pdf document.

Transkript

pdf document.
-, !,1*
!
'-
ir..FqruIIF.Jott]T"-
; ' o:t'l
,I
"!i,"
.|1|İ;r.
"i'|ıl|lr..
:\i!,llhh
:
''t,-^.
rtl
.t
.
.
,:
.
..ila'W
.,f'' , t$l
l
"-:,''şİ)"
; .',
"-s
|İ'
ı.,t;!
: r,.i I
.l
:
t:\
r:
:ii
..i
':
.n.
'#
..,.#
i"
|l
iT
t:
-
.i
i
i!*
#
_.'
.tu"
ryffi
:t
\rfuj;"'
4w;',,
ffi,
ıi'
I
f&
ı
i
1q
\ı'
I
İ
'.*,:jHİ
:!
.i
*İlr,
:,
\
9
KoSBi : Yurt dışı fuarlara katılıyor
musunuz?
E. Demiröz: Evet. Fuarları yakindan
h]zmet vermek onlara sağladığımız
kalite ve güvenden kaynaklanmaktadır.
Örneğin yurt dışına spor aleti ihraç
ettiğimiz DECATHLoN firması yetkil ileri
her ay bizi denetlemeye gelir. Personelimizle bire bir görüşüp, maaşlarının
ödenip ödenmediğini, sosyal izinlerinin
kullandırılıp kullandırılmadığını, sağlık
koşullarına uygun çalışılıp, çalışılmadığı
nı sorgularlar. Çalışma hayatı ve üretim
hattımızda olabilecek tüm koşulları
kontrol ederler. Bizlerde hiçbir olumsuzluğa meydan vermemek için kalite
takip ediyor ve katılmaya çalışıyoruz.
Fuarların firmalara her zaman bir artı
kazandırdlğı düşüncesindeyim. Müşteri portföyümüze bir müşteri daha
eklemeyi hedef seçerek, fuarlara iştirak
ediyoruz ve bu hedefimizi de her defasında geıçekleşıirlyoruz. ihratar nedefleri çerçevesinde katıldığımız yurtdışı
fuarları ve iş gezileri sayesinde dış pazarı mızı 9enişleIjyoruz. Avrupa'nı n
çeşitli
ülkelerine çanak anten ihraç eden fir_
mamlZ spor malzemeleri satıcısı Fransız
DECATHLoN firmasının Turkiye'deki
tedarikçisi konumuna gelmiştir.
KoSBi : Ekonomik krizden nasıl
etkilendiniz ?
E. Demiröz: Ekonomik krizden
etkilendik diyemem, belki bunu söyle_
yen nadir firmalardan olabillriz. ihracat
ağırl klı satış politikam ız bizi ayakta
tuttu. Önlem olarak üretim verimliliğini
ı
arttlrmaya çalıştık. Eleman çıkarmadık,
fiyatlarımızda indirim yaptık. Satışları
arttırmak için müşteri diyaloglarına
önem verdik.
KoSBi : Firmanızın tanlnmlş
firmalara yan ürün temin etmesi sizin
güvenirliğinizin ve kalitenizin gösterqt.sirlir. ltıı k;ıliıı'yi vc. r1ıivt'ııirliği nt ye
lıtırı,lıısııııtız/
l. I)ı,ııliıiız:
',l.]iı
ıll,,ll,ıılıı'
|
\1i'|,
l,l|ıı,ıııl ıılııVl,ı
ıi|l|| ||llvlll lııııı,ıl,ıı,ı
anlav'şımızdan ödü n verrn iyoru,,.
KoSBi : 2010 yılından beklentileriniz nelerdir?
E. Demiröz: iç piyasadaki beklen
Iimiz 2009 yılı ndan fa rkl ı değil. Dış
piyasada ise bir korkumuzyok.2010
yılı ciro hedefimizi bile söyleyebilirim.
200B yıll ile 2009 yılı arasında a/o 10 ciro
farkı vardı. Bu yılda bu farkla yolumuza
devam edebileceğimizi düşünüyorum. Krizden korunmak için teknolo;iyi
yakalamalı ve enerji verimliliği sayesin
de tasarruf sağlayan ürünler üretmeliyiz. Şu anda biz ledli aydınlatma ile
ilgiIi proje çalışmaları sürdürüyoruz.
Ledli aydınlatmalar sayesinde elektrik
tüketimini aza indiren ürünleri sunrnaya lıazı rlarl1yorUZ. Firmal.ır
l<ali ı tll
i
ıl,ıl.,r'ı ı ıt,ı ıiı l t Ji,ijt,ıli, i,l ıı,r;il liıl t lı,ilı,ı
ı ıiı lııı Jıııııı ı lil,,'(lıll'ıı,lı ilıı'liıll y, ı1 ılıl'
|, ıı ıı ı, l, ı, ı ııı,I l ıl, lı'ı i ilı ı ıı ı]ı,ı i, ıv' ıı ıl, ıjiı
ı
,
lılıııılı,ı
ı
|('llı(,(
li
l,ll,,ı v,, |,,ı.',lı l,,ıVl,ıııııı
l,'ll,,lıl
liiIiı'il|i1ı'||ı,l
,lit,lılliii, iııl'il,jll',,
ı
o
l,ıılıllı
W
Or
p
Ko Endüstri 1999 yılında kurulmuş olup, Kemalpaşa
organize Sanayi bölgesi ve BağyurduTokatburnu
mevkiinde bulunan fabrikaları iIe faaliyetlerini
KoSBi : Bizebirazfirmanızdan bahseder misiniz
E. Demiröz: EKo ENDÜSTRi bir aile şirketidir. 1989
?
