MASTERTILE 93 (FLEKSMÖRTEL).

Transkript

MASTERTILE 93 (FLEKSMÖRTEL).
FLEKSMÖRTEL®
Mastertile® 93 Flex
Çimento Esasl›, Polimer Takviyeli, Esnek ve Yüksek Performansl› Seramik ve Granit
Yap›flt›r›c›s›
Tan›m›
FLEKSMÖRTEL ® , çimento esasl›, polimer
takviyeli, seramik, granit, mermer, do¤al tafl, cam
mozaik ve pres tu¤lalar›n yap›flt›r›lmas›nda
kullan›lan, yüksek stabilite ve performansa sahip
esnek yap›flt›r›c›d›r.
TS 11140 EN 12004 - C2T s›n›f›na uygundur.
C2= ‹lave özellikleri gelifltirilmifl çimento esasl›
yap›flt›r›c›, T= Kayma özelli¤i azalt›lm›fl
yüzeylerin Astar A® ile astarlanmas›ndan sonra,
üzerine seramik, granit, mermer, do¤al tafl ve
cam mozaiklerin yap›flt›r›lmas›nda,
Yüzme havuzu, su deposu, banyo vb. ›slak
hacimlerde, yerden ›s›tmal› zeminlerde, ›s›tmal›
havuzlarda, termal havuzlarda, k›fl›n suyu
boflalt›lmayan yüzme havuzlar›nda,
So¤uk hava depolar›n›n duvar ve döfleme
kaplamalar›nda,
Binalar›n d›fl cephelerinde seramik ve
granit yap›flt›rma ifllerinde, tadilat ve onar›mda,
seramik üzerine seramik yap›flt›rma ifllerinde
mükemmel sonuç verir.
Kullan›m Yerleri
Avantajlar›
‹ç - d›fl mekanlarda, düfley ve yatay
uygulamalarda,
Seramik, granit, mermer, do¤al tafl, cam mozaik
ve pres tu¤lalar›n, s›cakl›k farkl›l›klar›na maruz
çimento esasl› yüzeylere yap›flt›r›lmas›nda,
Alç›-kartonplak, alç›-s›va, ›s› izolasyon plakalar›,
gazbeton gibi s›cakl›k de¤ifliminden etkilenen
Kolay haz›rlan›r ve uygulan›r.
‹flleme süresi uzundur.
Düfley uygulamalarda kayma yapmaz.
Donma - çözünme döngüsüne dayan›kl›d›r.
S›cakl›k farkl›l›klar›ndan do¤an gerilmelere ve
titreflimlere dayan›kl›d›r.
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
Renk
Çekmede Yap›flma Dayan›m›
Derz Dolgu Süresi
Uygulama Kal›nl›¤›
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Olgunlaflt›rma Süresi
Kullanma Süresi
Aç›k Bekletme Süresi
Kayma (mm)
Islanabilirlik
Üzerinde Yürünebilme Süresi
Trafi¤e Açma Süresi
Mineral dolgular, sentetik katk›lar, toz polimer ve özel çimento içerir.
Gri - Beyaz
WK
≥ 1,00 N/mm2 (28 gün)
24 saat
Maks. 8 mm
+5°C +25°C
-20°C +80°C
3 - 5 dakika
2 saat
20 dakika
Yok
Minimum %90
24 saat
3 gün
Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreyi k›salt›r, düflük s›cakl›klar süreyi uzat›r.
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
FLEKSMÖRTEL®
Mastertile® 93 Flex
Uygulama Prosedürü
Kar›fl›m Oranlar›
Yüzey Haz›rl›¤›
FLEKSMÖRTEL®
Uygulama yüzeyinin sa¤lam, kuru, tafl›y›c›, tozsuz
ve temiz, ayn› zamanda terazisinde olmas›na
dikkat edilmelidir. Yüzey, aderans› zay›flatacak
her türlü ya¤, gres, pas ve parafin kal›nt›lar›ndan
iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevflek parçac›klar
olmamal›d›r. 5 ila 20 mm derinli¤indeki bozuk
yüzeyler, iki gün önceden Emaco® S88 C tamir
harçlar› ile tamir edilmelidir. Uygulanacak yüzeyin
s›cakl›¤› +25°C’nin üstünde ise yüzey
nemlendirilmelidir.
Kar›fl›m Suyu Miktar›
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u
Alç› Esasl› Yüzeyler
Emicili¤i yüksek alç›-kartonplak, alç›-s›va,
gazbeton, kireçli s›va ve sunta üzerine
ASTAR A®, birinci katta 1/1 oran›nda su ile
inceltilerek, ikinci katta ise konsantre olarak
uygulan›r. ASTAR A® uygulamas›ndan 24 saat
sonra yap›flt›rma ifllemine geçilebilir.
Ahflap Yonga Esasl› Yüzeyler (Osb ve Yonga
Levhalar)
Ahflap yonga levhalar maksimum %10 nem
içermelidir. Zeminlere uygulanan ahflap yonga
levha (V100) minimum 25 mm, duvarlara
uygulanan ise 19 mm olmal›d›r. Levhalar yüzeye
30 cm aral›klar ile vidalanmal›d›r. Kenar birleflimi
en az 8 mm geniflli¤inde olmal›d›r. Yongalar›n
birleflim yerlerinde yiv aç›larak Sonolastic® NP1
doldurulmal›d›r. Ahflap yonga levhalar, kuru
ortamlarda ise Astar 303® ile astarlanmal›d›r.
