“DÜNYAYI DEĞİŞTİRENLER” ÜNİTESİ BÜLTENİ Tema

Transkript

“DÜNYAYI DEĞİŞTİRENLER” ÜNİTESİ BÜLTENİ Tema
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU
4. SINIFLAR “DÜNYAYI DEĞİŞTİRENLER” ÜNİTESİ BÜLTENİ
Tema:
BULUNDUĞUMUZ Ünite: Dünyayı Değiştirenler
MEKAN VE ZAMAN
Ana
Fikir:
Başarılarından Sorgulama Hatları:
dolayı bazı insanlar eşsizdir ve
1. Lider olmak
bu insanlar bir şekilde dünya
2. Liderlerle farklı nedenlerden dolayı ünlü olmuş
tarihinde etkili olmuşlardır.
insanlar arasındaki farklılıklar
3. Değişim yaratma-örnek olma
Tarih: 28 Ekim – 06 Aralık 2013
“Dünyayı Değiştirenler” ünitemize başlarken öğrencilerimiz,
Atatürk, Kurtuluş Savaşı, dünya tarihinde etkili olmuş liderler,
bilimin ve sanatın öncüleri ile ilgili çeşitli görseller inceleyip
kütüphanemizde
kişilikleri
bulunan
anlatan
kaynak
biyografileri
kitapları
inceleyerek,
okudular,
lider
ve
tarihi
öncü
kavramları hakkında ön bilgilerini yokladılar. Daha sonra bu iki
kavramın farklarını tartışmaya başladılar. Ön bilgi yoklamasında
ünite
ile
ilişkili
oluşturdular.
kavramları
listeleyerek
bir
kavram
posteri
Ünitemizin başında öğrencilerimiz ön bilgilerini yoklamak
amacıyla Atatürk hakkındaki bilgilerini yazdılar. Bildikleri diğer
liderlerin isimlerinden oluşan bir liste hazırladılar.
Ön
filmini
yükleme
çalışmaları
izleyerek
Atatürk’ün
hakkında bilgi sahibi oldular.
kapsamında,
kişilik
“Dersimiz
özellikleri
ve
Atatürk”
liderliği
Filmin ardından disiplinlerarası bağlantı kurarak, Türkçe
dersi kapsamında daha önce okudukları, mektup türünde yazılmış
bir kitaptan yola çıkıp Atatürk’e mektup yazdılar.
Atatürk’ün
izlediler.
hayatı ve Kurtuluş Savaşı’yla ilgili
Sunular
sırasında
ünite
başında
oluşan
çeşitli
sunular
sorularına
yanıt
buldular, çeşitli notlar alarak veri toplama becerilerini geliştirdiler.
Dinledikleri
sordular,
bu
ve
izlediklerine
sayede
soru
ilişkin
oluşturma
sorular
oluşturup
becerilerini
seçimleriyle dünya tarihinde etkili olmuş çeşitli
araştırıp karşılaştırmalar yaparak sundular.
birbirlerine
geliştirdiler.
Kendi
öncü ya da liderleri
“Liderlik” kavramı ile ilgili doğru bir anlam oluşturmak amacıyla
Frayer Modeli kullanarak liderliği tanımladılar. Örnek olan ve örnek
olmayanları araştırdılar. Liderlik özelliklerini belirleyip bu özellikleri
tartıştılar. Çalışmalarını “iki yıldız bir dilek” tekniği ile değerlendirdiler.
Atatürk hakkında çıkmış gazete haberlerini inceleyip yorumladılar.
Farklı olaylar ile ilgili fotoğrafları yeniden düzenleyerek kendi gazete
haberlerini oluşturdular.
“İlk Köylü Kadın Milletvekili”, “Bu Milletle Neler Yapılmaz”,
“Atatürk’ün Karşılaştığı Güçlükler”, “Atatürk ve Çocuklar” ve “Atatürk ve
Matematik” adlı metinleri okudular. Özetin nasıl çıkarılması gerektiği ile
ilgili edindikleri bilgileri metinleri özetleyerek geliştirdiler. Atatürk’ün
Türk kadınına, çocuklara ve bilime verdiği değeri metinleri okuduktan
sonra
tartıştılar.
Okuduklarına
ilişkin
anlama
okuduğunu anlama becerilerini geliştirdiler.
etkinlikleri
yaparak
Yazılı anlatım türlerinden biyografiyi öğrendiler. Çeşitli liderlere,
öncülere ait biyografi örnekleri incelediler. Dünya tarihinde etkili olmuş
bir lideri seçip araştırarak biyografisini çıkardılar ve seçtikleri liderle,
Atatürk’ün en az beş özelliğini örneklerle karşılaştırdıkları bir sunum
hazırlayıp sınıfta sunarak bilgi paylaşımında bulundular. Böylece hem
araştırma becerilerini hem de düşünme ve sunum becerilerini geliştirdiler.
Atamızın aramızdan ayrılışının 76. yılında Anıtkabir’i ziyaret
ederek saygı ve minnetle andılar. Müzeyi gezerek Ulu Önder Atatürk’ün
yaşamı hakkında öğrendiklerini görerek de pekiştirme olanağı buldular.
Ünitemizle ilgili, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri’ne
gezi yaptılar. Büyük bir merak ve ilgiyle incelemelerini sürdüren
öğrenciler, ziyaret sonrasında;

