tıklayınız. - sivas il millî eğitim müdürlüğü

Transkript

tıklayınız. - sivas il millî eğitim müdürlüğü
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
2012
Davut ATAMAN
Hazırlayan
STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ ŞUBESİ
OCAK 2013
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
"Büyük davamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu,
yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli inkılâp yapmış olan büyük Türk milletinin
dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber
yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda
çalışmakla mümkün olabilir"
2
Mustafa Kemal ATATÜRK
Kamu mali yönetiminin bütününe yönelik reform niteliğinde düzenlemeler getiren 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla kamu
idarelerine faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin performans göstergelerine göre gerçekleşme
durumlarını gösterecek bir faaliyet raporu hazırlama gereği getirmiştir.
Stratejik planlama anlayışı, kamu kurumlarına mevcut durumlarını analiz etme ve geleceğe
yönelik orta ve uzun vadeli hareket edebilme olanağı sağlamaktadır.
Kalkınma planları, programlar gibi üst politika belgeleri çerçevesinde hazırlanan stratejik
planların kamu kaynaklarının öncelikli stratejik hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlaması öngörülmektedir.
Çağın gerekleri ile donanmış özgür düşünen bireyler yetiştirecek, uygun eğitim ortamları
sağlayacak, kurumsal birikimleri yansıtarak kamuoyunun eğitim alanındaki beklentilerine ve
sorunlarına cevap verecek sürdürülebilir bir stratejik planlamanın gerekliliği Eğitim Şehri Sivas
2023 vizyonu için bir zorunluluktur. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün misyonu ve vizyonu
çerçevesinde amaç ve hedeflerde ulaştığımız noktayı anlatan idare faaliyet raporu ile eğitim
sistemi, amaçları, eğitimde nicel ve nitel gelişmeler, yapılan çalışmalar, planlamalar ve yeni
yaklaşımlar verilmeye çalışılmıştır.
2012 Yılında Yapılan Faaliyetler:
 2012 yılı itibarıyla 17 Milli Eğitim Müdürlüğü, 409 İlkokul, 206 Ortaokul 90 Ortaöğretim
Okulu, 19 Anaokulu, 17 Halk Eğitim Merkezi, 3 Mesleki Eğitim Merkezi, 1 Bilim Sanat
Merkezi, 9 Öğretmenevi, 3 Öğretmen Lokali, 809 Lojman (Daire) olmak üzere toplam 1.583
okul/kurum/lojman bulunmaktadır.
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
 2012 yıl sonu itibariyle 306 kurumda, 334 54 derslikte, 393 öğretmenle 6.545 öğrenciye
okul öncesi eğitim verilmekte olup, okullaşma oranı %61,02’ dir.
 409 İlkokulda, 2.287 derslikte, 2.048 öğretmenle, 44.174 öğrenciye eğitim verilmektedir.
İlköğretimde okullaşma oranı % 99,21 ’dir.
 206 Ortaokulda 1.799 derslikte, 2.562 öğretmenle, 42.180 öğrenciye eğitim verilmektedir.
 90 Ortaöğretim okulunda , 1.357 derslikte, 2.181 öğretmenle, 35.569 öğrenciye eğitim
verilmektedir. Ortaöğretimde okullaşma oranı % 70,53’ dür.
 Taşımalı İlkokul k a p s a m ı n d a 5.563, ortaöğretim kapsamında ise 2.995 öğrenci olmak
üzere toplam 8.558 öğrenci günübirlik taşınarak eğitim-öğretim görmektedir. 2012 yılı sonu
itibarıyla toplam 8.458 öğrenciye öğle yemeği verilmektedir.

2012 yılında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören bütün öğrencilere
toplamda 975.844 adet ücretsiz kitap dağıtılmıştır.
 2012 yılı sonu itibarıyla sınavsız öğrenci a l a n ortaöğretim kurumlarının 9. sınıflarına
yeni öğrenci kayıtları ,e-kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapılmıştır.
 2012 yılı sonu itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere toplam 3.012 öğrenciye
burs verilmiştir
 2012 yılı sonu itibarıyla mesleki eğitim merkezlerince gençlerimize verilen eğitim
sonucunda 323 ustalık ve 318 kalfalık, belgesi verilmiştir.
 Halk Eğitimi Merkezimizde eğitsel, kültürel, sanatsal, tanıtım vb. alanlarda yapılan
faaliyetlere 28.409 kişi katılmıştır.
 Ana-Kız Okuldayız Kampanyası çalışmaları kapsamında 2012 yılı sonu itibarıyla 1.457
 Kursiyer okuma yazma kurslarına alınmış olup, bu kursiyerlerden 775’ i okuryazarlık
sertifikası almaya hak kazanmıştır.
 2012 yılı Devlet Yatırım Programında ve temel eğitim programlarında yer alan ek derslik,
derslik, yapım, onarım, spor salonu inşaatı ve öğrenci pansiyonu inşası olmak üzere toplam 239
projenin fiziki gerçekleşme oranı% 42, nakdi oran ise % 30 olarak gerçekleşmiştir. Toplam
proje bedeli 72.266,373,92 TL dir.
Küreselleşme ve Avrupa Birliğine üyelik sürecinde kamu mali yönetimi alanında yaşanan
değişim çerçevesinde saydamlık ve hesap verebilirliğin geliştirilmesi hedefi kapsamında
gerçekleştirilen bu faaliyetlerde katkısı bulunan herkese teşekkür eder, çalışmalarında başarılar
dilerim.
Zübeyir KEMELEK
Sivas Valisi
4
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Bu Kanun ile kamu kaynaklarının kullanılmasında stratejik planlama ve performans
esaslı bütçeleme ilkeleri ile hesap verme sorumluluğu ön plana çıkmıştır.
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 – 2014 yıllarını kapsayan 5 yıllık orta ve uzun vadeli
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek stratejiler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planını hazırlayarak
uygulamaya koymuştur.
Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, amaç ve hedeflere
dayalı yönetim anlayışı, bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı
taleplerine duyarlılığın artırılması 2012 Yılı Faaliyet Raporu’nda öncelikle müdürlüğümüzün
stratejik amaç, stratejik hedefleri ve bu hedeflerin nasıl ölçüldüğünü gösteren performans
göstergeleri tanımlanmıştır. 2012 sonunda önceden belirlenen stratejik hedefler ile yıl sonu
itibariyle hedeflerin gerçekleşme oranları tespit edilerek değerlendirmeler yapılmıştır.
Faaliyet Raporları kapsadığı süreye ilişkin, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi
doğrultusunda şubelerin genel bir fotoğrafını sunduğu gibi; Geleceğe ışık tutan, vizyon
belirleyen ve yol haritası içeren belgelerdir.
Müdürlüğümüzün Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, 2012 yılı faaliyetleri
kapsamında çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Turan AKPINAR
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
I. GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Temel Değerler
C- İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumlulukları
D- İdareye İlişkin Bilgiler
1-İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Fiziksel Yapısı
a- İl Geneli Okul/Kurum Sayıları
b- Araç Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
2- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4-İnsan Kaynakları
a- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu
b- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Personel Sayısı
c- İlimizde Öğretmen İhtiyacı
d- 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Genel Durum
5. Sunulan Hizmetler
6. Yönetim ve İç Kontrol
II. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
A- Eğitimde Hedef ve Stratejiler
III. PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temalar
B- Stratejik Amaçlar
C- 2012 Yılı Hedeflerin Gerçekleşme Oranları
IV. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- 2012 Yılı İlköğretim Okulları Yapım Gelir ve Ödenekleri
2- Bütçe Uygulama Sonuçları
B- Hizmet Şubelerinin Faaliyet ve Proje Bilgileri
C- İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Diğer Projeler
V. KURUMSAL KABİLİYET
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER
1- Temel Eğitim
2- Ortaöğretim
3- Özel Eğitim
4- Sürekli Eğitim
VII. 2012 YILINA AİT YATIRIM VE ONARIMLAR
2012 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırımlar
2012 Yılı Yapım Programında Olup Başlamamış Temel Eğitim Projeleri
2012 Yılı Ortaöğretim Onarım Projeleri
2012 Yılı Temel Eğitim Onarım Projeleri
6
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
İLİMİZİN COĞRAFİ DURUMU
Ordu
Tokat
Giresun
Yozgat
Erzincan
Kayseri
Malatya
Kahramanmaraş
Yüzölçümü
2
28.619 km
Nüfus Yoğunluğu
2
22 km /kişi
İl Nüfusu-2013
623.535
Sivas Kent Nüfusu-2013
312.587
İl Nüfusu-2012
627.056
Sivas Kent Nüfusu-2012
310.647
Kent Nüfusu-2013
428.426
İlçe Sayısı
16
Kent Nüfusu-2012
425.297
Belde Sayısı
29
Köy Nüfusu-2013
195.109
Merkez İlçe Köy Sayısı
150
Köy Nüfusu-2012
201.759
Köy Sayısı
Mezra Sayısı
795
Mahalle Sayısı
1.222
303
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
I-GENEL BİLGİLER
A. MİSYON VE VİZYON
MİSYONUMUZ
Çağın gerekleri ile donanmış, özgür düşünen bireyleri yetiştiren uygun eğitim
ortamları sağlamak.
Kendisi ile ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi
üreten ve yöneten, üstün yetenekli bireyler ve iş gücü yetiştirmek.
Eğitim ve öğretimin bilimsel niteliğini sürekli iyileştirerek, toplumsal eğitimin
ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim öğretimle üretim sürecini birleştirmek
VİZYONUMUZ
Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri ile Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve
temel ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış eğitim müdürlüğü kimliğine sahip
olmak .
Yüzölçümü
2
28.619 km
Nüfus Yoğunluğu
İl Nüfusu – Atatürk milliyetçiliğine bağlı, yurt
Sivas Kent Nüfusu
627.056
2012
2
22 km /kişi
Merkez İlçe Köy
Sayısı
150
ve dünya
Köy Sayısıduyarlı, çağdaş,
310.647sorunlarına
1.243
yaratıcı, verimli, yeteneklerine uygun mesleği yürüten, mutlu, sorumluluk sahibi,
Kent Nüfusu
425.297
İlçe Sayısı
16
Mezra Sayısı
795
Köy Nüfusu
201.759
Belde Sayısı
8
Mahalle Sayısı
303
özgürlükçü bireyler yetiştirilmesini sağlamak .
Eğitim kurumlarından ve eğitim fırsat ve imkân eşitliğinden tüm insanların
tüm zamanlarda yararlanmalarını sağlamaktır.
-8-
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
B- TEMEL DEĞERLER
İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Bilgiyi paylaşırız
Birbirimize güveniriz
Ben yerine biz algısı hâkimdir
Bilimsel ve teknolojik yaklaşım esastır
Planlamayı başarmak ilk adımımızdır
Eğitimde
nitelik nicelikten
önemlidir
Objektiflik ilkesini tavizsiz uygulamak esastır
Sorumluluk duygusu bizim için önemlidir
Öncü, örnek ve rehber olma bizim için değerdir
İç ve dış paydaşlarımızın beklentilerinin farkındayız
Hizmetten yararlananların memnuniyeti bizim için önemlidir
Her türlü iletişime dikkat edilir , tüm zamanı kapsar ve süreklidir
İlkemiz, sorunların kökten çözümüne ve eğitimin kalitesinin artırılmasına yöneliktir
Çalışanlara uzmanlık alanları ve nitelikleri doğrultusunda yetki ve sorumluluk verilir
C-İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde
hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir ve
sunduğu hizmetler bu dayanaklara göre yürütülmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışanların
hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev,
hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan
amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri,
-9-
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili
temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.
KHK/652 Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat
Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda
millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve
sorumluluklarını düzenlemektir.
Millî Eğitim Bakanlığı il, ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde; Millî Eğitim
Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini plânlamak, programlamak, yönetmek,
denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin
teşkilât ve görevlerini belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesine ait esas ve usulleri düzenlemek
ayrıca İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin teşkilât ve görevleri ile personelin görev, yetki ve
sorumluluklarına ait esas ve usulleri kapsar.
D-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FİZİKSEL YAPISI
1980’li yıllarda yapılan 19.000 metrekare alan üzerine kurulu hizmet binamız, Köy
Hizmetleri Bölge Müdürlüğü’nün 2005 yılında kapatılmasıyla birlikte İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ ne tahsis edilmiştir. Ayrıca Rehberlik Araştırma Merkezi, kurumumuz ek
binalarında hizmet vermektedir.
- 10 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
a-İl Geneli Okul/Kurum Sayıları
Kurum Türü
Sayısı
Milli Eğitim Müdürlüğü
17
Anaokulu Sayısı
19
İlkokul Sayısı
409
Ortaokul Sayısı
206
Ortaöğretim Sayısı
90
Özel Eğitim Okulu
5
Halk Eğitim Merkezi
17
Mesleki Eğitim Merkezi
3
Bilim Sanat Merkezi
1
Öğretmenevi
10
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Özel Kurumlar (Dershane,
MTSK vb)
87
TOPLAM
864
- 11 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
b- Araç Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
KAMYON
KAMYONET
MİNİBÜS
OTOMOBİL
Merkez
1
1
10
3+4
Akıncılar
--
--
--
--
Altınyayla
--
--
--
1
Divriği
--
--
1
1
Doğanşar
--
--
--
--
Gemerek
--
--
--
1
Gürün
--
--
1
1
Gölova
--
--
--
--
Hafik
--
--
--
--
İmranlı
--
--
--
--
Kangal
--
--
1
3
Koyulhisar
--
--
--
--
Suşehri
--
--
1+1
1
Şarkışla
--
--
2
1
Ulaş
--
--
--
1
Yıldızeli
--
--
--
1
Zara
--
--
--
1
1
1
17
19
İLÇE ADI
TOPLAM
- 12 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
2- İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI
Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü kurulur. İlçe millî eğitim müdürlükleri, görev
ve hizmetleri yürütürken il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal
ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, bu
müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna
ve ihtiyaca göre millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir.
İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, millî eğitim müdürüne bağlı olarak Eğitim
Denetmenleri Başkanlığı oluşturulur.
Milli Eğitim Müdürü
Eğitim Denetmenleri
Başkanı
Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı
Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı
Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı
Şube Müdürü
(Hayat Boyu Öğrenme)
Şube Müdürü
(Temel Eğitim)
Şube Müdürü
(Bilgi İşlem ve Teknik
Eğitim)
Şube Müdürü
(Özel Öğretim Kurumları)
Şube Müdürü
(Ortaöğretim)
Şube Müdürü
(Hukuk)
Şube Müdürü
(Strateji Geliştirme)
Şube Müdürü
(Mesleki ve Teknik
Eğitim)
Şube Müdürü
(İnsan Kaynakları)
Şube Müdürü
(Destek Hizmetleri)
Şube Müdürü
(Din Öğretimi)
Şube Müdürü
(Özel Eğitim ve
Rehberlik)
- 13 -
Şube Müdürü
(İnşaat ve Emlak)
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
3- BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
Okulların kendini tanıtması ve bilgi paylaşması, web sitesi ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla gerekli altyapı ve yazılım çalışmaları yapılarak, kurumsal olarak hizmet verilmektedir.
Okul ve kurumların hızlı, güvenilir ve ucuz şekilde internete erişimini sağlamak üzere, Türk
Telekom A.Ş. ile protokol yapılmıştır. İlkokul ve ortaokul
öğrencilerinin %90’ı ve lise
öğrencilerinin %99’u geniş bant ADSL internet erişimine sahiptir. İlimiz genelinde 232 bilişim
teknolojileri sınıfı vardır bu sınıflarla birlikte öğrencilerin ve kurumların kullanımına sunulan
10.165 pc, 327 laptop olmak üzere toplamda 10.492 bilgisayar bulunmaktadır. İnternet (ADSLVSAT) bağlantısı olan okul/kurum sayısı 723’dür.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KAYNAK DURUMU
İLÇE ADI
Merkez
Akıncılar
Altınyayla
Divriği
Doğanşar
Gemerek
Gürün
Gölova
Hafik
İmranlı
Kangal
Koyulhisar
Suşehri
Şarkışla
Ulaş
Yıldızeli
Zara
TOPLAM
PC
LAPTOP
YAZICI
SCANNER
PROJEKSİYON
4.551
106
181
257
67
577
717
57
156
90
549
222
614
718
204
807
292
147
1
2
4
1
6
90
1
1
3
11
2
5
16
3
21
13
929
21
58
52
19
144
98
13
39
27
137
66
159
196
58
241
55
279
1
1
12
6
9
48
1
17
15
69
41
72
11
37
67
9
1.053
7
9
52
16
54
155
10
64
31
123
73
172
77
45
341
56
10.165
327
2.312
695
2.338
- 14 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DAĞITILAN BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAK DURUMU
İLÇE ADI
Merkez
Akıncılar
Altınyayla
Divriği
Gemerek
Gürün
Hafik
İmranlı
Kangal
Koyulhisar
Suşehri
Şarkışla
Ulaş
Yıldızeli
Zara
TOPLAM
AKILLI TAHTA SAYISI
DOKÜMAN KAMERA SAYISI
ÇOK AMAÇLI YAZICI
510
20
20
16
1
1
0
1
1
30
2
2
43
4
4
24
2
2
19
2
2
12
1
1
67
4
4
5
1
1
76
4
4
64
4
4
13
1
1
39
2
2
36
2
2
954
51
51
- 15 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
Bakanlığımız internet ve e-Dönüşüm hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar görselleriyle
şöyle gösterilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı İnternet ve e-Dönüşüm Hizmetleri
- 16 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
4. İNSAN KAYNAKLARI
a-İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu
UNVANI
TOPLAM
ASİL
VEKİL
BOŞ
1
1
-
--
İlçe Milli Eğitim Müdürü
16
10
6
--
Eğitim Denetmenleri Başkanı
1
--
1
--
Eğitim Denetmenleri Başkan Yrd.
1
--
1
--
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
3
3
--
--
İl Milli Eğitim Şube Müdürü
13
6
7
-
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
23
9
9
5
Eğitim Denetmenleri Sayısı
26
26
--
-
Okul Müdürü
412
328
84
Okul Müdür Baş Yrd.
58
57
1
Okul Müdür Yardımcısı
537
462
75
İl Milli Eğitim Müdürü
- 17 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
b-Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Personel Sayısı
Personel Görev ve Unvanı
Olması Gerekli Norm
Mevcut Durum
İhtiyaç
Genel İdare Hizmetleri
743
332
411
Teknik Hizmetler Sınıfı
73
38
35
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
42
5
37
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
992
472
520
1.850
847
1.003
TOPLAM
Geçici Personel (657 4/C)
35
Sürekli İşçi Personel
144
Hizmet Satın Alım Yoluyla
Çalıştırılan Personel Sayısı
270
Ders Karşılığı Ücretli
Öğretmen
329
- 18 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
c-İlimizde Öğretmen İhtiyacı
OKUL ÖNCESİ
Normu
395
Mevcut Kadrolu Öğretmen
393
İhtiyaç (Norm Kadroya Göre)
2
İLKOKUL
Normu
2.077
Mevcut Kadrolu Öğretmen
2.048
İhtiyaç (Norm Kadroya Göre)
29
ORTAOKUL
Normu
3.017
Mevcut Kadrolu Öğretmen
2.562
İhtiyaç (Norm Kadroya Göre)
455
ORTAÖĞRETİM
Normu
2.613
Mevcut Kadrolu Öğretmen
2.181
İhtiyaç (Norm Kadroya Göre)
432
- 19 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GENEL DURUM
Toplam Öğrenci Sayısı
128.468
Toplam Öğretmen Sayısı(Yönetici Sayıları Hariç)
7.184
Toplam Derslik Sayısı
5.522
Toplam Okul Sayısı (Anasınıfları Hariç)
723
Toplamda Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
18
Toplamda Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
23
- 20 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
OKULÖNCESİ
Anasınıfı Şube Sayısı
306
Anasınıfı Derslik Sayısı
260
Anaokulu Sayısı
19
Anaokulu Derslik Sayısı
84
Okul Öncesi Toplam Derslik Sayısı
344
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı
6.545
Okul Öncesi Öğretmen Sayısı
393
- 21 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
İLKOKUL
İlkokul Sayısı
409
İlkokul Derslik Sayısı (Anasınıfları dahil)
2.287
İlkokul Öğrenci Sayısı
44.174
İlkokul Öğretmen Sayısı
2.048
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
22
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
19
- 22 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
ORTAOKUL
Ortaokul Sayısı
206
Ortaokul Derslik Sayısı
1.799
Ortaokul Öğrenci Sayısı
42.180
Ortaokul Öğretmen Sayısı
2.562
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
23
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
17
- 23 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
ORTAÖĞRETİM
Ortaöğretim Okul Sayısı
90
Ortaöğretim Derslik Sayısı
1.357
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı
35.569
Ortaöğretim Öğretmen Sayısı
2.181
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
26
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
16
- 24 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TAŞIMALI EĞİTİM
Taşınan Birim Sayısı
608
Taşıma Merkezi Sayısı
100
Taşımalı Öğrenci Sayısı (İl Geneli)
8.558
- 25 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
YATILI BÖLGE ORTAOKULLARI (YBO)
YBO Sayısı
16
YBO Toplam Öğrenci Sayısı
5.466
YBO Pansiyon Kapasitesi
4.348
YBO Yatılı Öğrenci Sayısı
2.730
YBO Derslik Sayısı
294
YBO Öğretmen Sayısı
423
YBO DIŞINDAKİ DİĞER PANSİYONLAR VE YURTLAR
Ortaöğretim Pansiyon Sayısı
38
Ortaöğretim Pansiyon Kapasitesi
4.905
Ortaöğretim Pansiyonları Yatılı Öğrenci Sayısı
4.328
- 26 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
Okulöncesi
2009-2010
2010-2011
2011-2012
İlköğretim
EĞİTİM KADEMELERİ
70,53
70,72
65,79
98,58
99,21
61,12
68,75
68,06
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
97,64
EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE OKULLAŞMA ORANLARI
Ortaöğretim
NET
Okul Öncesi Okullaşma Oranı (4-5 Yaş) (2011-2012)
% 36,65
Okul Öncesi Okullaşma Oranı (5 Yaş)
%61,12
İlköğretim Okullaşma Oranı (Net) (2011-2012)
% 99,21
Ortaöğretim Okullaşma Oranı (Net) (2011-2012)
% 70,53
(2012-2013 Okullaşma Oranları Şubat 2013’ te MEB tarafından açıklanacaktır)
- 27 -
BRÜT
105,27
91,69
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgi Teknoloji Sınıfı Sayısı
230
Bilgi Teknoloji Sınıfı Bilgisayar Sayısı
5.167
İnternet Bağlı Okul Sayısı
723
- 28 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
FATİH PROJESİ
2012 Yılı İçerisinde Kurulum Yapılan Okul Sayısı
49
Kurulan Akıllı Tahta Sayısı
959
Kurulan Yazıcı Sayısı
51
Kurulan Doküman Kamera Sayısı
51
Tablet Bilgisayar Sayısı
8
- 29 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
ÖZEL EĞİTİM OKULLARI
ÖĞRENCİ SAYISI
OKULUN ADI
Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim İlkokulu
Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Ortaokulu
Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezi (Okulu)
Buruciye İşitme Engelliler İlkokulu
Buruciye İşitme Engelliler Ortaokulu
Sivas Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
Sivas Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
Sivas Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi
I. Kademe
Sivas Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi
II. Kademe
Sivas Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi
(Okulu) III. Kademe
- 30 -
KIZ
ERKEK
TOPLAM
14
11
25
23
17
40
36
14
50
8
6
14
12
14
26
9
3
12
6
2
8
49
34
83
27
15
42
5
5
10
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
5. SUNULAN HİZMETLER
Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetler, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. 14 Eylül 2011 tarihli
Resmî Gazete’ de yayımlanan Kararname ile benzer işleri yapan birimler bir araya toplanarak
yetki, görev ve sorumluluk konusundaki dağınıklığa son verilmiştir. Ayrıca hiyerarşik
kademeler azaltılarak halkımızın talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili cevap
oluşturulabilen bir yapıya geçilmiştir. Bakanlık ve hizmet birimlerinin sunduğu hizmetlere
ilişkin görev tanımları bu KHK ile yeniden yapılanmanın amaç ve hedefleri doğrultusunda
belirlenmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine dayanılarak hazırlanan “ Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri
Yönetmenliği” ile verilen;
İl ve ilçe Müdürlüğümüzün başlıca görev alanları şöyle gruplandırılmıştır:
a) Temel Eğitim,
b) Ortaöğretim,
c) Mesleki ve Teknik Eğitim,
ç) Din Öğretimi,
d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri,
e) Hayat Boyu Öğrenme,
f) Özel Öğretim Kurumları,
g) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri,
ğ) Strateji Geliştirme,
h) Hukuk,
ı) İnsan Kaynakları Yönetimi,
i) Destek,
j) İnşaat ve Emlak,
Bölümler, il veya ilçenin millî eğitim şube müdürü kadro sayısına göre tek tek veya hizmet
benzerliğine göre birleştirilerek veya ayrılarak şubeler şeklinde oluşturulmaktadır.
