İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın

Transkript

İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/23
KOSGEB’DEN ĠNOVASYONA DESTEK
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, Ar-Ge ve
inovasyona yönelik projelere öncelik
verdiklerini belirterek bu kapsamda Ar-Ge,
inovasyon projelerine 1 milyon liraya kadar
destek verebildiklerini kaydetti.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı
Kaplan, Ankara Sanayi Fuarı ve 2’nci TSK
Malzeme Sergisi kapsamında düzenlenen
“Savunma Sanayiinin Yararlanabileceği
KOSGEB Destekleri” konulu seminerde
konuştu. KOSGEB’in standart destek
modelleri veren bir yapı değil de, terzi usulü,
işletmeye, sektöre ve bölgeye özel çözümler
üretebilecek bir yapıya kavuştuğunu dile
getiren Kaplan, değişen vizyonlarını anlattı.
Nitelikli KOBİ’lerin destekleneceği bir modeli
gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydeden
Kaplan, “Savunma Sanayiinin çoğunun
nitelikli olduğunu rahatça söyleyebiliriz” dedi.
Bazı projelere öncelendirdiklerini ifade eden
Kaplan, bunların başında Ar-Ge’nin geldiğini
dile getirdi. “Rekabete göre kendinizi farklı
kılmanız gerek diyerek Ar-Ge ve invasyona
ciddi destek sağlayacağız. Yönetim,
pazarlama, ürün geliştirme, ihracat artırma
gibi projelere 150 bin liraya kadar destek
verebileceğiz” diyen Kaplan, işletmelere ya
farklı olmalarını ya da güçlü olmalarını
söylediklerini belirtti. Kaplan, “Rekabetin en
önemli iki unsuru bu” dedi.
KOSGEB Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz,
KOBİ’lere, KOBİ Proje Destek Programı,
İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, Tematik
Proje Destek Programı, Girişimcilik Destek
Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı ile Genel Destek
Programı kapsamında destek verileceğini
söyledi. Tüysüz ve KOSGEB Teknoloji ve
Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı Ömer Pak,
oturumun panel kısmında bu destek
programlarının detayları hakkında bilgi
verdiler.
11 Ekim 2010
Ġġ DÜNYASI ġARTLI DESTEK VERĠYOR:
BORÇLARINI ZAMANINDA ÖDEYENLER
DE ÖDÜLLENDĠRĠLSĠN!
Vergi, prim borcu kolaylığında bu kez
yasalar da değiĢecek
Hükümet, vergi ve sosyal güvenlik primlerine
ilişkin yeni bir ödeme kolaylığı için kolları
sıvadı. Bundan önce hukuki anlamda af
niteliği taşıyan ve 2009’da süresi biten “vergi
barışı” uygulamasıyla maliye, 1.5 milyar TL
gelir sağladı. Sosyal güvenlik alanında son
ödeme kolaylıkları 2008 yılında belediyeler
için getirilen düzenlemeyle 5510 sayılı Sosyal
Güvenlik Kanunu kapsamındaki uzlaşma
oldu. Ancak, bu düzenlemelerle ciddi
miktarda borç yapılandırılması gerçekleşse
de Haziran 2010 itibariyle SGK’nın alacağı 45
milyar TL’yi aştı; vergi alacaklarının toplamı
ise açıklanan listedeki 100 bin TL’nin
üzerinde olanlar dikkate alındığında, 27
milyar TL’nin üzerinde bulunuyor. Bu kez,
vergi, sosyal güvenlik ve gümrükle ilgili
kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması
söz konusu. Yasanın, her türlü ceza veya
ödemeyi kapsayan bir kamu alacak
yapılandırmasına dönüşüp dönüşmeyeceği
belirsiz.
Hükümet, uzun süredir kamuoyuna ödeme
kolaylığı ya da af olmayacağını açıklıyordu.
Ancak Anayasa değişikliği öncesinde özellikle
esnaf kesiminin baskısıyla ödeme kolaylığı
telaffuz edildi. Ardından Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışma
başlatıldı. Bu kez, diğer dönemlerden farklı
bir düzenleme öngörülüyor. Bu çerçevede,
vergi ve sigorta prim borçlarının artmasında
ana etken olan Vergi Usul Kanunu ile Amme
Alacakları Tahsili Usulü Kanunu’nda bazı
maddeler değişecek. Mevcut uygulamada
gecikme faizi ve cezası günlük olarak
hesaplanıyor; devlet iç borçlanma senedi
faizine endeksli ya da aylık yüzde 1,95 olarak
uygulanıyor. Bu durum iş dünyasında yüksek
faizlerin borçları birkaç ay içinde ödenemez
hale getirdiği eleştirisine yol açıyor.
Yeni düzenlemede, anaparanın enflasyonun
biraz üzerinde güncellenerek peşin ödenmesi
halinde indirimli, 36 aya kadar da makul
ölçülerde faiz işletilecek taksitlendirilmesi
öngörülüyor. Bunun için ilgili kanun
BEYSAD 1
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/23
maddelerinde faiz ve cezalar yeniden
belirlenecek. Kamunun şu anda büyük
çoğunluğu vergi ve sosyal güvenlik
primlerinden oluşan 90 milyar TL dolayında
alacağı bulunuyor.
Paket, yasal düzenlemeyle uygulamaya
geçecek. Bu çerçevede, gecikme faizi ve
cezalara uygulanan oranın yeniden
belirlenmesinde, yarım puan dolayında
indirim öngörülüyor. Böylece gecikme faizi
ve cezası aylık 1,40-1,5 dolayında
belirlenecek. Ödeme kolaylığı unsurunda ise
uzun vadeli taksitlendirme ve peşin ödemeye
ek avantaj birlikte değerlendiriliyor. Buna
göre, borç anaparası, ödeneceği döneme
kadar gerçekleşen enflasyona endeksli bir
katsayıyla yeniden hesaplanacak. Ceza
