DERSİN KODU DERSİN ADI IKT 406 Uygulamalı Ekonometri

Yorumlar

Transkript

DERSİN KODU DERSİN ADI IKT 406 Uygulamalı Ekonometri
IKT 406
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
(Lisans / Lisansüstü)
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Yardımcıları
İletişim Bilgileri
Derslik
Ders Saatleri
Ders Dışı Görüşme
Saatleri ve Yeri
DERSİN ADI
Uygulamalı Ekonometri
Dersin Amacı
8
Türkçe
:
:
:
:
Yrd. Doç. Dr. Umut Ünal
Yrd. Doç. Dr. Umut Ünal
Ofis: A Blok: 404 B
[email protected]; http://www.umutunal.net
A-Z11
Cuma 9:00 – 11:45
:
Teori
Uygulama
3
3
TOPLAM
3
3
YARIYILI
:
:
:
:
:
KREDİSİ
DERSİN KODU
SAATİ
DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)
Lisans
Pazartesi 9:00 – 11:45
Bilindiği üzere ekonometrinin iki temel ayağı vardır: teori ve uygulama. Bu dersin
temel amacı, uygulama ayağını alanında dünyaca kabul görmüş bir yazılım olan Stata
ile öğrenciye kavratmaktır. Bu bağlamda, Ekonometri I ve Ekonometri II derslerinde
öğrenilen temel kavramların uygulamasının yapılması planlanmaktadır.
KAYNAKLAR
Ana Kaynak
-
Yardımcı Kaynaklar
-
Stata 13 User Manual
Temel Ekonometri, D.N.Gujarati, İkinci Basım, Literatür Yayıncılık, 2001. Çeviri:
Ümit Şenesen-Gülay Güllük Şenesen.
Christopher F. Baum, An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata
Press Publication, 2006.
R.Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, Fifth Edition,
Harcourt, College Publishers, Fort Worth, 2002.
D.N.Gujarati, Basic Econometrics. Fourth Edition, McGraw-Hill Inc, Boston, 2003.
J.Stewart and L.Gill, Econometrics, Second Edition, Prentice Hall Europe, London,
1998.
Maddala, G.S. Introduction to Econometrics, Third Edition. John Wiley and Sons
Ltd.Chichester; 2001.
1
DERS KONULARI (değişebilir)
I.
II.
Giriş / Introduction
Stata’ya Giriş ve Temel Bilgiler (Introduction to Stata and Some Basic Information)
III.
Basit Regresyon Modeli / The Simple Regression Model
a. Model ve Temel Varsayımları / The Model and Its Basic Assumptions
b. Model Tahmini / Estimation
c. Modelin Değerlendirilmesi / Evaluation of the Model
d. Sabit Değişkensiz Model / The Model without an Intercept Term
IV.
Çoklu Regresyon Analizi / Multiple Regression Analysisi
a. Çoklu Regresyon Modelinin Tahmini ve Değerlendirilmesi / Estimation and Interpretation of the
Model
b. Hipotez Testi ve Güven Aralığı / Hypothesis Testing and Interval Estimation
c. Belirlilik Katsayısı ve Ilgili İstatistiklerin Değerlendirilmesi / The Coefficient of Determination and
Related Statistics
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Çoklu Doğrusallık / Multicollinearity
a. Çoklu Doğrusallığın Sebebleri ve Sonuçları / Nature and Consequences of Multi-collinearity
b. Çoklu Doğrusallığın Tespiti ve Analizi / Detection of Multicollinearity and Estimation
c. Çoklu Doğrusallıktan Kurtulma Yolları / Solutions to the Problem of Multicollinearity
Kukla Değişkenli Regresyonlar / Regression on Dummy Variables
a. Yapısal Değişim Testi / Testing for Structural Change
b. Mevsimsel Uyarlama / Seasonal Adjustment
Değişen Varyans / Heteroscedasticity
a. Değişen Varyansın Sebepleri ve Sonuçları / Nature and Consequences of Heteroscedasticiy
b. Değişen Varyans Testleri ve Analizi / Testing for Heteroscedasticity
c. Değişen Varyanslı Modellerde Tahmin / Estimation in Heteroscedastic Models
Ardışık Bağımlılık / Autocorrelation
a. Ardışık Bağımlılığın Sebepleri ve Sonuçları / Sources and Inferential Consequences of
Autocorrelation
