oturum - My Memur

Transkript

oturum - My Memur
1
OTURUM
DERS KODU VE ADI
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI
1. OTURUM: 16 OCAK 2016 Saat: 09.30
SAYFA
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5
(121) FELSEFE – 1
(123) SEÇMELİ FELSEFE – 1
(132) TARİH – 2
(136) TARİH – 6
(151) COĞRAFYA – 1
(155) COĞRAFYA – 5
(157) COĞRAFYA – 7
(181) İNGİLİZCE – 1
(181) ALMANCA – 1
(181) FRANSIZCA – 1
(244) İNGİLİZCE – 5
(244) ALMANCA – 5
(244) FRANSIZCA – 5
(401) DİL VE ANLATIM – 1
2
3
4
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
DERS KODU VE ADI
(402) DİL VE ANLATIM – 2
(407) DİL VE ANLATIM – 7
(408) DİL VE ANLATIM – 8
(414) TÜRK EDEBİYATI – 4
(417) TÜRK EDEBİYATI – 7
(418) TÜRK EDEBİYATI – 8
(421) FİZİK – 1
(425) FİZİK – 5
(432) KİMYA – 2
(436) KİMYA – 6
(441) BİYOLOJİ – 1
(443) BİYOLOJİ – 3
(446) BİYOLOJİ – 6
(461) EKONOMİ – 1
(465) TEMEL DİNİ BİL. – 1
(477) İŞLETME – 2
(479) MANTIK – 2
SAYFA
22
25
27
28
30
31
33
35
36
38
40
42
43
44
45
46
48
DERS KODU VE ADI
SAYFA
(484) SAĞLIK BİLGİSİ – 2
(491) TRAF. VE İLK YARD. – 1
(502) İNGİLİZCE – 8
(502) ALMANCA – 8
(502) FRANSIZCA – 8
(511) FIKIH – 1
(532) HZ. MUHAMMED’İN HAY. – 2
(609) MATEMATİK – 6
(611) KARŞ. DİN. TAR. – 1
(617) SEÇ. DİL ve ANLA. – 7
(618) SEÇ. DİL ve ANLA. – 8
(711) İSLAM TARİHİ – 1
(811) KELAM – 1
(931) SİYER – 1
(974) GİRİŞİMCİLİK – 1
(999) MATEMATİK – 2
49
51
52
53
54
55
56
58
59
61
63
64
66
67
68
69
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturumda 180 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Sınav başladıktan
sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik
iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz
hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız,
geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
3. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
4. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
5. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları soru
çözümleri için kullanabilirsiniz.
6. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru
numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
7. Cevaplamaya istediğiniz dersin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla
zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
1. OTURUM
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1
1. “Şüphesiz göklerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri
peşinden gelmesinde, insana
fayda veren şeylerle yüklü olarak
denizde yüzüp giden gemilerde,
Allah’ın gökten indirip de ölü
toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök
arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen
bir toplum için bir çok delil vardır.”
(Bakara suresi, 64. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu
ayetin temel mesajıdır?
A) Allah’ın her şeyi belli bir plan
ve ahenge göre yaratmasında
alınacak bir ibret vardır.
B) Allah, göklerin ve yerin tek yaratıcısıdır.
C) Allah düşünen ve aklını kullananları sever.
D) Allah denizde ve karada var
ettiği her şeyi insanın hizmetine vermiştir.
2. Aşağıdaki dinlerden hangisi
kaynağına göre diğerlerinden
farklıdır?
A) İslam
C) Hinduizm
B) Hristiyanlık
D) Yahudilik
3. Temiz su bulunmadığı veya
suyun kullanılmasına engel
oluşturan sebepler olduğunda
temiz bir toprakla yüz ve kolların meshedilmesine ne denir?
A) Gusül
C) Taharet
B) Teyemmüm
D) Vücud
4. Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
bilgidir?
A) Son ilahi kitaptır.
B) Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.
C) Cebrail aracılığıyla gelmiştir.
D) Sadece Araplara gönderilmiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisi “ibadetin” kelime anlamlarından
değildir?
A) Kulluk etmek
B) İtaat etmek
C) Saygı göstermek
D) Benimsemek
6. Medine Sözleşmesi hakkında
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Hz. Muhammed ile Mekkeliler
arasında yapılmıştır.
B) Medine de yaşayan dini guruplarla vatandaşlık esasına dayalı yapılan bir antlaşmadır.
C) Hz. Muhammed’in Yahudi
kabilelere verdiği talimatları
içeren bir metindir.
D) Ensar ile muhacir arasında yapılan bir anlaşmadır.
7. “Dinde zorlama yoktur. Çünkü
doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak
bilmeyen sapasağlam bir kulpa
yapışmıştır.” (Bakara suresi, 256.
ayet)
Bu ayette, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisine işaret
edilmektedir?
A) İsteklilik
B) Samimiyet
C) Gösterişten uzak olmak
D) Kolaylık ve güç yetirebilirlik
8. Aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliktir?
A) Tövbe etmek
B) Çevreyi temizlemek
C) Gusül abdesti almak
D) Namaz abdesti almak
9. Aşağıdakilerden hangisi İslam
öncesi Araplardaki sosyal sınıflardan biri değildir?
A) Hürler
C) İşçiler
B) Köleler
D) Mevlalar
2
10. Mekke’de Müslümanların işkencelere maruz kalması ve dinlerini yaşayamamaları sebebiyle
ilk hicret ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medine
B) Taif
C) Habeşistan D) Hayber
11. Aşağıdakilerden hangisi Hicaz
bölgesinde bulunan şehirlerden biri değildir?
A) Mekke
C) Taif
B) Medine
D) Şam
12. Hz. Muhammed kaç tarihinde
nerede vefat etmiştir?
A) 632 - Mekke
B) 630 - Medine
C) 632 - Medine
D) 630 - Mekke
13. Mekke’den Medine’ye hicret
eden Müslümanlara ne denir?
A) Muhacir
C) Hanif
B) Ensar
D) Sahabi
14. Hz. Muhammed’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
onun peygamberlik yönü ile
ilgilidir?
A) Ticaretle uğraşması
B) Çoluk - çocuk sahibi olması
C) Komşularıyla iyi ilişkiler kurması
D) Kur’an-ı insanlara açıklaması
15. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in Medine sözleşmesini imzalamasının amaçlarından biri değildir?
A) Can ve mal güvenliğini sağlamak
B) Kabileler arası uzlaşma zeminini sağlamak
C) Toplumsal barışı ve kardeşliği
tesis etmek
D) İlim öğrenmeyi teşvik etmek
1. OTURUM
16. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hicretten önce meydana
gelmiştir?
A) Müslümanlar, (Mekke’li) müşriklerin zulüm ve baskılarından
kurtuldu.
B) Müslümanlara Habeşistan’a
göç etme izni verildi.
C) Peygamberimiz Mekkeli müşriklerle barış antlaşmasını imzaladı.
D) Müslümanlar Hz. Peygamber
başkanlığında bir devlet kurdu.
17. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi hangisidir?
A) Bakara
C) Yûnus
B) Hûd
D) Âl-i İmran
18. Kelime olarak kapalı şeyi ortaya
çıkarmak, açmak, yorumlamak
anlamına gelir. Terim olarak ise
Kur’an-ı Kerim’i açıklayıp yorumlayan ilim dalıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen
ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelam
C) Tefsir
B) Hadis
D) Fıkıh
19. Kur’an-ı Kerim’in iki kapak
arasına toplanmış haline ne ad
verilir?
A) Cüz
C) Ayet
B) Mushaf
D) Sure
20. Kur’an-ı Kerim’in 23 yılda parçalar halinde indirilmesi aşağıdakilerden hangisine katkı
sağlamamıştır?
A) Anlaşılması ve uygulanmasına
B) Yazılıp ezberlenmesine
C) Ortaya çıkan problemleri çözmesine
D) Kitap haline getirilmesine
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2
1. Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü
duygu, düşünce, davranış ve
kural olarak tarif edilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millî seciye B) Millet
C) Ahlak
D) Değer
2. Aşağıdakilerden hangisi yazılı
olmadığı halde toplum hayatını
düzenleyen kurallardandır?
A) Sanat
C) Örf - Âdet
B) Kültür
D) Hukuk
3. İnsanın iyi veya kötü olarak
nitelendirilmesine sebep olan
huylarına, söz ve davranışlarına ne denir?
A) Örf
C) Değer
B) Ahlak
D) Kültür
4. “Yavrucuğum! Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira
Allah kendini beğenmiş öğünüp
duran kimseleri asla sevmez.”
(Lokman suresi, 13-19. ayetler)
Hz. Lokman’ın oğluna verdiği
öğütlerin yer aldığı bu ayette
aşağıdaki kötü davranışlardan
hangisi reddedilmektedir?
A) Gıybet
C) Haset
B) Kibir
D) Kin ve nefret
5. Her toplumun kendine özgü
değerleri vardır. Bu değerler,
toplumdaki fertleri bir arada tutar.
İnsanları tek tek fert olmaktan çıkarır, birlik beraberlik içinde yaşayan bir toplum hâline getirir.
Bu paragrafa uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerlerin oluşmasında dinin
etkisi
B) Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi
C) Değerlerin toplumsal hayata
etkisi
D) Kişilik gelişmesinde değerlerin
etkisi
3
6. Ulaşılmak istenen ortak amaç,
ideal, mefkure anlamına gelen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan
C) Ülkü
B) Milli seciye
D) Adet
7. ....
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey
şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın
hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok
izmihlal
.....
Mehmet Akif Ersoy
İstiklal Marşında geçen
“izmihlal”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taarruz
C) İşgal
B) Kölelik
D) Yok olma
8. 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nde ifade
edilen temel ilkelerden bazıları
İslam tarihinde aşağıdakilerin
hangisinde ifade edilmiştir?
A) Akabe Biatı’nda
B) Veda Hutbesi’nde
C) Mekke’nin Fethi’nde
D) Hudeybiye Barış Antlaşması’nda
9. “Emrolunduğun gibi dosdoğru
ol...” (Hud suresi, 112. ayet)
Bu ayet İslam’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Akla ve iradeye önem vermesiyle
B) Barışa önem vermesiyle
C) Evrensel oluşuyla
D) Bireyi esas almasıyla
10. Anayasamızda insan hakları üç
ana başlık altında ele alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu üç
ana başlıktan biri değildir?
A) Kadın hakları
B) Kişi hakları
C) Siyasi haklar
D) Ekonomik ve Sosyal Haklar
1. OTURUM
11. Hoca Ahmet Yesevî’nin söylemiş
olduğu sözlerinden oluşan eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makalâtül-İslamiyyîn
B) Er-Risale
C) Te’vilatü’l-Kur’an
D) Divan-ı Hikmet
12. Aşağıdakilerden hangisi İslam
dininin korunmasını istediği
beş temel esastan biri değildir?
A) Kültürün korunması
B) Aklın koruması
C) Malın koruması
D) Canın korunması
13. Laiklik için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İnsanlara ibadet etme özgürlüğünü sağlamaktır.
B) İnsanlara inançlarını ifade
etme özgürlüğünü sağlamaktır.
C) İnsanların aynı inanç etrafında
toplanmalarını sağlamaktır.
D) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamaktır.
14. Aşağıdakilerden hangisi
Türklerin Gök Tanrı inancının
temel özellikleri arasında yer
almaz?
A) Bir ve tek olan Gök Tanrı vardır.
B) Tanrı insanlara mesajını peygamber ve kitap göndererek
ulaştırır.
C) Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayat vardır.
D) Dünyada iyilik edenler öldükten sonra karşılığını sonsuz
olarak yaşayacakları bir yerde
görecektir.
15. Aşağıdakilerden hangisi ilk
Müslüman Türk Devletidir?
A) Anadolu Selçuklu
B) Büyük Selçuklu
C) Endülüs Emevi
D) Karahanlılar
16. Aşağıdakilerden hangisi
Türklerin İslam anlayışında etkili olan bir şahsiyet değildir?
A) Ebu Hanife
B) Rabiâtül Adeviyye
C) Ahmet Yesevi
D) Ahî Evran
17. Aşağıdakilerden hangisi Hanefi
Mezhebi’nin yaygın olduğu ülkelerden biridir?
A) Fas
C) Libya
B) Tunus
D) Pakistan
18. • 874 yılında Basra’da doğmuş,
936 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.
• Kırk yaşına kadar Mu’tezile
Mezhebi’nin tesirinde kalmış
daha sonra ayrılarak bir İtikadî
Mezhep kurmuştur.
• Makalâtûl - İslamiyyîn, el ibâne
an Usuli’d - Diyane başlıca
eserleridir.
Hakkında bilgi verilen alim
kimdir?
A) Ahî Evran
B) Eş’arî
C) Maturudî
D) Hacı Bektaş Veli
19. Aşağıdakilerden hangisi Ahi Evran’a ait bir bilgidir?
A) Ahlaki kurallarla, iktisadi kuralları birleştiren bir teşkilat
kurmuştur.
B) Fıkıh alanında bir mezhep kurucusudur.
C) “El - Alim ve’l-Müteallim” en
meşhur eseridir.
D) Selçuklu Sultanı Alaaddin
Keykubat’ın daveti üzerine
Anadolu’ya gelmiştir.
20. Aşağıdakilerden hangisi medreselerde okutulan bir ilim değildir?
A) Kelam
C) Astronomi
B) Matematik
D) Antropoloji
4
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5
1. Yüce Allah’ın nesne ve olaylara
ilişkin ezeli planını gerçekleştirmesi anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaza
C) İrade
B) Kader
D) Tevekkül
2. “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şûrâ suresi,
30. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?
A) İnsan, kaderinde olanı yaşar.
B) Musibetler Allah’ın takdiri iledir.
C) İnsan kendine zarar vermemelidir.
D) İnsanın kaderi, kendi iradesine
göre şekillenir.
3. “... Bir konuda karar verince
(artık) Allah’a güven. Zira Allah,
ona güven duyanları sever.” (Ȃl-i
İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayette vurgulanan husus
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takdir
C) Tevekkül
B) Rıza
D) Tedbir
4. “Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan...
Manâyı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan!
Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu;
Nerde bulacaktın o zaman eldeki yurdu?
Bu şiirde eleştirilen tutum ve
davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cehalet
C) Tembellik
B) Haset
D) Cimrilik
1. OTURUM
5. Doğal afetlere kader açısından
bakıldığında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Doğal afetlerden korunmak
için her birey, imkânı ölçüsünde önlem almalıdır.
B) Gereken tedbirleri aldıktan
sonra oluşan can ve mal kaybını “Allah’ın takdiri böyleymiş”
diyerek karşılamak hatadır.
C) Doğal afetlerin oluşma zamanı
belirsizdir.
D) Tabiî afetler, insan iradesinin
dışında gelişir.
6. Aşağıdakilerden hangisi kaza
ve kader konusunda İslam’ın
öngörmediği bir tutum ve yaklaşımdır?
A) Trafik kazalarını hiçbir tedbir
alınamayacak bir kader konusu olarak görmek
B) Trafik kazalarına karşı emniyet
kemeri v.b. tedbirler almak
C) Trafik kazalarının nedenlerini
araştırarak önlemler almak
D) Trafik kazalarına uyma konusunda duyarlı olmak
7. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal yararlarından
biridir?
A) Kişide sorumluluk bilincini geliştirmesi
B) Kişiye diğerkâmlığı öğretmesi
C) Kişiyi yersiz kaygılardan uzaklaştırması
D) Kişide iç huzuru sağlaması
8. “Ehl-i Beyt” ne anlama gelmektedir?
A) Peygamberimizin ailesi ve torunları
B) Peygamberimizin arkadaşları
C) Peygamberimizin Vahiy
Katipleri
D) Peygamberimizle hicret eden
sahabiler
9. “Rabb’imiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.
Ey Rabb’imiz! Bizden öncekilere
yüklediğin gibi bize de ağır bir yük
yükleme...”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayet ibadetle ilgili temel ilkelerden hangisine kanıt oluşturur?
A) İsteklilik
B) Samimiyet
C) Kolaylık ve güç yetirebilirlik
D) Gösterişten uzak durma
10. “Kullarım sana, beni sorduğunda
(söyle onlara): Ben çok yakınım.
Bana dua ettiği vakit dua edenin
dileğine karşılık veririm. O halde
(kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru
yolu bulsunlar.”
(Bakara suresi, 186. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu
ayetten çıkarılacak bir sonuç
değildir?
A) Allah ile insan arasında yakın
bir ilişki vardır.
B) Allah insanların dualarına karşılık verir.
C) Allah insanları kendisine dua
etmeye çağırır.
D) Allah insanların gösterişten
uzak durmalarını ister.
11. Aşağıdakilerden hangisi
İslam’ın tevekkül anlayışına aykırı bir tutumdur?
A) Başarıya ulaşmak için planlı
bir şekilde çalışmak
B) Başarıya ulaşmada karşılaştığı olumsuzluklarla mücadele
etmek
C) Çabaların sonucunu Allah’tan
beklemek
D) Başarının şans faktörüne bağlı
olduğuna inanmak
12. İslamdan önceki Arap toplumunda adaleti sağlamak için
kurulan, Peygamberimizin de
üye olduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mazlumlar Birliği
B) Erdemliler Birliği
C) Güvenilirler Birliği
D) Merhametliler Birliği
5
13. Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; “Allah’ın eli” (Fetih suresi,
10. ayet), “Allah’ın yüzü” (Kasas
suresi, 88. ayet) gibi ifadeler
geçmektedir. Bir kısım İslam alimleri bu ifadelerden yola çıkarak
Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün
bulunabileceğini savunmuş, diğer
bir kısmı da bu ifadeleri “Allah’ın
kudreti”, “Allah’ın zatı” şeklinde
yorumlamışlardır.
Yukarıdaki açıklamalar İslam
düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisiyle
ilişkilendirilebilir?
A) İnsan yapısı
B) Sosyal ve kültürel sebepler
C) Siyasi sebepler
D) Dini metinlerden kaynaklanan
sebepler
14. Aşağıdakilerden hangisi Şiîlik
mezhebinin temel görüşlerinden biri değildir?
A) Peygaberimizden sonra halifelik Hz. Ali’nin hakkıdır.
B) Hz. Ali ve onun soyundan gelenler İmamet yetkisini taşırlar.
C) Hz. Ali ve soyundan gelen
imamlar günah işlemezler.
D) Tehlike karşısında takiye yapmak haramdır.
15. İnsan kendi eylemlerinde tamamen özgürdür. Allah’ın bu fiillerin
yaratılmasında bir müdahalesi
yoktur. Eğer insanın fiillerinin
yaratıcısı Allah olsaydı, o zaman
Allah’ın insanları cezalandırması
anlamsız olurdu.
Bu paragraf Mu’tezilenin temel
görüşlerinden hangisini açıklamaktadır?
A) Adalet
B) Tevhit
C) El va’d vel vaîd
D) Emri bil maruf nehyi anilmünker
16. Türklerin çoğunlukla benimsedikleri itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maturidî
C) Malikî
B) Eş’arî
D) Şafiî
1. OTURUM
17. “Ey iman edenler! Sadakalarınızı,
insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah’a ve âhiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakma ve
eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü onun bu gösterişinin
hali, üzerinde az bir toprak bulunan
bir kaya parçasının haline benzer ki,
ona şiddetli yağmur isâbet edince
üzerindeki toprağı temizleyip kendini
katı bir toz halinde bırakır.”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Bu ayette, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisine işaret
edilmektedir?
A) İsteklilik
B) Samimiyet
C) Gösterişten uzak olmak
D) Kolaylık ve güç yetirebilirlik
18. • Allah, kulun gücünün yetmeyeceği şeyleri ona yükleyebilir.
• Kendilerine tebliğ ulaşmayan
kimseler, akıllarıyla Allah’ı bulmak ve iman etmekte yükümlü
değildir.
• Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz, günahkar olur.
Yukarıda hakkında bilgi verilen
itikadi mezhep hangisidir?
A) Eşarîlik
B) Mu’tezile
C) Maturudîlik D) Haricîlik
19. • Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebidir.
• Dini hükümler kadar, bunların anlamları ve konuluş gerekçeleri de
önemlidir. Bu sebepten ayetlerin
niçin indirildiği de incelenmelidir.
• Örf adetler fıkhın ikincil kaynağıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen
mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malikî
C) Hanbelî
B) Hanefî
D) Caferî
20. Aşağıdakilerden hangisi ameli
bir mezheptir?
(121) FELSEFE – 1
1. “Bilgelik sevgisi’’ anlamına gelen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefe
C) Obje
B) Metafizik
D) Suje
2. Aşağıdakilerden hangisi felsefe
bilgisinin özelliklerinden değildir?
A) Akla dayanması
B) Eleştirel bir tavrın ürünü olması
C) Öznel bir nitelik taşıması
D) Konularının olgusal olması
3. Felsefe bilgisi varlığı, yaşamı bir
bütün olarak ele alır.
Burada felsefi bilginin hangi
özelliği vurgulanmaktadır?
A) Sistemli olma
B) Birleştirici ve bütünleştirici
olma
C) Tutarlı olma
D) Yığılganlık özelliğine sahip
olmama
4. Aşağıdakilerden hangisi felsefe
ve sanatın ortak amacıdır?
A) Toplumsal yasaları belirleme
B) Doğa yasalarını keşfetme
C) İlahi bilgileri insanlara iletme
D) Hayatı ve insanı yorumlama
5. Aşağıdaki sorulardan hangisi
bilim adamından çok filozofu
ilgilendirir?
A) Güzel nedir?
B) Doğa olaylarının nedenleri nelerdir?
C) Toplumsal değişmenin nedenleri nelerdir?
D) Küresel ısınmayı önlemek için
ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
A) Maturudîlik B) Haricîlik
C) Şia
D) Caferilik
6
6. ‘‘Süje’’ kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgisini edinmek için yöneldiğimiz her şeydir.
B) Belli bir zamanda ve mekanda
var olan her şeydir.
C) Bilgiyi ortaya koymak için nesneye yönelen öznedir.
D) Özne ile nesne arasındaki ilişkinin sonucunda ortaya çıkan
üründür.
7. Aşağıdakilerden hangisi, genelgeçer doğru bilginin insan için
mümkün olmadığını savunan
görüşlerden biridir?
A) Rasyonalizm
B) Emprizm
C) Pragmatizm
D) Septisizm
8. Bilgilerimizin kaynağında, yalnızca deneyin bulunduğunu söyleyen düşünce akımı hangisidir?
A) Pragmatizm
B) Rasyonalizm
C) Empirizm
D) Kritisizm
9. Felsefenin görevi dil çözümlemeleri yapmaktır. Dilin yapısı gerçekliğin yapısını belirler.
Yukarıdaki görüşü savunan düşünce akımı hangisidir?
A) Entüisyonizm
B) Analitik Felsefe
C) Rasyonalizm
D) Pragmatizm
10. Auguste Comte’a göre dış dünyaya ait ‘‘pozitif bilgi’’ nasıl elde
edilir?
A) Akılla
B) Sezgiyle
C) Gözlem ve deneyle
D) Metafizik güçlerle
1. OTURUM
11. “Bilimsel kuramların başarılı veya
başarısız olmaları bilim adamlarının etkinliğine bağlıdır. Nasıl ki
hayat mücadelesinde güçlü türler
yaşar, güçsüz türler yok olursa,
bilim teorilerinde de güçlü teoriler
varlığını sürdürür, zayıf olanlar
yok olur.” görüşünü savunan
filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) H. Reichenbach
B) E. Husserl
C) S. Toulmin
D) R. Carnap
12. Bilimsel bilginin uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknoloji C) Din
B) Matematik
D) Felsefe
13. Herhangi bir bilim dalında yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve
tutarlı hâle gelmesini sağlayan,
belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün
kılan “kavramsal çerçeve” aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilir?
A) Nihilizm B) Paradigma
C) Tabula Rasa D) Determinizm
14. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından
değildir?
A) Ön yargıların oluşması
B) Hipotezlerin kurulması
C) Olguların saptanması
D) Teorlerin geliştirilmesi
15. Newton’un bulduğu düşme yasası, tek bir nesne için değil, aynı
özelliği taşıyan tüm nesneler için
geçerlidir.
Yukarıda verilen açıklamada
bilimin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Bilim olgusaldır
B) Bilim genelleyicidir
C) Bilim nesneldir
D) Bilim mantıksaldır
16. Aşağıdakilerden hangisi, varlık
felsefesinin sorularından değildir?
A) Evrende bir düzen var mıdır?
B) Varlık değişken midir?
C) Doğru bilginin kaynağı nedir?
D) Varlık bir midir çok mudur?
17. “Varlık var mıdır” sorusuna
“yoktur” şeklinde cevap veren
düşünce akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nihilizm
C) İdealizm B) Realizm
D) Materyalizm
18. • Evren atomlardan oluşmuştur.
(Demokritos)
• Herşey maddenin şekil almış
hali olan cisimlerden meydana
gelmiştir. (Thomas Hobbes)
• Maddi olan, düşünsel olanı meydana getirir. (Karl Marx)
Verilen görüşleri savunan filozofların varlığa bakış açılarını
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oluş C) Fenomen
B) İdea
D) Madde
19. • “Mümkün varlık” ve “zorunlu varlık” olmak üzere iki çeşit varlık
vardır.
• Dünyadaki varlıklar mümkün
varlıklardır. Zorunlu varlık ise
Tanrıdır.
Yukarıdaki görüşleri savunan
filazof hangisidir?
A) Hegel C) Sokrates B)Platon
D) Farabi
20. Varlığın ana öğesinin düşünce
olduğunu, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının var olmadığını savunan
felsefi görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Materyalizm
B) Nihilizm
C) İdealizm
D) Düalizm
7
(123) SEÇMELİ FELSEFE – 1
1. Aşağıdaki sorulardan hangisi
felsefe sorusu değildir?
A) Güzel nedir?
B) Bilgilerimizin kaynağı nedir?
C) İnsanın bu evrendeki yazgısı
nedir?
D) Toplumsal denetim kuralları
nelerdir?
2. Aşağıdakilerin hangisinde doğa
bilimleri birlikte verilmiştir?
A) Felsefe – Sosyoloji
B) Mantık – Matematik
C) Antropoloji – Sosyoloji
D) Fizik – Kimya
3. Aşağıdakilerden hangisi felsefe
ve bilimin ortak özelliklerinden
değildir?
A) Objektif olma
B) Eleştirel tavır takınma
C) Akla ve mantığa dayanma
D) Dünyayı ve insanı anlamaya
çalışma
4. Bilginin kaynağını, doğru bilginin ölçütünü, bilginin sınırını
sorgulayan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak felsefesi
B) Bilgi felsefesi
C) Din felsefesi
D) Siyaset felsefesi
5. “Şüphe, hakikate ulaşmak için bir
akıl aracıdır.” görüşünü savunan
filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Protagoras
B) Demokritos
C) Descartes
D) Locke
1. OTURUM
6. İnsan bilgisinin doğuştan geldiğini savunan, bunu kanıtlamak için matematik bilmeyen
bir kimseye konuşma esasına
dayanan maiotik yöntemi kullanarak geometri problemini çözdüren filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sokrates
B) Platon
C) Hegel
D) Gazali
7. Aşağıdakilerden hangisi bilgi
kuramının temel kavramlarındandır?
A) Doğruluk
B) Kutsal
C) Güzel
D) İyi
8. Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin anlamı yanlış
verilmiştir?
A) Pozitivizm – Olguculuk
B) Entüisyonizm – Sezgicilik
C) Rasyonalizm – Deneycilik
D) Pragmatizm – Faydacılık
9. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının savunduğu
görüşlerden biri değildir?
A) Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir.
B) Dış dünya yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinebilir.
C) Felsefenin amacı olgular arasındaki değişmez ilişkileri ve
doğal yasaları bulmaktır.
D) Doğa olayları doğa üstü güçlerle açıklanmalıdır.
10. Doğruluğu ve gerçekliği tek
yanlı olarak, yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren
ve onlara yalnızca sağladığı
“fayda” açısından bakan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
11. Bilimin konusunu, ulaştığı sonuçları ve yöntemini sorgulayan felsefe dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Varlık felsefesi
B) Sanat felsefesi
C) Bilgi felsefesi
D) Bilim felsefesi
12. I. Bilimi anlamanın yolu, bilimin
ürünü olan bilgiler yığınını incelemektir.
II. Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir.
III. Bilim bir düz çizgi şeklinde değil, bir paradigmadan diğerine
sıçrayarak ilerler
Yukarıda verilenlerden hangileri mantıkçı pozitivizm
yaklaşımının öne sürdüğü görüşlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I - II
D) II - III
15. Aşağıdakilerden hangisinde
bilimsel yöntem aşamaları doğru olarak verilmiştir?
A) Deney - Kuram Gözlem –
Hipotez
B) Gözlem – Hipotez –Deney Kuram
C) Hipotez –Deney – KuramGözlem
D) Kuram- Hipotez –DeneyGözlem
16. Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel bilgiyi değerli kılan bir nitelik değildir?
A) Toplumların gelişmesine katkı
sağlaması
B) Teknolojiye uygulanması
C) Göreceli olması
D) Geçerli ve güvenilir olması
17. Aşağıdakilerden hangisi varlık
felsefesinde ele alınan sorulardan biridir?
13. Bilimsel bir yaklaşımın, ele
aldığı olguları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak ve
sorgulamak için doğrudan ve
dolaylı olarak kullandığı tüm
kabuller, inançlar, kavramsal
ve deneysel araçlar bir başka
deyişle bilimsel bir yaklaşımın
doğayı ve toplumu algılama ve
sorgulama biçimi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Nihilizm
B) Rasyonalizm
C) Septisizm
D) Paradigma
14. “Bilimsel bilgi” ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Bilimsel yöntemle elde edilir.
B) Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişir.
C) Gözlenebilir olguları ele alır.
D) Bilimde önermeler birbiriyle
çelişmez, tutarlıdır
A) Pragmatizm
B) Kritisizm
C) Empirizm
D) Analitik Felsefe
A) Bilimin yöntemi nasıl olmalıdır?
B) Varlık var mıdır?
C) Doğru bilginin ölçütü nedir?
D) Bilginin kaynağı nedir?
18. • Her varlık atomlardan oluşmuştur.
• Varlık, cisimlerden oluşmuştur.
• Maddi olan, düşünsel olanı meydana getirir.
Verilen görüşlerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığı madde olarak kabul
etmeleri
B) Varlığı idea olarak kabul etmeleri
C) Varlığı oluş olarak kabul etmeleri
D) Varlığı fenomen olarak kabul
etmeleri
19. Varlığın hem madde hem de
düşüncenin ürünü olduğunu
savunan düalist filozof hangisidir?
A) Aristoteles
B) R. Descartes
C) Demokritos
D) E. Husserl
8
1. OTURUM
20. Ontolojinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimsel bilgi
B) Varlık felsefesi
C) Sanat felsefesi
D) Bilgi felsefesi
(132) TARİH – 2
1. Aşağıdakilerden hangisi,
Arapların tapındığı büyük putlardan biri değildir?
A) Lât
C) Menat A) Fetih Günü B) Furkan Günü
C) Sabır Günü D) Şükran Günü
7. İlk Müslümanlar, “Ensar” ve
“Muhacir” adlarını, aşağıdakilerin
hangisinden sonra almışlardır?
A) Hicret
B) Uhud Savaşı
C) Cemel Vakası
D) Mekke’nin fethi
B) Enlil
D) Hübel
2. Mekke halkı, “Muhammed’ül
Emin” unvanını, aşağıdakilerden
hangisine vermiştir?
A) Muhammed Ali’ye
B) Muhammed Beyhaki’ye
C) Muhammed Mustafa’ya
D) Muhammed Hamidullah’a
3. İslam dininin ilk emri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Oku!” B) “Kurban kes!”
C) “Namaz kıl!” D) “Cihat yap!”
4. İslam tarihinde “Medinetü’nNebi” olarak ünlenen şehir,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taif C) Cidde 6. Kur’an-ı Kerim, Bedir Savaşı’nın
yapıldığı günü, aşağıdaki isimlerden hangisi ile isimlendirmiştir?
B) Mekke
D) Medine
5. Aşağıdakilerden hangisi, Tebük
Seferi’nin özelliklerinden biri
değildir?
A) Miladi 631 yılında gerçekleşmiştir.
B) Doğu Roma üzerine düzenlenmiştir.
C) Peygamberin çıktığı ilk askerî
seferdir.
D) Arabistan dışına yapılan ilk
askerî seferdir.
8. Sıffin Savaşı’nın, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu
söylenemez?
A) Hz. Ali’nin şehit edilmesine
B) Hariciliğin ortaya çıkmasına
C) Emevilerin yönetimi ele geçirmesine
D) Yalancı peygamberlerin ortaya
çıkmasına
9. İslam devletinin egemenliğini
kabul eden gayrimüslim kişilere ne ad verilir?
A) Köle C) Mevâli
B) Zimmî
D) Burjuva
10. Abbasilerde askerlik işleriyle
ilgilenen divan, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Divan-ı Beytü’l Mal
B) Divan-ı Mezalim
C) Divanü’l Ceyş
D) Divan-ı İnşa
11. Büyük Selçuklu hükümdarı
Sultan Tuğrul, Abbasi halifesi
Kaim bi-Emrillah’ı, aşağıdaki
hangi devletin baskısından kurtarmak için 1055 yılının Ocak
ayında Bağdat’a girmiştir?
A) Fatımî
B) Eyyûbi
C) Büveyhoğulları
D) Samanoğulları
9
12. Gazneli Sultan Mahmut’un
Hindistan’a düzenlemiş olduğu
17 askerî sefer için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkler, İslam dinine hizmet
etmeye çalışmışlardır.
B) Hindistan’ın tamamına İslam
dini hâkim olmuştur.
C) Sultan Mahmut, İslam dinini
yaymaya çalışmıştır.
D) İslam dünyasında Sultan
Mahmut’un itibarı artmıştır.
13. Aşağıdakilerden hangisi, Malaz­
girt Zaferi’nden sonra Anadolu’da
kurulan ilk Türk devletlerinin faaliyetlerinden biri değildir?
A) Anadolu’daki Türk nüfusunu
artırmaları
B) Kutsal emanetleri, Mısır’dan
İstanbul’a getirmeleri
C) Anadolu’ya medrese, han,
hamam, cami gibi eserler kazandırmaları
D) Kuruldukları bölgeleri Haçlılara,
Bizanslılara ve Gürcülere karşı
korumaları
14. Büyük Selçuklularda “Tuğraî” adı
verilen görevli, aşağıdaki divanlardan hangisinin başkanıdır?
A) Divan-ı Arz B) Divan-ı İşraf
C) Divan-ı İnşa D) Divan-ı İstifa
15. Aşağıdakilerden hangisi,
Büyük Selçuklularla Türkiye
Selçuklularının ortak düşmanlarından biri değildir?
