atatürk ilkeleri ve devrim tarihi ile nutuk derslerinin tanıtımı

Transkript

atatürk ilkeleri ve devrim tarihi ile nutuk derslerinin tanıtımı
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DERS BİLGİLERİ
DERSİN AMACI:
Dersin temel amacı, emperyalizme karşı mücadeleden doğan ve 20. Yüzyıl devrimlerine öncülük eden Türk Ulusal
Mücadele Tarihi’nin, düşünsel ve eylemsel olarak yorumlanabilmesini sağlamaktır. Bu yeterliliğe ulaşılabilmesi için ders
kapsamında; öğrencilerin Devrim Tarihi ile ilgili temel kavramlar, Avrupa Modernleşme Tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve akabinde Türkiye’nin
uluslararası alanda tanındığı Lozan Antlaşması’nın özümsenmesinin yanı sıra; Atatürkçü Düşünce’yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve çağdaş değerleri benimseterek; cumhuriyetin temel niteliklerini içine sindirmiş, Türk Ulusu’nun çıkarlarını
ön planda tutan yurtsever bireyler yetiştirmektir.
DERSİN İŞLENİŞİ:
Ders, aşağıda belirtilen konu başlıkları üzerinden 14 hafta olarak planlanmıştır. Dersin kaynağı Uludağ Üniversitesi
yayınlarından Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I kitabıdır. Ders bu kaynak kitap üzerinden işlenecek; sınav soruları da yine
bu kitap temel alınarak hazırlanacaktır. Ders kitabını, Üniversitemizin kitap satış merkezlerinden makul bir ücret karşılığında satın alabilirsiniz. (Çeşitli kişi ya da kuruluşlar tarafından satılan/dağıtılan kaynak ya da fotokopilere itibar etmemenizi
öneririz). Derste işlenen konularla ilgili tüm sorularınızı dersin öğretim elemanına hem ders saatinde, hem de size bildireceği yer ve zamanlarda yöneltebilirsiniz.
DEĞERLENDİRMELER VE SINAV SÜRECİ:
Derste, Ara Sınav (% 40) ve Yarıyıl Sonu Sınavı (% 60) olmak üzere, iki değerlendirme gerçekleştirilecektir. Bölümümüz tarafından verilen derslerin sınavları, çoktan seçmeli test sınavı şeklinde ve merkezi olarak yapılmaktadır. 2014–2015
Güz Yarıyılı’na ait sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir. Sınava giriş bilgileriniz sınavlardan önce hem üniversitenin internet
sayfasında, hem de bölümümüzün internet sayfası “Duyurular” kısmında ilan edilecektir.
Sınavlarda cevap anahtarı olarak optik formlar kullanılmakta ve bu formlar optik okuyucular ile okunmaktadır. Okunan cevap kâğıtları üzerindeki bilgiler elektronik ortamda işlemlenerek öğrenci otomasyonuna aktarılmaktadır. Öğrencinin
optik forma yanlış bilgiler kodlaması notların aktarılması sürecinde sorunlar yaratmaktadır. Dolayısıyla, sınavlarda optik
formlara yaptığınız işaretlemelere özen göstermeniz önem taşımaktadır.
Derslerimize ait Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) 30’dur. Bağıl Değerlendirme uygulaması, lisans (Fakülteler, Yüksekokullar ve Konservatuar) ve ön lisans (Meslek Yüksekokulları) öğrencileri için ayrı ayrı yapılmaktadır.
Sınav notlarıyla ilgili itirazlar (otomasyonda not görememe sorunu ve yeniden inceleme talepleri) için öğrencilerin
kendi fakülte ve yüksekokul öğrenci işlerine, yine kendi birimlerinden edinebilecekleri ya da
http://devrimtarihi.uludag.edu.tr adresindeki internet sitemizden indirebilecekleri dilekçe formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Not itirazları dışındaki istek, sorun ya da önerilerinizi sayfa altında belirtilen elektronik posta adresini kullanarak doğrudan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı’na yöneltebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir dönem
geçirmenizi dileriz.
GÜZ YARIYILI
MESLEK YÜKSEKOKULLARI (ÖNLİSANS)
Ara Sınav
Ara Sınav Mazeret
Yarıyıl Sonu Sınavı
Bütünleme Sınavı
:
:
:
:
18 Kasım 2014
17 Aralık 2014
06 Ocak 2015
22 Ocak 2015
Salı
Çarşamba
Salı
Perşembe
ATA101
11:00
11:00
11:00
11:30
______________________________________________________________________________________________
İnternet Adresi:
Yazışma Adresi:
Telefon:
E-Posta:
http://devrimtarihi.uludag.edu.tr
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler Binası, E-Blok 16059 Görükle/BURSA
0 224 2940248
[email protected]
FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-DEVLET KONSERVATUVARI (LİSANS)
Ara Sınav
Ara Sınav Mazeret
Yarıyıl Sonu Sınavı
Bütünleme Sınavı
:
:
:
:
19 Kasım 2014
17 Aralık 2014
07 Ocak 2015
22 Ocak 2015
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
ATA101
11:00
11:00
11:00
13:30
SINAV GİRİŞ BİLGİLERİNİZ SINAVLAR ÖNCESİNDE HEM ÜNİVERSİTEMİZİN İNTERNET SAYFASINDA, HEM DE
BÖLÜMÜMÜZÜN İNTERNET SAYFASINDAKİ “DUYURULAR” KISMINDA İLAN EDİLECEKTİR.
