Ürün Etiketi - Bayer CropScience

Transkript

Ürün Etiketi - Bayer CropScience
.a
lmalve son kullanlm Tarihleri
Şa.i Numarasl:
fA
BAYER
E.
KULLANlLDlĞl BiTKi VE HASTALlKLAR
Kullanma
Dozu
100 muda
35
Buğday
Külleme
(Erysiphe graminis'
septorya
son ilaçlama ile
hasat araslndaki
süre (qOn)
100 ml/da
35
B uğday
Fide Yanükllğ|,
100 ml/da
Bitki
Buğday
&
rpa
Arpa
Hastallk Adl
(Septoia titjci\
Kök ve Kökboğazl Çürüklüğü
ıNPUT@
Ec 460
Emülsiyon konsant,e (Ec)
FuNGlslT (Mantar ilac|)
Aktif maddeler: 300 gıl spiİoxamine + 160 g/l Prothioconazole
.
8-tert.butyl-,l ,4-dioxaspiro[4,sldecan-2ykmethyl(ethylXpropyl)amine
. 2-[(2 Rs)-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chloİophenyl)-2hydroxypropyl]-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-thione
(Fusaiun spp.,
Rhizoctonia spp .\
Arpa Yaprak Yanlkllğl
(R hy ncho spo ri um seca l s\
Ruhsat tarihi Ve numaas| 19,07,2012l 8?85
NetAğlrllğl:,.... e
v
Azami perakende sat|ş fiyatl
G1 3 G2
100 ml/da
35
öNcE
Fun isit
ETlKET| oXUYUNu2.
KuLLANMA ŞEKLi:
EVDE KuLLANMAYlNlz.
çocuKLARDAN, GlDA VE HAYVAN YEMLER|NDEN uzAK
serin saatlerinde bitkinin her tarafl tslanacak şekilde uygulanmalüdlr.
soLuMAYlNlz.
MAsKE, KoRuYUcu ELBlsE, ELD|VEN VE GözLüK
Gerekli mikta. ilaç önce az bir miktar su ile ayrl bir kapta kanştlnllr. Bu
kanşlm yanya kadar doldurulmuş ilaçİama aleti deposuna aktanllr. Gerekli
miktar su kaıştlrllarak ilave edilİ. Hazlrıanan kanşlm rüzgarslz ve günün
Buğdayda Kulleme ve septorya hastallklarına karşı ilk hastallk belirtileri
9örülünc€
ilaçlamaya başlanlr. Hastallğln seyrine göre gerekirse 15-20 gün
arayla alaçlama tekrarlanlr.
Buğday ve Arpada Fide yanlkllğl, kök ve kökboğazl çürüklüğü:
Kardeşlenme Ve bayrak yaprağı arasındaki devlede yapllmalıdll.
Arpada Arpa Yaprak Yanlkllğl Hastallğlna
ka§l ilk
hastallk belirtileri
görülünce ilaçlamaya başlanlr. Hastallğln Şeyrine göre gerekirse diğer
ilaçlamalar yapülmalüdlr.
KuLLANlNlz.
BlTKl KoRUMA üRüNüNüN UYGuLANMAsl slRAslNDA HiçBiR
şEY YEMEYlNiz,.içMEYiNiz, slGARA KuLLANMAYlNlz..
BiTKi KoRuMA uRuNU uYGULANMlş sAHAYA ,l GuN lNSAN VE
HAwAN soKMAYlNlz.
iNsAN VE çEVRE sAĞLlĞl üzERlNE RlsKLER| öNLEMEK İÇiN,
KULLANlM TAL|MAT|NA UYUNUz.
"TAVSiYE EDiLEN üRüNLERiN DlŞlNDA
KULLANlLl!1Asl, KEsiNLiKLE YAsAKTlR|"
DlRENç iLE iLGiLl BlLGl:
Ec 460 adll
bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1; 3
ve G2, 5 olarak sınıflandırllmlş bir fungisittir. Aynl etki mekanizmaslna sahip
bitki koruma ürün!erinin tekrarlayan uygulamalan, dılenç gelişimina teşvik
lnput
TuTUNuz.
BiTKi KoRuMA üRüNüNüN BUHAR VE/VEYA zERRELERiNi
etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için lnput Ec 460'ln
aynl üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama saylsünl aşmaylnlz,
KULLANlLAN BiTKi KoRUMA üRüNü Boş AMBALAJlNlN
DöRTTE BiRiNE KADAR TEMiz sU KoYARAK iYicE
çALKALAYlNlz. ÇALKALAMA sUYUNU iLAçLAMA TANKlNA
BoŞALTlNlz. BU 1şLEMl UÇ KEz TEKRARLAYlNlz,
etki
mekanizmaslna sahip (Grup G1; 3 Ve G2; 5 harici) bitki koruma ürünlerinin
zEHlRLENME BELiRTiLERl:
Uygulamanln tekrarlanmasl gerektiği durumİarda
ise, farkll
kullanllmaslna özen 9österini2
