22 gaçd deney raporu

Transkript

22 gaçd deney raporu
ULUDAĞ
--;'-^
T"C,
üxİvrnsirgsi
^--.i',-*-."9
ztKAAt rAttLıLtf.Ş'
gi yosİsTEM ıvıü*ınxıİsı, iĞİ nöıünrü
DENEY R-APORTJ
RAPOR No:
JHI
\]!&F1'
2ü12 / ü4t} / DTR"ü4
=-
A
uĞuRren 1
22
DISKLI
EiŞ ına aĞın rİp asxILI
GEn
nisraııtr
DE,NEY RAPORU
2{tt2
I}URSA
''."*.''
ÇEKİı,in oFSET
'_
"ffi'
UIudağ Unİversitesi, ZİrüIqt Fqküİtesi, Bİyosİstem Miihendisliği Bölümü
Sekreterlik Telefon: 0 (224) 294 1610, Fakıilte Fa}<s: 0 (224) 294 T4 02
S ekreteri ik E - p o sta ; bsm @ ı-ı l ı"ıda g' edrı' tr
16059. Göi'iikie Yerleşkesi, Nitiifer i BURSA
Yapımcı Kuruluş
UGURTAR Tarım Aiet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Ankara Yolu 7. Km Oto Sana,vi Sitesi -s. Blok 5. Sok.
No: 178-180-i 82
TEL: +90221 34i
81 31
Yıldırım - BURSA
Deney Için Başvuran Kuruluş
UĞURTAR Tarım Aiet ve Mak.
Dençyi Yapan Kuruluş
Ulu dağ Unıversıtes i, Ziraat Fakültesi,
San. Tic. Ltd. Şti.
BURSA
Biyosistem Mühendisiiği Bölüınü
L6059, Görükle kanıpusü,
Nilüfer - BURSA
Deneyin YapıIdığı Yer
Biyosistem Mühendisjiği Bölürnü Atölyesi ve
Labcratııariarı ile t-].Ü. Ziraat Faküllesi Aı:aştirma ve
i-iygııiaı_ııa Çift liği'n,de yapılrnıştır.
Deney Başvuru Tarihi
05.01.201?
Raporun Geçeı"liüik Süresi
06.02.2aI2 * a6.02'2017 tarihleri arasında 5 (beş) yıl
süre iie geçerİidir.
Deney R.aporu Düzenleme Tarihi
06.02.2012
Deneyi Yapılan Makinanın
Adı
Markası
Yapıın Yılı
Deneyin Amact
22DiskIi Geniş Ara Ağır Tip Askllı Çekilir ofset
Diskaro
UĞURTAR
2012
Diskaronun, toprak işleme özelliği Ve standartlara
uygunluğunun be1irlenmesi
:j
^
,
.,r4u
/, \
L", i.ö
-_
Uludağ Unİversİtesi, Zirqat Fakültesi, Bİyasistem Mühendisliği Bölümü
Sekı'eterlik Telefon: 0 (2Z4) 2941610, Fakülle Faks: 0 (224) 29+ 14 02
Sekreteriik E-posta: bsıı@uiuciag.edu.tr
16059, Görükie Yerleşkesi, Nilüfer / BURSA
"UGURI-AR Tarım Alet
r,'e N1ak'
San. Tic. Ltd' Şti." tarafindan imal edilmiş olan diskaro.
traktöre üç nokta bağlanti düzeni ıle asllabilen Ve traktör çeki kancası Vasltaslyla çekilebilen. gidiş
yönüne göre ön taraftaki bataryalarda sağda aitl solda beş, arka tarafIaki bataryalarda sağda yedi
so1da beş adet
olmak üzere toplam23 adet içbükey diskten oluşmaktadır. Diskaro, tandem şeklinde
bir çhtı yaplSlna sahiptir.
Çatı bir taraflndan birbirine mafsallı diğer tarafından serbest geçmeli iki
adet
100x100x6mm'lik profilin makas şeklinde bağlanmasıyla oluşmuştur. Makinada biri 6,biri 7 ve
ikisi 5 adet diskten olı-ışan
;1
adet batarya bi-ılunmaktadır. Şasiyi oluşturan
iki
batarya bir profilde olmak üzere kelepçelerle bağlanmlştır. Makinada her
adet profil üzerine
iki
iki batarya grubu bir
bağımsız batarya grubunu oluştrırmaktadır. Bu bağlamda ön ve arka olrnak üzere iki bağlmsız
