2012 Komiser Yardımcılığı Sınavı Soruları ve Cevaplarını

Transkript

2012 Komiser Yardımcılığı Sınavı Soruları ve Cevaplarını
KİTAPÇIK TÜRÜ
B
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
25/03/2012
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
: .....................................................
: .....................................................
ALANLAR
Anayasa ve İdare Hukuku
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Polisi İlgilendiren Mevzuat
İnsan Hakları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Genel Kültür
SORU SAYISI
TOPLAM SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)
10
20
40
10
10
10
100
120
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi
6. 1982 Anayasası’na göre tüzükler aşağıdakiler-
tarafından denetlenebilir?
den hangisi tarafından incelenir?
A) TBMM’nin tatile girme kararı
B) TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması
kararı
C) Gensoru önergesine ilişkin TBMM’de yapılan
oylama
D) Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına
ilişkin TBMM Kararı
E) Hükümet aleyhine verilen ve kabul edilen gensoru önergesinin konusu
A) TBMM
C) Başbakan
E) Danıştay
B) Cumhurbaşkanı
D) Bakanlar Kurulu
7. Görev ve davranışlarında kusurlu olduğunun
memura yazılı olarak bildirilmesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Uyarma
C) Aylıktan Kesme
E) Kıdem Durdurma
2. “Savaş ilanına karar verme” yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) TBMM
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan
Bakanlar Kurulu
B) Kınama
D) Meslekten Çıkarma
8. Kamu Denetçiliği Kurumu, incelemelerini hangi kurum adına yapar?
A) Danıştay
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) Yüksek Denetleme Kurulu
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi
3. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nda
“Siyasi Haklar ve Ödevler” başlıklı dördüncü
bölümde düzenlenmiştir?
9. Aşağıdaki tüzüklerden hangisi Bakanlar Kuru-
A) Kamulaştırma
B) Mülkiyet hakkı
C) Vergi ödevi
D) Sendika kurma hakkı
E) Sosyal güvenlik hakkı
lu tarafından çıkarılmamıştır?
A) Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü
B) Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü
C) Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü
D) Türk Hava Kurumu Tüzüğü
E) Tapu Sicil Tüzüğü
4. Bakanlar kurulu kararnamesi, ne tür bir idari
işlemdir?
A) Kollektif işlem
B) Karmaşık işlem
C) Karma işlem
D) İnşai işlem
E) Emredici işlem
10. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan birisi değildir?
A) Valilik
B) Kaymakamlık
C) Büyükelçilik
D) Başbakan Müşaviri
E) Bakanlık müşavirliği
5. Bir idari işlemin idare tarafından yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren geçmişe dönük olarak
geçersiz ve hükümsüz sayılması, aşağıdakilerden hangisini tarif etmektedir?
A) İlga
B) Geri alma
C) Tadil D) Tashih
E) Yürürlükten kaldırma
2
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
11. Aşağıdakilerden hangisi konut dokunulmazlı-
B
14. (A), son 6 aydır işten çıkartıldığı için kira öde-
ğını ihlal suçu için yanlış bir kuraldır?
yememektedir. Ev sahibi (B), (A)’nın kahvehanede kumar oynadığını görür ve herkesin
önünde (A)’ya “Kardeşim, ayıptır! günahtır!
Benim de bakmam gereken bir ailem var, oyun
oynadığına göre paran vardır, kiranı neden
ödemiyorsun?” diye sitem eder. Durumu daha
önce (B)’ye izah eden (A) içinde bulunduğu
durumun da etkisiyle (B)’ye şu sözleri söyler:
“Biraz adam ol! Durumu anlayışla karşıla,
terbiyesiz, insafsız, tefeci herif.” (A) bununla
da yetinmeyip (B)’ye yumrukla saldırır. (B) de
(A)’ya saldırır ve kavgada (A)’nın burnu kırılır.
A) Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun takibi
şikâyete bağlıdır.
B) Rıza ile girdikten sonra konuttan çıkmayan kişi
de bu suçun failidir.
C) Suçun gece vakti işlenmesi hâlinde verilecek
cezada artırıma gidilir.
D) Bir kimsenin konutuna rızasına aykırı olarak
giren kişi bu suçun failidir.
E) Açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi
mutat olan yerler dışında kalan iş yerleri ve eklentileri hakkında bu suç hükümleri uygulanmaz.
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) (A) ile (B) arasında karşılıklı olarak hakaret
vardır dolayısıyla haksız tahrikten her ikisi de
eşit oranda yararlanır.
B) Ev sahibi (B), kiracısı (A)’yı içinde bulunduğu
işsizlik durumunu bile bile rencide etmiştir. Dolayısıyla (A)’nın haklı hakaretine maruz kalmıştır.