- 31 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL
01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu uyarınca yönetim sorumluluğu modelinin bir gereği olarak stratejik yönetim
anlayışının benimsenmesi, süreçlerle yönetim sisteminin hayata geçirilmesi, performans esaslı
bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışması amacıyla
Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde etkin ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması
çalışmaları devam etmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığının iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu
sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların belirlendiği Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol
Eylem Planı doğrultusunda; iç kontrolün bir kurum kültürü haline gelmesini sağlamaya yönelik
bilgilendirilmeleri ve sürecin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan kontrol ve denetim
mekanizmasının kurulmasına yönelik olarak İç Kontrol ve Stratejik Plan İzleme, Değerlendirme
ve Koordinasyon Ekibinin kurulması, iç kontrol sistemi kurulması çalışmaları pilot birimleri,
merkez birimleri ilgili şube müdürleri katılımıyla toplam 96 personele “İş ve Görev Analizi”
eğitim çalışması yapılmıştır. Bakanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
çalışmaları kapsamında iş süreçlerinin çıkarılması ve iyileştirilmesine yönelik olarak
Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinden seçilmiş çalışanlar, il millî eğitim müdürlerinden
okul müdürleri ve öğretmenler olmak üzere toplam 61 personele “Süreç Yönetimi” eğitim
çalışması yapılmıştır.
Bakanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları kapsamında iş
süreçlerinin çıkarılması, doküman oluşturulması ve iyileştirilmesine yönelik olarak 05-09 Aralık
2011 tarihleri arasında Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinden seçilmiş çalışanlar, il millî
eğitim müdürlerinden okul müdürleri ve öğretmenler olmak üzere toplam 61 personele Mersin
Hizmet içi Eğitim Enstitüsünde “Süreç Yönetimi” eğitim çalışması yapılmıştır.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak AR-GE personellerimizden görevlendirilen Davut
ATAMAN kanalıyla Bakanlığımız merkez teşkilatı tarafından yapılan bu çalışmalara(İç
Kontrolde Risk Yönetimi ve Harcama, Süreç Yönetimi, İş ve Görev Analizi, İç Kontrol ve
Stratejik Plan İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon çalışmaları, Performans Esaslı Bütçeleme
İle Stratejik Planın İlişkilendirilmesi, İdari ve Mali İş Süreçlerinin Çıkarılması, Doküman
oluşturulması ve iyileştirilmesi) katkı sağlamaktayız.
- 32 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
II. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
A- EĞİTİMDE HEDEF VE STRATEJİLER
Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği
gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, millî ve manevi değerleri özümsemiş,
yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen,
bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek,
üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirilecektir.
Eğitim sistemi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam boyu eğitim
yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele alınacak; sistemin etkinliği, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine
dayalı yapısı güçlendirilecektir.
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacı
karşılanacak, eğitim hizmetleri çeşitlendirilecek, toplumsal farkındalık düzeyi yükseltilecek,
erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri artırılacaktır.
İlköğretimde okul terklerinin azaltılması için başta kırsal kesime ve kız çocuklarına yönelik
olmak üzere gerekli tedbirler alınacak ve ortaöğretime geçiş oranları yükseltilecektir.
Öğretmenlerin bölgelere ve yerleşim yerlerine göre dengeli dağılımı sağlanacak, Eğitimin
yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel
sektörün katkısı artırılacaktır.
Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve araştırıcılığı esas alan müfredat
programları yaygınlaştırılacak, öğrenciler bilimsel araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilecektir.
Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. Her kademedeki
eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkanları
geliştirilecektir.
Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere
güçlendirilecek, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanım sağlanacaktır
yeterliliklerin kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde etkin yöntemler
uygulanacaktır.
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilebilmesi için
yabancı dil öğretimi etkinleştirilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasını
sağlayacak yöntemler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
Toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme dâhil, yaygın
eğitim imkanları geliştirilecek, eğitim çağı dışına çıkmış kişilerin açık öğretim fırsatlarından
yararlanmaları teşvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri artırılacaktır.
- 33 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde kaynaştırma yöntemine öncelik verilecek ve
mevcut okulların fiziki koşulları uygun hâle getirilecektir. Millî Eğitim Müdürlüğünde hizmet
esasına dayalı bir yapılanmaya gidilecek, kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
Bu çerçevede;
Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları artırılacak, donanım ve fiziki altyapı ile
eğitici personel nitelikleri geliştirilecek, eğitime erişimde bölgeler ve cinsiyet itibarıyla
dengesizlikler azaltılacaktır.
Ortaöğretimde okullar arasındaki başarı farklılığını asgari düzeye indirmek amacıyla okul
türleri azaltılacak, ortaöğretime geçiş sistemi yeniden yapılandırılacaktır.
Mesleki eğitimin payı ve kalitesi artırılacak, özel sektör ve meslek örgütlerinin mesleki
eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımının sağlanması için düzenlemeler yapılacaktır.
Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve
sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, millî
kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen ve kültürler arası öğrenmeye açık, bilgi
toplumu gereklerini haiz bireyler yetiştirmek eğitim politikasının temel amacıdır.
- 34 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
III. PERFORMANS BİLGİLERİ
A-TEMALAR
TEMA 1: OKULÖNCESİ EĞİTİM
TEMA 2: İLKÖĞRETİM
TEMA 3: ORTAÖĞRETİM
TEMA 4: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
TEMA 5: HAYAT BOYU ÖĞRENME
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
A) İNSAN KAYNAKLARI
B) FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
C) HALKLA İLİŞKİLER
D) AR-GE VE PROGRAM GELİŞTİRME
E) TEKNOLOJİK ALT YAPI
F) SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
TEMA 7: İNCELEME SORUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME
- 35 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
B-STRATEJİK AMAÇLAR
STRATEJİK AMAÇ 1 İlimizde okul öncesi eğitim çağındaki nüfusun
ilköğretime hazırlanmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını
sağlayarak insan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel, duygusal
gelişim yönünden etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan
okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri başta
olmak üzere gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak.
STRATEJİK AMAÇ 2 İlköğretim çağına girmiş her çocuğumuz ülkesine
bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, insan haklarına saygılı, ruhsal,
bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli, özgüveni gelişmiş bireyler
olarak yetiştirerek bir üst eğitim kurumuna hazırlamak.
STRATEJİK AMAÇ 3 İlimizde ortaöğretim kurumlarımızda okullaşma
oranlarını AB düzeyine çıkarmak, genel ve mesleki ortaöğretim
kurumlarımızdan hizmet alan her bireye daha kaliteli ve ulaşılabilir eğitim
öğretim hizmetleri sunmak.
STRATEJİK AMAÇ 4 Sosyal devlet anlayışı içinde özel eğitime ihtiyacı
olan bireylerin, potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmelerini ve
toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere tanıma, tanılama ve yöneltme
hizmetlerinin niteliğini geliştirmek.
STRATEJİK AMAÇ 5 İlimizde yaşam boyu öğrenim stratejisini
geliştirmek için müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarca yürütülen mesleki
ve yaygın eğitim hizmetlerini halkın beklentilerini karşılayacak şekilde
organize ederek, daha geniş kitlelere daha kaliteli bir şekilde sunmak.
STRATEJİK AMAÇ 6 İlimizde hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığı ile;
araştıran, öğrenmeyi öğretebilen, sektörle irtibatı sağlayabilen, teknolojiyi
kullanabilen, kendini sürekli yenileyen, bilgiyi transfer eden, projeler üretip,
geliştirebilen öğretmenlerin sayısını artırmak.
- 36 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
STRATEJİK AMAÇ 7 Müdürlüğümüze bağlı kurumların fiziksel
kapasitesinin artırılması ve nitelikli eğitim-öğretim ortamının hazırlanması
için dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik, sosyal, endüstriyel ve teknolojik
gelişmeler ve öngörüler doğrultusunda, kaynakların çeşitliliğini arttırarak
etkin kullanılmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 8 Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün basında ve
kamuoyunda olumlu yönleri ile gündeme gelmesini sağlayarak,
kurumlarımızın ve okullarımızın yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyurmak,
halkımızın müdürlüğümüze ve eğitime olan bakışını daha iyi seviyelere
getirmek.
STRATEJİK AMAÇ 9 Eğitim, bilim, teknoloji ve yönetimdeki gelişmeleri
takip ederek okul ve kurumlarımıza taşınmasını sağlayacak araştırma,
inceleme ve proje çalışmaları yapmak ve bu şekilde kurumlarımızın sürekli
gelişimini ve değişimini desteklemek.
STRATEJİK AMAÇ 10 İlimizde hayat boyu öğrenme programı kapsamında
AB projelerinin ve gençlik programı kapsamında sunulan proje sayısını ve
ilimizdeki proje hazırlama kapasitesini artırmak.
STRATEJİK AMAÇ 11 Çağdaş yönetim yaklaşımları ile şeffaf, objektif,
kaliteli bir yönetimi il genelinde okul ve kurumlara taşıyarak, kurumların
eşgüdüm içerisinde etkin ve verimli bir biçimde çalışmasını sağlayarak, kalite
yönetim sisteminin ve uluslararası geçerliliği olan değerlendirme modelleri ile
kurumsal performansın izlenmesini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 12 Milli Eğitim Müdürlüğünü vatandaş odaklı hizmet
anlayışıyla donatmak ve elektronik ortamda hizmet sunma kabiliyetini
geliştirmek.
STRATEJİK AMAÇ 13 İl ve okul düzeyinde sosyal, kültürel, sportif
etkinlikleri yaygınlaştırarak, öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek,
toplumun milli, manevi değerler etrafında birleşmesini ve sosyal yaşamın
zenginleşmesini sağlamak, bu şekilde bir arada yaşama kültürüne katkıda
bulunmak.
STRATEJİK AMAÇ 14 Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel
ilkelerine uygun olarak, ilköğretimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde
yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışmalarına yönelik rehberlik ve
denetleme çalışmaları yaparak, eğitim-öğretimde verimliliği ve başarıyı
artırmak.
- 37 -
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 1: OKULÖNCESİ EĞİTİM
STRATEJİK AMAÇ 1
İlimizde okul öncesi eğitim çağındaki nüfusun ilköğretime hazırlanmasını, Türkçenin doğru
ve güzel konuşulmasını sağlayarak insan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel,
duygusal gelişim yönünden etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan okul
öncesi eğitimi yaygınlaştırarak Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş
ülkeler düzeyine çıkarmak
STRATEJİK HEDEF 1.1:Okulöncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 31,2’den, plan
dönemi sonunda yüzde 70’in üstüne çıkarmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
SAM1,
SH1
% 45
%61,12
% 135
Bağımsız Anaokulu Sayısı
17
19
% 110
Okul Öncesini Barındıran Kurum Sayısı
403
255
% 64
PG1
Okul Öncesi Net Okullaşma Oranı
PG2
PG3
38
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 1: OKULÖNCESİ EĞİTİM
STRATEJİK AMAÇ 1
İlimizde okul öncesi eğitim çağındaki nüfusun ilköğretime hazırlanmasını, Türkçenin doğru ve
güzel konuşulmasını sağlayarak insan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel, duygusal
gelişim yönünden etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan okul öncesi eğitimi
yaygınlaştırarak Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkeler düzeyine
çıkarmak
STRATEJİK HEDEF 1.2: Plan dönemi sonuna kadar üstün yetenekli ve dezavantajlı
çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
SAM1,
SH1
PG1
Okul Öncesi Özel Eğitim Veren Kurum Sayısı Sınıf
Sayısı
2
1
% 50
PG2
Mali Katkıdan Yararlanan Birey Sayısı
40
100
%250
PG3
Bilinç Artırmaya Yönelik Düzenlenen Faaliyet Sayısı
10
15
%150
39
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
d
TEMA 2: İLKÖĞRETİM
STRATEJİK AMAÇ 2
İlköğretim çağına girmiş her çocuğumuz ülkesine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber
edinmiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli,
özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştirerek bir üst eğitim kurumuna hazırlamak
STRATEJİK HEDEF 2.1: İlköğretimde okullaşma oranını yüzde 96,33 ten yüzde 100’e
çıkarmak.
.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
% 99,21
% 100
70
46
% 65
27
69
% 255
Hedefi
SAM1,
SH2
PG1
İlköğretimde net okullaşma oranı
% 99,0
PG2
Sürekli devamsız öğrenci sayısı
PG3
Sürekli devamsız öğrencilere Yapılan etkinlik ve
işlem sayısı
40
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 2: İLKÖĞRETİM
STRATEJİK AMAÇ 2
İlköğretim çağına girmiş her çocuğumuz ülkesine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş,
insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli, özgüveni
gelişmiş bireyler olarak yetiştirerek bir üst eğitim kurumuna hazırlamak
STRATEJİK HEDEF 2.2: İkili öğretim ve birleştirilmiş sınıf uygulamasını yapan
ilköğretim okulu sayısını azaltmak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
SAM2
SH2
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
2012 Yılı
PG1
Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Yapan İlköğretim Okulu Sayısı
240
206
% 86
PG2
İkili Öğretim Yapan Okul Sayısı
25
32
% 128
Not: İkili eğitim yapan okul sayısındaki artışın nedeni, kesintisiz zorunlu eğitimin uygulanmaya başlamasıyla ,
öğretmenlerimizin norm fazlası duruma düşmemeleri için ikili eğitim yapılmasıdır.
41
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 2: İLKÖĞRETİM
STRATEJİK AMAÇ 2
İlköğretim çağına girmiş her çocuğumuz ülkesine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş,
insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli, özgüveni
gelişmiş bireyler olarak yetiştirerek bir üst eğitim kurumuna hazırlamak
STRATEJİK HEDEF 2.3: İlköğretimde taşımalı ilköğretim uygulamasının hizmet
kalitesini arttırmak, yatılı ilköğretim bölge okullarının tam kapasite ile kullanılmalarını
sağlayarak taşımalı öğrencilerin yatılı ilköğretim bölge okullarına yönlendirilmesini
sağlamak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM2
SH3
PG1
YİBO’ da Kalan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyi
% 95
-
--
PG2
YİBO Kapasitelerinin Kullanılma Oranı
% 85
% 62,7
% 73
PG3
Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Sıcak Yemek
Verilen Öğrenci Sayısı
5.563
5.463
% 99
PG4
Koğuş Sisteminden Oda Sistemine Geçiş Yapan YİBO
Sayısı
16
16
% 100
PERFORMANS GÖSTERGESİ
42
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 2: İLKÖĞRETİM
STRATEJİK AMAÇ 2
İlköğretim çağına girmiş her çocuğumuz ülkesine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber
edinmiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli,
özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştirerek bir üst eğitim kurumuna hazırlamak
STRATEJİK HEDEF 2.4: Üst öğretim kurumlarına geçişte yapılan merkezi sınavlarda
il başarı sıramızı her yıl bulunduğu düzeyden yukarıya çıkarmak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
PG1
Bilgi Teknoloji Sınıfı Sayısı
PG2
Ülke Genelinde SBS Başarı Ortalaması(MF/TM)
PG3
Ödül Verilen Öğrenci Sayısı
43
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
300
232
%78
38/38
Yay.
Yay.
4
10
% 250
Hedefi
SAM2,
SH4
Gerçekleşen
2012 Yılı
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 3: ORTA ÖĞRETİM
SSTRATEJİK AMAÇ 3
İlİlimizde ortaöğretim kurumlarımızda okullaşma oranlarını AB düzeyine çıkarmak, genel
ve mesleki ortaöğretim kurumlarımızdan hizmet alan her bireye daha kaliteli ve ulaşılabilir
eğitim öğretim hizmetleri sunmak.
STRATEJİK HEDEF 3.1: Ortaöğretimde % 58,30 olan okullaşma oranını 9. kalkınma
planı hedefi olan % 90 hedefine ulaştırmak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
SAM,
SH1
PG1
Orta Öğretimde Okullaşma Oranı (%)
% 77
%70,53
% 91,6
PG2
Burstan Yararlanan Öğrenci Sayısı
2400
3012
% 126
Pansiyon Hizmetlerinden Yararlanan
Öğrenci Sayısının Pansiyon Kapasitesine
Oranı
5295/
5325
4328/
4900
% 89
% 58,77
% 68,08
% 118
PG3
PG4
Kız Öğrencilerin Okullaşma Oranı(%)
44
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 3: ORTA ÖĞRETİM
SSTRATEJİK AMAÇ 3
İlİlimizde ortaöğretim kurumlarımızda okullaşma oranlarını AB düzeyine çıkarmak, genel ve
mesleki ortaöğretim kurumlarımızdan hizmet alan her bireye daha kaliteli ve ulaşılabilir
eğitim öğretim hizmetleri sunmak.
STRATEJİK HEDEF 3.2: Öğrenci Seçme Sınavı’nda plan dönemi sonunda sözel puan
ortalamasında ilk 10 il, sayısal puan ortalamasında ilk 35 il, eşit ağırlıklı puan
ortalamasında ilk 20 il içinde yer almak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM3,
SH1
PG1
ÖSS Sayısal İl Başarı Sırası
37
Yay.
Yay.
PG2
ÖSS Sözel İl Başarı Sırası
12
Yay.
Yay.
PG3
ÖSS Eşit Ağırlıklı İl Başarı Sırası
22
Yay.
Yay.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
45
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 3: ORTA ÖĞRETİM
STRATEJİK AMAÇ 3
İlimizde ortaöğretim kurumlarımızda okullaşma oranlarını AB düzeyine çıkarmak, genel
ve mesleki ortaöğretim kurumlarımızdan hizmet alan her bireye daha kaliteli ve ulaşılabilir
eğitim öğretim hizmetleri sunmak.
STRATEJİK HEDEF 3.3: Ortaöğretim içerisinde mesleki ve teknik eğitimin okullaşma
oranını plan dönemi sonuna kadar % 65’ e çıkarmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM3
SH3
Hedefi
2012 Yılı
% 57
% 51
% 89
İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Açılan Alan ve Dal Sayısı
13
7
% 54
Mesleki Teknik Eğitimi Tanıtım Faaliyet Sayısı
7
10
% 143
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PG1
Mesleki Teknik Eğitim okullaşma Oranı
PG2
PG3
46
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 4: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4
Sosyal devlet anlayışı içinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, potansiyellerini en üst
düzeyde gerçekleştirebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere tanıma,
tanılama ve yöneltme hizmetlerinin niteliğini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 4.1: İl genelinde özel eğitim ve rehberliğe ihtiyacı olan bireylere
etkili rehberlik hizmeti sunmak ve bu eğitimden yararlanan birey sayısını yıllık %10
oranında arttırmak. (Özel eğitim)
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM4,
SH1
PG1
Özel Eğitim Veren Okul-Kurum Sayısı
4
6
% 150
PG2
Bilim Sanat Merkezinde Üretilen Proje Sayısı
3
20
% 667
PERFORMANS GÖSTERGESİ
47
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 4: ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 4
Sosyal devlet anlayışı içinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, potansiyellerini en üst
düzeyde gerçekleştirebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere tanıma,
tanılama ve yöneltme hizmetlerinin niteliğini geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 4.2: Plan dönemi boyunca ailelere yönelik verilen seminerler
(iletişim, ergenlik psikolojisi, çocuk gelişimi v.b) artırılacaktır.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM4,
SH2
PG1
Ailelere Yönelik Düzenlenen Seminer Sayısı
900
1.524
% 169
PG2
Yapılan Çalışmalarla İlgili Memnuniyet
Düzeyi (veli, öğretmen ve idareci)
% 70
% 96,6
% 138
PG3
Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı
8
7
% 88
PERFORMANS GÖSTERGESİ
48
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 5:
HAYAT BOYU ÖĞRENME
STRATEJİK AMAÇ 5
İlimizde yaşam boyu öğrenim stratejisini geliştirmek için müdürlüğümüze bağlı okul ve
kurumlarca yürütülen mesleki ve yaygın eğitim hizmetlerini halkın beklentilerini
karşılayacak şekilde organize ederek, daha geniş kitlelere daha kaliteli bir şekilde
sunmak.
STRATEJİK HEDEF5.1: Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kurs sayısını 655’den
2014 yılına kadar %10 arttırarak 720’ ye, 6594 olan kursiyer sayısını da plan dönemi
sonuna kadar %50 oranında artırarak 10000 kişiye çıkarmak.(Mes.eğit, Sos ve kültürel)
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
PG1
Tanıtım Faaliyet Sayısı
PG2
Sosyal ve Kültürel Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı
PG3
Sosyal ve Kültürel Kurs Sayısı
PG4
Mesleki Kursa Katılan Kursiyer Sayısı
PG5
Açılan Mesleki Kurs Sayısı
49
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gerçekleşen
SAM5,
SH1
Hedefi
2012 Yılı
10
50
% 500
4.400
16.379
% 373
360
668
% 186
3.900
10.573
% 272
333
455
% 137
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 5: HAYAT BOYU ÖĞRENME
STRATEJİK AMAÇ 5
İlimizde yaşam boyu öğrenim stratejisini geliştirmek için müdürlüğümüze bağlı okul ve
kurumlarca yürütülen mesleki ve yaygın eğitim hizmetlerini halkın beklentilerini
karşılayacak şekilde organize ederek, daha geniş kitlelere daha kaliteli bir şekilde sunmak.
STRATEJİK HEDEF 5.2:Bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan dillerin toplum tarafından
öğrenilmesine imkan sağlamak üzere halk eğitim merkezleri tarafından açılan yabancı dil
kurslarına katılanların sayısını plan dönemi sonuna kadar iki katına çıkarmak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM5,
SH2
PG1
Yabancı Dil Kurslarına Katılanların Sayısı
1.500
1.750
%117
PG2
Sertifika Almaya Hak Kazanan Kişi Sayısı
6.500
9.071
%140
PG3
Kurs Yoluyla Öğretimi Yapılan Dil Sayısı
2
3
%150
PERFORMANS GÖSTERGESİ
50
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 5: HAYAT BOYU ÖĞRENME
STRATEJİK AMAÇ 5
İlimizde yaşam boyu öğrenim stratejisini geliştirmek için müdürlüğümüze bağlı okul ve
kurumlarca yürütülen mesleki ve yaygın eğitim hizmetlerini halkın beklentilerini
karşılayacak şekilde organize ederek, daha geniş kitlelere daha kaliteli bir şekilde sunmak.
