Aşağıda belirtilen pazarlama yaklaşımlarının kronolojik sıradaki

Yorumlar

Transkript

Aşağıda belirtilen pazarlama yaklaşımlarının kronolojik sıradaki
1
Aşağıda belirtilen pazarlama yaklaşımlarının kronolojik sıradaki doğru dizilimi hangisidir?
I – Satış Yaklaşımı II – Pazar Yaklaşımı
III – Üretim Yaklaşımı IV – Ürün Yaklaşımı
a
b
c
d
e
III – I –IV – II
IV – III – I – II
III – IV – I – II
II – III – I – IV
II –I –III – IV
2
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yöneticilerinin uğraştığı güncel konulardan biri değildir?
Küreselleşme
Deneyim ve hizmetlerden mallara doğru dönüşüm
Tüketim kalıpları ve alışveriş alışkanlıklarının benzeşmesi
Ürünler arası farklılıkların azalması
Rekabetin yapısında değişim
a
b
c
d
e
3
a
b
c
d
e
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d
e
6
Theodore Levitt tarafından Pazarlama Miyopluğu olarak nitelenen durum aşağıdakilerden hangisidir?
Pazar talebini ölçmeden üretim imkanlarının arttırılması
Pazarlama faaliyetleri yerine yoğun satış çabalarına verilen önem
Yeni ürün geliştirme için pazar fırsatlarının tam olarak analiz edilememsi
Müşteri ihtiyaçlarının göz ardı edilerek ürün özelliklerine odaklanılması
Tüketicinin ürünle ilgili sorunlarını görememe
Hangisi modern pazarlama anlayışına temel ilkesidir?
Yüksek promosyon uygulanarak tüketiciye ulaşma imkanı arttırılmalıdır.
Pazarda başarılı olmak için en inovatif ve kaliteli ürünler üretilmeye çalışılmalıdır.
Maliyet yönetiminde uzmanlaşılması ile fiyat rekabetinde öne geçilerek pazar lideri olunmalıdır.
Stratejik işbirlikleri yapılarak satış aşamasında ve satış sonrası hizmetler mükemmellik hedeflenmelidir.
Örgütsel amaçlara ulaşmak için pazar ihtiyaç ve isteklerinin rakiplere oranla daha yüksek oranda tatmin edilmesine çalışılmalıdır.
Stratejik pazarlama yönetimi bünyesinde yer almayan faaliyet hangisidir?
İşletme vizyon ve misyonunun oluşturulması
Reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri
Pazarlama programlarının formüle edilmesi
Stratejik pazarlama alternatiflerin belirlenmesi
Pazarlama amaçlarının saptanması
7
Mevcut bir pazarda mevcut bir ürünle yol alınacak temel pazarlama stratejisi hangisidir?
Pazara nüfuz etme
Pazar geliştirme
Çeşitlendirme
Ürün geliştirme
Tutundurma
"Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, _____________ ve
dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir." tanımındaki boşluğu doldurunuz.
a
b
c
d
e
Satılması
Tanıtılması
Üretilmesi
Tasarlanması
Tutundurması
8
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın mikro çevresine dahil unsurlardan biri değildir?
Tedarikçiler
Pazarlama aracıları
Teknolojik çevre
Müşteriler
Rakipler
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
9
a
b
c
d
e
10
a
b
c
d
e
11
a
b
c
d
e
12
a
b
c
d
e
13
a
b
c
d
e
14
a
b
c
d
e
15
Endüstriyel pazarlamada en çok tercih edilen "Tutundurma Karması" bileşeni hangisidir?
Halkla ilişkiler
Reklam
Kişisel satış
Sponsorluk
Promosyon
Tüketici ve endüstiriyel pazarlarda satın alma davranışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Endüstriyel satın alma süreci tüketici pazarına göre daha biçimseldir
Endüstriyel pazardaki talep elastiktir.
Tüketici davranışlarını etkilemek için yoğun reklam faaliyeti yapılır.
Endüstriyel alıcıların talebi son kullanıcılardan doğar.
Tüketicinin satın alma kararında kişisel faktöreler, psikolojik faktörler ve sosyokültürel faktörler önem taşır.
Pazar bölümlemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Analitik bir süreçtir.
Müşterileri ikinci planda tutar.
Kaynaklardan en yüksek seviyede yararlanmayı esas alır.
İşletmenin güçlü yönlerinin rakiplare karşı kullanılmasını esas alır.
Modern pazarlamanın anahtar bileşenlerinden birisidir.
Aşağıdakilerden hangisi Kotler'e göre pazarlama konularında yetersizlik sorunu oluşturan konulardan birisidir?
Hedeflerin açık olmaması ve bilginin karar odaklı kullanılmaması.
