TS 100

Transkript

TS 100
TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD
TS 100
Ocak 2007
ICS 67.080.10
ELMA
Apples
.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak
gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın
uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.

Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini
bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını
şükranla anarız.
Kalite Sistem Belgesi
İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite
Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.
Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)
TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün
garantisi altında olduğunu ifade eder.
TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)
TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen
teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk
Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.
DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun
üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir
garanti söz konusu değildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
Ön söz
 Bu standard, Türk Standardları Enstitüsü’nün Ziraat İhtisas Grubu’nca TS 100 (1983)’ün revizyonu olarak
hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 9 Ocak 2007 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar
verilmiştir.
 Bu standardın daha önce yayımlanmış bulunan baskıları geçersizdir.
 Bu standardın hazırlanmasında, milli ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, milletlerarası
standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standardlarındaki esaslar da gözönünde
bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların,
ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.
 Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici/ imalatçı ve tüketici durumundaki
konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve alınan görüşlere göre olgunlaştırılmıştır.
 Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent
hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
Elma (19.2.2007/29439 RG.(2007:28)
0
Giriş
Bu standard; elmanın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz
şekline dairdir.
1
Kapsam
Bu standard, tüketiciye taze olarak arz edilen elmaları kapsar.
2
Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar
Bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun
yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce
metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.
TS No
TS ISO 874*
TS 7278
TS 1221 ISO 1212
3
Türkçe Adı
Yaş meyve ve sebzeler – Numune alma
Elma - Kontrollü atmosferde depolama
kuralları
Elma - Soğuk depolama
İngilizce Adı
Fresh fruits and vegetables - Sampling
Apples - Storage in controlled atmosphere
Apples - Cold storage
Tarifler
3.1 Elma
Pyrus malus L. türüne giren kültür ağaçlarının taze meyvesi.
3.2 Kara leke
Elma ağacının yaprak, meyve ve sürgünlerinde görülen, yaprağın üst ve alt yüzeyinde başlangıçta yağımsı
leke görünümde oluşan, giderek zeytin rengini alıp daha sonra kahverengi renge dönüşen hastalık (Venturia
inaequalis) .
Not - Lekeler kadifemsi yapıdadır ve bu kısımdaki dokular zamanla ölür, üzerinde çatlaklar ve delikler oluşur.
Ağır hastalıklı yapraklar erkenden sarararak dökülürler. Meyvelerdeki lekeler yeşilimtırak olup zamanla
kahverengine dönüşür. Küçük lekeler zamanla birleşirler ve bu kısımlarda meyvenin gelişmesi durduğu
için şekilsiz meyveler oluşur.
3.3 Pas
Elma ağaçlarının yaprak, sürgün ve meyvelerinde görülen, yaprak ve meyvelerde portakal kırmızımsı renkte
yuvarlak veya uzunca lekeler, lekeler üzerinde siyah noktacıklar halinde belirtiler oluşturan, yaprağın alt
yüzünde ise meme şeklindeki çıkıntılara neden olan hastalık (Gymnosporangium sp ).
Elmaların pas hastalığı ile bulaşıklık durumu, paslılık durumu olarak ifade edilmektedir (Ek 1).
Not - Yapraklarda oluşan lekeler bazı durumlarda yaprakların % 70'inin dökülmesine neden olur. Hastalıklı
meyveler küçük ve şekilleri bozuktur. Konukçuları elma ile beraber ardıçtır.
3.4 Yabancı madde
Elmada bulunan gözle görülebilir kum, taş, toprak, kabuk, yaprak, bitkisel parçalar, yabancı tohumlar gibi
kendinden başka her türlü madde.
4
Sınıflandırma ve özellikler
4.1 Sınıflandırma
Elmalar, renklerine göre gruplara, botanik bakımından yapılarına göre çeşitlere, kalite özelliklerine göre
sınıflara ve iriliklerine göre boylara ayrılır.
1
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
4.1.1 Gruplar
Elmalar, renklerine göre;
- Grup A,
- Grup B,
- Grup C,
- Grup D
olmak üzere dört gruba ayrılır.
4.1.2 Çeşitler
Başlıca elma çeşitleri aşağıda gösterilmiştir;
 Starkrimson Delicious (Sıtarkrimsin Dilişız ) (Resim 1),
 Starkspur Golden Delicious (Sıtarksipur Golden Dilişız) (Resim 2),
 Starking Delicious (Sıtarkin Dilişız) (Resim 3),
 Golden Delicious (Golden Dilişız) (Resim 4),
 Granny Smith (Granni Simit) (Resim 5),
 Stark’s Earliest (Sıtark İrliest),
 Beacon (Bekın),
 Black Stayman Improved 201 (Blek Steymen impuruvid 201),
 Mutsu (Resim 6),
 Jonathan (Conatan) (Resim 7),
 Amasya (Resim 8),
 Sarı İngiliz (Hüryemez),
 Gala (Resim 9),
 Fuji (Resim 10),
 Braeburn (Bribörn) (Resim 11),
 Rome Beauty (Rom Biyuti) (Resim 12),
 Reinette du Canada (Kanada Renet),
 Red Delicious (Red Dilişız) (Resim 13),
 Stayman Winesap (Siteymen Vaynsep) (Resim 14),
 Staymared (Siteymare).
Diğer çeşitler kendi adlarıyla ve orijinleri belirtilerek piyasaya arz edilir.
Ayrıntılı çeşit listesi Ek 2’de verilmiştir.
4.1.3 Sınıflar
Elmalar, kalite özelliklerine göre;
- Ekstra,
- Sınıf I,
- Sınıf II
olmak üzere üç sınıfa ayrılır.
