Slayt 1 - Utikad

Transkript

Slayt 1 - Utikad
TÜRK LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ
DEĞERLENDĠRMESĠ
29 Mayıs 2012
Hyatt Otel - Taksim
UTĠKAD – TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri
Kuruluş: 1986
Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi Olan STK
400‟e varan üye firma ile 50.000‟e ulaşan doğrudan personel istihdamı
Türkiye‟de:
•
•
•
•
Havayolu taşımacılığının % 95‟i,
Karayolu taşımacılığının % 73‟ü,
Denizyolu taşımacılığının % 60‟ı,
Demiryolu taşımacılığının % 20‟si
UTİKAD üyeleri tarafından organize ediliyor.
UTĠKAD’ın MĠSYONU
Türkiye‟de ülke içi ve ülke dışına yönelik
 kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin,
 depolama, envanter, ambalajlama, malzeme idaresi gibi lojistik hizmetlerinin,
 tüm taşımacılık ve lojistik operasyonlarına yönelik
• organizatörlük,
• acentalık,
• işletmecilik,
• sistem yöneticiliği,
• danışmanlık
ve benzeri işlerin geliştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak.
2011 SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ
LOJĠSTĠK – Tanım
The Council of Logistics Management:






Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere:
her türlü ürünün,
servis hizmetinin ve bilgi akışının,
başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadarki
tedarik zinciri içindeki hareketinin
etkili ve verimli bir şekilde
 planlanması,
 uygulanması,
 taşınması,
 depolanması
 ve kontrol altında tutulmasıdır.
RAKAMLARLA TÜRKĠYE LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ
Firma Sayısı
İstihdam Sayısı
Sektör Büyüklüğü
GSYH Payı
Kamu Yatırımları İçindeki Oranı
DIġ TĠCARETTE TAġIMA TÜRLERĠNĠN PAYI
ĠHRACAT
ĠTHALAT
Karayolu
Denizyolu
Demiryolu
Havayolu
Diğer
Karayolu
Denizyolu
1%
16%
Demiryolu
Havayolu
Diğer
1%
6%
18%
37%
9%
1%
55%
56%
* 2011 Yılı (Değer Üzerinden)
ĠÇ TĠCARETTE TAġIMA TÜRLERĠNĠN PAYI
 Karayolu Taşımacılığı
%90
 Diğer Taşıma Türleri
%10
Diğer taĢıma türlerinin
dağılımında istatistiki veri
eksikliği yaĢanmakta
ĠLK ÇEYREK DIġ TĠCARET HACMĠ
“2011-2012 KarĢılaĢtırması (Değer Üzerinden)”
2011 Yılı : ≈ 87 Milyar Dolar
2012 Yılı : ≈ 91 Milyar Dolar
YOLLARA GÖRE ĠTHALAT/ĠHRACAT (000) USD
2011
“Karayolu ve Demiryolu
Taşımacılığı Azalırken,
Denizyolu ve Havayolu
Taşımacılığı Artıyor”
2012
TAŞIMA TÜRÜ
İHRACAT
İTHALAT
İHRACAT
İTHALAT
Denizyolu
16 671 381
29 889 824
19 555 697
30 247 417
Karayolu
12 338 446
11 519 121
12 139 080
9 391 617
Havayolu
1 734 137
4 497 475
3 026 395
4 730 933
Demiryolu
318 622
804 958
261 234
536 010
Diğer
357 867
9 356 951
384 287
10 784 749
Kaynak: TUİK
HAVAYOLU TAġIMACILIĞI
Yılda 2,3 Milyon Ton
Kargo TaĢıması
15 Havayolu ġirketi / 341 Uçaklık Filo
Hava Yük Trafiği
Yurtiçi
Toplam
2.000.000
Ton
 Türk Havayolları / 6 Kargo Uçağı
 MNG Hava Yolları / 7 Kargo Uçağı
 ACT Hava Yolları / 8 Kargo Uçağı
 ULS Hava Yolları / 6 Kargo Uçağı
Uluslararası
2.500.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2005
2006
2007
2008
Yıl
2009
2010
2011
DENĠZYOLU TAġIMACILIĞI