STRATEJİK HEDEF 5.3:İlimizde, örgün eğitim imkanından yararlanamamış bireylerin
uzaktan eğitim imkanlarıyla öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
PG1
Okuma Yazma Bilenlerin Oranları
PG2
Okuma Yazma Kurs Sayısı
PG3
Okuma Yazma Kursuna Katılan Kursiyer Sayısı
51
Gerçekleşen
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
SAM5,
SH3
Gerçekleşme
Oranı
2012 Yılı
% 93,48
% 88,33
% 95
310
270
% 87
4.500
1.457
% 33
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
A) İNSAN KAYNAKLARI
STRATEJİK AMAÇ 6
İlimizde hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığı ile; araştıran, öğrenmeyi öğretebilen,
sektörle irtibatı sağlayabilen, teknolojiyi kullanabilen, kendini sürekli yenileyen, bilgiyi
transfer eden, projeler üretip, geliştirebilen öğretmenlerin sayısını artırmak
STRATEJİK HEDEF 6.1:İlimizde görev yapan öğretmenlerin branşlar temelinde, özel
alan bilgisi, eğitme ve öğretme bilgisi gibi kişisel gelişimlerine katkı yoluyla
verimliliklerinin artırılmasını sağlamak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM6,
SH1
PG1
Eğitim Materyali Geliştirme Eğitimlerinde Sertifika
Alan Öğretmen Sayısı
400
1.010
% 253
PG2
Bilgisayar Sertifikasına Sahip Öğretmen Sayısı
320
56
% 18
PG3
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Konu Sayısı
45
25
% 56
PG4
Personel Tarafından Önerilen Hizmet İçi Eğitim
Faaliyeti Konu Sayısı
30
15
% 50
PG5
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Sayısı
125
132
% 106
PERFORMANS GÖSTERGESİ
52
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
A) İNSAN KAYNAKLARI
STRATEJİK AMAÇ 6
İlimizde hizmet içi eğitim faaliyetleri aracılığı ile; araştıran, öğrenmeyi öğretebilen,
sektörle irtibatı sağlayabilen, teknolojiyi kullanabilen, kendini sürekli yenileyen, bilgiyi
transfer eden, projeler üretip, geliştirebilen öğretmenlerin sayısını artırmak
STRATEJİK HEDEF 6.2: Müdürlüğümüz çalışanlarını stratejik amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak üzere hizmet içi eğitim
faaliyetleri ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM6,
SH2
PG1
Stratejik Amaç ve Hedeflerin İçselleşmesine Yönelik
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Sayısı
3
3
% 100
PG2
Stratejik Amaç ve Hedeflerin İçselleşmesine Yönelik
Düzenlenen Bilgilendirme Toplantı Sayısı
10
10
% 100
PERFORMANS GÖSTERGESİ
53
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
B)FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 7
Müdürlüğümüze bağlı kurumların fiziksel kapasitesinin artırılması ve nitelikli eğitimöğretim ortamının hazırlanması için dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik, sosyal,
endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ve öngörüler doğrultusunda, kaynakların çeşitliliğini
arttırarak etkin kullanılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF.7.1: 2014 yılı sonuna kadar müdürlüğümüze bağlı okul ve
kurumlarımızın tümünün bilişim teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
SAM7,
SH1
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
2012 Yılı
PG1
İnternet (ADSL-Uydu) Bağlantısı Olan Okul Kurum
Sayısı
605
560
% 93
PG2
BT Sınıfında İşlenen Derslerde Bilgisayar Başına
Düşen Öğrenci Sayısı
2
2
% 100
PG3
Yeni Kurulan BT Sınıfı Sayısı
30
1
Fatih Projesi
PG4
Modernize Edilen BT Sınıfı Sayısı
35
1
Fatih Projesi
54
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
B)FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 7
Müdürlüğümüze bağlı kurumların fiziksel kapasitesinin artırılması ve nitelikli eğitimöğretim ortamının hazırlanması için dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik, sosyal,
endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ve öngörüler doğrultusunda, kaynakların çeşitliliğini
arttırarak etkin kullanılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-7.2: 2014 yılına kadar tedarik sistemi ile okul ve kurumlarımızın
ders ve laboratuar araç-gereçleri dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını,
teknolojik gelişmelere uygun olarak hızlı bir şekilde karşılamak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
SAM7,
SH2
PG1
Donatılacak Okul Öncesi Sınıf Sayısı
40
12
% 30
PG2
Donatılacak İlköğretim Sınıf Sayısı
100
90
% 90
55
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
B)FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 7 Müdürlüğümüze bağlı kurumların fiziksel kapasitesinin
artırılması ve nitelikli eğitim-öğretim ortamının hazırlanması için dünyadaki ve
ülkemizdeki ekonomik, sosyal, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ve öngörüler
doğrultusunda, kaynakların çeşitliliğini arttırarak etkin kullanılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF-7.3: Plan dönemi içinde okul/kurumların bakım ve onarım
taleplerinin karşılanması.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM7,
SH3
Hedefi
2012 Yılı
3
10
% 334
Bakım ve Onarımı Yapılacak İlköğretim Okul Sayısı
27
100
% 371
Bakım ve Onarımı Yapılacak Ortaöğretim Sayısı
15
35
% 234
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PG1
Bakım ve Onarımı
Okulu/Sınıf Sayısı
PG2
PG3
Yapılacak
Bağımsız
56
Ana
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
B)FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 7
Müdürlüğümüze bağlı kurumların fiziksel kapasitesinin artırılması ve nitelikli eğitimöğretim ortamının hazırlanması için dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik, sosyal,
endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ve öngörüler doğrultusunda, kaynakların çeşitliliğini
arttırarak etkin kullanılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF–7.4: Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler
doğrultusunda oluşacak fiziki mekan ihtiyacını plan dönemi sonuna kadar karşılamak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Yeni Yapılacak Bağımsız Ana Okulu/Açılacak Sınıf Sayısı
PG2
Gerçekleşme
Oranı
PG1
Gerçekleşen
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
SAM7
SH4
2/35
2/7
%100/20
Yeni Yapılacak İlköğretim Derslik Sayısı
50
55
%110
PG3
Yeni Yapılacak Orta Öğretim Derslik Sayısı
60
64
%107
PG4
Öğrencilerin Sosyal, Sportif Gelişimlerini Sağlamak Üzere
Yapılacak Spor Salonu Sayısı
3
2
%67
57
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
C) HALKLA İLİŞKİLER
STRATEJİK AMAÇ 8
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün basında ve kamuoyunda olumlu yönleri ile gündeme
gelmesini sağlayarak, kurumlarımızın ve okullarımızın yaptığı çalışmaları kamuoyuna
duyurmak, halkımızın müdürlüğümüze ve eğitime olan bakışını daha iyi seviyelere
getirmek
STRATEJİK HEDEF-8.1:Müdürlüğümüzü ve müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların
çalışmalarını yazılı ve görsel basın yolu ile kamuoyuna duyurmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
SAM8
SH1
PG1
Basın Yayın Kuruluşları Aracılığı İle Düzenlenen Eğitici
Program Sayısı
11
38
% 346
PG2
Yapılan TV Program Sayısı
15
38
% 254
58
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
D) AR-GE VE PROGRAM GELİŞTİRME
STRATEJİK AMAÇ 9
Eğitim, bilim, teknoloji ve yönetimdeki gelişmeleri takip ederek okul ve kurumlarımıza
taşınmasını sağlayacak araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak ve bu şekilde
kurumlarımızın sürekli gelişimini ve değişimini desteklemek
STRATEJİK HEDEF 9. 1. Uzman kişi ve kurumların desteğiyle ilimizde eğitimle ilgili
problemleri analiz etmek ve bu problemlerin çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
PG1
Seminer ve Sempozyum Sayısı
PG2
Seminer ve Sempozyuma Katılanların Sayısı
PG3
Çözülen Problem Sayısı
59
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gerçekleşen
SAM9,
SH1
Hedefi
2012 Yılı
3
5
% 167
150
1200
% 800
3
6
% 200
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
D) AR-GE VE PROGRAM GELİŞTİRME
STRATEJİK AMAÇ 9
Eğitim, bilim, teknoloji ve yönetimdeki gelişmeleri takip ederek okul ve kurumlarımıza
taşınmasını sağlayacak araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak ve bu şekilde
kurumlarımızın sürekli gelişimini ve değişimini desteklemek
STRATEJİK HEDEF 9. 2. Değişen eğitim programlarını ilgili branşlara tanıtarak TTK
ile koordinasyon sağlamak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Seminer Sayısı
PG2
Seminere Katılanların Sayısı
60
Gerçekleşme
Oranı
PG1
Gerçekleşen
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
SAM9,
SH2
3
3
%100
150
150
%100
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
D) AR-GE VE PROGRAM GELİŞTİRME
STRATEJİK AMAÇ 10
İlimizde hayat boyu öğrenme programı kapsamında AB projelerinin ve gençlik programı
kapsamında sunulan proje sayısını ve ilimizdeki proje hazırlama kapasitesini artırmak
STRATEJİK HEDEF 10.1: AB projelerinin ve gençlik programı kapsamında sunulan
proje sayısını artırmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
SAM10
SH1
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
2012 Yılı
PG1
AB Eğitim ve Gençlik Programları Kapsamında
Sunulan Proje Sayısı
22
65
% 296
PG2
Eğitim
Kurumlarına
Toplantılarının Sayısı
25
10
% 40
PG3
Kabul Edilen Proje Sayısı
8
14
% 175
PG4
Okullarda Kurulan Proje Hazırlama Ekibi Sayısı
24
237
% 988
Yönelik
Bilgilendirme
61
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
D) AR-GE VE PROGRAM GELİŞTİRME
STRATEJİK AMAÇ 10
İlimizde hayat boyu öğrenme programı kapsamında AB projelerinin ve gençlik programı
kapsamında sunulan proje sayısını ve ilimizdeki proje hazırlama kapasitesini artırmak
STRATEJİK HEDEF 10.2:İlimizde öğrenim gören en az 8 öğrencinin ulusal ve uluslar
arası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak ve desteklemek
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
SAM10,
SH2
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
2012 Yılı
PG1
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen
Bilimleri Proje Çalışmasına Katılan Okul Öğrenci
Sayısı.
150
1.127
% 752
PG2
Proje Geliştirme Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı.
400
550
% 138
PG3
Uluslararası yarışmalara katılan/derece alan öğrenci
sayısı.
2
2
% 100
PG4
Proje geliştirme konusunda eğitim verilen kişi sayısı.
300
354
% 118
62
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
D) AR-GE VE PROGRAM GELİŞTİRME
STRATEJİK AMAÇ 11 Çağdaş yönetim yaklaşımları ile şeffaf, objektif, kaliteli bir
yönetimi il genelinde okul ve kurumlara taşıyarak, kurumların eşgüdüm içerisinde etkin ve
verimli bir biçimde çalışmasını sağlayarak, kalite yönetim sisteminin ve uluslararası
geçerliliği olan değerlendirme modelleri ile kurumsal performansın izlenmesini sağlamak
STRATEJİK HEDEF 11.1: Okul ve kurumlarımızın yönetimini geleneksel yönetim
anlayışından kurtararak, çağdaş yönetim yaklaşımlarını hâkim kılmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM11,
SH1
PG1
Kalite Ödülüne Başvuran Okul-Kurum Sayısı
15
10
% 67
PG2
Öz Değerlendirme Yapan Okul/Kurum Sayısı
380
384
% 101
PG3
TKY Semineri Sayısı
14
3
% 21
PG4
TKY Semineri Alan Öğretmen Sayısı
500
286
% 57
PG5
Ödül Yönergesine Uygun Olarak Ödüle Müracaat
Eden Ekip Sayısı
40
88
% 220
PERFORMANS GÖSTERGESİ
63
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
E) TEKNOLOJİK ALT YAPI
STRATEJİK AMAÇ 12
Milli Eğitim Müdürlüğünü vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla donatmak ve elektronik
ortamda hizmet sunma kabiliyetini geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 12.1:Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda etkin, şeffaf ve
güvenilir hizmet sunmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
PG1
Kurum–Okul Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen
Hizmet İçi Faaliyet Sayısı
PG2
Kurumun Web Sayfasının Ziyaretçi Sayısı
PG1
Kurum–Okul Çalışanlarına Yönelik Düzenlenen
Hizmet İçi Faaliyet Sayısı
64
65
132
400.000
320.000
65
132
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gerçekleşen
SAM12,
SH1
Hedefi
2012 Yılı
% 203
% 80
% 203
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
F)SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
STRATEJİK AMAÇ 13
İl ve okul düzeyinde sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri yaygınlaştırarak, öğrencilerimizin
yeteneklerini geliştirmek, toplumun milli, manevi değerler etrafında birleşmesini ve sosyal
yaşamın zenginleşmesini sağlamak, bu şekilde bir arada yaşama kültürüne katkıda
bulunmak
STRATEJİK HEDEF 13.1:İlimizde sportif faaliyetlerle uğraşan 5979 lisanslı öğrenci
sayısını plan dönemi sonuna kadar her yıl % 5 oranında artırmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
PG1
Lisanslı Sporcu Öğrenci Sayısı
PG2
İl Geneli Spor Salonu Sayısı
65
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gerçekleşen
SAM13
SH1
Hedefi
2012 Yılı
7.000
6.232
% 90
24
21
% 88
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
F)SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
STRATEJİK AMAÇ 13
İl ve okul düzeyinde sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri yaygınlaştırarak, öğrencilerimizin
yeteneklerini geliştirmek, toplumun milli, manevi değerler etrafında birleşmesini ve sosyal
yaşamın zenginleşmesini sağlamak, bu şekilde bir arada yaşama kültürüne katkıda
bulunmak
STRATEJİK HEDEF 13.2:İl genelinde 15 dalda yapılan sportif çalışmaları 19’a
çıkarmak faydalan öğrenci sayısını da plan dönemi sonunda 5979’dan 7600’e çıkartmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
PG1
İl Genelinde Düzenlenen Sportif Müsabaka Sayısı
PG2
Sportif Müsabakalara Katılan Lisanslı Öğrenci Sayısı
66
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gerçekleşen
SAM13,
SH2
Hedefi
2012 Yılı
600
750
% 125
7.000
6.232
% 89
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
F)SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
STRATEJİK AMAÇ 13
İl ve okul düzeyinde sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri yaygınlaştırarak, öğrencilerimizin
yeteneklerini geliştirmek, toplumun milli, manevi değerler etrafında birleşmesini ve sosyal
yaşamın zenginleşmesini sağlamak, bu şekilde bir arada yaşama kültürüne katkıda
bulunmak
STRATEJİK HEDEF 13.3: 2008 – 2009 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle 71 olan izci
ünite ve 1164 izci öğrenci sayısını plan dönemi sonuna kadar, her yıl izci ünitesinde %5,
izci öğrenci sayısında ise %5 oranında artırmak.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
PG1
İzci Ünite Sayısı
PG2
İzci Öğrenci Sayısı
67
Gerçekleşme
Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gerçekleşen
SAM3,
SH3
Hedefi
2012 Yılı
170
26
%16
1.320
390
%30
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 6 :KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
F)SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
STRATEJİK AMAÇ 13
İl ve okul düzeyinde sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri yaygınlaştırarak, öğrencilerimizin
yeteneklerini geliştirmek, toplumun milli, manevi değerler etrafında birleşmesini ve sosyal
yaşamın zenginleşmesini sağlamak, bu şekilde bir arada yaşama kültürüne katkıda
bulunmak
STRATEJİK HEDEF 13.4: Folklorumuzun tanınması ve gelecek nesillere aktarılması
için 2008 – 2009 öğretim yılında okullarımızda 20 olan halk oyunları ekiplerimizin ve
halk müziği çalışması yapan öğrencilerimizin sayısını her yıl %5 oranında artırmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM13,
SH4
PG1
Okullarımızdaki Halkoyunları Ekibi Sayısı
32
27
% 84
PG2
Halkoyunları Ekiplerinde Bulunan Öğrenci Sayısı
278
781
% 280
PG3
(Solo ve Koro) Bulunan Öğrenci Sayısı
80
2.417
3021
PERFORMANS GÖSTERGESİ
68
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA 7 :İNCELEME SORUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME
STRATEJİK AMAÇ 14
Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, ilköğretimin
amaçlarının gerçekleştirilmesinde yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışmalarına
yönelik rehberlik ve denetleme çalışmaları yaparak, eğitim-öğretimde verimliliği ve
başarıyı artırmak
STRATEJİK HEDEF 14.1 Rehberlik, teftiş ve araştırmalarda; çevre, veli/aile, okul
ilişkilerinin eğitime olumlu yansıması, öğrenci devamsızlığının önlenmesi ve öğrenci
merkezli çalışılması; yeni program ve işbirliği ortamlarına uyum sağlanması; başarı
değerlendirmesinde mevcut durumun, imkân ve şartların dikkate alınması; gerektiğinde
ödüllendirmenin ihmal edilmemesi; müfettiş, idareci, öğretmen ilişkilerinin daha kolay ve
verimli hale getirilmesi.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM14,
SH1
Hedefi
2012 Yılı
5
5
% 100
Yöneticilere Yapılacak Rehberlik Yüzdesi.
% 75
% 70
% 94
Öğretmenlere Yapılacak Rehberlik Yüzdesi.
% 75
% 55
% 74
11
30
% 273
PERFORMANS GÖSTERGESİ
PG1
Okullarda uygulanacak Anket Sayısı.
PG2
PG3
PG4
Düzenlenecek
Toplamı
Seminer
ve
Toplantılar
69
Sayısının
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TEMA7: İNCELEME SORUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME
STRATEJİK AMAÇ 14
Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, ilköğretimin
amaçlarının gerçekleştirilmesinde yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışmalarına
yönelik rehberlik ve denetleme çalışmaları yaparak, eğitim-öğretimde verimliliği ve
başarıyı artırmak
STRATEJİK HEDEF 14.2:İnceleme ve Soruşturmalarda; eksiksiz, isabetli, en kısa
sürede, teknik ve profesyonelce çalışmak; kamu yararına ve gizlilik, objektiflik ve hukuki
kurallara uygun, isabetli sonuçlar çıkarmak ve raporu zamanında makama sunmak
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2012 Yılı
Hedefi
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı
SAM14,
SH2
PG1
İletişim Memnuniyet Düzeyi.
% 65
%99
% 153
PG2
Rehberlik Memnuniyet Düzeyi.
% 65
%100
% 154
PG3
Denetim Memnuniyet Düzeyi.
% 65
%100
% 154
PERFORMANS GÖSTERGESİ
70
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
IV. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER
1-2012 YILI İLKÖĞRETİM OKULLARI YAPIM GELİR VE ÖDENEKLERİ
ÖDENEK
GELİRLER
MİKTARI
GEÇEN YIL BÜTÇEDEN DEVREDİLEN ÖDENEK
18.256.761,00
BU BÜTÇE YILINDA İL ÖZEL İDARESİNDEN KONULAN ÖDENEK
9.220.512,00
222 SAYILI KANUNUN 76 FIKRALARINA GÖRE
BAKANLIKÇA TAHSİSİ
ÖNGÖRÜLEN TOPLU
ÖDENEKLER
800.000,00
1352444 - İLKÖĞRETİM OKULLARI + EK
DERSLİK
259566 - BÜYÜK ONARIM (İLKÖĞRETİM)
930000 - ANAOKULU İNŞAATLARI
3.750.000,00
465.520,00
3.000.000,00
30000 - BÜYÜK ONARIM (OKUL ÖNCESİ
EĞİTİMİ)
58.587,00
35.551.380,00
TOPLAM
2-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
(FAALİYET VE PROJELER İÇİN ÖZEL İDARE VE GENEL BÜTÇEDEN SAĞLANAN KAYNAKLAR)
KAYNAK İHTİYACI
İLGİLİ HARCAMA
BİRİMLERİ
2012 YILI HEDEFİ
2012 YILI GERÇEKLEŞEN
İMAR VE YAPI İŞLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
5.263.870
9.220.512,00
GENEL BÜTÇEDEN
AKTARILAN
23.318.160
26.330.868.00
28.582,030
35.551.380,00
GENEL TOPLAM
71
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
B-HİZMET ŞUBELERİNİN FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1-ÖZLÜK HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Yıl içinde derece, 527 SKHK., üst öğrenim, intibak(hizmet birleştirme), hazırlık vs. olmak
üzere yaklaşık 7.500 terfi onayı alınmıştır.
2. İlimizde görevli çalışan ve ilimizden emekliye ayrılan personele ait pasaport işlemleri
yürütülmüş ve 393 adet hususi pasaport ,yaklaşık 200 adet hizmet damgalı pasaport
düzenlenmiştir.
3. İlimizde görevli personele 898 adet personel kimlik kartı düzenlenmiştir.
4. İlimizde görevli personelden aylıksız izne ayrılanlar için 14 adet askerlik izin, 101 adet doğum
vs. izin, yaklaşık 376 adet izin-vekalet, 13 adet öğrenim izni , yaklaşık 50 adet görevli-izinli
onayları alınmıştır.
5. Yaklaşık 4.000 adet teftiş raporu arşivde dosyalara kaldırılmıştır.
6. İlçelerden gelen 230 adet başarı belgesi MEBBİS’ e işlenerek dosyalarına işlenmiştir.
7. Merkezde görevli personele 109 adet başarı belgesi verilmiş olup, başarı belgeleri MEBBİS’e
işlenerek dosyalarına işlenmiştir.
8. İlimizde görevli öğretmenlerden 2012 yılında yurt dışı öğretmeni olarak görevlendirilen 5
kişinin her türlü işlemleri yazışmaları yapılmıştır.
9. İlimizde görevli 67 personel emekliye ayrılmış, 7 personelde görevde iken vefat etmiştir.
10. İlimizde görevli 5 personel istifa etmiş, 14 personel kurumlar arası yer değiştirmiştir.
11. İlimizde görevli personelden adaylık süresini tamamlayan 407 personelin stajyerlikleri
kaldırılmış ve MEBBİS’ e işlenmiştir.
12. İlimize ilk atama olarak atanan 589 öğretmenin özlük dosyaları açılmış, arşive kaldırılmıştır.
13. İl dışından isteğe bağlı - özür grubu atamalarından ilimize atanan 202 personelin dosyaları
teslim alınmış ve dosyaları açılarak arşive kaldırılmıştır.
14. İlimizden isteğe bağlı-özür grubu atamalarından, il dışına atanan 240 personelin özlük
dosyaları atandıkları illere gönderilmiştir.
15. İlimize 341 dönem yedek subay öğretmen olarak atanan 42 öğretmenin göreve başlama diğer
işlemleri yapılmıştır.
72
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
16. İlimizde görevli öğretmenlerden uzman öğretmenlik için müracaat eden yaklaşık 100
öğretmenin, gerekli yazışmaları Bakanlığımızla yapılmıştır.
2-ATAMA HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Eş, sağlık ve olağanüstü hallere bağlı yer değiştirme başvuruları alındı, kontenjanları tespit
edildi ve atamaları yapıldı. Tebligatları yapılarak, ayrılma ve başlamaları sağlandı.
2. Doğum, istifa ve vefat gibi nedenlerle oluşan öğretmen ihtiyacı için okullara dışarıdan ücretli
öğretmen görevlendirilmesi yapıldı.
3. Yönetici atama duyurusu yapılarak, münhal bulunan (63) okul müdürlüğünden 19’una;
münhal bulunan (9) müdür başyardımcısı kadrosuna (7) münhal bulunan (97) müdür yardımcısı
kadrosuna ise 48 müdür yardımcısının ataması yapılmıştır.
4. İller arası yer değiştirmek üzere müracaat eden öğretmenlerin boş olan eğitim kurumlarına
atamaları yapıldı.
5. İsteğe bağlı yönetici ataması yapılarak münhal bulunan idareci kadrolarına 23 müdür, 1 müdür
başyardımcısı ve 33 müdür yardımcısı ataması yapıldı.
6. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen korunmaya muhtaç çocuklardan
kurumumuza 9 yardımcı hizmetli alımı için 14 başvuru alındı, başvuran öğrencilere yönelik
sınav yapılmış olup, 9 kişi atandı.
7. İl içerisinde yer değiştirmek üzere müracaat edip sıraya giren öğretmenlerin tercih ve
puanlarına göre atamaları yapıldı.
8. İlimizde branş öğretmenliğinde 105 , sınıf öğretmenliğinde 48 ,okul öncesi öğretmenliğinde
15 ,özel eğitim öğretmenliğinde 3 olmak üzere toplam da 171 ders karşılığı ücretli öğretmen
görevlendirilmesi yapılmıştır.
9. Öğretmen ihtiyacı olan kurumlara dışarıdan ücretli ve vekil öğretmen görevlendirmesi yapıldı.
10.2012 yılında rotasyonla yönetici ataması yapılmamıştır.
11. İl merkezinde personel ihtiyacı bulunan ilköğretim okullarına 48 personel görevlendirildi.
12. İlimizdeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Toplum Yararına Çalışma Projesi
kapsamında merkezde 370 ,ilçelerde de 381 olmak üzere toplamda 751 personel alınarak,
okullarımızın temizlik personeli ihtiyacı karşılanmıştır.
73
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
3-İNCELEME, SORUŞTURMA, DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Çalışmalara Eylül ayı içerisinde başlanmış, öncelikle rehberlik, daha sonra ise denetim ve
inceleme-soruşturma çalışmaları yapılarak planlamaya alınan kurumlara büyük oranda
ulaşılmıştır.
2. Rehberlik amacıyla yapılan kurum ziyaretlerinde, bir önceki yılın kurum teftiş raporları ve
denetim tebliğlerinde belirtilen eksikliklerin giderilip-giderilmediği kontrol edilmiş, gerekli
rehberlik yapılmış, denetim çalışmasında da bu hususlara dikkat edilmiştir.
3. Rehberlik ve denetim çalışmalarında öncelikle bir önceki yıldan yetersizliği görülenler,
vekil/ücretli veya aday öğretmenlere öncelik verilerek rehberlik yapılmış, planlama dahilinde
gidilen kurumlardaki personele(Yönetici, öğretmen ve diğer personele) de rehberlik ve denetim
yapılmıştır.
4. Rehberlik ve denetim çalışmalarında öncelikle Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaşmakta sıkıntı
çeken köy okullarına daha sonra da planlama dahilinde diğer okul ve kurumlara ulaşılarak
gerekli rehberlik yapılmıştır.
5. OGYE, TKY çalışmaları, ve MEM’in belirlediği projelerin (Türkiye Okuyor Kampanyası,
Hayat boyu öğrenme…vb) amaca ulaşması için yöneticiler ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi
esas alınarak bunlara işlerlik kazandırılmasına çalışılmıştır.
6. Aday Öğretmen ve Memurlara Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Kursu, motorlu taşıt
sürücüleri kursunda direksiyon eğitimi dersi öğreticiliği yapacaklara direksiyon eğitimi usta
öğreticiliği kursu verilmiştir.
7. İKS ile ilgili olarak denetmenlerimizin almış olduğu hizmet içi eğitim faaliyetlerinden sonra il
ve ilçelerde planlama yapılarak bütün kurumlara İKS seminerleri verilmiştir.
8. Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kaynaklı inceleme
soruşturmalarla (okul aile birlikleri…vb)
ilgili olarak yapılan çalışmalar yoğun olmasına
rağmen, (belirlenen zaman için rehberlik ve denetim faaliyetleri durdurulmak suretiyle)
zamanında tamamlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. MEM tarafından Eğitim Denetmenleri
Başkanlığına yönlendirilen; doğrudan Bakanlığımızın yapılmasını istediği
a-Okul-aile birliklerinin hesaplarının incelenmesi,
b-SBS ve LYS sınavları öncesi okullardan rapor alarak okula gitmeyen öğrenciler ile;
dershanelere yönlendirilen öğrencilerin incelenmesi,
74
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
9. İl genelinde yapılması istenilen zamanlı sağlık ocaklarının ve eklentilerinin tahsisi ile ilgili
çalışmaları ile İl genelinde askerlik şubelerinin MEM’e devri ile ilgili inceleme çalışmaları,
zamanında tamamlanarak ilgili birimlere teslim edilmiştir.
10. Kurumumuzca içeriği belirlenip planlaması yapılan ve İl - İlçe MEM ile geliştirilen Sivas'ta
Eğitimin Kalitesini Artırma Projesi (SEKAP) çalışmasında kurullarda da görev alınarak, tüm
okullarda gerekli rehberlik ve denetim çalışması yapılmıştır.
11. Öğretmenlerin ödüllendirilmesi konusunda da özveri ile çalışan denetmenlerimiz
görevlendirildikleri bölgelerde çalışmaları ile fark yaratan eğitim mensuplarını unutmayıp
ödüllendirilmesi
konusunda
milli
eğitim
müdürlüğüne
bilgilendirme
yaparak
eğitim
mensuplarının ödüllendirilmesini teklif etmişlerdir.
12. Altınyayla ilçesinden gelen istek ile 2 günlük İnceleme-soruşturma semineri verilerek eğitim
mensuplarına disiplin konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmışlardır.
13. Kendini geliştirmek isteyen eğitim denetmenlerinden 13’ü hizmet içi kurslarına katılmıştır.
14. İlimizde 2012 yılında disiplin boyutlu yapılan inceleme, soruşturma ve ön inceleme sayıları
toplam 462 olmakla beraber, 336 inceleme, 8 ön inceleme ve 118 soruşturma yapılmıştır. Bu
soruşturmalara Bakanlık denetçilerinden gelen zamanlı soruşturmalar eklenmemiştir.
15.2011-2012 yılında İlimizde açık bulunan resmi kurumlarından 329 kuruma rehberlik
yapılmış, rehberlik yapılan personel sayısı ise 2.442 olmuştur. Özel öğretim kurumları bu sayıya
dahil edilmemiştir. Ayrıca bütün özel öğretim kurumları denetlenmiştir.
16. İlimizde açık bulunan resmi kurumlarından 318 kurumun denetlenmiş, denetmen başına
düşen öğretmen 2442/27=90,4 olmuştur. Özel öğretimde eklendiğinde denetmen başına düşen
öğretmen sayısı 105 olmaktadır fakat yönetmelik gereği Sivas’ta denetmen başına 80 öğretmen
olması gerekmektedir.
4-KÜLTÜR HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Denklik 58, Gezi 65, Yarışma 135, Tiyatro 95 olmak üzere 4 alanda faaliyet düzenlenmiştir
.
75
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
5- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞUBESİ
1. İl genelindeki okullarda disiplin olayı uyarma, kınama, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma
ve okuldan sürekli uzaklaştırma olmak üzere toplam 247 öğrenciye disiplin cezası verilmiştir.
2. Öğrencilerin ara sınıflarda yetiştirme, son sınıfları sınavlara hazırlanmalarına ilişkin il
merkezinde liselerde 2, ilköğretim okullarında ise 17 okulda yetiştirme ve sınavlara hazırlama
kursları açılmıştır.
3. 2012 yılında 39 ilkokulu kapatılmıştır.
4. İl genelinde 4 okulun adı değiştirilmiştir.
5. İlimiz geneli YİBO’lara yatılı olarak yerleştirilen toplam öğrenci sayısı 2.717, toplam
gündüzlü öğrenci sayısı 2.910, genel toplam ise 5.627’ dir. Bu okullardaki kapasite sayısı ise
4.348’ dür.
6. Diplomasını kaybedenlere 2012 yılı içerisinde 54 adet diploma kayıt örneği verilmiştir.
7. Anadolu liselerinde 2012 yılında toplam 2.574 kontenjan belirlenmiştir.
8. 2012 yılında zümrelerle ilgili bölgeler bazında toplantılar yapılmıştır.
9. DyNed İngilizce Dil Eğitimi kapsamında müdürlüğümüzce daha önce görevlendirilen DyNed
İl Koordinatörü görevinden ayrılmış olup, yazışmalar şubemizce yürütülmektedir. DyNed
öğrenci girişleri il ve ilçe bazında devam etmektedir.
10. İl merkezinde okullarda ‘’Şiddetin Engellenmesi’’ ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
11. Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) uygulamalarının etkin bir biçimde yürütülmesi için
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
12. İlköğretim öğrencilerinin devamını sağlamak amacıyla ilgili İl Risk Takip Kurulu kurulmuş
ve ilk toplantısını Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapmıştır.
13. İl merkezinde bulunan okullarımızda yabancı uyruklu öğrenci olarak 92 öğrenci öğrenim
görmektedir.
14. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünce okullarımızda öğretmenlik uygulaması kapsamında
staj çalışmaları her iki dönemde de devam etmektedir.
15. YSÖP kapsamında İl ve İlçe merkezlinde çalışmalar devam etmekte olup, öğrenciler
belirlendikten sonra kurs merkezi okullar seçilerek YSÖP kapsamındaki öğrencilere kurslar
düzenlenecektir.
16. 2012-2013 Yılı Sene Başı Merkez İlçe Okul Müdürleri Toplantısı 05/09/2012 tarihinde Halk
Eğitim Merkezi Salonunda Vali Yardımcısı Veysel ÇİFTÇİ Başkanlığında yapılmıştır.
76
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
17. İl merkezinde Eğitim Bölgesi Komisyon Toplantısı Şube Müdürü Şinasi PERÇİN
Başkanlığında toplanmıştır.
18. Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi’nden gelen öğrenciler
çeşitli okullarımızda 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik kurslar düzenlenmiştir.
19. Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR Başkanlığında Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları ve
Okul Zümre Başkanları toplantıları yapılmıştır.
20. Sayın Valimiz Zübeyir KEMELEK’in Başkanlığında, Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla İl
Danışma Kurulu toplantısı yapılmıştır.
21. Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR’ın Başkanlığında Milli Eğitim Komisyonu toplantısı
yapılmıştır.
22. Beş Eğitim Bölgesinde Bölge Danışma Kurulları ve Müdürler Kurulları toplantıları
yapılmıştır.
23.4+4+4 ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair
Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin 09.05.2012 tarih ve 401 (2012/20) sayılı Genelge ile
bu hususta Bakanlık talimatlarında yer alan hususlara ilişkin;
1-İl Düzeyinde Yapılan Çalışmalar:
a) 6287 numaralı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem
Müdürlüğünün (2012/20 numaralı) Genelgesi, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğünün 8960 sayılı okul planlamaları konulu yazıları, il milli eğitim müdürü
başkanlığında yapılan toplantı ile il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, ilçe milli eğitim
müdürleri ve ilköğretim kurumu müdürleri ile paylaşıldı.
b) İlimiz genelindeki toplam 499 ilköğretim kurumunun, hangilerinin ilkokul, hangilerinin
ortaokul, hangilerinin ilkokul ve ortaokul olarak birlikte devam edeceği, hangilerinin imam-hatip
ortaokulu olarak açılacağı konusunda, fiziki şartlarda dikkate alınarak doğru bir planlama
yapılması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde 12 Yıllık Zorunlu Eğitimi Yürütme
Komisyonları oluşturulması kararı alındı.
c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerin de kurulan 12 Yıllık Zorunlu Eğitimi Yürütme
Komisyonlarında, ilimiz eğitim denetmen ve eğitim denetmen yardımcıları görevlendirildi.
d) İl 12 Yıllık Zorunlu Eğitimi Yürütme Komisyonları çalışmalarını sürdürürken, eğitim
bölgelerinden, okul aile birliklerinden, sivil toplum kuruluşlarından, ilkokul, ortaokul, imamhatip ortaokulu belirlemelerinde bize planlamamızda yardımcı olmaya yönelik çeşitli kıstaslar ve
önerilerde bulunuldu.
77
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
e) Resmi tüm ilköğretim kurumlarımızın 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
kapsamında dönüşümleri İl 12 Yıllık Zorunlu Eğitimi Yürütme Komisyonunca görüşüldü.
İl genelinde İlköğretim kurumlarının dönüşümünde okulların fiziki ortamları, bulunduğu
bölgede başka okul bulunmaması, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak yapılan
çalışma sonunda 6 ayrı kategori oluşturulmasına karar verildi.
Okul Dönüşüm Kategorileri;
1- Müstakil ilkokul (tüm öğrencileri 1-4 olacak ve 5. sınıfları taşıma ve yatılı bölge ortaokuluna
aktarılacak birleştirilmiş okulların tamamı)
Birleştirilmiş okul sayısı: 206 ( 39 BSİÖO kapatılmıştır.)
2- İlkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ilkokul olacak), (1’inci sınıfına öğrenci alınacak, 14’ü ve 6-8. sınıfları bulunan ve 5. sınıfları ortaokula gidecek okullar), 3 yıl sonra ilkokul olacak
okul sayısı: 62
3- İlkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ortaokul olacak),(5. sınıfa öğrenci alınacak, 2-4’ü ve
5-8. sınıfları bulunan ve 1. sınıfları ilkokula gidecek okullar), 3 Yıl sonra ortaokul olacak okul
sayısı: 50
4- Ortaokul sabahçı, ilkokul öğlenci olarak ayrılacak (Yakın çevresine ek bir okul yapılma
durumu olmayan okullar olup, bu okulların hem birinci sınıfına, hem de beşinci sınıfına öğrenci
alınacak okullar), İlkokul ve ortaokul bir arada olan okul sayısı: 129 (27’si ikili öğretim diğerleri
normal öğretim yapmaktadır.)
5- İlkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu bir arada (üç yıl sonra imam-hatip ortaokulu
olacak),
Okul sayısı: 2
6- İmam-hatip ortaokulu (Tüm öğrencileri imam-hatip ortaokulu olacak sadece beşinci sınıf
öğrencilerinin olacağı okul) Müstakil imam-hatip ortaokulu sayısı: 5 (bu okullarımızdan 1’i yeni
bina, 1’i yeni yapılan fen lisesinden boşaltılan bina, 3’ü ilçelerimizde kullanılmayan ek binaların
onarılması sonucunda oluşmuştur)
İmam hatip lisesi bünyesinde açılan imam- hatip ortaokulu
sayısı: 7
f) 12 Yıllık Zorunlu Eğitimin ilk 4 yılı (1.2.3.4 sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yılı (5.6.7.8
sınıflar) ortaokul olarak isimlendirildiğinden, taşımalı ilköğretimin 12 Yıllık Zorunlu Eğitime
uygun olarak düzenlenmesi için il ve ilçelerde oluşturulan Taşımalı İlköğretim Komisyonları
toplanarak 5. sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde yeniden uygun merkezler belirlemiştir.
g) 12 Yıllık Zorunlu Eğitimin birinci 4 yılı (1.2.3.4 sınıflar) ilkokul, olarak
isimlendirildiğinden, yerleşim yerlerinde 1-4’üncü sınıfları açık bulunan ilkokullarımızdan
dönüşüm sonrası 5.sınıfı, taşımalı veya yatılı bölge ortaokuluna alınacağından il genelinde e-okul
78
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
üzerinden öğrenci sayısı 10’un altına düşen 60 okul belirlenerek Okul Açılması ve
Kapatılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde eğitim denetmenlerine inceletilmiştir. Bunlardan 39
ilkokulun kapatılmasına karar verilmiştir.
ğ) 12 Yıllık Zorunlu Eğitimin, ikinci 4 yılı (5.6.7.8 sınıflar) ortaokul olarak
isimlendirildiğinden, dönüşüm sonrası il genelinde e-okul üzerinden öğrenci sayısı 60’ın altına
düşen 7 ortaokul belirlenerek Okul Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde
eğitim denetmenlerine inceletilmiştir. Bunlardan 6’sı kapatılmıştır.
h) İl 12 Yıllık Zorunlu Eğitimi Yürütme Komisyonu 2012-2013 yılından itibaren merkez
ilçe de bulunan resmi 77 ilköğretim okulundan, 31’i üç yıl sonra ilkokul, 20’si üç yıl sonra
ortaokul, 2’si üç yıl sonra imam-hatip ortaokulu, 24’ü ilkokul-ortaokul olarak, eğitim-öğretim
faaliyetine devam etmesine karar kılınmıştır.
i) İl 12 Yıllık Zorunlu Eğitimi Yürütme Komisyonu 2012-2013 yılından itibaren merkez
ilçeye bağlı belde ve köylerde bulunan resmi 72 ilköğretim okuldan, 48’inin ilkokul, 24’ünün
ilkokul-ortaokul olarak eğitim-öğretime devam etmesine karar almıştır.
ı) İl 12 Yıllık Zorunlu Eğitimi Yürütme Komisyonu iki yeni bağımsız imam-hatip ortaokulu
açılmasına karar vermiştir.(Şems-i Sivasi İmam-Hatip Ortaokulu, Huzur İmam-Hatip Ortaokulu)
k) 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4’üncü sınıfı okuyan ve bir üst sınıfa
geçen öğrencilerin 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenim görecekleri ortaokulların 5’inci
sınıflarına kayıtları için eğitim bölgeleri bazında yapılan çalışma sonucu ortaokul kayıt bölgeleri
belirlenerek e-okul sistemine kayıt yapılmıştır.
l) 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8’inci sınıfta okuyan ve öğrencilerden Seviye
Belirleme Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine
yerleşemeyen öğrenciler için sınavsız öğrenci alan genel lise ve mesleki teknik eğitim okul
müdürlerinden oluşan komisyon kontenjanlarını belirleyerek ilan etmiştir.
m) İlimizde bulunan 16 Yatılı Bölge Ortaokuluna, taşıma kapsamına alınamayan tüm
öğrencilerimizin e-okul üzerinden kayıtları yapılmıştır.
2-İlçeler Düzeyinde Yapılan Çalışmalar:
a) İlde yapılan bilgilendirme toplantısından sonra, İlçe 12 Yıllık Zorunlu Eğitimi Yürütme
Komisyonları kurularak 4+4+4 sistemine göre 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren
okulların hangilerinin ilkokul, hangilerinin ortaokul, hangilerinin ilkokul ortaokul, hangilerinin
imam-hatip ortaokulu olması gerektiği konusunda aldıkları kararları onaylanmak üzere il
yürütme kuruluna göndermişlerdir.
79
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
b) Okul Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 12 Yıllık Zorunlu Eğitime
geçilmesinden dolayı öğrenci sayısındaki değişimler dikkate alınarak açılması ve kapatılması
gereken okullar için, inceleme başlatmak için il milli eğitim müdürlüğüne başvuruda
bulunulmuştur.
c) İlkokul ve ortaokul birlikte öğrenim görecek okulların, fiziki yapısını düzenleme
çalışmalarına başlanıldı.
3-Okullar Düzeyinde Yapılan Çalışmalar(Okul sayısı fazla olan yerlerde örnekleme
yapılarak):
a) Yakın çevresinde ek bir okul yapılma durumu olmayan hem birinci sınıfı, hem de 5’inci
sınıfı bulunan okullarımızdan normal öğretim yapılanlarda, iki öğrenci girişi bulunanlar mevcut
okul katlarının ilkokul ve ortaokul olarak bölünmesini sağladı.
b) Okullaşma oranının artışına paralel olarak derslik ihtiyacının karşılanmasına yönelik
mimari projesinde belirlenen amaçlar dışında kullanılan derslikler ve derslik olmaya müsait
müdür, müdür yardımcısı gibi alanlarda yapılan çalışma sonunda il genelinde 49 ilköğretim ve
ortaöğretim kurumundan 101 derslik kazanılmıştır
6-HİZMET İÇİ EĞİTİM HİZMETLERİ ŞUBESİ
1.2012 Yılı Mahalli Hizmet içi Eğitim Planını yapmak için merkez ve ilçelerden açılması
istenilen faaliyetlerinin isimleri istenmiştir.
2.60 Kurs planlanmış olup, 33 kurs iptal edilmiştir.(yeterli başvuru olmaması ve eğitim
görevlilerinin mazeretlerinden dolayı)
3.72 Seminer planlanmış olup 21 seminer iptal edilmiştir.(yeterli başvuru olmaması ve eğitim
görevlilerinin mazeretlerinden dolayı)
4.27 Kurs açılmış olup; toplam 1.879 kişi kursa katılarak belge almıştır.
5.51 Seminer açılmış olup; toplam 3.527 kişi seminere katılarak belge almıştır.
6.54 Kurs ve seminere iptal onayı alınmıştır.
7.2012 yılında açılan faaliyetlerin
27 tanesi bilişim uygulamaları 105 tanesi ise
öğretmenlerimizin bilgi ve beceri, öğretim teknikleri ve alanları ile ilgilidir.
8.2012 yılı mahalli hizmet içi eğitim planı hazırlanarak onaya sunulmuş olup MEBBİS
Modülüne girilmiştir.
9.2012 yılı merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerine MEBBİS Modülü üzerinden onaylama
yapılarak toplam 235 kişi gönderilmiştir.
80
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
7-BİLGİSAYAR VE SINAV HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. 2012 yılı içerisinde 6 dönem halinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı yapılmış olup,
bu sınavlara 1.2.3.4, 5 ve 6’ıncı sınav hakları olan, 14.832 kursiyer sınava katılmıştır.
2. (3 Dönem halinde)Açık İlköğretim Okulu sınavı yapılmış olup, bu sınavlara 3.368 kişi
katılmıştır.
3. (3 Dönem halinde) açık öğretim lisesi sınavları yapılmış olup, bu sınavlara ortalama 21.412
kişi katılmıştır.
4. Seviye Belirleme Sınavı (8. sınıf ) yapılmış olup, bu sınavlara 9.614 kişi katılmıştır.
5.5-6-9-10 ve 11’nci sınıflar Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı yapılmış olup, bu sınava 7.640
kişi katılmıştır.
6.
Bilgisayar teknolojisi
sınıfları için
94 Bilişim
Teknolojileri Rehber Öğretmeni
görevlendirmesi yapılmıştır.
8-ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek bu hizmetlerin eş
güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere Müdürlüğümüz bünyesinde “Özel Eğitim
Hizmetleri Kurulu” oluşturulmuştur.
2. Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini yürütmek üzere Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğünce teklif edilen kişilerden Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
bünyesinde “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur.
3. İlimiz genelinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimden yararlanmalarını sağlamak
amacıyla; İlimiz Merkez 100 Yıl İlkokulu bünyesinde orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe
sahip bireylerin eğitim göreceği özel eğitim sınıfı açılmıştır.
4. Merkez Yunus Emre Ortaokulu bünyesinde orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip
bireylerin eğitim göreceği özel eğitim sınıfı açılmıştır.
5. Merkez Necdet Şükriye Selen İlkokulu bünyesinde orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe
sahip bireylerin eğitim göreceği özel eğitim sınıfı açılmıştır.
6. Divriği İlçesi Danacı Sadık Özgür İlkokulu bünyesinde orta ve ağır düzeyde zihinsel
yetersizliğe sahip bireylerin eğitim göreceği özel eğitim sınıfı açılmıştır
81
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
7. Divriği İlçesi Danacı Sadık Özgür İlkokulu bünyesinde otistik engelli
bireylerin eğitim
göreceği özel eğitim sınıfı açılmıştır
8. Yıldızeli İlçesi Cumhuriyet İlkokulu bünyesinde orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe
sahip bireylerin eğitim göreceği özel eğitim sınıfı açılmıştır
9. Zara İlçesi
Zara Reşit Akif Paşa İlkokulu bünyesinde orta ve ağır düzeyde zihinsel
yetersizliğe sahip bireylerin eğitim göreceği özel eğitim sınıfı açılmıştır
10. Merkez Seyrantepe İMKB. Ortaokulu bünyesinde tam zamanlı kaynaştırma eğitimi alan
görme engelli öğrencilere yönelik destek eğitim odası açılmıştır.
11. Şarkışla İlçesi Atatürk Ortaokulu bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfı hafif düzeyde
zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin eğitim göreceği özel eğitim sınıfına dönüştürülmüştür.
12. Şarkışla İlçesi Anafartalar Ortaokulu bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfı orta ve ağır
düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin eğitim göreceği özel eğitim
sınıfına
dönüştürülmüştür.
13. Merkez Buruciye İşitme Engeliler İlköğretim Okulu ile ilköğretim okullarında kaynaştırma
yoluyla öğrenimine devam edip, mezun olan İşitme Engelli Öğrenciler İl Özel Eğitim Hizmetleri
Kurulu kararıyla yatılı olarak özel eğitim meslek liselerine yerleştirme kararı alınanlar
bakanlığımız aracılığıyla atılı olarak özel eğitim meslek liselerine yerleştirilmesi sağlanmıştır.
14. Özel eğitime muhtaç bireylerin eğitimleri için gerekli tedbirler alınmakta olup,
Müdürlüğümüz Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu kararıyla bireylerin öğrenim göreceği okullara
yerleştirilmesi sağlanmıştır.
15. Özel eğitime muhtaç bireylerin velilerince İlimiz Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’nca yapılan tanı ve tanılamaya ilişkin itiraz ve talepleri
Müdürlüğümüz Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu kararıyla sonuçlandırılarak ilgililere konu
hakkında şubemizce bilgi verilmektedir.
16.2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren İlimiz Merkezde Şifaiye Özel Eğitim İş
Uygulama Merkezi öğretime açılmıştır.
17. İlimiz Merkez özel eğitim okulları ile bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan okullarda
öğrenim gören 398 özel eğitim öğrencilerinin okullara erişiminin sağlanması amacıyla,
Şubemizce yapılan planlama sonucu servis araçlarıyla evden okula okuldan eve taşımaları
yapılmaktadır.
18. İlimizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar
arası işbirliğinin sağlanması amacıyla; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma
Komisyonu oluşturulmuştur.
82
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
19. İlimizde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin İl Düzeyinde planlanması ve
kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri İl Danışma Komisyonu 2012-2013 öğretim yılı 1’nci dönem toplantısını 19/10/2012
Cuma günü Saat 09:30’da İlimiz Öğretmenevi toplantı salonunda yapmış olup, söz konusu
toplantıda alınan kararlar Bakanlığımıza iletilmiştir.
20. Çocuk Mahkemelerince danışmanlık tedbiri uygulaması kararı verilen bireylere Rehber
Öğretmen/Psikolojik Danışman görevlendirilerek, bu bireylere danışmanlık hizmeti yapılmakta
olup ilgili Rehber Öğretmen/ Psikolojik Danışmanca hazırlanan sonuç raporları periyodik olarak
Çocuk Mahkemelerine gönderilmektedir.
21. LYS-YGS Öğrenci Danışma Merkezleri (ilimiz merkez ve ilçelerde Liselerde görev yapan
Rehber öğretmenler tercih dönemlerinde okullarında görevlendirilerek tercih danışmanlığı
yapmaları sağlanmıştır. Görev alan 23 rehber öğretmenimiz tarafından 1.948 öğrenci ve 805
veliye rehberlik hizmeti sunulmuştur.
22. İlimizdeki rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmetler konusunda kamuoyunun
bilinçlendirilmesi amacıyla; ilimizdeki yerel gazetelerden Yeni ülke gazetesinde her hafta
Perşembe günleri “Rehberlik Köşesi” adlı köşe yazısı yayınlanmıştır.
23. İlimizdeki rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmetler konusunda kamuoyunun
bilinçlendirilmesi amacıyla; ilimizdeki yerel TV’lerden SRT TV’de her hafta Perşembe günleri
“Rehberlik Saati” adı altında TV Programı yapılmıştır.
24. İlimizdeki Rehber Öğretmenlerin, C.Ü. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Öğretmenliği Bölümünde okuyan lisans öğrencilerinin ve Eğitim Bilimleri
Bölümü’ndeki yüksek lisans öğrencilerinin birlikte katıldığı “Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Paylaşımları 1 ve 2 ” konulu etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
25.26/12/2012-15/01/2013 tarihleri arası İlimiz İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen
merkezinde bulunan liselerde eğitim gören 9.sınıf öğrencilerinin tamamına
İl
yönelik olarak
terörle topyekûn mücadele kapsamında gençliğin bilinçlendirilmesi konulu düzenlenen “Güvenli
Gençlik, Güvenli Gelecek” isimli konferanslar düzenlenmiştir.
26. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
2012-2013 eğitim-
öğretim yılında 16 İlçemizde bulunan lise ve dengi okul müdürlüklerinde öğrenim gören 11’nci
sınıf öğrencilerinin tamamına yönelik terörle topyekün mücadele kapsamında gençliğin
bilinçlendirilmesi konulu “Yarın Çok Geç Olmadan” isimli konferansların verilmesi
sağlanmıştır.
27. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Bölüm Başkanlığınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Sibel
83
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
DİNÇYÜREK tarafından İlimizde görevli rehber öğretmenlere yönelik “Anne Baba Eğitimi”
semineri verilmiştir.
28. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından İlimizde görevli rehber öğretmenlere
yönelik “Özel Eğitim” semineri verilmiştir.
29. Kadına Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik
İl Koordinasyon Kurulu’nca hazırlanan 2012 Yılı İl Eylem Planında yer alan personel
eğitimleri kapsamında
18,20,25,27 Aralık 2012 tarihlerinde
İlçe Milli Eğitim Müdürleri,
İlçelerde görev yapan tüm rehber öğretmenler ile merkezdeki tüm okul müdürleri ile merkezde
görev yapan tüm rehber öğretmenlere eğitim verilmiştir.
30. Ölçme Aracı Geliştirme Ekibi, 4 değişik anket geliştirmiş ve bu anketler Sivas İl merkezi ve
İlçelerdeki okullarda görev yapan 88 rehber öğretmen, 256 okul idarecisi, 2.026 öğretmen olmak
üzere toplam 2.370 eğitim personeline uygulanmış, sonuçları Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji
Geliştirme Bölümü AR-GE Ekibi Araştırma Birimi ile birlikte değerlendirilmiş, rapor haline
getirilerek Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmıştır.
31. İlimiz Yeşilay Derneği tarafından hazırlanan ve Müdürlüğümüzün de iştirakçisi olduğu “
Ben Bağımlı Olmayacağım “ konulu proje eğitimleri gerçekleştirildi.
32.2012 yılında Rehberlik ve Araştırma merkezinde 1.980 öğrenci bireysel incelemeye alınmış
1.328 öğrenciye bireysel destek eğitimi önerilmiştir.
33. Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi Alan Zihinsel Engelli Öğrenci Sayısı 2012 yılı aralık ayı
itibari ile 771 olarak belirlenmiştir.
34. Evde Eğitimden Faydalanan Öğrenci Sayısı:18 Evde Eğitime Katılan Öğretmen Sayısı 65’tir.
9- OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK ŞUBESİ
1. İlimizde Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası düzenlendi.
2. İller arası Minikler Judo Turnuvası düzenlendi.
3. İlimizde Yıldız Bayanlar Voleybol Grup müsabakaları düzenlendi.
4. Hatay Dörtyol Payas Belediye Başkanlığınca düzenlenen İzci kampına izci lideri ve izciler
gönderildi.
5. İzciliğin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle izci liderleri ile toplantı yapıldı.
6. Lisanssız öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlendi.
7. Ulusal bayramlar usulüne uygun kutlandı.
8. İlimizde Geleneksel Erhan ERDEM voleybol turnuvası düzenlendi.
84
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
9. İlimiz ve il dışında yapılan müsabakalara katılan öğretmen ve öğrencilere ait izin onayları
alınarak okullarına gönderildi.
10. Maddi durumu yetersiz öğrencilere mont ve ayakkabı dağıtımı yapıldı.
11. 81 Yıldız Projesi kapsamında derslerinde ve sporda başarılı öğrencilere yardımda bulunuldu.
10- ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER ŞUBESİ
1. 2012 yılında müdürlüğümüze tahsisli Mevlana Mahallesi ve Kümbet Mevkii’nde bulunan
lojmanlar için 24 başvuru yapılmış olup 2 aileye lojman tahsisi yapılmıştır.
2. Merkez ve ilçe öğretmenevlerimize her ayın 10 ile 20 arasında gelir-gider mizan bilanço
harcamaları
MEBBİS
sistemi
üzerinden
öğretmenevleri
faaliyet
modülüne
girilerek
onaylanmaktadır.
3. Akıncılar ilçesine Türk Telekom Müdürlüğü tarafından tadilatı tamamlanan akıncılar
öğretmenevi müdürlüğü açılması ile ilgili yazışmalar ve çalışmalar yapılmıştır.
11-BURSLAR YURTLAR HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Merkezde 18, ilçelerde 22 olmak üzere toplam 40 özel öğrenci yurdunun denetimi yapılarak
e-yurt modülüne işlenmiştir.
2. Yabancı uyruklu yükseköğretim de eğitim yapan 17 öğrenciye burs verilmiştir.
3. Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim
kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden parasız yatılılık şartlarını taşıyan 130 kız, 106 erkek
öğrenci olmak üzere toplamda 236 öğrenci pansiyonlara yerleştirilmiştir.
4. Eski yıllarda burs alan öğrenci sayısı 2.281, yeni kazanan öğrenci sayısı 654, yatılılıktan
bursluluğa geçen öğrenci sayısı 77 toplamda 3.012 öğrenci burs almıştır.
5. Mahalli sınava giren 71 kız, 35 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 106 öğrenci boş
kontenjanı bulunan pansiyonların sınavlarını kazanarak pansiyonlara yerleştirilmiştir.
6. İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu 22 erkek, 46 kız öğrencinin karşılıklı yer değiştirme yada
nakil
isteklerine olumlu cevap vermiştir.
7. Merkez Özel Melike Turan Melek Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu valilik onayı ile açıldı
8. Yıldızeli Seyfullah Emmioğlu Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu valilik onayı ile açıldı
9. Sivas Merkez Fen Lisesi Okulu ve Pansiyonu TOKİ mevkiinde bulunan yeni yerine
taşınmıştır.
85
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
12-ÖZEL ÖĞRETİM HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. 2012 yılı içerisinde 2 motorlu taşıt sürücü kursu, 2 muhtelif kurs, 2 rehabilitasyon merkezi ve
1 dershane açılmış olup 1 dershane ve 2 muhtelif kurs kapatılmıştır.
2. İlimizde faaliyette bulunan özel eğitim kurumlarımıza 660 personel ataması ve 365 istifa
işlemi yapılmıştır.
3. Merkez ilçede faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücü kurslarından teorik sınavları
başarılı olarak tamamlayan kursiyerler için 12 direksiyon uygulama sınavı planlanan tarihlerde
başarı ile uygulanmıştır.
4. Merkez ilçede faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücü kurslarından başarılı olarak
tamamlayan kursiyerlere 5.895 adet sertifika düzenlenmiştir.
5. Merkez ilçede faaliyette bulunan özel muhtelif kurslardan başarılı olarak tamamlayan
kursiyerlere 603 adet sertifika düzenlenmiştir.
6. Merkez ilçede faaliyette bulunan rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören özel eğitime
muhtaç öğrencilerin öğrenim giderlerine ait ödemeler aylık olarak yapılmıştır.
7. Merkez ilçede özel öğretim kurumlarında görevli personele 600 adet personel kimlik kartı
verilmiştir.
8. Müdürlüğümüzce 8 adet özel öğretim kurumuna geçici kapatma cezası uygulanmıştır.
13-SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Flor Jel : Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında ortak yürütülen Flor Jel Uygulamaları
eğitimi kapsamında İlimiz Merkeze bağlı ilkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerine Flor Jel uygulaması
yapılmıştır.
2. Ağız ve Diş Sağlığı Projesi : Ağız ve Diş Sağlığı Projesi kapsamında İlimiz genelindeki 3.
sınıf öğrencilerimize ağız ve diş sağlığının geliştirilmesi konusunda seminerler verilmiştir.
3. Tüberküloz : Müdürlüğümüz ile Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde ilimiz merkezindeki
lise, ortaokul ve ilkokullarımızda tüberküloz taraması yapılmıştır.
4. Okul Aşılamaları: 2012-2013 eğitim öğretim yılı okul çağı aşılamaları kapsamında ilkokul
1. sınıf öğrencilerimize DaBT-IPA ve KKK aşısı ayrıca 8.sınıf öğrencilerimize Td (Difteri,
Tatanoz) aşı işlemleri devam etmektedir.
86
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
5. Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmetleri Merkezi : Müdürlüğümüz ile Gençlik Danışma ve
Sağlık Hizmetleri Merkezi iş birliğinde okul eğitimleri kapsamında Gençlerde Cinsel-Fiziksel
Gelişim, Okul Beslemesi ve Kişisel Hijyen konularında 25 okulumuzda eğitim verilmiştir.
6. Okul Sağlığı Eğitimleri: Müdürlüğümüz ile Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliğinde Obezite ile
Mücadele kapsamında 16 okulumuzda Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Obezite eğitimleri
verilmiştir.
7. 66 Aylık Öğrencilere Eğitim: 2012-2013 Eğitim öğretim yılında öğretime başlayan 66 aylık
çocuklarımızın okullarda karşılaşacakları sağlık sorunları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla
Sivas Devlet Hastanesi AR-GE birimi tarafından 5 (beş) okulumuzda bilgilendirme eğitimi
verilmiştir.
8. Konferans: İlimiz Merkez Muzaffer Sarı Sözen Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde öğrenim
gören öğrencilerimize Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından “Ergenlik Dönemindeki Gençlerin
Davranışlarındaki Öfke Kontrolü, Kişilik Gelişimi, Zararlı Alışkanlıklar, ve Arkadaş Seçimi”
konularında 1 Uzman, 1Psikolog ve 1 Psikiyatri tarafından konferans verilmiştir.
9.31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü: 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında ilimiz
genelinde öğrenim gören öğrencilere günün anlam ve önemini belirten bilgilendirme
konuşmaları yapılmıştır.
10. Beslenme Dostu Okul Projesi: Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında İl Sağlık
Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan denetimlerde “Beslenme Dostu Okul Projesine” müracaat eden
okullar denetlenerek 6 okulumuza sertifikaları törenle verilmiştir.
11. Beyaz Bayrak: Beyaz Bayrak Projesi kapsamında Beyaz Bayrak başvurusu yapan 16
okulumuzdan 2 okulumuz Beyaz Bayrak almaya hak kazanmış olup 14 okulumuzun denetimleri
devam etmektedir.
12. Okul Sütü: “ Okul Sütü Akıl Küpü Programı” kapsamında İlimiz dahilinde bulunan
ilkokulların 1-5.sınıfları, Anasınıfları ve Anaokullarına Mayıs-Haziran 2012 döneminde 893.919
adet süt dağıtımı yapılmıştır.
13. Okul Sağlığı Faaliyetleri: Okul sağlığı faaliyetleri kapsamında ilimiz dahilindeki ilkokul
öğrencilerinin toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlık taramalarının yapılması sağlanmıştır.
87
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
14-HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBESİ
1. Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği
İşbirliğiyle Gerçekleştirilen “Okullar Hayat Olsun Projesi” 16/05/2012 tarihinde yapılan toplu
imza töreni ile ilimizde de hayata geçirilmiştir. İlimiz genelinde “Okullar Hayat Olsun Projesi”
kapsamında 159 kurs açılmış, mahalleli ve çevrenin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurs
açılmasına devam edilecektir.
2. “Ana-Kız Okuldayız” Okuma-Yazma kampanyasının süresinin Ağustos 2012 tarihinde bitmiş
olmakla birlikte İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyon kararı
gereğince, İlimizde kampanyanın devam ettirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda İlimiz
genelinde 270 okuma-yazma kursu açılmış olup, 211 erkek, 1.246 kadın kursiyer olmak üzere
toplam 1.457 kursiyer okuma yazma kurslarına alınmıştır. Başarı gösteren 133 erkek - 642 kadın
olmak üzere toplam 775 kişiye sertifika verilmiştir.
3. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde toplam 12 kursta 276 kursiyer
(Erkek:84 - Kadın:192) eğitim verilmiş olup, toplam 170 sertifika (Erkek:60 - Kadın:110)
verilmiştir.
4. Meslek edindirmeye yönelik olarak 455 mesleki kurs açılarak, 10.573 kursiyere (Erkek: 5.310
Kadın:5.263) eğitim verilerek, toplam 5.758 kursiyere (Erkek: 3.651- Kadın: 2.107) sertifika
verilmiştir.
5. Adalet Bakanlığı, Sivas Belediyesi, Tugay Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Orman İşletme
Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokoller ve işbirliği çerçevesinde 668 sosyal
ve kültürel kurs açılmış, 16.379 kişiye (erkek:7.684– kadın:8.695) kurs imkânı sağlanarak
toplam 2.538 kişiye (erkek:1.172-kadın:1.366) sertifika verilmiştir.
6. İl genelinde 1.393 Genel kurs açılmış 28.409 kişiye (erkek:13.205– kadın:15.204) kurs imkânı
sağlanarak toplam 9.071 kişiye (erkek:4.956-kadın:4.115) sertifika verilmiştir.
7. Açık ortaöğretim, açık lise, açık mesleki ve mesleki teknik lise öğrencilerinin iş ve işlemleri
sorunsuz olarak yürütülerek, açık öğretim ders kitaplarının (ders notları) dağıtımı yapılmıştır.
Her kayıt döneminde ders kitapları dağıtımı sürdürülmektedir.
88
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
15- ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamında açılan kurs sayısı: 20
,kursiyer sayısı: 307’dir.
2. Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan İstihdam
İçin Mesleki Eğitim Projesi (İMEP) kapsamında bilgisayar işletmenliği, düz dikiş makineciliği,
muhasebe, danışma görevlisi, talaşlı imalat operatörlüğü, muhasebe meslek elemanı, tekstil
kursları düzenlenmiştir,
3. METEF’ in geniş halk kitlelerine tanıtımı amacıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi
Bahçesi’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
4.1.237 adet işyeri açma belgesi düzenlenmiştir.
5.323 kişiye ustalık, 318 kişiye kalfalık ve
283 kişiye Usta Öğreticilik kurs
belgesi
düzenlenmiştir
6.140 kişinin denkliği yapılmıştır
7. Mesleki Eğitimin Tanıtılması Amacıyla Düzenlenen Faaliyetlere(Seminer, Sempozyum,
Toplantı, Sergi vb.) 6.674 kişi katılmıştır.
16-STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Okul/Kurum Müdürü/Müdür Yardımcısı ve memurlara yönelik Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğünde Kurum Yazışma Kodları, Standart Dosya Planı, Kamu Hizmet Envanteri ve
Kamu Hizmet Standartlarının yerleştirilmesi kapsamında 1 eğitim çalışması yapılmıştır.
2. Kurum Yazışma Kodları, Standart Dosya Planı, Kamu Hizmet Envanteri ve Kamu Hizmet
Standartlarının Yerleştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmıştır.
3. İKS kapsamında verilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması sürecinde
ilköğretim kurumlarına ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine rehberlik edilerek
eşgüdüm sağlanmıştır.
4. Okul/Kurum kodlarıyla ilgili ilimize ait kapatılan, adı yada kodu hatalı olan veya adı, ilçesi
veya türü değişen Okul/kurumların takibi yapılmıştır.
5.773 Okul/Kurumun İstatistik veri girişlerinin yapılması sağlanmıştır.
89
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
6. Sivas’ta Eğitimin Kalitesini Artırma Projesi (SEKAP) kapsamında 26 Aralık-29 Aralık 2012
tarihleri arasında 5 değişik gruba yönelik olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans
Salonunda “İlham Veren Öğretmen” konulu konferanslar gerçekleştirilmiştir. gerçekleştirilen
Konferanslara; İl ve İlçe Milli Eğitim Yöneticileri, Eğitim Denetmenleri, Okul-Kurum
Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Rehber Öğretmenler, Okul Zümre Başkanları, Aday
Öğretmenler ve son olarak veliler olmak üzere yaklaşık olarak 1200 kişi katılmıştır.
7. 759 Okul/Kurumun İstatistik veri girişlerinin yapılması sağlanmıştır.
8. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2012 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
9. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2012 yıl sonu faaliyet raporu hazırlanmıştır.
10.16 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ,533 İlköğretim Okulu, 90 Orta Öğretim Okulu,6 Halk
Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 623 okul/kurumun 2012 yıl sonu faaliyet raporu
hazırlamalarına rehberlik yapılmıştır.
11.16 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ve Merkeze Bağlı 29 Ortaöğretim Okulundan Stratejik
planın değerlendirilmesi amacıyla, 2012 yılını kapsayan faaliyet raporları istenmiştir.
12. 2012 yıl sonu itibariyle toplam 42 araştırma izni başvurusu yapılmıştır.
13. Eğitim ve Okul Yöneticilerini Geliştirme Semineri 13 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında
Cumhuriyet Üniversitesi ile ortak düzenlenmiştir, 7 hafta boyunca
Cuma günleri
gerçekleştirilmiştir. İl, ilçe, okul, kurum yöneticileri ve rehber öğretmenlerden oluşan yaklaşık
314 kişi katılmıştır. 1 Valilikten, 14 Üniversiteden, 5 Milli Eğitim Müdürlüğü’nden olmak üzere
20 öğretim elemanı görev almıştır.
14. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 150 yönetici ve personele yönelik olarak protokol
yönetimi semineri düzenlenmiştir.
15. TKY ekibi, okul ve kurumlara TKY Ödül Sürecine ilişkin bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda il merkezi dahil olmak üzere 16 ilçede toplam 850 idareci
ve öğretmene ulaşılmıştır.
17-EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Özel İdare aracılığı ile 2012 yılı içerisinde toplamda 581.936,84 TL tutarında donatım
malzemesi alınmış olup, aşağıda dağıtımı açıklanmıştır.
2. 2012 yılı içerisinde Huzur İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Şehit Şükrü Pürlü İlkokul/Ortaokulu,
Kangal Atatürk Ortaokulu, Güney İlkokul/Ortaokulu, Başsöğüt İlkokulu/Ortaokulu ( 5 derslik
yapımı), Gazibey İlkokulu/Ortaokulu (3 derslik yapımı), Yakupoğlan İlkokulu/Ortaokulu (3
90
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
derslik yapımı), Olukman İlkokulu/Ortaokulu (3 derslik yapımı) yeni açılmış ve donatımları
yapılmıştır.
3. 2012 yılı içerisinde merkezde Melike Melek Turan Anaokulu açılmış ve donatımı yapılmıştır.
4. 2012 yılı içerisinde merkez ve ilçe ilköğretim okulları bünyesinde
6 adet anasınıfının
donatımı yapılmıştır.
5.2012 yılı içerisinde merkez ve ilçe ilköğretim okullarına ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden
ihtiyaçları tespit edilen 73 adet birimimize eğitim malzemesi verilmiştir.
6. 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı e-taşınır sisteminden KBS ( TKYS ) Taşınır Mal
Yönetmeliği gereği bilgilendirme ve standart birliği sağlanması konusunda il merkezi ve 16
ilçelerimize toplantılar yapılarak tüm yeni sistem hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
7. Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirtilen taşınırların yıl sonu işlemleri muhasebe denkliği
sağlanarak, muhasebe müdürlüğünce onaylanan cetveller ilgili daire başkanlıklarına ve genel
müdürlüklere konsolide cetvelleri hazırlanarak gönderilecektir.
8. 2012 yılında ambarımızda bulunan kırtasiye malzemeleri ile donatım malzemeleri ihtiyaç olan
Temel Eğitim okullarına temin edilmiştir.
9. Okullarımızın onarımı için alınmış olan 15.875 lt boya, 50.000 kilo çimento ve 500 adet sac
okulların onarımlarında kullanılmak üzere dağıtımı yapılmış ve küçük çapta onarımlar
yapılmıştır.
10. 2.000 Adet masa üstü ve 500 adet oturak tablası alınarak ilimiz okullarında kullanım dışına
bırakılan masa ve sıraları kullanılabilir durumuna getirilmiştir.
18-ARŞİV İDARE VE EVRAK KAYIT HİZMETLERİ ŞUBESİ
1. Müdürlüğümüze gelen her türlü evrakın kaydı tutulmuş, konusuna göre gereği yapılmak üzere
ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. 2012 yılı için gelen evrak sayısı 46.060 adettir.
2. Önemli veya gizlilik dereceli evrak hakkında yapılacak işlemin belirlenmesi için bu tür
evraklar Millî Eğitim Müdürünün görüşüne sunulmuştur. 2012 yılı için gelen gizli evrak sayısı
605 adettir.
3. Kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrakın kayıtları tutulmuş, dosya desimal numarası
vererek sevk işlemi yapılmıştır. 2012 yılı için giden evrak sayısı 33.641 adettir.
4. İşlemi biten evraklar dosyalanarak arşivlenmiştir.
91
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
5. Resmî Gazete ve Tebliğler Dergisi ilgililerin istifadesine sunulmak üzere ilgili bölüme
gönderilmiştir.
6. Gizlilik dereceli evrakın
değiştirmesi,
teslim
sayımı, dökümü
ve
alınması, sevk edilmesi, kaydı, ilgililer arasında el
muhafazası
gibi
işlemleri
mevzuata uygun olarak
yürütülmüştür.
7. Bina ve çevresinin temiz tutulması için personel görevlendirilmiştir. Bu görevler 9 Personel
tarafından yapılmaktadır.
8. Müdürlüğümüz arşivinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
19-SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
1. Sivil savunma deprem-yangın konularında 49 adet okulda eğitim tatbikatları yapılmıştır.
2. Plan Dosyalarının (sivil savunma, sabotaj, yangın-24 saat) güncellenmesi 77 adet resmi okulda
yapılmıştır.
3. 25 adet okulun okul güvenlikleri İl Emniyet Müdürlüğüne yazılmıştır.
4. 68 adet merkeze bağlı köy ve BSİO okul güvenlikleri İl Jandarma Komutanlığına yazılmıştır.
20-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBESİ
1. Kurumlarımızda görev yapan personellerden gazete ve televizyonlarda programa katılmak
üzere talepte bulunan çalışanlarımıza valilik makamından onay alınarak 2012 yılında toplam 38
adet izin onayı yazılmıştır.
2. Kurumlarımızda görev yapan personellerden ilimiz yerel gazetelerinde köşe yazısı yazmak
üzere talepte bulunan çalışanlarımıza valilik makamından onay alınarak 2012 yılında toplam 10
adet izin onayı yazılmıştır.
3. Müdürlüğümüzce günlük olarak yerel gazeteler takip edilerek müdürlüğümüzle ilgili
konularda yapılan haberler takip edilmiş ve değerlendirilmiştir. 2012 yılında toplam 410 adet
müdürlüğümüz ve kurumlarımızla ilgili yerel basında haber çıkmıştır.
4. BİMER – ALO 147 – BİLGİ EDİNME BAŞVURU VERİLERİ
Toplam
Başvuru Şekli
BİMER
531
Alo 147
210
Bilgi Edinme Başvurusu
241
TOPLAM
983
92
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
21-ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITIMI
1.2012 yılında İlköğretim’ de 650.326, Ortaöğretim’ de 325.518 olmak üzere, bütün öğrencilere
toplamda 975.844 adet ücretsiz kitap dağıtılmıştır.
2.2012 yılında Merkez, Hafik, Yıldızeli ilçelerinde bulunan depolardan ücretsiz kitapların
dağıtımları yapılmaktadır.
22-ÖZEL KALEM
1. Milli Eğitim Müdürümüz - ve kurum dışından ortalama 20 kişi ile görüşme yapmaktadır.
2. İletilen sorunların takibi gelen misafirlerin isimleri kayıt altına alınıp yönlendirme yapılarak,
sonuçtan müdürümüze bilgi verilir.
3. Her hafta pazartesi günü idarecilerimizle toplantı yapılmaktadır.
4.2012 yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürümüz Valilik tarafından rutin olarak düzenlenen İl
İdari Kurulu Toplantısına, Sosyal Yardımlaşma Vakıf toplantısına ve Mahalli Çevre Kurulu
toplantılarına da 52’ şer defa katılmıştır.
5. Bakanlık tarafından düzenlenen programlar dahilinde 11 defa il dışı 1 defa (AvusturyaViyana) yurt dışı programlara katılmıştır.
6. Valilik tarafından düzenlenen 6 ilçe ve 15 defa merkez köy okullarına Sayın Valimizle
birlikte katılmışlardır.
7. İl Müdürümüz 16 ilçe (bazı ilçelerimize birkaç defa olmak üzere),103 köy okulu ziyaretinde
bulunmuştur.
8.2012 Yılı içerisinde yapılan Ulusal Bayramlara , 24 Kasım Öğretmenler Günü ve AB Projeleri
kapsamında yapılan tüm programlara katılmış olup, ziyarete gelen misafirlerimize kurumumuz
bütçe yatırım ve eğitim öğretim hizmetleri
şubelerinden temin edilen hediyeler takdim
edilmiştir.
9. İlimize atanan eğitim denetmenleri ile hizmet birim amirleri tanışma toplantısı yapıldı.