4.1.4 Boylar
Elmalar, iriliklerine veya kütlelerine göre;
- İri boy (L),
- Normal boy (N)
olmak üzere iki boya ayrılır.
4.2 Özellikler
4.2.1 Genel özellikler
Bütün sınıflara giren elmalar izin verilen toleransları dahil olmak üzere;
 Bütün (tam) olmalı,
 Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli),
 Temiz, gözle görülebilir yabancı maddeden arî olmalı,
 Böcek ve böcek zararları bulunmamalı,
 Anormal dış rutubet ihtiva etmemeli,
 Yabancı tat ve koku olmamalı
dır.
2
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
Bu özelliklerdeki elmalar dikkatlice toplanmış olmalıdır.
Elmaların gelişmesi ve durumu aşağıdaki özelliklere imkân verecek şekilde olmalıdır:
1)
- Çeşidin özeliklerine göre gerekli olgunlaşma düzeyine kadar gelişmesini sürdürebilmeli ,
- Elle dokunmaya, elden geçirmeye ve taşınmaya dayanıklı olmalı,
- Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermeli
dir.
Elmalar, elle dikkatle toplanmış olmalı, taşımaya, elden geçirilmeye, depolanmaya ve pazarlanmaya
dayanıklı ve ulaştıkları yerlerde tüketicinin isteklerini karşılayacak bir olgunlukta bulunmalıdır. Bunu
sağlamak için elmalar, çeşitli özellikleri, depolama süreleri ve pazar uzaklıkları göz önünde bulundurularak
en uygun ağaç olumunda hasat edilmelidir.
4.2.2
Grup özellikleri
4.2.2.1 Grup A
Bu gruba kırmızı renkli, Starkrimson Delicious, Stark Delicious, Red Delicious, Starking, Staymared ve
Winesap gibi elma çeşitleri girer.
4.2.2.2 Grup B
Bu gruba karışık kırmızı renkli (kırmızıdan açık kırmızıya kadar), Delicious, Stayman Winesap, Rome
Beauty, Jonathan ve Amasya gibi elma çeşitleri girer.
4.2.2.3 Grup C
Bu gruba sarı zemin rengi üzerine kırmızı çizgili hafif renkli, Stark Earliest, Demir gibi elma çeşitleri girer.
4.2.2.4 Grup D
Bu gruba hiç kırmızı rengi bulunmayan veya çok hafif kırmızı renkli (tamamıyla sarı, beyaz, yeşil veya bu
zemin renklerin üzerinde çok hafif kırmızı çizgiler ya da kırmızılık bulunan), Stark Spur Golden Delicious,
Golden Delicious, Granny Smith, Hüryemez, Mutsu ve Reinette du Canada gibi elma çeşitleri girer.
4.2.3
Çeşit özellikleri
4.2.3.1 Starkrimson Delicious
Bu çeşide giren elmalar; iri, tamamen koyu kırmızı morumsu renkte ve düzgün şekillidir.
4.2.3.2 Starkspur Golden Delicious
Bu çeşide giren elmalar; iri, altın sarısı renkte ve düzgün şekillidir.
4.2.3.3 Starking Delicious
Bu çeşide giren elmalar; çok iri, koyu kırmızı renkte, çiçek tarafında beş çıkıntılı olup uzunca şekillidir.
4.2.3.4 Golden Delicious
Bu çeşide giren elmalar; çok iri, altın sarısı renkte ve silindirik – konik şekillidir.
4.2.3.5 Granny Smith
Bu çeşide giren elmalar; orta iri - iri, yeşil zemin üzeri hafif donuk sarı renkte, sert, çok sulu ve kendine özgü
mayhoş tattadır.
4.2.3.6 Stark’s Earliest
Bu çeşide giren elmalar; genellikle küçük, yassı ve düzgün şekilli, meyve kabuğu ince, güneş gören kısmı
kırmızı renkte, meyve eti beyaz ve ekşimsi – tatlıdır.
4.2.3.7 Beacon
Bu çeşide giren elmalar; orta irilikte, yuvarlak ve birörnek, koyu kırmızı renkte, meyve eti gevrek, sert, sulu,
tatlı ve aromalıdır.
1)
Fuji çeşidinin özellikleri ve hasat sırasındaki olgunluğu etkilenmiş olan mutantları nedeniyle meyve
çekirdeği (göbeği)’nin su ile dolu olmasına, her meyvenin damar demetleri içinde kalması şartı ile
müsaade edilir.
3
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
4.2.3.8 Black Stayman Improved 201
Bu çeşide giren elmalar; orta irilikte, silindirik – konik şekilli, meyve kabuğu kalın ve pürüzsüz, meyve eti
yeşilimsi renkte, yumuşak, hafif ekşimsi, sulu ve tadı hoştur.
4.2.3.9 Mutsu
Bu çeşide giren elmalar; çok iri, pasa çok dayanıklı, sarı renkli, meyve eti kaba dokuludur.
4.2.3.10 Jonathan
Bu çeşide giren elmalar; orta irilikte, yeşil zemin üzeri kırmızı ile yıkanmış görünümlü ve yuvarlakça şekillidir.
4.2.3.11 Amasya
Bu çeşide giren elmalar; orta irilikte, karın tarafı genişçe, kabuğu ince, sert, güneş gören yüzü koyu, diğer
tarafları açık kırmızı ve yer yer yeşil zemin renginde, meyve eti hafif yeşilimtırak – beyaz renkte, sulu, çiçek
tarafında beş çıkıntılı, yeme olumunda gevrek ve kokuludur.
4.2.3.12 Hüryemez
Bu çeşide giren elmalar; iri, yeşil zemin üzerine sarı renkli ve basık – yuvarlak şekillidir.