A) Haçlılar
B) Moğollar
C) Bizanslılar
D) Danişmentliler
16. Aşağıdakilerden hangisi,
Miryokefalon Savaşı’nın sonuçlarından biridir?
A) Anadolu’daki Türk siyasi birliğinin bozulması
B) Karamanoğlu Mehmet Bey’in,
Konya’yı ele geçirmesi
C) Osmanlı sınırlarının, Adriyatik
Denizi kıyılarına ulaşması
D) Bizans’ın, Anadolu’da taarruz
durumundan savunma durumuna geçmesi
1. OTURUM
17. Aşağıdaki olaylardan hangisi,
Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha
çok etkili olmuştur?
A) Haçlı Seferleri
B) Kösedağ Savaşı
C) Bizans saldırıları
D) Anadolu’da kurulan Türk beylikleri
18. “Selçuklu Tarihi” adlı eseri yazarak, Türkiye Selçuklu sultanı I.
Gıyaseddin Keyhüsrev’e sunan
dönemin büyük tarihçisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ravendi
B) İbn-i Bibi
C) Âşıkpaşazade
D) Kerimüddin Aksarayî
19. Türkiye Selçuklu Devleti
Dönemi’nde, kervanların güvenliğini sağlamak amacıyla
yapılan mimari yapılar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedestenler
B) Bimarhaneler
C) Kervansaraylar
D) İmarethaneler
20. Türkiye Selçuklularında, bütün
kadıları denetleme yetkisine sahip olan ve “Kadi’l Kudat” unvanını taşıyan kadıların başkanı,
aşağıdaki şehirlerin hangisinde
otururdu?
A) Konya
C) Bursa B) Kayseri
D) İstanbul
(136) TARİH – 6
1. Dört halifenin görev sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ali Hz. Osman - Hz. Ömer
B) Hz. Ali - Hz. Osman Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir Hz. Osman - Hz. Ali
D) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer Hz. Osman - Hz. Ali
2. Hz. Muhammed’in hangi akrabasının adı “Abdülmuttalip”tir?
A) Dayısının
C) Dedesinin
B) Babasının
D) Amcasının
3. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin, Anadolu’nun
Türkleşmesine doğrudan katkısı olmuştur?
A) Gazne C) Osmanlı B) Karahanlı
D) Büyük Selçuklu
4. Türkler, İslam tarihinin hangi
döneminde İslam uygarlığına,
askerlikten sonra ilk defa “bilim
ve sanat” alanlarında da katkı
sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır?
A) Abbasiler B) Emeviler
C) Osmanlılar D) Dört Halife
5. Karahanlı hükümdarı Buğra
Han’ın yaptırdığı medrese, aşağıdakilerden hangisidir?
A) El-Ezher Medresesi
B) Nizamiye Medresesi
C) Semerkant Medresesi
D) Necmeddin Eyüp Medresesi
6. Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)-Remle
arasında bulunan “el-Tavvâhin”
denilen yerde 885 yılında karşı
karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır?
A) Abbasiler - Eyyubiler
B) Abbasiler - Tolunoğulları
C) Karahanlılar - Gazneliler
D) Büyük Selçuklular Harzemşahlar
7. Karahanlı Devleti, hangi özelliğinden dolayı kendisinden
önceki Türk devletlerinden
ayrılır?
A) Egemenlik anlayışıyla
B) Kısa ömürlü olmasıyla
C) Yazılı eserler bırakmasıyla
D) İslamiyet’i kabul etmesiyle
10
8. Karahanlıların, aşağıdaki hükümdarlarından hangisi, Balasagun
merkezli olarak kurulan devletinin başkentini “Kaşgar”a nakletmiştir?
A) Bilge Kül Kadır Han
B) Musa Baytaş Han
C) Yusuf Kadır Han
D) Satuk Buğra Han
9. “Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişi sırasında kaçmayı başaran
Büveyhoğulları Devleti’nin Türk
kökenli komutanı - - - - , Fatımi
halifesinin yardımıyla yeni bir
ordu kurmuş, Tuğrul Bey’in
Bağdat’tan ayrılmasını fırsat bilerek Bağdat’a girmiş ve halifeyi
tekrar esir alarak, hutbeyi Fatımi
halifesi adına okutmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru
olabilmesi için boş bırakılan
yere, aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) Tutuş
B) Arslan Besasîri
C) Yusuf Harezmî
D) Ebu’l Kasım Buzcâni
10. Merkezi “Merv” şehri olan
Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kirman
C) Anadolu
B) Suriye
D) Horasan
11. Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’ni
kurduran Selçuklu veziri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buzgânî
B) Dihistânî
C) Nizâmülmülk
D) Dergezinî
12. Selçuklularda, şehzadeleri yetiştiren âlim kişilere ne ad verilirdi?
A) Lala
C) Yuğruş
B) Şıhne
D) Atabey
1. OTURUM
13. Ahmet Yesevî’nin, Türklere,
İslam’ın ilkelerini basit ve anlaşılır bir dille öğretmeye çalıştığı
eserinin adı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şerefiyye
B) Divan-ı Hikmet
C) Atabetü’l Hâkayık
D) Divan-ı Lûgati’t Türk
14. Türk - İslam devletlerinde ordunun sefer emrini, aşağıdakilerden hangisi verirdi?
A) Ulak
C) Devaddar
B) Tuğrai
D) Hükümdar
15. Aristo’nun fikirlerini en iyi şekilde açıkladığı için kendisine
ikinci öğretmen anlamında
“Muallim-i Sânî” unvanı verilen
ünlü filozof ve bilim insanı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farabi
C) İbn-i Türk
B) Harezmî
D) Zemahşeri
19. Eyyubîlerde, sultanla görüşmek isteyenleri görüştüren ve
sultanın korunmasını sağlayan
saray görevlisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hâcip
C) Silahdar
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz
edilmemiştir?
A) Sabahtan başlayan yağmur
her yeri göle çevirdi.
B) Bugün gökyüzü pırıl pırıl, çok
açık.
C) Yazları bizim köye tek damla
yağış düşmez.
D) Ani bastıran sis İstanbul’da
deniz ulaşımını aksattı.
B) Taştdar
D) Muhtesip
20. Aşağıdaki devlet adamlarından
hangisi, Batınîliğin beyni olarak
kabul edilen Alamut Kalesi’ni
(Kartal Yuvası) alarak Batınîliğe
son vermiştir?
A) Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey
B) Babür hükümdarı Babür
C) Gazneli Sultan Mahmut
D) İlhanlı hakanı Hülagü
(151) COĞRAFYA – 1
1. Yağış, nem ve sıcaklık coğrafyanın hangi alt dalı tarafından
incelenir?
5. Türkiye’de sıcaklık dağılışında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Okyanus akıntılarının
B) Yükselti değerinin
C) Dağların uzanışının
D) Çevresindeki denizlerin
6.
III
I
II
A) Hidrografya B) Biyocoğrafya
C) Klimatoloji D) Jeomorfoloji
IV
16. Selahaddin Eyyûbi’nin 1187
yılında Kudüs kralını Hıttin
Savaşı’nda yenerek Kudüs’ü
ele geçirmesi, aşağıdaki Haçlı
Seferleri’nden hangisinin başlamasına neden olmuştur?
A) Dördüncü Haçlı Seferi
B) Üçüncü Haçlı Seferi
C) İkinci Haçlı Seferi
D) Birinci Haçlı Seferi
17. Memlûk Devleti, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda
yıkılmıştır?
A) Katvan
C) Ridaniye
B) Ayn Câlud
D) Mercidabık
18. Dünyanın en güzel anıtlarından
biri olan “Tac Mahal”, aşağıdaki
devletlerden hangisinin döneminde yapılmıştır?
2. Haritalarda yüzey şekillerinin
gösterilmesi yöntemleriyle ilgili
olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kabartma, yapımı güç ve maliyeti yüksek olan yöntemdir.
B) Tarama yönteminde düz olan
yerlerde tarama yapılmaz.
C) Gölgelendirme yönteminde
eğim arttıkça gölge koyuluğu
artar.
D) Renklendirme yönteminde tüm
düzlükler yeşille gösterilir.
Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yıllık
ortalama sıcaklık değeri daha
yüksektir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
7. Aşağıdaki iklim tiplerinden
hangisinde buharlaşma ve nem
diğerlerine göre daha azdır?
A) Kutup
C) Karasal
B) Okyanusal
D) Muson
3. Atmosferde miktarı en fazla olan
gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ozon
C) Metan
B) Azot
D) Oksijen
8. Kara üzerinde bulunulan noktadan aşağıya doğru dikey inildiğinde sırasıyla karşılaşılacak
olan ilk üç katman aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Sial " Sima " Manto
B) Sima " Sial " Manto
C) Manto " İç çekirdek " Sima
D) Dış Çekirdek " Manto " Sima
A) İlhanlılar
B) Babürlüler
C) Selçuklular D) Timurlular
11
1. OTURUM
9. Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden biri değildir?
A) Epirojenez B) Volkanizma
C) Orojenez D) Erozyon
10. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden
hangisi buzul aşındırmasına
bağlı olarak oluşmuştur?
A) Ria
C) Dalmaçya
14. İzobar haritalarında hangi iklim
elemanına ait değerler gösterilmektedir?
A) Nem
C) Yağış
A) Sürekli esen rüzgarlardır.
B) Ekvatordaki alçak basınç merkezine eserler.
C) Çoğunlukla nemli olup yağış
bırakırlar.
D) 30º Kuzey ve 30º Güney paralellerinden doğarlar.
11. Silindir projeksiyon yöntemiyle
yapılan bir Dünya haritasında
aşağıda verilen yerlerin hangisinde gerçek alan bozulmaz?
A) Kutuplar ve çevresi
B) Ekvator ve çevresi
C) Oğlak Dönencesi ve çevresi
D) Yengeç Dönencesi ve çevresi
12. Aşağıdakilerden hangisi
Dünya’nın günlük hareketinin
bir sonucu değildir?
A) Cisimlerin gölge boylarının gün
içinde değişmesi
B) Dinamik basınç alanlarının
oluşumu
C) Çöllerde mekanik ufalanmanın
görülmesi
D) Ekliptik düzlem ile yer ekseni
arasında açının oluşması
13.
K.K.N
I
0º
75º
A) Muson
C) Akdeniz
B) Karasal
D) Tropikal
60º
Yukarıdaki şekilde numaralandırılarak verilen alanlardan
hangisine güneş ışınları daha
dik açı ile gelmektedir?
C) III
Dalgalar sonucu oluşan kıyı
okunun zamanla şekildeki gibi
adaya bağlanmasıyla oluşan
kıyı şeklinin adı nedir?
A) Tombolo
C) Kumsal
B) Falez
D) Barkan
20. Aşağıdakilerden hangisinin
oluşumu diğerlerinden farklı bir
dış güce bağlıdır?
A) Sirk
B) Moren
C) Mantar kaya
D) Hörgüç kaya
(155) COĞRAFYA – 5
17.
IV
I
1. Aşağıdakilerden hangisi bitki
ve hayvanların yeryüzünde
dağılışını etkileyen biyolojik
faktördür?
III
II
A) İklim
C) Toprak
Haritada numaralandırılarak
verilen yerlerden hangisi Kuzey
Amerika Levhası üzerinde yer
almaktadır?
A) I
IV
B) II
16. Aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinde yıllık sıcaklık ortalaması daha yüksektir?
B) II
C) III
D) IV
Ekvator
II
III
A) I
B) Sıcaklık
D) Basınç
15. Alize rüzgarları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Fiyortlu
D) Haliçli
19.
18. Epirojenez aşağıdakilerden hangisini ifade eden kavramdır?
A) Volkanik püskürmeleri
B) Dağ oluşumlarını
C) Kıta oluşumlarını
D) Depremleri
D) IV
12
B) İnsan
D) Yer şekilleri
2. Anadolu, endemik bitki çeşitliliği
bakımından Dünya’nın en zengin
yerlerinden biridir.
Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’nun büyük bir yarımada olması
B) Anadolu’nun çok çeşitli hayvan
türlerine sahip olması
C) Anadolu’nun farklı iklim ve toprak türlerine sahip olması
D) Anadolu’nun 26º - 45º Doğu meridyenleri arasında yer alması
1. OTURUM
3. Çin ve Hindistan’da hızlı nüfus artışını önlemek için doğum oranını
azaltmaya yönelik nüfus politikaları
uygulanmış ancak kırsal bölgelerde
istenilen başarı sağlanamamıştır.
Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırsal kesimlerde iş gücüne
büyük ihtiyaç duyulması
B) Kırsal bölge kültürünün doğum
kontrolüne karşı olması
C) Kırsal bölgelerde çocukların
çok sevilmesi
D) Kırsal bölgelerde nüfusun güç
olarak görülmesi
4. Türkiye satın aldığı ham petrolün
bir kısmını petrol boru hatları ile
taşımaktadır.
Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kara araçlarının yetersiz olması
B) Taşımanın kolay ve ucuz olması
C) Yer şekillerinin boru hatlarına
uygun olması
D) Boru hatlarının daha iyi korunabilmesi
5. Türkiye’nin coğrafi konumu
için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) İki büyük yarımadadan oluşur.
B) Yer şekilleri sade ve düzdür.
C) Ortalama yükselti fazladır.
D) Asya ve Avrupa arasında köprü durumundadır.
6. Aşağıdakilerden hangisi
Anadolu’da kurulmuş medeniyetlerden biridir?
A) Lidya
C) Aztek
B) Hint
D) Maya
7. Türkiye’nin delta ovalarını tehdit eden en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeraltı sularının aşırı kullanımı
B) Rüzgâr erozyonunun etkili olması
C) Bilinçsiz ve kontrolsüz gübre
kullanımı
D) Bu alanlara konut ve fabrikaların yapılması
8. Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ekonomisini
olumsuz etkiler?
A) Sık akarsu ağına sahip olması
B) Platolarının geniş alan kaplaması
C) Büyük delta ovalarına sahip
olması
D) Dağlık ve engebeli araziye sahip olması
9. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki ekim alanları
diğerlerinden daha geniştir?
A) Pirinç
C) Buğday
B) Fındık
D) Turunçgil
13. Aşağıdaki canlı türlerinden
hangisi sıcak çöllerde yayılış
gösterir?
A) Fok
B) Penguen
C) Kertenkele D) Kutup ayısı
14. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha
geniştir?
A) Şam
C) Rabat
15. Aşağıdaki illerimizin hangisinde
petrol rafinerisi bulunmaktadır?
A) İstanbul
C) Yozgat
10. Ülkemizde sel ve taşkınların
yaşanmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
A) Kuru dere yataklarının yol haline getirilmesi
B) Akarsu yataklarına çöp ve moloz dökülmesi
C) Orman ve meraların tahrip
edilmesi
D) Akarsu ve dere yataklarının
genişletilmesi
11. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumlu yönde etkiler?
A) Suların kirlenmesi
B) Kentleşmenin hızlanması
C) İnsan nüfusunun artması
D) Erozyonla mücadele edilmesi
12. Aşağıdakilerden hangisi tropikal yağmur ormanlarının genel
özelliğidir?
A) Uzun boylu, geniş yapraklı ve
sık ağaçlardan oluşurlar
B) Kış mevsiminde yapraklarını
döken ağaçlardan oluşurlar
C) Kuzey yarım küre’de 45º-70º
paralelleri arasında yayılış
gösterirler
D) İçinde barındırdığı hayvan tür
ve sayısı oldukça azdır
13
B) Buenos Aires
D) Tokyo
B) Zonguldak
D) Kırıkkale
16. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin tüketim noktalarına ulaştırılmasında modern depolama
ve hızlı taşıma sektörlerine
daha çok ihtiyaç duyulur?
A) Tahıllar
B) Turunçgiller
C) Deniz ürünleri
D) Tekstil ürünleri
17. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde ekonomik faaliyetler
daha yoğun yapılmaktadır?
A) Van Gölü
B) Çukurova
C) Taşeli Platosu
D) Kaçkar Dağları
18. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri
olamaz?
A) İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
B) Dengeli gelir dağılımı oluşturmak
C) Kaynakları en verimli biçimde
kullanmak
D) Ekonomide devletin ağırlığını
ve payını arttırmak
1. OTURUM
19. Türkiye’de karayoluyla yapılan
taşımacılığın diğer ulaşım sistemlerinden daha yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Karayolu taşımacılığının ucuz
olmasının
B) Taşıt kapasitesinin fazla olmasının
C) İklimin karayolu taşımacılığına
uygun olmasının
D) Karayoluyla Türkiye’nin her
yerine ulaşılabilmesinin
20. Aşağıdaki il ve turizm değerleri
arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
İl
Turizm değerleri
A) Gaziantep
Nemrut Heykelleri
B) Nevşehir
Peribacaları
C) Konya
Mevlana Türbesi
D) Çanakkale
Truva Atı
(157) COĞRAFYA – 7
1. Aşağıdakilerden hangisi kasırga, hortum, tayfun gibi meteorolojik olayların oluşumunda
etkili olan faktördür?
A) Deniz akıntıları
B) Sürekli rüzgârlar
C) Tropikal alçak basınç
D) Termik yüksek basınç
2. İlk medeniyetlerin genelde
0° - 40° kuzey enlemleri arasında ortaya çıkmasında etkili
olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim özellikleri
B) Yer şekilleri
C) Taşkın ovaları
D) Ulaşım yolları
3. Aşağıdakilerden hangisi beşeri
unsur değildir?
A) Manş Tüneli
B) Peribacaları
C) Libya’daki yapay nehir
D) Central Valley Sulama Kanalı
4. • Afrikanın kuzeyinde bulunur.
• Nil nehri çevresinde gelişmiştir.
Yukarıda hangi medeniyetin
özelliklerinden söz edilmiştir?
A) Mısır
C) İnka
B) Maya
D) Aztek
5. Bir şehrin büyüyüp gelişmesinde
aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkisi en azdır?
A) Sanayi
C) Turizm
10. Alp dağlarındaki kış turizmi
ile adını duyuran ve bununla
büyük ölçüde döviz girdisi
sağlayan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İtalya
C) Portekiz
11. Rotterdam Limanı hangi ülkenin kıyısındadır?
A) İspanya
C) Hollanda
B) Tarım
D) Madencilik
6. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarından biridir?
A) Yüksek ve engebeli bir araziye
sahip olması
B) Çöküntü alanlarının alüvyonlu
olması
C) Yol boyunca konaklama tesislerinin bulunması
D) İklim koşullarının uygun olması
8. Aşağıdaki yerlerden hangisinin
turizm değerinde karstik oluşumlar önemli yer tutar?
A) Denizli - Pamukkale
B) Nevşehir - Peribacaları
C) Trabzon - Sümela Manastırı
D) Adıyaman - Nemrut Heykelleri
9. Tarihi yapıların ülkemizin hemen hemen her bölgesinde
bulunması aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanır?
A) İç göçlerin fazla olmasıyla
B) Farklı iklimlerin görülmesiyle
C) Toprak yapısının uygunluğuyla
D) Farklı medeniyetlerin yaşamasıyla
14
B) Fransa
D) Danimarka
12. Aşağıdakilerden hangisi kültürel aktivitelerin yapıldığı
mekânlardan biri değildir?
A) Müzeler
B) Hava alanları
C) Konser salonları
D) Sinema salonları
A) Hayat standardını yükseltmesi
B) Yeni iş sahaları oluşturması
C) Doğal kaynakları tüketmesi
D) Hizmet sektörünün çeşitlenmesi
7. Ülkemizde ulaşım yollarının
akarsu vadileri ve çöküntü
alanlarıyla paralellik göstermesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Almanya
D) İsviçre
13. Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak Basra Körfezi’ne kadar
uzanan Dicle ve Fırat nehirleri
arasındaki bölgenin adı nedir?
A) Trakya
B) İyonya
C) Kapadokya D) Mezopotamya
14.
3
2
1
4
Ülkemizin yer şekilleri dikkate
alındığında haritadaki numaralı
oklardan hangisinde aynı özelliklerdeki kara ve demiryolunun
yapımı daha zordur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
15. Gebze’de nüfusun hızlı artışında etkili olan en önemli ekonomik faaliyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sanayi
B) Tarım
C) Turizm
D) Yeraltı kaynağı
1. OTURUM
16. Yaz kuraklığı aşağıdakilerden
hangisinin azalmasına neden
olur?
A) Akarsu debisinin
B) Yaylacılık faaliyetlerinin
C) Tarımda sulama ihtiyacının
D) Deniz turizmi faaliyetlerinin
17. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik özelliklerine göre belirlenmiş bölgelerden değildir?
A) Tarım Bölgesi
B) Maden Bölgesi
C) Dağlık Bölgesi
D) Turizm Bölgesi
18. Aşağıdakilerden hangisi
Almanya’da sanayinin gelişmesindeki temel etkendir?
A) Coğrafi özelliklerinin uygun
olması
B) Dışarıdan çok sayıda işçi göçü
alması
C) Verimli tarım alanlarına sahip
olması
D) Ruhr ve Saar havzalarındaki
maden yatakları
19. Türkiye’de karayoluyla yapılan
taşımacılığın diğer ulaşım sistemlerinden yaygın olmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Karayolu taşımacılığının ucuz
olmasının
B) Taşıt kapasitesinin fazla olmasının
C) İklimin karayolu taşımacılığına
uygun olmasının
D) Karayoluyla Türkiye’nin her
yerine ulaşılabilmesinin
20. “Ülkemizde Akdeniz, Güney
Marmara, Ege Bölümü ve
Gaziantep çevresi başlıca zeytin
üretim alanlarıdır.’’
Buna göre aşağıdakilerden
hangisi zeytin üretim alanlarının ortak özelliğidir?
A) Engebeli arazilerdir.
B) Akdeniz iklimi hakimdir.
C) Alüvyal topraklar yaygındır.
D) Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.
(181) İNGİLİZCE – 1
1 - 20. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. - - - - drinks coffee after dinner
every evening.
A) We
C) He
B) They
D) I
2. - - - - you got a pen-pal?
A) Has
C) Do
B) Have
D) Does
3. Murat hates coke. He - - - - drinks
it.
A) never
B) always
C) sometimes D) often
4. It is really hot here. - - - - the
window please.
A) Close
C) Open
B) Come
D) Stop
5. She really likes driving and she
- - - - goes to work by car.
A) never
C) seldom
B) rarely
D) always
6. How - - - - students are there in
your class?
A) any
C) many
B) much
D) some
7. Your new mobile phone is - - - the table in kitchen.
A) on
C) in
B) between
D) at
8. A: - - - - do you go to cinema?
B: Once week.
A) When
B) How often
C) What time D) Why
15
9. A: What is - - - - in the package?
B: - - - - is my new watch.
A) those / It
C) this / It
B) it / They
D) these / Those
10. A: - - - - are my new friends Ali
and Murat.
B: Nice to meet you.
A) This
C) Those
B) That
D) These
11. A: How - - - - sugar do you need
for the cake?
B: Some.
A) much
C) any
B) many
D) a little
12. I - - - - sleep a lot in the past,
but now I don’t.
A) didn’t use to
B) shouldn’t
C) used to
D) should
13. I - - - - an old friend from high
school yesterday.
A) landed
C) came
B) saw
D) played
14. I have an important meeting
in the morning. I’m - - - - early
tomorrow.
A) going to get up
B) gets up
C) get up
D) got up
15. A: I have three exams next week.
B: I think you - - - - study hard
this week.
A) can
C) should
B) may
D) could
1. OTURUM
16. A: Hello, may I speak to Mr.
Yılmaz?
B: I’m sorry. He - - - - busy. He
- - - - a bath now.
A) are / are having
B) is / is having
C) is / have
D) are/ has
17. A: Excuse me! Could you tell
me how I can go to the
hospital?
B: Well, First - - - - left and - - - along the street for 50 meters.
It is on your right.
(181) ALMANCA – 1
1 - 20. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime
ya da ifadeyi işaretleyiniz.
1. A: Wie alt - - - - Helga?
B: Sie - - - - 15 Jahre alt.
A) ist / bist
C) bin / bist
A) Sure but don’t be late
B) Sorry, I can’t go out
C) Congratulations
D) Well done
A) Wo
C) Wer
B) Wie
D) Was
3. A: Wie heißt der neue Lehrer?
B: - - - - heißt Franz.
A) Ich
C) Er
B) Du
D) Sie
B) zwischen
D) hinter
8. A: Was - - - - du?
B: Kaffee.
A) trinken
C) getrunken
B) trinke
D) trinkst
9. A: Mit - - - - sprichst du am
Telefon?
B: Mit Gülay.
4.
B) wem
D) was
10. Esra will ein‒ - - - - rot‒ - - - Tasche kaufen.
A) -en / -e
C) -e / -e
A) she is having a pizza
B) they are going to picnic
C) I’m going to have a drink
D) I will have something from the
kitchen
A) she hates having parties
B) you should drink cold water
C) you can watch TV every day
D) she must clean the house
today
A) unter
C) neben
A) wer
C) wie
19. I’m very hungry, so - - - - .
20. She is going to have some
guests tomorrow, so - - - - .
Der Hund ist - - - - dem Baum.
B) ist / ist
D) bist / ist
2. A: - - - - wohnt Hans?
B: In Ankara.
A) come / run
B) take / turn
C) run / walk
D) turn / go
18. A: May I go out with my friends,
mom?
B: - - - - .
7.
A: Was macht Ayşe?
B: Ayşe - - - - Tennis.
B) -e / -en
D) -es / -en
11. Unser Lehrer sagt, - - - - wir
am Montag eine Prüfung
schreiben.
A) denn
C) aber
A) malt
B) ließt
C) schwimmt D) spielt
B) weil
D) dass
12.
5. Mehmet - - - - gestern um 9 Uhr
zur Schule.
A) kommen C) kommt
B) kam
D) gekommen
6. Herr Schmidt und - - - - Sohn
spielen Fußball.
A) sein C) dir
B) ihr
D) mir
16
Das ist eine - - - -.
A) Katze
C) Vogel
B) Hund
D) Maus
13. Er geht zum Arzt, - - - - er krank
ist.
A) weil
C) denn
B) aber
D) dass
1. OTURUM
14. A: Wer - - - - du?
B: Ich - - - - Klaus.
A) bin / bist
C) ist / bin
B) bist / bin
D) bin / ist
15. A: Möchtest du Fleisch - - - Gemüse.
B: Ich möchte Fleisch.
A) um
C) oder B) bis
D) aber
16. A: - - - - ihr heute
Sportunterricht?
B: Nein, wir - - - - morgen
Sportunterricht.
A) Hast / habe
B) Haben / habe
C) Habe / habe
D) Habt / haben
17. A: - - - - Schüler seid ihr in der
Klasse?
B: Wir sind 28 Schüler.
A) Wie viel
C) Warum
B) Wohin
D) Womit
(181) FRANSIZCA – 1
1 - 16. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime
ya da ifadeyi işaretleyiniz.
A) Was möchtest du essen?
B) Wohin geht ihr?
C) Wie spät ist es?
D) Hast du Hunger?
19. Hallo Sibel, ich habe heute
- - - - Vater in der Schule
gesehen.
A) dein
C) deinen
B) deine
D) deiner
20. A: Wie war der Film?
B: - - - - war sehr interessant.
A) elle est jeune
B) elle est veuve
C) elle est fiancée
D) elle est mariée
1. - - - - aimons la cuisine
chinoise.
A) Elles
C) Ils
B) Nous
D) Vous
10. Si j‘étais jeune, je - - - - le tour
du monde à vélo.
A) ferais
C) faisais
B) ai fait
D) ont fait
2. Hier soir, - - - - est rentrée à 19 h.
A) elle
C) je
B) tu
D) il
3. Paulette - - - - en Turquie par
avion avec la compagnie
Turkish Airlines.
A) est arrivé
C) es arrivé
B) suis arrivé
D) est arrivée
4. La semaine dernière, mon frère
- - - - acheté le nouveau CD de
Nilüfer.
A) a
18. A: - - - -?
B: Ins Restaurant.
9. A: Ayşé est fiancée?
B: Oui, - - - - .
11. S‘il ne fait pas chaud, ils - - - en ville.
A) étaient allés
B) étaient allées
C) iront
D) iriont
12. A: Tu travailles en France?
B: Non, je - - - - en France.
A) ne pas travailler
B) ne travaille pas
C) ne travaillent pas
D) travailler
B) as C) es D) est
5. Ils - - - - sortis du café.
A) ont
C) est
B) sont
D) êtes
6. Erol a passé - - - - à Mardin.
A) le visage
C) les yeux
B) la rue
D) la nuit
7. Il a plu - - - - la semaine à
Malatya.
A) aucun
C) toute
B) personne
D) chaque
A) Er B) Sie C) Es D) Die
8. Ils ont - - - - professeur que l‘an
dernier.
A) les mêmes B) le même
C) les autres D) certaine
17
13. A: Tu as déjà lu ce roman?
B: Oui, je - - - - ai lu la semaine
dernière.
A) le (l´)
C) leur
B) lui
D) la (l´)
14. A: Tu aimes les films policiers?
B: Oui, je - - - - aime beaucoup.
A) le (l’)
C) les
B) des
D) de la
15. A: Tu prends du café?
B: Non, je ne prends pas - - - café.
A) des
C) du
B) de la
D) de
16. Un peigne sert à - - - - .
A) manger
C) se coiffer
B) téléphoner
D) se lever
1. OTURUM
17. Cümleler sırasıyla okunduğunda
anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
(I) Elle est vieille. (II) Elle
est sincère. (III) Elle a visité
Mardin. (IV) Elle a les yeux
marron.
A) III
B) IV
C) I
D) II
18- 20. sorularda verilen
resme göre doğru ifadenin
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
18.
(244) İNGİLİZCE – 5
1 - 20. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. She has worked in London - - - six years.
A) since
C) for
B) from
D) after
2. The computer has been out of
order - - - - last week.
A) for
C) from
B) yet
D) since
3. I will save money for a long
holiday - - - - .
A) Il a une casquette et il porte
des lunettes.
B) Il a de la barbe et il porte une
casquette.
C) Il a une moustache et il porte
une montre.
D) Il a les lèvres minces et il est
chauve.
A) next year
C) now
B) last year
D) ago
4. Michael Cooper - - - - the first
mobile phone. It was too big
and heavy to carry.
A) invent C) invention
19.
B) invented
D) inventing
9. A: Where is dad? He is late.
B: I think he - - - - in two minutes.
A) comes
B) will come
C) has come
D) is going to come
10. A: I can’t carry the boxes.
B: Don’t worry. I will - - - - you.
A) helped
C) helping
B) help
D) helps
11. While he was running, he fell
down and - - - - his leg.
A) break
C) broke
B) broken
D) will break
12. I - - - - my mind since I met her.
A) to change
B) will change
C) is changing
D) have changed
13. In the past, I - - - - eat more
meat, but now I eat more
vegetables.
A) used to
C) must
B) can
D) should
5. I’m hungry. I - - - - an omelette.
A) will eat
C) ate
Elle est très - - - - .
A) laid
C) sportive B) musclé
D) paresseux
B) have eaten
D) eat
A) took
C) visited
B) brought
D) talked
A) opened
C) opens
La table est - - - - .
A) longue C) carrée
B) ronde
D) pointu
A) are we
C) will he
B) do she
D) will you
6. We - - - - Spain a few weeks ago.
7. A robber - - - - the locked door
yesterday.
20.
14. Brush your teeth , - - - - ?
B) open
D) opening
8. Where - - - - you - - - - your bag?
A) was / putting
B) do / putting
C) are / put
D) did / put
18
15. My mother never wears hat,
----?
A) does she
C) has she B) will she
D) is she
16. Let’s drink tea somewhere,
----?
A) will we C) shall we B) do they
D) do you
1. OTURUM
17. They were having breakfast
- - - - the doorbell rang.
A) while
C) why
B) what
D) when
18. She talks very - - - - . It’s often
difficult to hear her.
A) early
C) quietly
A) bei B) zu
A) Morgen B) Mittag
C) Nachmittag D) Abend
A) crowded
B) more crowded
C) most crowded
D) the most crowded
A) Wo / Bei
B) Wozu / Um
C) Was / Denn D) Wie / Denn
12. - - - - wenn ich kaltes
Wasser trinke, bekomme ich
Halsschmerzen.
A) Dazu C) Immer B) Etwa
D) Ob
6. Diesel ist - - - - als Benzin.
A) billiger
C) lauter
B) healthy
D) earlier
20. Ankara is - - - - than Antalya.
There are more people in
Ankara.
11. A: - - - - muss man arbeiten?
B: - - - - Geld zu verdienen.
C) im D) in
5. Zwischen 13:00 und 17:00 Uhr
ist - - - - .
B) loudly
D) frequently
19. I go to school - - - - than Ceyda.
A) happy
C) softer
4. Die Geschäfte sind nur - - - der Woche geöffnet.
B) teuer
D) kleiner
7. Ich und mein Freund treffen
uns - - - - 18 Uhr vor dem
Restaurant.
A) am B) um C) im D) bei
13. Eine Hase ist - - - - als eine
Maus.
A) leichter
C) kleiner
B) schneller
D) sicher
14. Mein Vater arbeitet jeden Tag
- - - - 18:00 Uhr.
A) denn C) vom
8.
B) wie
D) bis
15. Ein Auto ist schnell– - - - - ein
Fahrrad.
A) –er als
C) –sten am
(244) ALMANCA – 5
1 - 19. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime
ya da ifadeyi işaretleyiniz.
1. A: Wie oft putzt du täglich
deine Zähne?
B: - - - - .
A) Sicher
C) Bis B) Zweimal
D) Zahnpaste
2. Ein Jahr hat zwölf - - - - .
A) Tage
C) Monate
B) Wochen
D) Jahre
3. Mein Onkel hat - - - - neues
Haus mit Garten gekauft.
A) ein
C) eines
B) eine
D) einen
B) – wie
D) –er so
16.
Thomas 1.60 cm
Mehmet 1.60 cm
Thomas ist - - - - lang wie
Mehmet.
A) kleiner
C) genauso B) größer
D) so wie
9. Ich - - - - nächstes Jahr in eine
andere Schule gehen.
A) lerne
C) bin
B) habe
D) werde
10. hell, - - - -, am hellsten
A) heller
C) hellste
B) dunkel
D) dunkelste
19
A: Wie spät ist es?
B: Es ist - - - - .
A) Viertel vor elf
B) Viertel nach elf
C) Viertel vor zwölf
D) Viertel nach zwölf
17. Ein Löwe ist - - - - eine Katze.
A) kleiner
C) so groß B) so klein
D) größer als
1. OTURUM
18. In der Türkei kann man
Deutsch - - - - der 9. - - - - zur
12. Klasse lernen.
A) von / bis
C) bis / von B) um / zu
D) um / vor
19. Ahmet fliegt - - - - Istanbul nach
Berlin.
A) bis B) von C) im D) am
20. “Frühling” mevsiminin ayları
hangisidir?
A) Juni / Juli / August
B) Dezember / Januar / Februar
C) September / Oktober / November
D) März / April / Mai
(244) FRANSIZCA – 5
1 - 16. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime
ya da ifadeyi işaretleyiniz.
