T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

Transkript

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
25.11.2010
Toplantı No
2010/16
Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Sezer
Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu
görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Prof.Dr. K. LORDOĞLU’nun
görevl. hk.
1- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığı’nın 5/11/2010 tarih ve 1282 sayılı yazısında
belirtilen 3/11/2010 tarih ve 2010/24 nolu Fakülte Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 13 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim
üyelerinden Prof.Dr. Kuvvet LORDOĞLU’nun, Fransa, PaulValery Montpellier III Üniversitesine misafir öğretim üyesi
olarak 3 Ocak 2011 – 3 Şubat 2011 tarihleri arasında, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesi uyarınca
“Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim
Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve
Esaslar” hakkında Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun
30/6/2010 tarihinde almış olduğu 2010.20.3908 sayılı
kararında gösterilen ödemelerden yararlanarak maaşlı-izinli
olarak
görevlendirilmesinin
Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Anıl ÇUBUKÇU’nun
kısmi statüde çalışma isteği hk.
2- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 25/10/2010 tarih ve
3871 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; geçmişte Tıp Fakültesi Stratejik Plan
uygulaması doğrultusunda kısmi statüde çalışma taleplerine
izin verilmemesine rağmen şu anda, 31 Ocak 2011’den
itibaren uygulanacak 30 Ocak 2010 günü 27478 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam
Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” gereğince, Tıp Fakültemiz Genel Cerrahi
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Anıl
ÇUBUKÇU’nun, 25/10/2010 tarihinden 30/01/2011 tarihine
kadar kısmi statüde çalışmasının uygun olduğuna; 30/01/2010
tarihinden sonra ise “Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam
Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” un amir hükümlerine tabi olarak görevine devam
etmesine, oybirliği ile karar verildi.
-2Arş.Gör. N. Hakan AKYOL’un
görevl. hk.
25.11.2010
2010/16
3- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün
12/11/2010 tarihli ve 3687 sayılı yazısında belirtilen
10/11/2010 tarih ve 2010/40 nolu Enstitü Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 5 sıra sayılı karar ile Mühendislik
Fakültesi Dekanlığı’nın 27/10/2010 tarih ve 2126 sayılı
yazısında belirtilen 27/10/2010 tarih ve 2010/38 nolu Fakülte
Yönetim Kurulu toplantısında alınan 14 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; YÖK’ün “Yurtdışı Doktora Araştırma
Bursu” kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona
Üniversitesi’nde doktora çalışması için Ocak 2010 – Ocak
2011 tarihleri arasında bir yıl süre ile, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun “Yurtiçinde ve Yurtdışında
Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5.
maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz, maaşlı-izinli re’sen
görevlendirilen Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca
Mühendislik Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği bölümünde
görev yapan Arş.Gör. N. Hakan AKYOL’un, çalışmalarının
devam ettiği ve bu çalışmaları sağlıklı bir şekilde
tamamlayabilmesi için, görev süresinin biteceği Ocak 2011
tarihinden başlayarak 1 Temmuz 2011 tarihine kadar aynı
koşullarda 6 ay ek süreyle görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
II. tez danışmanı atanması hk.
4-
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün
8/11/2010 tarih ve 3611 sayılı yazısında belirtilen 3/11/2010
tarih ve 2010/39 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 12 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Fen Bilimleri Enstitümüz Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi
Soydan ÇAKIR’a, TÜBİTAK-UME’de görevli öğretim
üyelerinden Doç.Dr. Ramiz HAMİD’in II.tez danışmanı
olarak atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
II. tez danışmanı atanması hk.
5-
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün
9/11/2010 tarih ve 3637 sayılı yazısında belirtilen 8/4/2010
tarih ve 2010/14 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 18 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Fen Bilimleri Enstitümüz Çevre
Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Didem Nedret
İNCEOĞLU’na, Kimya Mühendisliği öğretim üyelerinden
Prof.Dr. Veli DENİZ’in II.tez danışmanı olarak atanmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
-3Doç.Dr. Cüneyt OYSU ve
Yrd.Doç.Dr. Metin AYDIN’ın
görevl. hk.
25.11.2010
2010/16
Mühendislik
Fakültesi
Dekanlığı’nın
6- Üniversitemiz
10/11/2010 tarih ve 2231 sayılı yazısında belirtilen 10/11/2010
tarih ve 2010/40 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında
alınan 14 sıra sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültemiz Mekatronik
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Cüneyt
OYSU ve Yrd.Doç.Dr. Metin AYDIN’ın, KOÜ
TEKNOPARK’da bulunan MDS Motor Tasarım Teknolojileri
ve Yazılım Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti’nde “araştırmacı
personel AR-GE danışmanı” olarak çalışmak üzere, 15 Kasım
2010 – 15 Kasım 2012 tarihlerinde 2 (iki) yıl süre ile haftada
bir gün mesai saatleri dışında (Cumartesi günleri) 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesi uyarınca
yolluksuz-gündeliksiz, maaşlı-izinli re’sen görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Kısmi zamanlı öğrenciler hk.
7-
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın
11/11/2010 tarih ve 656 sayılı yazısı okundu.
Yapılan
görüşmelerde;
2547
sayılı
Yükseköğretim
Kanunu’nun 46 ncı maddesine istinaden Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumları Kısmi
Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usül ve Esaslarına göre
Üniversitemiz
bünyesinde
2010-2011
eğitim-öğretim
döneminde haftalık 15 saati geçmemek üzere kısmi zamanlı
çalışacak 475 öğrencinin (125’i intörn öğrenci) saatlik brüt
ücretinin 5,00.TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Öğrenci Evren ATAMAN hk.
8-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 26/10/2010
tarih ve 1586 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi
29/6/2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