İşletmenin misyonunun açık bir şekilde belirtilmemesi
İşletmelerde pazarbölümlemesinin rolü konusunda görüş birliğinin olmaması
Tutundurma stratejisine odaklanılmaması ve tüketici yerine ürün odaklı olunması
Hepsi
Pazar bölümlemesinin iki aşamalı süreci hangi şıkta doğru olarak verilmiştir
üretime başlamak-satışı dengelemek
ürün yenilemek-pazarı güçlendirmek
hedef pazar seçmek-ürün satmak
ürün pazarlarını isimlendirip hedef pazarları seçmek-Pazar bölümlemesi yapmak
tasarımda uzmanlaşıp ürünü farklılaştırmak-ürün odaklı planlar yapmak
Henry Ford'un ürettiği T modeli ve "siyah olmak koşulu ile herhangi bir rengi seçebilirsiniz" sözü Pazar bölümleme seviyelerinden hangisine girmektedir?
Kitle Pazarlaması
Bireysel Pazarlama
Nish Pazarlama
Yerel Pazarlama
Hiçbiri
Bir banka müşterilerini mal varlığı yönünden 5 sınıfa, yıllık gelir yönünden 7 ve yaş yönünden de 6 sınıfa ayırdığında kaç Pazar bölümü oluşturulabilir?
a 18
b
c
d
e
16
a
b
c
d
e
17
a
b
c
d
e
18
a
b
c
d
e
19
a
b
c
d
e
20
a
b
c
d
e
21
a
b
c
d
e
22
a
b
c
d
e
23
a
b
c
d
e
24
a
b
c
d
e
25
a
b
c
d
e
26
a
b
c
d
e
27
a
b
c
d
e
28
a
b
c
d
e
29
a
b
c
d
e
30
180
21
210
100
Pazar bölümlemesinin doğru yapılabilmesi için Roger Best'in öngördüğü aşamalar tam ve doğru olarak yer almaktadır?
İhtiyaç temelli bölümleme/Bölümün tanımlanması/Bölümün açıklığı/Bölümün karlılığı/Bölümü Konumlandırma/Bölüm "Asit Test"/Pazarlama yönetim stratejisi
İhtiyaç temelli bölümleme/Bölümün tanımlanması/Bölümün çekiciliği/Bölümün karlılığı/Bölümü Konumlandırma/Bölüm "Asit Test"/Pazarlama karması stratejisi
İhtiyaç temelli bölümleme/Bölümün tanımlanması/Bölümün çekiciliği/Bölümün karlılığı/Bölümü Konumlandırma/Pazarlama karması stratejisi
Bölümün tanımlanması/Bölümün çekiciliği/Bölümün karlılığı/Bölümü Konumlandırma/Bölüm "Asit Test"/Pazarlama karması stratejisi
İhtiyaç temelli bölümleme/Bölümün tanımlanması/Bölümün karlılığı/Bölümü Konumlandırma/Bölüm "Asit Test"/Pazarlama karması stratejisi
Pazar bölümlemesinde karar vericilerin kararlarının etkinliği açısından önemlidir?
Ölçülebilirlik
Büyüklük
Ulaşılabilirlik
İstikrar
Hepsi
Tüketicilerin kişilik, motivasyon, yaşam tarzı gibi özelliklerine göre ayrışmasına ne denir?
Coğrafya temelli bölümlendirme
Ürün temeline göre bölümlendirme
Psikografik Bölümlendirme
Demografik bölümlendirme
Hiçbiri
Endüstriyel Pazarların bölümlendirmesinde hagi etkenler esas alınır?
Bölge ya da Coğrafya
Örgüt tipi
Müşteri büyüklüğü
Ürün kullanımı
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi işlemsel verilerin kullanılması ile ilgili doğrudur?
POS sistemlerinin kurulması satın alma verilerinin sağlanmasını kolaylaştırmıştır.
Barcode sisyemi ABD ve Avrupa ülkelerinde yüksek oranda standarttır.
Perakendeciler bu sayede müşterilerinin tüm davranışlarını kesin olarak ve derinlemesine izleyebilir
Satın alma eğilimleri ile ilgili genel bilgi sahibi olunmasına yardımcı olur.
CRM için yoğun olarak kullanılır.
Pazar bölümlerine uluslararası olarak bakıldığında üç çeşit ürünle pazara hitap edilebilmektedir.Bu ürünler hangi şıkta tam ve doğru olarak verilmiştir?
Yasal Ürünler / Zorunlu Ürünler /Hibrid Ürünler
Tamamen Küresel Ürünler / Yasal Ürünler / Hibrid Ürünler
Ulusal Ürünler / Zorunlu Ürünler /Yarı Küresel Ürünler
Tamamen Küresel Ürünler / Ulusal Ürünler / Hibrid Ürünler
Kısmen Küresel Ürünler / Yerel Ürünler / Hibrid Ürünler
Aşağıdakilerden hangisi bir Pazar bölümünün çekiciliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlar arasındadır?
