18 GAD - Uğurtar Tarım

Transkript

18 GAD - Uğurtar Tarım
{
ffi
..,(i&>.,
T,C"
ı;ı u ııaĞ üişİvrns İrpsi
zİnaar rar<üL rı-şİ
.
nİyosişTn M rvı üHgışoısiıc f nĞ ıünaü
ü*
ştrffii
DEI{EY RAPORIJ
RAPOR
]YCI: 20I 2
/ ü37 i DTR.0i
uĞı.ınran '.-jl
14,. \. ,
.
'i *.,
"|::
ış ırisı<ıi çENiŞ ARA ASMA rip raışDEM
nİsxı-İ TIRMIK
DENEY RAPüRtj
ü
a
BLIITSA
'1
{"1 :
'
:r'
";;; i, :ğ.i1
Uludağ Unİversitesi, Ziraat FQküItesi, Bİyosistem Nltjhendisliği Böliimü
Sekreteriik Telefon: 0 (22+) 294 16 10, Faküite Faks: 0 (22+) 294 14 02
Sekreterlik E-posta: bsm @uludag.edu.tr
16059, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer / BURSA
UGURTAR Tarım Alet ve Mak. San. Tic. Ltd.
Ankara Yolu 7. Kıı oto Sanali Sitesi 5. Blok 5
Yap;mcı Kuruluş
No: I78-180-182
Yı1dırım - BURSA
TEL: +90224341 81 31
Denöy için Başvuran Kuruluş
UĞURTAR Tarım Aiet
Denevi } apan Kuruluş
Uludağ Üniversites i, Ziraat Fakültesi,
ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
BURSA
Bıyosistem Mühendisiiği Bölümü
16059, Görükle kampusü,
Dene.vin
Yapıldlğı Yer
Nilüfer _ BURSA
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Atölyesi ve
Laboratuarları i]e U.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Çiftliği'nde yapılmıştır.
Deney Başvuru Tarihi
0s.01.2012
Raporun Geçerlilik Süresi
06.02.2012 - 06.02.2011 tarihleri arasmda 5 (beş) yıl
süre ile geçerlidir.
Deney Raporu Düzenleme Tarihi
06.02.2012
Dençyi YapıIan Makinanın
Adı
Markası
Yapım Yılı
Deneyin Amacı
18
Diskli Geniş Ara Asııa Tip Taııdem Diskli Tırmık
UĞURTAR
2012
Diskli tlrmığın, toprak işleme özelliği ve
ııygtın1ıığtınun
be
l
standartlara
irlenmesj
t-,?
-/ü
IJIudağ Ü niv ersİtesİ, Zirqqt F akültesi, Biy o sistem Mühendisliğ İ Bölümü
Sekreterlik Telefon: 0 (Z24) Z94 1,6 L0, Fakülte Faks: 0 (Z24) Z94 L4 0Z
Sekreteriik E-posta; bsm@ı"ı]udag'edı-i.tr
16a59, Görükie Yerieşkesi, Nilüfer / BURSA
1.
TANITIJVI
"UGURTAR Tarım Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti." tarafindan imal edilmiş olan diskli
tırmlk. traktöre iig,nokta bağlantı düzeni ile ası1an, gidiş yönüne göre ön taraftaki bataryalarda
dörder adet. arka taraftaki batar.valarda beşer adet olmak üzere topiam 18 adet içbüke.'" diskten
oluşan tandem şeklinde çatı yapısına sahiptir.
Çatı' her iki yanda açılı oiarak kaynak edilmiş 80x80x8 mm lik köşebent demirlerine önden
ve açkadan 80x80x8 mm'lik köşebent demiri kaynak edilerek yapllmıştır. Aynl ölçülerde 6 adet
köşebeırt demiri de destek amacıyla özel
şekilli bir yapı oluşturacak şekilde ana çai,;ı kafesi içine
kaynakla bağlanmıştır. Çatı üzerinde ayTrca arka bataryaların eksenine yaklaşık paralel olarak
monte edilmiş 20x10 mm'lik lama demirleri bulunmaktadır. Çatı aralari yine aynl boyutiarda
köşebent demirleri
ile batarya yatakları bağlanacak şekilde kaynak edilerek takviye edilmiştir.
Çatlnln ön kısmına: üç nokta askl diizeni alt bağlantl noktalarıru taŞlyan yine aynı malzemeden
yapıli 4 adet kare profil kaynakla bağlanmıştlr. Üç nokta askı düzeninin yan bağlantı kolları 16x50
mm'lik platinalar yardımıyla ön çatı demirine cıvata|arla bağianmıştır. Makinanın üç nokta askı
düzeni. çati rızerine sabit olarak monte edilmiştir. Makinanln gidiş yönüne göre ön taraftaki
batarya1ar dörder adet, arka taraftaki bataryalar
ise beşer adet içbükey diskten oluşmaktadır. Üç