4.2.3.13 Gala
Bu çeşide giren elmalar; orta irilikte, kabuğunun % 40 - % 60'ı turuncu - kırmızı çizgilerle kaplıdır. Meyve eti
çok sert ve gevrek, tatlı lezzetlidir.
4.2.3.14 Fuji
Bu çeşide giren elmalar; orta-iri boyda, turuncuya çalan sarı renkte ve kırmızı çizgilidir. Meyve eti sert ve
gevrek, tatlı ve iyi lezzetlidir.
4.2.3.15 Braeburn
Bu çeşide giren elmalar; iri, uzunca yapıda, asimetrik şekilli, açık yeşilimtırak renkli, çizgili ve yetiştirildiği
yerlerin en az % 40'ında koyu kırmızı harelidir (bazı ortamlarda parlak kırmızı görünüm alır). Meyve eti her
zaman sert olmayıp, sulu, tatlı-mayhoş ve az aromalıdır. Ovada yetiştiğinde kepeklenir ve güneş yanıkları
oluşur.
4.2.3.16 Rome Beauty
Bu çeşide giren elmalar; iri, simetrik, küresel veya hafifçe yassı dır. Kabuğu kalın, sarı - yeşilimtırak, homojen
koyu kırmızı renkte ve çizgisizdir. Meyve eti beyaz, ağızda eriyen tipte, orta sulu ve şekerli, fazla ekşi
olmayan, az aromalı ve iyi sayılabilir lezzettedir.
4.2.3.17 Reinette du Canada
Bu çeşide giren elmalar; iri, asimetrik şekilli, kaburgalı, sarı - yeşil renkte ve kabuğu hafif kırmızıyla örtülü,
yaygın şekilde paslılık gösteren ve bu yüzden pütürlü yüzeylidir. Büyük benekleri çok sayıda olmayıp
belirgindir. Meyve eti beyaz-krem renginde, yumuşak, ağızda eriyen, şekerli, mayhoş, orta derecede aromalı
ve yüksek derecede lezzetlidir.
4.2.3.18 Red Delicious
Bu çeşide giren elmalar; orta - iri boyda ve değişmeyen uzunlamasına konik gövde şeklindedir. Meyve eti
krem beyazı olup, daha ziyade yumuşaktır. Az sulu, hafif mayhoş, aromatik ve şekerli gibi tadı vardır; sadece
doğru olgunlaşma derecesinde en iyi özelliklerini sergiler. Muhafazaya uygun özellikte olup toplama ve
taşıma işlemlerine dayanıklıdır.
4.2.3.19 Stayman Winesap
Bu çeşide giren elmalar; orta - iriyle iri arasında, kısa konik gövdeli, biraz asimetriktir. Kabuğu kalın, fonda
sarı - yeşil üzerinde ise kırmızı çizgilidir. Meyve eti krem beyazı, yeşil damarlı, ince dokulu, sulu, az şekerli,
mayhoş, hafif aromalı, yüksek ve diğerlerinden hemen ayırt edilecek lezzettedir.
4.2.3.20 Staymared
Bu çeşide giren elmalar; orta - iri boyda, canlı kırmızı renkte ve renklenme daha ziyade yüzeyinin 2/3’üne
eşit dağılıp lezzetlidir.
4
ICS 67.080.10
4.2.4
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
Sınıf özellikleri
4.2.4.1 Ekstra
Bu sınıfa üstün kalitedeki elmalar girer. Bunlar, şekil, irilik ve renk bakımından, yetiştikleri bölgeye göre,
çeşidin özelliklerini taşımalı, meyve sapı zedelenmemiş olmalıdır. Nitelik bakımından meyvenin genel
görünüşünü ve ambalâj içindeki durumunu etkilemeyecek çok hafif yüzeysel kabuk özürleri bulunabilir.
Ürünün dış görünüşünde ambalâj içinde sunumunu ve kalitesini etkilemeyecek çok hafif yüzeysel kusurlar
dışında kusur bulunmamalıdır. Çeşidi garanti edilmemiş elmalar ve tanımlanmamış karışımlar bu sınıfa
girmez.
Bu sınıftaki elmaların paslılık durumu Ek 1’de verilenlere uygun olmalıdır.
4.2.4.2 Sınıf I
Bu sınıfa iyi kalitedeki elmalar girer. Bunlar, yetiştikleri bölgeye göre, çeşidin tipik özelliklerini göstermeli ve
meyve eti sağlam olmalıdır. Şekil, renk ve gelişme bakımlarından hafif özürler kabul edilebilir, sap hafifçe
zedelenmiş olabilir.
Kabukta, nitelik bakımından meyvenin genel görünüşünü, kalitesini, depolanmasını ve ambalâj içinde
sunumunu etkilemeyecek derecede hafif kusurlar, aşağıdaki sınırları aşmamak ve her meyvede bunlardan
yalnız bir tanesi bulunmak koşulu ile kabul edilir:
 Hafif şekil kusurları,
 Hafif gelişme kusurları,
 Hafif renk kusurları,
 Aşağıda verilenleri geçmemek üzere hafif kabuk kusurları;
- Uzunluğu 2 cm’yi geçmeyen kusurlar;
- Bulunduğu takdirde, diğer özürler alanının toplamı 1 cm2’yi, kara leke alanı ise 0,25 cm2’yi
geçmemelidir.
- Hafif çürüme alanı 1 cm2’yi geçmemeli ve renk değişimi olmamalıdır.
Meyve sapı bulunmayabilir, sap kırığı varsa temiz olmalı, kabuk ile bitişik olduğu kısımda hasar
bulunmamalıdır.
