Sanat ve Tasarım Fakültesi - [email protected]

Transkript

Sanat ve Tasarım Fakültesi - [email protected]
T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
2016
ÖZEL YETENEK SINAVI
KILAVUZU
1
TEMEL İLKE VE KURALLAR
2016-2017 Öğretim yılı Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne Özel Yetenek sınavı
ile alınacak öğrencilerin sınavları,iki basamaklı olarak yapılacaktır.
Adaylar Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak Sanat ve Tasarım Fakültesi
programlarından sadece birine tercih yapabileceklerdir.
Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer almaktadır. Başvuru
formunu teslim ettikten sonra, kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kılavuzu
İNTERNET üzerinden takip ediniz.
sınava girecek adaylar:
23 Temmuz 2016 gününden itibaren yetenek.gazi.edu.tr ağ adresinden T.C. Kimlik
Numaraları ile sınav günü, yeri ve saatini öğrenebileceklerdir. Aday açıklanan gün, saat ve
yerde sınava girmek zorundadır. Aksi takdirde aday sınav hakkını kaybedecektir. Mazeretler
geçerli değildir.
Adaylar sınav süresince sınava giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı özel kimlik belgelerini de
yanlarında taşımak zorundadırlar. Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport bu belgeler
dışındaki belgeler kabul edilmeyecek ve adaylar sınava alınmayacaklardır) olmayan ve sınav
kimlik kartlarını kaybeden adaylar sınavlara alınmazlar.
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ KONTENJANLARI VE PROGRAMLARA
BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKEN EN AZ YGS PUANLARI
Program adı
Kontenjan +
Yabancı uyruklu
El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel Sanatlar
Grafik Tasarımı
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Moda Tasarımı
Tekstil Tasarımı
24 + 4
24 + 4
24
24 + 4
24 + 4
28 + 4 +1(KKTC)
24 + 4
YGS puan
türlerinden
herhangi
birinden en
az
220
275
220
250
220
220
220
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile herhangi bir yükseköğretim
programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavına
katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
Özel Yetenek Sınavı 28 Temmuz 2016 Perşembe günü Gazi Eğitim Fakültesi F Blok
dersliklerinde saat 09:00’da başlayacaktır.
2
SINAV
El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel Sanatlar, Grafik Tasarımı,
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı
Bölümlerini tercih eden adaylar 28 Temmuz 2016 saat:09:00-10:30 Canlı
Model’den Desen ve 10:40-12:10 saatleri arasında İmgesel Tasarım Sınavı’nda
verilen resim kağıdına çizim yapacaklardır.
Sınav, “Canlı Modelden Desen”,“İmgesel Tasarım” olmak üzere iki basamaktan
oluşmaktadır. Sınavın her iki basamağında da adaylar toplu halde sınava alınacaktır.
Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Mazeretler geçerli değildir.
Adaylara resim kâğıdı sınav görevlileri tarafından dağıtılacaktır. Adayların sınav
sırasında yanlarında getirecekleri gereçler bu kılavuzda ayrıca belirtilmiştir. Adaylar
sınav kâğıtlarının üzerinde bulunan bilgileri tükenmez kalem ile eksiksiz olarak
dolduracak ve imza için ayrılan yeri imzalayacaklardır.
1.Canlı Modelden Desen Çalışması:
Sanat ve Tasarım Fakültesinin Tüm Programlar için ortak yapılır. Sınavın bu
bölümünde adaylar kendisine verilen 50x70 cm resim kağıdının yarısına “insan
figüründen bakarak desen” sınavına tabi tutulur. Bu sınavda, aday öğrenciye,
doğru görebilmesi ve gördüğünü optik görsel değerlere uygun şekilde
ilişkilendirebilmesine yönelik bir çalışma yaptırılır. Desen sınavı süresi 90 dakika
olup, her 30 dakikada modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir. Verilen
aralar sınav süresine dahildir.
2.İmgesel Tasarım Çalışması:.
Adaylar Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde, her programın (El
Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel Sanatlar, Grafik Tasarımı,
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı)
özelliğine göre jüri tarafından belirlenen bir konuda sınav kağıdının diğer yarısına
adayın yaratıcılık gücünü ve tasarım ilke ve prensiplerini kullanma
yeteneğini sınayan bir sınava tabi tutulur . Sınav süresi 90 dakikadır.
DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME
Değerlendirme, Canlı Modelden Desen Çalışması, İmgesel Tasarım Çalışmasından
alınan puanlar ile YGS puanı ve ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarından elde
edilecektir.
Adayların yaptıkları çalışmaları, 5 (beş) kişiden oluşan jüri üyeleri bağımsız olarak
değerlendirecek ve her çalışma için 100 üzerinden puan verilecektir. Canlı model
desen ve imgesel tasarım çalışması bölümlerinin her birinden bir adaya 5 (beş) jüri
üyesi tarafından verilen puanların ortalaması alınacak ve bu ortalama adayın o
bölümdeki puanını oluşturacaktır.
3
Canlı modelden desen çalışması puanının %50’si ve imgesel tasarım çalışması
puanının %50‘sinin, toplamı 49,5 puanın aşağısı olanlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
(Canlı Modelden Desen Çalışması sonunda ikinci basamak sınavına girmeyen
adayların sınavları değerlendirilmeye alınmayacaktır.)
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puanın belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2016-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce
ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her
aday için ÖYSP Standart Puanı ve Yerleştirme Puanı; 2016 ÖSYS Kılavuzunun 26.
Ve 27. Sayfalarında yer alan formüllerle hesaplanacaktır.
Yerleştirme puanına göre yapılacak yerleştirme işleminde YP' si yüksek olan adaya
öncelik verilecektir. YP ' lerin eşit olması durumunda YGS puanı yüksek olan aday
sıralamada üstte yer alır. Asil listelerde ismi bulunup belirlenen süre içinde kayıt
yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder. Yerlerine yedek listeden puan olarak en üst
sıradan başlayarak yedek adaylar alınır
ÖNEMLİ UYARI
2016 Özel Yetenek Sınavında başarılı olmanız her şeyden önce bu sınav
kılavuzunda belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle elinizdeki
kılavuzu dikkatle okuyunuz. Başvuru belgesi formlarını doğru olarak doldurunuz.
Sınava girecek adaylar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
 Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple
olursa olsun, (rapor dâhil) ayrıca sınava alınmayacaktır.
 Özel Yetenek Sınavlarının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu gerekli
görülen değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Sınavlarda kullanılan araç-gereç ve
cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, komisyon kararı ile
ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan
edilecektir.
 Özel Yetenek Sınavları, iki basamaklı tek bir sınav şeklinde yapılır. Birinci
basamak sınavına girmeyen veya giremeyen adaylar, diğer basamak sınavına
alınmazlar. Adaylar her iki sınava da katılmak zorundadır. Aksi halde
değerlendirmeye esas puanı hesaplanmayacaktır. Sınavı terk eden adaylar
için de aynı işlem uygulanır. Aday, sınavlarda verilen haklardan başka bir hak
talep edemez.
 Alandan gelip diplomasını ibraz etmeyen adaylar alan dışından müracaat
eden adaylarla aynı değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Bu belgeyi
sınavlardan sonra ibraz eden adayların, bu durumu değerlendirmeye
alınmayacaktır (Alan dışı gibi değerlendirilecektir).
4
 Yerleştirme puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların YGS’den
aldıkları YGS puanların ve OBP puanının hangisi en yüksek ise, o puan
adayın YGS ve OBP puanı olarak işlem görecektir.
 Yerleştirme puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların YGS’den
aldıkları YGS puanların puanının hangisi en yüksek ise, o puan adayın YGS
puanı olarak işlem görecektir.
 Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en yüksek
olan adaya öncelik tanınacaktır.
 Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu
tür girişimde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır ve haklarında savcılık
nezdinde suç duyurusunda bulunulur.
 Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin kayıt
işleminden önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat,
yanıltıcı beyan vb. durumlarının tespiti halinde, bu adayların sınavları ve sınav
sonuçları geçersiz sayılarak iptal edilir. Kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile
işlemleri geçersiz sayılır ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
 Sınavları kazanan adayların, başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında
adaylardan istenecektir.