Konteyner Elleçlemesi 2011
2011 Yılı Toplam :
35.000
30.000
28.409
30.011
70.381.257 Ton Konteyner
25.000
6.523.506 TEU Konteyner
20.000
Ton
15.000
Ambarlı, Marmara, Türkiye KarĢılaĢtırması
9.071
10.000
8.000.000
2.809
5.000
6.000.000
TEU
4.000.000
2.000.000
0
İthalat
İhracat
Transit
Kabotaj
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Yıl
Ambarlı TEU
Marmara TEU
Türkiye TEU
KARAYOLU TAġIMACILIĞI
Karayolu Ġle TaĢınan Yük Değeri (Milyon USD)
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
“55.000 adet araç filosu”
KARAYOLU ĠLE ĠHRACATTA ĠLK 10 ÜLKE
2011 Yılı Ġhraç TaĢımalar (TaĢıma Adedi)
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
DEMĠRYOLU TAġIMACILIĞI
 24.753.153 Ton yük hacmi
Yurtiçi taşımalar: 22.198.203 ton
 Uluslararası taşımalar: 2.554.950 ton
Toplam demiryolu uzunluğu: 11.940 km
 Elektrifikasyon oranı: % 26
 Sinyalizasyon oranı : % 33
 Aylık blok tren sayısı : 5700
 Avrupa‟ya 13 blok tren rotası
4.000.000
Yük Hacmi (Ton)
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SEKTÖREL GELİŞMELER
ECOLPAF
“ECOLPAF, UTĠKAD Önderliğinde Kuruluyor”
Üye Ülkeler:
 Afganistan
 Azerbeycan
 İran
 Kazakistan
 Kırgızistan
 Pakistan
 Özbekistan
 Tacikistan
 Türkiye
 Türkmenistan
ECOLPAF’IN TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNEMĠ
ECOLPAF‟ın Türkiye‟de ve Türk Hukukuna göre kurulması
Federasyonun Genel Sekretaryası‟nın İstanbul‟da olması
Tüm çalışmaların Türkiye üzerinden koordine edilmesi
Türkiye‟nin bölgedeki etkinliğinin güçlendirilmesi
ECOLPAF’IN SEKTÖR ĠÇĠN ÖNEMĠ
Mal hareketlerinin hızlandırılması
Sınır geçişlerinin kolaylaştırılması
Transit taşımacılığın geliştirilmesi
Yeni ulaşım koridorlarının oluşturulması
ve var olanlarla bütünleştirilmesi
LOJĠSTĠK PERFORMANS ENDEKSĠ 2012
“Türkiye’nin Lojistik Performansı Yükseliyor”
GÜMRÜKLERDE YAġANAN GELĠġMELER
“Türk Gümrük Uygulamaları Dünya ile Uyumlu Hale Geliyor”
Kağıtsız
Beyanname
Basit ve Ucuz Ticaret
İşlemleri,
Şeffaflık,
Yüksek Uyum,
Yüksek Devlet Gelirleri
Yeni Özet
Beyan
Etkin Risk Analizi,
Düşük Maliyet,
Hızlı İşlem Süresi
Tek Pencere
Sistemi
Verimli Kaynak
Kullanımı,
Etkin Kontrol,
İşlemlerin
Kolaylaştırılması,
Takip Edilebilirliğinin
Artırılması,
ALTYAPI YATIRIMLARI
“2012 Kamu Yatırımlarının % 32’si UlaĢtırma ve HaberleĢme
Sektörüne Yapılacak”
Ulaştırma ve Haberleşme
420 46.400.017 158.328.238 30.242.170 2.531.858 78.000.690
8.220
172.033
2.285.981
350.105
8.945.410 429.889 64.303 2.193.721
2.715.870 422.628 12.031.164
ALTYAPI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
“Lojistik Sektörüne Yapılan Yatırımlar Artıyor”
2011 Yılı Kamu Yatırımları: 8.596.560
2012 Yılı Kamu Yatırımları: 10.936.185
TAġIMA TÜRÜ
2011
2012
Denizyolu
302. 500
387.000
Karayolu
3 .300.000
3.331.498
Havayolu
635 .020
557 .400
Demiryolu
4.359.040
7 .046.900
YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ
 Öncelikli Yatırımlar: Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taĢımacılığına yönelik
yatırımlar