Pazar bölümünün büyüklüğü
Pazar bölümünün büyüme oranı
Pazar bölümündeki rekabet
Pazar bölümünde firmanın yapabileceği potansiyel satış
hepsi
aşağıdakilerden hangisi kotlere göre farklı Pazar bölümlerinin değerlendirilmesinde dikkate alınan stratejilerden değildir?
tek bölüme yoğunlaşma
seçici uzmanlaşma
üründe uzmanlaşma
finansta uzmanlaşma
pazarda uzmanlaşma
tüm Pazar yerine sadece tek bir Pazar bölümüne tek bir pazarlama karması ile yoğunlaşmak hangi pazarlama stratejisine girer?
seçici uzmanlaşma stratejisi
tam Pazar stratejisi
üründe uzmanlaşma stratejisi
tekli Pazar stratejisi
hiçbiri
firmanın üretmiş olduğu bütün ürün grupları ile pazardaki bütün müşteri gruplarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediği hedef pazara ulaşma stratejisi hangisidir?
seçici uzmanlaşma stratejisi
Pazar bölümünde uzmanlaşma stratejisi
üründe uzmanlaşma stratejisi
tekli Pazar stratejisi
tam Pazar stratejisi
firmanın ürettiği tek bir ürünü birçok Pazar bölümüne sattığı hedef pazara ulaşma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
üründe uzmanlaşma stratejisi
tekli Pazar stratejisi
tam Pazar stratejisi
seçici uzmanlaşma stratejisi
Pazar bölümünde uzmanlaşma stratejisi
farklılaştırma yapmaksızın standart bir pazarlama ile tüm pazarlara ulaşılmaya çalışılması aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
uluslararası pazarlama
küresel pazarlama
yerel pazarlama
bölgesel pazarlama
nispi pazarlama
aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış pazarların maliyet arttırıcı unsurlarıdır?
ürün uyarlama ve üretim maliyetleri
yönetim maliyetleri
envanter maliyetleri
tutundurma maliyetleri
hepsi
Aşağıdakilerden hangisi hedef Pazar seçiminde dikkate alınması gereken diğer konular arasında yer almaz?
hedef Pazar seçiminde etik
bölümler arası ilişki ve üstün bölümler
bölüm bölüm işgal planları
firma çalışanlarının sayısı
bölümler arası işbirliği
Al Ries ve Jack Trout konumlandırmayı ne olarak tanımlar?
a
b
c
d
e
31
a
b
c
d
e
32
a
b
c
d
e
33
a
b
c
d
e
34
a
b
c
d
e
35
a
b
c
d
e
36
a
b
c
d
e
37
a
b
c
d
e
38
a
b
c
d
e
39
a
b
c
d
e
40
a
b
c
d
e
41
a
b
c
d
e
42
a
b
c
d
e
43
a
b
c
d
e
44
a
b
c
d
e
stratejik hedeflere uygunluk
lidere göre marka imajı ve statüsü
mevcut bir ürünle yaratıcı bir uygulama yapmak
satın almadan bağımsız pazarlama
yeni ürün üretmek
Kotlere göre bir rakibin sahip olduğu alternatif straterji(ler) hangi şıkta yer almamaktadır?
kendi konumunu tüketici zihninde güçlendirmek
boş bir pozisyon kapmak
yeniden konumlandırma stratejisi
ürün maliyetini düşürmek
hiçbiri
Kotlere göre şirketler kendilerini konumlandırıken yaptıkları hatalar tam ve doğru olarak yer almaktadır
alt konumlandırma-aşırı konumlandırma-karışık konumlandırma
alt konumlandırma-aşırı konumlandırma-karışık konumlandırma-kuşkulu konumlandırma
aşırı konumlandırma-karışık konumlandırma-kuşkulu konumlandırma
alt konumlandırma-karışık konumlandırma-kuşkulu konumlandırma
alt konumlandırma-aşırı konumlandırma-kuşkulu konumlandırma
Pazarda ürün ve markaları konumlandırmada yararlanılan araç(lar) hangileridir?
semantik ölçekler
müşteri değer haritaları
algılama haritaları
konumlandırma ifadeleri
hepsi
Tüketicilerin marka ya da içerik markalı ürünleri satın almasındaki ana neden aşağıdaki hangi risklerden kaçınmak istemesinin bir sonucudur?
Finansal Riskler
Sosyal Riskler
Psikolojik Riskler
Fiziksel Riskler
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi markalaştırma kavramının tanımı olarak kabul edilemez?
Bir satıcının mal ya da hizmetlerini diğer satıcılarınkilerden farklı olarak tanımlayan; bir isim, terim, tasarım, sembol yada diğer özelliklerdir.
Markalaşma bir ürün ya da hizmetin, pazarda, tüketici tarafından bilinse de bilinmese de kullanılabilir hale gelmesidir.
Bir ürünün ya da hizmetin kalite ve güveninin pazarlanması süreci olarak tanımlanır.
Markalaşma; pazarlanabilir, satışa sunulabilinen her ürün veya hizmetin kendi ayırt edici özelliklerini, ön plana çıkartmak sureti ile izlediği yol, yöntemdir.