93
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
C-İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER PROJELER
1-Sivas’ta Eğitimin Kalitesini Artırma Projesi (SEKAP)
Eğitim öğretim standartlarını geliştirmeyi, akademik başarı düzeyini yükseltmeyi, eğitimin
kalitesini artırmayı, Sivas İlinin eğitimde hak ettiği yere gelmesini sağlamayı amaçlayan yerel bir
proje olarak başlatılmıştır.
SEKAP 3 Bileşenden Oluşmaktadır ;
1-Okul/Kurum Gelişim Planları
2-Akademik Başarıyı Ölçme Sınavları
3-Okul-Kurum Eşleştirmesi Çalışmaları
94
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
İl Eğitim Denetmenleri tarafından yapılan teftişlerde belirlenen konular denetlenmiş olup
çalışmalar düzenli olarak takip edilmiştir. Proje Tanıtım Çalışmaları;
- Okul ve Kurum Yöneticileri ile toplantılar yapıldı
- İlçe Kaymakamları Toplantısı yapıldı
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde tanıtım toplantıları yapıldı - Proje Kamuoyuna Tanıtımı ve
Açılışı Yapıldı – 16 Şubat 2012 (İl Genelindeki Tüm Paydaşlar ve Basının katılımıyla)
- Okul/Kurumlar tarafından belirlenen faaliyetler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından
raporlandı.
95
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS GENEL
16
196/151
45
Okul/Kurumlar
PLANLANAN FAALİYET
SAYISI
GERÇEKLEŞEN FAALİYET
SAYISI
PLAN DIŞI GERÇEKLEŞEN
FAALİYET SAYISI
GERÇEKLEŞMEYEN
FAALİYET SAYISI
ÖĞRENCİ
ÖĞRETMEN
VELİ ve DİĞER
OKUL/KURUM GELİŞİM PLANLARI İCMAL
Akademik Başarı Planı
4033
3808
374
225
125012
7402
13066
Aile Eğitimi, Okul Veli İşbirliği Planı
4014
3382
366
632
44922
7877
69076
Çalışanların Motivasyonunu
Arttırmaya Yönelik Faaliyetler
1911
1727
195
184
15197
10441
4971
Sosyal-Kültürel-Sportif-Bilimsel ve
Proje Faaliyetleri
2783
2520
262
263
76352
6784
18906
Fiziki İyileştirme Planı
1645
1413
169
232
8647
1847
1670
14386
12850
1366
1536
270130
34351
107689
TOPLAM
FAALİYETE KATILANLAR
Okul Kurumlar tarafından belirlenen 14.386 faaliyet, Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi
tarafından raporlanıp proje kurullarına ve kamuoyuna çeşitli toplantılarda duyurulmuş, proje ile
ilgili dokümanlar paylaşılmıştır.
16 Mayıs 2012 Çarşamba Günü Başarı Tespit Sınavı yapıldı sonuçları bir toplantıyla analiz
edilerek kamuoyuna duyuruldu, internet sitemizde yayınlandı.
SEKAP BAŞARI TESPİT SINAVI İL ORTALAMA PUANLARI
Sınıf
Öğrenci Sayısı
İl Ortalaması
6. Sınıf
10.243
299,860
7. Sınıf
9.869
311,993
8. Sınıf
9.707
302,425
9. Sınıf
9.121
159,814
10. Sınıf
6.836
187,979
11. Sınıf
6.137
203,368
96
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
Kurumlarımız arasında sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını
geliştirmek ve iyi örnek olmak amacıyla Sivas’ta Eğitimin Kalitesini Artırma Projesi” (SEKAP)
bileşenlerinden biri olan Okul Kurum Eşleştirmesi, 19.04.2012 tarihinde düzenlenen imza töreni
ile başlatılmıştır.
Bu kapsamda, İlimizde bulunan 681 okulumuzdan 483’ü, yine ilimizdeki kamu kurumları,
üniversite ve fakülteler, dernekler, vakıflar, odalar, bankalar, özel sektör kuruluşları,
hayırseverler, sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları vb. ile eşleştirilmiş olup bu çalışmadan
aşağıda belirtilen faydaların sağlanması hedeflenmektedir;
 Eğitimin yeri ve önemi konusunda toplumsal bilinç oluşturmak,
 Kurumların sosyal sorumluluk çalışmalarına ortam hazırlamak,
 Eğitimde kalitenin artırılması konusunda tüm paydaşların katkısını sağlamak,
 Eğitim kurumlarının fiziki kapasitesinin geliştirilmesine kaynak oluşturmak,
 Toplumda sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duyarlılığını geliştirmek,
 İlimizdeki eğitim kuruluşlarıyla resmi-özel kurumların karşılıklı etkileşimini
sağlamak.
97
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SEKAP 2012 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
2011-2012 Öğretim Yılı SEKAP Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı 15.08.2012
(Çarşamba) tarihinde saat 14.00’te Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapıldı.
Toplantıya Mili Savunma Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ, Vali Ali KOLAT, İlimiz
Milletvekili Hilmi BİLGİN, İlimiz Yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR ile
ilimizde görev yapan Eğitim ve Okul Yöneticileri katıldılar.
SEKAP Kapsamında Yürütülen Diğer Çalışmalar
-Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik Protokol Yönetimi Semineri verilmiştir.
-Cumhuriyet Üniversitesi ile 13 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında 7 hafta 40 saat süre ile İl, ilçe,
okul, kurum yöneticileri ve rehber öğretmenlerden oluşan yaklaşık 250 kişiye Eğitim ve Okul
Yöneticilerini Geliştirme Semineri verilmiştir.
-İl genelinde AB, Or-An, TÜBİTAK, Bu Benim Eserim, TKY vb proje hazırlama eğitimleri
gerçekleştirilmiş ve bu konu teşvik edilmiştir
-Sivas İlinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerini Değerlendirme Araştırması
kapsamında 4 değişik anket geliştirmiş ve bu anketler Sivas il merkezi ve ilçelerdeki okullarda
görev yapan 88 rehber öğretmen, 256 okul idarecisi, 2026 öğretmen olmak üzere toplam 2370
eğitim personeline uygulanmış, sonuçları değerlendirilmiş ve rapor haline getirilmiştir.
Araştırma Raporu Eylül Ayı içerisinde yayınlanmıştır.
-Tüm okulların genel sınavlardaki başarılarını analiz etmeleri ve bu konuda başarıyı artırmaya
yönelik önlem almaları konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.
98
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SEKAP Projesi hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya yönelik
TV programları ve gazete yazıları hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
2-Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi
İlimizde Fatih Projesi 1. Faz dan 49 ortaöğretim okulumuza 958 adet Etkileşimli Panel
Tahta kurulmuştur. Bunun yanında 51 ortaöğretim okulumuza 51 adet Çok fonksiyonlu yazıcı ve
51 adet Doküman kamera kurulumu gerçekleştirilmiştir.
Fatih Projesi, ilimizde 2012 yılında 49 ortaöğretim okulumuz ile başlamış olup, sırası ile
mesleki ve teknik eğitim okulları, ortaokullar, ortaokul ve ilkokul ’un birlikte olduğu okullar,
İlkokullar ve Bağımsız Anaokulları şeklinde devam edecektir.
İlimizde 2012 yılında Fatih Projesi kapsamında Etkileşimli Tahta kurulacak olan 51
Ortaöğretim okulumuzda görevli öğretmenlere yönelik 19 adet Fatih Projesi Hazırlayıcı Eğitim
Kursu gerçekleştirilmiş ve bu kurslara katılan 342 öğretmenimize belge verilmiştir.
Fatih Projesi Kapsamında 49 Ortaöğretim okulumuzda görevli öğretmenlerimize yönelik
okullar açılmadan 05.09.2012-14.09.2012 tarihleri arasında 8 saatlik 51 adet Fatih Projesi
Etkileşimli Tahta Kullanım Semineri gerçekleştirilmiş ve bu seminerlere 974 öğretmenimiz
katılmıştır.
Fatih Projesi Kapsamında 49 ortaöğretim okulumuzda görevli öğretmenlerimize yönelik
05.09.2012-04.01.2013 tarihleri arasında 30 saatlik 61 adet Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji
Kullanım Kursu gerçekleştirilmiş ve bu kurslara 1157 öğretmenimiz katılmıştır. 2012
yılında
Fatih Projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörlüğümüzde görevli 8 Eğitici
99
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni (Fatih Projesi Eğitmeni) ve okullarda görevli 4 Fatih
Projesi Eğitmeni tarafından toplam 131 adet kurs gerçekleştirilmiştir.
3-Avrupa Birliği (AB) Projeleri
2012 YILI ÜRETİLEN AB PROJE BİLGİLERİ
Proje Türü
Başvurulan Proje Sayısı
LdV
25
Comenius
28
Gençlik
9
Grundtvig
3
Toplam
65
2012 SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURUMLAR
KABUL EDİLEN AB PROJE BİLGİLERİ
Okulu
COMENIUS ÇOK TARAFLI
Proje Adı
Şarkışla Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Gazi Lisesi
Zara Anadolu Lisesi
Kongre İlköğretim Okulu
Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu
Ulaş İlköğretim Okulu
Sivas Gültepe Anadolu Lisesi
Şehit Binbaşı Mehmet Aras Çepni
Lisesi
To Read fortoLove
Art, SportandLiteratureagainstViolence at
School
GoodHealth is aboveVVealth
EuropeanMultiguide
A GoodEducationEquals a GoodJob
Bridge Project
COMENIUS İKİ TARAFLI
Integration andNational Identity
Illustratedbythe Case of Germany andTurkey
Wuppertaler Türken Und Alman Cepnililer UntersuchungVonMigrationsvvirkungen in
HeimatUndFremde
GRUNDTVİG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI
Suşehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ImprovingHealthSkills in Adult Life (Ortak 12
Hareketlilik)
Hibe
Miktarı
(Euro)
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
15000
15000
16.500
GENÇLİK PROJELERİ
Sivas Lisesi Kütüphanecilik Kulübü
Suşehri Anadolu Öğretmen Lisesi
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
Birimi Projeler Ekibi
Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
Müdürlüğü
Yıldızeli Çok Programlı Lise
Okumak ne kadar güzel bir alışkanlık – What a
nice habittoread
Umut Köyden Yükselir
10350
Avrupa Sanat Kampüsü (European Art Street)
18812
"Kitap Okuyalım, Birbirimizi Tanıyalım - Let's
Read Book, Let'sKnowEachOther"
Bilinçli Gençler Sağlıklı YarınlarTheConscıousYouthsandTheHealtyGenerations
24991
100
4948
4950
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
Avrupa Sanat Sokağı Gençlik Projesi
Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi Projeler Ekibi tarafından Eylem 1.1 kapsamında
hazırlanan “Avrupa Sanat Sokağı” (European Art Street) adlı proje uygulandı. Kurumumuz
tarafından yürütülen bu projenin bütçesi yaklaşık 18.000 Euro’dur. Projemiz Estonya(6),
Romanya(4), İspanya(6), Türkiye(8)’den toplam 24 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Proje
kapsamında bir hafta boyunca, Güzel Sanatlar Lisesi girişinde uzanan duvara katılımcılar
tarafından belirlenen ülkelerine özgü resimler yapılmış, yöresel halk dansları dersleri almış, ebru
çalışmaları yapmışlardır. Her akşam bir ülke kendi kültürüne ait bir kültür gecesi yapmış böylece
katılımcıların birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı doğmuştur. Yapılan çalışmalar sonunda 21
Eylül 2012 Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan AKPINAR’ ın katılımıyla
Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen proje açılışında, katılımcılar yöresel kıyafetler
eşliğinde öğrendikleri yöresel dansları, ebru çalışmalarını ve duvar boyamalarını halk ve basınla
paylaşmıştır. Cumartesi günü ilimize bağlı Gürün ilçesi ve Kangal Balıklı Kaplıca’ ya geziler
düzenlenmiştir. Pazar günü ise SİVDAK rehberliğinde Ballıkaya mevkiinde yapılan dağ
yürüyüşü ile projenin uygulama aşaması sonlandırılmıştır.
Yapılan çalışmalarla bu programın amaçları arasında olan gençler arasındaki kültürel etkileşim,
yardımlaşma, özgüven, yaratıcılık gibi duygular başarıyla işlenmiştir.
101
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
Okullardaki Sosyal Kulüp Faaliyetleri (ComeniusRegio Projesi)
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2011 teklif çağrısı döneminde başvurduğu “Okullardaki
Sosyal Kulüp Faaliyetleri – Extra-Curricular Activities at Schools” başlıklı Comenius Bölgesel
Ortaklıklar Projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş, 2011 Ekim ayında HİBE
sözleşmesinin imzalanmasıyla projemiz uygulanmaya başlamıştır. Projemizin AB program
ülkelerinden ortağı Polonya olup, yerel ortaklarımız Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve
Namık Kemal İlköğretim Okuludur. Bu proje ile ortak ülke olan Polonya’daki sosyal kulüp
faaliyetleri
incelenecek,
Türkiye’deki
kulüp
faaliyetleriyle
karşılaştırılacak
ve
kulüp
faaliyetlerinin önemi velilerle paylaşılacaktır. Projemiz 2011-2013 yıllarını kapsayan 2 yıllık bir
projedir. Bu proje kapsamında ortağımız olan Polonya Gniewkowo’ya dört akışla 24 hareketlilik
düzenlenecektir. Projemizin bütçesi 73.286 Avrodur. Proje kapsamında ilimizden Polonya’ya 3
hareketlilik düzenlenmiş olup, ortağımız 2 kez şehrimize gelmiştir.
102
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
4-Toplam Kalite Yönetimi(TKY)
TKY Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni yapılmış olup 208 İdarecimiz bu toplantıda yer
almıştır.
TKY ekibi 2011-2012 eğitim öğretim dönemi başlangıcında okul ve kurumlara TKY Ödül
Sürecine ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda il merkezi dahil
olmak üzere 16 ilçede toplam 850 idareci ve öğretmene ulaşılmıştır. Yapılan tanıtım çalışmaları
neticesinde müdürlüğümüze gönderilen kurum ve ekip raporlarının sayısında gözle görülür bir
artış olduğu saptanmış olup, bu artışın okul ve kurumlarımızda ekip ruhu anlayışının
yerleşmesine vesile olmuştur. İlimizde bu anlamda ileriye dönük olarak eğitimde kalitenin
artırılacağına yönelik umutları yeşertmiştir.
103
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
2012 YILI İLİMİZDE HAZIRLANAN TKY
PROJELERİNİN DAĞILIMI
Kurum raporu
Ekip raporu
Toplam
10
88
98
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ OKUL/KURUM KATEGORİSİ İL DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI
OKUL/KURUM ADI
İLÇE
Şarkışla
Merkez
Merkez
DERECESİ
Doç. Dr. Abdüllatif Şener İlköğretim Okulu
1
Lütfi Abay İlköğretim Okulu
2
Ahmet Türkseven İlköğretim Okulu
3
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ EKİP KATEGORİSİ İL DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI
İLÇE
OKULUN ADI
DERECESİ
Ulaş
Ulaş Lisesi
1
Yıldızeli
Yıldızeli ÇPL
2
Şarkışla
Milli Egemenlik İlköğretim Okulu
3
Merkez
Danişment İlköğretim Okulu
TEŞVİK
Akıncılar
80. Yıl İlköğretim Okulu
TEŞVİK
Merkez
Halil Rıfat Paşa Lisesi
TEŞVİK
104
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
5-Bu Benim Eserim Proje Çalışmaları (BBE)
Kayseri Bölgesi’nde yer alan ilimizde 683 proje çalışması hazırlanmıştır. Proje kapsamında
ilköğretim öğrencilerinin fen ve matematik alanında hazırladığı çalışmalar 6-24 Şubat 2012
tarihleri arasında 6 kişilik İl Çalışma Grubu tarafından değerlendirilmiş ve bu projelerden 282’ i
reddedilmiş, 401’ i ise kabul edilerek Kayseri Bölge Çalışma Grubu’na gönderilmiştir.
Bu Benim Eserim Bölge Çalışma Kurulu 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği
değerlendirmeler sonucunda 142 projenin Bölge Bilim Kurulu’na önerilmesine karar vermiştir.
İlimizden yukarıda belirtilen 19 proje bölge sergisine davet edilmiştir. Bu projelerden 3 tanesi
Ankara Final Sergisine davet edilmiş ve (2) projemiz Türkiye genelinde ilk 50 proje arasına
seçilmiştir.
2012 YILI İL GENELİ BU BENİM ESERİM PROJE SAYILARI
Dallara Göre Proje Sayısı
Fen ve Teknoloji
Matematik
434
249
İldeki Toplam
Proje Sayısı
Bölge Sergisine
Davet Edilen
Proje Sayısı
683
19
Final Sergisine
Davet Edilen
Proje Sayısı
3
Kayseri Bölge Sergisine katılan projelerimiz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında Selçuk Ortaokulu çok amaçlı salonunda sergilenmiş ve okullarımızın bu
sergiyi program dahilinde gezmeleri sağlanmıştır.
105
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
6-TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması
2012 Yılında 86 proje hazırlanmış ve projelerden 27 tanesi bölge sergisine davet edilmiştir.
Kayseri Bölgesini oluşturan Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat
illerindeki okullarımızca hazırlanan toplam 554 proje üzerinde Bilim Kurulu tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucunda en başarılı 100 proje belirlenmiş ve 20-23 Mart 2012 tarihleri
arasında Kayseri Melikşah Üniversitesi’nde açılan Bölge Sergisinde sergilenmişti. 7 ilimizin yer
aldığı Bölge Sergisi’ndeki 100 Projeden 27 sinin Sivas İl’ine ait olması büyük bir başarı olarak
değerlendirilirken, buradan da Ankara’daki Final Sergisine katılmak üzere Birinci seçilen 19
Projeden 7 sinin Sivas İl’ine ait olması bölge illeri arasında büyük yankı uyandırdı.
Ankara'da yapılan final yarışmasına gönderilmek üzere çeşitli kategorilerde 19 adet proje
Bölge Birincisi olarak belirlendi. Ankara’daki Final Sergisi’nde Sivas 7, Kayseri 7, Nevşehir 2,
Kırşehir 2, Yozgat 1 adet projeyle temsil edilmeye hak kazandı. Ayrıca Sivas İl’inde 3 proje
İkincilik, 1 proje de Üçüncülük Ödülü almaya hak kazandı.
106
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
Kayseri Bölge Sergisine katılan projelerimiz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
kapsamında Selçuk Ortaokulu çok amaçlı salonunda sergilenmiş ve okullarımızın bu sergiyi
program dahilinde gezmeleri sağlanmıştır.
6-Okullar Hayat Olsun Projesi
Modern anlamdaki devletlerin kurulmasıyla eğitim ve öğretim işleri devletin asli görevleri
arasına girmiştir. 19. yy’dan başlayarak belirli yaş grupları zorunlu olarak okullarda eğitim ve
öğrenme sürecine sokulmuşlardır. Ancak geçen yüzyılın ortalarından itibaren bilinenlerin yeni
nesillere aktarılması olarak görülen eğitimin yetersizliği konusunda görüşler dile getirilmeye
107
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
başlanmıştır. Çünkü bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle bir insanın ortalama ömründe
çok büyük değişikliklere neden olan yenilikler ortaya çıkmıştır. Bu koşul altında insanların
çocukluklarında öğrendikleri şeylerin yaşamlarının geri kalan kısmında geçerli ve yararlı
olmayacaktır.
Hayat boyu öğrenme ilimiz için bugünün konusu değil uzun bir tecrübenin ürünüdür. Bu
husus dilimizde “beşikten mezara kadar eğitim” özdeyişinde ifadesini bulmakta ve okuma,
öğrenme kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
İlimizin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılım oranını artırmak, toplumun her katmanında
hayat boyu öğrenme bilincini yerleştirmek, nüfusun büyük bölümünü oluşturan genç ve kadın
“Okullar Hayat Olsun” Projesi
Kapsamında İlimiz Genelinde Açılan
Kurs Sayıları
İLÇE ADI
TOPLAM
KURS SAYISI
nüfusu bilgi ve becerilerle donatmak, onları meslek
sahibi yapmak, daha üretken kılmak ve geleceğe hazır
hale
getirmek
amacıyla
Milli
Eğitim
Müdürlüğümüzün koordinesinde halk eğitimi merkezi
ve tüm eğitim kurumlarımız başta olmak üzere, kamu
kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılarak okuma-
Merkez
9
Akıncılar
8
Altınyayla
11
Divriği
12
Doğanşar
8
Gemerek
13
Gürün
14
Gölova
4
Hafik
11
İmranlı
10
Ulaş
10
Kangal
7
Suşehri
5
olmak üzere genel toplam 1.415 kurs açılmış olup,
Ulaş
19
13.738 Erkek - 15.420 Kadın olmak üzere toplam
Şarkışla
7
29.158 kişiye kurs verilmiş olup, talep ve ihtiyaçlar
Yıldızeli
13
göz önünde bulundurularak Okuma-Yazma, Sosyal ve
Zara
8
Kültürel (Genel), Mesleki ve Teknik değişik alanlarda
159
kursların açılmasına önümüzdeki yılda da artırılarak
GENEL TOPLAM
yazma, genel, mesleki ve teknik alanlarda halkımızın
ihtiyaçları
ve
talepleri
doğrultusunda
kurslar
açılmaktadır.
2012 Yılı boyunca (01/01/2012 – 31/12/2012)
274 Okuma Yazma Kursu açılmış olup; 214 Erkek 1.270 Kadın olmak üzere toplam: 1.484 kişi, Mesleki
ve Teknik alanda 467 kurs açılmış olup; bu kurslarda
5.674 Erkek - 5.394 Kadın olmak üzere toplam
11.068 kişi, Sosyal ve Kültürel alanlarda (Genel
Kurslar) 674 kurs açılmış olup; 7.850 Erkek -8.756
Kadın toplam 16.606 kişi bu kurslara iştirak etmiştir.
İlimiz merkez ve ilçelerinde 2012 yılına mahsus
devam edilecektir.
108
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
Diğer Faaliyetler:
“Ana-Kız Okuldayız” okuma yazma ve “Türkiye Okuyor” kampanya süreleri bitmiş
olmasına rağmen İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu
toplantısında alınan Kararı gereğince, okuma-yazma düzeyinin ve okuma kültürünün oluşması ve
kalıcı olması amacıyla ilimiz genelinde kampanya çalışmaları devam etmektedir. 07/03/2012
tarihinde “Ana-Kız Okuldayız” okuma yazma kursuna katılan ve kursu başarı ile bitiren
kursiyerlere sertifikaları Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törenle verildi. İnşaat ve Tesisat
işlerinde çalışan işçilere yönelik “Ustalık Yetki Belgesi” verilmesi yönünde çalışmalar ve bir dizi
görüşmeler başlatılarak önümüzdeki dönem kurs verilmesine başlanacaktır.
Halk Eğitimi Faaliyetlerinin daha etkin ve verimli tanıtımı amacıyla İlimiz Şehit Cemalettin
Yılmaz Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü İletişim Bölümünce SİVAS VİZYON TV’de tanıtım
programı yapıldı Şubat 2012 ayında Özürlü Memur Seçme Sınavına (ÖMMS) hazırlık kursları
planlanmış olup, Mart 2012 ayında kurslar başlatılarak başarılı bir şekilde sona erdi. İlimizde
halıcılık sektörünün canlandırılmasına yönelik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığında
toplantılar düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde Baba Destek Eğitimi Eğitimci adayı toplantısı
yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü “Evlilik Okulu” projesi ile ilgili olarak
görüşmeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile özel
sektör kuruluşları işbirliğinde halk eğitimi merkezleri arası düzenlenen ödüllü yarışmalara ve
Eskişehir ilinde düzenlenen halk eğitimi faaliyetleri bölgesel etkinlerine katılım gerçekleştirildi.
Şubemiz koordinesinde yılda iki kez İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği
toplantısı (Şubat-Eylül), “Okullar Hayat Olsun” Projesi Yönetim ve Yürütme (yılda dört kez),
Yaygın Eğitim Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması toplantısı kapsamında halk eğitimi
merkezleri ile mesleki eğitim merkezleri yöneticilerine yönelik seminerler düzenlendi.
Önümüzdeki yılda istişare, bilgilendirme, seminer vb. faaliyetler devam edecektir. Şubemiz
faaliyetleri arasında her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenen iş ve çalışma takvimi
doğrultusunda örgün eğitim dışına çıkmış öğrencilerin açık öğretim ortaokulu, açık öğretim
lisesi, açık öğretim meslek lisesi ve açık öğretim mesleki ve teknik lise yeni kayıt ve kayıt
yenileme iş ve işlemleri ile ders kitaplarının (Ders Notları) dağıtımı sürdürülmektedir.