 Büyük Ölçekli Yatırımlar: Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon Ġmalatı,
Transit Boru Hattıyla TaĢımacılık Hizmetleri, Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları
Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü
sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımlara verilecek teşvikler:
 KDV İstisnası,
 Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 Vergi İndirimi,
 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 Yatırım Yeri Tahsisi
TÜRK DEMĠRYOLLARININ SERBESTLEġTĠRĠLMESĠ
“Türk Demiryolu TaĢımacılığı Ġvme Kazanıyor”
LOJĠSTĠK MERKEZLER
“Lojistik Merkezler Kuruluyor”
TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI
Lojistik Master Plan Strateji Belgesi
Lojistik Kanunu
LOJĠSTĠK ÜS : TÜRKĠYE
“Türkiye’nin Konumu Yeni Projeler ile Güçleniyor”
PROJELER
MARMARAY PROJESĠ
“Orta Doğu ve CIS Ülkeleri Avrupa Demiryolu Ağına TÜRKĠYE
Üzerinden Bağlanacak”
BALO PROJESĠ
“Batı Ege’den Avrupa’ya Demiryolu
Bağlantısı”
Proje Ortağı: UTĠKAD
TEKĠRDAĞ-DERĠNCE - BANDIRMA TREN FERĠ
PROJESĠ
“Avrupa’ya TaĢıma Yapmak KolaylaĢıyor”
Muratlı
Tekirdağ
Derince
Bandırma
32/42
KARS-TĠFLĠS-BAKÜ PROJESĠ
“Kars ile Samsun Limanı’nın Demiryolu Bağlantısı Sağlanmalı”
TRACECA
“Tarihi Ġpek Yolu UTĠKAD’ın da Katkılarıyla
Yeniden Hayat Buluyor”
‟ĠPEK RÜZGARI” BLOK TREN PROJESĠ
Amaç: “Kapıdan kapıya yapılan yük trafiğini hızlı konteyner blok trenlerle
Avrupa - Kafkasya - Asya koridoruna kaydırmak”
Rota:
Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye
Üye Ülkeler:
Kazakistan
Azerbaycan
Gürcistan
Türkiye
“Planlanan AnlaĢma Tarihi: Mayıs 2013”
‟ĠPEK RÜZGARI” BLOK TREN PROJESĠ
Projenin Avantajları:
- Yüksek seviyede yük akışına sahip olan Çin ve Türkiye arasında daha kısa
ve daha hızlı bir demiryolu bağlantısı kurulacak
- Gümrük ve sınır geçişleri prosedürleri kolaylaştırılacak
- Transit ve yolculuk süresi azalacak
- Çevre üzerindeki olumsuz etkiler azalacak
Yol Uzunluğu: 4688 km
3723 km (yeni Zhezkazgan- Beineu yol
inşaatına göre)
Taşıma Süresi: 16 gün
12 gün
Sınırlarda Bekleme Süresi: 3-12 saat
30 dakika-3 saat
‟VĠKĠNG TRENĠ” PROJESĠ
“UTĠKAD ile LINEKA Arasında ĠĢbirliği AnlaĢması”
Karadeniz Viking Treni ile Baltık
Denizi‟ne bağlanıyor.
Hedef: Orta Doğu ve Orta
Avrupa'yı bu kısa yol üzerinden
TRACECA Koridoru boyunca
Asya'ya bağlamak
HEDEFLER
2012 YILI SEKTÖR BÜYÜME TAHMĠNĠ
“Türk Lojistik Sektörü % 18 Oranında Büyüyecek”
 Uluslararası Taşımalar
Transit Taşımalar
 Lojistik Yatırımlar
 Teşvikler
 E-Ticaret
SEKTÖREL BEKLENTĠLER - 1/2
 Taşıma türlerinin dış ticarette dengeli dağılması,
 İhtisas limanları oluşturulması,
 Limanlara demiryolu bağlantıları kurulması,
 İntermodal taşımacılığın yaygınlaştırılması,
 Altyapı yatırımlarına devam edilmesi
 Mevzuatın ihtiyaçlar ile uyumlandırılması
SEKTÖREL BEKLENTĠLER - 2/2
 Demiryolu serbestleştirilme yasasının en kısa zamanda çıkarılması,
 Lojistik merkezlerin geliştirilmesi,
 Lojistik sektörüne yönelik çağdaş standartlara uygun bir eğitimöğretim müfredatı oluşturulması,
