22 diskli tekerlekli goble deney raporu

Transkript

22 diskli tekerlekli goble deney raporu
ffi
\7
'-{!ii'"
-/\
ULUDAĞ
Bi y-rrsİs''fi'-İ
,/
T.e.
üxİvrnşİrrsİ
ffi,*^^şYl;HJ -öı üıvıii
Hffi
üEI\ItrY H-APGRIJ
RAPoIr No: 2012 l İJ46 / DTR.10
*.h,,
._--lı ı
uĞunran
22
DİsKrİ rnxgRLEKLİ GoBtE DİŞKARo
DENEY RAPORU
T8I?
BURSA
Ü^d
.ilı,
Uludağ Ünİversit'esi, ,r:::'-'^o!rrltesi,
Biyosistem MtİhendisIİği BöIümü
Sekreterjik Teiefon: o ('Z24} 29416 rb, pitıııt*
Faks: 0 çzz+1z"o+ ı+ oz
Sekreterlik E_posta: [email protected]
16059, Görükie Yerleşkesi, Nitüfer BURSA
/
: UGURTAR
Yapımcı Kuruluş
Tarım Alet ve Mak. San' Tic. Ltd.
Şti.
Ankara Yolu 7. Km Oto Sanayi Sitesi 5. Blok 5. Sok.
No;178-180-182
TEL: +90224 341
81 3l
Yıidınm - BURSA
Deney Için Başvuran Kuruluş
UĞURTAR Tarım Aiet
Deneyi Yapan Kuruluş
Utudağ Üniversites i, Ziraat Fakültesi,
ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
BURSA
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
76059, Görükle kampusü,
Deneyin Yapıldığı Yer
Deney Başvuru
Nilüfer - BURSA
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Atölyesi ve
Lab o ratu ar]arı i le ıJ'ü . Zi raat Faküitesi Arastı rma ve
Uygulama ÇiftIiği'nde yapılmıştır,
Tarihi
05.01.2012
Raporun Geçerlilik Süresi
06.02.20n
-
a6.02.20|] tar1h|eri arasında 5 (beş) yll
süre ile geçerlidir.
Deney Raporu Düzenleme Tarihi
Deneyi YapıIan
Makinanın
Adı
Markasr
Yapım Yılı
Deneyin Amact
06.02.2012
22
Diskli Tekerlekli Goble Diskaro
UĞURTAR
2012
Diskaronı-ın, toprak işleme özelliği
uygun iuğrını-ın be iirlenmesi
Ve
standartlara
-r{
Uİudağ
Ü nİve rsitesi, z i133.t-r^a!ii
ltesi, B iyosiste m Mühendisliğ İ
Bö tümü
Sej<reteriik Telefon: 0 (2Z4) 2g4
16lo, i'rt.-iır. Faks: 0 (221) 2g414 02
Sekrereriik E_posta: bsm @uiudae.eciu.rr
16a59, Görükie Yerieşkesi. Nitüferl BURSA
1.
TANITIM
"UĞURTAR Tarım A]et ve Mak. San. Tic. Ltd.
Şti'" tarafından imal edilmiş oian goble
diskaro' traktör çeki kancası vasıtasıvla
çekilebilen. tekeriekli, gidiş yönüne göre
ön taraftaki
bata4vaiarda sağda alti solda beş- arka tarafta]<i bataryalarda
sağcla yedi solcla beş adet olmak tizere
toplam 23 adet içbükey diskten oluşmaktadır.
Çatı ortasında 200x100x 6 ölçülerinde profilden bir destek bulunan dikdörtgen
bir yapldan
ollışmLıştur' Makinada biri 6. biri 7 ve ikisi 5 adet diskten
oluşan 4 adet
batarya bulunmaktadır.
Şasinin altinda birı önde biri arkada olmak üzere bataryaların bağlandığı 150xi00x6 ölçüierinde
iki adet profil yer almaktadır. Şasinin ön ve arka a]tlnda yer alan bu iki
adet profil üzerine iki
batarya bir profilde olmak üzere kelepçelerle bağlanmıştır.
Makinada her iki batarya grubu bir
bağımsız batarya grubunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda ön ve
arka olmak üzere iki bağlmsız
bataıya grı-ıbu bı'ıiııırmaktadır. 5
mıı'lilç
sac ınalzemeden yapılmış üçgen şeklinde sıyırıcılar profil
demirlerine cıvatalar yardımı ile bağlanmıştlr (Şekii 1). Her bir
batarya üzerinde disk adedi kadar
Slylrlcl buiunmaktadır.
Makinanın
ön Ve arka
çekilmesine yardlmcl olacak
bataryalarlnın arasında gob1e diskaronı-ın
iki
yoi
konumunda
adet tekerlek bulunmaktadır. Tekerlekler 10.0/75xl5.3
ölçülerindedir. Makine yol konumunda veya park konumunda iken hidrolik sistem yardımıyla
makine tekerlek üzerinde ve traktör çeki kancası desteği ile taşınabilmektedir.
Makine iş