Bu sınıftaki elmaların paslılık durumu Ek 1’de verilenlere uygun olmalıdır.
4.2.4.3 Sınıf II
Bu sınıfa, daha üst sınıflara giremeyen, fakat genel özellikleri karşılayan elmalar girer. Bunlarda şekil,
gelişme ve renk bakımlarından meyvenin özelliklerini ve depolanmasını etkilemeyecek özürler bulunabilir.
Meyve kabuğunu zedelememiş olmak koşulu ile sap kopmuş olabilir. Meyve etinde belirgin özürler
bulunmamalıdır. Her meyvede aşağıdaki sınırları aşmamak koşulu ile, kabuk özürleri bulunabilir:
 Şekil kusurları,
 Gelişme kusurları,
 Renk kusurları,
 Aşağıda verilenleri geçmemek üzere hafif kabuk kusurları;
- Uzunluğuna boyu 4 cm’yi geçmeyen özürler;
- Bulunduğu takdirde, diğer özürlerin toplam alanı 2,5 cm2’yi, kara leke alanı ise 1 cm2’yi geçmemelidir.
2
- Hafif çürüme alanı 1,5 cm ’yi geçmemeli ve hafif renk değişimi olabilir.
Bu sınıftaki elmaların paslılık durumu Ek 1’de verilenlere uygun olmalıdır.
Ürünün dış görünüşünde ambalâj içinde sunumunu ve kalitesini etkilemeyecek kusurlar kabul edilir.
4.2.5 Boy özellikleri
Boylama, elmanın uzunluk eksenine dik olan en geniş kısmının çapına veya elmanın kütlesine göre
belirlenir. Elmanın çapına göre boylama; en küçük çap ile en büyük çap arasındaki aralık belirtilerek ya da en
küçük çap belirtilip ve daha üstü ifadesi eklenerek ifade edilir.
5
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
Boylara ayırma, sap ile çiçek çukurunu birleştiren eksene dikey olan en geniş ekvatoral çapa göre yapılır.
Ekstra ile ambalâjlara dizilerek yerleştirilen Sınıf I ve Sınıf II elmalarda boylara ayırma zorunludur. Bunlardan
aynı ambalâj içerisine konulan meyveler arasındaki çap farkı 5 mm’yi geçemez. Ambalâjlar içine dökme
olarak doldurulan Sınıf I elmalarda meyveler arasındaki çap farkı 10 mm’ye kadar olabilir. Aynı şekilde
ambalâjlanan Sınıf II elmalarda, çap farkı bakımından, bir sınır aranmaz.
Elmalarda, sınıflara göre kabul edilen en küçük çaplar Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1 - Elmalarda sınıflara göre kabul edilen en küçük çap ölçüleri
Ekstra
Sınıf I
Sınıf II
İri boy (L), mm
65
60
60
Normal boy (N), mm
60
55
50
Elmalarda, sınıflara göre kabul edilen en küçük kütleler Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2 - Elmalarda sınıflara göre kabul edilen en küçük kütle değerleri
Ekstra
Sınıf I
Sınıf II
İri boy (L) çeşitler, g
110
90
90
Normal boy (N), g
90
80
70
Kütlesine göre boylamada aynı ambalâj içerisindeki kütle farkı;
- Sıra sıra, kat kat ambalâjlanan Sınıf I, Sınıf II ve Ekstra’da ortalama tek meyve kütlesinin % 20’si,
- Tüketici ambalâjlarındaki Sınıf I için ortalama tek meyve kütlesinin % 25’i
olarak sınırlandırılmıştır.
4.3 Boyut ve toleranslar
4.3.1
Grup toleransları
Gruplara göre toleranslar Çizelge 3’de verilmiştir.
4.3.2
Sınıf toleransları
Sınıfının özelliklerini karşılamayan ürünler için her ambalâjda kütlece veya sayıca bulunabilecek sınıf
toleransları aşağıda verilmiştir.
4.3.2.1 Ekstra
Her ambalâjda, bu sınıfın özelliklerine uymayan fakat Sınıf I’e giren elmalardan % 5 oranına kadar
bulunabilir.
4.3.2.2 Sınıf I
Her ambalâjda, bu sınıfın özelliklerine uymayan fakat Sınıf II’ye giren elmalardan % 10 oranına kadar
bulunabilir.
Çizelge 3 – Gruplara göre toleranslar
Sınıflar
Ekstra
Sınıf I
Sınıf II
6
Grup A
Grup B
Grup C
Meyve yüzeyinin
Meyve yüzeyinin
Meyve yüzeyinin
toplam kırmızı alanı, toplam kırmızı alanı, toplam çizgili kırmızı
en az,
en az
alanı, en az
3/4
1/2
1/3
1/2
1/3
1/10
1/4
1/10
Renklilik oranı
dikkate alınmaz
Grup D
Renklilik oranı
dikkate alınmaz
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
4.3.2.3 Sınıf II
Her ambalâjda, bu sınıfın özelliklerine veya genel özelliklere uymayan, fakat göze çarpacak derecede küflü
ve belirgin şekilde ezik veya yaralı olmayan elmalardan % 10 oranına kadar bulunabilir.
Belirlenen bu toleransın içerisinde kütlece ve sayıca en çok % 2’sinde aşağıdaki kusurlara izin verilir;
- Aşırı derecede acı benekli veya sulu göbekli (iç sulu benekli),
- Hafif zarar görmüş veya iyileşmemiş yaralar,
- Çok hafif çürüklük belirtileri,
- Meyve içerisinde beslenen kurt veya diğer böceklerin varlığı ve/veya meyve etinde kurt veya diğer böcekler
tarafından oluşturulan hasarlar.