niteliğinin korunması için gerçekleşen
enflasyondan daha fazla bir katsayı
uygulanacak.
Peşin ödeme yapılması halinde uygulanan
ceza daha düşük olacak. 36 aya kadar
taksitlendirme imkanı kullanılmasında ise
buna endeksli daha yüksek bir ceza
uygulanacak. Ödeme kolaylığının
kapsayacağı tarih belli olmamakla birlikte en
geç 1 Haziran 2010 öncesi borçları
kapsaması bekleniyor. Uygulama için geri
sayım devam ederken, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan TBMM’nin bütçe görüşmeleri
nedeniyle sıkışacak takvimini de dikkate
alarak düzenlemenin en geç kasım ayı
içinde yürürlüğe gireceğini açıkladı.
MARMARA BÖLGESĠ’NĠN ĠKĠNCĠ
SANAYĠ ÜSSÜ ĠSTANBUL’UN ÜRETĠM
MERKEZĠ OLMAYA ADAY
Marmara Bölgesi’nin gelişen ikinci büyük
sanayi üssü konumundaki Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB), 34 yıllık
birikimiyle yeni girişimcilere ev sahipliği
yaparak Trakya’nın yatırım şampiyonluğuna
aday. İstanbul’a bir saatlik mesafede olan
ÇOSB, sanayicinin global pazarda rekabet
edebilirliğini artıran birçok özelliğe sahip.
Bölgede 27’si yabancı yatırımcı, toplam 192
sanayi tesisinde, 33 bin kişi istihdam ediliyor.
Trakya’da 34 yıllık birikimiyle öne çıkmaya
başlayan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi,
11 Ekim 2010
Marmara Bölgesi’nin gelişen ikinci sanayi
üssü olarak İstanbul’dan yatırımcı çekmeyi
hedefliyor. Toplam 192 sanayi tesisinde 33
bin kişiyi istihdam eden bölge, kendi gümrük
bölgesini oluşturma çalışmalarını
tamamlayarak, Marmara Bölgesi’nde yatırım
şampiyonu olmayı amaçlıyor. Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB), Marmara
Bölgesi’nin ikinci sanayi üssü konumunda
hızla gelişen Trakya’da 1976 yılından beri
bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam
ediyor. Aksu, Dinarsu, Yünsa, Profilo gibi
70’li yıllarda Türkiye’nin ilk büyük sanayi
kuruluşlarının üretime başladığı ÇOSB, 34
yıllık birikimiyle İstanbul’un sanayi devlerinin
yeni yatırımlarına aday olma hedefinde .
Ġlk 500’te, 20, ikinci 500’te 17 firma
yer aldı
Tüketilen elektrik, toprak büyüklüğü ve
yarattığı istihdam hacmi verilerine göre
Türkiye’nin ilk üç OSB’si arasında yer
aldıklarını kaydeden ÇOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Sarıoğlu, “İSO tarafından her
yıl açıklanan “En Büyük İlk 500 Sanayi
Kuruluşu Listesi’nde 20 firmamız yer aldı.
İkinci 500 sanayi kuruluşu arasında da 17
firmamız yer aldı. 2009 yılının en büyük bin
ihracatçı firması arasında da 21 firmamız
bulunuyor” şeklinde konuştu.
Gelecek yatırımlarla 20 bin kiĢinin daha
istihdam edilmesi bekleniyor
Bölgelerindeki firmalarının başta Almanya,
İngiltere gibi AB ülkelerine, ABD’ye ve Türk
Cumhuriyetlerine ihracat yaptığını ifade eden
Sarıoğlu, bölgelerinde faaliyet gösteren 192
sanayi kuruluşunda yaklaşık 33 bin kişinin
istihdam edildiğini söyledi. Sarıoğlu, bölgeye
gelecek yatırımların tam doluluk halinde 20
bin kişi olmasını beklediklerini belirtti.
Türkiye’nin ilk merkezi arıtma tesisini yapan
bölge olduklarına vurgu yapan Sarıoğlu, “Bu
hizmeti verebilmek için sadece arıtma
tesisimizde 30 kişi çalıştırıyoruz” diye
konuştu.
90 sanayi parseli büyük yatırımcıları
bekliyor
ÇOSB’de, yatırım için 90 sanayi parseli
mevcut. 10 bin metrekareden 115 bin
metrekareye kadar toplam 338 büyük parseli
olan ÇOSB’de, 264 parsel üretim, inşaat ve
BEYSAD 2
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/23
proje aşamasında. Bölgenin altyapı
yatırımlarının yaklaşık yüzde 90’ının
tamamlandığını ifade eden ÇOSB Müdürü
Mehmet Özdoğan, bölgelerinin yüzde 75’inin
dolu durumda olduğunu söyledi. Kalan yüzde
25’lik bölümde yaklaşık 90 sanayi parselinin
bulunduğunu ifade eden Özdoğan, 10 bin
metrekareden 115 bin metrekareye kadar
parsel bulunduğunu söyledi. Toplam 338
büyük sanayi parselinin bulunduğuna dikkat
çeken Özdoğan, “2010 yılı Haziran ayı
itibariyle bu parsellerden 264’ü üretim,
inşaat ve proje aşamasında bulunuyor. Bu
tesislerden 27’si yabancı yatırımcılara ait.
Bunun dışında küçük sanayi sitesinde 43
adet küçük, 3 bin metrekarenin altında
parsel bulunmakta olup, bu parsellerden
13’ü, üretim, inşaat ve proje aşamasındadır”
bilgisini verdi.
SFA SOĞUTMA, BU YIL TEKRAR
YÜKSELĠġE GEÇTĠ
İçecek soğutma sektöründe faaliyet gösteren
dünya lideri Frigoglass’ın 2008 yılında satın
aldığı SFA Soğutma, küresel kriz sürecinde
yaşadığı düşüşün ardından yeniden yükselişe
geçti. Frigoglass’ın Türkiye üretimini yapan
SFA, Türkiye üretim lokasyonunu Avrupa’nın
geliştirme üssü haline dönüştürdü.
Firmalarında 2009 yılında yeniden bir
yapılanma sürecini gerçekleştirdiklerini
kaydeden SFA Soğutma Sanayi İç ve Dış
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Çimşir,
yeni ürün ve üretim stratejileri
geliştirdiklerini söyledi. Ar-Ge çalışmalarına
ağırlık verdiklerini ifade eden Çimşir,