37118 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve 26/6/2006
tarihinde diplomasını alan Evren ATAMAN’ın diplomasını
kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Rek.Yrd. Prof.Dr. Ayşe Sevim
GÖKALP ve Öğr. Gör. Oya
AKBULUT’un görevl. hk.
9-
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11/11/2010 tarih ve
41547 sayılı yazı okundu.
Yapılan görüşmelerde; 10 Aralık 2010 tarihinde TOBB
-4-
25.11.2010
2010/16
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan
yükseköğretim kurumlarının BEK üyelerinin katılacağı 2010
yılı için online veri girişi ve bu verilerin analiz edilme
süreçlerine
ilişkin
“Bologna
Eşgüdüm
Komisyonu
Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı”na katılmak üzere
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP ile
Öğr.Gör. Oya AKBULUT’un, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 39 uncu maddesi uyarınca yolluklu-gündelikli
olarak görevlendirilmelerine ve ödemenin Üniversitemiz
bütçesinin 38.39.00.01-09.9.9.00-2-03.3 harcama kaleminden
karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
Rek.Yrd. Prof.Dr. Arif
DEMİR ve Prof.Dr. Serdal
PAMUK’un görevl. hk.
10-
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Sevim
GÖKALP’ten gelen 22/11/2010 tarih ve 185 sayılı yazı
okundu.
Yapılan görüşmelerde; 13-15 Aralık 2010 tarihleri arasında
Full Costing (Tam Maliyetleme) Projesi kapsamında
University of Coimbra (Portekiz) da gerçekleştirilecek olan
toplantıya Üniversitemizi temsilen katılmak üzere Rektör
Yardımcısı/Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.
Arif DEMİR ve Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
Koordinatörü/Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.
Serdal PAMUK’un, 12-16 Aralık 2010 tarihleri arasında 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesi uyarınca
yolluk-yevmiye ve barınma giderlerinin Üniversitemiz
bütçesinin
38.39.02.02/01.3.9.00/2/03.03.03.01
harcama
kaleminden karşılanarak görevlendirilmelerine oybirliği ile
karar verildi.
Kadro Aktarımı hk.
11- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 24/11/2010 tarih
ve 9270 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın
yazısında belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak
kullanma izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan
istenmesine oybirliği ile karar verildi.
Kadro Aktarımı hk.
12- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 24/11/2010 tarih
ve 9280 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın
yazısında belirtilen şekilde kadro aktarımının yapılarak
kullanma izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan
istenmesine oybirliği ile karar verildi.
Kadro Aktarımı hk.
13- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 24/11/2010 tarih
-5-
25.11.2010
2010/16
ve 9290 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın
yazısında belirtilen şekilde kadro aktarımının yapılarak
kullanma izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan
istenmesine oybirliği ile karar verildi.
Kadro Aktarımı hk.
14- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 25/11/2010 tarih
ve 9300 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın
yazısında belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak
kullanma izninin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan
istenmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr.Gör. Kemal KARAÖZ’ün
görevl. hk.
15- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün
4/11/2010 tarih ve 18181 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı
Müdürlüğünde görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanun’un 38
inci maddesi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Kültür Müdürlüğü emrinde görevlendirilen
Öğr.Gör. Kemal KARAÖZ’ün 23/11/2010 tarihinde dolacak
olan görev süresinin 23/11/2011 tarihine kadar 1 (bir) yıl
uzatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Son Soruşturma Kurulu’na
Üye Seçilmesi hk.
16- Üniversitemiz Son Soruşturma Kurulu’nun, 2547 sayılı
Kanun’un 53/c-2 (d) ve (f) maddeleri uyarınca aşağıdaki
üyelerden yeniden oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
Son Soruşturma Kurulu
1-Prof.Dr. Hasret ÇOMAK (Başkan)
2-Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP (Üye)
3-Prof.Dr. Satılmış TEKİNDAL (Üye)
Yedek Üyeler
1-Prof.Dr. Arif DEMİR
2-Prof.Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU
3-Prof.Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
REKTÖR
-6-
25.11.2010
2010/16
Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Yüksel GÜNEY
FEN-EDB.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU
İKT.İD.BİL.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
TIP FAK.DEKANI
Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL
TEK.EĞT.FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof. Dr. Yunus KİSHALI
EĞİTİM FAK.DEKANI
Prof. Dr. Savaş AYBERK
MÜH. FAK.DEKANI
Prof. Dr. Hülya YENGİN
İLETİŞİM FAK.DEKANI
Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR
HUKUK FAK.DEKANI
Prof. Dr. Kamuran ÖZTEKİN
MİMARLIK VE TAS. FAK. DEKANI
Prof.Dr. M. Reşat BAŞAR
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof.Dr. Vasfi HAFTACI
ÜYE
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
DİŞ HEK. FAK. DEKANI
Kemal MUTLU (GENEL SEK.)
RAPORTÖR

Benzer belgeler

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi 29/6/2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 37118 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve 26/6/2006

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI karar verildi. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 30/12/2014 tarihli ve 75423 sayılı yazısında belirtilen 29/12/2014 tarihli ve 2014/30 nolu Fakülte Yönetim Kurulu top...

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 8/9/2011 tarih ve 2011/14 nolu

Üniversitemiz Yönetim Kurulu`nun 8/9/2011 tarih ve 2011/14 nolu Yapılan görüĢmelerde; Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünde görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Kültür Müdürlüğü emr...

Detaylı

11.06.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

11.06.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Arş.Gör.Serdar KORUCU hakkında Adana 1. İdare Mahkemesinin 02.05.2014 tarih ve 2014/12 Esas sayılı kararı, T.C. Anayasasının 138/son ve 2577 sayılı İdari...

Detaylı