2016PS12-3 2016PS12-3

Yorumlar

Transkript

2016PS12-3 2016PS12-3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
A
2016PS12-3
2015­2016 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (III. OTURUM)
17 Ocak 2016, Saat 09:30
ADI SOYADI
: .................................................................................
T.C. KİMLİK NO
: .................................................................................
SALON NO
: .................................................................................
SIRA NO
: .................................................................................
Bu kitapçıkta Adalet Önlisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans
Programına ait dersler yer almaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1.Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü cevap
kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap
kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde,
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:
2016PS12-3
Testin Adı
Soru Sayısı Sayfa No
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Bilgisi
25
2
Borçlar Hukuku
25
6
Görsel Programlama I
25
11
İdare Hukuku
25
15
İdari Yargı
25
19
İnternet Programcılığı I
25
23
Medeni Usul Hukuku
25
28
Nesne Tabanlı Programlama I
25
33
Sağlık Kurumlarında Maliyet
Yönetimi
Tıbbi Kayıt ve Hastane
Otomasyonu
25
39
25
43
4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için
ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle
işaretleyiniz.
İşaretlerinizi
cevaplama
alanının
dışına
taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler
için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap
kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi
unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine
gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden
yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza
olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2016PS12-3
A
A
Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Avukatlık mesleği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
4.
Avukatlık ortaklığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Yalnızca bir sermaye şirke olarak kurulabilir.
A) Kişisel çabanın önemli olmadığı bir meslek r.
B) Ticaret unvanı kullanamaz.
B) Ticari amaç güdülerek yapılan bir meslek değildir.
C) Avukatlık ortaklığına giremezler.
C) İşverene bağımlı olarak gerçekleş rilen bir meslek değildir.
D) Baroya kaydolması gerekmektedir.
D) Kişisel özelliklerin önem taşıdığı bir meslek r.
E) Ortakların mesleğin onuruna ve meslek kurallarına uygun
davranma zorunluluğu vardır.
E) Avukat, kendisine gelen her işi almak zorunda değildir.
2.
Avukat hakkında görevlerinden doğan veya görevleri
sırasında işledikleri suçlardan dolayı dava açılması
aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıdır?
5.
……….................. , avukata sözleşme ile üstlenmiş olduğu görevi
yerine ge rmek için gerekli olan birtakım giderlere binaen iş
sahibi (müvekkil) tara ndan peşin ödenen meblağdır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Bağlı bulunduğu baro başkanının
B) Barolar Birliği Başkanının
A) Harç
C) Barolar Birliği Disiplin Kurulunun
B) Harcırah
D) Cumhuriyet savcısının
C) Avans
E) Adalet Bakanının
D) Masraf
E) Vekâlet ücre
3.
Aşağıdakilerden hangisi avukat olabilmenin olumsuz
şartlarından biri değildir?
6.
I. Avukatlık ücre ödenmemelidir.
II. Avuka n yap ğı iş oranında vekâlet ücre ödenmelidir.
A) Kanunda belir len suçlardan mahkûm olmak
III. Avukatlık ücre nin %50’si ödenmelidir.
B) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücutça
veya akılca malul olmak
IV. Hiç avukatlık ücre ödenmemelidir.
V. Ücre n istendiği kadarı ödenmelidir.
C) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak
VI. Avukatlık ücre nin tamamı ödenmelidir.
D) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları
çevresince bilinmiş olmak
Avuka n azli hâlinde müvekkilin ödemesi gereken ücrete
ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlış r?
E) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış
bulunmak
A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) IV, V ve VI
E) I, II, III, IV ve V
2016PS12­3
2
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
A
…………………. yükümlülüğü temelini avukat ile müvekkil
arasındaki güven ilişkisinden alır. Bu anlamda avukat,
müvekkilinin menfaatlerini tehlikeye sokabilecek her türlü
davranıştan kaçınma yükümlülüğüne sahip r.
11. Avukata karşı açılacak tazminat davası, zararın varlığının
öğrenildiği andan i baren ne kadar sürede zaman aşımına
uğrar?
A) 6 ay sonra
Paragra a boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) 9 ay sonra
A) Sadakat
C) 1 yıl sonra
B) Aydınlatma
D) 5 yıl sonra
C) Aracı kullanmama
E) 10 yıl sonra
D) Özen
E) İşi sonuna kadar takip
8.
Aşağıdakilerden hangisi avuka n sır saklama yükümlüğünden
kurtulduğu durumlardan biri değildir?
12. Bölgesi içinde en az …….. avukat bulunan her il merkezinde bir
baro kurulur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Müvekkilin rızası
B) Iz rar hâli
A) 10
C) Avuka n özel hukuka dayanan tazminat istemi
B) 20
D) Ceza hukukuna dayanan yap rım tehdidi
C) 25
E) Meşru müdafaa yükümlülüğü
D) 30
E) 50
9.
Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekâle n sona
ermesinden i baren ne kadar süre ile saklamakla
yükümlüdür?
13. Baro Genel Kurulu baro başkanın yap ğı çağrı üzerine kaç
yılda bir toplanır?
A) 2
A) 1 yıl
B) 3
B) 6 ay
C) 4
C) 3 ay
D) 5
D) 3 yıl
E) 10
E) 10 yıl
10. Aşağıdakilerden hangisi avukatlık ortaklığının irade dışı sona
erme nedenlerinden biri değildir?
14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Barolar Birliğinin
organlarından biri değildir?
A) Ana sözleşmedeki sona erme nedenlerinin gerçekleşmesi
A) Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu
B) Ana sözleşmedeki sürenin dolması
B) Türkiye Barolar Birliği Yöne m Kurulu
C) Ortak sayısının ikinin al na düşmesi
C) Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
D) Ortaklığın feshine karar verme
D) Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı
E) Ortaklar kurulunun belli durumlarda üç ay içinde karar
vermemesi
E) Türkiye Barolar Birliği Konseyi
2016PS12­3
3
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
15. Aşağıdakilerden hangisi noterlik mesleğine hakim olan
ilkelerden biri değildir?
19. Aşağıdakilerden hangisi noterlerin mesleki statülerinden
kaynaklanan yükümlülüklerinden biridir?
A) Kuralcılık
A) Yemin etme
B) Tarafsızlık
B) Noterlik dairesi edinme
C) Dürüstlük
C) Kefillikte bulunma yasağı
D) Güvenilirlik
D) Mesai saatlerinde çalışma
E) Bağımsızlık
E) Teminat ya rma
16. Aşağıdakilerden hangisi noterlerin bağımsızlığı bakımından
doğrudur?
20. Noterler mazeret izinlerini hangi kurumdan alırlar?
A) Adalet Bakanlığı
A) Noterlerin dene mini Noterler Birliği yapar.
B) Noterler Birliği
B) Noterlerin görev süresi belirsizdir.
C) Noter Odası
C) Noterlerin görev yeri değişikliği tayin usulüne bağlıdır.
D) Cumhuriyet Savcısı
D) Noterler reddedilemezler.
E) Asliye Hukuk Hâkimliği
E) Noterler, Türkiye Noterler Birliğinin emir ve talimatları
doğrultusunda hareket ederler.
17. Noterlik kurulması aşağıdakilerden hangisinin yetkisindedir?
21. Aşağıdakilerden hangisi noterlik dairesinin bölümlerinden biri
değildir?
A) Noterler Odası
A) Noter çalışma bölümü
B) Noterler Birliği
B) Servisler bölümü
C) Adalet Bakanlığı
C) Bekleme bölümü
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D) Yevmiye bölümü
E) Türkiye Barolar Birliği
E) Arşiv bölümü
18. Noterlik görevi aşağıdaki hâllerden hangisi ile sona ermez?
22. Belli bir süreye bağlı olmaksızın noterlik arşivinde saklanması
gereken de er aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaş tahdidine (altmış beş yaş) tabi tutulması
A) Demirbaş Eşya De eri
B) İs fa etmiş sayılması
B) İzin De eri
C) Meslekten çıkarma cezası alması
C) Zimmet De eri
D) 10 günden fazla işe gelmemesi
D) Te iş De eri
E) Meslekte yeterli olmadığının anlaşılması
E) Tescil De erleri
2016PS12­3
4
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
23. Noterin yapmış olduğu işlemden zarar gören bir kişi tazminat
davasını aşağıdaki kurumlardan hangisine karşı açar?
25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Noterler Birliği Kongresinin
görevlerinden biri değildir?
A) Adalet Bakanlığına
A) Noter odaları ve noterler üzerinde göze m ve dene mde
bulunmak
B) Türkiye Noterler Birliğine
C) Noterin kendisine
B) Yöne m Kurulunun faaliyet raporunu incelemek, kabul
etmek
D) Noter Odasına
C) Bütçeyi görüşmek ve onaylamak
E) Noter başkâ bine
D) Birlik Yöne m ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek
E) Noterlerin ödeyecekleri giriş paralarını ve aidatlarını tespit
etmek
24. Noter Odası Genel Kurulunun seçimle ilgili toplan sına
ka lmak ve oy kullanmak zorunlu olup geçerli bir mazere
olmaksızın bu toplan ya ka lmayan ve oy kullanmayanlar
aşağıdakilerden hangisi tara ndan cezalandırılırlar?
A) Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu
B) Türkiye Noterler Birliği Yöne m Kurulu
C) Noter Odası Başkanlığı
D) Noter Odası Yürütme Kurulu
E) Adli Yargı Komisyonu Başkanlığı
2016PS12­3
5
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Borçlar Hukuku
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Borçlar Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Aşağıdakilerden hangisi eksik bir borç değildir?
4.
Aşağıdakilerden hangisinin yap rımı kesin hükümsüzlük
değildir?
A) Kumar veya bahis borcu
A) Kanunda öngörülen şekle uyulmaksızın bir hukuki işlem
yapılması
B) Evlenme simsarlığından doğan borç
C) Ahlaki görevden doğan borç
B) Kanunda yasaklanmış olmasına rağmen uyuşturucu madde
sa lması
D) Bağışlama sözleşmesinden doğan borç
C) Ölüm tehdidiyle yüklü miktarda bağış alınması
E) Zaman aşımına uğramış borç
D) Nakil için kalbini verme taahhüdünde bulunulması
E) Uranüs Gezegeni’nden taş ge rme taahhüdü
2.
I. Bozuk bir makineyi tamir etme borcu
5.
II. Sa cının satmış olduğu buzdolabını teslim etme borcu
III. Akşam saat sekizden sonra gürültü yapmama borcu
A) La fe beyanı
Verilen edimlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
B) Mutlak muvazaa beyanı
olarak belir lmiş r?
I
3.
II
C) Nispi muvazaa beyanı
III
A) Verme
Yapma
Yapmama
B) Yapma
Yapma
Verme
C) Yapma
Verme
Yapmama
D) Yapmama
Verme
Yapma
E) Verme
Verme
Yapma
Hiç istemediği hâlde arkadaşını kırmamak için ona kefil
olacağını açıklayan kişi, aşağıdaki beyanlardan hangisinde
bulunmuştur?
D) Kesin hükümsüzlük beyanı
E) Zihni kayıtla beyan
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi kesin hükümsüzlük
yap rımına tabidir?
6.
