ıntroductıon to mıcrocomputers - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Transkript

ıntroductıon to mıcrocomputers - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
DERS BİLGİ FORMU
Ders Kodu
Ders Adı
152116008
INTRODUCTION TO MICROCOMPUTERS
Yarıyıl
Bahar
Teorik Saat
3
Uygulama Saat
0
Kredi
3
AKTS Kredisi
5
Kredi Dağılımı (Kredisiz Derslerde Haftalık Saat Dağılımı)
Mat. ve Temel Bil.
Mühendislik
Genel Eğitim
İnsanbilim
0
3
0
0
Değerlendirme
Sınav Türü
Yazılı
Yazılı
Sınav Adı
Ara Sınav 1
Ara Sınav 2
Ek Sınav 1
Ek Sınav 2
Ek Sınav 3
Ek Sınav 4
Ek Sınav 5
Ek Sınav 6
Ek Sınav 7
Ek Sınav 8
Yarıyıl Sonu Sınavı
Mazeret Sınavı
Yazılı
Sözlü
Ders Tipi
Zorunlu
Tasarım Ağırlıklı
Evet
Sınav Ağırlığı (%)
30
30
40
Ön Koşullar
Kısa İçerik
Amaçlar
Meslek
Eğitimine
Katkısı
Öğrenim
Çıktıları
Temel Ders
Kitabı
Yardımcı
Kaynaklar
Gerekli Araç
ve Gereçler
Mikrobilgisayar mimarisine giriş, Intel 8085MPU yapısı, Bellek tipleri, Bellek kodçözücü
devreleri, I/O kodçözücü devreleri, Yazılım ve Intel 8085 komut seti, Yığın bellek kullanımı,
İşkesme yapısı, Paralel ve seri haberleşmede kullanılan çevre elemanları
Derste 8-bitlik mikro işlemcilere ait temel yapılar öğretilmektedir. Bu konuları kavrayan
öğrenci üst seviyedeki mikroişlemcileri ve mikrodenetleyicileri öğrenmekte zorluk
çekmeyecektir.
Bu dersten başarılı bir öğrenci 8085 mikroişlemcisi içeren küçük boyuttaki sistemleri analiz
edebilecek ve verilen özellikleri, elemanları içeren bir mikroişlemcili sistemi
tasarlayabilecek ve sisteme ait firmware’i yazabilecektir.
Dersi özümseyen bir öğrenci 8085 mikroişlemcili küçük ölçekli bir sitemi tasarlama becerisi
kazanmaktadır.
Microprocessor Architecture, Programming, and Application with 8085
Ramesh S. Goankar, Prentice Hall Publishing Company, 2002
Microprocessor/Hardware Interfacing and Applications
Barry B. Brey, Charles E. Merrill Publishing Company, 1884
8085 simülator
Ders Bilgi Formu
152116008 INTRODUCTION TO MICROCOMPUTERS
1/3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
Haftalık Plan
İçerik
Mikroişlemcilere Giriş, Mikroişlemcideki temel birimler, Bellek, MPU, I/O
Bellek tipleri ve bellek IC bacakları ve görevleri, 8085 mimarisi, 8085 IC’nin bacak isimleri ve
bu bacakların görevleri
Çeşitli kapasitelere sahip bellek entegrelerinden oluşan fiziksel mikroişlemci belleğinin MPU ile
bağdaştırılması, Kodçözücü IC yardımıyla bellek kodçözücü tasarımı ve buna ait detaylı
örnekler.
PROM bellek kullanılarak bellek kodçözücü tasarımı ve bu konuya ait detaylı örnekler.
Tam olarak belirlenmemiş bellek kod çözücü tasarımı ve bu tip bellek kodçözücü devrelerin tam
olarak belirlenmiş bellek kodçözücü devrelerle sistem program yazımı ve maliyet açısında
karşılaştırılması. I/O kodçözücü devreler, Bellek haritalı I/O kodçözücü
1. Ara Sınav Haftası
Sistem programı hazırlanması sırasında yapılan işler, Assembler derleyicinin görevi, Assembler
derleyici direktifleri, 8085 komut setine ait komutların açıklanması. Gerekli örnekler..
Assembler dilinde altprogram kullanımı, Altprogram ve yığın belleği kullanan diğer komutların
yığın belleği nasıl kullandığının açıklanması. Yığın bellek kullanımının sistem programlarında
sık sık kullanılan örnek delay (geçikme) programları yardımıyla de
8085’deki işkesme yapısı, işkesme ile ilgili 8085 bacakları, İşkesme ile ilgili komutlar, İşkesme
yapısının bir diyagram yardımıyla detaylı açıklaması..
8085 işkesme yapısının örnek bir veya iki sistem programı yardımıyla detaylı olarak
açıklanması, INT ve INTA bacakları yardımıyla basit bir devre kullanılarak fazladan sekiz (pratik
olarak yedi) işkesme bacağının elde edilmesi (RST0,…..RST7 konutlarının d
2. Ara Sınav Haftası
Mikroişlemcili sistemlerde paralel haberleşme, 8255 PIA entegre devresinin detaylı
incelenmesi, Çeşitli modlardaki kullanımını detaylı programlar yardımıyla anlatımı, 8155 PIA
entegresinin incelenmesi.
Mikroişlemcili sistemlerde seri haberleşme, 8251 USART entegresinin detaylı incelenmesi,
8251’in senkron ve asenkron moda kullanımının detaylı programlar üzerinde anlatımı
Sık kullanılan VDU’lar, Yedi parçalı gösterge kullanımı, 2x16 karakter bazlı LCD kullanımı, Bu
göstergelere ait örnek programların incelenmesi.
Yarıyıl Sonu Sınavı
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Program Çıktısı
Bilgisayar mühendisliği, matematik ve fen bilimleri ile ilgili konularında yeterli bilgi
birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini
modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
Bilgisayar mühendisliğinde karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama,
formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçme ve uygulama becerisi.
Modern tasarım yöntemlerini kullanarak karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü
gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde
tasarlama becerisi.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme,
seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için test yöntemleri tasarlama,
uygulama, analiz ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel
çalışma becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Ders Bilgi Formu
152116008 INTRODUCTION TO MICROCOMPUTERS
Katkı Düzeyi
2 Az
4 Çok
2 Az
3 Orta
1 Yok
1 Yok
1 Yok
1 Yok
2/3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
9
10
11
Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilinci
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar
hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve
güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik
çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Dersi Veren Öğretim Üyesi
İmza
Ders Bilgi Formu
152116008 INTRODUCTION TO MICROCOMPUTERS
1 Yok
1 Yok
1 Yok
Tarih
3/3

Benzer belgeler

physıcs ı - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

physıcs ı - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Modern tasarım yöntemlerini kullanarak karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi. Mühendislik uy...

Detaylı