baİ"ar.ııa
grubu buiunmaktadlr. 5 mm'lik sac malzemeden yapllmış üçgen şeklinde Slylllcllar "U"
demirlerine cıvatalar yardımı ile bağlanmlştır (Şekil 1). Her birbatarya üzerinde disk adedi kadar
51ylriCl
buiunııaktadır'
Makine yol durumunda iken bataryaların yön açlları 0 derecedir. Çatının orta kısmlnda
bataryaların yön açllannı değiştirmek için bir hidrolik silindir-piston sistemi bulı-ınmaktadlr. Bu
hidrolik silindir_piston sistemi sayesinde
iki
şasinin birbiri araslndaki açı 0-34 derece araslnda
avarlanabi lmek tedir.
iki profile bağlı ön ve arka batarya gruplarının da
çalışma koşullarında işleme yöniine göre açılı duruma gelebilmesi için bir mekanizma
Şasinin mafsallı olan yarunda, her
bıılı-ınmaktadir.
Çeki oku 100x100x6 mm'lik profillerden oluşturulmuştur. Çeki oku, açık durumdayken
makinanın çekilir tip ekipman olarak çalışmasını sağlamakta, kapah durumda ise ekipmanln ı-iç
rıokta askı dtizeninde traktöre bağlanabilmesine olanak vermektedir. Çeki oku açılmış pozisyonda
4380 mm ı-ızunlı-ığuırdadır. Çeki okıında bir adet 42 mm çaplı destek ayağı bulunnraktadır,
/ai
,''{
,/1\
!r.
H
L.)
I
t
I}
1"ffffi'
Ü niv e rsİtes i, Zirqat Fakiiltesİ, Bİyo sistem Mühenrlİstiğ İ Bölüınü
Sei<ı_eterlik Telefon: 0 (2Z4) 294 7610, Faküite Faks: 0 (224) Z94 14 02
Iudağ
Sekreterlik E-posta: bsm@uiııdag.eciu.tr
16059, Görukie Yerieşkesi, Nilüfer /l BURSA
t"
Şekil
1.
Disk Stylncllall
Şekil 2'de 22 diskli geniş ara ağir tip askılı çekilir ofset diskaronun genel görünüşü verilmiştir.
.
.:i::.ij'jit::ir:.,..,::t
.
.:
Q-Lil ?4. ,),
-- diskli geniş ara ağlr tip asklh çekilir ofset diskaronun genel görüniişü.
vLr\rl
I
{
,//" l,lv ..
tv!
v
4)
ı
U ludağ U
niv e rsİtesİ, Zİraat Foküİtesİ, tsİyo sİstem Mühendislİğ i Böl,ümii
Telefon; 0 (2Z4) 294 16 10, Fakü]te Fal<s: 0 (Z24) 294 14 0Z
S el<reter] i k E_posta : bsnı @ u lı"ıdag. edı-ı. tr
Se]<reter]i]<
16059, Görükle Yerleşkesi, Niliifer / BURSA
V{akinanın gidiş yöntine göre ön taraftaki bataryada on adet, arka taraftaki batar,v"ada onbil
adet olmak l-izere toplanı 23 adet içbiike.v- disk vardır.
eşlttLr.
Bı-ı eşittiği Sağia\'an ara ınalçaralar.
Diskier arasl mesafe 225 mm oiı-ıp birbirine
dökı-imcien yap11m1ş
oluŞtlırulmuştur. N{akinantn gidiş 1,önüne göre ön batarya
I
]
I
I
I
silindirik
pa)-andadan
mili 40x40x2160 mm'lik ve
makinanin gidiş yönüne göre arka batarya mili 40x40x2380 mm'lik
yine
içi dolu kare kesitli milden
YaPilmlştır. Batarya milleri her iki uç noktasından rı-ılmanlarla çatıya yataklandırılmıştır. Her bir
vatai' üzerinde ikişer ade1 gı'esör1iik bı-ili-ıı-ıınaktadır.
Makinada ön bataryalarda kenarları dişli ve arka bataryalarda kenarları düz olarak imal