A) İki kardeşin hiçbir zaman evlenmeyip, birlikte yaşlı
annelerine bakacakları hususunda anlaşmaları
Bir sa m sözleşmesinde tarafların karşılıklı irade beyanlarının
yorumu ne cesinde, bu beyanların birbirine uygun olmadığı
sonucuna varılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Sözleşme, sa cının beyanları doğrultusunda kurulmuş
sayılır.
B) Bir motosikle n gerçekte 180 km hız yapmasına rağmen 250
km hız yap ğı zannedilerek sa n alınması
B) Sözleşme, alıcının beyanları doğrultusunda kurulmuş sayılır.
C) Alınan ölüm tehdidi nedeniyle yüklü miktarda bağışlamada
bulunulması
C) Sözleşme, hâkimin belirleyeceği şartlar çerçevesinde
kurulmuş sayılır.
D) Aslında sahte olan bir mücevherin gerçek olduğu
hususunda yanıl larak sa n alınması
D) Beyanlar uyuşmadığı için sözleşmenin kurulmamış olduğu
sonucuna varılır.
E) Arkadaşını sevindirmek isteyen bir kişinin bilgisayarını çok
cüzi bir fiyata ona satması
E) Sözleşme kurulmuştur, ancak bu sözleşmeden doğan borçlar
eksik borç sayılırlar.
2016PS12­3
6
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
A
İfa yeri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
10. Borçlu B ile üçüncü kişi Ü arasında yapılan ve Ü’nün, B’nin
alacaklı A’ya karşı olan borcunu üstlenmeyi taahhüt e ği
sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taraflar ifa yerini açıkça kararlaş rabilirler, ancak bu
husus örtülü olarak kararlaş rılamaz.
A) Alacağın devri
B) Para borçlarında ifa yeri, borçlunun ödeme zamanındaki
yerleşim yeridir.
B) Sözleşmenin devri
C) Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç
konusunun bulunduğu yerde ifa edilir.
C) Sözleşmeye ka lma
D) Borcun iç üstlenilmesi
D) Para ve parça borcu dışındaki borçlar, doğumları
sırasındaki alacaklının yerleşim yerinde ifa edilir.
E) Borcun dış üstlenilmesi
E) İfa yeri mutlaka kanun tara ndan belirlenir, yani tarafların
ifa yerini kararlaş rmaları mümkün değildir.
8.
I. Aynen ifa ve gecikme tazmina
11. İbra ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
II. İfadan vazgeçerek müspet zararını isteme
A) İbra, sözleşme niteliğinde bir hukuki işlemdir.
III. Sözleşmeden dönerek menfi (olumsuz) zararını isteme
B) İbra, şekle bağlı olmayan bir işlemdir.
Yukarıda belir lenlerden hangisi ya da hangileri, karşılıklı borç
yükleyen bir sözleşmede alacaklının seçimlik olarak borçluya
karşı ileri sürebileceği talepler arasında yer alır?
C) İbra, asıl borcu ve ona bağlı hakları sona erdirir.
D) Yalnızca ferî hakların ibra edilmesi asıl alacağı sona
erdirmez.
A) Yalnız I
E) İbra ile vazgeçme aynı anlama gelir.
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
9.
I. Müteahhit, inşasına başladığı binayı bir yılda bi remezse,
gecik ği her ay için iş sahibine 100.00 TL ödeyecek r.
12. Kanunda aksine bir düzenleme bulunmadıkça alacaklar
hakkındaki zaman aşımı süresi kaç yıldır?
II. Kiracının başka bir şehre tayininin çıkması hâlinde kira
sözleşmesi sona erecek r.
A) 1
B) 2
III. Oğlunun liseyi birincilikle bi rmesi hâlinde babası ona son
model bir araba hediye edecek r.
C) 5
Bu şartların türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiş r?
I
II
E) 20
III
A) Ceza koşulu
Bozucu koşul
B) Ceza koşulu
Gecik rici koşul
C) Bozucu koşul
Ceza koşulu
Gecik rici koşul
D) Gecik rici koşul
Bozucu koşul
Ceza koşulu
E) Gecik rici koşul
Ceza koşulu
Bozucu koşul
2016PS12­3
D) 10
Gecik rici koşul
Bozucu koşul
7
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
13. I. Sa ş sözleşmesi ayni bir sözleşmedir.
16. Bağışlama sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
II. Sa ş sözleşmesi borç doğuran bir sözleşmedir.
A) Bağışlamayı kabul etmek için fiil ehliye ne sahip olmak
gerekir.
III. Sa ş sözleşmesi temlik borcu doğuran bir sözleşmedir.
IV. Sa ş sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir
sözleşmedir.
B) Taşınırlara ilişkin bağışlama sözü vermenin geçerliliği, bu
sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.
Sa ş sözleşmesinin hukuki niteliğine ilişkin yukarıdakilerden
hangisi ya da hangileri yanlış r?
C) Dönemsel edimleri içeren bağışlamalar, bağışlayanın
ölümüyle sona erer.
A) Yalnız I
D) Bu sözleşmede kural olarak, bağışlayanın ayıptan ve
zap an sorumluluğu yoktur.
B) Yalnız III
E) Bağışlayan, borcun kötü ifasından doğan zarara ağır
kusuruyla sebep olmadıkça sorumlu olmaz.
C) I ve II
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
14. Sa cının sa m konusunun ayıplarından doğan sorumluluğu ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
17. I. İki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
II. Ani edimli bir sözleşmedir.
A) Borçlunun ayıba karşı tekeffül sorumluluğu kanundan
doğmaktadır.
III. Borçlu üstlendiği işi kural olarak bizzat ifa etmelidir.
Eser sözleşmesiyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya
da hangileri doğrudur?
B) Borçlunun sorumluluğu için yarar ve hasarın alıcıya
geçmesinden önce ve en geç alıcıya geçme sırasında sa m
konusunda bir ayıp bulunmalıdır.
A) Yalnız I
C) Sa cının ayıptan sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan
bir anlaşma yapılmış olsa dahi, bu anlaşma kesin hükümsüzlük
yap rımına tabidir.
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Sa cının ayıptan sorumlu olması için alıcının gerekli dikkat
ve özeni göstererek sa lanı gözden geçirmiş olması ve ayıplı
olduğunu anladığında sa cıyı derhâl bilgilendirmesi şar r.
D) I ve III
E) I, II ve III
E) Taşınır sa mında sa cının ayıba karşı tekeffül borcunda
zaman aşımı süresi, sa lanın alıcıya teslim edildiği andan
i baren iki yıldır.
15. Taşınmaz kiralarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
18. A şahsı, uzun bir ta le çıkan komşusunun evinin şiddetli bir
r na nedeniyle kırılan camlarını hırsız girmemesi için,
komşusundan izin almaksızın tak rmış r.
A) Taşınmaz kirasına ilişkin sözleşme rızai bir sözleşmedir.
Bu olayda taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Taşınmaz kirası tam iki tarafa borç yükleyen bir
sözleşmedir.
A) Vekâlet sözleşmesi
C) Taşınmaz kirasına ilişkin sözleşme taraflar arasında sürekli
borç doğurur.
B) Bağışlama sözleşmesi
D) Taşınmaz kiralarına ilişkin sözleşmeler resmî şekilde
yapılmalıdır.
C) Eser sözleşmesi
D) Sebepsiz zenginleşme
E) Taşınmazı kiralayanın mutlaka onun sahibi olması
gerekmez.
2016PS12­3
E) Vekâletsiz iş görme
8
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
19. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması için vekilin özel
yetkiye sahip olması gerekli değildir?
22. A’nın 6 yaşındaki oğlu O, bahçede top oynarken komşularının
camını kırmış r. Komşu K, kırılan camın bedelini kimden ve
hangi sorumluluk sebebine dayanarak talep edebilir?
A) Dava açmak
A) A’dan ev başkanının sorumluluğu sebebiyle
B) Sulh olmak
B) A’dan haksız fiil sorumluluğu sebebiyle
C) Kefil olmak
C) A’dan sözleşmeye aykırılık sebebiyle
D) Bağışlama yapmak
D) O’dan sebepsiz zenginleşme sebebiyle
E) Taşınırları devretmek
E) O’dan sözleşmeye aykırılık sebebiyle
20. Aşağıda belir len kusurlu fillerin hangisinde kusurun derecesi
ihmaldir?
23. Fiil ile zarar arasında hukuka aykırılık bağının olmaması
sebebiyle ……….........…….. tazmini, kural olarak, failden talep
edilemez.
A) Kadının kocasını öldürmek maksadıyla yemeğine zehir
koyması
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Bir kişinin, komşusunun yeni arabasının kaportasını, uygun
vak kollayarak, bir çiviyle iyice çizmesi
A) yansıma zararların
C) Öğretmenin cezalandırmak amacıyla öğrencisinin ellerine
sopa ile vurması
B) manevi zararların
C) maddi zararların
D) Balkonu temizlerken dengesini yi ren kişinin saksıya
çarparak onun yoldan geçen bir kişinin başına düşmesine
neden olması
D) fiilî zararların
E) yoksun kalınan kârların
E) Randevusuna geç kalan sürücünün, yayalara ayrılmış aşırı
kalabalık bir caddede aracını son sürat kullanırken birilerine
çarpması
21. I. Hakkaniyet sorumluluğu
24. Haksız fiillerden doğan tazminat isteminin tabi olduğu zaman
aşımı süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiş r?
II. Özen sorumluluğu
III. Kusur sorumluluğu
A) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten başlayarak 1 yıl ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten
başlayarak 10 yıl
IV. Tehlike sorumluluğu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kusursuz
sorumluluğun dayandığı ilkeler arasında yer alır?
B) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten başlayarak 2 yıl ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten
başlayarak 10 yıl
A) Yalnız I
C) Fiilin işlendiği tarihten başlayarak 2 yıl
B) I ve II
C) II ve IV
D) Fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yıl
D) I, II ve IV
E) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten başlayarak 2 yıl
E) II, III ve IV
2016PS12­3
9
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
25. I. Davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi
II. Haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi
III. Zararın meydana geldiği yahut gelme ih malinin
bulunduğu yer mahkemesi
IV. Zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi
Haksız fiilden doğan davalar yukarıda belir len yerlerden
hangilerinde açılabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
2016PS12­3
10
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Görsel Programlama I
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Görsel Programlama I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
Visual Studio .NET’te Start Page ekranında görüntülenen
Recent bölümü aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
5.
Aşağıdakilerden hangisi kontrolün üzerindeyken fare imlecini
ayarlar?
A) Önceden oluşturulmuş projeleri listeler.
A) TabStop
B) Oluşturulan program dosyalarını listeler.
B) Size
C) Seçilen nesnelerin özelliklerini listeler.
C) Cursor
D) Proje içerisine eklenebilecek hazır nesneleri listeler.
D) Visible
E) Önceden hazırlanmış projeleri listeler.
E) BackColor
Form üzerinde seçilen bir nesneye ait özellikleri
görüntülemek için kullanılan bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
6.
Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi doğrudur?
A) Sayi 3
A) Menü Çubuğu
B) 3Sayi
B) Solu on Explorer
C) Sayi3
C) Araç Çubuğu
D) Sayi3?
D) Proper es Paneli
E) S a y i 3
E) ToolBox (Araç Kutusu)
3.
Form üzerinde bulunan butonlardan herhangi birine ESC tuşu
ile işlem yapabilme özelliği aktarılmak istenildiğinde
aşağıdakilerden hangisi değiş rilmelidir?