b. Ardışık Bağımlılık Testi / Testing for Autocorrelation
c. Birinci Dereceden Ardışık Bağımlı Modellerde Tahmin / Estimation in First Order Autoregressive
Models
Zaman Serileri Ekonometrisi / Time Series Econometrics
a. Durağan ve Durağan Olmayan Zaman Serileri / Stationary and Nonstationary Time Series
b. Birim Kök Sınaması / Unit Root Tests
c. Eşbütünleşme / Cointegration
2
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar
Ödev
Proje
Ara Sınav
Final Sınavı
KATKI PAYI
30%
30%
40%
TOPLAM
100%
DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER
I. Ders vakitlerin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ders arası vakitlerinin asgari seviyede
tutulmasına azami gayret göstermeniz beklenmektedir.
II. Derse düzenli devam etmeniz önerilir. Zira, dersin genel planı ve içeriğinde bunun yanında
öngörülen sınav tarihlerinde dönem içerisindeki gidişata göre değişiklikler söz konusu olabilir. Bu
değişiklikleri öğrenmek sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer ki derse katılamayacak olursanız, derste
anlatılan konular ile birlikte yapılan değişiklikler hakkında da bilgi toplamanız gerekecektir.
III. Mazaret halinde derse geç kalmanız ya da erken çıkmanız tolere edilir bir durumdur. Ancak
dersten erken çıkmanız adına öngördüğünüz bir durum olması halinde sınıfın dikkatini
dağıtmamak adına lüften kapıya yakın yerlerde oturunuz.
IV. Derse girerken lütfen cep telefonlarımızı sessiz konuma alınız. Derste mobil cihaz veya bilgisayar
kullanmayınız.
V. Sınava herhangi bir not, kitap, bilgisayar veya mobil cihaz getirmeyiniz. Sınavdan önce mutlaka
kimlik kartınızı ibraz ediniz.
VI. Turgut Özal Üniversitesi’nin derste ve akademik çalışmalarda etik kurallarına uyulması adına
önemli yaptırımları bulunmaktadır. Bu açıdan, sınavlarda veya ödevlerde etik kurallarına
uyulmalıdır. Kopya, kaynak göstermeden alıntı, sınava kendi yerine başkasını sokma ve benzeri
etik olmayan durumlarda hem dersten kalmanız, hem de yukarıda sözü edilen yaptırımlara maruz
kalmanız söz konusu olacaktır.
VII. Grup çalışması son derece önemlidir. Hem ödev hazırlarken hem de sınavlara çalışırken grup
halinde çalışmanız başarınız arttıracaktır. Ancak, ödevleri teslim ederken ödevleri kendiniz yapmış
olarak teslim ediniz. Birebir aynı ödevler etik olmayan davranış sınıfına girecek ve ona göre
yaptırım uygulanacaktır.
VIII. Notlar açıklandıktan sonra her öğrenci notuna itiraz etme hakkına sahiptir. Ancak bu, açıklanan
not üzerinden pazarlık yapılabileceği anlamı taşımamaktadır. Nihai notun değişmesi ancak notun
yanlış açıklanmasından veya hocanın sınav kağıdını okurken gözünden kaçırdığı bir hata
yüzünden olabilir. Bunun dışında dersin nihai notu kati derecede nihaidir ve değişmez.
IX. Bana günün her saati e-mail ile ulaşabilirsiniz. E-mailinize 24 saat içerisinde cevap
verilecektir.
X. Bu izlence dönem içerisinde bazı küçük değişikliklere uğrayabilir. Değişiklikler sınıfta anons
edilecek ve yeni izlence web sayfasına konulacaktır.
ÜNİVERSİTE ETİK KODU
Kopya yapmak veya yapmaya teşebbüs etmek, eser ve akademik çalışma hırsızlığı yapmak Disiplin
Yönetmeliğine aykırı davranışlardandır. Bu derste bu tarz yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir.
Bu tip akademik sahtekârlık durumlarında Turgut Özal Üniversitesi’nin ilgili yönetmelik kuralları
uygulanacaktır.
3

Benzer belgeler

SYLLABUS - Umut Unal

SYLLABUS - Umut Unal Ofis: A Blok: 404 B  [email protected]  A‐311  Pazartesi 9:00 – 12:00  Pazartesi 13:00 – 16:00 

Detaylı