“Türkiye üretim lokasyonunu Avrupa’nın
geliştirme üssü haline dönüştürdük” dedi.
Ortadoğu ve Körfez ülkelerine açıldıklarını
ifade eden Ercan, piyasaya sürdükleri eko
modelleriyle yeni bir rol üstlendiklerini
kaydederek, “Çevreye duyarlı, daha az enerji
harcayan modelleri ürün gamımıza ekledik.
Tüm ülkelerine ulaştığımız Avrupa kıtasının
yanı sıra Kafkasya, Ortadoğu, Afrika ve
Kuzey Amerika’ya kadar uzandık. İhracata
yönelik operasyonlarımız hızla devam
edecek” dedi. Her yıl yüzde 25 büyüyerek
mevcut kapasite kullanım oranlarını
maksimuma getirmeyi hedeflediklerini
belirten Mehmet Çimşir, “Çevreyi korumaya
11 Ekim 2010
ve enerji kaynaklarını verimli kullanmaya
yönelik çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.
Önceki yıl İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
yayınladığı İkinci 500 Büyük Kuruluş
listesinde 50. sırada yer alan firmalarının,
2009 listesinde 428’inci sıraya düştüğünü
hatırlatan Çimşir, “2008 yılında Frigoglass
tarafından satın alınan firmamız, 2009 yılında
meydana gelen küresel daralma ve yeniden
yapılanma süreci neticesinde İkinci 500
listesinde 428’inci sıraya düştü. Ancak bu yıl
tekrar yükselişe geçmenin olumlu işaretlerini
görüyoruz” dedi.
BSH ÇERKEZKÖY, ÜRETĠMĠNDE
DÜNYADA ĠKĠNCĠ SIRAYA YERLEġTĠ
Çerkezköy OSB’deki fabrikalarının hem kalite
hem verimlilik açısından dünyadaki en iyi
fabrikaları olduğunu ifade eden BSH Ev
Aletleri Grubu CEO’su Dr. Kurt-Ludwig
Gutberlet, Çerkezköy OSB’deki tesislerinin
beyaz eşya üretiminde İtalya’yı geride
bırakarak Almanya’dan sonra ikinci sıraya
yerleştiğini aktardı. Türkiye’nin beyaz eşya
üretiminde kısa sürede Avrupa lideri
olacağını söyleyen Gutberlet, “Türkiye’de
büyüme potansiyelimiz çok büyük. Sadece
kendi dinamik nüfus yapısı nedeniyle değil,
Avrupa için yaptığı üretimle de geniş büyüme
imkanlarına sahip bir ülkede üretim
yapıyoruz” şeklinde konuştu. Üretimde kalite
ve verimlilik açısından Türkiye ile Almanya
arasında bir fark olmadığını vurgulayan
Gutberlet, “Hatta rahatlıkla söyleyebilirim ki
Çerkezköy’deki fabrikamız, dünyadaki en iyi
fabrikamız” dedi.
Türkiye’ye yatırım yapmaya devam
edeceklerinin altını çizen Gutberlet, son
dönemde özellikle lojistik alanda ve üretim
hatlarına yönelik yeni yatırım yaptıklarını
açıkladı. Gutberlet, “Fabrikanın üretim
adedini bugünkü seviyesinin çok üzerine
çıkarmayı planlıyoruz. Çok önemli bir başka
yatırımımız ise Ar-Ge’ye dönük olacak.
Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarımızı iki kattan
fazla genişleteceğiz. Çerkezköy’deki üretim
üssümüz, bir Ar-Ge üssü haline de gelecek”
diye konuştu. Çerkezköy’ün sadece Türkiye
için değil, Avrupa’nın da Ar-Ge çalışmalarının
merkezi olacağını ifade eden Gutberlet, çift
kapılı buzdolaplarını Türkiye’de geliştirerek
BEYSAD 3
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/23
tüm dünya için ürettiklerini söyledi.
Türkiye’de Ar-Ge bölümlerinde 80
mühendisin çalıştığını belirten Gutberlet, bu
sayıyı 175’e çıkaracaklarını açıkladı.
Gutberlet, cirolarının yüzde 3.5’ini Ar-Ge’ye
ayırdıklarını dile getirdi.
BSH’nın önümüzdeki dönemde Türkiye’deki
üretimini arttıracağını ifade eden BSH Ev
Aletleri’nin Türkiye CEO’su Norbert Klein ise,
“Bugün 3.5 milyon adet olan üretim miktarını
5 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu
4 ya da 5 yıl içinde gerçekleştireceğiz” dedi.
Türkiye’deki üretimlerinin yüzde 55’ini ise
ihraç ettiklerini kaydeden Klein, Avrupa
pazarına göre üretimlerini artıracaklarını
söyledi. 1995 yılından bu yana Türkiye’de
700 milyon Euro’yu aşan yatırım yaptıklarına
dikkat çeken Klein, “Hatlarımızı büyütmemiz
gerekiyor. Üretime ve satışa ilişkin
yatırımlarımız olacak” diye konuştu.
ĠHRACAT FĠNANSMANI ARACILIK
KREDĠSĠ ANLAġMASI
Türk Eximbank ile Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında
imzalanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi
Anlaşması 7539-TU (EFIL-IV) çerçevesinde;
gemi/yat
yapımı
ve
makine
imalat
sektörlerine yönelik olarak kullandırılan söz
konusu kredi programına Demir ve Demir
Dışı Metaller (madeni eşya) ile Elektrik
Elektronik sektörlerinin de dahil edilmesine
yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Söz
konusu çalışmalar kapsamında, İMMİB
Yönetim Kurulu Üyeleri, Dünya Bankası ve
Türk Eximbank yetkilileriyle Demir ve Demir
Dışı
Metaller
ile
Elektrik
Elektronik
sektörlerinin orta ve uzun vadeli finansman
kredisi ihtiyaçlarını saptamaya yönelik olarak,
30 Eylül 2010 tarihinde İhracat Finansmanı
Aracılık Kredisi Bilgilendirme Toplantısı (EFIL
IV)
gerçekleştirildi
ve
çalışmaların
sürdürüldüğü bilgisi ulaştırıldı.
11 Ekim 2010
TÜRKĠYE’NĠN 2010 (OCAK-AĞUSTOS)
“MUTFAK VE EV EġYALARI” ĠTHALAT
VE ĠHRACAT RAKAMLARI ĠLE 2009
(OCAK-AĞUSTOS) RAPOR ANALĠZĠ
(İMMİB’den tarafımıza ulaştırılmıştır.)