7.
Sadece true (doğru) ve false (yanlış) değerlerini alabilen
değişken türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Integer
A) AcceptBu on
B) Object
B) MinimizeBox
C) Short
C) MaximizeBox
D) Byte
D) CancelBu on
E) Boolean
E) WindowState
4.
Aşağıdakilerden hangisi Container nesnelerinden biridir?
A) ListBox
B) RichTextBox
C) TextBox
D) CheckedListBox
E) GroupBox
2016PS12­3
11
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Dim sayi1 As Integer = 3
A
10. Dim K As Integer
Dim sayi2 As Integer = 5
K = TextBox1.Text
Dim Toplam As Integer
If K > 2 And K <=3 Then
Toplam = sayi1 + sayi2
Label1.Text = "Kısa mesafe a nız"
Yukarıdaki kod sa rlarında kullanılan operatörler
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş r?
ElseIf (K >3 And K <= 4) Then
A) Aritme k Operatörler + Karşılaş rma Operatörleri
End If
B) Man ksal Operatörler + Aritme k Operatörler
Label1.Text değeri “Kısa mesafe a nız” olduğuna göre
TextBox1.Text değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Label1.Text = "Orta mesafe a nız"
C) Karşılaş rma Operatörleri + Atama Operatörleri
D) Atama Operatörleri + Aritme k Operatörler
A) 1
E) Aritme k Operatörler + Özel Amaçlı Operatörler
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
9.
Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda false (yalnış) değeri
döner?
11. Dim sayi As Integer = 0
Do While sayi <= 50
A) 3>5 or 10>13
sayi = sayi + 10
B) 3>5 or 10<13
If sayi=30 Then Con nue Do
C) 3<5 or 10>13
MsgBox("Değer" & sayi)
D) 3<5 or 10<13
Loop
E) 3<=5 or 10=>13
Bu işlem sonunda mesaj kutusunda aşağıdaki mesajlardan
hangisi görünmez?
A) Değer 10
B) Değer 20
C) Değer 30
D) Değer 40
E) Değer 50
2016PS12­3
12
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
12. Dim aile As New List(Of String) From {"Ali", "Zeynep", "Osman",
"Elif"}
For Each eleman As String In aile
A
16. Eğer dosya varsa, dosyayı bilgi eklemek amacı ile açar ve
cursor'ü dosyanın sonuna konumlandırır. Eğer dosya yoksa
dosyayı oluşturur.
Bu tanım aşağıdaki FileStream sını nın kurucu metotlarından
hangisi için yapılmış r?
IF eleman != “Osman”
Debug.Write(eleman & ", ")
A) Mod
Next
B) Append
Yukarıdaki kodların sonucu hangisinde doğru verilmiş r?
C) Create
A) Ali, Zeynep, Elif,
D) Open
B) Ali, Zeynep, Osman, Elif,
E) Truncate
C) Elif, Zeynep, Ali,
D) Osman,
E) Ali Zeynep Osman Elif,
13. SaveFileDialog penceresinin kullanım amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
17. Raporda veri se nden çekilen kayıtlardan görünmesi istenen
alanların belirlendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dosya seçme
A) Details
B) Dosya kaydetme
B) Report Footer
C) Klasör açma
C) Page Footer
D) Klasör kaydetme
D) Report Header
E) Resim seçme
E) Page Header
14. Aşağıdakilerden hangisi bir stream üzerinde, okuma veya
yazma işlemleri için bir buffer katmanı ekler?
18. PrintForm sını nın yazdırma işlemlerinin bir ön izleme
penceresine mi, yazıcıya mı yoksa dosyaya mı yapılacağını
belirleyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) BinaryReader
A) Form
B) BinaryWriter
B) PrintAc on
C) FileStream
C) PrintSe ng
D) MemoryStream
D) BeginPrint
E) BufferedStream
E) EndPrint
15. Directory ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
19. Crystal Report ile hazırlanan raporlar hangi uzan ya sahip r?
A) Stream’den temel veri türlerindeki veriyi okumayı sağlar.
A) xlsx
B) Spesifik bir dizin üzerinde silme ve taşıma gibi işlemlerin
yapılmasını sağlar.
B) doc
C) rpt
C) Sürücü hakkında bilgi almayı sağlar.
D) csv
D) Dizin oluşturma, silme ve taşıma gibi işlemlerin yapılmasını
sağlayan sta k metotlar sunar.
E) pdf
E) Dosyalar üzerinde oluşturma, silme ve taşıma gibi işlemlerin
yapılmasını sağlar.
2016PS12­3
13
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
20. Bitmap üzerinde çalışılan resmin pixel olarak yüksekliğini
öğrenmek için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A
23. Formun üzerinde daire çizmeyi sağlayan komut
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Proper es
A) Draw
B) Width
B) FillPie
C) Size
C) CreateGraphipcs
D) Height
D) Rectangle
E) Style
E) Create
21. Çizim ile ilgili sınıflar .NET kütüphanesinin hangi namespace’i
içerisindedir?
24. Rastgele sayı üreten değişken pi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Integer
A) IO
B) Boolen
B) Drawing
C) Random
C) Text
D) Long
D) Form
E) Short
E) PowerPack
22. nesne.Visible = False
25. Aşağıdakilerden hangisi bir döngü ifadesi değildir?
Formda bulunan nesne isimli TextBox için yukarıdaki kod sa rı
hangi işlemi gerçekleş rir?
A) Un l
B) for
A) Nesneyi pasif hâle ge rir.
C) while
B) Nesnenin konumunu sabitler.
D) else
C) Nesneyi görünmez hâle ge rir.
E) loop
D) Nesnenin içini boşal r.
E) Nesnenin boyutunu sabitler.
2016PS12­3
14
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
İdare Hukuku
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İdare Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
İdari fonksiyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.
A) TBMM’nin, bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığını
kaldırması idari fonksiyona dâhildir.
Kaymakam ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kaymakam is snai memurdur.
B) Müşterek kararname ile atanır.
B) Adliye personelinin yöne mi idari fonksiyona dâhildir.
C) Kaymakam yetki genişliği ilkesinden yararlanır.
C) İdari fonksiyon yürütme fonksiyonunun içinde, fakat ondan
ayrıdır.
D) Devle n temsilcisidir.
D) Bakanların atanması idari fonksiyona dâhil değildir.
E) Genel emir çıkarabilir.
E) İdari fonksiyon idari işlem ve eylemlerle gerçekleş rilir.
2.
İdarenin işlem ve eylemlerinden doğacak uyuşmazlıkların özel
hukuk kişileri ile aynı yargı yerlerinde görüldüğü, idari iş ve
işlemlerden doğan uyuşmazlıklar için ayrı bir idari yargı sistemi
bulunmayan sistem ……............. Hukuk Sistemi olarak
adlandırılır.
5.
Belediye Başkanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Belediye başkanları halk tara ndan 4 yıl için seçilir.
B) Belediye başkanı is fa edemez.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
C) Belediye başkanının görevine Anayasa Mahkemesi
tara ndan son verilebilir.
A) Kıta Avrupası
D) Belediye başkanının görevine İçişleri Bakanlığı tara ndan
son verilebilir.
B) Kara Avrupası
E) Belediye başkanının görevine Danıştay tara ndan son
verilebilir.
C) Anglo Sakson
D) Danıştay
E) Fransız
3.
Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun üyelerinden
biri değildir?
6.
A) Cumhurbaşkanı
Bakanlar Kurulu tara ndan, kanunların uygulanmasını
göstermek amacıyla Danıştay incelemesinden geçirilerek
çıkarılan düzenleyici idari işlemlere …............… denir.
B) Başbakan
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
C) Adalet Bakanı
A) tüzük
D) Genelkurmay Başkanı
B) yönetmelik
E) Millî Eği m Bakanı
C) genel emir
D) müşterek kararname
E) genelge
2016PS12­3
15
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Kural olarak idari işlemler geçmişe etki doğuracak şekilde
yapılamazlar. Bu kurala aykırı yapılmış idari işlem hangi unsur
bakımından işlemi sakatlar?
A
10. I. Adli kolluk personeli Adalet Bakanlığı bünyesinde
örgütlenmiş r.
II. Siyasi kolluk personeli Başbakanlık bünyesinde
örgütlenmiş r.
A) Yetki
III. İdari kolluk personeli İçişleri Bakanlığı bünyesinde
örgütlenmiş r.
B) Sebep
C) Konu
D) Amaç
Kollukla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlış r?
E) Şekil
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
8.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizme im yaz
sözleşmelerinde idarenin sahip olduğu yetkilerden biri
değildir?
11. Kamu hizmetlerinin “kanunla” kurulmasına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kanunda faaliye n kamu hizme olduğu açıkça
belir lmeyebilir.
A) Tek yanlı değişiklik
B) Anayasa’nın “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve
kanunla düzenlenir.” hükmü kanunla kurulmanın
sebeplerindendir.
B) Tek yanlı fesih
C) Dene m yapma
D) Yap rım uygulama
C) Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla
sınırlanabileceği” hükmü kanunla kurulmanın
sebeplerindendir.
E) Mali dengeyi bozma
D) Anayasa’nın “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri,
işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” hükmü
kanunla kurulmanın sebeplerindendir.
E) Kamu hizme kanunla kurulduğu gibi kanunla kaldırılır.
9.
İdare tara ndan davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ve
işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerek rdiği
hâllerde uygulanan ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?
12. Aşağıdaki usullerden hangisi kamu hizme ne ilişkin özel
hukuk sözleşmesidir?
A) İm yaz
A) Kapalı teklif
B) Yap - işlet - devret
B) Pazarlık
C) Müşterek emanet
C) Yarışma
D) İl zam
D) Belli istekliler arası ihale
E) Ruhsat
E) Açık ihale
2016PS12­3
16
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. Kamu görevlileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
A
17. Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi siyasi par üyesi
olabilir?
A) Kamu kesiminde çalışan işçi geniş anlamda kamu görevlisi
sayılır.
A) TSK mensupları
B) Yükseköğre m elemanları
B) Memur dar anlamda kamu görevlisidir.
C) Lise öğrencileri
C) Bakan dar anlamda kamu görevlisidir.
D) Hâkimler ve savcılar
D) Belediye Başkanı geniş anlamda kamu görevlisidir.
E) Sayıştay mensupları
E) Dar anlamda kamu görevlisi kamu hukuku rejimine tabidir.
14. Bir yıldan az ya da mevsimlik olarak idari hizmet sözleşmesi ile
çalış rılan ve işçi sayılmayan kamu görevlilerine
.....................…… denilmektedir.
18. Amirinin konusu suç teşkil eden emrini yerine ge ren
memurla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Suç konusu emri yerine ge ren memur, amir ile birlikte
sorumludur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Amire, emrin suç olduğunu bildirmişse sorumluluktan
kurtulur.
A) sözleşmeli personel
C) Amir, emrini yazılı olarak bildirmişse emrin yerine ge rilmesi
zorunludur.
B) idari personel
C) kadrosuz personel
D) geçici personel
D) Suç konusu emri yerine ge ren memur tek başına
sorumludur.
E) süreli personel
E) Suç konusu emri veren amir tek başına sorumludur.
15. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı memur olmaya engel teşkil
eder?