KARlşABiLiRLiK DuRuMU
Decis, Atlantas, Attribut su
Ancak "insektisit + yaprak
yapllan üçlü karlşümlarda
leri ile ka.lşhrllabilir,
rak gübresi" şeklinde
etE.
'l 3 0cak
20lö
,,4
,1/
-
Gln
ıllJ
IA(ANtü|
;ıı.iıOü
Xn: Çevre için
zararll
N:Çevre için tehlikeli
içiNDEKiLER:
spiroxamine
plothioconazole
uYGULAY|cl VE ÇEVRE iLE iLGiLi RisK lBAREsi
VE AÇlKLAMASl:
R20/22: solunduğunda ve yutulduğunda sağllğa zararlldlr.
R36/38; Gözleri Ve cilditahrış edicidir.
R50/53: sucul organazmalal için çok toksak, sucul ortamda uzun
süreli ters etkilere neden olabilil.
GüVENLlK lBARESl VE AçlKLAMAsl:
s35: Bu madde Ve kabl güvenli bir biçimde bertaraf ediımelidir
s57:Çevreye bulaşmaslndan kaqnmak için uygun bir kap
kullanln.
KULLANIRKEN VE OEPOLARKEN
olKKAT EDiLEcEK HususLAR:
suda yaşayan canllıara çok zehirladir, su kaynaklanna bulaştlrmay|nlz
Boş ambalajlarl başka gaye için kullanmaylnlz, usulüne uygun olarak
imha ediniz. Uygulamadan iyi sonuç alabitmek için, uygulama
ile ilgali öneralere mutlaka uyunuz.
DEPoLAMA DuRuMU VE DlĞER siLGlLER:
serin Ve kuru depo şartlarlnda saklanmalüdlr. Depo slcakllğl 35'c
nan
üstüne çlkmamalldlr Normal depo şartlarlnda orijinal ambalajında
etkinliğinien az ikayıl korur.
FlRMA BEYANl:
Ve kusma yapabilir.
Dikkatsiz kullanlllr veya kaza ile yutulursa baş dönmesi, bulantl
Firma ilacln etikette önerildiği şekil, zaman ve d02larda uygulandlğl
takdirde etkinliğini garanti eder. llacln yanllş depoıanmaslndan, yanllş
doz ve zamanda uygulanmaslndan doğabilecek zararlarla ilgili olarak
sorumluluk kabul etmez,
lLKYARDlM TEDBiRLERl:
RUHSAT sAHİBiNiN Aol VE ADRESİ
Hastayl ilaçll sahadan uzaklaşt|nnlz, solunmasl halinde hastayl temiz
havaya qkarlnlz, slcak ve dinlenme pozisyonunda tutunuz. Hemen bir
dokto.a ya da zehiİ danlşma merkezine başvurunuz. Deriye temasl
halinde, ilaçla bulaş|k elbiseleri çlkarln|z Ve ilacln temas ettiği klslmları
bol su Ve sabunla ylkaylnlz. Göze temasl halinde varsa kontakt lensi
çlkannlz, göz kapaklarlnın altl da dahil olmak üzere en az 15 dakika bol
temiz su aıe iyice ylkayln|z. Bir göz doktoruna danışlnız. Yutulmasl
halinde hastayl kustumaylnlz. Ağzlnl su ile çalkalaylnlz, Derhaldoktora
başVurunuz ya da Ulusalzehir Danlşma Merkezini araylnlz. llacln etiket
ve ambalajlnl doktora gösteriniz.
ANTIDoTU VE TEDAVisi:
Özel bir antidotu yoktur. semptomatik tedavi uygulanmalldlr,
ULUSAL zEHıR DANlşı,!A MERKEZI (UZEM) TEL: 114
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FsM lırah. Balkan cad. No: 53
34770 Üm.aniye / lstanbul
FABRiKA VEYA lMALATHANENiN AoREsi
Bayer Türk Kimya san Ltd Şti
BarlŞ Mah Anibal cad, No] 1
41410 Gebze / Kocaeli
B^YER
Fıdh
Tünx KıMYA seııtoşrl
ı! n t MJıBcıır c.d-İao:s'
§ıl.n
"T,ı,:mffids*
tıİs:((nı6l s28
38
5t

Benzer belgeler

Etiket - Amc-Tr

Etiket - Amc-Tr şEY YEMEYlNiz,.içMEYiNiz, slGARA KuLLANMAYlNlz.. BiTKi KoRuMA uRuNU uYGULANMlş sAHAYA ,l GuN lNSAN VE

Detaylı

Etiket - Amc-Tr

Etiket - Amc-Tr BlTKl KoRUMA üRüNüNüN UYGuLANMAsl slRAslNDA HiçBiR şEY YEMEYlNiz,.içMEYiNiz, slGARA KuLLANMAYlNlz.. BiTKi KoRuMA uRuNU uYGULANMlş sAHAYA ,l GuN lNSAN VE

Detaylı