Kurtuluş
Savaşı
kararlarının
alındığı
ortamda
bulunmaktan dolayı duygulandıklarını,

Türk milletinin Atatürk’ün etrafında, birlik beraberlik
içinde
olmalarından
dönemde
yaşasaydım
örnek
aldıklarını
neler
ve
yapardım?”
“Ben
o
sorusunu
sorduklarını,

Genel Kurul Salonu’nda Atatürk’ün sesini duyunca çok
etkilendiklerini,

Türkçe dersindeki okuma metninden tanıdığımız Satı
Kadın’ın
milletvekili
olarak
fotoğrafını
görmekten
heyecanlandıklarını,

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı masayı orada
görmekten gurur duyduklarını,

Atatürk’ün kıyafetlerini görünce ne kadar modern ve
zevkli olduğunu anladıklarını,

Elektronik
fotoğraf
albümünden,
cumhuriyet
sonrası
gelişmeleri görebildiklerini ifade ettiler.
Gezimizin ardından her iki müzede öğrendikleri onları şaşırtan,
düşündüren, bakış açılarını etkileyen objeler ve bilgileri anlattıkları mini
posterler oluşturdular.
Ünitemiz
boyunca
Atatürk
hakkında
öğrendikleri
kronolojik olarak sıraladıkları bir tarih şeridi oluşturdular.
bilgileri
Görsel Sanatlar dersinde; liderlerle farklı nedenlerden dolayı ünlü
olmuş insanlar arasındaki farklılıkları; değişim yaratıp örnek olmuş
insanları;
öncü
ressamlar
üzerinden
keşfettiler.
canlandırmalarla, öncü ressamlar hafıza oyunuyla
Görsellerle,
dünyaya öncü
oldukları sanat akımlarını yayan ressamları tanıdılar. Eserlerinden
seçtiklerini yeniden yaratım süreciyle yorumladılar. Kendi koridorlarında
çalışmalarını
sergilediler.
Özdeğerlendirme
sorgulama sürecini tamamlamış oldular.
sorularını
yanıtlayarak
Ünitemiz kapsamında İngilizce derslerinde işlenen metinler de
dünyada fark yaratan bireyler üzerine oldu. Gerek sınıf içi okumaanlama, dinleme-anlama, tartışma/münazara, drama, dilbilgisi ve dikte
çalışmalarında
gerekse
ikinci
sınavları
için
kullanılan
metinler
aracılığıyla biraz daha yakından tanıma şansına ulaştıkları kişiler
şunlar oldu: Jules Verne, Jane Goodall, Rosa Parks, Isaac Newton, David
Hilbert, Michael Jackson, King Henry VIII, Leonardo Da Vinci. Matematik
dahisi Hilbert’ın unutkanlığı, büyük Kral Henry’nin acımasızlığı ve
Parks’ın
otobüsün
ön
koltuğuna
oturduğu
için
tutuklanması
kadar
Henry’nin oğlu Edward’ın dokuz yaşında tahta geçip onaltısında ölmesine
de çok şaşırdılar.
Ayrıca ünite boyunca çalıştıkları karakter sıfatlarını (özellikle de
Öğrenen Profilinde yer alan özellikleri) kullanarak Atatürk’ün kişiliğini
sergileyen posterler hazırladılar. Öğrendiklerini günlüklerine (My English
Reflection
Journal)
kaydettiler.
Kimileri
sınavda
da
ünlü
birisini
tanıtmayı tercih etti.
Öğrendiklerini doğru anlatabilmek için geçmiş zaman yapısına
yoğunlaştılar.
Sekizinci
Henry’nin
çocukları
arasında
geçen
bir
konuşmaymış gibi kurgulanan bir oyun üzerinde çalışmaya başladılar (A
Quiet Family Christmas). Bu sayede ‘fiction’ / ‘nonfiction’ farkını da
hatırladılar.
Kütüphane saatlerinde dileyen öğrenciler liderler üzerine araştırma
yaptılar. “Being A Leader” adlı bir kitabı ise hep birlikte okuyarak nasıl
iyi bir lider olunacağını tartıştılar. Liderlik üzerine münazara yapılan
derslerde Müdür Yardımcımız ve Öğrenci Meclisi Başkanımızın nasıl bir
lider olduklarının yanı sıra iyi bir liderin teneffüslerde de İngilizce
konuşması gerekip gerekmediğini tartıştılar.
Öğrencilerimiz
ünite
kapsamında,
sınıfımızda,
sportif
etkinliğe
liderlik yapacak öğrenciyi belirlediler. Liderlerlerin ortak özelliklerinin
ne
olduğunu
tartıştılar.
Görev
dağılımı
yaparak,
organizasyonu
gerçekleştirdiler.
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrencilerimiz dünya
liderlerinin Atatürk’ün
sunumlar hazırladılar.
liderliği hakkında söyledikleri sözlerden oluşan
Müzik dersinde “Atatürk” ve Türk Müziğinin gelişimi ve değişimini
tartışarak Türk Beşlerini (Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal
Erkin, Ahmet Adnan Saygun ve Ferid Alnar) tanıdılar. Türk müziğine
katkılarını ve önemli eserlerini öğrendiler.