19. Disiplin cezalarına karşı i raz (idari başvuru) hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lise mezunu olmak
A) Memur, uyarma ve kınama cezasına i raz edemez.
B) Askerlik görevini erteletmiş olmak
B) 7 gün içinde i raz edilmeyen disiplin cezası kesinleşir.
C) Kasten işlediği suç dolayısıyla 1 ay hapis cezasına mahkûm
olmak
C) İ raz üzerine disiplin cezası kaldırılabilir veya hafifle lebilir.
D) İ raz edilen disiplin cezasından daha ağır ceza verilemez.
D) Kasten işlediği suçtan ötürü 6 ay hapis cezasına mahkûm
olmak
E) İ raz merci kararını 30 gün içinde verir.
E) Rüşvet suçundan hapis cezasına mahkûm olup affa uğramış
olmak
16. Memurların menfi ödevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlış r?
20. İdare, aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile taşınmaz mal
edinemez?
A) Memur, tacir yahut esnaf sayılmasını gerek ren faaliye e
bulunamaz.
A) Sa n alma
B) İs mval
B) Memur grev ter p edemez, grev propagandası yapamaz.
C) Düzenleme ortaklık payı
C) Memur sendika kuramaz ve sendika üyesi olamaz.
D) Devletleş rme
D) Memur kamu göreviyle ilgili basına demeç veremez.
E) Kamulaş rma
E) Memur hediye kabul edemez.
2016PS12­3
17
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
21. Kuş gribi tehlikesi sebep gösterilerek tüm kanatlı hayvanları
idare tara ndan telef edilen çi çinin uğramış olduğu zararın
tazminine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
24. Aşağıdakilerden hangisi “idari dene m” sağlayan
kuruluşlarından biri değildir?
A) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
A) Sosyal risk ilkesi gereğince tazmin edilir.
B) Devlet Denetleme Kurulu
B) Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince tazmin
edilir.
C) Yüksek Denetleme Kurulu
C) Mesleki risk ilkesi gereğince tazmin edilir.
D) Danıştay
D) Tazmin edilmez.
E) Sayıştay
E) Tehlikeli şeylerin kullanımı ilkesi gereğince tazmin edilir.
22. Yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlış r?
25. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile TBMM
Başkanlığına bağlı olarak, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri
incelemek üzere ….........................… kurulmuştur.
A) Yürütmenin durdurulması kararı iptal davası açılmışsa
verilebilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Hâkim kendiliğinden yürütmenin durdurulması kararı
veremez.
A) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Yürütmenin durdurulması kararı teminat karşılığında verilir.
B) Ekonomik Sosyal Konsey
D) Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları
öncelikle incelenip bağlanır.
C) Yüksek Planlama Kurulu
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Vergi davalarında yürütmenin durdurulması kararı
verilemez.
E) Tahkim Kurulu
23. İdari Yargı Hukuku’nda kanun yollarına ilişkin aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlış r?
A) 6545 sayılı Kanun gereği Türk İdari Yargı Hukuku’nda üç
dereceli yargılamaya geçilmiş r.
B) İs naf başvurularını inceleme görevi BİM’e ai r.
C) Temyiz başvurularını inceleme görevi Danıştaya ai r.
D) Yargılamanın yenilenmesi olağan bir kanun yoludur.
E) Temyiz olağan bir kanun yoludur.
2016PS12­3
18
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
İdari Yargı
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İdari Yargı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda, yüksek
mahkeme olarak nitelendirilmemiş r?
4.
Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanı içerisinde
değildir?
A) Anayasa Mahkemesi
A) Organik anlamda idarenin idari faaliyetleri
B) Uyuşmazlık mahkemesi
B) Kamu hukuku kişilerinin idari işlemleri
C) Yargıtay
C) İk sadi kamu kurumlarının kamu hukukuna tabi faaliyetleri
D) Bölge idare mahkemesi
D) Hükûmet İşlemleri
E) Danıştay
E) Yasama organının idari faaliyetleri
Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve
ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerle ilgili
davalarda, ilk derece mahkemesi olarak görevli olan yargı yeri
aşağıdakilerin hangisidir?
5.
İdare, yapmış olduğu haksız ödemeleri geri alabilmek için
hangi yargı düzeninde dava açması gerekir?
A) İdari yargı
B) Adli yargı
A) İdare mahkemesi
C) Askerî idari yargı
B) Vergi mahkemesi
D) Askerî yargı
C) Bölge idare mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi
D) Danıştay
E) Uyuşmazlık mahkemesi
3.
Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemesinin görevleri
arasında yer almaz?
6.
I. Taraflardan birisi hâkimin eşi ise
II. Taraflardan birisi hâkimin evlatlığı ise
A) İdare mahkemelerinde verilen kurul kararlarına karşı
i razları inceleyip kesin olarak hükme bağlamak
III. Taraflardan birisi hâkimin dördüncü dereceden yansoy
hısımı ise
B) Vergi mahkemelerinde tek hâkimle verilen kararlara karşı
i razları inceleyip kesin olarak hükme bağlamak
IV. Taraflardan birisi ile hâkim arasında bir dava varsa
Yukardakilerden hangisi ya da hangileri bir hâkimin davaya
bakmasının yasak olduğu durumlar arasında yer alır?
C) İdare mahkemelerinde tek hâkimle verilen kararlara karşı
i razları inceleyip kesin olarak hükme bağlamak
D) İlk derece mahkemesince verilen yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararları inceleyip kesin olarak hükme
bağlamak
A) Yalnız I
E) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında
çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara
bağlamak
C) III ve IV
B) I ve II
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
2016PS12­3
19
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
8.
Aşağıda belir len sorumluluk ilkelerinin hangisinde oluşan
zarar ile idarenin faaliye arasında sebep-sonuç ilişkisi
aranmaz?
A
11. İdare mahkemeleri tara ndan verilen yürütmenin
durdurulması kararlarına karşı kaç gün içerisinde i raz
edilebilir?
A) Sosyal risk ilkesi
A) 3
B) Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi
B) 5
C) Mesleki risk ilkesi
C) 7
D) Hizme n kötü işlemesi ilkesi
D) 15
E) Hizme n geç işlemesi ilkesi
E) 30
I. Davaya konu olan işlem icrai bir işlem değilse
II. Süre kaçırılmışsa
12. Aşağıdakilerden hangisi yürütmeyi durdurma kararının
verilebilmesi için gerekli olan şekil şartlarından biri değildir?
A) Taraflardan birinin talepte bulunması
III. Dava ehliye bulunmuyorsa
B) İptal davasının açılmış olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin varlığı hâlinde
açılan iptal davası reddedilir?
C) Teminat gösterilmesi
A) Yalnız I
D) İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması
B) I ve II
E) Kararın gerekçeli olması
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
9.
Dava açma süresi, özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen
hâllerde vergi mahkemelerinde kaç gündür?
A) 10
B) 30
13. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava
açmadan önce, bu eylemi yazılı bildirim üzerine veya başka
yolla öğrendikleri tarihten i baren ne kadar süre içinde ilgili
idareye başvurarak haklarının yerine ge rilmesini istemeleri
gerekir?
A) Bir yıl
C) 45
B) Beş yıl
D) 60
C) Altmış gün
E) 90
D) Otuz gün
E) On beş gün
10. İdarenin, kendi görev alanına girmeyip yasama veya yargının
görev alanına giren bir konuda işlem yapması hâlinde,
aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur?
14. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, dava dilekçeleri
aşağıdakilerden hangisine verilemez?
A) İdare mahkemesi başkanlıklarına
A) Fonksiyon gaspı
B) Vergi mahkemesi başkanlıklarına
B) Yetki tecavüzü
C) Asliye hukuk hâkimliklerine
C) Yetki gaspı
D) Yurt dışındaki Türk konsolosluklarına
D) Ağır ve bariz yetki tecavüzü
E) Noterlere
E) Konu bakımından yetkisizlik
2016PS12­3
20
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Bir idari dava, avukat olmayan vekil tara ndan açılmışsa
mahkeme hangi kararı verir?
A
19. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay aşağıdaki hangi
sebepten dolayı kararı bozamaz?
A) Davanın açılmamış sayılmasına
A) Usul hükümlerine uyulmamış olunması
B) Davanın düşmesine
B) Hukuka aykırı karar verilmesi
C) Davanın reddine
C) Görev dışında bir işe bakılmış olması
D) Dilekçenin reddine
D) Yetki dışında bir işe bakılmış olması
E) Dosyanın işlemden kaldırılmasına
E) Sorumluluk dışında bir işe bakılmış olması
16. İdari davalarda duruşma yapıldıktan sonra en geç kaç gün
içerisinde karar verilmesi gerekir?
20. İdari yargıda ilk derece mahkeme kararlarına karşı i raz
makamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3
A) İdare mahkemesi
B) 10
B) Danıştay dava daireleri
C) 15
C) Danıştay Dava Daireleri Kurulu
D) 30
D) Bölge idare mahkemeleri
E) 60
E) Danıştay İdari İşler Kurulu
17. Aşağıdakilerden hangisi idari davalarda izlenecek kanun
yollarından biri değildir?
21. Aşağıdaki işlemlerle ilgili olarak idare mahkemesinin vermiş
olduğu kararlarından hangisinin temyizi mümkündür?
A) Temyiz
A) Kamu görevlilerine kademe ilerlemesinin durdurulması
cezası verilmesine ilişkin işlemler
B) Tazminat
C) İ raz
B) Ortaöğre m öğrencisinin almış olduğu notlara yönelik
işlemler
D) Karar düzeltme
C) Yükseköğre m öğrencilerinin sınıf geçme işlemleri
E) Yargılanmanın yenilenmesi
D) Kamu görevlilerine uyarı ve kınama cezası verilmesine ilişkin
işlemler
E) Asker ailelerine yardım ile ilgili işlemler
18. Kanun yararına bozma hangi davalar için istenebilir?
22. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi nedeni
değildir?
A) Temyiz istemi reddedilen davalar
A) Lehine karar verilen tara n karara etkili olan bir hile
kullanmış olması
B) Bozma kararı verilen davalar
C) Temyiz incelemesinden geçmemiş davalar
B) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın
görülüp karara bağlanmış olması
D) Onama kararı verilmiş temyiz davaları
C) Hâkimin menfaat sağlayarak karar vermiş olması
E) İ raz talebi reddedilen davalar
D) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hâkimin
ka lmasıyla karar verilmiş olması
E) Hükmün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin veya eki
protokollerin ihlali sure yle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması
2016PS12­3
21
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
23. İdare, verilen yargı kararlarını en geç kaç gün içerisinde yerine
ge rmek zorundadır?
A
25. İdari yargı kararının gereklerini şeklen yerine ge rmekle
birlikte, esasa ilişkin olarak bir uygulamanın gerçekleşmediği
hâller aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) 15
A) Kararın uygulanması hâli
B) 30
B) Kararın gecikmeli uygulanması hâli
C) 45
C) Kararın kısmen uygulanması hâli
D) 60
D) Kararın tümüyle uygulanması hâli
E) 90
E) Kararın muvazaalı uygulanması hâli
24. I. Belli bir tazminata hükmedilir.
II. Sadece davanın taraflarına ilişkin hüküm ifade eder.
III. Geçmişe etki eder.
IV. Yürütmenin durdurulmasını sağlar.
İptal davasının sonuçlarına ilişkin olarak yukarıdakilerden
hangileri yanlış r?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV
2016PS12­3
22
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
İnternet Programcılığı I
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnternet Programcılığı I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
I. Apache h pd
4.
