24 gaçd deney raporu

Transkript

24 gaçd deney raporu
T.C.
ULUDAĞ ü-xİvnnsİrrşİ
p İ yos
zİRaaç x"aNuırnsİ
isTEM
.ryıürı
gışnİsıİĞİ nöıüıvıü
RAPoIt No; 2012 lü41l DTR.05
.-':.1
Ja'
,t,
,4',
uĞunraR
24
DİSKı-i çrxİŞ ARA AĞIR rİp
DENEY RAPOR,U
2012
BURSA
I
i
li;,,i
li
;
'.,iı
l
ısrltl
T}ISKARO
,
.;.
\o-..-'
.+.:"'.ı ,
'; 9l-,''ıı;:''
ÇEKiı,İıı örsnr
-.,-e.j.
Uludağ Universitesi, Ziraqt Fakültesİ, Biyosistem Mühendİsliği Böliİmü
Sekreterlik Telefon: 0 (-224) Z941610, Fakülte Faks: 0 (224') 294 L4 02
Sekreteriik E-posta: [email protected]
16059, Görükie Yerleşkesi, Nilüfer BURSA
'/
Yapımcı Kuruluş
UGURI'AR Tarım Alet
ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Ankara Yolu 7. Km Oto Sanayi Sitesi 5. Blok 5. Sok
No: 178-180-182
TEL: İ90221
Deney için Başvuran Kuruluş
Dene-vi
341 81 31
UĞURTAR Tarım Alet ve Mak.
Yapan Kuruluş
Yıldırım - BURSA
San. Tic. Ltd. Şti.
BURSA
Fakültesi,
Bıyosistem Mühendisliği Bölümü
L6059, Görükle kampusü,
Ulu dağ Universites i, Zir aat
Nilüfer - BURSA
Deneyin YapıIdığı Yer
Biyosistem Mühendisiiği Bölümü Atölyesi ve
Laboratuar]arı i]e U,Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Çiftliği'nde yapllmıştlr.
Deney Başvuru Tarihi
0s.01.2012
Raporun Geçerlilik Süresi
06.02.2012 * 06.02.2017 tarihieri arasında 5 (beş) yil
süre ile geçerlidir.
Dençy Raporu Düzenleme Tarihi
06.02.2012
Deneyi Yapılan Makinanın
Adı
Markası
Yapım Yılı
Deneyin Amacı
24
Diskli Geniş Ara Ağır Tip Askllı Çekilir ofset
Diskaro
UĞURTAR
2012
Diskaronun, toprak işleme öze11iği Ve standartlara
uygunItığunun bel irlenmesi
/
*(ş{
y''/,
İ
Uİudağ Unİversitesi, Zİraqt Fokültesi, Biyosistem Mühendİsliği Bölümü
Sekreterlik Te]efon: 0 (224) Z94 16 10, Fakü]te Faks: 0 (224) 294 14 02
Sekreterlik E-posta: [email protected]"tr
16059, Görükle Yerieşkesi, Nilüfer / BURSA
.
TANITINI
"ÜĞURTAR Tarım Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti." tarafindan ima] edilmiş olan diskaro.
]
I
raktöre tiç nokta bağlantl diizeni ile asllabilen ve traktöI çeki ]<ancasl Vasltaslyla çekilebilen. gidiş
;önı-ine göre ön
taraftaki batar-valarda altışar. arka taraftaki bataryalarda sağda yedi solda altı adet
ılmak üzere toplam 25 adet içbtikey diskten oluşmaktadlr. Diskaro, tandem şeklinde bir çatı
/aprslna sahiptir.
Çatı bir taraflndaıı biı:birine mafsaliı diğer tarafından serbest geçmeii iki adet 100x100x6
ım'lik profilin
makas şeklinde bağlanmaslyla oluşmuştur. Makinada biri 7 diğer üçü 6 adet
Jiskten oluşan 4 adet batarya bulunmaktadır. Şasiyi oluşturan
iki adet profil üzerine iki batarya bir
ırofilde oimak üzere kelepçelerie bağlanmıştır. Makinada her iki batarya grubu bir bağlmsız
oata1ya grubunu oluştı-ırmaktadır. Bı-ı bağlamda ön ve arka
olmak tizere iki bağimsız baİarya grubu
bulunmaktadir. 5 mm'lik sac malzemeden yapılmlş üçgen şeklinde sıyırlcıIar "IJ" demirlerine
cıvatalar yardımı
ile bağlanmiştır (Şekil 1). Her bir batarya üzerinde disk adedi kadar Stylncl
[ıu1unmaktadır.
Makine yol dı-ırı-ıııuncia iken bataryaların yön açıları 0 derecedir. Çatinın oı1a kismında
bataryaların yön açılarıni değiştirmek için bir hidrolik siiindir-piston sistemi bulunmaktadır. Bu
-
hidrolik silindir-piston sistemi sayesinde
iki
şasinin birbiri arasındaki açı 0-25 derece arasında
ayarlanabilmektedir.