edilen iç bükey diskler kullanilmıştır. Disk üzerinde yapraklanma ve pürüzlülüğe rastlanmamıştır.
Diskli tırmığın üzerine isteğe bağlı olarak 660,6i0 Ve 550 mm ölçüsündeki
diskler
bağlanabilmektedir.
2.
TEKNİK
ÖzrrrixıBn
(Be1irti1meven ö1çü1er mm' dir')
Diskaronun Ölçürn Yeri
olçülen Değer
Genel Uzunluk
Aşazi koşulunda
4380
Yol koşulunda
3000
Gene1 Geniş1ik
2900
Arazi koşuiunda
Yolkoşulunda
1
880
Arazi koşı"ı1ıında
1
050
Yoi koşulunda
2220
Genel Yükseklik
Ağıılık (kg)
1
Teorik iş genişiiği
2450
Yön açlsı sıı-ıırları (öıı sıra
0-340
)
0-340
Yön açısl sınlrları (arlta slra)
2
Her Bataryadaki Yatak Sayısi
Rulman Öiçtisı;
180
{u
6215-7 5x130x25
,''"'İ':
IJludağ Üniversİtesi, Ziraat FaküItesi, Biyosİstem Mülıendİslİğİ Bölümü
Sekrererlik Telefloı-ı: a (224) 29416 ].0, Fakiilte Faks: 0 (224) 294 14 02
Sekreterlik E-]]oSta: bsm @ ıı} udag.edu.tr
15059, Görükie Yerieskesi, Nilüfer / BURSA
Keçe oiçüsü
90x130x13
Batarva sa)'tsl (adet)
,l
+
Batarya mili
;10x40 Kare
Kesiti"'
"
Boyutlan (ön bataryalar)
10s0t1270
Boyutlan (arka bataryalar)
1
050/1490
on bataryalardaki disk saylsı (adet)
5+6
Arka bataryalardaki disk sayısı (adet)
5+7
Disk çapı
660t6101550
Disk kalınlığı
6lsl4
Diskler arası uzaklık
225
Durum açısı (derece)
0
Disk derinliği
90183t70
Disk deliği şekii ve boyutları
Kare 41x41
Disk ağıılığı (kg)
6 6515
Disk sertliği (RC)
4s-48
Açı Pisionunun Ölçüleri
63x75x720
Borı'l
Yuvarlak Mil
35 x 900
610
Strok
3.
DENEY K0ŞULLARI VE DEI\EY yÖxrpııyri
Laboratuar deneylerinde diskler için eksenel kaçıkhk ve yalpalama deneyleri yapllmıştlr.
Bıı dcneyleı"cie allnaıı değerlerin iziıı verilen sınırlan aşmadığı görülmüştür. Çatı şekli, malzemesi
ve kaynak bağlantılari, disklerin boyutları, yön açlları yeterli düzeyde bulunmı-ıştur. Disklerin
boyutları, yön açıları normal sınıriar içerisindedir. Sefilik deneyleri disklerin çevresinde 50 mm
genişliğindeki bir alanda rasgele seçilen 5 noktada yapılmıştır ve seı11ik derecesi
TS
368'e
u,vgıındı-ır.
Diskii tırmlğln traktöre bağlanıp sökülmesi kolaydır. Her bir batarya dıştan birer uçlan
arkaya kaydlrılarak, yön açılarl be1irli sınırlar içinde ayarlanabilmektediı
^a l',\
'y
\rTt
tt"
Öne
Uludağ Üniversİtesi, Ziraat Fakült'esİ, Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Sekre terlik Telefon: 0 (22+) 294 1610, Fakülte Faks: 0 (224) 294 1'4 02
Sekreterlik E-posta: [email protected]
16059, Görükie Yerieşkesi, Niiüfer l BURSA
Tarla deneyleri, Uludağ Üniversitesi AlaŞtlrma Ve Uygulama Çiftliğinde yapılmıştlr. Diskli
tırmıit'Nell Holland L65' tralitödine bağlanarak çalıştirılmıstır. Çalışma alanında toprak
ağır bün.veli olı-ıp. kilce zengin dı.ırıımdadır. Denemeler sırasında disklerin