1. Sont - - - - - arrivés à temps à
l’aéroport?
A) elles
C) vous
B) ils
D) nous
2. - - - - veux visiter le nord de la
Turquie.
A) Elle
C) Je
B) Ils
D) Elles
3. Il est un chanteur italien - - - chante aussi en anglais.
A) ce qui
C) ce que
B) qui
D) que
4. C’est la ville - - - - elle a habité
pendant des années.
A) où C) que B) ce qui
D) ce que
5. Le pays - - - - je préfère est la
Turquie.
A) où
C) qui
B) que
D) donc
6. - - - - il y a du soleil, Semih va à
la chasse avec son chien.
A) Combien
C) Quand
B) Comment
D) Pourquoi
7. Nous avons écouté de la
musique - - - - les vacances d’été.
A) enfin
C) pour
B) pendant
D) il y a
8. Elles iront - - - - ensemble pour
faire du ski nautique.
A) au stade
B) à la bibliothèque
C) au musée
D) à la mer
9. - - - -, je suis allé en Allemagne.
A) L’an dernier
B) Lundi prochain
C) Aujourd’hui
D) Le mois prochain
13. Pendant ses - - - - en bateau
sur le Bosphore, il lit des livres.
A) vêtements B) promenades
C) animaux
D) livres
14. S’il fait chaud demain, nous
irons - - - - en piscine.
A) se lever
C) visiter
B) nager
D) nous laver
15. - - - - avons bu un thé sur la
terrasse d’un café.
A) Mon ami et moi
B) Ma femme
C) Mon frère et sa femme
D) Mon frère
16. - - - - Angleterre, les anglais
roulent - - - - gauche.
A) Aux / au
C) À / en
B) Au / au
D) En / à
17 - 18. sorularda verilen
cümlelerin Türkçe karşılığını
işaretleyiniz.
17. Les enfants sont sortis de
l’école en courant.
10. C’est le professeur - - - - le fils
joue au football en Italie.
A) que
C) dont
B) qui
D) où
11. Pierre fait de la peinture - - - - .
A) chante
C) chanter
B) en chantant
D) chanté
12. M.Dupont - - - - dans le parc
national, étudie la nature.
A) travaillant
C) pendant
B) oubliant
D) apportant
20
A) Çocuklar bazen okuldan
koşarak çıkıyorlar.
B) Çocuklar okuldan erken
çıktılar.
C) Çocuklar okuldan koşarak
çıktılar.
D) Çocuklar bugün okuldan geç
çıkıyorlar.
18. Mon père prend sa douche en
chantant.
A) Babam duşunu soğuk suyla
alıyor.
B) Babam şarkı söyleyerek
duşunu alır.
C) Babam duşunu hep ıslık
çalarak alır.
D) Babam duşunu sıcak suyla
almaz.
1. OTURUM
19 - 20. sorularda verilen
cümlelerin Fransızca
karşılığını işaretleyiniz.
2. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) Günlük yaşamda, evde, sokakta kullanılan dile konuşma dili
denir.
B) Konuşma dilinde ses tonuna,
vurgu ve tonlamaya dikkat etmeye gerek yoktur.
C) Dillerde coğrafya ve toplumsal
ayrılıklar nedeniyle lehçe, şive,
ağız gibi farklılaşmalar olur.
D) Gazete ve dergilerde, resmî
yazışmalarda kullanılan dile
yazı dili denir.
19. Sokakta dans eden bir genç kız
gördüm.
A) J’ai vu un beau garçon
chantant dans la rue.
B) Je vois une jeune fille dansant
dans la cour.
C) J’ai rencontré un jeune
dansant dans la cour.
D) J’ai vu une jeune fille dansant
dans la rue.
20. Paul kahvaltısını yaparken
telefonla konuşuyordu.
3. Aşağıdaki karşılaştırmalardan
hangisi yanlıştır?
A) Eklemeli (bitişken) diller ek
alabilirken çekimli (bükümlü)
diller ek almaz.
B) Çekimli dillerde sözcüğün çekimi sırasında kök değişebilirken
tek heceli dillerde böyle bir durum söz konusu değildir.
C) Eklemeli dillerde yeni ekler
aldığında sözcüğün kökü
değişmezken çekimli dillerde
değişir.
D) Tek heceli diller ek almaz, eklemeli diller ek alabilir.
A) Paul parlait au téléphone en
prenant son petit déjeuner.
B) Paul a parlé au téléphone en
prenant son déjeuner.
C) Paul parle toujours au
téléphone en prenant le dîner.
D) Paul a parlé au téléphone en
prenant du thé.
(401) DİL VE ANLATIM – 1
4.
1. • Sözcüklerin birbirleriyle olan
ilişkilerini, cümledeki görevlerini
ve durumlarını inceleyen bilim
dalına - - - - denir.
• Sözcükleri anlam yönüyle inceleyen bilim dalına - - - - denir.
• Sözcükleri yapı yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını
belirleyen bilim dalına - - - - denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu
cümlelerde boş bırakılan yerlerden birine getirilemez?
A) köken bilim
B) anlam bilim
C) cümle bilgisi
D) biçim bilgisi
Dil
Dil ailesi
I. Farsça
Hami-Sami
II. Tibetçe
Çin
III. Moğolca
Ural-Altay
IV.İbranice
Bantu
Yukarıda numaralanmış dil ve
dil ailesi eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) I. ve III.
C) II. ve III.
B) I. ve IV.
D) II. ve IV.
5. I. En Eski Türkçe Çağı
II. İlk Türkçe Çağı
III. Altay Çağı
IV. Eski Türkçe Çağı
Yukarıda numaralanmış Türk
dilinin gelişim aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru
sıralanmıştır?
A) I – IV – II – III
B) II – I – IV – III
C) III – I – II – IV
D) IV – II – III – I
21
6. Aşağıdakilerden hangisi Orta
Türkçe Çağı’nda kullanılan dillerden biri değildir?
A) Çağatayca B) Azerice
C) Kazakça
D) Uygurca
7. Eser 12. yüzyılın sonu ile 13.
yüzyılın başında Edip Ahmet tarafından yazılmıştır. Ahlaki, öğretici
tarzda yazılmış olan eser dörtlüklerden ve beyitlerden oluşmuştur.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ı Hikmet
C) Divanü Lügat’it Türk
D) Atabetü’l Hakayık
8. (I) Sandal, dalgadan şöyle bir kaykıldı. (II) Kayıktakiler bir an şaşakaldılar. (III) Yoğun sisin altından
fırlayan ikinci dalga daha şiddetliydi. (IV) Suların öfkesiyle parçalanarak sandalın üzerine abandı.
Bu parçada numaralanmış
cümlelerin hangisinde sözcüklerin tümünde düz ünlü kullanılmıştır?
A) I.
C) III.
B) II.
D) IV.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün büyük
ünlü uyumuna uymama nedeni
diğerlerinden farklıdır?
A) Karşı taraftaki dükkânın malları daha kaliteliydi.
B) Doktorun karısı misafirleri karşılarken oldukça memnundu.
C) Dışarıda binanın önünde küçük bir kalabalık vardı.
D) Gemi, dalgaları yara yara kuzeye doğru hızla ilerliyor.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler küçük ünlü
uyumuna uymaktadır?
A) Durmuş Ali’nin karısı olanı biteni görmüştü.
B) Çavuş, heybesinden evrakları
çıkarıp çadıra götürdü.
C) Masanın üzerinde antika bir
daktilo bulunmaktaydı.
D) Sınırlar kalkınca sevenler birbirine kavuştular.
1. OTURUM
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde
ünsüz benzeşmesi yoktur?
A) Gökteki uçurumdan başım
dönse de
Sokulurdum az daha, az daha
B) Batakta. Bir sarmaşık gibiydi
batak,
Bir tuz ki aşımıza karışmış,
C) Uzuyor koyu bir katranla yapışkan
Parmakların ucunda ip gibi.
D) Güvercinin tüylerinde batak.
Batak. En uzak ışıltılı yıldızda.
12. Gelinmiyor akşam zaman kaplanı
Kaçmıştım yeni bir ırmak şeklinde
Bu dizelerde aşağıdaki ses
olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması (Orta hece ünlüsünün değişmesi)
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz benzeşmesi
13. Aşağıdaki cümlelerdeki altı
çizili sözcüklerden hangisi
Türkçenin ses özelliklerine
uyar?
A) İbrahim Kâhya aşılı ağaçları
tek tek kontrol etti.
B) Yüzünün süzgün güzelliği güneşle yarışa kalkmıştı.
C) Jandarmalar tutanağı suçluya
imzalattılar.
D) Başhekim, “Yo hayır, o benim
ailemdendir.” dedi.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Kitabı sanat severler büyük bir
ilgiyle karşıladı.
B) Misafirler bizi dış hatlar terminalinde bekliyor.
C) Yarın Orta Anadolu’da yağış
bekleniyor.
D) 17. yüzyılda İspanya’da iç savaş mı yaşanmıştı?
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili bir
yanlışlık yapılmıştır?
A) Hayat her zaman beklentilerini
karşılamaz ki.
B) Oysaki tüm insanların özünde
iyi olduğunu düşünürdüm.
C) Beni öyle bunalttıki şehri terk
etmek istedim.
D) Teknik direktör sabahki antrenmana katılamayacağını
söyledi.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımıyla
ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Karanlıkta yaklaşan gölgelerin
kim olduğunu bir türlü ayırt
edemedim.
B) Bana babamın aldığı kolyeyi
dün okulda kayıp ettim.
C) Bu güzel yemeğin nasıl yapıldığını tarif etti arkadaşına.
D) Lütfen araçlarınızı dükkânımın
önüne park etmeyin.
17. I. Binanın kapısının kepenkleri
çekilmişti, pencereler de perdesizdi.
II. Bana sırrını açıklayınca, tuhaf
bir durumdu bu, birden rahatlamıştı.
III. Yüreğinin hızına uyarak pencereye, kapıya, tekrar pencereye koşup dışarıya baktı.
IV. Kasaba aydınları, onlara aydın
denebilirse, genelleşmiş yargılarla konuşuyordu.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde virgül aynı
işlevde kullanılmıştır?
A) I. ve III.
C) II. ve III.
B) I. ve IV.
D) II. ve IV.
18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?)
getirilemez?
A) Komutan olmak, herkesin sorumluluğunu taşımak kolay mı
B) Baytemir’in buraya ne zaman
uğradığını hatırlamıyorum
C) Bu durumda nasıl böyle çocukça davranışlar sergiliyorsun
D) Nerelerde yüzüyorsun sen
şimdi ey ulu deniz kızı
22
19. (I) İleri, aslanım Çabdar, ileri!
(II) Yetiş arkalarından, tut onları!
(III) Korkma! düşmem, sıkı tutunurum! (IV) Ölürsek ikimiz birden
öleceğiz.
Bu parçada numaralanmış
cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) I.
C) III.
B) II.
D) IV.
20. Ne anlarmış benim fedakârlığımı
senin amcan ( ) Çocuklarıma bir
lokma haram yedirmedim ( ) işte
o kadar ( ) Zaten onun da beni
anlamasını beklemiyorum ( )
Bu parçada ayraçla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (!) (,) (!) (.) B) (?) (:) (…) (!)
C) (?) (,) (!) (.) D) (!) (!) (…) (!)
(402) DİL VE ANLATIM – 2
1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili
sözcüklerden hangisinin kökü
farklı türdedir?
A) Rusya, gümrükteki işleri bilerek geciktiriyor.
B) Bağlılığını bildirmek için padişahın huzuruna çıkmıştı.
C) Yatağına uzanıp kitabını açtı
ve zevkle okumaya başladı.
D) Evin gelirlerini, giderlerini bir
kez daha hesapladı.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmamıştır?
A) Kötülere istediğini yap ama
fakir fukaraya zulmetme.
B) Yüreğinin gizlisinde ince bir
sızı vardı genç adamın.
C) İnsan mahpushaneye ilk girdiğinde bir süre bocalar.
D) Eşkıya Binboğa yolunu kesmiş, diye köye haber geldi.
1. OTURUM
3. “Kurmak” sözcüğü aşağıdaki
cümlelerin hangisinde “gereken
şartları hazırlayıp kendi kendine
olmaya bırakmak” anlamında
kullanılmıştır?
A) Babaannem bize her sene mis
gibi salatalık turşusu kurar.
B) Çocuk, onun oyuncak arabasını kurdu ve yol almasını
seyretti.
C) Yeni aldığı kitaplığı uzun bir
süre uğraştıktan sonra kurdu.
D) İki kardeş, biriktirdikleri parayla
küçük bir şirket kurdu.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?
A) Bitmek bilmiyordu bir türlü yol.
B) Kan kusup kızılcık şerbeti içtim, diyor.
C) Bu bağ artık iyi üzüm vermez.
D) Son gün hepimize tatlı ısmarladı.
5. I. Baz istasyonları çok yakında
arıların kökünü kazıyacak.
II. Senin anlayacağın koca şirketin altından girip üstünden
çıkmışlar.
III. Eşim iki ay önce beni bu konuda hesaba çekmişti.
IV. Çocuklar dolaptaki zeytinyağlı
sarmayı silip süpürmüşler.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki deyimlerden hangileri
anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.
C) II. ve III.
B) I. ve IV.
D) III. ve IV.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A) Yağmur damlaları buraya ulaşamıyordu.
B) Kedi, peynirden kocaman ısırık
alıp kaçtı.
C) Son oyunda tiyatro tıklım tıklım
doluydu.
D) Arkadaşım ancak ikinci otobüse binebildi.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden
oluşmuştur?
A) Susma, dayanılması çok güç
bir hazırcevaptır.
B) Elinle yaptığın iyiliği dilinle ziyan etme.
C) Başa kakılan iyilik daima hakaret yerine geçer.
D) En kötü isyanları, aç kalan karınlar doğurur.
8. I. Yemek sözcüğünün de büyülü
bir gücü vardır.
II. Hoparlördeki ses biraz önceki
uyarıyı buyurucu bir tonla yineledi.
III. Ellerindeki kasaları dehşet çığlıkları atarak yere fırlattılar.
IV. Yiyecekler, tüm askerleri tıka
basa doyurmuştu.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerinin sıralanışı bakımından aynıdır?
A) I. ve III.
C) II. ve III.
B) I. ve IV.
D) II. ve IV.
9. (I) Epey uzun bir süre boyunca
bu hissin tadını çıkardım. (II) Bu
bana, paranın getirdiği maddi karşılıktan daha çok haz veriyordu.
(III) Ama sonunda bu haz giderek
azaldı. (IV) Bana eziyet eden bir
düşünceye dönüştü.
Bu parçada numaralanmış
cümlelerden hangisi yapıca
farklıdır?
A) I.
C) III.
B) II.
D) IV.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?
A) Kulaklarımızda sıradan bir şarkının ezgisi çınlayıp durdu.
B) Paris’te güneyli taşralılar hakkında anlatılanları anımsadım.
C) Kılık kıyafet konusunda o da
çok zevksizdi.
D) Okuduğunuz kitaptan yanlış
sonuç çıkarmışsınız.
23
11. Aşağıdakilerin hangisinde
cümlenin bildirdiği anlamla ayraç içinde verilen anlam uyuşmamaktadır?
A) Ben de senin canını daha fazla
sıkmayayım. (Haber cümlesi)
B) Hadi, eve kadar arabanla bırak
beni. (Emir cümlesi)
C) Yağmur diner dinmez yola çıkmalı. (Gereklilik cümlesi)
D) Gecelerimin nesi iyi olacakmış
benim? (Soru cümlesi)
12. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Koğuş, zayıf ampullerin sarımsı kirli ışığında uykuya daldı.
B) Adam yatakhaneye girdi ve
sonra telaşla dışarı çıktı.
C) Yemekhanedeki uzun masanın
üzerinde çocuklar yatıyordu.
D) Bahçenin duvarlarına resimler
çizilmiş, yazılar yazılmıştı.
13. I. Çiçek balının nektarı; ıhlamur,
yonca, narenciye vb. çiçeklerden elde edilir.
II. Ama arıların yaklaşık olarak
30 milyon yıldır var olduğunu
ve o günden beri bal yaptığını
biliyoruz.
III. Salgı balının nektarı ise arıların emici bazı böceklerin
salgıladığı sıvıyı ağaç gövdelerinden ya da yapraklarından
toplamasıyla oluşur.
IV. Doğal, faydalı ve tatlı bir gıda
olan balın tam olarak ne zaman ve nasıl keşfedildiğini
bilmiyoruz.
V. Ham maddesi nektar olan bal,
kaynağına göre çiçek balı ve
salgı balı olmak üzere iki türlüdür.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) V – I – III – IV – II
B) V – III – I – II – IV
C) IV – II – V – I – III
D) IV – V – III – I – II
1. OTURUM
14. Her insanın özü farklı. Fakat
zamanla bu öz de tek tip olur.
Hayata içimizde alev alev yanan
bir yaşama sevinciyle başlıyoruz.
Ruhumuz rengârenk çiçeklerle
dolu. Ancak toplum hayatının
rengi soluk gri. Orada farklılıklara
hoş gözle bakılmıyor. Herkesin
yaşam sevinci yerine yüksek idealler taşıması, birbirine benzemesi bekleniyor. Bu isteklere karşı
koyamıyoruz. Dışarıda kalmak,
bilinmezliklerle dolu bir yaşam
sürmek istemiyoruz. Güvenliğimiz
uğruna farklılıklarımızdan vazgeçiyoruz ve bu yüzden içimizdeki
ateş külleniyor, çiçekler soluyor.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Toplumun beklentilerine uymayan insanlar toplumca aşağılanır.
B) Farklılıklarını yitiren insanlar
yaşam sevincini de yitirir.
C) Bir toplum tarafından kabul
görmek insana güven duygusu
verir.
D) Yaratılış gereği her insan aslında farklı kişiliklere sahiptir.
15. Neler olmaz ki yaz ikindilerinde...
Serüvenden serüvene koşar
doğa. Kozalaklar büyür, genişler,
çıtır çıtır çatlar. Yılan yeşili dikenlerin ince kalın ak damarları belirginleşir. Rüzgâr sıcak bir soluk
olup akar havanın içinde. Güneş
denizle oynaşırken insanı kapıp
götüren bir şölendir başlayan.
Bu parçanın anlatımında ayrıntıların seçilmesinde aşağıdaki
duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Duyma
C) Dokunma
16. Daha başka örnekler de alsak ya
da İlk Çağ’dan bu yana sanatsal
oluşumu aralıksız tarasak gene
bu gerçeği, bu nesnel yargıyı
göreceğiz. İster çağlar öncesinin
destanları olsun ister günümüzden bir tiyatro oyunu veya bir bilim kurgu romanı olsun bu değişmez. Sanatçı, içinde bulunduğu
günlerden ve çağlardan tümüyle
ayrı düşmez. Eserinde ister geçmişe gitsin ister geleceğe, bir
ayağı hep yaşadığı zamandadır.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çağından ayrı düşen sanatçılar başarılı eserler ortaya
koyamaz.
B) Farklı çağlarda yazılan eserlerin de mutlaka ortak bir noktası
vardır.
C) Sanat, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan bir oluşumdur.
D) Sanat eserleri bir şekilde, içinden çıktığı zamanın özelliklerini taşır.
17. I. İnsanlar gerçeğe değil, gerçek
gibi görünen şeye inanırlar.
II. Gerçeğin bir kısmını söylemek
hiçbir şey söylememektir.
III. Gerçek, ayakkabılarını giymeden yalan, dünyayı üç kez
dolaşır.
IV. Yarım hakikat çok kere muazzam bir yalandır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.
C) II. ve III.
B) I. ve III.
D) II. ve IV.
B) Koklama
D) Görme
18. Şairlerimizin arasında en duygulularından biri, belki de birincisi
Ziya Osman Saba’ydı. Çayırda
sessiz otlayan koyun, şadırvana
konmuş bir güvercin, güneşin
batışı sırasında yakaladığı bir
renk onu duygulandırmış, şiirini bu duygu gücüyle örmüştür.
Ben onun ölçülü, uyaklı şiirlerini
öbürlerinden daha üstün tutarım.
Çünkü ölçüyle uyağın sınırları
Ziya Osman’a duygululuğunu
daha rahat yenebilme gücünü
vermiştir.
Bu parçada Ziya Osman
Saba’nın şiir anlayışıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hece ölçüsüyle ve serbest ölçüyle yazmıştır.
B) Sanatsız, açık bir dil kullanmıştır.
C) Şiirlerinde düşünceden çok
duygu ağır basmaktadır.
D) İlhamını doğadan almıştır.
19. Her şeyi anlatabilirsin. Askerlik
anılarından tut da çocukluğuna,
öğrenciliğine dair ne varsa...
Anlatacağın şeyin doğru olup
olmaması önemli değil. Önemli
olan gerçeklik hissi verebilmen.
Bunun için de ses tonun, kelime
zincirin, konuşmanın akışkanlığı
gibi hususları göz ardı etmemen
gerekir. Çok şey bilirsin fakat anlatamazsın. Aklında herkesi kırıp
geçirecek fıkralar vardır, ortamını
denk düşürüp anlatırsın; ne garip,
kimse gülmez. Sonra dersin ki:
---Bu parça düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) Bunu anlayabilecek kapasitede değillermiş.
B) Anlatmak bir sanattır.
C) Acaba fıkrayı eksik mi anlattım?
D) Anlatmak için yanlış zamanı
seçmişim.
24
1. OTURUM
20. (I) Sıcak bir yüzeyin elimizi yakabileceği, iğnenin sivri ucunun
elimize batabileceğini çoğumuz
çocukken yaşadığımız acı deneyimlerle öğrendik. (II) Sadece
bunlar değil elbet; bir bebeğin yumuşacık eli, annemizin ipek saçı
ve çok daha fazlası dokunma hissinin bize öğrettikleri arasında yer
alıyor. (III) Temel duyularımızdan
olan dokunma hissi hiç şüphesiz
dünyayı daha anlamlı kılıyor.
(IV) Dokunduğumuz yüzeyleri, alt
deride bulunan sinir hücrelerinin
uyarıları beyin merkezine ulaştırmasıyla algılarız. (V) Bu nedenle
sinir hücrelerinin yoğun olduğu
parmak uçlarının hassas algılama
düzeyi hayli yüksektir. (VI) Öyle
ki bu hassaslığı robotlarda yapay
olarak sağlamanız şimdilik neredeyse imkânsız.
Bu parça anlam bütünlüğüne
göre iki paragrafa ayrılmak
istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
A) II.
C) IV.
B) III.
D) V.
(407) DİL VE ANLATIM – 7
1. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinleri özelliklerinden biri
değildir?
A) Gerçeklik ön plandadır.
B) Hayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir.
C) Dil şiirsel işlevde kullanılır.
D) Kişi, zaman, mekân ögeleri
değiştirilebilir.
2. Aşağıdakilerden hangisi fablın
genel özelliklerinden biri değildir?
A) Kişileştirme sanatından sıkça
yararlanılır.
B) Yer ve zaman genellikle belirsizdir.
C) Amaç güldürürken eğitmek ve
ders vermektir.
D) Geniş bir kişi kadrosu vardır.
3. Türk masalları aşağıdaki kültürlerin hangisinden etkilenmiştir?
A) Japon
C) Hint
B) Macar
D) Kore
4. Aşağıdakilerden hangisi halk
hikâyelerinin genel özelliklerinden değildir?
A) Yöresel tabirlerin yer aldığı yalın bir dil kullanılır.
B) Nazım ve nesir iç içedir.
C) Anlatımında gözlemci bakış
açısı kullanılır.
D) Dil, şiirsel işleviyle kullanılır.
5.
Hikâye
Kaynağı
I.
Kerem ile Aslı
Türk
II.
Yusuf ile
Züleyha
Arap-İslam
III. Emrah ile
Selvihan
İran-Hint
IV. Ferhat ile
Türk
Şirin
Yukarıdaki eşleştirmelerin doğru olabilmesi için numaralanmış hikâyelerden hangi ikisinin
yer değiştirmesi gerekir?
A) I. ve II.
C) II. ve IV.
B) I. ve III.
D) III. ve IV.
6. Aşağıdakilerden hangisi aşk
konulu halk hikâyelerindendir?
A) Battal Gazi
B) Köroğlu
C) Dede Korkut
D) Arzu ile Kamber
7. Aşağıdakilerden hangisi olay
hikâyeciliğinin özelliklerinden
değildir?
A) Hikâyedeki çatışma ve karşılaşmalar merak uyandıracak
şekilde anlatılır.
B) Olay, zamana göre mantıklı bir
sıralama ile verilmez.
C) Olaylar zinciri kişi, zaman ve
yer ögesine bağlıdır.
D) Beklenmedik bir sonla biter.
25
8. Gene başım böyle fena hâlde tutmuştu. Boğulacak gibi oluyordum.
Yalnızlığın yokladığı nöbetlerden
biriydi yine. Gece yarısı yaklaşıyordu. “Biraz hava alayım.” diye
sokağa çıktım. Geniş bir caddenin
düz ve parlak yaya kaldırımında yürüyor, caddede sağlı sollu
dizilmiş dükkânların vitrinlerine
bakıyordum. Arnavut kaldırımı
döşenmiş yolun iki tarafındaki
evlerin hepsi de üç katlıydı. Belirli
aralıklarla dikilmiş sokak lambaları
geceye tatlı bir aydınlık veriyordu.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Olayın geçtiği mekân betimlenerek verilmiştir.
B) Zaman unsuruna yer verilmiştir.
C) Gözlemci (3. Şahıs) anlatıcının
bakış açısıyla anlatılmıştır.
D) Kahraman, ruh haliyle yansıtılmıştır.
9. Aşağıdakilerin hangisinde anlatıcının bakış açısı farklıdır?
A) Neler konuştuk? Saatler geçti.
Sabahı bekliyorduk. Kimse
uyumayı düşünmüyordu.
B) Orhan yine buna da bir çare
buldu. Primo’nun şapkasını
yarım saat için bahçenin çaycısına bıraktılar.
C) Mıstık söğüt dallarıyla geldi.
Ben en uzununu kendime ayırdım. Çakı ile dalların ucunu
keser, oyuncak at yapardım.
D) Kartımı uzattım. Beni bir bekleme odasına aldı. Uşak beni
salona aldığında hayretim bir
kat daha arttı.
10. Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Edebiyatımızda yazılmış ilk
roman Yusuf Kâmil Paşa’nın
“Telemak” adlı eseridir.
B) Namık Kemal’in “Cezmi” adlı
eseri edebiyatımızın ilk tarihî
romanıdır.
C) Servetifünun Dönemi’nin en
başarılı romancısı Halit Ziya
Uşaklıgil’dir.
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
Halide Edip Adıvar Millî
Edebiyat Dönemi romancılarındandır.
1. OTURUM
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecazımürsel” vardır?
A) Kırdaki çiçekler gibi
rengârenkti bu sokaktaki evler.
B) Ünlü pedal doping yaptığını
sonunda itiraf etti.
C) Korkusunu gizlemek için yüreğiyle anlaşmaya varmıştı.
D) Şefkat dolu elleriyle tüm insanlığı kucaklayabilirdi.
12. Aşağıdakilerden hangisi bağlı
olduğu edebî anlayışa göre roman türlerinden değildir?
A) Klasik roman
B) Romantik roman
C) Sosyal roman
D) Natüralist roman
13. Biliyorum ki her yazarın kendisine
has bir üslubu vardır. Ama bazı
özellikler üslup olmaktan çıkar ve
bir kusura dönüşür. Yazarımız derin anlamlı ve zor bir eser ortaya
koymuş. Yalnız bunu yaparken de
belli bir ölçüyü yakalamak zorundaydı. Oysa ben onun bu kitabını
okurken kendimi trafikte sürekli
kırmızı ışığa yakalanmış bir sürücü gibi hissettim. Doğal olarak da
aldığım zevk azaldı. Umarım bir
sonraki kitabında bunu aşabilir.
Bu parçaya göre sözü edilen
kitabın anlatım yönünden aşağıdaki niteliklerinden hangisi
eksiktir?
A) Doğallık
C) Akıcılık
15. Türk halk tiyatrosu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Belirli bir ders verme amacı
yoktur.
B) Bireysel ve toplumsal yanlışlar
ele alınır.
C) Güldürünün kaynağı söz oyunları ve yanlış anlamalardır.
D) Doğaçlama yapılır, belirli bir
metne bağlı kalmadan oynanır.
16. Ansızın oyuna başlayan çocukların
Sesleri kadar canlı ve huylu
Sevinçleri kadar taze ve acemi
Bir duruş kuşatacak işte seni
Gözyaşları da çiçek açar
Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızlık
C) Umut
B) Karamsarlık
D) Özlem
17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde
cinas vardır?
A) Sessizliktir belki ahşap kanatlı
Kulluğa acı tuz vuran son atlı
B) Er isen özünü bin yürüt bin ata
Söz ana değildir bence ata
C) Hüzünse hüzün, ah garip yurdum
Seni kokluyorum, kokluyorum
D) Bir de tenezzül et bizim köyde yat
Gel sor soruştur derdimiz kat
kat
18. Şiirin en önemli unsurlarından biri
de söz sanatlarıdır. Edebî sanatlar, dizelere çağrışım zenginliği ve
çok boyutluluk katar.
Buna göre aşağıdakilerden
hangisinin çağrışım yönünden
zengin olduğu söylenemez?
A) Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın,
Benliğim bir kazan ve aklım
kepçe,
Deliler köyünden bir menzil
aşkın,
Her fikir içimde bir çift kelepçe,
B) Onsuz gürlemeyi unutur gökler;
Şelale; kahrından susar, dökülmez,
Her bulut bir kaplan şeklinde
gezer!
Ölmez bu yaralı kaplanım, ölmez!..
C) Evler bir nara benzer,
Nar tanesi sofalar.
Akşam, yol gibi gezer;
Sükûn su gibi dalar.
D) Geliyor, Boğaziçi’nden doğru,
Bir iskeleden kalkan vapurun
sesi,
Mavi sular üstünde yine
Bembeyaz Kız Kulesi
19. 1. Şiir
Şah olsan belin bükülür
Bir gün temelden sökülür
Ömür yapraktır dökülür
Gelen gider giden gelmez
2. Şiir
Ve mısralar boyu kireçleşen
Gençlik hayalleri
Ah eski kemik ah eski deri
Ve kemikle deri arasına gerilen
Ruhumun şenlik günleri
B) Tutarlılık
D) Duruluk
14. Aşağıdakilerden hangisi komedyanın özelliklerinden değildir?
Yukarıdaki iki şiirin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Üç birlik kuralına uyulmaz.
B) Kahramanlar genellikle halktan
insanlardır.
C) Konular günlük hayattan alınır.
D) Acı veren olaylar sahnede
gösterilebilir.
A) 1. şiir hece ölçüsüyle, 2. şiir
serbest ölçüyle yazılmıştır.
B) Farklı şiir geleneklerine aittir.
C) 1. şiirde ahengi sağlamak için
kafiye kullanılırken ikinci şiirde
kullanılmamıştır.
D) Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
26
1. OTURUM
20. Ertesi gün Emma için sıkıntılı bir
gün oldu. Her taraf kapkara bir
havaya bürünmüş gibi geldi ona;
bu hava belirsiz biçimde her şeyin
üzerinde dalgalanıyor, keder de
genç kadının ruhuna hafif çığlıklarla işliyordu. Emma, kederli bir
hüzün, uyuşuk bir umutsuzluk
içindeydi. Hiçbir iş başvurusu
kabul edilmemişti. Yakında beş
parasız kalacaktı.
Bu parçada hikâyenin aşağıdaki yapı unsurlarından hangisi
belirgin biçimde verilmemiştir?
A) Yer
C) Zaman
B) Kişi
D) Olay
(408) DİL VE ANLATIM – 8
1. “Nükleer santraller enerji üretiminde gerekli midir?” sorusu zıt
fikirlerle aşağıdaki tartışma türlerinden hangisinde ele alınır?
A) Sempozyum
B) Münazara
C) Açık oturum
D) Forum
2. Edebiyat öğretmeni Ahmet Bey
- - - - en önemli özelliğinin dinleyicilerin tartışmaya aktif bir şekilde
katılması olduğunu söylemiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) münazaranın
B) açık oturumun
C) konferansın
D) forumun
3. Aşağıdakilerden hangisi münazaraya katılanların dikkat etmeleri gereken noktalardan biri
değildir?
4. - Her konuşma ayrı bir hazırlıktır.
- Sunulan bildiriler bir dinleyici
topluluğu önünde okunur.
- Konuşmacılar birbirlerine konu
ile ilgili soru sorabilirler.
Bu özellikler aşağıdaki tartışma
türlerinden hangisine aittir?
A) Konferans
B) Forum
C) Sempozyum
D) Münazara
5. Konferansçı konferans sırasında aşağıdakilerden hangisini
yaparsa doğru bir davranış
olur?
A) Konuyu sık sık değiştirerek
dinleyicilerin ilgisini uyanık tutmalıdır.
B) Jest ve mimikleri gereğinden
fazla kullanarak dikkat çekmelidir.
C) Ses tonunu ayarlamalı, çok
yüksek veya düşük ses tonu
kullanmaktan kaçınmalıdır.
D) Yer yer argo ve bayağı sözlerle konferansın ağır havasını
dağıtmalıdır.
6. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların gruplandırılabileceği başlıklardan biri değildir?
A) Bilimsel makaleler
B) Veri değerlendirme tutanakları
C) Konferans raporları
D) Toplantı özetleri
7. Aşağıdakilerden hangisi münazara konusu olmaya uygun bir
cümledir?
A) Su 100 derecede kaynar.
B) Bazı canlılar tek hücrelidir.
C) Yapım ekleri sözcüğün anlamını değiştirir.
D) Zekânın oluşumunda kalıtım
mı çevre mi daha önemlidir?
A) Kendi fikrini karşı tarafa benimsetmek için ısrar etmek
B) Düşünceleri anlaşılır, açık ve
kısa söylemek
C) Tartışma konusu dışına çıkmamak
D) Süslü söyleyişlere değil, sağlam fikirlere önem vermek
8. Açık oturumda konuşmacı sayısının - - - - geçmemesi tercih edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) onu
C) altıyı
B) üçü
D) sekizi
9. Aşağıdakilerden hangisi sözlü
anlatım türlerinden biri değildir?
A) Brifing
C) Forum
B) Sempozyum
D) Konferans
10. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı örneğidir?
A) Mehmet Akif Ersoy’un “Seyfi
Baba” adlı manzumesi
B) Mehmet Kaplan’ın dille ilgili bir
makalesi
C) Halide Edip Adıvar’ın “Sinekli
Bakkal” adlı romanı
D) Sait Faik Abasıyanık’ın
“Sarnıç” adlı öyküsü
11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların giriş bölümünde
dikkat edilmesi gerekenlerden
biri değildir?
A) Makaleye konu olan araştırmada nasıl bir yöntem izlendiği
belirtilmelidir.