konumuna ise yine hidro1ik sistem yardımıyla tekerleklerin yukarı ve bataryaların
aşağı indirilmesi
ile
*ceii ri
icbi
I
mel< red i r.
Makine yol durumunda iken bataryaların yön açılan 0 derecedir. Çatının oı1a kısmında
batüaların yön açılarlnı değiştirmek için bir hidrolik silindir-piston sistemi bulunmaktadır. Bu
hidroiik silindır-piston sistemj sayesinde
iki şasiııin birbiri araslndaki açı
0-25 derece arasında
ayarlanabilmektedir.
Çeki oku 100x100x6 mm'lik profillerden oluşturulmuştur. Çeki oku açllmış pozisyontJa
5770 mm uzıınluğı-ındadı
r.
f
.
./\
.-kL-
Iu.{ıl
ı. ^.'|,
J\
t'
ğ{
IJlucİağ Üniversitesi, Ziraat Fqkültesi, Biyosistem Mİjhendİstİği Bölümü
Sekreterlik Teiefon: 0 {Z24) Z94 16 10, Fakülte Faks: 0 (ZZq
M 02
Sekreteriik E-posta: [email protected]
'g4
].6059' cörı-ikle Yei-leşkesi, Ni]üfer / BURSA
Şekii
Şeki1 2'de 22
1.
Disk Slyıncllarl
diskli tekerleklj goble diskaronun genel görünüsii verilmiştir.
Şekil 2. 22 diskli tekerlekli goble diskaronun genel görüntişti veriimiştir.
"
Makinanın gidiş yönüne göre ön taraftaki bataryalarda onbir adet, arka taraftaki
bataryalarda oniki adet olmak üzere toplam 23 adet içbükey disk vardır. Diskler arasl mesafe 225
mm olı-ıp birbirine eşittir. Bu eşitliği sağlayan ara makaraiar, dökümden yapılmış silindirik
payandadaıl olı-ışti-ırulmuştlır. lv{akinanın gidiş yöntine göre öır batarya milleri 40x40x1050 mm ve
40x40xl270 mm'lik ve yine makinanın gidiş yön|ine göre arka batarya milleri 40x40x1Q50 mm ve
(
/
\/
--'1--1
t
Lrt .i"v,/
\
v1J
,ı,ğ
j,!
lrt
,/
X
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fqkiıltesİ, Biyosİstem Mühendisliği Böliimij
Sekreteriil< Telefoı-ı; a (22+) Z94 1610, Faj<iilte Faks: 0 (224)
S e
l<reter] i k E-posta
:
bsıı
ig4
14 02
@ ul ı-ıciag. eci ı-ı.tr
i6059, Goriikle Yerieşkesi, Niliiier / BURSA
40x40x1490 mm'lik içi dolu kare kesitli milden yapıimıştır. Batarya miileri her iki uç noktasından
rıılman]arla çatıya y'ataklaıdırılmıştlr' Her bir yatak iizerinde ikişer adet gresörlük bu]unmaktadlr.
Nlakinada ön bataryada kenarları dişli ve arka bataryada kenariarı düz olarak imal edilen ic
büke,v diskler kulianilmıştır.
Disk iizerinde yapraklanma ve pürüztülıığe rastlanmanııştır. Diskii
tırmığın üzerine isteğe bağlı olarak 660,610 ve 550 mm ölçüsündeki diskler bağlanabilmektedir.
Diskler Isteğe bağlı olarak hepsi düz yada hepsi dişli kullanılabilir.
2.
TEKNİK
ÖzrrrİxrBn
(Belirtilmeyen ö1çülel mm'dir.)
Diskaronun Olçüm Yeri
olçülen Değer
Genel Uzunluk
5710
Genel Genişlik
3040
Şase Genişliği
1
Şase Boyu
3940
Genel Yüksektik
I
.
280
400
Yol koşrıiunda
1700
Çatının yerden yüksekliği
1
AğırIlk
000
1766
(t<g)
Teorik iş genişliği
2480
Teorik iz genişliği
I
Yön açısı slnırları (ön slra
950
0-25.
)
Yöı-ı açısı sıl-ıırları (arka sıra)
0-21"
Batarya saylsl (adet)
4
Batarya mili
Kesiti
40x40 Kare
Boyı-itlari (ön bataryaiar)
1A50+1270
Bovutları (arlra bataryalal)
1
050+1 490
Ön bataryalardalçi disk saylsı (adet)
5+6
Arka bataryalardaki disk sayısl (adet)
5+7
l\
tqrl
/
;\
,a.t'
. .vv
,; 11
,l .,'l I
d/.i
i
t'
ğ{
Uİudağ Universitesİ, Ziraqt Faküİtesi, Biyosİstem Mühendisliği Bölümü
Sekreter]ik Telefon: 0 (224) 2941610, Fakülte Faks: 0 (224') ig4 14 02
Sekreteriik E_posta: [email protected]
i6a59, Görükle Yerleşkesl, Ni]üler // BURSA
Disk çapı
660t6101550
Disk kalınlığı
6t5t5