Göze çarpacak şekilde belirgin çürüklük ve bozulma gibi yeme özelliklerini menfi yönden etkileyen özürlere
hiçbir şekilde müsaade edilemez.
4.3.3
Boy toleransları
Bütün sınıflarda;
a) Bir örneklilik kuralına tabi elmalar için, her ambalâjda kütlece veya sayıca ambalâj üzerinde
bildirilenlerin bir üst veya bir altındaki boylardan olan elmalara toplam % 10’a kadar tolerans tanınır (en
küçük boydakiler için en az değerin altında 5 mm’lik tolerans tanınabilir).
b) Bir örneklilik kuralına tabi olmayan elmalar için, her ambalâjda kütlece veya sayıca ambalâj üzerinde
bildirilenlerin bir üst veya bir altındaki boylardan olan elmalara toplam % 10’a kadar tolerans tanınır (en
az değerin altında 5 mm’lik tolerans tanınabilir).
4.4 Özellik, muayene madde numaraları
Bu standardda verilen özellikler ile bunların, muayene madde numaraları Çizelge 4'de verilmiştir.
Çizelge 4 – Özellik, muayene madde numaraları
Özellikler
Genel özellikler
Grup özellikleri
Çeşit özellikleri
Sınıf özellikleri
Boy özellikleri
Boyut ve toleranslar
Ambalâjlama
İşaretleme
5
Özellik madde no
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
6.2
6.3
Muayene madde no
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.2
5.2.1
5.2.1
Numune alma ve muayeneler
5.1 Numune alma
Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olup bir defada muayeneye sunulan elmalar bir parti sayılır.
Numune partiden alınır. Elma numunesi TS ISO 874’e göre alınır.
Alınan temsili numunelerin ambalâjlama, muhafaza ve lâboratuvara gönderilmesi TS ISO 874’e göre
yapılmalıdır.
5.2 Muayeneler
5.2.1 Ambalâj ve ambalâj malzemesinin muayenesi
Ambalâj ve ambalâj malzemesinin muayenesi gözle, elle incelenerek, gerekirse ölçülerek yapılır. Sonucun
Madde 6'ya uygun olup olmadığına bakılır.
5.2.2 Elmaların muayenesi
Elmaların muayenesi gözle, elle incelenerek, koklanarak, tadılarak, tartılarak, ölçülerek yapılır. Sonucun
Madde 4.2.1, Madde 4.2.2, Madde 4.2.3, Madde 4.2.4, Madde 4.2.5 ve Madde 4.3’e uygun olup olmadığına
bakılır.
7
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
5.3 Değerlendirme
Muayene sonuçlarının her biri bu standarda uygunsa parti standarda uygun sayılır.
5.4 Muayene raporu
Muayene raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır;
 Firmanın adı ve adresi,
 Muayenenin yapıldığı yerin adı,
 Muayeneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri,
 Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi,
 Numunenin tanıtılması,
 Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,
 Sonuçların gösterilmesi,
 Muayene sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahsurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,
 Uygulanan muayene metotlarında belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, fakat muayenede yer almış
olan işlemler,
 Standarda uygun olup olmadığı,
 Rapora ait seri numarası ve tarih her sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı.
6
Piyasaya arz
Elmalar piyasaya ambalâjlı olarak arz edilir.
6.1 Bir örneklik
Her ambalâj içerisinde bulunan elmalar, grup, çeşit, sınıf, boy (boylanmış ise), olgunluk ve orijin
bakımlarından bir örnek olmalıdır. Ekstra sınıfta renk bakımından da bir örneklik aranır.
Ambalâjın görülebilir kısmı bütün ürünü temsil etmelidir.
Net kütlesi 5 kg’ın üzerindeki tüketici ambalâjlarında grup, çeşit ve orijin bakımından bir örneklik aranmaz.
6.2 Ambalâjlama
Ambalâjlar taşıma sırasında elmanın korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte
malzemelerden yapılmış olmalıdır. Net kütlesi 3 kg’ı aşan tüketici ambalâjları, ürünü koruyacak yeterince sert
özellikteki malzemelerden yapılmalıdır. Ambalâj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve
dahili zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır.
Ambalâjların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız, yeni, temiz ve kuru olmalıdır.
Ambalâjlamada kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi toksik olmayan mürekkeple
yazılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır.
Ahşap ambalâjların yapımında kullanılan tahtalardaki budaklar kaynamış olmalı ve çapları tahta eninin
1/3’ünü geçmemelidir.
Ekstra sınıfa giren elmaların tümü tek tek kağıtlara sarılır. Yuvalı ya da bölmeli ambalâjlara kağıda
sarılmadan konulabilir. Sınıf I ve Sınıf II elmalarda böyle bir zorunluluk yoktur. Bunlarda ambalâjların iç
yüzeylerinin kağıtlanması yeterlidir. Elmaların kağıtla sarılmasında kullanılacak sargılık kağıtların en çok 21
g/m2 incelikte, normal nem ile yırtılmayacak dayanıklılıkta ve meyvenin tümünü iyice sarabilecek büyüklükte
olmalıdır.
Ekstra sınıfa giren elmalar ambalâjlara dizilerek istif edilir. Sınıf I ve Sınıf II meyvelerde istif zorunlu değildir.
Dökme yerleştirmede ambalâjlar sıkıca doldurulmalı, böylelikle taşıma sırasında meyvelerin gevşek kalarak
birbirlerine çarpma sonucu zedelenmelerine neden olunmamalıdır.
Ambalâjlar her türlü yabancı maddeden arınmış olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır.
8
ICS 67.080.10
6.3
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
İşaretleme
Elma ambalâjları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı
2
ve basılmalıdır. 15 kg’dan büyük ambalâjlarda kullanılacak etiketler 40 cm ’den küçük olmamalıdır.