B) Seçilen yöntemin seçiliş sebebi ortaya konmalıdır.
C) Makalede anlatılanların anlaşılmasını sağlayacak tüm
bilgiler ayrıntılı bir şekilde verilmelidir.
D) İşlenen konunun daha önceki
yayınlarda nasıl ele alındığı
anlatılmalıdır.
12. Düşünce ve duyguların, başkalarına sözlü olarak bildirilmesine
- - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) anlatım
B) yazılı anlatım
C) bilimsel anlatım
D) sözlü anlatım
27
1. OTURUM
13. Aşağıdakilerin hangisinde konferansla ilgili yanlış bir bilgi
verilmiştir?
A) Konferansta dil ağırlıklı olarak
alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
B) Konferans her ne kadar söyleve benzese de konu olarak
söylevden ayrılır.
C) Konferans genel olarak bilim,
sanat ve ekonomi konularında
verilir.
D) Konferanstaki amaç bir topluluğu bilgilendirmektir.
14. Yazıda geçen herhangi bir söz ya
da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı veya kaynak
belirten açıklamaya - - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) kaynakça
C) indeks
B) dipnot
D) bibliyografya
15. “Forum” ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Konuşulacak konu başkan tarafından açıklanır.
B) Dinleyiciler konuyla alakası
olmayan özel sorunlara değinmemelidir.
C) Amaç belli kararlara varmak,
bir sonuca ulaşmaktır.
D) Sorulan sorular kısa, açık ve
net olmalıdır.
16. Sempozyum bildirisini oluşturan bölümler aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A) Giriş – deney – bulgular
B) Giriş – gelişme – sonuç
C) Özet – ana metin – rapor
D) Genel bakış – derinleşme –
sonuca ulaşma
17. Edebiyat Öğretmeni Aysel Hanım
bir edebî türle ilgili şu bilgileri vermiştir:
- Radyo ve televizyonda düzenlenen toplantılar bu türe örnektir.
- Bu türde bir yarışma havası
yoktur.
- Tartışılan konu geniş halk kitlelerinin ilgi duyduğu bir konudur.
Aysel Öğretmen’in hakkında
bilgi verdiği tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sempozyum
B) Münazara
C) Forum
D) Açık oturum
18. Münazara başkanı aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru
bir davranış olmaz?
A) Tartışmanın gereksiz yere uzamasını önler.
B) Konunun niteliğinin ve sınırlarının anlaşılmasını sağlar.
C) Tartışanların düşüncelerini rahatça söyleyebileceği bir ortam
hazırlar.
D) Tartışmaya yer yer katılarak
grup sözcülerini fikirleriyle yönlendirir.
19. DAVET
Değerli Bilim İnsanları,
Muğla Üniversitesi olarak 22-24
Aralık 2011 tarihleri arasında IV.
Dünya Dili Türkçe - - - üniversitemizde düzenlemekten
büyük bir onur duyacağız.
Bu duyuru metninde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Forumu’nu
B) Sempozyumu’nu
C) Açık Oturumu’nu
D) Konferansı’nı
20. Aşağıdakilerden hangisi açık
oturumda yer alan konuşmacıların sahip olması gereken
özelliklerden biri değildir?
A) Baskıcı
B) Sabırlı
C) Hoşgörülü D) Uyumlu
(414) TÜRK EDEBİYATI – 4
1. - - - -, dinî-tasavvufi Türk edebiyatının kurucusu Hoca Ahmet
Yesevî tarafından yazılmış öğretici bir eserdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Muhakemetü’l Lügateyn
C) Divan-ı Hikmet
D) Atabetü’l Hakayık
2. Aşkın âşıklar öldürür,
Aşk denizine daldırır,
Tecelli ile doldurur,
Bana seni gerek seni.
Yunus Emre’den alınan bu
dörtlükle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Nazım türü ilahidir.
B) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Konusuna göre pastoral bir
şiirdir.
D) Uyak düzeni “a-a-a-b” şeklindedir.
3. Aşağıdakilerden hangisi divan
edebiyatı sanatçılarının beslendiği kaynaklardan biri değildir?
A) İslam tarihinin önemli olayları
B) Hristiyanlık inanışları
C) Peygamber kıssaları
D) Tasavvuf
4. Aşağıdakilerden hangisi dinîtasavvufi halk şiiri nazım türlerinden değildir?
A) Nefes
C) Devriye
5. Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin hayat
hikâyelerinden ve eserlerinden
kısaca bahseden kitaplara - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ruzname
C) tezkire
28
B) İlahi
D) Koşma
B) seyahatname
D) surname
1. OTURUM
6. Aşağıdakilerden hangisi Türk
halk tiyatrosunun türlerinden
biri değildir?
A) Komedi
B) Gölge oyunu
C) Orta oyunu
D) Köy seyirlik oyunları
7. - Çoğunlukla üçer ya da dörder
dizeli bentlerden oluşur.
- Her bendin sonunda kavuştak
ya da bağlama denen nakarat dizeleri bulunur.
- Ezgilerine göre bozlak, kayabaşı
gibi adlar alır.
Özellikleri verilen nazım şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkü
C) Koşma
B) Mani
D) Nefes
8. Aşağıdakilerden hangisi Dede
Korkut Hikâyeleri üzerine çalışma yapan araştırmacılardan
biri değildir?
A) Kilisli Muallim Rıfat
B) Orhan Şaik Gökyay
C) Muharrem Ergin
D) Namık Kemal
11. Kasidede şairin kendisini övdüğü bölüme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fahriye
C) Girizgâh
Bu dörtlük konusuna göre aşağıdaki koşma türlerinden hangisiyle yazılmıştır?
A) Ağıt
B) Güzelleme
C) Koçaklama D) Taşlama
13. Elmayı bütün dildim
Çamura düştü, sildim
Ben yârimin kıymetin
Gittikten sonra bildim
Şekil özellikleri bakımından bu
dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Semai
D) Mani
14. Aşağıdaki halk hikâyelerinden
hangisi sevda konulu değildir?
9. Karahanlılar Dönemi ilk edebiyat ürünü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Atabetü’l Hakayık
B) Divanü Lügati’t Türk
C) Kutadgu Bilig
D) Divan-ı Hikmet
10. Aşağıdakilerden hangisi
Meşrutiyet’ten sonra yeni bir
anlayışla gazel nazım biçiminin
klasik örneklerini veren şairimizdir?
A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Orhan Veli Kanık
A) Fuzuli
B) Mercimek Ahmed
C) Kâtip Çelebi
D) Ali Şir Nevaî
B) Tegazzül
D) Medhiye
12. Suya gider al yazması başında
İsmi kadın kendi on beş yaşında
Dünyayı terk etti pek genç yaşında
Dayanmalı Hakk’ın emri böyledir
A) Sagu
C) Koşma
16. Türkçe ilk tezkireyi aşağıdaki sanatçılardan hangisi yazmıştır?
A) Kerem ile Aslı
B) Âşık Garip
C) Kirmanşah
D) Elif ile Mahmud
15. Orta oyunu ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dört bir yanı seyircilerle çevrili
bir meydanda oynanır.
B) Oyun başlangıç, hazırlık ve
fasıl olmak üzere üç bölümden
oluşur.
C) Orta oyununda yazılı bir metin
yoktur.
D) Tekerleme ve nüktelerle zenginleştirilir.
29
17.
I. Ölçü ağırlıklı olarak aruzdur.
II. Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
III. Nazım birimi beyittir.
IV. Anlatım içten ve coşkuludur.
Numaralanmış cümlelerde dinîtasavvufî Türk şiiri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğru
değildir?
A) I. ve II.
C) II. ve III.
B) I. ve III.
D) III. ve IV.
18. Âşık edebiyatında âşıkların şiirlerinin kaydedildiği defterlere
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cönk
C) Mecmua
B) Divan
D) Risale
19. İranlılarda Ömer Hayyam,
Araplarda Ömer bin Ferid, Türk
edebiyatında da Haletî - - - - ustası olarak tanınmışlardır.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) rubai
C) mesnevi
B) şarkı
D) gazel
20. Aşağıdakilerden hangisi gazelle ilgili bir terim değildir?
A) Matla
C) Yekahenk
B) Makta
D) Nakarat
1. OTURUM
(417) TÜRK EDEBİYATI – 7
1. Aşağıdakilerden hangisi Yedi
Meşaleciler adıyla anılan topluluğun üyesidir?
A) Kenan Hulusi Koray
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Orhan Seyfi Orhan
D) Enis Behiç Koryürek
2. Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir
akımı başlatan - - - - ; konuşma
dilinin yalınlığıyla yaşama sevincini, günlük yaşamı , küçük adamın
dertlerini konu edinmiş, dönemin
ünlü şairlerini de etkilemişlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) II. Yeniciler
B) Yedi Meşaleciler
C) Garipçiler
D) Beş Hececiler
3. Aşağıdakilerden hangisi İkinci
Yeni şairlerinden değildir?
A) Cemal Süreya
B) İlhan Berk
C) Ece Ayhan
D) Orhan Veli Kanık
4. Halikarnas Balıkçısı takma adıyla
hikaye ve roman yazmış olan
- - - - , eserlerinde tabiatı ve insanı
bir şiir duygusu içinde anlatmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tarık Buğra
B) Cevat Şakir Kabaağaçlı
C) Haldun Taner
D) Yaşar Kemal
5. Anadolu köy seyirlik oyunlarını
ve geleneksel halk tiyatrosunu
çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli kaynaklar olarak
değerlendiren sanatçı edebiyatımıza Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar
Günü gibi önemli eserleri kazandırmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Adalet Ağaoğlu
C) Sabahattin Kudret Aksal
D) Cevat Fehmi Başkut
6. Hayata felsefi bir bakışla bakması
ve tarih bilincine sahip olması
sanatçının oyunlarının ayırt edici
özelliğidir. Keşanlı Ali Destanı,
Fazilet Eczanesi, Ay Işığında
Şamata oyunlarından bazılarıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden
değildir?
A) Konu sınırlaması yoktur.
B) Anlatımda içtenlik ve doğallık
önde gelir.
C) Kesin sonuçlara ulaşma amaçlanır.
D) Belirli bir plana göre oluşturulmaz.
10. ʻʻElin yargısından bana ne? Ben
kendim için çalışıyorum.ˮ diyen
kimsenin sözüne inanmam. Öyle
demesi ne beni kandırır ne de
kendini avutur. Yahut ki özünü
pek beğenmiş, çevresinde kim
ne varsa hepsini yukarıdan süzen yalnızlığı ile böbürlenen bir
adamdır. Bir çeşit deliliktir onunki;
insanın ne idüğünü delilere bakıp
da mı anlayacağım?
Bu parçada sözü edilen sanatçı
kimdir?
Bu parça aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnektir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Haldun Taner
D) Necati Cumalı
A) Gezi yazısı
B) Deneme
C) Hatıra
D) Günlük
7. Aşağıdakilerden hangisi
Cumhuriyet Dönemi’nde yaygınlaşan günlük türünün öncülerindendir?
A) Cemal Süreya
B) Cahit Külebi
C) Tarık Buğra
D) Salah Birsel
8. Türk edebiyatında Atatürk’ü anlatan çok sayıda anı ile karşılaşırız.
Bunlardan biri de - - - - tarafından
yazılan Hatıralar adlı eserlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ruşen Eşref Ünaydın
B) Behçet Kemal Çağlar
C) Falih Rıfkı Atay
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
30
11. Bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak
amacıyla yazılan, yazarın kişisel
görüşlerini de yansıttığı gazete ve
dergi yazılarına - - - - adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gezi yazısı
B) Deneme
C) Hatıra
D) Makale
12. Türk Edebiyatında ilk gezi yazısı örneği aşağıdaki sanatçılardan hangisine örnektir?
A) Evliya Çelebi
B) Katip Çelebi
C) Seydi Ali Reis
D) Ahmet Haşim
1. OTURUM
13. Aşağıdakilerden hangisi yurt
dışı gezi yazılarına örnektir?
A) Bir Demet Pasifik
B) Anadolu Notları
C) Bu Diyar Baştan Başa
D) Anadolu’da
14. Ünlü bilgin - - - - , “Cihannüma ”
adlı eserinde Osmanlı ülkesinde
gezip gördüğü yerler hakkında
ayrıntılı bilgiler vermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Seydi Ali Reis
B) Kâtip Çelebi
C) Evliya Çelebi
D) Cenap Şahabettin
15. Aşağıdakilerden hangisi
Cumhuriyet Dönemi’nde eser
vermiş gezi yazısı yazarlarındandır?
A) Ömer Seyfettin
B) Falih Rıfkı Atay
C) Evliya Çelebi
D) Cenap Şahabettin
16. Bir kimsenin kendi başından geçenleri veya tanık olduğu olayları
anlattığı esere - - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18. Fıkra türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazarın bilimsel gerçekleri
ortaya koyma gibi bir iddiası
vardır.
B) Servet-i Fünun, Genç
Kalemler, Dergâh gibi dergiler
bu türün gelişmesinde etkili
olmuştur.
C) Bir konuda okurun dikkatini
çekmek ve onu düşünmeye
yöneltmek amaçlanır.
D) Genellikle güncel konuları çeşitli yönlerden inceleyen kısa
yazılardır.
19. Edebiyatımızda makale türünde
ilk yazıyı hangi yazarımız yazmıştır?
A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) İbrahim Şinasi
D) Recaizade Mahmut Ekrem
20. Cumhuriyet Dönemi’nde köy romanı olarak anılan eserlerin en tanınmış örneklerinden biri - - - - tarafından yazılan ʻʻYılanların Öcüˮdür.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Samim Kocagöz
B) Fakir Baykurt
C) Orhan Kemal
D) Yaşar Kemal
A) deneme
B) makale
C) gezi yazısı
D) hatıra
(418) TÜRK EDEBİYATI – 8
1. Duygu, düşünce ve hayallerin
ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde örülmüş biçimine - - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) nesir
C) dize
B) nazım
D) dörtlük
2. Aşağıdakilerden hangisi şiirde
ahengi sağlayan ögelerden değildir?
A) Ölçü
B) Uyak
C) Aliterasyon D) Tema
3. Benim doğduğum köylerde
Buğday tarlaları yoktu,
Dağıt saçlarını bebek
Savur biraz!
Bu dizeler için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
B) Yarım kafiye kullanılmıştır.
C) Doğa sevgisi ele alınmıştır.
D) Şair buğday tarlaları ile saçlar
arasında ilgi kurmuştur.
4. Aşağıdakilerden hangisi Yahya
Kemal Beyatlı için söylenemez?
A) Şiirlerinin çoğunu hece ölçüsüyle yazmıştır.
B) Klasik divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük anlayışı ile ele
almıştır.
C) Aşk, tabiat, deniz, ölüm, sonsuzluk, şiirlerinde işlediği temalar arasındadır.
D) Şiiri “musikiden başka türlü bir
musiki” olarak ele almıştır.
17. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Rasim – Muharrir, Şair,
Edip
B) Yahya Kemal BeyatlıÇocukluğum, Gençliğim,
Siyasi ve Edebî Hatıralarım
C) Hüseyin Cahit Yalçın – Edebî
Hatıralar
D) Yusuf Ziya Ortaç – Eşkal-i
Zaman
31
1. OTURUM
5. Mısralarda hece sayısı eşitliği
ya da hecelerin uzun ya da kısa
olması gibi ses özellikleri dikkate
alınmayan, belli bir kalıba bağlı kalınmayan şiirdir. Kafiye kullanmak
ya da şiiri bentlere ayırıp ayırmamak şairin isteğine bağlıdır.
Yukarıda açıklanan şiir anlayışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öz şiir
B) Klasik şiir
C) Serbest şiir D) Halk şiiri
6. Cumhuriyet Dönemi’nin ikinci
edebî topluluğudur. Gelenekçi şiir
anlayışına karşıdırlar. Topluluk,
ortak bir şiir kitabı yayımlamış
hem yayımladıkları şiir kitabının
ismi hem de o yıllarda uyguladıkları şiir yöntemi nedeniyle
kendilerine - - - - denmiştir.
Yayımladıkları ortak kitabı: “Bu
kitap sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir.” diyerek
yayımlamışlardır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Beş Hececiler
B) Yedi Meşaleciler
C) Garipçiler
D) İkinci Yeniler
7. On yıl var ayrıyım Kına Dağı’ndan
Baba ocağından, yâr kucağından
Bir çiçek dermeden sevgi
bağından
Huduttan hududa atılmışım ben
Bu dizelerden aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Hayvan sevgisi
B) Sılaya duyulan özlem
C) Sevgiliye hasret
D) Gurbette olmanın hüznü
8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi
serbest nazım ve toplumcu şiir
anlayışı temsilcilerindendir?
9. Aşağıdaki eser- sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Seyfi Baba - Mehmet Akif Ersoy
B) Kendi Gök Kubbemiz - Yahya
Kemal Beyatlı
C) Karadut - İlhan Berk
D) Dostlar Beni Hatırlasın - Âşık
Veysel
10. Aşağıdaki isimlerden hangileri
“saf şiir” anlayışının temsilcileridir?
A) Ahmet Haşim - Yahya Kemal
B) Orhan Veli Kanık – Melih
Cevdet Anday
C) Cemal Süreya – Edip
Cansever
D) Attila İlhan – Fazıl Hüsnü
Dağlarca
11. Tutun kızlar tutun birleşsin eller,
Çalın sazlar çalın; kırılsın teller
Dönün kızlar dönün, kıvrılsın
beller
Siyah uzun saçlar tel tel çözülsün
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ek hâlinde redif vardır.
B) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
C) Tam uyak kullanılmıştır.
D) Sanatlı ve süslü bir söyleyişe
sahiptir.
12. Millî Edebiyat zevk ve anlayışını
sürdüren şairler Anadolu’ya açılarak eserlerinde yurt güzelliklerini,
insanın sıkıntılarını dile getirmişler; halk şiiri duygu ve deyişlerinden yararlanmışlardır.
Aşağıdaki isimlerden hangisi
bu şiir anlayışının içinde yer
almaz?
A) Asaf Halet Çelebi
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Kemalettin Kamu
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Turgut Uyar
C) İlhan Berk
D) Ercüment Behzat Lav
13. • Şakaya ve nükteye çok yer verilmiştir.
• Yaşama sevinci, çocukluğa dönüş, insan sevgisi şiirlerin başlıca temalarıdır.
• Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıplar
kırılmıştır.
Yukarıda verilen özellikler hangi edebî topluluğa aittir?
A) Öz Şiir anlayışını sürdüren şiir
B) Garip hareketi
C) İkinci Yeni şiiri
D) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
14. Aşağıdakilerden hangisi İkinci
Yeni şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Soyut ve kapalı bir anlatımı vardır.
B) Biçim önemlidir ve bunun gerekli olduğu anlayışı hâkimdir.
C) Günlük konuşma dilinden
uzak, çağrışımlı ve sezdirmeli
bir üslubu vardır.
D) Konular halktan, folklordan,
türkülerden seçilmiş ve tabiat
güzelliklerine yer verilmiştir.
15. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İkinci Yeni topluluğu içinde
yer almaz?
A) Cemal Süreya
B) Edip Cansever
C) Kemalettin Kamu
D) Ece Ayhan
16. • Bu dönemde şairler kendilerini
toplumun sesi, sözcüsü olarak
gördüler.
• Toplumcu şiir yeniden değer
kazandı.
• Yalnızlık, sıkıntı ve bunalımın
yerini ümit, geleceğe inanç ve
hayatın zorluklarına direnme
isteği gibi temalar aldı.
• İsmet Özel ve Ataol Behramoğlu
bu anlayışın önemli isimleri arasında yer aldı.
Bu özellikler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine aittir?
A) İkinci Yeniler
B) Garipçiler
C) Garip dışında yeniliği sürdüren
şiir
D) İkinci Yeni sonrası toplumcu
şiir
32
1. OTURUM
17. Peyami Safa’nın birey ruhuna
ayna tuttuğu psikolojik romanıdır.
Ana tema, kahramanın hastalığıdır. Bu nedenle roman boyunca
hastane, hastalık ve hastalardan
oluşan bir dünya yer alır. Aşk,
ölüm, acımak, kıskançlık romanda ana tema etrafında yer alan
diğer temalardır.
Bu parçada tanıtılan roman
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
B) Sözde Kızlar
C) Anayurt Oteli
D) Benim Adım Kırmızı
18. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Tutunamayanlar - Oğuz Atay
B) Yeni Hayat - Latife Tekin
C) Kara Kitap - Orhan Pamuk
D) Aylak Adam - Yusuf Atılgan
19. Aşağıdaki eserlerden hangisi
ait olduğu dönem itibariyle diğerlerinden farklıdır?
A) Anayurt Oteli
B) Sodom ve Gomore
C) Sinekli Bakkal
D) Yaban
20. Aşağıdakilerden hangisi
Cumhuriyet Dönemi deneme
ve eleştiri türü yazarlarından
değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Sabahattin Eyüboğlu
C) Suut Kemal Yetkin
D) Sabahattin Ali
6. Aşağıda verilen dereceli silindirlerden hangisi ile daha
hassas bir hacim ölçümü yapılabilir?
(421) FİZİK – 1
1. Kuvvet, hareket, enerji, ses,
ışık, elektrik ve atom gibi konularla ilgilenen bilim dalına ne
ad verilir?
A) Kimya
C) Biyoloji
B) Fizik
D) Edebiyat
2. Bilgisayarlarda kullanılan SSD
(Katı hal disk) bellekler küçük
yapısı ve hızlı veri kodlama
özellikleri fiziğin hangi alt alanı
ile ilgilidir?
A) Optik
B) İletkenlik ve manyetizma
C) Dalgalar
D) Katı hal fiziği
3. Aşağıdakilerden hangisi nitel
veridir?
A) Uçakla yapılan yolculuklar zaman kazandırır.
B) Ankara - İstanbul otobüsle
yaklaşık 4 saat sürer
C) Bir kilogram bin grama eşittir.
D) Hızlı tren ile Ankara - Eskişehir
1 saat 30 dakikadır.
4. Fizikte kullanılan temel büyüklükler ve uluslar arası birim
sistemi birimleri ile olan eşleştirmeler hangisinde yanlış
verilmiştir?
A) Zaman
B) Madde miktarı
C) Elektrik akımı
D) Işık şiddeti
Saniye
Kilogram
Amper
Kandela
5. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?
A) Zaman
C) Kuvvet
B) Özkütle
D) Hacim
33
A)
mL
200
B)
mL
200
100
C)
mL
200
150
100
50
D)
mL
200
160
120
80
40
7. ★4L= 4000mL
■ 2m3= 2.106 cm3
● 5cm= 50m
Yukarıda verilen büyüklük birim dönüştürmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız ●
C) ★ ve ●
B) ★ ve ■
D) ■ ve ●
8. Kütlesi 64 g olan taş, içinde
60 cm3 su bulunan dereceli silindire konulduğunda su seviyesi
80 cm3’e çıkmaktadır.
Buna göre taşın özkütlesi kaç
g/cm3’tür?
A) 6,4 B) 4
C) 3,2 D) 1,2
9. Tabloda K, L, M maddelerine ait
kütle-hacim değerleri verilmiştir.
Kütle (g)
K
8
L
5
M
2
Hacim (cm3)
4
10
1
Buna göre maddelerin özkütle­
leri dK, dL, dM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) d K = d M 2 d L
B) d K 2 d L 2 d M
C) d M 2 d L = d M
D) d L 2 d K 2 d M
1. OTURUM
10. Aynı maddeden yapılmış X, Y
ve Z cisimleri küp biçiminde
olup kenar uzunlukları şekildeki gibidir.
X
14. Bir arabanın hareketine ait konum ve zaman değerleri tabloda verilmiştir.
Zaman (s)
Y
0
Konum (m) 0
m
4 cm
4c
3 cm
Z
1 cm
m
3c
m
1c
A)
I. Sabit hacimleri ve belirli bir
şekilleri vardır.
II. Neredeyse hiç sıkıştırılamazlar.
III. Katıyı oluşturan atom ya da
moleküller öteleme hareketi
yaparlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız III
D) I, II ve III
12. Aşağıdakilerden hangisi maddenin plazma haline örnek değildir?
A) Oksijen gazı
B) Kuzey kutup ışıkları
C) Yıldızlar
D) Neon lamba
13. Okula gitmek için evinden çıkan
Ayşe Öğretmen 6 saat sonra evine dönüyor.
Ev ile okul arası 12 km olduğuna göre, Ayşe Öğretmenin yer
değiştirmesi kaç kilometredir?
A) 36 B) 24 C) 12 D) 0
400 800 1200
400
O 10 20 30
B) Ağırlık
D) İvme
Konum (m)
19.
O 10 20 30
Konum (m)
400
O 10 20 30
Zaman (s)
Konum (m)
1200
800
O 10 20 30
B) 2400
D) 1100
Zaman (s)
15. Düz bir yolda bisikleti ile 28 m/s’lik
hızla gitmekte olan Ömer, 4 m/s2’lik
sabit ivmeyle bisikletini frenliyor.
Buna göre Ömer’in bisikleti kaç
saniye sonra durur?
B) 16 C) 48 D) 96
16. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
B) Sürtünme kuvveti statik ve
kinetik sürtünme kuvvetleri olarak ikiye ayrılır.
C) Sürtünme kuvveti cisimlerin
temas yüzeyinin alanına bağlı
değildir.
D) Sürtünme kuvveti cisimler
hareketli iken statik sürtünme
kuvveti olarak adlandırılır.
34
VL=50 m/s
Doğrusal bir yolda şekildeki
gibi aynı noktadan sabit hızla
ve zıt yönde harekete başlayan
K ve L araçlarının 40 s sonra
aralarındaki uzaklık kaç metre
olur?
A) 4400
C) 2000
400
A) 7
VK= 60m/s
Zaman (s)
1200
800
D)
A) Sürat
C) Hız
Zaman (s)
1200
800
C)
A) 600 B) 400 C) 300 D) 200
18. Aşağıdakilerden hangisi skaler
bir büyüklüktür?
1200
800
B)
F1=200 N
F2=300 N
Takoz
Şekildeki yatay düzlemde takoza etki eden net kuvvet kaç
N’dur?
30
Konum (m)
400
11. Belirli basınç ve sıcaklıktaki katılar ile ilgili;
20
F3=100 N
Fs=400 N
Buna göre arabanın konumzaman grafiği aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
Bu cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) Z 2 X 2 Y B) Z 2 Y 2 X
C) X 2 Y 2 Z D) Y 2 Z 2 X
10
17.
20. Net bir kuvvetin etkisi altında
hareket eden bir cismin ivmesi
uygulanan kuvvetle doğru orantılı,
kütlesiyle ters orantılıdır.
Bu tanımın matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İvme = Kuvvet x Kütle
B) İvme = Kuvvet / Kütle
C) İvme = Kütle / Kuvvet
D) İvme = Kuvvet + Kütle
1. OTURUM
4. A aracı batıya doğru 30 m/s hızla,
B aracı doğuya doğru 20 m/s hızla şekildeki gibi gitmektedir.
(425) FİZİK – 5
1. K (4, 3) vektörünün kartezyen
koordinat sistemindeki çizimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
4
Batı
O
x
3
y
C)
4
O
D)
4
O
VB=20m/s
Buna göre B aracındaki gözlemci A aracını hangi yöne hangi hızla gidiyor görür?
3
4
A) Batı - 10 m/s
B) Batı - 50 m/s
C) Doğu - 10 m/s
D) Doğu - 50 m/s
x
x
O
3
-y
2. Şekildeki noktasal X cismine 2N
ve 3N büyüklüğünde iki kuvvet
uygulanıyor.
5. Sürtünmesiz ortamdaki K cismine
yatay düzlemde şekildeki kuvvetler etki etmektedir.
F1=5N
60°
F3=6N
Buna göre aralarındaki açı 60°
olduğuna göre bileşke kuvvet
1
kaç N’dur? (cos 60c = )
2
19 5 B) 2 3
D) 7
Buna göre cisme etki eden net
kuvvet kaç Newton’dur?
A) 5
6.
B) 4
2m
x
Şekildeki F = 50 2 N’luk kuvvetin Fx ve Fy bileşenlerinin
büyüklükleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
2
(cos 45c = sin 45c = 2 )
Fx (N) A) 100
B) 100
C) 50
D) 50
Fy (N)
100
50
100
50
C) 3
D) 2
7m
F1
y
3.
A) Yalnız III
C) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
10. Hava ortamında serbest düşen
cisimlere etki eden hava direnç
kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
F2=9N
K
3N
A)
C)
yargılarından hangileri doğrudur?
F4=9N
2N
X
9. Sürtünmenin ihmal edildiği bir
ortamda kütleleri ve hacimleri
farklı iki cisim aynı yükseklikten bırakıldığında;
I. Aynı ivme ile hızlanırlar.
II. Aynı zamanda aynı yolu alırlar.
III. İki cismin de yere çarpma hızları birbirine eşit olur.
3
-x
Buna göre bisikletin 10 s sonraki hızı kaç m/s olur?
A) 36 B) 38 C) 48 D) 54
B
y
B)
y
A
VA=30m/s
8. İlk hızı 18 m/s olan bisikletli
2 m/s2’lik ivme ile hızlanıyor.
F2
Sürtünmesiz düzlemde kütleleri
2m ve 7m olan şekildeki arabaların ivmeleri eşit olduğuna
göre uygulanan kuvvetlerin büF
yüklükleri F2 oranı kaçtır?
1
7
2
1
A) 7 B) 7 C) 2 D) 9
A) Cisme etki eden hava direnç
kuvveti cisim hızlandıkça artar.
B) Hava direnci cismin yüzeyinin
cinsine bağlıdır.
C) Hava direnci cismin yüzeyinin
büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
D) Hava direnç kuvveti arttığı
zaman cisme etki eden net
kuvvet artar.
11. Bir taş yerden yatayla 53° açı yapacak şekilde 28 m/s hızla atılıyor.
Buna göre taşın yere çarpma
hızı kaç m/s olur?
(Hava sürtünmesi ihmal edilecek)
(g=10 m/s2, sin 53°=0,8, cos 53°=0,6)
A) 28 B) 34 C) 56 D) 72
7. Sürtünmesiz sistemde 3 kg, 7 kg,
2 kg’lık cisimler 48 N ile şekildeki
gibi çekiliyor.
m1=3 kg
T1
m2=7 kg
T2
m3=2 kg
F=48N
Buna göre T2 gerilme kuvveti
kaç Newton’dur?
A) 10 B) 24 C) 35 D) 40
35
12. Yerden 70 m yükseklikte bulunan 1 kg’lık taş serbest düşme
hareketi yaparken yere 20 m
kala hızı kaç m/s olur?
(g=10 m/s2, sürtünme önemsizdir)
A) 100
C) 5 10 B) 10 10
D) 7
1. OTURUM
13.
18. Boyu 150 cm olan homojen düzgün bir çubuğun bir ucundan 10
cm’lik kısmı kesilip atılıyor.
V=20 m/s
m=2 kg
30°
15 m
Buna göre çubuğun ağırlık
merkezi kaç cm yer değiştirir?
Yer
Yerden 15 m yükseklikten şekildeki gibi 30°’lik açı ile 20 m/s
hızla atılan 2 kg’lık cismin atıldığı andaki toplam enerjisi kaç
joule’dür? (g=10 m/s2)
A) 1600
C) 700
A) 12 B) 8
19.
3
2
B) 900
D) 200
4m
1
8
t(s)
-40
Buna göre 8 saniye sonra cisme verilen itme kaç N s olur?
A) 360 B) 200 C) 90 D) 40
16. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir niceliktir?
x
2
C) (1 9 , 7 9) 40 N
O
0,1m
100 N
Buna göre bileşke tork kaç
N.m’dir? (Her bir bölme 0,1 m’dir)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2e-,8eO2
molekülü
Buna göre O 2 molekülü ile ilgili
aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
F
Şekildeki sürtünmesiz sabit
makarada 40 N’luk P yükünü
dengede tutmak için F kuvveti
kaç N olmalıdır? (Makara ağırlıksızdır)
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40
(432) KİMYA – 2
A) O atomları arasında ikişer tane
elektron ortaklaşa kullanılmıştır.
B) O atomları oktete ulaşmıştır.
C) İki tane apolar kovalent bağ
içerir.
şeklinD) Lewis gösterimi
dedir.
4. Aşağıdaki taneciklerin hangisinde molekül içi bağlar polar
kovalent bağ olmasına rağmen
molekülün kendisi apolardır?
O A)
H H
A) Momentum B) Enerji
C) Sıcaklık
D) Kütle
17. Eşit bölmeli ağırlıksız çubuk O
noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir.
2e-,8e-
D) (2 9 , 11 9)
20.
P
40 N
4
2e-,6eO atomu
2m
A) (17 9 , 19 9) B) (8 9 , 7 9)
A) 80 B) 100 C) 400 D) 3200
50
2e-,6eO atomu
4 m, 2 m ve 3 m kütleli cisimlerden oluşan şekildeki sistemin
kütle merkezinin koordinatları
nedir?
14. Kütlesi 8 kg olan cismin kinetik enerjisi 400 joule olduğuna
göre cismin momentumu kaç
kg.m/s’dir?
F(N)
+
D) 2
3m
1
15. Yatay düzlemdeki cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
C) 5
y
0
0
3. Oksijen atomlarında ve O 2 molekülündeki elektron dizilimleri
aşağıdaki gibidir.
1. Aşağıda verilen kimyasal türlerin hangisi molekül sınıfına
girer?
A) S C) SO 3 2-
B) S
2D) SO 4
2. Aşağıda verilen taneciklerin
hangisinde atomlar arasında
iyonik bağ vardır?
( 1 H, 8 O, 9 F, 16 S, 19 K )
A) H 2 C) HF B) K 2 O
D) SO 2
36
C) O=C=O B)
H
N
H
H
D) H-F
5. • 6 C
• 12 Mg
• 15 P
• 20 Ca
Yukarıda verilen elementlerin
kaç tanesinin metalik bağ oluşturması beklenir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
1. OTURUM
6.
9. Fe + O 2 $ Fe 2 O 3 tepkimesi en
küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde girenlerdeki maddelerin
katsayıları toplamı kaç olur?
A) 2
I
II
III
Yukarıda verilen şemadaki numaralandırılmış yerlere gelmesi
gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I
II
III
A)
Zayıf
etkileşimler
Metalik
bağ
Van der
Waals
etkileşimleri
B)
Van der
Waals
etkileşimleri
Metalik
bağ
Zayıf
etkileşimler
C)
Zayıf
etkileşimler
Dipol-dipol
etkileşimleri
Van der
Waals
etkileşimleri
D)
Van der
Waals
etkileşimleri
Dipol-dipol
etkileşimleri
Zayıf
etkileşimler
7.