II. IIS (Internet Informa on Services)
PHP’de Mod (bölümden kalan) işleminin yapılabilmesi için
aşağıdaki aritme k operatörlerden hangisi kullanılır?
A) *
III. Chrome
B) +
IV. Firefox
C) -
Yukardakilerden hangisi ya da hangileri PHP uzan lı bir
dosyayı çalış rmak için kullanılan servisler arasında yer alır?
D) %
E) /
A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV
2.
PHP ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisis doğrudur?
5.
A) İnternet programcılığında kullanılan bir yazılım dilidir.
$gunler = array(“Pazartesi”, “Salı”, ”Çarşamba”, ”Perşembe”, ”
Cuma”, ”Cumartesi”, ”Pazar”);
echo count($gunler);
B) Bir tarayıcıdır.
Yukarıdaki kod parçasının çık sı hangisidir?
C) Program dillerinin derlenmesini sağlayan bir servis r.
A) Pazartesi
D) Program yazmak için kullanılan bir editördür.
B) Pazar
E) Bir sosyal ağdır.
C) 7
D) 0
E) 1
3.
Değişken plerine ilişkin aşağıdaki örneklerden hangisi
yanlış r?
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir karşılaş rma operatörüdür?
A) +
A) Tam sayı (integer) -> $a = -12;
B) –
B) Me nsel (string) -> $a = “Erzurum”;
C) /
C) Man ksal (boolean) -> $a = “false”;
D) *
D) Dizi (array) -> $a = array(“12”);
E) <
E) Ondalık Sayı (double) -> $a = 12.5
2016PS12­3
23
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
A
I. for
II. if
10. Aşağıdakilerden hangisi PHP’de matema ksel işlem yapan
hazır fonksiyonlardan biri değildir?
A) strtolower
III. while
B) sin
IV. switch
C) ceil
V. foreach
D) sqrt
PHP de döngü oluşturmak için yukarıdakilerden hangisi ya da
hangileri kullanılır?
E) round
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve V
E) III, IV ve V
8.
$sayi = 0;
do
11. Aşağıdakilerden hangisi PHP’de dosya işlemlerinde kullanılan
fonksiyonlardan biridir?
A) fopen
{
B) substr
$sayi++;
C) mysql_connect
echo $sayi;
D) strlen
}
E) round
while($sayi<3);
Yukarıdaki kod parçasının çık sı hangisidir?
A) 012
B) 01234
C) 12
D) 123
E) 1234
9.
Aşağıdakilerden hangisi Camel Case yazım şekline uygundur?
12. Sunucuda klasör varlığını kontrol eden PHP fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ge rBireyAd
A) is_exists
B) Ge rbireyad
B) is_dir
C) Ge rBireyAd
C) file_get_contents
D) gETIRBIREYAD
D) file_put_contents
E) GETIRBIREYAD
E) exists
2016PS12­3
24
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. Aşağıdakilerden hangisi form metotlarından biridir?
A
16. Aşağıdakilerden hangisi PHP’de kullanılan global
değişkenlerden biri değildir?
A) POST
A) $_SERVER
B) ACTION
B) $_SESSION
C) NAME
C) $_POST
D) SESSION
D) $_GET
E) INPUT
E) $_TIME
14. PHP’de $_SESSION global değişkenini kullanarak oturum
oluşturmadan önce aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi
çalış rılmalıdır?
17. echo $_SERVER[“REMOTE_ADDR”];
Yukarıdaki kodun yap ğı işlem hangisinde açıklanmış r?
A) session_destroy
A) Kullanıcının “IP” adresini ekrana yazdırır.
B) isset
B) Kullanıcının tarayıcı bilgilerini ekrana yazdırır.
C) session_isset
C) Sunucunun “IP” adresini ekrana yazdırır.
D) session_start
D) Sunucunun tarayıcı bilgilerini yazdırır.
E) session_empty
E) Sunucunun kök dizinini ekrana yazdırır.
15. I. text
II. submit
18. Aşağıdakilerin hangisinde PHP’de bir dakika boyunca geçerli
olacak bir cookie (çerez) tanımlanmış r?
A) setcookie(“cerez”,”değer”, 60);
III. password
B) $_COOKIE[“çerez”];
IV. post
C) setcookie("cerez","değer", me()+60);
V. get
D) setcookie(60,"cerez","değer");
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri form
elementlerinden olan “input”un türlerindendir?
E) setcookie( me()+60,"cerez","değer");
A) Yalnız I
B) I ve II
C) IV ve V
D) I, II ve III
E) I, IV ve V
2016PS12­3
25
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
19. class islemler
{
22. SQL’de güncelleme için kullanılan kod aşağıdakilerden
hangisidir?
A) UPDATE
public func on topla ($sayi1, $sayi2)
B) INSERT
{
C) SELECT
return $sayi1 + $sayi2;
D) GROUP BY
}
E) DELETE
}
$class = new islemler();
?
Yukarıdaki “islemler” sını nın içerisinde bulunan topla
fonksiyonunun çalış rılması için “?” yerine hangisi
yazılmalıdır?
A) topla(1,2);
B) $this->topla(1,2);
C) echo topla(1,2);
D) $islemler->topla(1,2);
E) $class->topla(1, 2);
20. PHP’de nesne oluşturulduğu an otoma k olarak çalış rılan
özel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
23. Aşağıdakilerden hangisi PHP 5'te veritabanına bağlanmak için
kullanılan fonksiyondur?
A) __construct
A) mysql_num_rows
B) __destruct
B) mysql_query
C) __set
C) mysql_select_db
D) __run
D) mysql_connect
E) __public
E) mysql_result
21. I. phpMyAdmin
24. I. mysql_connect
II. MS-SQL
II. mysql_query
III. Oracle
III. mysql_close
IV. MYSQL
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri PHP 5'te MYSQL bir
veritabanına kayıt eklerken kullanılması zorunlu değildir?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri veritabanı değildir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve II
D) II ve III
E) II ve III
E) II, III, IV
2016PS12­3
26
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
25. MYSQL’de bulunan SUM fonksiyonunun yap ğı işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir kolon içerisindeki en büyük sayıyı döndürür.
B) Verilen kolonların çarpımını döndürür.
C) Yeni bir kolon oluşturur.
D) İki kolon arasındaki en küçük sayıyı döndürür.
E) Bir sütundaki sayıların toplamını döndürür.
2016PS12­3
27
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Medeni Usul Hukuku
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Medeni Usul Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Bir hukuk mahkemesi ile bir idare mahkemesi arasında
ortaya çıkan yargı yolu uyuşmazlığını çözmekle görevli
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
4.
(A), Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde, kiracısı (B)'ye
karşı kiralanan taşınmazın tahliyesi davası açmış, (B) ise bu
davaya herhangi bir i razda bulunmamış r.
Yukarıdaki ih malde davaya bakan 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin nasıl hareket etmesi gerekir?
A) Danıştay
B) Yargıtay
A) (B)'nin, kiralanan taşınmazdan tahliyesine karar vermelidir.
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Görevsizlik kararı vermelidir.
D) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
C) (B), davaya i raz etmemiş olsa da, davayı esastan
incelemeye devam etmelidir.
E) Anayasa Mahkemesi
D) Davanın kabulüne karar vermelidir.
E) (A) ile (B)'yi sulhe davet etmelidir.
2.
İş mahkemelerinin vermiş olduğu nihai kararlara karşı kanun
yoluna başvuru süresi ne kadardır?
5.
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Ankara ve
İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
B) Kararın taraflara tebliğinden i baren 7 gün
(A) ile (B) arasındaki bir sa ş sözleşmesinde yer alan
yukarıdaki düzenleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
C) Kararın taraflara te iminden i baren 8 gün
A) Bu düzenleme münhasır bir yetki sözleşmesidir.
D) Kararın taraflara tebliğinden i baren 8 gün
B) Bu düzenlemenin geçerli olabilmesi için (A) ile (B)'nin her
ikisinin de ya tacir ya da kamu tüzel kişisi olması gerekir.
A) Kararın taraflara te iminden i baren 7 gün
E) Kararın taraflara tebliğinden i baren 15 gün
C) Sa ş sözleşmesinin (A) ile (B)'nin üzerinde serbestçe tasarruf
edemeyecekleri bir konuya ilişkin olması hâlinde, bu
sözleşmeye dayanılarak Ankara veya İstanbul mahkemelerinde
dava açılması mümkün olmayacak r.
D) Taraflar bu düzenlemeyi “İşbu sözleşmeden doğacak
uyuşmazlıklarda İç Anadolu mahkemeleri yetkilidir.” şeklinde
yapmış olsalardı, bu düzenlemeye dayanılarak İç Anadolu’daki
tüm mahkemelerde dava açılması mümkün olabilecek .
E) Taraflar bu düzenlemeyi “Kanundaki yetkili mahkemeler
saklı kalmak kaydıyla, işbu sözleşmeden doğacak
uyuşmazlıklarda Ankara ve İstanbul mahkemeleri de yetkilidir.
” şeklinde yapmış olsalardı, bu düzenleme münhasır olmayan
bir yetki sözleşmesi olarak nitelendirilecek .
3.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk yargısında görevli ilk derece
özel mahkemeler arasında yer almaz?
A) Aile mahkemesi
B) Kadastro mahkemesi
C) İş mahkemesi
D) İcra mahkemesi
E) Sulh hukuk mahkemesi
2016PS12­3
28
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
6.
Avukat (C), bir davada vekâle ni üstlenmesini isteyen (B)'ye,
söz konusu davada karşı tara n vekili olması sebebiyle
vekale ni üstlenemeyeceğini söylemiş r.
A
10. Cevap dilekçesinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin eksik
olması hâlinde mahkemenin, eksikliğin giderilmesi için
davalıya bir ha alık kesin süre vermesi gerekmez?
Avukat (C), bu şekilde davranarak müvekkili ile ilişkisinden
kaynaklanan hangi yükümlülüğünü yerine ge rmiş r?
A) Davalının Türkiye Cumhuriye Kimlik Numarası
B) Davalının adı ve soyadı
A) Zıt çıkar nedeniyle işi ret yükümlülüğü
C) Davalının adresi
B) İşi sonuna kadar takip yükümlülüğü
D) Davacının adresi
C) Aydınlatma yükümlülüğü
E) Dayanılan hukuki sebepler
D) Özen yükümlülüğü
E) Sır saklama yükümlülüğü
7.
Avuka n aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilmesi için
açıkça yetkilendirilmiş olmasına gerek yoktur?
11. Aşağıdakilerden hangisi savunmayı genişletme ve
değiş rmenin yasak olmadığı veya savunmayı genişletme ve
değiş rme sayılmayan hâller arasında yer almaz?
A) Hâkimin reddi talebinde bulunmak
A) Hukuki sebeplerin genişle lmesi
B) Davanın tamamını ıslah etmek
B) Savunmaya zımnen dâhil olan vakıaların ileri sürülmesi
C) Hakem sözleşmesi yapmak
C) Davacının açık muvafaka
D) Yargılama giderlerini tahsil etmek
D) Mahkemenin kendiliğinden incelemesi gereken hususlar
E) Sulh olmak
E) Sonradan doğan savunma sebeplerinin ileri sürülmesi
8.
