20 atd deney raporu

Transkript

20 atd deney raporu
ğğffi*'ffiış=e"
\1"
T.C.
-ffi
ULUDAG UNıVERSITESI
zİRaaş FAKüLTEsİ
BIYOSISTEI,T MUHENDISLIGI BOLTJMU
DtrNEY RAPORTJ
RAP0R No:
2012
l
ü57 i
UGURTAR
DTR.
tlt Diskii Asnıa Tip Tındern Diskli
İ}ENEY İIAPOR.U
2ü|2
BTJRSA
19
Tırrnık
?-
UIuduğ IJniversitesi, Zirucıt Fakültesi, Biyosistenı MiihendisIiğİ BöIiimii
Sekreıerlik Tel.: 0 (224) 294 l6 i 5, Faktilte Faks: 0 (221) 294 1,4 02
Sekreterlik E-posta: bsm@ıiiııdag.edu.tr
16059. Görük]e Yerieşkesi. Nilüfer / BURSA
UGURTAR TARIM ALET VE IVIAK. SAN. TIC. LTD. ŞTI.
Yapımcı Kuruluş
Ankara Yolu. Oto Sanayi Sitesi, 5. Blok, 5.Sok.
No:178-180-182
Tel : 0 2243423235 - 341 B131Fal<s:
e-poSta : [lgl-lnar a ııgtınar1ari m.coıı'l
0 224 34 1 86 80
Yıldırım/BURSA
Denoy Için Başvuran
Kuruluş
UGURTAR TARIM ALET VE MAK. SAN' TIC' LTD. ŞTI
Yıldırım/BURSA
UI-UDAĞ ı-ıNivpns i:iEsi, ZiRAAT FAKÜLTES i,
Deneyi Yaparı Kuruluş
BiYoSiSTEM MüHENDiSi-iĞi BöLüMü
1
Deneyin YapıIdığı Yer
Nilüfer/BURSA
6059 GörükIe Yerleşkesi
B iyos istern }lühend is
l
iği Bö ümü Atö lye ve LaboratuarI arı
l
\J.Ü. Ziraat Faküitesi Araşt;rma ve Uygulaı'ı-la Çiftliği
Deney Başvuru Tarihi
0s.01.2012
Raporun Geçerlilik Süresi
06.02.2012
geçerlidir.
Deney Raporu Düzenleme Tarihi
-
06.02.2017 tarihieri arasında 5 (beş) yıl süre ile
06.02.2012
Deneyi Yapılan Makinanın
Adı
Markası
Modeli
Yapım Yılı
20 Diskli Asma Tip Tandem Diskli
Tııııık
UĞURTAR
20 ATD
2012
'..
Deneyin Amacı
Diskli Tırmlğııı" TS 36B, TS 5295 ve Tarııısal Mekarıizasyoıı
Araçlarl Deı-ıey i]ke ve Metotlarıııda Beiirtil.en Kriterlere
i_]ygııııluğııı'lrııı
Belirleıınıesi.
:
''l
Utucluğ Ü'nİversiıesİ, Zirual Fıkiİltesi, Biyosİstem MİiİıendİsIiği Böliimİİ
Sekreterlik Tei.: 0 (224) 294 16 15, Faktilte Faks: 0 (224) 294 14 02
Sei<reterl i k E -posta: bsın@ıı l ııdag.edı"ı.tr
i6059. Göri"il<ie Yerleşi<esi. Nil|ifer i BURSA
1.
TANITIM
UĞURTAR TAzuM ALET VE MAK. SAN. TiC. LTD. ŞTi taraflndaıı imal edilmiş
olan diskli tlrmık.
adet olmak üzere
traktöre [iç nokta bağlantı düzeııi ile asllan, dört bataryanln (Her balarya tizerinde beş
toplaıı 20 adet iç bükey disk vardır) tandeın şeklinde çatıya bağlaııııasl ile olıışturı-ılmı"ıştrır.
I-ıer iki yaıita açılı olarak kaynak edilmiş 80x80x80 ıım Ii]< köşebent deınirierine öı-ıden B0rB0x8,5
Çati.
mm,iik köşebent demiri ve arkadan 8OxB0x8,5 mm'lik köşebeııt deııiri kaynak ediIerek yapılıııştlr. Çatı
kayı-ıak edilerek
arala'rı yiı1e ayırı boyutlarda köŞebeırt deınirleri ile batarya yatakları bağlaı-ıacak şekilde
takviye edilmiştir. Altışar adet diski bulı-ınan dört adet batarya, ana çatı altına yön açısı ayarlanabilir şekilde
civatalarla birleştirilmiştir. Üç nokta bağlantı düzeniı-ıin yan bağlantı ııoktaları aynı ölçüde köşebentten
yapıImış olııp. çatı öıriine sabit şekilde bağtanı-ı-ııştır. Üç ııokta askı düzeniııin tüm bağlantı kolları 16x50
ııı-ıı'lik platiı-ıalar yardıııl ile ön çatı cleııirine kayııakla, l6x50 mm ölçtisi.indeki arka taşıma kolları ise,
iIe
