2016 HAZİRAN TUS 51. DENEME SINAVI TEMEL

Transkript

2016 HAZİRAN TUS 51. DENEME SINAVI TEMEL
2016 HAZİRAN TUS 51. DENEME SINAVI
TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI
Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji,
Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.
1.
4. Aşağıdaki kaslardan hangisinin siniri n. obturatorius
I- Nervus radialis
değildir?
II- Arteria radialis
A) M. obturatorius externus
III- Arteria profunda brachii
B) M. obturatorius internus
IV- Nervus ulnaris
C) M. gracilis
Yaralanma sonucu humerus korpus kırığı ile gelen hastanın
D) M. adductor magnus
yukardaki anatomik oluşumlarından hangisinin yaralanma
E) M. adductor longus
ihtimali vardır?
A) I
B) II
C) I ve IV
D) I ve III
E) II ve III
2. Fossa pterygopalatina ile ilgili aşağıda verilenlerden yanlış
5. Canalis inguinalis ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış
olanı işaretleyiniz.
olanı işaretleyiniz.
A) Burun boşluğunun lateral’indedir
A) İçerisinden lig. teres uteri geçer
B) Ağız boşluğunun superior’undadır
B) Lig. inguinale’nin inferior’unda yer alır
C) Fossa infratemporalis’in medial’indedir
C) Arka duvarını yapan esas yapı fascia transversalis’tir
D) Orbita’ya fissura orbitalis superior vasıtasıyla bağlanır
D) Ön duvarını m. obliquus externus abdominus’un aponörozu
E) Fossa cranii media’ya foramen rotundum vasıtasıyla
bağlanır
3. Aşağıda verilen eklemlerden hangisi fibröz kıkırdak
yapar
E) M. obliquus internus abdominus kanalın üst duvarını yapar
6. Aşağıdakilerden hangisi triküspid kapak ile pulmoner
yapısında bir oluşum bulundurmaz?
kapak arasındaki anatomik oluşumdur?
A) Symphysis intervertebralis
A) Conus arteriosus
B) Articulatio genus
B) Crista supraventricularis
C) Articulatio sternoclavicularis
C) Trabeculo septomarginalis
D) Articulatio coxae
D) Crista terminalis
E) Articulatio radioulnaris proximalis
E) Fossa ovalis
DENEME SINAVI – 51
1
7. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin vena saphena parva ile
11. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisinin sinus
yakın komşuluğunun bacak varisi ameliyatlarında önemi
cavernosus ile bağlantısı bulunmaz?
vardır?
A) Vena ophthalmica
A) Nervus suralis
B) Plexus basilaris
B) Nervus saphenus
C) Sinus petrosus superior
C) Nervus tibialis
D) Sinus petrosus inferior
D) Nervus fibularis communis
E) Sinus rectus
E) Nervus femoralis
8. Miksiyon ve defekasyonun kontrolü ile ilgili olan lobulus
paracentralis aşağıdaki arterlerden hangisi tarafından
beslenmektedir?
A) Arteria basilaris
B) Arteria cerebri media
C) Arteria cerebri anterior
12. Aşağıdakilerden hangisi ağrı ve ısı duyusu ile ilgilidir?
A) Tractus spinothalamicus anterior
B) Tractus spinotectalis
C) Nucleus principalis nervi trigemini
D) Fasciculus gracilis
E) Ganglion pterygopalatinum
D) Arteria cerebri posterior
E) Arteria communicans anterior
9. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisi glandulae
parotidea içerisinde yer almaz?
nöron gövdesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
A) Nervus facialis
A) Ganglion trigeminale
B) Nervus auriculotemporalis
B) Ganglion pterygopalatinum
C) Arteria carotis externa
C) Ganglion cervicale superior
D) Vena jugularis externa
D) Ganglion stellatum
E) Arteria maxillaris
E) Ganglion ciliare
10. Aşağıdakilerden hangisinin lezyonunda işitme kaybı
2
13. Musculus dilatator pupilla’ya midriasis yaptıran aksonların
14. Vena jugularis interna cavitas tympani’nin hangi duvarı ile
görülür?
komşuluk yapar?
A) Corpus geniculatum laterale
A) Alt
B) Wernicke sahası
B) Ön
C) Lemniscus lateralis
C) Arka
D) Nervus facialis
D) İç
E) Colliculus superior
E) Dış
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
15. Aşağıdaki intermedier filamanlardan hangisi mezenkimal
19. Gelişmiş bir bazal membran yapısı solunum sisteminin
kökenli hücrelerde izlenir?
hangi bölümü için karakteristiktir?
A) Lamin
A) Trakea
B) Desmin
B) Bronş
C) Sitokeratin
C) Bronşiol
D) Vimentin
D) Terminal bronşiol
E) Nestin
E) Alveol
16. İskelet kasında yer alan aşağıdaki proteinlerden hangisi
20. Mideden alınan bir biyopsinin yapılan ışık mikroskobik
aktini Z diskine bağlar?
incelemesinde epitel bezlerinde aşağıdaki hücrelerden
A) Miyozin
hangisinin çok sayıda izlenmesi beklenir?
B) Titin
A) Şef hücresi
C) Alfa aktinin
B) Parietal hücre
D) Nebulin
C) G hücresi
E) Troponin T
D) M hücresi
E) Bez mukus hücresi
17. İç kulakta izlenen tektorial membran aşağıdaki yapılardan
21. Parotis bezinin embriyonik kökeni hangi seçenekte doğru
hangisinin üzerini örter?
olarak verilmiştir?
A) Korti organı
A) Endoderm
B) Kohlea
B) Lateral mezoderm
C) Skala timpani
C) Ara mezoderm
D) Stria vaskülaris
D) Yüzey ektodermi
E) Utrikulus
E) Nöral ektoderm
18. Aşağıdaki yapılardan hangisi paraksiyel mezodermden
22. Ovaryumda folikülogenezin hangi aşamasında tek katlı
gelişir?
kübik folikül hücrelerinin çevrelediği oosit yapısı izlenir?
A) Somit
A) Primordial folikül
B) Notokord
B) Primer folikül
C) Epiblast
C) Sekonder folikül
D) Nöral tüp
D) Antral folikül
E) Yolk kesesi
E) Graaf folikülü
DENEME SINAVI – 51
3
23. Aşağıdaki taşınma örneklerinden hangisi sodyumla zıt
26. Jukstaglomerüler hücrelerden renin salgılanması üzerine
yönde gerçekleşir?
hangisi diğerlerinden farklı bir etki oluşturur?
A) Primer safra asitlerinin ileumdaki enterosite taşınması
A) Hipovolemi
B) Galaktozun bağırsak lümeninden enterosite taşınması
B) Hipernatremi
C) Kalp kasında Ca iyonlarının hücre dışına taşınması
C) Hipotansiyon
D) Glikozun proksimal tübül lümeninden tübüler hücreye
D) Renal arter darlığı
++
taşınması
E) Renal sempatik sinir uyarısında artış
E) K ve Cl iyonlarının çıkan henle lümeninden tübüler
+
-
hücreye taşınması
24. Hangisi iskelet kası hücrelerinin yapısında bulunmayan bir
27. Kırk yaşındaki erkek hasta 42 °C’nin üstündeki sıcaklığı
proteindir?
algılayamıyor. Bu hastada, sıcaklık duyusunun taşınmasına
A) Desmin
aracılık eden aşağıdaki kanallardan hangisinin fonksiyonu
B) Nebulin
bozulmuş olabilir?
C) Troponin
A) TRPA1
D) Alfa-aktinin
B) TRPM8
E) Alfa- interneksin
C) TRPV1
D) TRPV3
E) TRPV4
25. Aşağıdaki maddelerin hangisinin reseptör genindeki
4
28. Aşağıdaki uyku evrelerinden hangisi
mutasyon Hirschsprung hastalığında görülen konjenital
elektroensefalografideki değişimlerden dolayı desenkronize
agangliyonik megakolona neden olur?
uyku evresi olarak kabul edilir?
A) Asetilkolin
A) REM evresi
B) Endotelin
B) NonREM evre 1
C) Nitrik oksit
C) NonREM evre 2
D) Vazoaktif intestinal peptid
D) NonREM evre 3
E) Atriyal natriüretik peptid
E) NonREM evre 4
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
29. Voltaj kapılı KCNQ1 tipi potasyum kanallarındaki mutasyon
dolayı “torsade de pointes” tipi ventriküler aritmi,
33. Maddelere karşı en seçici geçirgen olan membran
aşağıdakilerden hangisidir?
tekrarlayan senkop veya ani ölümlerle karakterize kardiyak
A) Mitokondri dış zarı
hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
B) Plazma zarı
A) İkinci derece AV Blok
C) Çekirdek zarı
B) Uzun QT sendromu
D) Endoplazmik retikulum
C) Hasta sinus sendromu
E) Mitokondri iç zarı
D) Adams–Stokes sendromu
E) Wolff-Parkinson-White sendromu
30. Aşağıdaki faktörlerden hangisi protrombinin trombine
34. Aşağıdaki inhibitör – hücre bölümü/reaksiyon
dönüştüğü basamakta etkili değildir?
eşleşmesinden hangisi yanlıştır?
A) Kalsiyum iyonları
A) Tunikamisin – Granüllü Endoplazik Retikulum
B) Aktif faktör 5
B) Karbon monoksit – Granülsüz Endoplazmik Retikulum
C) Aktif faktör 10
C) Termogenin - Ribozom
D) Aktif faktör 12
D) Brefeldin A – Golgi
E) Trombositlerin membran fosfolipitleri
E) Klorokin – Lizozom
31. Aşağıdakilerden hangisi antidiüretik hormonun
35. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi ksantoprotein
yetersizliğinde görülen bulgulardan değildir?
reaksiyonu pozitiftir?
A) Poliüri
A) Alanin
B) Polidipsi
B) Triptofan
C) Hipernatremi
C) Serin
D) Konsantre idrar yapımı
D) Glisin
E) Plazma osmolaritesinde artış
E) Sistein
32. Erkeklerde ön hipofizden LH salgısının baskılanmasında en
36. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin sentezinde tirozin
fazla etkili hormon hangisidir?
amino asidi kullanılmaz?
A) İnhibin B
A) Dopa
B) Testosteron
B) Epinefrin
C) Östrojen
C) Tiramin
D) Folistatin
D) Histamin
E) Müllerian inhibe edici faktör
E) Melanin
DENEME SINAVI – 51
5
37. Ürenin oluştuğu reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
41. Hemoglobin sentezinde kurşun ile inhibe olan sitoplazmik
A) Karbonmonoksit + Amonyak – Karbamoil Fosfat
enzim hangisidir?
B) Arjininosüksinat – Fumarat
A) ALA dehidrataz
C) Arjinin – Ornitin
B) ALA sentaz
D) Hem – Biliverdin
C) Ferroşelataz
E) Biliverdin – Biluribin
D) Üroporfinojen I sentaz
E) Üroporfinojen Dekarboksilaz
38. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi hem ketojenik hemde
glukojeniktir?
hangisine bakılmaz?
A) Alanin
A) Sodyum
B) Glutamat
B) Potasyum
C) Lösin
C) Klor
D) Lizin
D) Osmalarite
E) Tirozin
E) İletkenlik
39. Proteinlerin sekonder yapısında beta kıvrımda aşağıdaki
43. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer sentez kapasitesini
amino asitlerden hangisinin bulunması beklenmez?
değerlendirmek için kullanılır?
A) İzolösin
A) Alanin aminotransferaz
B) Glutamat
B) Aspartat aminotransferaz
C) Sistein
C) Psödokolinesteraz
D) Glisin
D) Glutamat Dehidrogenaz
E) Serin
E) İmmunglobulin
40. İnce barsakta demir emilim iöin +3 değerlikli demirin +2
44. Tetrahidrobiopterin aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinde
değerlikli demire çevrilmesi işleminde görev alan enzim ve
kullanılmaz?
kofaktör ikilisi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Tirozin hidroksilaz
A) Fero oksidaz – C Vitamini
B) Fenilalanin hidroksilaz
B) Ferri redüktaz – C Vitamini
C) Triptofan hidroksilaz
C) Fero oksidaz – B1 Vitamini
D) Dopamin hidroksilaz
D) Ferri redüktaz – B1 Vitamini
E) NO Sentaz
E) Hephaestin – C Vitamini
6
42. Kistik fibrozisli hastalarda ter testinde aşağıdakilerden
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
45. Aşağıdakilerden hangisi amino asitten türeyen bir mediatör
49. Aşağıdaki ek gruplardan hangisi fosfolipid sentezinde
değildir?
kullanılmaz?
A) Epinefrin
A) Kolin
B) Dopa
B) Serin
C) Seratonin
C) Etanolamin
D) Histamin
D) İnisitol
E) Eritropoetin
E) Mannitol
46. Glikolizin ilk reaksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
50. Aşağıdakilerden hangisi lipoprotein lipaz aktivatörüdür?
A) Glukozun 1.karbon atomunun fosforilasyonu
A) Apo A-I
B) Glukozun 3.karbon atomunun fosforilasyonu
B) Apo A-II
C) Glukozun 6.karbon atomunun fosforilasyonu
C) Apo C-II
D) Glukozun 3.karbon atomunun sülfatlanması
D) Apo C-III
E) Glukozun yarılanması
E) Apo E
47. Herediter fruktoz intöleransında karaciğerde meydana
gelen toksik tablodan aşağıdaki metabolitlerden hangisinin
artışı sorumludur?
A) Fruktoz
B) Fruktoz 1 Fosfat
C) Fruktoz 6 Fosfat
51. Aşağıdakilerden hangisi konjuge safra asitidir?
A) Kolik asit
B) Kenodeoksikolik asit
C) Deoksikolik asit
D) Glikokolik asit
E) Litokolik asit
D) Piruvat
E) Dihidroaseton fosfat
48. Aşağıdaki monosakkaritlerden hangisi glikoprotein
52. Pürin salvage (kurtar kullan) yolunda kullanılan bileşik
sentezinde kullanılmaz?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) UDP Galaktoz
A) PRPP
B) UDP Glukoz
B) 5-fosforibozilamin
C) CMP NANA
C) Orotat
D) UDP Fukoz
D) Ksantin
E) UDP Fruktoz
E) Alanin
DENEME SINAVI – 51
7
53. Transkripsiyon için RNA Polimeraz’ın bağlandığı DNA
57. 10 yaşında bol sulu ishal şikayetiyle gelen erkek çocuğun
bölgesine ne ad verilir?
gaita mikroskopisinde lökosit görülmediğine göre aşağıdaki
A) Promotor
bakterilerden hangisi etken olarak düşünülmelidir?
B) Ekzon
A) Enterotoksijenik Escherichia coli
C) İntron
B) Campylobacter jejuni
D) Palindrom
C) Salmonella typhi
E) LİNEs
D) Shigella dysenteriae
E) Yersinia enterocolitica
54. DNA Replikasyonu hücrenin hayat döngüsünün hangi
58. Pseudomonas aeruginosa’ya karşı yeterli etki göstermeyen
fazında meydana gelir?
antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
A) G1
A) Amikasin
B) S
B) Piperasilin
C) G2
C) Ciprofloksasin
D) M
D) Ertapenem
E) G0
E) Seftazidim
55. Haemophilus influenzae enfeksiyonlarından korunmada en
59. A–B toksin modeli ile uyumlu olan mikroorganizma
uzun süreli koruyuculuk sağlayan ve aktif kullanımda olan
aşağıdakilerden hangisidir?
aşı içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Costridium tetani
A) H. influenzae’dan elde edilen toksin
B) Streptococcus pyogenes
B) Canlı atenue H.influenzae suşları
C) Shigella dysenteriae
C) H. influenzae hücre duvar polisakkaritleri
D) Listeria monocytogenes
D) Protein ile konjuge edilmiş H. İnfluenzae kapsüler
E) Clostridium botulinum
polisakkaritleri
E) Ölü H. influenzae suşları
56. Stafilokok hücre duvarında bulunan ve gliserol veya ribitol
60. Aşağıdaki bakterilerden hangisi, koyun kanlı agarda tam ve
fosfat dizilerinden oluşan, aynı zamanda stafilokoklarda
kısmi hemolizden oluşan çift hemolize yol açar?
yapışma görevi de gören antijenik yapı aşağıdakilerden
A) Staphylococcus aureus
hangisidir?
B) Listeria monocytogenes
A) Protein A C) Streptococcus agalactia
B) Kapsül
C) Teikoik asit
D) Lökosidin
E) Lipopolisakkarit
8
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
D) Bacillus cereus
E) Clostridium perfringens
61. Akut epiglottit ön tanısı ile gelen bir hastada, etkenin
65. Aşağıdakilerden hangisi Penicillium marneffei’ye ait bir
izolasyonu için hastadan alınacak en uygun klinik örnek
özellik değildir?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) AIDS hastalarında tüberküloz benzeri bir tablo oluşturur
A) Boğaz çalkantı suyu
B) Dimorfiktir
B) Nazofarengeal aspirat
C) SDA agarda ürerken kırmızı pigment yapar
C) Boğaz sürüntüsü
D) Bulaşıcı olan maya formu 37 ºC’de ürer
D) Kan kültürü
E) Makrofajlar içinde üreme yeteneği vardır
E) Endotrakeal aspirat
62. Gri renkli, balık kokulu vajinal akıntısı olan genç bir kadın
hastada akıntının mikroskopik incelemesinde
geniş epitel hücreleri ve Gram (–) veya Gram değişken basiller
görülmektedir.
Bu hastada etken olarak aşağıdakilerden hangisi
düşünülmelidir?
A) Trichomonas vaginalis
66. Aşağıdakilerden hangisi fenol oksidaz aktivitesine sahiptir?
A) Candida albicans
B) Candida tropicalis
C) Cryptococcus neoformans
D) Coccidioides immitis
E) Blastomyces dermatitidis
B) Gardnerella vaginalis
C) Treponema pallidum
D) Candida albicans
E) Lactobacillus
63. Epidemik tifüs insanlara aşağıdaki vektörlerden hangisi
aracılığıyla bulaşır?
A) Bit
B) Tatarcık
C) Mayt
D) Kene
E) Pire
67. Histopatolojik bir preparatta 45° açıyla dallanan ve
septalı hiflerin görülmesi durumunda, bu küfün doğrudan
bir Aspergillus olarak tanımlanması, aşağıdaki küf
cinslerinden hangisine benzerliği nedeniyle yanlış tanıya
neden olabilir?
A) Rhizopus
B) Penicillium
C) Alternaria
D) Fusarium
E) Sporothrix
64. Malassezia türlerinin üretilmesi için Sabouraud glukoz
68. Coronaviruslar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
agara aşağıdakilerden hangisi ilave edilmelidir?
hangisi doğrudur?
A) Mannitol
A) Zarfı yoktur
B) Niasin
B) Soğuk algınlığı dışında küçük çocuklarda gastroenterite de
C) Lipid
D) Pepton
E) Tiamin
yol açarlar.
C) Segmentli bir RNA ya sahiptirler.
D) İnsanlarda enfeksiyona yol açan tek bir serogrup vardır.
E) Elektron mikroskopta tekerlek şeklinde görülür
DENEME SINAVI – 51
9
69. Aşağıdaki viruslardan hangisi temel olarak eritroid hücre
73. İmmün yetmezlikli hastalar için aşağıdaki parazitlerden
serisini tutar?
hangisi ölümcül enfeksiyona yol açabilir?
A) Parvovirus
A) Toxoplasma gondii
B) Adenovirus
B) Pediculus humanus capitis
C) Epstein–Barr virusu
C) Enterobius vermicularis
D) Astrovirus
D) Entamoeba coli
E) Coronavirus
E) Sarcoptes scabiei
70. Peplomerleri ile antijenik özellik gösteren virüs hangisidir?
74. İnsanlarda daha sıklıkla keratit, üveit ve korneal ülserasyon
A) Adenovirus
oluşturan protozoon aşağıdakilerden hangisidir?
B) Reovirus
A) Acanthamoeba spp.
C) Rhinovirus
B) Entamoeba histolytica
D) Rotavirus
C) Balamuthia mandrillaris
E) İnfluenza virusu
D) Naegleria fowleri
E) Plasmodium malariae
71. Aşağıdaki virüslerden hangisinin insana bulaşmasında
75. IgE sentezini artıran ve özellikle tip I allerjik hastalıkların
artropod ya da kemirgenler rol oynamaz?
patogenezinde rol oynayan sitokin aşağıdakilerden
A) Hantavirus
hangisidir?
B) Arenavirus
C) Norovirüs
D) Flavivirus
E) Nairovirus
A) İnterlökin–2
B) İnterlökin–3
C) İnterlökin–4
D) İnterlökin–7
E) İnterlökin–12
72. Aşağıdakilerden hangisi plasmodium enfeksiyonlarında
10
76. Aşağıdakilerden hangisi antikorların ana fonksiyonlarından
anofelde bulunan formdur?
biri değildir?
A) Merozoit
A) Toksinlerin nötralizasyonu
B) Trofozoit
B) Opsonizasyon ve fagositoz
C) Ookinet
C) Mast hücrelerinden histamin salınması
D) Şizont
D) Kompleman aktivasyonu
E) Hipnozoit
E) Enfekte hücrenin direkt olarak öldürülmesi
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
77. Granulasyon dokusu gelişiminde ilk üretilen kollajen tipi
81. Aşağıdakilerden hangisi komplemanı alternatif yol
aşağıdakilerden hangisidir?
üzerinden aktive eden faktörlerden biri değildir?
A) Tip I
A) Yılan zehiri
B) Tip II
B) Antijen-antikor kompleksleri
C) Tip III
C) Parazitler
D) Tip IV
D) Endotoksinler
E) Tip V
E) Virüsler
78. İnflamasyon seyrinde kemotaktik faktörlere en erken cevap
82. Lenf nodlarında prolifere olarak foliküler hiperplazi
veren hücre aşağıdakilerden hangisidir?
gelişimine neden olan hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Natural Killer hücreleri
A) Histiosit
B) Polimorf nüveli lökositler
B) Plazma hücreleri
C) T lenfositler
C) T Lenfositler
D) B lenfositler
D) B lenfositler
E) Histiositler
E) Fibroblastlar
79. Kuru gangrende izlenen histopatolojik bulgu
83. Mikozis fungoides’te epidermisi infiltre eden serebriform
aşağıdakilerden hangisidir?
hücrelerin immünfenotipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koagulasyon nekrozu
A) CD4 (+)
B) Likefaksiyon nekrozu
B) CD7 (+)
C) Fibrinoid nekroz
C) CD8 (+)
D) Apoptoz
D) CD20 (+)
E) Yağ nekrozu
E) CD30 (+)
80. Beyin parankimindeki metastatik bir akciğer karsinomu
84. Terminal deoksinüleotidil transferaz (Tdt) aşağıdaki
odağında izlenen nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir?
hematolojik malignitelerin hangisinde pozitiftir?
A) Koagulasyon nekrozu
A) Burkitt lenfoma
B) Likefaksiyon nekrozu
B) Foliküler lenfoma
C) Fibrinoid nekroz
C) Büyük B hücreli lenfoma
D) Kazeifikasyon nekrozu
D) MALT lenfoma
E) Yağ nekrozu
E) Lenfoblastik lenfoma
DENEME SINAVI – 51
11
85. İn situ karsinomu invaziv karsinomdan ayıran özellik
89. Testiste kitle yakınması ile başvuran 3 yaşında bir çocukta
aşağıdakilerden hangisidir?
α-fetoprotein yüksekliği saptanıyor. Orşiektomi yapılan
A) Polarite kaybı
hasta için en olası patolojik tanı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Bazal membranın sağlam olması
A) Spermatositik seminom
C) Artmış mitotik indeks
B) Yolk sac tümör
D) Atipik hücreler
C) Embriyonal karsinom
E) Nükleer pleomorfizm
D) Koryokarsinom
E) Teratom
86. EBV etkisi ile gelişen Burkitt lenfoma patogenezinde hangi
riskinde artış daha fazladır?
A) Ras
A) Apokrin metaplazi
B) C-myc
B) Duktal ektazi
C) P-16
C) Adenozis
D) P-53
D) Radial skar
E) Cyclin-D
E) Periduktal fibrozis
87. Santral yerleşimli, hızlı büyüyen, geç uzak metastaz yapan
91. Aşağıdaki endokrin neoplazilerden hangisinin stromasında
akciğer kanseri aşağıdakilerden hangisidir?
amiloid birikimi izlenebilir?
A) Skuamöz hücreli karsinom
A) Glukagonoma
B) Küçük hücreli karsinom
B) VIPoma
C) Adenokarsinom
C) İnsülinoma
D) Bronkioalveoler karsinom
D) Somatostatinoma
E) Büyük hücreli karsinom
E) Gastrinoma
88. Ailesel taşlı yüzük hücreli mide karsinomu patogenezinde
92. Aşağıdakilerden hangisi bir demyelinizan hastalık değildir?
aşağıdaki mekanizmalardan hangisi suçlanmaktadır?
A) Multiple skleroz
A) c-kit mutasyonu
B) Akut nekrotizan hemorajik ensefalomyelit
B) APC mutasyonu
C) Marchiafava-Bignami hastalığı
C) E-kaderin mutasyonu
D) Krabbe hastalığı
D) Beta-catenin mutasyonu
E) Progresif multifokal lökoensefalopati
E) TP53 mutasyonu
12
90. Aşağıdaki meme lezyonlarından hangisinde meme kanseri
onkogenin aktivasyonu önemli rol oynar?
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
93. Mesane kanseri histopatolojik olarak en sık hangi şekilde
97. Ekstrahepatik safra yolu hastalıkları ile ilgili
görülür?
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Skuamöz hücreli karsinom
A) Primer biliyer sirozda AMA, ANCA ve ANA gibi serolojik
B) Adenokarsinom
C) Transizyonel hücreli karsinom
D) Rabdomyosarkom
E) Leiomyosarkom
belirteçler pozitif saptanabilir
B) Primer sklerozan kolanjit vakalarının %70’i kadın olup
median görülme yaşı 50’dir
C) Sekonder biliyer siroz safra taşı gibi bir nedenle safra
yollarının mekanik obstrüksiyonuna bağlı olarak gelişir
D) Primer sklerozan kolanjit sıklıkla ülseratif kolit olmak
üzere inflamatuar bağırsak hastalıklarına eşlik eder
E) Primer biliyer sirozda genellikle hepatobiliyer
ultrasonografide herhangi bir anormallik izlenmez
94. Aşağıdakilerden hangisi benign bir cilt lezyonu değildir?
A) Seboreik keratoz
B) Aktinik keratoz
C) Akantozis nigrikans
D) Fibroepitelyal polip
E) Keratoakantoma
98. Aşağıdaki tümöral lezyonlardan hangisinin
histopatolojisinde Antoni A ve Antoni B alanları ve verocay
cisimcikleri izlenir?
A) Schwannoma
B) Nörofibroma
C) Malign periferik sinir kılıfı tümörü
D) Travmatik nörom
E) Astrositoma
95. Aşağıdaki patolojilerden hangisinin myastenia gravis
99. Oral kullanılan ilacın sistemik dolaşıma karışmadan
hastalığına eşlik etme olasılığı diğerlerinden daha fazladır?
önce karaciğerde bir kısmının metabolize edilmesi
A) Timik hiperplazi
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
B) Timoma
A) Enterohepatik sirkülasyon
C) Timus karsinomu
B) Presistemik eliminasyon
D) Tiroid medüller kanseri
C) Sekestrasyon
E) Paratiroid adenomu
D) Redistribüsyon
E) İyon tuzağı
96. Aşağıdakilerden hangisi serviks kanseri için risk
100. Multiple Myelom tanılı bir hastaya aşağıdaki ilaçlardan
faktörüdür?
hangisi uygulanırken ilacın dozu ayarlanmalıdır?
A) Kondom kullanımı
A) Siklosporin
B) HPV aşısı
B) Varfarin
C) A vitamini tedavisi
C) Tübokürarin
D) Nulliparite
D) Lidokain
E) Sigara içmek
E) Lityum
DENEME SINAVI – 51
13
101. Nikotin için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Plazma proteinlerine bağlanmaz
B) Daha çok psişik bağımlılık yapar
C) ACTH ve Anjiotensin düzeyini artırır
D) İştahı azaltır
E) Mikrozomal enzimleri indükler
105. Aşağıdaki nöromusküler blokörlerden hangisi karaciğer ve
böbrek bozukluğunda rahatlıkla kullanılabilir?
A)Atrakuryum
B)Gallamin
C)Doksakuryum
D)Vekuronyum
E)Alkuronyum
102. Aşağıdaki ergot alkaloidlerinin hangisi şüpheli vazospastik
anjina tanısının konulabilmesi için kullanılır?
gevşetici aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bromokriptin
A)Baklofen
B)Ergotamin
B)Siklobenzaprin
C)Ergonovin
C)Diazepam
D)Ergotoksin
D)Tiokolşikozid
E) Liserjik Asit Dietilamid
E)Klorzoksazon
103. Nörotransmitter salınımından sorumlu kalsiyum kanalları
107. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi konjestif kalp yetersizliğinde
aşağıdakilerden hangisidir?
mortaliteyi azaltır?
A) N tipi voltaj bağımlı hızlı kalsiyum kanalları
A)Digoksin
B) L tipi voltaj bağımlı hızlı kalsiyum kanalları
B) Valsartan + Sakubitril
C) N tipi voltaj bağımlı yavaş kalsiyum kanalları
C)Amrinon
D) T tipi voltaj bağımlı yavaş kalsiyum kanalları
D)Dobutamin
E) L tipi voltaj bağımlı yavaş kalsiyum kanalları
E)Nesiritid
104. Benzodiazepin ve barbitüratlar için aşağıdakilerden
108. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi myokard
hangisi yanlıştır?
infarktüsü geçiren bir hastada uygun değildir?
A) Barbitüratların antikonvülzan etkileri daha güçlüdür
A)Metoprolol
B) Benzodiazepinlerin anksiyolitik ve hipnotik ilaçları
B)Ramipril
farklıdır
C) İsosorbid mononitrat
C) Barbitüratlar büyük oranda ön-ilaçtır
D)Hidralazin
D) Benzodiazepinler barbitüratlara oranla daha güvenli
E)Valsartan
ilaçlardır
E) Benzodiazepinin etki gösterebilmesi için ortamda GABA
olması gerekir
14
106. Glisinerjik reseptörlere agonist etki gösteren santral kas
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
109. Aşağıdaki antiaritmiklerden hangisi benign prostat
113. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi HCV tedavisi için geliştirilmiş
hiperplazisi ve dar açılı glokomu olan hastalarda
RNA-polimeraz inhibitörüdür?
kontrendikedir?
A)Sofosbuvir
A)Prokainamid
B)Ribavirin
B)Lidokain
C)Lamivudin
C)Amiodaron
D)Boceprevir
D)Sotalol
E)Oseltamivir
E)Disopramid
110. Aşağıdaki antianjinal ilaçlardan hangisi miyositlerde geç
114. Aşağıdakilerden hangisi anaplastik büyük hücreli lenfoma
sodyum akımını inhibe ederek etki gösterir?
ve küçük hücre dışı akciğer kanseri tedavisinde kullanılan
A)İvabradin
anaplastik lenfoma kinaz (ALK) inhibitörüdür?
B)Trimetazidin
A)Sorafenib
C)Ranolazin
B)Vemurafenib
D)Fasudil
C)Krizotinib
E)Nikorandil
D)Gefitinib
E)Bosutinib
111. Aşağıdaki antitüberküloz ilaçlardan hangisi mitokondrial
115. Aşağıdakilerden hangisi serotoninin bir etkisi olamaz?
ATP sentetaz enziminin inhibitörüdür?
A) Trombosit agregasyonu
A)Bedaquiline
B) Pozitif inotropi ve kronotropi
B)Rifampin
C) Uterus, mesane ve üretrada konstrüksiyon
C)Etambutol
D) Gastrointestinal sistemde peristaltizmde artma
D)Sikloserin
E) Çizgili kas damarlarında vazokonstrüksiyon
E)Pirazinamid
112. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi β 1-3 glukan
116. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hem akut migren krizi
sentezini inhibe ederek fungusit etki gösterir?
tedavisinde hem de migren profilaksisinde kullanılır?
A)Mikafungin
A)Ergotamin
B) Amfoterisin B
B)Flunarizin
C)Griseofulvin
C) Naproksen Sodyum
D)Nistatin
D)Amitriptilin
E)Terbinafin
E)Propranolol
DENEME SINAVI – 51
15
117. Aşağıdakilerden hangisi glukagon kullanım endikasyonu
değildir?
A) Hipoglisemi koması
B) Diyabetik ketoasidoz
C) Beta-blokör zehirlenmesi
D) Alt gastrointestinal sistem radyolojisi
E) Aşırı insülin salınımını test etmek
118. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin indüklediği
emezis tedavisinde kullanılan Nörokinin -1 (NK-1) reseptör
blokörüdür?
A) Dronabinol
B) Palanosetron
C) Aprepitant
D) Metoklopramid
E) Proklorperazin
119. Aşağıdakilerden hangisi Multiple Skleroz tedavisinde
kullanılan Sfingozin 1- fosfat (S1P) reseptör
modülatörüdür?
A) İnterferon-beta
B) Dimetil Fumarat
C) Glatiramer Asetat
D) Fingolimod Hidroklorid
E) Pirfenidon
120. Aşağıdakilerden hangisi metastatik renal hücreli
karsinom tedavisinde kullanılan rekombinant interlökin-2
analoğudur?
A) Levamizol
B) Aldeslökin
C) Talidomid
D) Timozin
E) Siklosporin
16
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
HAZİRAN TUS 51. DENEME SINAVI
KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORULARI
Bu testte sırasıyla Dahiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu ve Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bilgisi soruları bulunmaktadır.
1. Diabetes insipitus tanısıyla takip edilen hastanın
4. 39 yaşında erkek hasta bacaklarda şişlik şikayeti ile
tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
dahiliye polikliniğine başvuruyor. Fizik muayenesinde
A) Hidroklorotiazid
bilateral 3 pozitif pretibial ödem ve yapılan tetkiklerinde
hiperlipidemi, hipoalbuminemi ile 24 saatlik idrar tetkikinde
B) Desmopressin
4 gr/gün proteinüri saptanıyor. Ayrıca AIDS tanısıyla takip
C) Demeklosiklin
edildiği öğrenilen hastada yapılan böbrek biyopsisinde en
D) Amilorid
olası glomerüler patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
E) Klorpropramid
A) Membranöz glomerülonefrit
B) Minimal değişiklik hastalığı
C) Fokal segmental glomerüloskleroz
D) IgA nefropatisi
E) Tip 2 membranoproliferatif glomerülonefrit
2. 86 yaşında kadın hasta acil servise halsizlik şikayeti ile
5. Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozus
başvuruyor. Fizik muayenesinde tansiyonu 110/60 mmHg,
tanısında kullanılan SLICC tanı kriterlerindeki immünolojik
nabzı:40 vuru/dk, ateşi: 36,4 C olarak saptanıyor. Öyküsünde
kriterlerden biri değildir?
kabızlık nedeniyle magnezyum karbonat kullanımı bulunan
A) ANA pozitifliği
hastanın yapılan laboratuar tetkiklerinde magnezyum: 6,2
B) Anti-ds DNA pozitifliği
mEq/L olarak saptanıyor.
C) Düşük kompleman düzeyi
Bu hastada tedavide ilk yapılacak olan aşağıdakilerden
D) Direkt coombs testi pozitifliği
hangisidir?
E) Anti-Histon pozitifliği
A) Hemodiyaliz
B) İntravenöz izotonik sodyum klorür verilmesi
C) İntravenöz steroid
D) Pacemaker takılması
E) Intravenöz kalsiyum glukonat
3. Aşağıdakilerken hangisi hemodiyaliz tedavisi
almakta olan hastalarda izlenen kronik hemodiyaliz
komplikasyonlarından biri değildir?
A) Demans
B) Amiloidoz
6. Romatoid artrit tanısıyla takip edilen ve hastalığı modifiye
edici ajanlarla yeterli yanıt alınamayan hastaya biyolojik
ajanların kullanılmasına karar veriliyor.
Aşağıdakilerden hangisi romatoid artrit tedavisinde IL-1
antagonisti olarak kullanılan ajanlardan biridir?
A) Anakinra
C) Yüksek debili kalp yetmezliği
B) Etanercept
D) Disequilibrium sendromu
C) İnfliksimab
E) Kazanılmış renal kistik hastalık
D) Adalimumab
E) Bevacizumab
DENEME SINAVI – 51
17
7. 65 yaşında erkek hasta senkop nedeniyle acil servise
getiriliyor. Yapılan fizik muayenesinde kan basıncı:120/70
mmHg nabız:88 vuru/dk ateş:36,6 C dinlemekle solunum
seslerinde bilateral azalma dışında patolojik bulgu olmayan
hastanın yapılan laboratuar tetkiklerinde Na: 115 mmol/L
olan hastanın görüntülemerinde akiğerde santral yerleşimli
kitle lezyon ve kranialde metastaz ile uyumlu görünüm
saptanıyor.
10. 35 yaşında kadın hasta halsizlik, yorgunluk şikayeti ile
polikliniğe başvuruyor. Hastanın yapılan laboratuar
tetkiklerinde lökosit 5 bin/mm3, hemoglobin: 8 gr/dl, plt:300
bin/mm3, MCV:70 fl olarak saptanıyor.
Bu hastadaki anemi nedeninin mevcut parametrelerle
aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
A) Demir eksikliği anemi
Primer olarak akciğer malignitesi düşünülen hastada en
B) Talasemi
olası patolojik tip aşağıdakilerden hangisidir?
C) Piridoksin eksikliği
A) Bronkoalveolar karsinom
D) B 12 eksikliği anemisi
B) Squamöz hücreli karsinom
E) Kronik hastalık anemisi
C) Küçük hücreli akciğer karsinomu
D) Büyük hücreli karsinom
E) Karsinoid tümör
8. Aşağıdaki malignitelerden hangisinde t(11,14) mutasyonu
gelişen komplikasyonlardan biri değildir?
A) Burkitt lenfoma
A) Alkaloz
B) Mantle hücreli lenfoma
B) Hiperkalemi
C) Folliküler lenfoma
C) Hipokalsemi
D) AML-M3
D) Trombositopeni
E) KML
E) Hipotermi
9. Kırk altı yaşında erkek hasta baş ağrısı, görme bozukluğu
11. Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonu sonrası
izlenir?
12. Yirmi altında yaşında erkek hasta boyun bölgesinde şişlik
şikayeti ile kliniğe başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde
şikayeti ile başvuruyor. Yapılan boyun ultrasonografisinde
hemoglobin düzeyi 18,0 gr/dl ve kan eritropoetin düzeyide
lenfoadenopati saptanan hastaya biyopsi yapılarak Hodgkin
yüksek olan hastanın sigara öyküsü olmadığı ve deniz
hastalığı tanısı konuluyor. Fizik muayenede aksiller bölgede
kenarında yaşadığı öğreniliyor.
lenfadenopati saptanan hastanın görüntülemelerinde ayrıca
Aşağıdakilerden hangisi mevcut klinik durumu
bir lenfoadenopati veya lenfatik tutulum izlenmiyor. Sistem
sorgusunda halsizlik dışında şikayeti bulunmuyor.
açıklayabilecek malignitelerden biridir?
A) Lenfoma
Bu hastadaki hodgkin hastalığı evresi hangi evrededir?
B) Osteosarkom
A) Evre IA
C) Hepatosellüler karsinom
B) Evre IB
D) Akciğer adenokarsinomu
C) Evre IIA
E) Mide adenokarsinomu
D) Evre IIB
E) Evre IIIE
18
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
13. Otuz iki yaşında kadın hasta kilo artışı, adet düzensizliği ve
kıllanma şikayeti ile polikliniğe başvuruyor. İnspeksiyonda
aşağıdakilerden hangisidir?
sentripedal obezite ve aydede yüzü izlenen hastaya sırasıyla
A) NPH insülin
1mg, 2mg ve 8 mg deksametazon supresyon testi yapılıyor.
Supresyon izlenmeyen hastanın bakılan ACTH düzeyi
normalin altında izleniyor. Adrenal bez kaynaklı cushing
16. Diyabet tedavisinde kullanılan en uzun etkili analog insülin
B) İnsülin detemir
C) İnsülin glargin
sendromu düşünülen hastaya yapılan BT görüntülemede
D) İnsülin degludec
sağda sürrenal adenom saptanıyor.
E) İnsülin lispro
Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri
yoktur?
A) Sağ adrenalektomi
B) Ketakonazol
C) Metapirone
D) Mitotane
E) Siproheptadin
14. 32 yaşında kadın hasta çarpıntı şikayeti polikliniğe başvuruyor.
Fizik muayenesinde kan basıncı 130/80 mmHg, nabzı 115
vuru/dk, ateş:37,0 C olarak saptanıyor. Yapılan laboratuar
tetkiklerinde serbest T4 artmış, TSH azalmış olarak
saptanması üzerine yapılana radyoaktif iyot uptake testinde
17. Özefagusun en sık izlenen benign tümörü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Adenokarsinom
B) Lipomyom
iyot uptakei azalmış olarak saptanıyor.
C) Squamöz hücreli karsinom
Bu hastada olası tanılar arasında aşağıdakilerden hangisi
D) Granüler hücreli tümör
yer almaz?
E) Leiyomyom
A) Toksik diffüz guatr
B) Subakut tiroidit
C) Struma ovari
D) Tirotoksikoz factitia
E) Hashimato tiroiditi
15. Parathormonun kemik ve mineral metabolizmasına etkisi
18.Çölyak hastalığının tanısında en spesifik serolojik test
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parathormon kemikten Ca rezorbsiyonunu azaltır
A) Anti-Doku transglutaminaz antikor
B) Parathormon kemikten P rezorbsiyonunu azaltır
B) Anti-Endomisyum antikor
C) Parathormon böbreklerden Ca reabsorbsiyonunu arttırır
C) Anti-Glaidin antikor
D) Parathormon böbreklerden P reabsorbsiyonunu arttır
D) Anri-retikülin antikor
E) Parathormon barsaklarda direkt etki ile Ca absrobsiyonunu
E) Anti-Mitokondriyal antikor
arttırır
DENEME SINAVI – 51
19
19. Aşağıdaki polipozis sendromlarının hangisinde malignite
23. Aşağıdaki pnömonilerden hangisinin tedavi süresi en
riski oldukça düşüktür?
uzundur?
A) Familyal adenomatöz polipozis
A) Lejyonelloz
B) Gardner sendromu
B) Nokardiyoz
C) Turcot sendromu
C) Psödomonas aureginosa
D) Cronkite Canada sendromu
D) Acinetobakter pnömonisi
E) Lynch sendromu
E) Klebsiella pnömonisi
20.Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde mikroveziküler
24. Kolon kanserli hastalarda spontan gazlı gangren etkeni
yağlanmaya neden olur?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gebeliğin akut yağlı karaciğeri
A) S. Bovis
B) Alkol
B) B.anthracis
C) Diyabet
C) C.perfingens
D) Obezite
D) C.septium
E) Wilson hastalığı
E) B.cereus
21. Aşağıdakilerden hangisi HIV enfeksiyonu ile ilişkili değildir?
25. Aşağıdakilerden hangisi astım takibinde diğerlerine göre
A) Non bakteriyel trombotik endokardit
daha duyarlıdır?
B) Akselere aterosklerosis
A) FEV 1
C) Perikardiyal effüzyon
B) FVC
D) Vaskülit
C) Ekspiratuar NO
E) Hipertrofik kardiyomyopati
D) Solubl sitokinler
E) PEF
22. 2016 Avrupa Kardiyoloji Derneği Kalp yetersizliği tanı ve
tedavi kılavuzuna göre Kalp yetersizliğinde mortaliteyi
azaltan en yeni ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sacubitril /valsartan
B) Ephlerenon
C) Kandesartan
D) Enalapril
E) Nebivolol
20
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
26. 17 yaşında erkek hasta 3 gündür atipik göğüs ağrısı ve
29. 49 yaşında bayan hasta son 2 ayda 8 kg alımı nedeni
efor dispnesi nedeni ile başvuruyor. Hastanın ateş ve gece
ile başvuruyor. Hastanın öyküsünde önemli bir özellik
terlemelerinin de eşlik ettiği öğreniliyor. Hastada yapılan fizik
saptanmıyor. Yapılan fizik muayenesinde pretibial 3 + gode
muayenede S3 ve akciğerde raller duyuluyor. Laboratuvarda
bırakan ödem, hepatomegali ve boyun venöz dolgunluğu
lökositoz ve sedimentasyon yüksekliği ile troponin I değeri
saptanıyor. Çekilen EKG ‘de sağ dal bloğu izlenen hastada
anlamlı yüksek saptanıyor.
yapılan ekokardiyografide sağ ventrikül ve atrium
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
dilatasyonu, Triküspit yetersizlik 3. derece ve ölçülen
pulmoner arter basıncı 55 mmHg olarak saptanıyor. EF
A) Hastada en iyi tanı yöntemi kardiyak MR‘dır.
%65 saptanın hastanın, diastolik kalp fonksiyonları normal
B) Ekokardiyografide EF düşüklüğü saptanabilir.
C) Hastada troponin yüksekliği büyük olasılıkla iskemiye
bağlıdır.
D) Aritmiler eşlik edebilir.
E) Hastada geç dönmede dilate kardiyomyopati gelişebilir.
saptanıyor.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Primer pulmoner hipertansiyon ön tanısı ile sağ kalp
kataterizasyonu yapılmalıdır.
B) Hastada kollagen doku hastalığı araştırılabilir.
C) Hastada tedavide diüretik kullanılabilir.
D) Hastada tedaviye ACE inhibitörleri eklenmelidir.
E) Hastada sağ kalp katateri sonrasında tedaviye kalsiyum
kanal blokerleri ve/veya prostosiklin analogları
eklenebilir.
27. Elli üç yaşında bayan hasta giderek artan nefes darlığı
ve eklem ağrıları nedeniyle başvuruyor. Hastanın
öyküsünde anlamlı bir bulgu görülmüyor. Yapılan fizik
muayenesinde akciğer bazal segmentlerde raller duyuluyor.
Çekilen posteroanterior akciğer grafisinde bilateral hiler
lenfadenopati görülüyor. Kan tetkiklerinde angiotensin
30. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Akut perikarditlerde
kullanılan bir ilaç değildir?
dönüştürücü enzim (ACE) düzeyinde artma görülüyor.
A) Heparin
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Kolsişin
A) Bronşektazi
C) Indometazin
B) Pnömoni
D) Prednisolon
C) Sarkoidoz
E) Ibuprofen
D) Pulmoner emboli
E) Romatoid artirit
28. Myokardiyal canlılığı değerlendirmesi için aşağıdaki
31. Aşağıdakilerden hangisi premalign lezyonlardan değildir?
tetkiklerden hangisi gold standarttır?
A) Solar keratoz
A) Spiral Tomografi
B) Cornu kutaneum
B) Kardiyal MR
C) Seboreik keratoz
C) Talyumlu myokard sintigrafisi
D) Keilitis aktinika
D) Dobutaminli ekokardiyografi
E) Queyrat eritroplazisi
E) Pozisyon emisyon tomografisi
DENEME SINAVI – 51
21
32. Herald plağı aşağıdakilerden hangisinde görülür?
36. Bilateral İnternukleer Oftalmopleji aşağıdaki
A) Pitriazis versicolor
hastalıklardan hangisinde patognomoniktir?
B) Pitriazis rosea
A) Kronik Menenjit
C) Pitriazis rubra plaris
B) Multiple Skleroz
D) Pitriazis alba
C) Progresif Supranukleer palsi
E) Parapsöriazis
D) Parkinson haastalığı
E) Amiyotrofik lateral skleroz
33. Locked-in Sendromunda lezyon nerededir?
37. Aşağıdakilerden hangisi akut manik atakta görülmez?
A) Ventral Pons
A) Uyku ihtiyacında azalma
B) Dorsal Mezensefalon
B) Fikir uçuşması
C) Bulbus
C) İştah artması
D) Diensefalon
D) Aşırı para harcama
E) Ventral Mezensefalon
E) Sanrılar
34. Aşağıdakilerden hangisi trinukleotid tekrar
38. Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin negatif
Sendromlarından değildir?
semptomlarından biri değildir?
A) Huntington Koresi
A) Duygulanımda azalma
B) Frajil X
B) Katatoni
C) Miyotonik distrofi
C) Özbakımda azalma
D) Ataksi Telenjiektazi
D) Zevk alamama
E) Fredrich Ataksisi
E) Düşünce fakirleşmesi
35. Okulomotor sinir felcinde göz hangi tarafa deviye olmuştur?
39. Düz bacak yükseltme (Laseque testi) testinde, aşağıdaki
A) Yukarı dışa
sinir köklerinden hangilerinin değerlendirmesi yapılır?
B) Aşağı içe
A) S1,S2
C) Aşağı dışa
B) L5,S1
D) Yukarı içe
C) L2,L3,L4
E) İçe
D) L1,L2
E) S3,S4
22
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
40. Aşağıda 11 çocuğun yaşları verilmiştir.
43. Sağlıklı bir çocuk izleminde ilk bir yaşta yapılması gereken
1 çocuk 5 yaş
tarama tetkiklerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
2 çocuk 6 yaş
A) İşitme
1 çocuk 7 yaş
B) Gelişimsel tarama
3 çocuk 8 yaş
C) Dislipidemi
3 çocuk 9 yaş
D) Hemoglobulin/Hematokrit
1 çocuk 10 yaş
E) Fenilketonüri taraması
Çocukların yaşlarınnın median (ortanca) değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
41. Aşağıdakilerden hangisi sekonder koruma yoludur?
44. Annesinin kullandığı amitriptilin ilacından toksik tozda alan
bir çocuk acile getiriliyor.
A) Aile planlaması
B) Aşılama
C) Mamografi
D) Baret kullanımı
E) Spor yapma
Bu çocukta görülecek en sık kardiyak aritmi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ventriküler taşikardi
B) Premature atrial taşikardi
C) Sinus taşikardisi
D) Sinus bradikardisi
E) Ventriküler fibrilasyon
42. Aşağıdakilerden hangisi ‘Belirli bir bölgede belirli bir
zaman dilimi içerisinde gelişen vaka sayısının risk altındaki
45. On sekiz aylık bir bebek gelişim değerlendirilmesi için
getiriliyor. Bu bebek aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
kişi sayısına oranı’ olarak tanımlanır?
A) Yürüyebilir.
A) İnsidans
B) Basit emirleri yerine getirir.
B) Prevelans
C) Üç küpü üstüste koyar.
C) Rölatif risk
D) İsteklerini işaret ile belirtir.
D) Atfedilen risk
E) Tüm renkleri ayırt eder.
E) Fatalite hızı
DENEME SINAVI – 51
23
46. Aşağıdakilerden hangisi anne sütünün koruyucu olduğu
49. Aşağıda verilen doku gruplarından hangi ikili Çölyak
akut hastalıkladan birisi değildir?
hastalığı tanısında kullanılır?
A) Otitis media
I) HLA–DR3
B) İdrar yolu enfeksiyonu
II) HLA–DR4
C) Nekrozitan enterokolit
III) HLA–DQ2
D) Gastroenterit
IV) HLA–B51
E) Çölyak hastalığı
V) HLA–DQ8
A) I, II
B) I, III
C) II, III
D) II, IV
E) III, V
47. Aşağıdakilerden hangisi disrupsiyona örnek konjenital
50. Üç yaşında erkek çocuk solukluk nedeniyle başvuruyor.
anomalilerden birisidir?
Öyküsünde kuzeninde de anemi olduğu ve hematoloji
A) Gastrointestinal atreziler
polikliniğinden takip edildiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde
soluk olduğu, hepatosplenomegalisi olmadığı, diğer sistem
B) Tortikollis
muayenelerinin doğal olduğu saptanıyor. Tetkiklerinde;
C) Kalça dislokasyonu
Hemoglobulin: 9 gr/dL, Eritrosit sayısı: 3,1x106/μL, MCV: 68 fL,
D) Yumru ayak
periferik yaymada hipokrom mikrositer ertirositler saptanıyor.
E) Basık yüz yapısı
Serum demir düzeyi: 150 mg/dL, total demir bağlama
kapasitesi: 380 μg/dL, Ferritin: 100 ng/mL saptanıyor.
Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir eksikliği anemisi
B) Talasemi minör
C) Kronik hastalık anemisi
D) Sideroblastik anemi
E) Megaloblastik anemi
48. Aşağıdakilerden hangisi pnömokok aşısı önerilen risk
24
51. Orak hücreli anemide kullanılan antineoplastik ilaç
gruplarından birisi değildir?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kohlear implant uygulanması
A) Hidroksiüre
B) Orak hücreli anemi
B) Adriamisin
C) Çölyak hastalığı
C) 5–Flurourasil
D) Diabetes mellitus
D) Siklofosfamid
E) Geçici hipogamaglobulinemi
E) Busulfan
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
52. Aşağıdaki akut miyeloid lösemi tiplerinden hangisinde
55. Aşağıdakilerden hangisi antikor eksikliği hastalıklarının
“inversiyon 16” ve t(16;16) gibi sitogenetik anomalilerin
taramasında kullanılamaz?
görülmesi önemlidir?
A) Serum IgG
A) AML–M1
B) İzohemaglutinin titresi
B) AML–M2
C) Tetanoz aşı antikor ölçümü
C) AML–M3
D) Serum IgE
D) AML–M4
E) Göğüs grafisi
E) AML–M5
53. Aşağıdakilerden hangisinde alerjik duyarlanmayı
56. McCune–Albright Sendromunda mutasyon aşağıdakilerden
belirlemek için deri prick testi tercih edilmemelidir?
hangisindedir?
A) Astım
A) cAMP
B) Perenial allerjik rinit
B) cGMP
C) Yaygın atopik dermatit
C) G proteini
D) Gıda allerjisi
D) Tirozin kinaz
E) Venom allerjisi
E) Kaspaz
54. Aşağıdakilerden hangisi spesifik alerjen immünoterapi
57. Kafa travması nedeniyle takip edilen 8 yaşındaki erkek
endikasyonlarından biri değildir?
çocuğun poliüri, dehidratasyon, hiponatremi, idrarda Na
A) Kontak dermatit
atılımı artışı, serum ürik asit ve atrial natriüretik peptid
B) Astım
C) Alerjik konjonktivit
D) Arı alerjisi
E) Alerjik rinit
yüksekliği saptanıyor.
Bu olgunun en olası tanısıdır?
A) Serebral tuz kaybı
B) Uygunsuz ADH sendromu
C) Primer polidipsi
D) Septik şok
E) Diyabetes insipidus
DENEME SINAVI – 51
25
58. Aşağıdakilerden hangisi bronşiolitis obliterans
61. Ateş, kanlı ishal ve kusma şikayetleri ile getirilen 17 aylık
nedenlerinden biri değildir?
bebeğin; genel durumu kötü, soluk, taşikardik ve hipertansif
A) Adenovirus
olduğu saptanıyor. Anemi ve serum kreatinin yüksekliği,
periferik yaymada şiştozitler görülüyor.
B) İnek sütü protein alerjisi
C) Kızamık
D) Juvenil idiopatik artrit
E) Stevens–Johnson Sendromu
Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
A) Hemolitik üremik sendrom
B) Trombotik trombositopenik purpura
C) Akut tübüler nekroz
D) APSGN
E) Vaskülitik glomerülonefrit
59. Sekiz aylık erkek bebeğin tekrarlayan rektal prolapsusu
62. Üre siklus bozukluklarından hangisinde plazma arginin
olduğu öğreniliyor. Günde 2 defa gaita çıkışının olduğu ve
düzeyi düşük değildir?
kabızlığının olmadığı belirtiliyor.
A) Ornitin transkarbamilaz eksikliği
Fizik değerlendirmede gelişme geriliği saptanan bebek için
B) Karbamoil fosfat sentetaz eksikliği
en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Baryumlu kolon grafisi
B) Özefagus mide duodenografi (ÖMD)
C) Anal monometri
C) Arjinaz eksikliği
D) N–asetilglutamat sentaz eksikliği
E) Arjininosüksinat liyaz eksikliği
D) Rektoskopi
E) Ter testi
60. Antenatal izleminde sağ böbrek pelvisinde genişleme saptanan
12 günlük bir bebeğin en uygun antimikrobiyal seçeneği
boyutlarda, sağ böbrek korteks kalınlığı normal – pelvisinde
aşağıdakilerden hangisidir?
genişleme saptanıyor. Mesane normal boyutlarda, üreterlerde
A) Vankomisin
genişleme bulgusu olmadığı görülüyor.
Bu bebeğin bundan sonraki izlemleri nasıl yapılmalıdır?
A) İdrar direkt bakısı
B) USG
C) İdrar kültürü
D) Takibe gerek yok
E) DMSA
26
63. Sepsis ön tanısıyla yenidoğan yoğun bakıma yatırılan
bebeğin, doğduktan sonra yapılan USG’de sol böbrek normal
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
B) Ampisilin + Vankomisin
C) Sefotaksim
D) Pen G + Teikoplanin
E) Ampisilin + Sefotaksim
64. Aşağıdakilerden hangisi hipotermik (soğuk hasarı)
67. Senkop öyküsü nedeniyle değerlendirilen 12 yaşındaki erkek
yenidoğan bebeklerde görülmesi beklenmez?
çocuğun, ailesinde genç yaşta ani ölümle kaybedilen kişilerin
A) Oligüri
olduğu öğreniliyor.
B) Metabolik alkaloz
Bu çocukta aşağıdakilerden hangisinin değerlendirilmesi
öncelikli olmalıdır?
C) Hipoglisemi
A) P dalgasının aksı
D) Pulmoner kanama
B) R dalga yüksekliği
E) Hipotansiyon
C) T dalga yüksekliği
D) QTc aralığının ölçümü
E) S dalgasının derinliği
65. Miad doğum ile 1900 gr doğan erkek bebeğin vucudunda
68. Efor sırasında göğüs ağrısı ve senkop yakınması olan 9
purpurik döküntüleri saptanıyor. Mikrosefalisi olan bebeğin
yaşında çocuğun serum kalsiyum düzeyi yüksek saptanıyor.
kraniyal tomografisinde perventriküler alanda kalsifikasyonu
EKO’da supravalvüler aort stenozu tespit edilen olgunun
görülüyor.
olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
Trombosit sayısı 75 000 /mm3 olan bebeğin olası enfeksiyon
A) Noonan sendromu
etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Turner sendromu
A) Rubella
C) Williams sendromu
B) Varicella
D) Alagille sendromu
C) CMV
E) Uzun QT sendromu
D) Toxoplazma
E) HSV
66. Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateş tanısında
69. Kas güçsüzlüğü olan 2 yaşındaki erkek çocuk stroke nedeniyle
getiriliyor. Kan gazında asidoz saptanan çocuğun 2 defa daha
kullanılan major bulgular için doğrudur?
A) Sydenham koresi erken dönemde görülen major bir
bulgudur
benzer atak geçirdiği ifade ediliyor.
Bu olgu olası tanı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
B) Kardit en sık görülen major bulgudur
A) Mitokondriyal hastalık
C) Poliartralji major bir bulgudur
B) Depo hastalıkları
D) Eritema marginatum yüzde görülebilir
C) Galaktozemi
E) Subkutan nodüller sık görülür
D) Peroksizomal hastalıklar
E) Faktör 5 Leiden mutasyonu
DENEME SINAVI – 51
27
70. Dokuz aylık erkek bebek desteksiz oturamama, hareket
tipik bir enteral beslenme formülü olabilir?
değerlendirmede DTR alınamıyor, hipotonisite ve dilinde
A) Düşük sıvı volümü, düşük potasyum, fosfor ve magnezyum.
fasikülasyon görülüyor. Aile öyküsünde benzer yakınmaları
olan kardeşinin alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle erken
çocuklukta kaybediliği öğreniliyor.
73. Aşağıdakilerden hangisi böbrek yetmezliğinde kullanılan
azlığı ve rekürren pnömoni yakınmaları ile getiriliyor. Fizik
Bu bebeği en olası tanı ve uygun yaklaşımı aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
A) Metakromatik lökodistrofi – Lizozomal enzim düzeyleri
B) Karbonhidratların % 50 azaltılması.
C) Proteinlerin % 50’sinin dallı zincirli (lösin,izolösin,valin)
aminoasit biçiminde olması.
D) Arjinin, omega 3 yağ asitleri ve beta karotenin arttırılması
E) Karbonhidrat içeriği düşük olmalıdır
B) Duchene Muskuler Distrofi – Kas biyopsisi
C) Miyotonik musküler distrofi – CTG tekrarı
D) Spinal müsküler atrofi – SMN gen delesyonu
E) Gullian–Barre Sendromu – BOS incelemesi
71. Solunum yetmezliğinde % 100 oksijen sağlamak için hangi
74. Akut hasar esnasında tiroid hormonunun fonksiyonu
yöntem kullanılır?
hakkında aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?
A) Geriye solumalı rezervuarlı maske
A) Serbest triiodotronin(t3) seviyeleri sıklıkla azalır.
B) Geriye solumasız rezervuarlı maske
B) Düşük serbest tiroksin (t4) konsantrasyonları yüksek
C) Nazal kanül
D) CPAP
E) Yaşa uygun oksijen maskesi
mortalitenin habercisidir.
C) t3 seviyesi düştüğü zaman tiroid sitümülan hormon (tsh)
salınımı kompansatuvar olarak artar.
D) Total t4 (protein bağlı ve serbest) seviyesi azalabilir.
E) Serbest t4 seviyesi azalabilir.
72. Aşağıdakilerden hangi durumda çocuklarda defibrilasyon
75. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi hepatektomi
yapılması önerilen bir durumdur?
sonrası karaciğer rejenerasyonunu artıran, kısa barsak
A) Ventriküler taşikardi
sendorumunda adaptasyon kapasitesini artıran ve malign
B) Asistoli
C) Nabızsız elektriksel aktivite
D) Supraventriküler taşikardi + hipotansiyon
E) Ventriküler fibrilasyon
hastalarda kemoterapi ve radyoterapi duyarlılığını artıran
aminoasittir?
A) Glutamin
B) Arjinin
C) Lösin
D) İzolösin
E) Valin
28
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
76. Total parenteral nütrisyon yapılan hastada katetere bağlı
80. Sodyumu 132, glukoz 250 ve kan üre nitrojeni (BUN) 45 olan
olarak gelişen en mortal komplikasyon aşağıdakilerden
bir hastanın serum osmotalitesi kaçtır?
hangisidir?
A) 226
A) S.epidermidis enfeksiyonuna bağlı kateter sepsisi
B) 256
B) Büyük venlerde oluşan trombüs ve tromboflebit
C) 294
C) Candida ya sekonder gelişen kateter sepsisi
D) 304
D) Pnömotoraks
E) 316
E) Hemotoraks
77. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi inflamatuar barsak
81. Aşağıdakilerden hangisi akut hiperkalsemide ilk basamak
hastalığı patogenezi ile en çok ilişkilendirilmektedir?
tedavi şeklidir?
A) İL–1
A) Ekstrasellüler sıvı volümünün düzeltilmesi
B) İL–2
B) Hemodiyaliz
C) İL–8
C) Furosemid uygulanması
D) İL–10
D) Mitramisin uygulanması
E) İL–12
E) Periton diyalizi
78. Postoperatif bir hastada aşağıdaki parametralerden hangisi
82. Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvıdaki en aktif
akut akciğer hasarı ile ARDS ayrımında kullanılır?
tamponlama kapasitesine sahiptir?
A) hipoksi
A) bikarbonat–karbonik asit tampon sistemi
B) dakikadaki solunum sayısı
B) inorganik fosfatlar
C) pAO2
C) histidin imidazol grubu
D) pACO2
D) ekstraselüler sıvıdaki karbondioksit
E) pAO2/FiO2 oranı
E) glutamin amonyum sistemi
79. Ringer Laktat Solüsyonu için hangisi yanlıştır?
A) 130 mEq sodyum ve 109 mEq 28mEq kloridle laktattan
oluşmaktadır.
83. Hemolitik transfüzyon reaksiyonunda görülen en sık klinik
durum hangisidir?
A) Yan ağrı
B) Apoptozisi indükler ve enflamatuvar cevabı inhibe eder.
B) Sarılık
C) Serum laktik asit seviyeleri arttığı için asidozlu hastalara
C) Oligüri
verilmemelidir.
D) Karaciğer hasarı bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
D) Titreten terleme
E) Göğüs ağrısı
E) Laktat saklama esnasında intravenöz sıvılarda daha stabil
olduğu için bikarbonattan daha çok kullanılır.
DENEME SINAVI – 51
29
84. Nörojenik şok aşağıdakilerden hangisinin varlığı ile
88. Herediter non polipozis koli sendromunda aşağıdaki
karakterizedir?
sistemlerden hangisinde malignite taramasına ihtiyaç
A) Soğuk nemli deri
yoktur?
B) Kardiyak debide artış
A) Kolon
C) Periferik vasküler rezistansta azalma
B) Endometrium
D) Kan hacminde azalma
C) Santral sinir sistemi
E) Taşikardi
D) Safra kesesi ve safra yolları
E) Mide kanseri
85. Ellidört yaşında erkek hasta karın ağrısı şikayeti ile acil
89. Karaciğerin fokal nodüler hiperplazisi ile ilgili olarak
servise başvuruyor. Hastanın yapılan fm de distansiyon
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
ve iki günden beri obstipasyonunun olduğu tesbit ediliyor.
A) Nadiren semptom verir.
Hastanın yapılan rektosigmoidoskopisinde sigmoid kolonda
B) Malign dejeneresyon göstermez.
kitlesel lezyon tesbit ediliyor ve hasta akut batın tanısı ile acil
C) Leyonların yüzde 70’inde BT’ de santral skar vardır.
operasyona alınıyor.
D) Rüptür riski yoktur
Bu hastanın operasyonu için hangisi doğrudur?
E) Genelde yaşlı bayan hastaları tutma eğilimindedir.
A) Temiz kontamine operasyon
B) Temiz operasyon
C) Kontamine operasyon
D) Kirli operasyon
E) Kirli kontamine operasyon
86. İnce barsak perforasyonlarının tanısı için en değerli tanı
90. Hemobilia için hem tanıda hemde tedavide en spesifik ve en
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
sensitif yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) BT
A) Batın bt
B) Ayakta Direkt Karın Grafisi
B) Üst gıs endoskopi
C) P/A Akciğer Grafisi
C) Laparatomi
D) Batın Usg
D) Kolonoskopi
E) Enteroklizis
E) Anjiografi
87. Hangi tip peptik ülserlerde kanama daha nadir görülür?
91. Karın ağrısı nedeniyle cerrahi poliklniğine başvuran hastanın
A) Duodenum ülseri
çekilen BT de sol adrenal bezde kitlesel formasyon tespit
B) Tip 1 mide ülseri
ediliyor.
C) Tip 2 mide ülseri
Bu kitlenin en büyük olasılıkla tanısı hangisidir?
D) Tip 3 mide ülseri
A) Feokromositoma
E) Tip 4 mide ülseri
B) Nonfonksiyonel adenom
C) Ganglionörom
D) Adrenokortikal adenom
E) Aldesteronoma
30
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
92. Transplantasyonda tüm rejeksiyon tiplerinde rol alan hücre
96. Pozitif nod veya metastaz bulunmayan 5,5 cm meme
aşağıdakilerden hangisidir?
kanseri hangi evredir?
A) Eozinofiller
A) Evre I
B) Lenfositler
B) Evre II
C) Nötrofiller
C) Evre III
D) Plazma hücreleri
D) Evre IV
E) Trombositler
E) Evre V
93. Aşağıdakilerden hangisi sistemik enflamatuvar cevap
97. Aşağıdaki biyopsi bulgularından hangisi geç dönemde
sendromun (SIRS) patogenezinde dominant sitokindir?
invaziv meme karsinomu gelişimi için en yüksek riske
A) IL–2
sahiptir?
B) IL–5
A) Apokrin metaplazi
C) IL–6
B) Atipik lobüler hiperplazi
D) IL–7
C) Duktal ektazi
E) IL–18
D) Sklerozan adenozis
E) Duktal karsinoma in–situ
94. Massif kan transfuzyonu yapılan hastada ,akut akciğer
98. Kadınlarda kemiğe en sık metastaz yapan tümör
hasarı meydana geliyor. Bu hasardan hangi mekanizma
aşağıdakilerden hangisidir?
sorumludur?
A) Meme Ca
A) Hemoglobinin oksıjene afınıtesınde artma
B) Over Ca
B) Metabolık alkaloz
C) Vajen Ca
C) Metabolık asidoz
D) Endometrium Ca
D) Antigranülosit antikorların transfuzyonu
E) Serviks Ca
E) Eritrosit 2,3 difosfoglıserat düzeyınde azalma
95. Koyu derili hastalarda en sık görülen melanom tipi
99. Osgood-schlatter hastalığı aşağıdaki kemiklerden
aşağıdakilerden hangisidir?
hangisinin aseptik nekrozudur?
A) Akral lentijinöz
A) 2.metatars basının aseptik nekrozu
B) Yüzeyel yayılan
B) Lunat kemiğin aseptik nekrozu
C) Nodüler
C) Femur basının aseptik nekrozu
D) Lentigo maligna
D) Tarsal naviküler kemiğin aseptik nekrozu
E) Miks tip
E) Tüberositas tibianın aseptik nekrozu
DENEME SINAVI – 51
31
100. Yetmişsekiz yaşında erkek hasta 18 saattir devam eden ve
amfizeminde görülmesi beklenmez?
kesik, az miktarda idrar yapma şikayetinden bahsediyor. Fizik
A) Diyaframın aşağı doğru yer değiştirmesi
muayenesinde palpasyonda hassas, umblikusa kadar uzanan
suprapubik kitle tespit ediliyor. Rektal muayenede nodül
içermeyen, düzgün yüzeyli büyük bir prostat saptanıyor.
104. Aşağıdaki radyolojik değişikliklerden hangisinin akciğer
şiddetlenen suprapubik ağrı şikayetiyle geliyor. Hasta kesik
Bu hasta için yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Kalp gölgesinin büyümesi
C) Göğüsün ön-arka çapında artma
D) Büllerin varlığı
E) Akciğerde radyolusens artımı
A) Acil TUR (Transüretral Prostat Rezeksiyonu)
B) Suprapubik üriner kateter
C) Pelvik BT
D) Transüretral kateter
E) Pelvik MRG
101. Oksalat taşları hangi aminoasitin metabolizma
105. Aşağıdakilerden hangisi Trahom’da görülmez?
bozukluklarında meydana gelir?
A) Arilt çizgileri
A) Glutamin
B) Herbert çukurları
B) Glisin
C) Pannus
C) Triptofan
D) Vaskularize lökom
D) Metionin
E) Retinit
E) Histidin
102. Solunum stresi, mediastinal şift, skafoid karın ve göğüs
106. Babinksi (+) ve patella refleksi hiperaktif bir hastada
ön-arka çapında artma olan çocukta aşağıdakilerden
lezyonun en olası yeri aşağdakilerden hangisidir?
hangisi düşünülmelidir?
A) İkinci motor nöron
A) Bochdalek hernisi
B) Bazal ganglionlar
B) Amfizem
C) Piramidal traktus
C) Kronik bronşit
D) Serebellar hemisfer
D) Kistik fibrozis
E) Ekstrapiramidal sistem
E) Pnömoni
103. Aşağıdakilerden hangisi en güçlü genel anesteziktir?
A) Halotan
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Enfluran
A) S.aureus
C) Izofluran
B) S.pyogenes
D) Metoksifloran
E) Azotprotoksit
32
107. Akut Diffüz eksternal otit’in (yüzücü kulağı) en sık etkeni
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
C) Aspergillus niger
D) Aspergillus fumigatus
E) Psödomonas Aeroginoza
108. Çocuklarda ileti tipi işitme kaybının en sık sebebi
112. Aşağıdaki kardiyovasküler hastalıklardan hangisinde
aşağıdakilerden hangisidir?
maternal mortalite riski en yüksektir?
A) Akut süpüratif otitis media
A) Ventriküler septal defekt
B) Kronik otitis media
B) Mitral darlığı
C) Seröz otitis media
C) Atrial septal defekt
D) Buşon
D) Aort stenozu
E) Kabakulak
E) Eisenmenger sendromu
109. Arteria ovarika aşağıdaki pelvik ligamentlerden hangisinin
içinde seyreder?
113.
A) Lig. ovarii proprium
B) Lig. latum
C) Lig. infundibulopelvikum
D) Lig. teres uteri
E) Lig. servikale transversus
36. gebelik haftasında acil servise başvuran gebenin yapılan
elektronik fetal monitörizasyon çıktısı yukarıdaki gibidir.
110. Histerosalpingografi için en uygun uygulama dönemi,
normal menstrual siklusu olan bir kadında aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Siklusun 1-3. günleri arasında
B) Siklusun 6-11. günleri arasında
C) Siklusun 14-18. günleri arasında
D) Siklusun 21. gününde
Bu olguda var olan fetal taşikardinin en olası nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sempatomimetik ilaçlar
B) Maternal ateş
C) Tiroid fırtınası
D) Kardiyak aritmiler
E) Fetal distress
E) Siklusun 24-27. günleri arasında
111. İdiyopatik puberte prekoks olgularında uzun dönemde en
114. En sık hirsutizm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
önemli yan etki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polikistik over sendromu
A) Libidonun azalması
B) Obezite
B) İnfertilite
C) Adrenal hipoplazi
C) Erken menopoz
D) Adrenal hiperplazi
D) Hipotalamik tümör riski
E) Androjen salgılayan tümör
E) Epifizlerin erken kapanması
DENEME SINAVI – 51
33
115. Sezaryen doğumların en sık endikasyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Distosi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neiseria gonore
B) Fetal distres
B) Hemafilus ducrei
C) Prezentasyon anomalisi C) Gardnerella vaginalis
D) Başarısız vajinal doğum girişimi
D) Chlamidya trachomatis
E) Annenin sezaryan isteği
E) Calymatobacterium granülomatis
116. Kombine oral kontraseptif kullanımında kan tablosunda
119. Fetal adrenal bezde aşağıdaki enzimlerden hangisi
aşağıdakilerden hangisinde azalma beklenir?
bulunmaz?
A) Protrombin zamanı
A) 21 beta hidroksilaz
B) Fibrinojen
B) 17 beta hidroksilaz
C) Albumin
C) 3 beta hidroksi dehidrogenaz
D) Trombosit
D) HMG CoA redüktaz
E) Hemoglobin
E) 11 beta hidroksilaz
117. Non invaziv prenatal tarama testinin (NIPT) en çok
34
118. Donovan cisimcikleri ile seyreden infeksiyonda etken
120. Serviks karsinomunun evrelendirmesinde aşağıdakilerden
uygulandığı hasta grubu aşağıdakilerden hangisidir?
hangisi göz önüne alınmaz?
A) 3’lü test yüksekliği
A) Parametrium yayılımı
B) Anormal USG bulguları
B) Endometrium yayılımı
C) Anne yaşının 35’in üzerinde olması
C) Vajen yayılımı
D) Konjenital anomalili bebek doğum öyküsü
D) Mesane yayılımı
E) 2’li test yüksekliği
E) Rektum yayılımı
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
2016 HAZİRAN TUS 51. DENEME SINAVI
TEMEL BİLİMLER TESTİ SORU ve AÇIKLAMALARI
Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji,
Patoloji, Farmakoloji soruları ve açıklamaları bulunmaktadır.
1.
Fissura orbitalis superior (FOS), sfenoid kemiğin ala minor
ile ala major’u arasında kalan bir yarıktır. Orbita çukurunun üst
I- Nervus radialis
kısımlarında yer alan bu yarık orbita ile fossa cranii media’yı
II- Arteria radialis
birbirine bağlar. Dolayısıyla orbita’nın alt kısmında yer alan fossa
III- Arteria profunda brachii
pterygopalatina ile bu yarığın değil fissura orbitalis inferior’un
IV- Nervus ulnaris
ilişkisi vardır.
Yaralanma sonucu humerus korpus kırığı ile gelen hastanın
yukardaki anatomik oluşumlarından hangisinin yaralanma
ihtimali vardır?
A) I
B) II
C) I ve IV
D) I ve III
E) II ve III
Cevap D
Corpus humeri’nin arka ve dış tarafından aşağı doğru uzanan
sulcus nervi radialis’e komşu olarak seyreden yapılar n. radialis
ile a. profunda brachii’dir. Humerus korpus (şaft) kırıklarında bu
iki yapının yaralanma ihtimali yüksektir.
3. Aşağıda verilen eklemlerden hangisi fibröz kıkırdak
yapısında bir oluşum bulundurmaz?
A) Symphysis intervertebralis
B) Articulatio genus
C) Articulatio sternoclavicularis
D) Articulatio coxae
E) Articulatio radioulnaris proximalis
Cevap E
Fibröz kıkırdak yapısı vücutta discus, meniscus ve labrum
olarak bulunur. Art. radioulnaris proximalis’de değil de distalis’de
discus yer alır.
2. Fossa pterygopalatina ile ilgili aşağıda verilenlerden yanlış
olanı işaretleyiniz.
A) Burun boşluğunun lateral’indedir
B) Ağız boşluğunun superior’undadır
C) Fossa infratemporalis’in medial’indedir
D) Orbita’ya fissura orbitalis superior vasıtasıyla bağlanır
E) Fossa cranii media’ya foramen rotundum vasıtasıyla
bağlanır
Cevap D
DENEME SINAVI – 51
35
4. Aşağıdaki kaslardan hangisinin siniri n. obturatorius
5. Canalis inguinalis ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış
değildir?
olanı işaretleyiniz.
A) M. obturatorius externus
A) İçerisinden lig. teres uteri geçer
B) M. obturatorius internus
B) Lig. inguinale’nin inferior’unda yer alır
C) M. gracilis
C) Arka duvarını yapan esas yapı fascia transversalis’tir
D) M. adductor magnus
D) Ön duvarını m. obliquus externus abdominus’un aponörozu
yapar
E) M. adductor longus
Cevap B
E) M. obliquus internus abdominus kanalın üst duvarını yapar
Cevap B
N. obturatorius, plexus lumbalis’in bir dalıdır. M. psoas
major’un medial tarafında aşağı doğru pelvis minor’da seyreden
bu sinir canalis obturatorius’dan geçmek suretiyle uyluğun
medial tarafına gelir ve burada bulunan m. obturatorius
externus’u ve m. pectineus hariç uyluğun adduktör kaslarını
inerve eder.
M. obturatorius internus ise plexus sacralis’ten ayrılan küçük
bir dal olan n. musculi obturatorii interni’den inerve olur.
36
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Canalis inguinalis’in lig. inguinale’nin superior’unda yer alır.
Seçeneklerden verilen diğer ifadeler doğrudur.
6. Aşağıdakilerden hangisi triküspid kapak ile pulmoner
8. Miksiyon ve defekasyonun kontrolü ile ilgili olan lobulus
kapak arasındaki anatomik oluşumdur?
paracentralis aşağıdaki arterlerden hangisi tarafından
A) Conus arteriosus
beslenmektedir?
B) Crista supraventricularis
A) Arteria basilaris
C) Trabeculo septomarginalis
B) Arteria cerebri media
D) Crista terminalis
C) Arteria cerebri anterior
E) Fossa ovalis
D) Arteria cerebri posterior
Cevap B
E) Arteria communicans anterior
Cevap C
Crista supraventricularis sağ ventrikülde triküspid kapak ile
pulmoner kapak arasında yani sağ ventriküle giren kan ile çıkan
kan arasında yer alan yapıdır.
Lobulus paracentralis beyin hemisferlerinin birbirine bakan
medial yüzünde yer alır. Burası mesane’nin kortikal merkezidir
ve arteria cerebri anterior tarafından beslenir.
7. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin vena saphena parva ile
yakın komşuluğunun bacak varisi ameliyatlarında önemi
vardır?
A) Nervus suralis
B) Nervus saphenus
9. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisi glandulae
C) Nervus tibialis
parotidea içerisinde yer almaz?
D) Nervus fibularis communis
A) Nervus facialis
E) Nervus femoralis
Cevap A
Uyluğun en önemli iki yüzeyel veninden vena saphena magna
nervus saphenus ile vena saphena parva da nervus suralis
B) Nervus auriculotemporalis
C) Arteria carotis externa
D) Vena jugularis externa
E) Arteria maxillaris
Cevap D
ile yakın komşuluk yapar. Bacakdaki varislere yönelik cerrahi
girişimlerde bu sinirlerin korunmasına dikkat edilmelidir.
Vena jugularis externa, parotis bezi içerisinde oluşan vena
retromandibularis’in bezi terk ettikten sonra ayrılan arka dalı ile
vena auricularis posterior’un birleşmesiyle oluşan ve boyunda
m. sternocleidomastoideus ile m. platysma arasında seyreden bir
vendir. Bu ven parotis bezinin içerisinde değil aşağısında boyunda
oluşur.
DENEME SINAVI – 51
37
10. Aşağıdakilerden hangisinin lezyonunda işitme kaybı
görülür?
A) Corpus geniculatum laterale
B) Wernicke sahası
C) Lemniscus lateralis
D) Nervus facialis
E) Colliculus superior
Cevap C
İşitme yolları ile ilgili olan tek seçenek lemniscus
lateralis’tir. Bu yolun lezyonunda karşı tarafta daha fazla olmak
üzere kısmi işitme kaybı gözlenir.
38
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
11. Aşağıdaki anatomik oluşumlardan hangisinin sinus
cavernosus ile bağlantısı bulunmaz?
A) Vena ophthalmica
B) Plexus basilaris
C) Sinus petrosus superior
D) Sinus petrosus inferior
E) Sinus rectus
Cevap E
Sinus rectus falx cerebri ile tentorium cerebelli’nin kesiştiği
yerde yer alan ve sol sinus transversus olarak devam eden bir
dural sinusdur. Sinus rectus’a v. magna cerebri ve sinus sagittalis
inferior açılır. Bu sinusun sinus cavernosus ile direk bir bağlantısı
bulunmamaktadır.
Seçeneklerde verilen plexus basilaris sinus cavernosus’un
alt kısmına açılan ve bu sinus ile plexus venosus vertebralis
internus’u birbirine bağlayan venöz yapıdır.
12. Aşağıdakilerden hangisi ağrı ve ısı duyusu ile ilgilidir?
A) Tractus spinothalamicus anterior
B) Tractus spinotectalis
C) Nucleus principalis nervi trigemini
D) Fasciculus gracilis
E) Ganglion pterygopalatinum
Cevap B
Tractus spinotectalis şiddetli yanık ve donuk ağrısını
taşıyan yoldur.
DENEME SINAVI – 51
39
13. Musculus dilatator pupilla’ya midriasis yaptıran aksonların nöron gövdesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
A) Ganglion trigeminale
B) Ganglion pterygopalatinum
C) Ganglion cervicale superior
D) Ganglion stellatum
E) Ganglion ciliare
Cevap C
T1-4 medulla spinalis segmentlerinde cornu laterale’de yer alan presinaptik sempatik nöronlar aynı spinal sinirlerde seyredip
truncus sympaticus’a ulaşırlar ve bu segmentlerden yukarı doğru seyrederek gang. cervicale superior’da sinaps yaparlar. Buradan
ayrılan postsinaptik nöron aksonları carotis sistemi yardımıyla baş ve yüze dağılırlar.
14. Vena jugularis interna cavitas tympani’nin hangi duvarı ile komşuluk yapar?
A) Alt
B) Ön
C) Arka
D) İç
E) Dış
Cevap A
Vena jugularis interna orta kulak boşluğunun alt duvarı ile yakın komşulukta bulunur.
40
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Tip
İsim
I
Asidik keratinler (40-60kDa) 20 alt türü var.
Sitoplazmik plaklar,
Nötral ve bazik keratinler
desmozom ve
(50-70kDa)
hemidesmozom
II
III
Bulunduğu yer
Vimentin (54 KDa)
Mezanşim kökenli hc
Desmin (53kDa)
İskelet kası ve düz kas
Gliyal Fibrili Asidik Protein
(51 kDa)
Astrositler ve Schwann
Periferin (57 kDa)
ÇSD’deki nöronlar
Nöroflaman’lar (60-160
kDa) (NF-L, NF-M, NF-H)
Akson vedtritlerde
Alfa-interneksin (66 kDa)
Medulla spinalis, optik
sinir
V
Lamin’ler (A, B, C)
Çekirdek iç zarı
VI
Nestin (200 kDa)
MSS kök hücrelerinde
IV
16. İskelet kasında yer alan aşağıdaki proteinlerden hangisi
aktini Z diskine bağlar?
A) Miyozin
B) Titin
C) Alfa aktinin
D) Nebulin
E) Troponin T
Cevap B
Myofibriller ince (aktin) ve kalın (myozin II) filamanlarından
oluşmaktadır. Myozin II aktinle ilişkili bir motor protein olup 2
ağır, 4 hafif zincirden oluşur. Myozin başının i) aktinin bağlandığı;
ii) ATPaz aktivitesine sahip olan ve ATPnin bağlandığı olmak
15. Aşağıdaki intermedier filamanlardan hangisi mezenkimal
üzere iki spesifik bağlanma bölgesi vardır. İnce filamanlar
aktinden başka troponin, tropomiyozin ve nebulin de içerirler.
kökenli hücrelerde izlenir?
Kalın filamanlar myozine ek olarak titin içerirler. Titin (connectin)
A) Lamin
dev bir protein molekülü olup myozini M çizgisinden Z diskine
B) Desmin
bağlar. Kasılma sırasında bir yay gibi büzülür ve sonrasında
C) Sitokeratin
kası eski boyutuna, iterek, getirir. Z diskinde desmin proteini
D) Vimentin
bulunur. Titin proteini Z diskinde bir Z disk proteini olan alfa–
E) Nestin
aktinin proteiniyle aktin ile çapraz bağlantı kurar böylece aktin
Cevap D
Hücre iskeletinin 3 bileşeni vardır. Bunlar; mikrotübüller, ara
filamanlar (intermediate filaments) ve mikrofilamanlar (aktin).
Bunlardan ara filamanlar kabaca 10–15 nm. kalınlığındaki
filamentöz yapılardır.
Önemli olanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
ve myozine tutunmuş olur. Bir Z diskine tutunan aktin filamanı A
bandına kadar uzanır, bu esnada nebulin proteini ona eşlik ederek
bir şablon görevi görür. Bu uzanımda Z diskinin biraz ötesinde
aktin filamanının ortasına yakın bir noktada aktin filamanlarına
paralel olarak myozin filamanları başlar ve diğer tarafta aynı
noktaya kadar uzanır. İşte aktinlerin tek tek bulunduğu bölüm
ışığı tek kırarak (monorefrigent) açık tondaki izotropik (I bandı)
bantlar şeklindeyken, aktin ve myozinlerin üst üste geldiği
bölümse ışığı çift kırarak (birefrigent) koyu anizotropik (A bandı)
DENEME SINAVI – 51
41
bantlar olarak izlenir. Her iki taraf Z diskinden uzanan aktinler
perilenf salyangozun tepe kısmına (helikotrema) kadar çıkar ve
birbirlerine dokunmazlar ve arada kalan bu mesafe H bandıdır.
buradan geri aşağı iner ve yuvarlak pencereye dokunur. Perilenf
Bunun tam ortasında myozin filamanlarının ortasına (kuyruğuna)
oval pencereden yukarı çıkarken içinde bulunduğu bölüm skala
denk gelen yerde koyu bir çizgi görünür (M çizgisi). Burada
vestibuli adını alırken, aşağı inişteki bölümü skala timpani adını
C proteinleri, myomezin, obscurin, kas kreatin fosfotazı gibi
alır. Bunların arasındaysa vestibüler (Reissner) membran, skala
proteinler yer alır. Buradaki myomezin titini myozine bağlar. H
vestibuli – skala media ayrımını; basillar membran skala media –
bandının ana bileşeni kreatin kinaz enzimidir ki bu enzim kreatin
skala timpani ayrımını yapar.
ve ATP’yi fosfokreatin ve ADP’yi ya da tersine dönüştürür.
Bu skalaların içinde perilenf sıvısı bulunur. Ortadaki skala
media (kohlear dukt)’da endolenf yer alır. Stria vaskülaristeki
hücreler ve kapillerden endolenf sıvısı yapılmaktadır. Öte yandan
skala mediada basillar membranın üzerinde bulunan ve sesin
algısında görev yapan Corti organı yer alır. Korti organın üstünü,
bir tarafından spiral limbus aracılığıyla modiolusa tutunan
tektoriyal membran örter. Bunun içinde kortikolenfatik kanalı
yer alır ve içinde kortilenf adlı perilenf özelliğinde sıvı yer alır.
Kohleanın spiral kemik gövdesine modiolus adı verilir.
Kohleanın dış duvarındaki kalınlaşmış periosteuma spiral
ligament adı verilir.
17. İç kulakta izlenen tektorial membran aşağıdaki yapılardan
hangisinin üzerini örter?
A) Korti organı
B) Kohlea
C) Skala timpani
D) Stria vaskülaris
E) Utrikulus
Cevap B
Stapes kemiği iç kulakta oval pencereye tutunur. Oval
pencerenin iç kulaktaki devamında salyangoz gibi kıvrılmış olan
iç kulak bölümü kohleayı yapar. Oval pencerenin komşuluğundaki
42
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
18. Aşağıdaki yapılardan hangisi paraksiyel mezodermden gelişir?
A) Somit
B) Notokord
C) Epiblast
D) Nöral tüp
E) Yolk kesesi
Cevap A
DENEME SINAVI – 51
43
17–21. günler arasında notokordun yanından dışa doğru
sırayla paraksiyel, yan ve ara mezodermler gelişir.
19. Gelişmiş bir bazal membran yapısı solunum sisteminin
hangi bölümü için karakteristiktir?
A) Trakea
B) Bronş
C) Bronşiol
D) Terminal bronşiol
E) Alveol
Cevap A
Trakea:
Mukoza, submukoza, kıkırdak ve adventisya tabakalarından
Bunlardan soruda konu edilen paraksiyel mezoderm (şekilde
kırmızı renkli bölge) ileri gelişimi şöyle gerçekleşir;
oluşmaktadır. Yalancı çok katlı epitelin altındaki bazal
membranın kalın (30-40 um) olması trakea için tipiktir.
3. hafta başında sefalik bölümde somitomerler görülür,
Epitel altında lamina propriada nodüler (lenf nodülleri = lenf
bunlar, kaudale doğru somitleri oluşturur. İlk çift 20. günde
follikülleri) ve diffüz lenfatik doku BALT (bronchus associated
görülür ve bundan sonra 3 çift/gün şeklinde 42–44 çift olana
lymphatic tissue) izlenir. Mukoza-submukoza arasındaki elastik
kadar artar.
liflere elastik membran adı verilir.
4. haftanın başında somitler notokordu çevreler ve daha
Trakeanın submukozasında submukozal serömüköz bezler yer alır.
sonra kemik ve kıkırdağı geliştirecek olan sklerotomu (mezenşim
Trakea kıkırdağı C harfi şeklinde tam bir hyalin kıkırdaktır.
dokusu) yapar.
Adventisya düzensiz sıkı bağ dokusu yapıdadır.
4. haftanın sonunda dermatom (dermis, hipodermis), myotom
(kas) yapıları gelişir.
20. Mideden alınan bir biyopsinin yapılan ışık mikroskobik
incelemesinde epitel bezlerinde aşağıdaki hücrelerden
hangisinin çok sayıda izlenmesi beklenir?
A) Şef hücresi
B) Parietal hücre
C) G hücresi
D) M hücresi
E) Bez mukus hücresi
Cevap A
44
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Midenin fundus kısmının mukozal bezlerinde bulunan
hücreler:
22. Ovaryumda folikülogenezin hangi aşamasında tek katlı
kübik folikül hücrelerinin çevrelediği oosit yapısı izlenir?
a. Mukus hücreleri: Yüzey ve boyun mukus hücreleri olmak
A) Primordial folikül
üzere 2 tiptir. Sırasıyla nötral ve HCO3 (bazik)’ten zengin
B) Primer folikül
mukus salgılar.
C) Sekonder folikül
b. Esas hücre (Chief cell, şef hücresi): Mide bezlerinde
en çok bulunan hücredir. Tipik bir protein salgılayan
hücre yapısına sahiptir. Ayrıca sitoplazmalarında zimojen
D) Antral folikül
E) Graaf folikülü
Cevap B
granüller izlenir. Pepsinojen, lipaz ve rennin (bebeklerde)
salgılar. Pepsinojen HCl etkisiyle pepsin haline dönüşen
ve protein sindiriminde görev alan enzimdir.
Ovaryumda folikül gelişiminin aşamaları aşağıda verilmiştir.
c. Enteroendokrin hücreler (diffüz nöroendokrin
sistem (DNES)): İki türü tanımlanmıştır.
Primordial follikül: Oositin etrafını tek katlı yassı epitel
hücreleri çevrelemiştir. Bu aşamadaki follikülün gelişimi hormon
Lümene ulaşabilene “açık (open)”, ulaşamayana “kapalı
bağımsızdır. Oositten salınan aktivin hormonu, oositi çevreleyen
granüloza hücrelerinin çoğalmasını uyarır. Oositteki organellerin
(closed)” adı verilmektedir.
Bunlardan açık olanın mideye gelen gıdaları algılayabilen
kemoreseptör olduğu, tıpkı tad tomurcuklarındaki G protein
eşli tad reseptörlerine (TR) sahip olduğu, ve bu uyarıya göre
yoğunlaşması Balbiani cismi olarak adlandırılır. Nükleer zar
yığınlarına da annulate lamella adı verilir.
Primer follikül: Puberteyle beraber FSH etkisinde follikül
hormon salgıladığı gösterilmiştir. Gastrin (G hücreden), ghrelin,
gelişimi uyarılır. Oositin etrafında önce tek sıra sonra çok sıralı
somatostatin bu tür hücrelerden salınan önemli hormonlar
kübik hücreler izlenir. Oosit bu aşamanın başında etrafındaki
arasındadır. Gümüş ve krom ile işaretlenirler.
glikoprotein bir tabaka olan zona pellüsidayı oluşturmaya başlar.
d. Parietal hücre (oksintik hücre, kenar hücresi):
Fundus bezlerinin boyun kısımlarında yer alırlar. HCl
Follikülün etrafını içte teka interna ve dışta teka eksterna tabakası
çevreler.
ve intrensek faktör (B12 vitamininin emilmesinde)
Teka interna, LH reseptörlerinden zengin, kübik, östrojen
salgılar. Mitokondriyondan zengindir. H iyonunun
öncülü androjenler salgılayabilen hücrelerin oluşturduğu iyi
lümene verilmesinde görevli intraselüler kanaliküler
kanlanan bir dokudur. Teka externadaysa düz kas hücrelerinin de
sistem ve tubuloveziküler sistem yoğun olarak izlenir.
görülebildiği sıkı bağ dokusu görüntüsü öne çıkar.
Tübuloveziküler sistem membranında proton pompaları
Sekonder follikül: Granüloza hücrelerinin arasında sıvı
yoğundur ve buralardan lümene H iyonu verilir. H ve
birikimleri başlar. Zamanla bunlar birleşerek tek bir follikül
Cl intraselüler kanaliküler sistem lümenlerinde HCl’e
haline döner. Ovulasyondan önceki haline Graaf follikülü denir.
dönüştürülür.
Oositin etrafını çevreleyen granüloza hücrelerine kümülüs
hücreleri (korona radiata) denir. Tüm yapıya kümülüs oosit
21. Parotis bezinin embriyonik kökeni hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
kompleksi adı verilir ve ovulasyonla karın boşluğuna atılan yapı
da budur.
Oositin etrafını saran korona ile birlikte üstünde bulunduğu
A) Endoderm
granüloza hücre tepeciğine kümülüs ooforus adı verilir.
B) Lateral mezoderm
Primer follikülde FSH reseptörü, Graaf folikülünde LH
C) Ara mezoderm
reseptörü yoğun olarak izlenir.
D) Yüzey ektodermi
E) Nöral ektoderm
Cevap D
Tükürük bezlerinin gelişimi intrauterin 6. – 7. Haftalarda
başlamaktadır. Büyük tükürük bezlerinde parotis ağız
ektoderminden gelişirken yani yüzey ektodermi kökenliyken;
submandibular (stomedium tabanından) ve sublingual bezler
(paralingual sulkustan) endodermden gelişir.
DENEME SINAVI – 51
45
Na+-K+ ATPaz pompası olup bu taşıma mekanizmasında enerjiyi
kullanan Na+-K+ ATPaz pompasıdır.
Şekil. Bağırsak epitelyum hücresinde sekonder aktif transport.
Simport (kotransport) için örnekler:
•
Glikoz ve galaktozun SGLT-1 (Sodium-Glucose Linked
Transporter) ile bağırsak lümeninden Enterosit içine
alınması
•
Glikozun, SGLT-2 ile proksimal tübül lümeninden
Tübül hücrelerine alınması
Florizin, kompetitif olarak glikozun SGLT ile taşınmasını
inhibe eder.
•
Aminoasitlerin, bağırsak lümeninden Enterosit içine
alınması
•
Aminoasitlerin, proksimal tübül lümeninden Tübül
hücrelerine alınması
•
Henle kulpunun çıkan kalın kolunda Na+-K+-2Cl- simport
mekanizması ile bu iyonların lümenden tübüler hücreye
alınması
•
23. Aşağıdaki taşınma örneklerinden hangisi sodyumla zıt
Primer safra asitlerinin ISBT proteini ile ileumundan
absorbsiyonu
yönde gerçekleşir?
Antiport (counter transport) için örnekler:
A) Primer safra asitlerinin ileumdaki enterosite taşınması
•
antiport pompasıdır. Bu pompa 3 Na+’u hücre içine alır, 1
B) Galaktozun bağırsak lümeninden enterosite taşınması
C) Kalp kasında Ca++ iyonlarının hücre dışına taşınması
D) Glikozun proksimal tübül lümeninden tübüler hücreye
taşınması
E) K+ ve Cl- iyonlarının çıkan henle lümeninden tübüler
hücreye taşınması
Cevap C
SEKONDER AKTİF TRANSPORT
Sodyumun hücre içine alınmasına bağımlı olarak başka bir
molekülün taşınmasıdır. Eğer taşınım sodyum ile aynı yönde ise
Düz kas ve kalp kası hücresinde bulunan Na+-Ca++
Ca+2’u hücre dışına atar. (3Na+ içeri -1 Ca++ dışarı)
•
Na+-H+ antiport mekanizması ile proksimal tübül
hücresinden  Lümene H+ sekrete edilmesi.
24. Hangisi iskelet kası hücrelerinin yapısında bulunmayan bir
proteindir?
A) Desmin
B) Nebulin
C) Troponin
simport (cotransport), zıt yöndeyse antiport (counter transport)
D) Alfa-aktinin
adını alır.
E) Alfa- interneksin
Hücre içi Na+ konsantrasyonunun düşük kalmasını sağlayan
46
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Cevap E
İSKELET KASI:
25. Aşağıdaki maddelerin hangisinin reseptör genindeki
Kas yapısını oluşturan proteinler kasılmaya katılan
mutasyon Hirschsprung hastalığında görülen konjenital
miyoflamentler ve yapısal proteinler olmak üzere iki grupta
agangliyonik megakolona neden olur?
incelenebilir. Kasılmaya katılan miyoflamentler; İnce filamentler
A) Asetilkolin
(aktin, troponin T-C-I ve tropomiyozin) ve Kalın filamentlerden
B) Endotelin
(miyozin II) meydana gelir.
Yapısal proteinler:
C) Nitrik oksit
D) Vazoaktif intestinal peptid
Titin: İskelet kasında aktin ve miyozin filamentlerini bir arada
tutan esnek bir proteindr. Bu özelliği ile hem Z çizgilerini M
E) Atriyal natriüretik peptid
Cevap B
çizgilerine bağlar hem de sarkomer için iskelet vazifesi görür.
Ayrıca, sarkomerin aşırı gerilmesini de önler.
Alfa-aktinin: Aktini, Z çizgisine bağlar.
Nebulin: G-aktin monomerlerini birbirine bağlayarak Faktin fibrillerini oluşturur.
Desmin: İskelet ve kalp kasında Z çizgisini  hücre zarına
bağlar.
HIRSCHSPRUNG HASTALIĞI: Aganglionik megakolon
olarak bilinen anormal kolon motilitesinin bulunduğu genetik
geçişli bir hastalıktır. Yenidoğan döneminde karın şişliği,
iştahsızlık, halsizlik, mekanyum çıkısında gecikme ve kabızlık
ile karakterizedir. Gelişim sırasında nöral krest kaynaklı distal
kolondaki myenterik ve submukozal pleksuslardaki ganglionik
Plektin: Desminleri birbirine bağlar.
Alfa–beta kristalin: Komşu desmin proteinleri birbirine bağlar.
hücrelerin göçünün konjenital yokluğuna bağlıdır.
Belirli nöral krest hücrelerinin normal göçü için
Miyoglobin: Kasta oksijen depolayan protein.
endotelinlerin, endotelin B reseptörüne etki etmesi
Tropomodulin: Aktinin ucuna bağlanarak boyunu ayarlar.
gerekmektedir. Endotelin B reseptörü genindeki muatasyon,
Distrofin: Distrofin proteini, aktini kas membranına bağlar
ve intraselüler stabiliteyi oluşturur. Duchenne muskuler
distrofisinde, distrofin proteini olmadığı için kas membran
aganglionik megakolona neden olmaktadır. Tedavisi, cerrahi
olarak aganglionik kısım çıkartılarak rektuma anastomoz
yapılmaktadır.
stabilizasyonu sağlanamaz ve dejenerasyon olur.
26. Jukstaglomerüler hücrelerden renin salgılanması üzerine
hangisi diğerlerinden farklı bir etki oluşturur?
A) Hipovolemi
B) Hipernatremi
C) Hipotansiyon
D) Renal arter darlığı
E) Renal sempatik sinir uyarısında artış
Cevap B
RENİN: Jukstaglomerüler hücrelerden salgılanır.
Anjiyotensinojen’i, anjiyotensin-I’e çevirir. Hipernatremi (makula
densadan artmış Na+ ve Cl- geri emilimi),
Şekil. Yapısal proteinler
Hipertansiyon (Afferent arteriol basıncının artması),
Hipervolemi,
Yüksek Anjiotensin II ve ADH (vazopressin) gibi faktörler
renin salgılanmasını azaltırlar.
DENEME SINAVI – 51
47
Renin salgılanmasını etkileyen
faktörler
Renin salgılanmasını
artıran durumlar
Artıranlar
• Renal sinirler yoluyla
artmış sempatik aktivite
• Dolaşımdaki
katekolaminlerin artması
• Prostaglandinler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azaltanlar
• Makula densadan artmış
Na+ ve Cl- geri emilimi
• Afferent arteriol basıncının
artması
• Anjiotensin II
• ADH (vazopressin)
Sodyum kaybı
Diüretikler
Hipotansiyon
Kanama
Ayakta durma
Dehidratasyon
Kalp yetmezliği
Siroz
Aorta veya renal arterde
daralma
• Çeşitli psikolojik
uyaranlar
27. Kırk yaşındaki erkek hasta 42 °C’nin üstündeki sıcaklığı
algılayamıyor. Bu hastada, sıcaklık duyusunun taşınmasına
aracılık eden aşağıdaki kanallardan hangisinin fonksiyonu
Şekil. Sıcaklık reseptörlerinin uyarılma düzeyleri.
28. Aşağıdaki uyku evrelerinden hangisi
elektroensefalografideki değişimlerden dolayı desenkronize
uyku evresi olarak kabul edilir?
bozulmuş olabilir?
A) REM evresi
A) TRPA1
B) NonREM evre 1
B) TRPM8
C) NonREM evre 2
C) TRPV1
D) NonREM evre 3
D) TRPV3
E) NonREM evre 4
Cevap A
E) TRPV4
Cevap C
TERMORESEPTÖRLER
REM Uykusu (Paradoksal, Desonkronize uyku):
• Zararsız nitelikteki soğuk veya serin duyumu reseptörleri
REM uykusu, aktif göz hareketleri ve solunumu sağlayan
kaslar hariç diğer tüm çizgili kaslarda tonusun kaybolduğu uyku
A-delta ve C lifleri;
• Zararsız sıcak veya ılık duyum reseptörleri de C lifleri
REM döneminde; kalp hızında artma, solunum sayısında
aracılığı duysal bilgiyi iletir.
• Sıcaklığa duyarlı reseptörler için uyarılma eşiği 30 °C’dir.
• Soğuk reseptörleri deri sıcaklığı 24 °C’ye düşünceye
kadar uyarılma hızlarını artırırlar.
Aktivasyon için eşik veya
sıcaklık aralığı(°C)
TRPV2
>52
TRPV1
>42
TRPV3
34-38
TRPV4
27-34
TRPM8
<25
Diğer özellikler
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
oksijen kullanımında artış olur (beyin aktif, kaslar atonik).
EEG’de uyanık, gözleri açık bir kişide görülen beta ritmi
uyku denir. Uyandırmak zorlaşır.
REM uykusunda erkeklerde ereksiyon görülebilir. Bunun
sebebi, bu dönemdeki kan testosteronundaki yükselmedir. REM
Kafur tarafından aktive
edilir
Kapsaisin tarafından
aktive edilir
Mentol tarafından aktive
edilir
TRPA1
<18
Hardal yağı tarafından
aktive edilir
TRP, Transient reseptör potensiyeli; V, vanilloid; M, melastatin;
A, ankyrin gibi.
48
artma ve düzensizleşme, aktif canlı rüyalar vardır. Beyin aktif ve
görülür. Bundan dolayı bu evreye desonkronize veya paradoks
Tablo. Sıcaklık iletiminde görevli TRP protein ailesi
Reseptör
Protein
dönemidir. Erişkinde toplam uyku süresinin %25’ini oluşturur.
uykusunun uyunmaması deney hayvanlarında ve deneklerde
sinirlilik ve huzursuzluk meydana getirir.
29. Voltaj kapılı KCNQ1 tipi potasyum kanallarındaki mutasyon
30. Aşağıdaki faktörlerden hangisi protrombinin trombine
dolayı “torsade de pointes” tipi ventriküler aritmi,
dönüştüğü basamakta etkili değildir?
tekrarlayan senkop veya ani ölümlerle karakterize kardiyak
A) Kalsiyum iyonları
hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
B) Aktif faktör 5
A) İkinci derece AV Blok
C) Aktif faktör 10
B) Uzun QT sendromu
D) Aktif faktör 12
C) Hasta sinus sendromu
E) Trombositlerin membran fosfolipitleri
D) Adams–Stokes sendromu
Cevap D
E) Wolff-Parkinson-White sendromu
HEMOSTAZ
Cevap B
Hasara uğramış damardan kanamayı durdurma sürecine
UZUN QT SENDROMU:
hemostaz denir. Hemostazda, pıhtı oluşturmak için çeşitli
QT aralığı (0.40 sn): Ventrikül myokardının depolarizasyon
mekanizmalar rol alır. Bunlar:
ve repolarizasyonunu kapsar. Yani myokardın aksiyon
potansiyeli süresine eşittir.
Uzun QT sendromu %90 oranında voltaj kapılı KCNQ1 veya
KCNQ2 tipi potasyum kanallarındaki mutasyondan kaynaklanır.
Bu hastalarda ventriküler taşikardi görülür (Torsades de
pointes). Ayrıca, voltaj kapılı sodyum (SCN5A) veya kalsiyum
kanallarındaki (CACNA1C) mutasyonlarda etkili olabilmektedir.
1. Vazokonstriksiyon: Vasküler yanıt
2. Trombosit tıkacının oluşması: Adezyonu ve agregasyon
3. Koagülasyon: Fibrin lifleri ile pıhtı oluşumu
Koagülasyon:
Pıhtı oluşumu, tekrarlayan ve sonuçta plazmadaki
fibrinojenden fibrin liflerini oluşturan reaksiyonlarla gerçekleşir.
Fibrin lifleri, bir biriyle sürekli etkileşim halinde olan ekstrensek
ve intrensek yolaklar aracılığı ile geçekleşir.
Şekil. Uzun QT sendromu.
Bu mutasyonlardan dolayı repolarizasyon fazı (faz 3) uzun
sürer. Hücre dinlenim zar potansiyeline yavaş döndüğü için tekrar
uyarılması kolaylaşır. Buna bağlı olarak ventriküler taşikardi
meydana gelmektedir. Uzun QT sendromunda oluşan aritminin
sebebi yeniden depolarizasyondur (early, after depolarisation).
Uzun QT sendromu olan hastalar, QT aralığını uzatan veya
serum K+ ve Mg+2 seviyesini düşüren ilaçları kullanmamalıdır.
K veya Mg eksikliği varsa düzeltilmelidir. Kalpte oluşabilecek
aritmileri önlemek için Beta-blokerler kullanılabilir.
Şekil. Pıhtılaşmanın intrensek ve ekstrensek yolları.
Ortak yolun faktörü olan Faktör-X (protrombin aktivatörü);
protrombini aktive edip trombin’e çevirir. Burada yardımcı faktör,
Faktör-V’tir. Ayrıca, trombositlerin membranındaki fosfolipidler
ve Ca++ iyonları da bu dönüşümü artırırlar.
DENEME SINAVI – 51
49
31. Aşağıdakilerden hangisi antidiüretik hormonun
Testosteronun etkileri: Esas olarak virilizan etkileri ve
yetersizliğinde görülen bulgulardan değildir?
spermiyogenezin desteklenmesi gibi 2 temel etkisi bulunur.
A) Poliüri
• Fetüste erkek cinsel organlarının gelişimi
B) Polidipsi
• İç ve dış cinsel organ gelişimi
C) Hipernatremi
• Testislerin skrotuma inmesi
D) Konsantre idrar yapımı
• Erişkinde birincil ve ikincil cinsiyet karakterlerinin
oluşması
E) Plazma osmolaritesinde artış
Cevap D
ADH eksikliği ya da reseptörlerin duyarsızlığı diabetes
insipitus’a neden olur. Diabetes insipitus’ta, idrar konsantre
• Birincil: İç ve dış genitallerin olgunlaşması
• İkincil: Fenotipik maskülen özelliklerin oluşması
• Erkek tipi kıllanma, kellik, larinks mukozasında hipertrofi
edilemez. Aşırı su kaybı poliüriye, buna bağlı su eksikliği ve
ve genişleme ile ses kalınlaşması, derinin yağlanması ve
hiperozmolarite gelişir. Su eksikliğini gidermek için fazla su içilir
kalınlaşması
(polidipsi). Yeterince su alınmazsa, hipernatremi gelişir.
• Kemik büyümesi ve yoğunluğunun artması
• İskelet kaslarının büyüklüğü ve ağırlığının artması
32. Erkeklerde ön hipofizden LH salgısının baskılanmasında en
fazla etkili hormon hangisidir?
• Pelvisin dar ve uzun olması
• Erişkinde birincil ve ikincil cinsiyet karakterlerinin
A) İnhibin B
oluşması
B) Testosteron
• Davranışsal etki (libidonun oluşumu)
C) Östrojen
• Bazal metabolizmada artış
D) Folistatin
• Eritrosit sayısında artış
E) Müllerian inhibe edici faktör
• Su ve tuz tutulumunda artış
Cevap B
TESTOSTERON: Seminifer tübüllerin arasındaki stromada
interstisiyel Leyding hücreleri bulunur. Leyding hücreleri, LH’nın
uyarıcı etkisiyle testosteron salgılar. Negatif feed-back etki ile LH
ve GnRH salgısını baskılar.
33. Maddelere karşı en seçici geçirgen olan membran
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mitokondri dış zarı
B) Plazma zarı
C) Çekirdek zarı
D) Endoplazmik retikulum
E) Mitokondri iç zarı
Cevap E
Proteinden en zengin membran mitokondri iç membranı,
lipitlerden en zengin membran ise myelin kılıftır. Bilgi bu haliyle
TUS’ta soruldu. Fakat, proteinden zengin olan membranın seçici
geçirgenliğinin artacağı bilgisi henüz sorgulanmadı. Proteinden
en zengin membran olan mitokondri iç zarı aynı zamanda en seçici
geçirgen membrandır.
Şekil: Testiküler fonksiyonların hormonal kontrolü.
50
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
34. Aşağıdaki inhibitör – hücre bölümü/reaksiyon
Tirozin kullanılan reaksiyonlar;
eşleşmesinden hangisi yanlıştır?
•
A) Tunikamisin – Granüllü Endoplazik Retikulum
Katekolaminlerin (DOPA, Dopamin, Noradrenalin,
Adrenalin) öncülüdür.
B) Karbon monoksit – Granülsüz Endoplazmik Retikulum
•
Tiroid hormonlarının (T3, T4) öncülüdür.
C) Termogenin - Ribozom
•
Tirozinaz enzimi ile melanin’e dönüşür.
D) Brefeldin A – Golgi
•
O–bağlı glikolizasyonda önemlidir. (Glikojen sentezinde)
E) Klorokin – Lizozom
•
Tiramin sentezlenir.
Cevap C
TUS’ta henüz hiç sorulmamış soru kurgusu.
Histamin ise, histidin amino asidinden sentezlenir.
37. Ürenin oluştuğu reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
Tunikamisin, granüllü endoplazmik retikulumda N-bağlı
glikolizasyonu dolikol üzerinden inhibe eder.
A) Karbonmonoksit + Amonyak – Karbamoil Fosfat
B) Arjininosüksinat – Fumarat
Karbon monoksit, granülsü endoplazmik retikulumda
C) Arjinin – Ornitin
sitokrom p450 enzim sistemini inhibe eder.
D) Hem – Biliverdin
Termogenin, eşleşme ayırıcı olarak mitokondride elektron
transport sistemini bozar.
E) Biliverdin – Biluribin
Cevap C
Brefeldin A, Golgide COP-I bağlı vezikülleri inhibe ederek
paketlenmeyi engeller.
Üre Sentezi; Sitoplazmada arginaz enzimi tarafından arginin,
Klorokin, Lizozom inhibitörüdür
üre ve ornitin’e parçalanır. Ornitin siklusu devam ettirmek
için tekrar mitokondriye girerken, oluşan üre kan dolaşımı ile
35. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi ksantoprotein
böbreklere taşınır ve idrar ile atılır. Ürenin atılım yolu böbrekler
reaksiyonu pozitiftir?
olduğu için renal fonksiyonları ölçmek için üre kullanılır.
A) Alanin
B) Triptofan
38. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi hem ketojenik hemde
C) Serin
glukojeniktir?
D) Glisin
A) Alanin
E) Sistein
B) Glutamat
Cevap B
C) Lösin
D) Lizin
Ksantoprotein tepkimesi: Aromatik halkalı fenilalanin ve
E) Tirozin
triptofan gibi amino asitler için karakteristiktir. Bu amino asitlerin
Cevap E
üzerine nitrik asit ilave edildiğinde sarı bir renk meydana gelir.
36. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin sentezinde tirozin
amino asidi kullanılmaz?
Asetoasetil KoA üzerinden keton cisim sentezine giren amino
asitlere ketojenik amino asitler denir. Saf ketojenik amino asitler
lösin ve lizin.
A) Dopa
Piruvat veya TCA ara ürünleri üzerinden glukoz sentezine
B) Epinefrin
giren amino asitlere glukojenik amino asitler denir.
C) Tiramin
Hem glukojenik hem ketojenik amino asitler; lizin, fenilalanin,
tirozin, triptofan, izolösin.
D) Histamin
E) Melanin
Cevap D
DENEME SINAVI – 51
51
39. Proteinlerin sekonder yapısında beta kıvrımda aşağıdaki
amino asitlerden hangisinin bulunması beklenmez?
Hemoglobin sentezinin düzenleyici enzimi ALA sentaz
(mitokondriyal)
A) İzolösin
Hemoglobin sentezinde kurşun ile inhibe olan ALA dehidrataz
(sitoplazmik)
B) Glutamat
Hemoglobin sentezinde kurşun ile inhibe olan ferroşelataz
C) Sistein
(mitokondriyal)
D) Glisin
E) Serin
Cevap A
Proteinlerin sekonder yapısında alfa helikste, glisin prolin ve
hidroksiprolin bulunmazken bunlar beta kıvrımda bulunabilirler.
42. Kistik fibrozisli hastalarda ter testinde aşağıdakilerden
hangisine bakılmaz?
A) Sodyum
B) Potasyum
Ayrıca beta kıvrımlar protein/enzim aktif bölgesi olduğu için bu
C) Klor
bölgelerde polar amino asitlerin olması beklenir. Polar amino
D) Osmalarite
asitler; asit (aspartat, glutamat), baz (Histidin, arginin, lizin),
E) İletkenlik
hidroksilli (serin, treonin, tirozin) ve sistein’dir.
Cevap B
40. İnce barsakta demir emilim iöin +3 değerlikli demirin +2
değerlikli demire çevrilmesi işleminde görev alan enzim ve
kofaktör ikilisi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Fero oksidaz – C Vitamini
Kistik fibrozisli hastalarda ter testinde; Sodyum, Klor,
Osmalarite ve İletkenlik bakılır.
43. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer sentez kapasitesini
B) Ferri redüktaz – C Vitamini
değerlendirmek için kullanılır?
C) Fero oksidaz – B1 Vitamini
A) Alanin aminotransferaz
D) Ferri redüktaz – B1 Vitamini
B) Aspartat aminotransferaz
E) Hephaestin – C Vitamini
C) Psödokolinesteraz
Cevap B
D) Glutamat Dehidrogenaz
E) İmmunglobulin
Demir duedonumdan enterositler aracılığıyla emilir. Demirin
Cevap C
farklı formları farklı yollarla emilir. Hem şeklindeki demir, HCP1
proteini tarafından direkt emilir. Ferro (+2) formdaki demir ise
DMT1 (divalent metal transporter 1) ile emilir. Ferri (+3) formdaki
Serum psödokolinesteraz seviyesi üç durum hakkında bilgi verir.
demirin emilebilmesi için, enterositin lümene bakan yüzeyindeki
•
ferri redüktaz enzimi tarafından ferro (+2) forma çevrilmesi
gerekir. Ferri (+3) demiri, ferro (+2) forma çeviren C vitamini
demir emilimini arttırır.
Organofosfatlı (irriversibıl antikolinesteraz) bileşiklerin
zehirlenmesinde bilgi verir. Kandaki miktarı azalır.
•
Karaciğer sentez kapasitesi hakkında bilgi verir.
•
Cerrahi operasyonlarda kas gevşetici olarak kullanılan
süksinilkolinin hidrolizini yapamayan atipik kolinesteraz
41. Hemoglobin sentezinde kurşun ile inhibe olan sitoplazmik
parçalanamazsa hastanın mekanik ventilasyon ihtiyacı
A) ALA dehidrataz
artar.
Diğer seçenekler karaciğer hasarında bilgi verir, E şıkkındaki
B) ALA sentaz
immunglobulinler ise B lenfositler tarafından sentezlenir.
C) Ferroşelataz
D) Üroporfinojen I sentaz
E) Üroporfinojen Dekarboksilaz
Cevap A
52
enzim varlığını saptamak. Eğer süksinilkolin
enzim hangisidir?
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
44. Tetrahidrobiopterin aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinde
47. Herediter fruktoz intöleransında karaciğerde meydana
kullanılmaz?
gelen toksik tablodan aşağıdaki metabolitlerden hangisinin
A) Tirozin hidroksilaz
artışı sorumludur?
B) Fenilalanin hidroksilaz
A) Fruktoz
C) Triptofan hidroksilaz
B) Fruktoz 1 Fosfat
D) Dopamin hidroksilaz
C) Fruktoz 6 Fosfat
E) NO Sentaz
D) Piruvat
Cevap D
E) Dihidroaseton fosfat
Cevap B
Cevap Dopamin hidroksilaz’ın kofaktörü C vitaminidir,
Aldolaz B enzim eksikliğine bağlı gelişen bir fruktoz
tetrahidrobiopterin değil.
metabolizma bozukluğudur. Fruktoz–1–P dokularda birikir. Bu
45. Aşağıdakilerden hangisi amino asitten türeyen bir mediatör
değildir?
birikim karaciğerde toksik etki yapar. Karaciğerde biriken fruktoz
1–fosfat glikojenoliz ve glukoneogenez enzimlerini inhibe ettiği
için hastalarda ciddi bir hipoglisemi oluşur.
A) Epinefrin
B) Dopa
48. Aşağıdaki monosakkaritlerden hangisi glikoprotein
C) Seratonin
sentezinde kullanılmaz?
D) Histamin
A) UDP Galaktoz
E) Eritropoetin
B) UDP Glukoz
Cevap E
C) CMP NANA
D) UDP Fukoz
Tirozin’den türeyen hormon/mediatörler; Dopa, Dopamin,
Epinefrin, Norepinefrin
E) UDP Fruktoz
Cevap E
Triptofan’dan türeyen hormon/mediatörler; Seratonin,
Melatonin
Ana protein çatıya kovalent bağla bağlanmış oligosakkarit
Histidin’den türeyen hormon/mediatörler; Histamin
birimleri içeren proteinlere, glikoproteinler denir.
Oligosakkaritler, yapıdaki proteinlere enzimatik glikolizasyonla
46. Glikolizin ilk reaksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
eklenirler (hücre dışındaki proteinlere, enzimatik olmayan
oligosakkarit eklenmesine ise glikasyon denir. HbA1c).
A) Glukozun 1.karbon atomunun fosforilasyonu
Oligosakkaritler proteine N–glikozidik (asparagin
B) Glukozun 3.karbon atomunun fosforilasyonu
aminoasidinin amid (nitrojen) grubu üzerinden) bağla veya O–
C) Glukozun 6.karbon atomunun fosforilasyonu
glikozidik (serin,treonin gibi hidroksilli aminoasitlerin OH grubu
D) Glukozun 3.karbon atomunun sülfatlanması
üzerinden) bağla bağlanırlar. Oligosakkaritler N–bağlı glikozidik
E) Glukozun yarılanması
bağ kurabilmek için protein zincir yapısındaki asparagin amino
Cevap C
asidine ve lipid yapısında bir molekül olan dolikole ihtiyaç vardır.
Glikoprotein yapısındaki şeker grupları için kaynak,
Glikolizin ilk basamağında, glukoz hücreye girdiği anda,
aktiflenmiş nükleotid şekerlerdir. Genelde bu reaksiyon
hekzokinaz veya glukokinaz enzimleri tarafından altıncı
için kullanılan nükleotid ise UDP’dir. Nadiren GDP ve CMP
karbonundan irriversbl olarak fosforillenir. Enerji kaynağı
kullanılabilir. Bunlar; UDP Glukoz, UDP Galaktoz, UDP Fukoz,
olarak ATP kullanılır. ATP’den koparılan fosfat glukozun altıncı
UDP Ksiloz, GDP Mannoz, CMP NANA, UDP-N-Asetilglukozamin,
karbonuna transfer edilir.
UDP-N-Asetilgalaktozamin.
DENEME SINAVI – 51
53
49. Aşağıdaki ek gruplardan hangisi fosfolipid sentezinde
mikrozomal (sitokrom p450) bir enzim olan 7-a hidroksilaz
kullanılmaz?
tarafından katalizlenir. Bu basamakta H+, O2, NADPH ve C
A) Kolin
vitamini kullanılır. Daha sonra bir reaksiyon daha gerçekleşir ve
primer safra asitleri (kolik asit, kenodeoksikolik asit) oluşur.
B) Serin
Oluşan safra asitlerinin sudaki çözünürlüğünü arttırmak için
C) Etanolamin
glisin ve taurin aminoasitleriyle peroksizomlarda konjugasyon
D) İnisitol
işlemi yapılır ve safra tuzları sentezlenir. Bunlar, glikokolik asit,
E) Mannitol
taurokolik asit, glikokenodeoksikolik asit, taurokenodeoksikolik asit.
Cevap E
Fosfolipidlerdeki gliserol 3 fosfatın üç grubundan ikisinde yağ
asitleri bulunur. Üçüncü grup fosfat ile esterleşir. Bu komplekse
fosfotidik asit (fosfotidat) denir. Fosfotidata çeşitli ek gruplar
eklenir ve eklenen grubun ismi ile anılan fosfolipidler oluşur.
Fosfolipidler arasında fosfatidilkolin (lesitin), fosfatidilserin,
Sekonder safra asitleri ise, deoksikolik asit ve litokolik asittir.
52. Pürin salvage (kurtar kullan) yolunda kullanılan bileşik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) PRPP
B) 5-fosforibozilamin
fosfatidilinozitol, fosfatidiletanolamin (kefalin), fosfatidilgliserol,
C) Orotat
difosfatidilgliserol (kardiolipin) bulunmaktadır. Ökaryotlarda
D) Ksantin
fosfolipid sentezi endoplazmik retikulum ve mitokondride
E) Alanin
gerçekleşir ve Pridoksal fosfat (B6) kullanılır. Fosfogliseridler su
Cevap A
ile etkileşimi iyi olan lipidlerdir.
50. Aşağıdakilerden hangisi lipoprotein lipaz aktivatörüdür?
Hücrede nükleotidlerin metabolik yıkımı sırasında serbest
pürin bazları sürekli olarak salınırlar. Pürinlerin büyük kısmı
A) Apo A-I
kurtarılır ve yeniden nükleotid yapımında kullanılır. Bu yola
B) Apo A-II
salvage (kurtarma) yolu denir. Organizma de novo sentezden çok
C) Apo C-II
daha az maliyetli olan bu yolu tercih eder.
D) Apo C-III
Bu yoldaki iki enzim çok önemlidir.
E) Apo E
•
HGPRT (hipoksantin–guanin fosforiboziltransferaz)
•
APRT (adenozin fosforiboziltransferaz) Cevap C
Kurtarma yolundaki bu iki enzim, PRPP kullanarak pürin
Apo C–II, şilomikron ve VLDL yıkımını sağlayan endoteldeki
nükleotidlerini sentezlerler.
lipoprotein lipazın aktivasyonunu sağlar.
53. Transkripsiyon için RNA Polimeraz’ın bağlandığı DNA
Apo AI, LCAT aktivatörüdür.
bölgesine ne ad verilir?
A) Promotor
51. Aşağıdakilerden hangisi konjuge safra asitidir?
B) Ekzon
A) Kolik asit
C) İntron
B) Kenodeoksikolik asit
D) Palindrom
C) Deoksikolik asit
E) LİNEs
D) Glikokolik asit
Cevap A
E) Litokolik asit
Cevap D
RNA sentezi DNA’nın herhangi bir yerinden başlayamaz.
Safra asitleri karaciğerde kolesterolden sentezlenen 24
karbonlu steroid bileşiklerdir. Karaciğerde sentezlenen bu safra
asitlerine primer safra asitleri (kolik asit, kenodeoksikolik
asit) denir. Safra asitlerinin sentezinde hız kısıtlayıcı basamak
54
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Aksine, RNA polimeraz enzimi transkripsiyonu yönlendiren
promotor denilen bölgeye bağlanır. Promotor bölgeler, genin
başlama bölgesinin önünde veya arkasında bulunabilen özel
dizilerdir. RNA polimeraz bu dizileri (promotor) tanıyarak
bağlanır. DNA sentezinde olduğu gibi kalıp 3’–5’ yönünde okunur
56. Stafilokok hücre duvarında bulunan ve gliserol veya ribitol
fosfat dizilerinden oluşan, aynı zamanda stafilokoklarda
ve sentez 5’–3’ yönünde gerçekleşir.
yapışma görevi de gören antijenik yapı aşağıdakilerden
RNA Polimeraz (DNA bağımlı RNA polimeraz) büyük beş alt
hangisidir?
birimden oluşan kompleks bir enzimdir. Altıncı alt birim ise sigma
faktör. Sigma faktör bağlandığında haloenzim oluşur. Sigma
A) Protein A faktör RNA polimeraz enzimini DNA’daki özgül bağlanacağı
B) Kapsül
C) Teikoik asit
D) Lökosidin
E) Lipopolisakkarit
bölgeye yönlendiren alt birimdir. RNA polimeraz enziminin DNA
polimeraz’ın aksine hata düzeltici (3’–5’ nükleaz) aktivitesi yoktur.
54. DNA Replikasyonu hücrenin hayat döngüsünün hangi
Cevap C
fazında meydana gelir?
A) G1
Teikoik asit sadece gram pozitif bakterilerde, peptidoglika
B) S
gömülü halde bulunur. Gram negatif bakterilerde teikoik asit
C) G2
yoktur. Teikoik asit antijeniktir ve bakteriofajlar için reseptör
D) M
görevi görür. Bazı gram pozitif koklarda (örn. Staphylococcus,
E) G0
Streptococcus) yapışma görevini görür. Teikoik asit gliserol fosfat
Cevap B
Ökaryotik hücre döngüsü G1,S,G2,M evrelerinden oluşur.
ve ribitol fosfat olmak üzere ikiye ayrılır.
57. 10 yaşında bol sulu ishal şikayetiyle gelen erkek çocuğun
Mitozdan hemen sonra hücre bölünebilen bir hücreyse, G1 adı
gaita mikroskopisinde lökosit görülmediğine göre aşağıdaki
verilen hazırlık evresine girer. G1’i DNA’nın sentezlendiği S fazı
bakterilerden hangisi etken olarak düşünülmelidir?
izler. Ökaryotlarda replikasyon aynı anda bir çok noktadan başlar.
A) Enterotoksijenik Escherichia coli
S fazının sonunda, hücrenin DNA içeriği 2 katına çıkar ve hücre
B) Campylobacter jejuni
G2 fazına girer. G2 fazında DNA tamiri gerçekleşir, bu fazda RNA
ve protein sentezi devam eder fakat DNA sentezi olmaz. G2 her
kromozomun kondanse olup mikroskop altında görünebilir hale
C) Salmonella typhi
D) Shigella dysenteriae
E) Yersinia enterocolitica
geldiği mitoz (M) ile sonlanır.
Cevap A
55. Haemophilus influenzae enfeksiyonlarından korunmada en
uzun süreli koruyuculuk sağlayan ve aktif kullanımda olan
ETEC (Enterotoksijenik E. coli): Bakterinin iki toksini vardır
aşı içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
(labil toksin ve stabil toksin) ve toksinleriyle hastalık yapar. Turist
A) H. influenzae’dan elde edilen toksin
ishali etkenidir. LT (labil toksin) adenilat siklaz ve siklik AMP’yi,
ST (stabil toksin) ise guanilat siklaz ve siklik GMP’yi artırır. cAMP
B) Canlı atenue H.influenzae suşları
ve cGMP seviyelerinin artışı sıvı ve elektrolit sekresyonuna neden
C) H. influenzae hücre duvar polisakkaritleri
olur. Gaitada lökosit görülmez.
D) Protein ile konjuge edilmiş H. İnfluenzae kapsüler
polisakkaritleri
58. Pseudomonas aeruginosa’ya karşı yeterli etki göstermeyen
E) Ölü H. influenzae suşları
antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap D
A) Amikasin
B) Piperasilin
Haemophilus influenzae enfeksiyonlarından korunmada
kullanılan aşılarda kapsül yapısındaki poliribozil–ribitol fosfat yer
almaktadır. Sadece polisakkarit yapılı aşılar kısa süreli koruma
sağlayıp 2 yaş altında yeterli antikor seviyesi sağlayamazken,
protein antijen ile konjuge aşılar hem daha erken yapılabilmekte
C) Ciprofloksasin
D) Ertapenem
E) Seftazidim
Cevap D
hem de daha uzun süreli bağışıklık sağlamaktadır.
DENEME SINAVI – 51
55
Karbapenemler içinde ertapenemin Pseudomonas
H. influenzae akut epiglottit yaparak solunum yolu
aeruginosaya karşı yeterli aktivitesi yoktur.
obstrüksiyonuna neden olabilir. Epiglotitite en sık neden olan
bakteri H. İnfluenzae’dır. Epiglottit tedavi edilmediğinde öldürücü
ve en sık 2–4 yaş çocuklarda görülür. Epiglottite boğaz muayenesi
59. A–B toksin modeli ile uyumlu olan mikroorganizma
yapılmaz, boğazdan kültür alınmaz. Kan kültürü ile bakteri
aşağıdakilerden hangisidir?
izolasyonu yapılabilir.
A) Costridium tetani
B) Streptococcus pyogenes
62. Gri renkli, balık kokulu vajinal akıntısı olan genç bir kadın
C) Shigella dysenteriae
hastada akıntının mikroskopik incelemesinde
D) Listeria monocytogenes
geniş epitel hücreleri ve Gram (–) veya Gram değişken basiller
E) Clostridium botulinum
görülmektedir.
Cevap C
Bu hastada etken olarak aşağıdakilerden hangisi
düşünülmelidir?
Shigella dysenteriae’nin shiga toksini A–B toksin modeli ile
proten sentezi inhibisyonu yapar. Diğer etkenler direk etki ile
spesifik tablo gösterirler.
A) Trichomonas vaginalis
B) Gardnerella vaginalis
C) Treponema pallidum
D) Candida albicans
E) Lactobacillus
Cevap B
60. Aşağıdaki bakterilerden hangisi, koyun kanlı agarda tam ve
kısmi hemolizden oluşan çift hemolize yol açar?
Gardnerella, gram pozitif (gram variabl) sporsuz, kokobasildir.
A) Staphylococcus aureus
Sağlıklı bayanların %30–40’ının vajen florasında bulunur. Bu
B) Listeria monocytogenes
nedenle kültürde üretilmiş olması asla hastalık anlamına
C) Streptococcus agalactia
gelmez. Yaptığı hastalığa bakteriyel vajinoz veya non spesifi k
D) Bacillus cereus
vajinit denir. Hastalık yapması için vajinal fizyoloji değişimelidir.
E) Clostridium perfringens
Cevap E
Laktobasillerin azaldığı ortamda Gardnerella’lar ve vajen
anaeropları artmalıdır. Bu durumu tanımlayan kriterlere Amsell
kriterleri denilmektedir.
Clostridium perfringens, gram pozitif sporlu, kanlı agarda
çift hemoliz zonu oluşturan, hareketsiz ve kapsüllü bir bakteridir.
Tüm klostridyumlar hareketlidir ama C. Perfringens hareketsizdir.
Sporları toprakta boldur. Süte ekilirse sütü pıhtılaştırır ki buna
fırtına etkisi (stormy fermentasyon) denir. C. perfringens başlıca
iki farklı klinik tabloya (gazlı gangren ve besin zehirlenmesi)
Tanı kriterleri (Bu dört kriterde en az üçü olmalıdır)
1) Vajinal pH’sı ≥4,5
2) KOH ile balık kokusu (Wiff testi, meltem testi)
3) Gri beyaz homojen akıntı
4) Clıe hücrelerin varlığı (en güvenilir kriter)
neden olur. C. perfringensin alfa toksini gazlı gangren, Beta
toksini ise özellikle çocuklarda nekrozitan enterokoliti yapar.
63. Epidemik tifüs insanlara aşağıdaki vektörlerden hangisi
61. Akut epiglottit ön tanısı ile gelen bir hastada, etkenin
aracılığıyla bulaşır?
izolasyonu için hastadan alınacak en uygun klinik örnek
A) Bit
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tatarcık
A) Boğaz çalkantı suyu
C) Mayt
B) Nazofarengeal aspirat
D) Kene
C) Boğaz sürüntüsü
E) Pire
D) Kan kültürü
Cevap A
E) Endotrakeal aspirat
Cevap D
Rickettsia prowazekii epidemik tifüs (bit tifüsü) yapar. Bit
tifüsü en ağır riketsiyozdur. Epidemik tifüs sadece insanda
56
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
görülür. Bit dışkısındaki riketsiyaların derideki çatlaklardan
girmesiyle bulaşır.
66. Aşağıdakilerden hangisi fenol oksidaz aktivitesine sahiptir?
A) Candida albicans
B) Candida tropicalis
64. Malassezia türlerinin üretilmesi için Sabouraud glukoz
agara aşağıdakilerden hangisi ilave edilmelidir?
C) Cryptococcus neoformans
D) Coccidioides immitis
A) Mannitol
E) Blastomyces dermatitidis
B) Niasin
Cevap C
C) Lipid
D) Pepton
Cryptococcus neoformans her zaman monofomiktir. Bu
E) Tiamin
mantarın en önemli virülans faktörü mukopolisakkarit kapsüldür.
Cevap C
Kapsüllü mantarın inhalasyonla alınmasından sonra merkezi
sinir sistemine geçip menenjit yapabilir. Ayrıca üretmiş olduğu
Tinea versicolor, yüzeyel deri hastalığıdır. Malassezia furfur
tarafından yapılır. Gövde de sırtta, omuzda, boyunda yuvarlak
hipo ya da hiper pigmente lezyonlar oluşturur. Etken Malassezia
furfur zorunlu lipofi liktir. Deri kazıntısında; maya ve hiflerin bir
fosfolipaz da patojenliğine katkıda bulunur. Mantarın fenolik
bileşikleri melanine çevirebilen fenol oksidaz enzimi vardır.
Üreaz enzimi de vardır. Mantar menenjitine en sık neden olan
mantardır.
arada olduğu kısa hifler ve maya toplulukları (kıymalı spagetti
görüntüsü) oluşturur. Mantar, derinin normal florasında bulunur.
67. Histopatolojik bir preparatta 45° açıyla dallanan ve
Bu nedenle üretilmesi her zaman hastalık tanısı koydurmaz.
septalı hiflerin görülmesi durumunda, bu küfün doğrudan
M. furfur besiyerinde kolaylıkla üremez. Üretilmesi için sabura
bir Aspergillus olarak tanımlanması, aşağıdaki küf
dekstroz agara zeytinyağı (lipid) eklenmesi gerekir. Tedavisinde
cinslerinden hangisine benzerliği nedeniyle yanlış tanıya
selenyum sülfitli losyonlar lokal ya da oral azoller kullanılır.
neden olabilir?
A) Rhizopus
65. Aşağıdakilerden hangisi Penicillium marneffei’ye ait bir
B) Penicillium
özellik değildir?
C) Alternaria
A) AIDS hastalarında tüberküloz benzeri bir tablo oluşturur
D) Fusarium
B) Dimorfiktir
E) Sporothrix
C) SDA agarda ürerken kırmızı pigment yapar
Cevap D
D) Bulaşıcı olan maya formu 37 ºC’de ürer
E) Makrofajlar içinde üreme yeteneği vardır
Öncelikle bitki patojenidir. İnsanlarda keratit, onikomikoz
Cevap D
gibi enfeksiyonlara neden olur. Damarsal yayılım gösterirler.
Fusarium hifaları septalı ve 450 açıyla dallanır. Bu özelliği ile
Dimorfik mantarların bulaşıcı olan formu küf’’dür. P.
marneffei de dimorfik bir mantar olup D seçeneği caydırıcı ve
Aspergillusa benzer. Galaktomannon testi negatiftir. Muz şeklinde
makrokonidileri vardır.
yanlıştır.
P. marneffei küf formu ile bulaşır ve SDA’da 25ºC’de küf
68. Coronaviruslar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
formunda ürer. SDA’da ürerken kırmızı pigment yapar. Maya
hangisi doğrudur?
formu ise, 37ºC’de, makrofajlar içinde bulunur. Penicillium
A) Zarfı yoktur
marneffei infeksiyonu genellikle ateş, lenfadenopati,
hepatosplenomegali, lökositoz, anemi, öksürük, deri lezyonlarıi ile
kendini gösterir. AIDS hastalarında tüberküloz benzeri bir tablo
oluşturur.
B) Soğuk algınlığı dışında küçük çocuklarda gastroenterite de
yol açarlar.
C) Segmentli bir RNA ya sahiptirler.
D) İnsanlarda enfeksiyona yol açan tek bir serogrup vardır.
E) Elektron mikroskopta tekerlek şeklinde görülür
Cevap B
DENEME SINAVI – 51
57
Koronavirüsler soğuk algınlığı etkenidir. Zarflı virüslerdir.
Eski adı Norwalk ajanıdır. Suyla, besinlerle ve direkt temasla
Zarflı olmalarına rağmen, soğuk algınlığının yanında ishal de
bulaşır. Kendiliğinden iyileşen, bulantı, kusma,
meydana getirebilir. Genomu en büyük RNA virüsüdür. Elektron
kansız ve mukussuz ishal yapar. Şiddetli miyalji görülmesi önemli
mikroskopta taç (hale) şeklinde görülürler.
özelliğidir. Klorlamaya dirençlidir. Salgın
zamanlarında içme sularına hiperklorinasyon yapılmalıdır.
69. Aşağıdaki viruslardan hangisi temel olarak eritroid hücre
72. Aşağıdakilerden hangisi plasmodium enfeksiyonlarında
serisini tutar?
anofelde bulunan formdur?
A) Parvovirus
A) Merozoit
B) Adenovirus
B) Trofozoit
C) Epstein–Barr virusu
C) Ookinet
D) Astrovirus
D) Şizont
E) Coronavirus
Cevap A
E) Hipnozoit
Cevap C
İnsanda sadece Parvovirüs B19 hastalık yapar. Solunum
salgıları, kan transfüzyonu ve plasenta yoluyla fetusa bulaşabilir.
Anofel sıtmalı bir insandan mikro ve makrogametositleri
Eritrosit üzerinde bulunan P antijenine (globosit, nötral glikolipid)
aldıktan sonra sivrisinekte ookinetler oluşarak eşeyli üreme
tutunarak eritroblastları ve damar endotelini infekte eder.
(sporogoni) başlar. Anofel insanı ısırdığında sporozoitleri
Olgun eritrositleri tutmaz.
bulaştırır. Sporozoitlerin reseptörü karaciğerdedir ve sporozoitler
karaciğere tutunur. Kan dolaşımı ile karaciğere gelen sporozoitler
70. Peplomerleri ile antijenik özellik gösteren virüs hangisidir?
şizogoni (eşeysiz çoğalma) ile şizont ve merozoitleri oluştururlar.
P.vivax ve P.ovale’de sporozoitlerin bir kısmı hepatositler içinde
A) Adenovirus
uyku dönemine geçerek hipnozoit oluşturur. Bu hipnozoitler
B) Reovirus
zamanla relapsa neden olabilir, P. falciparum ve P. malariada
C) Rhinovirus
karaciğer dönemi ve hipnozoit oluşumu yoktur.
D) Rotavirus
73. İmmün yetmezlikli hastalar için aşağıdaki parazitlerden
E) İnfluenza virusu
Cevap E
hangisi ölümcül enfeksiyona yol açabilir?
A) Toxoplasma gondii
Ortomiksovirüsler’in tek üyesi grip virüsüdür (infl uenza A, B,
B) Pediculus humanus capitis
C). İnfluenza virüsü segmentli, zarflı RNA virüsdür. Zarfında iki
C) Enterobius vermicularis
adet peplomer (glikoprotein) hemaglütinin (HA) ve nöraminidaz
D) Entamoeba coli
(NA) bulunur. Virüs hemaglutinin ve nöraminidaz antijenlerine
E) Sarcoptes scabiei
göre alt tiplere ayrılır (H1N1, H3N2 vs).
Cevap A
71. Aşağıdaki virüslerden hangisinin insana bulaşmasında
artropod ya da kemirgenler rol oynamaz?
A) Hantavirus
Beyin apsesi yaparak ölümcül enfeksiyonlara yol açabilir.AIDS’li
B) Arenavirus
veya solid organ transplantasyonlu hastalarda beyinde hipodens
C) Norovirüs
lezyon varsa ilk olarak toksoplazmoz düşünülmelidir.
D) Flavivirus
E) Nairovirus
Cevap C
58
İmmün sistemi baskılanmış hastada toksoplazmoz ağır
seyreder. Doku kistleri reaktive olur. MSS belirtileri belirgindir.
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
74. İnsanlarda daha sıklıkla keratit, üveit ve korneal ülserasyon
oluşturan protozoon aşağıdakilerden hangisidir?
4. Antikora bağımlı sitotoksisite (Ig G ve Ig E’nin Fab kısmı)
5.
Mast hücrelerinden histamin salınması (Ig E’nin Fc kısmı)
A) Acanthamoeba spp.
B) Entamoeba histolytica
77. Granulasyon dokusu gelişiminde ilk üretilen kollajen tipi
C) Balamuthia mandrillaris
aşağıdakilerden hangisidir?
D) Naegleria fowleri
A) Tip I
E) Plasmodium malariae
B) Tip II
Cevap A
C) Tip III
D) Tip IV
Acanthamoeba (HARTMANELLA)’nın yüzeyinde dikensi
çıkıntılar vardır. Tatlı sulardan ve lens sıvılarından bulaşır.
E) Tip V
Cevap C
Kontakt lensle ilişkili keratit yapar. Üveit ve korneal ülserasyona
da yol açar. Klorlamaya dirençlidir.
Hasarın oluştuğu bölgede başlayan kanama alanında
75. IgE sentezini artıran ve özellikle tip I allerjik hastalıkların
patogenezinde rol oynayan sitokin aşağıdakilerden
saniyeler dakikalar içerisinde pıhtılaşma başlar ve yara yüzeyinde
trombüs oluşur. Bölgeye ilk gelen akut iltihabın hücreleri yani
nötrofillerdir(ilk 24 saat); eğer yara enfekte olmaz ise onu
hangisidir?
makrofajlar takipeder (2.–3. günler). Makrofajlar nekrotik dokuyu
A) İnterlökin–2
temizlerler.
B) İnterlökin–3
Ardından fibroblastların olayyerine gelmeleri ve prolifere
C) İnterlökin–4
olmalarını sağlayan sitokinleri (TGF–β, PDGF, EGF, FGF,IL–1,
D) İnterlökin–7
TNF) sekrete ederler. Bunlar içinde en önemlisi TGF β’dır.
E) İnterlökin–12
Fibroblastlar olay yerine gelince, bir yandan kollajen
Cevap C
üretirken bir yandan da anjiogenezi uyarırlar (ortam hipoksik
ise). Fibroblastlar tarafından anjiogenez amaçlı üretilen iki temel
İnterlökin–4 anti–enflamatuvar sitokindir. B lenfosit çoğalma
faktörü, CD4 T hücrelerini T H2 yönünde uyarır. Antikorların izotip
(anahtar) çevrimini sağlar.IgG1 ve Ig E yapımını uyarır. Tip I aşırı
duyarlık reaksiyonlarında rol oynar.
büyüme faktörü VEGF ve βFGF’dür. Anjiogenezis ile oluşan
damarın matürasyon ve remodeling oluşumu için PDGF ve TGF β
aktif olarak çalışır.
Yara iyileşmesi sürecinde ilk sentezlenen ve depolanan
ekstrasellüler matriks komponenti proteoglikanlardır.
76. Aşağıdakilerden hangisi antikorların ana fonksiyonlarından
biri değildir?
Yara iyileşmesi sürecinde fibroblastlar tarafından ilk
sentezlenen ve depolanan tip III kollagendir. Bu dönemde aktif
tip III kollajen üretimi sürer ve bol fibroblast , tip III kollajen, yeni
A) Toksinlerin nötralizasyonu
damar oluşumu, ödem ve hafif iltihap gelişimi ile granülasyon
B) Opsonizasyon ve fagositoz
dokusu oluşur. (4.–6. günler)
C) Mast hücrelerinden histamin salınması
D) Kompleman aktivasyonu
78. İnflamasyon seyrinde kemotaktik faktörlere en erken cevap
E) Enfekte hücrenin direkt olarak öldürülmesi
veren hücre aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap E
A) Natural Killer hücreleri
B) Polimorf nüveli lökositler
Antikorlar direkt olarak enfekte hücreleri öldüremezler.
Antikorların beş ana fonksiyonu vardır:
1.
Toksin nötrolizasyonu ve mukozal korunma
2.
Opsonizasyon: Kapsüllü bakterilerin fagositozunda
gereklidir.
3.
C) T lenfositler
D) B lenfositler
E) Histiositler
Cevap B
Kompleman aktivasyonu (klasik yol)
DENEME SINAVI – 51
59
Polimorf nüveli lökositler lökositlerin %60’ını oluştururlar.
Multilobüler çekirdekleri nedeniyle polimorfonükleer
81. Aşağıdakilerden hangisi komplemanı alternatif yol
üzerinden aktive eden faktörlerden biri değildir?
nötrofiller (PMN) olarak da bilinirler. Dokulara geçmeden önce
A) Yılan zehiri
7–10 gün dolaşımda bulunurlar. Yaşamları kısadır. İçlerine
B) Antijen-antikor kompleksleri
aldıkları materyali etkisiz duruma getirdikten sonra genelde
ölürler. Bu nedenle bakteriyel enfeksiyonlarda oluşan iltihabın
temel bileşeni ölü nötrofiller ve debrisleridir.
C) Parazitler
D) Endotoksinler
E) Virüsler
İnflamasyon bölgesine ilk giden hücrelerdir.
Cevap B
Yüzeylerinde her tip kimyasal çekici için çok sayıda reseptörler
bulunur. Düşük konsantrasyonlardaki kemotaktik faktörleri
(erimiş bakteri ürünleri, IL–8, Lökotrien B4, C5a) algılayıp
Komplemanı klasik yol üzerinden aktive eden antijen
dolaşımdan dokulara geçebilirler. Dokulara geçen nötrofiller
antikor kompleksleridir. Bu aktivasyonu en fazla uyaran Ig’ler,
ve diğer lökositler üzerinde opsonin(Ig G’nin Fc parçası,
IgM (en fazla) ve IgG’dür.
C3b, kollektinler, fibronektin, fibrinojen CRP v.b) barındıran
mikroorganizma ve yabancı ajanları fagosite ederler.
Alternatif yolu aktive eden ise mikrobiyal yüzey
polisakkaridleridir (endotoksinler veya LPS). Alternatif yolu
başlatabilen diğer etkenler parazitler, mantarlar, virüsler,
zimosan (mantar hücre duvarı kaynaklı), yılan zehiri ve
79. Kuru gangrende izlenen histopatolojik bulgu
polisakkaridlerdir.
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koagulasyon nekrozu
82. Lenf nodlarında prolifere olarak foliküler hiperplazi
B) Likefaksiyon nekrozu
gelişimine neden olan hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Fibrinoid nekroz
A) Histiosit
D) Apoptoz
B) Plazma hücreleri
E) Yağ nekrozu
Cevap A
C) T Lenfositler
D) B lenfositler
E) Fibroblastlar
Gangrenöz nekroz ayrı bir nekroz tipi olmayıp,
Cevap D
iskemikkoagülasyon nekrozu ve buna eklenen enfeksiyöznedenli
likefaksiyon nekrozunu tanımlar (gangren).
Gangrenöz nekrozun iki tipi vardır; Kuru gangren
Lenf nodunda histolojik kesitlerde, foliküllerde B lenfositleri,
(koagülasyon nekrozu aşamasını tanımlar). Islak gangren
parakortikal alanda T lenfositleri ve sinüslerde histiositler
(Iikefaksiyon nekrozu ve püy gelişimi aşamasını tanımlar).
bulunur. B lenfositlerinin sayıca artması foliküler hiperplaziye,
T lenfositlerin sayıca artması parakortikal hiperplaziye ve
80. Beyin parankimindeki metastatik bir akciğer karsinomu
histiositlerin sayıca artması sinüs histiositozuna neden olacaktır.
odağında izlenen nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir?
83. Mikozis fungoides’te epidermisi infiltre eden serebriform
A) Koagulasyon nekrozu
hücrelerin immünfenotipi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Likefaksiyon nekrozu
A) CD4 (+)
C) Fibrinoid nekroz
B) CD7 (+)
D) Kazeifikasyon nekrozu
C) CD8 (+)
E) Yağ nekrozu
Cevap A
D) CD20 (+)
E) CD30 (+)
Beyinde ya da herhangibir organda, metastatik odaklarda
Cevap A
izlenen nekroz koagulasyon nekrozudur. Beyin parankiminde
kanlanma bozukluğuna bağlı gelişen nekroz, likefaksiyon
nekrozudur.
60
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Mikozis Fungoides primer olarak derinin CD4+ T hücreli
lenfomasıdır. Nonspesifik deri bulgularından, plak ve tümör
aşamasına kadar değişen klinik bulguları vardır.
bulunuşuna in situ karsinom denir. Displastik hücreler bazal
membranı invaze ettiği anda isim değişir ve invaziv karsinom
Epidermisin neoplastik serebriform nüveli lenfositler
(CD4+ T lenfosit) ile infiltrasyonu ve epidermisde Pautrier
olur.
mikroapselerinin bulunuşu tipiktir.
86. EBV etkisi ile gelişen Burkitt lenfoma patogenezinde hangi
onkogenin aktivasyonu önemli rol oynar?
84. Terminal deoksinüleotidil transferaz (Tdt) aşağıdaki
hematolojik malignitelerin hangisinde pozitiftir?
A) Ras
A) Burkitt lenfoma
B) C-myc
B) Foliküler lenfoma
C) P-16
C) Büyük B hücreli lenfoma
D) P-53
D) MALT lenfoma
E) Cyclin-D
E) Lenfoblastik lenfoma
Cevap B
Cevap E
Burkitt, lenfoma, sıklıkla çocukları ve genç erişkinleri
etkileyen yüksek grade, diffüz bir lenfomadır. Çocukluk çağının
Lenfoblastik Lenfoma erişkin çağda non–Hodgkin
lenfomaların %4’ünü, çocukluk çağında %40’ını oluştururlar.
Lenfoblastik lenfomalar T hücre kökenlidir, hızla lösemi/
lenfoma tablosu oluştururlar. Bu tablo geliştiğinde hastalık
T hücreli ALL’den ayırdedilemez. Tümör hücreleri T hücre
markerları ile (CD3 ve CD7 gibi) pozitif boyanırlar, ayrıca primitif
en sıklenfomasıdır. Sıklıkla ekstranodal başlar. Afrika’da sıklıkla
çene ve mandibula tutulumuyla başlarken, ABD, Avrupa ve
ülkemizde batın tutulumu (en sık peyer plakları) ön plandadır.
Nadiren lenf nodlarından kaynaklanır.
Çene kemiklerinde özellikle posterior bölgede ortaya çıkar.
lenfoid hücreler ve ALL hücrelerinde izlenen TdT (terminal
Karakteristik olarak giderek genişleyen ve dişlerde mobiliteye
deoksinükleotidil transferaz) bütün olgularda pozitiftir.
neden olan bir ekstra- ve intraoral kitledir. Diş ağrısı ve dudakta
Yüksek mitoz nedeni ile Burkitt lenfomadakine benzer şekilde
‘yıldızlı gökyüzü manzarası’ tipik olarak izlenir. Olguların
%70’inde mediastinal kitle bulunur ki, bu da primertimik kökeni
düşündürür.
Hastalık hızlı progresyon gösterir ve erken aşamada kemik
iliği yayılımı izlenir.
Periferik kan ve meninkslerin tutulumu ile tablo T-ALL ile
örtüşür.
Prognoz, yüksek grade olsalar da, tedaviden fayda
parestezi de olabilir. Röntgende molar bölgede sınırları belirsiz
radyolüsensi izlenir. Hasta genelde 5-10 yaşlarında bir çocuk
olduğundan klinik tablo ilk bakışta dental apseyi düşündürebilir.
Haftalar, bazen birkaç ayı bulan gereksiz antibiyotik tedavisi ile
teşhisde gecikilebilir.
EBV etkisi ile gelişen t(8;14) ve bunun sonucunda,
c-myc onkogen aktivasyonu ile Burkitt lenfoma gelişimi
hatırlanmalıdır.
87. Santral yerleşimli, hızlı büyüyen, geç uzak metastaz yapan
görmedikleri için kötüdür.
akciğer kanseri aşağıdakilerden hangisidir?
85. İn situ karsinomu invaziv karsinomdan ayıran özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Skuamöz hücreli karsinom
B) Küçük hücreli karsinom
C) Adenokarsinom
A) Polarite kaybı
D) Bronkioalveoler karsinom
B) Bazal membranın sağlam olması
E) Büyük hücreli karsinom
C) Artmış mitotik indeks
Cevap A
D) Atipik hücreler
E) Nükleer pleomorfizm
Cevap B
Skuamöz hücreli karsinom sigara ile ilişkili non–smallcell
karsinomdur. Erkeklerde daha sıktır. Genellikle santral
lokalizasyonlu ve bronşla ilişkilidir. Tümör hücreleri skuamöz
Eski TUS sorusu. Bir epitelde bazal membran sağlam iken,
epitelin bütün kalınlığında hücrelerde displastik değişikliklerin
hücrelerdir. Keratin (globekorne) yapıları ve dezmozomal
intersellüler bağlantılar yapar. Hızlı büyürler, bölgesel lenf nodu
DENEME SINAVI – 51
61
yayılımı sık, ancak uzak metastazı nadirdir. Metastaz yapmadan
90. Aşağıdaki meme lezyonlarından hangisinde meme kanseri
önce bronşları tıkayıp belirti verdiğinden tanı erken evrede
riskinde artış daha fazladır?
konabilir. Hiperkalsemi en sık paraneoplastik tablodur.
A) Apokrin metaplazi
B) Duktal ektazi
88. Ailesel taşlı yüzük hücreli mide karsinomu patogenezinde
aşağıdaki mekanizmalardan hangisi suçlanmaktadır?
A) c-kit mutasyonu
C) Adenozis
D) Radial skar
E) Periduktal fibrozis
B) APC mutasyonu
Cevap D
C) E-kaderin mutasyonu
D) Beta-catenin mutasyonu
Radial skar varlığında meme kanseri riskinde 1,5-2 kat (%5-7)
E) TP53 mutasyonu
artış mevcuttur. Diğer şıklarda belirtilen lezyonlar nonproliferatif
Cevap C
meme lezyonları olup meme kanseri riskinde artışa neden
olmadıkları kabul edilir.
Mide karsinomlarının çoğu herediter değildir. Familyal
gastrik karsinom bir tümör süpresör gen olan CDH1 (E-cadherin)
91. Aşağıdaki endokrin neoplazilerden hangisinin stromasında
geninde meydana gelen bir germline mutasyon ile güçlü ilişki
amiloid birikimi izlenebilir?
göstermektedir. APC genindeki mutasyonlar FAP sendromlu
A) Glukagonoma
hastalarda meydana gelen intestinal tip mide karsinomu ile
ilişkilidir. C-kit mutasyonu gastrointestinal stromal tümör ile
ilişkilidir. Sporadik mide karsinomu ile ilişkili bazı mutasyonlar
B) VIPoma
C) İnsülinoma
ise edinsel beta-catenin mutasyonu, mikrosatellit instabilitesi,
D) Somatostatinoma
TP53 mutasyonu olarak sayılabilir.
E) Gastrinoma
Cevap C
89. Testiste kitle yakınması ile başvuran 3 yaşında bir çocukta
α-fetoprotein yüksekliği saptanıyor. Orşiektomi yapılan
Pankreatik nöroendokrin tümörler arasında en sık görüleni
hasta için en olası patolojik tanı aşağıdakilerden hangisidir?
ve benign karakterde olanı insülinoma olup stromasında amiloid
A) Spermatositik seminom
birikimi ile karakterize bir tümördür. Biriken amiloid “amilin”
B) Yolk sac tümör
isimli peptid yapılı bir hormondur.