Markalaşma işletmenin üretmiş olduğu ürün veya hizmetin taklit edilebilirliğini azaltabilmek için farklılığını ortaya koyabilmek olarak tanımlanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi içerik markalaştırmasının önemi ile ilgili yanlış bir açıklamadır?
Günümüzde bir çok ürün marka olmuş bileşenleri ile birlikte satılmaktadır.
Tüketiciler içeriği veya parçaları marka olan ürünlere daha fazlasını ödemeyi kabul etmemektedirler.
İçerik markalaştırması tüketicilere ürünün içeriğini bilme ve seçebilme avantajı sunar.
Marka içerisinde bir marka anahtar öneme sahiptir.
Hiçbiri
İçerik markalaştırması yapılabilecek endüstriyel ürünler hangi şıkta tam ve doğru olarak verilmiştir?
Sermaye ürünleri-Malzemeler ve Parçalar
Malzemeler ve Parçalar-Kaynaklar ve İşletme Hizmetleri
Sermaye ürünleri-Kaynaklar ve İşletme Hizmetleri
Sermaye ürünleri-Malzemeler ve Parçalar-Kaynaklar ve İşletme Hizmetleri
Kaynaklar
Bileşen üreticisinin sadece endüstriyel tüketici ile ilişki kurmayıp aynı zamanda parakende pazarlar ve tüketiciler ile ilişki kurması .......... aşamalı markalaştırmadır.
Tek aşamalı markalaştırma
Çok aşamalı markalaştırma
İki aşamalı markalaştırma
Dört aşamalı markalaştırma
Genel markalaştırma
İtme ve çekme ilkelerini uygulayabilme potansiyeli aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.
İçerik üreticisi işletmenin satış miktarına
Tüketicilerin gelir durumlarına
İçerik üreticisi işletmenin ürünlerine ve kaynaklarına
İçerik üreticisi işletmenin çalışan sayısına
Tüketicilerin bölgedeki yoğunluğuna
İçerik markalaştırma sürecindeki aşamalar ve yapılanlar yanlış eşleşme ile verilmiştir?
İlk aşama-Parça üreticisi ürün üreticisi ile işbirliği sözleşmesi yapar.
İkinci aşama- İçerik üreticisi ürettiği parçanın yararlarını nihai tüketiciye tanıtmaya başlar.
Üçüncü aşama-İçerik üreticisi olan işletme iş ortaklığı ilişkisini yönetir ve bu ortaklıktaki her katılımcıya yarar sağlar.
Son aşama-İçerik markasının marka değeri nihai ürün üreticisinin marka değerini yükseltir.
Son aşama-İçerik markasının marka değeri nihai ürün üreticisinin marka değerini düşürür.
Kothler'e göre endüstriyel pazarlardaki müşterilerden değildir?
Nihai Tüketiciler
Devlet kurumları
Özel müşteriler
Kamu Kuruluşları
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi içerik markalaştırma stratejisi sayesinded içerik üreticilerinin sahip olduğu fırsatlardandır?
Tüketiciler tarafından tanınır hale gelmek
Farklılışma ile rekabet üstünlüğü sağlayabilmek
Tüketici sadakatini artırmak
Talep üzerinde baskı yaratmak
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi içerik markalaştırma stratejisinin içerik tedarikçileri adına yarattığı riskler arasında yer almaz?
Yüksek maliyet ve uzun yönetim süresi
Nihai ürün üreticisinin kalite problemlerinin artması
Daha önceden girilmemiş pazarlara girmek
Kalitenin giderek artması gerekliliği
Rekabetçi saldırılara açıkça hedef olmak
Kotler'e göre aşağıdakilerden hanigsi dış pazara girerken verilecek kararlarlardandır?
Dışarıya gidip gitmemeye karar vermek
Hangi pazarlara girileceğine karar vermek
Pazarlara nasıl girileceğine karar vermek
Pazarlama programına karar vermek
Hepsi
45
a
b
c
d
e
46
a
b
c
d
e
47
a
b
c
d
e
48
a
b
c
d
e
49
a
b
c
d
e
50
a
b
c
d
e
51
a
b
c
d
e
52
a
b
c
d
e
53
a
b
c
d
e
54
a
b
c
d
e
55
a
b
c
d
e
56
a
b
c
d
e
57
a
b
c
d
e
58
a
b
c
d
e
59
a
b
c
d
Uluslararası pazarlamacının toplam çevresi (Cateora) modeli hangi 3 çevreye vurgu yapmaktadır?
Kontrol edilebilir iç değişkenler, kontrol edilemeyen iç değişkenler, kontrol edilemeyen dış değişkenler
Kontrol edilebilir sosyolojik faktörler, kontrol edilemeyen sosyolojik faktörler, kontrol edilemeyen demografik faktörler
Kontrol edilemeyen para politikaları, kontrol edilebilen para politikaları, kontrol edilemeyen uluslararası finansal krizler
Kontrol edilemeyen siyasi oluşumlar, kontrol edilebilir siyasi oluşumlar, kontrol edilemeyen çok uluslu ihtilaflar
Kontrol edilebilir şirket birleşmeleri, kontrol edilemeyen iflaslar, kontrol edilemeyen devlet müdahaleleri
Politik çevreyi oluşturan ilgi alanları aşağıdakilerden hangileridir?
Sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler
Ülkedeki diplomatik misyon ve uluslarararası ticaret - sanayi odaları
Kamu düzenini sağlayan kolluk kuvvetleri ile savcılıklar
Politik sistemdeki partiler, iş dünyası hükümet ilişkileri, ülkedeki politik ideoloji ve ekonomik felsefeler
Yabancı iş adamları ile olan ilişkiler, menkul kıymetler borsasındaki direk yabancı yatırımcılar
Politik çevrenin temel bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir?
İdeolojik iklim ve politik süreçler
Milliyetçilik
Yönetim müdahaleleri
Politik istikrar
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi Yönetimlerin müdahale ve kontrollerinden değildir?
Giriş Kısıtlamaları
Fiyat Kontrolleri
Kotalar ve Tarifeler
Persona non grata
Kamulaştırma
ABD Hükümeti aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine operasyonu kısıtlamamıştır?
Küba
Irak
Kamboçya
Kuzey Kore
İran
Politik Çevrenin daha iyi algılanabilmesi için hangi kavramların açıklanması gerekir(Toyne&Walters)?
Politik Risk
Politik Çevrenin Temel Bileşenleri
Politik Riskin Ölçülmesi
Politik Riskin Yönetimi
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Politik Risk Raporuna göre Politik Risklerden değildir?
Transfer ve Konvertabilite
Kamulaştırma
Pandemikler
Egemenlik haklarının kötüye kullanılması
Sivil rahatsızlık
Politik risk analiz etmede aşağıdaki yöntemlerden hangileri kullanılır?
Bilgi sahibi banka, işadamı, hükümet görevlileri ile görüşme yapmak
Bu amaçla hazırlanan raporlara üye olmak
LİBOR borçlanma faizini incelemek
Rating (Sıralama) ajansları
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi "Politik risk değerlendirmesi"nin doğru tanımıdır?
Politik partileri takip ederek sonuçları değerlendirilmesi
Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ülkelerin ilişkilerinin analizi
Uluslararası faaliyet gösterilmesi sürecünde politik riskin analiz edilmesi ve değerlendirimesi süreci
Siyasi seçimler ve parti oy oranlarının incelenmesi
Uluslararası tahkime verilmiş dosyaların sayısındaki artış
Scharpiro'ya göre politik riskleri en aza indirgemek için kullanılan 5 yöntem hangileridir?
Planlı olarak risklerden kaçınma/Kısa dönem kar realizasyonu/Kamulaştırmada maliyet-yarar oranı değiştirme/Yerel hissedar/Politik değişmden avantaj
Görsel medyayı takip etme/Yazılı medyayı takip etme/Sosyal medyayı takip etme/Sektörel dergileri inceleme/Ekonomi dergileri inceleme
Yerel belediyelerle ilişkiler/Ticaret odaları ile ilişkiler/Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkiler/Sivil toplum Örgütleri ile ilişkiler/Yabancı misyonlarla ilişkiler
Organizasyonel ilişkiler/Genel Ticari ilişkiler/Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkiler/Sivil toplum Örgütleri ile ilişkiler/Yabancı misyonlarla ilişkiler
Hiçbiri
Kategori yönetiminin ilk bilinen sınıflandırması hangi yüzyılda yapılmıştır?
M.Ö 2. yüzyılda
M.Ö 4. yüzyılda
M.Ö 6. yüzyılda
M.Ö 8. yüzyılda
M.Ö 10. yüzyılda
Kategori yönetiminin ilk bilinen sınıflandırması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmıştır?
Henry Ford
Sokrates
Aristo
Kotler
Roger Best
Aşağıdakilerden hangisi kategori yönetiminin perakendecileri sağladığı yararlardan biri değildir?
Finansal yararlar
Artan satışlar
Örgütsel öğrenme
Tedarikçilerle daha açık iletişim
Azalan marjlar
Aşağıdakilerden hangisi kategori yönetiminin tüketicilere sağladığı yararlardan biri değildir?
Azalan tüketici karmaşası
Daha fazla ürün çeşitliliği
Daha düşük fiyatlar
Azalan ürün bilgisi
Artan ürün bilgisi
Kategori yönetimi iş süreci eylemi kaç aşamalı bir süreçtir?
1
3
5
7
e 9
60
a
b
c
d
e
61
a
b
c
d
e
62
a
b
c
d
e
63
a
b
c
d
e
64
a
b
c
d
e
65
a
b
c
d
e
66
a
b
c
d
e
67
a
b
c
d
e
68
a
b
c
d
e
69
a
b
c
d
e
70
a
b
c
d
e
71
a
b
c
d
e
72
a
b
c
d
e
73
a
b
c
d
e
74
Aşağıdakilerden hangisi kategori yönetimi iş süreci eylemlerindendir?