109
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
7-Gönüllü Öğretmenlik Projesi
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü,
Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bu proje okul idarelerinin gözetiminde müfredata uygun şekilde
branş öğretmenlerinin tavsiye ve yönlendirmeleriyle uygulanmaktadır.
Sivas merkezdeki 16.500 öğrenciden ekonomik nedenlerle ancak 3.500 öğrenci dershaneye
gitmektedir. Gönüllü Öğretmenlik Projesi kapsamında 16 ortaokulda öğretim gören 6.7.8.
sınıflardan 1.500 öğrenciye temel dersler de pazar günü 40 dakika üzerinden 5 saat, 500
öğretmen adayımızın katkılarıyla etüt programı uygulanmaktadır.
V. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER
1. Türkiye ortalamasına göre; ilimizde okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve
mesleki eğitimde okullaşma oranının yüksek olması.
2. İlkokul da, ilimizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 19 ,derslik başına düşen
öğrenci sayısı ise 22 olmuştur.
3. Ortaokul da, ilimizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 17 ,derslik başına düşen
öğrenci sayısı ise 23’ dür.
110
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
4. Ortaöğretim de, ilimizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 16 ,derslik başına düşen
öğrenci sayısı ise 26 olmuştur.
5. Özel İdare gelirlerinin % 20’ sini Milli Eğitim Müdürlüğüne ayırması.
6. Müdürlüğümüzün İl Özel İdaresi ve Bayındırlık Müdürlüğü ile güçlü işbirliği içinde
olması.
7. Müdürlüğümüz çalışanlarının yeniliklere açık ve görevleriyle ilgili her türlü hizmet içi
eğitime katılmaya istekli olması.
8. Cumhuriyet Üniversitesiyle her geçen gün işbirliğinin artması
9. Güçlü teşkilat yapısı ve örgütlenmenin yanında her alanda yetişmiş vasıflı personelimizin
bulunması.
10. Müdürlüğümüzün diğer kurumlarla güçlü işbirliği içinde olması.
11. Okul aile birliklerinin okullara mali katkı sağlaması.
12. Hayat boyu eğitime yönelik çalışmalar yapan yaygın eğitim kurumlarımızın kapasite ve
kabiliyetinin yüksek olması.
13. AR-GE biriminin varlığı
14. Öğretmenlerin öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye açık olması, 2010-2014 İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nın müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze bağlı kurum/okullarda
benimsenmesi ve uygulanması.
15. İç kontrol sisteminin kurumumuzda uygulanıyor olması
B-ZAYIFLIKLAR
1. Bazı okulların fiziki kapasite yetersizliğinden ikili eğitim yapması.
2. Müdürlüğümüzün yılın hemen her gününde gerçekleştirdiği büyüklü küçüklü toplantı ve
diğer programlarda kullanabileceği çağın gereklerine ve teknolojiye uygun toplantı ve konferans
salonları ihtiyacının karşılanamaması.
3. Kırsal kesimden il merkezine ve diğer illere sürekli göç verilmesi
4. İlimizin bazı bölgelerinde birleştirilmiş sınıfların olması.
5. Küçük yerleşim beldelerinde yeterli lojman olmaması.
6. Taşımalı eğitimin devam ediyor olması
7. Özellikle merkezde kız öğrencilerimizin kalabilecekleri pansiyon sayısının istenilen
seviyede olmaması
111
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
8. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istihdam sorunu
bulunmaktadır
9. Eğitime yapılan yardımların ve halk katkılarının düşük seviyede olması
10. Performansa dayalı izleme ve değerlendirmenin olmaması
11. Kişilerin ilgi ve yeteneklerine uygun rehberlik ve yönlendirmenin istenilen düzeyde
yapılamaması ve mesleki eğitime yönlendirmenin yetersiz olması,
12. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının istenilen seviyede olmaması
C- DEĞERLENDİRME
Üst politika belgelerinde de yer aldığı şekliyle eğitim kurumlarının başarı değerlendirmesi
için stratejik yönetim anlayışını dikkate alan , performans ölçümüne dayalı bir model
geliştirilecek ve okullar arası dengesizlikler giderilecektir.
Sivas 2023 vizyonu kapsamında Sivas’ı geleceğe taşımak ve halkımıza en iyi hizmeti
sunmak için eğitim sektöründe stratejik amaç ile orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.
Söz konusu hedeflere ulaşıldığında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında
cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas; evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri ile Türk milli
eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış eğitim hizmeti sunan,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, çağdaş, yaratıcı,
verimli,
yeteneklerine uygun mesleği yürüten, mutlu, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesini sağlayan,
Eğitim Şehri Sivas olacaktır.
Bu dönemde genel bütçeden gerekse özel idare bütçesinden tahsis edilen kaynaklar
kullanılıp yeni okullar yapılarak, eğitime kazandırılmıştır.
112
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
VI. ÖNERİ VE TEDBİRLER
1. TEMEL EĞİTİM
Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri başta olmak
üzere gelişmiş ülkeler düzeyini yakalaması,
Okul öncesindeki net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları da gözeterek plan dönemi
sonuna kadar %70’ in üstüne çıkarılması,
Sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimin erken yaşlarda şekillenmesi nedeniyle, okul öncesi
eğitimin il genelinde fırsat ve imkân eşitliği sağlayacak şekilde geliştirilerek yaygınlaştırılması,
Toplumsal farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimlerinin
artırılması hedeflenmektedir.
Tüm çağ nüfusunun %100 okullaştırılmasının sağlanması ve bu dönemde eğitimin
kalitesinin ön plana çıkarılarak öğrenci başarısının yükseltilmesi, küçük yerleşim yerlerinde
yaşayan öğrencilere hizmet veren ilkokullarındaki eğitim niteliğinin yükseltilmesi,
Mevcut YİBO’ ların yatılılık kapasitelerinin ve öğrenci başına düşen mekan büyüklüğünün
artırılmasının sağlanması. (Koğuş sisteminden oda sistemine geçiş)İkili öğretimden tekli(normal)
öğretime geçilmesi, İlkokullarda birleştirilmiş sınıf sayısının asgarî düzeye indirilmesi,
İlköğretim den orta öğretime geçiş oranlarının artırılması
Zorunlu eğitim çağı dışında kalan ve ilköğrenimini tamamlamamış herkese Açık İlköğretim
Okulu imkânları ile ulaşılarak bu eksikliklerini tamamlamalarının sağlanması,
Çocukların zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesi yanında bedensel, ruhsal ve sosyal
gelişimlerini de güvence altına alacak rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
Ortaöğretime geçişte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak rehberlik ve yöneltme
esas alınması
 İlköğretimden mezun olanların e-okul üzerinden takibi yapılması
 Tüm ilköğretim okullarında işlikler kurulması,
 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu,
 Yoksul öğrencilerin okul ihtiyaçlarının karşılanması,
 Okullarda çağdaş kriterlere uygun fiziki alt yapının sağlanması ve araç-gereçlerle
donatılması,
 Fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
113
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
2. ORTAÖĞRETİM
2014 yılı sonuna kadar ortaöğretimde okullaşma oranını % 100 çıkarılması, Ortaöğretim
içerisindeki mesleki ve teknik eğitimin okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar %65’ e
çıkarılması, İlköğretimde yüzde yüz okullaşmanın gerçekleştirilmesi ve orta öğretimde alt
yapının tamamlanması ,Okulların çağdaş eğitim teknolojileri ile donatılması, bilgisayar destekli
eğitimin yaygınlaştırılması,
Ortaöğretim kurumu bulunmayan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin ortaöğretim
kurumlarına taşınması, bu öğrencilere öğle yemeği verilmesi, Ortaöğretime erişimde güçlük
yaşayan çocukların erişimlerini kolaylaştırmak için ihtiyaca göre mevcut pansiyonların
kapasiteleri artırılması yada yeni pansiyonların yapılması,
Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarına ilişkin teşviklerin artırılarak sürdürülmesi,
Ekonomik yetersizliği olan ailelerin ortaöğretime devam eden çocuklarına sosyal
yardımlaşma ve dayanışma fonlarından sağlanan ulaşım, barınma, beslenme ve giyim gibi
yardımların yapılması,
Ortaöğretime erişimle ilgili öğrencilerin devamsızlık ve terk nedenleri tespit edilerek
öğrenciyi sistem içinde tutacak tedbirler alınmaktadır. Başta kızlarımız olmak üzere ilköğretimi
bitiren tüm çocuklarımızın okula erişimleri ve okullaşma oranının yükseltilmesi için gerekli
gayret ve çaba sarf edilmektedir.
3. ÖZEL EĞİTİM
Özel eğitim programlarının, özel eğitime ihtiyacı olan tüm öğrencilere akademik ve meslek
becerisi kazandıracak şekilde uygulamalı olarak sunulması, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların
yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim göreceği okulların, bütün öğrencilerin
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mekân, donanım, personel ve program esnekliğine
kavuşturulması, özel eğitim gerektiren bireylerin erken çocukluk ve okul öncesi eğitimlerinin
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
4. SÜREKLİ EĞİTİM
Uzaktan eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim ihtiyaçlarını da kapsayacak olan bilgi
merkezleri yaklaşımı ile isteyen herkese, her yerde, her zaman eğitim ya da öğrenme imkânı
sağlanması, öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin nicel ve nitel olarak geliştirilmesi, ana-baba
eğitiminin etkinliğinin arttırılması, toplumda hayat boyu öğrenme anlayışının benimsenmesini
esas alan her türlü yaygın eğitim imkânının desteklenerek geliştirilmesi, özellikle üniversiteye
giremeyen gençlere kısa yoldan beceri kazandırma ve meslek edindirme etkinliklerinin
114
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
arttırılması, yerel yönetim, gönüllü kuruluş ve özel sektörlerin sürekli eğitim etkinliklerinin
özendirilmesi sağlanarak, iş alanlarına, mesleklere ve meslek okullarına yöneltme, işgücü
değerlendirme ve girişimcilik, vatandaşlık, ahlâkî ve estetik değerleri geliştirme, iş ve beceri
eğitimi, meslek değiştirmek isteyenlere imkân tanıma gibi çeşitli alanlarda hizmet üretilmesi,
vatandaşlarımızın boş zamanlarını olumlu şekilde değerlendirmeleri için sosyal, kültürel ve
sanatsal çalışma imkânının sağlanması, her yıl toplam il nüfusunun en az % 5’ inin yaygın eğitim
etkinliklerine katılımlarının sağlanması yönünde çalışmalar yapılması ve bu katılımın
gerçekleştirilmesi, okuryazar oranının %100’ lere çıkarılması yönündeki çabaların daha da
arttırılması, sürekli eğitimin, toplumumuzun tümünü kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması,
zorunlu eğitim çağı dışında kalan ve ilköğrenimini tamamlamamış herkese açık ilköğretim okulu
ile ulaşılmasının yaygınlaştırılması, bireyin, sürekli değişen ve gelişen mesleklere uyumunu
sağlayacak, sürekli eğitim uygulamasının yaygınlaştırılması, yurtiçinde uzaktan eğitimle yüksek
lisans yapma imkânlarının artırılması. yaygın eğitimle, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan
veya herhangi bir kademesinde bulunan ya da bu kademeden ayrılmış olan vatandaşlara örgün
eğitimin yanında veya dışında hizmet sunulması, yaygın eğitim hizmetleri, meslek edinmek,
mesleğinde gelişmek, meslek değiştirmek ve yeni meslekleri öğrenmek isteyen herkesin, sürekli
eğitim imkânından yararlanacak şekilde yapılandırılması hedeflenmektedir.
115
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
2012 YILINA AİT YATIRIM VE ONARIMLAR
116
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
ANAOKULLARI
HAFİK 3 DERSLİKLİ ANAOKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
21.03.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
30.03.2013
Toplam İnşaat alanı
Özel Proje
730 m2
Yapan kuruluş/firma
Gökhan Çiçek
Katsayısı
Keşif Bedeli
658.006,98 ¨
Derslik Sayısı
3
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
%80
İhale Bedeli
536.841,00 ¨
B+Z
AÇIKLAMALAR:
Bakanlığımız anasınıflarında okuyan öğrenci sayılarının artırılması hedefine uygun olarak
İlçe merkezinde anasınıfı çağındaki öğrencilerin ihtiyacına cevap verebilecek bir anaokulu
planlanmıştır. İlçe merkezinde yapımına Mart 2012 de başlanılmış olup inşaat çalışmaları
devam etmektedir. Sözleşmeye göre Mart 2013 de teslim edilerek hizmete açılacaktır.
117
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
GEMEREK 5 DERSLİKLİ YENİÇUBUK ANAOKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
03.04.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
02.04.2013
Taban Alanı
529 m2
Toplam İnşaat alanı
1058 m2
Yapan Kuruluş/firma
Keşif Bedeli
İhale Bedeli(KDV Dahil)
Birgül İnş. Tic.
San. Ltd. Şti.
730.000,00 ¨
619.000,00 ¨
100 öğrencilik anaokulu
Derslik Sayısı
5
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
%60
AÇIKLAMALAR:
Bakanlığımız anasınıflarında okuyan öğrenci sayılarının artırılması hedefine uygun olarak
İlçe merkezinde anasınıfı çağındaki öğrencilerin ihtiyacına cevap verebilecek bir anaokulu
planlanmıştır. İlçe merkezinde yapımına Nisan 2012 de başlanılmış olup inşaatı devam eden
anaokulu sözleşmeye göre Nisan 2013 de telsim edilerek hizmete açılacaktır.
118
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS MERKEZ MİMAR SİNAN ANAOKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
14.09.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
13.09.2013
Taban Alanı
529 m2
Toplam İnşaat alanı
1058 m2
Yapan Kuruluş/firma
Çataloğlu İnş. Tic.
Şti.
Keşif Bedeli
814.468,71 ¨
İhale Bedeli (KDV Dahil)
694.430,00 ¨
5 derslik 100 öğrencilik
Derslik Sayısı
5
Kullanım şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
% 20
AÇIKLAMALAR:
Bakanlığımız anasınıflarında okuyan öğrenci sayılarının artırılması hedefine uygun olarak
İl merkezinde Mimar Sinan Mahallesindeki anasınıfı çağındaki öğrencilerin ihtiyacına cevap
verebilecek bir anaokulu planlanmıştır. İl merkezinde yapımına Eylül 2012 başlanmış olup
sözleşmeye göre inşaat Eylül 2013 yılında tamamlanarak hizmete açılacaktır.
119
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
İLKOKULLAR
SİVAS HUZUR İLKÖĞRETİM OKULU ve ANAOKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
20.05.2011
Proje No
Bitiş Tarihi
30.05.2012
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruluş/firma
Keşif Bedeli
İhale Bedeli
Bosaş İnş. Tic.
Katsayısı
Ltd.Şti.
2.185.200,80
¨
1698.000,00 ¨
16 Derslik İlkokul
100 Öğrencilik Anaokulu
4856+1058 m2
B+Z+3
Derslik sayısı
16-5
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme oranı
%100
AÇIKLAMALAR:
İlimiz kılavuz mahallesine yapımı planlanan ilkokul ve anaokulu binaları için 2010
yılında arsa çalışmaları başlatılmış olup arsa imar tadilatı ile okul alanı çevrilmiştir. Nisan
2011 yılında ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanılmıştır. 2012 yılı Eylül ayında yapımı
tamamlanmış olup eğitim öğretime açılmıştır. İlkokul kısmı 16 derslikli olup yaklaşık 500
öğrenci eğitim görecektir. Anaokulu kısmı 100 öğrenci kapasiteli olup 5 derslikten ibarettir.
Huzur İmam Hatip Ortaokulu ve Melike Turan Melek Anaokulu olarak eğitim öğretim
yapılmaktadır.
120
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
12 DERSLİKLİ SİVAS KANGAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
06.10.2011
Proje No
Bitiş Tarihi
06.10.2012
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruluş/firma
Koza Telekom.
İnşaat.Tic.San.Ltd.
Keşif Bedeli
1.124.850,17 ¨
İhale Bedeli(KDV Dahil)
1.204.780,00 ¨
Kat Sayısı
Özel 12 Derslik
1350 m2
Z+2
Derslik Sayısı
12
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
%100
AÇIKLAMALAR:
Mevcut okuldaki derslik sayısı taşımalı eğitim yapılması ve öğrenci artışı nedeniyle
yetersiz kalmıştır. Kalabalık sınıflarda okuyan öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim ve
öğretim görmeleri amacıyla 2011 yılı yapım programına alınan 12 ek derslik okul binasına
Ekim 2011 tarihinde inşaatı başlatılmıştır. Okul binası Ekim 2012 tarihinde tamamlanarak
geçici kabulü yapılmış ve hizmete sunulmuştur.
121
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
TOKİ 24 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
04.03.2010
Proje No
Bitiş Tarihi
24.08.2012
Toplam İnşaat alanı
Yapan
Kuruşu/firma
Makro İnş..Tic.Ltd.Şti.&
Yıltaş Uluslar arası
Tas.Turz.San.ve Tic.A.Ş.
----
Keşif Bedeli
İhale Bedeli
(KDV Dahil)
AÇIKLAMALAR:
------
Kat Sayısı
Derslik Sayısı
Kullanım şekli
Gerçekleşme Oranı
24 Derslikli İlköğretim
Okulu
-----B+Z+2
24
Sınıf
%100
Milli Eğitim Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında yapılan
protokol çerçevesinden Sivas Yenimahalle’de yapımına başlanan 628 konut, 1 adet Sosyal
tesis, 1 adet Büfe ve 1 adet 24 derslikli İlköğretim okulu yapımı Mart 2010 tarihinde
başlanılmış olup Ağustos 2012 de yapımı tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmiştir. 06.11.2012 tarihinde TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu/Ortaokulu olarak
hizmet vermeye başlamıştır.
122
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS GEMEREK YENİÇUBUK 3 EK DERSLİK İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
31.10.2011
Proje No
Bitiş Tarihi
29.08.2012
Toplam İnşaat alanı
Yapan kuruluş/firma
Mustafa İnal
Kat sayısı
Keşif Bedeli
321.355,98 ¨
Derslik Sayısı
İhale Bedeli (KDV Dahil)
263.423,20 ¨
Kullanım Şekli
Gerçekleşme Oranı
Özel Ek Derslik proje
800 m²
Z+1
3
Sınıf
% 100
AÇIKLAMALAR:
Okulun mevcut binası çevredeki yapılaşmadan ve nüfus artışından dolayı derslik
sayısında yetersiz kalmıştır. 2011 yatırım programına 3 ek derslik olarak alınan okul binası
inşaatına Ekim 2011 yılında başlanılmış olup Ağustos 2012 yılında tamamlanarak eğitim
öğretim hizmetine sunulmuştur.
123
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS MERKEZ GAZİBEY KÖYÜ ŞEHİT DAVUT TOY 3 EK DERSLİK İLKÖĞRETİM
OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
23.03.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
23.10.2012
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruşu/firma
Birgül İnş.
Tic.San.Ltd.Şti.
Katsayısı
Keşif Bedeli
447.101,95 ¨
Derslik Sayısı
İhale Bedel (KDV Dahil)
371.700,00 ¨
Kullanım Şekli
Gerçekleşme oranı
Özel 3 Derslik
688 m2
B+Z
3
Sınıf
% 100
AÇIKLAMALAR:
Köyde eğitim gören öğrenci artışı ve taşımalı eğitim yapılması nedeniyle mevcut okulun
derslik sayısı ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. 2011 yapım programına 3 ek derslik olarak
alınmış inşaatına Mart 2012 yılında başlanmıştır. Ek derslik inşaatı tamamlanarak eğitim
öğretim hizmetine sunulmuştur
124
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
MERKEZ GÜNEY KÖYÜ 18 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
03.09.2010
Proje No
Bitiş Tarihi
03.05.2011
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruluş/firma
Batu İnş.-Serdar Orman
Ürünleri Ort.Girişim
Katsayısı
Keşif Bedeli
1.209.867,43 ¨
Derslik Sayısı
İhale Bedeli (KDV dahil)
1.010.080,00 ¨
Kullanım şekli
Gerçekleşme Oranı
AÇIKLAMALAR:
Özel 18 derslik
1350 m2
B+Z+2
18
Sınıf
% 98
Mevcut okuldaki derslik sayısı taşımalı eğitim yapılması ve öğrenci artışı nedeniyle
yetersiz kalmıştır. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri amacıyla
2010 yılı yapım programına alınan 18 derslikli okul binasına Eylül 2010 tarihinde inşaatı
başlatılmıştır. Sözleşmeye göre Mayıs 2011 tarihinde tamamlanacaktı. Ancak yüklenici
firmanın sözleşmeyi fesh etmesinden dolayı inşaat bitirilememiştir. Tekrar keşif ve yaklaşık
maliyet hazırlanmış ikmal inşaatı olarak ihale edilmiştir. Bina bitmiş olup geçici kabul
aşamasındadır.
125
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS MERKEZ OLUKMAN KÖYÜ 3 EK DERSLİK İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
04.04.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
04.04.2013
Toplam İnşaat
alanı
Yapan kuruluş/firma
Muhsin TatarTunç Hacıalibeyoğlu Ort.Girişim
Keşif Bedeli
İhale Bedeli
Katsayısı
Özel 3 ek derslik
688 m2
B+Z
414.347,66 ¨
Derslik Sayısı
3
338.542,00 ¨
Kullanım Şekli
Gerçekleşme
Oranı
Sınıf
% 80
AÇIKLAMALAR:
Köyde eğitim gören öğrenci artışı nedeniyle mevcut okulun derslik sayısı ihtiyaca cevap
veremez hale gelmiştir. 2011 yapım programına 3 ek derslik olarak alınmış inşaatına Nisan
2012 tarihinde başlanmıştır. Ek derslik inşaatı 2013 Nisan ayında tamamlanarak eğitim
öğretim hizmetine sunulacaktır.
126
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS MERKEZ YAKUPOĞLAN KÖYÜ 6 EK DERSLİK İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
29.03.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
05.04.2013
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruluş/firma
Fatih Karataş-Emre
Karakız İş Ort.
Katsayısı
Keşif Bedeli
499.372,53 ¨
Derslik Sayısı
İhale Bedeli(KDV
Dahil)
408.688,28 ¨
Kullanım Şekli
Gerçekleşme Oranı
Özel 6 ek derslik
B+Z
6
Sınıf
%100
AÇIKLAMALAR:
Köyde eğitim gören öğrenci artışı nedeniyle mevcut okulun derslik sayısı ihtiyaca cevap
veremez hale gelmiştir. 2011 yapım programına 3 ek derslik olarak alınmıştır. Ancak ihtiyaca
cevap vermeyeceği düşünüldüğünden 6 Ek dersliğe çıkarılmıştır. İnşaatına Mart 2012 tarihinde
başlanmış olup sözleşmeye göre inşaat 2013 Nisan ayında tamamlanması bekleniyordu. Ancak
yüklenici firma sözleşmeye göre daha önce inşaatı bitirmiş olup binayı teslim etmiştir. Ek
derslik Aralık 2012 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
127
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS YILDIZELİ KARALAR KÖYÜ 3 EK DERSLİK YAPIMI
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
05.08.2011
Proje No
Bitiş Tarihi
05.08.2012
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruluş/firma
A.C.Makine
Katsayısı
Keşif Bedeli
543.980,00
Derslik Sayısı
3
Kullanım Şekli
Sınıf
İhale Bedeli (KDV Dahil)
478.950,41
Gerçekleşme Oranı
Özel 3 Ek derslik
688 m2
Z+1
% 100
AÇIKLAMALAR:
Köyde eğitim gören öğrenci artışı nedeniyle mevcut okulun derslik sayısı ihtiyaca cevap
veremez hale gelmiştir. 2011 yapım programına 3 ek derslik olarak alınmıştır. İhalesi Köylere
Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılarak Ağustos 2011 tarihinde işe başlanmıştır. İnşaat
2012 ağustos ayında tamamlanarak hizmet sunulmuştur.
128
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS MERKEZ BAŞSÖĞÜT 5 EK DERSLİK İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
19.03.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
24.10.2012
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruluş/firma
Murat Alper Özer
Keşif Bedeli
610.488,04 ¨
İhale Bedeli(KDV Dâhil)
509.996,00 ¨
Katsayısı
MEB.2004.66
933 m2
Z+1
Derslik Sayısı
5
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
%90
AÇIKLAMALAR:
Köyde eğitim gören öğrenci artışı ve taşımalı eğitim yapılması nedeniyle mevcut okulun
derslik sayısı ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. 2011 yapım programına 5 ek derslik olarak
alınmış inşaatına Mart 2012 yılında başlanmıştır. Sözleşmeye göre Ekim ayında bitmesi
gereken inşaat yüklenici firma tarafından bitirilememiştir. Cezalı olarak çalışan yüklenici
firmanın çalışmaları devam etmektedir.