2009 yılı ilk sekiz ayında 21 GTİP’te
yaptığımız ihracat 1.07 milyar dolar
iken, 2010 yılı ilk sekiz ayında bu
rakam 1.26 milyar dolara ulaşmıştır.
2009 yılı ilk sekiz ayı ile 2010 yılı aynı
dönem karşılaştırıldığında, geçen yıla
göre başta elektrikli ocaklar olmak
üzere tüm ürün gruplarında artış
olduğu gözlemlenmiştir.
2009 ve 2010 yılları ilk sekiz ayında
21 GTİP’te yaptığımız ihracat, ülkeler
bazında değerlendirildiğinde her iki
dönemde de ihracatımızda ilk üç ülke
İngiltere, Almanya ve Fransa olarak
sıralanmıştır.
2009 ve 2010 yılları ilk sekiz ayında
21 GTİP’te yer alan ürün gruplarında
ihracat yaptığımız ülkelerle ilgili
olarak tutarlı bir ihracat politikası
yakalamış olduğumuz
gözlemlenmiştir.
Öte yandan ortaya çıkan bu tablo,
ihracatımızın artırılması için yeni
pazarlara açılmanın önemini de
gözler önüne sermektedir.
YENĠ BUZDOLABI STANDARTLARI
ÖNCELĠKLE SEKTÖR VE ÇEVRE
GRUPLARI’NIN ÜZERĠNDE UZLAġTIĞI
ANLAġMA ĠLE OLUġTU
Baskı grupları ve beyaz eşya üreticileri 2014
yılından itibaren geçerli olmak üzere birçok
yeni buzdolabı için ABD asgari enerji
verimliliği standardında yapılan %25'lik artışı
memnuniyetle karşıladı. ABD Enerji Bakanlığı
27 Eylül 2010 tarihinde bunun bir dizi yeni
verimlilik standartlarının bir parçası olduğunu
açıkladı.
Temmuz’da 2010 yılı Enerji Açısından Verimli
ve Akıllı Beyaz Eşya Anlaşması, beyaz eşya
sektörü ve çevre örgütlerinin birlikte
çalışması ile şekil kazandı. Bu öneriler, altı
ana beyaz eşya kategorisine ilişkin yeni
asgari verimlilik standartlarını,
BEYSAD 4
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/23
11 Ekim 2010
vergi indirimlerini, akıllı beyaz eşyalar için
Energy Star teşviklerini içeriyor. Ortak
girişimin tarafları bu anlaşmayı bir standart
ve kanun haline dönüştürmeyi amaçlıyor.
Yeni standartların kabul edilmesi Enerji
Bakanlığı’nın önerileri uygulamaya
geçirmesinde ilk adım olarak görülebilir.
yaklaşık 18,5 milyar dolarlık tasarruf
yapacaklar.
ABD Beyaz EĢya Verimliliği’nin
Geleceğini ġekillendirmek
“Buzdolabı verimliliği alanındaki geleceğe
dönük bu adım enerji tasarruflarını doğuran
yenilikler sahasının gerçekten çok ama çok
geniş olduğunu gösteriyor.” diyen Doğal
Kaynakları Koruma Konseyi’nin (Natural
Resource Defense Council) Enerji Programı
Direktörü ve buzdolabı verimliliği alanındaki
çalışması ile MacArthur Ödülü sahibi David B.
Goldstein sözlerine şunları ilave etti: “Bu
standartların daha da çok enerji ve maliyet
tasarrufu sağlayacak gelecek nesil ürünlere
üretici yatırımının yapılması için temel teşkil
ettiği düşünülebilir.”
Beyaz Eşya Standardı Farkındalık Projesi
(Appliance Standards Awareness Project ASAP) Direktörü Andrew de Laski konuyla
ilgili şunları söyledi: “Enerji Bakanlığı’nın
üzerinde uzlaşılan standartları kabul etme
konusunda bu kadar hızlı hareket etmesini
gerçekten takdir ettik. Üzerinde anlaşılan
standartlar sadece tüketicilere büyük ölçüde
enerji ve para kazandırmakla kalmıyor, aynı
zamanda kapsamlı bir kanun hazırlama
sürecinin gerektireceği çaba, zaman ve
paradan da Enerji Bakanlığı’nı kurtarıyor.”
“Beyaz Eşya Sektörü elektrikli ev aletleri için
enerji tasarrufu standartları geliştirmede
hem enerji ve su tasarrufu baskı grupları ile
hem de tüketici grupları ile geniş tabanda
uzlaşmaya varma konusunda sağlam bir
geçmişe sahiptir.” şeklinde konuşan Elektrikli
Ev Aletleri Üreticileri Derneği (Association of
Home Appliance Manufacturers - AHAM)
Başkanı Joseph McGuire sözlerine şöyle
devam etti: “Yeni asgari enerji standartları
anlaşmanın önemli bir parçasını teşkil ediyor
ve Meclis’e kanunlaştırmasını salık verdiğimiz
süper verimli üreticilere sunulan mevcut
vergi indiriminin de bir devamı niteliğinde,
ayrıca akıllı beyaz eşyalar için Energy Star’a
da yakında sunulacak bir başvuru olarak da
görülebilir.”
Önerilen standarda göre dondurucu üst
bölümde olan 0,56 metreküplük tipik bir yeni
buzdolabı yıllık yaklaşık 390 kwh enerji
tüketecek. Bu miktar 1990’da yaklaşık 900
kwh/yıl iken 1970’lerin başında 1700 kwh/yıl
civarındaydı. Ulusal ölçekte yeni standartlar