i.'_'i
yapls]
bir şeki1de çalıştığı
ve yapısal olarak'Iıir değişime uğramadığı belirlenmiştir. Disklerin aşınma durumu istenen sınırlar
içinde kalmıştlr. Diskli tlrmık. keseklerin kınlmaslnda, bitki aı_tıklan ile yabancı otların kesilip
parçalanması ve toprağln tist katmanlarlnın ulalaııarak karıştırılmasında başarilı olmuştur' Çalışma
sırası nda i steı-ıi len i ş deri nl
olarak dişli diskte kullanılabilmekte ve hidrolik
Isteğe
4.
iği korunmuştı-ır.
üretilebilmektedir.
DENEY SOI{UÇLARI VE DEGERLENDIRME
Aşağıda alan
Sonuçlal görülmektedir.
başarısı
Çizelge l. Alan Iş Başarısı
Çalışma Hlzı
Iş
Genişliği (m)
(km/h)
)A\
7)
5.
Zamandan
Yarar|arıma
Katsayısı (k)
Alan Iş Başarısı
0,8
I,411
(ha/h)
SONUÇ
UĞURTAR'farım Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti'/Bursa firması yap1ml 22 Diskli Geniş
Ara Ağır Tip Askılı Çekilir ofset Diskaro toprağı işleyişi, iş verimi, yaplm, malzeme ve teknik
"
özellikler yönünden
OLUMLU
Sonuç almıştır.
I
I
t_
.t
--/,fu(:-:,
L'it5
,/
tP
,/
\. -"'
'ıY
/\
"T'
Uludağ Universitesi, Zİrqcıt Fakült'esi, Bİyosistem Mühendİslİği Böİümü
Se]<ı'eter}i1< Te]elon: 0 (224) 294 7610, Fakıilte Faks: 0 (224] 29414 02
Sekreter]ik E_posta: bsm@ı-ıludag.edLl.tr
16059, Görüxie Yerieşkesi' Niliiier i BURSA
DENEY KURULU
Doç' Dr. Ali VARDAR
Doç. Dr.
Halil UNAL
Ögr. ctır. Dr. Mı.ıharrem zEYTİNoĞtU
Eşref IŞIK
Bu rapor bölümümüz tarafından 7 (yediJ sayfa ve 5 (beş] nüsha olarak hazırlanmıştır.
deney raporu 06.02.2012lle 06.a2.2017 tarih]eri arasında 5 [beşJ
06.02.2012
'--'İ
:
'-'-a;- '.'z;.*
,_y_r, iı . ..".-/*
1_/
r'
Prof. Dr. Ali Osman DEMIR
;
I
BöIüm
Başkanı l
j
I
ı
Yukarıdaki imzalarln deney kurulu üyelerine ait oIduğu onayJanlr.
yılsüre ile geçerlidir.

Benzer belgeler

22 diskli tekerlekli goble deney raporu

22 diskli tekerlekli goble deney raporu UGURTAR Tanm Alet ve Mak. San. Tic. Ltd.

Detaylı

24 gaçd deney raporu

24 gaçd deney raporu Laboratuar deneyleriırcie diskler için eksenel kaçıklık ve yalpalama deneyleri yapılmıştlr.

Detaylı

20 atd deney raporu

20 atd deney raporu Diskli tırmık anızbozmada, keseklerin kırılmasında, bitki artıkları ile yabancı otlarıı-l kesilip parçalanııası ve toprağın üst katmanlarının ı.ıfalanarak karıştırılmasında başarılı olııuştur. Çalı...

Detaylı

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım Aşağıda alan iş başarısı ile i lgili sonuçlar görülmektedir.

Detaylı

18 gahd deney raporları

18 gahd deney raporları Deney R.aporu Düzenleme Tarihi

Detaylı

18 GAD - Uğurtar Tarım

18 GAD - Uğurtar Tarım Uludağ Unİversitesi, Ziraqt Fakültesi, Biyosistem Miİhendislİğİ Bölümü Sekreterlik Telefon: 0 (2Z1) 294 1610, Fakü]te Fa} Detaylı