Kategori tanımı
Kategori puan kartı
Kategori stratejileri
Kategori taktikleri
Hepsi
Dağıtıcı ve tedarikçiye rolünü,stratejilerini ve puan kartlarını başarabilmesi için kategorilerinin çeşitlendirmesi,fiyatlandırması,raf sunumu,tutundurma ve ürün arzı ile ilgili optimum tatktiklerin
belirlenmesi'açıklaması aşağıdaki iş süreci eyleminin tanımıdır?
Kategori taktikleri
Kategori stratejileri
Kategori rolü
Kategori tanımı
Kategori değerlendirmesi
Aşağıdakilerden hangisi kategoriye yol verilmesinde kullanılacak analitik araçlardan biri değildir?
Sepet analizi
Mevsimsel analiz
Finansal analiz
Dönemsel analiz
Doğru pay ve talep açığı
Kategori büyüklüğünü ve satış trendlerini içeren,ulusal satışlar ile yerel pazar satışları ile nasıl karşılaştırıldığını açıklayan analitik araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru pay ve talep açığı
Satış noktası(POS)verileri
Finansal analiz
Mevsimsel analiz
Sepet analizi
Kategorinin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen analitik araçlardan yararlanılmaz?
Satış noktası tarama verileri
Hane halkı panel verileri
Alan yönetimi yazaılım verileri
Satış öncesi potansiyel belirleme verileri
Satış terminalleri
Yıllık gayri safi karın ortalama stok maliyetine bölünmesi yoluyla bulunmasına ne denir?
Arz süresi
Stokların devir hızı
Stokların geri dönüşüm oranı
Doğrudan ürün karlılığı
Raf uzunluğu başına gayri safi kar
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde görülen yaygın pazarlama stratejilerinden değildir?
Kar yaratmak
Nakit yaratmak
Heyecan yaratmak
Duygusallık yaratmak
İşlem yaratmak
Aşağıdailerden hangisi taktik karar alanlarındandır?
Çeşitlendirme
Fiyatlandırma
Promosyon
Merchandising(görsel sunum)
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi TURQUALITY programının özelliklerinden değildir?
Devlet destekli olarak ortaya çıkmıştır.
Dünyada benzer örneklerine rastlanılabilir.
Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşmasını ve Türk Malı imajının yerleşmesini hedefler.
Uluslar arası marka ya da markalara sahip olmanın önemi ortaya çıkışında etkili olmuştur.
Ülkemizin rekabet avantajını elinde tutan ve markalaşma potansiyeli olan firmalara destek verir.
Aşağıdakilerden hangisi TURQUALITY programının organizasyonundaki dört temel organdan biri değildir?
Turquality Komitesi
Turquality Çalışma Grubu
Turquality Sektörel Çalışma Grubu
Turquality Denetleme Grubu
Turquality Sekreteryası
Uluslar arası marka oluşturabilmek hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Uluslar arası marka olmak sadece firmaya katkı sağlar.
Genelde çok kısa sürede hedeflenen noktaya ulaşılabilir.
Sadece maddi desteğe ihtiyaç duyulur.
Uluslar arası marka oluşturabilmek için gidilen ülkelerdeki pazarın en azından %50 sine hakim olunması gerekir.
Uluslar arası markaları fazla olan ülkelerin ihracatları ithalatlarına oranla daha fazladır.
Turquality Organizasyon organları ve çalışmaları ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Turquality Komitesi - Destek programına alınacak şirketlerin belirlenmesi
Turquality Çalışma Grubu - Program kapsamına alınacak şirketlerin seçimi ile ilgili Komiteye görüş bildirmek
Turquality Sektörel Çalışma Grubu - Kuruldukları sektörle ilgili Turquality programının teknik çalışmalarını yürütmek
Turquality Sekreteryası - Programın uygulanması konusunda çalışmaları yürütmek ve koordinasyon sağlamak
Hepsi
Turquality programında, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin desteklenmesi faaliyetleri alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yurtdışı faaliyetleri için görsel ve yazılı tanıtım harcamalarına belirli oranda destek olmak
Yurtdışı faaliyetleri için ülke imaj kampanyası harcamalarına belirli oranda destek olmak
Yurtdışı faaliyetleri için kira, konut harcamalarına belirli oranda destek olmak
Yurtdışı faaliyetleri için Stratejik Danışmanlık giderleri harcamalarına belirli oranda destek olmak
Yurtdışı faaliyetleri için Pazar araştırması harcamalarına belirli oranda destek olmak
Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerle alakalı olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Patent, Model ve Endüstriyel tasarım tesciline ilişkin maddi destek
Açılacak yurtdışı birimine ilişkin kira giderleri için maddi destek
Danışmanlık, eğitim ve dış kaynak harcamaları için maddi destek
Maaş ödemeleri konusunda maddi destek
Reklam, Pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar için maddi destek
Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin desteklenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a Turquality Sertifikasına sahip firmaların markalarının yurtdışında tescil ve korunmasına ilişkin giderleri belirli oranlarda karşılanır
b Yurtdışı Pazar araştırması , reklam, tanıtım işlerini yürütecek firma ve kuruluşları belirlemek için heyet oluşturulur.
c Reklam, tanıtım,Pazar araştırması vb gibi giderleri belirli oranlarda karşılanır.
d Satın alınan Yazılım, Danışmanlık, Lisans ve Dış Kaynak giderleri belirli oranlarda karşılanır.
e Açılacak ofis,depo, showroom vb alanlara ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve komisyon harcamaları belirli oranlarda karşılanır.