E¤er levhalar neme maruz kalan yerlerde ise (d›fl
cephe), Yapfleks® 306 veya Thoroseal® FX
100 iki kat ve file takviyeli olarak uygulanmal›d›r.
Kar›flt›rma
Uygun su miktar›, bir ölçek yard›m›yla temiz
kar›flt›rma kab›na boflalt›l›r. FLEKSMÖRTEL®,
yavafl yavafl ilave edilerek 400 - 600 devir/dk’l›k
bir kar›flt›r›c› ile 3 - 5 dakika, üniform ve topaks›z
bir kar›fl›m elde edilinceye kadar kar›flt›r›l›r. Yaklafl›k
3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye
kar›flt›r›ld›ktan sonra malzeme kullan›ma haz›r hale
gelir.
1 kg
25 kg
toz için
torba için
~0,28 litre
~7,00 litre
~1,57 kg/litre
Uygulama Yöntemi
Malan›n düz taraf› ile uygulama yüzeyine 1 mm
kal›nl›¤›nda FLEKSMÖRTEL® tabakas› tatbik
edilir. Aç›k bekletme süresi olan 20 dakika içinde
kaplanabilecek büyüklükteki alana
FLEKSMÖRTEL®, malan›n diflli taraf› ile üniform
kal›nl›k elde edilecek flekilde tek yönde çekilir.
Kal›nl›klar› farkl› seramiklerin veya granitlerin
yap›flt›r›lmas›nda, uygulama yüzeyindeki
bozukluklar› kapatmak amac›yla, her serami¤in
ya da granitin alt›na 1 mm kal›nl›¤›nda harç
sürülmesi önerilir. Seramikleri veya granitleri yerine
uygularken FLEKSMÖRTEL®’e tamamen temas
etmelerini sa¤lamak için, seramik ya da granit,
harc›n içinde yüzdürülür. Uygun seramik veya
granit ebad›na göre tavsiye edilen derz aral›¤›
b›rak›larak uygulama tamamlan›r.
B›rak›lan derz aral›klar›n›n doldurulmas› için YKS
derz dolgular› kullan›lmal›d›r. Derzlerin
fugalanmas›na yaklafl›k 24 saat sonra geçilebilir.
Tavsiye Edilen Derz Geniflli¤i
5 x 5 cm'ye kadar
15 x 15 cm'ye kadar
15 x 15 cm üstü
3 mm
4 mm
6 - 8 mm
Tavsiye Edilen Tarak Difli Boyutlar›
Seramik
Boyutlar›
15 cm x 15 cm'ye kadar
30 cm x 30 cm'ye kadar
30 cm x 30 cm'den büyük
Seramik
Harç
Tara¤›
Yataklama
Difl Boyutlar› Kal›nl›¤›
6 mm
8 mm
10 mm
~2 - 3 mm
~3 mm
~4 mm
Yap›flt›r›c›n›n Kullan›labilirlik Testi (Aç›k
Bekletme Süresi)
Uygulama yap›lm›fl yüzey üzerindeki yap›flt›r›c›ya
parmaklar bast›r›l›r. Yap›flt›r›c› parmaklara
FLEKSMÖRTEL®
Mastertile® 93 Flex
bulafl›yorsa, seramik veya granitlerin uygulanmas›na
devam edilir. Parmaklar temiz kal›yorsa,
yap›flt›r›c›n›n uygulama süresi geçmifl demektir.
Bu durumda yap›flt›r›c› yüzeyden kaz›nmal›, yeni
yap›flt›r›c› uygulanmal›d›r.
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.
Sarfiyat
FLEKSMÖRTEL
Kar›fl›m
Yo¤unlu¤u
(kg/litre)
1 mm/m2
Toz Sarfiyat
(kg)
Kar›fl›m Suyu
Miktar›
(litre)
25 kg
1,57
1,23
~7,00
®
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
FLEKSMÖRTEL® uygulamas›nda, ortam ve
yüzey s›cakl›¤› +5°C'nin alt›nda ya da +25°C’nin
üzerinde ise, uygun s›cakl›klar beklenmelidir.
Ayr›ca afl›r› s›cak, ya¤›fll› veya rüzgarl› havalarda
da uygulama yap›lmamal›d›r.
Kurumaya bafllam›fl FLEKSMÖRTEL ®
kar›fl›m›na kesinlikle su ve yeni malzeme ilave
edilmemelidir.
Su emmesi yüksek olan seramikler, uygulama
öncesinde suya doyurulmal›d›r.
FLEKSMÖRTEL®‘in yay›l› kal›nl›¤› 8 mm'yi
geçmemelidir. (min. 3 mm)
D›fl yüzey uygulamalar›nda, kaplanm›fl yüzeyin
ilk 24 saat afl›r› günefl ›fl›¤›, rüzgar, don ve
ya¤murdan korunmas› gereklidir.
Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. FLEKSMÖRTEL ®
sertlefltikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden
temizlenebilir.
Ambalaj
25 kg'l›k polietilen takviyeli kraft torba
Depolama
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
Seramik Tara¤› Difl Boyutlar›
ve Sarfiyatlar (kg/m2)
6 mm
8 mm
10 mm
3,68
4,91
6,13
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca
kapat›larak uygun depolama koflullar›nda
saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r.
Güvenlik Önlemleri
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
Sorumluluk
Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik döküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006