1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (11 Şubat 2013 – 22 Mart 2013

Transkript

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (11 Şubat 2013 – 22 Mart 2013
1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
(11 Şubat 2013 – 22 Mart 2013)
Sayın Velimiz, 11 Şubat 2013 – 22 Mart 2013 tarihleri arasındaki
temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Çalışmalar sırasında
öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde
ayrıca verilmiştir.
ANAFİKİR: Sürekli değişen dünyayı ve doğayı anlamak, insanların ve
toplumların yaşamlarını etkiler
Dünyanın hareketlerini gösteren bir video
izlenmiş, daha sonra bu hareketler
öğrenenler tarafından dramatize edilerek
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Şekil
 Sebep-sonuç
 Değişim
Güneş ‘e göre dünyanın konumunun
sonuçları tartışılmıştır.
Doğal afetlerin etkilerinin yer aldığı
görseller öğrenenlerle birlikte incelenmiş,
doğal afetlerin nedenleri üzerinde
konuşulmuş, bunlardan korunmak için
yapılabilecekler üzerine beyin fırtınası
yapılmıştır.
Dünyadaki mevsim değişiklikleri ile ilgili hızlandırılmış sunu izlenmiş, mevsim
değişikliklerinin doğadaki canlılar üzerinde ne gibi etkileri olabileceği
tartışılmıştır. Maddenin hal değişimini gösteren küçük deneyler sınıfta
yapılmıştır.
“Gece-Gündüz” etkinliği için seramik
hamurundan dünya ve ay modeli
yapılmış, modeller boyanarak strafor
üzerine çubuklarla yerleştirilmiştir.
 SORGULAMA HATLARI:
Fener güneşi temsil edecek şekilde gece
 Dünyanın hareketleri ve
ve gündüz oluşumu model üzerinde
açıklanmıştır.
etkileri
 Doğal afetler ve etkileri
Şişli Bilim Merkezine gidilerek
 Maddenin Hal
doğal afetler ile ilgili simülasyon
Değişiklikleri
çalışmalarına katılınmış, gökyüzü,
mevsimler ve doğadaki renk
değişimleri incelenmiş, konu ile ilgili
yetkililerden bilgi alınmıştır. Gezi
sonrasında büyük bir krafta gördükleri ve öğrendikleri grup çalışması
şeklinde çizilmiş, gezi öncesi ve gezi sonrası gezi gözlem formu ile çalışılmıştır.
“Hava Gözlem” etkinliği için
öğrenenlere bir haftalık hava
gözlem çizelgesi verilmiş, her sabah
gözlem sonuçları spiker rolünde
öğrenenler tarafından
canlandırılarak sunulmuştur.
Günlük tahminler ve gerçek
sonuçlar karşılaştırılmış, değişen
hava olaylarının insanların
yaşamına etkileri tartışılmıştır.
Mevsimler ve özellikleri ile ilgili belgesel izlenmiş, öğrenenler her mevsim için
özel çalışma yapmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Her grup o mevsimin
özelliklerini karton üzerinde görseller, atık materyaller ve yazılı ifadeler
kullanarak oluşturmuş. Grupların sunumlarının ardından sınıfta bir köşede
mevsim şeridi oluşturulmuştur.
Öğrenenler dünyanın hareketleri, mevsimler ve gece-gündüz ile ilgili
büyük bir kraft üzerinde çalışarak şiir yazmış, şiiri görsellerle süslemiş ve
yapılan bu ortak sınıf çalışması okul koridorlarında sergilenmiştir.
Uluslararasılık kavramına ulaşmak
için “Dünyada Doğal Afetler” başlığı ile
doğal afetlerin çeşitli ülkelerde meydana
getirdiği sonuçları gösteren videolar
izlenmiş, bu doğal afetlerin insanlar ve
ülkeler üzerindeki etkileri tartışılmıştır.
Öğrencilerimiz oradaki çocukların yaşamı
ile kendi yaşamlarını karşılaştırarak
empati kurmaya çalışmıştır. Japonya’da
olan deprem, Amerika’da olan Candy kasırgası, Tsunami’nin ülkeler
üzerindeki etkileri görsellerle desteklenerek sunulmuştur
Depreme dayanıklı ve dayanıksız
binalardan oluşan 3 boyutlu site modeli
karton kutular kullanılarak grup çalışması
ÖĞRENEN PROFİLİ:
olarak yapılmış, model üzerinde deprem
sarsıntısı yaratılarak sonuçlar gözlenmiştir.
Yıkılan, devrilen binalar ve bunların
yıkılma nedenleri tartışılmıştır. Ardından
deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması
gerekenlerle ilgili video izlenmiştir.