önden üç nokta askı düzeni üst bağlantı noktasIna, arka kısmından ise köşebent demirlerine cıvata
bağlanmlştır. Her bir batarya özel şekilli iki adet 16x50 mm lik platinalar ve civatalar yardımı ile çatıya
monte edilmiştir. Çatıda ayrlca arkabataryaların eksenine yaklaşık paralel olarak monte edilmiş 20xl0
mm,lik lama demirleri bulunmaktadır. 5 mm lik sac malzemeden yapılmış üçgen şeklinde sıyırıcılar 40x15
ııııı'lii< laııa deınirlerine civatalar yardlmı ile bağlanmıştır (Şekil 1). Her bir batarya üzerinde disk adedi
lik
kadar sıyırıcı buluı-ıııaktaclır. Arkadaki lıer iki bataryaııın dış taraflna özel şekil verilmiş 40xl0 mm
lamalar, çatıya; üçgen oluşturacak şekilde cıVata ve kaynak ile bağlanmıştır.
Şekil
1. Makinanın
sıyırıcıları
veriImiştiı"
Şekil2'cle 20 sıralı asıııa tip taııdem disl<Iitırnıık ııakiııasıııılı geııel görüııüşü
ü
ü'ludağ Universitesi, Zirucıt Fakiilıesi, Biyosistenı Mühendislİği Bljliimii
Sel<ı'eterli]< Tel.: 0 (224) 294 16 15, Faktilte Falts: 0 (224) 294 11 02
Sekreter ik E-posta : b sn-ı@ ı-ıl ı'ıdag. edtl.tr
16059, Göriikle Yerleşkesi, Ni[i.ifer / BURSA
l
"ff6
Şekil2. 20
asma tip tandem
tırmık makinaslnın genel görünüşü
Her bir batarya üzerincie beşer adet disk vardır. Disklcr arası mesafe l75 mm olup, birbirine eşittir. Bu
eşitliği sağlayan ara ınakaralar, dökümden yapıimış silindirik payandadan oluşturulmuştur. Batarya mili
40x40x751 mm lik içi dolı-ı milden yapılınlşiır. Baıarya miileri her iki uç noktasından rulııaı-ı]arla çatıya
yataklandırılıTııştır. Her bir yatak üzeıinde birer adet gresöriük bu]unmaktadır.
N{aliinada lçeııar]arı düız olarak imal edilen iç bükey diskler kullanılmiştır. Disk |izerinde yapraklanma,
piiııizl{"iliiğe rastlaıııııan-ııştır. Disl<li tlrııığıı-ı üzeriııe isteğe bağiı olarak 460 ve 510 mm ölçüsüırdeki diskler
bağlaııab ilmektedir.
2.
TEKNiK Özrrı,irı-nn
(Bel iıti lıııeyerı öIçi-i Ier ınırı'dir.)
I)
isk li
Öıcüm Yeri
olçülen Değer
520
Geı-ıel Uzıınlı-ık
1
Genel Genişlik
2065
Geı-ıeI Yiil<seklik
1110
448
AğırJlI< (l<g)
I
t6i
eorili iş genişliği (öıı sıra)
'feorik iş genişliği (arka sıra)
Çatınıı'ı Yerden Yüksekliği
KLI IIIIaII oICLISLI
1\aCC ()lCtiSLl
1
,
6210
5
820
620
50x90x20
55x95ri0
t
ğ/
\}JJ
ş
tjluclağ Ünİversitesi, Ziraat Fnkiiltesi, Biyosistem JVIiihendisliği BöIiinıii
Sekreterlik Tel.: 0 (224)29116 15, Fakülte Faks: 0 (224)29414 02
Sekreterlik E-posta: bsm@ııludag.edıı.tr
l6059, Göriikle Yerleşkesi' Niliifer / BURSA
Batarya sayısı (adet;
Bataryaların ayarlanabilir en düşük-eıı ytiksek yön açısı sınırları
I
Örı sıTa (derece)
/
'\
ı<
Arka sıra (derece)
]7
Batarya mili
Kare
Kesiti
26x26x1 5I
Boyutları
5
Her bataryadaki disk sayısı (adet)
460
Disk çapl
Disk kalınlığı
3,5
Diskler arası uzaklık
175
Durıfi-n açısı (derece)
0
50
Disk clerinliği
Kare
Disk deliği şekli ve boyutlarl
3,5
Disk ağırl ığı (kg/adet)
45 &.48
Disk sertliği(RC)
ilO
mm Çaplı Disk
KuIlanıldığında
Her bataryadaki disk sayısı (adet)
J
5i0
Disk çapı
4
Disk kalınlığı
Diskler arasl
ı-ızakl
115
ıI<
0
Durum açısı (derece)
Disk derinliği