 Firmanın ticari unvanı ve adresi veya kısa adı veya tescilli markası,
 Bu standardın işaret ve numarası ( TS 100 şeklinde),
 Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,
 Malın adı ( Elma),
 Grubu,
 Çeşidi (Ekstra, Sınıf I’de zorunlu),
 Sınıfı,
 Boyu, istifli yerleştirilenlerde ayrıca meyve sayısı (boy, en küçük ve en büyük çap belirtilerek veya kütle
verilerek gösterilir),
 Üretim yılı (isteğe bağlı),
 Üretim bölgesi veya yerel ismi,
 Net kütlesi (en az kg veya g olarak),
 Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).
Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak
ambalâjın içindekilere aykırı, yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız
maddelerle yazılmalı veya yapılmalı, yapıştırılmalıdır.
Küçük tüketici ambalâjlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalâj içine bırakılabilir.
6.4 Muhafaza ve taşıma
6.4.1 Elmalar ve bunların içinde bulundukları ambalâjlar işleme yerlerinde, depolarda, taşıtlarda fena koku
yayan ve bunları kirletecek maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır.
6.4.2 Elmalar kontrollü atmosferli şartlarda depolanacak ise TS 7278’de belirtilen şartlara uygun olarak
depolanmalı, soğuk depolama ise TS 1221 ISO 1212’ye uygun olarak yapılmalıdır. Bunun dışında elmalar
modifiye atmosferli şartlarda da depolanabilir.
6.4.3 İçinde elma bulunan ambalâjlar yaş olmayan, havadar ve serin yerlerde tutulmalı, yağmur altında
bırakılmamalı ve bu şartlarda yükletilip boşaltılmamalıdır. Taşımada hava dolaşımlı kapalı vasıtalar
kullanılmalıdır.
7
Çeşitli hükümler
Üretici bu standarda uygun olarak ürettiğini beyan ettiği elma için istenildiğinde standarda uygunluk belgesi
vermek veya göstermek zorundadır. Bu beyannamede satış konusu olan elmanın;
 Madde 4'deki özelliklere uygun olduğunu,
 Madde 5'deki muayenelerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun
belirtilmesi gerekir.
Yararlanılan kaynaklar
 KAYGISIZ, H., Elma Yetiştiriciliği El Kitabı, İstanbul, 1999. Meyvecilik Genel Meyve Tarımı Prensipleri ve
Pratik Meyvecilik Yöntemleri. Ziya Kütevin İnkılap Kitabevi, 2001,ÖZ, F., A.N. BULAGAY, Elma ve Elma
Yetiştiriciliği, Yalova, 1986. Elma Yetiştiriciliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000,
UN/ECE FFV-50, 2003
 YAPICI. M., Elma Yetiştiriciliği, Yayımlanmamış, TOKAT, 1988.
 KARAÇALI, İ., Elma ve Armut Depolama Yayın No: 2 YALOVA, 1982.
9
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
Ek 1
Sınıflara göre müsaade edilen paslılık durumu
Sınıflar
Paslılık
durumu
1) Kahverengi
lekeler halinde
2) Belirgin
paslılık halinde
- İnce ağ
şeklinde
paslılık
(meyvenin
rengi ile
kuvvetli bir
zıtlık
oluşturmayan)
Ekstra
Sınıf I
Sınıf II
Sap çukurunun
dışına taşmamış ve
kaba görünüşlü
olmayan.
Sap ve çiçek
çukurunun dışına
hafifçe taşmış, fakat
kaba görünüşlü
olmayan
Kabartılı, pürüzlü
değil
Kabartılı, pürüzlü
Hafifçe kabartılı,
değil
pürüzlü
Meyve yüzeyinde müsaade edilen en çok
paslılık oranı
Yalnız başına
meyvenin veya
ambalâjlanmış
meyvelerin genel
görünüşünü
değiştirmeyecek
derecede hafif ve
izole olmuş ufak
lekeler halindeki
paslılık müsaade
edilmez.
1/5
Sap ve çiçek
çukurunun dışına
taşmış ve hafifçe
kaba görünüşlü
1/2
- Ağır paslılık
1/20
-Toplam
paslılık
(kahverengi
lekeler hariç)
ince ve ağır
paslılık toplamı
hiçbir şekilde
karşı
sütunlarda
verilen
değerleri
aşmamalıdır.
1/5
1/3
1/2
Sınıf II için kabul
edilen tolerans
Görünüş ve
ambalâjlama
açısından
meyvenin
değerini önemli
derecede
düşürmeyecek
durumda
Görünüş ve
ambalâjlama
açısından
meyvenin
değerini önemli
derecede
düşürmeyecek
durumda
Görünüş ve
ambalâjlama
açısından
meyvenin
değerini önemli
derecede
düşürmeyecek
durumda
Görünüş ve
ambalâjlama
açısından
meyvenin
değerini önemli
derecede
düşürmeyecek
durumda
Paslılık özelliği gösteren diğer çeşitler için bu çizelgede verilen değerlere göre hüküm verilir.