nokta askı düzeninin iist bağiantı noktaları 16x50 mm'lik piatina demirleri yardımıyia anaçatıya
desteklenmiştir. Bataryalar, ana çatı altından ana çatıya yön açlsı ayaılanab|ılr şekilde crvataiar
yardımı ile monte edilmiştir. Her bir batayya özel şekilli
iki adet i65x16 mm'iik
platinalar
vecıvatalar yardımi ile ana çatlya nronte edilmiştir. 4 mm'lik sac malzemeden yapılmlş üçgen
mıı'lik lama demirlere civatalar yardımlyla bağlanmıştlr (Şekil i). Ön
bataryaların dışta kalan diskierinde Ve arka bataryaların içte kalan disklerinde 51ylrlCl
şeklinde sıyırıcılar 40x14
buluiımamaktadır. Arka bataryalann çalışma esnaslnda ağaç gövde ve kökierine ZaTaT vermemesi
için dış yanianna özel şekiller verilmiş 40x12 mm'lik lamalar, çatıya; üçgen olacak şekilde cıvata
ve kaynak ile bağIanmıştır (Şekil 2).
,4(Jb lih
"t i fi(
[* Y
Lo^
*ffi
IJ
o s iste m M ü h e n d is lİğ i B ö lümü
(22+)
294 1610, Fakülte Faks: 0 (2Z'+) 29+ 14 02
Sekreterlik Telefon: 0
ludağ
Ü n
iv
e
r site s
i,
Zİr qat F cıkült e si, Biy
Sekreteriil< E-posta
:
bsm @ ı-ıludag.edu.
tr
15059, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer / BURSA
;
l=:'t:'
ı:.:il|i::
Şekil
1.
Disk Stylrlcllafi
Şekil 2. Arka bataryaların dış yaniarındaki özel şekiili lamalar
Şekil 3'de 18 diskli geniş ara asma tip tandem diskli tırmığın gelrel göriiııüşü veı'ilmiştir.
1,,
ı' fA
ü,
/ \
i/
.[/.
I
]
4K
\fuu
Y/
eJ
j'ı:r:g'yff
-l:.;}ıLTffi#;***5jİ#ş***
"f; n'i'no#u
=fffffi'
l
Şekil 3. 18 diskli geniş ara asma tip tandem diskli tırmığın genel görünüşü.
Makinanln gidiş yönüne göre ön taraftaki bataryalar dörder adet, arka taraftaki batarya|ar
ise beşer adet içbükey diskten oluşmaktadır. Diskler arasl mesafe 225 mm olup, birbirine eşittir.
Bu eşittiği sağlayan ara makaralar, dökümden yapılmış silindirik payandadan oluşturulmuştur.
Makinanln gidiş yönüne göre ön bataryaların mili 30x30x725 mm Ve makinanın gidiş yönüne göre
arka batary'aiarın
her
mili 30x30x945 mm'iik içi dolu kare kesitli milden yapılmlştır. Batarya milleri
iki uç noktasından rulmanlarla çatlya yataklandırılmıştır. Her bir yatak üzerinde ikişer
adet
gresörlük bulunmaktadlr.
N4akiııada ön bataryaiarda kenarları diş1i ve arka batary a|arda ]<cnarian clüz olarak imal
edılen
iç bükey diskler kulianılmıştır. isteğe bağlı hepsi diz ya da dişli olabilmektedir. Disk
üzerinde yapraklanma ve pürüzlülüğe rastlanmamıştır. Diskli tırmlğln üzerine isteğe bağiı olarak
460 ve 510 mm ölçüsündeki diskler bağlanabilmektedir. Çatırun arka klsmında stirgti bağlantısının
yapılması amaclyla 2 adel kanca kaynakla bağlanmıştlr.
t\/
A
Jfl\
IA
UI
'ı'.j
1)
Uludağ Universİtesİ, Zİraat FaküItesİ, Biyosistem Mühendisliğ i Bölümü
Sekreterlik Telefon: 0 (224) 294 16 10, Fakülte Faks: 0 (224) 29+ 14 02
Sekreterlik E-posta: [email protected]
16059, Görükie Yer1eŞkesi, Nilüfer,/ BURSA
2.
TEKNiK Özgı,rİxr-pn
(Be1irti1meyen ölçtiler mm' dir.)
Diskli Tırmığın olçüm Yeri
olçülen Değer
Genel Uzunluk
1610
laO
/JJö
Genei Genişlik
Genel Yükseklik
1
Ağırhk (kg)
130
530
Teorik iş genişliği (ön sıra)
1
680
Teorik iş genişliği (arka sıra)
1
890
Yön açısı sınırları (ön sıra
25"
)
Yön açısı sınırları (arka sıra)
2r"
Çatının Yerdeır Yüksekliği
635
Bataıya Saylsl (adet)
4
Her Bataryadaki Yatak Sayısı
2
Batarya mili
"
Kare
Kesiti
Boyutları (ön bataryalar's
30 x 30
x725
Boyutları (arka batary alar)
30 x 30
x945
Ön bataryalardaki disk sayısı (adet)
4+4
Arka bataryalardaki disk sayısı (adet)
5+5
Disk çapı
5101460
4li
Disk kalınliğl
5
Diskler arası uzaklık
22s
Durum açısı (derece)
0
Disk derinliği
67
Kare
Disk deliği şekli ve boyutları
3
1x3
1
pisk ağırlığı (kg)
6,6515
Disk seı1liği (RC)
45-48
Rı'ılman Ö1çtısıi
621 L_Ş5xL00121
Keçe Ölçıisıi
,"
'
. 65x100İ10
Uludağ Unİversitesi, Ziraqt Fakültesi, Biyosistem Miİhendislİğİ Bölümü
Sekreterlik Telefon: 0 (2Z1) 294 1610, Fakü]te Fa}<s: 0 (Z24) 294 14 a2
Sekre terlik E-posıa : bsm @ ı"ılı"ıcia g. edı-ı.tr
16059, Görı-ikie Yerleşkesi, Ni]iifer / BURSA
3.
DENEY KOŞULLARI VE DENEY YONTEMI
Laboratı-ıaı'-]l_eney'leriılde diskler
için ekseırel kaçıklık Ve yalpalama dene-vleri .yapülmlŞtlr.
Bu deneylerde alınan değerlerin izin verilen Slnflan aşmadığı görülmüştüI. Çatl şekli, malzemesi
ve kaynak bağlantiları, disklerin boyutları, yön açıian yeterli düzeyde buiunmuştı-ır. Disklerin
boyutları, yön açıları normal sınırlar içerisindedir. Seı1lik deneyleri disklerin çevresinde 50 mm
genişliğlndeki bir alanda rasgele seçileıı 5 noktada yapıimıştır ve sertlik derecesi
TS
368'e
ı-ıygı-ındur
Diskli tırmığln traktöre bağlanıp sökülmesi kolaydır. Her bir balarya dıştan birer uçları öne
arkaya kaydırılarak, yön açıları
belirli sınırlar içinde ayarlanabilmektedir.
Tarla dene.vleri. Ullıclağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yapılmıştlr. Diskli
tırmık 'New Holland L65' traktörüne bağlanarak çahştlrılmıştır. Çalışma alanlnda toprak yapisl
ağır bünyeli olup. kilce zengin durumdadır. Denemeler slrasında disklerin
iyi bir şekilde çalıştığı
ve yapısal olarak bir değişime uğramadığı belirlenmiştir. Disklerin aşlnma duı_umu istenen slnırlar
içinde icalmlştır. Diskli tırmlk, kesek1erin kınlmaslnda, bitki afiıklarl ile yabancı otların kesilip
parçalanması ve toprağın üst katmanlarının ufalanarak karıştırılmasında başarılı olmı"ıştur. Çalışma
sırasında istenilen iş derinliği korunmuştur.
4.
DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDiRME
Aşağıda alan iş başarısı ile ilgili sonuçlar görülmektedir.
Çizelge l. Alan iş Başarısı
Çalışma Hizı
Iş
Genişliği (m)
(knı/lr)
1.68
6.4
5.
Zamandan Yararlanma
I(atsayısı (k)
Alan Iş Başarısı
0,8
0,86
(halh)
SONUÇ
uĞuRıırR
asma tip tandem
0LUMLU
Tarıır-ı Alet
r,'e
Mak' San. Tic. Ltd. Şti./Bırsa firmasl yaplnrl
18
diskli geniş ara
diskli t toprağl işlei'işi. iş verimi, yapım. malzeme ve teknik- özelli[<ler vönünden
Sonliç almıştır.
ü'n
c/
ııU
\ilJ
U nİversİtesi, Zİruat Fakültesİ, Biyosİstem Mühendisliğİ Bölümü
Sekreterlik Telefbn: a G2+) 294 |610, Fakü]te Fai<s: 0 (224) 294 I+ 02
S e]<relerl ik E - posta: bsm @ ulıı dag. edı'ı. tı'
16059, Görük]e YerleŞkesi, Niliıfer / BURSA
Uludağ
DEI{EY KURULU
Kamil ALıBAş
Prof. Dr. Rasim OKURSO
Doç. Dr. Haliı ÜNAL
Doç. Dr. Ali VARDAR
r
\
\-__r/
,t/^'"['
oğr. Gör. Dr. Muharrem ZEYTIN0GLU
,
Bu rapor bölümümüz taraflndan 7 [yedi) sayfa ve 5 (beş] nüsha olarak hazır}anmıştır. Bu
ieney raporu 06.02,2a12 ile 06'02'2017 tarih]eri arasında 5 [beş] yıl süre ile geçerlidir.
:
36.02.201.2
A .ı}
/.İ İ
'---1
,a1_\'i*7*ş
plof. nrİali osman
IR
BöIüm Başkanı
1ukarıdakı imzaIarın deney kuru]u üyelerine ait olduğu
naylanır'
,#H[*
', Dekan
'.
;'i.
'''1,
1
.
':
:l :.
,.
.qd.''
,-
,
.{ii'
..
.a,l