H
H
O ....... H
O
H
Kesikli çizgilerle (.......)gösterilen
etkileşim türü aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Polar kovalent bağ
B) Hidrojen bağı
C) London kuvvetleri
D) İyonik bağ
B)
7
C) 7
2
N 2 + 3H 2 $ 2NH 3
2KCIO 3 $ 2KCI + 3O 2
CH 4 + 2O 2 $ CO 2 + 2H 2 O
HNO 3 + KOH $ KOH + H 2 O
11. Aşağıda verilen gaz basıncı ile
ilgili birim dönüşümlerinden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
380 mmHg = 0, 5 atm
2 atm = 152 cmHg
152 Torr = 2 atm
76 cmHg = 760 mmHg
12. 6, 8 gram CH 3 F gazı kaç moldür? (H=1 g/mol, C=12g/mol,
F=19g/mol)
A) 0, 2 C) 0, 5 P (atm)
D) 14
10. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bozunma (parçalanma)
tepkimesidir?
A)
B)
C)
D)
14. Sabit sıcaklıkta bulunan belli bir
miktar gaza ait basınç- hacim
grafiği aşağıda verilmiştir.
B) 0, 4
D) 0, 6
3
V (litre)
Buna göre P1 değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0, 5 C) 1, 5 15. Sabit basınç altında 3 litre hacim
kaplayan belli bir miktar gazın
sıcaklığı 27c C ’ den 227cC ’ ye
çıkarılırsa gazın kapladığı hacim
kaç litre olur?
A) 4
A) Yalnız III
C) II ve III
B) 5
C) 6
P
0
T(K)
B) P
B) I ve II
D) I, II ve III
0
T(K)
C) P
8. Aşağıda verilen olayların hangisinde kimyasal bir değişim
olmuştur?
A) Camın kırılması
B) Buzun erimesi
C) Elbisenin yırtılması
D) Suyun elektroliz yoluyla elementlerine ayrışması
0
T(K)
D) P
0
37
D) 7
16. Miktarı ve hacmi sabit tutulan
ideal bir gaza ait sıcaklık (K) basınç grafiği aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A)
13. 1 mol CaCO 3 bileşiği ile ilgili;
I. 5 mol atom içerir.
23
II. 6, 02 : 10 tane C atomu içerir.
III. 48 gram O atomu içerir.
verilenlerden hangileri doğrudur? (C=12 g/mol, O=16 g/mol,
Ca=40 g/mol)
B) 1
D) 2
T(K)
1. OTURUM
17. Gerçek gazlar aşağıdaki şartların
hangisinde idealliğe daha çok
yaklaşır?
A) Düşük sıcaklık, düşük basınç
B) Düşük sıcaklık, yüksek basınç
C) Yüksek sıcaklık, düşük basınç
D) Yüksek sıcaklık, yüksek basınç
18. • Sıvının kendi molekülleri arasındaki kuvvetler - - I - - kuvvetleridir.
• Bir sıvının temasta olduğu yüzey
ile sıvı molekülleri arasındaki
kuvvetler - - II - - kuvvetleridir.
• - - III- - sıvının akmaya karşı
gösterdiği dirençtir.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisi getirilmelidir?
I
A)
II
Yüzey
gerilimi
III
Yüzey
gerilimi
Adhezyon
C) Adhezyon Kohezyon
Viskozite
D) Kohezyon Adhezyon
Viskozite
I. Sıcaklık
II. Sıvı miktarı
III. Sıvının cinsi
Bir sıvının denge buhar basıncı
yukarıdaki niceliklerden hangilerine bağlı olarak değişir?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
20. • NaCl
• I2
• C (elmas)
• Au (altın)
Buna göre bir sistem dışarıya
140 J ısı verirken iç enerjisi 90
J azalıyorsa sisteme yapılan iş
kaç J’dur?
A) Su ( H 2 O )
B) Sıvı amonyak ( NH 3 )
C) Karbon tetraklorür ( CCI 4 )
D) Formaldehit ( CH 2 O )
A) 230
C) 90
B) 2
C) 3
D) 4
B) 140
D) 50
6.
2. 50 mL etanolün ( C 2 H 5 OH )
yeterince su ile karıştırılarak
hazırlanan 200 mL’lik çözeltinin
hacimce etil alkol yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10
C) 25
B) 20
D) 40
3. 2 M, 500 mL’lik sodyum klorür
( NaCI ) çözeltisi hazırlamak için
kaç gram NaCl gerekir?
(Na=23 g/mol, Cl=35 g/mol)
A) 29
C) 87
4. X katısına ait çözünürlük-sıcaklık
grafiği aşağıda verilmiştir.
B
C
3 Hcol
(kJ/mol)
C 2 H 6(g)
- 85
CO 2(g)
- 390
H 2 O (s)
- 285
Buna göre;
C 2 H 6(g) +
7
2
O 2(g) $ 2CO 2(g) + 3H 2 O (s)
tepkimesinin standart entalpi
değişimi ( 3 Hc ) kaç kJ’dür?
A) 1635
C) - 1550 B) 1550
D) - 1635
7.
• CH 3 OH (s) $ CH 3 OH (g)
Çözünürlük
A
Bileşik
Bazı bileşiklere ait standart oluşum
entalpileri yukarıda verilmiştir.
B) 58
D) 116
• C 6 H 12 O 6(k) $ C 6 H 12 O 6(suda)
X(k)
• 2SO 2(g) + O 2(g)
Sıcaklık
Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi
iyonik katıdır? ( 11 Na , 17 CI )
A) 1
1. Katı haldeki I 2 maddesinin
aşağıdaki çözücülerin hangisinde iyi çözünmesi beklenir?
( 1 H, 6 C, 7 N, 8 O, 17 Cl )
5. Isı (Q), iş (W) ve iç enerji değişimi
( 3 U ) arasındaki ilişkilere göre
termodinamiğin birinci yasası
3 U = Q + W bağıntısı ile gösterilir.
Adhezyon Kohezyon
B) Viskozite
19.
(436) KİMYA – 6
A) X katısının çözünürlüğü egzotermiktir.
B) A noktasındaki çözelti doymamıştır.
C) B noktasındaki çözelti aşırı
doymuştur.
D) C noktasındaki çözelti doymamıştır.
38
$ 2SO 3(g)
• CaCO 3(k) $ CaO (k) + CO 2(g)
Yukarıda verilen tepkimelerden
kaç tanesinin entropi değişim
( 3 S ) işareti negatiftir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
1. OTURUM
8. • Çevre ile enerji alışverişi yapan
ve sıcaklığı sabit olan sisteme
- - I - - sistem denir.
• Sabit hacimde çevre ile madde
ve enerji alışverişi yapabilen sisteme - - II - - sistem denir.
• Sabit basınçta çevre ile madde
ve enerji alışverişi yapabilen sisteme - - III - - sistem denir.
11. Bazı tepkimelere ait potansiyel
enerji - tepkime koordinatı grafikleri aşağıda verilmiştir.
14.
Buna göre bu tepkimelerden
hangisi aynı şartlar altında en
hızlı gerçekleşir?
N 2(g) + 3H 2(g) @ 2NH 3(g) + ısı
tepkimesine ait derişim- zaman
grafiği yukarıdaki gibidir.
Buna göre t anında yapılan etki
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda verilen boşluklara
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I
II
III
A)
İzotermal
İzokorik
İzobarik
B)
İzotermal
İzobarik
İzokorik
C)
İzobarik
İzotermal
İzokorik
D)
İzobarik
İzokorik
İzotermal
A) Sıcaklığı artırmak
B) Kap hacmini artırmak
C) Kaptan bir miktar H 2 gazı
çekmek
D) Kaba bir miktar N 2 gazı
eklemek
9.
N 2 O (g) $ N 2(g) + O (g) (Yavaş)
12. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi fiziksel denge tepkimesidir?
N 2 O (g) + O (g) $ N 2(g) + O 2(g) (Hızlı)
Mekanizmalı bir tepkimenin basamakları sırasıyla yukarıda verilmiştir.
A) N 2(g) + 3H 2(g) @ 2NH 3(g)
B) H 2 O (s) @ H 2 O (g)
C) S (k) + O 2(g) @ SO 2(g)
Buna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
B) 3 C) 5
5
0, 1
0, 1
1 : 10
-4
2
0, 2
0, 1
4 : 10
-4
3
0, 1
0, 2
2 : 10
-4
C) 3
+
tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-
A) HClO 2 , ClO 2 ’nin konjuge
asididir.
B) H 2 O , HClO 2 ’ nin konjuge
bazıdır.
+
C) H 3 O , H 2 O ’nun konjuge
asididir.
D) ClO 2 bazik özellik gösterir.
D) 3
17.
I. HF çözeltisi
II. HCI çözeltisi
III. NH 3 çözeltisi
A) III 2 II 2 I B) III 2 I 2 II
C) I 2 II 2 III D) II 2 I 2 III
Buna göre tepkimenin derecesi
aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
B) 2
D) 14
Aynı şartlar altında hazırlanan
eşit derişimli yukarıdaki sulu
çözeltilerin pH değerlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
Hız
(mol/L.s)
1
C) 13
-
tepkimesinin 27c C ’de derişimler
cinsinden denge sabiti ( K c ) değeri 41 ise aynı sıcaklıkta kısmi
basınçlar cinsinden denge
sabiti ( K p ) değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 3
B) 1
16. HClO 2 + H 2 O @ ClO 2 + H 3 O
13. PCI 3(g) + Cl 2(g) @ PCI 5 (g)
10. 2X + 3Y $ Z tepkimesine ait
belirli bir sıcaklıkta yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir.
A) 1
A) 0
D) 2NOCl (g) @ 2NO (g) + Cl 2(g)
A) Net tepkime;
2N 2 O (g) $ 2N 2(g) + O 2(g)
şeklindedir.
B) N 2 katalizördür.
C) O ara üründür.
D) Tepkime hız bağıntısı
V = k : 6N 2 O@ şeklindedir.
[X]
[Y]
Deney
(mol/L) (mol/L)
15. Oda koşullarında hazırlanan
0, 5 M’ lık Ca (OH) 2 çözeltisinin
pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?
D) 4
39
1. OTURUM
18. Oda koşullarında hazırlanan
0, 1 M’lık HCN sulu çözeltisinin
pH değeri kaçtır?
-9
( HCN için K a = 1 : 10 )
A) 1
B) 3
C) 5
D) 9
19. 25cC ’de CuBr (Bakır I bromür)
tuzunun saf sudaki çözünür-4
lüğü 2 : 10 M ise çözünürlük
çarpımı ( K çç ) değeri aşağıdakilerden hangisidir?
-8
A) 4 : 10 -4
C) 4 : 10 -4
B) 2 : 10
-2
D) 2 : 10
2+
20. 6Cu ^ NH 3 h4@ kompleks iyonu ile
ilgili;
2+
I. Cu merkez iyonudur.
II. NH 3 liganttır.
III. Koordine kovalent bağ içerir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
(441) BİYOLOJİ – 1
1. İyi bir hipotez,
I. Eldeki verilere ters düşmemelidir.
II. Test edilebilir olmalıdır.
III. Yeni tahminlerin yapılmasına
izin vermemelidir.
özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III
2. Elde edilen araştırma sonuçlarının düzenlenerek bilimsel dergi veya konferanslar aracılığıyla bilim çevresine duyurulması
bilimsel yöntem basamaklarından hangisi ile ilgilidir?
6. Aşağıda verilenlerden hangisi
suyun özelliklerinden değildir?
A) Kohezyon etkisi ile bitkilerde
su ve mineral maddelerin taşınmasında görev alır.
B) Öz ısısının düşük olması nedeniyle vücut ısısının kolay
kolay değişmemesini sağlar.
C) Buharlaşma ısısının yüksek
olmasından dolayı ılıman iklimlerin oluşmasına neden olur.
D) Çözücülük özelliğinden dolayı
metabolik atıkların seyreltilmesinde ve vücuttan atılmasında
görev alır.
A) Hipotez
B) Raporlama
C) Veri toplama
D) Problemi tanımlama
3. Hücreden organizma düzeyine
ulaşılması sürecinde,
I. Organ
II. Sistem
III. Doku
yapıları aşağıda verilen hangi
sıraya göre oluşur?
A) I-II-III
C) III-I-II
7. Tiroksin sentezi için gerekli olup
canlı gelişiminde de etkilidir.
Vücuda yetersiz miktarda alınırsa
guatr hastalığına neden olur.
Yukarıda özellikleri verilen mineral madde çeşidi seçenektekilerden hangisidir?
B) I-III-II
D) III-II-I
A) İyot B) Demir
C) Kalsiyum D) Fosfor
4. Aşağıda verilenlerden hangisi
bütün canlılar tarafından ortak
gerçekleştirilen olaylardandır?
A) İnorganiklerden organik madde üretme
B) Organik besini solunum ile
inorganiklere ayrıştırma
C) Kararlı bir iç ortam oluşturmak
için boşaltım yapma
D) Gamet oluşumu ve döllenmeye dayalı üreme gerçekleştirme
5. • Dış ortamdaki değişken çevre
koşullarına karşın organizmanın iç ortamı belli sınırlar içinde
değişmez tutmasıdır.
• Canlıda yaşamın sürdürülmesi
sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelerdir.
• Bir organizmanın kalıtım materyalinde bulunan genetik şifrelerin tamamıdır.
Yukarıda verilen tanımlar incelendiğinde seçenektekilerden
hangisinin karşılığı yoktur?
A) Genom
B) Homeostasi
C) Metabolizma
D) Beslenme
40
8. Aşağıda verilenlerden hangisi
iki molekül monosakkaritin
glikozit bağı ile birleşmesi sonucu oluşan moleküllerden biri
değildir?
A) Sakkaroz
C) Laktoz
9.
B) Maltoz
D) Fruktoz
I. Kolesterol
II. Omega 3
III. Fosfolipit
IV. Steroit
Yukarıda verilen yağ çeşitleri;
a. İnsan vücudunda üretilenler
b. İnsan vücudunda üretilemeyenler
şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangisi doğru olur?
A)
B)
C) D) a
I ve II I ve III Yalnız I I, III ve IV
b
III ve IV
II ve IV
II,III ve IV
Yalnız II
1. OTURUM
10. Aşağıda verilenlerden hangisi
proteinlerin diğer organik besinlerden ayrılmasında kullanılan özelliklerden biridir?
A) Enerji verici olarak kullanılma
B) Oluşumu sırasında açığa su
çıkma
C) DNA’daki genetik şifrelere göre
sentezlenme
D) Karbon,hidrojen ve oksijen
atomları taşıma
11. • Gece körlüğü
• Kısırlık
• Kanın pıhtılaşmaması
Yukarıda verilen hastalıklar
bazı vitaminlerin eksik alınması
durumunda ortaya çıktığına
göre bu hastalıkların ortaya çıkmasında seçeneklerde verilen
vitaminlerden hangisinin eksik
alınmasının etkisi yoktur?
A) A vitamini C) C vitamini
B) K vitamini
D) E vitamini
14. DNA için verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi RNA için de
geçerlidir?
A) Fosfat sayısı kadar nükleotit
taşıma
B) Karşılıklı iki zincirden oluşma
C) Deoksiriboz şekeri taşıma
D) Timin bazı bulundurma
15. ATP’nin yapısında bulunan;
I. Glikozit bağı
II. Ester bağı
III. Yüksek enerjili bağlar
bulundukları,
a. Baz ile riboz şekeri arasında
b. Riboz şekeri ile fosfat arasında
c. Fosfatlar arasında
bölümleri ile eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A)
B)
C)
D) I a
a
b b II
b
c
c
a
III
c
b
a
c
12. Tepkime hızı
16. Hücre teorisi ile ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
Pepsin Pityalin Tripsin
pH
Yukarıda verilen tepkime
hızı-pH değişimi grafiğine göre,
I. Üç enzimin ortak çalıştığı bir
pH değeri yoktur.
II. Pityalin nötr ortamlarda etkilidir.
III. Tripsinin yapısı pepsinin çalıştığı ortamda bozulabilir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I, II ve III
13. 4000 nükleotit içeren bir DNA
molekülünün hidrolizi için gerekli olan su miktarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 12000 C) 400 A) Bütün organizmaların temel
yapı ve görev birimi hücredir.
B) Bütün organizmalar çok sayıda
hücreden meydana gelir.
C) Canlılardaki hayatsal olaylar
hücre içinde gerçekleşir.
D) Her hücre kendinden önceki
hücrenin bölünmesi ile meydana gelir.
17. • Zarsız bir organeldir.
• Kompleks yapılı bitki hücrelerinde bulunmaz.
• Bölünme başladığında çekirdeğin iki karşıt bölgesine giderek
mikrotübülleri oluşturur.
Özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sentrozom B) Ribozom
C) Mitokondri D) Lizozom
B) 11998
D) 398
41
18.
Özellik
Boğumlanma
ile sitoplazma
bölünmesi
Hücre duvarı
ile hücrelerin
birbirine
bağlanması
Polisakkarit
depolama
Hayvan Bitki
hücresi hücresi
+
I
II
+
+
III
(+; özelliğin olduğunu,
-;özelliğin olmadığını belirtir.)
Tabloya göre numaralı yerlerin
işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
A) +
B) -
C) -
D)+
, - , +
,+ , , - , +
, - , -
19. Difüzyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık artarsa difüzyon yavaşlar.
B) Molekül büyüklüğü artarsa difüzyon yavaşlar.
C) Yoğunluk farkı artarsa difüzyon
hızlanır.
D) Por sayısı artarsa difüzyon
hızlanır.
20. Hücre zarı üzerinden küçük
boyutlu maddeler aşağıda verilen yöntemlerden hangisi ile
geçemez?
A) Difüzyon
B) Endositoz
C) Ozmoz
D) Kolaylaştırılmış difüzyon
1. OTURUM
(443) BİYOLOJİ – 3
1. Aşağıdakilerden hangisi mitoz
ile gerçekleşen bir olay değildir?
A) Yaraların iyileşmesi
B) Saçların uzaması
C) Organların büyümesi
D) Çeşitlilik oluşması
2. Mitoz bölünmenin hazırlık evresinde aşağıdaki olaylardan
hangisi gerçekleşmez?
A) Protein yapımı hızlanır.
B) ATP üretimi artar.
C) Kromozomlar ayrılır.
D) Bazı organellerin sayısı artar.
3. İnsan vücudunda hangi hücrenin mitoz bölünme yeteneği
yoktur?
A) Kemik hücresi
B) Sinir hücresi
C) Saç hücresi
D) Deri hücresi
4. Hücre bölünmesinin hazırlık
evresinde DNA molekülünün
kendini eşlemesi olayına ne ad
verilir?
A) Mutasyon
B) Replikasyon
C) Konjugasyon
D) Rejenerasyon
5. Mitoz bölünmede kardeş kromatitlerin birbirinden uzaklaşarak zıt kutuplara doğru çekildiği evrenin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Metafaz
C) Anafaz
B) Profaz
D) Telofaz
6. Aşağıdakilerden hangisi
eşeysiz üremeye örnek verilemez?
7. Bazı bitkilerde görülen vejetatif
üremenin temelinde hangi olaylar görülür?
A) Mayoz bölünme
B) Cross-over
C) Mitoz ve yenilenme
D) Döllenme
8. Sporla üreyen canlıların yaşama
döngüsünde eşeyli ve eşeysiz
üremenin birbirini takip etmesine
döl değişimi denir.
Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sporlar mayoz ile oluşur.
B) Gametofit canlı 2n kromozomludur.
C) Gametler mitoz ile oluşur.
D) Sporofit canlı diploittir.
9. Aşağıda verilenlerden hangisi
vejetatif üremenin sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Tarımda verimliliği artırır.
B) Bitki ıslahı yapılır.
C) Kısa zamanda ürün alınır.
D) Daha kaliteli bitki yetiştirilir.
10. Bitkilerdeki üreme şekillerinden
biri de aşılamadır.
Aşılama ve uygulanışı ile ilgili
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Aşılama ile bitkinin ürün kalitesi değiştirilir.
B) Bitkinin alt kısmına ve köküne
anaç denir.
C) Kaliteli ürün veren bitkinin devamlılığı sağlanır.
D) Eklenen bölüm yeni oluşan
bitkinin üst kısmını oluşturur.
11. Aşağıda verilen hücrelerin
hangisi mayoz bölünme geçiremez?
A) Yumurta hücresi
B) Sperm ana hücresi
C) Yumurta ana hücresi
D) Spor ana hücresi
A) Bölünerek
B) Tomurcuklanmayla
C) Sporlanma ile
D) Konjugasyon ile
42
12. Bir homolog kromozom çiftinin
bir araya gelerek oluşturduğu
dört kromatitli yapıya ne ad
verilir?
A) Cross-over B) Sinaps
C) Tetrat
D) Konjugasyon
13. Bakteri hücrelerinde ana kalıtım maddelerinden başka, daha
küçük olan halkasal DNA’ya ne
ad verilir?
A) Plazmit
C) Pilus
B) Gen
D) Nükleotit
14. Kraliçe arı(2n) I
Erkek arı(n)
Yumurta II
Arılarda gözlenen yukarıdaki
olaylar ile ilgili verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Yumurta mayoz sonucu oluşmuştur.
B) II. Olayda mitoz bölünme gerçekleşir.
C) I. Olayda oluşan yumurta n
kromozomludur.
D) Bu olaylar sadece arılarda
görülür.
15. İnsanda üreme sisteminin temel görevi nedir?
A) Gamet oluşturmak
B) Kalıtsal devamlılık sağlamak
C) Çeşitlilik sağlamak
D) Birey sayısını artırmak
16. İnsanda erkek ve dişinin üreme
organlarında meydana gelen
sperm ve yumurta hangi açıdan
farklılık gösterebilir?
A) Mayoz sonucu oluşma
B) Kromozom sayısı
C) Gonozom çeşidi
D) Üreme organında oluşma
1. OTURUM
17. Aşağıdakilerden hangisi insan
embriyosunun gelişmesi
sırasında embriyoyu korumak,
gaz alış-verişini düzenlemek,
beslenmeyi sağlamak ve
atıkları uzaklaştırmak için
görevli yapılardan biri değildir?
(446) BİYOLOJİ – 6
1. Aşağıda verilenlerden
hangisi iskelet sisteminin
görevlerinden biri değildir?
A) Blastula
B) Koriyon zarı
C) Göbek bağı
D) Amniyon zarı
18. Aşağıdakilerden hangisi cinsel
yolla bulaşan hastalıklardan
biri değildir?
A) AIDS
C) Hepatit B
B) Frengi
D) Diabet
19. Evli çiftlere istedikleri zaman
ve istedikleri kadar çocuk sahibi olmaları konusunda yapılan
planlamanın sağladığı yarar
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Ailenin sağlıklı ve eğitimli
çocuk yetiştirmesi daha kolaylaşır.
B) Çok sayıda çocuk sahibi olunarak çocuk bakımı geliştirilir.
C) Ailelere bakabilecekleri kadar
çocuk sahibi olma bilinci kazandırılır.
D) Topluma eğitim düzeyi daha
yüksek bireyler kazandırılır.
20. Mayoz bölünmenin canlılar
için önemi aşağıdakilerden
hangisinde yanlış verilmiştir?
A) Türün kromozom sayısı korunur.
B) Genetik çeşitlilik sağlanır.
C) Kromozom sayısı yarıya indirilir.
D) Kalıtsal devamlılık sağlanır.
6. Kasılma sırasında gözlenen
aşağıdaki olaylar gerçekleşmelerine göre sıralandığında hangisi ilk önce meydana gelir?
A) ATPaz enzimi uyarılır.
B) Sarkoplazmik retikulumdan
Ca+2 salgılanır.
C) Ca+2 aktin ve miyozinlerin arasına dağılır.
D) Akson ucundan asetilkolin salgılanır.
A) Vücuda şekil vermek
B) İç organları korumak
C) Mineral depolamak
D) Hormon üretmek
2.
I. Uyluk kemiği
II. Kürek kemiği
III. Ayak bilek kemiği
Verilen kemikler yassı kemik
(a), kısa kemik (b) ve uzun kemik (c) ile eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) B) C) D) a I
II
II
III
b II
I
III
II
c
III
III
I
I
7. Aşağıda verilenlerden hangisi
kasılma sırasında kullanılan
enerji kaynaklarından biri değildir?
A) ATP
B) Laktik asit
C) Kreatin fosfat
D) Glikoz
8. Verilenlerden hangisi sindirime
yardımcı organlardan biri olmayıp doğrudan sindirim sistemi
organıdır?
3. Hiyalin kıkırdak yapısı verilen­
le­rin hangisinde bulunmaz?
A) Kaburga uçları
B) Soluk borusu
C) Kulak kepçesi
D) Bronşlar
A) Karaciğer B) Safra kesesi
C) Pankreas D) Mide
9. İnsan dişinin en iç kısmında
yer alan, sinir ve bağ dokudan
oluşmuş yapı verilenlerden
hangisidir?
4. Kas hücrelerinin hücre zarı
seçenektekilerden hangisi ile
tanımlanır?
A) Sarkoplazma
B) Sarkolemma
C) Sarkomer
D) Miyozin
5. Huxley’in kayan iplikler hipotezine göre çizgili bir kasın kasılması sırasında,
I. A bandı kısalır
II. H bandı kaybolur
III. Sarkomerin boyu uzar
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız II
C) I ve II
B) Yalnız III
D) II ve III
43
A) Pulpa
C) Mine
10.
B) Dentin
D) Taç
I. Alınan besinlerin depolanması
II. Mekanik sindirimin gerçekleşmesi
III. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başlaması
Verilenlerden hangileri midenin
görevleri arasındadır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I, II ve III
1. OTURUM
11. Karaciğerle ilgili olarak,
I. Sindirim enzimi üretir.
II. Sindirimi uyaran hormon üretir.
III. Yağda eriyen vitaminleri depolar.
16. Anti A, Anti B ve Anti D serumlarının tümüyle birlikte çökelme
veren kan grubu hangisidir?
A) 0 Rh(-)
C) B Rh(-)
B) A Rh(+)
D) AB Rh(+)
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
12. Aşağıda verilen enzim çeşitle­
rinden hangisi protein, polipeptit ve dipeptitlerden en az
birinin hidroliz edilmesinden
sorumlu değildir?
A) Pepsin
C) Lipaz
B) Erepsin
D) Tripsin
13. Sindirim sistemi sağlığının korunması için verilenlerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Acı, baharatlı besinler çokça
tüketilmelidir.
B) Et ve süt ürünleri çiğ tüketilmemelidir.
C) Düzenli olarak lifli besinler tüketilmelidir.
D) Bolca su tüketilmelidir.
14.
I. Akciğer atardamarı
II. Aort atardamarı
III. Akciğer toplardamarı
IV. Üst ana toplardamarı
Verilen damarlardan hangileri
küçük kan dolaşımı sırasında
görev alır?
A) I ve III
C) II ve IV
B) II ve III
D) I, III ve IV
15. Kan basıncının en yüksek olduğu ve tansiyon, nabız ölçümlerinin yapıldığı damar çeşidi
verilenlerden hangisidir?
A) Atardamar
B) Toplardamar
C) Kılcal damar
D) Lenf damarı
17. Soluk alma sırasında aşağıda
verilen olaylardan hangisi gözlenmez?
A) Göğüs boşluğu genişler.
B) Diyafram kası kasılır.
C) Kaburgalar aşağı doğru iner.
D) Kaburgalar arası kaslar kasılır.
18. Aşağıda verilen moleküllerden
hangisinin oluşumu akciğer kılcal damarlarındadır?
A) HbCO2
C) HbH+
B) HbO2
D) HCO3-
19. Böbrek glomerulus
kılcallarından süzülme yoluyla
verilenlerden hangisi bowman
kapsülüne geçemez?
A) Protein
C) Üre
2. Doğruluğu tartışmasız kabul
edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların
tek olaylara uygulanmasını
isteyen bir ekonomist ekonomi
biliminde hangi yöntemin uygulanmasını istemektedir?
A) Tümevarım yöntemi
B) Tümdengelim yöntemi
C) Karma yöntem
D) Tartışma yöntemi
3. Bir toplumda belirli bir sürede
üretilen malların üretime katkıda bulunan etkenlerin sahipleri
arasında dağılımını ifade eden
klasik sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim
C) İnkisam
B) Değişim
D) Tüketim
4. Üretime toprağı ile katılan bir
insanın, elde edilen gelirden
aldığı paya ne denir?
A) Rant
C) Faiz
B) Ücret
D) Kâr
B) Glikoz
D) H+
20. Aşağıda verilenlerden hangisi
bir öğrenme çeşidi değildir?
A) Koşullanma B) Basılanma
C) İçgüdü
D) Taklit etme
(461) EKONOMİ – 1
1. Ekonomi biliminin tanımı kapsamında yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır.
B) İhtiyaçları karşılayan araçlar
(mallar) sınırsızdır.
C) İhtiyaçlar mallardan çok daha
fazladır.
D) Ekonominin temeli bolluk olayıdır.
44
5. Ekonomide çalışmak isteyen
herkese iş alanı sağlanması,
var olan kaynakların tam ve
etkili şekilde kullanılması,
ekonomi politikasının başlıca
hedeflerinden hangisini açıklamaktadır?
A) Tam istihdam
B) Ekonomik denge
C) Hakça gelir dağılımı
D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
6. Aşağıdakilerden hangisi bazı
ihtiyaçlar arasında ikame olayının gelişmesine bir örnek olarak gösterilemez?
A) Arpa ve çavdar karışımı ekmeğin, buğday ekmeğinin yerini
alması
B) Pekmezin, şekerin yerine konması
C) Sentetik kumaşların, yünün ve
pamuğun yerini alması
D) Et, sebze ve süt ihtiyaçlarının,
şeker ihtiyacının yerine geçmesi
1. OTURUM
7. Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?
A) Televizyon B) Otomobil
C) Konut
D) Ekmek
8. Malların ihtiyaçları karşılama
imkânı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Fayda
C) Değer
B) Servet
D) Mal
9. Sanayide kumaşın hazır elbise
hâline getirilerek faydasının
arttırılması aşağıda verilen üretim faaliyetlerinden hangisi ile
ilgilidir?
A) Şekil faydası yaratan üretim
faaliyetleri
B) Mekân faydası yaratan üretim
faaliyetleri
C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
D) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
10. Aşağıda verilenlerden hangisi
üretimin başlıca faktörleri arasında yer almaz?
A) Sermaye
C) Piyasa
B) Girişimci
D) İş gücü
11. Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden
biridir?
A) İşletmelerin gelişmesine katkı
sağlaması
B) Bazen kalitenin düşmesine neden olması
C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi
D) Fiyatların düşmesine neden
olması
12.
I- Faiz
II- Bağış
III- Rant
IV- Miras
V- Ücret
Gelirin özelliklerine göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri
ekonomide gelir kabul edilir?
A) Yalnız V
C) I - II - IV
13. Bir madenin değişik alanlarda
farklı maliyetle çıkarılıp aynı
fiyatla satılması hangi rantı
meydana getirmiştir?
A) Şehir rantını
B) Mevki rantını
C) Maden rantını
D) Toprak rantını
14. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir?
A) Millî gelirin artması
B) Kamu giderlerinin artması
C) Vergi gelirlerinin artması
D) İthalat giderlerinin artması
15. Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir?
A) Zamana göre ücret
B) Parça başına ücret
C) Gerçek ücret
D) Ayni ücret
19. Türkiye’de aşağıdaki bankalardan hangisi kâğıt para basma
yetkisine sahiptir?
A) Halk Bankası
B) Ziraat Bankası
C) Vakıflar Bankası
D) Merkez Bankası
20. Çalışmak isteyen herkese iş alanı
sağlanmasıyla aşağıdakilerden
hangisi gerçekleştirilmiş olur?
A) Tam istihdam
B) Ekonomik denge
C) Ekonomik büyüme
D) Gelir dağılımında eşitlik
(465) TEMEL DİNİ BİL. – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi
“Tanrısal, mutlak bilgiye sezgiyle ulaşılabileceğini” ileri süren
inanç biçimidir?
A) Gnostisizm B) Agnostisizm
C) Ateizm
D) Politeizm
16. Girişimcinin üretim faaliyetine
katılmasının karşılığı olarak
elde ettiği gelire ne ad verilir?
A) Kâr C) Faiz B) Ücret
D) Maaş
17. Aşağıdaki tanımlardan hangisi
mübadeleyi ifade etmektedir?
A) Üretim faaliyeti sonucu elde
edilen gelirin dağıtımıdır.
B) Malların insanlar arasında el
değiştirmesidir.
C) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
D) İhtiyaçların karşılanması için
malların tüketilmesidir.
18. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?
A) Faiz oranlarının düşmesi
B) Ürün maliyetlerinin azalması
C) Dolaşımdaki para miktarının
artması
D) Mal ve hizmet üretiminin artması
B) II - IV
D) I - III - V
45
2. Aşağıdakilerden hangisi politeist
bir inanca sahip değildir?
A) Zerdüştlük B) Hinduizm
C) Şintoizm
D) İslamiyet
3. • Temelinde Mutlak Varlık inancı
vardır.
• Yaratıcı, yok edici ve koruyucu
üç tanrıya inanılır.
• Ruhun ölümsüzlüğüne inanılır.
• Kast sistemi vardır.
Yukarıda birtakım özellikleri verilen din hangisidir?
A) Budizm
C) Sihizm
B) Taoizm
D) Hinduizm
1. OTURUM
4. Yahudilerin önem verdikleri ibadet
yerlerinin başında Kudüs’teki mabet gelmektedir. Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılan bu mabetten
geriye kalan batı duvarı önünde
dua ederler. Bu duvara Ağlama
Duvarı denir.
Yukarıda bahsedilen mabet
hangi peygamber tarafından
yaptırılmıştır?
A) Hz. Yakup
B) Hz. Davut
C) Hz. Süleyman
D) Hz. İbrahim
5. Aşağıdakilerden hangisi Hint
dinleri arasında yer almaz?
A) Budizm
C) Caynizm
B) Şintoizm
D) Sihizm
6. “Yedi kollu şamdan” ve “altı
köşeli yıldız” aşağıdaki dinlerden hangisinin sembolüdür?
A) Budizm
C) Hinduizm
B) Hristiyanlık
D) Yahudilik
7. Allah’ın varlığının kendiliğinden olması, var olmak için
başka varlığa ihtiyacı olmaması
olarak tarif edilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyam binefsihi
B) Muhalefet’ün li’l havadis
C) Vahdaniyet
D) Tekvin
8. Sözlükte “kulluk” olarak tarif
edilen, belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya
ne ad verilir?
A) İbadet
C) Dua
B) İman
D) Temizlik
9. Allah’ın, yarattıklarına benzememesi anlamına gelen sıfatı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyam bi nefsihi
B) Muhalefet’ün li’l havadis
C) Kudret
D) Tekvin
10. İnsanları belalardan koruyan melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiramen Katibin
B) Hafaza Melekleri
C) Rıdvan Meleği
D) Münker-Nekir Melekleri
11. Allah’ın, belirlemiş olduğu
şeylerin zamanı ve yeri gelince
ortaya çıkmasına ne denir?