C) (A)’nın kira ödememesi 5237 sayılı TCK’nin 129.
maddesi anlamında haksız bir fiil olarak görülmelidir. Dolayısıyla (B)’nin sözleri hakaret suçu dahi
sayılsa hâkim cezayı üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçebilecektir.
D) (B) kendisine saldırıyı defetmek için (A)’ya saldırır. Yumruk kullanması meşru müdafaa savunmasından istifade etmesi için gerekli orantılılık
ilkesi bakımından uygundur. Dolayısıyla (B),
(A)’nın burnunu kırmaktan dolayı suçlanamaz.
E) (A) ve (B) karşılıklı olarak birbirlerine hakaret
ettiklerinden hâkim, 5237 sayılı TCK’nin 129.
maddesinin 3. fıkra hükmünü uygulayarak taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek
cezayı üçte birine kadar indirilebileceği gibi,
ceza vermekten de vazgeçebilir.
12. Hangi eşya hakkında yapılan hırsızlık bu suçun nitelikli hâllerinden sayılmaz?
A) Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşya
hakkında yapılan hırsızlık
B) İbadete ayrılmış yerlerde bulunan eşya hakkında yapılan hırsızlık
C) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılan eşya
hakkında yapılan hırsızlık
D) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım
araçlarının belli varış yerlerinde bulunan eşya
hakkında yapılan hırsızlık
E) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım
araçlarının belli kalkış yerlerinde bulunan eşya
hakkında yapılan hırsızlık
13. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun koyduğu kurallara aykırıdır?
A) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine
hükmolunur.
B) Kasten yaralama suçları hakkında yabancı
ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olur.
C) Ceza kanunlarının uygulanmasında “çocuk”
deyiminden; henüz on sekiz yaşını bitirmemiş
kişi anlaşılır.
D) Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri, özel
ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki
suçlar hakkında uygulanmaz.
E) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte
bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar
hakkında uygulanmasına devam edilir.
3
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
15. Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği
17. (A) soymak için girdiği mağazada direnişle
iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza
kovuşturması başlatılan veya mahkumiyet
kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine,
kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen
cezanın infazı amacıyla geri verilebilir. Geri
verme talebinin kabul edilmeyeceği hâller bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
karşılaşır ve güvenlik görevlisini öldürmek
zorunda kalır. A’nın eylemi neticesinde oluşacak sorumluluğu aşağıdakilerden hangisi en
iyi tanımlar?
A) (A) hırsızlık suçunu silah kullanarak yaptığından yağma ve adam öldürme vakıasına sebep
olmuştur. Ortada birden fazla suç vardır. Ancak (A) işlediği suçlardan sadece cezası ağır
olanıyla sorumlu tutulmalıdır.
B) (A) direnişle karşılaşmasaydı güvenlik görevlisini öldürmeyecekti. Direnişi yapan güvenlik
görevlisinin (A)’ya başka şans bırakmaması
verilecek cezada indirim nedeni sayılacaktır.
C) (A)’nın kastı adam öldürmek olmadığından neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçtan bahsedilir.
D) Olayda fikri içtima vardır. Dolayısıyla her iki
suçtan da ayrı ayrı ceza almalıdır.
E) (A) kasten adam öldürmekten sorumludur.
A) İşlenen suç Türk kanunlarına göre suç değilse
B) İşlenen suç zaman aşımına veya affa uğramış
değilse
C) İşlenen suç Türkiye’nin yargılama yetkisine
giren bir suç ise
D) İşlenen suç düşünce suçu veya siyasi ya da
askerî suç niteliğinde ise
E) İşlenen suç Türkiye Devletinin güvenliğine
karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş
bir tüzel kişinin zararına işlenmişse
18. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
16. Köylü (K) kendisine ait koyunlardan birisinin
suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme
tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere kaç
gün içinde cevap verilmesi zorunludur?
komşusunun ahırına girdiğini görür. Köydeki
örf ve adet, (Teamül) koyunların karışması
hâlinde ahır sahibinin rızası aranmaksızın ahıra girilip çıkartılmasıdır. Bu teamüle güvenerek (K) koyununu komşusunun ahırına girerek
çıkartır ve kendi ahırına koyar. Komşusu ise
(K) hakkında konut dokunulmazlığını ihlal
suçundan şikâyetçi olur.
A) Yedi C) On dört E) Yirmi bir
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B) On
D) Yirmi
19. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
A) (K) konut dokunulmazlığını ihlal etmekten
sorumlu olur.
B) Ahır konut değildir. Konut olması için insanın
yaşadığı bir alan olmalıdır.
C) (K)’nin buradaki sorumluluğu ancak taksirle
konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturur ve cezası ona göre belirlenmelidir.
D) (K), komşusunun rızası olmasa da gerekirse
gece vakti yahut kuvvet kullanarak komşusunun ahırına girerek koyununu alabilmelidir.