10
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
Ek 2
(Bilgi için)
Elma çeşitlerinin ayrıntılı listesi
Çeşit
African Red
Akane
Alborz Seedling
Aldas
Alice
Alkmene
Alro
Alwa
Amasya
Angold
Antej
Apollo
Arkcharm
Arlet
Aroma
Aroma’nın kırmızı renkli
mutantları Örneğin:
Amorosa
Auksis
Beacon
Belfort
Belle de Boskoop ve
mutantları
Belle fleur double
Belorrusskoje Maļinovoje
Berlepsch
Berlepsch rouge
Blushed Golden
Bogatir
Bohemia
Boskoop rouge
Braeburn
Braeburn’nın kırmızı
renkli mutantları
Örneğin:
Hidala
Joburn
Lochbuie Red Braeburn
Mahana Red
Mariri Red
Redfield
Royal Braeburn
Bramley’s Seedling
Eş anlamlıları
Tohoku 3
Early Windsor
Antei
Beauty of
Blackmoor
Arkansas No
18, A 18
Grubu
Belorusskoe
Malinovoe,
Byelorusskoe
Malinovoe
Freiherr von
Berlepsch
Red Berlepsch,
Roter Berlepsch
N
N
N
L
N
N
N
N
N
L
L
L
C
L
B
B
B
D
R
R
Bramley,
N
N
N
N
L
N
L
D
B
L
N
C
N
B
N
B
B
L
L
L
L
Bogatyr
Red Boskoop,
Roter Boskoop
Boyu
B
B
C
B
B
C
B
B
B
C
B
C
B
C
B
Pella
Belirgin paslılık
(R)
R
B
A
L
L
D
L
11
ICS 67.080.10
Çeşit
TÜRK STANDARDI
Eş anlamlıları
Grubu
TS 100/Ocak 2007
Belirgin paslılık
(R)
Boyu
Triomphe de
Kiel
Brettacher Sämling
Calville, groupe of …
Cardinal
Carola
Caudle
Charden
Charles Ross
Civni
Coromandel Red
Cortland
Cox’s orange pippin ve
mutantları
Cox’s orange pippin’nin
kırmızı renkli mutantları
Örneğin:
Cherry Cox
Crimson Bramley
Cripps Pink
Cripps Red
Dalinbel
Delblush
Delcorf ve mutantları
örneğin:
Dalili
Monidel
Delgollune
Delicious ordinaire
Deljeni
Delikates
Delor
Discovery
Doč Melbi
Dunn’s Seedling
Dykmanns Zoet
Egremont Russet
Elan
Elise
Ellison’s orange
Elstar ve mutantları
örneğin:
Daliter
Elshof
Elstar Armhold
Elstar Reinhardt
Elstar’ın kırmızı renkli
mutantları örneğin:
Bel-El
Daliest
Goedhof
Red Elstar
Valstar
1)
Kalco
Corodel
Cox orange
Ordinary
Delicious
L
L
N
L
N
L
L
N
N
L
N
R
B
N
B
D
C
C1)
B
C
N
L
N
N
N
L
L
B
B
L
N
B
B
C
C
L
N
L
N
L
N
N
N
L
Doch Melbi
D
C
D
D
Red Delight
Ellison
Sınıf I ve Sınıf II için en az % 20’dir.
12
D
D
B
C
B
D
D
B
A
B
C
A
R
R
L
C
C
L
N
B
N
ICS 67.080.10
Çeşit
Empire
Falstaff
Fiesta
Florina
Forele
Fortune
Fuji ve mutantları
Gala
Gala’nın kırmızı renkli
mutantları örneğin:
Annaglo
Baigent
Galaxy
Mitchgla
Obrogala
Regala
Regal Prince
Tenroy
Garcia
Ginger Gold
Gloster
Goldbohemia
Golden Delicious ve
mutantları
Golden Russet
Gradigold
Goldrush
Goldstar
Granny Smith
Gravenstein rouge
Gravensteiner
Greensleeves
Holsteiner Cox ve
mutantları
Holstein rouge
Honeycrisp
Honey gold
Horneburger
Howgate Wonder
Idared
Iedzēnu
Ilga
Ingrid Marie
Iron
Isbranica
Jacob Fisher
Jacques Lebel
Jamba
James Grieve ve
mutantları
James Grieve rouge
TÜRK STANDARDI
Eş anlamlıları
Grubu
A
C
C
B
B
D
B
C
Red Pippin
TS 100/Ocak 2007
Belirgin paslılık
(R)
R
A
D
B
B
D
D
Coop 38
Red
Gravenstein,
Roter
Gravensteiner
Gravenstein
Holstein
Red Holstein,
Roter Holsteiner
Cox
Manga
Red James
D
D
D
D
D
B
Boyu
N
N
N
L
N
N
L
N
N
L
L
L
L
L
R
N
L
L
L
L
L
D
D
D
R
L
L
N
C
R
N
C
D
D
D
B
B
B
B
C
C
D
D
C
D
B
R
R
L
L
L
L
L
L
L
N
L
N
L
L
L
L
L
13
ICS 67.080.10
Çeşit
TÜRK STANDARDI
Eş anlamlıları
Grubu
TS 100/Ocak 2007
Belirgin paslılık
(R)
Boyu
Grieve
Jarka
Jerseymac
Jester
Jonagold2) ve mutantları
örneğin:
Crowngold
Daligo
Daliguy
Dalijean
Jonagold 2000
Jonabel
Jonabres
King Jonagold
New Jonagold
Novajo
Schneica
Wilmuta
Jonagored ve mutantları,
örneğin:
Decosta
Jomured
Jonagold Boerekamp
Jomar
Jonagored Supra
Jonaveld
Primo
Romagold
Rubinstar
Red Jonaprince
Jonalord
Jonathan
Julia
Jupiter
Karmijn de Sonnaville
Katja
Kent
Kidd’s Orange red
Kim
Koit
Koričnoje Novoje
Kovaļenkovskoje
Krameri Tuvioun
Kukikovskoje
Lady Williams
Lane’s Prince Albert
Laxton’s Superb
Ligol
Lobo
Lodel
2)
14
C
B
D
C
L
N
L
L
A
L
C
B
B
D
C
B
N
N
N
L
L
N
N
N
N
L
L
Jonasty
Jonamel
Excel
Fukushima
Veulemanns
Van de Poel
Surkijn
Katy
Korichnoe
Novoe,
Korichnevoe
Novoe
C
B
C
C
B
B
B
B
D
C
B
B
A
R
R
R
R
N
N
N
L
L
N
L
N
N
Jonagold çeşidinde Sınıf II’deki meyve yüzeyinin en az 1/10’nun kırmızı çizgili olmalıdır.