iki profile bağlı ön ve arka büarya gruplarının da
çalışma koşullarında işleme yönüne göre açılı duruma gelebilmesi için bir mekanizma
Şasinin malsallı olan yanında, her
bulunmaktadır.
Çeki oku l00x100x6 mm'lik profillerden oluştiırı-ı1muştur. Çeki oku, açlk durumdayken
makinanın çekilir tip ekipman olarak çahşmasını sağlamakta, kapalı durumda ise ekipmanın üç
nokth askı düzeninde traktöıe bağlanabilmesine olanak vermektedir.
Çeki oku açılmış pozisyonda
4445 mm uzunluğundadır. Çeki okunda bir adet 42 mmçaplı destek ayağıbulunmaktadır.
ğ
Uludağ Universitesİ, Ziraqt Fqkültesi, Biyosistem Mühendİsliği Bölümü
Sekreteriik Teiefon: 0 (224) 294 16 10, Fakülte Faks: 0 (2Z+) 294 14 02
Sekreterlik E-posta: bsm @uludag.edıı.tr
76059, Göriikle Yerleşkesi, Niiüfer / BURSA
J.:__]]]'ii::\\ş9.:+]
:i:;:=;;iş}
.'i'iğ_"4._?.i;!
=
i]]-:];il'ir;]ı:,,]]9].ş
F-i!ı,Lşiyffi
Şekil 2'de 24 diskli geniş ala ağır tip askılı çekilir ofset diskaronun genel görünüşü verilmiştir.
:*)..1r
s:
?a'İ:!.]]::]9i]i
Şekil 2. 24 diskli geniş ara
tip
çekilir ofset diskalonun genel
A,I
tfi
ui)
,
C",t
Uludağ Unİversİtesi, Zir*qt Faküİtesi, Biyosistem Mühendisliğİ Bölümü
Sekreterlik Telefon: 0 (224) 294 16 10, Fakülte Faks: 0 (2Z4) 294 14 02
Sekreterlik E-posta: [email protected]ı-ı.tr
16059. Görük]e Yerleşkesi, Nilüfer l BURSA
Makinanın gidiş yönüne göre ön taraftaki bataryalarda altlşar adet, arka taraftaki
'a1,ı:yalaİda
Sağda yedi solda altı adet o]mak üzere toplam 25 adet içbiikey disk vardır. Diskler
fası meiafe 225 mm olup birbirine eşittir. Bu eşitliği sağlayan alamaka:alar, dökümden yaplimlş
ilindirik
pa}_andadan olı-ıstı-ırı'ılmltŞtlır.
Makinanın gidiş 1,önüne göre ön ve ve sol
ar|<a
batarya
nilleri 40x40xi270 ı-ı-ın-i'lik ve yine makinanın gidiş yönrine göre Sağ arka batarya mili
.0x,t0x1290 mm'lik içi dolu kare kesitli milden yapılmıştır. Batarya milleri her iki uç noktasından
ulmanlarla çat|ya yataklandırılmıştır. Her bir yatak üzerinde ikişer adet gresörltik bulunmaktadır.
-
N1akiıranın bataryalarında i<eırarları düz olarak imal edilen iç bıikey diskler kullanılmıştır.
)isk üzerinde yapraklanma ve pürüzlülüğe rastianmamıştır. Diskli tırmığın ı-izerine isteğe bağlı
ılarak660,610 ve 550 mm ölçüsündeki diskler bağlanabilmektedir.
}.
TEKNİK
Öznı-ı-ixıpn
(Belirtilmeyen öiçüler mm' dir.)
Diskaronun olçüm Yeri
olçülen Değer
GeııelUzun]uk
"
Arazi koşıılunda
4445
Yol koşulunda
3280
Genel Genişlik
Arazi koşulunda
3
Yol koşuliında
1970
100
Genel Yükseklik
"
Arazi koşulunda
1
Yol koşulunda
050
2220
Ağırlık (kg)
1320
'I'eorik
2600
iş genişliği
Yön açisı sınlrlari (ön sıra
25"
)
27"
Yön açısı sınırları (arka sıra)
"
I-{er
Bataryadaki Yatak Sayısı
Rulırraıı Ö1çıisıı
A,
..
..
r\eçe UlçLlsu
''-'tl:"""
,1,,, I
'''
a
t2
':;,1
'.eaıs'ış.x!30x25
,1.'t
.
]
r:l
,90x130x13
(,;
Uludağ Ünİversitesi, Zİraat Faküİtesİ, Biyasistem Miihendislİği Böl'iimü
Sekreterlik Telefon: 0 (724) Z94 1610, Fakülte Faks: 0 (224) 294
Sekreterlik E-posta: bsm @uludag.eciu.tr
16059, Görükle YerleŞkesi, Ni]iifeı',/ BURSA
1'4 02
4
Batarl,a say1s1 (adet)
BatarYa
"
'
mili
zi0x40 Kare
Kesiti
1270+n7A
Bo;,'i'ıfları (ön batar-valar)
B o.v-'ı-ıtl
"
arı ( arka
b
1270+1290
ataryal ar)
Ön bataryalardaki disk sayısı (adet)
6+6
Arka bataryalardaki disk sayrsr (adet)
6+7
66Al610lss0