75
a
b
c
d
e
76
a
b
c
d
e
77
a
b
c
d
e
78
a
b
c
d
e
79
a
b
c
d
e
80
a
b
c
d
e
81
a
b
c
d
e
82
a
b
c
d
e
83
a
b
c
d
e
84
a
b
c
d
e
85
a
b
c
d
e
86
a
b
c
d
e
87
a
b
c
d
e
88
a
b
c
d
e
89
Turquality programının Desteklenmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Program kapsamındaki şirketlerin hammadde ve ulaşım ihtiyaçları belirli oranda karşılanir.
Program kapsamındaki şirketlerin PR faaliyetleri ile alakalı giderleri belirli oranda karşılanır.
Program kapsamındaki şirketlerin rehberlik ve eğitim giderleri belirli oranda karşılanir.
Program kapsamına alınan şirketlerin, performansları ile alakalı olarak her türlü denetim ve danışmanlık giderleri beliri oranda desteklenir.
Turquality Programının geliştirilmesine ilişkin yapılan eleman istihdamı ve eğitimine ayırdıkları harcamaları karşılanır.
Turquality'nin yönetici geliştirme etkinlikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Finansal desteğin yanısıra, Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri de verilir.
Executive MBA programlarından esinlenilerek, yönetici geliştirme programı hazırlanmıştır.
Uluslar arası markalaşmayı teşvik etmek üzere, yurtdışına eğitim seyahatleri düzenlenir.
Eğitim kapsamında temel rekabet gücü analizi, strateji uygulamaları,ekonomi,bilgi yönetimi ve benzeri çok sayıda ana konu başlığı altında dersler verilir.
Programda verilen dersler arasında Perakendecilikte ERP ve MIS dersi de bulunmaktadır.
Turquality Programı destek dapsamına alınma konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
İhracatçı Birliklerin, Program kapsamındaki destek unsurlarından yararlanması için müsteşarlığa başvurmaları gerekmektedir.
Şirketlerin,Marka Destek Programıkapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmeleri için Stratejik İş Planlarının müsteşarlık tarafından uygun bulunması gerekmektedir.
Şirketlerin, müsteşarlığa tebliğ ettikleri Stratejik İş Planlarının incelenmesi için Danışmanlık/Denetleme firmalarının raporları istenilebilir.
Şirketlerin,Turquality Destek Programı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmeleri için Stratejik İş Planlarının müsteşarlık tarafından uygun bulunması gerekmektedir.
Hepsi
"Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) nedir" sorusu için aşağdakilerden hangisi en doğru cevabı ifade eder.
Müşteri bilgilerinin kullanılarak kampanyalar geliştirilmesi.
Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve bunlar doğrultusunda satış teklifleri olurulması.
Müşteri ilişkilerini verimli kılmaya yönelik bir yazılım.
Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve müşterileri tatmin etmek için müşteri profillerini içeren bir veri tabanına sahip olmak.
Müşterilere yol göstermek
Müşteri İlişkileri Yönetiminin amacı nedir?
Müşteri ile ilgili bilgileri sistematik bir şekilde tutmak.
Müşteri ihtiyaçlarına uygun kampanyalar geliştirmek.
Müşteri ilişkilerini iyileştirmek.
Satış kanallarını otomasyona almak.
Ciroları ölçmek
Aşağıdakilerden hangisi MİY projelerine başlarken dikkat edilmesi gerekli hususlardan değildir?
Güvenilir Kurum anlayışı benimsenmelidir.
Teknolojik Altyapı
İnsan Kaynağı
Kullanılacak veri tabanı
Değişim yönetimi ile örgütsel dönüşüm hedefi.
MİY'nin sunuduğu başlıca fırsatlar nelerdir?
Satış ve pazarlama alanında yararlar sağlar.
Tüm kurum içindeki verimi arttırır.
Satış, pazarlama, müşteri hizmeti aktiviteleri ile internet fırsatlarını birleştiri.
Rekabet üstünlüğü sağlar.
Hepsi
Kampanya yönetimi aşağıdakilerden hangi müşteri ilişkileri yönetimi türü içerisinde sayılır?
Operasyonel MİY
Analitik MİY
Coğrafik MİY
Ayırtedici MİY
Hiçbiri
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi veri madenciliği süreçlerindendir?
Betimleyici analiz
Tahminsel analiz
Kümelenme analizi
İlişkilendirme
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi MİY'nin pazarlama faaliyetlerine sağladığı temel katkılar arasında yer almaz?