ICS 67.080.10
Çeşit
Lord Lambourne
Maigold
Mc Intosh
Meelis
Melba
Melodie
Melrose
Meridian
Moonglo
Morgenduft
Mutsu
Noris
Normanda
Nueva Europa
Nueva Orleans
Odin
Ontario
Orlik
Orlovskoje Polosatoje
Ozark Gold
Paula Red
Pero de Cirio
Piglos
Pikant
Pikkolo
Pilot
Pimona
Pinova
Pirella
Piros
Prima
Rafzubex
Rafzubin
Rajka
Rambour d’hiver
Rambour Franc
Reanda
Rebella
Red Delicious ve
mutantları, örneğin:
Erovan
Fortuna Delicious
Oregon
Otago
Red Chief
Red King
Red Spur
Red York
Richared
Royal Red
Shotwell Delicious
Stark Delicious
Starking
Starkrimson
Starkspur
Topred
TÜRK STANDARDI
Eş anlamlıları
Grubu
C
B
B
B
C
B
C
C
C
B
D
B
C
C
B
B
B
B
C
D
B
D
B
B
C
C
C
C
Imperatore
B
C
B
A
C
B
D
B
B
C
A
Belirgin paslılık
(R)
TS 100/Ocak 2007
Boyu
N
N
N
L
N
L
L
N
N
L
L
N
L
N
L
N
L
N
N
L
N
L
L
L
N
N
N
N
L
L
L
N
N
N
L
N
L
L
L
15
ICS 67.080.10
Çeşit
Trumdor
Well Spur
Red Dougherty
Red Rome
Redkroft
Regal
Regina
Reglindis
Reine des Reinettes
TÜRK STANDARDI
Eş anlamlıları
Gold Parmoné,
Goldparmäne
Reineta Encarnada
Reinette Rouge du Canada
Reinette de Orléans
Reinette Blanche du
Reinette du
Canada
Canada,
Canada Blanc,
Kanadarenette
Reinette de France
Reinette de Landsberg
Reinette grise du Canada
Graue
Kanadarenette
Relinda
Remo
Renora
Resi
Resista
Retina
Rewena
Roja de Benejama
Verruga, Roja
del Valle,
Clavelina
Rome Beauty
Belle de Rome,
Rome
Rosana
Berner
Rosenapfel
Royal Beaut
Rubin (Czech cultivar)
Rubin (Kazakhstan
cultivar)
Rubinola
Rudens Svītrainais
Osennee
Polosatoe,
Rudeninis
Dryzuotasis,
Rudens
Svitrotais,
Streifling,
Streifling
Herbst,
Sügisjoonik,
Syysjuovikas
and numerous
others
16
Grubu
TS 100/Ocak 2007
Belirgin paslılık
(R)
Boyu
A
A
A
A
B
C
C
N
N
N
N
L
L
N
B
B
D
D
R
N
L
L
L
R
L
L
L
D
D
D
C
B
B
B
N
N
B
B
A
N
L
L
L
N
B
N
B
L
A
C
B
L
L
L
B
C
L
L
ICS 67.080.10
Çeşit
Saltanat
Sciearly
Scifresh
Sciglo
Sciray
Scired
Sciros
Selena
Shampion
Sidrunkollane Talioun
Sinap Orlovskij
Snygold
Sommerregent
Spartan
Splendour
St. Edmunds Pippin
Stark’s Earliest
Štaris
Sturmer Pippin
Summerred
Sügisdessert
Sunrise
Sunset
Suntan
Sweet Caroline
Talvenauding
Tellisaare
Tiina
Topaz
Tydeman’s Early
Worcester
Veteran
Vista Bella
Wealthy
Worcester Pearmain
York
Zaiļijskoje
Zigulovskoje
TÜRK STANDARDI
Eş anlamlıları
GS48
Earlygold
Staris
Tina
Tydeman’s
Early
Bellavista
Zailiyskoe
Zhigulevskoe
Grubu
B
A
B
A
A
A
A
B
B
D
D
D
C
A
A
D
C
A
D
B
C
A
D
D
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
TS 100/Ocak 2007
Belirgin paslılık
(R)
R
R
R
R
R
R
Boyu
N
N
N
N
N
N
L
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
N
N
N
L
N
N
L
L
N
N
L
N
L
N
N
N
N
N
N
L
17
ICS 67.080.10
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
Ek 3
Bazı elma çeşitlerinin resimleri
Resim 1 - Starkrimson Delicious
Resim 3 - Starking Delicious
18
Resim 2 - Starkspur Golden Delicious
Resim 4 - Golden Delicious
ICS 67.080.10
Resim 5 - Granny Smith
Resim 7- Jonathan
TÜRK STANDARDI
TS 100/Ocak 2007
Resim 6 - Mutsu
Resim 8 - Amasya
19
ICS 67.080.10
Resim 9 - Gala
Resim 11 - Braeburn
Resim 13 - Red Delicious
20
TÜRK STANDARDI
Resim 10 - Fuji
Resim 12 - Rome Beauty
Resim 14 - Stayman Winesap
TS 100/Ocak 2007

Benzer belgeler

TS 1255

TS 1255 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

TS 1132

TS 1132 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı