2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER

Transkript

2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER
OCAK 2015 TUS’A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41
TEMEL BİLİMLER TESTİ
ADAYIN
ADI:.....................................................................................................
SOYADI:.....................................................................................................
T.C. KİMLİK NO
:.....................................................................................................
SINAV SALONU
:.....................................................................................................
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır.
Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı,
soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız.
2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır.
3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150
dakikadır (2,5 saat).
4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece
bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.
5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde,
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu
nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları
boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden
birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru
cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru
için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime’ın
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya
da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri “www.tustime.com” adresinden takip edebilirsiniz.
TEMEL BİLİMLER
01. 14. (14 Soru) :
Anatomi
15. 22. (8 Soru) :
Histoloji, Embriyoloji
23. 32. (10 Soru) :
Fizyoloji
33. 54. (22 Soru) :
Biyokimya
55. 76. (22 Soru)
:
Mikrobiyoloji
77. 98. (22 Soru)
:
Patoloji
99. 120. (22 Soru) :
Farmakoloji
İSTANBUL–MERKEZ
Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu
Sok. Transal İş Merkezi No:1
FINDIKZADE / İSTANBUL
Tel: 0212 521 77 85
Faks: 0212 521 77 65
TUSTIME–KADIKÖY
İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız
Bölüm No: 3
Koşuyolu - KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: 0216 336 24 29
Faks: 0216 336 24 82
ANKARA
Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı
Dikimevi-MAMAK/ANKARA
Tel: 0312 417 23 45
Faks: 0312 425 14 09
İZMİR
Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2
M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü)
Pasaport / İZMİR
Tel: 0232 425 11 55
Faks: 0232 425 11 57
ISPARTA
Gazi Kemal Mah. 1317 Sok.
Henden Ap. No: 11 D: 9/10
Merkez / ISPARTA
Tel: 0246 232 66 00
Faks: 0246 232 77 00
Gsm: 0507 408 01 51
TUSTIME–MANİSA (OFFLINE)
Uncubozköy Mah. 5504 Sokak 13/A/25 MANİSA
TUSTIME–BALÇOVA (OFFLINE)
Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA – İZMİR
TUSTIME–BORNOVA (OFFLINE)
Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A
BORNOVA – İZMİR
TUSTIME–AYDIN (OFFLINE)
Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A
Merkez – AYDIN
TUSTIME–KIRIKKALE (OFFLINE)
Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
No:47/3– KIRIKKALE
Tel: 0318 218 99 00
2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI
TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI
Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji,
Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.
1. Aşağıdakilerden hangisi pelvis iskeletinde bulunan
4.
yapılardan biri değildir?
I. M. supraspinatus
A) Eminentia iliopubica
II. M. teres minor
B) Promontorium
III. M. teres major
C) Linea arcuata
IV. M. pectoralis minor
D) Tuberculum adductorium
Kola adduksiyon yaptıran kaslar seçeneklerin hangisinde
E) Facies auricularis
doğru olarak verilmiştir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV
2. Maxilla aşağıdaki neurocranium kemiklerinden hangisi ile
5. Aşağıdaki kaslardan hangisi el parmaklarının orta ve distal
eklem yapar?
falankslarına ekstensiyon yaptırabilir?
A) Os temporale
A) M. extensor carpi radialis longus
B) Os sphenoidale
B) M. extensor carpi radialis brevis
C) Os frontale
C) Mm. lumbricales
D) Os parietale
D) M. extensor carpi ulnaris
E) Os occipitale
E) M. extensor indicis
3. Aşağıdaki eklemlerden hangisinde sadece transvers
6. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu arcus pedis
eksende fleksiyon-ekstensiyon hareketleri yapılabilir?
transversus’u alttan destekler?
A) Art. radiocarpalis
A) M. tibialis anterior
B) Art. talocruralis
B) M. tibialis posterior
C) Art. subtalaris
C) M. fibularis tertius
D) Art. genus
D) M. fibularis brevis
E) Art. humeroradialis
E) M. fibularis longus
DENEME SINAVI – 41
3
7. Aşağıda verilen anatomik yapılardan hangisi membrana
10. Plica umbilicalis lateralis içerisinde bulunan damar
thyrohyoidea’yı delerek geçer?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. thyroidea superior
A) A. umbilicalis
B) A. thyroidea inferior
B) V. umbilicalis
C) N. laryngeus inferior
C) Vv. paraumbilicales
D) N. laryngeus superior, ramus internus
D) A. epigastrica superficialis
E) N. laryngeus superior, ramus externus
E) A. epigastrica inferior
8. Burun boşluğunu besleyen a. ethmoidalis anterior ve
11. Karaciğeri besleyen a. hepatica propria aşağıda verilen
posterior arlerleri aşağıda verilen damarlardan hangisinin
ligamentlerden hangisi içerisinde yer alır?
bir dalıdır?
A) Lig. coronarium hepatis
A) A. ophthalmica
B) Lig. falciforme hepatis
B) A. facialis
C) Lig. hepatoduodenale
C) A. maxillaris
D) Lig. hepatorenale
D) A. sphenopalatina
E) Lig. hepatogastricum
E) A. labialis superior
9. Ductus thoracicus nereye boşalır?
4
12. N. facialis aşağıdaki kaslardan hangisini inerve eder?
A) V. azygos
A) M. digastricus, venter anterior
B) V. brachiocephalica sinistra
B) M. masseter
C) Angulus venosus sinister
C) M. levator palpebrae superioris
D) V. subclavia dextra
D) M. stylohyoideus
E) V. hemiazygos
E) M. orbitalis
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
13. Ventriculus tertius’un lateral duvarını yapan anatomik
16. Aşağıdaki hücre zarı değişikliklerinden hangisi o
oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
hücrenin programlı bir şekilde ölmekte olduğunun tipik
A) Putamen
göstergelerinden biridir?
B) Capsula interna
A) Zarda fosfotidil kolin miktarının artması
C) Thalamus
B) Zarın dış yüzeyinde glikokaliks tabakasının incelmesi
D) Cerebellum
C) Zar akışkanlığının artması
E) Nuc. caudatus
D) Zarın dış yüzeyinde fosfotidil serin moleküllerinin artması
E) Zarın iç yüzeyinde kolesterol esterlerinin birikmesi
14. Ductus cochlearis’teki corti organını ve stereosiliyalı
17. Eritropoezin hangi aşamasının sonunda hücrenin çekirdeği
tüy hücrelerini üst taraftan örten yapı aşağıdakilerden
dışarı atılır?
hangisidir?
A) Pronormoblast
A) Macula utriculi
B) Bazofilik normoblast
B) Membrana tectoria
C) Polikromatofilik normoblast
C) Membrana basilaris
D) Ortokromatofilik normoblast
D) Membrana vestibularis
E) Retikülosit
E) Modiolus
15. Aşağıdaki organellerden hangisi hücrede protein sentezinde
18. Santral sinir sistemindeki bir Ranvier boğumu
görev almaz?
aşağıdakilerden hangisiyle temas halindedir?
A) Ribozom
A) Schwann hücresi uzantıları
B) Nissl cismi
B) Oligodendrosit uzantıları
C) Granülsüz endoplazma retikulumu
C) Astrosit ayakları
D) Çekirdek
D) Kan damarları
E) Golgi cismi
E) Bazal membran
DENEME SINAVI – 41
5
19. Aşağıdaki kulak ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
22. Aşağıdaki organlardan hangisi embriyonik gelişimde önce
yanlıştır?
embriyo bedeninin iki yanında olduğu halde zamanla
A) Dış kulak yolu çok katlı yassı epitelle döşelidir.
biraraya gelerek birleşme sonucu oluşur?
B) Orta kulak kemiği malleus oval pencereyle skala
A) Göz
vestibuliye bağlanır.
C) Orta kulak kemikleri sesin şiddetinin ayarlanmasında görev
yapar.
D) Skala timpani orta kulak kemikleriyle ilişkili değildir.
B) Kalp
C) Alt çene
D) Karaciğer
E) Mide
E) İç kulakta perilenf içeren boşluklar birbirleriyle devamlıdır.
20. Kadında menstrüel siklusun ilk yarısındaki endometrial
23. İskelet kasının boyundaki ani artış hangi tip sinir liflerinin
hücre proliferasyonuna neden olan östrojen hormonu
uyarılmasında doğrudan artışa neden olur?
salgısını aşağıdaki hücrelerden hangisi uyarmaktadır?
A) Alfa–Motor nöronlar
A) Teka hücresi
B) Gama–Motor nöronlar
B) Granüloza hücresi
C) Grup la lifleri
C) Adenohipofiz bazofil hücreleri
D) Grup Ib lifleri
D) Adenohipofiz asidofil hücreleri
E) Grup IV lifleri
E) Hipotalamus supraoptik çekirdeği
21. Epifiz bezi aşağıdaki ilkel beyin keselerinden hangisinin ileri
24. Adrenal medulladan salınan adrenalin iskelet kası kan
gelişimi sonucu ortaya çıkar?
damarlarında hangi tip otonom reseptörü aktive ederek
A) Telensefalon
vazodilatasyona neden olur?
B) Diensefalon
A) Adrenerjik reseptörler α
C) Mesensefalon
B) Adrenerjik reseptörler β1
D) Metensefalon
C) Adrenerjik reseptörler β2
E) Rombensefalon
D) Kolinerjik muskarinik reseptörler
E) Kolinerjik nikotinik reseptörler
6
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
25. Nitrik oksitin vazodilatatör etkisi aşağıdaki
28. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal sinapslarda presinaptik
mekanizmalardan hangisi aracılığı ile gerçekleşir?
veziküllerin membran proteinlerinden biridir?
A) Hücre içi cGMP miktarında azalma.
A) Sintaksin
B) İntraselüler K+ düzeyinde artış.
B) Sinaptobrevin
C) İntraselüler Ca++ düzeyinde artış.
C) Sinapsin–I
D) Miyozin fosfataz enziminin aktive edilmesi.
D) Kalmodulin
E) Miyozin hafif zincir kinaz enziminin aktive edilmesi.
E) SNAP–25
26. Bir sinirde aksiyon potansiyelinin ileti hızı aşağıdakilerden
29. Hücre iskeleti ile hücre zarı arasındaki etkileşimlerde
hangisi tarafından artırılır?
aracılık eden küçük G proteini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Na+ – K+ ATPaz pompasının uyarılması
A) Ras
B) Na+ – K+ ATPaz pompasının inhibe edilmesi
B) Rab
C) Sinir çapının azaltılması
C) Rho/Rac
D) Sinirin miyelinizasyonu
D) Gq
E) Sinir lifinin uzatılması
E) Gs
27. Ejeksiyon fraksiyonu artarsa aşağıdakilerden hangisinde
30. Karaciğerde oluşan lenf sıvısı aşağıdaki yapılardan hangisi
azalma olur?
aracılılığı ile lenfatik kanallara aktarılır?
A) Kardiyak output
A) Hepatik sinusoidler
B) Sistol sonu hacim
B) Hepatosit kordonları
C) Nabız basıncı
C) Santral ven
D) Atım hacmi
D) Disse aralığı
E) Sistolik basınç
E) Safra kanalcıkları
DENEME SINAVI – 41
7
31. Aşağıdaki hormonlardan hangisi pubertenin başlaması için
34. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mitokondri
gerekli olan GnRH’nın pulsatil olarak salınmasında uyarıcı
membranında taşıyıcısı yoktur?
etki gösterir?
A) Malat
A) Leptin
B) Piruvat
B) Melatonin
C) Okzaloasetat
C) Nöropeptid Y
D) Sitrat
D) Östrojen
E) Hidrojen
E) İnhibin B
32. Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının fazlalığında
kullanılmaz?
A) Lipid yıkımında azalma
A) Gliserol
B) Plazma kolesterolünde azalma
B) Alanin
C) Karbonhidrat emilim hızında artma
C) Laktat
D) Karaciğerde LDL reseptör yapımında artma
D) Asetil coA
E) İskelet kasında protein katabolizmasında artma
E) Piruvat
33. Aşağıdakilerden hangisi granüllü endoplazmik retikulumun
8
35. Aşağıdaki substratlardan hangisi glukoneogenezde
görülmez?
36. Heksoz monofosfat yolunda aşağıdakilerden hangisi görev
görevleri arasında değildir?
almaz?
A) Proteinlerin glikolizasyonu
A) NADPH
B) Proteinlerin ileri modifikasyonu
B) Glukoz 6 fosfat
C) Proteinlerin golgiye yönlendirilmesi
C) Glukuronik asit
D) Yabancı bileşiklerin detoksifikasyonu
D) Riboz 5 fosfat
E) Hücre dışına salıgılanacak proteinlerin sentezi
E) Ribuloz 5 fosfat
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
37. Sfingolipid türevlerinin sentezinde hangi amino asit
40. Pürinlerin de novo sentezinde ilk sentezlenen nükleotid ve
kullanılır?
ilk sentezlenen pirimidin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serin
A) AMP – Orotik asit
B) Glisin
B) GMP – Orotik asit
C) Aspartat
C) IMP – Orotik asit
D) Glutamat
D) IMP – Aspartik asit
E) Histidin
E) AMP – Aspartik asit
38. Dietle karbonhidrat alımı sonrası aşağıdaki
41. Replikasyon esnasında RNA primerlerin kaldıran enzim
lipoproteinlerden hangisinin sentezi artar?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şilomikron
A) DNA Polimeraz I
B) VLDL
B) DNA Polimeraz II
C) LDL
C) DNA Polimeraz III
D) HDL
D) Primaz
E) IDL
E) DNA Ligaz
39. Karaciğer dışı dokular aşağıdaki enzimlerden hangisine
42. Translasyon esnasında ilk kullanılan amino asit
sahip olmadığı için keton cisimlerini sentezleyemez?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) HMG coA sentaz
A) Metiyonin
B) HMG coA redüktaz
B) Prolin
C) HMG coA liyaz
C) Glisin
D) Tiyoforaz
D) Serin
E) Tiokinaz
E) Glutamat
DENEME SINAVI – 41
9
43. Polar olmayan amino asitlerin yan zincirleri en iyi nasıl
glukoneogenezi doğrudan etkilemeden kan şekeri arttırır?
A) Aromatik
A) İnsulin
B) Pozitif yüklü
B) Glukagon
C) Negatif yüklü
C) Epinefrin
D) Nötral
D) Tiroksin
E) Hidrofilik
E) Growth hormone
44. Amino asitler “amfoterik maddeler” olarak bilinirler.
48. Aşağıdakilerden hangisinin sentezi için S–adenozil metionin
Çünkü:
gereklidir?
A) Nötr ph’larda pozitif yüklüdürler
A) Serotonin
B) Hem asit hem de baz gibi davranırlar
B) Epinefrin
C) D– veya L konfugurasyonunda bulunurlar
C) Melanin
D) Proteinlerin yapısına girmezlar
D) Safra asitleri
E) Hepsi optik aktivite gösterir
E) Tiroksin
45. Proteinlerde olan aşağıdaki bağlardan hangisi
49. Yüksek düzeyde kurşun aşağıdaki enzimlerden hangisinin
diğerlerinden daha kuvvetlidir?
–SH gruplarına bağlanarak ‘’hem ‘’sentezini inhibe eder?
A) Van der Waals kuvvetleri
A) Beta–glukuronidaz
B) Hidrojen bağları
B) ALA sentaz
C) Peptid bağları
C) Uroporfirinojen dekarboksilaz
D) İyonik bağlar
D) Hem oksijenaz
E) Hidrofobik etkileşimler
E) ALA dehidrataz
46. Aşağıdakilerden hangisi endoplazmik retikulumdan
10
47. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikojen metablizması ve
kategorize edilir?
50. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin etkisi için K vitamin
kalsiyum açığa çıkışını sağlar?
gereklidir?
A) Diaçil Gliserol
A) Piruvat dekarboksilaz
B) İnozitol 4,5 bifosfat
B) Laktat dehidrogenaz
C) cGMP
C) Epoksit redüktaz
D) Kalmodulin
D) Prolin hidroksilaz
E) İnozitol 1,4,5 trifosfat
E) Dihidrofolat redüktaz
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
51. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği epileptiform
hangi genetik mekanizmalardan hangisi ile ilişkilidir?
A) Askorbik asit
A) Lizojenik faj konversiyonu
B) E vitamin
B) İn vivo transformasyon
C) K vitamin
C) Konjugasyon
D) B6 vitamini
D) Transpozisyon
E) Folik asit
E) Plazmit transformasyonu
52. Kırk dört yaşındaki erkek hastanın acil serviste ölçüken kan
55. Clostridium botulinum suşunun egzotoksin salgılaması
konvülziyona neden olur?
56. Bakteri peptidoglikanı ile ilgili ifadelerden hangisi doğru
gazı değerleri: HCO3=42mEq/L(24–26), pH:7.5 ve CO2=50
değildir?
(35–45).
A) Bakterilerde sağlamlık ve direnci sağlar.
Hastanın Asit– baz dengesi durumunu aşağıdakilerden
B) Gram negatif bakterilerde daha kalındır
hangisi yansıtır?
A) Metabolik asidoz
C) Polisakkarid zincirlerinden ve bunları birbirine bağlayan
çapraz bağlardan oluşur:
B) Metabolik alkaloz
D) Lizozim enziminin hedefidir
C) Solunumsal alkaloz
E) Mikoplazmada bulunmaz
D) Metabolik asidoz+ solunum kompanzasyon
E) Solunumsal asidoz + metabolik kompanzasyon
53. Üç aylık bir bebek kusma ve konvulziyon ile acil
57. Ribozom 50S alt ünitede mutasyon oluşması aşağıdaki
servise getirilmiş. Yapılan incelemede orotik asitüri ve
ilaçlardan hangisinin etkisini ortadan kaldırmaz?
hiperammonemi saptanmış.
A) Eritromisin
Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği düşünülmelidir?
B) Linkozamid
A) ALA sentaz
C) Aztreonam
B) Karbamoil sentetaz II
D) Telitromisin
C) Arginino sentetaz
E) Streptogramin
D) Arginaz
E) Ornitin transkarbamoilaz
54. Asetozalamid, karbonik anhidraz enziminin yarışmasız
inhibitörüdür. Etkisini nasıl gösterir?
A) Enzim sentezinin azalması
B) Enzimin metabolizmasında artış
C) 1/V max artar
D) Km artışı
E) –1 / Km azalması
DENEME SINAVI – 41
11
58. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan 32 yaşındaki kadın
61. Hepatit C’de kullanılabilen antiviral ilaç aşağıdakilerden
hastanın idrar pH’sinin alkali olduğu tespit edilmiş ve
hangisidir?
hastanın idrarında magnezyum amanuyum fosfat taşları
A) Sidofovir
düşürdüğü öğrenilmiştir.
Bu hasta için en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Escherichia coli
B) Enterobacter aerogenes
B) Lamivudin
C) Gansiklovir
D) Asiklovir
E) Ribavirin
C) Enterococcus faecium
D) Proteus mirabilis
E) Pseudomonas aeruginosa
59. Aşağıdaki testlerden hangisinin pozitif olması
62. Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatöre bağlı yatan ve
Staphylococcus aureus tanısını doğrular?
pnömoni gelişen hastanın balgam örneğinde gram negatif,
A) Beta galaktozidaz
oksidaz negatif ve non fermentatif hareketsiz basiller tespit
B) PYR
C) Katalaz
D) Mannitol fermentasyonu
E) Üreaz
edilmiştir.
Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acinetobacter baumannii
B) Pseudomonas aeruginosa
C) Moraxella catarrhalis
D) Stenotrophomonas maltophilia
E) Escherichia coli
60. Yün işçiliği yapan 44 yaşında erkek hastada pnömoni
menenjit’in idame tedavisinde tercih edilir?
izole ediliyor.
A) Flusitozin
Bu etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) Kaspofungin
A) Staphylococcus aureus
C) Amfoterisin B
B) Bacillus anthracis
D) Flukonazol
C) Streptococcus pyogenes
E) Nistatin
D) Neisseria meningitidis
E) Haemophilus influenzae
12
63. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi, Kriptokokkal
saptanıyor. Hastanın balgamından polipeptit kapsüllü bakteri
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
64. Aşağıdaki yaşam döngülerinden hangisi, Anclylostoma
67. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi HIV ve Hepatit B virüsü
duodenalis’e aittir?
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır?
A) Yumurta kontamine gıdadan alınır → yutulur → larva
A) Amantadin
oluşur → kalın bağırsaklara yerleşir → erişkin form
oluşur.
B) Yumurta el vasıtasıyla perianal bölgeden alınır → ağza
götürülür → yutulur → larva oluşur → kalın bağırsaklara
yerleşir → erişkin form oluşur.
B) Oseltamivir
C) interferon alfa
D) Lamivudin
E) Siklofosfamid
C) Yumurta toprakta gelişir → larva deriden penetre olur →
kalın bağırsaklara kan damarları yoluyla gelir → erişkin
form oluşur.
D) Yumurta perianal bölgede gelişir → larva oluşur → larva
anüsten içeri girer → kalın bağırsaklara yerleşir → erişkin
form oluşur.
E) Yumurta çevrede bulunur → soluma yoluyla alınır →
yutulur → larva oluşur → kalın bağırsaklara yerleşir →
erişkin form oluşur.
65. Sıtmanın insana bulaşan formu hangisidir?
A) Sporozoit
B) Ookist
C) Şizont
D) Trofozoit
E) Gametosit
68. Aşağıdakilerden hangisi, Cryptococcus neoformans’ta
patojeniteye katkıda bulunduğu düşünülen özelliklerden
biri değildir?
A) 37 °C’de üreyebilmesi
B) Polisakkarit kapsülü
C) Melanin üretmesi
D) Fosfolipaz üretmesi
E) Hif oluşturması
66. Aşağıdaki patojenlerden hangisinin polimeraz zincir
69. Aşağıdaki mantarlardan hangisi çoğunlukla flukonazol’e
reaksiyonu ile saptanmasında, reverstranskriptaz enziminin
duyarlıdır?
kullanılması gerekir?
A) Candida albicans
A) Adenovirus
B) Candida krusei
B) Hepatit B virusu
C) Candida glabrata
C) Coronavirus
D) Rhizopus
D) Poxvirus
E) Aspergillus fumigatus
E) Herpes simpleks virus
DENEME SINAVI – 41
13
70. Aşağıdaki bakterilerden hangisini tanımlamada CAMP
73. Aşağıdakilerden hangisi T ve B hücrelerinin ortak
deneyi kullanılır?
özelliklerindendir?
A) H. influenza
A) Hücre yüzeyinde antijen reseptörlerinin olması
B) Hamophilus ducreyi
B) Hücre yüzeyinde CD3 proteinlerinin olması
C) Streptococcus agalactiae
C) Kemik iliğinde olgunlaşmaları
D) Bacillus anthracis
D) IL–2 ve gama interferon üretimi yapmaları
E) Branhamella
E) İmmünoglobulin üretmeleri
71. Köpek ısırığını takiben gelişen diffüz selülit hastasının yara
74. Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi, mast
yerinde gram negatif oksidaz pozitif kokobasiller görülmüştür.
hücre degranülasyonunaneden olur?
Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) C3a
A) Yersinia pestis
B) C4b
B) Francisella tularensis
C) C5b
C) Brucella melitensis
D) C7
D) Pasteurella multocida
E) C9
E) Legionella pneumophila
72. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin in vitro koşullarda
üyelerinden biri değildir?
gerekir?
A) Poliovirus tip 1
A) Legionella pneumophila
B) Norwalk virus
B) Leptospira interrogans
C) Rhinovirus tip 1
C) Mycobacterium tuberculosis
D) Hepatit A virusu
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Coxsackie A virus
E) Mycoplasma hominis
14
75. Aşağıdaki viruslardan hangisi, Picornaviridae ailesinin
üretilebilmesi için besiyerine ekzojen sterol eklenmesi
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
76. Gram negatif bakteri duvarında bulunan
79. Polisistin proteininde defektle ilişkili renal kistik hastalık
lipopolisakkarit,aşağıdaki toll–benzeri reseptörlerden
aşağıdakilerden hangisidir?
hangisi tarafından tanınır?
A) Medüller kistik böbrek
A) Toll–benzeri reseptör–1
B) Nefrofitizis
B) Toll–benzeri reseptör–2
C) İnfantil tip polikistik böbrek
C) Toll–benzeri reseptör–3
D) Erişkin tip polikistik böbrek
D) Toll–benzeri reseptör–4
E) Multikistik renal displazi
E) Toll–benzeri reseptör–5
77. Anemi ve eritemli deri lezyonları olan 57 yaşındaki kadın
80. E–kaderin ekspresyonu aşağıdaki tümörlerden hangilerinin
hastada, açlık kan şekeri seviyesinde hafif artış ve karın
ayrımında kullanılır?
tomografisinde pankreas kuyruk bölgesinde 2.5 cm çaplı
A) Meme duktal – Meme lobüler karsinom
tümör saptanmıştır.
B) Karaciğer hepatoselüler – Karaciğer kolanjiyoselüler
Bu tümör için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
karsinom
A) Glukagonoma
C) Tiroid papiller – Tiroid foliküler karsinom
B) İnsülinoma
D) Özofagus skuamöz hücreli – Özofagus adenokarsinom
C) Somatostatinoma
E) SSS’de menenjiyom – Schwannom
D) Gastrinoma
E) VIPoma
78. Primer sklerozan kolanjit, Caroli hastalığı ve Opisthorchis
81.Kolon kanseri tanısı alan bir hastada nefrotik sendrom
sinensis enfestasyonu aşağıdaki hastalıklardan hangisinin
tablosu ortaya çıkıyor. Böbrek biyopsisinde glomerül
gelişiminde predispozan etkiye sahiptir?
kapiller duvarlarında difüz kalınlaşma ve immünofloresan
A) Biliyer atrezi
mikroskobik incelemede bazal membranlar boyunca granüler
B) Kolanjiyokarsinom
C) Hepatoselüler adenom
D) Hepatoselüler karsinom
E) Budd–Chiari sendromu
IgG ve C3 pozitifliği saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Minimal değişiklik hastalığı
B) Fokal segmental glomerüloskleroz
C) Membranöz glomerülonefrit
D) Antiglomerül bazal membran hastalığı
E) Amiloidoz
DENEME SINAVI – 41
15
82. Adenoid kistik karsinom aşağıdaki tükürük bezlerinden
86. Aşağıdaki over tümörü ve histolojik bulgu
hangisinde en sık gözlenir?
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Parotis
A) Koryokarsinom – Koryonik villuslar
B) Damakta minör tükrük bezleri
B) Granüloza hücreli tümör – Call–Exner cisimciği
C) Sublingual
C) Leydig hücreli tümör – Reinke kristaloidi
D) Submandibüler
D) Yolk kesesi tümörü – Schiller–Duval cisimciği
E) Larinks
E) Seröz tümörler – Psammom cisimciği
83. Osteoklast fonksiyon bozukluğunun neden olduğu, kemik
87. t(11;22) translokasyonu aşağıdaki neoplazilerin hangisinde
dokusunun aşırı sklerotik ve sert olmasına karşın kolayca
sıklıkla görülmektedir?
kırılabilmesi ile karakterli kalıtsal hastalık aşağıdakilerden
A) Ewing sarkomu
hangisidir?
A) Osteogenezis imperfekta
B) Osteopetrozis
C) Osteomalazi
B) Sinovyal sarkom
C) Miksoid liposarkom
D) Kaposi sarkomu
E) Miksoid fibrosarkom
D) Raşitizm
E) Renal osteodistrofi
84. Aşağıdaki merkezi sinir sistemi tümörlerinden hangisi
neoplastik nöronal komponent içerir?
sonucudur?
A) Gangliogliom
A) Kazeifikasyon nekrozu
B) Oligoastrositom
B) Likefaksiyon nekrozu
C) Menenjiyom
C) Koagulasyon nekrozu
D) Glioblastom
D) Fibrinoid nekroz
E) Ependimom
E) Yağ nekrozu
85. Mikozis fungoides’te epidermisi infiltre eden Sezary
16
88. Apse gelişimi aşağıdaki nekroz tiplerinden hangisinin bir
89. Aşağıdaki hücre zedelenmesi bulgularından hangisi zede-
hücrelerinin immün fenotipi aşağıdakilerden hangisidir?
lenmenin irreversible olduğunu gösterir?
A) CD4 (+)
A) Endoplazmik retikulumun şişmesi
B) CD7 (+)
B) Mitokondride kalsiyum içeren büyük dansiteler
C) CD8 (+)
C) İntrasellüler yağlanma
D) CD20 (+)
D) Kromatin yoğunlaşması
E) CD30 (+)
E) Hücrenin bulanık şişmesi
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
90. Akut inflamasyonda aşağıdaki maddelerden hangisi
94. Aşağıdaki organlardan hangisinde iskemik koagülasyon
hücrelerde önceden sentezlenerek depolanmış olarak
nekrozu her zaman soluk (beyaz) infarkt şeklindedir?
bulunmaz?
A) Böbrek ve kalp
A) Eozinofil kemotaktik faktör
B) Kalp ve ince barsak
B) Histamin
C) Böbrek ve akciğer
C) Nötrofil kemotaktik faktör
D) Dalak ve beyin dokusu
D) Lipoksin A4
E) Akciğer ve kalın barsak
E) Proteazlar
91. Timik epitel hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş
95. Aşağıdakilerden hangisi amiloidozis olgularında biriken
6 cm çapındaki bir timik kitlede malignite yönünden en
amiloid öncü proteinlerinin özelliklerinden birisi değildir?
güvenilir özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tipik olarak beta kırmalı yapıya sahiptir
A) Mitoz sayısı
B) Antijeniktir ve inflamasyona neden olur
B) Hücresel atipi
C) Daima ekstrasellüler birikir
C) Kitlenin büyüklüğü
D) Böbrekte birikim öncelikle afferent arteriol ve
D) Nekroz
E) Kapsül invazyonu
92. SLE’lu bir hastada böbrek tutulumu varsa aşağıdaki
glomerüldedir
E) Karaciğerde ilk birikim disse mesafesinde başlar
96. p16 tümör süpresör gen defekti nedeniyle mitozun
patolojilerden hangisi en sık görülür?
durdurulamamasının önemli rol oynadığı neoplazi
A) Mezengial glomerülonefrit
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Fokal proliferatif glomerülonefrit
A) Malign melanom
C) Difuz proliferatif glomerülonefrit
B) Retinoblastom
D) Renal papiller nekroz
C) Osteosarkom
E) Membranöz glomerülonefrit
D) Nöroblastom
E) Ewing sarkom
93. Hashimoto tiroiditi, Sjögren sendromu ya da H. Pylori
97. Çocukluk döneminde en sık görülen primer malign kalp
enfeksiyonu zemininde gelişen lenfoma tipi hangisidir?
tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezary sendromu
A) Miksoma
B) Büyük hücreli lenfoma
B) Lipom
C) Malt lenfoma
C) Rabdomyosarkom
D) Mantle hücreli lenfoma
D) Anjiosarkom
E) Plazmositoma
E) Hemanjiom
DENEME SINAVI – 41
17
98. Akciğerde alt loblarda diafragmaya yakın plevral plaklar
102. Aşağıdaki nöromüsküler blokörlerden hangisi kalpteki
ve interstisyel akciğer hastalığı görünümü aşağıdaki
muskarinik reseptörleri uyararak anestezi sırasında
pnömokonyozlardan hangisi ile uyumludur?
bradikardi oluşturabilir?
A) Silikozis
A) Gallamin
B) Berilyozis
B) Süksinilkolin
C) Asbestozis
C) Panküronyum
D) Antrakozis
D) Roküronyum
E) Siderozis
E) Doksaküryum
99. Yaşlı hastalarda ilaç etkisini değiştiren faktörler ile ilgili
103. Aşağıdaki inhalasyon genel anesteziklerinden hangisinin
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
toksisitesi en azdır?
A) Renal fonksiyonlar azalır
A) Halotan
B) Çizgili kas kitlesi azalırken , yağ kitlesi artar
B) Metoksifluran
C) Plazma albümini azalır
C) Enfluran
D) Benzodiazepinlere karşı duyarlılık azalır
D) İzofluran
E) İnsülin reseptörlerinin sayısı azalır
E) Desfluran
100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi antiemetik etkisini dopamin
104. Epilepsi nedeniyel iki yıldır Fenobabital kullanan 30
D2 reseptörleri bloke ederek gösterir?
yaşındaki erkek hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisi
A) Skopolamin
beklenmez?
B) Domperidon
A) Kolestaza bağlı sarılık
C) Palanosetron
B) Uykuya eğilim
D) Aprepitant
C) Kabızlık
E) Dronabinol
D) Osteomalazi
E) Hiperaljezi
101. Aşağıdakilerden hangisi daha çok parasempatomimetik
etkiler oluşturan ilaçlardan biri değildir?
18
105. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi majör depresyonda
kullanılan Melatonin MT–1 ve MT–2 reseptör agonistidir?
A) Nikotin
A) Ramelton
B) Betanekol
B) Agomelatin
C) Pilokarpin
C) Venlafaksin
D) Sevimelin
D) Moklobemid
E) Metakolin
E) Rimanobant
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
106. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi etkisini GABA üzerinden
110. Linezolidle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
göstermez?
A) Protein sentezini inhibe ederek etki gösterir
A) Lorazepam
B) Oral kullanılır
B) Etil Alkol
C) Non Selektif MAO inhibisyonu yapar
C) Karbamazepin
D) MRSA tedavisinde etkilidir
D) Zolpidem
E) VRE tedavisinde etkinliği yoktur
E) Propofol
107. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi akut migren krizinde
111. Makrolid grubu antibiyotiklere karşı bakterilerin en
kullanılır?
temel direnç geliştirme mekanizması aşağıdakilerden
A) Propranolol
hangisidir?
B) Naproksen Sodyum
A) Metilaz
C) Amitriptilin
B) Beta laktamaz
D) Verapamil
C) Asetilasyon–Adenilasyon–Fosforilasyon
E) Pizotifen
D) Efflüks
E) Asetil transferaz
108. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi inflamatuvar barsak
112. Aşağıdakilerden hangisi metastatik Kolorektal kanser
hastalıklarının tedavisinde kullanılan 5–Lipooksijenaz
tedavisinde kullanılan Vasküler endotelya büyüme
inhibitörüdür?
faktörü (VEGF) reseptörüne karşı geliştirilmiş monoklonal
A) Zileuton
antikordur?
B) Gosipol
A) Transtuzumab
C) Likofelon
B) Bevacizumab
D) Sulfosalazin
C) Ritüksimab
E) Zafirlukast
D) Alemtuzumab
E) Panitumumab
109. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi karaciğerde glutatyonla
113. İzole sistolik hipertansiyon tanısı konulan 75 yaşındaki
konjuge edilir?
erkek hastaya aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi
A) Morfin
öncelikle tercih edilmelidir?
B) Östrojen
A) ACE inhibitörü
C) Asetaminofen
B) Spirinolakton
D) Aspirin
C) Beta blokör
E) Kloramfenikol
D) Selektif alfa–1 reseptör blokörü
E) Kalsiyum kanal blokörü
DENEME SINAVI – 41
19
114. Konivaptan için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
118. Propiltiourasil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru
A) Aquaretikler adı verilen ilaç sınıfının bir üyesidir
değildir?
B) İatrojenik nefrojenik diyabetes insipidus› a neden olur
A) Tirozin peroksidaz enzimini inhibe ederek etki gösterir
C) Vazopressin V2 reseptörlerinin selektif blokörüdür
B) Süte ve plazmaya en geçer bu yüzden gebelikte tercih
D) Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde kullanılır
E) Kalp yetmezliğinde gelişen hiponatreminin tedavisinde
intravenöz kullanılır
edilir
C) Etkisi latent peryod gerektirmeksizin hemen başlar
D) En sık görülen yan etkisi cillte makülopapüler
döküntüdür
E) Agranülositoza neden olabilir
115. Aşağıdaki beta blokörlerden hangisi özellikle gebelik
hipertansiyonu, hipertansif kriz ve feokromasitoma
ortaya çıkan tam kan sayımı bulgularından hangisi
tedavisinde kullanılır?
doğrudur?
A) Labetalol
A) Eozinositoz
B) Metoprolol
B) Trombositopeni
C) Nebivolol
C) Nötropeni
D) Bisoprolol
D) Lenfopeni
E) Atenolol
E) Anemi
116. Aşağıdaki hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlardan
120. Aşağıdakilerden hangisi metastatik renal hücreli karsinom
hangisi mikrozomal trigliserit transfer proteinini inhibe
tedavisinde kullanılan rekombinant interlökin–2
ederek etki gösterir?
analoğudur?
A) Nikotinik Asit
A) Levamizol
B) Lomitapid
B) Aldeslökin
C) Probukol
C) Talidomid
D) Anacetrapib
D) Timozin
E) Eprotirom
E) Siklosporin
117. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu yetersizliğinin
tedavisinde kullanılan rekombinan IGF 1 analoğudur?
A) Somatrem
B) Pegvisomant
C) Oktreotid
D) Sevelamer
E) Mekasermin
20
119. Glukokortikoidlerin kemik iliği üzerindeki etkileri soncu
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
OCAK 2015 TUS’A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41
KLİNİK BİLİMLER TESTİ
ADAYIN
ADI:.....................................................................................................
SOYADI:.....................................................................................................
T.C. KİMLİK NO
:.....................................................................................................
SINAV SALONU
:.....................................................................................................
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Klinik Bilimler Testi bulunmaktadır.
Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı,
soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız.
2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır.
3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150
dakikadır (2,5 saat).
4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece
bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.
5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde,
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu
nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları
boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden
birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru
cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru
için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime’ın
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya
da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri “www.tustime.com” adresinden takip edebilirsiniz.
KLİNİK BİLİMLER
01. 42. (42 Soru)
:
Dahiliye Grubu
(Dahili Bilimler + K. Stajlar)
43. 72. (30 Soru) :
Pediatri
73. 108. (36 Soru)
:
Cerrahi Bilimler
(Genel Cerrahi + K. Stajlar)
109. 120. (12 Soru) :
İSTANBUL–MERKEZ
Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu
Sok. Transal İş Merkezi No:1
FINDIKZADE / İSTANBUL
Tel: 0212 521 77 85
Faks: 0212 521 77 65
TUSTIME–KADIKÖY
İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız
Bölüm No: 3
Koşuyolu - KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: 0216 336 24 29
Faks: 0216 336 24 82
ANKARA
Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı
Dikimevi-MAMAK/ANKARA
Tel: 0312 417 23 45
Faks: 0312 425 14 09
İZMİR
Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2
M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü)
Pasaport / İZMİR
Tel: 0232 425 11 55
Faks: 0232 425 11 57
ISPARTA
Gazi Kemal Mah. 1317 Sok.
Henden Ap. No: 11 D: 9/10
Merkez / ISPARTA
Tel: 0246 232 66 00
Faks: 0246 232 77 00
Gsm: 0507 408 01 51
Kadın Hastalıkları ve Doğum
TUSTIME–MANİSA (OFFLINE)
Uncubozköy Mah. 5504 Sokak 13/A/25 MANİSA
TUSTIME–BALÇOVA (OFFLINE)
Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA – İZMİR
TUSTIME–BORNOVA (OFFLINE)
Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A
BORNOVA – İZMİR
TUSTIME–AYDIN (OFFLINE)
Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A
Merkez – AYDIN
TUSTIME–KIRIKKALE (OFFLINE)
Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
No:47/3– KIRIKKALE
Tel: 0318 218 99 00
2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI
KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORULARI
Bu testte sırasıyla Dahiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum soruları bulunmaktadır.
1. Sodyum kanal defektine bağlı ani kardiyak ölüm yapabilen
4. Myokardiyal canlılığı değerlendirmel için aşağıdaki
ve elektrokardiyografide V1–3 de ST elevasyonu ile
tetkiklerden hangisi gold standarttır?
seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spiral Tomografi
A) Brugada sendromu
B) Kardiyal MR
B) Aritmojenik sağ ventrikül hipertrofisi
C) Talyumlu myokard sintigrafisi
C) Katekolaminerjik Ventriküler taşikardi
D) Dobutaminli ekokardiyografi
D) Uzun QT sendromu
E) Pozisyon emisyon tomografisi
E) Kardiyak amiloidoz
2. Ventriküler taşikardilerin en sık oluşum mekanizması
aşağıdakilerden hangisidir?
nereden köken alırlar?
A) Artmış otomatisite
A) Sol atrium
B) İlaçlar
B) Sağ atrium
C) Elektrolit bozukluğu
C) Mitral kapak
D) Hipoksi
D) Ventriküller
E) Re–entry
E) Aort kapak
3. On yedi yaşında erkek hasta 3 gündür atipik göğüs ağrısı ve
6. Tümör lizis sendromu aşağıdaki hematolojik malignitelerden
efor dispnesi nedeni ile başvuruyor. Hastanın ateş ve gece
hangisinde en az görülür?
terlemelerinin de eşlik ettiği öğreniliyor.Hastada yapılan fizik
A) Akut myeloid lösemi
muayenede S3 ve akciğerde raller duyuluyor. Laboratuvarda
lökositoz ve sedimentasyon yüksekliği ile troponin I değeri
anlamlı yüksek saptanıyor.
5. Primer kardiyak rabdomyom ve fibromlar kalpte en sık
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hastada en iyi tanı yöntemi kardiyak MR ‘dır.
B) Kronik lenfositik lösemi
C) Non hodgkin lenfoma
D) Burkitt Lenfoma
E) Akut lenfositik lösemi
B) Ekokardiyografide EF düşüklüğü saptanabilir.
C) Hastada troponin yüksekliği büyük olasılıkla iskemiye
bağlıdır.
D) Aritmiler eşlik edebilir.
E) Hastada geç dönmede dilate kardiyomyopati gelişebilir.
DENEME SINAVI – 41
3
7. Yetişikinde baş boyun tümörleri en sık nerede yerleşir?
10. Pulmoner kapiller uç (kama) basıncı aşağıdakilerden
A) Larinks
hangisini gösterir?
B) Orofarenks
A) Sağ atriyum
C) Oral kavite
B) Sağ ventrikül
D) Etmoid sinüs
C) Pulmoner arter
E) Maksiller sinüs
D) Sol ventrikül diastol sonu basıncı
E) Aorta basıncı
8. Bronşektazi tanısında en iyi non–invaziv tetkik
11. Otuz yaşında bayan hasta üç gündür devam eden ateş,
baş ağrısı, karın ağrısı ve konstipasyon yakınmalarıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
başvuruyor. Hastanın öyküsünden iki gün süren kansız,
A) Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi
mukuslu ishalin ardından ateşinin yükseldiği öğreniliyor. Fizik
B) Posteroanterior akciğer grafisi
muayenede 39°C ateş, kan basıncı 125/70 mmHg, nabız sayısı
C) Karbonmonoksit diffüzyon testi
80/dakika ritmik, karında 2–4 mm çapında üzerine basınca
D) Yüksek rezolüsyonlu bilgisarlı tomografi (YRBT)
solan makülopapüler lezyonlar saptanıyor. Laboratuvar
incelemelerinde lökosit sayısı 3000/mm3; periferik yaymada
E) Solunum fonksiyon testi
% 75 parçalı lökosit, % 25 lenfosit bulunuyor.
Bu tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin
neden olma olasılığı en yüksektir?
A) Campylobacter fetus
B) Brucella melitensis
C) Staphylococcus aureus
D) Shigella dysenteriae
E) Salmonella typhi
9. Elli üç yaşında bayan hasta giderek artan nefes darlığı
ve eklem ağrıları nedeniyle başvuruyor. Hastanın
öyküsünde anlamlı bir bulgu görülmüyor. Yapılan fizik
muayenesinde akciğer bazal segmentlerde raller duyuluyor.
Çekilen posteroanterior akciğer grafisinde bilateral hiler
A) Kürabilite şansı düşüktür
B) Nodal yayılım
C) Mediastinal tutulum sık görülür
lenfadenopati görülüyor. Kan tetkiklerinde angiotensin
D) Reed Stenberg hücreleri patolojik olarak görülebilir
dönüştürücü enzim (ACE) düzeyinde artma görülüyor.
E) B grubu semptomlar görülebilir
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bronşektazi
B) Pnömoni
C) Sarkoidoz
D) Pulmoner emboli
E) Romatoid artirit
4
12. Aşağıdakilerden hangisi hodgkin lenfomalar için yanlıştır?
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
13. Aşağıdakilerden hangisi hipokrom mikrositer anemi nedeni
16. Elli sekiz yaşında erkek hasta üç yıldır olan aralıklı disfaji
değildir?
şikayeti ile başvuruyor. Son üç–dört aydır rejurjitasyon ve kilo
A) Demir eksikliği anemisi
kaybı şikayetlerininde eklendiğini belirtiyor. Posteroanterior
akciğer grafisinde mediastinal genişleme ve özegagusta gıda
B) Talasemiler
artıklarını düşündüren heterojen görünüm izleniyor. Özefagus
C) Kurşun zehirlenmesi
pasaj grafisinde gövdede dilatasyon ve distalde kuş gagası
D) B12 vitamini eksikliği anemisi
E) B6 vitamini eksikliği anemisi
görünümü saptanıyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özefagus adenokanseri
B) Özefagus yassı hücreli kanseri
C) Akalazya
D) Diffüz özefageal spasm
E) Skleroderma
14. Kırk bir yaşında bayan hasta üç aydır halsizlik, yorgunluk
yakınması ile başvuruyor. Hastanın yapılan fizik
üst kadran ağrısı ve bulantı şikayetiyle başvuruyor. Hepatit
muayenesinde traube aralığında matite alınıyor. Hastanın
belirleyicileri, rutin laboratuvar testleri ve alfa feto–protein
kan sayımında hemoglobin: 11 gr/dl, beyaz küre: 110.000
düzeyi normal saptanıyor. USG’de karaciğer sağ lobunda 5
mm3 trombosit sayısı normal bulunuyor. Hastanın
cm’lik hiperekoik lezyon saptanıyor.
periferik yaymasında ;%4 myeloblast, %6 promyelosit, %30
metamyelosit, %28 myelosit, %26 nötrofil ve %6 lenfosit
görülüyor.
17. Kırk üç yaşında yaşında bayan hasta iki–üç aydır olan sağ
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut lenfoblastik lösemi
B) Akut promyelositik lösemi
C) Kronik myelositik lösemi
Bu hastada bir sonraki aşamada hangi tetkik yapılmalıdır?
A) Karaciğer biyopsisi
B) Kontrastlı BT
C) Üst endoskopi
D) Kolonoskopi
E) Arteriografi
D) Kronik lenfositik lösemi
E) Akut Myelositer Lösemi
15. Paroksismal noktürnal hemoglobinüri’de en sık mortalite
18. Primer hiperparatiroidizmde aşağıdakilerden hangisi
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
beklenen bir bulgu değildir?
A) Tromboz
A) Anemi
B) Kanama
B) Hipomagnezemi
C) Lösemi dönüşümü
C) İdrarda cAMP artışı
D) Hemoliz
D) Hipokloremi
E) Enfeksiyon
E) Metabolik asidoz
DENEME SINAVI – 41
5
19. Aşağıdakilerden hangisi otoimmün poliglandüler yetersizlik
22. Kronik böbrek yetmezliğindeki kanama eğiliminin
sendromu tip 2 ‘nin komponenti değildir?
(hemorajik diyatez) nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hashimato tiroiditi
A) Trombosit fonksiyon bozukluğu
B) Kronik mukokutanöz kandidiasis
B) PTZ uzaması
C) Tip 1 DM
C) aPTT uzaması
D) Addison hastalığı
D) Trombosit azalması
E) Primer Hipogonadizm
E) Trombosit artışı
20. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artirit hastaları için
23. Kırk iki yaşında bayan hasta son iki aydır halsizlik, geceleri
doğrudur?
subfebril ateş yakınmaları ile başvuruyor. Hastanın fizik
A) Hastalarda distal interfarengeal eklem tutulumu tipiktir
muayenesinde anlamlı bulgu saptanmıyor. Hastanın kan
sayımı normal görülüyor. Yapılan idrar tetkikinde bol lökosit
B) Plevral effüzyona neden olursa effüzyonda glukoz düzeyi
artmıştır.
C) Kardiyak tutulum en sık perikardit şeklindedir.
D) Sabah tutukluğu kısa sürelidir.
E) Radyolojik olarak osteofit görünümü tipiktir
olmasına rağme kültürde üreme izlenmiyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Berger hastalığı
B) Renal hücreli kanser
C) Renal ven trombozu
D) Renal tüberküloz
E) Poliksitik böbrek hastalığı
21. Otuz üç yaşında erkek hasta son bir aydır bel ağrısı yakınması
tutar?
istrahatte arttığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenesinde
A) Temporal
bel hareket kısıtlılığı dışında, sağ ayak topuk bölgesinde
hassasiyet saptanıyor. Kan tetkiklerinde sedimantasyon 58
mm/saat, beyaz küre 13000 mm3 dışında patolojik bulgu
B) Frontal
C) Occipital
saptanmıyor. Hastanın çekilen grafisinde vertebralarda
D) Parietal
kareleşme izleniyor.
E) Beyin sapı
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romatoid artirit
B) Reiter sendromu
C) Ankilozan spondilit
D) Gut
E) Behçet hastalığı
6
24. Herpes virüslere bağlı ensefalit beyinde en sık hangi bölgeyi
ile başvuruyor. Hastanın bel ağrısının hareketle azaldığı,
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
25. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Protein C ve protein S
28. Tirotoksikoz hastalarında aşağıdaki kapak hastalıklarından
eksikliğine yol açabilir?
hangisi daha sık görülür?
A) Heparin
A) Aort darlığı
B) Siklofosfamid
B) Mitral valv prolapsusu
C) Siklosporin
C) Aort yetersizliği
D) L–asparajinaz
D) Triküspit darlığı
E) Klorombusil
E) Triküspit yetersizliği
26. Aşağıdaki tumör marker–malignite eşleşmelerinden hangisi
29. Aşağıdaki karaciğer tümörlerinden hangisinde spontan
yanlıştır?
rüptür ve kanama riski daha fazladır?
A) Alfafetoprotein – HCC
A) Bilier kistler
B) Beta–HCG – Gestasyonal trofoblastik hastalıklar
B) Fokal noduler hiperplazi
C) Nöron spesifik enolaz – Küçük hücreli akciğer
C) Hepatik adenom
D) LDH – Ewing sarkomu
D) Liposarkom
E) Kalsitonin – Paratiroid karsinom
E) Yağlanmadan korunmuş alan
27. Tip 1 otoimmün hepatitlerde aşağıdakilerden hangisinin
30. Aşağıdaki pnömokonyozlardan hangisine bağlı fibrozis daha
pozitifliği hastalığın agresif seyredeceğini ve nüks
sık görülür?
olabileceğini gösterir?
A) Baryum
A) ALT yüksekliği
B) Kalay
B) AST yüksekliği
C) Demir
C) Billüribin artışı
D) Kaolin
D) HLA DR 4
E) Talk
E) HLA DR 3
DENEME SINAVI – 41
7
31. Spontan bakteriyel peritonitin tedavisinde aşağıdaki hangi
34. Bir önceki sorudaki hastada bu duruma neden olabilecek en
ilaç kullanılır?
olası patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siprofloksasin
A) Hipertansiyon
B) Ampisilin –Sulbaktam
B) Streptokok pnömonia
C) Sefotaksim
C) Köprü venlerinin yırtılması
D) Sulperazon
D) Arteriovenöz malformasyon
E) Amikasin
E) Medulloblastom
32. Aşağıdaki incelemelerden hangisinin multipl skleroz
35. Kırk iki yaşında erkek hasta 12 saat önce akut başlangıçlı
düşünülen bir hastada tanıya katkısı yoktur?
bilinç bozukluğu ataksi, nistagmus, oftalmopileji yakınması ile
A) VEP
yakınları tarafından acil servise getirilmiştir.
B) MR
C) BOS IgG indeksi
D) EMG
E) Oligoklonal bant
Öyküde alkol kullanımı öyküsü bulunan hastada en olası
tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serebellar kanama
B) Hepatik ensefalopati
C) Vestibuler nörit
D) Wernicke ensefalopatisi
E) Korsakoff sendromu
33. Oniki yaşında erkek hasta ani başlayan şiddetli baş ağrısı,
bulantı–kusma, bilinç bulanıklığı şikayetleri ile hastaneye
göstermez?
getiriliyor. Öyküsünde epilepsisi olan hastanın fizik
A) İleri yaş
muayenesinde ense sertliği, 160/90 mmHg arteryel tansiyon
B) Bekar
ve 37,0 ºC ateş saptanıyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menenjit
B) İntraserebral hematom
C) Subdural hematom
D) Beyin tümörü
E) Subaraknoid kanama
8
36. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide kötü prognozu
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
C) Ailede şizofren olması
D) Negatif semptomlar
E) Sık relaps
37. Bir toplumda henüz bir hastalığa yakalanmamış “sağlam”
40. Altmış yedi yasında bir kadın, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı,
kişilerin; belirli bir etkenle karşılaşma durumlarına
omuz ve kalça kavşağında ağrı ve tutukluk yakınmaları ile
göre, izleme süresi içinde incelenen hastalığa yakalanma
başvuruyor. Fizik muayenesinde omuz ve kalça eklemleri
risklerinin (insidans) belirlendiği prospektif olarak
hareketle ağrıyor. Laboratuvarında sedimentasyon hızı
neden – sonuç ilişkisinin sorgulandığı analitik araştırma
saatte 86 mm/saat bulunuyor. Orta düzeyde bir kronik
aşağıdakilerden hangisidir?
hastalık anemisi dışında hemogramında ve biyokimyasal
A) Kohort
parametrelerinde bir özellik saptanmıyor.
B) Kesitsel
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Vaka – kontrol
A Polimyaljia romatika
D) Tanımlayıcı
B) Romatoid artrit
E) Deneysel
C) Sistemik lupus eritematozus
D) Ankilozan spondilit
E) Polimyozit
38. Meme kanseri ile ilgili olarak yürütülen bir çalışmada,
fizik muayenede kitle saptanan kadınlara önce ince iğne
kriterlerinden değildir?
aspirasyon biyopsisi, ardından cerrahi biyopsi uygulanmış
A) Ailede astım öyküsü
ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir.
B) Pruritis
İnce iğne
Aspirasyon
Biyopsisi
41. Aşağıdakilerden hangisi Atopik Dermatit’in Major
Pozitif
Negatif
Toplam
Cerrahi Biyopsi
Pozitif
Negatif
14
8
1
91
15
99
Toplam
22
92
114
C) Kronik tekrarlayan dermatit
D) Kserozis
E) Çocuklarda ekstansör yüzeyi tutma
İnce iğne aspirasyon biyopsisinin duyarlılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
39. Bir toplumda ana sağlığı düzeyini değerlendirmede
42.“Herald madalyon plağı” aşağıdaki dermatolojik
kullanılabilen en iyi ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
hastalıkların hangisinde görülür?
A) Yaşa özel ölüm hızı
A) Psöriazis
B) Postneonatal ölüm hızı
B) Liken Planus
C) Perinatal ölüm hızı
C) Pemfigus Vulgaris
D) Fatalite hızı
D) Pitriazis rosea
E) Anne ölüm hızı
E) Parapsöriazis
DENEME SINAVI – 41
9
43. Dört yaş 9 aylık erkek karın ağrısı ve son 6 ayda 5 kilo kaybı
45. Yukarıda belirtilen hastanın tanısının kesinleşmesi için en
şikayeti ile başvuruyor. Karın ağrısının bir haftadan beri
yararlı tanı testi aşağıdakilerden hangisidir?
ataklar şeklinde olduğunu ve özellikle akşamları karın ağrısı
A) Boğaz kültürü
ataklarının daha sık görüldüğünü ifade ediyor. Dün akşam
karın ağrısı atağından sonra 2 kez koyu kahverengi–kırmızı
renkte, pis kokulu dışkılaması olmuş. Fizik muayenesinde sağ
B) Kemik iliği aspirasyonu
C) Lenf nodu biyopsisi
alt kadranda hassasiyet ve elen gelen kitle saptanıyor. Ayakta
D) Anti viral kapsid antijeni IgM
direk batın grafisinde sağ tarafta hava sıvı seviyesi görülüyor.
E) Anti Rubella IgM
Batın USG’ de ileumda hedef tahtası görüntüsü saptanıyor.
Bu çocukta en olası ön tanı ve neden ikilisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akut apandisit– idiyopatik
B) İnvajinasyon–idiyopatik
C) İnvajinasyon–lenfoma
D) İnflamatuvar barsak hastalığı–idiyopatik
E) Peptik ulcus–H.pylori
46. Konjenital agamaglobulinemi (Bruton hastalığı) de
aşağıdaki mikroorgaizmalardan hangisinin enfeksiyonu
görülmesi beklenmez?
A) Enterovirus
B) EBV
C) S. Pneumonia
44. Dört yaşında erkek çocuk ateş, halsizlik, boğaz ağrısı
nedeniyle başvurduğu hekim tarafından hastaya ampisilin
D) H. İnfluenza tip B
E) S. Aureus
reçete ediliyor. Antibiyotik tedavisinden bir gün sonra gövdede
daha belirgin olmak üzere tüm vücutta makülopapüler
döküntüler ortaya çıkıyor. Döküntülerin olması üzerine acil
servise başvuran hastanın fizik muayenesinde tonsillerde
hiperemik, hipertrofi ve yaygın kriptler görülüyor. Tüm
vücutta generalize lenfadenopati ve kot altında dalak 5 cm
ele geliyor. Hastanın hemogramında lökositoz, lenfositoz
ve monositoz saptanıyor. Periferik yaymasında lenfositlerin
stoplazma ve çekirdeklerinde büyüme olduğu fakat çekirdek
stoplazma oranında bozulma olmadığı saptanıyor.
Bu çocukta en olası ön tanınız nedir?
A) Streptokoksik tonsillofarenjit
B) Lösemi
C) Lenfoma
D) Enfeksiyöz mononükleozis
E) Kızamıkçık
47. Kolestaz nedeniyle tetkik edilen bir süt çocuğunda gama
glutamil transferaz (GGT) enziminde artış olmaması
özellikle dikkatinizi çekiyorsa, öncelikle aşağıdaki herediter
kolestaz nedenlerinden hangisini düşünülmelidir?
A) Byler sendromu
B) Caroli sendromu
C) Rotor sendromu
D) Alagille sendromu
E) Dubin–Johson sendromu
10
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
48. Aşağıdaki aşılardan hangisi viral kapsid proteinlerinden
51. Kanama diyatezi nedeniyle tetkik edilen ve birinci basamak
elde edilir?
kanama tetkiklerinde; tam kan sayımı, kanama zamanı,
A) HPV aşısı
PT–aPTT–INR normal sınırlarda ve periferik yaymasında
trombosit kümeleri görülen bir çocuğun öyküsünde yenidoğan
B) Kızamık–Kızamıkçık–Kabakulak aşısı
C) Suçiçeği aşısı
D) İnfluenza aşısı
E) Rotavirus aşısı
döneminde göbeğinin 3. haftada düştüğü öğreniliyor.
Bu çocukta en olası hemostaz bozukluğu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Faktör VIII eksikliği
B) Faktör IX eksikliği
C) Faktör X eksikliği
D) Faktör XII eksikliği
E) Faktör XIII eksikliği
49.
52. Dört aylık bir süt çocuğunda boğmaca tanısı konuluyor.
Bu çocuğun klinik ve laboratuar değerlendirilmesinde
aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Konvülziyon
B) Öksürük
C) İnspiratuvar çekilme
D) Hipoglisemi
E) Lökopeni
Yukarıda belirtilen aile ağacında bir fenotipin özelliğini
gösterenler siyah ile boyanmıştır.
Buna göre bu özelliğin kalıtım tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Otozomal resesif
B) Otozomal dominant
C) X’e bağlı resesif
D) X’e bağlı dominant
E) Y ile kalıtım
50. Aşağıdakilerden hangisi kemik iliğinde megaloblastik
53. İki yaşından büyük çocuklarda en sık görülen akut myeloid
değişikliklerin görülmediği bir makrositer anemi nedenidir?
lösemi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vitmin B12 eksikliği
A) AML–M1
B) Folat eksikliği
B) AML–M2
C) Tiamin eksikliğine bağlı
C) AML–M3
D) Orotik asidüriye bağlı
D) AML–M4
E) Hipotiroidi
E) AML–M5
DENEME SINAVI – 41
11
54. Aşağıdakilerden hangisi kronik alerjik inflamasyonda rol
değildir?
A) IL–5
A) Hiponatremi
B) IL–12
B) Hipovolemi
C) IL–4
C) Artmış idrar çıkışı
D) Th2
D) Yüksek ürik asit
E) Th17
E) ADH yüksekliği
55. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda alerjik rinit ile
59. Aşağıdakilerden hangisi Neonatal lupus sendromunda
birilikteliği artan durumlardan biri değildir?
görülmez?
A) Nazal polip
A) Böbrek tutulumu
B) Enürezis
B) Atrio–ventriküler tam blok
C) Adenotonsiller hipertrofi
C) Trombositopeni
D) Otit
D) Nötropeni
E) Kronik sinüzit
E) Eritematöz lezyon
56. Sık sık yürürken düşme, koordinasyon problemleri,
58. Aşağıdakilerden hangisi serebral tuz kaybı ile uyumlu
oynar?
60. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda enfeksiyon ilişkili
tekrarlayan pnömoni ve sinüzit nedeniyle getirilen 5 yaşında
ortaya çıkan hemolitik üremik sendrom nedenlerinden biri
kız çocuğunun; yapılan değerlendirmesinde serum IgA düzeyi
değildir?
düşük, diğer immünglobülinler ise normal olarak saptanıyor.
A) Human immunodeficiency virüs (HIV)
Alfa fetoprotein düzeyi yüksek bulunan hastanın olası tanısı
B) Escherichia coli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selektif IgA eksikliği
B) Bruton hastalığı
C) Streptococcus pneumoniae
D) Shigella dizenterica tip 1
E) Campylobacter jejuni
C) Yaygın değişken immün yetmezlik
D) Ataksi telenjiektazi
E) Chediak Higashi Sendromu
57. Aşağıdakilerden hangisinin erişkin çağda uzun boya neden
12
61. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda akut böbrek yetmezliği
olmaz?
sınıflandırmasında kullanılan bir skorlamadır?
A) Hipertiroidi
A) SCORAD indeksi
B) Homosistinüri
B) Martinez kriterleri
C) Marfan sendromu
C) pRIFLE kriterleri
D) Frajil X sendromu
D) Modifiye Jones kriterleri
E) Klinefelter sendromu
E) Hanifin–Rajka kriterleri
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
62. Ailevi Akdeniz Ateşli çocuklarda böbreklerde amilodiozis
65. 1680 gr doğan ve respiratuvar distres nedeniyle mekanik
riskini en çok artıran aşağıdakilerden hangisidir?
ventilasyonda solunum desteği verilen bebeğe, 6. günde NG
A) Serum amiloid A yüksekliği
sondadan mama başlanıyor. Ertesi gün karın şişliği ve gaitada
kan görülüyor.
B) M694V mutasyonu
C) Serum amiloid A yükseliği ve M694V mutasyonu
Çekilen direkt karın grafisinde barsak duvarında ve
karında serbest hava saptanan bu bebeğin tedavisi için
D) Ataklarda fibrinojen yükseliği
aşağıdakilerden uygun değildir?
E) Ataklarda fibrinojen yüksekliği ve M694V mutasyonu
A) Nazogastrik drenaj uygulanması
B) Antibiyotik tedavisi
C) Parenteral beslenme
D) Mamanın kesilmesi
E) Anne sütü başlanması
63. Aşağıdakilerden hangisi ani bebek ölümünü azaltabilen
66. Aşağıdakilerden hangisi erken (1. – 4. gün) neonatal
durumlardan biridir?
hipokalseminin nedenlerinden biri değildir?
A) Memeye alıştıktan sonra emzik kullanımını
A) Asfiksi
B) Bebeğin yan uyutulması
B) Annede diabetes mellitus
C) Bebeğin yüzüstü uyutulması
C) Annede hiperparatiroidizm
D) Bebeğin yumuşak yatakta uyutulması
D) Prematüre doğum
E) Annenin sigara içmesi
E) SGA
64. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda nazal polip
67. Fetal distress nedeniyle C/S ile doğurtulan bir bebeğin
nedenlerinden biridir?
amniyon mayisinin mekonyumlu olduğu öğreniliyor. Bebek
A) Astım
doğduğuda, aktif hareketli olduğu, ağladığı ve kalp tepe
B) Akut rinosinüzit
C) Seröz otitis media
D) Allerjik rinit
E) Yabancı cisim
atımının 120 olduğu görülüyor.
Bu bebek için en uygun yaklaşım hangisi olmalıdır?
A) Sadece ağız ve burun aspirasyonu
B) Taktil uyarı verilmesi
C) Derin trakeal aspirasyonu
D) Ambu ile pozitif basınçlı ventilasyon
E) Entubasyon ve mekanik ventilasyon
DENEME SINAVI – 41
13
68. Aşağıdaki durumların hangisinde subakut endokardit profilaksisine gerek yoktur?
A) Ventriküler septal defekt
B) Hipertrofik kardiyomiyopati
C) Mitral valv proplapsusu ile birlikte mitral kaçak olması
D) Biküspit aortik valv
E) Sekundum atrial septal defekt
69. Aşağıda sıralanan hastalık ve konjenital kalp defekti eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kartagener sendromu–Aortik ark anomalisi
B) Rubella – PDA
C) Turner sendromu – Aort koartasyonu
D) Noonan sendromu – Pulmoner stenoz
E) Holt Oram sendromu – ASD
70. Fallot tetralojisinin aşağıdaki komplikasyonlarından hangisinin görülme sıklığı en düşüktür?
A) Siyanotik nöbet
B) Bakteriyal endokardit
C) Kalp yetmezliği
D) Serebral tromboz
E) Beyin apsesi
71. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi Beta–glukozidaz yetersizliği sonucu oluşur?
A) Metakromatik lökodistrofi
B) Fabry hastalığı
C) Sandhoff hastalığı
D) Niemann–Pick hastalığı
E) Gaucher hastalığı
72. Aşağıdakilerden hangisi basit febril konvülziyon ile uyumlu değildir?
A) Tekrarlar
B) Aynı günde tekrarlar
C) Posttiktal dönem yoktur
D) 15 dakikadan kısa sürer
E) Generalize tonik–klonik nöbetler
14
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
73. Aşağıdaki sitokin ve etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A
B
C
D
E
Kemo atraktan etki gösteren sitokin
IL–8
IL–8
IL-6
IL–8
IL–6
Serbest radikallerin salınmasını sağlayarak bakterisidal etki gösteren sitokin
IL–2
IL–2
IL–2
IL–2
IL–2
Keratinosit matürasyonunu uyararak yara iyileşmesini kolaylaştıran sitokin
IL–8
IL–8
IL–6
IL–8
IL–8
Travmada hastalıklı davranıştan sorumlu olan sitokin
HMGB–1
HSP
HMGB–1
HMGB–1
HSP
Gram pozitif sepsiste kanda en uzun süre kalan sitokin
IL–18
IL–21
IL–21
IL–18
IL–18
Eksikliğinde yara iyileşmesinde nötrofil fagasitozu bozulan sitokin
IL–12
IL–2
IL–12
IL–12
IL–13
İntraselüler steroit moleküllerinin transportunu sağlayan sitokin
HSP
HSP
HMGB–1
HMGB–1
HSP
Nitrik oksit ve endotelial aktivasyonu inhibe eden sitokin
IL-13
IL-10
IL-13
IL-13
IL-10
TNFalfa’ nın modülatörü olan sitokin
IL–10
IL–4
IL–10
IL–4
IL–10
Megakaryositopoezis ve trombopoezis yapan ve aynı zamanda sinir uçlarından salınabilen sitokin
IL–11
IL–5
IL–5
IL–11
IL–5
74. Aşağıdakilerden hangisi intravenöz hiperalimentasyon için kontraendikedir?
A) Kısa bağırsak sendromu
B) Hipokalemi
C) Şiddetli metabolik bozukluk
D) Malapsorpsion
E) Yüksek debili gastrointestinal fistüller
75. Çeşitli travma türlerinde, enerji ve protein gereksinimi ile ilgili olarak aşağıdaki oranlardan hangisi yanlıştır?
A) Orta derecede malnütrisyon: protein dışı kalori÷nitrojen:150÷1
B) Hafif stres: Protein dışı kalori÷ nitrojen: 150÷1
C) Orta derecede stres: protein dışı kalori÷nitrojen: 120÷1
D) Ciddi stres: Protein dışı kalori÷nitrojen: 90–120÷1
E) Yanık: protein dışı kalori÷nitrojen: 90–120÷1
76. Delici kesici alet yaralanması nedeniyle acil servise getirilen 25 yaşındaki erkek hastanın vital bulguları TA: 80/40 mmhg PH:7.22,
HB:6 mg/dl olup hasta hipovolemik şok olarak değerlendiriliyor. Bu hastada laktik asidozun düzeltilmesi amacıyla bikarbonat
infüzyonu yapılıyor.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İntraselüler asidoz meydana gelir
B) Oksihemoglabin serbestleşme eğrisinin sola kayması ve PH’nın alkoloza doğru geçmesi
C) ARDS olan hastalarda karbondioksit hücre içine daha fazla gireceğinden intraselüler asidozun derinleşmesi
D) Bikarbonatın hidrojen iyonu ile birleşerek karbonik aside çevrilmesi ve plazma karbondioksit düzeyinin yükselmesi
E) Laktik asidin metabolize edilmesi sonucu PH’nın yükselmesi
DENEME SINAVI – 41
15
77. Cerrahi hastada hiperkalemi tedavisi için aşağıdakilerden
80. Dissemine intravasküler koagülasyon ve primer fibrinolizis
hangisi yanlıştır?
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hiperkalemi tedavisinde acil olarak kullanılan kalsiyum
A) DİC’te trombositopeni mevcut iken primer fibrinoliziste
glukonatın etki mekanizması kalp ileti anormalliklerini
düzeltmektir.
B) Hiperkalemi tedavisinde acil olarak kullanılan
bikarbonatın etki mekanizması potasyumun hücre içine
sokulması şeklindedir.
C) Hiperkalemi tedavisinde acil olarak kullanılan albuterolün
etki mekanizması potasyumun hücre içine sokulması
şeklindedir.
D) Hiperkalemi tedavisinde kullanılan loop diüretiklerinin
yoktur.
B) DİC’te hemolitik anemi mevcut iken primer fibrinoliziste
hemolitik anemi yoktur.
C) DİC’te protamin sülfat testi pozitif iken primer fibrinoliziste
negatiftir.
D) DİC’te euglobilin erime zamanı normal iken primer
fibrinolizste kısalmıştır.
E) DİC’te fibrin yıkım ürünleri artmış iken primer fibrinoliziste
fibrin yıkım ürünleri azalmıştır.
etki mekanizması potasyumu bağlayarak potasyumun
atılmasını sağlamak şeklindedir.
E) Hiperkalemi tedavisinde kullanılan hemodiyaliz vücut
dışına potasyum atılımını sağlayarak etki eder.
78. Sıvı elektrolit tedavisinde kullanılan aşağıdaki parenteral
solüsyonlardan hangisi karaciğerde apopitozise yol açar?
A) %0.9 NaCl solüsyonu
A) Albuminin dolaşımda daha uzun süre kalması
B) %7.5 luk NaCl solüsyonu
B) Hiperkloremik metabolik asidoz yapması
C) Albumin
C) Pulmoner fonksiyon bozukluğu yapması
D) Dekstran
D) Faktör VIII ve von Willebrand faktör eksikliğine bağlı
postoperatif kanama oluşturması
E) Linger laktat solüsyonu
79. Sarkomlar genellikle hematojen yolla metastaz yaparlar.
Aşağıdaki sarkom tiplerinden hangisi lenfojen yolla
E) Kan vizkozitesinde azalma oluşturması
82. Şokta resüsitasyonun hedefine ulaştığını gösteren en
spesifik doku parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
metastaz yapmaz?
A) Serum laktat düzeyi
A) Rabdomiyosarkom
B) Baz eksikliği
B) Epiteloid sarkom
C) Kolon tonometrisi
C) Berrak hücreli sarkom
D) İnce barsak tonometrisi
D) Anjio sarkom
E) Gastrik tonometri
E) Maling fibroz histiositom
16
81. Hemarojik şokta sıvı replasmanı için albümin
kullanılmasının yan etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
83. Yirmi yedi yaşında erkek hasta acil servise araç dışı trafik
kazası olarak getiriliyor. Hastanın vital parametrileri TA:
90/50 mmhg, Nabız : 130/dk, saatlik idrar çıkışı 15 ml / saat
olarak tespit ediliyor.
86. Dermal yara iyileşmesinde, aşağıdakilerden hangisi
keloidin hipertrofik skardan ayrılmasında kullanılan
parametrelerdendir?
A) İyileşme granülasyon dokusunun fibronektin sentez düzeyi
Hastanın durumu için aşağıdaki ifadelerden hangisi en
doğrudur?
B) İnsan lökosit antijen–2 (HLA–2) reseptör ekspresyonu
A) Hasta evre 1 hemorojik şok olup tahmini kan kayıp miktarı
600 ml’dir.
D) Fibrobilaslara karşı antinükleer antikor sentezi
B) Hasta evre 2 hemorojik şok olup tahmini kan kayıp miktarı
1000ml’dir.
C) ICAM–1 reseptör ekspresyonu
E) Fazla miktarda mast hücresi içermesi
C) Hasta evre 3 hemorojik şok olup tahmini kan kayıp miktarı
1800ml’dir.
D) Hasta evre 4 hemorojik şok olup tahmini kan kayıp miktarı
2100 ml’dir.
E) Hasta evre 3 hemorojik olup tahmini kan kayıp miktarı
1400 ml’dir.
84. Travma geçirmiş bir hastanın nörolojik değerlendirmesinde,
87. Karaciğer transplantasyonu ile tedavi edilen aşağıdaki
hastanın ancak koluna ağrılı uyaran verildiği zaman
hastalıkların hangisinde en uzun süreli hastalıksız yaşam
kolunu çektiği, gözünü açtığı ve anlamsız sesler çıkardığı
süresi elde edilir?
saptanmıştır.
A) Hepatit B
Bu hastadaki glaskow koma skoru kaçtır?
B) Hepatit C
A) 10
C) Primer bilier siroz
B) 11
D) Hepatoselüler karsinom
C) 12
E) Primer sklerozan kolanjit
D) 8
E) 9
85. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yanık tedavisinde
88. Aşağıdaki malign melanom tiplerinden hangisi özellikle
kullanıldığında, replasman hacmini, ödemle ilgili
yüzde yerleşir?
komplikasyonları ve mekanik ventilasyon süresini azaltır?
A) Süperficial tip
A) A vitamini
B) Nodüler tip
B) B vitamini
C) Lentigo maligna
C) C vitamini
D) Akral lentiginöz melanom
D) D vitamini
E) Amelanotik melanom
E) E vitamini
DENEME SINAVI – 41
17
89. Mammografide mikrokalisfikasyon kümeleri görülen, hem
92. Periferik arter anevrizmasının en sık görüldüğü
gros hem histolojik olarak maligniteyi taklit eden benign
lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
meme lezyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aksiller arter
A) Radial skar
B) Karotis
B) Kompleks sklerozan lezyonlar
C) Brakial arter
C) İntratuktal papillom
D) Popliteal arter
D) Sklerozan adenozis
E) Radial arter
E) Yağ nekrozu
90. Aşağıdakilerden hangisi BRCA–1 ile ilişkili olarak gelişen
93. Lenfatik sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
meme kanserinin özelliklerinden birisi değildir?
yanlıştır?
A) Yüksek grade
A) Gebeliğin 6. Haftasında oluşmaya başlar
B) Artmış mitotik indeks
B) Gebeliğin 8. Haftasında sisterna şili oluşmuştur
C) Östrojen reseptör pozitifliği
C) Bir yaşından önce görülen lenfödeme, prekoks lenfödem
denir
D) p53 mutasyonunda artış
D) Meige hastalığı, prekoks lenfödemin familial tipidir
E) Lenfosit infiltrasyonu
E) Milroy hastalığı, konjenital lenfödemin familial tipidir
91. En iyi prognozlu, en az aksiller lenf nodu metaztazı yapan,
gastrointestinal endoskopi yapıldıktan sonra şiddetli göğüs
yüzeylere en sık metaztaz yapan meme tümörleri aşağıdaki
ağrısı gelişiyor. Fizik muayenede boyunda krepitasyon tespit
şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
ediliyor.
A) Tübüler invaziv duktal karsinom–Papiller invaziv duktal
Bu hastada bundan sonraki aşamada ilk yapılması gereken
karsinom–Medüller invaziv duktal karsinom–İnvaziv
aşağıdakilerden hangisidir?
lobüler karsinom
A) Endoskopinin tekrar edilmesi
B) Papiller invaziv duktal karsinom–Tübüler invaziv duktal
karsinom–Müsinöz invaziv duktal karsinom–İnvaziv
lobüler karsinom
C) Medüller invaziv duktal karsinom–İnfiltratif invaziv duktal
karsinom–İnvaziv lobüller karsinom–Papiller invaziv
duktal karsinom
D)Tübüler invaziv duktal karsinom–Modüller invaziv duktal
karsinom–Papiller invaziv duktal karsinom– İnvaziv
lobüller karsinom
E) İnvaziv lobüler karsinom–Papiller invaziv duktal karsinom–
Medüller invaziv duktal karsinom–Tübüler invaziv duktal
karsinom
18
94. Ellibeş yaşında erkek hastaya tanısal amaçlı üst
BRCA–1 geninin en sık pozitif olduğu, meningeal ve serozal
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
B) Acil boyun eksplorasyonu, drenaj ve perforasyonun
onarımı
C) Suda çözülen kontrast madde ile özefagus grafisi
D) EKG çekilmesi
E) Hastanın yoğun bakın ünitesine alınıp gözlem altında
tutulması
95. İnoperabl ve metaztatik gastointestinal stromal tümörlerde
98. Ankilozan spondilitli bir hasta sol gözünde ani ge­lişen bulanık
tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib kemoteropatik
görme, ağrı ve fotofobi başlamıştır. Hasta­nın biomikroskopik
ajan olarak kullanır.İmatinibe Cevap alınamaması
muayenesinde ön kamerada; 3 (+) hücre, keratik presipitat
veya imatinib kullanımına rağmen diffüz progresyon
saptanmıştır.
gösteren gastrointestinal stromal tümörlerde kullanılan
kemoteropatik ajan aşağıdakilerden hangisidir?
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakterial konjonktivit
A) Dasatinib
B) Retina dekolmanı
B) Lapatinib
C) Anterior üveit
C) Sunitinib
D) Koroidit
D) Cetuximab
E) Glokom
E) Erlotinib
96. Karın içi yapışıklıkları olmayan bir hastada, kalın
99. Tedaviye yanıt vermeyen tekrarlayan burun tıkanıklığı ve
bağırsağın radyasyon enteritinden en sık etkilenen kısmı
epistaksis şikayeti kliniğe başvuran 16 yaşındaki erkek
aşağıdakilerden hangisidir?
hastanın çekilen grafisinde nazofarenkste kitle saptanmıştır.
A) Çekum
Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Splenik fleksura
A) Nazofarenks kanseri
C) Rektum
B) Respiratuar papillom
D) İnen kolon
C) Travmatik epistaksis
E) Sigmoid kolon
D) Yabancı cisim
E) Juvenil anjiofibrom
97. Safra kesesinin en sık görülen benign kitlesel lezyonu
100. Yirmi gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş
aşağıdakilerden hangisidir?
olan 34 yaşındaki erkek hasta, şiddetli baş dönmesi, bulantı
A) Pseudotümör
ve kusma şikayetleri ile başvuruyor. Fizik muayenede
B) Kolesterol polibi
nistagmus, işitme kusuru ve denge bozukluğu saptanıyor.
C) Adenomiyomatozis
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
D) Adenom
A) Akut labirentit
E) Hamartom
B) Vestibüler nörit
C) Benign pozisyonel vertigo
D) Meniere hastalığı
E) Otitis media
DENEME SINAVI – 41
19
101. Adams Hakim sendromunda aşağıdakilerden hangisi
104. Prostat tümörü şüphesinde ilk başvurulması gereken
görülmez?
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yürüme bozukluğu
A) Transrektal ultrasonografi
B) Demans
B) Magnetik rezonans görüntüleme
C) İdrar inkontinansı
C) Bilgisayarlı tomografi
D) Ventriküler dilatasyon
D) Pozitron emisyon tomografisi
E) Papil ödemi
E) Sintigrafi
102. Olier ve Mafucci Sendromuna eşlik eden benign kemik
105. Aşağıdaki durumlardan hangisinde testis torsiyonu
tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
gelişme riski artar?
A) Osteokondrom
A) Akut epididimoorşit
B) Enkondrom
B) Travma
C) Osteid osteom
C) Hidrosel
D) Osteoblastom
D) Testis tümörü
E) Brown Tümörü
E) Epididim kistleri
103. Bir yaşın altındaki gelişimsel kalça cıkığı vakalarının
106. Yenidoğan bir kız bebek, postnatal 6.gün huzursuzluk,
tedavisinde, kalçaya aşırı abdüksiyon ve iç rotasyon
emmeme, bulantı, kusma, kanlı mukuslu ishal ve karında
pozisyonu verilirse hangi arter bası altında kalır?
distansiyon ile doktora getiriliyor. Yapılan fizik muayenede
A) İnternal iliak arter
karın duvarında hiperemi, ödem ve distansiyon gözlenen
hastanın çekilen ayakta direk karın grafisinde barsak duvarı
B) Arteria profunda femoris
C) Obturator arter
D) Retinakü ler arter
E) Medial circumflex femoral arter
içinde hava kabarcıkları saptanıyor.
Bu hastada en uygun tanı nedir?
A) Ülseratif kolit
B) Hirschsprung hastalığı
C) Anal atrezi
D) Nekrotizan enterokolit
E) Invajinasyon
20
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
107. Disosiyatif anestezi yapan genel anestezik aşağıdakilerden
111. Yirmi üç yaşında ilk gebeliği olan hastanın USG’inde sol
hangisidir?
tubada 4x4,5 cm çaplı, içerisinde fetal kalp atımı gözlenen
A) Etomidat
gebelik kesesi gözleniyor. Hastanın hemodinamisi stabil ve
periton irritasyon bulguları saptanmıyor.
B) Midazolam
C) Ketamin
D) Propofol
E) Tyopental
Bu hastanın tedavisinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Metotreksat ve b–hCG takibi
B) Acil laparatomi
C) Kan transfüzyonu sonrası laparatomi
D) Laparaskopi ve salpingostomi
E) Yakın gözlem
108. Aşağıdakilerden hangisi Ankilozan spondilitin radyolojik
112. Aşağıdaki hormonlardan hangisi infertilite hastalarında
bulgularından değildir
ovulasyon indüksiyonu sırasında folikül rüptürü (folikül
A) Lomber lordoz kaybı
çatlatılması) amacı ile kullanılır?
B) Epin kalkanei
A) Klomifen sitrat
C) Sindesmofit
B) HCG
D) Bambu kamışı vertebra
C) Estrojen
E) Osteofit
D) Progesteron
E) FSH
109. Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik görüntüleme
113. Adölesan dönemi için en uygun kontraseptif yöntem
yöntemlerinden biri olan sonohisterografi (SHG= SIS)
aşağıdakilerden hangisidir?
kullanımı için kontendike değildir?
A) Kombine Oral Kontraseptifler
A) Hematometra
B) Bakırlı RIA
B) Gebelik
C) Mini hap
C) Aktif pelvik enfeksiyon
D) Vajinal halka
D) Stenotik serviks
E) Levonorgestrelli RIA
E) Endometrial polip
110. Aşağıdaki ifadelerden hangisi adenomiyozis için doğru
114. Aşağıdakilerden hangisinin gebe kalma olasılığı vardır?
değildir?
A) Testiküler feminizasyon
A) Nullipar olgularda daha sık gözlenir.
B) Müllerian agenezi
B) Endometriozis sıklığı artmıştır.
C) Kalmann sendromu
C) Dismenore ve menorajiye neden olurlar.
D) Swyer sendromu
D) Menopozdan sonra şikayetler azalır.
E) 5 alfa redüktaz eksikliği
E) Kesin tanı genellikle histerektomi materyalinin konması
ile konulur.
DENEME SINAVI – 41
21
115. Anomaliye bağlı olmayan fetal ölümlerin en sık sebebi
118. Otuz beş yaşında servikal smearda HGSIL (Yüksek gradeli
aşağıdakilerden hangisidir?
skuamöz intraepitelyal lezyon) saptanan olguda yapılan
A) Dekolman plasenta
kolposkopik biyopside CIN 1 saptanıyor.
B) Plasenta previa
Bundan sonraki adımda yapılması gereken
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Preterm eylem
A) Konizasyon
D) Perinatal enfeksiyonlar
B) Smearın tekrarı
E) Gestasyonel diyabet
C) Tedavisiz takip
D) HPV serotiplendirmesi
E) Endometrial biyopsi + endoservikal küretaj
116. Gebelik sırasında aşğıdaki hematolojik parametrelerden
119. Otuz sekiz yaşında jinekoloji kliniğine kanama şikayeti ile
hangisinde artış gözlenmez?
başvuran hastanın b–hcg değeri negatif olarak saptanıyor.
A) Lökosit
Yapılan jinekolojik muayene ve USG neticesinde uterusun
normal cesamette olduğu görülen ve endometrial kalınlık
B) Nötrofil
20 mm olarak ölçülen hastada endometrial örnekleme
C) Eritrosit frajilitesi
D) Sedimentasyon
E) Hemotokrit
yapılıyor.
Endometrial örnekleme sonucu kompleks atipisiz
hiperplazi olarak değerlendirilen hastanın tedavisinde en
uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kombine Oral Kontraseptif
B) Progesteron
C) Total abdominal histerektomi
D) Total abdominal histerektomi, bilateral
salpingoooferektomi
E) Tedavisiz takip
117. Postpartum 10. günde ortaya çıkan endometritte en sık
22
120. Aşağıdaki jinekolojik kanserlerden hangisinin sıklığı
izole edilen ajan aşağıdakilerden hangisidir?
bilateral tüp ligasyonu ile azalır?
A) Grup B Streptokok
A) Vulva
B) E. Coli
B) Vajen
C) S. Aureus
C) Serviks
D) CMV
D) Endometrium
E) C. Trachomatis
E) Over
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
TEMEL BİLİMLER
01. 14. (14 Soru) 15. 22. (8 Soru) 23. 32. (10 Soru) 33. 54. (22 Soru) 55. 76. (22 Soru) 77. 98. (22 Soru) 99. 120. (22 Soru) : Anatomi
: Histoloji, Embriyoloji
: Fizyoloji
: Biyokimya
: Mikrobiyoloji
: Patoloji
: Farmakoloji
KLİNİK BİLİMLER
01. 42. (42 Soru) 43. 72. (30 Soru)
73. 108. (36 Soru) 109. 120. (12 Soru) : Dahiliye Grubu (Dahili Bilimler + K. Stajlar)
: Pediatri
: Cerrahi Bilimler (Genel Cerrahi + K. Stajlar)
: Kadın Hastalıkları ve Doğum
TEMEL BİLİMLER CEVAP ANAHTARI
1– D
31– A
KLİNİK BİLİMLER CEVAP ANAHTARI
61– E
91– E
1– A
31– C
61– C
91– A
2– C
32– A
62– A
92– C
2– E
32– D
62– C
92– D
3– B
33– D
63– D
93– C
3– C
33– E
63– A
93– C
4– B
34– C
64– C
94– A
4– E
34– D
64– D
94– C
5– C
35– D
65– A
95– B
5– D
35– D
65– E
95– C
6– E
36– C
66– C
96– A
6– B
36– A
66– C
96– C
7– D
37– A
67– D
97– C
7– A
37– A
67– A
97– B
8– A
38– B
68– E
98– C
8– D
38– B
68– E
98– C
9– C
39– C
69– A
99– D
9– C
39– E
69– A
99– E
10– E
40– C
70– C
100– B
10– D
40– A
70– C
100– A
11– C
41– A
71– D
101– A
11– E
41– D
71– E
101– E
12– D
42– A
72– E
102– B
12– A
42– D
72– B
102– B
13– C
43– D
73– A
103– E
13– D
43– C
73– A
103– E
14– B
44– B
74– A
104– A
14– C
44– D
74– C
104– A
15– C
45– C
75– B
105– B
15– A
45– D
75– E
105– B
16– D
46– E
76– D
106– C
16– C
46– B
76– E
106– D
17– D
47– D
77– A
107– B
17– B
47– A
77– D
107– C
18– C
48– B
78– B
108– D
18– D
48– A
78– E
108– E
19– B
49– E
79– D
109– C
19– B
49– D
79– E
109– E
20– C
50– C
80– A
110– E
20– C
50– E
80– E
110– A
21– B
51– D
81– C
111– A
21– C
51– E
81– C
111– D
22– B
52– B
82– B
112– B
22– A
52– E
82– E
112– B
23– C
53– E
83– B
113– E
23– D
53– B
83– C
113– A
24– C
54– C
84– A
114– C
24– A
54– E
84– D
114– C
25– D
55– A
85– A
115– A
25– D
55– B
85– C
115– C
26– D
56– B
86– A
116– B
26– E
56– D
86– D
116– E
27– B
57– C
87– A
117– E
27– E
57– A
87– C
117– E
28– B
58– D
88– B
118– C
28– B
58– E
88– C
118– A
29– C
59– D
89– B
119– D
29– C
59– A
89– D
119– B
30– D
60– B
90– D
120– B
30– E
60– E
90– C
120– E
TUSTIME YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
www.tustime.com
İSTANBUL–MERKEZ
Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu
Sok. Transal İş Merkezi No:1
FINDIKZADE / İSTANBUL
Tel: 0212 521 77 85
Faks: 0212 521 77 65
TUSTIME–KADIKÖY
İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız
Bölüm No: 3
Koşuyolu - KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: 0216 336 24 29
Faks: 0216 336 24 82
ANKARA
Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı
Dikimevi-MAMAK/ANKARA
Tel: 0312 417 23 45
Faks: 0312 425 14 09
İZMİR
Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2
M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü)
Pasaport / İZMİR
Tel: 0232 425 11 55
Faks: 0232 425 11 57
ISPARTA
Gazi Kemal Mah. 1317 Sok.
Henden Ap. No: 11 D: 9/10
Merkez / ISPARTA
Tel: 0246 232 66 00
Faks: 0246 232 77 00
Gsm: 0507 408 01 51
TUSTIME–MANİSA (OFFLINE)
Uncubozköy Mah. 5504 Sokak 13/A/25 MANİSA
TUSTIME–BALÇOVA (OFFLINE)
Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA – İZMİR
TUSTIME–BORNOVA (OFFLINE)
Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A
BORNOVA – İZMİR
TUSTIME–AYDIN (OFFLINE)
Meşrutiyet Mah. Gençlik Cad. No:74/A
Merkez – AYDIN
TUSTIME–KIRIKKALE (OFFLINE)
Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi
No:47/3– KIRIKKALE
Tel: 0318 218 99 00
2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI
TEMEL BİLİMLER TESTİ SORU ve AÇIKLAMALARI
Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji,
Patoloji, Farmakoloji soruları ve açıklamaları bulunmaktadır.
1. Aşağıdakilerden hangisi pelvis iskeletinde bulunan
Maxilla, mandibula hariç tüm viscerocranium kemikleriyle ve
yapılardan biri değildir?
neurocranium kemiklerinden de os frontale ile iklem yapan bir
A) Eminentia iliopubica
kemiktir.
B) Promontorium
C) Linea arcuata
D) Tuberculum adductorium
E) Facies auricularis
Cevap D
Tuberculum adductorium, femur’da epiconcylus medialis’in
hemen yukarı kısmında yer alan bir çıkıntıdır. M. adductor
magnus’un medial lifleri burada sonlanır.
Eminentia iliopubica ilium ile pubis’in birleştiği yerdeki
tümseğin adıdır.
Promontorium sakrumda, linea arcuata ilium’da, facies
auricularis de hem sakrum hem de ilium’da bulunan ve
sakroiliyak eklemin eklem yüzeyi olan yapılardır.
3. Aşağıdaki eklemlerden hangisinde sadece transvers
eksende fleksiyon-ekstensiyon hareketleri yapılabilir?
A) Art. radiocarpalis
B) Art. talocruralis
2. Maxilla aşağıdaki neurocranium kemiklerinden hangisi ile
C) Art. subtalaris
eklem yapar?
D) Art. genus
A) Os temporale
E) Art. humeroradialis
Cevap B
B) Os sphenoidale
C) Os frontale
Sadece transvers eksene sahim hareketli eklem tipi ginglymus
D) Os parietale
(trochlear)’tur. Seçeneklerde verilen eklemlerden sadece art.
E) Os occipitale
Cevap C
talocruralis ginglymus’tur.
Art. radiocarpalis ellipsoid, art. subtalaris plana, art.
humeroradialis de eklem yüzünün şekline göre sferoid tipte
DENEME SINAVI – 41
3
eklemlerdir. Art. genus, ginglymus tipinde bir ekleme benzeyip
4.
30 derecelik fleksiyondan sonra iç ve dış rotasyon yapabilen bir
I. M. supraspinatus
II. M. teres minor
III. M. teres major
IV. M. pectoralis minor
Kola adduksiyon yaptıran kaslar seçeneklerin hangisinde
eklemdir.
doğru olarak verilmiştir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV
Cevap B
Soruda verilen kaslardan sadece m. teres minor ve m. teres
major’un kola adduksiyon fonksiyonu vardır. M. supraspinatus
kola ilk 15 derecelik abdüksiyonu yaptıran kastır. M. pectoralis
minor’un ise üst ekstremiteye hareketi yoktur.
5. Aşağıdaki kaslardan hangisi el parmaklarının orta ve distal
falankslarına ekstensiyon yaptırabilir?
A) M. extensor carpi radialis longus
B) M. extensor carpi radialis brevis
C) Mm. lumbricales
D) M. extensor carpi ulnaris
E) M. extensor indicis
Cevap C
4
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Mm. lumbricales’ler m. flexor digitorum profundus’un
6. Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu arcus pedis
tendonlarından başlayan ve 2., 3., 4. ve 5. parmakların
transversus’u alttan destekler?
arka yüzlerinde yer alan aponeurosis dorsalis (AD)’lerde
A) M. tibialis anterior
sonlanan kaslardır. Bu kasın AD’e tutunduğu yer art.
metacarpophalangea’nın distalinde olduğu kasın çalışmasıyla
1. falankslar fleksiyon yapar. AD’in uzantıları orta ve son
B) M. tibialis posterior
C) M. fibularis tertius
falanksların arka yüzlerine tutunmuştur. Mm. lumbricales’lerin
D) M. fibularis brevis
aponeurosis dorsalis’e tutunduğu yer de orta ve son falanksların
E) M. fibularis longus
proksimalinde kalır. Mm. lumbricales’lerin AD’i çekmesi sonucu
Cevap E
ise orta ve son falankslar ekstensiyon yaparlar.
M. fibularis longus’un tendonu malleolus lateralis’in
arkasından geçtikten sonra ayak tabanında lateralden mediale
doğru seyredip arcus pedis transversus’u destekledikten sonra 1.
metatarsal kemiğe tutunur.
DENEME SINAVI – 41
5
7. Aşağıda verilen anatomik yapılardan hangisi membrana
8. Burun boşluğunu besleyen a. ethmoidalis anterior ve
thyrohyoidea’yı delerek geçer?
posterior arlerleri aşağıda verilen damarlardan hangisinin
A) A. thyroidea superior
bir dalıdır?
B) A. thyroidea inferior
A) A. ophthalmica
C) N. laryngeus inferior
B) A. facialis
D) N. laryngeus superior, ramus internus
C) A. maxillaris
E) N. laryngeus superior, ramus externus
D) A. sphenopalatina
Cevap D
E) A. labialis superior
Cevap A
Membrana thyrohyoidea; adı üstünde larynx’in thyroid
kıkırdağı ile hyoid kemik arasında uzanan bir bağdır. Bu yapıyı a.
Burun boşluğunu besleyen a. ethmoidalis anterior ve
ve v. laryngea superior ile n. laryngeus superior’un r. internus’u
posterior’lar a. ophthalmica’nın dallarıdırlar. Bu arterler a.
deler.
ophthalmica’dan orbita’da ayrıldıktan sonra orbita’nın medial
duvarında yer alan for. ethmoidale anterior ve posterior’dan
geçerek burun boşluğuna ulaşırlar.
6
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
10. Plica umbilicalis lateralis içerisinde bulunan damar
aşağıdakilerden hangisidir?
9. Ductus thoracicus nereye boşalır?
A) A. umbilicalis
A) V. azygos
B) V. umbilicalis
B) V. brachiocephalica sinistra
C) Vv. paraumbilicales
C) Angulus venosus sinister
D) A. epigastrica superficialis
D) V. subclavia dextra
E) A. epigastrica inferior
E) V. hemiazygos
Cevap C
Ductus thoracicus, abdomende L2 gövdesinin ön yüzünde yer
alan cisterna chyli’den ayrıldıktan sonra yukarı doğru yükselir ve
T12 hizasında hiatus aorticus’dan geçerek arka mediastene ulaşır.
Burada solda yükselerek üst mediyastene ve oradan da boynun
Cevap E
Plica umbilicalis lateralis, karın ön duvarını saran peritonun
umbilicus’tan mesane’ye atlarken oluşturduğu plikalardan en
lateralde olanıdır. Bu plikanın içerisinde a.iliaca externa’nın bir
dalı olan a. epigastrica inferior ve onun yandaş veni yer alır.
sol tarafına ulaşır. Burada v. jugularis interna ile v. subclavia
sinistra’nın birleşme yeri olan angulus venosus sinister’den
venöz dolaşıma katılır.
DENEME SINAVI – 41
7
11. Karaciğeri besleyen a. hepatica propria aşağıda verilen
ligamentlerden hangisi içerisinde yer alır?
A) Lig. coronarium hepatis
B) Lig. falciforme hepatis
C) Lig. hepatoduodenale
D) Lig. hepatorenale
E) Lig. hepatogastricum
Cevap C
A. hepatica communis’in bir dalı olan a. hepatica propria
ile ductus choledochus ve v. portae hepatis, karaciğer ile
12. N. facialis aşağıdaki kaslardan hangisini inerve eder?
A) M. digastricus, venter anterior
mide ve duodenum arasında uzanan omentum minus’un lig.
B) M. masseter
hepatoduodenale kısmında yer alır.
C) M. levator palpebrae superioris
D) M. stylohyoideus
E) M. orbitalis
Cevap D
M. stylohyoideus suprahyoid kaslardan biridir ve n.
facialis’ten inerve olur.
M. digastricus, venter anterior ile m. masseter n.
mandibularis’ten,
M. levator palpebrae superioris n. oculomotorius’tan ve
M. orbitalis (Müller kası) de sempatiklerden inerve olur.
8
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
14. Ductus cochlearis’teki corti organını ve stereosiliyalı
tüy hücrelerini üst taraftan örten yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Macula utriculi
B) Membrana tectoria
13. Ventriculus tertius’un lateral duvarını yapan anatomik
oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
C) Membrana basilaris
D) Membrana vestibularis
A) Putamen
E) Modiolus
B) Capsula interna
Cevap B
C) Thalamus
D) Cerebellum
Ductus cochlearis’teki corti organını ve stereosiliyalı tüy
E) Nuc. caudatus
hücrelerini üst taraftan örten yapı membrana tectoria’dır.
Cevap C
Macula utriculi utriculus’ta yer alır.
Membrana basilaris corti organının üzerine oturduğu yapıdır.
Ventriculus tertius sağlı sollu diencephalonların arasında yani
thalamus’ların arasında yer alır. Dolayısıyla ventriculus tertius’un
lateral duvarında thalamus yer alır.
Membrana vestibularis membrana tectoria’nın da yukarısında
bulunan ve scala vestibuli’yi ductus cochlearis’ten ayıran yapıdır.
Modiolus ise cochlea’nın ortasında yer alan kemik eksendir.
DENEME SINAVI – 41
9
• Lipid, steroid, yağ asidi sentezi,
• Glikojen metabolizması,
• Yağda eriyen ilaçların metabolizması ve detoksifikasyonu
(karaciğerde detoksifikasyon, sitokrom P–450).
• Granülsüz ER aynı zamanda hücre içinde görevi kalmayan
ve ortadan kaldırılması gereken organellerin etrafını
çevreleyerek lizozomal yıkımına aracılık eder.
16. Aşağıdaki hücre zarı değişikliklerinden hangisi o
hücrenin programlı bir şekilde ölmekte olduğunun tipik
göstergelerinden biridir?
A) Zarda fosfotidil kolin miktarının artması
B) Zarın dış yüzeyinde glikokaliks tabakasının incelmesi
C) Zar akışkanlığının artması
D) Zarın dış yüzeyinde fosfotidil serin moleküllerinin artması
E) Zarın iç yüzeyinde kolesterol esterlerinin birikmesi
Cevap D
Hücre ölümü programlı (apopitoz) ve programsız (nekroz)
şeklinde sınıflandırılabilir. Bunlardan apopitozda hücre zarında
tipik bir değişiklik izlenir ki burada hücre zarının dış yüzeyinde
fosfotidil serin molekülleri birikir. Dolasıyla sorunun yanıtı budur.
Hücre zarında trigliserit ve kolesterol esterleri bulunmaz.
Hücre zarının akışkanlığını, kolesterol miktarı, yağ asitlerin
uzunluğu ve doygunluğu ile sıcaklık belirler. Kolesterolün ve yağ
15. Aşağıdaki organellerden hangisi hücrede protein sentezinde
görev almaz?
Hücre zarında bulunan fosfolipidler şunlardır:
B) Nissl cismi
Fosfotidil kolin (lesitin)  Hücre zarındaki en sık fosfolipid
C) Granülsüz endoplazma retikulumu
Fosfotidil inositol,
D) Çekirdek
Fosfotidil serin,  Apopitotik süreçte eksternalize olur
E) Golgi cismi
Cevap C
Protein sentezi çekirdekte DNA’nın kodlanmasıyla başlar.
mRNA’lar ribozomlar üzerinde proteini kodlar. Buradan sonra
bir proteinin posttranslasyonel modifikasyonu önce Granüllü
endoplazma retikulumunda sonra Golgi’de yapılır. Bir hücrede
yoğun Granüllü endoplazma retikulumlarına ve ribozomlara
Oysa granülsüz (düz) endoplazma retikulumu protein
sentezinde görev almaz.
Görevleri şunlardır:
10
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
yağ asitlerinin doymamış olması ve sıcaklık membranın
akışkanlığı arttırır.
A) Ribozom
Nissl cismi (özellikle sinir hücrelerinde) ismi verilir.
asit zincir uzunluğunun artışı membran akışkanlığını azaltırken,
Fosfotidil etanolamin,
Sfingomyelin.
Hücrenin dış ortamla etkileşimde görev alan moleküller
vardır. Bunlara hücre örtüsü (glikokaliks) adı verilir. Glikokaliks,
temel olarak hücrenin dış yüzünde bulunan glikolipid ve
glikoprotein molekülleridir.
Hücre zarında bulunan gerek glikokaliks yapısının gerekse
proteinlerin bulunması gereken yerleri belirleyen ve bunları o
bölgelere taşıyıp oralarda tutan yapılara lipid raft adı verilir.
Adlandırma bu yapıların akışkan hücre zarının fosfolipid
molekülleri üzerinde rafting yapan bir yapıya benzetildiği için
yapılmıştır. Buna en güzel örnek düz kaslardaki kaveola yapısıdır.
Düz kasın kasılması için gereken kalsiyum hücrenin dışından
atlama yaparak ilerler. Buna sıçramalı iletim (saltatory
sağlanır. Bu kalsiyumun hücrenin içine alınmasını kaveolin
conduction) denir.
proteinlerinin oluşturduğu kaveola yapısı sağlar.
Periferik ile santral sinir sistemi myelinizasyon bakımından
farklılıklar gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
17. Eritropoezin hangi aşamasının sonunda hücrenin çekirdeği
Anlaşılacağı üzere santral sistemde Ranvier boğumlarındaki
açıkta olan aksona astrositler temas ederler.
dışarı atılır?
SSS ve PSS arasındaki myelinizasyon farkları
A) Pronormoblast
SSS
B) Bazofilik normoblast
C) Polikromatofilik normoblast
D) Ortokromatofilik normoblast
E) Retikülosit
Cevap D
Eritropoezin aşamalarında öne çıkan özellikler ve aşamalar
şu şekildedir:
Pronormoblast (proeritroblast): Hücre zarında hemoglobin
sentezinde kullanılacak demiri taşıyan transferrin için reseptörler
izlenir.
Normoblastlar, Bazofilik, polikromatofilik, ortokromatofilik
Bir Schwann hücresi
sadece bir aksonu
myelinler.
Oligodendrositin hücre gövdesi
myelin kılıfla ilişkide değildir.
Schwann hücresinin
gövdesi myelin kılıfın
içindedir.
Myelin kılıfta bazal lamina yapısı
yoktur.
Myelin kılıfta bazal lamina
yapısı vardır.
Myelinli aksonlar bağ dokusuyla
desteklenmemiştir.
Myelinli aksonlar bağ
dokusuyla desteklenmiştir.
Ranvier boğum yüzeyi açıktır ve
buraya astrosit uzantıları temas
eder.
Ranvier boğumlarının
yakınında komşu Schwann
hücre uzantıları birbirleri
içine girerler.
Ranvier boğumlarının yakınında
myelinin iç ve dış tabakaları ayrı
halkalar şeklinde sonlanır ve
oligodendrosit sitoplazması yok
denecek kadar azdır.
Schwann hücresi
sitoplazması kalıntıları
içerir (Schmitt–Lanterman
yarıkları).
olmak üzere 3 tiptedir. Aşamalar ilerledikçe bazofilik yapılı
ribozomlar kaybolurken; asidofilik yapılı Hb sentezi artar.
Bazofilik normoblastta Hb molekülleri izlenir.
Ortokomatofilikde mitoz durur, bu aşamanın sonunda
çekirdek dışarı atılır. Kalıntı olarak izlenmesi Howell–Jolly cismi
adını alır.
Retikülosit: Çekirdeğini kaybetmiş genç eritrositlerdir.
Periferik dolaşıma geçerler (%1’i). Sitoplazmalarında ribozomlar
bulunmakta ve Hb sentezi devam etmektedir. Bir kaç gün sonra
ribozomlar kaybolur ve Hb sentezi sona erer.
PSS
Bir oligodendrosit birden çok
aksonu myelinler.
19. Aşağıdaki kulak ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Dış kulak yolu çok katlı yassı epitelle döşelidir.
B) Orta kulak kemiği malleus oval pencereyle skala
vestibuliye bağlanır.
18. Santral sinir sistemindeki bir Ranvier boğumu
C) Orta kulak kemikleri sesin şiddetinin ayarlanmasında görev
aşağıdakilerden hangisiyle temas halindedir?
yapar.
A) Schwann hücresi uzantıları
D) Skala timpani orta kulak kemikleriyle ilişkili değildir.
B) Oligodendrosit uzantıları
E) İç kulakta perilenf içeren boşluklar birbirleriyle devamlıdır.
C) Astrosit ayakları
D) Kan damarları
Cevap B
E) Bazal membran
Cevap C
Santral sinir sisteminde oligodendrosit, periferikteyse
Schwann hücrelerinin sitoplazması aksonu kat kat sarmalar
ve myelini yapar. İki myelin yapıcı hücrenin arasında kalan
akson bölümü myelin yapısı izlenmeyecek şekilde açıktadır,
buna Ranvier boğumu denir. Aksiyon potansiyelinin oluştuğu ve
sodyum kanallarından yoğun olduğu bölgelerdir. Myelinlenmiş
Orta kulak kemiği malleus dış kulakla kulak zarı aracılığıyla
bağlantılıyken; stapes iç kulağa oval pencere aracılığıyla bağlantı
kurar. Diğer önermeler doğrudur. E seçeneğinde verilen perilenfin
doldurduğu boşluklar olan skala vestibuli ve timpaninin
kohleanın en üst kısmında birbirleriyle bağlantı kurduğu yere
“helikotrema” adı verilir.
aksonlarda oluşan aksiyon potansiyeli bir boğumdan diğerine
DENEME SINAVI – 41
11
20. Kadında menstrüel siklusun ilk yarısındaki endometrial
•
Prosencephalon’dan beyin hemisferleri (boşluğundan
hücre proliferasyonuna neden olan östrojen hormonu
lateral ventriküller) ve diencephalon (boşluğundan
salgısını aşağıdaki hücrelerden hangisi uyarmaktadır?
3. ventrikül) (optik kese çıkıntılarıyla karakterizedir).
A) Teka hücresi
Bunlardan diensefalonun üst kısmından epifiz, taban
kısmındansa nörohipofiz gelişir.
B) Granüloza hücresi
•
C) Adenohipofiz bazofil hücreleri
Embriyonik mesencephalon’dan erişkin mesencephalonu
(boşluğundan aquaductus Sylvius)
D) Adenohipofiz asidofil hücreleri
•
E) Hipotalamus supraoptik çekirdeği
Rhombencephalondan (boşluğundan 4. ventrikül)
metensefalon (pons, beyincik) ve myelensefalon (medulla
Cevap C
oblongata) bölümleri gelişir.
Nöral tüpün kaudale uzanan distalinden medulla spinalis
Menstrüel siklusun ilk yarında artmakta olan östrojen
foliküllerdeki granüloza hücrelerinden salgılanmaktadır.
oluşurken lümeninden kanalis sentralis ve beyin ventrikülleri oluşur.
Nöral tüpün duvarlarında bulunan nöroepitelyal hücreler
Soruda bu hücreleri uyaran faktör araştırılmaktadır. Granüloza
prolifere olurlar. Bu hücrelerden nöronlar ve gliya hücreleri
hücrelerini FSH uyarmaktadır ve FSH salgılayan hücreler
gelişir (mikroglia hücreleri hariç, bunlar kemik iliği kökenlidir).
adenohipofizin bazofil hücrelerinden gonadotrop hücreleridir.
Diğer bazofil hücreleriyse kortikotrop (ACTH vb. salgılar)
Sinir Dokusundan
Sinir Dokusu Boşluk
Telesefalon
Ön beyin
(prosensefalon)
ve tirotrop (TSH vb. salgılar) hücrelerken; asidofil hücreler
Diensefalon
mammotrop (Prolaktin) ve somatotrop (büyüme hormonu)
Orta beyin
(mesensefalon)
hücrelerdir.
Orta beyin
(rombensefalon)
Mesensefalon
Boşluklardan
Yan ventriküller
Beyin
hemisferleri
Üçüncü ventrikül
Talamus vb.
Midbrain
Pons
Metensefalon
Dördüncü ventrikül
Beyincik
Medulla
Myelensefalon
21. Epifiz bezi aşağıdaki ilkel beyin keselerinden hangisinin ileri
gelişimi sonucu ortaya çıkar?
A) Telensefalon
22. Aşağıdaki organlardan hangisi embriyonik gelişimde önce
B) Diensefalon
embriyo bedeninin iki yanında olduğu halde zamanla
C) Mesensefalon
biraraya gelerek birleşme sonucu oluşur?
D) Metensefalon
A) Göz
E) Rombensefalon
B) Kalp
Cevap B
İntrauterin (IU) üçüncü haftada ektodermin dorsal
kalınlaşması (primitif nodun önünde) sonucu nöral plak (plate)
C) Alt çene
D) Karaciğer
E) Mide
gelişir. Daha sonra plağın kenarları nöral katlantıları oluşturur.
Cevap B
Bu katlantılar orta hatta birleşerek dördüncü haftada tubus
neuralis’i (nöral tüp) oluşturur. Bu sırada bazı nöroektodermal
hücreler buradan ayrılarak crista neuralisi (nöral krest) yapar.
Nöral tüpün kraniyal ucu 25. günde (18–20 somit); kaudal ucu
27. günde kapanır. 4. somit çifti hizasının kranialinde kalan nöral
tüp bölümü, 3 genişleme gösterir.
Bu genişlemelere ilkel beyin keseleri denir ve beynin
bölümleri buradan gelişir.
Prosencephalon (ön beyin), mesencephalon (orta beyin) ve
rhombencephalon (arka beyin) olmak üzere. Bu aşamada üç
kıvrılma (fleksura) izlenir; sefalik fleksura orta beyin bölümünde,
servikal fleksura arka beyin ve medulla spinalis arasında ve ters
yönde kıvrılma olan pontine kıvrılmaysa pons hizasında izlenir.
5 haftadan sonra;
12
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Kalp embriyonik gelişimin 3 haftasıyla beraber önce göğüs
ön duvarını yapacak bölgede mezodermden köken alan ilkel
kalp tüpleri olarak belirir. Daha sonra bu ilkel tüpler bir araya
gelip birleşerek ilkel kalp tüpünü yapar. Sonra bu tüp bir halka
şeklinde kıvrılıp alt kısmını üst ile birleştirip (bulboventriküler
loop) ilkel kalbi yapar.
Gözler de ilkel kafanın yanlarında belirse ve zamanla birbirine
yaklaşsa da birleşmez.
Alt çene tek bir yapı olarak gelişir, oysa üst çene
(seçeneklerde olsa yine yanıt olabilirdi) iki yanda belirip orta
hatta birleşir.
Karaciğer, endodermal bir kabartı şeklinde gelişirken mide
endodermal bir genişleme şeklinde belirir.
24. Adrenal medulladan salınan adrenalin iskelet kası kan
damarlarında hangi tip otonom reseptörü aktive ederek
vazodilatasyona neden olur?
A) Adrenerjik reseptörler α
B) Adrenerjik reseptörler β1
C) Adrenerjik reseptörler β2
D) Kolinerjik muskarinik reseptörler
E) Kolinerjik nikotinik reseptörler
Cevap C
İskelet Kası Dolaşımı
İstirahat halinde iskelet kasları toplam oksijenin %20 kadarını
kullanır. Egzersizde bu % 75’e kadar çıkabilir. Egzersizde
23. İskelet kasının boyundaki ani artış hangi tip sinir liflerinin
uyarılmasında doğrudan artışa neden olur?
metabolik ihtiyaç arttığı için kaslardaki damarlar vazodilatasyon
olur ve kaslara kan akımı artar.
Maksimal vazodilatasyonda bile orta derece egzersizden
A) Alfa–Motor nöronlar
fazlasını karşılayacak O2 verilmez ve laktik asit oluşumu başlar.
B) Gama–Motor nöronlar
Kan akımında bu laktik asit oluşmasına neden olacak eşiğe
C) Grup la lifleri
anaerobik eşik denir.
D) Grup Ib lifleri
Sempatik uyarı (Beta 2 reseptör üzerinden) ve metabolizma
E) Grup IV lifleri
ile açığa çıkan ürünler kas damarlarında vazodilatasyona neden
Cevap C
olur.
Kas İğciği
Kas boyundaki statik ve dinamik değişiklikleri algılar.
Refleks almak için kasın tendonuna refleks çekici ile
vurulduğunda kasın boyu aniden uzar.
Kasın boyundaki uzama kas iğciği tarafından algılanır ve kas
iğciğinin primer afferenti olan grup la liflerinde sinyal artışı olur.
Ia lifleri omurilik ön boynuzundaki alfa motor nöronlar ile
25. Nitrik oksitin vazodilatatör etkisi aşağıdaki
mekanizmalardan hangisi aracılığı ile gerçekleşir?
A) Hücre içi cGMP miktarında azalma.
B) İntraselüler K+ düzeyinde artış.
C) İntraselüler Ca++ düzeyinde artış.
sinaps yapar. Sonuçta; önce Grup Ia lifleri bunlara bağlı olarak
D) Miyozin fosfataz enziminin aktive edilmesi.
da alfa motor nöronu aktive olur ve eksrafuzal kas lifleri uyarılır.
E) Miyozin hafif zincir kinaz enziminin aktive edilmesi.
Kas kasılarak refleks alınmış olur. Bu tip reflekslere Derin tendon
Cevap D
refleksi denir (Patella refleksi). DTR’ler mono–sinaptiktir.
DTR’ye gerilme refleksi de denir.
NO’nun vazodilatasyon yaptığı iyi bilinen bir konu. Ama
hücresel mekanizmasına da dikkat etmekte fayda var. Çünkü
sorulma potansiyeli hem fizyolojide hem başka branşlarda
yüksektir.
Vazodilatatör etki mekanizmaları:
cGMP yolağını aktive eder yani intraselüler cGMP miktarını
artırır.
Protein Kinaz–G’yi aktive eder.
Bu enzim de Miyozin fosfataz enzimini aktive eder (Düz kasın
gevşemesinde rol oynayan enzim)
NO düz kasa Ca++ girişini inhibe eder.
Bu sayede intraselüler Ca++ düzeyi DÜŞÜK kalır bu kasılmayı
Gerim (Patella) refleksi.
önler.
DENEME SINAVI – 41
13
K+ kanallarını aktive ederek hücre dışına çıkışı artırır.
İntraselüler K+ düzeyinde AZALTIR. Bu durum düz kaslarda
hiperpolarizasayon ve gevşemeye neden olur.
27. Ejeksiyon fraksiyonu artarsa aşağıdakilerden hangisinde
26. Bir sinirde aksiyon potansiyelinin ileti hızı aşağıdakilerden
azalma olur?
hangisi tarafından artırılır?
A) Kardiyak output
A) Na+ – K+ ATPaz pompasının uyarılması
B) Sistol sonu hacim
B) Na+ – K+ ATPaz pompasının inhibe edilmesi
C) Nabız basıncı
C) Sinir çapının azaltılması
D) Atım hacmi
D) Sinirin miyelinizasyonu
E) Sistolik basınç
Cevap B
E) Sinir lifinin uzatılması
Cevap D
Bu soru bir kaç konuyu özetlemesi açısından önemli ancak
SİNİR LİFLERİNDE İLETİ HIZI:
Kolay bir soru. Sinir liflerinde ileti hızını etkileyen 2 temel
faktör vardır. Bunlar;
1.
Sinir lifinin myelinli yada myelinsiz olması. Myelinli
liflerde ileti daha hızlıdır.
2. Akson çapı artıkça, aksonda iletim hızı artar. Çap
arttıkça sinir lifinin içindeki iyon akımına karşı olan
direnç azalacağından dolayı ileti hızı artar.
Myelinli liflerde iki Schwan hücresi arasındaki akson
biraz zor bir sorudur. Açıklamayı lütfen dikkatli bir şekilde
okuyunuz. Öncelikle, sorunun cevabı aşağıdaki 4 ana bilgiyi
bilmeyi ve bunların kendi aralarındaki etkileşimi yorumlamayı
gerektiriyor.
Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) = Stroke volüm / End diyastolik
volüm
Kalp debisi (Kardiak Output)= Kalp hızı X Stroke volüm (Atım
hacmi)
Arteryel Kan Basıncı = Kalp Debisi X Total Periferik Direnç
parçasına Ranvier boğumu adı verilir. Depolarizasyon iyonu olan
Nabız Basıncı = Sistolik Basınç (Psis) – Diastolik Basınç (Pdiy)
Na+ bu boğumlardan akson stoplazmasına geçer. Bu nedenle
Bu verilen bilgilere bakıldığında en önemli noktanın
aksiyon potansiyeli Ranvier boğumlarında atlamalı olarak ilerler.
Stroke volüm (atım hacmi) olduğu görülmektedir. Ejeksiyon
Buna saltolu veya sıçrayıcı ileti denir.
fraksiyonunda artış olması demek stroke volüm ile aortaya
Na+ – K+ ATPaz pompasının uyarılmasının aksiyon potansiyelin
oluşması ve iletilmesi üzerine direkt bir etkisi yoktur.
gönderilen kan miktarının artması demektir. Bunun en önemli
sebeplerinden biri pozitif inotropik bir etkinin olmasıdır. Stroke
volüm arttığı zaman end–sistolik volüm (sistol sonu hacim)
azalacaktır (B seçeneği).
Ancak, Kardiyak output, nabız basıncı, atım hacmi ve sistolik
basınç artışı olacaktır. Yukarıdaki formüllere tekrar bakınız.
EJEKSİYON FRAKSİYONU (EF)
Diyastolün sonunda ventriküllerde yaklaşık 120’şer ml kan
bulunur buna end–diyastolik volüm denir.
14
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Her bir ventrikülün sistol sırasında gönderdiği kan miktarına
stroke volüm (atım hacmi, vurum hacmi) denir. Bir atımda sol
ventrikül yaklaşık 70 ml kan pompalar. Kalpte ise 50 ml kan kalır
ki buna end–sistolik volüm (sistol sonu hacim) denir.
hale getirir. Sinapsin ise, içerisinde nörotransmitter bulunan
veziküllerin membrana yaklaşmasını sağlar.
Yani kalmodulin ve sinapsin I akson terminalinin
stoplazmasında bulunan proteinlerdir.
Bu durumda Stroke volümün end–diyastolik hacime
oranına EJEKSİYON FRAKSİYONU denir. Ejeksiyon fraksiyonu
ekokardiyografi ile ölçülür.
EF = Stroke volüm / End diyastolik volüm
= 70ml/120ml = % 58–60
KALP DEBİSİ:
Her bir ventrikülün sistol sırasında gönderdiği kan miktarına
stroke volüm (atım hacmi, vurum hacmi) denir. Normal istirahat
durumunda iken yaklaşık 70–80 ml’dir.
Kalp debisi: Bir dakikada aorta pompalanan kan miktarıdır.
Kalp debisi (Kardiak Output)= Kalp hızı x Atım hacmi
= 70 atım x 70 ml = 4900 ml (yaklaşık 5000 ml)
28. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal sinapslarda presinaptik
veziküllerin membran proteinlerinden biridir?
A) Sintaksin
B) Sinaptobrevin
C) Sinapsin–I
D) Kalmodulin
29. Hücre iskeleti ile hücre zarı arasındaki etkileşimlerde
E) SNAP–25
Cevap B
KIMYASAL SINAPSLARDAKİ PROTEİNLER:
Henüz TUS’ta sorulmadı ama çok yakın zamanda bekleniyor:=)
Kimyasal sinapslarda presinaptik veziküllerin membran
proteinleri Sinaptobrevin (v–SNARE), Sinaptotagmin ve Rab 3
aracılık eden küçük G proteini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ras
B) Rab
C) Rho/Rac
D) Gq
E) Gs
Cevap C
proteinleridir.
Sinaptotagmin: Presinaptik uca giren Kalsiyum iyonları
sinaptotagmin proteinine bağlanır
Sinaptobrevin (v–SNARE): Akson terminalinin
membaranında bulunan sintaksin (t–SNARE) ile etkileşerek
G PROTEİNİ: Güncelliğini devam ettiren bir konu. Farklı
derslerden soru olarak geliyor.
Bilindiği üzere Gi, Gs ve Gq gibi iyi bilinen büyük G proteinleri
ekzositoz oluşmasına katkı sağlar. Böylece nörotransmitterler
vardır. Bunlar alfa+beta+gama alt birimlerinden oluşurlar ve
sinapstik aralığa geçer.
heterotrimerik yapıdadırlar.
Rab 3 proteini: Veziküllerin prensiptik membrana
yaklaşmasını sağlar.
Sintaksin (t–SNARE) ve SNAP–25 akson terminalinin
membaranında bulunurlar.
Akson terminaline giren kalsiyum, kalmoduline bağlanır.
Ayrıca, hücrede önemli fonksiyonları olan küçük G proteinleri
de vardır. Küçük G proteinleri tek parçalıdır. Bunlardan özellikle;
Ras ailesi, Rab ailesi ve Rho/Rac ailesi fizyolojik fonksiyonları
bakımından önemlidir. Dikkat etmekte fayda var. Fonksiyonları
tabloda verildi.
Kalmodulin bağımlı protein kinaz aktiflenir (CaM–K II). Aktiflenen
protein kinaz, sinapsin I proteinini fosforiller ve onu aktif
DENEME SINAVI – 41
15
31. Aşağıdaki hormonlardan hangisi pubertenin başlaması için
Küçük G proteinleri
gerekli olan GnRH’nın pulsatil olarak salınmasında uyarıcı
Sınıf
Olası fonksiyon
Ras
Sinyal iletimi (büyüme faktörü ve MAP–
kinaz yollarının kontrolü)
Rac, CDC42
Sinyal iletimi (hücresel stres yanıtlarının ve MAP–kinaz yollarının kontrolü)
B) Melatonin
Sinaptik veziküllere lokalize, burada
vezikül yönlendirilmesi ve eksositoz
düzenlenmesi ile ilgili
D) Östrojen
Rab
etki gösterir?
A) Leptin
C) Nöropeptid Y
E) İnhibin B
Cevap A
Rho
Hücre iskeleti yapılarının düzenlenmesi
(ör. aktin miyofilamentleri)
ARF (ADP–ribosylation factor)
Gαs’in ADP–ribozilasyonu; Golgi kompleksinin toplanması ve fonksiyonu
EFTU (Eukaryotic
elongation factor)
Ribozomlarla ilişkili–protein sentezini
düzenliyor
seviyelerindeki artıştır. Ağır egzersiz yapan kadınlar ve
Ran
RNA ve proteinin nükleer–sitoplazmik
yönlendirilmesi
durur. Bununla birlikte, yapılan puberte çalışmalarında leptinin
Pubertenin başlaması için GnRH’nın pulsatil olarak
salınması gerekir. Bu olayı başlatan faktörlerden birisi Leptin
anoreksia nevrozalı kızlar kilo kaybederler ve adet görme
GnRH’nın pulsatil olarak salınmasında uyarıcı etkisinin olduğu
gösterilmiştir.
30. Karaciğerde oluşan lenf sıvısı aşağıdaki yapılardan hangisi
aracılılığı ile lenfatik kanallara aktarılır?
Diğer taraftan, puberte öncesi dönemde Melatonin’in GnRH
üzerinde baskılayıcı etkisinin olduğu da unutul–ma–ma–lıdır!!!
A) Hepatik sinusoidler
B) Hepatosit kordonları
C) Santral ven
D) Disse aralığı
E) Safra kanalcıkları
Cevap D
Karaciğerde oluşan lenf sıvısının oluşumu ve lenfatik
kanallara aktarılırken takip ettiği yolak:
Portal ven – Hepatik sinüzoidler – Disse aralığı – lenfatik
kanallar (Aslında soru bu şekilde de sorulabilirdi…)
Hepatik sinüzoidlerden, Disse aralığına geçen plazma sıvısı
lenfatik sıvısıdır. Buradan lenfatik kanallara geçerek venöz
sisteme geçer. Karaciğerdeki portal alanın fonksiyonlarından
biri sorgulanmış oldu.
32. Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının fazlalığında
görülmez?
A) Lipid yıkımında azalma
B) Plazma kolesterolünde azalma
C) Karbonhidrat emilim hızında artma
D) Karaciğerde LDL reseptör yapımında artma
E) İskelet kasında protein katabolizmasında artma
Cevap A
16
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Tiroid hormonlarının fazlalığında pek çok olayda artış oluyor
ama AZALAN ve DEĞİŞMEYENLERE DİKKAT LÜTFEN!!!
Mitokondri membranında okzaloasetat’ın taşıyıcısı yoktur. Bu
nedenle okzaloasetat glukoneogenez esnasında malat üzerinden
• Lipid yıkımında azalma değil artış görülür. Bundan dolayı
sitoplazmaya çıkar.
da plazmada Fosfolipid ve Trigiserid seviyeleri AZALIR.
• Karaciğerde LDL reseptör yapımında artış olduğu için
35. Aşağıdaki substratlardan hangisi glukoneogenezde
kolesterol Kc’e taşınarak safra ile atılır ve plazma
kullanılmaz?
kolesterolü de AZALIR.
A) Gliserol
Metabolik hız arttığı için periferik damarlarda vazodilatasyon
olur total periferik direnç DÜŞER. Ancak kalbin atım
hızı arttığından sistolik basınç yükselir. Bundan dolayı da
ortalama arterial basınç DEĞİŞMEZ.
B) Alanin
C) Laktat
D) Asetil coA
E) Piruvat
Karbonhidrat emilim hızında artış olur.
Cevap D
İskelet kasında protein katabolizmasında artış olur.
33. Aşağıdakilerden hangisi granüllü endoplazmik retikulumun
görevleri arasında değildir?
Glukoneogenezde kullanılan prekürsörler; laktat, piruvat,
alanin, gliserol, glukojenik amino asitler (lösin ve lizin hariç
bütün aminoasitler), TCA siklusu ara bileşikleri ve propiyonat
A) Proteinlerin glikolizasyonu
(tek karbonlu yağ asitleri).
B) Proteinlerin ileri modifikasyonu
Glukoneogenezde lösin, lizin, çift karbon sayılı yağ asitleri,
C) Proteinlerin golgiye yönlendirilmesi
ürat, kolesterol, keton cisimleri ve asetil coA kullanımaz.
D) Yabancı bileşiklerin detoksifikasyonu
E) Hücre dışına salıgılanacak proteinlerin sentezi
36. Heksoz monofosfat yolunda aşağıdakilerden hangisi görev
almaz?
Cevap D
A) NADPH
B) Glukoz 6 fosfat
Granüllü E.R. çok önemli görevleri bulunmaktadır.
C) Glukuronik asit
Proteinlerin glikolizasyonu.
D) Riboz 5 fosfat
Posttranslasyonel modifikasyon;
E) Ribuloz 5 fosfat
Cevap C
Proteinlerin katlanması ve tersiyer (üç boyutlu yapı)
kazanmaları
Proteinlerin golgiye yönlendirilmeleri
Hücre, glukoz 6 fosfat molekülünü çoğu zaman ATP elde
Hücre dışına salgılanacak proteinlerin sentezi
etmek için (glikoliz ve TCA) kullanır. Fakat bazen glukoz 6 fosfat,
Lizozomal proteinlerin sentezi
farklı bir metabolik yolda kullanılarak (HMY, heksoz monofosfat
Fakat, yabancı bileşiklerin detoksifikasyonu, granüllü E.R.
yolu) hücrenin ihtiyacı olan özel ürünleri elde edilir.
Heksoz monofosfat yolunun iki amacı vardır;
değil düz E.R.’nin görevidir.
–NADPH sentezi (özellikle biyosentez reaksiyonlarında
kullanılmak üzere)
34. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mitokondri
–DNA ve RNA nükleotidleri sentezinde kullanılacak
membranında taşıyıcısı yoktur?
öncülleri (riboz 5 fosfatları) sentezlemek
A) Malat
Heksoz monofosfat yolu, oksidatif ve nonoksidatif iki evreden
B) Piruvat
oluşmuştur. Reaksiyonlar sitoplazmada geçekleşir ve ATP
C) Okzaloasetat
üretimi veya tüketimi yoktur. Ayrıca 5–7 karbonlu şekerlerin
D) Sitrat
birbirine dönüşümünü heksoz monofosfat yolunda gerçekleşir.
E) Hidrojen
HMY, nonoksidatif evre ile oksidatif evre birbirlerine ribuloz 5
Cevap C
fosfat üzerinden bağlanır.
DENEME SINAVI – 41
17
Dikkat, glukuronik asit HMY’de değil, üronik asit yolunda
üretilir.
Keton cisimleri mitokondri matriksinde sentezlenen,
mitokondri matriksinde kullanılan moleküllerdir.
Karaciğer dışı dokular keton sentezleyemez, HMG coA Liyaz
enzimi olmadığı için. Karaciğer keton kullanamaz, Tiyoforaz
37. Sfingolipid türevlerinin sentezinde hangi amino asit
enzimi yok. Eritrositler keton kullanamaz, mitokondrisi yok.
kullanılır?
A) Serin
40. Pürinlerin de novo sentezinde ilk sentezlenen nükleotid ve
B) Glisin
ilk sentezlenen pirimidin aşağıdakilerden hangisidir?
C) Aspartat
A) AMP – Orotik asit
D) Glutamat
B) GMP – Orotik asit
E) Histidin
Cevap A
C) IMP – Orotik asit
D) IMP – Aspartik asit
Sfingozin; serin aminoasidi ile ve 16 karbonlu yağ asidi olan
E) AMP – Aspartik asit
Cevap C
palmitatın birleşmesiyle oluşur. Reaksiyonda B6 ve NADPH
kullanılır. Sfingozine bir yağ asidi daha eklendiğinde seramid
oluşur. Seramid bütün sfingolipid ve glikolipidlerin ortak yapısını
oluşturur. Kanda ve hemen hemen tüm vücut dokularında
bulunur. Hücre zarında yüksek oranda bulunur. Fakat en fazla
santral sinir sistemi beyaz cevherde bulunur.
Pentoz fosfat yolundan gelen riboz 5 fosfat, ATP’nin
kullanıldığı bir reaksiyonla PRPP’ye dönüşür. Reaksiyon PRPP
sentaz tarafından katalizlenir. Sonra glutaminden gelen bir
amino grubu PRPP’nin 1.C’nuna bağlanır ve glutamin PRPP
amino transferaz enzimi ile 5–fosforibozilamin oluşturulur.
Bu enzim pürin nükleotidlerinin sentezindeki hız kısıtlayıcı
38. Dietle karbonhidrat alımı sonrası aşağıdaki
basamaktır.
lipoproteinlerden hangisinin sentezi artar?
Daha sonra bir dizi reaksiyonla ilk pürin nükleotidi olan
A) Şilomikron
inozin monofosfat üretilir. Oluşan IMP daha sonra diğer pürin
B) VLDL
nükleotidleri olan AMP ve GMP’ ye çevrilir.
C) LDL
İlk sentezlenen pirimidin türevi ise orotik asit’tir.
D) HDL
E) IDL
Cevap B
Toklukta karaciğerde karbonhidratların fazlasından yağ
asitleri, triaçilgliserol ve kolesterol sentezlenir. Karaciğer endojen
sentezlediği bu lipidleri VLDL şeklinde paketler, ve yüzeyine
41. Replikasyon esnasında RNA primerlerin kaldıran enzim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) DNA Polimeraz I
B) DNA Polimeraz II
granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenen Apo B100
C) DNA Polimeraz III
yerleştirilir. Kana verilen VLDL, triaçilgliserolleri karaciğerden
D) Primaz
periferik dokulara özellikle yağ dokusuna taşır.
E) DNA Ligaz
Cevap A
39. Karaciğer dışı dokular aşağıdaki enzimlerden hangisine
sahip olmadığı için keton cisimlerini sentezleyemez?
A) HMG coA sentaz
Replikasyonda Rol Alan Moleküller ve Görevleri
Başlama noktasında özel dizileri
B) HMG coA redüktaz
DnaA proteini
C) HMG coA liyaz
SSBP (Tek Sarmal Bağlayıcı
D) Tiyoforaz
Proteinler)
E) Tiokinaz
Cevap C
18
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
DNA helikaz
tanıyarak bağlanır ve çift zinciri
açar.
Açılan çift zincirine tekrar
kapanmasını engeller. Tek zinciri
stabilize eder.
Zinciri fermuar gibi açarak
ilerler.
DNA giraz
(DNA
topoizomeraz II)
DNA polimeraz III
Replikasyon esnasında oluşan
Amino asitlerin iyonlaşabilme özelliklerine göre
gerilimleri azaltır. Süper
sınıflandırılması;
sarmalın oluşturulmasını sağlar.
Yeni zincirin uzamasını sağlar
özellik gösterir.
3’–5’ ekzonükleaz
Primerleri uzaklaştırır, Primerleri
DNA polimeraz I
kaldırır.
DNA ligaz
Primaz (DnaG proteini)
5’–3’ ekzonükleaz
Kesikli zinciri birleştirir.
Primerleri sentezler.
Nonpolar (hidrofobik) amino asitler; Fizyolojik pH’da nötral
− Glisin, alanin, valin, lösin, izolösin, prolin, metionin, fenil
alanin, triptofan
Polar (hidrofilik) amino asitler (nötral, asidik, bazik
olarak sınıflandırılır):
− Nötral amino asitler: Asparagin, glutamin, serin, tirozin,
treonin, sistein
− Asidik amino asitler: Aspartik asit ve glutamik asit
42. Translasyon esnasında ilk kullanılan amino asit
aşağıdakilerden hangisidir?
− Bazik amino asitler: Arginin , histidin ve lizin
A) Metiyonin
B) Prolin
44. Amino asitler “amfoterik maddeler” olarak bilinirler.
C) Glisin
Çünkü:
D) Serin
A) Nötr ph’larda pozitif yüklüdürler
E) Glutamat
B) Hem asit hem de baz gibi davranırlar
Cevap A
C) D– veya L konfugurasyonunda bulunurlar
D) Proteinlerin yapısına girmezlar
Protein sentezi için öncelikle translasyon bileşenlerinin bir
E) Hepsi optik aktivite gösterir
araya toplanmaları gerekir. Sitoplazmada ATP kullanılarak
Cevap B
aminoaçil–tRNA sentetaz enzimiyle aminoasitler aktifleştirilir.
Aminoasitlerin aktiflenmesi, doğru tRNA’ya bağlanmaları ve
peptid bağının kolay oluşturulabilmesi için çok önemlidir. Doğru
aminoasidin doğru tRNA’ya bağlanması kritik önem taşır. Böylece
aktifleştirilen aminoasitler tRNA’ya yüklenmiş olur.
Protein sentezi amino ucundan başlar ve aminoasitlerin
ilave edilmesiyle karboksil ucuna doğru adım adım ilerler.
Sentezlenecek proteinin şifresini içeren mRNA başlangıç
aminoaçil tRNA’sına bağlanır. AUG başlangıç kodonu amino
ucundaki metiyonini belirler. Ökaryotlarda N–terminal
amino ucuna yerleşen aminoasit her zaman metiyonin iken,
prokaryotlarda ise N–formil metiyonindir. Metiyonin tek
kodona sahip olmasına rağmen iki tane tRNA’sı bulunmaktadır.
Bunlardan birisi amino ucundaki metiyonin için diğeri polipeptid
zincirin iç kesimindeki metiyonin için kullanılır.
Hem proton donörü (asit) hem proton akseptörü (baz) olarak
davranan maddelere amfoterik maddeler, amfolitler, amfoterik
elektrolitler denir. Standart amino asitler, amfoterik maddeler
(amfoterik elektrolit veya amfolit)’tirler. Bir amino asit, izoelektrik
nokta değerinden yüksek pH ortamında bazik anyon şeklinde;
izoelektrik nokta değerinden düşük pH ortamında asit katyon
şeklinde bulunur. Önce karboksil grupları iyonlaşır. Asitler proton
vericiler, bazlar ise proton alıcılar olarak tanımlanır. Konjuge
asit–baz çifti, bir proton verici (HA) ve ondan proton alan bir
alıcıdan (A–) oluşur.
45. Proteinlerde olan aşağıdaki bağlardan hangisi
diğerlerinden daha kuvvetlidir?
A) Van der Waals kuvvetleri
43. Polar olmayan amino asitlerin yan zincirleri en iyi nasıl
B) Hidrojen bağları
kategorize edilir?
C) Peptid bağları
A) Aromatik
D) İyonik bağlar
B) Pozitif yüklü
E) Hidrofobik etkileşimler
Cevap C
C) Negatif yüklü
D) Nötral
Başlıca dört protein yapı düzeyi tanımlanmıştır. Kovalent
E) Hidrofilik
Cevap D
bağlarla (başlıca peptit bağları ve disüfit bağları) polipeptit zinciri
DENEME SINAVI – 41
19
birincil yapıdır. ikincil yapıda ise amino asit kalıntıları kısmen
47. Aşağıdaki hormonlardan hangisi glikojen metablizması ve
kararlı düzenlemelerle tekrarlayan yapısal modeller oluşturur.
glukoneogenezi doğrudan etkilemeden kan şekeri arttırır?
Üçüncül yapı polipeptidin tüm üç boyutlu katlanmalarının bir
A) İnsulin
görüntüsüdür. Bir protein iki veya daha çok sayıda polipeptit
altbirimi içerdiğinde uzaysal düzeni dördüncül yapı olarak
tanımlanır.
− Hidrofobik bağlar: Proteinlerin iç kısmında yer alan zayıf
bağlardır.
B) Glukagon
C) Epinefrin
D) Tiroksin
E) Growth hormone
Cevap D
− Hidrojen bağları: Serin ve treoninin OH gruplarının
katıldığı zayıf bağlardır.
Tiroid hormonları, Glukozun barsaktan absorbsiyonunu
− İyonik bağlar: Aspartat / glutamat gibi negatif yüklü
arttırarak ve hepatik glikojenolizi (β –adrenerjik reseptör yapımını
amino asitler ile;lizin gibi pozitif yüklü amino asitler
arttırır. Sempatik etki artar.) hızlandırarak kan şekerini arttırıcı
arasındaki etkileşimlerdir. Tuz bağları da denir.
etki gösterir. Diğer etkileri;
- Organizmanın oksijen tüketimini arttırır, bazal
− Wan der Walls (London) bağları: Proteinlerin iç
bölgelerindeki etkileşimlerde önem taşımaktadır. En
metabolizma hızını ayarlar ve vücut ısını arttırır. ATP
zayıf bağlardır. 2 hidrojen atomu ile tetrahidral iki karbon
yapımı ve kullanımı artar.
atomu arasında oluşur.
- Fizyolojik düzeyde protein sentezini arttırır.
- Kortizolle birlikte büyüme hormonu gen ekspresyonunu
arttırır.
46. Aşağıdakilerden hangisi endoplazmik retikulumdan
kalsiyum açığa çıkışını sağlar?
- Dokuların β –adrenerjik uyarıma yanıtını arttırır.
A) Diaçil Gliserol
- Kalp kası ATP az aktivitesi yüksek miyozin sentezini
arttırır, kalp kası kasılmasını arttırır.
B) İnozitol 4,5 bifosfat
- Periferik damarlarda vazodilatasyon, sistolik basıncı
C) cGMP
arttırır, diyastolik basıncı azaltır.
D) Kalmodulin
- B1, B2, B12 , A ve C vitaminlerinin kullanımını arttırır.
E) İnozitol 1,4,5 trifosfat
Cevap E
- Karaciğerde kolesterol sentezini arttırır, ancak kolesterol
metabolizmasını arttırdık–larından dolayı LDL ve
kolesterolü azaltır ve FFA’ı arttırır. LPL’i aktifler, trigliserid
Hormon–reseptör etkileşimi sonucunda Gq –proteinleri
aracılığı ile membranda fosfolipaz C (PLC) aktive olur.
Bunun sonucunda Fosfatidil inozitol 4–5–bifosfat (PIP2)’ın
hidroliz ile inozitol 1, 4, 5 trifosfat (IP3) ve diaçil gliserol (DAG)
oluşumunu sağlanır. IP3 etkisi ile sarkoplazmik retikulumdan
ve mitokondriden kalsiyum açığa çıkar. Ca, DAG ile beraber
membrane bağlı protein kinaz C’i active eder ve spesifik
proteinlerin fosforilasyonu gerçekleşir. Ayrıca Ca+2–kalmodulin
bağımlı protein kinaz aktivasyonu sonucunda da fosfoproteinler
yıkılımını arttırır. Keton cisimlerinin kullanımın arttırır.
- Gonodol fonksiyonun normal olmasını sağlar,
hipotiroidizm’de hipogonodizm görülür. Periferde
androjen –östrojen dönüşümünü arttırır.
- Miyelin gelişimi ve sinir sistemi gelişimini arttırır.
- Eritropoezi arttırır ve 2,3 BPG düzeyimi arttırarak O2
dissosiyasyonunu arttırır.
- Fizyolojik düzeyde osteoblastik aktivitelidir.
meydana gelir. IP3, ‘’inozitol trifosfataz’’ ile parçalanır. Lityum,
fosfatazları inhibe ederek, fosfoinozit döngüsünü bozar. Yapısı
DAG’e benzeyen Forbol esterleri (karsinojenik ve tümor
promoter’i) sürekli PKC aktivasyonuna yol açar, ve DAG gibi
hidroliz olamadıklarından etkileri kalıcıdır. PKC’nin γ izoformu
48. Aşağıdakilerden hangisinin sentezi için S–adenozil metionin
gereklidir?
A) Serotonin
(PKCγ) ise, tirozin kinaz aktivasyonu yapan hormonlar ve büyüme
B) Epinefrin
faktörleri (EGF) tarafından aktiflenmektedir.
C) Melanin
İkinci habercisi kalsiyum ve /veya fosfatidilinozidler olan
hormonlar: Asetil Kolin (muskarinik), Oksitosin,Angiotensin II,
Substance P, Kolesistokinin, TRH, Gastrin, Vazopressin, GnRH,
α–1–adrenerjik katekolaminler
20
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
D) Safra asitleri
E) Tiroksin
Cevap B
METİONİN:Esansiyel ve glikojenik bir aminoasittir. Süksinil
retikulumda K vitamini aracılı gerçekleşen γ– karboksilasyon
KoA üzerinden metabolize olur. Metionin en önemli kükürt
sırasında K vitamininin epoksitleri oluşur. Reaksiyonun devamı
kaynağıdır olup organizmadaki en önemli metil vericisidir.Aktif
bu epeksitlerin K vitamininin aktif formuna dönüşmesi ile
metil verici formu adenozil transferaz etkisi ile ATP varlığında
mümkündür. NADH veya tiyoredoksine bağımlı vitamin K epoksid
oluşan S–Adenozil Metionindir (S–AM).Metionin; protein
redüktaz ve vitamin K redüktaz tarafından epoksitler tekrar kinon
sentezinin başlangıç amino asididir. Kreatin, epinefrin, melatonin,
formuna ve kinon da aktif redükte forma dönüştürülür. Kumarin
karnozin, karnitin ve poliamin sentezine katılır.
grubu antikoagülanlar tiyoredoksine bağımlı redüktazları inhibe
ederek K vitamininin aktif dihidrokinon formunun oluşmasını
Önemli metilasyon reaksiyonları önler.
Guanidoasetik asit + S–AM ®Kreatin
Nikotinik asit + S–AM® N–metil nikotin amit
51. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği epileptiform
Norepinefrin + S–AM ® Epinefrin
konvülziyona neden olur?
Fosfatidil etanolamin + S–AM® Fosfatidil kolin
A) Askorbik asit
N–asetil serotonin + S–AM ® Melatonin
B) E vitamin
Poliamin sentezi:Spermin, spermidin
C) K vitamin
Anserin + S–AM ® Karnozin
D) B6 vitamini
Karnitin sentezi
E) Folik asit
Cevap D
49. Yüksek düzeyde kurşun aşağıdaki enzimlerden hangisinin
–SH gruplarına bağlanarak ‘’hem ‘’sentezini inhibe eder?
PRİDOKSAL FOSFAT (B6 VİTAMİNİ)
A) Beta–glukuronidaz
Piridin halkası ve bunların fosfatlı türevlerinden oluşur. 3
B) ALA sentaz
tiptir; Pridoksal (pridoksal fosfat), Pridoksamin (pridoksamin
C) Uroporfirinojen dekarboksilaz
fosfat) ve Pridoksin (pridoksin fosfat). Fonksiyonu
D) Hem oksijenaz
E) ALA dehidrataz
Cevap E
•
Transaminasyon,
•
Deaminasyon (serin dehidrataz),
•
Transsülfüraz (sistationin sentaz, sistationaz) ve
•
Dekarboksilasyon (biyolojik aminlerin oluşumu)
Kurşun toksikasyonu; ALA dehidrataz ve ferroşelataz
reaksiyonlarının kofaktörüdür.
aktiviteleri inhibe olur. Eritrosit Zn protoporfirini yükselir. İdrarda
ALA artar; PBG normaldir. Tanı için tam kanda kurşun ölçümü
yapılmalıdır.
•
Hem ve sifingomiyelin sentezinde yer alır.
•
Linoleik asit’ten araşidonik asit sentezinde ko–faktör
olarak fonksiyon görür.
50. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin etkisi için K vitamin
gereklidir?
A) Piruvat dekarboksilaz
B) Laktat dehidrogenaz
•
B6 vitamini karaciğer yağlanmasını önleyici (lipotropik)
bir maddedir.
•
Kas Glikojen fosforilaz’ın kofaktörüdür.
•
Steroid hormonlarının etkisi için önemlidir
B6 eksikliği; Tek başına eksikliği nadirdir. Antitüberküloid
C) Epoksit redüktaz
tedavi, oral kontraseptif kullanımı ve östrojen yüksekliği
D) Prolin hidroksilaz
Malabsorbsiyon, gebelik, diyaliz, alkolizm eksiklik nedenleridir.
E) Dihidrofolat redüktaz
Klinik belirtileri
Cevap C
Dermatit, stomatit, glossit gibi deri belirtileri, epileptiform
konvulsiyonlar, lenfosit azalması, normomikrositik anemi,
Faktör II, VII, IX, X ve protein S , protein C ve protein Z’nin
sentezleri K vitaminine bağımlıdır. Kumarin grubu (warfarin ve
oksalüri, mesane taşı görülebilir. Karaciğer yağlanması, protein
ve aminoasit metabolizma bozuklukları bulunabilir.
kumarin) antikoagülanlar glutamat kalıntılarının K vitaminine
bağımlı γ– karboksilasyonunu inhibe eder. Endoplazmik
DENEME SINAVI – 41
21
52. Kırk dört yaşındaki erkek hastanın acil serviste ölçüken kan
gazı değerleri: HCO3=42mEq/L(24–26), pH:7.5 ve CO2=50
• Bikarbonatın böbreklerden kaybı (renal tubuler asidoz–
tip–2)
(35–45).
• Böbrek H+ atılımında bozukluk (renal tubuler asidoz tip– 1)
Hastanın Asit– baz dengesi durumunu aşağıdakilerden
• Hipoaldosteronizm, Hiperparatiroidizm, hipertiroidizm
hangisi yansıtır?
• Doku hipoksisi
A) Metabolik asidoz
• Karbonik anhidraz inhibitörleri
B) Metabolik alkaloz
Kompansatuar değişiklik: Hiperventilasyon ile CO2 atılımının
C) Solunumsal alkaloz
artmasıdır. Böbreklerden H+ ve NH4 atılımı artar.
D) Metabolik asidoz+ solunum kompanzasyon
E) Solunumsal asidoz + metabolik kompanzasyon
Cevap B
Tamponlar, asit veya baz ilavesi ile ortamın pH’ını
değiştirmeyen veya çok az değişikliğe neden olan moleküllerdir.
Tampon sisteminde, zayıf bir asit veya baz ve bunların tuzları
yer alır. Arter kanı pH’ı 7.4, ven kanı pH’ı 7.35 ve hücre içi pH’ı
4.75–7.4‘de tutulur.
Tampon sistemler:
1–Plazma tampon sistemleri
a– Bikarbonat tampon sistemi; [HCO3–] / [ H2CO3]¸ tampon
çiftini oluşturur. PH’ın 7.4’de sabit tutulabilmesi için oran 20:1
olmalıdır.
b– Fosfat tampon sistemi; H2PO4–ve HPO4–2 tampon
çiftinden meydana gelir. Plazmada etkinliği azdır.
c– Protein tampon sistemleri; Aminoasitlerin tamponlama
güçleri, onların amfoterik özelliklerini oluşturur
53. Üç aylık bir bebek kusma ve konvulziyon ile acil
servise getirilmiş. Yapılan incelemede orotik asitüri ve
hiperammonemi saptanmış.
2– Eritrosit tampon sistemler
Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği düşünülmelidir?
a– Bikarbonat tampon sistemi
A) ALA sentaz
b– Hemoglobin tampon sistemi
B) Karbamoil sentetaz II
Metabolik asidoz
C) Arginino sentetaz
Uçucu olmayan asitlerin oluşumu veya atılımlarındaki
D) Arginaz
defektten kaynaklanır. Asitlerin atılımı; Sülfürik asit, hidroklorik
E) Ornitin transkarbamoilaz
asit ve fosforik asit gibi güçlü asitler idrar pH’ında tamamen
Cevap E
iyonizedir ve ancak bu asitlerden kaynaklanan hidrojen iyonları
tampon bazlarla reaksiyona girdikten sonra atılabilir. Asetoasetik
asit ve betahidroksibütirik asit gibi bazı asitler kanda iyonize
formda bulunurlar ve nondissosiye asitler olarak atılır. Plazma
bikarbonat konsantrasyonunda azalma ile karakterizedir.
Metabolik asidoz nedenleri
• Diabetes mellitus (ketoasidoz)
• Laktik asidoz
• Böbrek yetersizliği (inorganik asit birikimi)
• Barsakların cerrahi drenajı (bikarbonat kaybı) Diyare,
(bikarbonat kaybı), kolit
22
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Üre metabolizması bozuklukları
Ortak semptomlar; Kusma, bulantı, irritabilite, letarji ve
komadır. Tedavi düşük proteinli diyet ve diyalizdir. Diyette α
ketoasitler verilir. Doğumsal enzim eksikliği ile karakterize en
sık gözlenen üre siklusu bozukluğu, Ornitin transkarbamoilaz
eksikliğidir. NH3, glutamin, alanin ve aspartat (idrar, kan ve BOS)
artar, İdrar orotik asit artışı ile karakterizedir.
Üre siklusu defektleri
55. Clostridium botulinum suşunun egzotoksin salgılaması
hangi genetik mekanizmalardan hangisi ile ilişkilidir?
Eksik enzim Klinik
Hastalık
Enzim
N–asetil glutamat
eksikliği
Hiperammonemi
Tip l
Karbamoil P sentaz l
Klinik
A) Lizojenik faj konversiyonu
Hiperammonemi,
genel amino asidüri,
B) İn vivo transformasyon
NH3 artışı,
konvulsiyon, mental
gerilik gözlenir.
C) Konjugasyon
D) Transpozisyon
E) Plazmit transformasyonu
Glutamin, alanin ve
aspartat artar.
Hiperammonemi
TipII
Ornitin
transkarbamoilaz
NH3, glutamin,
alanin ve aspartat
(idrar,kan ve BOS)
artar, İdrar orotik
asit artışı
Sitrullinemi
Argininosüksinat
sentaz
Sitrullin artışı
Argininosuksinik
asidüri
Argininosüksinaz
Argininosüksinat
artışı, Kolay kırılan
topaklaşmış saçlar(
trikoreksis nodosa)
Hiperargininemi
Arginaz
Arginin artışı,
sistinüri, eritrosit
arginaz seviyesi
düşük
54. Asetozalamid, karbonik anhidraz enziminin yarışmasız
inhibitörüdür. Etkisini nasıl gösterir?
Cevap A
Transdüksiyon; bir hücre DNA sının bir bakteri virüsü ile (Faj)
aktarılmasıdır. Fajlar özellikle toksin aktarımında görev alır.
Fajla aktarılan toksinler
•
Difteri toksini,
•
EHEC Verotoksini
•
Streptokok pyogenes eritrojenik toksini,
•
Kolera toksini
•
EHEC’in verotoksini
•
Botulismus toksini,
56. Bakteri peptidoglikanı ile ilgili ifadelerden hangisi doğru
değildir?
A) Bakterilerde sağlamlık ve direnci sağlar.
A) Enzim sentezinin azalması
B) Gram negatif bakterilerde daha kalındır
B) Enzimin metabolizmasında artış
C) Polisakkarid zincirlerinden ve bunları birbirine bağlayan
C) 1/V max artar
çapraz bağlardan oluşur:
D) Km artışı
D) Lizozim enziminin hedefidir
E) –1 / Km azalması
Cevap C
Yarışmasız–Nonkompetitif inhibisyon
İki veya daha fazla substratı olan enzimlerde görülür.
E) Mikoplazmada bulunmaz
Cevap B
Peptidoglikan tabaka bakterilere özgüdür. Başka canlılarda
bulunmaz. Hücre duvarının sağlamlık ve direncinden sorumludur
(Mikoplazmlarda hücre duvarı yok, Klamidyalarda hücre duvar
İnhibitör substratın bağlandığı yerin dışındaki bir yerden enzime
yapısı var ama peptidoglikan bulunmaz). Peptidoglikan tabaka
bağlanır ve substratın bağlanması engellenmez. İnhibitör hem
hücre zarının hemen üzerinde bulunur. Gram pozitif bakterilerin
serbest enzime hemde Enzim–Substrat kompleksine bağlanır.
peptidoglikanı çok kalın, gram negatiflerinki incedir.
EIS kompleksi ürün vermek üzere, ES kompleksinden daha
yavaş parçalandığı için tepkimenin hızı yavaşlamaktadır. V max
azalır, Km değişmez. İnhibitör etkisi enzim konsantrasyonunun
arttırılması ile azalır. Lineweaver–Burk grafiğinde – 1/Km
57. Ribozom 50S alt ünitede mutasyon oluşması aşağıdaki
ilaçlardan hangisinin etkisini ortadan kaldırmaz?
değişmez, 1/Vmax artar (y–eksenini kesen nokta değişirken, x–
A) Eritromisin
eksenini kesen yer aynı kalır).
B) Linkozamid
C) Aztreonam
D) Telitromisin
E) Streptogramin
Cevap C
DENEME SINAVI – 41
23
Monobaktamların tek üyesi aztreonam’dır. Sadece gram
tabakası, clumping faktör (bağlı koagülaz) gibi adhezinleri ile
negatif bakterilerde bulunan PBP–3’e bağlanır. Aztreonam
konak dokularına bağlanır. Konak dokudaki hedefleri fibronektin,
sadece gram negatiflere etkilidir. Gram pozitif bakterilere ve
fibrinojen ve kollajendir. Stafilokoklar Lizostafine duyarlı, lizozime
aneoroplara etkin değildir. BOS geçisi iyidir.
dirençlidirler. Kanlı besiyerlerinde çok iyi ürer. S.aureus genelde
ß–hemoliz (tam hemoliz) yapar. Genelde glikozu parçalar ve
58. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan 32 yaşındaki kadın
hastanın idrar pH’sinin alkali olduğu tespit edilmiş ve
laktik asit oluşturur ama gaz yapmaz. Mannitolü sadece koagülaz
(+) stafilokoklar parçalar.
hastanın idrarında magnezyum amanuyum fosfat taşları
düşürdüğü öğrenilmiştir.
60. Yün işçiliği yapan 44 yaşında erkek hastada pnömoni
saptanıyor. Hastanın balgamından polipeptit kapsüllü bakteri
Bu hasta için en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
izole ediliyor.
A) Escherichia coli
B) Enterobacter aerogenes
Bu etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Staphylococcus aureus
C) Enterococcus faecium
B) Bacillus anthracis
D) Proteus mirabilis
C) Streptococcus pyogenes
E) Pseudomonas aeruginosa
Cevap D
D) Neisseria meningitidis
E) Haemophilus influenzae
Cevap B
Proteus karakteristik özelliği aşırı derecede hareketli
olmasıdır. Besiyeri yüzeyinde buğu şeklinde ve dalagalar yaparak
Bacillus cinsi aerop ve sporlu, katalaz pozitif basillerdir.
ürer. Buna sıvanma (buhar, buğu) hareketi denir. Ürediklerinde
Toprakta ve suda bolca bulunur. B. anthracis dışındaki tüm
kötü kokuları çıkarırlar. Laktoz negatif ve H2S pozitiftir. Ürettikleri
Bacillus cinsleri hareketlidir. Bakterinin kapsülü, D–Glutamik asit
fenil alanin deaminaz (+)enzimiyle fenil alanini parçalarlar.
(polipeptid) polimerlerinden oluşur. Kapsül, metilen mavisi ile
Proteus vulgaris antibiyotiklere daha dirençlidir ve indol pozitiftir.
pembe boyanır (M’Fadyean reaksiyonu). Kapsül antifagositiktir.
Üreyi parçalayıp amonyak oluştururlar. İdrarı alkalileştirerek
Antjenik özelliği çok zayıftır (Aminoasitlerin D–izomerleri
magnezyum amonyum fosfat taşına neden olur. Proteus cinsi
antijenik değildir, D–Glutamik asit). Kapsül şişme reaksiyonu
bakterilerin O antijeni ile riketsiyalar arasında antijenik benzerlik
vermez. Kültür örneğinden elde edilen bakteride kapsül yoktur.
vardır. Bu nedenle Weil–Felix testinde proteus antijenleri
Oysa vücuttaki enfeksiyon odağındaki bakteride kapsül vardır.
kullanılır. En sık P. mirabilis (indol negatif proteus) enfeksiyonları
kciğer şarbonu(yüncü hastalığı): Sporların solunmasıyla oluşur.
görülür. Proteusların en sık enfeksiyon yaptığı sistem üriner
Hemorajik mediastinal lenfadenit ve bronkopnömoni yapar.
sistemdir.
Tedavisiz ölüm oranı %95’in üzerindedir.
59. Aşağıdaki testlerden hangisinin pozitif olması
61. Hepatit C’de kullanılabilen antiviral ilaç aşağıdakilerden
Staphylococcus aureus tanısını doğrular?
hangisidir?
A) Beta galaktozidaz
A) Sidofovir
B) PYR
B) Lamivudin
C) Katalaz
C) Gansiklovir
D) Mannitol fermentasyonu
D) Asiklovir
E) Üreaz
E) Ribavirin
Cevap E
Cevap D
Stafilokokların, streptokok ve enterokoklardan en önemli farkı
Ribavirinde guanozin anologudur. Birçok RNA ve DNA
katalaz pozitifliğidir. Stafilokoklar kuruluğa ve sıcaklığa oldukça
virüsünün replikasyonunu engeller. Memeli hücrelerine
dirençlidir. Tuzlu ortama (% 9 NaCl) dirençlidir. Staphylococcus
mutajendir (Hamilelikte ribavirinden kaçınılmalıdır). Lassa
aureus, hücre duvarından dışarıya uzanan teikoik asit, protein–A
ateşindeki mortaliteyi azaltır. Ciddi RSV enfeksiyonlarında da
24
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
kullanılır. Hepatit C de IFN tedavisinin yanında verilir. Ribavirin
64. Aşağıdaki yaşam döngülerinden hangisi, Anclylostoma
kullananlarda anemi (hemoliz) görülür. İnfluenza A–B, HSV–1 ve
duodenalis’e aittir?
2’ye karşı etkindir. İnfl uenza için aerosol formunda kullanılır.
A) Yumurta kontamine gıdadan alınır → yutulur → larva
oluşur → kalın bağırsaklara yerleşir → erişkin form
62. Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatöre bağlı yatan ve
pnömoni gelişen hastanın balgam örneğinde gram negatif,
oluşur.
B) Yumurta el vasıtasıyla perianal bölgeden alınır → ağza
oksidaz negatif ve non fermentatif hareketsiz basiller tespit
götürülür → yutulur → larva oluşur → kalın bağırsaklara
edilmiştir.
yerleşir → erişkin form oluşur.
Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
C) Yumurta toprakta gelişir → larva deriden penetre olur →
kalın bağırsaklara kan damarları yoluyla gelir → erişkin
A) Acinetobacter baumannii
form oluşur.
B) Pseudomonas aeruginosa
D) Yumurta perianal bölgede gelişir → larva oluşur → larva
C) Moraxella catarrhalis
anüsten içeri girer → kalın bağırsaklara yerleşir → erişkin
D) Stenotrophomonas maltophilia
form oluşur.
E) Escherichia coli
Cevap A
E) Yumurta çevrede bulunur → soluma yoluyla alınır →
yutulur → larva oluşur → kalın bağırsaklara yerleşir →
erişkin form oluşur.
Cevap C
Gram (–), aerop, laktozu fermente etmeyen, oksidaz (–),
hareketsiz, kokobasil dir.
İnsanlarda boğazda, deride kolonize olabilir. Acinetobacter,
Çengelli parazitlerden ülkemizde (Karadeniz bölgesi) Necator
mekanik ventilatöre bağlı hastalarda pnömoni ve bakteriyemi,
americanus ve Ancylostoma duodenale bulunmaktadır. İnsan
sepsis gibi hastane enfeksiyonlarına yol açan non fermentatif
dışkısı ile atılan ve doğaya bırakılan yumurtalardan toprakta
gram negatif basildir. Pseudomonas’tan farkları hareketsiz
larva oluşur ve bu larvalardan fi lariform larvainsanların çıplak
olmasıve oksidaz enziminin bulunmamasıdır. Birçok antibiyotiğe
haldeki derisinden bulaşır ve kana karışıp akciğere ulaşır.
dirençlidir. Sulbaktamla tek başına tedavi edilebilir. Tedavide
Buradan bağırsaklara kadar ulaşır ve ince bağırsakta artık kan
tigesiklin, colistin, menopenem, imipenem, sulbaktam kullanılır.
emmeye başlar. Ancylostoma duodenale sindirim kanalından
doğrudan bulaşabilir. Hastalık hipokrom mikrositer anemiye
63. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi, Kriptokokkal
yol açabilir. Dişisi her gün 10.000–30.000 yumurtlar. Ortalama
yaşam süresi 1 yıldır. [Deri–––Kan–––Akciğer–––Barsak] Dışkıda
menenjit’in idame tedavisinde tercih edilir?
yumurtaların görülmesiyle tanı konur. Mebendazol ve pirantel
A) Flusitozin
pamoad kullanılır. Albendazol de alternatiftir.
B) Kaspofungin
C) Amfoterisin B
65. Sıtmanın insana bulaşan formu hangisidir?
D) Flukonazol
A) Sporozoit
E) Nistatin
Cevap D
Kriptokokkal menenjitin tedavisinde amfoterisin B tek
başına veya 5–fluorositozin (flusitozin) ile kombine kullanılır.
B) Ookist
C) Şizont
D) Trofozoit
E) Gametosit
Cevap A
Bu tedaviden sonra AIDS hastalarında Flukanazolle uzun süreli
baskılama (idame) tedavisi yapılır.
Anofel sıtmalı bir insandan mikro ve makrogametositleri
aldıktan sonra sivrisinekte eşeyli çoğalma (sporogoni)
sporozoitler meydana gelir. Anofel insanı ısırdığında sporozoitleri
bulaştırır. Sporozoitlerin reseptörü karaciğerdedir ve sporozoitler
karaciğere tutunur. Kan dolaşımı ile karaciğere gelen sporozoitler
şizogoni (eşeysiz çoğalma) ile şizont ve merozoitlerioluştururlar.
DENEME SINAVI – 41
25
P.vivaxve P.ovale’de sporozoitlerin bir kısmı hepatositler içinde
Lamivudin deoksisitidin analogudur ve Hepatit B virüsünün
uyku dönemine geçerek hipnozoitoluşturur. Bu hipnozoitler
reverse transkriptaz enzimini engelleyerek etki eder. Lamivudin
zamanla relapsaneden olabilir, P. falciparumve P. malariada
hem interferona cevapsız hastalara hem de daha önceden tedavi
karaciğer dönemi ve hipnozoit oluşumu yoktur.
görmemiş hastalara kullanılabilir. Aynı zamanda HIV tedavisinde
Nukleozid Analoğu Revers Transkriptaz enzim inhibitörü olarak
kullanılır.
66. Aşağıdaki patojenlerden hangisinin polimeraz zincir
reaksiyonu ile saptanmasında, reverstranskriptaz enziminin
kullanılması gerekir?
68. Aşağıdakilerden hangisi, Cryptococcus neoformans’ta
patojeniteye katkıda bulunduğu düşünülen özelliklerden
A) Adenovirus
biri değildir?
B) Hepatit B virusu
A) 37 °C’de üreyebilmesi
C) Coronavirus
B) Polisakkarit kapsülü
D) Poxvirus
C) Melanin üretmesi
E) Herpes simpleks virus
Cevap C
D) Fosfolipaz üretmesi
E) Hif oluşturması
Cevap E
Corona virüsler çoğu insanın hayatlarının bir bölümünde
karşılaştığı yaygın virüslerdir. İnsan corona virüsleri çoğu zaman
Cryptococcus neoformans’a dair…
hafiften orta dereceye üst solunum sistemi enfeksiyonlarına
• Monomorfiktir (diğer sistemik mikozlardan farkı).
yol açarlar. RNA’dan DNA sentezini yöneten bir enzimdir. Bu
• Polisakkarid kapsülü vardır.
enzim sayesinde hücre içerisine giren virüs RNA’dan çift iplikçikli
DNA oluşturarak, yeni oluşan bu DNA’nın hücre kromozomu ile
entegre hale gelmesini sağlar.
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), DNA replikasyonunun
taklit edilmesi olarak kısaca tanımlanır. Bu işlemin tüp içerisinde
hızlı bir şekilde ard arda olarak tekrarlanmasıyla başlangıç DNA
• Kapsülü çini mürekkebiyle tespit edilebilir (kapsül
boyanmaz, kapsülü boyayan boya müsikarmindir).
• Lateks testiyle de kapsülü belirlenebilir.
• Melanin pigmenti yapar (immun sistemden kaçmasını
sağlar).
miktarının milyon kat artırılması söz konusudur. BİZ PCR İLE NE
• Fenol oksidaz testi (+)tir.
ÖLÇERİZ: CEVAP DNA.
• Kuş gübresinin solunmasıyla bulaşır.
Bir ters transkriptaz veya RNA’ya bağımlı DNA polimeraz, tek
• En sık kliniği menenjittir (AIDS hastalarında menenjitin
iplikli bir RNA molekülü okuyup (transkripsiyonunu yapıp) tek
en sık etkeni olmasına rağmen, normal konakta da
iplikli DNA üreten bir DNA polimeraz enzimidir. Bu enzim, ayrıca,
menenjit yapabilir).
RNA tek iplikli cDNA şeklinde okunduktan sonra çift iplikli DNA
oluşmasında da görev alır. Normal transkripsiyon DNA’dan RNA
sentezidir; dolayısıyla ters transkripsiyon bu sürecin tersidir. Ve
RNA virüslerinin saptanmasında kullanılan bir teknik.
• Tedavide Amfoterisin B tek başına ya da Flusitozin ile
birlikte kullanılır.
• Profilakside flukonazol kullanılır.
• Maya – hif dimorfizmi Candida’nın virülans faktörleri
arasında yer almaktadır. Kriptokoklar mayadır ve hifa
67. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi HIV ve Hepatit B virüsü
oluşturmaz.
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır?
A) Amantadin
69. Aşağıdaki mantarlardan hangisi çoğunlukla flukonazol’e
B) Oseltamivir
duyarlıdır?
C) interferon alfa
A) Candida albicans
D) Lamivudin
B) Candida krusei
E) Siklofosfamid
C) Candida glabrata
Cevap D
D) Rhizopus
E) Aspergillus fumigatus
Cevap A
26
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Antifungallere direnç
72. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin in vitro koşullarda
üretilebilmesi için besiyerine ekzojen sterol eklenmesi
•
•
•
A) Legionella pneumophila
–
Aspergillus
–
C.krusei
B) Leptospira interrogans
–
C.glabrata
C) Mycobacterium tuberculosis
Flusitozin
–
Aspergillus
–
Dimorfik mantarlar
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Mycoplasma hominis
Cevap E
Ketokonazol
–
•
gerekir?
Flukonazol
Aspergillus
Mycoplasma ve Ureoplasma cinsi bakteriler diğer
Amfoterisin B
–
Dermatofitler
–
C.lusitinae
bakterilerden farklı olarak hücre duvarı içermezler ve
hücre zarlarında ökaryotik hücrelere benzer şekilde sterol
bulundururlar. Üretilebilmeler için besiyerlerine sterol katılması
gerekmektedir.
Mukor grubu sadece Amfoterisin B ve Posakonazol’e
duyarlıdır.
73. Aşağıdakilerden hangisi T ve B hücrelerinin ortak
özelliklerindendir?
70. Aşağıdaki bakterilerden hangisini tanımlamada CAMP
deneyi kullanılır?
A) Hücre yüzeyinde antijen reseptörlerinin olması
B) Hücre yüzeyinde CD3 proteinlerinin olması
A) H. influenza
C) Kemik iliğinde olgunlaşmaları
B) Hamophilus ducreyi
D) IL–2 ve gama interferon üretimi yapmaları
C) Streptococcus agalactiae
E) İmmünoglobulin üretmeleri
D) Bacillus anthracis
Cevap A
E) Branhamella
Cevap C
T ve B hücreler, spesifik immun yanıtın üyeleridir. Her
ikisinde de antijeni spesifik olarak tanıyabilecek belli bölgeler
İki bakteride CAMP deneyi pozitiftir. Grup B streptekok
bulunmaktadır. Bu bölgeler, T lenfositlerinde TCR iken, B
(Streptococcus agalactiae) ve Listeria monocytogenes.
lenfositlerinde IgM ve IgD’dir.
71. Köpek ısırığını takiben gelişen diffüz selülit hastasının yara
74. Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi, mast
yerinde gram negatif oksidaz pozitif kokobasiller görülmüştür.
hücre degranülasyonunaneden olur?
Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) C3a
A) Yersinia pestis
B) C4b
B) Francisella tularensis
C) C5b
C) Brucella melitensis
D) C7
D) Pasteurella multocida
E) C9
E) Legionella pneumophila
Cevap A
Cevap D
C3a, C4a ve C5a, anafilotoksinler olarak adlandırılan
Kedi ısırığı sonrasında gram negatif kokobasiller Pasteurella
kompleman ürünleridir.
multocida.
DENEME SINAVI – 41
27
75. Aşağıdaki viruslardan hangisi, Picornaviridae ailesinin
üyelerinden biri değildir?
Nadir görülen bir adacık hücreli tümördür.Migratuar
nekrotizan deri eritemleri yapar.
A) Poliovirus tip 1
Glukagonoma prognozu çok kötü olan bir tümördür.
B) Norwalk virus
C) Rhinovirus tip 1
78. Primer sklerozan kolanjit, Caroli hastalığı ve Opisthorchis
sinensis enfestasyonu aşağıdaki hastalıklardan hangisinin
D) Hepatit A virusu
gelişiminde predispozan etkiye sahiptir?
E) Coxsackie A virus
Cevap B
Norovirüs Calicivirüs’tür. RNA virüsüdür. Eski adı Norwalk
A) Biliyer atrezi
B) Kolanjiyokarsinom
ajanıdır. Suyla, besinlerle ve direkt temasla bulaşır. Kendiliğinden
C) Hepatoselüler adenom
iyileşen, bulantı, kusma, kansız ve mukussuz ishal yapar. Şiddetli
D) Hepatoselüler karsinom
miyalji görülmesi önemli özelliğidir. Klorlamaya dirençlidir.
E) Budd–Chiari sendromu
Salgın zamanlarında içme sularına
Cevap B
Hiperklorinasyon yapılmalıdır.
KESİNLİKLE TUS’ta BEKLİYORUM!!!!
76. Gram negatif bakteri duvarında bulunan
lipopolisakkarit,aşağıdaki toll–benzeri reseptörlerden
Kolanjio karsinomun etyolojisi soruda verilmiş.
hangisi tarafından tanınır?
79. Polisistin proteininde defektle ilişkili renal kistik hastalık
A) Toll–benzeri reseptör–1
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Toll–benzeri reseptör–2
A) Medüller kistik böbrek
C) Toll–benzeri reseptör–3
B) Nefrofitizis
D) Toll–benzeri reseptör–4
C) İnfantil tip polikistik böbrek
E) Toll–benzeri reseptör–5
Cevap D
Gram pozitiflerin peptidoglikanı ve teikoik asidi, gram
D) Erişkin tip polikistik böbrek
E) Multikistik renal displazi
Cevap D
negatifl erin ise lipopolisakkariti Toll like resöptörler tarafından
tanınır (Gram pozitifl erinki TLR –2 ve Gram negatiflerin TLR4).
Endotoksin ısı ve proteolitik enzimlere dirençlidir. Endotoksinler
organizmada makrofaj yüzeyinde bulunan CD14–Toll–like
APKD–2(%10) defekti izlenir.
reseptör– 4 (TLR–4) bileşkesine bağlanır. Bu bağlanmadan sonra
makrofaj tarafından Interkökin 1 (IL–1), IL–6, IL–8, IL–12, TNF alfa,
nitrik oksit, platelet aktive edici faktör gibi sitokinler salınır.
77. Anemi ve eritemli deri lezyonları olan 57 yaşındaki kadın
hastada, açlık kan şekeri seviyesinde hafif artış ve karın
tomografisinde pankreas kuyruk bölgesinde 2.5 cm çaplı
tümör saptanmıştır.
Bu tümör için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glukagonoma
kodlayan gende defekt vardır.
80. E–kaderin ekspresyonu aşağıdaki tümörlerden hangilerinin
ayrımında kullanılır?
A) Meme duktal – Meme lobüler karsinom
B) Karaciğer hepatoselüler – Karaciğer kolanjiyoselüler
karsinom
C) Tiroid papiller – Tiroid foliküler karsinom
E) SSS’de menenjiyom – Schwannom
C) Somatostatinoma
Cevap A
D) Gastrinoma
E) VIPoma
Cevap A
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
OR çocukluk çağı polikistik böbrek hastalığında fibrosistini
D) Özofagus skuamöz hücreli – Özofagus adenokarsinom
B) İnsülinoma
28
OD erişkin tipi polikistik böbrek hastalığında APKD–1(%90) ve
Kaderin iki benzer hücrenin birbirini algılamasını sağlayan
hücreler arası bağlantı proteinidir. Memenin lobüler kanserinde
ve midenin duktal adenokanserinde kaderin geninde mutasyon
Osteopetroziste osteoklastların kemiği yıkıcı etkisi
defektiftir
olabilir.Bu mutasyon tümörün daha hızlı çoğalmasına ve
büyümesine neden olur.
84. Aşağıdaki merkezi sinir sistemi tümörlerinden hangisi
81.Kolon kanseri tanısı alan bir hastada nefrotik sendrom
tablosu ortaya çıkıyor. Böbrek biyopsisinde glomerül
A) Gangliogliom
kapiller duvarlarında difüz kalınlaşma ve immünofloresan
mikroskobik incelemede bazal membranlar boyunca granüler
IgG ve C3 pozitifliği saptanıyor.
neoplastik nöronal komponent içerir?
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Oligoastrositom
C) Menenjiyom
D) Glioblastom
E) Ependimom
A) Minimal değişiklik hastalığı
Cevap A
B) Fokal segmental glomerüloskleroz
C) Membranöz glomerülonefrit
Santral sinir sisteminde nöronal tümörler nadir görülür.
D) Antiglomerül bazal membran hastalığı
Genellikle temporal lodda yerleşir. En sık gangliogliom ve
E) Amiloidoz
Cevap C
Kolon ve akciğer kanserine sekonder gelişebilen nefrotik
sendrom membranöz glomerülonefrittir. Bazal membranın
kalınlaşması, İmmün floresanda bazal membran üzerinde Ig G ve
Ganglioglio stomadır.
85. Mikozis fungoides’te epidermisi infiltre eden Sezary
hücrelerinin immün fenotipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) CD4 (+)
B) CD7 (+)
C3 birikimi tipiktir.
C) CD8 (+)
82. Adenoid kistik karsinom aşağıdaki tükürük bezlerinden
hangisinde en sık gözlenir?
D) CD20 (+)
E) CD30 (+)
A) Parotis
B) Damakta minör tükrük bezleri
Cevap A
C) Sublingual
D) Submandibüler
Mikozis fungoideste CD 4 T lenfositler tümöral hücredir.
Kana yayıldıklarında sezary–lünsther hücresi adını alırlar.
E) Larinks
Cevap B
86. Aşağıdaki over tümörü ve histolojik bulgu
Adenoid kistik karsinom perinöral invasyon yapabilen ve en
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Koryokarsinom – Koryonik villuslar
sık minör tükrük bezlerinde görülen malin bir tümördür.
B) Granüloza hücreli tümör – Call–Exner cisimciği
83. Osteoklast fonksiyon bozukluğunun neden olduğu, kemik
C) Leydig hücreli tümör – Reinke kristaloidi
dokusunun aşırı sklerotik ve sert olmasına karşın kolayca
D) Yolk kesesi tümörü – Schiller–Duval cisimciği
kırılabilmesi ile karakterli kalıtsal hastalık aşağıdakilerden
E) Seröz tümörler – Psammom cisimciği
hangisidir?
Cevap A
A) Osteogenezis imperfekta
B) Osteopetrozis
Korkarsinomda hücreler atipiktir.Asla villus oluşturacak
C) Osteomalazi
kadar organize olamazlar.
D) Raşitizm
E) Renal osteodistrofi
Cevap B
DENEME SINAVI – 41
29
87. t(11;22) translokasyonu aşağıdaki neoplazilerin hangisinde
Reversible Zedelenme Bulguları
sıklıkla görülmektedir?
•
Hücre şişmesi
A) Ewing sarkomu
•
ER şişmesi
B) Sinovyal sarkom
•
Membranda tomurcuklanma (bleb)
C) Miksoid liposarkom
•
Hücre içi myelin figürler
D) Kaposi sarkomu
•
Mikrovillus kaybı
•
Nükleer kromatinin kümelenmesi
•
Ribozomların ER’den ayrılması (Yağlanma)
E) Miksoid fibrosarkom
Cevap A
Irreversible Zedelenme Bulguları
ESKİ TUS SORUSU!!!
•
Membran hasarı ve hücre dışı miyelin figürler
Ewing sarkomu sıklıkla kemiklerin diafizini tutan küçük mavi
•
Lizozomal enzimlerin salınımı ve otoliz
•
ER erimesi
•
Mitokondride belirgin şişme ve büyük dansiteler
yuvarlak hücreli tümörlerden biridir. t(11;22) translokasyonu
görülür.
(kalsiyum çöküntüleri)
88. Apse gelişimi aşağıdaki nekroz tiplerinden hangisinin bir
sonucudur?
A) Kazeifikasyon nekrozu
•
Karyopiknoz, karyolizis, karyoreksis
90. Akut inflamasyonda aşağıdaki maddelerden hangisi
B) Likefaksiyon nekrozu
hücrelerde önceden sentezlenerek depolanmış olarak
C) Koagulasyon nekrozu
bulunmaz?
D) Fibrinoid nekroz
A) Eozinofil kemotaktik faktör
E) Yağ nekrozu
B) Histamin
Cevap B
C) Nötrofil kemotaktik faktör
D) Lipoksin A4
Likefaksiyon nekrozu enzimatik sindirimin (erime) daha ön
E) Proteazlar
planda olduğu nekrozu tanımlar. Beyinde kanlanma bozukluğu
Cevap D
ve dokularda bakteriyel ve fungal organizmaların etkisi ile (bu organizmalarca üretilen enzimlerin dokuyu eritmesi) gelişen erime
İnflamatuar hücreler tarafından inflamatuar etken ile
likefaksiyon nekrozuna yol açar.
Lökositler salgıladıkları hidrolitik enzimlerle nekrotik hücrelerin sindirilmesini sağlarlar. Püy ve abse gelişimi bu tip nekrozun tipik bir sonucudur.
karşılaşmadan önce üretilip, granüllerde depolanan mediatörler,
primer mediatörler [(Histamin, proteazlar, ECF (eozinofil
kemotaktik faktör) ve NCF (nötrofil kemotaktik faktör)] olarak
adlandırılır. Sekonder mediatörler ise, inflamatuar hücreler
tarafından inflamatuar etken ile karşılaşmadan sonra üretilirler.
89. Aşağıdaki hücre zedelenmesi bulgularından hangisi zede-
Seçenekler içerisinde tek sekonder mediatör Lipoksin A4’dür.
lenmenin irreversible olduğunu gösterir?
A) Endoplazmik retikulumun şişmesi
91. Timik epitel hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş
B) Mitokondride kalsiyum içeren büyük dansiteler
6 cm çapındaki bir timik kitlede malignite yönünden en
C) İntrasellüler yağlanma
güvenilir özellik aşağıdakilerden hangisidir?
D) Kromatin yoğunlaşması
A) Mitoz sayısı
E) Hücrenin bulanık şişmesi
B) Hücresel atipi
Cevap B
C) Kitlenin büyüklüğü
D) Nekroz
Hücre hasarı bulguları reversible ve irreversible olmak üzere
iki gruba ayrılır.
30
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
E) Kapsül invazyonu
Cevap E
Soruda, benign timoma ve malign timoma ayırıcı tanısında
94. Aşağıdaki organlardan hangisinde iskemik koagülasyon
kullanılan en önemli kriter sorulmaktadır. Malign timoma tanısı
nekrozu her zaman soluk (beyaz) infarkt şeklindedir?
kapsül invazyonuyla konur.
A) Böbrek ve kalp
B) Kalp ve ince barsak
92. SLE’lu bir hastada böbrek tutulumu varsa aşağıdaki
C) Böbrek ve akciğer
patolojilerden hangisi en sık görülür?
D) Dalak ve beyin dokusu
A) Mezengial glomerülonefrit
E) Akciğer ve kalın barsak
B) Fokal proliferatif glomerülonefrit
Cevap A
C) Difuz proliferatif glomerülonefrit
D) Renal papiller nekroz
Soluk infarkt, organlarda arteriyel tıkanıklıklar solid
E) Membranöz glomerülonefrit
organlarda (böbrek, kalp, dalak) kanlanmanın kesilmesi
Cevap C
nedeniyle beyaz infarkt şeklinde oluşur. Solid dokular nekroz
odağına kan sızmasını engeller. SSS deki infarkt her zaman
SLE’de Böbrek Tutulumunun Morfolojik sınıflaması (WHO)
1.
Işık, elektron ve immünfloresan mikroskobu ile normal
(Klas I) <%5
2.
Mezengial lupus glomerülonefriti (Klas II) %10-25
3.
Fokal proliferatif glomerülonefrit (Klas III) %20-35
4. Diffüz proliferatif glomerülonefrit (Klas IV) %35-60
5.
likefaksiyon nekrozu şeklindedir.
Hemorajik infarkt testis ve over gibi tek venöz çıkışlı
organlarda venöz tıkanıklıkla oluşur. Konjesyon ve nekroz bir
arada olduğundan, kırmızı renktedir. Akciğer, karaciğer, barsaklar
gibi çift dolaşım ve anastomozlar içeren organlarda arteriyel
tıkanıklıkla oluşur. Nekroz odağına tıkanmamış olan diğer
vasküler kanallardan kanama olur.
Nekroz odağına dolaşımın yeniden sağlanması ile
Membranöz glomerülonefrit (Klas V) %10-15
Bu paternlerden hiçbiri lupus için spesifik değildir. Hepsinin
patogenezi benzer olup immünkompleksler glomerüllerde
(reperfüzyon) hemorajik infarkt oluşabilir. (kalpte MI sonrası
görülen reperfüzyon infarktı).
birikir. En sık görülen glomerül lezyonu diffüz proliferatif
glomerülonefrittir.
95. Aşağıdakilerden hangisi amiloidozis olgularında biriken
amiloid öncü proteinlerinin özelliklerinden birisi değildir?
93. Hashimoto tiroiditi, Sjögren sendromu ya da H. Pylori
A) Tipik olarak beta kırmalı yapıya sahiptir
enfeksiyonu zemininde gelişen lenfoma tipi hangisidir?
B) Antijeniktir ve inflamasyona neden olur
A) Sezary sendromu
C) Daima ekstrasellüler birikir
B) Büyük hücreli lenfoma
D) Böbrekte birikim öncelikle afferent arteriol ve
glomerüldedir
C) Malt lenfoma
E) Karaciğerde ilk birikim disse mesafesinde başlar
D) Mantle hücreli lenfoma
E) Plazmositoma
Cevap B
Cevap C
MALT Lenfoma, lenf nodu, dalak ve ekstranodal dokudan
Amiloid heterojen bir grup patojenik fibriler proteindir, tipik
kaynaklanan heterojen bir grubu kapsar. B-hücreli lenfomadır.
olarak beta kırmalı yapıya sahiptir. Doku ve organlarda aşırı
Bu lenfomaların otoimmün ya da immünolojik etiyoloji ile kronik
yapım ya da yıkılamama nedeniyle birikir.
inflamatuvar hastalık zemininde geliştiği düşünülmektedir.
Antijenik değildir ve inflamasyona neden olmaz. Daima
Bu grup lenfomalar Helikobakter pylori infeksiyonu, Sjögren
ekstrasellüler birikir ve etkilenen organda basınç etkisine bağlı
sendromu, Hashimoto tiroiditi zemininde gelişebilir. Mukozal
atrofiye neden olur.
(barsak, akciğer ve en sık mide) ve nonmukozal (tükrük bezi,
meme, tiroid, orbita) bölgelerden kaynak­lanabilir.
Amiloidin en sık biriktiği doku küçük damar duvarlarıdır
(küçük çaplı arter duvarı). Böbrek etkilenince, büyük, soluk, sert
görülür. İleri hastalık durumunda arter oklüzyonu sonucu böbrek
küçülebilir.
DENEME SINAVI – 41
31
Böbrekte amiloid birikimi öncelikle afferent arteriol ve
Rabdomyosarkom bebek ve çocuklarda kalbin en sık izlenen
primer malign tümörüdür.
glomerüldedir.
Amiloidozisde en önemli prognoz faktörü ve ölüm nedeni
böbrek tutulumudur. Hastalarda klasik nefrotik sendrom
98. Akciğerde alt loblarda diafragmaya yakın plevral plaklar
tablosu oluşturur. AA amiloidozun öncelikle böbreği tutmasına
ve interstisyel akciğer hastalığı görünümü aşağıdaki
karşın, AL’nin ön planda kalbi tercih ettiği unutulmamalıdır.
pnömokonyozlardan hangisi ile uyumludur?
Dalak tutulumunda dalakta büyüme olur. Splenik foliküllere
(beyaz pulpa) sınırlı depolanım varsa sago dalağı, kırmızı
A) Silikozis
B) Berilyozis
pulpada birikim varsa Lardaceous dalak adı verilir.
Karaciğerde büyüme, soluk ve sert görünüme neden olur. İlk
depolanım disse aralığında başlar. Sonra parankim ve sinüsler
C) Asbestozis
D) Antrakozis
E) Siderozis
etkilenir.
Cevap C
Kalp, serttir ve tipik olarak atriumda fokal birikim tarzında
subendokardial pembe-gri nodüller olarak saptanır. AL amiloid
Asbestozis madenciler, sıhhi tesisatçılar, fabrika işçileri
özellikle kalbi tutar. Restriktif kardiyomyopatiye neden olabilir.
ve gemi söküm işçilerinde sık görülür Neden olduğu tablolar
plevral efüzyon, fibröz plak (en sık bulgu), diffüz fibrozis ve
Dilde nodüler birikim sonucunda makroglossi gelişir.
mezotelyomadır.
Özellikle AL amiloidozda izlenir.
Berilyoziste granülomlar görülür. Silikozis, antrakozisde ise
interstisyel nodüller mevcuttur.
96. p16 tümör süpresör gen defekti nedeniyle mitozun
durdurulamamasının önemli rol oynadığı neoplazi
aşağıdakilerden hangisidir?
99. Yaşlı hastalarda ilaç etkisini değiştiren faktörler ile ilgili
A) Malign melanom
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
B) Retinoblastom
A) Renal fonksiyonlar azalır
C) Osteosarkom
B) Çizgili kas kitlesi azalırken , yağ kitlesi artar
D) Nöroblastom
C) Plazma albümini azalır
E) Ewing sarkom
D) Benzodiazepinlere karşı duyarlılık azalır
Cevap A
E) İnsülin reseptörlerinin sayısı azalır
Cevap D
Tümör süpresör genler düzenli çalıştıklarında malignite
çıkmasına engel olan, bozulduğunda maligniteye yol açan
proteinleri kodlarlar. Karakteristik olarak otozomal dominant
geçiş gösterirler.
Yaşlı hastalarda;
Bir CDK inhibitörü olan p16 geninin kalıtsal mutasyonu
malign melanom gelişimine neden olur. Melanomu olanların %
25’inde, pankeas kanserlerinin %75, glioblastomların % 40-70,
özofagus kanserlerinin % 50 ve ALL olgularının % 20-70’inde p16
gen mutasyonu saptanır.
• Çizgili kas kitlesi azalır, yağ kitlesi artar, plazma albümini
azalır.
• Glomerüler filtrasyon ve tubüler salgılanma fonksiyonları
azalmıştır.
• Beta reseptör ve insülin reseptörlerinin sayısı azalır.
97. Çocukluk döneminde en sık görülen primer malign kalp
tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
• Mide asit salgısı azalır, mide boşalma süresi uzar.
peristaltik hareketler yavaşlar, ince barsak villuslarında
atrofi oluşur.
A) Miksoma
• SSS ilaçlarına karşı duyarlılık artmıştır.
B) Lipom
• CYP enzimlerinin yaptığı oksidasyon azalmıştır.
C) Rabdomyosarkom
Yaşlılarda duyarlılığı artan ve soru değeri taşıyan bazı
D) Anjiosarkom
ilaçlar; hipnosedatifler, örneğin fenobarbital ve diazepam.
E) Hemanjiom
Narkotik analjezikler, Antikolinerjikler ve Tiazid gurubu
Cevap C
32
Genel farmakolojide bu tarz sorulara hazırlıklı
olunmalıdır.
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
diüretiklerlerdir.
100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi antiemetik etkisini dopamin
D2 reseptörleri bloke ederek gösterir?
101. Aşağıdakilerden hangisi daha çok parasempatomimetik
etkiler oluşturan ilaçlardan biri değildir?
A) Skopolamin
A) Nikotin
B) Domperidon
B) Betanekol
C) Palanosetron
C) Pilokarpin
D) Aprepitant
D) Sevimelin
E) Dronabinol
E) Metakolin
Cevap B
Cevap A
Nikotin bir parasempatomimetik ilaç değil ganglion
Antiemetik ve Prokinetik ilaçlar GIS farmakolojisinin en
önemli konusudur!..
stimülanıdır.!
Çünkü Sempatik ve parasempatik gangliyonlarda bulunan
nikotinik tip reseptörleri uyararak gangliyonları stimüle eder.
Emezis ile İlgili Reseptöler ve Bu Reseptörlerle İlgili Önemli
metakolin gibi ilaçlar muskarinik reseptörleri uyarırken, nikotin
Antiemetik İlaçlar
Emetik Reseptör
Muskarinik 1
Histamin H1
Dopamin D2
Serotonin 5 HT3
Nörokinin NK1
Kanabinoid
Reseptörleri?
Opiyat
reseptörleri
Antiemetik
Mekanizma
M–1 Blokajı
H–1 Reseptör
Blokajı
D–2 Reseptör
Blokajı
5–HT3
Reseptör
Blokajı
NK–1 Reseptör
Blokajı
Oysa Pilokarpin, betanekol, muskarin, sevimeli ve
Örnek İlaç
Skopolamin
Meklizin, Siklizin,
Difenhidramin,
Prometazin
Domperidon
Proklorperazin
Flufenazin
Droperidol
Metoklopramid
Ondansetron
Granisetron
Tropisetron
Palanosetron
Metoklopramid
Deksametazon
Metilprendizolon
Aprepitant
Fosaprepitant
Kanabinoid
Dronabinol
Reseptörlerinin Nabilon
Uyarılması ?
–
–
Öncelikli
Endikasyon
Taşıt Tutması
Taşıt Tutması
Post operatif
emezis
Kemoterapinin
İndüklediği
Emezis
Çeşitli
Nedenlere
Bağlı Bulantı ve
Kusma
Post operatif
emezis
Kemoterapinin
İndüklediği
Emezis
Kemoterapinin
İndüklediği
Emezis
Post operatif
emezis
Radyoterapi
Sonrası Gelişen
Emezis
Kemoterapinin
İndüklediği
Emezis
Kemoterapinin
İndüklediği
Emezis
–
sadece nikotinik reseptörleri uyarır muskarinik reseptörler üzerine
nikotinin etkisi yoktur.
Dolayısıyla Nikotinik reseptörlerin uyarılması sadece
parasempatik etkilere değil, ayrıca sempatik etkilere ve
nöromusküler kavşakta uyarıya neden olur.
102. Aşağıdaki nöromüsküler blokörlerden hangisi kalpteki
muskarinik reseptörleri uyararak anestezi sırasında
bradikardi oluşturabilir?
A) Gallamin
B) Süksinilkolin
C) Panküronyum
D) Roküronyum
E) Doksaküryum
Cevap B
Süksinilkolin potansiyel soru değeri taşır!..
Süksinilkolin, asetilkoiine benzer etkileri ile kardiyak
muskarinik reseptörleri uyararak bradikardiye neden olur.
Sonrasında ise sempatik ganliyonları stimüle ederek taşikardiye
neden olur. Yani önce bradikardi sonra taşikardiye neden olur.
Ayrıca süksinikolinin depolarizasyonla blokaj yaptığı,
malign hipertermiye neden olduğu, psödokolinesteraz tarafından
parçalandığı , atipik psödokolinesterazı olan hastalarda uzamış
apne sendromuna yol açtığı ve hiperpotasemiye neden olduğu
unutulmamalıdır.
Gallamin kalpteki muskarinik (M2) reseptörleri güçlü bloke
ederken, panküronyum orta, roküronyum ise hafif bloke eder. Yani
gallamin, panküronyum ve roküronyum vagolitik etkisi olan
nöromüsküler blokörlerdir.
Doksaküryumun ise muskarinik reseptörlere herhangi bir
etkisi yoktur.
DENEME SINAVI – 41
33
103. Aşağıdaki inhalasyon genel anesteziklerinden hangisinin
105. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi majör depresyonda
toksisitesi en azdır?
kullanılan Melatonin MT–1 ve MT–2 reseptör agonistidir?
A) Halotan
A) Ramelton
B) Metoksifluran
B) Agomelatin
C) Enfluran
C) Venlafaksin
D) İzofluran
D) Moklobemid
E) Desfluran
E) Rimanobant
Cevap E
Cevap B
Farmakolojide süpriz sorulara hazırlıklı olunmalıdır.
Bir inhalasyon genel anesteziği ne kadar fazla metabolize
Farmakolojide yeniliklerden ve en güncel ilaçlardan
haberdar olmak lazım.
Agomelatin; Majör depresyon tedavisinde kullanılmaya
olursa vücütta o oranda toksik metabolit oluşturur. Bu yüzden
Metoksifluran % 70 metabolize edildiği için (flor içeriğinden
başlanan Melatonin MT–1 ve MT–2 reseptör agonisti, Serotonin 5–
dolayı) en nefrotoksik, halotan ise % 40 metabolize edildiği
HT2c reseptörünün antagonisti yeni bir ilaçtır.
için (flor içermez) en hepatotoksik inhalasyon genel anesteziği
maddelerdir.
106. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi etkisini GABA üzerinden
Desfluran ise vücütta ancak %0.05 metabolize olur ve en az
göstermez?
toksik inhalasyon genel anesteziğidir.
A) Lorazepam
Ayrıca Desfluran buhar basıncı en yüksek genel anesteziktir.
B) Etil Alkol
C) Karbamazepin
104. Epilepsi nedeniyel iki yıldır Fenobabital kullanan 30
D) Zolpidem
yaşındaki erkek hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisi
E) Propofol
beklenmez?
A) Kolestaza bağlı sarılık
Cevap C
B) Uykuya eğilim
C) Kabızlık
GABA üzerinden etki gösteren önemli ilaçlar
D) Osteomalazi
•• Benzodiazepinler
E) Hiperaljezi
•• Atipik benzodiazepinler ( Zolpidem, Alpidem, Zaleplon vs)
Cevap A
•• Barbitüratlar
•• Etil alkol
Klasik antiepileptiklerin klasik yan etkileri farmakolojide
klasik sorulardandır. Dolayısıyla iyi bilinmelidir.
•• Baklofen (GABA–B agonisti)
•• Bazı antiepileptikler (Gabapentin, Tiagabin, Vigabatrin,
Valproik asit)
Barbitüratların kronik kullanımları ile karaciğer
mikrozomal enzimleri indüklendiği için ilaç metabolizmasını
hızlandırır. Bunun yanı sıra D ve K vitamini metabolizmasını da
hızlandırdıkları için osteomalazi ve hemorajik hastalığa neden
olabilirler.
Hiperaljezik etkileri ile ağrı duyarlılığında artış ve GİS’de
tonus motiliteyi inhibe ettikleri için de kabızlık yaparlar.
Barbitüratlar etkilerini santral sinir sisteminde GABAerjik
aktiviteyi artırarak ve glutamaterjik aktiviteyi baskıladıkları için
sedasyon ve hipnoz hali oluşturabilirle
Baritüratlar koloretik etkilidir. Dolayısıyla Kolestaz ve buna
bağlı sarılık yapmaları beklenmez.
34
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
•• Bazı genel anestezikler (Propofol , Etomidat)
Karmazepin ise Na kanal blokörü ve Adenozin agonisti
özelliği olan antiepileptik ilaçtır. Gaba üzerine direkt etkisi yoktur.
107. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi akut migren krizinde
kullanılır?
hem siklooksijenaz(COX) enzimini inhibe eder.
Likofelon: Gosipol gibi Hem COX hem de 5–LO enzimini
A) Propranolol
inhibe eder.
B) Naproksen Sodyum
Zafirlukast, Montelukast; SisLT–2 adıda verilen lökotiren
reseptörlerinin blokörüdürler. Özellikle Astım profilaksisinde,
C) Amitriptilin
psöriazis ve inflamatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde
D) Verapamil
kullanılır.
E) Pizotifen
Cevap B
Migren tedavisi bir TUS sorusu klasiğidir. İyi bilinmelidir.
Akut migren krizi tedavisinde kullanılan ilaçlar
Churg– Straus benzeri vaskülit spesifik yan etkileridir.
109. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi karaciğerde glutatyonla
konjuge edilir?
A) Morfin
•• Tiptanlar
B) Östrojen
•• Ergotamin
C) Asetaminofen
•• NSAİD( aspirin, Naproksen, Flurbiprofen vs.)
D) Aspirin
•• Kodein, Propoksifen gibi oral kullanılabilen opiyatlar
E) Kloramfenikol
•• Flunarizin
Cevap C
Migren Profilaksisinde kullanılan ilaçlar
•• Pizotifen, Metiserjid gibi serotonin 5–HT2A reseptör
blokörleri
Zor gibi duran fakat üzerinde biraz düşünüldüğünde
kolaylaşan bir soru.
•• Beta blokörler, propranolol gibi.
•• Asetaminofen zehirlenmesinde N–asetil sistein verilir
•• Kalsiyum kanal blokörleri
amaç karaciğerde glutatyon sentezini artırmaktır.
•• Trisiklik antidepresanlar, SSRI
•• Asetaminofen büyük oranda karaciğerde glutatyonla
•• Antiepiletik ilaçlar, valproik asit gibi
konjuge edilerek inaktif hale getirilir.
•• Fakat asetaminofenin küçük bir kısmı karaciğerde
•• Flunarizin
mikrozomal enzimler tarafından N–asetil–p–
benzokinonim adlı toksik metabolitine çevrilir. Bu
108. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi inflamatuvar barsak
hastalıklarının tedavisinde kullanılan 5–Lipooksijenaz
inhibitörüdür?
yüzden rifampin gibi mikrozomal enzimleri indükleyen
ilaçlarla birlikte kullanılırsa asetaminofenin
hepatotoksisite riski artar.
A) Zileuton
•• Asetaminofenin en önemli yan etkisi hepatotoksisitedir.
B) Gosipol
N–asetil–p–benzokinonim metabolitleri hepatositlerde
C) Likofelon
nekroza neden olmaktadır.
D) Sulfosalazin
•• N–asetil–p–benzokinonim; Sitoprotektif ve antioksidan
bir molekül olan Glutatyon tarafından nötralize
E) Zafirlukast
Cevap D
edilmektedir.
•• Asetaminofen intoksikasyonu tanısı konulduğu zaman
Bazı ilaçlar özel ilaçlardır. Soru değeri taşır!..
Seçenekleri tek tek açıklayalım.
Sulfosalazin; 5–LO inhibitörüdür. Ülseratif kolit gibi
vakit geçirmeden hastaya aslında bir mukolitik ilaç
olan N–Asetil Sistein (NAC) başlanmalıdır.
Aspirinin ise Glisinle konjuge edildiği unutulmamalıdır.
inflamatuar barsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır
Zileuton; 5–LO inhibitörüdür,Astım tedavisinde kullanılır.
Gosipol; İlk bulunan erkek oral kontraseptifidir. Seminifer
tübülleri tahrip eder. Gosipol hem lipooksijenaz (LO)enzimini ve
DENEME SINAVI – 41
35
110. Linezolidle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
•• Aminoglikozid: Asetilaz, Fosforilaz, adenilaz
A) Protein sentezini inhibe ederek etki gösterir
•• Kloramfenikol: Asetil transferaz
B) Oral kullanılır
•• Tetrasiklin: Efflüks
C) Non Selektif MAO inhibisyonu yapar
•• Florokinolonlar: Gyr A geninde mutasyon
D) MRSA tedavisinde etkilidir
•• Trimetoprim/ Sülfonamdiler: Yeni bir hedef molekül
sentezlenmesi
E) VRE tedavisinde etkinliği yoktur
Cevap E
•• Vankomisin: Van A–G genlerinde mutasyon ile hedef
molekülün değiştirilmesi
•• Rifampin: DNA bağımlı RNA polimeraz enziminde
Kemoterapötikler TUS farmakolojisinin en önemli
yapılan yapısal değişiklik
konularından biri haline gelmiştir!..
Aşağıda Linezolid ile ilgili soru değeri taşıyan en önemli
bilgiler verilmiştir..
112. Aşağıdakilerden hangisi metastatik Kolorektal kanser
tedavisinde kullanılan Vasküler endotelya büyüme
faktörü (VEGF) reseptörüne karşı geliştirilmiş monoklonal
Linezolid
antikordur?
•• 50S ribozomal ünitede 23S alt üniteye bağlanarak
protein entezini inhibe eder.
A) Transtuzumab
B) Bevacizumab
•• Oral kullanılılır ve biyoyararlanımı %100’ dür.
C) Ritüksimab
•• Linozolid bakteriyostatik etkili bir antibiyotiktir.
•• MRSA ve Vankomisine dirençli enterokok (VRE) tedavisi
en önemli endikasyonlarıdır. Ayrıca antitüberküloz
D) Alemtuzumab
E) Panitumumab
Cevap B
etkinliği de vardır.
•• Non spesifik MAO inhibitörüdür. Bu yüzden tiramin
içeren gıdalarla birlikte alındığında hipertansif krize
Kanser tedavisinde kullanılan monoklonal antikorların
yol açabilir. SSRI’ lar ile birlikte kullanıldığında ise
sayısı giderek artmaktadır ve bu sfesifik ajanlar potansiyel
serotonerjik sendroma yol açar.
TUS sorularıdır!..
•• Anemi, lökopeni, trombositopeni gibi hematolojik yan
etkileri vardır.
Soru değeri taşıyan önemli monoklonal antikorlar!..
Bevacizumab:Vasküler endotelya büyüme faktörü (VEGF)
reseptörüne karşı geliştirilmiştir. Metastatik Kolorektal kanser
111. Makrolid grubu antibiyotiklere karşı bakterilerin en
temel direnç geliştirme mekanizması aşağıdakilerden
tedavisinde kullanılır.
Rituksimab: CD20’ye karşı geliştirilmiştir. Özellikle B hücreli
hangisidir?
Nonhodgkin Lenfoma ve Mantle hücreli lenfoma tedavisinde
A) Metilaz
kullanılır.
Cetuksimab / Panitumumab: Epidermal büyüme faktörü
B) Beta laktamaz
reseptörüne (EGFR) karşı geliştirilmiştir. Metastatik kolon kanseri
C) Asetilasyon–Adenilasyon–Fosforilasyon
tedavisinde kullanılırlar.
D) Efflüks
Trastuzumab: HER–2‘ye karşı geliştirilmiştir. Her–2 pozitif
E) Asetil transferaz
metastatik meme kanserinin tedavisinde kullanılır.
Cevap A
Alemtuzumab: CD52’ ye karşı geliştirilmiştir. Primer
endikasyonu; Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)’dir.
Beklenen TUS sorusudur. Hangi antibiyotiğe en temel hangi
mekanizma ile direnç gelişir.
Antibiyotiklere Temel direnç gelişim mekanizmaları
•• Penisilin: Beta–lakatamaz
•• Makrolid: Metilaz
36
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
113. İzole sistolik hipertansiyon tanısı konulan 75 yaşındaki
erkek hastaya aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi
TOLVAPTAN/KONİVAPTAN/RELKOVAPTAN/MOZAVAPTAN/
LİKSİVAPTAN
öncelikle tercih edilmelidir?
•• Antidiüretik hormonun (Vazopressin) kollektör
A) ACE inhibitörü
kanallarda bulunan ve su reabsorbsiyonunu sağlayan
B) Spirinolakton
V2 reseptörlerini selektif blokörüdürler.
•• Diüretiklerin aksine elektrolitlere etki etmeyerek
C) Beta blokör
sadece su atılımına sebep olurlar. Bu yüzden bu ilaçlar
D) Selektif alfa–1 reseptör blokörü
‘’aquaretikler,, olarak isimlendirilerler.
E) Kalsiyum kanal blokörü
•• En önemli endikasyonları uygunsuz ADH sendromudur.
Cevap E
•• Kalp yetersizliğinde görülen hiponatreminin
tedavisinde kullanılırlar.
Eşlik eden hastalığa göre antihipertansif seçimi TUS
•• Konivaptan; Vazopressin V1a ve V2 reseptörlerinin dual
sınavında çok önemlidir !..
yani non selektif blokörüdür. Diğerleri ise selektif V2
Hangi hasta da hangi antihipertansif ilk tercih olmalıdır ?
reseptör blokörüdürler.
DM, metabolik sendrom; ACE inhibitörü, Anjiotensin Reseptör
Blokörü
Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde kullanılan önemli
ilaçlar; Lityum, Demoklosiklin, Tolvaptan, Konivaptan
Proteinürü, Kronik Böbrek Hastalığı, Nefrotik sendrom; ACE
inhibitörü, Anjiotensin Reseptör Blokörü
115. Aşağıdaki beta blokörlerden hangisi özellikle gebelik
Akut Miyokard İnfarktüsü; Beta blokör, ACE inhibitörü
hipertansiyonu, hipertansif kriz ve feokromasitoma
Konjestif Kalp Yetmezliği; Beta blokör, ACE inhibitörü,
tedavisinde kullanılır?
Diüretik
A) Labetalol
Koroner Arter Hastalığı; Beta blokör, ACE inhibitörü
B) Metoprolol
Supraventriküler Taşikardi; Beta blokör, Verapamil, Diltiazem
C) Nebivolol
Benign Prostat Hiperplazisi; Selektif alfa–1 blokör
D) Bisoprolol
Siroz; Spirinolakton
E) Atenolol
Yaşlı Hasta–İzole Sistolik Hipertansiyon; Kalsiyum kanal
Cevap A
blokörü, diüretik
Osteoporoz; Tiyazid diüretikler
Labetalol sıradan bir betablokör değil, soru değeri
Gebelik; Metildopa, Kalsiyum kanal blokörleri (nifedipin.),
Hidralazin, Beta blokörler (Labetolol..)
taşıyan özel bir beta blokördür.!
Labetolol/ Karvedilol
Periferik Arter Hastalığı; Kalsiyum kanal blokörleri
Reynauld sendromu; Kalsiyum kanal blokörleri, Anjiotensin
Reseptör Blokörü
•• α 1, β 1 ve β 2 adrenerjik reseptörleri bloke eden yani
alfa+ non selektif beta blokaj yapan beta blokörlerdir.
•• Labetolol; feokromasitoma , gebelik hipertansiyonu ve
hipertansif kriz tedavisinde kullanılır.
114. Konivaptan için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
•• Karvedilol; antioksidan özelliği olan ve kalsiyum kanal
A) Aquaretikler adı verilen ilaç sınıfının bir üyesidir
blokajı özelliği de bulunan beta blokördür. Antioksidan
B) İatrojenik nefrojenik diyabetes insipidus› a neden olur
özelliğinden dolayı kalp yetmezliğinde mortaliteyi
C) Vazopressin V2 reseptörlerinin selektif blokörüdür
D) Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde kullanılır
azaltan beta blokörlerin başında gelir. Karvedilol;
hepatik elimine edilir ve propranolol gibi karaciğerde
belirgin ilk geçiş etkisine uğrar. Böbrek yetmezliğinde
E) Kalp yetmezliğinde gelişen hiponatreminin tedavisinde
intravenöz kullanılır
güvenle kullanılabilir.
Gebelik hipertansiyonundan kullanılan önemli ilaçlar;
Cevap C
alfa metildopa, labetalol ve nifedipin.
Dikkat !. Aquaretikler TUS farmakolojisinde
sorgulanmaya başlanmıştır.
DENEME SINAVI – 41
37
116. Aşağıdaki hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlardan
hangisi mikrozomal trigliserit transfer proteinini inhibe
ederek etki gösterir?
PEGVİSOMANT
•• GH reseptör antagonistidir
•• Akromegali tedavisinde subkütan enjeksiyon şeklinde
A) Nikotinik Asit
kullanılır.
B) Lomitapid
•• Bulantı kusma, ekstremitelerde şişlik , nadirende
C) Probukol
hepatite neden olur.
D) Anacetrapib
118. Propiltiourasil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru
E) Eprotirom
Cevap B
değildir?
A) Tirozin peroksidaz enzimini inhibe ederek etki gösterir
B) Süte ve plazmaya en geçer bu yüzden gebelikte tercih
Soru ile ilgili hepinizin kardiyojenik şok geçirdiğinin
farkındayım. Fakat her ilacın ilk kez duyulduğu bir platform
edilir
vardır. Deneme sınavlarının en önemli amaçlarından biri de
C) Etkisi latent peryod gerektirmeksizin hemen başlar
yeniliklerden sizi haberdar etmek ve çıkması muhtemel yeni
D) En sık görülen yan etkisi cillte makülopapüler
bilgiyi size öğretmektir!.
döküntüdür
Lomitapid: Mikrozomal trigliserit trasnfer proteinini inhibe
E) Agranülositoza neden olabilir
ederek etki gösteren yeni kullanıma giren antihiperlipidemik
Cevap C
ilaçtır. Hücre içi lipid transfer edici bu enzimin inhibisyonu
ile Apo–B içeren lipoproteinlerin sentezi azalır. VLDL ve
Şilomikronların sentezi azalır. Dolayısıyla plazma LDL kolesterolü
Antiroid ilaçlar endokrin sistem farmakolojisinde
sorgulanmaktadır.
de azalır.
PROPİLTİOURASİL/METİMAZOL/KARBİMAZOL
Eprotirom: Tiromimetikler adı verilen tiroid hormon
analoglarının üyesidir. LDL klirensini hızlandırarak, LDL
•• Tirozin peroksidaz enzimini inhibe eder ve iyodun
kolesterol seviyelerini azaltır.
organifikasyonunu inhibe ederler.
•• Etkisi çabuk başlar ve en kısa sürendir.
117. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu yetersizliğinin
tedavisinde kullanılan rekombinan IGF 1 analoğudur?
A) Somatrem
•• Porpiltiyourasil plazma proteinlerine daha fazla
bağlanır.
•• Süte ve plasentaya az geçer bu yüzden gebelikte tercih
edilir.
B) Pegvisomant
•• Gebelerde metamizolün de güvenilir olduğu
C) Oktreotid
düşünülmektedir.
D) Sevelamer
•• Periferde T4, T3 dönüşümünü bloke eder.
E) Mekasermin
Cevap E
•• Etkileri latent bir peryottan sonra başlar.
•• Negatif feed back ile TSH sekresyonu
Analoglar soru potansiyeli taşır.
GROWTH HORMON ANALOGLARI
SOMATOTROPİN/SOMATROPİN/SOMATREM
•• GH preparatıdır
•• Growth hormon eksikliğine bağlı boy kısalığı
tedavisinde kullanılır
MEKASERMİN
•• Rekombinan IGF 1 analoğudur.
•• Ciddi IGF1 eksikliğine bağlı gelişen büyüme hormonu
yetersizliğinin tedavisinde kullanılır.
38
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
baskılanamayacağı için Guatrojendir.
•• En sık görülen yan etkileri; ciltte yaptıkları
makülopapüler döküntüdür.
•• Agranülositoz önemli bir yan etkileridir. Agranülositozu
en fazla yapan antitiroid ilaç ise metimazoldür.
•• Karbimazol ise ön ilaçtır ve metimazole dönüşür.
119. Glukokortikoidlerin kemik iliği üzerindeki etkileri soncu
ortaya çıkan tam kan sayımı bulgularından hangisi
doğrudur?
tedavisinde kullanılır
TİMOZİN
•• Timus hormon ekstresi olan timozin timik aplazi olarak
A) Eozinositoz
da bilinen ‘’digeorge sendromu,, tedavisinde kullanılır.
B) Trombositopeni
TALİDOMİD
C) Nötropeni
•• Hipnosedatiff özelliği olan bir ilaçtır.Hiperemezis
D) Lenfopeni
gravidarum tedavisi için 1960’ lı yıllarda sedasyon
E) Anemi
amacıyla gebelere verilmiş fakat konjenital fokomeliye
Cevap D
yol açtığı için kullanımdan kaldırılmıştır.
•• TNF–alfa üretimini azaltır ve tümör dokusunda
Glukokortikoidler kemik iliindeki etkileri ile eritrosit, trombosit
ve nötrofıli yapımını artırırken, eozinofil, bazofil ve lenfosit
yapımını ise azaltırlar.
neoanjiogenezi inhibe eder. Antiinflamatuvar,
immünmodülatör ve Antineoplastik özelliği varıdır.
•• En önemli endikasyonu tedaviye dirençli Multiple
myelomdur.
120. Aşağıdakilerden hangisi metastatik renal hücreli karsinom
tedavisinde kullanılan rekombinant interlökin–2
•• Ayrıca myelodisplastik sendrom ve Eritema nodozum
leprozumda tedavisinde de kullanılır.
analoğudur?
A) Levamizol
B) Aldeslökin
C) Talidomid
D) Timozin
E) Siklosporin
Cevap B
İmmünstimülan ilaçlardan süpriz soru gelebilir!..
ALDESLÖKİN (IL–2)
•• T hücrelerinin klonal çoğalmasını sağlayan sitokin
olan İnterlökin–2 ‘ nin rekombinanat preparatıdır.
•• T lenfosit proliferasyonunu artırdığı için T hücre
büyüme hormonu›da denir.
•• Ayrıca NK hücresi interlökin 2 ile uyarıldığı zaman
lenfokinle aktive olan killer (LAK) haline dönüşür.
•• Kapiller sızıntı sendromuna yol açması en önemli yan
etkisidir.
•• Metastatik renal hücreli karsinom ve Malign Melanom
tedavisinde kullanılır.
LEVAMİZOL
•• Aslında bir antihelmintik ilaçtır.
•• Lenfositleri,makrofajları,lökositleri stimüle eder
•• Evre–C kolon kanserinde 5–FU ile kombine kullanılır.
INF α
•• Kronik aktif hepatit B, hepatit C, Hairy cell lösemi,
Malign melanom,AIDS’te ki Kaposi Sarkomu’nun
DENEME SINAVI – 41
39
40
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI
KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU ve AÇIKLAMALARI
Bu testte sırasıyla Dahiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum
soruları ve açıklamaları bulunmaktadır.
1. Sodyum kanal defektine bağlı ani kardiyak ölüm yapabilen
3. On yedi yaşında erkek hasta 3 gündür atipik göğüs ağrısı ve
ve elektrokardiyografide V1–3 de ST elevasyonu ile
efor dispnesi nedeni ile başvuruyor. Hastanın ateş ve gece
seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
terlemelerinin de eşlik ettiği öğreniliyor.Hastada yapılan fizik
A) Brugada sendromu
muayenede S3 ve akciğerde raller duyuluyor. Laboratuvarda
lökositoz ve sedimentasyon yüksekliği ile troponin I değeri
B) Aritmojenik sağ ventrikül hipertrofisi
anlamlı yüksek saptanıyor.
C) Katekolaminerjik Ventriküler taşikardi
D) Uzun QT sendromu
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hastada en iyi tanı yöntemi kardiyak MR ‘dır.
E) Kardiyak amiloidoz
Cevap A
B) Ekokardiyografide EF düşüklüğü saptanabilir.
C) Hastada troponin yüksekliği büyük olasılıkla iskemiye
bağlıdır.
Kardiyak ani ölüm nedenleri özellikle son yıllarda karşımıza
oldukça fazla çıkmaktadır.
Brugada Na kanal defekti ve V1–3 ST elevasyonu ile seyreden;
D) Aritmiler eşlik edebilir.
E) Hastada geç dönmede dilate kardiyomyopati gelişebilir.
VT ve VF ‘ye bağlı ani ölüm yapabilen bir hastalıktır.
Cevap C
Aritmojenik sağ ventrikül displazisi sağ ventrikül myokardının
yağ dokusu ile yer değiştirmesi ki tüm kalbi etkiliyebilir.Yine
Hasta genç hasta enfeksiyon senaryosu ardından troponin
ailesel geçişli ani ölüm yapabilecek bir hastalıktır.
yüksekliği MYOKARDİT için tipiktir. Tabi tanımak yetmiyor yanlışı
Katekolaminerjik VT, egezersiz,ilaç veya elektrolit
bulucaz.
dengesizliğine bağlı VT yapabilir.
Uzun QT yaklaşık 10 alt tipi olan VT ‘ye yol açabilecek bir
1- Tanı da en iyi yöntem Kardiyak MR ‘dır.MR ‘ı görmezseniz
sintigrafi yapabilirsiniz.Kesin tanı derse biyopsidir.Biopsi
hastalıktır. Potasyum kanalında sorun vardır
çoğu hastada yapılmaya gerek olmaz.
Kardiyak amiloid özellikle restriktif KMP ve ani ölüm
2- Dilate KMP tabi hastada myosit ölünce ve diffüz tutulum
oluşturabilir.
varsa kötü bir komplikasyon olarak kaşımıza çıkabilir.
2. Ventriküler taşikardilerin en sık oluşum mekanizması
3- Kalp ile ilgili her hastalık aritmi yapabilir.
4- Ekokardiyografi non invaziv kullanabiliriz. EF düşüklüğü
aşağıdakilerden hangisidir?
zaten klinikte S3 ve rallerle eşlik eden KKY’yi destekler.
A) Artmış otomatisite
17 yaşında hastada iskemik kalp hastalığına bağlı troponin
B) İlaçlar
yüksekliği beklenen bir bulgu değildir.
C) Elektrolit bozukluğu
D) Hipoksi
4. Myokardiyal canlılığı değerlendirmel için aşağıdaki
E) Re–entry
tetkiklerden hangisi gold standarttır?
Cevap E
A) Spiral Tomografi
B) Kardiyal MR
VT ‘ler hatta kalp hızı yüksek bir çok aritminin oluşum
mekanizması re–entrydir. Re–entry refrakter dönemleri farklı 2
yol aracılığı ile meydana gelir. Şıklardaki bütün senarylar aritmi
oluşturabilir.
Lakin Re–entry ‘yi unutmamak gerekir.
C) Talyumlu myokard sintigrafisi
D) Dobutaminli ekokardiyografi
E) Pozisyon emisyon tomografisi
Cevap E
Valla bu sınav kulaklarımız çok çınlar gibi geliyor.Ama
amacımız öğrenmek olmalı. PET aslında günümüzde en çok
metastaz taraması için kullanılır. PET özellikle canlı myokard
DENEME SINAVI – 41
41
dokusunu en iyi gösteren tetkiktir.
7. Yetişikinde baş boyun tümörleri en sık nerede yerleşir?
Dobutaminli EKO, Talyumlu sintigrafi de canlılık test edebilir
A) Larinks
fakat PET altın standarttır.
B) Orofarenks
C) Oral kavite
5. Primer kardiyak rabdomyom ve fibromlar kalpte en sık
D) Etmoid sinüs
nereden köken alırlar?
E) Maksiller sinüs
A) Sol atrium
Cevap A
B) Sağ atrium
C) Mitral kapak
Yine onkoloji ile devam edelim dedik.Baş boyun tümörleri
D) Ventriküller
yetişkinde en sık larinksten köken alır.
E) Aort kapak
Cevap D
8. Bronşektazi tanısında en iyi non–invaziv tetkik
aşağıdakilerden hangisidir?
Kalbin en sık primer benign tümörü Miksoma sol atrium
A) Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi
kökenlidir.
B) Posteroanterior akciğer grafisi
Kalbin en sık primer malign tümörü angiosarkom sağ atrium
C) Karbonmonoksit diffüzyon testi
kökenlidir.
D) Yüksek rezolüsyonlu bilgisarlı tomografi (YRBT)
Mitral kapak ve aort kapak endokard yapısında yine
E) Solunum fonksiyon testi
fibroelastoma gibi yumuşak doku tümörleri olabilir.
Rabdomyom ve fibromlar kalpte en sık ventriküllerden köken
Cevap D
alır.
6. Tümör lizis sendromu aşağıdaki hematolojik malignitelerden
hangisinde en az görülür?
Bronşektazi için en iyi test bronkografi’dir,fakat invaziv bir
tetkik olduğu için artık yerini YRBT’ye bırakmıştır. Hastalarda
ektazik segmentleri net şekilde gösterebilir. YRBT ayrıca
A) Akut myeloid lösemi
intertisyel akciğer hastaları içinde en iyi non–invaziv tetkiktir.
B) Kronik lenfositik lösemi
C) Non hodgkin lenfoma
9. Elli üç yaşında bayan hasta giderek artan nefes darlığı
D) Burkitt Lenfoma
ve eklem ağrıları nedeniyle başvuruyor. Hastanın
E) Akut lenfositik lösemi
öyküsünde anlamlı bir bulgu görülmüyor. Yapılan fizik
muayenesinde akciğer bazal segmentlerde raller duyuluyor.
Cevap B
Çekilen posteroanterior akciğer grafisinde bilateral hiler
lenfadenopati görülüyor. Kan tetkiklerinde angiotensin
Aslında tümör lizisin en sık görüldüğü tümör hep beklenen
sorudur: Burkitt lenfoma. Tümör yarılanma hızı kısa olan
hematolojik malignitelerle beraber sık görülür. Şıklarda biraz
dönüştürücü enzim (ACE) düzeyinde artma görülüyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
deşifre olmuş gibi kronikle başlaması zaten uyandırıcı olmuştur
A) Bronşektazi
umuyoruz. Kronik lösemilerden özellikle KLL erken evreleri çok
B) Pnömoni
yavaş seyirli bir malignitedir. KLL de tümör lizis görülme ihtimali
C) Sarkoidoz
çok düşüktür.
D) Pulmoner emboli
E) Romatoid artirit
Cevap C
42
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Bu soru intertisyel(restriktif) akciğer hastalığı sorusu için
bölgede basınca solan makulopapüler döküntüler taşe roselerdir.
prototiptir. Özellikle giderek artan nefes darlığı hastalarında
Hastanın kliniğinde ateş, baş ağrısı ve kabızlık var.Tifo kabızlık
aklımıza restriktif akciğer hastaları gelmelidir. Hastada eklem
yapabilir. En önemli bulguları ateş ve baş ağrısıdır. Hastanın
ağrıları burada soruyu başka yerlere çekiyormuş gibi dursa da
ateşi 39 derece olmasına rağmen nabız hızı 80/dk verilmiş.
okumaya devem edersek hastanın fizik muayenede ralleri ve hiler
Diskordan nabız yine tifonun önemli bulgularında birisidir.
LAP sarkoidozu önümüze getiriyor. Tabi ACE düzeyinde artma
Lökopeni ve pansitopeniye neden olabilir.
hastalığın agreve olduğunu belirtip soruya noktayı koyuyor.
Eklem ağrılarına gelince sarkoidoz sistemik bir hastalıktır,eklem
tutulumu da yapabilir.
12. Aşağıdakilerden hangisi hodgkin lenfomalar için yanlıştır?
A) Kürabilite şansı düşüktür.
10. Pulmoner kapiller uç (kama) basıncı aşağıdakilerden
hangisini gösterir?
B) Nodal yayılım
C) Mediastinal tutulum sık görülür.
D) Reed Stenberg hücreleri patolojik olarak görülebilir.
A) Sağ atriyum
E) B grubu semptomlar görülebilir.
B) Sağ ventrikül
Cevap A
C) Pulmoner arter
D) Sol ventrikül diastol sonu basıncı
Hodgkin ve non hodgkin lenfoma özellikler ve farkları her
E) Aorta basıncı
Cevap D
zaman bonus sorulardandır.
Pulmoner kapiller kama (uç yada wedge) basıncı normali
5–14 mmHg ‘dır. Sol atriyum ve sol ventrikül diastol sonu
basıncına eşit olan basınçtır. Nefes darlığı olan bir hastada eğer
yüksekse sol kalp yetmezliği düşünmek gerekir. Normal olması
akciğer hastalığı araştırmaya bizi yöneltir.
N on- H odgkin lenf oma
11. Otuz yaşında bayan hasta üç gündür devam eden ateş,
baş ağrısı, karın ağrısı ve konstipasyon yakınmalarıyla
H ücr esel or ij in
H odgkin hast alığı
% 9 0 B, % 10 T
B
N adir
S ık
Lokaliz e t ut ulum
başvuruyor. Hastanın öyküsünden iki gün süren kansız,
N odal yayılım
Daha az
S ık
mukuslu ishalin ardından ateşinin yükseldiği öğreniliyor. Fizik
Mediast inal t ut ulum
N adir
S ık
B gr ubu sempt omlar
N adir
S ık
E kst r anodal t ut ulum
S ık
N adir
muayenede 39°C ateş, kan basıncı 125/70 mmHg, nabız sayısı
80/dakika ritmik, karında 2–4 mm çapında üzerine basınca
A bdominal t ut ulum
S ık
N adir
solan makülopapüler lezyonlar saptanıyor. Laboratuvar
Kemik iliğine yayılım
S ık
N adir
incelemelerinde lökosit sayısı 3000/mm3; periferik yaymada
Kür abilit e şansı
düşük
yüksek
% 75 parçalı lökosit, % 25 lenfosit bulunuyor.
Bu tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin
neden olma olasılığı en yüksektir?
13. Aşağıdakilerden hangisi hipokrom mikrositer anemi nedeni
A) Campylobacter fetus
değildir?
B) Brucella melitensis
A) Demir eksikliği anemisi
C) Staphylococcus aureus
B) Talasemiler
D) Shigella dysenteriae
C) Kurşun zehirlenmesi
E) Salmonella typhi
D) B12 vitamini eksikliği anemisi
Cevap E
E) B6 vitamini eksikliği anemisi
Cevap D
Bire bir eski TUS sorusu.Bu sınavın intaniye sorusu da bu
olsun.Vaka çok kolay en önemli ipucu ise taşe roseler. Abdominal
DENEME SINAVI – 41
43
15. Paroksismal noktürnal hemoglobinüri’de en sık mortalite
Bu sınavın bu da bizden sorusu. Sorulmaz demeyin
hematolojinin temel sorularından biridir. Vitamin B12 ve folat
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
eksikliği megaloblastik anemilerin prototipleridir.
A) Tromboz
B) Kanama
C) Lösemi dönüşümü
MCV’YE GÖ RE
A N E MİLE RİN S I N I F LA N DI RMA S I
D) Hemoliz
H ipokr om- mikr osit er
N or mokr om- nor mosit er
N or mokr om- makr osit er
Demir eksikliği anemisi
A nemiler in er ken dönemi
Myelodisplast ik sendr om
E) Enfeksiyon
Cevap A
Kr onik hast alık anemisi
Kr onik hast alık anemisi
Megaloblast ik A nemiler
T alasemiler
KBY
Kar aciğer H ast alıklar ı
hematoloji sorularından biri olarak karşımıza çıkabilir. En sık
S ider oblast ik anemi
A plast ik anemi
H ipot ir oidi
Kur şun ve alüminyum
z ehir lenmesi
ölüm nedeni tromboembolik komplikasyonlardır.
Myelof it izik A nemiler
H emolit ik anemiler
(r et ikülosit oz )
Pir idoksin eksikliği
H emolit ik anemiler
Bakır eksikliği
A kut kan kaybı
PNH edinilmiş bir kök hücre hastalığıdır. Enteresan
PNH ile ilgili bilinmesi gerekenler:
•
•
CD55, CD59 glikoprotein azlığı (normalde RBC’lerin lizisini
engellerler!!)
14. Kırk bir yaşında bayan hasta üç aydır halsizlik, yorgunluk
•
yakınması ile başvuruyor. Hastanın yapılan fizik
Kronik intravsküler hemoliz, pansitopeni, retikülositopeni
görülebilir.
muayenesinde traube aralığında matite alınıyor. Hastanın
•
kan sayımında hemoglobin: 11 gr/dl, beyaz küre: 110.000
VENO–OKLÜZİF OLAYLAR (Budd–chiari*) en önemli
mortalite nedenidir.
mm3 trombosit sayısı normal bulunuyor. Hastanın
•
•
•
periferik yaymasında ;%4 myeloblast, %6 promyelosit, %30
metamyelosit, %28 myelosit, %26 nötrofil ve %6 lenfosit
görülüyor.
Stem cell’in akkiz bozukluğu
Asit–ham testi, sukroz lizis testi tanıda yardımcıdır.
Kesin tanı: İMMÜN FENOTİPLENDİRME
AML, aplastik anemi riski mevcuttur.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut lenfoblastik lösemi
16. Elli sekiz yaşında erkek hasta üç yıldır olan aralıklı disfaji
B) Akut promyelositik lösemi
şikayeti ile başvuruyor. Son üç–dört aydır rejurjitasyon ve kilo
C) Kronik myelositik lösemi
kaybı şikayetlerininde eklendiğini belirtiyor. Posteroanterior
akciğer grafisinde mediastinal genişleme ve özegagusta gıda
D) Kronik lenfositik lösemi
artıklarını düşündüren heterojen görünüm izleniyor. Özefagus
E) Akut Myelositer Lösemi
pasaj grafisinde gövdede dilatasyon ve distalde kuş gagası
Cevap C
görünümü saptanıyor.
Bu soruda en önemli ipuçlarını önce alt alta koyalım. Traube
kapalı splenomegali var. Hastanın beyaz küresi artmış ve periferik
yaymada kemik iliğindeki bütün myeloid seri öncülleri mevcut.
Yani periferik yayma kemik iliği gibi. Yani LÖKOERİTROBLASTİK
KAN TABLOSU.
Hastada KML (Kronik myelositik lösemi) düşünmekten başka
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özefagus adenokanseri
B) Özefagus yassı hücreli kanseri
C) Akalazya
D) Diffüz özefageal spasm
E) Skleroderma
çaremiz kalmıyor. Neden akutlar değil çok basit hastanın 3 aydır
mevcut yakınması var. KLL neden değil ise:
KLL genelde asemptomatik lenfositoz ile karşımıza çıkar artı
KLL ‘de splenomegali çok beklenen bir bulgu değildir.
ABY tedavisidir.
Cevap C
Akalazya gastroenterolojinin önemli sorularından birisidir.
Hastada özellikle motor disfaji epizodik olması ile karşımıza
hastaya getirmiş. Ağızdan gıdaların regürjite olması, ağız kokusu
ve kilo kaybı görülebilir. Tabi kilo kaybı deyince akla malignite
gelebilir. Ama hastada mediasten genişlemesi ve mega ösefagus
ile kuş gagası görünümü cevabı akalazyaya götürüyor.
Diffüz ösefageal spasmda ösefagus grafisinde türbüşon
ösefaguz gözlenebilir.
44
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
17. Kırk üç yaşında yaşında bayan hasta iki–üç aydır olan sağ
sendromu tip 2 ‘nin komponenti değildir?
belirleyicileri, rutin laboratuvar testleri ve alfa feto–protein
A) Hashimato tiroiditi
düzeyi normal saptanıyor. USG’de karaciğer sağ lobunda 5
cm’lik hiperekoik lezyon saptanıyor.
19. Aşağıdakilerden hangisi otoimmün poliglandüler yetersizlik
üst kadran ağrısı ve bulantı şikayetiyle başvuruyor. Hepatit
Bu hastada bir sonraki aşamada hangi tetkik yapılmalıdır?
A) Karaciğer biyopsisi
B) Kronik mukokutanöz kandidiasis
C) Tip 1 DM
D) Addison hastalığı
E) Primer Hipogonadizm
B) Kontrastlı BT
Cevap B
C) Üst endoskopi
D) Kolonoskopi
Endokrin sorus ya da TUS sorusu deyince sendrom sormadan
E) Arteriografi
olmaz. Endokrinolojide gündemde olan soru profillerinden biri
Cevap B
olabilir.
MEDAC sendromu (Otoimmun poliglandular yetersizlik Tip 1)
Tablo aslında karışık gibi dursada basitleştirelim. Hasta
orta yaş bayan sağ üst kadran ağrısı ve bulantı sanki safra taşı
gibi ama USG normal . Dahası hastada tüm laboratuvar testler
normal.USG’de hiperekoik aslında maligniteden uzaklaştırıyor.
•
Addison hastalığı,
•
Kronik mukokutanöz kandidiasis,
•
Hipoparatiroidi
Zaten AFP düzeyi de normal. Hastada hemanjiom ve /veya
Schmidt sendromu (Otoimmün poliglandüler yetersizlik Tip 2)
adenom mevcut. Bu hasta için sonrasında BT çektirip (kontrastlı)
•
Addison hastalığı,
olayı netleştirmek gerekir. Kanama riski nedeni ile zaten
•
Hashimoto tiroiditi,
•
Primer hipogonadizm,
•
Tip 1 diabetes mellitus
hemangiomlardan biopsi alınmaz. Endoskobi, kolonoskopi belki
kitlenin BT ‘de malign olduğunu düşünürsek bir sonraki aşamada
etyoloji için yapılabilir. Arteriografi şık bulamadığımız için yazdık.
18. Primer hiperparatiroidizmde aşağıdakilerden hangisi
beklenen bir bulgu değildir?
20. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artirit hastaları için
doğrudur?
A) Hastalarda distal interfarengeal eklem tutulumu tipiktir
A) Anemi
B) Plevral effüzyona neden olursa effüzyonda glukoz düzeyi
B) Hipomagnezemi
artmıştır.
C) İdrarda cAMP artışı
C) Kardiyak tutulum en sık perikardit şeklindedir.
D) Hipokloremi
D) Sabah tutukluğu kısa sürelidir.
E) Metabolik asidoz
Cevap D
Bu dahiliye sınavının kazık gibi gözüken sorusuda bu olsun.
Primer hiperparatiroidinin en sık sebebi paratiroid
adenomlarıdır. Genelde asemptomatik olarak karşımıza
çıkabilir. PTH yüksek, kalsiyum yüksek, PO4 düşüktür. İdrarda
E) Radyolojik olarak osteofit görünümü tipiktir
Cevap C
Bu soru vesilesi ile dünyada en fazla görülen RA’ya bakış
atalım.
EKLEM BULGULARI
kalsiyum ve magnezyum ve PO4– atılımı artar. Kanda bu yüzden
•
Simetrik poliartrit, deformasyon yapıcı
hipomagnezemi, hipofosfatemi vardır. Klor miktarı artar. Cl/
•
Sabah sertliği EN AZ BİR SAAT
PO4 > 33 den fazla olması primer hiperparatiroidinin spesifik
•
PIP, MKP, el–bilek ve omuz eklem tutulumu sıktır.
bulgularından birisidir. Beraberinde anemi (kronik hastalık
Eklem tutulumu genellikle simetrik ve DIP eklemler
anemisi) ve hiperkloremik asidozda vardır. İdrarda c–AMP ve
hidroksiprolin atılımı artar.
Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizmin en sık sebebi kronik
böbrek yetmezliğidir.
korunmuştur.
•
Servikal dışında omurga çok nadir tutulur, sakroiliak
eklem hiçbir zaman tutulmaz
•
Kuğu boynu (proksimal interfalanjiallerin
DENEME SINAVI – 41
45
hiperekstansiyonu, distal interfalanjiallerin fleksiyonu)
•
ile başvuruyor. Hastanın bel ağrısının hareketle azaldığı,
Düğme iliği deformitesi (proksimal interfalanjial eklem
istrahatte arttığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenesinde
fleksiyonu, distal interfalanjiallerin hiperekstansiyonu)
bel hareket kısıtlılığı dışında, sağ ayak topuk bölgesinde
•
Popliteal kistler (Baker kisti)
•
Atlantoaksial sublüksasyon
•
Kriko–aritenoid eklem tutulumu
•
Diğer deformite ve kontraktürler (bileğin radial,
parmakların ulnar deviasyonu tipiktir)
EKLEM DIŞI BULGULARI
•
•
Subkutan nodüller: En sık dirsekte olekranon altında
Akciğer: Plevral sıvı (eksudatifdir ve glukoz çok düşüktür),
pulmoner nodüller, Kaplan Sendromu
•
•
•
Vaskülit
hassasiyet saptanıyor. Kan tetkiklerinde sedimantasyon 58
mm/saat, beyaz küre 13000 mm3 dışında patolojik bulgu
saptanmıyor. Hastanın çekilen grafisinde vertebralarda
kareleşme izleniyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romatoid artirit
B) Reiter sendromu
C) Ankilozan spondilit
D) Gut
E) Behçet hastalığı
Cevap C
Perikardit
Nörolojik bulgular: Karpal tünel sendromu, (RA’de
lumbosakral pleksus tutulmaz ve sakroileit olmaz).
•
•
•
21. Otuz üç yaşında erkek hasta son bir aydır bel ağrısı yakınması
deformitesi
Göz bulguları: Sjögren sendromu (en sık)
Genç erkek bel ağrısı ankilozan spondilit düşünmek gerekir.
Keşke bütün sorular romatolojiden çıksa…
•
Aksial iskeletin en sık inflamatuvar hastalığı
Felty sendromu: RA+SM+nötropeni
•
Semptomatik sakroileit (bilateral)
Osteoporoz
•
Genç erkek
RADYOLOJİK BULGULAR
•
Primer patoloji entesopati (özellikle aşi tendinitidir)
•
İlk saptanan röntgen bulgusu yumuşak doku şişliği ve
•
Bel ağrısı en sık görülen semptom (egzersizle hafifler)
juksta artriküler demineralizasyondur (osteoporoz).
•
Normal lordoz kaybolur, göğüs ekspansiyonu azalır
Daha sonra artriküler kıkırdak harabiyeti, eklem
•
Schober testi
aralığında daralma, sinoviyum yapışma yerlerinde ve
•
Periferik eklemlerden en sık kalça ve omuz
kıkırdak çevresindeki kemiklerde erozyonlar, ligament
•
Göz en sık tutulan eklem dışı organdır (üveit şeklinde)
gevşekliği, subluksasyon görülür.
•
Apikal pulmoner fibrozis, aort yetmezliği, amiloidoz, IgA
•
•
•
Vertebra tutulumu (spondilitis) en sık servikaldedir,
•
Direk grafilerde:
genellikle tutulmaz.
•
Ligament kalsifikasyonu, vertebralarda kareleşme,
Osteoskleroz (osteofit) görülmez.
TEDAVİ
•
•
•
•
sindesmofit ve Bambu kamışı görüntüsü
•
Steroidler: semptomatik
Modifiye edici ilaçlar (Remisyon sağlayıcı veya
Tanı: Semptomlar + grafide sakroileit (eklemde önce
erozyon sonra skleroz ve füzyon) tanı için yeterlidir.
Salisilatlar, NSAİİ’lar ve COX–2 inhibitörleri: semptomatik
temel tedavi ilaçları): Metotreksat, hidroksiklorokin,
•
nefropatisi (4A)
torasik vertebra çok az tutulur, lumbal vertebra
•
En duyarlı yöntem MR’dır.
22. Kronik böbrek yetmezliğindeki kanama eğiliminin
sulfasalazin, altın tuzları, D–penisilamin
(hemorajik diyatez) nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
TNF–alfa Nötralizanı İlaçlar (biyolojik ajanlar) :
A) Trombosit fonksiyon bozukluğu
Etanercept ve infliximabe dirençli, aktif RA’lı hastalarda
B) PTZ uzaması
İmmünsupresif tedavi (Azotiyopirin, Leflunomide,
C) aPTT uzaması
Siklosiporin, Siklofosfamid
D) Trombosit azalması
E) Trombosit artışı
Cevap A
46
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
KBY hastaları içöin hematolojik bulgular önemlidir. Özellikle
25. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Protein C ve protein S
epo eksikliği ve üremik toksinlere bağlı anemi görülebildiği
eksikliğine yol açabilir?
gibi,lökositlerin öldürme fonksiynlarında azalmaya bağlı
A) Heparin
enfeksiyonlara yatkınlık olabilir.
B) Siklofosfamid
Kanama eğilimi ise trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı
görülebilir. Trombosit fonksiyon bozukluğu yapan temel madde
guanidosüksinik asittir.
C) Siklosporin
D) L–asparajinaz
E) Klorombusil
Cevap D
23. Kırk iki yaşında bayan hasta son iki aydır halsizlik, geceleri
subfebril ateş yakınmaları ile başvuruyor. Hastanın fizik
muayenesinde anlamlı bulgu saptanmıyor. Hastanın kan
L–asparajinaz tedavisi ile ilgili anafilaksi,pankreatit dışında
sayımı normal görülüyor. Yapılan idrar tetkikinde bol lökosit
akkiz protein C ve S eksikliği yapabileceğini de bilmemiz faydalı
olmasına rağme kültürde üreme izlenmiyor.
olabilir. Klinik farmakoloji de bazen böyle ters sorular olabilir.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Berger hastalığı
26. Aşağıdaki tumör marker–malignite eşleşmelerinden hangisi
B) Renal hücreli kanser
yanlıştır?
C) Renal ven trombozu
A) Alfafetoprotein – HCC
D) Renal tüberküloz
B) Beta–HCG – Gestasyonal trofoblastik hastalıklar
E) Poliksitik böbrek hastalığı
C) Nöron spesifik enolaz – Küçük hücreli akciğer
Cevap D
D) LDH – Ewing sarkomu
E) Kalsitonin – Paratiroid karsinom
Cevap E
Türkiye şartları için yine önemli sorulardan birisi kronik
enfeksiyonu taklit eden tablo ile gelen hastada tüberkülozun
genitoüriner en sık tuttuğu yer BÖBREK bulguları.
Hastalarda steril püyüri önemli bulgularıdır.Sabah ilk idrarda
saptanması aklımıza renal tüberkülozu getirir. Küçük stajlarda da
üroloji sorularında karşımıza gelebilir.
Sık kullanılan tümör markırları
Tümör Markırı
Kanser
Kanser dışı
durumlar
Beta–HCG
Gestasyonal
trofoblastik
hastalıklar, gonadal
germ hücre t.
Gebelik
Kalsitonin
Troid medüller
kanseri
Katekolaminler
Feokromositoma,
nöroblastoma
Hormonlar
24. Herpes virüslere bağlı ensefalit beyinde en sık hangi bölgeyi
tutar?
A) Temporal
B) Frontal
C) Occipital
D) Parietal
E) Beyin sapı
Cevap A
Onkofetal
antijenler
Alfafetoprotein
HCC, gonadal germ
hücre t.
Siroz, kronik hepatit
CEA
Adenokarsinomalar
(kolon, pankreas,
akciğer, meme,
over)
Pankreatit, hepatit,
inflam. barsak hast.,
sigara
Herhalde bu sınavda en sık ve en azda iyice kusasınız
gelmiştir. İstatistikleri zorlaştırmak sınavda özellikle spot
sorularda zaman kazandırır.
Herpes ensefaliti en sık temporal bölgeyi tutar.
Enzimler
DENEME SINAVI – 41
47
Prostatik asit
fosfataz
Prostat kanseri
Nöron–spesifik
enolaz
Küçük hücreli
akciğer,
nöroblastom
LDH
Lenfoma, Ewing’s
sarkomu
Prostatit, prostat
hipertrofisi
29. Aşağıdaki karaciğer tümörlerinden hangisinde spontan
rüptür ve kanama riski daha fazladır?
A) Bilier kistler
B) Fokal noduler hiperplazi
C) Hepatik adenom
Birçok sistemik
hastalık
D) Liposarkom
E) Yağlanmadan korunmuş alan
Basit bir tümör markerı sorusu.
Cevap C
Hepatik adenomlar fokal anormallik veya kitle olarak
27. Tip 1 otoimmün hepatitlerde aşağıdakilerden hangisinin
ortaya çıkarlar. Hepatik adenomlar %90 oranında kadınlarda
pozitifliği hastalığın agresif seyredeceğini ve nüks
görülür. Kadınlarda sıklıkla 3–5. dekatlarda görülür. Oral
olabileceğini gösterir?
kontreseptiflerin yaygın kullanımının bu artıştan sorumlu
A) ALT yüksekliği
olduğu düşünülmektedir.
Hepatik adenomların 2/3’ü soliterdir, kalanı multipldir.
B) AST yüksekliği
Kanama ve rüptür olasılığı nispeten yüksektir.
C) Billüribin artışı
Hastaların yaklaşık yarısı asemptomatiktir. Semptomatik
D) HLA DR 4
olguların çoğunda sağ üst kadran ağrısı veya akut
E) HLA DR 3
intraabdominal kanama ve şok semptomları vardır. Karaciğer MR,
Cevap E
BT ve US incelemesi fokal defekt gösterir. Aspirasyon biyopsisi
güvenlidir, fakat kalın iğne biyopsisi kanama tehlikesi yüzünden
risklidir.
Yine kazık bir soru ama amacımız öğrenmek.
HLA DR3 (+) pozitif Tip 1 otoimmun hepatitli hastalar:
Daha genç (yaş <30)
Hastalık aktivitesi daha fazladır. Tedaviye cevapları daha az
Semptomatik hepatik adenomlar çıkarılmalıdır; akut
kanamalı hastalarda bu cerrahi girişim hayat kurtarıcı
olur. Bir kısmı wedge rezeksiyon ile çıkarılabilir, fakat derin
yerleşimli veya büyük lezyonlar genellikle parsiyel hepatektomi
Tedaviden sonra nüks etme ve karaciğer transplantasyonuna
gerektirirler. Hepatik adenomlar, oral kontraseptifler kesildiğinde
ihtiyaç gösterme oranları daha yüksektir.
gerileyebilirler. Radyoterapi ve kemoterapinin tedavide değeri
yoktur.
28. Tirotoksikoz hastalarında aşağıdaki kapak hastalıklarından
30. Aşağıdaki pnömokonyozlardan hangisine bağlı fibrozis daha
hangisi daha sık görülür?
A) Aort darlığı
sık görülür?
B) Mitral valv prolapsusu
A) Baryum
C) Aort yetersizliği
B) Kalay
D) Triküspit darlığı
C) Demir
E) Triküspit yetersizliği
D) Kaolin
Cevap B
E) Talk
Cevap E
Özellikle MVP; psikiyatrik bozukluklar, hipertiroidi, doğum
sonrası gibi durumlarda daha fazla görülmüştür. Birlikte
görülmesi ile ilgili en yaygın teori otonomik disfonksiyonu olan
hastalarda MVP sıklığının daha fazla olduğu yönündedir.
Pnomokonyozlar meslek hastalıkları ve restriktif akciğer
hastalıkları için önemli etyolojik nedenlerdir.
Genellikle fibrozla sonuçlanabilir. Bu soruda fibroz
yapmayanları öğrenmenizi istedik.
48
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
33. Oniki yaşında erkek hasta ani başlayan şiddetli baş ağrısı,
Fibroz yapmayanlar
bulantı–kusma, bilinç bulanıklığı şikayetleri ile hastaneye
Demir
getiriliyor. Öyküsünde epilepsisi olan hastanın fizik
Kalay
muayenesinde ense sertliği, 160/90 mmHg arteryel tansiyon
Baryum
ve 37,0 ºC ateş saptanıyor.
Kaolin (Granit kayaçlardan elde edilen bir kil türüdür. Bazı
seramiklerin ve porselenlerin yapımında kullanılır. Türkiye’de arı
kil olarak da bilinir.)
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menenjit
B) İntraserebral hematom
Talk hidratlanmış magnezyum silika’dan oluşan bir
mineral’dir. Talkın teknikte, makine elemanlarının aşınmasını
C) Subdural hematom
önlemek gayesiyle yağlayıcı olarak kullanımı nadir de olsa vardır.
D) Beyin tümörü
E) Subaraknoid kanama
31. Spontan bakteriyel peritonitin tedavisinde aşağıdaki hangi
Cevap E
ilaç kullanılır?
A) Siprofloksasin
Ani başlangıçlı olması ve ateşinin subfebril seyretmesinden
B) Ampisilin –Sulbaktam
dolayı menenjiti ekarte edebiliriz.
C) Sefotaksim
Travma öyküsü yok ve bilgisayarlı tomografide subdural
hematomun tipik görüntüsü saptanmamış.
D) Sulperazon
Beyin tümörü herniasyon olmadıkça temel semptomu; kafa
E) Amikasin
Cevap C
içi basınç artışına bağlı baş ağrsı, bulantı–kusma ve bulunduğu
bölgeye göre fonksiyon kaybıdır.
Tüm bulguları birleştirirsek tipik bir subaraknoid kanama
Spontan bakteriyel peritonit hastasında etken en sık
vakası olduğunu çıkarabiliriz.
yetişkinde E. Coli’dir. Tedavide sefotaksim, profilaksi de
siprofloksasin seçilmelidir.
34. Bir önceki sorudaki hastada bu duruma neden olabilecek en
32. Aşağıdaki incelemelerden hangisinin multipl skleroz
düşünülen bir hastada tanıya katkısı yoktur?
olası patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipertansiyon
B) Streptokok pnömonia
A) VEP
C) Köprü venlerinin yırtılması
B) MR
D) Arteriovenöz malformasyon
C) BOS IgG indeksi
E) Medulloblastom
D) EMG
Cevap D
E) Oligoklonal bant
Cevap D
Vakanın SAK olduğunu bulduktan sonra etyolojiyi bulmak
MS tanısında BOS’ta artmış Ig indeksi düzeyleri ve oligoklonal
bant, özellikle VEP olmak üzere uyarılmış potansiyellerde azalma
ve kranial MRG’de özellikle periventrikuler bölgede olmak üzere
demyelinizan plaklar izlenir. En duyarlı ve ilk başvurulması
gereken inceleme MRG’dir.
EMG’nin MS tanısında yeri yoktur.
kolay….
Spontan subaraknoid kanamanın erişkinde en sık nedeni
berry anevrizma rüptürüdür, çocukta ise arteriovenöz
malformasyondur. Bu hastada mevcut bulgular, genç hasta,
epilepsi öyküsü olması arteriovenöz malformasyon olduğunu
düşündürtüyor.
DENEME SINAVI – 41
49
35. Kırk iki yaşında erkek hasta 12 saat önce akut başlangıçlı
37. Bir toplumda henüz bir hastalığa yakalanmamış “sağlam”
bilinç bozukluğu ataksi, nistagmus, oftalmopileji yakınması ile
kişilerin; belirli bir etkenle karşılaşma durumlarına
yakınları tarafından acil servise getirilmiştir.
göre, izleme süresi içinde incelenen hastalığa yakalanma
Öyküde alkol kullanımı öyküsü bulunan hastada en olası
risklerinin (insidans) belirlendiği prospektif olarak
tanı aşağıdakilerden hangisidir?
neden – sonuç ilişkisinin sorgulandığı analitik araştırma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serebellar kanama
A) Kohort
B) Hepatik ensefalopati
B) Kesitsel
C) Vestibuler nörit
C) Vaka – kontrol
D) Wernicke ensefalopatisi
D) Tanımlayıcı
E) Korsakoff sendromu
Cevap D
E) Deneysel
Cevap A
Wernicke ansefalopatisi; Alkol bağımlılığı olan hastalarda
tiamin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Serebellar ataksi,
konfüzyon, nistagmus, oftalmopleji tablosu görülür. Otonomik
Burada anahtar kelime “prospektif’tir. Kohart çalışmaları
prespektif çalışmalardır. En çok karışan vaka–kontrol
çalışmaları ise retrospektiftir.
Tanımlanan araştırma şekli Kohort araştırmalardır.
bulgular tabloya eşlik edebilir. Akut bir tablodur.
Korsakoff sendromu; Wernike ansefalopatisini izleyerek
1.
Tanımlayıcı: Herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna
(%80) ortaya çıkar. Bellek bozukluğu, hallusinasyonlar ve
başvuranları belli hastalık ya da klinik durumlara göre
konfobulasyon görülür. Kronik bir tablodur.
yer zaman özelliklerine göre tanımlayan araştırmalardır.
Serebellar kanamalarda ilk şikayetler, başağrısı, baş dönmesi
2. Vaka– Kontrol: Meydana gelmiş olan bir klinik olayın
nedenini araştırır. ( Yani sonuçtan nedene gider.)
ve denge bozukluğudur.
“Retrospektif” araştırmalardır.
3. Kohort : Olma olasılığı olan bir olayın nedenini araştırır,
36. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide kötü prognozu
ama nedenden sonuca gider. “insidans” araştırmalarıdır
göstermez?
ve “prospektif” araştırmalardır.
A) İleri yaş
4. Kesitsel: Belirli bir zaman kesitinde neden– sonuç
B) Bekar
ilşkisinin birlikte incelendiği “Toplum taraması” ya da
C) Ailede şizofren olması
“Prevalans Çalışması” ya da “Epidemiyolojik sürveyans”
D) Negatif semptomlar
niteliğindeki araştırmalardır.
E) Sık relaps
Cevap A
Şizofrenin bilinmesi gereken en önemli noktası
ŞİZOFRENİDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
KÖTÜ FAKTÖRLER
İYİ FAKTÖRLER
Genç yaşta başlama
İleri yaşta başlama
Sinsi başlangıç
Hızlı başlangıç
Bekar
Evli
Aile hikayesi var
Aile hikayesi yok
Negatif semptomlar
Pozitif semptomlar
Nörolojik problem var
Nörolojik problem yok
Sık relaps
Seyrek relaps
İletişimsiz
Manik ya da depresif
50
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
38. Meme kanseri ile ilgili olarak yürütülen bir çalışmada,
fizik muayenede kitle saptanan kadınlara önce ince iğne
Yaşa (X) özel ölüm hızı: X yaşında ölen işi sayısı / X yaşındaki
kişi sayısı
aspirasyon biyopsisi, ardından cerrahi biyopsi uygulanmış
ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir.
İnce iğne
Aspirasyon
Biyopsisi
Cerrahi Biyopsi
Pozitif
Negatif
14
8
1
91
15
99
Pozitif
Negatif
Toplam
Postneonatal ölüm hızı: 28–365 gün arası ölen bebek sayısı /
canlı doğum sayısı
Toplam
22
92
114
Perinatal ölüm hızı: 0–7 gün ölen bebek sayısı + ölü doğum /
canlı doğum + ölü doğum
Fatalite hızı: X hastalığından ölenler / X hastalığına
yakalananlar
Anne ölüm hızı: Gebelik, doğum, lohusalık nedeniyle ölüm
sayısı / canlı doğum sayısı
İnce iğne aspirasyon biyopsisinin duyarlılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
40. Altmış yedi yasında bir kadın, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı,
omuz ve kalça kavşağında ağrı ve tutukluk yakınmaları ile
başvuruyor. Fizik muayenesinde omuz ve kalça eklemleri
hareketle ağrıyor. Laboratuvarında sedimentasyon hızı
saatte 86 mm/saat bulunuyor. Orta düzeyde bir kronik
hastalık anemisi dışında hemogramında ve biyokimyasal
parametrelerinde bir özellik saptanmıyor.
Cevap B
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A Polimyaljia romatika
Tabloyu yapmanıza bile gerek yok… Mevcut verileri duyarlılık
C) Sistemik lupus eritematozus
formülüne yerleştirmemiz yeterli..
TEST yeni
Kesin bilinen
hastalık
var
yok
var
A
B
A+B
Yok
C
A+C
D
B+D
C+D
N
B) Romatoid artrit
Positif prediktif
value
Negatif kestirim
değeri:
A/A+B
Doğruluk oranı
A+D/N
D/C+D
(accurasy rate–
tanısal doğruluk)
Doğruluk sensitivite A/A+C
Özgüllük spesivite
D/B+D
39. Bir toplumda ana sağlığı düzeyini değerlendirmede
D) Ankilozan spondilit
E) Polimyozit
Cevap A
50 yaşın üzerindeki bir kişide, omuz ve kalça kavşağında ağrı
ve tutukluk olması, ek olarak halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, ateş
gibi konstitüsyonel semptomların bulunması ve sedimentasyon
hızının 50 mm/saat’in üzerinde olması polimyaljia romatika için
tipiktir
41. Aşağıdakilerden hangisi Atopik Dermatit’in Major
kullanılabilen en iyi ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
kriterlerinden değildir?
A) Yaşa özel ölüm hızı
A) Ailede astım öyküsü
B) Postneonatal ölüm hızı
B) Pruritis
C) Perinatal ölüm hızı
C) Kronik tekrarlayan dermatit
D) Fatalite hızı
D) Kserozis
E) Anne ölüm hızı
E) Çocuklarda ekstansör yüzeyi tutma
Cevap E
Bir toplumda ana şağlığının en güvenilir en iyi göstergesi
anne ölüm hızıdır. Bu bilinmiyorsa perinatal ölüm hızı bu
amaçla kullanılabilir.
Cevap D
Atopik dermatit Tanı kriterleri ( Hanifin and Rajka
Diagnostic Criteria);
3 major 3 minör kriter olmalıdır.
DENEME SINAVI – 41
51
Major kriterler (TUS)
•
Atopik öyküsü (aile veya kendisinde)
•
Pruritis–kaşıntı
•
Kronik tekrarlayan dermatit
•
Tipik morfolojik dağılım
43. Dört yaş 9 aylık erkek karın ağrısı ve son 6 ayda 5 kilo kaybı
şikayeti ile başvuruyor. Karın ağrısının bir haftadan beri
ataklar şeklinde olduğunu ve özellikle akşamları karın ağrısı
ataklarının daha sık görüldüğünü ifade ediyor. Dün akşam
karın ağrısı atağından sonra 2 kez koyu kahverengi–kırmızı
renkte, pis kokulu dışkılaması olmuş. Fizik muayenesinde sağ
alt kadranda hassasiyet ve elen gelen kitle saptanıyor. Ayakta
direk batın grafisinde sağ tarafta hava sıvı seviyesi görülüyor.
Minör kriterler;
•
Kserosiz, ihtiyosis (deri kuruluğu en önemlisidir)
•
Soluk yüz, periorbital renk koyuluğu
•
Beyaz dermatografi sm ve gecikmiş beyazlaşma
Batın USG’ de ileumda hedef tahtası görüntüsü saptanıyor.
Bu çocukta en olası ön tanı ve neden ikilisi aşağıdakilerden
hangisidir?
fenomeni (derinin künt bir cisimle çizilmesi ile deride
A) Akut apandisit– idiyopatik
kırmızı değil beyaz izin oluşmasıdır.
B) İnvajinasyon–idiyopatik
•
Erken deri testi reaktivitesi
C) İnvajinasyon–lenfoma
•
Pitriasis alba
D) İnflamatuvar barsak hastalığı–idiyopatik
•
Keratozis piliaris (kıllann kalıcı diken diken olması)
E) Peptik ulcus–H.pylori
•
Anterior subkapsuler katarakt
•
Keratokonus
Cevap C
Küçük çocuklarda akut batının en sık nedenlerinden birisi
invajinasyondur. Proksimal barsak kısmının distal barsak kısmını
42.“Herald madalyon plağı” aşağıdaki dermatolojik
içine girmesini ifade eder. Karın ağrısı ataklar şeklinde yani kolik
hastalıkların hangisinde görülür?
tarzındadır. Belli bir dönem sonra karın ağrısı artık kolik tarzında
A) Psöriazis
olmayıp devamlı özellik gösterir. Karın ağrısıyla beraber vişne
B) Liken Planus
çürüğü renginde dışkılama görülmesi tipiktir. Fizik muayenede
C) Pemfigus Vulgaris
invajine olan barsak kısmı ele gelebilir. Tanıda en değerli yöntem
D) Pitriazis rosea
Batın USG dir. Batın USG’de proksimal barsak kısmın distalin
içine girmesi sonucu oluşan “hedef tahtası” görüntüsü saptanır.
E) Parapsöriazis
Cevap D
2 yaşından küçük çocuklarda neden sıklıkla idiyopatiktir.
Oysaki 2 yaşından büyük çocuklarda neden sıklıkla altta yatan
bir nedene bağlıdır ve altta yatan neden mutlaka araştırılmalıdır.
“Herald madalyon plağı” pitriazis rozeada tipik olarak
gözlenen ilk lezyon olup şekil olarak tek ve 2–6 cm çapında, oval,
ortası normal kenarları açık kırmızı, keskin sınırlı bir plaktır.
Büyük çocuklarda altta yatan neden çoğunlukla lenfoma olabilir.
Olgumuz da invajinasyon kliniği ile tarafımıza başvurmuştur.
Son zamanlarda kilo kaybı belirgin olması maligniteye
yönlendirebilir.
52
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
44. Dört yaşında erkek çocuk ateş, halsizlik, boğaz ağrısı
46. Konjenital agamaglobulinemi (Bruton hastalığı) de
nedeniyle başvurduğu hekim tarafından hastaya ampisilin
aşağıdaki mikroorgaizmalardan hangisinin enfeksiyonu
reçete ediliyor. Antibiyotik tedavisinden bir gün sonra gövdede
görülmesi beklenmez?
daha belirgin olmak üzere tüm vücutta makülopapüler
A) Enterovirus
döküntüler ortaya çıkıyor. Döküntülerin olması üzerine acil
servise başvuran hastanın fizik muayenesinde tonsillerde
hiperemik, hipertrofi ve yaygın kriptler görülüyor. Tüm
B) EBV
C) S. Pneumonia
vücutta generalize lenfadenopati ve kot altında dalak 5 cm
D) H. İnfluenza tip B
ele geliyor. Hastanın hemogramında lökositoz, lenfositoz
E) S. Aureus
ve monositoz saptanıyor. Periferik yaymasında lenfositlerin
Cevap B
stoplazma ve çekirdeklerinde büyüme olduğu fakat çekirdek
stoplazma oranında bozulma olmadığı saptanıyor.
EBV virusu B lenfositleri enfekte eder. Oysaki Bruton
Bu çocukta en olası ön tanınız nedir?
hastalığında B lenfositleri oluşmadığından bu virusun enfekte
A) Streptokoksik tonsillofarenjit
etmesi olası değildir.
B) Lösemi
Bruton hastalığında akılda bulundurulması gereken en
C) Lenfoma
önemli bilgilerden biriside viral etkenlerden enteroviruslerin
D) Enfeksiyöz mononükleozis
etken olarak karşımıza gelmesidir.
E) Kızamıkçık
Cevap D
47. Kolestaz nedeniyle tetkik edilen bir süt çocuğunda gama
glutamil transferaz (GGT) enziminde artış olmaması
45. Yukarıda belirtilen hastanın tanısının kesinleşmesi için en
yararlı tanı testi aşağıdakilerden hangisidir?
özellikle dikkatinizi çekiyorsa, öncelikle aşağıdaki herediter
kolestaz nedenlerinden hangisini düşünülmelidir?
A) Byler sendromu
A) Boğaz kültürü
B) Caroli sendromu
B) Kemik iliği aspirasyonu
C) Rotor sendromu
C) Lenf nodu biyopsisi
D) Alagille sendromu
D) Anti viral kapsid antijeni IgM
E) Dubin–Johson sendromu
E) Anti Rubella IgM
Cevap A
Cevap D
Tariflenen vaka enfeksiyöz mononükleozis tir (EMN). TUS’ta
pediatride EMN kliniği–tanı–tedavisi mutlaka bilinmelidir.
EMN kliniğinde halsizlik, yorgunluk, generalize lenfadenopati,
Kolestaz safra akımında tıkanıklık veya safranın akımında
bozukluk sonucu görülen bir klinik tablodur. Bunun sonucunda
direk bilirubin hakimiyetinde bir hiperbilirubinemi olur. Bilirubin
yüksekliği ile başvuran bir çocukta ilk bakılması gereken bu
kriptik tonsillit, splenomegali, hepatomegali mevcuttur. EMN’lu bir
bilirubin artışının direk mi yoksa indirek bilirubin hakimiyetinde
çocuk antibiyotik (özellikle ampisilin) tedavisi sonrası tüm vücutta
olup olmadığına karar verilmesidir.
makülopapüler döküntü görülür. Bu öykü tanıda önemli bir ipucudur.
EMN’da etken EBV virusudur. EBV virusunda tanıda sağlıklı
kişilerde en değerli yöntem EBV VCA IgM’ dir.
EBV’nin antijenik özellikleri VCA, EA, EBNA antijenleridir.
Bunlara dayanılarak serolojik testler tanıda kullanılır;
1) İmmun sistemi sağlıklı çocuklarda tanıda en değerli
serolojik yöntem Anti–VCA IgM antikorudur.
2) İmmun yetersizliği olanlarda ise EA tanıda değerlidir.
Periferik yaymada atipik lenfositler (Downey hücreleri, çarşaf
hücreleri) görülür.
Direk bilirubin hakimiyetinde karar;
1) Direk bilirubinin 2 mg/dl üzerinde olması veya
2) Direk bilirubinin total bilirubinin %20’sinden fazla
olmasıdır.
Direk bilirubin hakimiyeti mutlaka ileri inceleme gerektirir.
Çocukluk çağında erken tanı konulması ve erken tedavi
edilmesi gereken hastalık Bilier atrezidir. Biliyer atrezi
gastroenterolojinin acil tanı ve tedavi gerektiren hastalıklarından
biridir. Hasta hayatın ilk 8 haftasında kassai operasyonu için
cerrahiye verilmelidir. Bu açıdan önemlidir.
Tedavisi semptomatiktir.
DENEME SINAVI – 41
53
Kolestaz durumunda ALP, GGT ve 5’ Nükleotidaz enzimlerinde
artış görülür.
Byler hastalığı herediter bir safra epitelyum bozukluğu
Yukarıdaki soy ağacına baktığımızda;
•
Bu özellik her kuşakta görülüyor,
•
Anne ve babadan biri bu özelliği gösteriyorsa çocukların
sonucu görülen bir hastalık olup, GGT artışının olmaması önemli
bir laboratuar bulgusudur. Bu açıdan bu bilgi mutlaka akılda
bulundurulmalıdır.
%50’sinde bu özelliğin olduğu,
•
Baba özelliği taşıdığında kızların bu özelliği taşıdığı, ve
erkeklerin normal olduğu (Babadan oğla geçmeyen)
•
48. Aşağıdaki aşılardan hangisi viral kapsid proteinlerinden
Anne özelliği taşıdığında ise kız ve erkek çocukların bu
özelliği taşıdığı dikkat çekiyor.
elde edilir?
A) HPV aşısı
Yukarıdaki özellikler dikkate alındığında kalıtımın X’e bağlı
B) Kızamık–Kızamıkçık–Kabakulak aşısı
dominant geçtiğini söyleyebiliriz. X’e bağlı dominant kalıtım en
C) Suçiçeği aşısı
çok otozomal dominant ile karışır ve bu ayrım iyi yapılmalıdır.
D) İnfluenza aşısı
Diğer kalıtım özelliklerini kısaca özeteleyecek olursak;
Otozomal dominant kalıtımda; çocukların %50 sinde
E) Rotavirus aşısı
Cevap A
özelliğin görüldüğü, %50’si ise sağlam
Otozomal resesif kalıtımda; hastalık olması için anne ve
babanın taşıyıcı olması durumunda görülür. Çocukların %25’i
hasta, %50’si taşıyıcı, % 25’i sağlamdır.
49.
X’e bağlı resesifte; erkekte görülür, kızlarda görülmez.
Kızlarda görülmesi için baba hasta anne taşıyıcı ise görülebilir.
50. Aşağıdakilerden hangisi kemik iliğinde megaloblastik
değişikliklerin görülmediği bir makrositer anemi nedenidir?
A) Vitmin B12 eksikliği
B) Folat eksikliği
C) Tiamin eksikliğine bağlı
D) Orotik asidüriye bağlı
E) Hipotiroidi
Yukarıda belirtilen aile ağacında bir fenotipin özelliğini
Cevap E
gösterenler siyah ile boyanmıştır.
Makrositer anemiler temel olarak ikiye ayrılır. Kemik iliğinde
Buna göre bu özelliğin kalıtım tipi aşağıdakilerden
megaloblastik değişikliklerin görüldüğü ve kemik iliğinde
hangisidir?
megaloblastik değişikliklerin eşlik etmediği makrositer anemiler
A) Otozomal resesif
olarak sınırlayabilirir. Makrosite anemi olupta kemik iliğinde
B) Otozomal dominant
megaloblastik değişikliklerin görüldüğü anemi çeşitleri mutlaka
C) X’e bağlı resesif
bilinmelidir. Bunlar
D) X’e bağlı dominant
E) Y ile kalıtım
Cevap D
Genetik soruları son zamanlarda TUS sınavında ağırlıklı
olarak çıkmaya başladığını görüyoruz. Kalıtım özellikleri mutlaka
bilinmelidir.
1)
Vitamin B 12 eksikliğine bağlı anemi
2)
Folik ast eksikliğine bağlı anemi
3)
Lech –Nyhan sendromu
4)
Orotik asidüride görülen anemi
5)
Tiamin eksikliğine bağlı anemi
Bunun dışında birçok nedenle makrositoz görülebilir ama
kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler eşlik etmez. Örneğin;
yenidoğan çocuklar, hipotiroidi, karaciğer hastalıkları, aplastik
anemiler, Diamond Blackfan anemisi…vb
54
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
51. Kanama diyatezi nedeniyle tetkik edilen ve birinci basamak
kanama tetkiklerinde; tam kan sayımı, kanama zamanı,
PT–aPTT–INR normal sınırlarda ve periferik yaymasında
trombosit kümeleri görülen bir çocuğun öyküsünde
•
Prodromal dönem: Rinit, ateş, aksırık ve öksürük gibi
ÜSYE belirtileri 1–2 hafta içinde şiddetlenerek tipik paroksismal
öksürük dönemine geçilir.
•
yenidoğan döneminde göbeğinin 3. haftada düştüğü
–
Bir nöbet sırasında öksürük giderek şiddetlenir
(kentöz öksürük),
–
Çocuk morarır (kara öksürük) ve daha sonra
–
Tiz ve inspiratuvar bir çekilme (whooping cough)
olur ve
B) Faktör IX eksikliği
–
hasta kusar ve nöbet sonlanır.
C) Faktör X eksikliği
–
6 aylık küçüklerde inspiratuvar çekilme
görülmeyebilir.
öğreniliyor.
Paroksismal öksürük dönemi: 2–6 hafta kadar sürer.
Bu çocukta en olası hemostaz bozukluğu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Faktör VIII eksikliği
D) Faktör XII eksikliği
•
E) Faktör XIII eksikliği
Cevap E
Nekahat dönemi: Aylarca sürebilir.
–
Öksürük nöbetlerinin şiddeti ve sayısı gittikçe azalır.
Tanı: Klinikle konur.
Kanama diyatezlerini primer ve sekonder hemostaz
–
Kataral dönemde, Bordet–Gengou besiyerinde
yapılan balgam ya da nazofarenks kültürü ile tanı
konulablir.
–
Lökositoz (20,00–150,000/mm3) ve lenfositoz (%70–
90) oldukça tipiktir; fakat her olguda olmayabilir.
–
Eritrosit sedimantasyon hızı tipik olarak düşüktür.
bozuklukları olarak temel olarak sınıflayabiliriz.
Primer hemastaz bozukluklarında trombositopeni ve
trombosit fonksiyon bozukluklarını, sekonder hemostaz
bozukluklarında ise faktör eksikliklerini düşünebiliriz.
Faktör eksiklikleri kanama ile karşımıza çıkar; Fakat
•
Faktör XII eksikliğinde aPTT uzun olmasına rağmen
çocukta kanama görülmez, tam tersine tromboz görülür.
•
Faktör XIII eksikliğinde ise PT ve aPTT normal olmasına
rağmen çocukta kanama diyatezi görülür.
52. Dört aylık bir süt çocuğunda boğmaca tanısı konuluyor.
Komplikasyonlar:
–
En sık görülen ve mortaliteyi arttıran komplikasyon
bronkopnömonidir.
–
Pnömoninin ensık görülen etkeni S. aureus veya S.
pneumoniae dir.
–
Konvülsiyonlar (hipoksi ve kanama), otitis media,
şiddetli öksürük nedeni ile kanamalar, serebral
ödem, apne, hipoglisemi, pnömotoraks, subkutan
amfizem, bronşektazi ve diffüz ansefalopati
(nöbetler) görülebilir.
Bu çocuğun klinik ve laboratuar değerlendirilmesinde
aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Konvülziyon
Tedavi:
B) Öksürük
–
C) İnspiratuvar çekilme
antikonvülsifler vb).
D) Hipoglisemi
–
E) Lökopeni
Cevap E
BOĞMACA:
Etken: Bordetella pertussis.
En sık görüldüğü yaş: 0–12 yaş (özellikle YD ve SÇ dönemi)
Bulaşma yolu: Damlacık enfeksiyonu, kaynak erişkinlerdir.
Bulaşıcılık süresi: Öksürük nöbetlerinden 7 gün önce ve 20
gün sonraya kadar.
Bulaşıcılığı önlemek için 10 gün süre ile eritromisin
verilebilir.
–
Antibiyotiğin hastalığın seyri üzerine önemli bir
etkisi yoktur***.
Korunma:
–
Maternal antikorlar IgM karakterinde olduğundan
plasentayı geçemez ve bebeği korumaz.
–
Vakanın tedavisine başlandıktan sonra bulaştırıcılık
riskini azaltmak için 5 gün süreli izolasyonu
Kuluçka süresi: 7–10 gün (3–12 gün)
Klinik
Destekleyici niteliktedir (oksijen, buhar,
gerekir.
–
Temaslılarda eritromisin kemoproflaksisi (10–14
gün) yapılabilir.
DENEME SINAVI – 41
55
53. İki yaşından büyük çocuklarda en sık görülen akut myeloid lösemi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) AML–M1
B) AML–M2
C) AML–M3
D) AML–M4
E) AML–M5
Cevap B
AML’de Sınıflaması
İsim
sıklık < 2 y
sıklık > 2y
Sitogenetik anomali
Klinik özellİkler
M0
Akut miyeloid lösemi undiferansiye
%01
t (3:3)
M1
Akut miyeloblastik lösemi, immatür
%17
%23
M2
Akut miyeloblastik lösemi, matür
%26
t (8:21)
Miyeloblastoma veya kloroma
(EN SIK)
%4
t (15:17)
DİK
t (11:17)
PROGNOZU EN İYİ TİP
M3
Akut promiyelositik lösemi
M4
Akut miyelomonoblastik lösemi
%30
%24
t (5:17)
M5
Akut monoblastik lösemi
%46
%15
11q 23
(EN SIK)
M6
M7
Eritrolösemi
Akut megakaryoblastik lösemi
%7
%2
%5
Hiperlökositoz, MSS tutulumu,
deri ve jinjiva tutulumu
t (9:11)
Hiperlökositoz, SSS tutulumu,
deri ve gingiva tutulumu
t (8:16)
t (1:22)
Down Sendromu (<2yaş)
54. Aşağıdakilerden hangisi kronik alerjik inflamasyonda rol oynar?
A) IL–5
B) IL–12
C) IL–4
D) Th2
E) Th17
Cevap E
Kronik allerjik reaksiyonların oluşumu Th1 ve Th17 hücre infiltrasyonu ile oluşur. IL–17 birçok hücrede (epitelyal ve antijen sunan
hücrelerde) bulunur. Kemokinler, antimikrobial peptidler ve pro–inflammatory sitokinler salınımına neden olarak inflamasyon ve
antimikrobiyal yanıtta rol alırlar. Ek olarak yakın zamanda tespit edilen, IL–9 üreten Th9 hücreleri de inflamasyonda rol alırlar.
56
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
56. Sık sık yürürken düşme, koordinasyon problemleri,
tekrarlayan pnömoni ve sinüzit nedeniyle getirilen 5 yaşında
kız çocuğunun; yapılan değerlendirmesinde serum IgA düzeyi
düşük, diğer immünglobülinler ise normal olarak saptanıyor.
Alfa fetoprotein düzeyi yüksek bulunan hastanın olası tanısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selektif IgA eksikliği
B) Bruton hastalığı
C) Yaygın değişken immün yetmezlik
D) Ataksi telenjiektazi
E) Chediak Higashi Sendromu
Cevap D
Ataksi Telenjiektazi
Otozomal resesif geçiş gösterir. İyonize radyasyona
taşıyıcılarda dahi artmış duyarlılık vardır. DNA tamir sorunları ve
55. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda alerjik rinit ile
kromozom anomalileri gelişir.
birilikteliği artan durumlardan biri değildir?
En belirgin klinik özellikleri:
A) Nazal polip
İlerleyici serebellar ataksi; yürümeye başlayınca çıkar, 10–12
B) Enürezis
yaşta tekerlekli sandalyeye bağlı olur.
C) Adenotonsiller hipertrofi
Okulokutanöz telanjiektazi; 3–6 yaşta başlar
D) Otit
Kronik sinopulmonar infeksiyonlar; %80 vardır.
E) Kronik sinüzit
Cevap B
Allerjik Rinitte Komorbid hastalıklar
Malignite; lenforetiküler maligniteler sıktır, akrabalarında da
artmıştır.
Humoral immün yetmezlik; en sık selektif IgA eksikliğidir,
IgM, E ve IgG2’de düşük olabilir.
•
Astım (ev tozu ve hayvan tüyü var ise), astım
•
Kronik rinosinüzit
•
Polip,
•
Persistan öksürük,
•
Adenotonsiller hipertrofi,
•
Otit (seröz, akut)
olmaz?
•
Uyku apne sendromu,
A) Hipertiroidi
•
Anksiyete, öğrenme problemleri eşlik edebilir.
B) Homosistinüri
Hücresel immün yetersizlik (+). Bu hastalarda viral
enfeksiyonlar ciddi sorun değildir.
% 95’den fazlasında α fetoprotein düzeyleri yüksektir.
57. Aşağıdakilerden hangisinin erişkin çağda uzun boya neden
C) Marfan sendromu
D) Frajil X sendromu
E) Klinefelter sendromu
Cevap A
DENEME SINAVI – 41
57
Çocukta uzun boy nedeni olan
hastalıklar:
Çocukta uzun boy yaptığı
halde erişkinde uzun
boya neden olmayan
hastalıklar:
Fetal boy uzunluğu en sık
sebep maternal diyabettir.
Kemik büyümesini
LGA doğarlar. LGA
doğanlarda öykü olmasa dahi hızlandırp erekenden
epifiz kapanmasına neden
annede diyabet aranır.
oldukları için yetişkin boy
Familial (konstitusyonel)
uzun olmaz.
uzun boy
•
•
•
Serebral gigantism (Sotos
send)
•
Beckwith–Wiedemann
sendromu
•
Eksojen obesite
•
Aşırı GH salınması (pituitar
gigantism)
•
McCune–Albright sendrom
veya MEN ilişkili GH fazlalığı
59. Aşağıdakilerden hangisi Neonatal lupus sendromunda
görülmez?
A) Böbrek tutulumu
B) Atrio–ventriküler tam blok
C) Trombositopeni
D) Nötropeni
E) Eritematöz lezyon
Cevap A
•
Hipertiroidi özellikle
kızlarda Graves sıktır
ve akılda tutulmalıdır.
•
Erken puberte
(santral– periferik)
•
Obesite
12–16 haftalar arası geçmesiyle oluşur. Az bir kısmında
•
Mc Cune Albright
sendromu (erken
puberte yüzünden)
olur. Genellikle tek organda tutulum olur. Multipl organ
•
Serebral jigantizm
(Sotos sendromu)
erişkin boyu normalin
üst sınırındadır.
Neonatal Lupus Sendromu
• İntrauterin IgG grubu Anti Ro (SS–A ), anti La (SS B)
tutulumu daha azdır.
• Kongenital kalp blokları; Kalıcıdır, PM veya steroid verilir.
Annelerin asemptomatik veya hafif PR uzamsı olur.
•
Erken puberte
•
Marfan sendromu
•
Klinefelter sendromu
•
SHOX fazlalığı sendromu
•
Weaver sendromu
• Hepatit
•
Fragile X sendrom
• Trombositopeni
•
Homosistinüri
• Nötropeni
•
XYY
•
Hipertiroidizm
• Kutanöz lezyonlar= eritem anulare; (güneşe maruz kalma
ile olur, 6 haftada olur, 3–4 ay sürer, yüzde ve başta skar
olabilir.
• Pulmoner ve nörolojik hastalık
• Nadiren kardiyomyopati (ciddi transplant gerektiren).
58. Aşağıdakilerden hangisi serebral tuz kaybı ile uyumlu
değildir?
Ayırıcı tanısı; neonatal onset multisistem inflamatuar
hastalıkla yapılmalıdır. Ateş, döküntü, artopati, kronik menenjit,
nöbet, üveit ve lenfadenopati ile karakterizedir. Otoinflamatuar
A) Hiponatremi
sendromdur, IL üretiminin düzenlenmesinde sorun vardır.
B) Hipovolemi
Anakinra IL–1 antagonisti tedavide etkilidir.
C) Artmış idrar çıkışı
D) Yüksek ürik asit
60. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda enfeksiyon ilişkili
ortaya çıkan hemolitik üremik sendrom nedenlerinden biri
E) ADH yüksekliği
Cevap E
Serebral tuz kaybı santal diyabetes insipidus ve uygunsuz
A) Human immunodeficiency virüs (HIV)
B) Escherichia coli
ADH ayrımı:
Klinik parametre
Uygunsuz ADH
Serebral tuz kaybı
Santral Dİ
Serum sodium
Düşük
Düşük
Yüksek
İdrar çıkışı
Normal – Düşük
Yüksek
Yüksek
İdrar Na
Yüksek
Çok çok yüksek
Düşük
Intravaskular volüm
Normal– Yüksek
Düşük
Düşük
Serum urik asid
Düşük
Normal – yüksek
Yüksek
Vasopressin düzeyi
Yüksek
Düşük
Düşük
Serebral tuz kaybında tedavi
58
değildir?
•
Na desteği
•
Su desteği yapılıp kaybettiği yerine konur.
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
C) Streptococcus pneumoniae
D) Shigella dizenterica tip 1
E) Campylobacter jejuni
Cevap E
Hemolitik Üremik Sendrom Sınıflaması
Pediatrik–Modifiye RIFLE (pRIFLE) Kriterleri
Enfeksiyon ilişkili
Verotoxin–üreten Escherichia coli
Kriter
Risk
Injury
Shiga toxin–üreten Shigella dysentereriae type 1
Nörominidaz–üreten Streptococcus pneumoniae
Human immunodeficiency virüs (HIV)
Genetik
ADAMTS 13 (von Willebrand factor–cleaving protease) eksikliği
Failure
Loss
Kompleman faktör H (veya ilişkili proteinler) eksikliği veya mutasyonu
Membran kofaktör protein (MCP) mutasyonları
End–stage
Thrombomodulin mutasyonları
Tahmini Kreatinin
Klerens
%25 azalma
%50 azalma
%75 azalma veya <35
ml/dak/1.73 m2
Persistan yetmezlik
>4 hafta
Son dönem böbrek
yetmezliği (persistan
yetmezlik >3 ay)
İdrar çıkışı
<0.5 mL/kg/hr (8 saat)
<0.5 mL/kg/hr (16 saat)
<0.3 mL/kg/hr (24 saat)
veya anüri (12saat)
Kompleman faktör I mutasyonları
Vitamin B12 metabolizma defektleri
Familyal OR, OD, tanımlanmamış nedenler
62. Ailevi Akdeniz Ateşli çocuklarda böbreklerde amilodiozis
riskini en çok artıran aşağıdakilerden hangisidir?
Diare olmadan –sporadik, rekürren, tanımlanmamış nedenler
Mikrovasküler hasar ile ilişkili diğer hastalıklar
A) Serum amiloid A yüksekliği
Sistemik lupus eritematozis
B) M694V mutasyonu
Antifosfolipid antikor sendromu
C) Serum amiloid A yükseliği ve M694V mutasyonu
KİT sonrası
D) Ataklarda fibrinojen yükseliği
Malign hipertansiyon
E) Ataklarda fibrinojen yüksekliği ve M694V mutasyonu
Primer glomerülopati
HELLP (hemolik anemi, elevated liver enzymes, low platelet count)
sendromu
Tedavi ilişkili
Cevap C
Kalsinörin inihibitörleri (siklosporin, takrolimus)
FMF’de amiloidoz gelişimi için iki önemli gösterge:
61. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda akut böbrek yetmezliği
sınıflandırmasında kullanılan bir skorlamadır?
1. Serum amiloid A (SAA) proteinin yüksekliği
2. M694V mutasyonun homozigot pozitifliği
A) SCORAD indeksi
63. Aşağıdakilerden hangisi ani bebek ölümünü azaltabilen
B) Martinez kriterleri
durumlardan biridir?
C) pRIFLE kriterleri
A) Memeye alıştıktan sonra emzik kullanımını
D) Modifiye Jones kriterleri
B) Bebeğin yan uyutulması
E) Hanifin–Rajka kriterleri
Cevap C
Akut Böbrek Yetersizliği (ABY)
C) Bebeğin yüzüstü uyutulması
D) Bebeğin yumuşak yatakta uyutulması
E) Annenin sigara içmesi
Cevap A
ABY böbrek fonksiyonlarında ani azalma ile karakterize
klinik bir sendromdur. Pediatri merkezlerinde % 2–3 oranında,
yenidoğanda %8 oranında görülmektedir. Erişkinde kullanılan
ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU (SİDS)
RIFLE (risk, injury, failure, loss, end–stage) kriterleri pRIFLE
• SIDS sendromu; anamnezinde özellik bulunmayan, otopsi
olarak modifiye edilmiştir. pRIFLE glomerüler filtrasyon odaklıdır.
de dâhil olmak üzere postmortem muayenelerde sebebi
Serum kreatinin artışının şiddetini kategorize eder. Evre 1 > % 150,
saptanamayan ani ve beklenmedik bebek ölümü olarak
evre II > %200, evre III >%300.
tanımlanır.
• Postneonatal mortalitenin 1 ay –1 yaş en sık sebebidir. En
sık 2–4 ayda olur.
• Etiyolojisinde genetik faktörler (kardiyak Na/K kanalı, IL
10 gen polmorfizmi, kompleman komponentleri, serotonin
DENEME SINAVI – 41
59
gen polimorfizmleri) ve çevresel faktörler önemlidir.
64. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda nazal polip
• En önemli risk faktörü annenin sigara içmesidir.
nedenlerinden biridir?
• Sıklığındaki azalma supin pozisyonda uyuma sonucudur.
A) Astım
• Ani beklenmedik bebek ölümlerinde, SIDS ve kasıtlı
B) Akut rinosinüzit
boğmalar otopsi ile ayrılamaz. Konjenital anomaliler,
C) Seröz otitis media
enfeksiyonlar, travmatik çocuk istismarı ayrılabilir.
D) Allerjik rinit
E) Yabancı cisim
SIDS için maternal ve
antenatal risk faktörleri:
Çocukla ilgili risk faktörleri:
•
2– 4 ay
•
AFP yüksekliği
•
Erkek cinsiyet
•
İUBG, IU hipoksi
•
•
Alkol, sigara ilaç
kullanımı
Prematürite ve veya düşük
doğum ağırlığı, büyüme
geriliği
•
Genç eğitimsiz ve bekar
anne
•
Yüzüstü veya yan yatarak
uyuma
•
Beslenme yetersizliği
•
Emzik kullanmama
•
Gebelik aralığının kısa
olması
•
Termal stres ve aşırı soğuk
•
Geçirilmiş ateşli hastalık
öyküsü
•
Açıkça hayatı tehdit eden
olay
•
Kardeşte SIDS öyküsü de
artmış risk faktörleridir
•
Yetersiz prenatal bakım
•
Düşük sosyoekonomi
Cevap D
Nazal Polipler
• En sık etmoid sinustan çıkar. Orta meada görülür.
• Maksiler sinüsten çıkanlar nazofarinkse doğru büyür ve
antrakoanal polip olarak adlandırılır.
• Etmoidden çıkanlar çok sayıda ve küçükken antokoanal
polip tek ve büyüktür.
• Çocuklarda en sık sebebi kistik fibroz olduğu için
semptomları olmasa da < 12 yaşta kistik fibroz açısından
değerlendirilmelidir.
Nazal polip nedenleri:
• Kistik fibroz ( çocukta en sık)
• Alerjik rinit (erişkinde en sık)
• Kronik sinüzit
DİKKAT !
• Primer silyer diskinezi
• Aşı yapılmış olması
• Samter triadı (aspirin duyarlılığı, astım, polip)
• Emzik kullanmak
• Kız cinsiyet SIDS için risk faktörü değildir
65. 1680 gr doğan ve respiratuvar distres nedeniyle mekanik
ventilasyonda solunum desteği verilen bebeğe, 6. günde NG
SIDS herhangi bir tarama yöntemi ve monitorizasyon ile
sondadan mama başlanıyor. Ertesi gün karın şişliği ve gaitada
önlenemez. Risk faktörlerini azaltmaya yönelik önlemler alınması
ile SIDS riski azaltılabilir. Bunlar:
kan görülüyor.
Çekilen direkt karın grafisinde barsak duvarında ve
• Memeye alıştıktan sonra emzik kullanımını
karında serbest hava saptanan bu bebeğin tedavisi için
• Bebeğin sırt üstü uyutulması
aşağıdakilerden uygun değildir?
• Aynı odada ayrı yataklarda uyutulması
A) Nazogastrik drenaj uygulanması
• Bebeğin yatağında yumuşak örtülerin olmaması
B) Antibiyotik tedavisi
• Aşırı ısıtmadan kaçınılması
C) Parenteral beslenme
• Annenin sigara içmemesi gibi.
D) Mamanın kesilmesi
E) Anne sütü başlanması
Cevap E
Olguda nekrotizan enterokolit (NEC) tablosu mevcuttur.
NEC’in tedavisinde beslenme kesilir, nazogastrik drenaj yapılır.
Enfeksiyon tedavisi ve paranteral beslenme uygulanır. Hastalar
çocuk cerrahisi ile konsülte edilmelidir.
60
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Mutlak cerrahi endikasyonları: Perforasyon, pozitif parasentez
67. Fetal distress nedeniyle C/S ile doğurtulan bir bebeğin
(dışkı veya mikrorganizma) dır.
amniyon mayisinin mekonyumlu olduğu öğreniliyor. Bebek
doğduğuda, aktif hareketli olduğu, ağladığı ve kalp tepe
Rölatif cerrahi endikasyonlar: Tedaviye Cevapsızlık, tek fiske
atımının 120 olduğu görülüyor.
barsak ansı, barsak duvarında eritem, palpable kitle.
Bu bebek için en uygun yaklaşım hangisi olmalıdır?
A) Sadece ağız ve burun aspirasyonu
66. Aşağıdakilerden hangisi erken (1. – 4. gün) neonatal
hipokalseminin nedenlerinden biri değildir?
B) Taktil uyarı verilmesi
A) Asfiksi
C) Derin trakeal aspirasyonu
B) Annede diabetes mellitus
D) Ambu ile pozitif basınçlı ventilasyon
C) Annede hiperparatiroidizm
E) Entubasyon ve mekanik ventilasyon
Cevap A
D) Prematüre doğum
E) SGA
Cevap C
Mekonyum Aspirasyonunda; bebek doğduktan sonra
aktif ise (KTA > 100, solunum ve kas tonusu iyi) rutin bakım
Yenidoğanın erken hipokalsemisi (1–4 gün)
• DAB (kontrolsüz diyabette PTH düşük, kalsitonin yüksek,
P yüksek, magnezyum kaybı var)
verilir. Deprese ise (bradikardi, apne – asidoz, hipotoni) trakeal
aspirasyon yapılır. Vokal kordların altında mekonyum saptanır
ise tekrarlayan aspirasyonlar yapılmalıdır. MAS gelişince tedavisi
destek tedavisidir. Surfaktan verilebilir.
• Prematürite ve SGA gibi alım azlığı
• Perinatal stres (asfiksi)
68. Aşağıdaki durumların hangisinde subakut endokardit
• Alkaloz (bikarbonat Ca bağlar)
profilaksisine gerek yoktur?
• Furosemid tedavisi (idrarda atılımı arttırır ve
A) Ventriküler septal defekt
nefrokalsinoza neden olur)
Kanların saklanması sırasında sitrat kullanılmış ise Ca ve Mg
bağlar. Lipid infüzyonu ve fototerapide (beyaz ışıkla) hipokalsemi
yapar. Hayatın 5. gününden sonra ortaya çıkar.
Yenidoğanın geç hipokalsemisi (>5gün)
B) Hipertrofik kardiyomiyopati
C) Mitral valv proplapsusu ile birlikte mitral kaçak olması
D) Biküspit aortik valv
E) Sekundum atrial septal defekt
Cevap E
• Aşırı fosfor yükü (sulandırılmamış inek sütüne bağlıdır,
artık bu şekilde beslenme çok nadirdir)
• Mg eksikliği
• D vit yetersizliği
• Pseudohipoparatiroidi
• Hipoparatiroidi
• Annede hiperkalsemi
• Annede hiperparatiroidi
İnfektif endokardit profilaksisi gerekmeyen hastalar
• İzole sekundum tipi ASD ve MVP (yetersizlik veya
kalınlaşma varsa orta risk olur)
• Cerrahi olarak düzeltilmiş ve rezüdi kalmamış hastalıklar
(6 ay geçtikten sonra)
• Koroner bypass cerrahisi sonrasında
• Kapak disfonksiyonu olmaya ARA öyküsü
• Fonksiyonel üfürümler
• Kawasaki hastalığı
• İmplante defibrilatörler
• Kalp pilleri
DENEME SINAVI – 41
61
69. Aşağıda sıralanan hastalık ve konjenital kalp defekti
eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Prognoz ve komplikasyonlar:
• Serebral trombüsler; polistemi ve dehidratasyon
A) Kartagener sendromu–Aortik ark anomalisi
varlığında görülür.en sık serebral venler ve dural
B) Rubella – PDA
sinüslerde olur. Arterlerde nadirdir.
C) Turner sendromu – Aort koartasyonu
Sıklıkla 2 yaşın altındaki çocuklarda görülür.
D) Noonan sendromu – Pulmoner stenoz
Flebotomi ve TDP ile volüm replasmanı yapılır. Heparinin
faydası düşüktür, hemorajik serebral infarkta kontrendikedir.
E) Holt Oram sendromu – ASD
Cevap A
• Beyin apsesi; Sıklıkla 2 yaşından büyüklerde görülür.
Sinsi başlangıçlı olup, ateş ve davranış değişikliği ile
karakterizedir. Bazen akut başlangıçlı bulantı, kusma ve
Bazı Sendromlar ve KKH ilişkisi
baş ağrısı görülür.
Noonan Sendromu: Pulmoner stenoz (PS), ASD, kardiyomyopati
TAR sendromu: ASD, Fallot tetralojisi
Williams sendromu: Supravalvuler aort stenozu, periferik
pulmoner stenoz
Ellis Van Creveld sendromu: Tek atrium, VSD
Holt Oram sendromu: ASD, VSD, birinci derece kalp bloğu
Di–George sendromu, CATCH 22 (cardiac defects, abnormal
facies, thymic aplasia, cleft palate, and hypocalcemia): Aortik
ark aanormallikleri, konotrunkal anormallikler
PHACE (posterior brain fossa anomalies, facial hemangiomas,
• Bakteriyel endokardit; Sağ ventrikül infindibulumunda,
pulmoner, aortik ve nadiren triküspit kapakta görülür.
• *Kalp yetersizliği; FT’de beklenmez(!!!!). Asiyanotik
bebeklerde görülebilir.
71. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi Beta–glukozidaz
yetersizliği sonucu oluşur?
A) Metakromatik lökodistrofi
arterial anomalies, cardiac anomalies and aortic coarctation,
B) Fabry hastalığı
eye anomalies): VSD, PDA, coarctation of aorta, arterial
C) Sandhoff hastalığı
anevrizma
Kartagener sendromu:Dekstrokardi
Otozomal dominant polikistik böbrek: MVP
Scimater sendromu: Sağ AC hipoplazisi, VCI anormal pulmoner
D) Niemann–Pick hastalığı
E) Gaucher hastalığı
Cevap E
venöz dönüş.
Alagille sendromu(arteryohepatik displazi): Periferik pulmoner
stenoz
Aspleni sendromu: Azalmış pulmoner kan akımı ile birlikte
siyanotik kalp lezyonları, BAT, Anormal pulmoner venöz dönüş,
Dekstrokardi, Tek ventrikül, Tek AV kapak
Polispleni sendromu: Artmış pulmoner kan akımı ile birlikte
asiyanotik kalp lezyonları, İnferior vena kavanın azygos ile
devamı, anormal parsiyel pulmoner venöz dönüş, Dekstrokardi,
Ortak ventrikül, Tek AV kapak.
70. Fallot tetralojisinin aşağıdaki komplikasyonlarından
Hastalık
Gaucher
Enzim
Beta–glukozidaz
Biriken madde
Glikozil seramid
Nieman Pick
Asit sfingomiyelinaz
Sfingomiyelin
Metakromatik LD
Aril sülfataz A
Serebrozid sülfit
Fabry (X’e bağlı)
Alfa galaktosidaz A
Seramid triheksozid
GM1–gangliosidoz
Beta galaktosidoz
GM1–gangliozid
Tay–Sachs (GM2
gangliosidoz)
Beta hekzoaminisidozA
GM2–gangliozid
Beta – hekzosaminidaz A/B
GM2–gangliozid
Sandhoff (GM2–
gangliosidoz)
Galaktoserebrozidaz
hangisinin görülme sıklığı en düşüktür?
Krabbe
A) Siyanotik nöbet
Faber hastalığı
B) Bakteriyal endokardit
Wolman hastalığı
C) Kalp yetmezliği
D) Serebral tromboz
E) Beyin apsesi
Cevap C
Fallot Tetralojisi
62
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Seramidaz
Galaktozil seramid
Lizozomal asid lipaz
Seramid
Kolesterol ester
72. Aşağıdakilerden hangisi basit febril konvülziyon ile uyumlu değildir?
A) Tekrarlar
B) Aynı günde tekrarlar
C) Posttiktal dönem yoktur
D) 15 dakikadan kısa sürer
E) Generalize tonik–klonik nöbetler
Cevap B
Basit Febrik Konvülziyon
Ateş ≥39 oC
Komplike (kompleks) FK
Generalize tonik kloniktir
Fokal karakterde nöbet
Postiktal dönemi kısadır
Postiktal fokal bulgu vardır
15 dakikadan az sürer
15 dakikadan fazla sürer
Aynı gün içinde tekrarlamaz
Aynı gün içinde tekrarlar
Tekrarlama riski
Bir yaş altında olması
Epilepsi riski
Nöbet sırasında veya postiktal dönemde kompleks özelliklerin olması
Komplike karakterde olması,
Ailede epilepsi olması
Nöbetin daha düşük ateşte olması
İlk ateşli konvülziyonun 12 aydan önce olması
Ailede febril konvülziyon öyküsü olması
Nöromotor gelişme geriliği olması
73. Aşağıdaki sitokin ve etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Kemo atraktan etki gösteren sitokin
A
B
C
D
E
IL–8
IL–8
IL-6
IL–8
IL–6
Serbest radikallerin salınmasını sağlayarak bakterisidal etki gösteren sitokin
IL–2
IL–2
IL–2
IL–2
IL–2
Keratinosit matürasyonunu uyararak yara iyileşmesini kolaylaştıran sitokin
IL–8
IL–8
IL–6
IL–8
IL–8
Travmada hastalıklı davranıştan sorumlu olan sitokin
HMGB–1
HSP
HMGB–1
HMGB–1
HSP
Gram pozitif sepsiste kanda en uzun süre kalan sitokin
IL–18
IL–21
IL–21
IL–18
IL–18
Eksikliğinde yara iyileşmesinde nötrofil fagasitozu bozulan sitokin
IL–12
IL–2
IL–12
IL–12
IL–13
İntraselüler steroit moleküllerinin transportunu sağlayan sitokin
HSP
HSP
HMGB–1
HMGB–1
HSP
Nitrik oksit ve endotelial aktivasyonu inhibe eden sitokin
IL-13
IL-10
IL-13
IL-13
IL-10
TNFalfa’ nın modülatörü olan sitokin
IL–10
IL–4
IL–10
IL–4
IL–10
Megakaryositopoezis ve trombopoezis yapan ve aynı zamanda sinir uçlarından salınabilen sitokin
IL–11
IL–5
IL–5
IL–11
IL–5
HMGB–1 (yüksek mobiliteli grup kutu); HSP (heat schok proteinleri)
Cevap A
Değişik bir soru hazırladık sizin için, sitokinleri tekrar edelim.
• Kemo atraktan etki gösteren sitokin – IL–8
• Serbest radikallerin salınmasını sağlayarak bakterisidal etki gösteren sitokin – IL–2
• Keratinosit matürasyonunu uyararak yara iyileşmesini kolaylaştıran sitokin – IL–8
• Travmada hastalıklı davranıştan sorumlu olan sitokin – HMGB–1 (yüksek mobiliteli grup kutu)
• Yara iyileşmesinde granülom oluşmasından ve intraselüler mikroorganizmaların eradikasyonundan sorumlu olan sitokin–
DENEME SINAVI – 41
63
IFN–gama
• Oral ya da enteral beslenmeyi tolere edemeyen hastalar
• Gram pozitif sepsiste kanda en uzun süre kalan sitokin– IL–18
• Hem antiinflamatuar hem proinflamatuar sitokinler –
IL–6 ve 12
• Masif metabolik ihtiyacı olan hastalar (şiddetli travma,
yaygın yanıklar, çoklu kırıklar)
• Aktif intestinal hastalık (crohn, ülseratif kolit, tbc)
• Eksikliğinde yara iyileşmesinde nötrofil fagasütozu
bozulan sitokin – IL–12
• Fekal kontaminasyonun problem olduğu hastalar (para ve
kuadriplejikler, dekübit ülseri varlığı)
• İntraselüler steroit moleküllerinin transportunu sağlayan
sitokin – HSP (heat schok proteinleri)
• Tedavi başarısı için beslenmegereken malignansi hastaları
• Akut böbrek yetmezliği tedavisi alan hastalar (dokulardan
• Nitrik oksit ve endotelial aktivasyonu inhibe eden sitokin
– IL–13
katabolizma ile hücreiçi anyonların salınımını azaltmak
için)
• TNFalfa’ nın modülatörü olan sitokin– IL–10
TPN Kontrendikasyonlar:
• Makrofaj ve polimorfonükleer lökosit apopitozisini
• Hastanın tedavisi için spesifik bir amacın olmaması
geciktiren, yarı ömrü en uzun olan, hipotalamo–
• Kardiyovasküler instabilite veya düzeltilmesi gereken ciddi
pitüiter– adrenal aksı aktve eden, Karaciğerden
metabolik bozukluk varlığı
akutfazreaktanlarının salınımından primer sorumlu olan
sitokin –IL–6
• Megakaryositopoezis ve trombopoezis yapan ve aynı
zamanda sinir uçlarından salınabilen sitokin –IL
• Sağlam ve beslenmeye uygun GİS varlığı
• Kısa süreli TPN düşünülen beslenme durumu iyi hastalar
• 8 cm’den daha kısa barsağı olan bbekler (uzun süreli
tedaviyle de başarı yok)
74. Aşağıdakilerden hangisi intravenöz hiperalimentasyon için
• Kesin deserebre veya beyin ölümü gerçekleşmiş hastalar
kontraendikedir?
75. Çeşitli travma türlerinde, enerji ve protein gereksinimi ile
A) Kısa bağırsak sendromu
ilgili olarak aşağıdaki oranlardan hangisi yanlıştır?
B) Hipokalemi
A) Orta derecede malnütrisyon: protein dışı
C) Şiddetli metabolik bozukluk
kalori÷nitrojen:150÷1
D) Malapsorpsion
B) Hafif stres: Protein dışı kalori÷ nitrojen: 150÷1
E) Yüksek debili gastrointestinal fistüller
C) Orta derecede stres: protein dışı kalori÷nitrojen: 120÷1
Cevap C
D) Ciddi stres: Protein dışı kalori÷nitrojen: 90–120÷1
E) Yanık: protein dışı kalori÷nitrojen: 90–120÷1
TPN endikasyonları:
Cevap E
• Ciddi GİS anomalileri olan yenidoğanlar (atrezi,
trakeösofageal fistül, gastroşizis, omfalosel)
• GİS yetmezliğine bağlı gelişme geriliği olan bebekler (kısa
barsak, enzim eksikliği vs)
• Pankreatik fistüller ve yüksek debili proksimal GİS fitülleri
• Kısa barsak sendromu olan erişkşnler (rezeksiyon veya
enterik fistüller)
• Yüksek GİS obstrüksiyonu
• Uzamış parlitik ileusu olan cerrahi hastalar veya medikal
nedenlere bağlı ileusu olan hastalar
• Barsak boyu normal ancak sekonder malabsorpsiyonu
olan hastalar (Sprue, Crohn, ülseratif kolit, pankreatik
yetmezlik)
• Fonksiyonel GİS bozukluğu olan erişkinler (anoreksia
nevroza, SVO, idiopatik diyare)
64
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Çeşitli metabolik durumlarda enerji ve protein gereksinimi
Protein dışı
Verilecek
enerji kcal/ kalori÷nitrojen
kg/gün
Normal
25–30
150÷1
Orta derecede malnütrisyon
25–30
150÷1
(albümin=2,9–3,5 gr/dL)
Hafif stres
25–30
150÷1
Orta derecede stres
30
120÷1
Ciddi stres
30–35
90–120÷1
Yanık
35–40
90–100÷1
76. Delici kesici alet yaralanması nedeniyle acil servise getirilen
77. Cerrahi hastada hiperkalemi tedavisi için aşağıdakilerden
25 yaşındaki erkek hastanın vital bulguları TA: 80/40 mmhg
hangisi yanlıştır?
PH:7.22, HB:6 mg/dl olup hasta hipovolemik şok olarak
A) Hiperkalemi tedavisinde acil olarak kullanılan kalsiyum
değerlendiriliyor. Bu hastada laktik asidozun düzeltilmesi
glukonatın etki mekanizması kalp ileti anormalliklerini
amacıyla bikarbonat infüzyonu yapılıyor.
düzeltmektir.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) Hiperkalemi tedavisinde acil olarak kullanılan
A) İntraselüler asidoz meydana gelir
bikarbonatın etki mekanizması potasyumun hücre içine
B) Oksihemoglabin serbestleşme eğrisinin sola kayması ve
sokulması şeklindedir.
PH’nın alkoloza doğru geçmesi
C) Hiperkalemi tedavisinde acil olarak kullanılan albuterolün
etki mekanizması potasyumun hücre içine sokulması
C) ARDS olan hastalarda karbondioksit hücre içine daha fazla
şeklindedir.
gireceğinden intraselüler asidozun derinleşmesi
D) Bikarbonatın hidrojen iyonu ile birleşerek karbonik aside
D) Hiperkalemi tedavisinde kullanılan loop diüretiklerinin
etki mekanizması potasyumu bağlayarak potasyumun
çevrilmesi ve plazma karbondioksit düzeyinin yükselmesi
atılmasını sağlamak şeklindedir.
E) Laktik asidin metabolize edilmesi sonucu PH’nın
E) Hiperkalemi tedavisinde kullanılan hemodiyaliz vücut
yükselmesi
dışına potasyum atılımını sağlayarak etki eder.
Cevap E
Cevap D
• Cerrahi hastalarda ciddi metabolik asidozun en öenmli
sebeblerinden birisi laktik asidozdur.
• Dolaşım şokunda hipoksi varlığında yetersiz doku
perfüzyonundan dolayı laktat üretimi olur.
• Bu asidozun düzeltilmesi dışarıdan bikarbonat vermek
değil sıvı resüsitasyonu ile perfizyonun sağlanmasıdır.
• Yeterli perfüzyon sağlanınca laktik asit karaciğerde hızla
metabolize olur ve pH normale döner
• Kardiyak arrest ve düşük kardiyak debinin tedavisinde
büyük miktarda NaHCO3’ın rıtin kullanımı artık
önerilmemektedir.
• Özellikle CO2 atılımı bozukluğunda paradoksal
intraselüler asidoz olabilir.
• Fazla miktarda bikarbonat verilmesi metabolik alkaloza
geçişe neden olabilir.
• Bu da oksihemoglobulin eğrisini sola kaydırır.
• Bu da doku düzeyinde oksijen sunumunun azalması demektir.
• Bu durum aritmilere neden olabilir.
• Bir başka durum ise bikarbonat intraselüler asidozu
derinleştirir.
• Çünkü HCO3, hızlı bir şekilde fazla olan H+ iyonları ile
birleşir ve fazla miktarda H2 CO3 Karbonik asit oluşur.
Oluşan H2CO3 hızla yıkılır, H2O ve CO3 dönüşür. Oluşan
karbondioksit PCO2 değerini arttırır.
• Bu durum altta yatan ARDS durumunda kliniği hızla bozar.
• Ayrıca fazladan oluşan karbondioksit membranlarda
Hiperpotaseminin ACİL tedavisi
Etki mekanizması Uygulama
Kalsiyum glukonat %10, 5–30
Kalp ileti
mL iv., veya Kalsiyum klorür
Kalsiyum
anormalliklerini
%5, 5–30 mL iv.
düzeltir.
K+ u hücre içine
NaHCO3 44–88 mEq (1–2
Bikarbonat
sokar
ampul) iv.
Kristalize insülin, 5–10 ünite
K+ u hücre içine
iv., glukoz %50, 25g (1 ampul)
İnsülin
sokar
iv.
Nebulize albuterol, 4 mL
K+ u hücre içine
Albuterol
SF içinde 10 dakika içinde
sokar
solunur.
Tedavi
Hiperpotaseminin ACİL OLMAYAN tedavisi
Etki mekanizması Uygulama
Böbrekten K+ atımı Furosemid, 40–160
mg iv. Veya oral, ±
Loop diüretik
NaHCO3, 0.5–3mEq/
kg gün.
İyon değiştirici
Oral: 15–30 g %20
Sodyum
reçine, K+ bağlar
sorbitol içinde (50–
polistiren
100 mL)
sulfonat
Rektal: 50 g %20
(kayeksalat)
sorbitol içinde
Vücut dışına K+
Blood flow Kan akımı
alınır
200–300 mL/dakika
Hemodiyaliz
Diyaliz sıvısı [K+] ~ 0
Peritondan K+ alınır Hızlı değişim, 3–4 L/
Periton diyaliz
saat
Tedavi
bikarbonattan çok daha yüksek geçiş hızına sahiptir.
• Hızla hücre içine difüze olarak hücre içi asidozu arttırır.
DENEME SINAVI – 41
65
78. Sıvı elektrolit tedavisinde kullanılan aşağıdaki parenteral
80. Dissemine intravasküler koagülasyon ve primer fibrinolizis
solüsyonlardan hangisi karaciğerde apopitozise yol açar?
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) %0.9 NaCl solüsyonu
A) DİC’te trombositopeni mevcut iken primer fibrinoliziste
yoktur.
B) %7.5 luk NaCl solüsyonu
B) DİC’te hemolitik anemi mevcut iken primer fibrinoliziste
C) Albumin
hemolitik anemi yoktur.
D) Dekstran
C) DİC’te protamin sülfat testi pozitif iken primer fibrinoliziste
E) Linger laktat solüsyonu
Cevap E
negatiftir.
D) DİC’te euglobilin erime zamanı normal iken primer
fibrinolizste kısalmıştır.
Sıvı replasmanı için ringer laktat, inflamatuar yanıtı aktive
eder ve apopitozisi indüklemesi nedeniyle zararlı olabileceği
bilinmektedir. Ringer laktat solüsyonu alkolaza eğilimi arttırırken,
E) DİC’te fibrin yıkım ürünleri artmış iken primer fibrinoliziste
fibrin yıkım ürünleri azalmıştır.
Cevap E
serum fizyolojik ise asidoza eğilimi arttırır. Ringer laktat pilorun
distalideki kayıplarda, yanıkta ilk 24 saatte, hemorojik şokta ilk 24
saatte ve ishalde asidoz durumunda tercih edilen izoozmolar bir
sıvıdır. Serum fizyolojik pilor üstü kayıplarda kusmada ve alkaloz
durumunda tercih edilecek izoozmolar bir sıvıdır.
Dissemine İntravasküler koagülasyon (DIK)
Tüketim koagülopatisi veya defibrinasyon sendromu olarak
da tanımlanan bu sendrom, akkiz hemostaz bozukluklarının en
önemli ve en ciddi sorunlar yaratan patolojilerinden biridir. DİC’in
79. Sarkomlar genellikle hematojen yolla metastaz yaparlar.
patogenezinden plazminojen aktivatörlerinin kana geçişinde
Aşağıdaki sarkom tiplerinden hangisi lenfojen yolla
artma plazminojen aktivatörlerinin kandan temizlenmesinde
metastaz yapmaz?
bozukluk ve proteolitik enzim salgılanması sorumludur.
A) Rabdomiyosarkom
DIK nedenleri:
B) Epiteloid sarkom
• İntrautern fetüs ölümü
C) Berrak hücreli sarkom
• Plasentanın erken ayrılması
D) Anjio sarkom
• Amniotik sıvı embolisi
E) Maling fibroz histiositom
• Hemolitik transfüzyon komplikasyonu
Cevap E
• Yaygın karsinoma
• Lenfomalar
Sarkomlar genellikle hematojen yolla metastaz yaparlar.
Lenfojen metastaz yapan sarkom tipleri;
• Riketsiya enfeksiyonları
• Yılan sokması
Rabdomiyosarkom
• Şok
Epiteloid sarkom
• Sepsis
Berrak hücreli sarkom
• Trombotik trombositopenik purpura
Anjio sarkom
• DIC geliştiğinde bir yandan pıhtılaşma bir yandan da
bunun sonucu fibrinolizis olmaktadır. Koagülasyon
elemanları ve trombositler süratle tüketilir.
DIK’te en çok azalanlar
• Faktör I
• Faktör II
• Faktör V
• Faktör VIII
• Trombositler
• Fibrin ve fibrojen yıkım ürünleri kanda artar.
66
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
• Fibrin yıkım ürünleri X, Y, D, E fragmanları kapsar.
• Bunlar normal koagülasyonu inhibe eder.
• Zaten bozulmuş olan hemostaz, fibrinoliz fenomeni ile
daha da kötüleşir.
• Aktive olan plazmin F V, VIII, IX, ve XI’i de yıkar ve
kompleman sistemini aktive eder.
• PTZ ve aPTT uzar, fibrinojen ve trombosit sayısı azalır.
Albumin insan plazma havuzundan hazırlanır. Kan ürünü
olarak kullanıldığında alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Hemorajik şokta kullanılması durumunda böbrek yetmezliği ve
pulmoner fonksiyon bozukluğu yapar.
82. Şokta resüsitasyonun hedefine ulaştığını gösteren en
spesifik doku parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serum laktat düzeyi
• Fibrin yıkım ürünleri ve D–dimer sıklıkla yüksektir.
B) Baz eksikliği
• Periferik yaymada eritrositlerin fragmente olduğu
C) Kolon tonometrisi
gözlenir.
D) İnce barsak tonometrisi
• Ayrıca bu faktörler plazmin tarafından da
E) Gastrik tonometri
parçalanmaktadır.
• Durdurulamayan kanamalar sırasında, hepatik perfüzyon
da bozulduğu için koagülasyon faktörlerinin sentezi de
azalır (Faktör I_II_V_VIII)
• Her iki durumda da PTZ ve PTT uzamıştır.
• Fibrinolizisin inhibisyonu için epsilonaminokaproik asit
Cevap E
Şokta sıvı resüsitasyonunun takibinde kullanılan en spesifik
invaziv parametre kan laktik asit düzeyi tayinidir. Daha sonra ise
baz eksikliği ve plazma PH düzeyleri gelmektedir. Doku düzeyinde
sıvı resüsitasyonunun takibinde en spesifik parametre gastrik
tonometridir.
verilmesi kontraendikedir. Bu DİK sürecini kontrolden
çıkarabilir.
83. Yirmi yedi yaşında erkek hasta acil servise araç dışı trafik
PRİMER FİBRİNOLİZİS
kazası olarak getiriliyor. Hastanın vital parametrileri TA:
90/50 mmhg, Nabız : 130/dk, saatlik idrar çıkışı 15 ml / saat
olarak tespit ediliyor.
• Plazminin aşırı aktivasyonu ve fibrinojenin dolaşımda
yıkımı ile olur.
• Fazla miktarda fibrin yıkım ürünü açığa çıkar ve
kanamalara neden olur.
DİC ile primer fibrinolizin ayırıcı tanısı
Testler
DİC
Primer fibrinolizis
Hemolitik anemi
+
––
Trombositopeni
+
––
APTT, PTZ, kanama zamanı
Uzar
Uzar
Fibrinojen
düşük
Düşük
Dİ–Dimer/ fibrin yıkım
artmış
Çok artmış
ürünleri
Protamin sülfat testi
+
––
Euglobilin erime zamanı
normal
kısalmış
Hastanın durumu için aşağıdaki ifadelerden hangisi en
doğrudur?
A) Hasta evre 1 hemorojik şok olup tahmini kan kayıp miktarı
600 ml’dir.
B) Hasta evre 2 hemorojik şok olup tahmini kan kayıp miktarı
1000ml’dir.
C) Hasta evre 3 hemorojik şok olup tahmini kan kayıp miktarı
1800ml’dir.
D) Hasta evre 4 hemorojik şok olup tahmini kan kayıp miktarı
2100 ml’dir.
E) Hasta evre 3 hemorojik olup tahmini kan kayıp miktarı
1400 ml’dir.
Cevap C
81. Hemarojik şokta sıvı replasmanı için albümin
kullanılmasının yan etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Albuminin dolaşımda daha uzun süre kalması
B) Hiperkloremik metabolik asidoz yapması
C) Pulmoner fonksiyon bozukluğu yapması
D) Faktör VIII ve von Willebrand faktör eksikliğine bağlı
postoperatif kanama oluşturması
E) Kan vizkozitesinde azalma oluşturması
Cevap C
DENEME SINAVI – 41
67
Volüm kaybı (yüzde)
Volüm kaybı (hacim)
Kan basıncı sistolik
Kan basıncı diyastolik
Nabız (atım/dakika)
Kapiller dolum
Solunum sayısı
İdrar miktarı(mL/saat)
Ekstremiteler
Deri
Şuur
Kan kayıpları tahmin tablosu ve kaybın derecesine göre şok sınıflaması
Sınıf 1
Sınıf 2
Sınıf 3
Sınıf 4
<15
15–30
30–40
40 <
<750 mL
750–1500 mL
1500–2000 mL
2000 mL <
Değişmez
Normal
Düşük
Çok düşük
Değişmez
Artmış
Düşük
Çok düşük
<100
100–120
120 < (zayıf)
140 < (çok zayıf)
Normal
Yavaş
Yavaş
Farkedilmez
Normal
Normal
Takipne
Takipne
30 <
20–30
5–20
0–5
Normal renkte Soluk
soluk
Soluk ve soğuk
Normal
Soluk
Soluk
Gri
Anksiyete veya
Anksiyete agresyon veya
Uyanık
Uykulu, konfüze veya biliçsiz
agresyon
uykuya meyilli
84. Travma geçirmiş bir hastanın nörolojik değerlendirmesinde, hastanın ancak koluna ağrılı uyaran verildiği zaman kolunu çektiği,
gözünü açtığı ve anlamsız sesler çıkardığı saptanmıştır.
Bu hastadaki glaskow koma skoru kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 8
E) 9
Cevap D
1
2
GÖZLER
Yanıtsız açmıyor
Ağrılı uyaran ile açabiliyor
3
Sözle açabiliyor
4
Spontan açık ve normal olarak
hareketli
5
6
SÖZEL YANIT
Ses yok
Tanımlanamayan kelime ve sesler
çıkartıyor
Uygun olmayan kelimeler kullanıyor
fakat kelimeler tek tek seçilebiliyor
Sorulara konfüze bir biçimde yanıt
verebiliyor
Hasta oryante yaşını ve ismini biliyor ve
doğru söyleyebiliyor
MOTOR Cevap
Hareket yok
Deserebre postur, ekstensör yanıt
Dekortike postur, anormal fileksiyon
Ağrılı uyarandan çekerek yanıt verebiliyor
Ağrılı uyaran veren ekstremiteyi hareket
ettirerek ağrıyı lokalize eder
Komutlara uyarak ekstremitelerini hareket
ettirir
85. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yanık tedavisinde kullanıldığında, replasman hacmini, ödemle ilgili komplikasyonları ve
mekanik ventilasyon süresini azaltır?
A) A vitamini
B) B vitamini
C) C vitamini
D) D vitamini
E) E vitamini
Cevap C
Yanıkta kullanıldığında replasman hacmini, ödemle ilgili komplikasyonları ve mekanik ventilasyon süresini azaltan vitamin C’dir.
68
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
86. Dermal yara iyileşmesinde, aşağıdakilerden hangisi
keloidin hipertrofik skardan ayrılmasında kullanılan
parametrelerdendir?
A) İyileşme granülasyon dokusunun fibronektin sentez düzeyi
B) İnsan lökosit antijen–2 (HLA–2) reseptör ekspresyonu
C) ICAM–1 reseptör ekspresyonu
D) Fibrobilaslara karşı antinükleer antikor sentezi
E) Fazla miktarda mast hücresi içermesi
Cevap D
Fibroblastlar, epitel hücreleri
ve endotel hücrelerine
karşı antinükleer antikorlar
pozitiftir.
Fibroblastlar, epitel hücreleri
ve endotel hücrelerine
karşı antinükleer antikorlar
negatiftir.
Plazma T lenfosit sayısı ve
Langerhans hücre sayıları
normaldir.
Plazma T lenfosit sayısı ve
Langerhans hücre sayıları
artmıştır.
Keloidlerin eksizyonunda
% 50–100 oranında
tekrarlama riski vardır.
Bu yüzden intralezyoner
steroid enjeksiyonu,
radyasyon ve basınç
uygulamaları eksizyonla
beraber uygulandığında
rekürens olasılığı azalır.Bu
yüzden keloidler için steroid
enjeksiyonu ilk basamak
tedavidir.
İlk basamak tedavi topikal
yaklaşım olup topikal
tedavinin yetersiz olduğu
durumlarda 2. Basamak tedavi
olarak steroid enjeksiyonu
yapılır.
Lezyon içine 5–FU tek başına
veya steroid ile kombinasyon
halinde veya bleomisin
kullanımı da önerilir
Lezyon içine 5–FU tek başına
veya steroid ile kombinasyon
halinde veya bleomisin
kullanımı da önerilir
Siyah ırkta sık
Beyaz ırkta sık
Keloid
Hipertrofi skar
Aşırı fibroplazi nedeniyle
oluşur.
Aşırı fibroplazi nedeniyle
oluşur.
Deri seviyesinden yüksek olur
ve orijinal yaranın sınırlarını
aşar ve zaman içinde spontan
olarak gerilemez. Çok büyük
olabilmelerine rağmen
nadiren subkutan dokuya
uzanım gösterirler.
Deri seviyesinden yüksek olur
ve orijinal yara ile eş hizada
olur ve zaman içinde spontan
olarak geriler.
Travma sonrasında oluşur.
Travma sonrasında oluşur.
Erkek=Kadın
Erkek=Kadın
Travmadan sonra 3 aydan
1 yıla kadar olan süreçte
oluşabilir.
Travmadan sonra 4 hafta
içinde gelişir ve epitelizasyon
21 günden uzun sürerse
hipertrofik skar gelişim riski
artar.
Keloidler daha çok sırtta,
kulak memesi, deltoid,
presternal lokalizasyonlarda
görülür.
Daha çok bası gören fleksör
yüzlerde görülür.
Normal deride kollojen
lifleri epitel yüzeye paralel
uzanırken keloid dokuda
kollojen lifler gelişi güzel
dizilmiştir.Keloid fibroblastları
normal proliferasyon
parametrelerine sahiptir
ancak 20 kat fazla kollojen
sentezlerler.
Fibroblastlar normal
proliferasyon parametrelerine
sahiptir ve 3 kat daha fazla
kollojen sentezlerler.
TGF beta ekspresyonu
normaldir.
TGF beta ekspresyonu
yüksektir.
karaciğer transplantasyonunun yapıldığı hastalık grubudur.
İnsülin benzeri büyüme
faktörü–1 düzeyleri normaldir.
İnsülin benzeri büyüme
faktörü–1 düzeyleri yüksektir.
kronik inflamasyon olur.HCV enfeksiyonunda % 20 oranında
triamsinolon. Yanıkta kullanılan steroid oksadrolon.
87. Karaciğer transplantasyonu ile tedavi edilen aşağıdaki
hastalıkların hangisinde en uzun süreli hastalıksız yaşam
süresi elde edilir?
A) Hepatit B
B) Hepatit C
C) Primer bilier siroz
D) Hepatoselüler karsinom
E) Primer sklerozan kolanjit
Cevap C
HLA–2 ve ICAM–1 reseptör
HLA–2 ve ICAM–1 reseptör
ekspresyonu artmıştır.(Normal ekspresyonu artmıştır.
skar keratinositlerde eksiktir.) (Normal skar keratinositlerde
eksiktir.)
IgG–IgA–IgM birikimi
artmıştır.Serum IgE düzeyi ile
keloid oluşumu koroledir.
Keloid ve hipertrofik skarda en sık kullanılan steroid
Serum Ig’leri normaldir.
Hepatit B ye bağlı karaciğer yetmezliği şu an da en sık
Hepatit C ile enfekte hastaların yaklaşık % 85’inde karaciğerde
20 yıllık takipte siroz gelişir.Kronik karaciğer hastalığının
komplikasyonları arasında portal hipertansiyon, hepatoselüler
yetmezlik, hepatik ensefalopat sayılabilir. Transplantasyon
yapılan kronik karaciğer hastalıklarından transplantasyon
sonrası en kötü prognoz ve en yüksek nüks oranı hepatit c de
görülmektedir. Çocuklarda karaciğer transplantasyonu için en
sık endikasyon bilier atrezi iken, yetişkinlerde en sık endikasyon
DENEME SINAVI – 41
69
alkolik siroza bağlı gelişen hepatik yetmezliklerdir. Ancak en
89. Mammografide mikrokalisfikasyon kümeleri görülen, hem
sık yapılan karaciğer transplantasyonu hepatit B enfeksiyonuna
gros hem histolojik olarak maligniteyi taklit eden benign
sekonder gelişen karaciğer yetmezliklerinde yapılmaktadır.
meme lezyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Primer Bilier Siroz ve Primer Sklerozan Kolanjit
A) Radial skar
• Primer bilier siroz ve primer sklerozan kolanjit birçok
B) Kompleks sklerozan lezyonlar
yönden ortak özellikler gösterir.
C) İntratuktal papillom
• Kaşıntı ve sarılık gibi ortak klinik görünümleri vardır.
D) Sklerozan adenozis
• Her iki hastalıkta da ALP değeri artar.
E) Yağ nekrozu
• Patolojik değişikliklerin ortasında safra yolları tutulurken,
Cevap D
primer sklerozan kolanjit’de büyük safra yolları, safra
kesesi, pankreatik kanal tutulur.
SKLEROZAN ADENOZİS
• Primer sklerozan kolanjitte inflamatuar barsak
• Eşlik eden fibrozis ile asiner yapıların sayısının arttığı ve
hastalıkları % 70 oranında görülür.
• Primer sklerozan kolanjitte kolanjiokarsinom gelişme
ihtimali yüksektir.
lobüllerin genişlediği leyondur.
• Bağ dokusunda proliferasyon vardır.
• Hem gros hem de histolojik olarak maligniteyi taklit
• Her iki hastalıkta da karaciğer yetmezliği kendini
edebilir.
hiperbilirubinemi ile gösterir.
• Karaciğer transplantasyonu her iki grupta da yüksek
başarıya sahiptir ve uzun dönem sürvi % 90’dan fazladır.
88. Aşağıdaki malign melanom tiplerinden hangisi özellikle
• Kalsiyum birikebilir bu nedenle mammografide
mikrokalsifikasyon kümeleri şeklinde görüntü verip DCIS
ile karışabilir.
• Malignte potansiyeli yoktur.
yüzde yerleşir?
90. Aşağıdakilerden hangisi BRCA–1 ile ilişkili olarak gelişen
A) Süperficial tip
meme kanserinin özelliklerinden birisi değildir?
B) Nodüler tip
A) Yüksek grade
C) Lentigo maligna
B) Artmış mitotik indeks
D) Akral lentiginöz melanom
C) Östrojen reseptör pozitifliği
E) Amelanotik melanom
Cevap C
D) p53 mutasyonunda artış
E) Lenfosit infiltrasyonu
Cevap C
Malign melanom tipleri azalan sıklık sırasına göre yüzeyel
yayılan, nodüler, lentigo maligna, akral lentiginöz şeklinde
sıralanır. Yüzeyel yayılan tip malign melanomların % 70’ini
oluşturur, el ve ayaklar dışında her yerde görülebilir.
Nodüler tip % 15–30 oranında görülür, siyah renktedir ve
ciltten kabarıktır.Bütün nodüler melanomlar tanı anında vertikal
büyüme fazındadır ve agresif seyrederler. Radial yayılımı olmayan
tiptir.
Lentigo maligna tipi % 4–15 oranında görülü.Sıklıkla boyun,
yüz ve yaşlılarda el sırtında görülür. Yüzde en sık görülen tiptir.
Akral lentiginöz tip en az görülen tiptir.Avuç içi, ayak tabanı
ve tırnak altında görülme eğilimdedir.Siyah ırkta en sık görülen
malign melanom tiptir.Tırnak altı melanomları en sık ayak ve
elde 1. Parmaklarda görülür.
BRCA–1
OD–17q21
İnvazif duktal, kötü diferansiye,
anöploid, S–faz fransiyonu
yüksek, bazal–like kanserler
Östrojen reseptörü negatif
Genç yaşta görülme
Östrojen reseptörü pozitif
Genç yaşta görülme
eğilimindedir
Bilateral olma eğilimdedir
Erkeklerde görülmez
eğilimindedir
Bilateral olma eğilimdedir
% 6 oranında erkeklerde
Tümör süpressör gendir
Transkripsiyon, hücre döngü
görülür
Tümör süpressör gendir
Hücre döngü kontrolünde
kontrolü ve DNA hasar tamirinde etkilidir
görevlidir
70
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
BRCA–2
OD–13q12
İnvazif duktal, iyi diferansiye
Meme kanseri gelişme ihtimali
Meme kanseri gelişme
• RT ve KT’nin tedavide yeri yoktur.
% 90 (En sık)
Over kanser gelişme ihtimali
ihtimali % 85 (En sık)
Over kanser gelişme ihtimali
• Meningeal ve serozal yüzeylere en sık metaztaz yapan
% 40 (2. En sık)
Kolon ve prostat malignite
% 20 (2. En sık)
• Karşı memede senkron olarak % 3, metakron olarak %
olasılığı artmıştır
safra yolları, mide ve malign
Prostat, kolon, pankreas,
melanom riski artmıştır
meme kanseridir.
20–30 kanser gelişebilir.
Meme tümörlerinde prognoz sıralaması iyiden kötüye
doğru: Tübüler invaziv duktal karsinom–Papiller invaziv duktal
karsinom–Müsinöz invaziv duktal karsinom– Medüller invaziv
91. En iyi prognozlu, en az aksiller lenf nodu metaztazı yapan,
BRCA–1 geninin en sık pozitif olduğu, meningeal ve serozal
yüzeylere en sık metaztaz yapan meme tümörleri aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Tübüler invaziv duktal karsinom–Papiller invaziv duktal
karsinom–Medüller invaziv duktal karsinom–İnvaziv
lobüler karsinom
duktal karsinom–İnvaziv lobüler karsinom– –İnvaziv duktal
karsinom–İnfiltratif invaziv duktal karsinom şeklindedir.
Tübüler invaziv duktal karsinom:
• Mammografik bulgusu ile sklerozan adenozis ve radial
skar ile karışır.
• İyi diferansiye invaziv duktal tümördür ve SMA ile
boyanmaz.
B) Papiller invaziv duktal karsinom–Tübüler invaziv duktal
karsinom–Müsinöz invaziv duktal karsinom–İnvaziv
lobüler karsinom
C) Medüller invaziv duktal karsinom–İnfiltratif invaziv duktal
karsinom–İnvaziv lobüller karsinom–Papiller invaziv
duktal karsinom
D)Tübüler invaziv duktal karsinom–Modüller invaziv duktal
karsinom–Papiller invaziv duktal karsinom– İnvaziv
lobüller karsinom
E) İnvaziv lobüler karsinom–Papiller invaziv duktal karsinom–
• % 75 veya daha fazla tübüler komponent içerir.
• Genelde perimenopozal ve erken menopozal dönemde
görülme eğilimindedir.
• Aksilla metaztazı % 10’dur
• Uzun dönem sağ kalım oranları % 100’dür.
• En iyi prognozlu meme karsinomdur.
Papiller invaziv duktal karsinom:
• Tüm meme kanserlerinin % 1–2’sini oluşturur.
• Genellikle 70’li yaşlarda görülür.
Medüller invaziv duktal karsinom–Tübüler invaziv duktal
• En az aksiller lenf nodu tutulumu yapan meme kanseridir.
karsinom
Medüller invaziv duktal karsinom:
Cevap A
• İnvaziv meme kanserlerinin % 5’ini oluşturur.
• Yüksek grade nükleer özellikler içeren, yüksek mitoz
İnvaziv Lobüler Karsinom
• İnvaziv lobüler karsinom tüm karsinomlar arasında %
10–15’lik kısmını oluşturur.
• Fibrozis ile giden adenokarsinomlardan ( % 80 ) sonra
ikinci en sık invaziv meme kanseri tipidir.
• Histolojik olarak yuvarlak çekirdekli küçük hücreler ve dar
sitoplazmalardır.
• Özel boyalarla intrasitoplazmik müsin gösterilebilir.
• Bu müsin çekirdği iterek taşlı yüzük hücre görünümüne
neden olur.
• Kitle görünümü yapmazlar.
• Sıklıkla multisentrik multifokal ve bilateral olurlar.
• Mammografik bulguları olmadığından mamografik olarak
saptanmaları zordur. (Mikro kalsifikasyon görülmez.)
• Bilateral mastektomi, mastektomi ve meme koruyucu
cerrahi uygulanabilir.
aktivite gösteren, insutu komponent içermeyen invaziv
duktal karsinomdur.
• BRCA–1 mutasyonunun en sık görüldüğü meme
kanseridir.
• Yüksek gradeli, ER(–), PR(–) ve HER–2 neu (–) olmaları
sebebiyle triple negatif bazal–like tek meme kanseridir.
• Lenfoplazmositer hücre infiltrasyonu olduğu tek meme
kanseridir.
• Fibroadenomla karışabilir
• Dezmoplazi ve glandüler yapı içermez.
İnvaziv duktal karsinom:
• Prodiktif fibrozis ile karakterizedir.
• Aksiller lenf nodlarına en sık metaztaz yapan meme
kanseridir.
• En kötü prognozlu meme kanseridir.
• En sık görülen meme kanseridir.(tüm meme kanserlerinin
% 70’ini oluşturur)
DENEME SINAVI – 41
71
Müsinöz invaziv duktal karsinom(kolloid karsinom):
Lenfödem primer ve sekonder olmak üzere iki grupta
incelenir. Sekonder lenfödem primer lenfödemden daha sık
• Meme kanserinin % 2–3’ünü oluşturur.
• Tümör hücrelerinin çevresinde ekstraselüler müsin
mevcuttur.
görülür. Sekonder lenfödem lenfatik tıkanıklığı veya lenfatik
yolun hasarlanması sonrasında görülür. Aksiller lenf nodu
diseksiyonu sonrasında görülen lenfödem en sık görülen
• Genellikle yaşlılarda görülür.
sekonder lenfödem sebebidir. Radyoterapi, enfeksiyon,
• Yaklaşık 1/3 ‘ünde aksiller metaztaz saptanır.
malignensiler diğer sekonder lenfödem sebeplerindendir.
Primer lenfödem: konjenital lenfödem, lenfödem prekoks,
lenfödem tarda olarak sınıflandırılır.
92. Periferik arter anevrizmasının en sık görüldüğü
lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
• Konjenital lenfödem: Tek alt ekstremiteyi ilgilendiren,
A) Aksiller arter
genital ve yüz bölgesini ilgilendiren lenfödem tipidir.
B) Karotis
Konjenital lefnödem 2 yaşından önce ortaya çıkar ve
bazı sendromlarla (Turner sendromu, Milroy sendromu,
C) Brakial arter
Klippel–Trenaunay, Weber sendromu) birlikte görülür.
D) Popliteal arter
• Lenfödem prekoks : primer lenfödemin en sık görülen
E) Radial arter
formudur. Primer lenfödemin % 90’ını oluşturur.En sık
Cevap D
kadınlarda görülür. Çocukluk veya genç yaşlarda da
görülebilir. Ayak ve baldırda görülme eğilimdedir.Ailesel
formuna Meige hastalığı denir.
Popliteal arter anevrizmaları:
• Lenfödem tarda: Olguların % 10’undan daha azını
• En sık görülen periferik arter anevrizmasıdır ve periferik
oluşturur. 35 yaşından sonra görülme eğilimindedir.
anevrizmaların % 70’ini oluşturur.
• Genellikle multiple ve % 70 oranında bilateraldir.
• % 40–50 oranında abdominal aort anevrizması ve % 40
94. Ellibeş yaşında erkek hastaya tanısal amaçlı üst
gastrointestinal endoskopi yapıldıktan sonra şiddetli göğüs
oranında femoral arter anevrizmasıyla beraberdir.
ağrısı gelişiyor. Fizik muayenede boyunda krepitasyon tespit
• En sık iskemik semptomlarla kendini gösterir, ikinci sırada
asemptomatik pulsatil kitle olarak saptanır.
• En sık komplikasyonu % 40 tromboz, % 25 embolizasyon,
% 5 rüptür’dür.
ediliyor.
Bu hastada bundan sonraki aşamada ilk yapılması gereken
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endoskopinin tekrar edilmesi
Cerrahi endikasyonları:
B) Acil boyun eksplorasyonu, drenaj ve perforasyonun
• Semptomatik anevrizmalar
onarımı
• Komplikasyon oluşturan anevrizmalar
• Asemptomatik anevrizmalar, >2 cm ise, içi tromboze ise ve
distal damarlar tıkalı ise cerrahi uygulanmalıdır.
C) Suda çözülen kontrast madde ile özefagus grafisi
D) EKG çekilmesi
E) Hastanın yoğun bakın ünitesine alınıp gözlem altında
93. Lenfatik sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
tutulması
Cevap C
yanlıştır?
A) Gebeliğin 6. Haftasında oluşmaya başlar
Tanımlanan hastada özefagus perforasyonu mevcuttur.
B) Gebeliğin 8. Haftasında sisterna şili oluşmuştur
C) Bir yaşından önce görülen lenfödeme, prekoks lenfödem
denir
Özefagus perforasyonlarının % 40–60’ı servikal, % 40–
50’si torokal, % 10 kadarıda abdominal bölgede görülür.
Gastroözefagial reflü varlığı ve distal özefagus tıkanıklığı
D) Meige hastalığı, prekoks lenfödemin familial tipidir
perforasyon ihtimalini arttırır. Perforasyon sebepleri arasında en
E) Milroy hastalığı, konjenital lenfödemin familial tipidir
sık iyadrojenik ikinci sırada spontan, üçüncü sırada ise yabancı
cisimler ve travma sayılabilir. Çoğu perforasyon endoskopi
Cevap C
yada dilatasyon gibi girişimler esnasında olur. Krikofaringeal
kas bölgesi özefagusun en dar yeri olup perforasyonların en sık
görüldüğü lokalizasyondur.
72
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Özefagus perforasyonlarında tanı sıralaması:
Radyoterapi ile tedavinin etkili olduğu radyasyon kolitine en
sık neden olan kanser türleri transizyonel hücreli mesane ca,
• Direk grafi (ilk yapılacak tetkik)
• Suda eriyen opak madde ile özefago grafi yapılması.BT
perforasyonun boyutunu göstermesi açısından yararlı
olabilir.
serviksin skuamoz hücreli karsinomu, endometrial karsinom,
prostat ve rektum adenokarsinomlarıdır. Radyasyon kolitinde
erken dönemde epiteldeki kript hücreleri kaybı ile akut ülserler
gelişir. Geç dönemde ilerleyici vazkülite bağlı kronik iskemi,
striktür, perforasyon ve apseler gelişir. Erken radyasyon koliti
95. İnoperabl ve metaztatik gastointestinal stromal tümörlerde
tedavinin 1. ayında ortaya çıkar ve ishal, hematokezya, tenezm
tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib kemoteropatik
ve mukuslu akıntı ile kendini gösterir. Radyasyonun geç hasarı
ajan olarak kullanır.İmatinibe Cevap alınamaması
tedaviden sonraki 5 yıl içinde ortaya çıkabilir ve fibröz darlıkların
veya imatinib kullanımına rağmen diffüz progresyon
ve kısmi tıkanmaların eşlik ettiğin ishal atakları ile kendini
gösteren gastrointestinal stromal tümörlerde kullanılan
gösterir. Radyasyon kolitinden en sık etkilenen kolon bölgesi
kemoteropatik ajan aşağıdakilerden hangisidir?
rektumdur.
A) Dasatinib
B) Lapatinib
97. Safra kesesinin en sık görülen benign kitlesel lezyonu
C) Sunitinib
aşağıdakilerden hangisidir?
D) Cetuximab
A) Pseudotümör
E) Erlotinib
B) Kolesterol polibi
C) Adenomiyomatozis
Cevap C
Hedefe Yönelik Kemoteropatik Ajanlar
Hedef
Kullanıldığı
Maligniteler
Transtuzumab
HER–neu2
Meme kanseri
İmatinib
c–kit, bcr–abl,
KML, GIST
PDGFR
Cetuximab
EGFR
Kolorektal karsinom
Bevacizumab
VEGFR
Kolorektal kanser,
akciğer kanseri
Erlotinib
EGFR
Küçük hücreli dışı
akciğer karsinomu
Sorafenib
Raf, PDGF, VEGFR, RCC (Renal Cell Ca)
c–kit
Sunitinib
VEGFR, PDGFR, c– GIST, RCC
kit, Ret, FLT–3
Dasatinib
Bcr–abl, c–kit,
KML
PDGFR
Lapatinib
EGFR, HER–neu2
Meme kanseri
Temsirolimus
mTOR
RCC
D) Adenom
E) Hamartom
Cevap B
Safra kesesinin en sık görülen benign kitlesel lezyonu
kolosterol polibidir.
98. Ankilozan spondilitli bir hasta sol gözünde ani ge­lişen bulanık
görme, ağrı ve fotofobi başlamıştır. Hasta­nın biomikroskopik
muayenesinde ön kamerada; 3 (+) hücre, keratik presipitat
saptanmıştır.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakterial konjonktivit
B) Retina dekolmanı
C) Anterior üveit
D) Koroidit
E) Glokom
96. Karın içi yapışıklıkları olmayan bir hastada, kalın
bağırsağın radyasyon enteritinden en sık etkilenen kısmı
aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap C
Ön üveit (İridosiklit):
A) Çekum
En sık üveit nedeni idiopatiktir. Artropatilerle, özellikle
B) Splenik fleksura
ankilozan spondilit de sıktır. Kliniği; genellikle şiddetli ağrı,
C) Rektum
kırmızı göz ve fotofobi vardır. ön kamerada hücre, fibrin ve pro­tein
birikimine bağlı bulanıklık gelişir. Biomikroskopik Muayenede
D) İnen kolon
kanlanma artışına bağlı ilk limbusta başlayan, sonra tüm
E) Sigmoid kolon
konjonktival kızarık­lık, korneada keratik presipitatlar (hücresel
Cevap C
depozitler), Ön kamerada hücre görülür.
DENEME SINAVI – 41
73
99. Tedaviye yanıt vermeyen tekrarlayan burun tıkanıklığı ve
epistaksis şikayeti kliniğe başvuran 16 yaşındaki erkek
hastanın çekilen grafisinde nazofarenkste kitle saptanmıştır.
NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ (ADAM HAKİM
SENDROMU)
Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
İleri yaş grubu hastalığıdır. Yavaş başlangıçlı ve progresif
seyirlidir. Primer (idiopatik) ve sekonder formu vardır.
A) Nazofarenks kanseri
Üçlü karakteristik klinik triad bulgusu vardır
B) Respiratuar papillom
1– Yürüme bozukluğu (ataksi)
C) Travmatik epistaksis
2– Mental Değişiklikler (Demans)
D) Yabancı cisim
3– İdrar inkontinansı
E) Juvenil anjiofibrom
Tanı
Cevap E
Bilgisayarlı Tomografi: Ventrikülomegali, periventriküler ödem
Lomber Ponksiyon: Hastanın klinik şikayetlerinde geçici
Soruda sözü edilen hasta nazofarenks kanseri için genç, buna
olarak rahatlama veya iyileşme olursa, hastalık lehinedir.
karşılık yabancı cisim için yaşlıdır. Respiratuar papillomlar için
Tedavi
“tedaviye yanıt vermeyen epistaksis” çok ender bir bulgudur.
Şant takılmalıdır.
Travmatik epistaksis ise kitleye neden olmaz. Bu nedenle doğru
yanıt juvenil anjiofibromdur.
100. Yirmi gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş
olan 34 yaşındaki erkek hasta, şiddetli baş dönmesi, bulantı
ve kusma şikayetleri ile başvuruyor. Fizik muayenede
Kafa içi basınç artışı olmadığı için papil ödemi görülmez…
102. Olier ve Mafucci Sendromuna eşlik eden benign kemik
tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osteokondrom
nistagmus, işitme kusuru ve denge bozukluğu saptanıyor.
B) Enkondrom
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Osteid osteom
A) Akut labirentit
D) Osteoblastom
B) Vestibüler nörit
E) Brown Tümörü
Cevap B
C) Benign pozisyonel vertigo
D) Meniere hastalığı
Enkondrom
E) Otitis media
Genellikle uzun kemiklerin medüller kanalında, falanks
Cevap A
yerleştiğinden şişlik yapar ve benign santral radyolusen
vertigoya ve sensörinöral işitme kaybına yol açar.
görünüm sağlar (TUS).
101. Adams Hakim sendromunda aşağıdakilerden hangisi
görülmez?
Tek ekstremitede çok sayıda (multiple) olması OLLİER
Hastalığında gözlenir (ENKONDROMATOZİS).
Ollier hastalığı hemanjiomlarla birlikte olursa mafucci
A) Yürüme bozukluğu
hastalığı denir.
B) Demans
C) İdrar inkontinansı
D) Ventriküler dilatasyon
E) Papil ödemi
Cevap E
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
malign transformasyon oluşabilir.
Genelde asemptomatik olup, falanks ve metakarpallere
Akut labirentit iç kulağın enfeksiyonudur ve şiddetli
74
(TUS) ve metakarpallerde görülür. Epifizden köken alır. %1–2
103. Bir yaşın altındaki gelişimsel kalça cıkığı vakalarının
tedavisinde, kalçaya aşırı abdüksiyon ve iç rotasyon
pozisyonu verilirse hangi arter bası altında kalır?
A) İnternal iliak arter
önemlidir.
•
PAP tümör hücreleri kapsülü geçince yükselir.
•
ALP kemik metastazı varsa yükselir.
•
TRUS (transrektal USG) ile değerlendirme ve biopsi
B) Arteria profunda femoris
kesin tanı koydurur
C) Obturator arter
•
Yayılım:
D) Retinakü ler arter
•
Direk invazyon (rektuma %8) Lenfojen (TUS) (ilk
E) Medial circumflex femoral arter
obtrator lenf nodlarına yayılım)
Cevap E
•
Hematojen (kemiğe yayılım özellikle lomber vertebra
(en sık) Prostat CA’ nın kemik metastazları %80
osteoblastiktir.
2010 Nisan Tus sınavında sorulmuş bir soru. Edinsel
Kalça çıkığı tedavisinde amaç femur başını tekrar asetabuluma
•
Tedavi:
yönlendirmektir. Bu amaçla kalça iç rotasyon ve abduksiyonda
•
Sınırlı vakalarda radikal prostatektomi en sık
tutulur. Bu tedavi sonrası femur başını besleyen arterlerden biri
zedelenebilir. İc rotasyon ve aşırı abduksiyon pozisyonu verilen
uygulanan yaklaşımdır.
•
Cerrahinin yapılamadığı durumlarda öncelikle
doğumsal kalça cıkığında femur boynunu dolanan medial
radyoterapi, ikinci sıklıkta hormonal tedavi ve seçenek
circumfleks medial arter basısı oluşabilir.
olarak kemorerapi uygulanmaktadır.
104. Prostat tümörü şüphesinde ilk başvurulması gereken
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
•
Hormonaterapi: Hormonoterapiye çok iyi yanıt verir
•
Androjen reseptör inhibisyonu flutamid–bikalutamid
•
GnRH agonistleri –> Goserelid, buserelid, leuprolid:
A) Transrektal ultrasonografi
Farmakolojik kastrasyon yapar.
B) Magnetik rezonans görüntüleme
C) Bilgisayarlı tomografi
105. Aşağıdaki durumlardan hangisinde testis torsiyonu
D) Pozitron emisyon tomografisi
gelişme riski artar?
E) Sintigrafi
A) Akut epididimoorşit
Cevap A
B) Travma
C) Hidrosel
Prostat ile ilgili hastalıklarda ilk yapılması gereken şey
Rektal Tuşe uygulanmasıdır. Prostatı en iyi görüntüleyen tekik
D) Testis tümörü
E) Epididim kistleri
Cevap B
TRUS (Transrektal USG) dir. Ayrıva TRUS sırasında nodullerden
biopsi alınabilir.
Sintigrafi kemik metastazlarının, BT ise solid organ
TESTİS TORSİYONU
•
metastazlarının taranmasında kullanılır.
Sol testisin saatin ters yönünde, sağ testisin saat
yönünde dönmesi sonucu oluşur.
PROSTAT KANSERİ:
•
En sık 12–18 yaşları arasında görülür.
%95 asiner tipte adenokarsinomdur
•
Testis kan akımının strangülasyonu nedeniyle travma
Periferik zon (TUS) prostat CA nın %60–70’I buradan gelişir
Santral zon prostat CA gelişebilir.
Bulgular:
•
Rektal tuşe ilk yapılacak iştir asimetri ve taş sertliği
vardır, immobildir.
•
PSA, PAP, AF (TUS) bakılır
•
PSA en spesifik markırdır.
•
Metastazda PSA yüksekliği daha belirgindir, takipte
ve inmemis testis en sık etyolojik faktördür (TUS).
•
Testis şiş ve hassastır. Muayenede Testisin elevasyonu
ile ağrı azalmaz (PHREN)
** Testis torsiyonu ile akut epididimoorşit ayırıcı tanısında
en yararlı tetkik Doppler USG’dir. En sensitif yöntem ise
sintigrafidir.
DENEME SINAVI – 41
75
106. Yenidoğan bir kız bebek, postnatal 6.gün huzursuzluk,
bulgularından değildir
distansiyon ile doktora getiriliyor. Yapılan fizik muayenede
A) Lomber lordoz kaybı
karın duvarında hiperemi, ödem ve distansiyon gözlenen
hastanın çekilen ayakta direk karın grafisinde barsak duvarı
içinde hava kabarcıkları saptanıyor.
108. Aşağıdakilerden hangisi Ankilozan spondilitin radyolojik
emmeme, bulantı, kusma, kanlı mukuslu ishal ve karında
B) Epin kalkanei
C) Sindesmofit
D) Bambu kamışı vertebra
Bu hastada en uygun tanı nedir?
E) Osteofit
A) Ülseratif kolit
Cevap E
B) Hirschsprung hastalığı
C) Anal atrezi
Ankilozan Spondilitin Radyolojik bulguları;
D) Nekrotizan enterokolit
•
Lomber lordoz kaybı
•
Ankiloz
•
Sindesmofit
•
Bambu kamışı vertebra
enterokolit tipik radyolojik bulgularından olup genellikle
•
Epin kalkanei
ilerlemiş vakalarda çıkmaktadır. Gaz kabarcıkları karaciğer
•
Bilateral simetrik sakroiliak tutulumu
E) Invajinasyon
Cevap D
İntramural gaz varlığı (pnömatosis intestinalis) Nekrotizan
içinde de görülebilir. Portal vende gaz (pyopnömo flebitis) kötü
prognozu gösterir. En erken bulgu olarak genişlemiş barsak
lupları ve distansiyon saptanır. Az sayıda olguda da hava–sıvı
düzeyi saptanır.
107. Disosiyatif anestezi yapan genel anestezik aşağıdakilerden
hangisidir?
yöntemlerinden biri olan sonohisterografi (SHG= SIS)
B) Gebelik
C) Ketamin
C) Aktif pelvik enfeksiyon
D) Propofol
D) Stenotik serviks
E) Tyopental
Cevap C
Ketaminin nörofarmakolojik etkileri «dissosiyatif anestezi
durumu» oluşturur. Talamus ile limbik sistem arasında
dissosiasyona neden olur. Santral sinir sisteminde selektif
olarak retiküler formasyoyu deprese eder. Ağrının emosyonel
komponentlerini yüksek merkezlere taşıyan afferent iletim
sistemini deprese eder, bu yolla analjezi oluşturur. Hasta
ağrıyı duymasına karşın bu duyguyu değerlendirme yeteneğini
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
109. Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik görüntüleme
A) Hematometra
B) Midazolam
76
ve boucher nodülleri osteoartritte gözlenir.
kullanımı için kontendike değildir?
A) Etomidat
kaybeder. Hasta uyanık gibi görünür.
Subkondral kist, subkondral skleroz, osteofitler, haberden
E) Endometrial polip
Cevap E
• Sonohisteroskopi (SHG= SİS) uterin kaviteye
ait patolojilerin (örn: polip, submüköz myom)
değerlendirilmesi amacı ile kullanılır.
• Hematometra özellikle servikal stenozla birlikte
olduğunda kontendike olarak değerlendirilir.
• Gebelik, aktif pelvik enf., stenotik serviks gibi durumlarda
sonohisterografi kullanımı kontendikedir.
110. Aşağıdaki ifadelerden hangisi adenomiyozis için doğru
Ektopik Gebeliğe Yaklaşım
değildir?
1. Medikal (Metotreksat [MTX] ile yapılır):
A) Nullipar olgularda daha sık gözlenir.
• Olgu hemodinamik olarak stabil, rüptür yoksa
B) Endometriozis sıklığı artmıştır.
uygulanabilir.
C) Dismenore ve menorajiye neden olurlar.
• Rüptür şüphesi olan ya da medikal tedaviye yanıt
vermeyen olgularda cerrahi uygulanır.
D) Menopozdan sonra şikayetler azalır.
E) Kesin tanı genellikle histerektomi materyalinin konması
• Methotrexate Adayları Tedavi güvenliğini maksimize
etmek ve nonviable ve ya erken viable intrauterin
ile konulur.
Cevap A
gebeliği olanları tedavi etme olasılığını elimine etmek
için methotre­xate tedavisi adayı olduğu düşünülen
hastalarda aşağıdaki faktörler bulunmalıdır:
Adenomyozis:
1.
• Endometrial stromal ve glandüler doku uterus
Salpingostomi veya salpingotomiden sonra hCG
seviyesi varlığı.
myometriumunda yerleşmiştir.
2. Küretajdan en az 12–24 saat sonra yükselen veya
• Çok doğum yapmış, orta yaş kadınlarda görülür.
plato yapan hCG sevi­yesi.
• Postpartum endometritin olayı başlatan faktör olduğu
ileri sürülmektedir.
3. Transvajinal ultrasonografi ile intrauterin
gestasyonel sac veya sıvı koleksiyo­nun olmaması,
• Pelvik muayenede, özellikle menstruel dönemde uterus
hCG seviyesinin 2000 mlU/ml’den fazla olması,
hCG seviyesin­de yükselme, ve kardiak aktivitesi
hassas, büyük ve yumuşaktır.
• Mensturasyon genellikle artmıştır, menoraji (%50) ve
olmayan 4cm ya da daha az veya kardiak aktivitesi
dismenore (%30) gözlenir. Semptomlar olguların %70’de
olan 3,5cm ya da daha az bir ektopik gebelik
gözlenir ve menopozdan sonra azalır veya kaybolur.
kitlesinin görülmesi.
• Adenomyozis sıklıkla endometriosiz ve fibromyom ile
birlikte görülür.
• MTX kullanımının kontrendike olduğu medikal problemler
(laktasyon, peptik ülser, immun yetmezlik, karaciğer,
böbrek veya pulmoner hastalık) yoksa uygulanır.
• Tanı büyük kısmında histerektomi materyalinin
histopatolojik incelenmesiyle olur. MRI preoperatif tanıda
• MTX tedavisinin en sık yan etkisi karaciğer
fonksiyonlarında bozulmadır. Bunu stomatit,
faydalı olabilir.
• Adenomyozis nedeni ile ortaya çıkan sekonder dismenore
histerektomi sonrası kesin olarak tedavi olur; ancak
gastroenterit ve kemik iliği supresyonu izler.
• MTX tedavisi sonrası hastalara en az 2 ay süre ile gebe
başlangıçta Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar, oral
kalmamaları, alkol veya folik asit kullanmamaları
kontraseptif haplar ve progestinler ile menstrüasyonun
öğütlenmelidir.
Medikal prognoz
baskılanması yararlıdır.
• İyi seçilmiş olgularda başarı >%90’dır; gebelik 6 haftadan
111. Yirmi üç yaşında ilk gebeliği olan hastanın USG’inde sol
tubada 4x4,5 cm çaplı, içerisinde fetal kalp atımı gözlenen
büyük ise başarısızlık artar.
• Fetal kardiyak aktivite pozitif ise 3,5 cm’ye kadar, fetal
gebelik kesesi gözleniyor. Hastanın hemodinamisi stabil ve
kardiyak aktivite negatif ise 4 cm’ye kadar olan ektopik
periton irritasyon bulguları saptanmıyor.
gebelik olgularında MTX kullanılabilir.
Bu hastanın tedavisinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi
• Cerrahi tedavi ile MTX uygulamasını karşılaştıran
yapılmalıdır?
çalışmalarda tubal açıklık oranları hemen hemen eşit
A) Metotreksat ve b–hCG takibi
bulunmuştur.
B) Acil laparatomi
2. Cerrahi:
C) Kan transfüzyonu sonrası laparatomi
• Daha yaygın kullanılmaktadır ancak günümüzde daha az
başvurulur hale gelmiştir.
D) Laparaskopi ve salpingostomi
• Rüptür, hemoperitoneum var ve hemodinamik stabilite
E) Yakın gözlem
Cevap D
bozulmuş ise kesin cerrahi müdahale endikasyonudur.
• Cerrahi olarak salpenjektomi, salpingostomi,
DENEME SINAVI – 41
77
salpingotomi, segmental rezeksiyon ya da milking (elle
113. Adölesan dönemi için en uygun kontraseptif yöntem
tubanın sıvazlanması) yapılır. Elle sıvazlama işleminde
aşağıdakilerden hangisidir?
rest materyal varlığı ve rekürrens riski arttığından
A) Kombine Oral Kontraseptifler
kullanılmamalıdır.
B) Bakırlı RIA
• Fertilitenin korunması isteniyorsa, rüptüre olmamış
ektopik gebeliklerde salpingostomi ilk tercih olmalıdır.
• Ampuller ektopik gebelikte daha çok lineer salpingotomi
veya salpingostomi tercih edilirken, istmik ektopik
C) Mini hap
D) Vajinal halka
E) Levonorgestrelli RIA
Cevap A
gebeliklerde segmental rezeksiyon ve reanastomoz önerilir.
• Kornual (interstisyal) ektopik gebelikte öncelikli tercih
MTX olmalıdır. Kornual gebeliklerde çok fazla doku hasarı
yoksa, kornual kama (wedge) rezeksiyon uygulanabilir.
• Adolesan döneminde en uygun kontraseptif yöntem
Kombine Oral Kontraseptifler (KOK)’lerdir.
Doku hasarının fazla olduğu kornual gebeliklerde
histerektomi uygundur.
• Servikal ektopik gebelikte hasta stabil ise ilk tercih
medikal tedavidir (MTX). Cerrahi tedavide histerektomi,
servikal sörklaj, küretaj ve takiben servikal tampon
114. Aşağıdakilerden hangisinin gebe kalma olasılığı vardır?
A) Testiküler feminizasyon
B) Müllerian agenezi
uygulaması ile selektif uterin arter embolizasyonu
C) Kalmann sendromu
uygulanabilir.
D) Swyer sendromu
• Geçmişte ovaryan ektopik gebeliğin klasik tedavisi
E) 5 alfa redüktaz eksikliği
cerrahi iken, günümüzde hemodinamik olarak stabil
Cevap C
hastalarda MTX başarıyla uygulanmaktadır. Cerrahi
tedavide ovariektomi önerilse de günümüzde ovaryan
kama rezeksiyon veya kistektomi tercih edilir.
• Testiküler feminizasyon, müllerian agenezi, 5 alfa
redüktaz eksikliğinde uterus yoktur.
Persiste ektopik gebelik cerrahi veya medikal olarak tedavi
edilebilir;
• Swyer sendromunda fonksiyonel uterus yoktur.
• Cerrahi tedavi ya tekrar salpingostomi ya da daha sıklıkla
• Kallmann sendromunda hipogonadotropik hipogonadizm
salpenjektomidir.
vardır ve gonadotropin desteği ile gebelik sağlanabilir.
• Tanı konduğu sırada hemodinamik olarak stabil olan
hastalarda methotrexate bir alternatiftir. Methotrexa­te
tedavi seçeneği olabilir çünkü persiste trofoblastik doku
tüpte olmayabilir ve cerra­hi eksplorasyon tekrarı sırasında
farkedilemeyebilir.
115. Anomaliye bağlı olmayan fetal ölümlerin en sık sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dekolman plasenta
B) Plasenta previa
112. Aşağıdaki hormonlardan hangisi infertilite hastalarında
ovulasyon indüksiyonu sırasında folikül rüptürü (folikül
çatlatılması) amacı ile kullanılır?
C) Preterm eylem
D) Perinatal enfeksiyonlar
E) Gestasyonel diyabet
A) Klomifen sitrat
Cevap C
B) HCG
C) Estrojen
• Fetal ölümlerin en sık sebebi konjenital anomalilerdir.
D) Progesteron
• Anomaliye bağlı olmayan bebek ölümlerinin en sık
E) FSH
sebebi preterm eylemdir. Preterm eylem anomaliye bağlı
Cevap B
olmayan fetal ölümlerin % 75–80’ini oluşturur.
• Preterm eylem % 50 olguda idyopatik olarak gelişir.
• İnfertilite hastalarına klomifen ve ya rec FSH verilidikten
sonra ovulasyon indüksiyonu sırasında folikül rüptürü
(folikül çatlatılması) için kullanılan hormon HCG’dir.
78
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
116. Gebelik sırasında aşğıdaki hematolojik parametrelerden
–
hangisinde artış gözlenmez?
etken B grubu streptokoklardır.
A) Lökosit
–
–
C) Eritrosit frajilitesi
E) Hemotokrit
Cevap E
–
Klinik
–
Ateş, ağrı, anoreksi, kokulu vajinal akıntı, vajinal
muayenede uterin–parametrial hassasiyet, alt
Kan hacmi
abdominal rebound (bu bulgu varsa akla pelvik
Yaklaşık 1600–1700 mL artar. Artışın çoğu plazmada
sellülit–peritonit gelmelidir).
olur.
Tedavi
Eritrosit hacmi sadece 400–500 mL arttığı için
–
dilüsyonel etki ile fizyolojik bir anemi oluşur
kullanılabilir. IV tedavi, ateş düştükten 48 saat
Bununla birlikte gebelikte hemoglobin 11 g/dL’nin
sonrasına kadar devam etmelidir.
altında ise anemiden bahsedilir.
•
•
IV antibiyotik gerekir. Klindamisin + Gentamisin;
Klindamisin + Metronidazol; Sefalosporinler
(hematokrit azalır).
•
Postpartum 7. günden sonra ortaya çıkan
endometritte etken C.trahomatistir.
D) Sedimentasyon
•
Postpartum 3–4. günde ortaya çıkan endometritte
etken E.colidir.
B) Nötrofil
•
Postpartum 1–2. günde ortaya çıkan endometritte
–
Bu tedavi ile 48–72 saat içinde klinik belirtiler veya
Gebelikte akut kan kaybı dışında en sık patolojik anemi
ateş ortadan kalkmazsa ya tedavi yetersizdir ya da
demir eksikliği anemisidir.
diğer pelvik infeksiyonlar söz konusudur [pelvik abse,
Gebelikte maternal plazma eritropoetin düzeyleri
yara infeksiyonu, uterin yara yetmezliği, septik pelvik
yükselir ve en yüksek seviyelerine 3. trimesterde ulaşır.
tromboflebit (en sık v.ovarica’ya yerleşir), üriner
infeksiyon veya puerperal mastit].
GEBELİKTE KAN HÜCRE İÇERİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
LÖKOSİT
ARTAR
NÖTROFİL
ARTAR
ERİTROSİT FRAJİLİTESİ
ARTAR
SEDİMENTASYON
ARTAR
LENFOSİT
DEĞİŞMEZ
TROMBOSİT
HAFİF AZALIR
HEMATOKRİT
AZALIR
HEMOGLOBİN
AZALIR
–
Tanısal yöntemlerle başka bir infeksiyon ortaya
konamazsa antibiyotiklerin yanında ampirik IV heparin
tedavisine başlanır.
–
Bu tedaviye 72 saat içinde Cevap alınması halinde
septik pelvik tromboflebit tanısı konur.
118. Otuz beş yaşında servikal smearda HGSIL (Yüksek gradeli
skuamöz intraepitelyal lezyon) saptanan olguda yapılan
kolposkopik biyopside CIN 1 saptanıyor.
117. Postpartum 10. günde ortaya çıkan endometritte en sık
Bundan sonraki adımda yapılması gereken
izole edilen ajan aşağıdakilerden hangisidir?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grup B Streptokok
A) Konizasyon
B) E. Coli
B) Smearın tekrarı
C) S. Aureus
C) Tedavisiz takip
D) CMV
D) HPV serotiplendirmesi
E) C. Trachomatis
E) Endometrial biyopsi + endoservikal küretaj
Cevap E
Cevap A
POSTPARTUM FEBRİL MORBİDİTE
•
İlk 24 saat hariç, ilk on gün içinde iki ayrı gündeki
ölçümlerde annenin ateşinin 38°C üzerinde olmasıdır.
•
En sık nedeni endomyometrittir.
•
Endometrit normal doğumlardan sonra %2,
sezeryandan sonra %10–15 ortaya çıkar:
CIN tedavisi
• CIN’ler (özellikle CIN I) her evrede regrese olabilir.
• CIN I için önerilen tedavisiz takiptir.
• CIN II ve III tanısı alan tüm olgular tedavi edilmelidir.
Ancak özellikle gebelikte invaziv kanser yok ise tedavi
DENEME SINAVI – 41
79
gebelik sonrasına ertelenebilir.
•
Malign dejenerasyona uğrayabilen (premalign) bir
lezyondur.
CIN I’de Tedavi
• Önerilen tedavisiz takiptir.
•
Endometriumun en sık görülen benign lezyonudur.
• Bununla birlikte ablatif yöntemlerle doku
•
En sık anovulasyona bağlı gelişir.
•
Asemptomatik olabiecekleri gibi en sık olarak
destrüksiyonu veya kolposkopi eşliğinde fokal
eksizyonel biopsi de kabul edilebilir seçenekler
menometroraji şikayeti ile kliniğe başvururlar.
arasındadır.
•
• Soru bahsi geçen durum sitoloji histoloji
Tedavide ne yapalım?
uyumsuzluğudur ve bu durumda uygun yöntem
konizsyon olmalıdır.
CIN II ve CIN III’de Tedavi
• Önerilen tedavi şekli soğuk konizasyon + ECC’dir.
•
Kesin tanı endometrial biyopsi ile konur.
•
Postmenopoz + atipi à TAH+BSO
•
Diğer olgularda ilk tercih : PROGESTERON
•
Tmx kullanan meme ca. Olgularında levorgestrelli RİA
uygun tedavi rejimidir.
Bununla birlikte ablatif yöntemlerle doku
destrüksiyonu, kolposkopi eşliğinde fokal eksizyonel
biyopsi veya histerektomi de uygulanabilecek
120. Aşağıdaki jinekolojik kanserlerden hangisinin sıklığı
bilateral tüp ligasyonu ile azalır?
tedaviler arasındadır.
• Histerektomi, ailesini tamamlamış düzenli kontrollere
A) Vulva
istekli olmayan, kanser korkusu olan veya CIN III ya
B) Vajen
da mikroinvazyonu olan olgulara önerilir. Ayrıca
C) Serviks
başka adneksiyal veya uterin patoloji varlığında,
D) Endometrium
konizasyon sonrası cerrahi sınırda anormal hücre
varlığında veya atrofik serviks nedeniyle teknik olarak
E) Over
Cevap E
konizasyon yapılamıyorsa histerektomi abdominal
veya vajinal yolla uygulanabilir.
Over kanseri risk faktörleri:
119. Otuz sekiz yaşında jinekoloji kliniğine kanama şikayeti ile
başvuran hastanın b–hcg değeri negatif olarak saptanıyor.
• Ovulasyon (anovulasyon koruyucu PCOS hariç)
Yapılan jinekolojik muayene ve USG neticesinde uterusun
• İnfertilite
normal cesamette olduğu görülen ve endometrial kalınlık
20 mm olarak ölçülen hastada endometrial örnekleme
yapılıyor.
• Nulliparite
• Genetik
Over kanseri riskini azaltan faktörler:
Endometrial örnekleme sonucu kompleks atipisiz
hiperplazi olarak değerlendirilen hastanın tedavisinde en
• Doğum (multiparite)
uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
• KOK kullanımı (risk kullanım süresi arttıkça azalır)
A) Kombine Oral Kontraseptif
• Emzirme
B) Progesteron
• Histerektomi
C) Total abdominal histerektomi
• Tüp ligasyonu
D) Total abdominal histerektomi, bilateral
salpingoooferektomi
E) Tedavisiz takip
Cevap B
ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ
•
Östrojenik hiperstimulasyona bağlı endometriumun
glanduler ve stromal proliferasyonudur.
80
• İleri yaş
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Benzer belgeler

2016 HAZİRAN TUS 51. DENEME SINAVI TEMEL

2016 HAZİRAN TUS 51. DENEME SINAVI TEMEL 2016 HAZİRAN TUS 51. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmakt...

Detaylı

Mutfak Uygulmaları

Mutfak Uygulmaları C) Yumurta toprakta gelişir → larva deriden penetre olur → kalın bağırsaklara kan damarları yoluyla gelir → erişkin form oluşur. D) Yumurta perianal bölgede gelişir → larva oluşur → larva anüsten i...

Detaylı