 Gümrük uygulamalarındaki modernizasyonun tamamlanması
UTİKAD
UTĠKAD
Yurt içi ve Uluslararası
Karayolu
Havayolu
Denizyolu
Demiryolu
Kombine Taşımacılık
Lojistik Hizmetler
YaklaĢık 400 üyeli Sivil Toplum KuruluĢu
UTĠKAD – TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri
Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi olan STK
400‟e varan üye firma ile 50.000‟e ulaşan doğrudan personel istihdamı
Türkiye‟de:
•
•
•
•
Havayolu taşımacılığının % 95‟i,
Karayolu taşımacılığının % 73‟ü,
Denizyolu taşımacılığının % 60‟ı,
Demiryolu taşımacılığının % 20‟si
UTİKAD üyeleri tarafından organize ediliyor.
UTĠKAD’IN AMAÇLARI
Dünya standartları
Sektörel eğitim
Mesleki temsil
Sektörün yurt dışında temsili
(FIATA – CLECAT – ECOLPAF)
UTĠKAD ÇALIġMA GRUPLARI
Denizyolu Çalışma Grubu
Havayolu Çalışma Grubu
Kombine Taşımacılık ve Demiryolu Çalışma Grubu
Gümrük Çalışma Grubu
Genç Forwarder Çalışma Grubu
Eğitim, Tanıtım, Üye İlişkileri ve Sosyal Sorumluluk Proje
İhtisas Çalışma Grubu
SEKTÖR TEMSĠLĠ – YURT ĠÇĠ
ĠTO - ĠSTANBUL TĠCARET ODASI
- 21 No‟lu Taşımacılık ve Lojistik Komitesi
Meclis Üyesi
TĠM - Türkiye Ġhracatçılar Meclisi
- Lojistik Konseyi Daimi Üyesi
TOBB - Sektör Meclisleri
- Ulaştırma - Lojistik / Sivil Havacılık / Denizcilik
ĠSTKA - Ġstanbul Kalkınma Ajansı
- Kalkınma Kurulu Temsilcisi
UDHB - UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı
- Lojistik İstişare Kurulu Üyesi
HANKOK - Hava Nakliyatını KolaylaĢtırma Komitesi
- Üye Kuruluşu
SEKTÖR TEMSĠLĠ – YURT DIġI
FIATA - International Federation of Freight Forwarders
Associations
- Yönetim Kurulu Üyesi
- Karayolu Çalışma Grubu Başkanı
- Demiryolu Çalışma Grubu Üyesi
- Denizyolu Çalışma Grubu Üyesi
CLECAT - European Association For Forwarding,
Transport, Logistics and Customs Services
ECOLPAF - ECO Logistics Providers Associations
Federation
TRACECA - Transport Corridor Europe Caucasus Asia
Toplantıları
UTĠKAD ORGANĠZASYONLARI
1999: Balkan Kongresi, İstanbul
2002: FIATA Dünya Kongresi, İstanbul
2011: 10.Güneydoğu Avrupa Freight
Forwarderlar ve Lojistik Operatörleri Kongresi, İstanbul
DESTEKLENEN ORGANĠZASYONLAR
2011: Barselona Limanı Ticaret Etkinliği
2011: UNDP - Karadeniz Lojistik ve Taşımacılık
İşbirliği Forumu
2011: Logitrans Transport Lojistik Fuarı
2012: Eurasia Rail / Türkiye
2012: PFI - Port Finance International
2012: Lojistik Optimizasyon Konferansı
2012: Hannover Messe Fuarı
2012: CEBIT Fuarı
ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠKLERĠ
2011: ECOLPAF – Çok Uluslu
2012: ATEIA OLT - Barselona
2012: LINEKA – Litvanya
MEVZUAT ve UTĠKAD
Sektörel Düzenlemelere Etkin Katılım
 KDV İstisnası ve İadesi,
 Ön Beyan ve Taşıma İşleri Organizatörleri,
 Forwarder Yönetmeliği,
 Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Yeniden Yapılandırılması Hakkında
Kanun Taslağı,
 Posta Kanunu
 UHDB – Lojistik İstişare Kurulu (LOJİK)
UTĠK KURALLARI
TaĢıma Hizmetlerine ĠliĢkin UTĠKAD Kuralları:




KISIM I :
KISIM II :
KISIM III :
KISIM IV :
Genel Hükümler
Taşıma İşleri Komisyoncusu„nun Sorumluluğu
Müşterinin Borçları ve Yükümlülükleri
İhtilaflar ve Emredici Hukuk
UTĠKAD TAHKĠM KURULU
 UTİKAD üyeleri
 UTİKAD üyesi ile müşterisi
Taşıma İşleri Hizmetlerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için
UTİKAD Tahkim Kurulu‟na başvuruda bulunabilir.
UTĠKAD MALĠ MESULĠYET SĠGORTASI
Doküman BaĢına Sorumluluk Sigortası:
 Hava, kara, demir ve deniz yolu taşımalarında oluşan hukuki sorumlulukları,
kapıdan kapıya taşımaları, hata ve ihmalleri de içerecek biçimde sigorta
kapsamına alabilme olanağı sunar.
UTĠKAD ve EĞĠTĠM
Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün ihtiyaç
duyduğu eğitim kitaplarını yayınlama
Lojistik konusunda yapılan bilimsel çalışmalara destek
Üniversitelere saha deneyimli eğitimci desteği
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve
diğer kamu kurumlarında sektörel gelişim seminerleri
Düzenlenen zirve, konferans, panel, kariyer günleri vb.
etkinliklere panelist, moderatör olarak katılım
“Ahmet Kartal Başarı Ödülü”
UTĠKAD EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ
2002 yılından bu yana…
Lojistik Sektöründe Etkin Satış ve Satış Teknikleri
Filo Yönetimi ve Filo Yöneticiliği
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Depo Yönetimi
Sektörel Seminerler (İnşaat/Otomotiv Lojistiği)
Küresel Lojistik
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Perakende Sektöründe Lojistik Yönetimi
Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi
İhracat-İthalat İşlemleri ve Uygulamaları
Gümrük Mevzuatı ve Temel Esasları
UTĠKAD YAYINLARI
Lojistik Yönetimi
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
Küresel Lojistik
Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü
Lojistik İşletmelerinde Yönetim - Organizasyon ve
Filo Yönetimi
Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı
Depo Yönetimi
YENĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ
Operasyonel Satın Alma Sözleşme Yönetimi
Dış Ticarette Sevkiyat Belgeleri
Taşıma Sigortaları & Taşımacı Sorumluluk Sigortaları
Ürün Dağıtım Operasyon Yönetimi - Çıkış Lojistik Yönetimi
Telefonda Etkili İletişim
Şikayet Yönetimi
Stratejik Satın Alma ve Satın Alma Süreçleri Yönetimi
‟UTĠKAD AKADEMĠ”
Amaç: “Lojistik sektörünün ihtiyacı olan meslek standartları dahilinde,
yetişmiş insan gücü sağlamaya yönelik eğitimlerin verileceği bir akademi
altyapısı”
Sektör Çalışanlarına Yönelik Eğitimler
Yeni Mezunlara Yönelik İşbaşı
Eğitimleri
FIATA Diplomalı Mesleki Eğitimler
‟YEġĠL OFĠS” PROGRAMI
“UTĠKAD, Ġklim DeğiĢikliği ile Mücadele Sürecine Dahil Olarak,
Geleceğimizin Daha Güvenli ve Sağlıklı Olmasına Katkıda Bulunacak”
UTİKAD‟ın İlk Etapta Yapacağı Çevre Dostu Uygulamalar:
Atık Yönetimi
Satın Alma
Kağıt Kullanımı
TEŞEKKÜRLER

Benzer belgeler

Slayt 1 - Rayder

Slayt 1 - Rayder - Yüksek seviyede yük akışına sahip olan Çin ve Türkiye arasında daha kısa ve daha hızlı bir demiryolu bağlantısı kurulacak - Gümrük ve sınır geçişleri prosedürleri kolaylaştırılacak - Transit ve y...

Detaylı

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hiz. Üretenler Derneği

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hiz. Üretenler Derneği  Deniz yolu Çalışma Grubu  Hava yolu Çalışma Grubu  Kombine Taşımacılık ve Demir yolu Çalışma Grubu  Gümrük Çalışma Grubu

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİ ve ÇÖZÜM

LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİ ve ÇÖZÜM Hedef: Orta Doğu ve Orta Avrupa'yı bu kısa yol üzerinden TRACECA Koridoru boyunca Asya'ya bağlamak

Detaylı