sayesinde 30 yıllık bir zaman diliminde
ABD’deki bütün hanelerin beşte birinin yıllık
toplam enerji ihtiyacını karşılayacak kadar
enerji tasarrufu yapılacak. Aynı zaman
diliminde standartlar sayesinde tüketiciler
Enerji Bakanlığı’nın 2010 yılının sonuna
kadar standartları son haline kavuşturması
bekleniyor ve standartlar 2014’te yürürlüğe
girecek.
Temmuz’daki anlaşma uyarınca beyaz eşya
üreticileri ile verimlilik, çevre ve tüketici baskı
grupları hem Meclis hem de yerel idare ile
birlikte hareket ederek aşağıdaki konuları
gerçekleştirme amacı için çalışma kararı aldı:
 altı beyaz eşya kategorisi
(buzdolapları, dondurucular, çamaşır
makineleri, kurutma makineleri,
bulaşık makineleri ve oda klimaları)
için yeni standartlar,
 Energy Star kriterinin Smart Grid
yetkinliğini de içermesi önerisi, ve
 süper verimli beyaz eşya pazarını
genişleten vergi indirimleri paketi.
Enerji Bakanlığı veya Meclis yeni standartları
kanun haline dönüştürebilse de süper verimli
beyaz eşya üreticilerinin yararlandığı vergi
indiriminin uzatılması için yeni bir mevzuat
gerekiyor. Çevre Koruma Ajansı
(Environmental Protection Agency – EPA) ve
Enerji Bakanlığı, Energy Star programı
aracılığıyla akıllı aletlerin kullanımını Smart
Grid teşvikleriyle hızlandırma konusunu
düşünecek. Yeni buzdolabı standartları
kapsamında buz yapıcı kısmın enerji tüketimi
de ürünün enerji kullanımı
derecelendirmesinde yansıtılacak, böylece
buzdolabı satın alma kararı verirken
tüketicileri gerçek enerji kullanımını
hesaplayabilmelerine yardımcı olunacak.
BEYSAD 5
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/23
"Buzdolapları enerji açısından çok daha fazla
verimli hale gelmiş olsalar da halen hane
elektrik kullanımının yaklaşık %10’unu temsil
ediyorlar.” diyen Enerji Tasarrufu Örgütü’nün
(Alliance to Save Energy) programlardan
Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeffrey Harris
daha sonra şunları ifade etti: Yeni
standartların hayata geçmesiyle birlikte
tüketiciler sadece enerji tasarrufu
yapmayacaklar, aynı zamanda toplam enerji
kullanımı hakkında da daha gerçekçi bir fikre
sahip olacaklar, çünkü enerji
derecelendirmelerinde otomatik buz yapıcılar
da hesaba katılacak.”
Geçmişteki bazı buzdolabı standartlarının da
– 1993 ve 2001 yılında uygulamaya
konulanlar dahil – sektör ve baskı gruplarının
ortak çalışması sonucu vücut bulmuş olması
dikkate değer bir olgu.
“Böylesi bir ortak öneriler listesi yeni
standartları da hızlandırabilir.” diyen
Amerikan Enerji Açısından Verimli Ekonomi
Konseyi (American Council for an EnergyEfficient Economy) Direktörü Steven Nadel
sözlerine şunları ekledi: “Anlaşmayı bu kadar
çabuk kabul ederek Enerji Bakanlığı, yeni
standartlar üzerinde uzlaşmaya varmak için
işbirliği yapmaya hazır tüm tarafları
cesaretlendirmiş oldu.”
Aşağıdaki tabloda ilgili kategori için mevcut
standartlara kıyasla önerilen standartlar
sayesinde elde edilecek enerji tasarrufları
yüzde cinsinde gösterilmektedir:
Buzdolabı-Dondurucu:
 Dondurucusu üstte olanlar: %25
enerji tasarrufu
 Dondurucusu altta olanlar: %20
 Kapak buzu ile dondurucu yanda
olanlar: %25
 Kompakt üniteler: %10-25
Dondurucular:
 Dikey dondurucu: %25-30
 Sandık tipi dondurucu: %25-30
11 Ekim 2010
PETER ALWĠN, MĠKRO ENDÜKSĠYONLU
ISITMA CĠHAZI ĠLE ELECTROLUX
TASARIM LABORATUVARI 2010
ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
Hindistan Ulusal Tasarım Enstitüsü’nden
(National Institute of Design) Peter Alwin,
The Snail (Salyangoz): Mikro Endüksiyonlu
bir Isıtma Aleti tasarımı ile Electrolux
Tasarım Laboratuvarı 2010 (Electrolux
Design Lab 2010) yarışmasını hak kazandı.
Yıllık tasarım yarışmasının kazananı,
Londra’daki bir mimari ve tasarım fuarı olan
%100 Design London isimli fuarda finale
kalan tasarımların değerlendirilmesinin
ardından açıklandı.
The Snail, manyetik endüksiyon kullanan
taşınabilir bir ısıtma ve pişirme cihazı. Küçük
cihaz doğrudan bir tencere, tava ya da başka
bir gıda kabının kenarına yapışarak
içindekileri ısıtma özelliğine sahip. Böylece
geleneksel pişirme aletlerinin kapladığı yer,
fazlasıyla küçülmüş oluyor ve pişirme işine
yüksek bir hareketlilik kazandırılıyor.
Yüksek yoğunluklu bir kristal şeker batarya
cihaza enerji sağlıyor. Cihaz şekerden aldığı
enerjiyi dönüştürüyor ve manyetik
endüksiyon sürecini kaba aktaracak sarmalı
ısıtıyor. Entegre alıcılar ısıtılacak yiyecek
türünü tespit ediyor ve süre ve ısı otomatik
olarak ayarlanıyor. Sade bir dokunmatik
ekran ara yüzü işlemleri kontrol etmeye
yardımcı oluyor.
Jüri The Snail’i iyi araştırılmış bir konsept
olarak tanıttı ve şunları söyledi: “Şehirde
yaşayanlara çözüm sunmasının yanı sıra ilk
cep telefonunun birçokları için yeni fırsatlar
yaratması gibi, uzak yerlerde yaşayanlar için
daha geniş bir sosyal kullanım potansiyeli
sunuyor.”
Tasarım Laboratuvarı 2010 ödülü, 5.000
avroluk para ödülü ile birlikte Electrolux'ün
küresel tasarım merkezlerinden birinde altı
aylık ücretli stajı da kapsıyor.
İkincilik ödülü, CSU, Rusya’dan Yuriy
Dmitriev’e ait The Bio Robot Refrigerator,
the Cool, Green, Food Preservation (Bio
BEYSAD 6
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/23
Robot Buzdolabı, Soğuk, Çevreci Gıda
Koruması) isimli tasarıma gitti. Bio Robot
Buzdolabı online olarak yapılan oylamada
halkın tercihi ödülünü de aldı.
Üçüncülük ödülü ise ABD’deki North Carolina
State Üniversitesi’nden Matthew Gilbride’a
ait The Elements Modular Kitchen, All-InOne Kitchen Shelving (Modüler Mutfak:
Hepsi bir arada mutfak rafları) isimli
tasarıma verildi.
Sekizinci kez yapılan Electrolux Tasarım
Laboratuvarı yarışması için lisans ve
lisansüstü endüstriyel tasarım öğrencileri,
insanların giderek küçülen ev ortamında nasıl
yemek hazırladığı ve sakladığı ile nasıl
çamaşır ve bulaşık yıkadığını dikkate alan ev
aletleri tasarlamak üzere davet edildiler.
Tasarımların ayrıca önemli tüketici
gerekliliklerini de göz ardı etmemesi
gerekiyordu; örneğin cihazın çevreci olması,
zamana ve mekana uydurulması ve
kişiselleştirmeye izin vermesi. 2010 yılı
yarışması için 50’yi aşkın ülkeden öğrenciler
1.300’ten fazla tasarımla yarışmada boy
gösterdi.
ICARHMA TOPLANTISINDA EMERSON
SOĞUTUCU MADDELER HAKKINDA
KONUġTU
Uluslararası İklimlendirme, Soğutma ve
Isıtma Üreticileri Derneği’nin (International
Council of Air-Conditioning, Refrigeration,
and Heating Manufacturers’ Association ICARHMA) geçen ayki yıllık toplantısında
yaptığı sunumda Emerson’un Mühendislikten
Sorumlu Başkan Yardımcısı Warren Beeton,
gelecek nesil soğutucu maddelerinin
sektörün giderek artan verimlilik
zorunluluklarını karşılama yeteneğini
desteklemesi, toplam sera gazları
emisyonunu en aza indirmesi ve tüketici
açısından da ekonomik ve güvenli olması
gerektiğinin altını çizdi.
Beeton, soğutucu maddeler hakkında
konuşulan bir panelde söz aldı. Panel
katılımcıları soğutucu madde üreticileri,
orijinal ekipman üreticileri ile Emerson’u
temsil eden cihaz bileşeni üreticilerinden
oluşmaktaydı. Panelde gelecek neslin düşük
11 Ekim 2010
küresel ısınmaya katkı potansiyelli (GWP)
soğutucu maddeleri ile Isıtma,
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma
sektörü zorunlulukları ele alındı. Uluslararası
İklimlendirme, Soğutma ve Isıtma Üreticileri
Derneği, panelin amacının üyeler arasında
HFC'lere (hidroflorokarbon) ilişkin mevcut
küresel politik iklim hakkında bilgi ve
tartışma ortamı oluşturmak ve HFC
sonrasında kullanılabilecek muhtemel
soğutucu maddeler hakkında bilgi sağlamak
olduğunu söyledi.
Beeton, sektörün, soğutucuların hem
doğrudan hem dolaylı çevresel etkileri
üzerine odaklanması ve enerji verimliliği
konusunu emisyonlar bakımından en büyük
itici güç olarak ele alması gerektiğini belirtti.
Uluslararası İklimlendirme, Soğutma ve
Isıtma Üreticileri Derneği’nin bu yılki
toplantısına 2010 yılı Dernek Başkanlığı’nı da
yürüten ABD'li üye, İklimlendirme, Isıtma ve
Soğutma Enstitüsü (Air-Conditioning,
Heating, and Refrigeration Institute - AHRI)
ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, Brezilya
(ABRAVA), Kanada (HRAI), Çin (CRAA),
Avrupa (EUROVENT), Japonya (JRAIA) ve
Kore’den (KRAIA) temsilcileri içermekteydi.
MEMNUNĠYET ENDEKSĠ: WHĠRLPOOL
ÖNDE GĠDĠYOR, GE ARAYI KAPATIYOR
En son yapılan Amerikan Müşteri
Memnuniyeti Araştırma Endeksi sonuçlarına
göre büyük elektrikli ev aletleri için müşteri
memnuniyeti iyileşti ve özellikle kişisel
bilgisayarlar ve televizyon gibi büyük tüketici
elektroniği için neredeyse tüm zamanların en
yüksek seviyesinde. Amerikan Müşteri
Memnuniyeti Araştırma Endeksi, sonuçların
bu dayanıklı ürünler için gelecekte daha iyi
talep durumuna işaret ettiğini belirtti.
Buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır
makinesi ve kurutma makineleri gibi büyük
eletrikli aletlere ilişkin müşteri memnuniyeti
bu raporda 82 puana yükselerek %1,2
oranında arttı ve bu oran da 10 yılın en
yüksek seviyesine tekabül ediyor.
Sabit kalan 83 puanı ile Whirlpool, sektör
derecelendirmesinde en üstte yer aldı.
BEYSAD 7
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/23
11 Ekim 2010
Böylece, 2010 yılı Whirlpool’un raporda
sektörel liderlikte en azından bir paya sahip
olduğu aralıksız 15. yıl oldu.
değer kazanan Sony ve Toshiba gibi daha
küçük kişisel bilgisayar üreticilerinin toplamı
eşlik etti.
GE, %5 yükselerek 81 puana ulaştı ve
Whirlpool ile arayı iyice kapattı, böylece
geçen yıla ait araştırmadaki büyük düşüşü
toparlamış oldu. GE’nin tırmanışı ile birlikte
%3’lük iyileşme ile 81 puana ulaşan tüm
küçük elektrikli ev aletleri üreticilerinin
toplamı aynı oldu. Electrolux'ün sıralaması
değişmedi, ancak 79 puanla son beş yılın en
düşük seviyesinde kaldı.
“Windows temelli kişisel bilgisayar markaları
Windows Vista yazılımı ile çağrıştırılan
sorunlardan kurtulmuş görünüyor.” diyen
Amerikan Müşteri Memnuniyeti Araştırma
Endeksi’nin kurucusu ve The Satisfied
Customer: Winners and Losers in the Battle
for Buyer Preference isimli kitabın yazarı
Claes Fornell sözlerine şöyle devam etti:
“Windows 7’nin piyasa çıkarılmasının
ardından neredeyse bir yıl geçti ve bu
markalarla ilgili memnuniyet Vista’nın
lansmanı öncesindeki seviyelere ulaştı, hatta
bazı durumlarda bu seviyeleri geçti.”
“Talebin toparlanabilmesi için tüketiciler
harcamaya yönelik artan bir isteklilik
sergilemeli ve tabii bunu yapacak imkanlara
sahip olmalıdır.” diyen Amerikan Müşteri
Memnuniyeti Araştırma Endeksi’nin kurucusu
ve The Satisfied Customer: Winners and
Losers in the Battle for Buyer Preference
isimli kitabın yazarı Claes Fornell sözlerine
şöyle devam etti: “Amerikan Müşteri
Memnuniyeti Araştırma Endeksi verileri,
dayanıklı mallar için ilk koşulun yüksek
tüketici memnuniyeti şeklinde karşılandı.
Bunun artan tüketici talebine dönüşüp
dönüşmeyeceği harcama yapabilme
imkanlarını etkileyen istihdam, ücretler ve
krediye ulaşım gibi faktörlerdeki olumlu
hareketlere bağlı olacaktır.”
Amerikan Müşteri Memnuniyeti Araştırma
Endeksi’nin 0’dan 100’e kadar olan
skalasında kişisel bilgisayarlar tüm
zamanların en yüksek puanı olan 78’e
erişerek %4 arttı. Apple 86 puan ve %2
iyileşme ile en yüksek puana ulaştı ve
böylece yedi yıldır sıralamadaki lider
konumunu sürdürdü.
Televizyon, DVD veya Blu-ray Disc
oynatıcılar gibi ev elektroniği ürünleri ile ilgili
memnuniyet %2,4 artarak 85 puana ulaştı,
böylece bu kategorideki bu zamana kadarki
en yüksek puana ulaşıldı. Yine, Amerikan
Müşteri Memnuniyeti Araştırma Endeksi’nde
bu yılın en yüksek tüketici memnuniyeti
seviyesi de bu kategoride yakalandı.
Bu ürünleri satın almanın giderek daha kolay
hale gelmesinin bunları tüketiciler için cazip
hale getirdiğini ifade eden Amerikan Müşteri
Memnuniyeti Araştırma Endeksi, verilen
paranın karşılığının alındığı hissi, tüketici
memnuniyeti üzerinde olumlu etki yaratıyor
açıklamasını yaptı.
Apple'ın 86 puanı, kendisini en yakın
rakibinin 9 puan önüne yerleştirirken
sıralamalardaki en büyük arayı oluşturmuş
oldu. Amerikan Müşteri Memnuniyeti
Araştırma Endeksi Windows temelli cihazların
sıralamalarını iyileştirdiğini ve hiçbir
markanın düşüş görmediğini belirtti.
77 puanla ikinciliği üç marka paylaştı: Dell
%3 iyileşirken, hem Acer (Gateway ve
eMachines) hem de Hewlett-Packard’ın HP
birimi %4 arttı. Bu şirketlere 77 puanla %4
BEYSAD 8

Benzer belgeler

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ Anketi

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ Anketi üssümüz, bir Ar-Ge üssü haline de gelecek” diye konuştu. Çerkezköy’ün sadece Türkiye için değil, Avrupa’nın da Ar-Ge çalışmalarının merkezi olacağını ifade eden Gutberlet, çift kapılı buzdolapların...

Detaylı

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ İç Anadolu

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ İç Anadolu Ar-Ge çalışmalarının kendilerine uluslararası açılımın da anahtarı olduğunu kaydeden Çakıroğlu, istedikleri her pazarda bulunup ürün satabilecek duruma geldiklerini söyledi. Çakıroğlu, rekabetin yo...

Detaylı

www.beysad.org.tr

www.beysad.org.tr açıklamalarda bulundu. Türkiye‟de enerji tüketiminin OECD ülkelerinin beşte biri kadar olduğunu vurgulayan Şenyurt, enerji yoğunluğunun dağılımında ise dengesizliğin bulunduğunu savundu. Şenyurt, “...

Detaylı

Whirlpool ticari amaçlı çamaşır maki

Whirlpool ticari amaçlı çamaşır maki 2009 yılı ilk sekiz ayında 21 GTİP’te yaptığımız ihracat 1.07 milyar dolar iken, 2010 yılı ilk sekiz ayında bu rakam 1.26 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılı ilk sekiz ayı ile 2010 yılı aynı dönem ...

Detaylı

İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın

İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın çıkarmayı planlıyoruz. Çok önemli bir başka yatırımımız ise Ar-Ge’ye dönük olacak. Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarımızı iki kattan fazla genişleteceğiz. Çerkezköy’deki üretim üssümüz, bir Ar-Ge üssü ...

Detaylı

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ Başbakan

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ Başbakan konudan bütün vatandaşlarımızın da yararlanmasını istiyoruz” dedi. Bunun üzerine Başbakan Recep Tayyip, Erdoğan “Ben de şöyle bir ricada bulunsam; bunların üzerine bir 10 puan ilave etsek. Ocak ayı...

Detaylı