A) Kaza
C) Tevekkül
B) Kader
D) İrade
12. Aşağıdakilerden hangisi
Allah’ın subuti sıfatlarındandır?
A) Vücut
B) İlim
C) Vahdaniyet D) Kıdem
13. “... Namaz, insanı kötülüklerden ve hayasızlıktan alıkoyar.”
(Ankebut suresi, 45. ayet)
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadetin ilkeleri
B) İbadetin kapsamı
C) İbadetin insana kazandırdıkları
D) İbadet - Temizlik ilişkisi
14. Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biridir?
A) Secde
C) Niyet
B) Kıraat
D) Ruku
15. Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından biridir?
A) Farz namaz için ezan okumak
B) Rukuda üç defa “Subhâne rabbiyel azim” demek
C) Tekbir alırken elleri yukarı kaldırmak
D) Namaza “İftitah tekbiri” ile başlamak
16. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?
A) Ağza - burna su vermek
B) Kulakları meshetmek
C) Elleri dirseklere kadar yıkamak
D) Enseyi meshetmek
46
17. Bayram namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) İki rekattır.
B) Farz bir namazdır.
C) Cemaatle kılınır.
D) Her rekatta ziyade üç tekbir
alınır.
18. Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamlarından biri
değildir?
A) Yakınlaşmak
B) Çoğalmak
C) Temizlik
D) Bereket
19. Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
A) Hicretten 1 yıl önce
B) Hicretten 1 yıl sonra
C) Hicretin 3. yılında
D) Hicretin 9. yılında
20. Hac ibadeti yapılırken şeytan
taşlandıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Hacerülesved öpülür.
B) Ziyaret tavafı yapılır.
C) Müzdelife vakfesi yapılır.
D) Sa’y yapılır.
(477) İŞLETME – 2
1. İhtiyaçlarını karşılamak üzere
mal ve hizmetleri satın alan ve
kullanan kişilere ne denir?
A) Tüketici
C) Üretici
B) Girişimci
D) Yönetici
2. Aşağıdakilerden hangisi yöneticide bulunması gerekli özelliklerden biridir?
A) Yeni düşüncelere kapalı olmalı
B) Sorumluluk almaktan kaçınmalı
C) Görüşlerini çalışanlardan saklamalı
D) Çalışanlar ile etkili iletişim kurabilmeli
1. OTURUM
3. Aşağıdakilerden hangisi mal
ve hizmet üretmek için işletmelerde bir araya getirilen üretim
faktörlerinden değildir?
A) Doğal kaynak
B) Sermaye
C) Mal
D) Emek
4. Aşağıdakilerden hangisi tüm
işletmeler için genel olan faaliyet alanını ifade eder?
A) Topluma sosyal fayda sağlamak
B) Ekonomik mal veya hizmet
üretmek
C) İnsanların ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak
D) Başka işletmeler için gerekli
olan malları üretmek
8. Bir ticari işletme için aşağıdakilerden hangisi vazgeçilmez
amaçtır?
A) Kâr elde etme
B) Topluma hizmet etme
C) Çalışanlara iyi ücret ödeme
D) Tüketicilerin ihtiyacı olan malları sunma
9. İşletmelerin çalışanlarını memnun etmek ve onların daha
verimli olmalarını sağlamak
için aşağıdakilerden hangisini
yapmaları etkili olur?
A) Topluma hizmet etmek
B) Çalışanlarına iyi ücret ödemek
C) Kaliteli mal ve hizmet üretmek
D) Tüketicileri doğru bilgilendirmek
10. Aşağıdakilerden hangisi kamu
işletmelerinin özelliklerindendir?
5. Kâr amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve
hizmet üretim faaliyetinde bulunan kişilere ne denir?
A) Pazarlamacı
B) Girişimci
C) Lider
D) Yönetici
A) Ekmek
C) Okul
A) Özel yasalarla kurulması
B) Sermayelerinin az olması
C) Ortak sayısının çok olması
D) Her alanda tekel oluşturması
11. Aşağıdakilerden hangisi hizmet
işletmelerine örnek olmaz?
6. Belirli bir maddi varlığı olmayan,
ancak mal gibi insan ihtiyaçlarını
karşılayan faaliyetlere hizmet
denir?
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi hizmetlere örnek
olur?
B) Hastane
D) Eğitim
7. Kamu kuruluşları bünyesinde
faaliyette bulunan kreşlerin
kurulma amaçları, işletmelerin
hangi amacına örnek olur?
A) Verimli olmak
B) Kâr elde etmek
C) Topluma hizmet etmek
D) Mal ve hizmet üretmek
14. İşletmelerde üretim işlevi ile
aşağıdakilerden hangisi yerine
getirilir?
A) Hastane
B) Otel
C) Ulaşım işletmesi
D) Makarna fabrikası
A) Gerekli kredilerin sağlanması
B) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi
C) Mal ve hizmet tanıtımının yapılması
D) İşletmede düzenli çalışmanın
sağlanması
15. İşletmenin hangi işlevinde
müşterilerin mal ve hizmet
alımlarını sürdürmelerini sağlamak ve yeni müşteriler kazanmak amacı güdülür?
A) Finansman B) Yönetim
C) Pazarlama D) Üretim
16. Aşağıdaki işletme yöneticilerinden hangisi diğerlerinin en
üstünde yer alır?
A) Genel müdür
B) Servis şefi
C) Şube müdürü
D) Ustabaşı
17. İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Yapılacak işlerin belirlenmesi
B) Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
C) İşleri yapacak kişilerin göreve
atanması
D) Çalışma yerleri, kullanılacak
araç ve yöntemlerin seçilmesi
12. Aşağıdaki işletme çeşitlerinden
hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflandırması içinde yer almaz?
A) Hizmet işletmeleri
B) Kamu işletmeleri
C) Özel işletmeler
D) Karma işletmeler
13. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerinden birdir?
A) Karar almanın kolay olması
B) Yetkilerin bir kişide toplanması
C) Kuruluş işlemlerinin uzun zaman alması
D) Büyüme yeteneğinin sonsuz
olması
47
18.
I- Sevk ve idare
II- Organizasyon
III- Planlama
IV- Denetim
İşletme yöneticisi, yukarıda verilen yönetim işlevlerini hangi
sırayla yerine getirir?
A) III - IV - II - I
B) I - II - III - IV
C) III - II - I - IV
D) IV - II - III - I
1. OTURUM
19. İşletmelerin yeni yatırımlar
yapması aşağıdaki ekonomik
sorunlardan hangisine olumlu
etki yapar?
A) Sermaye yetersizliğine
B) Çevre kirliliğine
C) Enflasyona
D) İşsizliğe
20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı olan
sorumluluklarından biridir?
A) Kaliteli mal ve hizmet üretme
B) İş güvenliğini sağlama
C) Çevreyi kirletmeme
D) Vergi ödeme
4. (pvq) ^~(P^q) önermesinin ana
eklemi hangisidir?
A) v
C) + D
D
D
D
Yukarıdaki çıkarımın mantıksal
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağmur yağar. (q)
B) Yağmur yağar ve yerler ıslanır.
(q^ r)
C) Yerler ıslanır. (r)
D) Hava bulutlanırsa yerler ıslanır. (p & r)
C)
Buna göre +(pvq) önermesinin
doğruluk değeri tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
~(pvq) B)
D
Y
D
D
~(pvq) D)
~(pvq)
D
Y
Y
Y
D
D
Y
Y
6. “Yağmur yağar ise yerler ıslanır.” önermesinin önermeler
mantığında sembolleştirilmiş
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) p^q
C) p + q B) pvq
D) p & q
7. Bir önermenin doğruluk tablosunda almış olduğu değerlerin
tümü doğruysa, bu önerme için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Önerme tutarlıdır.
B) Önerme tutarsızdır.
C) Önerme geçerlidir.
D) Önerme totolojidir.
Y
Y
Y
Y
B)
p^q
D
D
D
D
D)
9. Niceleme mantığında, tikel
niceleyicinin sembolü hangisidir?
A) 4
C) P
B) Veya
D) İse
48
B) Ǝ
D) 6
10. (pvq) önermesinin çözümleyici
çizelgede çözümlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
pvq
A) 1.
p
(1)
pvq
C) 1.
~p
(1)
B) 1. pvq
p
(1)
q
D) 1.
pvq
~p
(1)
q
11. Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik önermesidir?
A) Pamuğun yumuşak olması
mümkündür.
B) Ağrı Dağı vardır.
C) Everest dağı dünyanın en
yüksek dağıdır.
D) Bütün insanlar ölümlüdür.
12. Önermeler kiplerine göre üçe
ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
A) Gerçek
C) Mümkün 3. Aşağıdakilerden hangisi birden
fazla önermeleri birleştiren önerme eklemlerinden biri değildir?
A) Ve
C) Çok
~(pvq)
Y
Y
Y
Y
C)
2. Hava bulutlanırsa yağmur yağar
ve yerler ıslanır. p & (q ^r )
Hava bulutlandı. (p)
O hâlde ..........................
pvq Yukarıda p v q önermesinin
doğruluk değeri verilmiştir.
(479) MANTIK – 2
A) İki değerli mantık
B) Çok değerli mantık
C) Klasik mantık
D) Varlık mantığı
A)
5. pvq
A)
1. Aşağıdakilerden hangisi modern mantığın alanlarından biri
değildir?
B) ^
D) &
8. Aşağıdaki önermelerden hangisi tutarsızdır?
B) Zorunlu
D) Belirsiz
1. OTURUM
13. Aşağıdakilerden hangisi açık
önermeye örnek olarak verilemez?
A) X sıvıdır
B) Ankara başkenttir
C) 3x+4=17
D) Y katıdır
14. “Kaf Dağı vardır. (E!a)” önermesi hangi mantık türüne örnek olur?
A) Kiplik mantığı
B) Üç değerli mantık
C) Özdeşlik mantığı
D) Varlık mantığı
15. “x filozoftur’’ açık önermesinin evreni E= ( Sokrates, Ali, Banu)
Buna göre ‘’ Sokrates filozoftur’’ yargısı verilen evrende
aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?
A) Değilleme
B) Sembolleştirme
C) Özelleme
D) Belirsizlik
16. Aşağıdakilerden hangisi mantık
ve matematiğin ortak özelliğidir?
A) Biçimsel (formel) olma
B) Deney ve gözleme dayanma
C) Doğadaki varlıkları inceleme
D) Deneysel yöntemi kullanma
17.
I- Matematik
II- Bilgisayar teknolojisi
III- Eleştirel düşünme
Yukarıda verilenlerden hangileri mantığın uygulandığı alanlardandır?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
18. İspatlanmaya gerek olmayan,
doğruluğu açıkça belli olan
önermeler aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?
A) Tanım
C) Aksiyom
19. Aşağıdakilerden hangisi mantık
felsefesinin ele aldığı sorunlardan değildir?
A) Doğa bilimlerinin konusu nedir?
B) Mantık ilkelerinin kaynağı nedir?
C) Mantık ilkeleri varlığın temel
ilkeleri de sayılabilir mi?
D) Mantık ilkeleri her yer ve zaman için geçerli midir?
20. Aşağıdakilerden hangisi mantık
bilgisine sahip insanlarda görülen bir özellik olamaz?
A) Akılcı bir tartışmayı sürdürebilme
B) Eleştirel bir düşünme biçimine
sahip olma
C) Yeterince ispatlanmamış bilgilere inanmama
D) Zihninde birbiriyle çelişik düşüncelere yer verme
(484) SAĞLIK BİLGİSİ – 2
1. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin bireylerindendir?
A) Evlenmemiş çocuk
B) Evlenmemiş dayı
C) Evlenmiş teyze
D) Evlenmiş hala
2. Aşağıdakilerden hangisi, çocuklarının bakımı konusunda iş
birliği içerisinde olmayan ebeveynlerin özelliklerindendir?
A) Birbirlerinin annelik ve babalık
haklarına saygı duyarlar.
B) Çocuklarıyla ilgili neyin iyi
olduğuna beraberce karar
verirler.
C) Çocuklarına sergileyecekleri
yaklaşım konusunda
hemfikirdirler.
D) Birbirlerine karşı öfkelerini ve
gücenmişliklerini, çocuklarının
bakımına yansıtırlar.
B) Varsayım
D) Tümevarım
49
3. Aşağıdakilerden hangisi, evlat
edinebilmek için ailelerde aranan koşullardan biri değildir?
A) Evlat edinenin en az ilkokul
mezunu olması
B) Evlat edinecek kişinin, herhangi bir suçtan ceza almamış
olması
C) Evlat edinilecek çocuk ile evlat
edinecek kişi arasında en az 5
yaş farkın olması
D) Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine
aykırı düşmeyecek özellikler
taşıması
4. Aşağıdakilerden hangisi, aile
planlamasının çocuk sağlığı
açısından yararlarındandır?
A) Anne ölümlerinin azalması
B) Sağlıklı doğan bebek sayısının
artması
C) İstenmeyen gebeliklerin ve düşüklerin önlenmesi
D) Sık doğuma bağlı ortaya çıkan
kadın hastalıklarının önlenmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi, genel
koruma yöntemlerinden “hap
ve mini hapların” genel özelliklerindendir?
A) Haftada bir kez kullanılması
gerekir.
B) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korur.
C) Rahim ve yumurtalık kanserlerine sebep olur.
D) Kadında yumurtlama ve döllenmeyi engeller.
6. İnsanlarda normal gebelik süresi ortalama kaç gündür?
A) 280
C) 240
B) 260
D) 220
1. OTURUM
7.
I. Kan hacminin artması
II. Artan demir gereksinmesinin
karşılanamaması
III. Besinlerle alınan demirin
vücutta kullanımının düşük
olması
Yukarıdakilerden hangileri, gebelik döneminde görülen kansızlığın nedenlerindendir?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
8. Gebelikte, bazı besinlere karşı
şiddetli bir istek veya aşırı bir
isteksizliğin görüldüğü duruma
ne ad verilir?
A) Ödem
C) Kabızlık
B) Aşerme
D) Osteomalasia
9. Aşağıdakilerden hangisi, doğum sonrasındaki annenin
beslenmesinde uygun olmayan
davranışlardandır?
A) Acılı, ekşili, baharatlı ve gaz
yapıcı gıdaların sütle bebeğe
geçeceği düşünülerek dikkatli
olunması
B) Her tür besinden yeterince ve
öğün atlamadan alınması
C) Unlu, yağlı ve kızartma türü
besinlerin tüketilmesi
D) Çay ve kahve tüketmekten kaçınılması
10. Aşağıdakilerden hangisi, “doğumdan 12. aya kadar” zorunlu
aşı takvimine göre uygulanan
aşılardan biri değildir?
A) BCG
C) Sıtma
B) KPA
D) Suçiçeği
11. Aşağıdakilerden hangisi, kadınlarda en çok görülen kanser
türlerindendir?
A) Kan kanseri
B) Mide kanseri
C) Böbrek kanseri
D) Rahim kanseri
12. Aşağıdakilerden hangisi, kalp
ve damar hastalıklarının oluşumunda rol oynayan başlıca
nedenlerdendir?
17.
A) Aşırı tuz tüketiminden kaçınılması
B) Hareketsiz yaşam biçimine sahip olunması
C) Beslenmede doymamış yağların tercih edilmesi
D) Antioksidan ögelerden yeterli
miktarda tüketilmesi
13. Hemofilide görülen en tehlikeli
kanama türü, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Burun içi kanaması
B) Ağız içi kanaması
C) Eklem kanaması
D) Beyin kanaması
14. Aşağıdakilerden hangisi, bulaşıcı hastalıklardan korunmak
için “sağlam kişiye” yönelik olarak alınan önlemlerdendir?
Yukarıdakilerden hangileri, vektörlerle bulaşan hastalıklardan
korunma yollarındandır?
A) I ve II
C) II ve III
A) Tifo
B) İshal
C) Kolera
D) Akdeniz anemisi
16. Akut solunum yolu enfeksiyonlarında, bireyde sadece öksürük şikâyeti varsa nasıl bir vaka
olarak adlandırılır?
A) Hafif
C) Ağır
B) Orta
D) Çok ağır
50
B) I ve III
D) I, II ve III
18. • Aşırı kilo kaybı, ağız ve deride
sık tekrarlanan uçuk ve lenf bezlerinin büyümesi belirtilerinden
bazılarıdır.
• Belirtiler, kişinin vücut direncine
göre virüs bulaştıktan 10-15 yıl
sonra da görülebilir.
• Kişinin bu hastalığa ait virüsü
taşıyıp taşımadığını saptamak
için Eliza testi yapılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen,
cinsel yolla bulaşan hastalık
hangisidir?
A) Temiz içme ve kullanma suyu
temin edilmesi
B) Portörlerin saptanması ve tedavi edilmesi
C) İhbarı zorunlu hastalıkların
bildirilmesi
D) Kesin tanı konulması
15. Aşağıdakilerden hangisi, su ve
besinlerle bulaşan hastalıklardan biri değildir?
I. Başıboş hayvanların kontrol
altına alınması
II. Ulusal ve uluslararası bildirimi
zorunlu olan hastalıkların bildiriminden kaçınılması
III. Kene ısırması durumunda müdahalenin, mutlaka sağlık kuruluşunda hekimler tarafından
yapılması
A) AIDS
C) Hepatit B
B) Frengi
D) Bel soğukluğu
19. Vücut sıcaklığının koltuk altından ölçüldüğündeki normal
değeri kaç °C’dir?
A) 40,5
C) 36,5
20.
B) 38,5
D) 34,5
I. Isısı 25 derecenin üzerinde
olmalıdır.
II. Hoşa gitmeyen kokulardan
arındırılmalıdır.
Hasta odasının sahip olması
gereken özellikleriyle ilgili verilenler için ne söylenebilir?
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
1. OTURUM
(491) TRAF. VE İLK YARD. – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi, trafik
kazalarının azaltılmasında en
büyük etkendir?
A) Taşıt bakımlarının zamanında
yaptırılması
B) Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C) Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
D) Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi
2.
I. Taşıt yolu üzerinde bulunur.
II. Trafik işaretleri ile belirlenmiştir.
III. Yayaların güvenli geçebilecekleri alandır.
Yaya geçidi için yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
3. Trafik ortamını paylaşanlarda
aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması
hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
A) Saygı
C) Uyum
B) Bencillik
D) Hoşgörü
4. Aşağıdakilerden hangisi, çevreye duyarlı bir davranış değildir?
A) Sigara külü ve izmaritlerinin
veya başka şeylerin yola atılıp
dökülmesi
B) Bir yere giderken toplu taşıma
araçlarının kullanılması
C) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu tercih etmesi
D) Araç içinde kısık sesle müzik
dinlenilmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi, yolcuların uyması gereken kurallardandır?
A) Sürücüyü meşgul etmek
B) Taşıt pencerelerinden dışarıya
sarkmak
C) Taşıt durmadan binmeye ve
inmeye çalışmak
D) Tartışmaktan ve yüksek sesli
ani tepkilerden kaçınmak
6. • Hareket hâlindeki taşıta asılmak
• Duran aracın önünden veya arkasından çıkmak
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin
hangisinin içinde değerlendirilir?
A) Araç kusurları
B) Yaya kusurları
C) Yolcu kusurları
D) Sürücü kusurları
7. Hangi ışık, dur işaret levhası
anlamında olup gidilecek yolun
açık olduğu görüldükten sonra
yeniden hareket edilmesi gerektiğini bildirir?
A) Kırmızı oklu ışık
B) Yaya figürlü yeşil ışık
C) Fasılalı olarak yanıp sönen
sarı ışık
D) Fasılalı olarak yanıp sönen
kırmızı ışık
8. Taşıt yolu üzerine çizilen “devamlı yol çizgisi” sürücüye neyi
bildirir?
A) Sağ bankette durulamayacağını
B) Öndeki araçların geçilebileceğini
C) Hiçbir sebeple durulamayacağını
D) Hiçbir sebeple soldaki şeride
geçilemeyeceğini
51
9. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile
aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A) Kazaların önlenmesi
B) Sürücülerin dikkatinin artması
C) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
D) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
10. Aşağıdakilerden hangisi, trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A) Trafik ışıkları
B) Trafik görevlisi
C) Trafik levhaları
D) Yer işaretlemeleri
11. Araç sürerken aşağıdakilerden
hangisinin yapılması, seyir emniyetini tehlikeye düşürür?
A) Elde cep telefonu ile konuşulması
B) Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
C) Yol şartlarına göre kontrol
edilebilecek hızda araç kullanılması
D) Trafik yoğunluğu düşük olan
alternatif güzergâhların seçilmesi
12. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, kara yollarındaki “azami
hız sınırı” diğerlerine göre daha
fazladır?
A) Otobüs
C) Otomobil
B) Kamyon
D) Motosiklet
13. Saatte 60 km hızla giden bir
motosikletin, önündeki araçla
arasında en az kaç metre takip
mesafesi olmalıdır?
A) 30 B) 45 C) 65 D) 90
1. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi, geçiş
üstünlüğüne sahip araçlardan
biri değildir?
A) İtfaiye araçları
B) Toplu taşıma araçları
C) Yaralı ve acil hasta taşıyan
araçlar
D) Sanık veya suçlu takip eden
zabıta araçları
18. Aşağıdakilerden hangisinin
yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için
zorunludur?
A) Meslek sahibi olmak
B) Kasko sigortası yaptırmak
C) Motor tamirciliği eğitimi almak
D) Aracın cinsine uygun sürücü
belgesi almak
3. I have a lot of books - - - - I like
reading.
A) so
C) for
4. How do you feel - - - - you don’t
sleep well?
A) up B) if
15.
I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe
üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir
taşıtın önündeki taşıtı geçmesi
yasaktır?
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
16. Yayalar, alacakaranlık ve gece
karanlığında görünürlüklerini
sağlamak için, aşağıdaki önlemlerden hangisini almak zorundadır?
A) Koyu renk giysiler giymek
B) Hayat sigortası yaptırmak
C) Uyarıcı açık renk elbise giymek veya ışık taşımak
D) Trafik yoğunluğu az olan şeritten yürümek
17. Bisiklet, motorlu bisiklet ve
motosikletlerin güvenli kullanımıyla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisinin yapılması
yasaktır?
A) Yaya yollarında sürülmesi
B) Geçme yaparken sinyal verilmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Gidiş yönüne göre yolun en
sağından seyredilmesi
19. Trafik kazasına karışan ve olay
yerinden geçmekte olanlar,
aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
A) Olay yerinden uzaklaşmak
B) İlk yardım tedbirlerini almak
C) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok
etmek
D) Kazaya karışan araçların yerlerini değiştirmek
20. Şehirler arası yük veya yolcu
nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürücünün çalıştığı günleri ve
hak ettiği ücreti tespit etmek
B) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit
etmek
C) Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
D) Sürücünün katettiği kilometreyi
ve tükettiği akaryakıtı tespit
etmek
(502) İNGİLİZCE – 8
1 - 20. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime ya da
ifadeyi işaretleyiniz.
1. - - - - he was new here, he didn’t
know anyone.
A) If
B) Of C) As D) Up
2. The window was cleaned - - - Semra.
A) by B) at
C) in
52
D) at
B) to
D) because
C) as D) by
5. - - - - the telephone rang, I was
having a shower.
A) Due to the fact that
B) As soon as
C) While
D) When
6. - - - - I arrived at the cinema, the
film had already begun.
A) As long as B) By the time
C) While
D) Until
7. You always give me a hand - - - I need help.
A) whenever
C) where B) before
D) as
8. - - - - I eat something, I brush
my teeth.
A) Where
B) Although
C) By the time D) As soon as
9. The Turkish National Anthem
was - - - - by Mehmet Akif Ersoy.
A) taken
C) awoken
B) written
D) forgotten
10. Breakfast is - - - - from 8 to 10
every morning in this hotel.
A) changed
C) served
B) joined
D) stayed
11. The money was - - - - by the
thief.
A) sent
C) spoken
B) stolen
D) painted
1. OTURUM
12. We - - - - married for 20 years
by July 10th.
A) are
B) were
C) will have been
D) have been
13. He will be - - - - as an engineer
soon.
A) working
C) works B) to work
D) work
14. My sister - - - - at that time, so
you can call me.
A) sleep
B) slept
C) have slept
D) will be sleeping
15. Beren - - - - the cake by the time
we arrive.
A) make B) will have made
C) has made D) made
16. Credit cards have become a/an
- - - - part of today’s life.
A) small
C) cheap
B) important
D) expensive
17. If you are sleepy in the afternoon,
----.
A) give her this note
B) go to your dentist
C) drink a cup of coffe
D) eat a lot of fast food
20. - - - - , I would have fallen asleep.
A) If you had called me
B) If I had written a book
C) If he solved the problem
D) If I had lain down on the sofa
(502) ALMANCA – 8
1 - 14. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime
ya da ifadeyi işaretleyiniz.
1. A: - - - - gehst du am
Nachmittag?
B: Zum Schwimmen.
A) Wann C) Woher
B) Womit
D) Wohin
2. Franz fliegt heute - - - Stuttgart.
A) zu C) am B) nach
D) im
3. Er lernt fleißig Deutsch, - - - gute Noten - - - - bekommen.
A) um / zu C) mit / gut
B) von / bis
D) für / zu
4. Wenn er aufgepasst - - - -, - - - er die Frage beantworten.
A) hätte / könnte
B) kann / hat
C) können / hatten
D) habe / konnte
18. - - - - , you can eat more cake.
A) If you had a mobile phone
B) If you have a headache
C) If you like sleeping
D) If you want
19. If the weather hadn’t been bad,
----.
A) we would have walked in the
park
B) he would pass this exams
C) he will get a new job
D) it has rained all day
5. A: - - - - isst man eine Suppe?
B: Mit einem Löffel.
A) Wann
C) Womit
B) Warum
D) Wofür
7. A: Wo - - - - Hans arbeiten,
wenn er Ingenieur wird?
B: Bei einer Autofirma.
A) möchte
C) möchtest
B) wollen
D) wollten
8. - - - - ich Hunger habe, kaufe
ich mir einen Döner.
A) Was C) Wo B) Wenn
D) Wie
9. A: Was hat dir in den Ferien
- - - - gefallen?
B: Das Meer.
A) meiste
C) vielen
B) viele
D) am meisten
10. A: - - - - lange musst du arbeiten?
B: Acht Stunden.
A) Wo B) Wer C) Wie D) Was
11. Ich werde morgen - - - - Antalya
fahren.
A) nach C) um
B) aus
D) zu
12. A: - - - - ich Sie etwas Fragen?
B: Ja, bitte.
A) Können C) Könnten
B) Kannst
D) Kann
13. Peter arbeitet viel - - - - sich ein
Haus - - - - kaufen.
A) um / bis
C) um / zu B) bis /um
D) zu / um
14. A: - - - - gehen wir heute Abend?
B: Zu Ali.
A) Wann C) Warum
B) Wohin
D) Wofür
6. Mein Vater arbeitet - - - - Garten.
A) am B) um C) bis D) im
15. “hell” kelimesinin karşıtı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) lang C) dunkel
53
B) kurz
D) laut
1. OTURUM
16.
2. Avant de sortir, - - - - les
lumières!
A) éteignez
C) parlons
Was ist das?
A) Ein Buch C) Ein Heft B) Eine Zeitung
D) Ein Baum
3. Ce soir, on va au cinéma.
N’oublie pas de (d’) - - - - trois
tickets.
A) entendre
C) acheter
17.
B) croyons
D) appelez
B) habiter
D) respecter
4. Le café - - - - à 22 heures.
Was ist sie von Beruf?
A) Lehrerin
C) Polizistin
B) Sportlerin
D) Arztin
18. Aşağıdakilerden hangisi fiildir?
A) rot
C) schön
B) leise
D) kaufen
19. “sauber” kelimesinin karşıtı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) lang
B) kurz
C) schmutzig D) bunt
20. Aşağıdakilerden hangisi
ayrılabilir fiildir (Trennbare
Verben)?
A) mitmachen B) getrennt
C) vergessen D) zusammen
(502) FRANSIZCA – 8
A) ferme
C) bois
5. J’ai vu le film Titanic - - - - je
trouve super.
A) qui
C) où
1. - - - - ne m’a rien dit.
A) Ils
C) Je B) Nous
D) Elle
B) que
D) dont
6. A: Qu’est-ce que tu prends
comme boisson?
B: Je prends - - - - .
A) de la salade
B) du jus d’orange
C) des olives
D) du pain complet
7. A: Ufuk téléphone souvent à
- - - -?
B: Oui, il lui téléphone souvent.
A) ses parents B) tes cousins
C) son père
D) leurs enfants
8. A: Et toi, tu ne prends pas
d’omelette?
B: Si, mais je peux - - - - manger
une fois par semaine.
A) les
C) lui
1 - 18. sorularda boş bırakılan
yere uygun gelen kelime
ya da ifadeyi işaretleyiniz.
B) cherche
D) mange
B) y
D) en
10. Je ne suis jamais allé à
Diyarbakır mais mon oncle
- - - - habite.
A) y
B) en C) par D) le
11. Mustafa a rendez-vous à 10
heures chez le coiffeur. Il est
10h.15 mais il n’est pas encore
chez le coiffeur.
Il est - - - - .
A) à l’heure
B) en retard
C) en avance D) à midi
12. Elle a cassé les verres - - - - sa
maladresse.
A) à cause de B) grâce à
C) parce que D) pourquoi
13. Pour maigrir, il faut - - - - .
A) faire du sport
B) manger des gâteaux
C) prendre des kilos
D) manger beaucoup
14. - - - - j’irai en vacances au
Portugal.
A) Hier
B) Samedi dernier
C) L’été prochain
D) Avant-hier
15. A: Tu viens à ma petite fête?
B: - - - - .
A) Si j’ai faim, je mange du
chocolat
B) Si j’ai soif, je veux boire du lait
C) S’il y a un bon film, je veux
aller
D) Si je vais mieux, je veux venir
16. Elle n’a pas fait ses devoirs,
car - - - - un bon film à la télé.
A) il pleuvait
C) c’était
9. Les Turcs mangent 7 kilos de
viandes - - - - personne - - - ans.
A) en / dans
C) en / en
B) par / par
D) dans / en
54
B) il y avait
D) il faisait froid
1. OTURUM
17. Jean : Sylvie, je n’ai plus de
pain, tu peux aller
- - - -?
Sylvie : D’accord, il faut autre
chose?
Jean : Oui, deux croissants
pour le petit déjeuner.
A) à la pharmacie
B) à la librairie
C) à la boulangerie
D) à la mairie
18. Tu peux conduire mais il faut
être - - - -.
A) distraite
C) marron
B) attentif
D) gras
19- 20. sorularda verilen resme
göre cümlede boş bırakılan
kısmı tamamlayan sözcük
ya da ifadenin bulunduğu
seçeneği işaretleyiniz.
19.
(511) FIKIH – 1
1. “Daha önce gelen hükmün önceki hükmü kaldırması” olarak
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesih
C) Avarız
2. Hz Peygamberin “Müellefe-i
Kulûb’a” zekattan tahsis ettiği
fon aşağıdaki halifelerden hangisinin görüşü ve müdahalesiyle kaldırılmıştır?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ali
3. “Dince yapılmasında sakınca bulunmayan, yapılması günah ya da
sevap olmayan” davranışlar için
aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanamayız?
A) Mübah
C) Caiz
M.Dupont est - - - - qui a deux
filles.
A) un jeune homme
B) une vieille femme
C) un vieil homme
D) une fausse amie
20.
B) İstislah
D) İskât
B) Müstehap
D) Helal
4. Hz Peygamber Yemen’e İslam’ı
öğretmesi için gönderdiği Muaz
b. Cebel’e: “Gittiğin yerde ne ile
hükmedeceksin?” diye sormuş,
o da: “Önce Allah’ın kitabı, sonra
Hz. Peygamberin sünneti ile” cevabını vermiş ve bu ikisinde de
çözümünü bulamadığı konuları,
kendi rey ve içtihadı ile çözeceğini söylemiştir.
Metinden aşağıdaki yargılardan
hangisi çıkarılamaz?
Quand il fait beau, - - - - .
A) il promène son chien dans le
parc
B) ils vont à la chasse avec des
chats.
C) ils se promènent toujours dans
le parc
D) il va à la pêche avec ses
chiens
A) İslam’ın öğretilmesinde sahabenin de görev aldığı
B) Hüküm vermede öncelikli kaynağın Kur’an olduğu
C) Rey ve içtihadın hüküm vermede kullanılabileceği
D) Muaz b. Cebel’in rey ve içtihad
konusunda uzman olduğu
55
5. Ev sahibi-kiracı arasındaki
ilişki fıkıh ilminin konularından
hangisinin alanına girer?
A) Münakehat B) Muamelat
C) Ukubat
D) Feraiz
6. Aşağıdaki fakihlerden hangisi
Hicaz ekolündendir?
A) Alkame b. Kays
B) İbrahim en-Nehai
C) Ahmet Bin Hanbel
D) Hammad b. Ebi Süleyman
7. “O, fıkhi hükümler çıkarmada
kitap, sünnet, icma ve kıyas
delillerine başvurmuştur. Ayrıca
Medine halkının uygulamasını
ve Mesalih-i mürseleyi dikkate
alması onun fıkhının karakteristik
özelliklerini oluşturur.”
Yukarda bahsedilen mezhep
imamı kimdir?
A) İmam Ahmed b. Hanbel
B) İmam Malik b. Enes
C) İmam-ı Azam Ebu Hanife
D) İmam Muhammed b. İdris EşŞafiî
8. Hanefilere göre sünnet, ravilerin
sayısı bakımından üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu
tasnifin dışında kalır?
A) Müekked sünnet
B) Mütevatir sünnet
C) Meşhur sünnet
D) Ahad sünnet
9. Kişinin bir takım haklara sahip
olmaya elverişli bulunması ve
sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğine fıkıhta ne ad
verilir?
A) İkrah
B) Ehliyet
C) Edille-i Şeriyye
D) Efal-i Mükellefîn
1. OTURUM
10. Bir mazaretten dolayı geçici ve
özel olmak üzere konulmuş hükümlere ne ad verilir?
A) Mübah
C) Ruhsat
B) Mekruh
D) Azimet
11. Aşağıdaki durumların hangisinde
mükellefiyet ortadan kalkmaz?
A) Çocukluk
C) Bayılma
B) Akıl hastalığı
D) Cehalet
12. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi
Hanefi mezhebine göre vaciptir?
A) Sadaka vermek
B) Kurban kesmek
C) Cenaze namazı kılmak
D) Ramazan ayı dışında oruç tutmak
13. Şarabın “haram” kılınmasından
yola çıkarak tüm alkollü içeceklerde haram kabul edilmiştir.
Bu fıkhı hüküm aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A) İcma
C) Kıyas
B) Kitap
D) Sünnet
14. “Fıkhi kaynaklarda bu konuyla
ilgili herhangi bir yasak göremiyorum” diyen kişi hangi kuralı dile getirmektedir?
A) Eşyada asıl olan ibahadır.
B) Şek ile yakin zail olmaz.