129
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS ZARA KORKUT GÜMÜŞAY İLKÖĞRETİM OKULU 2 DERSLİK YAPIMI
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
20.04.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
20.04.2013
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruluş /firma
Özyüksel İnş.-Arkan
Grup Ortak Girişim
Keşif Bedeli
273.523,18 ¨
İhale Bedeli (KDV Dahil)
226.383,00 ¨
Özel 2 Ek Derslik
Yemekhane
180 m2
Kat sayısı
Z
Derslik Sayısı
2
Kullanım Şekli
Yemekhane
Gerçekleşme Oranı
% 90
AÇIKLAMALAR:
Okul bahçesinde atıl durumda olan lojman binası 9 Mayıs 2012 tarih ve 45 nolu İl
encümeni kararı ile yıkılarak yerine yemekhane planlanmıştır. Taşımalı eğitim yapan okulda
öğrencilerin öğlen yemeklerini daha sağlıklı ortamda yiyebilmeleri için 2011 yapım
programına alınmıştır. Nisan 2012 tarihinde yapımına başlanılan yemekhane sözleşmeye göre
Nisan 2013 tarihinde tamamlanarak hizmet sunulacaktır
.
130
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS MERKEZ DURDULU 5 EK DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
03.09.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
02.09.2013
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruluş/firma
Burak TOYDEMİR
Katsayısı
Keşif Bedeli
955.472,41 ¨
Derslik Sayısı
İhale Bedeli (KDV Dahil)
879.100,00 ¨
Kullanım Şekli
Gerçekleşme Oranı
Özel 5 derslik
933 m2
Z+2
5
Sınıf
% 40
AÇIKLAMALAR:
Mevcut okuldaki derslik sayısı taşımalı eğitim yapılması ve öğrenci artışı nedeniyle
yetersiz kalmıştır. İkili eğitim yapmak zorunda kalan öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda
eğitim ve öğretim görmeleri amacıyla 2011 yılı yapım programına alınan 5 ek derslik okul
binasına Eylül 2012 tarihinde inşaatı başlatılmış olup devam etmektedir. Sözleşmeye göre
Eylül 2013 tarihinde tamamlanarak hizmete sunulacaktır
131
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS GÜRÜN BEYPINAR 5 EK DERSLİK İLKÖĞRETİM OKULU
TEKNİK BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
Başlama Tarihi
22.08.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
22.08.2013
Toplam İnşaat alanı
Yapan kuruluş/firma
Keşif Bedeli
İhale Bedeli (KDV dahil)
KAD-TEM İnş. Müh.Tic.
ve San. A.Ş.
983.397,05 ¨
724.000,00 ¨
Katsayısı
Özel 5 ek derslik
933 m2
Z+2
Derslik Sayısı
5
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
%40
AÇIKLAMALAR:
Mevcut okuldaki derslik sayısı taşımalı eğitim yapılması ve öğrenci artışı nedeniyle
yetersiz kalmıştır. İkili eğitim yapmak zorunda kalan öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda
eğitim ve öğretim görmeleri amacıyla 2011 yılı yapım programına alınan 5 ek derslik okul
binasına Ağustos 2012 tarihinde inşaatı başlatılmış olup devam etmektedir. Sözleşmeye göre
Ağustos 2013 de tamamlanarak hizmete sunulacaktır
132
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS MERKEZ KAYADİBİ 3 EK DERSLİK İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
24.08.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
24.08.2013
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruşu/firma
Keşif Bedeli
İhale Bedeli (KDV Dahil)
Tuğba İnş. San.Tic. ve
Turz.Ltd.Şti.
773.891,47 ¨
634.840,00 ¨
Katsayısı
Özel 3 ek derslik
688 m2
Z+1
Derslik Sayısı
3
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
% 30
AÇIKLAMALAR:
Köyde eğitim gören öğrenci sayısındaki artış ve taşımalı eğitim yapılması nedeniyle
mevcut okulun derslik sayısı ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. 2011 yılı yapım
programına 3 ek derslik olarak alınmış inşaatına Ağustos 2012 tarihinde inşaatına başlanmıştır.
Sözleşmeye göre Ağustos 2013 tarihinde Ek derslik inşaatı tamamlanarak eğitim öğretim
hizmetine sunulacaktır.
133
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
18 DERSLİKLİ SİVAS ZARA KARŞIYAKA İLKÖĞRETİM OKULU
GENEL BİLGİLER
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Yapan Kuruluş/firma
Keşif Bedeli Devlet desteği
TEKNİK BİLGİLER
23.05.2011 Protokol imzalama
15.08.2013
Muttalip ÇİFTÇİ
200,00 ¨
İhale Bedeli
Proje No
Toplam İnşaat alanı
Katsayısı
Özel 18 Derslik
1350 m2
B+Z+2
Derslik Sayısı
18
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
% 70
AÇIKLAMALAR:
Zara İlçesi Karşıyaka Mahallesine hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan 12 derslikli
ilköğretim okulunun yapımına başlandığı ancak ihtiyaca binaen derslik sayısı 18’e
çıkarılmıştır. İdare tarafından 200.000 TL tutarında malzeme desteği sağlanarak inşaat devam
etmektedir. Yapılan protokole göre 15 Ağustos 2013 tarihinde yapımı tamamlanacaktır.
134
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
LİSELER
24 DERSLİKLİ SİVAS DİRİLİŞ LİSESİ
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
08.11.2011
Proje No
Bitiş Tarihi
15.07.2012
Toplam İnşaat alanı
Yapan Kuruluş/firma
Keşif Bedeli Devlet desteği
İhale Bedeli
Satel İnş.Tic. ve San.
Ltd.Şti
Katsayısı
MEB:2004.48
Öğretim Binası
4513 m2
B+Z+3
2.991.741,32 ¨
Derslik Sayısı
24
2.991.741,32 ¨
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
100
AÇIKLAMALAR
Ortaöğretimde eğitim öğretim gören lise öğrencilerinin daha sağlıklı bir ortamda
eğitimlerini sürdürme amacıyla 2010 yılında yapım programına alınmıştır. İnşaatına Kasım
2011 tarihinde başlanılmıştır. Temmuz 2012 de yapımı tamamlanan okul 2012-2013 eğitim
öğretim yılında Diriliş Ticaret Meslek Lisesi olarak eğitim vermektedir.
135
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
16 DERSLİKLİ SİVAS DİVRİĞİ İMAM HATİP LİSESİ
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
MEB.2000.07 Öğretim Binası
MEB.2000.43 Bekçi Kulübesi
MEB.2000.44 İhata Duvarı
Başlama Tarihi
05.04.2011
Proje No
Bitiş Tarihi
26.08.2012
Toplam İnşaat alanı
2683 m²
B+Z+2
Yapan Kuruluş/firma
KAD-TEM
İnş.Müh. A.Ş.
Kat Sayısı
Keşif Bedeli
2.100.000,00 ¨
Derslik Sayısı
İhale Bedeli
1.441.960,00 ¨
Kullanım Şekli
Gerçekleşme Oranı
16
Sınıf
%100
AÇIKLAMALAR:
UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının Kültür
Bakanlığı tarafından yapılacak olan “Çevre düzenleme projesi “ kapsamında tarihi yapıya
civar Divriği İmam Hatip Lisesi Binası kamulaştırılacak alan içerisinde kaldığından, aynı ilçe
Kültürlü Mahallesi 265 ada, 9 parsel üzerine yeni İmam Hatip Lisesi yapımı planmış ve
kamulaştırma alanında kalan binamız yıkılmıştır. 2010 yılında Devlet Yatırım Programı ile 16
derslikli öğretim binası planlanmış ve ihalesi yapılarak 05.04.2011 tarihinde inşaata
başlanılmış ve 07.08.2012 tarihinde geçici kabulü yapılarak bina teslim alınmış ve eğitim
öğretim hizmetlerine sunulmuştur.
136
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
24 DERSLİKLİ SİVAS FEN LİSESİ
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
MEB 2000.10 Öğretim Binası
MEB.2004.57 Öğrenci Pan.(300
Öğr.)
MEB.2000.36 Lojman
MEB.2000.63 Spor Salonu
MEB.2000 43+44(İhata Duvarı ve
Saha Tanzimi)
Başlama Tarihi
30.07.2010
Proje No
Bitiş Tarihi
09.07.2012
Toplam İnşaat alanı
Yapan
Kuruşu/firma
Baştur
İnş.Tur.Tic.Ltd.Ş
ti.
Keşif Bedeli
9.357.655,70 ¨
İhale Bedeli
13.692 m²
B+Z+3
Kat Sayısı
Derslik Sayısı
24 derslik, 300 Öğrencilik pansiyon,
10 dairelik lojman, spor salonu
Kullanım şekli
Gerçekleşme Oranı
Sınıf-Spor salonu-Pansiyon-Lojman
%100
8.135.794,44 ¨
AÇIKLAMALAR:
İlimiz Merkezinde Ortaöğretim ihtiyacını karşılamak üzere 2007 yılında Merkez İlçe
(KDV Dahil)
İşhan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 77.334,95 m² Milli Eğitim Bakanlığı
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü) Fen Lisesi yapılmak üzere tahsis edilmiştir. 2009 yılında
Sivas Merkez Genel Lise ( 24 Derslik +300 Öğrencilik Pansiyon+10 Dairelik Lojman ve Spor
Salonu ) olarak programa alınmış olup, 2010 yılında ihale edilerek 2012 yılında Genel Lisesi
ve müştemilatı teslim alınmış olup, 14.12.2012 tarihinde Fen Lisesi olarak Eğitim Öğretim
hizmetine açılmıştır.
137
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
16 DERSLİKLİ SİVAS ALTINYAYLA LİSESİ
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
MEB.2004.47-R Öğretim
Binası
Başlama Tarihi
27.08.2010
Proje No
Bitiş Tarihi
05.09.2012
İnşaat alanı
5153 m²
Baştur İnş.Tur.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Kat Miktarı
B+Z+2
Yapan Kuruluş/firma
Keşif Bedeli
İhale Bedeli
3.600.000,00 ¨
2.606.126,50 ¨
Derslik Sayısı
16
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
%92
AÇIKLAMALAR:
İlçe merkezinde ve köylerde eğitim öğretim gören öğrencilerin ortaöğretim eğitimlerini
sürdürebilmeleri için 2009 yılında 16 derslik olarak planlanmış olan okul binası inşaatına 2010
yılında başlanılmıştır. Sözleşmeye göre Eylül 2012 tarihinde bitmesi planlanan okul binası
yüklenici firmanın işi zamanında bitirememesi nedeniyle cezalı olarak çalışmaktadır. Geçici
kabul aşamasına gelmek üzeredir.
138
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
16 DERSLİKLİ SİVAS ULAŞ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
GENEL BİLGİLER
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Yapan
Kuruluş/firma
Keşif Bedeli
İhale Bedeli
01.09.2011
01.09.2013
Yıldız Doğan İnş.Tic.ve
San.Ltd.Şti.(TOKİ)
4.000.000,00 ¨
3.253.260,00 ¨
TEKNİK BİLGİLER
Proje No
Toplam İnşaat
alanı
Katsayısı
MEB.2000.5. Öğretim Binası
MEB.2000.43+44 Bekçi
Kulübesi+ ihata duvarı
4513 m2
B+Z+3
Derslik Sayısı
16
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme Oranı
%75
AÇIKLAMALAR
İlçe merkezinde ve köylerinde eğitim öğretim gören Çok Programlı lise öğrencilerinin
daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürme amacıyla 2010 yılında yapım programına
alınmıştır. TOKİ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde ihalesi
TOKİ tarafından yapılmış olup inşaatına Nisan 2012 tarihinde başlanılmıştır. Sözleşmeye göre
2013 Nisan ayında inşaatı tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilecektir.
139
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
16 DERSLİKLİ SİVAS SUŞEHRİ ANADOLU LİSESİ
GENEL BİLGİLER
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Yapan Kuruluş/firma
Keşif Bedeli
İhale Bedeli
23.03.2012
03.10.2013
Baştur İnş.Tur.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
3.660.000,00 ¨
3.253.260,00 ¨
TEKNİK BİLGİLER
Proje No
Toplam İnşaat
alanı
Katsayısı
MEB.2004.47-R Öğretim Binası
MEB.2000.43+44 Bekçi Kulübesi+
ihata duvarı
5.153 m2
B+Z+3
Derslik Sayısı
16
Kullanım Şekli
Sınıf
Gerçekleşme
Oranı
%20
AÇIKLAMALAR:
İlçe merkezinde ve köylerinde eğitim öğretim gören Anadolu öğretmen lisesi
öğrencilerinin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürme amacıyla 2010 yılında yapım
programına alınan okul inşaatına Nisan 2012 tarihinde başlanmış olup 2013 Nisan ayında
inşaatı tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilecektir.
140
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
16 DERSLİKLİ ZARA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
26.10.2011
Proje No
Bitiş Tarihi
18.03.2013
Toplam İnşaat
alanı
Yapan
Kuruluş/firma
Keşif Bedeli
İhale bedeli
Atasel İnş.San.ve
Tic.Ltd.Şti.Sedat
ÇAKMAK İş
ortaklığı
Katsayısı
9.613.000,00 ¨
Derslik Sayısı
8.516.060,00 ¨
Kullanım Şekli
Gerçekleşme
Oranı
MEB 2004.47 R Öğretim Binası
MEB.2004.57 Öğrenci Pan.(300 Öğr.)
MEB.2000.36 Lojman
MEB.2000.63 Spor Salonu
MEB.2000 43+44 (İhata Duvarı ve Saha
Tanzimi)
13.213 m²
B+Z+3
16 derslik , 300 Öğrencilik Pansiyon, 10
Dairelik Lojman, spor salonu
Sınıf-Spor salonu-Lojman-Pansiyon
% 55
AÇIKLAMALAR:
Sivas Zara İlçesinde ortaöğretim ihtiyacını karşılamak üzere ilçenin eğitim kampus
alanına 2009 yılında bakanlığımıza teklifte bulunulmuş olup, 2010 yılı Devlet Yatırım
Programına alınmıştır. 16.05.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 26.10.2011 tarihinde işi
başlanılmış olup, sözleşmeye göre 18.03.2013 tarihinde yapımı tamamlanacaktır.
141
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
PANSİYON, SPOR SALONU ve UYGULAMA OTELİ
SİVAS MERKEZ GÜLTEPE İÖO 218 ÖĞRENCİLİK PANSİYONU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
09.07.2012
Proje No
MEB.2004.57 Revize
Pansiyon binası
Bitiş Tarihi
07.12.2013
Toplam İnşaat alanı
2906 m2
Yapan Kuruşu/firma
SE-DA İnşaat
(Ertekin Azrak)
Katsayısı
B+Z+3
Keşif Bedeli
2.376.687,91¨
Öğrenci Kapasitesi
218
Kullanım şekli
Pansiyon
Gerçekleşme oranı
% 80
İhale Bedeli(KDV Dahil)
1.911.600,00 ¨
AÇIKLAMALAR:
Taşımalı eğitim yapılamayan köylerde, il merkezinde eğitim öğretim görmek isteyen
öğrencilerin sağlıklı bir ortamda kalabilmeleri için 2011 yapım programına alınana 218 kişilik
öğrenci pansiyon binasına Temmuz 2012 yılında başlanılmıştır. Sözleşmeye göre Aralık 2013
tarihinde tamamlanacaktır.
142
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS ALTINYAYLA ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ PANSİYON İKMAL İNŞAATI
GENEL BİLGİLER
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
30.03.2012
Proje No
120 öğrencili özel tip pansiyon
MEB-2000.43 Bekçi Kulübesi
MEB 2000.44 İhata Duvarı
Toplam İnşaat alanı
3535 m²
Yapan
Kuruluş/firma
Çakıroğlu İnşaat
Elektrik
Tic.San.Ltd.Şti.
Kat Miktarı
B+Z+3
Keşif Bedeli
2.190.000,00 ¨
Öğrenci Kapasitesi
İhale Bedeli
06.04.2013
TEKNİK BİLGİLER
Kullanım Şekli
1.591.820,00 ¨
Gerçekleşme oranı
120
Pansiyon
% 80
AÇIKLAMALAR:
Altınyayla ilçemizde Köylere Hizmet Götürme Birliği öncülüğünde Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün kontrollüğünde 2010 yılında yapımına başlanarak kaba inşaatının bir kısmı
tamamlandıktan sonra ödenek yetersizliği nedeniyle yarım kalan 100 öğrenci kapasiteli yurt
binası 2011 yılı Devlet Yatırım Programına alınarak 120 öğrencilik yurt binası ikmal işi olarak
programlanmıştır. İlçe merkezinde ve köylerinde kalan ortaöğretim öğrencilerin eğitim
öğretimlerini sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için yurt binasına acilen ihtiyaç duyulmuş
2010 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımına başlanmış ve yarım kalan
inşaat Şubat ayı içerisinde tamamlanacaktır.
143
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS MERKEZ 300 ÖĞRENCİLİK PANSİYON
GENEL BİLGİLER
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Yapan
Kuruluş/firma
Keşif Bedeli
İhale Bedeli
TEKNİK BİLGİLER
07.09.2012
Proje No
07.09.2013
Toplam İnşaat alanı
Yıldız Doğan
İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti.
3.470.300,00 ¨
3.419.640,00 ¨
Katsayısı
Öğrenci Kapasitesi
Kullanım Şekli
Gerçekleşme Oranı
MEB.2004.57. Öğrenci
pansiyonu
MEB.2000.43+44 Bekçi
Kulübesi+ ihata duvarı
4.734 m2
B+Z+3
300
Pansiyon
%15
AÇIKLAMALAR:
İl Merkezinde eğitim öğretim gören ortaöğretim öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda
barınmalarını sağlamak amacıyla 2011 yapım programında planlanan pansiyon binasına 2012
yılında başlanılmış olup 2013 yılında inşaatı tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale
getirilecektir.
144
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS GEMEREK YENİÇUBUK SPOR SALONU
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
08.06.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
08.06.2013
İnşaat Alanı
699 m2
Tunç Hacıalibeyoğlu
Beyoğlu Mühendislik
Kat Miktarı
Z
70
Yapan
Kuruluş/firma
Keşif Bedeli
665.000,00 ¨
Öğrenci Kapasitesi
İhale Bedeli
852.811,96 ¨
Kullanım Şekli
Gerçekleştirme oranı
Özel Proje
Spor Salonu
% 40
AÇIKLAMALAR:
İlçe Merkezinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin sportif faaliyetlerini daha sağlıklı
ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için spor salonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla
ilçemizin ihtiyacı olan spor salonu yatırım programına alınarak 2012 Haziran ayında yapımına
başlanmış olup sözleşmeye göre 2013 yılı Haziran ayında tamamlanarak hizmete sunulacaktır.
145
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
SİVAS OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 90 YATAKLI OTEL BİNASI
GENEL BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Başlama Tarihi
03.08.2012
Proje No
Bitiş Tarihi
01.04.2014
Toplam İnşaat alanı
5201 m²
Katsayısı
B+Z+4
Yapan Kuruluş/firma
Keşif Bedeli
TOKİ
Yatak Sayısı
4.750.000,00 ¨
Kullanım şekli
İhale Bedeli
Gerçekleşme oranı
MEB.2004.76 otel binası
90
Uygulama oteli
% 10
AÇIKLAMALAR:
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin uygulama
yapabilmeleri için 90 yatak kapasiteli bir otel binası planlanmıştır. 2011 yılında yapım
programına alınan uygulama otel binası TOKİ tarafından İhalesi yapılmıştır. 90 yataklı
uygulama oteli inşaatına Ağustos 2012 tarihinde başlanılmış olup sözleşmeye göre Nisan 2014
tarihinde tamamlanarak hizmete sunulacaktır.
146
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
YAPIMI HENÜZ BAŞLAMAYAN PROJELER
2012 YILI YAPIM PROGRAMINDA OLUP BAŞLAMAMIŞ TEMEL EĞİTİM PROJELERİ
Sıra
No
1
2
3
PROJENİN ADI
PROJENİN DURUMU
Merkez 24 Derslikli İlköğretim Okulu
(Danişment yeniden yapım)
Merkez 24 Derslikli İlköğretim Okulu
(Alibaba Mah.)
Merkez 24 Derslikli İlköğretim Okulu
(Kumlu Tarla)
Arsa kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
24 derslik yerine 16 derslik ortaokul ve 12
derslik ilkokul planlandı. İhale aşamasında
Arsa kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
4
Merkez 18 Derslikli İlköğretim Okulu
(Cebecioğlu yeniden yapım.)
5
Yıldızeli 12 Derslik Karşıyaka İlkokulu
6
Yıldızeli Kalın Köyü İlköğretim Okulu 5 Ek
derslik yapımı
7
Yıldızeli Bayat Köyü İlköğretim Okulu 3 Ek
derslik yapımı
İhalesi yapılmış olup 11.01.2013 tarihinde
sözleşmesi imzalandı. Nisan 15 de inşaatına
başlanacaktır.
İhalesi yapılmış olup 24.12.2012 tarihinde
sözleşmesi imzalandı. Nisan 15 de inşaatına
başlanacaktır.
Arsa işlemleri devam ediyor.
İhalesi yapılmış olup 02.01.2013 tarihinde
sözleşmesi imzalandı. Nisan 15 de inşaatına
başlanacaktır.
11
Şarkışla Kahraman Köseoğlu 4 Ek derslik
yapımı
Merkez 6 derslikli Anaokulu yapımı
(Kongre Anaokulu)
Merkez 4 derslikli Anaokulu yapımı
(Kanuni Anaokulu)
Merkez 2 derslikli Kurtlapa Anaokulu yapımı
12
Gemerek 4 derslikli Anaokulu yapımı
İhale aşamasında.
13
Gölova 3 derslikli Anaokulu yapımı
İhalesi yapılmış olup 08.11.2012 tarihinde
sözleşmesi imzalandı. Nisan 15 de inşaatına
başlanacaktır.
14
Şarkışla Akçakışla Spor Salonu yapımı
İhale aşamasında
15
Akıncılar İlköğretim Okulu Spor Salonu
yapımı
Arsa işlemleri devam ediyor
8
9
10
147
Arsa işlemleri devam ediyor. Derslik ihtiyacı
için tekrar inceleme istendi.
İhale aşamasında.
İhalesi iptal edildi.
Arsa işlemleri devam ediyor.
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
2012 YILI YAPIM PROGRAMINDA OLUP BAŞLAMAMIŞ ORTAÖĞRETİM PROJELERİ
Sıra
No
PROJENİN ADI
PROJENİN DURUMU
1
Merkez 16 Derslik Anadolu Lisesi
İhale Aşamasında
2
Hafik 12 Derslik Anadolu Lisesi
3
Merkez 24 Derslik Anadolu Lisesi
4
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 24
Derslik ve 200 öğrencilik pansiyon
Arsa ifraz ve tevhit işlemleri devam ediyor.
5
Gürün 200 öğrencilik Ortaöğretim
pansiyonu
TOKİ tarafından İhalesi gerçekleşecek.
6
Gürün 24 Derslik Anadolu Lisesi
Yaklaşık Maliyet Bekleniyor.
7
Divriği 200 öğrencilik ortaöğretim
pansiyonu
Arsa işlemleri devam ediyor
Arsa Zeminde sorun olması yeni arsa
çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden
yaklaşık maliyet bekleniyor.
148
SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU
ONARIMLAR
2012 YILI ORTAÖĞRETİM ONARIM PROJELERİ
Sıra
Okul Sayısı
Kurumu
1
15
Ortaöğretim
Büyük Onarım
1.657.110,00
2
2
Ortaöğretim
Küçük Onarım
38.250,00
3
8
Ortaöğretim
No
Proje Adı
Doğalgaz Dönüşüm işi ve
Proje Hazırlama işi
Deprem
4
3
Ortaöğretim
İhale Bedeli TL
Tetkiki
351.900,00
proje
hazırlama
124.528,26
ve güçlendirme işi
5
1
Ortaöğretim
6
2
Ortaöğretim
Toplam
31
Çevre Düzenleme İşi
Kalorifer Tesisatı Onarım
İşi
GENEL TOPLAM
44.000,00
157.524,00
2.373.312,26
2012 YILI TEMEL EĞİTİM ONARIM PROJELERİ
Sıra No
Okul Sayısı
Kurumu
Proje Adı
Proje Bedeli Tl
1
33
Temel Eğitim
Büyük Onarım
2.421.898,82
2
26
Temel Eğitim
Küçük Onarım
507.750,00
3
8
Temel Eğitim
Doğalgaz Dönüşüm işi ve
Proje Hazırlama işi
4
64
Temel Eğitim
5
12
Temel Eğitim
6
4
Temel Eğitim
Toplam
147
Deprem Tetkiki proje
hazırlama ve güçlendirme
işi
Çevre Düzenleme İşi
Kalorifer Tesisatı Onarım
İşi
GENEL TOPLAM
149
450.079,86
1.771.342,02
476.241,43
68.033,85
5.695.345,98

Benzer belgeler