Disk deIiğişekli ve boyutları
Disl< ağı rl ığl (kg/adet)
Dislı seı1liği (RC)
3.
27x21
61
Kare
21x27
6S
45 &.48
DBNBY KOŞULLARI VE DENEY yÖNrBn',ri
Laboratuar deııeyleriı1de diskler içiıı ekseııel kaçıklık ve yalpalaııa deııeyleri yapılmıştır'
ve kay1ak
Bıı deı-ıeylercle ailııaı-ı cleğerlerin izin veriieıı SlnIrlarl aşıı-ıadığı görülııi'iştliı_. Catı şekli, ııalzeırleşi
yöıı açıları
bağlaııtıları, dis]<leriı-l boyrıtları_ yöiı açlları yeterli diizeyde bı-ılı-ıııııl'ıştı'lr. DisI<leıin bovıl"ı|ar1,
alanda rasgele
ııormai slııırlar içerisindedir. Seı1lik cleı-ıeyleri diskIeriı-ı çevresinde 50 ııın genişliğindeki bii
seçilön 5 noktada yapılmıştır ve sertlik derecesi TS 368',e uygundı-ır
ıı,/
'ğğ
-
/
LUııduğ Üniversitesi' Ziraat Fakiiltesİ, Biyosistenı fuIiihendistiği BöIiimii
Sekreter|ilt Tel.: 0 (224) 294 i 6 l5, Fakıi]te Faks: 0 (224) 294 14 02
-posta: bsıı@ı-ı l ııd ag.ed u.tr
l6059, Göri.iitle Yeriesl<esi. Nili.ifer / BURSA
Sel<reter
I i
l< E
Diskii tırmığııı traktöre bağIanıp sökiilmesi kolaydır. Her bir batarya ciıştan birer ııçlarl öııe arkaya
kaydırı larak, yön
aç
ı
ları
bel irl
i
sın
ı
rlar içinde ayarlaııabi lmektedir.
Tarla.deııeyleri. Uludağ Üııiversitesi, Ziraaİ Fakiiltesi, AraŞtırma ve Uygı-ılaına Çiftiiğinde vapılıııştır.
Diskll tırııik'New Holiand L65' trairtörliı'ıe bağlaııaral< çalıştırılmıştır. Çalışıııa alaıııı-ıda toprak yapısı ağır
olup, kılce'2engin clurı-ıııdadır' Deneıııeler slrasıııda diskleriı-ı iyi bir şekilde çalıŞtIğI ve yapısal
olarak bir değişime uğraııadığı beIirleıımiştir. Disklerin aşlnma duruııu isteı'ıen sıııırlar içinde kalmıştır.
Diskli tırmık anızbozmada, keseklerin kırılmasında, bitki artıkları ile yabancı otlarıı-l kesilip parçalanııası
ve toprağın üst katmanlarının ı.ıfalanarak karıştırılmasında başarılı olııuştur. Çalışma sıraslııda istenilen iş
bi.in1',bli
derın l iği korunmuş1ı-ır.
4.
DTNEY SONUÇLARI VE DEĞERLBNDiRME
Aşağıda alan iş başarısı ile ilgili sonuçlar görülmektedir.
Çizelge l. Alan iş Başarısı
Calışma Hızı (km/h)
Iş
Genişliği (m)
Zamandan Yararlanma
Alan iş Başarısı (lr'h)
Katsayısı (k)
1,82
8,0
5.
075
0,956
SONUÇ
('20 diskli, traktöre
UĞURTAR Tarim Alet ve Mak. San' Tic. Ltd. Şt. ,tsURSA firrnası yaplml
asılır tip tandem diskli tırmrktan'' toprağı işleyişi, iş verimi, yaplm, ııalzeııe ve tekı'ıik özellikler
yöııüındeır
OLUMLU
soıruç
al
ınınıştır.
ffi
tly p
İ, Z İr aaİ F a k iitt e s i " B iy o s i s t e m i|I iİ tı e n d İs l iğ i B ö l ii m ii
Sekreterlık Tel.: 0 i224) 294 ]6 15, Fai<ülte Faks: 0 (224) 291 i4 a2
{J I u cl a
ğ
Ü- ıı iv e r s it e s
Sekreterl ik E-posta: bsm@ıı iııdag.edrı.tr
l6059. Gör;'iltle YerleŞi<esi. NiIi.iier l BURSA_
DENEY KURUI,I]
a.sL:o.,ı
Prof. Dr. Rasim oKUR$oü'
Doç. Dr.
"
Ali VARDAR
Doç. Dr. Eşref
f)oc. Dr. Halil
UNAL
Ö6..Go..ır. Muharrem ZBYTINOGLU
IŞIK
Bu rapor bölümümüz taraflndan 6 (altı) sayfa ve 5 (beş) nüsha olarak hazırlanmıştır. Bı"ı deney
raporu 06.02.2012
-
06.02.20 1 7 tarihleri arasında 5 (beş)
yıl süre ile geçerliciir.
LYA
Dekan

