baflar›lar›n›n zamanla sportif sonuçlara da yans›yaca¤›n› belirterek, “Dört y›l boyunca Samsun'da
yap›lacak olan Grand Prix'de sporcular›m›z geliflerek baflar›y› yakalayacak” dedi.
Gökhan Saki fiampiyon...
DÜNYA Kick Boks fiampiyonlar
Ligi f›rt›nas›n› ‹stanbul'da estiren
“Glory6 ‹stanbul” için 16 ülkeden gelen 32 ünlü ve güçlü kick boksçu, 6
Nisan gecesi, Ülker Sports Arena'dan
nefes nefese mücadele etti. Dünya s›ralamas›nda ikinci olan Daniel Ghita
ve üçüncü s›rada bulunan Gökhan Saki aras›nda çok çekiflmeli bir karfl›lafl-
ma gerçekleflti. Dünya tarihinde,
1970'lerde efsane bir mücadele olarak
kay›tlara geçen Muhammed Ali Clay
- Joe Frazier Dünya fiampiyonluk
maç› mücadelesine benzetilen karfl›laflmada Türkiye için mücadele eden
Gökhan Saki, Türkiye bayra¤› ile alk›fllarla s›kt›¤› ringte rakibi Romanyal› rakibi Daniel Ghita'y› yendi.