Hâkimin, dava dilekçesinde gördüğü çelişkili ifadeler
hususunda davacıdan açıklama yapmasını istemesi, hukuk
yargılamasında geçerli olan aşağıdaki ilkelerden hangisinin
gereğidir?
12. Aşağıdakilerden hangisi tutanağa geçirilmesi gereken
hususlardan biri değildir?
A) Mahkemenin adı
A) Hâkimin davayı aydınlatma yükümlülüğü
B) Duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat
B) Aleniyet ilkesi
C) Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı
C) Kendiliğinden araş rma ilkesi
D) Duruşma dışında yapılan işlemlerin açık ve tüm içeriği
D) Tasarruf ilkesi
E) Ara kararları ve hükmün sonucu
E) Kendiliğinden harekete geçme ilkesi
9.
Aşağıdakilerden hangisi davanın açılmasının maddi hukuka
ilişkin sonuçları arasında yer almaz?
A) Zaman aşımının kesilmesi
B) Bazı şahısvarlığı haklarının malvarlığı haklarına dönüşmesi
C) İyiniye n ortadan kalkması
D) Davalının mütemerrit olması
E) Derdestliğin ortaya çıkması
2016PS12­3
29
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. Dosyanın işlemden kaldırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A
16. Aşağıdakilerden hangisi bir davada ispat edilmesine gerek
olmayan vakıalar arasında yer almaz?
A) Usulüne uygun olarak çağrıldıkları hâlde, davanın tarafları
(veya vekilleri) mazeretsiz olarak duruşmaya gelmezse dosya
işlemden kaldırılır.
A) İkrar edilmiş vakıalar
B) İki taraf da duruşmaya gelmekle birlikte, davayı takip
etmeyeceklerini bildirirse dosya işlemden kaldırılır.
C) Herkesçe bilinen ve meşhur olaylar
B) Çekişme konusu olmayan vakıalar
D) Hukuk kuralları
C) Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı
tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile
başvurusu üzerine yenilenebilir.
E) Kanuni bir karineye dayanıldığında, karine temeli olan vakıa
D) Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, süresinde
yenilenmemiş ise, sürenin dolduğu gün i barıyla açılmamış
sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt
kapa lır.
E) Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması
gereken hâllerde gün tespit e rilmemişse, son işlem tarihinden
başlayarak üç ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır.
14. Aşağıdakilerden hangisi ıslah ile geçersiz kılınamayan işlemler
arasında yer almaz?
17. I. Senet
II. Yemin
A) Hukuki sebepler
III. Uzman görüşü
B) Keşif tutanakları
IV. Kesin hüküm
C) Bilirkişi raporları ve beyanları
V. Keşif
D) İs cvap tutanakları
Yukarıdaki delil türlerinden hangisi ya da hangilerine
mahkemenin kendiliğinden başvurması mümkündür?
E) Yerine ge rilmiş olan yemin
A) Yalnız III
B) Yalnız V
C) I ve II
D) III ve V
E) II, III ve IV
15. Davadan feragat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
18. Aşağıdakilerden hangisi kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme
sebeplerinden biri değildir?
A) Davadan feraga n geçerli olabilmesi için, karşı tarafça veya
mahkeme tara ndan kabul edilmesine gerek yoktur.
A) İki tara an birinin nişanlısı olmak
B) İki tara an birinin eski eşi olmak
B) Davadan feraga an rücu edilmesi mümkündür.
C) İki tara an birinin eşi olmak
C) Davadan feragat, davanın geri alınmasından farklıdır.
D) İki tara an birinin teyzesi olmak
D) Dava hakkında verilen hüküm kesinleşinceye kadar
davadan feragat etmek mümkündür.
E) İki tara an birinin vekili olmak
E) Davadan feragat hâlinde mahkeme, davanın feragat
nedeniyle sona erdiğine ilişkin tespit hükmü verir.
2016PS12­3
30
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. I. İh ya tedbir
A
22. I. Bozma
II. İh ya haciz
II. Onama
III. Delil tespi
III. Düzelterek onama
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen geçici hukuki himaye
tedbirleri arasında yer alır?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yargıtay'ın temyiz
incelemesi sonucunda verebileceği karar türleri arasında yer
alır?
A) Yalnız II
A) Yalnız I
B) I ve II
B) Yalnız II
C) I ve III
C) Yalnız III
D) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
E) I, II ve III
20. Aşağıdakilerden hangisi haksız ih ya tedbirden dolayı
tazminat davasının şartlarından biri değildir?
23. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebepleri
arasında yer almaz?
A) İh ya tedbir kararının uygulanmış olması
A) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması
B) İh ya tedbirin haksız olması
B) Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş veya
karara ka lmış bulunması
C) İh ya tedbirin uygulanması sebebiyle bir zararın meydana
gelmiş olması
C) Görevli olmayan mahkemenin davayı incelemiş ve karar
vermiş olması
D) İh ya tedbir kararı alıp uygula ran tara n kusurlu
olması
D) Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın
görülmüş ve karara bağlanmış olması
E) Uygulanan ih ya tedbir ile zarar arasında uygun illiyet
bağının mevcut olması
21. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararların üst derece
mahkemeleri tara ndan hukuka uygunluk bakımından
denetlenmesine ......................... adı verilir.
E) Karara esas alınan bir hükmün, kesinleşmiş başka bir
hükümle ortadan kalkmış olması
24. Aşağıdakilerden hangisi yargılama giderlerinden biri değildir?
A) Celse, karar ve ilam harçları
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri
C) Keşif giderleri
A) kanun yolu
D) Tanıklara ödenen ücretler
B) i raz yolu
E) Vekil ile takip edilen davalarda, vekil ile müvekkil arasında iç
ilişkiden doğan vekâlet ücre
C) dava
D) bireysel başvuru
E) karar düzeltme
2016PS12­3
31
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
25. Başvuru yollarının tüke ldiği tarihten i baren; başvuru yolu
öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten i baren başlayan
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunma süresi ne
kadardır?
A) Otuz gün
B) On beş gün
C) On gün
D) İki ha a
E) Bir ha a
2016PS12­3
32
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Nesne Tabanlı Programlama I
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Nesne Tabanlı Programlama I testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Visual Studio.NET pla ormu ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlış r?
4.
A) Microso tara ndan geliş rilmiş, kolay program
yazılabilmesine imkân sağlayan bir program yazma ortamıdır.
“a ve b değişkenlerinin her ikisi de c değişkeninden küçüktür.
” ifadesinin C# kodu aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilebilir?
A) a < b < c
B) Birkaç programlama dilinin aynı anda kullanılabileceği bir
yapıya sahip r.
B) a && b > c
C) a < c && b < c
C) Visual Studio Ul mate Versiyonu, Visual Studio.NET’in en
fazla bileşene sahip olan, ekip çalışmasına yönelik hazırlanmış
ve lisanslı dağı lan bir çeşididir.
D) a < c || b<c
E) a> c || b > c
D) Visual Studio.NET'in son sürümünü yüklemek için 64 bit
mimarisine sahip bir işlemci, en az 1GB ram ve 20 GB disk
alanına ih yaç vardır.
E) Visual Studio Express Versiyonu, Visual Studio.NET’in en
gelişmiş bileşenlere sahip olan, bireysel kullanıma yönelik
hazırlanmış ve ücretli dağı lan bir çeşididir.
2.
Aşağıdaki değişken tanımlama ve atama işlemlerinden hangisi
doğrudur?
5.
int sayi = 10 * 20 + 50 / 5 + 5;
A) char ay = "Ocak";
Yukarıda verilen aritme k işlemin sonucunda sayi isimli tam
sayı değişkene atanacak değer hangisidir?
B) int ortalama=90.50;
A) 70
C) double not=75,25;
B) 120
D) float se=100.0F;
C) 145
E) bool sonuc = true
D) 210
E) 215
3.
Visual C# dilinde yazılan bir kod içerisindeki birden fazla
sa rdan meydana gelen kod bloğunu açıklama sa rı hâline
ge rmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
6.
Koşul ifadesini içeren deyim çalış rıldığında aşağıdaki ekran
çık larından hangisini üre r?
A) [ ]
A) 2
B) /*...*/
B) 3
C) { }
C) 4
D) ( )
D) 5
E) ;
2016PS12­3
Console.WriteLine(2 > 3 ? 4 : 5);
E) 6
33
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
A
int x = 1;
9.
int y = 3;
int i = 5;
while (i % 4 > 0)
int z = x*y;
Console.WriteLine("Merhaba Dunya");
Yukarıdaki program parçası çalış rıldığında Merhaba Dunya
kelimeleri ekranda kaç kez alt alta yazdırılır?
switch (z)
A) 0
{
B) 1
case 1:
C) 3
Console.WriteLine("X Degeri= {0}", z); break;
D) 5
case 2:
E) Sonsuz
Console.WriteLine("Y Degeri= {0}", z); break;
case 3:
Console.WriteLine("Z Degeri= {0}", z); break;
case 4:
Console.WriteLine("Hatalı İfade!!"); break;
}
Yukarıdaki program parçası çalış rıldığında ekran çık larından
hangisini üre r?
A) "X Degeri= {0}", z
B) "Y Değeri= {0}", z
C) "Z Degeri= {0}", z
D) Hatalı İfade!!
E) Z Degeri= 3
8.
int[ ] dizi = new int[ ] { 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 };
foreach (int sayac in dizi)
10. Herhangi bir pozi f sayının karekökünü bulmak için kullanılan
metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karekok()
{
B) Sqrt()
if (sayac == 8)
C) Max()
System.Console.WriteLine(dizi[sayac-1]);
D) Abs()
E) Round()
}
Yukarıdaki program parçası çalış rıldığında ekran çık larından
hangisini üre r?
A) 0
B) 1
C) 5
D) 7
E) 13
2016PS12­3
34
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
11. Rastgele sayı üretmek için kullanılan metot aşağıdakilerden
hangisidir?
A
13. Directory.CreateDirectory("C:\\Final");
A) Round()
Yukarıdaki komut sa rı çalış rıldığında aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
B) Cos()
A) C:\ ana dizininde Final adında bir klasör oluşur.
C) Random()
B) C:\ ana dizinine Final adında bir klasör kopyalanır.
D) Double()
C) C:\ ana dizinine Final adında bir klasör taşınır.
E) Rastgele()
D) C:\ ana dizininde Final adındaki klasör silinir.
E) C:\ ana dizininde Final klasörünün olup olmadığı kontrol
edilir.
12. İki string ifadeyi karşılaş rmak için kullanılan metot
aşağıdakilerden hangisidir?
14. using System;
class Sorular
A) Concat()
{
B) Copy()
sta c void Hesapla(out int sayi1, int sayi2)
C) Compare()
{
D) Empty()
sayi1=3;
E) Contains()
sayi2=4;
}
sta c void Main()
{
int sayi1 = 0, sayi2 = 3;
Hesapla(out sayi1, sayi2);
Console.Write(sayi1);
Console.Write(sayi2);
}
}
Yukarıdaki C# programı çalış rıldığında ekran çık sı olarak
hangisini üre r?