Disk çapl
6lsl4
Disk kallnlığı
"
Diskler arasl uzaklık
225
Durum açısı (derece)
0
90183170
Disk derinliği
Kare 41x41
Disk deliği şekli ve boyutları
Disk ağirliğı (irg)
6,6515
Disk sertliği (RC)
45-48
Açı Pistonunun Ölçtıleri
.
63x75x720
Boru
35
Yuvarlak VIil
x 1090
610
Strok
3.
DENEY KOŞULLARI VE DENEY
"
yÖxrgNli
Laboratuar deneyleriırcie diskler için eksenel kaçıklık ve yalpalama deneyleri yapılmıştlr.
Bu deneylerde alınan değerlerin izin verilen sınırları aşmadığı görülmtiştür. Çatl şekli, malzemesi
ve kaynak bağlantılan, disklerin boyutları, yön açıları yeterli düzeyde bulunmuştur. Disklerin
boyutları, yön açılari normal slnıriar içerisindedir. Sertlik deneyleri disklerin çevresinde 50 mm
genişiiğindel<i
bir
alal-ıdzı rastgeie seçi1eır
5
ı-ıoktada yapılmıştır
ve sertlik derecesi TS 368'e
uygqndur.
Diskii tırmığıır traktöre bağlanıp söküimesi kolaydır. Her bir batarya dlştan birer ı-ıçları öne
arkaya kavdırılarak. yön açıları
belirli sınırlar içinde ayarianabilmektedir.
';'
:
'/r
u,-,
ilY
ıJ
r), /ı
),
H
^;
,rrrog
Üniversitesİ,
Zirgqt Fclkijltesi, Biyosistenı Mühendİstİği Böİi)mü
FffijSekreter,'-,"l,i?ş;3#dil{{İıİx'$}i#fiii^,-,2g414O2
Tarla dene1'-1eri. Uiudağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çifttiğinde yapıImıştlr. Diskli
rmık 'New Holland L65' traktörüne bağlanarak çaliştırılmıştir. Çalışma alaninda toprak yaplsi
jır bün,veli olup. kilce zengin durlımdadır. Denemeler sırasında disklerin iyi bir şekilde çalışiığl
: lapısal olarai< 'oir değişime uğıamadığı beiirienmistir. Disklerin aşınma durumu istenen sınırlar
,inde kalmıştlr.
Diskli tırmik, keseklerin kırılmasında, bitki artlkları ile yabancı otların kesilip
ırçalanması ve toprağln üst katmanlarının ufalanarak karıştırılmasında başarilı olmuştur. Çalışma
rasmda istenilen iş derinliği korrinmuştur.
lsteğe bağlı olarak dişli diskte kııllanılabiimekte ve hidrolik silindirsizde üretiiebilmektedir.
DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDiRME
Aşağıda alan iş başarısl ile ilgili sonuçlar görülmektedir.
lizelge l. Alan Iş Başarısl
Çalışma Hızı
iş Genişliği (m)
(km/h)
2,6
7,2
.
Zamandan
Yararlanma
Katsayısl (k)
Alan Iş Başansı
0,8
1,491
(halh)
SONUÇ
UĞURTAR Tarlm Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti./Bursa firması yaplml 24 Diskli Geniş
ra Ağır Tip Askıh Çekilir ofset Diskaro toprağı işleyişi, iş verimi, yaplm, malzeme ve teknik
zellık]er yönıinden
oLUMLU
Sonuç almıştlr.
''
/' ı.
u,
Utudağ Universitesİ, Zİraqt Fakültesi, Bİyosistem Mühendisliği Bölümü
Sekreterlik Telefon: 0 (224) 294 16 10, Fakülte Faks: 0 (22+) Z94 1'4 02
Sekreterlik E-posta: [email protected]ı"ı'tr
15059, Göi_iikie Yerleskesi, Nilüfeı'/ BURSA
DENEY KURULU
/
/
.!:' -{
,/'
.\
"\
:, ,\
'----7'"-'-:İ',
J
t/
.,-
(--*>*xi.,,<-.---
1
J
Prof. Dr, Kami t ALİBAŞ
Prof. Dr. Rasim oKURs?Y
Doç. Dr. Ali VARDAR
Doç. Dr. Haıil ÜNAL
-r#u
I
\--,ti^^".f2
Ögr. ctır. Dr' Muharrem ZEYTINoGLU
Bu rapor bölümümüz tarafından 7 [yedi] sayfa
Ve
eney raporu 06.02.2012 ile a6.02.2017 tarihleri arasında
5
5 (beşJ nüsha olarak hazırlanmıştır.
[beş]
t6.02.201"2
..;.
.' i
-.- -:::.
j
,'
,'
t-.
'*'-':
-"1..
--!.
t
Fiof. Dr. AIi Osman DEMiR
Bölüm Başkanı
lukarıdaki imzalarln deney kurulu ıiyelerine ait oiduğu onaylanır.
yllsüre
i]e geçerlidir.