E) (K), köydeki geçerli olan teamüle uygun hareket etmiştir. Dolayısıyla, bir hukuka uygunluk
nedeninin varlığı konusunda kaçınılmaz bir hataya düşmüştür. Bu hata kusurluluğu ortadan
kaldırır, dolayısıyla fiil suç oluşturmaz.
bir güvenlik tedbirine mahkûm edilen sanığın
yargılama giderleri kime yüklenir?
A) Sanığa
C) Mağdura
E) Kanuni temsilciye
B) Devlet Hazinesine
D) Müdahile
20. Aşağıdakilerden hangisi, mağdurun kovuşturma
evresinde kullanabileceği haklardan değildir?
A) Kamu davasına katılma
B) Tanıkların davetini isteme
C) Duruşmadan haberdar edilme
D) Delillerin toplanmasını isteme
E) Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile
örnek isteme
4
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
21. Mahkemenin, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve
26. Soruşturma aşağıdakilerden hangisinin so-
savunmalarla bağlı olmaması ceza muhakemesine hâkim olan ilkelerden hangisinin sonucudur?
rumluluğunda yapılmaktadır?
A) Kolluğun
C) Sulh hâkiminin E) Müştekinin
A) Vasıtasızlık ilkesi
B) Delil serbestliği ilkesi
C) Silahların eşitliği ilkesi
D) Davasız yargılama olmaz ilkesi
E) Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi
B) Savcının
D) Müdafinin
27. Otopsiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
22. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza
A) İki hekim tarafından yapılır.
B) Cumhuriyet savcısının huzurunda yapılır.
C) Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekim de
otopside hazır bulunabilir.
D) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni
tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi
verilebilir.
E) Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi
raporunda açıkça belirtilir.
Kanunu’nun amaçlarından birisi değildir?
A) Suçun sosyolojik nedenlerini araştırmak
B) Kamu düzen ve güvenliğini korumak
C) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak
D) Toplum barışını korumak
E) Hukuk devletini korumak
23. Aşağıdaki suçlardan hangisi 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu İkinci Kitap Özel Hükümler
Birinci Kısım altında yer alan “Uluslararası
Suçlar” içinde yer almamıştır?
28. Müdafiin hukuki yardımından faydalanma
hakkına sahip olduğu hususunda sanığa bildirimde bulunulmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Soykırım
B) İnsan Ticareti
C) Savaş suçları
D) Göçmen Kaçakçılığı
E) İnsanlığa Karşı Suçlar
A) Pasif ihlal
B) Aktif ihlal
C) Aldatma
D) Yetersiz hukuki yardım
E) Kanuna aykırı menfaat vaadi
24. Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların
gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili
işlemesi hâlinde hangi durumdan söz edilebilir?
29. Aşağıdaki suçlardan hangisinin işlendiği
hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı
hâlinde, tutuklama nedeni var sayılamaz?
A) Kaza
B) Bilinçsiz taksir
C) Bilinçli taksir
D) Olası kast
E) Taammüt kastı
A) İşkence
B) Kasten öldürme
C) Göçmen kaçakçılığı
D) Çocukların cinsel istismarı
E) Soykırım ve insanlığa karşı suçlar
25. Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet
veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen
kimsenin içinde bulunduğu durum 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nda nasıl vasıflandırılmaktadır?
A) Kontrolsüz öfke
B) Gazap
C) Cebir
D) Asabiyet
E) Haksız tahrik
5
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
30. Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi ya-
33. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre
pacağından veya yapmayacağından bahisle,
bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da
haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi hangi
suçu işlemiş olur?
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru tarihinden geriye doğru
Türkiye’de kesintisiz ikamet etme zorunluluğu
kaç yıldır?
A) 5
C) 8
E) 15
A) Haksız çıkar sağlama suçu
B) Zorla çalıştırma suçu
C) Tehdit suçu
D) Şantaj suçu
E) Cebir suçu
B) 6
D) 10
34. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilerde aranan
şartlardan değildir?
31. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre,
kamu yararına çalışan dernek, kurum ve
vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım
toplayabilecekleri nasıl belirlenir?
A) Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış
olma veya kazanacağına ilişkin inandırıcı
belirtiler bulunma
B) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmama
C) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olma
D) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit
bulunmama
E) 21 yaşını bitirmiş olma
A) İl valiliklerince belirlenir.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisince belirlenir.
C) İl valiliklerinin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığınca belirlenir.
D) İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar
Kurulunca belirlenir.
E) Emniyet Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine
İçişleri Bakanlığınca belirlenir.
35. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
32. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşa-
A) Kaçakçılık olaylarını ihbar edenlerin kimlikleri,
izinleri olmadıkça, hatta ihbarın niteliği haklarında suç oluştursa bile açıklanamaz.
B) Kaçak eşya arama işlerinde Kanun’a aykırı
hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu
hükümleri uygulanır.
C) Gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu gereğince
belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden
girmek, çıkmak veya geçmek yasaktır.
D) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında
kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişiler
gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir.
E) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla
görevli olanların Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge talepleri, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce,
savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak
kaydıyla eksiksiz karşılanmak zorundadır.
ğıda sayılanlardan hangisi “doğrudan veya
dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar” ifadesi kapsamı dışındadır?
A) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir
ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar
B) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili
her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar
C) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile
bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler
D) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler
E) Yaklaşık maliyeti karşılamayanlar
6
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
36. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre
41. Aşağıdakilerden hangisi İl Polis Disiplin Kuru-
terörle mücadelede görev alan istihbarat ve
kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi
olarak belirlediği en fazla kaç avukatın ücreti
ilgili kuruluşlarca ödenir?
A) 1 C) 3
E) 5
lunun üyesi olamaz?
A) Asayiş Şube Müdürü
B) İl Hukuk İşleri Müdürü
C) Personel Şube Müdürü
D) Kaçakçılık Şube Müdürü
E) İl Emniyet Müdür Yardımcısı
B) 2
D) 4
42. Devir teslim zorunluluğunu yerine getirmeden
görevinden çekilen emniyet amiri kaç yıla / aya
kadar Devlet memurluğuna alınamaz?
37. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili davalara hangi
mahkeme tarafından bakılır?
A) 6 ay
C) 18 ay
E) Üç yıl
A) Sulh Ceza Mahkemeleri
B) Ağır Ceza Mahkemeleri
C) Asliye Ceza Mahkemeleri
D) Sulh Hukuk Mahkemeleri
E) Asliye Hukuk Mahkemeleri
43. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Ku-
rulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı
olarak görev yapar?
38. Bir dernek en az kaç kişi tarafından kurulabilir?
A) 3
C) 7
E) 15
B) Bir yıl
D) İki yıl
B) 5
D) 10
A) TBMM
B) Başbakanlık
C) Adalet Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Devlet Personel Başkanlığı
39. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisinin bir
komiseri görevden uzaklaştırmaya yetkisi
bulunmamaktadır?
44. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecek-
leri kadroların son kademelerinde bulunan
Devlet memurlarına kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası verilmesini gerektiren bir
fiili tekerrür ettirdiklerinde haklarında aşağıdaki işlemlerden hangisi tesis edilir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Mülkiye Müfettişi
D) İl Emniyet Müdürü
E) Genel Müdürlük Müfettişi
A) Görevlerine son verilir.
B) Brüt aylıklarının 1/3’ü -1/5’i kesilir.
C) Brüt aylıklarının 1/2’si - 1/6’sı kesilir.
D) Brüt aylıklarının 1/4’ü - 1/2’si kesilir.
E) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
uygulanmaz.
40. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri dikkate alındığında ülkenin genel emniyet ve asayişinden aşağıdakilerden hangisi
sorumludur?
A) Başbakan
B) İçişleri Bakanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Millî Savunma Bakanı
E) Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel
Komutanı
7
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
45. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri
49. Büyükelçilikte çalışanlardan hangisi diploma-
etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi
geçici ve acil hâllerde özel güvenlik izni aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
tik ayrıcalık ve bağışıklıktan yararlanır?
A) Şoför
C) Mütercim
E) Bahçıvan
A) Vali
B) Hâkim
C) İl Emniyet Müdürü
D) Cumhuriyet Savcısı
E) Özel Güvenlik Komisyonu
B) Eğitmen
D) Kavas
50. Aşağıdakilerden hangisi vasıtasız tebligattır?
A) Kişinin hizmetçisine yazılı işlemin verilmesi
B) Kişinin evinin kapısına yazılı işlemin asılması
C) Gazetede yayınlama
D) Tefhim
E) İlan
46. Halkın toplu bulunduğu veya gelip geçtiği çarşı, pazar, meydan, park, bahçe ve iskelelerde;
mezarlıklar, yangın yerleri vesair gibi ıssız ve
tenha yerlerde; mali, iktisadi, sınai tesislerin
bulundukları mahallerde; suçların işlenmesi
umulan bölgelerde düzenin korunması, suçların önlenmesi maksadıyla bu yerlerde durarak
yapılan göreve verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
51. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre,
adli merciler, korunma ihtiyacı olan çocuğu
hangi kuruma bildirmekle yükümlüdür?
A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
B) İl veya İlçe Emniyet Müdürlüğü
C) Cumhuriyet Başsavcılığı
D) Sulh Hukuk Hâkimliği
E) İl Sağlık Müdürlüğü
A) Koruma görevi
B) Durdurma görevi
C) Nokta görevi
D) Denetim görevi
E) Devriye görevi
47. Organize suçların işlenmesinin önlenmesi
amacıyla istihbarat faaliyetleri kapsamında
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespit
edilmesi, dinlenmesi, sinyal bilgileri değerlendirilmesi ve kayda alınması aşağıdakilerden
hangisinin yazılı emriyle mümkün olamaz?
52. Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında ko-
ruyucu ve destekleyici tedbirlere hangi hâkim
tarafından karar verilir?
A) Sulh hukuk hâkimi veya asliye hukuk hâkimi
B) Çocuk hâkimi veya sulh hukuk hâkimi
C) Asliye hukuk hâkimi
D) Sulh hukuk hâkimi
E) Çocuk hâkimi
A) Cumhuriyet Savcısı
B) Emniyet Genel Müdürü
C) Jandarma Genel Komutanı
D) EGM İstihbarat Daire Başkanı
E) Jandarma İstihbarat Başkanı
53. Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren
bir durumun varlığı hâlinde çocuk hakkında
mahkemece verilen kararın adı nedir?
48. Aşağıdakilerden hangisi memur dokunulmazlığının istisnalarından değildir?
A) Acil bakım kararı
B) Acil korunma kararı
C) Acil yardım kararı
D) Ailesini bilgilendirme kararı
E) Eğitim kurumuna yerleştirme kararı
A) Suçüstü hâlinin mevcut olması
B) İsnat edilen suçun rüşvet suçu olması
C) İsnat edilen suçun kaçakçılık suçu olması
D) Kolluğun yaptığı görevin adli görev olması
E) İsnat edilen suçun ağır ceza mahkemesinin
görevine giren bir suç olması
8
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
54. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri-
57. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
ne göre, çocuk hâkimi tarafından alınan tedbir
kararlarına karşı itiraz nereye yapılır?
Dair Kanun’a göre dilekçelerin incelenmesi ve
sonuçlarının bildirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En yakın çocuk mahkemesine
B) Asliye hukuk mahkemesine
C) Asliye ceza mahkemesine
D) Sulh hukuk mahkemesine
E) Sulh ceza mahkemesine
A) Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet
eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili
dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe
sahiplerine en geç altmış gün içinde gerekçeli
olarak cevap verilir.
B) Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri
ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların
sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı
hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün
içinde gerekçeli olarak cevap verilir.
C) Türk vatandaşlarının kendileri ve kamu ile ilgili
dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe
sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli
olarak cevap verilir.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen
dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde
sonuçlandırılır.
E) İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük
Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen
dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır.
55. Suç tarihinde on beş yaşını doldurmayan suça
sürüklenen çocuklarla ilgili olarak uzlaşma
için öngörülen hapis cezasının alt sınırının
kaç yıl olması gerekir?
A) 1
C) 3
E) 5
B
B) 2
D) 4
56. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanun’a göre dilekçe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili
makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler
incelenmez.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden
yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili
olanlar incelenmez.
C) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde
dilekçe sahibinin ad-soyad ve imza ile iş veya
ikametgâh adresi bulunması zorunludur.
D) Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından
yetkili idari makama gönderilir ancak ayrıca
dilekçe sahibine bilgi verilmesine gerek yoktur.
E) Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe
yazılması kaydıyla dilekçe hakkından yararlanabilirler.
58. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler bu
kanun kapsamı dışındadır.
B) Özel hayatın gizliliği ile ilgili bilgi veya belgeler
bu kanun kapsamı dışındadır.
C) Sivil ve askerî istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler bu kanun kapsamı dışındadır.
D) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya
belgeler bu kanun kapsamı dışındadır.
E) Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında bu
kanun hükümleri uygulanır.
9
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
59. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilgi edinme başvuru dilekçesinde, istenen
bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.
B) Bilgi edinme başvurusu, bizzat başvuru sahibi
tarafından ancak ilgili bakanlığa yapılabilir.
C) Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı
ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini
içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin
bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.
D) Başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı
ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.
E) Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve
imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin
tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak
belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda
veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
B
61. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari
yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir.
B) İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi
ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.
C) İdari para cezası, maktu veya nispi olamaz.
D) İdari para cezası, maktu veya nispi olabilir.
E) İdari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari
para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik
durumu birlikte göz önünde bulundurulur.
62. Aşağıdakilerden hangisi 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’nda sayılan eylemlerden değildir?
A) İçki içmek
B) Kumar oynamak
C) Dilencilik yapmak D) Kimlik bildirmemek
E) Gürültüye neden olmak
60. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak,
teşebbüsün de cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan hâller saklıdır. Bu
durumda, Türk Ceza Kanunu’nun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri,
kabahatler bakımından da uygulanır.
B) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki
anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme
yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi
hakkında idari para cezası uygulanmaz.
C) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hâllerde, hem kasten hem de taksirle
işlenebilir.
D) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hâllerde, sadece taksirle işlenebilir.
E) Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış
çocuk hakkında idari para cezası uygulanamaz.
63. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’na göre,
üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını
yerine getirmiş komiser yardımcısı, komiser
ve başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek üst rütbedeki boş kadro miktarına göre
sıralayarak terfilerini önermek üzere oluşturulan Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme
Kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) 1. Hukuk Müşaviri
B) Emniyet Genel Müdürü
C) Personel Dairesi Başkanı
D) EGM Personel İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
E) Emniyet Genel Müdürünün Uygun Göreceği iki
Daire Başkanı
64. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, özel güvenlik görevlilerinin,
aşağıda belirtilen yer veya durumlardan hangisinde silahlı olarak çalışmasına izin verilir?
A) Sağlık tesislerinde
B) Spor müsabakalarında
C) Para ve değerli eşya naklinde
D) Eğitim ve öğretim kurumlarında
E) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
10
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
65. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
B
68. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre
Kanun çerçevesinde özel güvenlik görevlileri
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
hangi sürücü belgeleri ile sadece kendi sınıflarındaki araçlar kullanılabilir?
A) A2, F, G
B) A2, B, F, G
C) A1, B, F
D) A1, A2, G, H
E) A1, F, G, H
A) Özel güvenlik görevlileri greve katılamazlar.
B) Özel güvenlik görevlileri Kanun’da belirtilen
koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka
bir işte çalıştırılamazlar.
C) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla
işten uzaklaştırılabilirler.
D) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı
olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.
E) Özel güvenlik görevlilerince, kimlik kartı, görev
alanı ve süresi içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
69.
66. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yabancıların, bu Kanun hükümlerine göre, toplantı ve gösteri yürüyüşleri
düzenlemeleri hangi makamın iznine bağlıdır?
I- İtfaiye araçları
II- Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta
taşıyan araçlar
III- Alarm sırasında sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV- Koruma ile görevli ve korunan araçlar
V- Hükümlü veya sanığı takip eden veya
emniyet ve asayişi korumak için acele olay
yerine giden zabıta araçları
VI- Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip
eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza
yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre,
yukarıdaki maddeler çerçevesinde, geçiş üstünlüğüne sahip araçların öncelik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Bakanlar Kurulu
C) Dışişleri Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Valilik
A) II - I - V - VI - III - IV
B) II - I - VI - V - III - IV
C) II - I - V - VI - IV - III
D) I - II - V - VI - III - IV
E) I - II - VI - V - III - IV
67. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bir
il sınırı içinde aynı günde birden çok toplantı
yapılmak istenmesi hâlinde vali, emrindeki
güvenlik kuvvetlerinin ve gerektiğinde yararlanabileceği diğer güçlerin bu toplantıların
güvenlik içinde yapılmasını sağlamaya yeterli
olmadığı kanısına varırsa toplantılardan bir
kısmını kaç günü aşmamak üzere bir kez erteleyebilir?
A) 7
C) 15 E) 60
70. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 112.
maddesi, sürücü belgelerinin geçici olarak geri
alınması hariç olmak üzere, bu Kanundaki, hafif
para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis
cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali veya
iş yerlerinin kapatılması cezasını gerektiren
suçlarla ilgili davalara Trafik mahkemelerinde
bakılacağı hükmünü getirmiştir. Trafik mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde söz konusu
davalara hangi mahkemeler bakmaktadır?
B) 10
D) 30
A) Yetki verilen asliye ceza mahkemeleri
B) Yetki verilen asliye hukuk mahkemeleri
C) Yetki verilen sulh ceza mahkemeleri
D) Yetki verilen sulh hukuk mahkemeleri
E) Yetki verilen ağır ceza mahkemeleri
11
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
71. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile ilgili
75. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Türkiye aleyhine verilen kararlar içerisinde
hangi maddede yer alan hakkın en fazla ihlal
edildiği görülmektedir?
A) Yargısal nitelikte bir organ değildir.
B) Avrupa Birliği denetim organıdır.
C) Denetim yerleri sadece gözaltı yerleridir.
D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin getirdiği
denetim organlarından biridir.
E) Taraf devletler bazı hâllerde Komiteye inceleme izni vermeyebilirler.
A) Madde 2: Yaşam hakkı
B) Madde 6: Adil yargılanma hakkı
C) Protokol 1-Madde 1: Mülkiyet hakkı
D) Madde 5: Kişi özgürlüğü ve güvenliği
E) Madde 3: İşkence ve gayri insani muamele
yasağı
72. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi bir taraf
76. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ile ilgili
ülkede inceleme yaptıktan sonra aşağıdaki
yaptırımlardan hangisini uygulayabilir?
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) T.C. Resmî Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
B) Hukuksal anlamda bağlayıcı hükümler içermez.
C) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından
kabul edilmiştir.
D) Kişisel, siyasal, ekonomik ve sosyal hakları
düzenler.
E) İnsan haklarına ilişkin olduğu için kanunlarla
çatıştığında öncelikle uygulanır.