A) 03
B) 04
C) 30
D) 33
E) 34
2016PS12­3
35
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
15. Referans pler bilgisayar ha zasının aşağıdaki bölümlerinden
hangisinde saklanır?
17. Bir C# metodunda (fonksiyon prosedürü) en fazla kaç tane
return ifadesi bulunabilir?
A) Heap
A) 0
B) Stack
B) 1
C) Harddisk
C) 2
D) Disket
D) 3
E) Flash disk
E) Bir sınır yok
16. sta c float ortalama (int[ ] dizi)
{
18. Erişim belirteçleri metoda nerelerden erişilebileceğini
belirleyen ayarlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Virtual C# programlama dilinde
tanımlanan erişim belirleyicilerinden biri değildir?
int toplam = 0;
float ortam = 0;
A) private
for (int i = 0; i <4; i++)
B) public
{
C) protected
toplam += dizi[i];
D) internal
}
E) sta c
ortam = (float)toplam / 4;
return ortam;
}
sta c void Main(string[] args)
{
int[ ] dizi = { 0, 1, 2, 3 };
float z=ortalama(dizi);
Console.WriteLine("{0}",z);
}
Yukarıdaki program çalış rıldığında ekran çık sı olarak
hangisini üre r?
A) -1.5
B) 0
C) 1
D) 1.5
E) 2
2016PS12­3
36
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
19. class Ornek
20. using System;
{
class Final
int i; Single j;
{
public void VeriGir(int i, Single j)
sta c void Main()
{
{
this.i = i; this.j = this.i+j;
int[ ] ci dizi = { 10, 4, 34, 22, 6, 2};
}
Array.Sort(ci dizi);
public void Goster()
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
{
Console.WriteLine("{0} {1}",i,j);
Console.Write(ci dizi[i] + ",");
}
}
}
}
class AnaProgram
}
{
Yukarıdaki program çalış rıldığında ekran çık sı olarak
aşağıdakilerden hangisini üre r?
sta c void Main(string[] args)
A) 10,4,34,22,6,2
{
B) 1,2,3,4,5,6
Ornek s1 = new Ornek();
C) 2,4,6,8,10,12
s1.VeriGir(5, 2.4f);
D) 2,4,6,10,22,34
s1.Goster();
E) 10,4,22,6,2,34
}
}
Yukarıdaki C# programı çalış rıldığında aşağıdakilerden
hangisini ekran çık sı olarak üre r?
A) 5 2
B) 5 7.4
C) 5 4.7
D) 5 7
E) 7 5
2016PS12­3
37
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
21. C# programlama dili için, aynı ya da farklı türden birden fazla
veriyi veya nesneyi bir arada tutan ve bunlara erişimi sağlayan
yapı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A
24. Aşağıdakilerden hangisi veritabanı içindeki verileri bir
alandaki değerlere göre kümelere ayırmayı sağlar?
A) WHERE
A) Dizi
B) SELECT
B) Konteyner
C) GROUP BY
C) Koleksiyon
D) DELETE
D) Liste
E) ORDER BY
E) Yavru program
22. Aşağıdaki koleksiyon sınıflarından hangisi veriyi ilk giren ilk
çıkar (FIFO) ilkesine göre saklar?
25. Veritabanı üzerinde tablo oluşturma, sorgulama, veri girme,
silme veya güncelleme gibi işlemleri gerçekleş ren sorgulama
dili aşağıdakilerden hangisidir?
A) List
A) Java
B) Queue
B) SQL
C) Stack
C) C++
D) ArrayList
D) Visual Basic
E) HashTable
E) C#
23. I. Microso SQL Server
II. Oracle
III. Microso Access
Yukarıdaki yazılımlardan hangisi ya da hangileri bir ilişkisel veri
tabanı yöne m sistemleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
2016PS12­3
38
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
İşletmenin faaliyet sonuçlarını, saptanan belirli dönemlerde
bilanço ile gelir tablosu başta olmak üzere çeşitli finansal
tablolarda özetleyerek ortaya koyan muhasebe fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Sağlık kurumlarının sundukları sağlık hizme nin bünyesine,
miktar ve değer olarak az ölçüde ka lan, bu hizme n esas
unsurunu teşkil etmeyen, doğrudan saptanması teknik olarak
mümkün olmasına rağmen ekonomik açıdan anlamlı olmayan
madde ve malzemeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi edinme fonksiyonu
A) Yardımcı maddeler
B) İle şim fonksiyonu
B) Ham maddeler
C) Raporlama fonksiyonu
C) İşletme malzemeleri
D) Yönetmi destekleme fonksiyonu
D) Direkt madde ve malzemeler
E) Dış çevre ilişkileri fonksiyonu
E) Endirekt madde ve malzemeler
2.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından
biri değildir?
5.
A) Objek flik
A Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin yıllık enjektör ih yacının 5.000
adet olacağı tahmin edilmektedir. Enjektör birim fiya 2,
depolama maliye ortalama stok tutarının %20'si ve sipariş
maliye ise 40 TL’dir.
Bu verilere göre A Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin enjektör için
op mum sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Sosyal sorumluluk
C) Kişilik
A) 500
D) Maliyet esası
B) 700
E) Tutarlılık
C) 1000
D) 1500
E) 1200
3.
Üre len hizmet maliyetlerini, hizmet üre mi yapıldıktan
sonra hizmet üre m giderlerinin gerçekleşmiş tutarlarını esas
alarak saptayan, tarihî maliyet veya gerçek maliyet olarak da
adlandırılan maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
A) Asgari ücret
A) Tahmini Maliyet Yöntemi
B) Ek ücret
B) Direkt Maliyet Yöntemi
C) Sosyal ücret
C) Standart Maliyet Yöntemi
D) Kök ücret
D) Tam Maliyet Yöntemi
E) Akort ücret
E) Fiilî Maliyet Yöntemi
2016PS12­3
Sağlık kurumlarında çalışan işgörenlerin, kurumda çalışmaları
karşılığında aldıkları ve toplu sözleşme veya kanunlarla
belirlenen ücretler aşağıdakilerden hangisidir?
39
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Kademeli dağı m yönteminin kullanıldığı maliyet analizinde ilk
aşama birim maliyetleri hesaplanacak çık ları belirlemek
olduğundan, her gelir-üre m yerinin çık sı tanımlanmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hastaneler açısından
tanımlanan çık birimlerinden biri değildir?
A
10. Üre len ürün veya hizme n maliye ne, sadece direkt ilk
madde ve malzeme ve direkt işçilik giderlerinin alındığı
endirekt nitelikteki giderlerin ise dönem gideri olarak
kaydedildiği maliyet hesaplama yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Direkt Maliyet Yöntemi
A) Poliklinik sayısı
B) Tam Maliyet Yöntemi
B) Ameliyat sayısı
C) Normal Maliyet Yöntemi
C) Yöne ci sayısı
D) Değişken Maliyet Yöntemi
D) Laboratuvar test sayısı
E) Hacim Tabanlı Maliyet Yöntemi
E) Yatan hasta sayısı
8.
I. Hasta maliyet kar
II. Envanter raporu
11. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen
içsel faktörlerden biri değildir?
A) Yasal ve poli k düzenlemeler
III. Gider pusulası
B) Pazarlama karması elemanları
IV. İşçi zaman kar
C) İşletme kaynakları
Yukarıdakilerden hangileri sipariş maliyet sistemini
uygulayacak olan sağlık kurumlarında kullanılacak temel
belgeler arasında yer alır?
D) Pazarlama ve fiyatlandırma hedefleri
E) Maliyetler
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) I ve IV
E) II ve III
9.
I. Yemekhane
II. Eczane
12. Nitelik, nicelik, ödeme, sa n alma yeri ve zamanı açısından
aynı koşullarla mal alanlara aynı fiya n uygulanmasını esas
alan fiyat poli kası aşağıdakilerden hangisidir?
III. Poliklinikler
A) Coğrafi Fiyat Poli kası
IV. Laboratuvarlar
B) Rekabetçi Fiyat Poli kası
Yukarıdakilerden hangileri hastane işletmelerindeki esas
hizmet gider yerleri arasında yer alır?
C) Psikolojik Fiyat Poli kası
D) Fiyat İndirimi Poli kası
A) I ve II
E) Tek Fiyat ve Pazarlıklı Fiyat Poli kası
B) I ve III
C) III ve IV
D) I ve IV
E) II ve III
2016PS12­3
40
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. I. Aşırı fiyatlandırma
II. Rekabete dayalı fiyatlandırma
A
16. İşletmenin dönem başı cari mal stoku 10.000 TL, dönem içi
cari mal alışı 8.000TL, dönem sonu cari mal stoku ise 5.000
TL’dir.
III. Fiyat sıkış rması
Bu bilgilere göre sa lan cari malların maliye
aşağıdakilerden hangisidir?
IV. Yıkıcı fiyatlandırma
Yukarıdakilerden hangileri rekabete aykırı fiyatlandırma
türleri arasında yer alır?
A) 13.000 TL
A) I, II ve III
C) 18.000 TL
B) II ve III
D) 7.000 TL
C) I, II ve IV
E) 3.000 TL
B) 15.000 TL
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
14. Ortakların işletme varlıkları üzerindeki haklarını ortaya koyan
bilanço grubu aşağıdakilerden hangisidir?
17. Aşağıdakilerden hangisi karar alma sürecinde finansal bilginin
kullanım alanlarından biri değildir?
A) Dönen varlıklar
A) Bir işletmenin finansal durumunun değerlendirilmesi
B) Duran varlıklar
B) Faaliyetlerin güvenirliğinin değerlendirilmesi
C) Yabancı kaynaklar
C) Bir işletmenin yöne minin değerlendirilmesi
D) Öz kaynaklar
D) Faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
E) Sa şlar
E) Faaliyetlerin verimliliğinin değerlendirilmesi
15. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu içerisinde yer alan
hesaplardan biri değildir?
18. Dönen varlıklar : 12.000 TL
Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 4.000 TL
A) Finansman giderleri
Stoklar: 6.000 TL
B) Gelecek aylara ait giderler
C) Olağan dışı gelir ve kârlar
Bu bilgilere göre işletmeye ait cari oran aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Net sa şlar
A) 2
E) Sa şların maliye
B) 3
C) 5
D) 8
E) 1
2016PS12­3
41
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Stoklar: 6.000 TL
A
23. I. Önleme maliyetleri
Net kâr: 5.000 TL
II. İçsel başarısızlık maliyetleri
Pasif toplamı: 25.000 TL
III. Dışsal başarısızlık maliyetleri
Verilen bilgilere göre işletmenin ak f kârlılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
IV. Ölçme-değerlendirme maliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri uygunluk maliyetleri sını na girer?
A) 2
A) I ve II
B) 5
B) I ve III
C) 0,10
C) II ve III
D) 0,20
D) III ve IV
E) 0,50
20. Geleneksel maliyet akışı aşağıdakilerden hangisinde doğru
sıralanmış r?
E) I ve IV
24. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında planlama
aşamalarından biri değildir?