C) Beraatı zimmet asıldır.
D) Örf anlaşmazlıklarda hakemdir.
15. Aşağıdakilerden hangisi icmanın gerçekleşmesinin şartlarından değildir?
A) İcmanın şeri bir konuda olması
B) Görüş beyan edecek âlimin
Muçtehit olması
C) Müçtehitlerin yarısından fazlasının fikir birliğine varması
D) İcmanın Hz. Peygamberin vefatından sonra gerçekleşmesi
16. Aşağıdakilerin hangisi İmam-ı
Azam Ebu Hanife’nin öğrencisi
değildir?
A) İmam Züfer
B) İmam Yusuf
C) İmam Muhammed
D) Hammad b. Süleyman
17. Aşağıdakilerden hangisi içtihat
yapmayı gerektiren sebepler
arasında yer almaz?
A) Sosyal değişimin içtihadı kaçınılmaz kılışı
B) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu değişimler
C) Siyasi ve toplumsal değişimlerin getirdiği yenilikler
D) Kur’an ve sünnetle insanların
problemlerinin tamamen çözülmüş olması
18. Aşağıdakilerden hangisi “sahabe” içtihadına örnektir?
A) Bedir esirleri hakkında verilen
karar.
B) Teravih namazının cemaatle
kılınması
C) Namaza davet için ezan okunması
D) Müellefe-i kuluba zekat verilmesi
19. Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi muçtehitleri arasında yer almaz?
A) Ata bin Ebi Rebah
B) Abdullah b. Mesut
C) Abdullah b. Ömer
D) Zeyd b. Sabit
20. Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?
A) Kuran-ı ezbere bilmesi
B) Arapçaya hakim olması
C) Fıkıh usulune vakıf olması
D) İçinde yaşadığı toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi
56
(532) HZ. MUHAMMED’İN HAY. – 2
1. “Geride eli ermez, gücü yetmez
çocuklar bıraktıkları taktirde
hâlleri ne olur diye korkacak olanlar, yetimlere haksızlık etmekten
korkup titresinler, Allah’tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.”
(Nisa suresi, 9. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuçtur?
A) Sözünde durmanın önemi
B) Yetimlere şefkat ve merhametle yaklaşmak gerektiği
C) Çocukların bakıma muhtaç
olduğu
D) Adil davranmanın önemi
2. Aşağıdakilerden hangisi
Habeşistan’a hicret eden kafilenin başkanı Cafer b. Ebi Talip’in
Habeş Kralı Necaşi’nin huzurunda söyledikleri arasında yer
almaz?
A) Cahiliye döneminde kuvvetlilerin zayıfları ezdiği
B) Hz. Muhammed’in güçsüzlerin
yanında yer aldığı
C) Hz. Muhammed’in, atalarının
inançlarına hoşgörüyle yaklaştığı
D) Hz. Muhammed’in yetim malı
yemeyi yasakladığı
3. Aşağıdaki ayet ve hadislerden
hangisinin konusu, yetimleri
kollamakla ilgili değildir?
A) “Eğer kalbinin yumuşamasını
istiyorsan fakiri doyur, yetimin
başını okşa.” (Hadis-i Şerif)
B) “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula,
yetime ve esire yedirirler.”
(İnsan suresi, 8. ayet)
C) “Şu dünya malı gerçektençekici ve tatlıdır. Buna bir
Müslümanın sahip olması ne
kadar güzeldir! Yeterki ondan
fakire, yetime ve yolcuya versin.” (Müslim, Zekat, 122)
D) “... Sana, iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. ‘İhtyaç
fazlasını’ de ...” (Âl-i İmran,
159. ayet)
1. OTURUM
4. “... Kim iffetli olmak isterse, Allah
onu iffetli yapar. Kim de elindeki
ile yetinirse, Allah onu zengin
yapar. Sabretmeye gayret edene
Allah sabır ihsan eder...”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle ilişkilendirilemez?
A) Dayanma gücü
B) Edep ve haya
C) Cömertlik
D) Kanaatkârlık
5. Müminin, Allah’ın daima kendisini görüp gözettiği bilinciyle
yaşamasına ne denir?
A) Edep
C) Haya
B) İffet
D) İhsan
6. Hz. Ebu Zer ile Hz. Bilal-i Habeşi
arasında bir tartışma yaşanmıştı. Ebu Zer, Bilal’e “kara kadının
oğlu” diyerek ithamda bulunmuştu. Peygamberimiz de Ebu Zer’e
“Sende cahiliye adetlerini görüyorum” diyerek uyardı. O da Hz.
Bilal’den özür diledi.
Bu olaydan çıkarılacak asıl sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı örf ve adetlerin kişiyi zor
durumda bıraktığı
B) Öfkenin kişiyi bazı kötü sonuçlara götürebileceği
C) İslam’ın ırk, soy ve nesebe dayalı üstünlüğü reddettiği
D) Kişiler arasında tartışmaların
bazı güzel sonuçları olabileceği
7. “Her doğan İslam fıtratı üzerine
doğar.” hadisi aşağıdakilerden
hangisini vurgulamaktadır?
A) Tüm insanların eşit haklara
sahip olduğunu
B) Allah’a kulluk açısından herkesin eşit olduğunu
C) Her insanın eşit özelliklere sahip olduğunu
D) İslam’ı benimseyen herkesin
eşit şekilde ödüllendirileceğini
8. “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi
bir erkek ve bir dişiden yarattık ve
birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı
gelmekten en çok sakınanızdır.”
(Hucurat suresi, 13. ayet)
Bu ayette vurgulanan temel
husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) Kabilecilik
C) Din ve vicdan özgürlüğü
D) Yaratılışın nasıl başladığı
9. Peygamberimiz kendisini ziyarete gelen ve yanına girince
de titremeye başlayan bir kişiye “Arkadaş, titreme! Ben kral
değilim. Kureyş kabilesinden,
kurutulmuş et yiyen bir kadının
oğluyum.” demişti.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin bu tutumunun
asıl nedenini açıklar?
A) Kişinin Allah’tan başka kimseden korkmamasını istemesi
B) Kendisine kral muamelesi yapılmasını istememesi
C) Kişinin öz güven sahibi olmasını istemesi
D) Kendisini diğer insanlardan
ayrıcalıklı görmemesi
10. “Hiçbiriniz, kendiniz için arzu
ettiğinizi kardeşiniz için arzu etmedikçe, tam olarak iman etmiş
olmazsınız.”
Peygamberimiz bu hadisinde
aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
A) Müslümanların kardeş olduğunu
B) Allah’a imanın önemini
C) Hak ve adaletin önemini
D) Herkesin Allah katında eşit
olduğunu
11. İslam tarihinde ilk hicretin yapıldığı ülke ve o ülkenin kralı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şam - Rüstem
B) Bizans - Heraklius
C) Mısır - Cüreyc
D) Habeşistan - Necaşi
57
12. Mûte savaşında şehit düşen
İslam ordusunun komutanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Ömer
B) Cafer b. Ebi Talib
C) Halit b. Velit
D) Amr b. As
13. “...Yetimlerin ihtiyacına koşan kişi,
Allah yolunda savaşa giden, gündüzün oruç tutup, geceyi ibadetle
geçiren gibidir.”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini teşvik etmektedir?
A) Öksüzlere sahip çıkmayı
B) Gazilere sahip çıkmayı
C) Anne-babaya yardım etmeyi
D) Öğrencilere yardım etmeyi
14. “Ergenlik çağına erişinceye kadar ............ malına onun iyiliği
için olmadıkça dokunmayın.”
(En’am suresi, 152. ayet)
Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Fakirlerin B) Yetimlerin
C) Engellilerin D) Kölelerin
15. “Kardeşin zalim de olsa mazlum
da olsa ona yardım et. Bunun
üzerine biz: Ey Allah’ın Resulü!
Mazluma yardım etmeyi bildik
ama zalime niçin ve nasıl yardım
edeceğiz?” dedik. Peygamberimiz
buyurdular ki: “........................”
Buna göre, bu hadis nasıl devam etmektedir?
A) “Allah her yapılanın karşılığını
verecektir.”
B) “Allah mazlumların yardımcısıdır.”
C) “Zayıf, güçsüz ve kimsesiz
olanların mükafatını Allah tarafından verilecektir.”
D) “Ona zulümden el çektirirsin,
ona yapacağın yardım işte
budur.”
1. OTURUM
16. Aşağıdakilerden hangisi istişarenin yararlarından biri değildir?
A) Problemi ortadan kaldırır.
B) En doğru kararı almaya katkı
sağlar.
C) Birlik ve beraberlik anlayışını
güçlendirir.
D) Hedefe kısa zamanda ve daha
kolay ulaştırır.
17. Aşağıdakilerden hangisi istişareye engel bir tutum değildir?
A) Başkalarının düşüncelerine
değer vermeme
B) Bilmediği halde biliyor iddiasında olma
C) Kendi düşüncelerine aşırı güvenme
D) Her konuda yeterli olmadığını
fark etme
18. İstişare hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kendine aşırı güvenmektir.
B) Fikri zenginliktir.
C) Peygamberimizin sünnetidir.
D) Farklı fikirlere açık olmaktır.
19. Aşağıdakilerden hangisi sahabenin toplumsal konularda
yaptığı istişareye örnek olmaz?
A) İlk halifenin seçilmesi
B) Kur’an’ın kitap haline getirilmesi
C) Hudeybiye Anlaşması’nın yapılması
D) Hz. Ömer’in halife seçilmesi
20. Aşağıdakilerden hangisi
Peygamberimizin toplumsal konularda yaptığı istişareye örnek
değildir?
A) Müslümanların namaza nasıl
çağrılacağı konusunda sahabenin görüşüne başvurması
B) Uhut savaşının savunma ya da
saldırı savaşı olması konusunda sahabeyle görüşmesi
C) İlk vahyi aldığında Hz. Hatice
ile beraber Varaka b. Nevfel’e
gidip yaşadıklarını anlatması
D) Havazin kabilesinden elde
edilen ganimetin geri verilmesi
konusunda sahabenin fikrini
alması
(609) MATEMATİK – 6
1
olan bir haritada
60 000
15 cm uzunluk gerçekte kaç
kilometredir?
1. Ölçeği
A) 4
B) 6
C) 9
A) 112 B) 108 C) 106 D) 102
D) 12
D
2.
6. Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm
olan küp biçimindeki bir tahta
parçası yontularak en büyük
hacimli bir küre oluşturuluyor.
Buna göre bu kürenin hacmi
kaç santimetreküp olur? (r yerine 3 alınız.)
A
C
7. Ayrıtlarının uzunlukları 4 birim, 6 birim ve 10 birim olan
içi boş dikdörtgenler prizması
şeklindeki su deposu, hacmi
12 birimküp olan kovalarla doldurulmak isteniyor. Buna göre
deponun tamamen dolması
için en az kaç kova su gerekir?
A) 10 B) 12 C) 16 D) 20
B
Şekil 30 eş birimkareden oluştuğuna göre A(ABCD) kaç birimkaredir?
8.
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18
3. Çevresi 20 cm olan dikdörtgenin kenar uzunlukları birbirinden farklı tam sayılar olduğuna
göre bu dikdörtgenin alanı en
çok kaç santimetrekare olur?
I. silindir
Taban çapının uzunluğu 6 cm
olan I. silindirdeki suyun yüksekliği 10 cm’dir. Bu suyun tamamı, taban çapının uzunluğu
12 cm ve içi boş olan II. silindire boşaltıldığında, suyun yüksekliği kaç santimetre olur?
A) 18 B) 20 C) 24 D) 25
4. Ayrıtlarının uzunlukları 5 cm, 6 cm ve 7 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç
santimetrekaredir?
A) 200 B) 204 C) 210 D) 214
5. Yarıçapının uzunluğu 4 cm
olan bir küreyi içine alan en
küçük hacimli silindirin hacmi
kaç santimetreküptür?
A) 128r
C) 96r
B) 108r
D) 72r
A) 2
B) 2,5 C) 3,5 D) 5
9.
Ekilen
Alan
(hektar)
Ürün
Miktarı
(ton)
Buğday 900
3000
Mısır
3000
Ürünler
1800
Şekildeki tabloda, bir bölgede
yetiştirilen buğday ve mısırın
ekildikleri alanlar ve bu alanlardan elde edilen ürün miktarları
verilmiştir. Buna göre 1000 ton
mısır elde edilebilecek bir alanda, kaç ton buğday elde edilir?
A) 900
C) 1800
58
II. silindir
B) 1200
D) 2000
1. OTURUM
10. Bir sınıfta 12 erkek ve 18 kız
öğrenci vardır. Bu verilerin dağılımını gösteren daire grafiğinde erkek öğrencilerin sayısına
karşılık gelen merkez açının
ölçüsü kaç derecedir?
13.
Süt
(litre)
Y
3
5
I. grafik
A) 3 B) 2 C) 7 D) 1
4
3
12
2
II. grafik
Yukarıdaki I. grafikte sütten
elde edilen yoğurt miktarı, II. grafikte yoğurttan elde edilen ayran miktarı gösterilmiştir.
Buna göre 40 litre ayran elde
etmek için kaç litre süt gereklidir?
X
144°
5
4
A) 40 B) 72 C) 144 D) 168
11.
17. Ali ve Veli’nin aynı hedefi vurma olasılıkları sırasıyla
2 ve 1 ’tür. Buna göre birer
3
4
atış sonunda hedefi yalnızca
Ali’nin vurma olasılığı nedir?
Ayran (litre)
144°
Z
A) 25 B) 30 C) 32 D) 36
Şekildeki dairesel grafik X, Y, Z
marka otomobilleri satan bir
şirketin deposundaki 100 otomobilin dağılımını göstermektedir. Buna göre depodaki X
marka otomobil sayısı kaçtır?
A) 20 B) 24 C) 32 D) 36
14.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
225
180
150
0
Alınan
notlar
A) 3 B) 1 C) 9 D) 2
5
5
2
20
Yukarıdaki grafik bir sınıftaki
öğrencilerin matematik dersinden aldıkları notların dağılımını
göstermektedir. Bu grafiğe
göre bu sınav sonucunda bütün öğrencilerin aldıkları notların toplamı kaçtır?
A) 92 B) 88 C) 84 D) 80
1.
2.
3.
4.
Ay
Yukarıdaki grafik bir çocuğun 1., 2., 3. ve 4. ay sonunda kumbarasında biriken para miktarını göstermektedir. Bu çocuk,
kumbaradan 4 ay boyunca hiç
para almadığına göre kumbaradaki para artışının en çok olduğu ay aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.
A) 1 B) 1 C) 3 D) 7
4
4
2
8
19. 3 erkek, 3 kız öğrenci arasından seçilecek 3 kişilik yarışma
ekibinde 2 kız, 1 erkek öğrenci
olma olasılığı nedir?
Miktar (lira)
75
50
12.
18. Üç tane düzgün madeni paranın havaya atılması deneyinde
paralardan en az birinin üst
yüzüne yazı gelmesi olasılığı
nedir?
B) 2.
C) 3.
D) 4.
15. K = # a, b, c, d, e - kümesinin alt
kümeleri arasından seçilen bir
kümede a’nın eleman olma olasılığı nedir?
A) 5 B) 3 C) 1 D) 5
16
8
2
8
16. Bir torbada bulunan renkleri
dışında aynı özelliğe sahip
5 kırmızı, 3 sarı, 4 mavi top
arasından rastgele seçilen iki
topun da mavi olma olasılığı
nedir?
A) 1 B) 4 C) 8 D) 9
11
11
11
11
59
20. Bir sınıfta 6 erkek, 8 kız öğrenci vardır. Erkeklerin 3’ü,
kızların 5’i yüzme bilmektedir.
Buna göre bu sınıftan rastgele
seçilen bir öğrencinin yüzme
bilen bir öğrenci olma olasılığı
nedir?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3
7
7
7
7
(611) KARŞ. DİN. TAR. – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi Temel
İslam bilimlerinden biri değildir?
A) Tasavvuf
C) Fıkıh
B) Tefsir
D) Kelam
2. Kendine özgü metotlarla,
Kur’an ve sünnetten çıkardığı
hükümleri düzenleyen ve inceleyen, bunu yaparken de kural
koyucunun amacını belirlemeye çalışan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hadis
C) Tefsir
B) Fıkıh
D) Kelam
1. OTURUM
3. Aşağıdakilerden hangisinin
İslam açısından diğer dinleri
öğrenmenin faydalarından biri
olduğu söylenemez?
A) İslam dininin diğer dinlerden
farkı daha iyi anlaşılır.
B) İsrailayat konuları daha iyi anlaşılır.
C) İtikadî bakımdan müminlerin
imanını daha güçlü hâle getirir.
D) Misyonerlik faaliyetlerine engel
olmada önemli katkı sağlar.
4. Dini, bir cemaatin meydana
gelmesini sağlayan ayin ve
inançlar sistemi olarak tarif
eden Emil Durkheim bu tarifiyle
dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır?
A) Psikolojik
C) Felsefi
B) Sosyolojik
D) Pedagojik
5. • Kutsal bir hikâye anlatılır.
• Konusu gerçek olaylardan alınmıştır.
• Meydana gelen hadiseler insanların anlayabileceği mecazi dille
ve sembollerle anlatılır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) Din
C) Destan
B) Hikâye
D) Mitos
6. İlahi dinlerdeki vahiy geleneği
hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yahudilere göre Tora, Hz.
Musa’ya levhalar hâlinde vahyedilmiştir.
B) Hristiyanlığın Katolik mezhebi,
kilise kurumuna günümüzde de
vahyin ilham suretinde gelmeye
devam ettiğine inanmaktadır.
C) Hristiyanlara göre Ahd-i Cedid,
Hz. İsa’ya Allah tarafından
vahyedilmiştir.
D) İslam’a göre vahiy, peygamberlerin insanlara iletmek üzere Allah’tan aldığı bilgilerdir.
7. • M.Ö. 15. yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin
adıdır.
• “Öte tarafın insanları” anlamına
gelmektedir. Bununla Fırat ve
Ürdün nehirlerinin öte kıyısından gelen göçmenler kastedilmiştir.
Filistin bölgesinde yaşayan
yerli halk tarafından Yahudilere
verilen bu ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İbranî
C) Musevi
B) İsrail
D) Kenanî
8. “İsrail” aşağıdaki peygamberlerden hangisinin lakabıdır?
A) Yahya
C) Davud
B) Yakup
D) Musa
9. • Firavunun sarayında büyüdü.
• İsrailli birine destek olmak isterken
yanlışlıkla bir Mısırlı’nın ölümüne
sebep oldu.
• Mısır’ı terkedip Medyen’e gitti
ve orada Hz. Şuayb’ın kızıyla
evlendi.
Yukarıda hakkında bilgi verilen
peygamber kimdir?
A) Hz. İsa
B) Hz. Yakup
C) Hz. Davud D) Hz. Musa
10. Yahudi isyanları nedeniyle 70
yılında Kudüs’ü işgal edip,
Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Roma
C) Babil
B) İran
D) Mısır
11. • 16. yüzyılda katolikliğin uygulamalarına tepki göstermesiyle
tanınmış bir Alman din adamıdır.
• Katolik Kilisesi’nin cezalandırıcı
tanrı anlayışını eleştirmiş, tanrının
rahmet anlayışının gözardı edildiğini ifade etmiştir.
• Papanın yanılmazlığını, kutsal
kitap ve ibadet dilinin Latince
olmasını eleştirmiştir.
Hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pavlus
B) Barnabas
C) Aziz Petrus
D) Martin Luther
12. Aşağıdakilerden hangisi
Hristiyan inançlarından olan
“Vaftiz”i ifade eder?
A) Evlenen çiftler için kilisede yapılan törendir.
B) Hristiyanlığa giren kişinin kutsal
suyla günahtan arındırılmasıdır.
C) Şükretmek anlamına gelen bir
ayindir.
D) Hastalıkta ve özellikle ölüm
anında kişiyi rahatlatmak için
yapılan bir ayindir.
13. Aşağıdakilerden hangisi İslam
dininin temel özelliklerinden
değildir?
A) Allah vardır ve birdir.
B) Bütün insanlar günahsız doğar.
C) Peygamberler ilahi niteliklere
sahiptir.
D) İslam inanç ilkeleri ve ibadet
esasları Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.
14. Aşağıdakilerden hangisi
Hinduizm’e ait bir özelliktir?
A) Budizm’den doğmuştur.
B) Ruhun varlığı reddedilir.
C) Sekiz dilimli yol benimsenir.
D) Kast sistemi bir inanç esasıdır.
15. Yogo ve meditasyon aşağıdaki
dinlerden hangisinde önemli
bir kavramdır?
A) Budizm
B) Sihizm
C) Zerdüştlük D) Yahudilik
60
1. OTURUM
16. Hinduizm’de doğum-ölüm girdabı ve bu sürecin sebeb olduğu her türlü acı ve kederden
kurtulup mutlak aydınlanmaya
kavuşmak anlamına gelen terim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kast
B) Nirvana
C) Tenasüh
D) Konfirmasyon
17. Aşağıdakilerden hangisi
Budizm’deki “sekiz dilimli
yol”dan biri değildir?
A) Sürekli çaba
B) Doğru bilgi, kesin iman
C) Tek olan tanrıya inanmak
D) Doğru amaç, doğru düşünce
18. Aşağıdakilerden hangisi Tanrının
tek, ebedî, görünmez, sözle anlatılmaz, her yerde hazır ve nazır
olduğunu ifade etmektedir?
A) Mahavira
C) Buda
B) Guru Nanak
D) Konfüçyus
19. Şintoizm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hindistanda yaşayan bir dindir.
B) “Şinto” tanrıların yolu anlamına
gelir.
C) Tabiat güçlerine ve ruhlara
tapınılır.
D) Şintoist bir kişi aynı zamanda
başka dinlere de mensup olabilir.
20. Zerdüştlük dini aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğmuştur?
A) Filistin
C) Hindistan
B) Arabistan
D) İran
(617) SEÇ. DİL ve ANLA. – 7
1. Aşağıdaki masal – fabl karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?
A) Fabllarda hayvanlar ve bitkiler
konuşturulurken masallarda
konuşturulmaz.
B) Masallar doğası gereği “mutlu
son” ile biterken fabllarda ise
hep kötü son vardır.
C) Masallar genellikle tekerleme
ile başlar, fabllar ise tekerleme
ile başlamaz.
D) Masallarda yer ve zaman genellikle belirsizken fabllarda
belirlidir.
2. Aşağıdakilerden hangisi halk
hikâyelerinin genel özelliklerindendir?
A) Olağanüstülüklere yer verilmez.
B) Âşık denen anlatıcılar tarafından yayılmıştır .
C) Anlatım nazım biçimindedir.
D) Süslü ve ağır bir dil kullanılır.
3. Aşağıdaki halk hikâyelerinden
hangisi Türk kaynaklıdır?
A) Emrah ile Selvihan
B) Ferhat ile Şirin
C) Leyla ile Mecnun
D) Battal Gazi
4. Aşağıdakilerden hangisi
kahramanlık konulu halk
hikâyelerindendir?
A) Kerem ile Aslı
B) Danişment Gazi
C) Emrah ile Selvihan
D) Arzu ile Kamber
5. Aşağıdakilerden hangisi durum
hikâyelerinin özelliklerinden
değildir?
A) Merak ögesi ikinci plandadır.
B) Gerçeklik abartılmadan anlatılır.
C) Serim, düğüm, çözüm planına
uyulur.
D) Kişisel ve toplumsal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana
çıkar.
61
6. Aşağıdakilerin hangisinde
hâkim (ilahi) anlatıcının bakış
açısı vardır?
A) Ertesi sabah erkenden fırladım. Derneğimize üç üye bulacaktım. Bu biraz zor olacaktı.
B) Çoban yere uzandı. Hüznü
kalbinden taşacaktı. Eski güzel
günleri geldi aklına.
C) Koca Ali ahıra girdi. Gülbeyaz’ın
önüne bir saman yığını koyduktan sonra onu eyerledi.
D) Hafız Nuri dükkâna erken gelmişti. Etrafı temizledikten sonra kendisine bir çay söyledi.
7. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden
değildir?
A) Psikolojik roman
B) Sosyal roman
C) Macera romanı
D) Realist roman
8. Aşağıdakilerin hangisinde
yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) ‘‘Şair Evlenmesi” edebiyatımızda Batı tarzında yazılan ilk
tiyatrodur.
B) Türk edebiyatındaki ilk öykü
Ahmet Mithat Efendi’nin
“Letaif-i Rivayet” adlı eseridir.
C) Edebiyatımızda ilk yerli roman
Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı
Talat ve Fıtnat” adlı eseridir.
D) Edebiyatımızdaki ilk psikolojik
roman Mehmet Rauf’un “9.
Hariciye Koğuşu” adlı eseridir.
9. Aşağıdakilerden hangisi komedya türlerinden değildir?
A) Yergi komedyası
B) Töre komedyası
C) Sokak komedyası
D) Entrika komedyası
1. OTURUM
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde
benzetme sanatı vardır?
A) Şarkın bu sevimli, güzel köyünün
Cenneti andıran bir akşamıydı
B) Sandalı çektikçe derin sularda
Görürdüm tellerin süründüğünü
C) Mevsimin yağmurlu bir günündeydi,
Ufuklar dumanlı, deniz dalgalı.
D) Kayalar, kıyılar kimsesiz dedim.
Ne kadar şensiniz yine siz,
dedim.
11. Şiirin en önemli unsurlarından biri
de söz sanatlarıdır. Edebî sanatlar, dizelere çağrışım zenginliği ve
çok boyutluluk katar.
Buna göre aşağıdakilerden
hangisinin çağrışım yönünden
zengin olduğu söylenemez?
A) Bir deniz kıyısında kursam kulübemi…
İsterim her şeyim denizden
yana olsun.
Çakıl taşları, şeytan minareleri,
yosun,
Deniz sesi, deniz ufku, deniz
meltemi
B) Senin yanındayken, avuçlarımda
Suda sabun gibi eriyor zaman…
Ve sanki yağ gibi kayıp gidiyor
Bir balık ellerimin arasından
C) Saçlarım tutuştu önce,
Gözlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
Külüm havaya savruldu
D) Bazen bir tebessüm, tutuşmuş
mercan
Rüyasıyla sanki kanlı bir çiçek,
Ve saçlar ümitsiz öyle yüzecek
Olgun akşamların ağırlığından
12. 1. Şiir
Cahil meclisinde satma güheri
Ne bilsin kadrini beyni serseri
Bir münasip söz bul kapat defteri
Mukayyet ol lisanına iyce bak
2. Şiir
Gece
Bir çakıltaşı operasıdır
Kurbağaların söylediği
Sonsuzluğun dudağında
Mavi bir uçuktur gök
Yukarıdaki iki şiirin karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi söylenemez?
A) 1. şiir hece, 2. şiir serbest ölçüyle yazılmıştır.
B) Farklı şiir geleneklerine aittir.
C) 1. şiirde ahenk sağlamak için
kafiye kullanılırken ikinci şiirde
kullanılmamıştır.
D) Nazım birimleri aynıdır.
13. Günler geçiyordu. Bir hafta içinde
atlar biraz toparlanmış, tüyleri düzelmişti. Güneş çıkıyordu
arada bir. Kış, gitme hazırlığına
başlamış gibiydi. Dört takımlık hava indirme birliği, verilen
yeni emir üzerine hazırlıklarını
tamamlamıştı. Hava indirme birliğinin komutanlığına Bekbay’ın
oğlu Sultanmurat’ın atandığı
bildirilmişti. Anatay: “Neden
Sultanmurat komutan oluyormuş,
belki de biz onu istemiyoruz!” diye
karşı çıkmıştı.
Bu parçada hikâyenin aşağıdaki yapı unsurlarından hangisi
belirgin biçimde verilmemiştir?
A) Kişi
C) Yer
B) Zaman
D) Olay
14. Genç yazarların ilk başta düştüğü hatalardan biri de güzel ve
etkili yazmanın süslü yazmakla
mümkün olacağını sanmalarıdır. Yazdıklarını söz sanatlarıyla
çarpıcı hâle getirmeye çalışırlar.
Ta ki fazla sosun yemeğin tadını bozduğu gibi fazla süsün de
metnin anlam tadını bozduğunu
anladıkları güne kadar.
Bu parçaya göre genç yazarlar
aşağıdaki anlatım niteliklerinden hangisine uymamaktadır?
A) Akıcılık
C) Yalınlık
15. Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden değildir?
A) Kahramanlar genellikle halktan
insanlardır.
B) Üç birlik kuralına uyulur.
C) Konular genellikle mitolojiden
ve destanlardan alınır.
D) Erdeme ve ahlaka üstün değer
verilir.
16. Karşılık vermez sesine bir ses
Sesin yankılanır boş duvarlarda
En iyi dostundur puslu aynalar
Dertleşirsin hep anılarınla
Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karamsarlık B) Yalnızlık
C) Özlem
D) Üzüntü
17. Aşağıdakilerden hangisi halk
şiiri nazım biçimlerinden değildir?
A) Koşma
C) Semai
62
B) Tutarlılık
D) Duruluk
B) Gazel
D) İlahi
1. OTURUM
18. Gökyüzünden yağmur değil, bir
ırmak iniyordur sanki. Hava kararmaya başlamıştır. Adamın yüreği
parçalanır hâllerine. “Ali Kardaş!
Korkuyorlar şimdi fukaracıklar.”
der. “Şu yağmurun da ettiğine
bak! Durmuyor, etmiyor. Şunların
hâline acısa da dursa, dursa Ali
Kardaş! Bir kuş parlasa korkuyorlar.” diye devam eder. Yüreği
göğsüne sığmıyordur şimdi. Aklı
fikri zavallı fukaracıklarda.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olayın geçtiği mekân betimlenerek verilmiştir.
B) İlahi (Hâkim) bakış açısıyla
anlatılmıştır.
C) Zaman unsuruna yer verilmiştir.
D) Kişiler, ruh hâliyle yansıtılmıştır.
19. “Karagöz” oyunuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Karagöz, halkı; Hacivat da
yarı okumuş, aydın kimseleri
simgeler.
B) Muhavere bölümü, yanlış anlama ve söz oyunları üzerine
kurulmuştur.
C) Oyunlarda çeşitli meslek, bölge, kültürlerden kişiler kendi
ağzıyla konuşturulur.
D) Oyunlar daha önceden yazılmış, belirli metinlere bağlı kalınarak oynanır.
20. Bir varmış bir yokmuş… Evvel
zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, sinekler
berber iken zengin bir tüccar varmış. Mısır’a mal almaya gidiyormuş. Bu adamın üç kızı varmış.
Kızlarını çağırıp her birine ne
istediklerini sormuş. Büyük kız bir
nalın, ortanca kız altın bir hamam
tası, en küçüğü de telli top isterim, demiş.
Bu parçada, masalın aşağıdaki
özelliklerinden hangisine örnek
yoktur?
A) Tekerlemelere yer verilir.
B) Zaman kavramı belirsizdir.
C) Olağanüstülüklere yer verilir.
D) Yer kavramı belirsizdir.
(618) SEÇ. DİL ve ANLA. – 8
1. Aşağıdakilerin hangisi sözlü
anlatım türü değildir?
A) Sohbet
B) Sempozyum
C) Konferans D) Açık oturum
2. Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi konuşmacı sayısı bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) Münazara B) Panel
C) Konferans D) Forum
3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla makalelerin benzerliklerinden değildir?
A) Her kesime hitap etmeleri
B) Ortaya atılan iddiaları kanıtlamaları
C) Bilgilendirme amaçlı olmaları
D) Açık bir anlatıma sahip olmaları
4. Aşağıdakilerden hangisi konferans planında yer almaz?
A) Hitap cümlesi
B) Konunun sunuluşu
C) Sorular ve cevaplar
D) Özet
5. Konunun ortaya konması, giriş
konuşmasının yapılması, soruların düzenli olarak sorulması, tartışma sırasında meydana gelebilecek tatsız durumların önlenmesi, tartışma sonunda karşıt veya
aynı düşünceleri özetleyerek
tartışmanın genel değerlendirilmesinin yapılması - - - - görevleri
arasındadır.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) jürinin
B) konuşmacıların
C) dinleyicilerin
D) başkanın
63
6. Aşağıdaki tartışma türlerinden
hangisi dinleyicilerin tartışmaya katılımı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Açık oturum B) Forum
C) Panel
D) Sempozyum
7. Aşağıdakilerden hangisi konferansçının yapması gerekenler
arasında yer almaz?
A) Konferansçı heyecanıyla değil
aklı ve sağduyusuyla hareket
etmelidir.
B) Konferansçı kötü sayılabilecek
konuşmalardan ve argo sözler
kullanmaktan kaçınmalıdır.
C) Anlaşılmayan konuları yeniden
anlatmalı, gerekirse süreyi
uzatıp anlattıklarını sık sık tekrar etmelidir.
D) Sözlü anlatım tekniklerine
uymalı, elindeki notları dinleyiciye okumak yerine onlara
hatırlamak için bakmalıdır.
8. Dinleyicileri bilgilendirmek
amacıyla yapılan sözlü anlatımlarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi en az kullanılır?
A) Tartışmacı anlatım
B) Öyküleyici anlatım
C) Kanıtlayıcı anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
9. Tartışma, açık oturum, sempozyum, forum gibi sözlü anlatım
türlerinin dinleyiciler huzurunda ve birden fazla konuşmacı
tarafından yapılmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir konu üzerinde birlikte ve
daha ayrıntılı düşünme
B) Etki gücünü kişi sayısına göre
belirleme
C) Fikirlerin daha çok kişi tarafından yayılmasını sağlama
D) Fikirlerin daha çok kişi tarafından desteklenmesini sağlama
1. OTURUM
10. • Belli bir konuyu aydınlatmak
için bilim adamı ve araştırmacılar bir araya gelir.
• Bir gün sürebileceği gibi birkaç gün de sürebilir.
• Dinleyiciler davetli olarak bulunurlar.
Hakkında bilgi verilen sözlü
anlatım türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sempozyum
B) Açık oturum
C) Forum
D) Panel
11. Bir kitabın veya derginin kişi,
konu, yer adı vb. bakımından
içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan
bölüme - - - - ; belli bir konu, yer
veya dönemle ilgili yayınları kapsayan bölüme ise - - - - adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
A) bibliyografya- indeks
B) dokümantasyon- dipnot
C) indeks- bibliyografya
D) indeks- dokümantasyon
12. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümleri arasında
yer almaz?
A) Hitap
C) Giriş
B) Özet
D) Asıl metin
13. Bir makale yazarının davranışlarından hangisi bilimsel etik
açısından gereklidir?
A) Makalede yer alan kısaltma ve
terimleri açıklaması
B) Makalede işlenen konunun
daha önceki yayınlarda nasıl
ele alındığını açıklaması
C) Makalede ele aldığı konuyu
araştırmada nasıl bir yöntem
izlediğini ortaya koyması
D) Konu hakkında başkalarına
ait bilgi ve görüşleri dipnot ile
belirtmesi
14. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar için söylenemez?