Cep telefonu yanında olan aday sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır.
Adayların sınava gelirken getirmesi gereken gereçler:
-50x 35 cm boyutlarında resim altlığı,
-Kıskaç veya mandal,
- Resim kalemi, yumuşak silgi ve kalemtıraş.
NOT: Sınav ile ilgili her türlü itirazlar sonuçların ilan tarihinden itibaren yedi (7)
gün içerisinde Rektörlükçe belirlenen hesaba 20 TL yatırılarak, banka dekontu
ile birlikte Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yazılı olarak
yapılacaktır.
Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda
belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme
yapılacaktır. Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolar ve
www.gazi.edu.tr ağ adresinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan
edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır. Yedek listedeki
adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde
yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri
açısından son derece önemlidir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
Yabancı uyruklu adaylar Gazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen ulusal veya
uluslararası sınav sonuçlarıyla Gazi Üniversitesine başvurabilir. Adaylar başvuru
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı yabancı uyruklu öğrenciler biriminden bu koşulları
öğrenebilecek ve başvuru için ilgili birime yönlendirilecektir.
5
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇİN ALANDAN KABUL EDİLECEK ORTAÖĞRETİM
ALAN VE KODLARI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ
ALANLAR VE KODLARI
EL SANATLARI BÖLÜMÜ
6012 EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
5,6,1,2,4,3, dalı yok
6004 AYAKKABI VE SARACİYE
TEKNOLOJİSİ
6018 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
6047 SANAT VE TASARIM
4,3
DAL NO
101
3, dalı yok
GELENEKSEL TÜRK SANATLARIBÖLÜMÜ
6012 EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
5,1,
6019 GRAFİK VE FOTOĞRAF
3,101
6038 MOBİLYA VE İÇ TASARIMI
3
6047 SANAT VE TASARIM
3, 1, 2, dalı yok
6048 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
dalı yok, 1,7,9
6052 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
12
GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ
6019 GRAFİK VE FOTOĞRAF
4,2,1,3,101
6048 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
Dalı yok, 3,6,1,10,4,5,2,7,9
6012 EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
5,1
6052 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
14,12,8
6047 SANAT VE TASARIM
1,2,3
6046 SANAT (KONSERVATUVARGÜZEL SANATLAR LİSESİ)
6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ
102,106
6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEK.
Dalı yok, 1,2,4,3
6018 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Dalı yok, 3,6,2,8,101,104,5,4,1,7,9,10,103,102
6027 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
10,7,20
6031 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
Dalı yok, 2
6038 MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASAR.
Dalı yok,5,2,4,3,1
6041 MÜZİK ALETLERİ YAPIMI
Dalı yok,3,1,2,4
Dalı yok, 6,5,4,3,101,7,2,1
6
6043 PLASTİK TEKNOLOJİSİ
Dalı yok,1,2
6051 TASARIM TEKNOLOJİLERİ
1
GRAFİK TASARIMIBÖLÜMÜ
6019 GRAFİK VE FOTOĞRAF
1,3,101,2,4,dalı yok
KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMIBÖLÜMÜ
6031 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
2,dalı yok
6048 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
3,5,4
MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
6018 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
3,6,2,8,101,5,4,1,7,9,103,102
TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
6052 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
12,13,14,17,2,15,4,16,1,19,10,8,20,9,5,6,18,3,11
6012 EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
5,6,1,2,4,3,
6018 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
104,103,102
7

Benzer belgeler

Özel Yetenek Sınav Klavuzu için tıklayınız

Özel Yetenek Sınav Klavuzu için tıklayınız yerleştirilir. Sıralama esnasında bölüm kontenjanın iki katı aday yedek olarak belirlenir. (5) Bir önceki yıl ÖSYS’de YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programın...

Detaylı

tc ağrı ibrahim çeçen üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu

tc ağrı ibrahim çeçen üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu Madde 11 – Sınavların yapılış şekli ve aşamaları her yıl güncellenerek Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda ayrıntılı olarak belirlenir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, ÖSYM’nin ilgili yıla ait kı...

Detaylı