T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Transkript

T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ANTALYA 5. SULH
HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/54 Esas
07/10/2015
Konu :
Davacılar Ömer Sami Topay v.s. vekili tarafından
davalılar Azmi Azsızan v.s. aleyhine mahkememizde
görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası
nedeniyle;
Davacılar Ömer Sami Topay v.s. tarafından davalılar
Azmi Azsızan v.s. aleyhine açılan dava ile; davacılar
ile davalıların hissedarı ve maliki bulundukları
Antalya Döşemealtı ilçesi Camili Köyü Köyönü mevkii
276,278,279 ve 280 parsellerde kayıtlı bulunan
taşınmazların öncelikle taraflar arasında taksimine,
mümkün olmadığı takdirde satış yolu ile ortaklığının
giderilmesine ilişkin açılan davada tüm aramalara
rağmen açık adresi tesbit edilemeyen ve tebligat
yapılamayan Raşit ve Fetanetten olma 1980 doğ.lu
21079340668 T.C. vatandaşlık nolu Azmi Azsızan'a
dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş
olmakla ;
Buna göre yukarda içeriği özetlenen davaya ilişkin
belirtilen davalının varsa davaya yönelik ilk itirazları
ile birlikte esas hakkındaki cevaplarını ve varsa karşı
delillerini davacı sayısından bir fazla suret şeklinde
tebliğden itibaren HMK.nun 122 ve 317 mad.sine
göre mahkememizin belirtilen dosyasına ibraz etmesi
hususu ile dava dilekçesi içeriği ilanen tebliğ olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 157106)

Benzer belgeler