Araştıran-Sorgulayan

Düşünen
 Bilgili
Tüm okulun katılımıyla deprem tatbikatı yapılmış, böyle olası bir durumda
okulumuzda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verilmiştir. Depremin insanlar
ve toplumlar üzerinde yapacağı etkiler tartışılmıştır
Okulumuz içerisinde bir gezi
düzenlenerek olası doğal afetlere karşı
gerekli ve yeterli önlemlerin alınıp
alınmadığı öğrenenler tarafından
incelenmiştir. Yangın merdivenleri,
yangın tüpleri, yıkılabilecek eşyaların
duvara sabitliği, sığınak, sel felaketine
karşı mazgallar öğrenenler tarafından
kontrol edilmiştir.
Maddenin Hal Değişimi laboratuvar dersinde suyun hal değişimi deneyi ile
gösterilmiş ardından kuru buz kullanılarak konu ile ile ilgili ilgi çekici farklı
deneylere de yer verilmiştir.
Konferans salonunda tüm birinci sınıflarla birlikte ‘Buz Devri 1’ çizgi filmi
izlenmiş, buzulların erimesi ile doğada oluşan değişikliklerin canlılar
üzerindeki etkisi film sonrası sınıflarda tartışılmıştır.
7/8 Mart Yönder Bilim Şenliği’nde öğrenenler planetaryum etkinliğine
katılarak dünyanın hareketlerini gözlemlemiş, gök cisimlerini incelemiştir.
Sergi alanları gezilmiş ardından maket roket yapımı atölyesinde kendi
maketlerini yapmışlardır.
Sonuç etkinliği olarak Görsel Sanatlar dersi ile disiplinler arası ilişki
kurularak “Dünyanın hareketleri ve bunun insanlar ve toplumlar üzerindeki
etkileri” , “Doğal afetler ve etkileri” , “Maddenin Hal Değişiklikleri”
başlıkları altında öğrenenler üç gruba ayrılmıştır. Gruplar bu konuları içeren
(mevsimler, ,gece gündüz oluşumu, yanardağ vb.) üç boyutlu çalışmalarının
yanı sıra afiş hazırlayarak, yaptıkları çalışmaları ana fikrimiz doğrultusunda
tema boyunca öğrendiği bilgileri de katarak sunmuştur. Her grubun
sunumun ardından sınıf tartışması yapılarak doğadaki değişimler, bu
değişimlerin insanlar ve toplumlar üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Yapılan
sunumların ardından ana fikri ve sonuç etkinliğini değerlendirmeye yönelik
rubric uygulanmış, öğrenenler sunum, içerik, ürün alanlarında belirlenen
kriterlere göre değerlendirilmiştir.
Kütüphane dersinde “Ayı Yavrusunun Uykusu Nereye Kaçtı ?” masalıyla
mevsimler ve mevsimsel değişikliklerin insanlar ve hayvanlar üzerindeki
etkileri üzerinde durulmuştur. ‘ Dört Mevsim ‘ adlı masal videosu izlenerek
doğadaki değişimleri fark etmeleri sağlanmış, mevsimlerin oluşumu ile ilgili
video izlenmiştir. Görseller eşliğinde ‘ Dört Mevsim Melankoli ‘ müziği
dinlenmiştir. Maddenin halleri ile ilgili katı, sıvı, gaz videosu izlenmiş,
doğada buna örnekler vermeleri istenmiştir. ‘ Depremler neden ve nasıl
olur? ‘ görseli izlenerek doğal afetlerden korunma yolları üzerinde
durulmuş “Sürekli değişen dünyayı ve doğayı anlamak, insanların ve
toplumların yaşamlarını etkiler ‘ana fikrine ulaşmaları sağlanmıştır.
Görsel Sanatlar dersinde
‘Yağmurda insanlar neler giyerler?
“Yağmur yağınca kendimizi nasıl