A) Bilimsel buluşları iletmek için
yazılır.
B) Deneme, fıkra gibi metin türlerinden oluşur.
C) Kesin, kısa, öz ve anlaşılır ifadeler kullanılır.
D) Terimlere, teknik deyimlere yer
verilir.
15. Makaleyi; fıkra, deneme, sohbet, eleştiri gibi öğretici metinlerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı anlatımla yazılmaları
B) Ele alınan düşünce, iddia ve
görüşün belge ve kanıtlarla
savunulması
C) Güzel sanatlar, politika, toplumsal ve bilimsel konular,
günlük olaylar, ülke sorunları
hakkında yazılmaları
D) Gazete ve dergilerde yer almaları
16. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma konusu olamaz?
A) Ormanların korunmasında
çevre bilinci oluşturmak daha
önemlidir.
B) Sanat sanat için yapılmalıdır.
C) Eğitim okulda başlar.
D) Türkiye’de zorunlu eğitim sekiz
yıldır.
17. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı türüdür?
A) Sempozyum
B) Toplantı Özetleri
C) Deneme
D) Fıkra
18. Edebiyatımızdaki ilk makale - - - tarafından - - - - gazetesinde yayımlanmıştır.
Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Şinasi, Tercüman-ı Ahval
B) Namık Kemal, Tercüman-ı
Ahval
C) Şinasi, Ceride-i Havadis
D) Agah Efendi, Tercüman-ı Ahval
64
19. Türk edebiyatını Tanzimat hareketi ile başlatmak millî varlığımıza
dar ve yapay bir anlam vermektir.
Divan edebiyatımız, tıpkı halk
edebiyatımız gibi bizim eski
varlığımız, tahteşşuurumuz (şuuraltı), kaybolmuş cennetimizdir.
Tanzimat’ın gayesi ve her inkılabın manası eski varlığın yeni bir
hayat bulması değil midir? Divan
edebiyatını ruhundan silip süpürmüş olan bir Türk şairinin olgun
eser vermesi imkânsızdır.
Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Betimleyici anlatım
B) Destansı anlatım
C) Tartışmacı anlatım
D) Öyküleyici anlatım
20. Bir cümlede gereksiz ifadelere
yer verilmesi anlatımın duruluk
ilkesine aykırı bir durumdur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama örneklenmiştir?
A) Arkadaşını karşısında görünce
sevinçle kucakladı.
B) Bu evlerin yapımına geçen yıl
başlandı.
C) Yarın hava tüm yurtta yağmurlu olacakmış.
D) Şiirdeki lirizm ve coşku beni
derinden etkiledi.
(711) İSLAM TARİHİ – 1
1. Müslümanlar, aşağıdaki uygarlıklardan hangilerinin tarih
yazıcılığı tecrübelerinden faydalanarak, zengin bir tarih edebiyatı (tarih yazıcılığı) meydana
getirmişlerdir?
I- Çin
II- Roma
III- İran
IV- İbrani
A) Yalnız I
C) I, III ve IV
B) I ve II
D) I, II, III ve IV
1. OTURUM
2. Aşağıdakilerden hangisinin katkıları olmasaydı, Hz. Muhammed’in
hayatının her yönüyle araştırılıp
öğrenilmesi mümkün olmazdı?
A) Emevilerin
B) Abbasilerin
C) Sahabelerin
D) Selçuklu Türklerinin
3. Aşağıdakilerden hangisi, nesep
tarzında yazılan kitapların konusunu oluşturur?
A) Arap fetihleri
B) Kan ve soy bağı
C) Kur’an-ı Kerim’in nüzulü
D) Hz. Muhammed’in katıldığı
savaşlar
4. Muhammed Hamidullah, “İslam
Tarihine Giriş” adlı eserinde
insanoğlunun, zamanı birimlerken, aşağıdakilerden hangisini
en iyi vasıta olarak gördüğünü
belirtmektedir?
A) Ay
C) Yıldızlar
B) Rüzgâr
D) Doğal afetler
5. Aşağıdakilerden hangisi, Arap
Yarımadası’nın en verimli yerlerinden biridir?
A) Hicaz
C) Yemen
B) Nüfut
D) Necit
8. Aşağıdakilerden hangisi, Dört
Halife Dönemine ait özelliklerden biri değildir?
13. Aşağıdakilerden hangisi, Dört
Halife Dönemi’nde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) İlk İslam donanmasının kurulması
B) Vezirlik makamının oluşturulması
C) Halifelerin seçimle iş başına
gelmesi
D) Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline
getirilmesi
A) Puvatya Savaşı’nın kaybedilmesi
B) Suriye, İran ve Filistin’in fethedilmesi
C) Hicri takvimin kullanılmaya
başlanması
D) Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması
9. “Hz. Muhammed’in vefatından
sonra Yemen’de çıkan isyan, - - - tarafından bastırılmıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan
yere, aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir
10. Müslümanlar, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde, Ürdün topraklarında bulunan Fihl Bölgesi’nde,
aşağıdaki devletlerden hangisini
bozguna uğratmışlardır?
A) Bizans
C) Hazar
B) Sasani
D) Mısır
11. Sufyan bin Avf el-Ezdi kimdir?
6. Hz. Muhammed’in peygamberliğinin 10. yılı, İslam tarihinde
hangi isimle bilinir?
A) Fil Yılı B) Veda Yılı
C) Hüzün Yılı D) Hicret Yılı
7. Hz. Peygamber’in, Mekke’den
Medine’ye hicret etmeden önce,
“Bu gece gidiyorum. Sen benim
yatağımda yat. Benim yorganımı
üzerine ört ki müşrikler yatakta
benim yattığımı zannetsinler.
Hoşlanmadığın bir şey sana isabet
etmez. Şu emanetleri sahiplerine
teslim et ve birkaç gün sonra sen
de gel.” şeklinde hitap ettiği kişi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muaviye Döneminde İstanbul’u
kuşatan Emevi komutan
B) İber Yarımadası’nı fetheden
Abbasi ordu komutanı
C) Hz. Muhammed’in sütkardeşi
D) Uhud Savaşı’ndaki okçulardan
biri
12. Egemenliği “saltanat yoluyla”
teslim alan ilk halife, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mervan bin Hakem
B) Yezit bin Muaviye
C) Abdülmelik bin Mervan
D) Mervan bin Muhammed
A) Hz. Ali
B) Hz. Zeyd
C) Hz. Ömer
D) Selman-ı Farisî
65
14. Arap General Ukbe bin Nafi
tarafından yaptırılan Kayrevan
Camisi, bugün hangi ülkenin
sınırları içindedir?
A) Mısır C) Tunus B) Libya
D) İspanya
15. Türkler, daha çok İslam tarihinin hangi döneminde,
Müslüman Araplarla savaş
hâlinde olmuşlardır?
A) Emeviler Dönemi
B) Abbasiler Dönemi
C) Dört Halife Dönemi
D) Hz. Muhammed Dönemi
16. Endülüs emirlerinden Abdullah’ın
912 yılında ölümü sonrasında
oğullarından ve kardeşlerinden
kimse yönetimi üstlenmeyince
yerine, aşağıdakilerden hangisi
geçmek zorunda kalmıştır?
A) Hasmı İbn Hafsûn
B) Asi İbrahim bin Haccâc
C) Dedesi II. Abdurrahman
D) Torunu III. Abdurrahman
17. İslam devletlerinde, savaşlarda
elde edilen ganimetlerin beşte
birinin devlete bırakılıp geri
kalanının da savaşa katılanlar
arasında paylaşılması durumu,
özellikle aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olabilir?
A) Bilim
C) Eğitim
B) Sanat
D) Askerlik
1. OTURUM
18. “İslâm mimarisinde bilinen ilk
kubbeli eserlerden olan - - - - ,
Emevî Halifesi Abdülmelik devrinde 687 - 691 yılları arasında inşa
edilmiştir.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru
olabilmesi için boş bırakılan
yere, aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) Ribat’ı Şerif Kervansarayı
B) Kubbetü’s Sahra
C) Emeviye Camii
D) Kâbe
19. 930 yılında Mekke’yi yağmalayanlar ve sonrasında da Kâbe’den
Hacerü’l-Esved taşını söküp
Ahsa’ya götürenler, aşağıdakilerden hangileridir?
A) Karmatîler B) Büveyhîler
C) Samanîler D) İhşidîler
20. Aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması, Abbasilerle
Moğolları komşu iki devlet yapmıştır?
A) Memlûklerin
B) Rüstemîlerin
C) Harzemşahların
D) Anadolu Selçuklularının
(811) KELAM – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi kelamcıların kullandığı bir yöntemdir?
A) Tümevarım ve temsil
B) Hipotez ve tahmin
C) Analiz ve gözlem
D) Beyin fırtınası ve sonuç çıkarma
2. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelam alimlerinden değildir?
A) Vasıl b. Ata
B) İbrahim Nazzam
C) Cürcanȋ
D) Ebu Huzeyl
3. Aşağıdakilerden hangisi kelam
ve felsefenin ortak bilgi kaynağıdır?
A) Vahiy
B) Beş duyu organı
C) Mütevatir Haber
D) İlham ve sezgi
4. Kelam ilminde yoktan var edilen varlıklar hangi kavramla
ifade edilir?
A) Vacip
C) Cevher
B) Hâdis
D) Âraz
5. Müteahhirin kelamcıları tarafından kullanılan “Kıyâsü’l - gaib
ale’ş - şâhid” yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?
A) Genel ilkelerden özel ilkeler
çıkarma
B) Delilin geçersizliği ile konunun
da geçersiz olması
C) İhtimalleri tartışma
D) Duyu ötesini duyular alemi ile
karşılaştırma
6. Şiîliği diğer mezheplerden ayıran en önemli görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmanın tanımı
B) İnsan hürriyeti
C) İmamet meselesi
D) Büyük günah işleyenlerin durumu
7. “Lâ hükme illâ lillah” (Allah’tan
başka hüküm verecek yoktur; hüküm ancak Allah’a aittir.) ifadesi
hangi itikadî mezhebin görüşlerinin temelini oluşturmuştur?
A) Şia
C) Haricȋlik
B) Mutezile
D) Murcie
8. Aşağıdakilerden hangisinin
Mürcie’nin doğuşunda etkili olduğu söylenemez?
A) Haricilerin aşırı fikirleri
B) Müslüman olmayan milletlerin
eleştirilerine karşı İslam’ı savunma isteği
C) Emevȋ - Haşimȋ çekişmesi
D) İslam toplumunun birliğini koruma ihtiyacı
66
9. Mutezile’ye ait “Büyük günah
işleyen bir kimsenin ne kafir ne
de mümin olduğu, bu ikisi arasında bir yerde bulunduğu”nu ifade
eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) el - Menziletu beyne’l - menzileteyn
B) Adalet
C) el - Va’d ve’l - Va’îd
D) el - Emri bi’l - Ma’rûf ve’n Nehyi ani’l - Münker
10. el - İbane an Usuli’d - Diyane ve
el - Luma isimli eserler aşağıdaki kelamcılardan hangisine
aittir?
A) İmam Maturidî
B) İmam Eş’arî
C) İmam Gazali
D) İmam Beyzavî
11. Alevi-Bektaşi düşüncesinde
“şeriat kapısı”nın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinin ilk öğrenildiği kapıdır.
B) Mürşide teslim olunan tevbekarlık kapısıdır.
C) Bilgi’yle Allaha ulaşma kapısıdır.
D) Her zaman ve mekanda Allah
ta yok olma kapısıdır.
12. “Makalat” adlı eser kimindir?
A) Mevlana
B) Yunus Emre
C) Hacı Bektaş Veli
D) Hoca Ahmet Yesevi
13. Ehli Beyti ve Hz. Ali’yi içten
sevmek, onlardan şefaat beklemek anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musahiplik B) Mehdilik
C) Teberra
D) Tevella
1. OTURUM
14. Aşağıdakilerden hangisi imam
Maturidi’nin görüşlerinden değildir?
A) Müminler ahiretle Allah’ı görebilecektir.
B) Akıl yoluyla Allah’ın varlığı fikrine ulaşılamaz.
C) Büyük günah işleyen kişi kafir
olmaz.
D) Din aklen güzel olanı emreder,
çirkin olanı yasaklar.
15. Alevilik-Bektaşilik düşüncesine
göre aşağıdakilerden hangisi
Ehli Beyt’ten kabul edilmez?
A) Hz. Aişe
B) Hz. Fatıma
C) Hz. Hasan D) Hz. Hüseyin
19. Allahın isimlerinden olan “müheymin” kelimesinin anlamı
nedir?
A) Ezeli olan
B) Edebi olan
C) Terbiye eden
D) Görüp gözeten
20. Kuran-ı Kerim’de şeytan ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
değinilmez?
A) Gaybı bildiğine
B) İnsanı saptırdığına
C) Ateşten yaratıldığına
D) İnanmayanların dostu olduğuna
(931) SİYER – 1
16. “Var olan her şeyin bir yaratıcısı
olması gerekir” şeklinde özetlenen delil aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmkan
B) Hudus
C) Kemal
D) Gaye ve Nizam
17. İnsanların amellerini kaydeden
melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikail
B) Cebrail
C) Kiramen-Kâtibin
D) Koruyucu melekler
18. “Onlar müminlerle karşılaştıklarında “iman ettik” derler. Şeytanları
ile başbaşa kaldıklarında ise; “Biz
sizinle beraberiz, onlarla sadece
alay ediyoruz” derler.” (Bakara suresi, 14. ayet)
Bu ayette dile getirilen tutum
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Mümin
C) Kafir
B) Münafık
D) Müşrik
1. “Herşeyin yaratıcısının Allah
olduğuna inanmasına rağmen
putları ona eş tutan” kimselere
ne denir?
A) Müşrik
C) Mü’min
B) Münafık
D) Kafir
2. Aşağıdakilerden hangisi
Hz. Muhammed’in doğduğu ortamın özelliklerindendir?
A) Okuma-yazma oranı yüksekti.
B) Haniflik yaygın olan inanç biçimiydi.
C) Kadın ve kız çocuklarına değer verilirdi.
D) Edebiyat ve güzel söz söyleme sanatı gelişmişti.
3. Aşağıdakilerden hangisi
Hz. Muhammed’in yaşadığı
Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden değildir?
A) Mekke
C) Tebük
B) Medine
D) Taif
4. Aşağıdakilerden hangisi
Hz. Peygamberin kızlarının
isimlerinden biri değildir?
A) Rukiye
C) Zeynep
B) Aişe
D) Ümmü Gülsüm
67
5. Arap toplumunda yerleşik yaşam sürenlere ne ad verilirdi?
A) Bedevî
C) Hadarî
B) Kıptî
D) Mağribî
6. Peygamberimiz babasının vefatından sonra aşağıdakilerden
hangisinin himayesinde kalmamıştır?
A) Abdülmuttalip
B) Amine
C) Ebu Talip
D) Hz. Ebubekir
7. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem tarihçilerinden değildir?
A) İbn Kayyım B) İbn İshak
C) İbn Hişam D) İbn Sa’d
8. “Arab-ı müsta’ribe” hakkında
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu gruba Adnanîler de denilmektedir.
B) Kureyş kabilesi de bu gruptandır.
C) Esas vatanları Yemen’dir.
D) Aslen Arap olmayıp, sonradan
Araplaşan kabilelerdir.
9. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından
dedesidir?
A) Sa’d b. Bekir
B) Varaka b. Nevfel
C) Abdullah b. Cüdan
D) Vehb b. Abdümenaf
10. Aşağıdaki hangisi Hz.
Muhammed’in peygamber olmadan önce ticaret ile meşgul
olmasının kazandırdıklarından
değildir?
A) Alış-veriş usulleri hakkında bilgi sahibi olması
B) Diğer dinlere ait kitapları okuyup incelemiş olması
C) Farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı elde etmesi
D) İnsanlarla iletişim kurma becerisini geliştirmesi
1. OTURUM
11. Aşağıdakilerden hangisi “ilk
müslümanlar” arasında sayılmaz?
A) Hz. Ali
B) Hz. Hamza
C) Hz. Ebu Bekir
D) Zeyd bin Harise
12. “Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma”
(Hicr suresi, 94. ayet)
Bu ayetin Hz. Muhammed’in
İslam’ı tebliği açısından önemi
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ifade edilmiştir?
A) Açıktan davet dönemi başlamıştır.
B) Kendisinin bir peygamber olduğunu farketmişir.
C) Davetinde ısrarcı olmaktan
vazgeçmiştir.
D) Daveti Mekke’nin dışına taşımıştır.
13. Aşağıdakilerden hangisi
Mekkeli müşriklerin, İslam’ın
yayılmasını engellemek için
başvurdukları yollardan biri
değildir?
A) Müslümanlara eziyet ve işkence ederek insanların gözünü
korkutmak
B) Ebu Talib aracılığıyla davasından dönmesi konusunda Hz.
Muhammed’i ikna etmek
C) Servet ve Mekke’nin liderliği gibi çeşitli tekliflerle Hz.
Muhammed’i davasından döndürmek
D) İslam dinini benimseyenleri
Mekke’nin dışına çıkarmak
14. Müslümanların Habeşiştan’a ilk
hicretleri hangi tarihte gerçekleşmiştir?
A) 615 B) 617 C) 619 D) 621
15. Habeşistan’a hicret eden ikinci
kafileye aşağıdakilerden hangisi başkanlık etmiştir?
A) Amr bin As
B) Ali bin Ebi Talib
C) Cafer bin Ebi Talib
D) Abdurrahman bin Avf
16. Mekkeli müşriklerin Hz.
Muhammed ve diğer müslümanlara uyguladıkları “boykot” hangi
yıllar arasında gerçekleşmiştir?
A) 610-612
C) 622-630
B) 616-619
D) 620-632
17. Aşağıdakilerden hangisi İslam
tarihine “hüzün yılı” olarak geçen
620’de gerçekleşmiştir?
A) Hz. Hatice’nin vefatı
B) Medine’ye Hicret
C) İsra ve Miraç olayı
D) Boykot’un sona ermesi
18. Hz. Muhammed’in İslam’ı öğretmesi için Medine’ye gönderdiği
sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali b. Ebi Talib
B) Amr ibn As
C) Bilal-i Habeşi
D) Musab b. Umeyr
19. İslam’ın ilk mescidi nerede inşa
edilmiştir?
A) Mekke
C) Kuba
B) Taif
D) Şam
20. Aşağıdaki olaylardan hangisi
Hicret’ten sonra gerçekleşmiştir?
A) Akabe Biatları
B) Hudeybiye Antlaşması
C) Hz. Ömer’in Müslüman olması
D) Hz. Muhammed’in Taif yolculuğu
2. Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?
A) Kâr sağlamak
B) Topluma hizmet etmek
C) İşletmenin yaşamını devam
ettirmek
D) Mal ve hizmetlerin kalitesini
sürekli arttırmak
3. Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak
görülmez?
A) Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
B) Kesin uygulanabilir olmalıdır.
C) Basit ve anlaşılır olmalıdır.
D) Dengeli olmalıdır.
4. Etkili denetimin ilkelerine aykırı
bir açıklama hangi seçenekte
verilmiştir?
A) Denetleme gizli olmalıdır.
B) Denetleme esnek olmalıdır.
C) Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
D) Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.
5. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına
uygun değildir?
A) Ortak bir amaç olmalıdır.
B) Ortaklar arası bir anlaşma olmalıdır.
C) Şirket kuranların sayısı en az
bir olmalıdır.
D) Ortak üretim elemanlarına sahip olmalıdır.
6. Limitet şirketler en az kaç ortak
tarafından kurulabilir?
(974) GİRİŞİMCİLİK – 1
1. Aşağıdakilerden hangisi talebin
özelliklerinden biri değildir?
A) Satın alma gücü
B) Piyasanın olması
C) Satın alma isteğinin var olması
D) Geniş bir zaman dönemini
kapsaması
68
A) 2
B) 5
C) 7
D) 10
7. Aşağıdakilerden hangisi İktisadi
Devlet Teşekkülü değildir?
A) Boru Hatları ile Petrol Taşıma
AŞ
B) Türkiye Kömür İşletmeleri
C) Devlet Malzeme Ofisi
D) Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları
1. OTURUM
8. Bir işletmenin diğer işletmeye
ait hisse senetlerini satın alarak o işletmenin hukuki varlığına son vermesiyle sağladığı
tam birleşmeye ne ad verilir?
A) Füzyon
C) Kornerler
B) Merger
D) Konsernler
9. Seçici talebi yaratmaya yönelik
bir reklam, aşağıda verilen reklam çeşitlerinden hangisi açısından değerlendirilmelidir?
A) Reklam içeriği açısından
B) Hedef kitle açısından
C) Amaçlar açısından
D) Yapanlar açısından
10. Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Dikkat çekme
B) İlginin isteğe dönüşmesi
C) İsteğin arza dönüşmesi
D) Satışın gerçekleştirilmesi
11. Ekonomik durumu üst düzeyde
olan insanların karşılanmasını istedikleri ihtiyaçlara ne ad verilir?
A) Emek
B) Sermaye
C) Lüks ihtiyaçlar
D) Zorunlu ihtiyaçlar
12. Aşağıdakilerden hangisi üretim
faktörlerinden biridir?
A) Doğa
C) Hizmet
B) Talep
D) Kültür
13. Elektronik ticarete ne ad verilir?
A) İnternet
C) E-devlet
B) E-ticaret
D) E-posta
14. Ekonomistler, bir mal veya hizmeti elde edebilme isteğini neden talep olarak kabul etmezler?
A) İstekler yeterli satın alma
gücüyle desteklenmelidir.
B) Arz - talep dengesi korunmalıdır.
C) Alıcı ile satıcı birbirini tanımalıdır.
D) Satın alma sürekli ve güdüleyici
olmalıdır.
15. Ekonomistler kıt malı nasıl
tanımlamışlardır?
A) Kıymetli mallar
B) Piyasada olmayan mallar
C) Çok pahalı satılan mallar
D) Fiyatı olan ve bedelini ödemek
suretiyle alınabilen mallar
16. Bazı bilim adamlarınca girişimcilik kavramının yaratıcısı olarak
görülen ünlü ekonomist, aşağıdakilerden hangisidir?
18. Aşağıdaki kavramlardan hangisi
ekonomi literatüründe “yenilenme”, “yenilik” anlamlarında
kullanılır?
A) Deflasyon
B) İnovasyon
C) İthal ikamesi
D) Devalüasyon
19. Aşağıdakilerden hangisi, girişimcide bulunması gereken kişisel
özelliklerinden biri değildir?
A) Hayalcilik B) Kendine güven
C) Karamsarlık D) Esneklik
20. “Yasal teşviklerden yararlanarak
arkadaşlarıyla pastane dükkanı
açan Leyla hanım” örneğini,
aşağıdaki girişimciliği teşvik
eden faktörlerden hangisi için
verebiliriz?
A) Mevzuat
C) Aile
A) John Law
B) Eli Whitney
C) Richard Cantillon
D) Edward Harriman
B) Güven
D) Din
(999) MATEMATİK – 2
17. “Girişimcilik; sürekli artan bir refah yaratan dinamik bir süreçtir.”
“Girişimcilik; bir işe girişme, bunun
için gerekli kaynakları düzenleme,
işten doğacak riskleri ve başarısızlıkları üstlenme sürecidir.”
“Girişimcilik; parasal ve kişisel
tatmin ödülü karşılığında, finansal,
psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek gerekli zaman ve çabayı harcayıp farklı değerde mal ve hizmet
yaratma sürecidir.”
Aşağıdakilerden hangisi, verilen
“Girişimcilik” kavramıyla ilgili tanımların ortak noktalarından biri
değildir?
A) Tekelleşmek
B) İnisiyatif sahibi olmak
C) Risk ve başarısızlığı kabul
etmek
D) Piyasadaki kaynakları değerlendirmek
69
A
1.
D
70°
E
B
60°
C
35°
F
Şekildeki ABC ve DBF üç%
genlerinde m (ACB) = 60º,
%
%
m (DFB) = 35º ve m (BAC) = 70º
%
olduğuna göre m (BDF) kaç derecedir?
A) 85 B) 95 C) 100 D) 105
1. OTURUM
C
2.
42º
º
76
30º
D
6
3
B
A
7.
A
64
º
D
5.
A
B
Şekilde verilenlere göre
en uzun kenar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 7BDA A
5
A)
10 B) 2 3
C)
14 D) 3 2
6.
C
B
Şekildeki ABC üçgeninde
AB = 5 cm , AC = 6 cm olduğuna göre BC \nun alabileceği
en büyük tam sayı değeri kaç
santimetredir?
B) 9
4.
Şekildeki ABC üçgeninde
7AEA , 7CDA ve 7BFA
kenarortaylarının kesim noktası G’dir. BG = 12 cm ve
%
m (AGC) = 90c olduğuna göre
AF kaç santimetredir?
A) 4
E
B
C
F
D
F
B) 6
C) 9
D) 10
10
2√
E
C) 6
C
A
C
A)
BE
BC
=
EF
KE
B)
EC
KF
=
EF
BC
C)
CB
CE
=
EK
EB
BC
BE
=
D)
KF
KE
7
4
K
B
Şekildeki ABCD dörtgeninde
7ADA = 7DCA ve 7ABA = 7BCA \tir.
DA = 2 10 cm, AB = 4 cm
ve BC = 7 cm olduğuna göre
DC kaç santimetredir?
B) 3 2 C) 5 D) 6
A) 3
9.
A
6
&
&
Şekilde BCA , DEF ’tir.
BA = (2x - 2) cm ve
DF = (3x - 5) cm olduğuna
göre AB kaç santimetredir?
B) 4
D
8.
&
&
Şekilde BEC + KEF olduğuna
göre aşağıdaki orantılardan
hangisi doğrudur?
C) 10 D) 11
A
A) 2
C
E
6
B
A) 8
B
C
AB = 3 cm, AC = 6 cm ve
BN = 2 cm olduğuna göre
AN kaç santimetredir?
D) 7ADA
3.
N
Şekildeki ABC üçgeninde
%
7ANA , BAC ’nın açıortayıdır.
B) 7ABA
C) 7BCA 2
F
G
B
3
C
D
Şekildeki ABC üçgeninde
7ABA = 7ACA ve 7ADA = 7BCA ’tir.
AB = 6 cm ve BD = 3 cm
olduğuna göre DC kaç santimetredir?
D) 8
A) 2
70
B) 6
C) 9
D) 12
1. OTURUM
10.
15. A, B, D, E noktaları aynı düzlemde bulunan farklı noktalardır. Buna göre AB + BD + DE
aşağıdaki vektörlerden hangisine eşittir?
A
D
2
C
B
&
Şekildeki ABC eşkenar üçgen
7BDA = 7ACA ve DC = 2 cm
olduğuna göre DB kaç santimetredir?
A) 2 3 3
B) 2 3
C) 3 2 D) 4
B) - , + , - , +
D) - , - , + , +
12. 0º 1 a 1 90º ve sin a = 5
13
olduğuna göre cot a değeri
kaçtır?
A) 12 B) 14 C) 12 D) 5
5
14
13
13
13. Kenar uzunlukları AB = 5 cm,
BC = 7 cm ve AC = 8 cm
olan ABC üçgeninin alanı kaç
santimetrekaredir?
A) 10 3 C) 18
16. A (2 - x) ve B (5) noktaları veriliyor. AB = 10 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
D) 7
17. 6 kişilik bir grubun yaşlarının
ortalaması 28’dir. Bu gruba kaç
yaşında bir kişi katılırsa grubun
yaş ortalaması 26 olur?
A) 14 B) 18 C) 20 D) 22
18. 3, 2, 2, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 2 veri grubunun tepe değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
19. Bir kutuda 3 bozuk, 7 sağlam
ampul vardır. Kutudan rastgele
çekilen bir ampulün bozuk olma
olasılığı nedir?
A) 7 B) 4 C) 3 D) 3
7
7
10
10
20. Hilesiz bir zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayının 2 ile
bölünebilen bir sayı olma olasılığı nedir?
B) 14
D) 15 2
A
14.
B) BE
D) ED
A) - 7 B) - 3 C) 3
11. sin 170º, cos 190º, tan 230º ve
cot 300º değerlerinin işaretleri
sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) - , - , + , -
C) + , - , + , -
A) AE C) AD A) 1 B) 1 C) 1 D) 1
4
6
3
2
6
B
60º
4√ 3
C
Şekildeki ABC üçgeninde
%
m (ABC) = 60º, AB = 6 cm ve
BC = 4 3 cm olduğuna göre
&
A (ABC) kaç santimetrekaredir?
A) 6 3 C) 12
B) 9 3
D) 18
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
71
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş
sayılır.
16 OCAK 2016 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
DİN KÜL. AHL. BİL. – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
B
D
D
B
A
A
C
C
D
C
A
D
D
B
A
C
B
D
DİN KÜL. AHL. BİL. – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
B
B
C
C
D
B
D
A
D
A
C
B
D
B
D
B
A
D
DİN KÜL. AHL. BİL. – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
C
C
B
A
B
A
C
D
D
B
D
D
A
A
C
A
B
D
FELSEFE – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
B
D
A
C
D
C
B
C
C
A
B
A
B
C
A
D
D
C
SEÇMELİ FELSEFE – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
D
A
B
C
A
A
C
D
A
D
C
D
B
B
C
B
A
B
B
TARİH – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
A
D
C
B
A
D
B
C
C
B
B
C
D
D
B
A
C
A
TARİH – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
D
A
C
B
D
A
B
D
C
D
B
D
A
B
C
B
A
D
COĞRAFYA – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
D
B
C
A
B
A
A
D
B
B
D
B
D
C
D
A
C
A
C
16 OCAK 2016 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
COĞRAFYA – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
A
B
B
A
D
D
C
D
D
A
C
D
D
C
B
D
D
A
COĞRAFYA – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
A
B
A
B
C
A
A
D
D
C
B
D
C
A
A
C
D
D
B
İNGİLİZCE – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
A
C
D
C
A
B
C
D
A
C
B
A
C
B
D
A
D
D
ALMANCA – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
C
D
B
A
C
D
B
C
D
D
A
B
C
D
A
B
C
A
FRANSIZCA – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
D
A
B
D
C
B
C
A
C
B
A
C
D
C
A
D
C
B
İNGİLİZCE – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
D
A
B
A
C
A
D
B
B
C
D
A
D
A
C
D
C
D
B
ALMANCA – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
A
D
C
A
B
C
D
A
B
C
B
D
A
C
D
A
B
D
FRANSIZCA – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
B
A
B
C
B
D
A
C
B
A
B
B
A
D
C
B
D
A
16 OCAK 2016 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
DİL ve ANLATIM – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
A
B
C
D
D
B
C
A
D
C
B
A
C
B
D
B
C
C
DİL ve ANLATIM – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
A
D
B
A
A
D
A
C
A
B
C
A
B
D
D
B
B
C
DİL ve ANLATIM – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
C
C
D
D
B
C
B
A
B
C
C
A
A
C
B
D
C
A
DİL ve ANLATIM – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
A
C
C
B
D
C
A
B
C
D
A
B
C
A
D
D
B
A
TÜRK EDEBİYATI – 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
C
B
D
C
A
A
D
C
B
A
A
D
C
B
D
B
A
A
D
TÜRK EDEBİYATI – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
D
B
A
C
D
A
C
B
D
C
A
B
B
D
D
A
C
B
TÜRK EDEBİYATI – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
D
A
C
C
A
D
C
A
D
A
B
D
C
D
A
B
A
D
FİZİK – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
A
B
C
D
B
C
A
B
C
A
D
C
A
D
D
A
A
B
16 OCAK 2016 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
FİZİK – 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
D
B
A
C
D
B
C
D
A
B
C
A
D
A
D
C
A
D
KİMYA – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
D
C
B
A
B
D
C
B
C
A
D
B
B
A
C
D
B
A
KİMYA – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
C
B
D
D
C
A
A
B
C
C
B
A
D
D
B
B
C
A
D
BİYOLOJİ – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
C
C
D
B
A
D
D
C
C
D
B
A
A
B
A
C
A
B
BİYOLOJİ – 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
B
B
C
D
C
B
D
A
A
C
A
D
A
C
A
D
B
D
BİYOLOJİ – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
C
B
A
D
B
D
A
D
A
C
A
A
A
D
C
B
A
C
EKONOMİ. – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
C
A
A
D
C
A
A
C
B
D
C
A
B
B
B
C
D
A
TEMEL DİNİ BİL.– 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
D
C
B
D
A
A
B
B
A
B
C
C
D
C
B
A
D
B
16 OCAK 2016 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
İŞLETME – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
C
B
B
D
C
A
B
A
D
A
D
B
C
A
D
C
D
B
MANTIK – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
C
B
A
D
B
A
B
A
C
D
B
D
C
A
D
C
A
D
SAĞLIK BİLGİSİ – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
C
B
D
A
D
B
C
C
D
B
D
A
D
A
B
A
C
B
TRAF. VE İLK YARD. – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
D
B
A
D
B
D
D
C
B
A
C
A
B
D
C
A
D
B
C
İNGİLİZCE – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
A
D
B
D
B
A
D
B
C
B
C
A
D
B
B
C
D
A
D
ALMANCA – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
B
A
A
C
D
A
B
D
C
A
D
C
B
C
B
B
D
C
A
FRANSIZCA – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
A
C
A
B
B
C
D
B
A
B
A
A
C
D
B
C
B
C
A
FIKIH – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
B
D
B
C
B
A
B
C
D
B
C
A
C
D
D
B
A
A
16 OCAK 2016 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
HZ. MUHAMMED’İN HAY. – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
D
C
D
C
B
A
D
A
D
B
A
B
D
A
D
A
C
C
MATEMATİK – 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
C
D
A
B
D
B
D
C
A
A
B
B
C
A
D
D
C
C
KARŞ. DİN. TARİHİ – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
B
C
B
D
C
A
B
D
A
D
B
C
D
A
B
C
B
A
D
SEÇ. DİL ve ANLA. – 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
B
A
B
C
B
D
D
C
A
A
D
C
C
A
B
B
A
D
D
SEÇ. DİL ve ANLA. – 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
A
D
D
B
C
B
A
A
C
A
D
B
B
D
B
A
C
D
İSLAM TARİHİ – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
B
A
C
C
A
B
D
A
A
B
A
C
A
D
D
B
A
C
KELAM – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
C
B
B
D
C
C
B
A
B
A
C
D
B
A
B
C
B
D
A
SİYER – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
D
C
B
C
D
A
C
D
B
B
A
D
A
C
B
A
D
C
B
16 OCAK 2016 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM T KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
GİRİŞİMCİLİK – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
D
B
A
C
A
D
B
C
C
C
A
B
A
D
C
A
B
C
A
MATEMATİK – 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
B
C
B
A
D
B
C
C
B
C
A
A
D
A
D
A
B
D
D

Benzer belgeler

1. oturum - KAMUAJANS

1. oturum - KAMUAJANS hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş...

Detaylı