Benzer belgeler

22 gaçd deney raporu

22 gaçd deney raporu Laboratuar deneyleriırcie diskler için eksenel kaçıklık ve yalpalama deneyleri yapılmıştlr.

Detaylı

22 diskli tekerlekli goble deney raporu

22 diskli tekerlekli goble deney raporu Makine iş konumuna ise yine hidro1ik sistem yardımıyla tekerleklerin yukarı ve bataryaların

Detaylı

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım kalmıştır' olaralt bir değişinre uğramadığl belirlenmiştir. Disklerin aşmma durumu istenen smırlar içinde Diskli trmlk anızbozmada, keseklerin kırılmasında, bitki aıtıkları ile yabancı otiarın kesi...

Detaylı

20 atd deney raporu

20 atd deney raporu bağlanmlştır. Her bir batarya özel şekilli iki adet 16x50 mm lik platinalar ve civatalar yardımı ile çatıya monte edilmiştir. Çatıda ayrlca arkabataryaların eksenine yaklaşık paralel olarak monte e...

Detaylı

18 gahd deney raporları

18 gahd deney raporları IJIudağ Üniversitesİ, Ziraat FaküItesi, Biyosİsteın Mühendİsliği Bölümü Sekreterlik Telefon: 0 ('771) 294 16 10, Faküite Faks: 0 (221) 294 14 02 Sekreteriik E-posta: bsnı@uiudag.edu.tr 16059, Göri...

Detaylı

18 GAD - Uğurtar Tarım

18 GAD - Uğurtar Tarım Ankara Yolu 7. Kıı oto Sanali Sitesi 5. Blok 5

Detaylı