MÇM2206

Transkript

MÇM2206
LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Dersin Adı :Mühendisler için İstatistik
Teori
Uygulama.
42
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar.
Proje/Alan
Ödev
Çalışması
36
14
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Kodu : MÇM2206
Krediler
Diğer
Toplam
28
120
T+U+L= Kredi
3+0+0=3
Dili
4
Temel Alan
Dersi
Fakülte: Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Program Adı : Çevre Mühendisliği
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
Türkçe
Sosyal
Seçmeli
Dersin amacı veri analizi sürecinde istatistiksel yöntem ve tekniklerin bilgisayar destekli öğretilmesi
ve uygulanmasıdır.
Bu dersin sonunda öğrenci, belirlenen araştırma konusuna ilişkin verileri toplama, toplanan verileri
sınıflandırma ve analize hazırlama becerisi kazanacaktır. Araştırmanın amacına uygun istatistiksel
analiz yapabilecektir.
1. Moore DS., 2003. The Basic Proctice of Statistics, Third Edition,
2. Ural A., Kılıç İ., 2005, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık.
3. Gerber SB., Finn KV., 2005. Using SPSS for Windows, Data analysis and Graphics,
Springer.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
20
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Kısa Sınavlar
Ödevler
X
10
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
X
10
Sözlü Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yüzde (%)
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Bilimsel araştırma süreci
İstatistiğin tanımı ve işlevleri: veri elde etme, dağılımların incelenmesi, sunma teknikleri
Evren ve Örneklem: evren tanımı, örneklem yöntemleri, örnekleme hataları
Veri analizlerinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin seçimi
Temel istatistikler: betimsel istatistik, frekans analizi
Değişken tanımları, dağılım modelleri, grafiksel gösterimler
Veri, değişken, dağılımlar, grafiksel dağılım, betimsel istatistik ile ilgili bilgisayar uygulamaları
Yarıyıl Sınavı
Varyans analizi, Çapraz tablo analizi, İki ortalamanın karşılaştırılması
Bilgisayar uygulaması
Korelasyon: basit korelasyon analiz, kısmi korelasyon analizi
Regresyon analizi: bağımlı bağımsız değişken tanımı, çoklu lineer regresyon
Bilgisayar uygulaması
Parametrik olmayan testler: Ki Kare analizi, Mann-Withney U testi
Elektronik Posta
[email protected]
Doç.Dr. Lokman Hakan TECER
Web Adresi
1

Benzer belgeler

lisans eğitim proğramı tablosu

lisans eğitim proğramı tablosu Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Detaylı

en221-istatistik yöntemler

en221-istatistik yöntemler Örnekleme kuramı, istatistiksel kestirme teorisi, güven aralıkları, karar teorisi, regresyon analizi, varyans analizi.

Detaylı