Diskier aı'ası i-ızakl ı k
225
Durlım aÇISı (derece)
0
Disk derinliği
90t83t70
Disk deliği şekli ve boyutları
Kare 41x41
Disk ağırlığı (kg)
18112,25t9,5
bisk sertligi (RC)
45-48
Her Bataryadaki Yatak Saysı
2
Rulman Ötçusıi
;.r
--
6215-75x130x25
..
Keçe Ulçusu
60x130x13
Hidrolik Silindir ölçıileri
Açı Silindiri
"
Boru
63x75x275
Mit
35 x 320
Strok
125
Tekerleğin Açlp Kapatan Hidrolik Silindir ö1çıisıi
"
Boru
90xl 05x450
Mil
50 x 470
Strok
3.
DENEY KOŞULLARI VE DENEY
340
yöxrrnri
Laboratuar deneylerinde diskler için eksenel kaçıklık ve yalpalama deneyleri yapllmıştlr.
Bıı deı-ıeylerde alıııaır değerlerin izin verilen sınırları aşmadığı görülmtiştür. Çatl şekli, malzemesi
ve kaynak bağlantılarl, disklerin boyutları, yön açllan yeterli düzeyde bulunmuştur. Disklerin
boyutları, yön açıları normal sınırlar içerisindedir. Sertlik deneyleri disklerin çevresinde 50 mm
genişiiğindeki bir alanda rasgele seçilen 5 noktada yapılmıştlr ve sertlik derecesi
TS
368'e
ııygı-ıııdı-ir.
Diskli tırmlğın traktöre bağlanıp sökülmesi kolaydır. Her bir batarya]dıştan birer
.'
arkaya kaydırılarak, yön açıları belirli sırurlar içinde ayarlanabilmektedir.
l,
ı-ıÇları öne
i
İ ,
&,T
.'.^
/+1'',!-(
/-
ü
IJIudoğ Üniversİtesi, Zİraat Fakültesİ, Biyosistem Mühenclistiğİ
Bötümü
sei<reteriik 'l'elelon: 0 (224) 294 16 i0, Far<iirte Faks: 0 (zzq ;g4
M aZ
Sekreterlii< E_posta: bsm @uludag.eciı-ı.tr
16059, Görük]e Yerleşkesi, Nilüfer / BURSA
Taria deneyleri, Ulı-ıdağ Üniversitesi Araştlrma ve Uygulama
Çifttiğinde yapılmıştır. Diskii
tlrnrık'Ne'"v IjoIiaı-ıd L65'tralçtörriıre bağlanarak çalıştlrılnııştır. Çalışma alanlnda toprak yapıSl
agır bünyeli oiı-ıp- kiice zengin dı.irı-lmdadır. Denemeler sırasında diskierin iyi bir
şekilde çaliştığl
ve yapısai olarak bir değişime uğramadığı belirlenmiştir. Disklerin aşlnma durumu istenen sınıriar
içinde kalmıştır. Diskli tırmık, keseklerin kınlmasinda, bitki afiıkiari ile yabancı otların kesilip
parçalanmasl ve toprağın tist katmanlarınln ı-ıialanarak karıştlrılmasında başarılı olmuştur.
Çalışma
sırasında ısteııilen iş derinIiği korlınmı-ıştur.
4.
DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDiRME
Aşağlda alan iş başarısı i1e ilgi1i sonı-ıçlar görülmektedir'
Çızelge I. Alan iş Başarısı
Çalışma Hlzı
Iş
Genişliği (m)
(km/h)
64
",.
Zamandan
Yararlanma
Katsayısı (k)
2,49
0,8
Alan Iş Başarısl
(hrh)
1
)6q
5. SONIUÇ
UGURTAR Tanm Alet ve Mak. San. Tic. Ltd.
Şti./Bursa firması yaplml
22 Diskli
Tekeriekli Goble Diskaro toprağı işleyişi, iş verimi, yaplm, malzeme ve teknik özellikler yönünden
oLUMLU
Sonllç almıştır'
h--ft'+''-"'ğ
Uludağ Universİtesi, Zİrqat Fakültesİ, tsİyasistem Mühendisliği Bölümü
Sekreleriii<'felefon: 0 (Z2+) 29+ 16 10, Fakülte Faks: 0 (.224) 294 |4 02
Sekreierlik E-posta: bsıı @uiudag.edu.tr
16059, Görükie Yerleşkesi, Nilüfeı- / BURSA
DENEY KURULU
(=:sL#drdl
Prof. Dr. Rasim oKUtSoY
<-
-f{/,ğ/
Doç. Dr.
Ali VARDAR
Doç. Dr.
Halil ÜNAL
Ögr. ctır. Dr. Muharrem ZEYTiNOĞLU
Bu rapor böiümümüz tarafından 7 [yedi] sayfa ve 5 (beşJ nüsha olarak hazırlanmışilr.
deney raporu 06.02.2012 ile 06.02.2017 tarihleri arasında
5
[beşJ yıl süre ile geçerlidir.
06.02.2012
L
!tr\
-*sl'l
'*e':.i
'iru/-l
:.;
,,..j
/
*17?7,,.-,
,//
f
'--Z-F\.
Pröf. Dr. Ali osman DEMIR
it
/nl
Bölüm
Başkanı i
Yukarldaki imzaların deney kurulu üyelerine ait olduğu onaylanır.