Benzer belgeler

22 gaçd deney raporu

22 gaçd deney raporu Diskli tırmık anızbozmada, keseklerin kırılmasında, bitki artıkları ile yabancı otlarıı-l kesilip parçalanııası ve toprağın üst katmanlarının ı.ıfalanarak karıştırılmasında başarılı olııuştur. Çalı...

Detaylı

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım Lrhırlağ Üniversitesi, Zirnut Fakiilıesi, Biyosİstem fuIiihenılisliği Böliinıii Sekreterlilt Tel.: 0 (224)29416 15. Fakijlte Faks: 0 (224)291 1J 02 Sekreter] ik E'-posta: bsıı@ııiudag.edu'tr 16059...

Detaylı

24 gaçd deney raporu

24 gaçd deney raporu Ankara Yolu 7. Km Oto Sanayi Sitesi 5. Blok 5. Sok No: 178-180-182

Detaylı

22 diskli tekerlekli goble deney raporu

22 diskli tekerlekli goble deney raporu Sel<ı'eterli]< Tel.: 0 (224) 294 16 15, Faktilte Falts: 0 (224) 294 11 02 Sekreter ik E-posta : b sn-ı@ ı-ıl ı'ıdag. edtl.tr 16059, Göriikle Yerleşkesi, Ni[i.ifer / BURSA l

Detaylı

18 gahd deney raporları

18 gahd deney raporları Utudağ Ü nİversitesi, Zİraqt F aküIte sİ, Biya sistem Mühendİsliğİ BöIümü Sekreterlik Teiefon: 0 (Z24) 294 L6 10, Fakülte Faks: 0 (22+) 294 1+ 02 Sekreterlik E-posta: bsm@ uludag.edu.tr 15059, Gör...

Detaylı

18 GAD - Uğurtar Tarım

18 GAD - Uğurtar Tarım iyi bir şekilde çalıştığı

Detaylı