Sanayi Bölgesi ve Bağyurdu Tokatburnu mevkiinde
bu]unan fabri kaları ile faal iyetleı'ini sürdü rm üştü r. Preshane, kaynakhane, yüzey işlem, elektrostatik toz bcıya
Ve montaj hatları ile esnek bir üretim yapısına sahip
olan firmamızTürkiye'nin önde gelen VESTEL, ARÇELiK
ve BEKo gibi beyaz eşya firmalarına tedarikçilik yapmak
?
t ı tr ı
Iı ."
t, ] I \ \
l||
|,,:'.
Firma; TS EN ISO 9001:2000 Kalite Ydnetim Sistemi
çerçevesinde yürütülen AR-GE çalışmaları kapsamında
müşterilerine istediği ürünü daha verimli, daha ucuza ve
daha kaliteli olarak istenilen zaman dilimi içerisinde üretmeyi
Ve müşteri memnuniyetini kendine hedef seçmiştir.
o/o
y 1,,"
t, l,
ç, y 1
t
' | [l"1|ç,,,
n 1 ı|i. t
1i'',ı
il,ı,}(,ll,l, iıliıl'il' ,'}l i', l ıı ılil ii,,ıl]
o
\z
konumundadır.
50 iç piyasa olarak çalışmaktayız.
ihracat yaptığımız ülkeler Rusya, Hırvatistan, Almanya,
Fransa, ingiltere, Yunanistan, Cezair ve Fas'tır.
|,,,.
|İ)
Firma, sosyal sorumluluk bilinci ile başladlğı OHSAS 1B001 iş
Sağlığı ve Güvenliğj yönetim sistemi Belgesine sahip olup,
yurtiçi Ve yurtdışı müşterilerinin konu ile ilgili denetlmlerinden
başarıyla geçmiştir. Kalite denetimlerinde de aynı başarıyı
yakalayan firma partnerlerinin A grubu tedarikçisi
KoSBi : EKo ENDÜSTRi firması olarak ihracat yaplyor musunuz ?
E. Demiröz: ihracata 5 sene önce başladık. o zaman
ki hedefimiz % 5 idi. Bu 0/o 5'lik hedefi şu anda % 50'e çı-
I
'6
edilmektedir.
E.
kardık.a/o 50 ihracat,
ğ"
vermektedir.
Kaynaklı imalat prosesinde ise otomatik aparatlar ile
insan faktörünü en aza indirgeyerek standart sonuçlar elde
ır.
KoSBi : Firmanızda çalışan Saylnlz kaçtır
Demiröz: Yaklaşık 150 kişi.
:
sürdürmektedir. Açık alanı 22000 m'z, kapalı
alanımız 8500 m'dir. Firmanın preshane üretim hattında
vardiyadaki kapasitesi 30 ton olan 1200 mm'ye ve 2 mm'ye
kadar olan her türlü ruloyu açma ve paketleme kapasitesine
sahip olan Rulo Açma Hattl yanl sıra 1000 ton, 600 ton, 400
ton, 250 ton, 1 60 ton, 1 50 ton hidrolik pres Ve 1 5- 250 ton arası
muhtelif eksantrik presleri ile 1500 x 1500 mm'lik saçlara
kadar şekil verebilme kapasitesine sahiptir.
Yüzey işlem ve elektrostatik toz boya hattında 1 B00*1 000
mm. boyutuna kadar parçalar otomatik robot sistemi ile
konveyör sistemde, ayrıca22Oo * 5000 mm ye kadar olan
parçalarda box fırında boyanabilmektedir; Tuzlu sis testi
ASTM B-1 1 7 standardına göre 1 000 saat Ve üzerinde sonuç
yıIına kadar atölye kapasitesinde faaliyet gösteren firmamız, 1989 yılından sonra şirketleşmiş ve kapasltesini
a rttı rarak fabrikası nı kurmuştu r. izleyen yı l larda ku ru msallaşma yolunda adımlar atmlŞ, Kemalpaşa organize
tad
\Z
t' ı l\ı'y
]İ
lıı
y
1, L l,,'|trl'.ı I
i,]',ı,]l
n ,i ıı i ',t ıı'l|t'
l,ı 1lıl{l
N
i'
ı1l
\
|
]( trıl
1 ( }l
ıl,'lll,ıi ıl,il.
{,ı ıı
ı,lıı ıı ıi
ı,l,11
|ı
l yı
ı,'ıl,
ır,
t' \ o
lı'l
t"':'l, ı|.
"lili
lllı'İil]]\,'ü 'i ılillılı,t'trii'ıı
illi ' iİl l llİ,1l i liıı lı,ıl
23