ıs621 doğrusal ve doğr. olm.ist. mod.

Transkript

ıs621 doğrusal ve doğr. olm.ist. mod.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
DOKTORA PROGRAMI DERS TANITIM FORMU
Anabilim Dalı
Program Adı
Dersin Adı
Kodu
İST621
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK
DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLER
Dönemi
Zorunlu/Seçmeli
MSGSÜ Kredi
AKTS
G
Seçmeli
3
8
Türkçe
Ders
Uygulama
Laboratuvar
2
Prof. Dr. Nalân Cinemre
Araştırılan sorunun veya çözülmek istenen problemin özenli ve ayrıntılı biçimde
dile getirilmesi ve bir araştırmada izlenecek yol ve yapılacak işlemleri düzenleyen
araştırma planının tasarlanmasının kavratılmasıdır
1. Problemin matematiksel modelini geliştirir
Dersin Öğrenme
2. Problemle ilgili hipotezleri dile getirir
Kazanımları
3. Orijinal model ile hipotezlerin ortaya koyduğu modelleri karşılaştırır
(DÖK)
4. Model karşılaştırılmasıyla sonuç çıkarır
5. Sonucu yorumlar ve uygular
Problem çözme ve model kavramı. Vektörlerle aritmetik işlemler. Bir nitel
Dersin İçeriği
özellikli problemlerin doğrusal modelle analizi. İki ve ikiden fazla nitel özellikli
doğrusal modellerin analizi. Üçten fazla nitel özellikli problemlerin doğrusal
modellerle analizi. Doğrusal olmayan (polinomik formlarla) modellerle problem
çözümü.
Ders Öğretim Yöntemi ve Anlatım
Tartışma
Teknikleri
Sunum
Uygulama
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Ders Uygulaması
Saat/Hafta
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
DERS AKIŞI (Haftalara Göre Konu Başlıkları)
Hafta
Konular
Problem, karar alma ve model kavramı ile vektörlerle aritmetik işlemler
1
Bir kategorili tek nitel özellik modeli ile problem çözümü
2
İki kategorili tek nitel özellik modeli ile problem çözümü
3
Çok kategorili tek nitel özellik modeli ile problem çözümü
4
Doğrusal bağımsızlık ve denk model kavramı ve denk modelle problem çözümü
5
Kategorileri sıralı tek nitel özellik modeli ile problem çözümü
6
Çok kategorili iki nitel özellik modeli ile problem çözümü
7
Kategorilerinden biri sıralı olan iki nitel özellik modeli ile problem çözümü
8
Ara Sınav
9
Bütün kategorilerin sıralı olduğu iki nitel özellik modeli ile problem çözümü
10
Tek nitel özellikli problem uygulamaları
11
İki nitel özellikli problem uygulamaları
12
Polinomik formların kullanıldığı tek nitel özellik problemleri
13
Polinomik formların kullanıldığı tek nitel özellik problemleri
14
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
1. Cinemre, N. (2007). Doğrusal Modellere Giriş, Yayınlanmamış Ders Notu.
2. Ward, J. H., Jennings, E. (1973). Introduction to Linear Models. New Jersey, Prentice Hall.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI (Dersin katkısı olan alanı en az 1 en çok 3 olmak üzere
değerlendiriniz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki
bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir,
derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
İstatistik alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık
fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak
özgün sonuçlara ulaşır.
Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilir ve ulusal/uluslararası kabul
görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
İstatistik alanı ve ilgili alt araştırma/çalışma alanlarına yenilik getiren, yeni bir
düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce,
yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı
bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
İstatistik alanı ve ilgili alt araştırma/çalışma alanı ile ilgili en az bir bilimsel
makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün
bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel
süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve
alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar
ve tartışır.
İstatistik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak,
yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda
bulunur
7
Uygulama / Ödev / Araştırma / Rapor
Sunum
X
7
X
7
X
7
X
7
X
4
Sayısı
Ders (14 hafta: 14 x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, araştırma, alan çalışması, kütüphane,
görüşmeler, vb.)
Ara Sınav(lar)
Sunum / Seminer
Ödev / Rapor
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 s ( 1 AKTS = 30 saat)
Dersin AKTS Kredisi
Kısa Sınav
X
3
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ
Ara Sınav
Katkı
Yüzdesi
1 2 3
Ders Öğrenme
Kazanımları
No Program Yeterlilikleri (PY)
Sayısı
1
1
X
6
X
6
X
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
14
3
42
14
5
70
1
2
13
1
1
20
25
3
25
30
20
50
39
25
25
234
7.8
8
Katkı Yüzdesi
30
10
Projelendirme Süreci Çalışmaları
Toplam
YARIYIL SONU
Sınav
Ödev
Proje
Toplam
BAŞARI DURUMU
Yarıyıl İçi
Sayısı
1
-
100
Katkı Yüzdesi
60
100
Katkı Yüzdesi
Yarıyıl Sonu
40
60
Toplam
100

Benzer belgeler

ıst303-doğrusal modeller

ıst303-doğrusal modeller İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Kodu

Detaylı