A) Kaynaklar - Gider merkezleri - Ürün maliyetleri
A) Amaçların belirlenmesi
B) Gider Merkezleri - Kaynaklar - Ürün maliyetleri
B) Alterna flerin karşılaş rılması
C) Kaynaklar - Faaliyetler - Maliyet nesnesi
C) Gerekli olan ikincil planların belirlenmesi
D) Faaliyetler - Kaynaklar - Ürün maliyetleri
D) Analiz sonuçlarının karşılaş rılması
E) Faaliyetler - Gider merkezleri - Kaynaklar
E) Planların yazılı hâle ge rilmesi
21. İşletmeler, Faaliyete Dayalı Maliyetleme Yöntemi’ni
uygulayıp uygulamama konusunda karar verirken aşağıdaki
konulardan hangisini dikkate almazlar?
25. Aşağıdakilerden hangisi Performans Esaslı Bütçe sisteminden
beklenen etkinliğin sağlanması için gerekli unsurlardan biri
değildir?
A) Otomasyon ve robotlaşmanın etkisi
A) Ekonomik ve siyasi yapının is krarlılığı
B) Bilgisayar veri saklama sistemlerinin gerekliliği
B) Faaliyete dayalı maliyetlemenin kullanımı
C) Üre m ve işletme stratejileri ile maliyet ilişkisi
C) Siyasi karar alıcıların sisteme olan inancı
D) Ürün özelliklerindeki farklılıklar ve pazar güçlerininin önemi
D) Performansa dayalı bir ücret sistemi
E) Personel üzerindeki mo vasyon etkisi
E) Performans kültürüne sahip yeterli personel
22. Aşağıdakilerden hangisi toplumun sağlıklı bir yaşam sürmesi
için katlanılan maliyetleri etkileyen unsurlardan biri değildir?
A) Ar-Ge çalışmaları
B) Kurumun makine-teçhizat durumu
C) Hizmet sunulan nüfusun yoğunluğu
D) Kullanılan teknoloji
E) Kapasite ve kapasite kullanımı
2016PS12­3
42
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu
DİKKAT!
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinde, kişiye
yönelik hizmetlerden biri değildir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi hasta memnuniyet düzeyleri
ölçümünde kullanılan kan ta f yöntemlerden biridir?
A) Bağışıklama
A) Tavsiye kartları
B) Besin kontrolü ve güvenliği
B) Yöne ci gözlemleri
C) Hastalıkların erken tanısı
C) Çalışanlardan geri bildirim sağlama programları
D) İlaçla koruma
D) Kalite çemberleri, odak grup çalışmaları
E) Sağlık eği mi
E) Ekip çalışmaları
Özel Hastaneler kaçıncı basamak sağlık hizme
kapsamındadır?
6.
Aşağıdakilerden hangisi hastane hizmetlerinde kalite
standartlarının dikey boyutunda yer alan kurumsal hizmet
yöne minin içeriklerinden biri değildir?
A) 1.
A) Yöne m hizmetleri
B) 2.
B) Hasta bakım hizmetleri
C) 3.
C) Hasta dosyası ve arşiv hizmetleri
D) 4.
D) Tesis yöne mi
E) 5.
E) A k yöne mi
3.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Gunter Eysenbach’e göre e-sağlık
ifadesindeki “e” harfinin taşıdığı anlamlardan biri değildir?
7.
Özel hastanelerde tutulan hasta dosyalarının, en az kaç yıl
süreyle saklanması gerekir?
A) Hakkaniyet
A) 5
B) Teşvik etme
B) 10
C) Eği m
C) 15
D) E k
D) 20
E) Değer
E) 25
İnsan gözünün bbi durumunun uzaktan teşhisini ifade eden
e-sağlık uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
8.
A) Tele-patoloji
Aşağıdakilerden hangisi bbi kayıtların hastane yönünden
önemini kapsar?
A) Adli p için iyi ve düzgün tutulmuş kayıtlar, birer kanıt
niteliğindedir.
B) Tele-bakım
B) Gereksiz tetkik ve tedaviler engellenir.
C) Tele-o almoloji
C) Bilimsel araş rmalar için sağlıklı verilerin elde edilmesini
sağlar.
D) Tele-cerrahi
E) Tele-endokrinoloji
D) Hekime eği m, araş rma ve hasta takibi konularında
kolaylıklar sağlar.
E) Koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulmasında yol göstericidir.
2016PS12­3
43
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi triaj sarı alan uygulaması kapsamında
değildir?
A
13. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar bilgi yöne m sisteminin
(LBYS) sağladığı kolaylıklardan biri değildir?
A) Şiddetli olmayan karın ağrısı
A) Laboratuvar modülünün tüm hastane personeli tara ndan
kullanılması
B) Kan basıncı yüksekliği
B) Bilgileri uzun yıllar saklanması
C) İnatçı kusma
D) Şiddetli karın ağrısı olan hasta
C) Cihazlar tam otoma k çalış ğı için daha uzun süre
kullanılması
E) Dolaşım bozukluğu
D) Yapılan tetkikleri hastanın mali kayıtlarına aktarması
E) Yapılan laboratuvar tetkiklerinin ista s ksel analizlerini
yapması
10. Acil servislerde muayene sonucunda müşahede odasında
tedavi edilmesine karar verilen hastalar müşahede odasında
en fazla kaç saat takip edilir?
14. İstem bilgi formuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
A) Hastanın özlük bilgileri görüntülenir.
A) 1
B) Hastanın isteme ait testlerinin randevu bilgisi görüntülenir.
B) 2
C) Hastanın hangi tarihte, hangi kullanıcı tara ndan kabul
edildiği bilgileri görüntülenir.
C) 3
D) Hastanın numune kabul formunda yapılan işlemlerinin
detayları görüntülenir.
D) 4
E) 5
11. Aşağıdakilerden hangisi Hasta Hakları Yönetmeliği’nde yer
almaz?
E) Hasta takip sisteminden girilen tanı kodları görüntülenir.
15. Patoloji istem kabul formuyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlış r?
A) Ötenazi hakkı
A) İstemleri görüntüleme kriterleri bulunur.
B) Bilgi alma hakkı
B) Belirlenen tarih aralığındaki tüm istemler görüntülenir.
C) Mahremiyete saygı gösterilmesi
C) T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama işlemi yapılır.
D) Tedaviyi reddetme
D) Kabul edilmemiş işlemler gri renkli olarak görüntülenir.
E) Refakatçi bulundurma
E) Doktor kodu ve durum bazında sorgulama işlemi yapılır.
12. Ortalama kalış süresi …………. gün ve üzerinde olan hasta
yatakları uzun süreli hasta yatakları olarak adlandırılır.
16. Aşağıdakilerden hangisi hastalık raporlarından biridir?
A) Resmî veya öze bir işe alınırken ih yaç duyulan rapor
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Sigorta raporlar
A) 10
C) Evlenme raporlar
B) 20
D) Doğum ve ölüm raporları
C) 30
E) İlaç ve bbi malzeme kullanım raporları
D) 40
E) 50
2016PS12­3
44
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Aşağıdakilerden hangisi ilaç kullanım ve muafiyet raporlarının
düzenlenmesinde dikkat edilecek noktalardan biri değildir?
A
21. Aşağıdakilerden hangisi kurumlardaki arşivlerin örgütleme
modellerinden biri değildir?
A) T.C. Kimlik Numarası girilmelidir.
A) Merkezi Arşiv Modeli
B) Teşhis ve ICD–10 kodu yer almalıdır.
B) Birim Arşiv Modeli
C) İlaç dozları belir lmelidir.
C) Arşiv Personelini Esas Alan Model
D) Teşhislerde düzeltme ve ekleme medula üzerinden
yapılmalıdır.
D) Karma Model
E) İndex Arşiv Modeli
E) Teşhis ve etken maddenin isminde kısaltma yapılmamalıdır.
18. Aşağıdakilerden hangisi adli p raporlarının
sınıflandırılmasında konularına göre adli raporlar arasında yer
almaz?
22. Aşağıdakilerden hangisi stok kontrol yöntemlerinden olan,
gözle kontrol yönteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Ambar görevlisi tara ndan stoklar takip edilir.
A) Emeklilik raporları
B) Cinsel suç raporları
B) Görevli sipariş konusunda işletmenin ilgili birimi ile ir bata
geçer.
C) Adli psikiyatri raporları
C) Maliye oldukça düşüktür.
D) Yaş tayini raporları
D) Pra k bir yöntemdir.
E) Maluliyet raporları
E) Hata payı düşüktür.
19. Aşağıdakilerden hangisi ana tanıdan sonra mutlaka
kodlanması gereken tanılardan biri değildir?
23. …………………………..genel olarak sa n alma, sipariş, stok ve
stoksuzluk maliyetlerini dikkate alarak, op mum sipariş
miktarını bulmak için kullanılan bir teknik r.
A) Nazogastrik entübasyon
B) Viral hepa t
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
C) Kalp pilleri
A) Ekonomik Sipariş Miktarı
D) Doğumun sonucu
B) Sabit Sipariş Periyodu Metodu
E) Hamilelik süresi
C) Sabit Sipariş Miktarı Metodu
D) VED Yöntemi
E) Çi Kutu Metodu
20. Dekont işlemleri menüsünün son formu, aşağıdakilerden
hangisidir?
24. Personele ait tüm temel ve özlük bilgilerinin girildiği, kadro
hareketleri, ha alık izin günleri ve banka bilgilerinin
tanımlandığı form aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dekont girişi
A) Resmî ta l tanımlama formu
B) Medula dekont girişi
B) İzin türü tanımlama formu
C) Listeli işlem girişi
C) Personel bilgi girişi formu
D) Dekont sorgulama
D) Personel izin tahakkuk girişi formu
E) İcmal dekont sorgulama
E) Personel izin takibi formu
2016PS12­3
45
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
25. Personel portalında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?
A) Kuruma ilişkin yönetmelikler
B) Eği m programları
C) Sosyal ak viteler ve diğer duyurular
D) Avans uygulaması varsa ödenen avans ve ay sonu maaşı
E) Performans hedefleri ve sonuçları
2016PS12­3
46
Sınav bitmiştir.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR. Sınavda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Öğrenciler sınavlarını tamamlasalar bile ilk 30 dakika ve son 10 dakikada salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplu kopya çekildiği saptandığı
takdirde, Atatürk Üniversitesi tarafından bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra Soru Kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek Soru Kitapçığının üzerinde ayrılan yere,
Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, bu salonun numarasını ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda Soru
Kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen Cevap Kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait Cevap Kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap Kâğıdı üzerinde
ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri
imzalayınız. Kendisine ait olmayan Cevap Kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı
üzerine T.C. Kimlik Numarasını ve Kitapçık Türünü kodlamayan, Adını­Soyadını yazmayan ve imzasını atmayan öğrencilerin
durumları Atatürk Üniversitesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Bu öğrencilerin yukarıda belirtilen eksik işlemden
dolayı Atatürk Üniversitesi’ne başvurmalarına gerek yoktur. Bu tür başvurulara cevap verilmeyecektir.
2016PS12-3
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyen öğrencilerin kimlik bilgileri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
Tükenmez kalem veya dolma­kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız
işaretlemeler sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları Cevap Kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
Sınav sırasında basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve
çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank vb.özel cihazlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç
alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda Sınav Giriş Belge­lerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile sınavı geçersiz sayılır.
Öğrenciler, ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve
binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan Soru Kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılacağından sınavınız bittiğinde, Cevap Kâğıdınız ve Soru
Kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz.
2016PS12-3
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb . şeyleri istemesi veya bunların alışverişinde bulunulması
kesinlikle yasaktır.

Benzer belgeler