Benzer belgeler

22 gaçd deney raporu

22 gaçd deney raporu UĞURTAR'farım Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti'/Bursa firması yap1ml 22 Diskli Geniş Ara Ağır Tip Askılı Çekilir ofset Diskaro toprağı işleyişi, iş verimi, yaplm, malzeme ve teknik

Detaylı

24 gaçd deney raporu

24 gaçd deney raporu Sekreterlik Telefon: 0 (224) 294 16 10, Fakülte Faks: 0 (22+) Z94 1'4 02 Sekreterlik E-posta: [email protected]ı"ı'tr 15059, Göi_iikie Yerleskesi, Nilüfeı'/ BURSA

Detaylı

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım parçalanmasl ve toprağın tist katmanlarınln ı-ıialanarak karıştlrılmasında başarılı olmuştur. Çalışma sırasında ısteııilen iş derinIiği korlınmı-ıştur.

Detaylı

20 atd deney raporu

20 atd deney raporu parçalanmasl ve toprağın tist katmanlarınln ı-ıialanarak karıştlrılmasında başarılı olmuştur. Çalışma sırasında ısteııilen iş derinIiği korlınmı-ıştur.

Detaylı

18 gahd deney raporları

18 gahd deney raporları Makinanın gidiş yönüne göre ön bataryaların'mili 30x30x725 mm Ve makinanın gidiş yönüne göre arka bataryalann mili 30x30x945 mm'lik içi dolu kare kesitli milden yapllmıştır. Batarya milleri }rer

Detaylı

18 GAD - Uğurtar Tarım

18 GAD - Uğurtar Tarım Raporun Geçerlilik Süresi

Detaylı