Kaybedilen müşterinin yeniden kazanılması
Yeni müşteri bulma
Üretim maliyetlerinden tasarruf sağlama
Çapraz satış olanaklarından yararlanma
Müşteri sadakati yaratma
Aşağıdakilerden hangisi MİY’de yer alan temel adımlar arasında değerlendirilmez?
Müşteri seçimi
Müşteri edinme
Müşteri sınama
Müşteri koruma
Müşteri derinleştirme
Aşağıdakilerden hangisi MİY’nin temel amaçları arasında sayılmaz?
Yeni müşteriler kazanma
Her bir müşteriye aynı anlayışla yaklaşılması
Müşteri elde tutma
Karsız müşterilerin elimine edilmesi
Müşterilerle uzun vadeli, güçlü ilişkiler kurulması
Aşağıdakilerden hangisi MİY’deki temel adımlardan biri olan “Müşteri Seçimi” evresindeki temel çalışmalar arasında sayılmaz?
Hedef kitlenin belirlenmesi
Pazar bölümleme
Konumlandırma
Taleplerin organizasyonu
Marka ve müşteri planlamaları
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru hazırlansın ya da hazırlanmasın bir iş planı kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar..
İş planı iş ya da projeye duygusal değil rasyonel ve objektif bakılmasını sağlar
Pazarlama planı iş planının yardımcısıdır, onun bir aracıdır.
İş planları üçüncü kişiler için referans bilgiler oluşturur..
Pazarlama planı özellikle pazarlama karması bileşenleri ile ilgili olarak nelerin yapılacağını gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a İş planları işletmenin misyon ve hedeflerini açık bir şekilde belirtirken çalışanlarla ilgili bilgileri içermez.
b
c
d
e
90
a
b
c
d
e
91
a
b
c
d
e
92
a
b
c
d
e
93
a
b
c
d
e
94
a
b
c
d
e
95
a
b
c
d
e
96
a
b
c
d
e
97
a
b
c
d
e
İş planları finansal bir araç olarak kullanılabilir.
İş planları sadece yeni proje ya da şirketler için kullanılır, işletmenin tüm yaşamı boyunca kullanılmaz
Pazarlama planlarının işletmenin misyon ve hedeflerini yansıtması gerekli değildir.
İyi bir pazarlama planı iş planının içermediği alanlara da taşmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisinin bir iş planında bulunması gerekli değildir?
Kapak Sayfası
İçindekiler
Yönetici Özeti
Hazırlayan ya da hazırlayanların özgeçmişi, organizasyon şemasındak i görevleri
Endüstri Analizi
Bir iş planında bulunması gereken Pazar Analizinde şu bilgilerden hangisi yer alır?
Müşterilerimizin gözünden mal ve hizmetlerimiz.
Müşterilerimizin özellikleri, nereden alışveriş yaptıkları vs
Faaliyet göstereceğimiz /gösterdiğimiz binanın kiralanacağı mı yoksa satın mı alınacağı
Rakiplerimizin bize göre avatajları
Hepsi
Bir iş planında bulunması gereken Finansal Plan ve Projeksyon bilgileri içinde şu bilgilerden hangisinin olmaması bir eksiklik oluşturmaz?
Başlangıç Giderleri ve Sermaye
Tahmini gelir ve gider tablosu
Eğer varsa finansal geçmiş
Tahmini Bilanço
En az bir yıllık Vergi Beyannameleri
Pazarlama planı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Pazarlama planlama süreci şirketin zayıf ve güçlü yanlarını belirler
Pazarları bölümlendirir
Pazar büyüklüğünü tahmin eder
Pazarlama kaynaklarının kullanılma yöntemlerini belirler
Pazarlama planı esneklik içermez oldukça biçimsel olmak zorundadır.
Aşağıdakilerden hangisinin bir Pazarlama Planı içerisinde bulunması gerekli değildir?
Yönetici Özeti
Müşteri Analizi
Şirket Analizi
Swot Analizi
Ortaklık Yapısı
Bir pazarlama planında, bir pazarlama stratejisi belirlemeden önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olur?
Marka isminin belirlenmesi
Ürün fiyatının belirlenmesi
Alternatif pazarlama stratejilerinin sıralanması
Dağıtım kanalına karar vermek
Yapılacak reklamın bütçesinin belirlenmesi
Pazarlama Planında olması gereken Pazar bölümlemesinde ilgili Pazar için aşağıdaki özelliklerden hangisinin belirtilmesi gerekli değildir?
Satışların yüzdesi
Müşterilerin ne istedikleri
Müşterilerin ürünü nasıl kullandıkları
Müşterilerin fiyat duyarlılığı
Hepsi
Pazarlama Planında aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının dağıtımla ilgili karar değişkenlerinden değildir?
Dağıtım kanalının doğrudan mı, parekende mi vs olduğu
Dağıtım kanalının motivasyon yöntemi
Lokasyon ve Yer
Ürün hattının genişliği
Taşımacılık ve depolama yöntemi

Benzer belgeler