A) Tazminat
B) Cezalandırma
C) Kamu açıklaması
D) Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarma
E) İhlale söz konusu eylem ya da işlemin Komitenin göstereceği biçimde değiştirilmesi
73. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel
başvuruyu kimler yapamaz?
77. Doğal hukuka dayalı insan haklarının özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A) Hükümet dışı kuruluşlar (NGO)
B) Kamu tüzel kişileri
C) Siyasal partiler
D) Gerçek kişiler
E) Kişi grupları
A) Yasallık
C) Vazgeçilemezlik
E) Alınıp satılamazlık
78. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu-
74. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş
nun görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
Milletler tarafından ne zaman kabul edilmiştir?
A) 1945
C) 1947
E) 1953
B) Doğuştan gelirlik
D) Devredilemezlik
B) 1946
D) 1948
A) 12 Eylül 2010 tarihli anayasa değişikliği sonucu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda
bulunmak
B) Çıkan bir yasanın uluslararası sözleşmeye
aykırılığı gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesine
dava açmak
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine insan
hakları ihlalleri ile ilgili Devlet başvurusunda
bulunmak
D) Gerektiğinde diğer ülkelerdeki insan hakları
ihlallerini incelemek
E) İnsan hakları ihlal iddiaları ile ilgili başvuruları
yargısal denetim yoluyla incelemek
12
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
79. 1982 Anayasası’na göre, insan hakları ihlalin-
82. Ülkedeki toplumsal ayrıcalığa yol açan unvan-
de Devletin sorumluluk koşulları bakımından
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
ların 1934 yılında çıkarılan bir kanunla kaldırılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle en yakından ilişkilidir?
A) Memur ve diğer kamu görevlilerinin işlemleriyle üçüncü kişilere haksız olarak vermiş
oldukları zararlardan sorumlu süje, devlet veya
kamu tüzel kişileridir.
B) Devletin sorumluluğu için, resmî görevliler
tarafından yapılan haksız işlemler sonucunda
kişi aleyhine bir zarar meydana gelmelidir.
C) Devletin sorumluluğu bakımından, resmî görevli olmayanların üçüncü kişilere verdikleri bir
manevi zarar olmalıdır.
D) Resmî görevlilerin hukuka aykırı işlem ve
eylemlerinden maddi veya manevi bir zarar
doğmuş olmalıdır.
E) Devletin sorumluluğu bir kusur sorumluluğu
olup, kast ve ihmal biçiminde ortaya çıkabilir.
A) Laiklik
C) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
D) Devletçilik
83. Atatürk’ün 100. doğum yıldönümü olan 1981
yılını “Atatürk Yılı” olarak tüm dünyada kutlanmasını sağlayan kuruluş, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Avrupa Birliği
B) İslam Konferansı Örgütü
C) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
D) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
E) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
80. 1982 Anayasası’na göre, insan haklarını sınırlamanın sınırları bakımından aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
84. Mustafa Kemal Paşa’ya, Sakarya Meydan
A) Sınırlamaların pozitif hukuk kaynakları ile yapılabileceğini ifade eden, yasallık
B) Sınırlamaların yasaların bütünlüğü ilkesi yorumuna dayalı yapılmasını anlatan, yasaların
sözüne ve ruhuna uygunluk
C) İnsan hakları sınırlamalarının her ülkenin
özgürlükçü demokrasi anlayışını yansıtan,
demokratik toplum gereklerine uygunluk
D) Yasama organının temel hak ve özgürlükleri
gereğinden fazla sınırlamasının önüne geçme
amacıyla getirilen, sebeplere bağlılık
E) Kullanılan araçlarla ulaşılmak istenen amaçlar
arasında orantısızlığın olmamasını ifade eden
ve sadece yasama tasarrufunda kullanılan,
ölçülülük
Muharebesi’ni kazanmasından dolayı Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından verilen unvan,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazi
C) Mareşal
E) Cumhurbaşkanı
B) Paşa
D) Başkomutan
85. İzmir yöresinin işgali sırasında Yunanlıların
bölgede yaptığı katliamların gerçekliğini onaylayan ve işgalin haksızlığını dünya kamuoyuna duyuran yabancı kaynaklı ilk resmî belge,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Young Planı
B) Harmel Raporu
C) Johnson Mektubu D) Amiral Bristol Raporu
E) General Harbord Raporu
81. Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki sorunlardan han-
gisinin Türkiye’nin aleyhine çözümlenmesine
neden olmuştur?
