baco, polatlı`da tek - Polatlı İstiklal Gazetesi

Transkript

baco, polatlı`da tek - Polatlı İstiklal Gazetesi
.:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
BACO, POLATLI'DA TEK
Onaylayan Aysun YILMAZ
Wednesday, 30 November 2011
Son Güncelleme Wednesday, 30 November 2011
Polatlý’nýn ilk ve tek Oto kuaförü BACO, Polatlý halkýna hizmette tek olmanýn mutluluðunu yaþýyor. Aracýna gözü gibi b
beylerin tutkusu , otomobilleri güvenilir ellerde bakýma giriyor. Aracýnýza atýlan dört kat pasta cila uygulamasý ile aracýnýzýn bo
yaðmur güneþ ve çeþitli dýþ etkenlere karþý oldukça korunaklý hale getiriliyor. Oto Kuaförcülüðünde profesyonel çalýþma ve eð
tarafýndan teslim alýnan araçlarýnýzýn koltuklarý , Ahtapot adýnda özel buhar makinesi ile kurutuluyor. BACO Oto Kuaför Ýþletm
sahibi Murat BAÐIR, oto sahiplerine uyarýlarda bulunarak, “aracýnýzý güvenilir ellere teslim edin” dedi.
MEGUÝARS, marka boya koruma ürünlerinin kullanýldýðý BACO Oto Kuaföründe Boya koruma sistemi, Anti bakteriyel iç-dýþ te
Detaylý iç temizlik, 4 kat pasta cila, boya parlatma sistemi, Hare giderme sistemi, Jant parlatma sistemi, tavan ve taban
döþeme temizliði iþin uzmanlarý tarafýndan yapýlýyor. BACO BU ÝÞÝ BÝLÝYOR! Polatlý’da oto bakým ve temizliðine
kazandýran BACO Oto Kuaför’ü þEHÝTLÝK Mahallesi, Ulubatlý Hasan Caddesi, numara 44’de Polatlý halkýna
hizmet veriyor. Oto temizliðinde, Polatlý’da çýðýr açan ve profesyonel bakýþýn, eðitimle buluþtuðu kaliteli hizmetin adý BA
araçlarýnýzý yeniliyor.Araçlarýnýzýn görüntüsüne ilk günkü canlýlýðýný veren, ayný zamanda yenilerken, aracýnýzýn boya ömrü
Kuaförü, iþin uzmaný Murat Baðýr ve personeli tarafýndan titizlikle yapýlýyor. Araçlarýnýza pasta , cila yaptýrýrken, mevcut araç
ömrünü kýsaltmayýn. Uzman ellerin marifeti ve kaliteli ürünlerin birlikteliði , aracýnýzý hem yeniliyor hem de ömrünü uzatýyor. N
Aranýza atýlan pasta cila iþlemi üstün körü deðil, tam dört aþamadan geçiyor. Ýlk kata aracýnýzýn üzerindeki kýlcal çizikler için
pastasý atýlýyor, üçüncü katýna hare giderici yani aracýnýzýn üzerinde bulunan güneþ yanýklarý , dalgalanmalarý yok ediyor ve
ta boya koruma cilasý atýlýyor. Aracýnýza yapýlan dört kat giydirme ile aracýnýz, yaðmur, kar ve güneþ ýsýsýna aldýrmadan, or
rengini koruyor. ÜCRETLER ANKARA ÝLE YARI YARIYA Polatlý’da pek çok oto sahibi, aracýný Ankara’ya taþý
zahmetinden kurtuluyor. Otolarýnýzýn komple bakýmý, temizliði için Ankara’ya taþýnma derdine son. Polatlý’da ar
BACO var.
Ankara piyasasýna nazaran fiyatlarý oldukça düþük olan ve hizmeti ayaðýnýza getiren Baco Oto K
koruma 150 TL, Ýç temizlik 150 TL ikisini yaptýrana Klima temizliði hediye! Araçlarýnýz bir gün içinde yenilerek teslim ediliyor.
GARANTÝ
Araçlarýnýzýn ön kaput filmi, üç yýl garantili olarak Baco Oto Kuaföründe takýlýyor. Polatlý2da yýllarca oto yýkma
hizmet veren Murat Baðýr, uzun süreli iþ deneyimine raðmen, oto kuaförlüðü için Ankara’da eðitim aldý. Ýþin uzmanlarý ta
eðitilen ve Polatlý’da vatandaþa kaliteyi sunan BACO’da , aracýnýz emin ellerde olmasýnýn rahatlýðýný yaþayaca
Araçlarýnýzýn iç ,dýþ temizliði anti bakteriyel sistemle yapýlýyor. Aracýnýza ozonlama yapýlýyor. Araç içerisinde bulunan kötü ko
ozonlama sitemi ile yerini ferahlýða býrakýyor. BÝR KEZ DENEYÝN, VAZGEÇEMEYECEKSÝNÝZ
http://www.polatliistiklal.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 06:28

Benzer belgeler