SINAV SALONUNA GELİRKEN YANINIZDA ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİZİ GETİRMEYİ UNUTMAYINIZ.
DERS İÇERİĞİ:
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I
1TÜRK DEVRİM TARİHİNİN TEMEL KAVRAMLARI
1.1. Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları
1.2. Türk Devrimi'nin Modeli ve Atatürkçülük Kavramı
2. BATI UYGARLIĞININ YÜKSELİŞİ
2.1. Yükselişin Temeli Olarak Batı Ortaçağı
2.2. Coğrafya Keşifleri ve Batı'nın Rönesans'ı
2.3. Reformasyon ve Batı'nın Laikleşmesi
2.4. Aydınlanma: Ulus Temelli Bir Uygarlığa Doğru
2.5. Fransız Devrimi: Liberal Batı'ya Doğru
2.6. Sanayi Devrimi: Batı'nın Demokratikleşmesi
3. OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA DAĞILMA SÜRECİ
3.1. Toprak ve Ekonomi Yapısının Bozulması
3.2. Siyasal ve Askeri Yapının Bozulması
3.3. Batı'nın Etkisi
4. OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
4.1. Dağılma Karşısında Yapısal Reform Arayışları
4.1.1. Tanzimat Fermanı
4.1.2. Islahat Fermanı
4.1.3. Birinci Meşrutiyet
4.1.4. Jön Türk Hareketi ve İkinci Meşrutiyet denemesi
4.2. Dağılma Karşısında İdeolojik Reform Arayışları
4.2.1. Osmanlıcılık
4.2.2. İslamcılık
4.2.3. Türkçülük
4.2.4. Batıcılık
5. OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN ÇÖKÜŞÜ
5.1. Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
5.2. Balkan Savaşları (1912-1913)
5.3. Birinci Dünya Savaşı
5.3.1. Savaşın Nedenleri ve Genel Özellikleri
5.3.2. Savaşın Genel Gelişimi
5.3.3. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaşa Girişi
6. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve ANADOLU'NUN İŞGALİ
6.1. ABD'nin Müdahalesi ve Savaşın Sonu
6.2. Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu
7. ULUSAL DİRENİŞİN BAŞLAMASI
7.1. Anadolu'da Genel Durum ve Tartışılan Kurtuluş Formülleri
7.2. İzmir'in İşgali ve Kongreler Sürecinin Başlaması
7.3. Savaş Öncesinde Kurulan Örgütler
7.4. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Çıkışı
8. KONGRELER DÖNEMİ ve ULUSAL DİRENİŞİN ÖRGÜTLENMESİ
8.1. Erzurum Kongresi
8.2. Sivas Kongresi
8.3. Amasya Protokolü ve Son Osmanlı Parlamentosu
8.4. İstanbul'un İşgali
9. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN AÇILMASI
9.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması
9.2. Ulusal Meclisin Yapısı ve Niteliği
9.3. Ulusal Meclise Tepkiler: Sevr Antlaşması ve İç Ayaklanmalar
9.3.1. Sevr Antlaşması
9.3.2. İç Ayaklanmalar
10. KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLIYOR
10.1. İstiklâl Mahkemelerinin Kurulması
10.2. Düzenli Ordulara Geçiş
10.3. Ermeni Sorunu ve Doğu Cephesi'nin Kapanması
10.4. Doğu Cephesi'nde Diplomasi
10.4.1. Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)
10.4.2. Moskova Antlaşması (16 Mart 1920)
10.4.3.Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
11. GÜNEY ve BATI CEPHELERİNDE UTKU
11.1. Güney Cephesi'nde Utku
11.2. Çerkez Ethem Ayaklanması ve Bastırılması
11.3. Yunan Ordusunun İnönü'de Yenilmesi
11.4. Görkemli Başarıların Sonucu: 1921 Anayasası ve
Ulusal Egemenliğe Geçiş
12. BATI CEPHESİ'NDE SONA DOĞRU
12.1. Londra Konferansı
12.2. İkinci İnönü Utkusu
12.3. Yunan Ordusu Kütahya ve Eskişehir'de
12.4. Sakarya Savaşı ve Sonuçları
13. BÜYÜK UTKU ve ONURLU BİR BARIŞIN HAZIRLIKLARI
13.1. Başkomutan Savaşı
13.2. Mudanya Mütarekesi
13.3. Saltanatın Kaldırılması
14. LOZAN KONFERANSI ve BARIŞ
14.1. Lozan Konferansı ve Görüşülen Sorunlar
14.1.1. Sınırlar
14.1.2. Kapitülasyonlar
14.1.3. Boğazlar
14.1.4. Osmanlı Borçları
14.1.5. Azınlıklar
14.1.6. Diğer Konular
14.2.Lozan Barışı'nın Değerlendirilmesi
______________________________________________________________________________________________
İnternet Adresi:
Yazışma Adresi:
Telefon:
E-Posta:
http://devrimtarihi.uludag.edu.tr
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler Binası, E-Blok 16059 Görükle/BURSA
0 224 2940248
[email protected]