A) Musul
B) Boğazlar
C) Kapitülasyonlar
D) Yabancı okullar
E) Savaş tazminatları
13
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
86. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Sivas’ta
90. Atatürk Döneminde Terakkiperver Cumhuri-
millî bir kongrenin toplanması kararını, aşağıdakilerin hangisinde almışlardır?
yet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının
kurulması, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Erzurum Kongresi’nde
B) Amasya Genelgesi’nde
C) Balıkesir Kongresi’nde
D) Amasya Görüşmeleri’nde
E) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
A) Millî bağımsızlığı
B) Anayasal yönetimi
C) Çok partili hayata geçişi
D) Çağdaş eğitim sistemini
E) Parti içi demokrasiyi güçlendirmeyi
87. Doğu sınırlarımızın belirlenmesinde etkili olan
91. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
antlaşmalar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?
yazımı yanlıştır?
A) Gümrü - Lozan - Kars
B) Moskova - Kars - Uşi
C) Gümrü - Moskova - Kars
D) Lozan - Moskova - Sevr
E) Gümrü - Kars - Ankara
A) Ayazın avcunda unutmuştun ellerini
Önünden geçtiğim hâlde beni tanımadın.
B) Soğuk sularından içtim, serinledim
Çağlayan bir nehrin sesini dinledim.
C) Yeşil muşamba ceketli sarışın küskün kızcağız
En dokunulmaz kızı, en temiz fikrimce Paris’in.
D) Süzülüp mavi göklerden yere doğru
Omzuma bir beyaz güvercin kondu.
88. Aşağıdakilerden hangisiyle ulusal ve bölünmez bir Türk ülkesinin sınırları çizilmiştir?
E) Bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir
Kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa
A) Mecelle
B) Amasya Görüşmeleri
C) Kutsal Cihat Fetvası
D) Misakımillî Kararları
E) Tekâlif-i Milliye Emirleri
92. Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Nefes Nefese - Ayşe Kulin
B) Bit Palas - Murathan Mungan
C) Gölgesizler - Hasan Ali Toptaş
D) Bir Cinayet Romanı - Pınar Kür
E) Fikrimin İnce Gülü - Adalet Ağaoğlu
89. Lozan Antlaşması’yla kurulmuş olan “Boğazlar Komisyonu”nun bütün yetkileri, aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne
devredilmiştir?
A) Kabotaj Kanunu’yla
B) Montrö Sözleşmesi’yle
C) Ankara Antlaşması’yla
D) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
E) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesiyle
93. Marmara, Karadeniz ve iç bölgelerimizde
kuzeydoğudan esen soğuk, kuru bir rüzgârdır.
Doğu Avrupa’daki yüksek basıncın etkisi
sonucunda oluşur. Kışın sıcaklıkları azaltarak
kar yağışına neden olur.
Yukarıda özellikleri açıklanan rüzgâr çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıble
C) Yıldız
E) Lodos
14
B) Poyraz
D) Karayel
B
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
94. • Van Gölü’nün batı kıyısında yer alır.
• Yaklaşık 3000 m yüksekliğinde volkanik bir
•
97. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılan;
I- Yassıçemen
II- Kösedağ
III- Miryokefalon
dağdır.
Kraterindeki çukurlukta biriken sular volkanik bir göl oluşturmuştur.
savaşlarının kronolojik sırası, aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Bazı özellikleri verilen dağ aşağıdakilerden
hangisidir?
A) III - II - I
C) II - I - III
E) I - III - II
A) Ağrı Dağı
B) Nemrut Dağı
C) Bolkar Dağları
D) Hasandağı
E) Erciyes Dağı
95.
B) III - I - II
D) II - III - I
98. Osmanlı Devleti’nde anayasal bir düzene
I- Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak veya görevlerine son vermek
II- Anayasa değişikliklerine dair kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
III- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
IV- Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve
yayımlamak
geçişte atılan ilk önemli adım, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Fatih Kanunnamesi
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet
Yukarıdakilerden hangileri cumhurbaşkanının
yürütme ile ilgili görevleri arasında yer alır?
99. Askerlikte onlu sistemi ilk uygulayan Türk
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) II, III ve IV
E) I, III ve IV
devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygur Devleti
B) Kutluk Devleti
C) Avrupa Hun Devleti
D) Büyük Hun Devleti
E) Tuna Bulgar Devleti
96. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Teşkilatı, aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile
ifade edilir?
A) UNICEF
C) WHO
E) ILO
B) UNESCO
D) FAO
100. Polis Teşkilatı, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde kurulmuştur?
A) V. Murat
C) III. Selim
E) Abdülmecit
B) I. Mahmut
D) II. Abdülhamit
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
15
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4.Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
25 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI
B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
d
a
c
a
b
e
b
e
c
b
e
c
d
d
b
e
e
b
a
d
e
a
c
d
e
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
b
d
a
c
d
d
e
a
e
a
c
b
c
d
b
d
e
b
a
a
c
a
e
c
d
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
a
e
b
a
c
d
a
e
b
d
c
a
b
c
c
d
b
e
a
c
a
c
b
d
b
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
e
a
d
c
d
a
b
e
a
d
b
c
d
b
c
a
b
b
b
c
b
b
a
d
e