Benzer belgeler

18 gahd deney raporları

18 gahd deney raporları Laboratuarları ile U.Ü, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yapılmıştır.

Detaylı

24 gaçd deney raporu

24 gaçd deney raporu Ankara Yolu 7. Kıı oto Sanali Sitesi 5. Blok 5

Detaylı

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım iıiiıı-v_eJi oliıp, kilce zeııgiıı durrımdadır. Deııemeler slrasında disklerin iyi bir şekilde çalıştığı kalmıştır' olaralt bir değişinre uğramadığl belirlenmiştir. Disklerin aşmma durumu istenen s...

Detaylı

22 diskli tekerlekli goble deney raporu

22 diskli tekerlekli goble deney raporu Bıı deı-ıeylerde alıııaır değerlerin izin verilen sınırları aşmadığı görülmtiştür. Çatl şekli, malzemesi ve kaynak bağlantılarl, disklerin boyutları, yön açllan yeterli düzeyde bulunmuştur. Diskler...

Detaylı

22 gaçd deney raporu

22 gaçd deney raporu Uludağ Unİversitesi, Ziraqt Fakültesi, Biyosistem Miİhendislİğİ Bölümü Sekreterlik Telefon: 0 (2Z1) 294 1610, Fakü]te Fa} Detaylı

20 atd deney raporu

20 atd deney raporu bağlanmlştır. Her bir batarya özel şekilli iki adet 16x50 mm lik platinalar ve civatalar yardımı ile çatıya monte edilmiştir. Çatıda ayrlca arkabataryaların eksenine yaklaşık paralel olarak monte e...

Detaylı