hissederiz ?” konuları hakkında
öğrenenlerle söyleşi yapılmış,
yağmur, fırtına, kar sesi
dinletilmiştir. “Yağmur” başlığı
altında çalışmanın resmi yapılmıştır.
Müzik dersinde mevsimler ve
özellikleri üzerine sohbet edildikten
sonra “Dört Mevsim” adlı şarkı çocuklara öğretilmiş, birlikte söylenmiş ve
videoya kaydedilmiştir.
İngilizce dersinde mevsimlerle ilgili İngilizce video izlenmiş, doğadaki renk
değişimlerinin İngilizceleri sorularak renkler tekrar edilmiştir. Dünya ,güneş
ve ay kelimelerinin İngilizceleri öğretilmiştir..
Psikolojik Danışma ve Rehberlik dersinde öğrencilere Vivaldi’nin
‘’Mevsimler’’ (The Four Seasons) isimli eseri dinletilerek mevsimlere bağlı
olarak dinledikleri müziğin kendilerinde çağrıştırdığı duygular sorgulanmıştır
Beden Eğitimi dersinde öğrenciler spor salonunda U düzeninde sıralanmış ve
öğrencilere dünyada yaygınlaşan sporlarla ilgili bilgiler verilerek, video
sunuları izletilmiştir. Yaz aylarında yapılan tüm su sporları anlatılırken
meydana gelen tsunaminin tehlikelerinden bahsedilmiştir. Kış aylarında
yapılan kayak sporu esnasında çığ düşmesi ve tehlikesi anlatılmıştır. Böylece
değişen dünya ve doğayla birlikte insanların ve toplumların yaşamlarının
nasıl etkilendiğini fark etmeleri sağlanmıştır.
Okuma yazma sürecinde ses
öğretimi son bularak yerini anlamlı
okuma, hızlı okuma, yankılayıcı ve
rehber yardımı ile okuma
çalışmalarına bırakmıştır.
Kütüphane dersi ile desteklenen
okuma çalışmalarımızda hızlı
okuma teknikleri hazırlanan
bilgisayar programıyla
sürdürülmektedir. Metin
inceleme çalışmalarının yanı
sıra dilbilgisi konularına giriş
yapılmış, noktalama işaretleri, eş anlamlı sözcükler,
zıt anlamlı sözcükler vb. konuları hazırlanan sunular üzerinden izlenmiş,
çalışma yaprakları ile desteklenerek işlenmiştir.
Matematik dersinde toplama işlemi; toplamada yer değiştirme, toplamı
aynı olan sayılar, toplamada sıfırın etkisi ve bilinmeyeni bulma, problem
çözme ve kurma konuları üzerinde yoğunlaşılarak işlenmiştir. Derslerimizde
somutlaştırma amaçlı çeşitli materyallerin kullanımına yer verilmiş, oyunlar
oynanmış, yaratıcı drama dersleri ile de öğrenmede kalıcılığın sağlanması
amaçlanmıştır. Gems materyalleri sınıfında zar, lego ve toplama potaları ile
öğrenmeyi destekleyici çalışmalar yapılmıştır.
25 Mart 2013 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca “ Kendimizi Düzenleme
Biçimimiz
” disiplinler üstü teması altında “ İnsanların rolleri toplumun
işleyişine katkıda bulunur ” ana fikri üzerinde çalışılacaktır. Tema sonunda
yapılacak etkinliklerde sizlerle birlikte olacak, çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar
bilgilendireceğiz.

Benzer belgeler

4_Sinif_PYP_Bulteni_8_28 EKIM

4_Sinif_PYP_Bulteni_8_28 EKIM 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

Detaylı

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 – 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl...

Detaylı