C) Embriyonal karsinom
92. Aşağıdakilerden hangisi bir demyelinizan hastalık değildir?
D) Koryokarsinom
A) Multiple skleroz
E) Teratom
Cevap B
B) Akut nekrotizan hemorajik ensefalomyelit
C) Marchiafava-Bignami hastalığı
Testis tümörlerinin %95’i germ hücrelidir. Germ hücreli
testis tümörlerinin %50’si “klasik seminom” olup spermatositik
D) Krabbe hastalığı
E) Progresif multifokal lökoensefalopati
seminom oldukça nadir ve ileri yaşta görülen bir malignitedir.
Cevap D
Seminom vakalarının %10’unda tümörün trofoblastik hücre
komponentine bağlı olarak HCG yüksekliği saptanabilir.
Yolk sac tümör en sık 3 yaş civarında görülür ve hastaların
yaklaşık %90’ında tümör belirteci olarak AFP yüksek saptanır.
Saf embriyonal karsinom ve teratom için tanıya yardımcı
olacak belirgin bir tümör belirtecinden bahsetmek mümkün
değildir. Trofoblastik hücrelerden köken alan bir malignite
olan koryokarsinom vakalarının ise %100’ünde HCG yüksekliği
saptanmaktadır.
62
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Krabbe hastalığı bir tür “lökodistrofi” olup dismyelinizan
bir hastalıktır. Diğer şıklarda verilen hastalıklar demyelinizan
hastalıklardır.
93. Mesane kanseri histopatolojik olarak en sık hangi şekilde
96. Aşağıdakilerden hangisi serviks kanseri için risk
görülür?
faktörüdür?
A) Skuamöz hücreli karsinom
A) Kondom kullanımı
B) Adenokarsinom
B) HPV aşısı
C) Transizyonel hücreli karsinom
C) A vitamini tedavisi
D) Rabdomyosarkom
D) Nulliparite
E) Leiomyosarkom
E) Sigara içmek
Cevap C
Mesane kanserlerinin %90 kadarı ürotelyal (transizyonel)
hücreli karsinomdur. %5 civarında SCC görülmekte olup
Cevap E
Sigara kullanımı belirgin bir biçimde servikal kanser riskinde
artış ile ilişkilidir.
adenokarsinom çok daha nadirdir.
97. Ekstrahepatik safra yolu hastalıkları ile ilgili
94. Aşağıdakilerden hangisi benign bir cilt lezyonu değildir?
A) Seboreik keratoz
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Primer biliyer sirozda AMA, ANCA ve ANA gibi serolojik
belirteçler pozitif saptanabilir
B) Aktinik keratoz
B) Primer sklerozan kolanjit vakalarının %70’i kadın olup
C) Akantozis nigrikans
median görülme yaşı 50’dir
D) Fibroepitelyal polip
C) Sekonder biliyer siroz safra taşı gibi bir nedenle safra
E) Keratoakantoma
Cevap B
yollarının mekanik obstrüksiyonuna bağlı olarak gelişir
D) Primer sklerozan kolanjit sıklıkla ülseratif kolit olmak
üzere inflamatuar bağırsak hastalıklarına eşlik eder
Aktinik keratoz premalign bir deri lezyonu olup zemininden
SCC gelişmektedir.
E) Primer biliyer sirozda genellikle hepatobiliyer
ultrasonografide herhangi bir anormallik izlenmez
95. Aşağıdaki patolojilerden hangisinin myastenia gravis
Cevap B
hastalığına eşlik etme olasılığı diğerlerinden daha fazladır?
A) Timik hiperplazi
Primer sklerozan kolanjit vakalarının %70’i erkek olup median
B) Timoma
görülme yaşı 30’dur.
C) Timus karsinomu
D) Tiroid medüller kanseri
98. Aşağıdaki tümöral lezyonlardan hangisinin
E) Paratiroid adenomu
histopatolojisinde Antoni A ve Antoni B alanları ve verocay
cisimcikleri izlenir?
Cevap A
A) Schwannoma
B) Nörofibroma
Myastenia gravis hastalarının %60 kadarında timik hiperplazi
tespit edilmektedir. Timoma ise vakaların ancak %20 kadarında
görülmekte olup hastaların bir kısmı timektomiden fayda
görmektedir.
C) Malign periferik sinir kılıfı tümörü
D) Travmatik nörom
E) Astrositoma
Cevap A
DENEME SINAVI – 51
63
99. Oral kullanılan ilacın sistemik dolaşıma karışmadan
hipoalbüminemi durumlarında plazma proteinlerine bağlanan
önce karaciğerde bir kısmının metabolize edilmesi
ilaçların serbest fraksiyonları belirgin artacağından dozlarının
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
azaltılması gerekir.
A) Enterohepatik sirkülasyon
İlaçların plazmada bağlandığı ve taşındığı diğer moleküller;
B) Presistemik eliminasyon
Alfa–1 asit glikoprotein:
C) Sekestrasyon
•
Lidokain; lokal anestezik ve sınıf 1b antiaritmik ilaçtır.
D) Redistribüsyon
•
Alfa–1 asit glikoproteine genelde bazik ilaçlar bağlanır.
E) İyon tuzağı
•
Alfa–1 asit glikoprotein bir akut faz reaktanıdır.
İnflamasyon ve stres durumlarında düzeyi artar.
Cevap B
Presistemik eliminasyon:
•
Lipoproteinler:
•
Siklosporin immünsupresif ilaçtır. LDL’ ye bağlanarak
taşınır. Uygulama öncesi kan lipid profili bakılmalıdır.
Gastrointestinal sistemden emilen ilaçlar öncelikle karaciğere
gelirler. Karaciğer, ilk geçiş sırasında bazı ilaçları büyük oranda
Gama–globulin:
parçalar ve sistemik dolaşıma çok düşük miktarlarda geçmesine
•
Tubokürarin kompetetif nöromusküler blokördür.
neden olur. Yani ilacın biyoyararlanımı belirgin olarak azalır. Bu
•
Multiple myelom gibi gamapatilerde dozunu ayarlamak
olay presistemik eliminasyondur.
gerekir.
Presistemik eliminasyona uğrayan ilaçlar genellikle lipofilik
ilaçlardır. En iyi örnek de propranololdür. Propranololün oral
İlaçların plazma proteinlerine bağlanma oranı
Fazla bağlanan ilaçlar
Az bağlanan ilaçlar
Amiodaron
Lityum
Varfarin
Asetaminofen
Presistemik eliminasyona uğrayan en önemli ilaçlar;
Diazepam
Aminoglikozid
•
Beta blokörler
Dijitoksin
Alkol
•
Narkotik analjezikler ve antagonistleri
•
Seks hormonu ilaçlar
•
Trisiklik antidepresanlar
•
Lidokain
A) Plazma proteinlerine bağlanmaz
•
Verapamil/Diltiazem
B) Daha çok psişik bağımlılık yapar
dozu ile parenteral dozu arasında bu nedenle onlarca kat fark
vardır.
Nikotin
101. Nikotin için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
C) ACTH ve Anjiotensin düzeyini artırır
100. Multiple Myelom tanılı bir hastaya aşağıdaki ilaçlardan
D) İştahı azaltır
E) Mikrozomal enzimleri indükler
hangisi uygulanırken ilacın dozu ayarlanmalıdır?
Cevap E
A) Siklosporin
B) Varfarin
Nikotin TUS farmakolojisinde soru değeri taşıyan
C) Tübokürarin
ilaçlardandır!...
D) Lidokain
Tütünde bulunan bir alkaloiddir.
E) Lityum
Cevap C
Lipofilik olduğu için SSS ‘e kolay geçer.
Tüm nikotinik reseptörleri uyarır (Sempatik, Parasempatik,
Soru aşağıdaki ilaçlardan hangisi Gamma-Globuline bağlanır
demek istiyor?
İlaçları en fazla taşıyan protein albumindir.
Albumine genelde asidik ilaçlar bağlanırlar.
64
Somatik)
Yani sempatik ve parasempatik gangliyonlarda bulunan
nöronal tip nikotinik reseptörlerini ve çizgili kas sinir kavşağında
bulunan müsküler tip nikotinik reseptörlerini uyarır.
Aktif metaboliti kotinindir. Kotinin aktivitesi nikotine oranla
Albumine bağlanma non selektif ve reversibledır.
çok düşüktür. Bütün metabolitleri glukronat konjugatı şeklinde
Karaciğer yetmezliği, nefrotik sendrom ve gebelik gibi
idrarla atılır.
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Sürekli sigara kullananlarda karaciğerde mikrozomal enzim
103. Nörotransmitter salınımından sorumlu kalsiyum kanalları
indüksiyonu ortaya çıkar. Ancak bu etki nikotine bağlı değildir.
aşağıdakilerden hangisidir?
Sigara dumanında bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara
A) N tipi voltaj bağımlı hızlı kalsiyum kanalları
bağlıdır.
B) L tipi voltaj bağımlı hızlı kalsiyum kanalları
Nikotin plazma proteinlerine bağlanmaz.
C) N tipi voltaj bağımlı yavaş kalsiyum kanalları
Daha çok psişik bağımlılık yapar
D) T tipi voltaj bağımlı yavaş kalsiyum kanalları
ACTH, Kortizol, Katekolamin düzeylerini yani stres
E) L tipi voltaj bağımlı yavaş kalsiyum kanalları
hormonlarının düzeyini artırır
Cevap C
Prolaktin ve LH salgısını ise azaltır.
Ayrıca iştahı azalttığı ve bazal metabolizmayı hızlandırdığı
için Kilo kaybına yol açar. Bu yüzden insanlar sigarayı bırakınca
Nörotransmitter Salınımı:
Presinaptik nörondan nörotransmitterin salınmasını sağlayan,
belirgin kilo alırlar.
LDL kolesterolü artırırken HDL kolesterolü azaltır. Bu yüzden
N tipi voltaj bağımlı yavaş kalsiyum kanallarıdır.
koroner arter hastalığı sigara içenlerde sık görülür.
104. Benzodiazepin ve barbitüratlar için aşağıdakilerden
Nikotin Bağımlılığı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
•
Bupropiyon
•
Vareniklin
•
Sitizin
hangisi yanlıştır?
A) Barbitüratların antikonvülzan etkileri daha güçlüdür
B) Benzodiazepinlerin anksiyolitik ve hipnotik ilaçları
farklıdır
102. Aşağıdaki ergot alkaloidlerinin hangisi şüpheli vazospastik
anjina tanısının konulabilmesi için kullanılır?
C) Barbitüratlar büyük oranda ön-ilaçtır
D) Benzodiazepinler barbitüratlara oranla daha güvenli
ilaçlardır
A)Bromokriptin
E) Benzodiazepinin etki gösterebilmesi için ortamda GABA
B)Ergotamin
olması gerekir
C)Ergonovin
Cevap C
D)Ergotoksin
E) Liserjik Asit Dietilamid
HİPNOSEDATİF İLAÇLARIN FARKLI ÖZELLİKLERİ
Cevap C
Bazı endikasyonlar çok sinsidir ve soru değeri taşır!..
ERGOT ALKOLOİDLERİNİN ÖNEMLİ KLİNİK ENDİKASYONLARI
Klinik Endikasyon
Migren
Kullanılan Ergot Türevi
Ergotamin (Akut Migren)
Metiserjid (Migren Profilaksisi)
Hiperprolaktinemi
Bromokriptin, Kabergolin, Lizürid,
Pergolid
Postpartum Hemoraji
Ergonovin
Vazospastik Anjina Tanısı
Ergonovin
Senil Serebral Yetmezlik
Dihidroergotoksin (Yararı net
değildir)
BENZODİAZEPİNLER
BARBİTÜRATLAR
GABA bağımlı etki gösterirler
Büyük oranda aktif metabolitleri
vardır.
Mikrozomal enzim indüksiyonu
yapmazlar
Öksürük kesici – Antitussif
özellikleri yoktur
Analjeziye neden olmazlar
Anksiyolitik ve hipnotik özellik
gösterenler farklıdır.
Daha zayıf ilaçlar oldukları için
daha az bağımlılık ve tolerans,
daha az uyku bozukluğuna neden
olurlar
Daha zayıf ilaçlar oldukları için
Terapötik aralıkları daha geniştir
Solunum / KVS yan etkileri daha
az sıklıkla görülür
Miyoreleksan (kas gevşetici)
özellikleri daha güçlüdür
GABA’dan bağımsız etki
gösterirler
Aktif metabolitleri yoktur.
Önemli mikrozomal enzim
indüksiyonu yaparlar
Öksürüğe neden olurlar
Ağrıyı daha fazla hissettirirler
(Hiperaljezi)
Anksiyolitik ve hipnotik özellik
gösterenler aynıdır
Daha güçlü ilaçlar oldukları için
daha fazla bağımlılık ve tolerans,
daha fazla uyku bozukluğuna
neden olurlar
Daha güçlü ilaçlar oldukları için
Terapötik aralıkları daha dardır
Solunum / KVS yan etkileri daha
sık görülür
Antiepilektik – Antikonvülzan
özellikleri daha güçlüdür
DENEME SINAVI – 51
65
105. Aşağıdaki nöromusküler blokörlerden hangisi karaciğer ve
Amrinon; akut veya dekompanse kalp yetersizliği tedavisinde
böbrek bozukluğunda rahatlıkla kullanılabilir?
kullanılan tip 3 PDE inhibitörü, dijital dışı inotrop ilaçtır. Dijital
A)Atrakuryum
dışı pozitif inotrop ilaçlar kalp yetmezliği tedavisinde mortaliteyi
artırırlar.
B)Gallamin
C)Doksakuryum
D)Vekuronyum
E)Alkuronyum
Cevap A
Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltan ilaçlar
ACE inhibitörleri
Beta blokörler
Spironolakton / Eplerenon
İsosorbid dinitral–Hidralazin
ARNİ (Valsartan + Sakubitril)
İvabradin
Atrakuryum bezilat plazmada nonenzimatik olarak
(Hoffman eliminasyonu) yıkılır. Bu nedenle karaciğer ve böbrek
bozukluklarında rahatlıkla kullanılabilir.
108. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi myokard
infarktüsü geçiren bir hastada uygun değildir?
106. Glisinerjik reseptörlere agonist etki gösteren santral kas
gevşetici aşağıdakilerden hangisidir?
A)Metoprolol
B)Ramipril
C) İsosorbid mononitrat
A)Baklofen
D)Hidralazin
B)Siklobenzaprin
E)Valsartan
C)Diazepam
Cevap D
D)Tiokolşikozid
HİDRALAZİN
E)Klorzoksazon
Cevap D
Tiokolşikozid:
Glisinerjik reseptörler ve GABA-A reseptörleri üzerinde
•
Guanilat siklazı aktive eder
•
Arterioler dilatasyon oluşturur
•
Renin-Aldosteron sistemi üzerinden su-tuz tutucu etkiyle
taşikardi oluşturur, diüretik ve β blokörle kombine
agonistik etkisi vardır.
edilmelidir
107. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi konjestif kalp yetersizliğinde
mortaliteyi azaltır?
A)Digoksin
B) Valsartan + Sakubitril
C)Amrinon
•
Taşikardiye bağlı koroner iskemi oluşturabilir,MI sebebi
olabilir
•
Renal-uteroplasental kan akımını artırır
•
Yan etkisi; Lupus benzeri sendrom
109. Aşağıdaki antiaritmiklerden hangisi benign prostat
D)Dobutamin
hiperplazisi ve dar açılı glokomu olan hastalarda
E)Nesiritid
kontrendikedir?
Cevap B
A)Prokainamid
B)Lidokain
ARNİ ( Anjiotensin Reseptör Neprilisin İnhibitörü- LCZ 696):
Valsartan + Sakubitril kombinasyonudur.
Valsartan; Anjiotensin 2’ nin AT1 reseptör blokörüdür.
C)Amiodaron
D)Sotalol
E)Disopramid
Sakubitril ise Neprilisin inhibitörüdür. Neprilisin ise
Cevap E
bradikinin, ANP gibi bir takım vazoaktif moleküllerin
parçalanmasından sorumlu enzimdir. Yapılan çalışmalarda Evre
2-4 kalp yetersizliğinde mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir
Digoksinin mortalite üzerine etkisi nötraldir.
Soru antikolinerjik yan etkisi en belirgin olan antiaritmik ilacı
sormaktadır.
Disopramid; Grup 1A antiaritmiklerin üyesi olan Disopramidin
Antikolinerjik özelliği belirgindir. Bu yüzden idrar retansiyonu
66
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
yaptığı için benign prostat hiperplazisi olan hastalardan ve
111. Aşağıdaki antitüberküloz ilaçlardan hangisi mitokondrial
göz içi basıncı artırdığı için dar açılı glokomu olan hastalarda
ATP sentetaz enziminin inhibitörüdür?
kontrendikedir
A)Bedaquiline
Ayrıca belirgin negatif inotrop özelliği vardır. Bu yüzden
konjestik kalp yetersizliğinde kontrendikedir.
B)Rifampin
C)Etambutol
110. Aşağıdaki antianjinal ilaçlardan hangisi miyositlerde geç
sodyum akımını inhibe ederek etki gösterir?
D)Sikloserin
E)Pirazinamid
Cevap A
A)İvabradin
B)Trimetazidin
Bedaquiline; Tüberküloz tedavisi için geliştirilmiş,
C)Ranolazin
Mitokondrial ATP sentetaz enziminin inhibitörü, bakterisit
D)Fasudil
antimikobakteriyeldir.
E)Nikorandil
Çoklu ilaca dirençli Pulmoner Tüberküloz tedavisi için FDA
Cevap C
İvabradin: Kalpte sadece Sinoatrial düğümde bulunan
tarafından onaylanmıştır.
Önemli bir yan etkisi uzun QT sendromuna yol açabilmesidir.
If(I=Akım,F=funny) akımının yani hiperpolarizasyonla aktive
olan Na kanallarının spesifik inhibitörüdür. İvabradin sadece
kalp hızını düşüren negatif kronotrop özelliği bulunan yani izole
kalp hızını düşüren ilaçtır. Primer endikasyonu anjina pektoris
tedavisidir. Ayrıca; Beta blokör tedavisine rağmen kalp hızı 70/
112. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi β 1-3 glukan
sentezini inhibe ederek fungusit etki gösterir?
A)Mikafungin
dk üzerinde seyreden hastalara ivabradin eklenmesinin Konjestif
B) Amfoterisin B
kalp yetersizliği tedavisinde mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.
C)Griseofulvin
Trimetazidin: Bu ilaca metabolik düzenleyici de denmektedir.
Ayrıca, Trimetazidin; parsiyel yağ asidi oksidasyon (pFOX)
inhibitörü olarak tanımlanmaktadır. Miyositlerde daha çok
D)Nistatin
E)Terbinafin
Cevap A
oksijen harcanmasını gerektiren Yağ asidi oksidasyonunu inhibe
ederek enerjik metabolizmasını daha çok glikolize kaydırırlar.
Böylece kalbin oksijen tüketimi azaltılarak antianjinal etki elde
KASPOFUNGİN/MİKAFUNGİN/ANİDULAFUNGİN
edilir.
• Mantar hücre duvarında ki β 1-3 glukan sentezini inhibe
Ranolazin: kardiyak miyositlerde kalsiyum geçişini artıran geç
Na kanallarını (INa ) inhibe ederek etki gösterir. Böylece miyosit
eder, böylece hücre duvarı parçalanır ve fungusit etki
ortaya çıkar.
içerisine giren kalsiyum miktarı azalır, diastolik duvar gerilimi,
• İntravenöz kullanılırlar.
kalbin iş yükü ve miyokardın oksijen tüketimi azalır. Trimetazidin
• En önemi endikasyonları invazif aspergillozistir.
gibi stabil anjina tedavisinde kullanılır. Ranolazinin de kısmen
pFOX inhibisyonu yaptığı düşünülmektedir. Yan etki olarak; uzun
QT sendromuna yol açabilir.
Fasudil: Vazodilatatör ve antianjinal özelliği bulunan
Rho kinaz inhibitörü yeni bir antianjinal ilaçtır. Fasudil;ayrıca
Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisinde de denenmektedir.
• Ayrıca kandida enfeksiyonlarında da oldukça etkilidirler.
• Eliminasyon yarı ömrü en uzun olan; Anidulafungindir.
• Histamin salan ve flebite neden olan; Kaspofungindir.
• Zigormikoz , mukormikozis ve Criotokokkus neoformans
tedavisinde etkili değillerdir.
Allopürinol: Aslında Gut hastalığı tedavisinde kullanılan
ksantin oksidaz enziminin inhibitörüdür. Oksidatif stresi azaltarak
ve endotel disfonksiyonunu düzelterek anjina pektoris tedavisinde
faydalı olduğu düşünülmektedir.
Nicorandil: NO açığa çıkarır ayrıca ATP bağımlı Potasyum
kanallarını aktive ederek antianijal özellik gösterir. Bazı avrupa
ülkelerinde kullanılmaktadır.
DENEME SINAVI – 51
67
113. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi HCV tedavisi için geliştirilmiş
Krizotinib: Anaplastik lenfoma kinaz (ALK) ve ROS1 (c-ros
RNA-polimeraz inhibitörüdür?
onkogen 1) inhibitörüdür. Küçük hücre dışı akciğer kanseri,
A)Sofosbuvir
anaplastik büyük hücreli lenfoma ve nöroblastom tedavisinde
oral kullanılır.
B)Ribavirin
Gefitinib / Erlotinib: EGFR (epidermal growth faktör reseptör)
C)Lamivudin
inhibitörüdür. Küçük hücre dışı (Non small cell) akciğer
D)Boceprevir
kanserinin tedavisinde kullanılır.
E)Oseltamivir
İmatinib / Nilotinib / Dasatinib/ Bosutinib: Tirozin kinaz
Cevap A
inhibitörüdür. KML tedavisinde ilk seçenek ilaçtır. Bir diğer
önemli endikasyonu; c–kit protoonkogeninin pozitif olduğu
Hepatit tedavisi ve antiviral ilaçlar son derece soru değeri
gastrointestinal stromal tümör (GIST) tedavisidir.
taşır !...
Sofosbuvir; HCV tedavisi için geliştirilmiş RNA-polimeraz
inhibitörüdür ve HCV’ de kür sağlamaktadır.
115. Aşağıdakilerden hangisi serotoninin bir etkisi olamaz?
A) Trombosit agregasyonu
İnterferon–alfa 2b/2a
Ribavirin
Sofosbuvir
Boceprevir
Telaprevir
Simeprevir
B) Pozitif inotropi ve kronotropi
C) Uterus, mesane ve üretrada konstrüksiyon
D) Gastrointestinal sistemde peristaltizmde artma
E) Çizgili kas damarlarında vazokonstrüksiyon
Cevap E
114. Aşağıdakilerden hangisi anaplastik büyük hücreli lenfoma
ve küçük hücre dışı akciğer kanseri tedavisinde kullanılan
anaplastik lenfoma kinaz (ALK) inhibitörüdür?
Serotonin:.
• Damar yataklarında konstrüksiyon (renal ve splenik),
çizgili kas damarlarında dilatasyon
A)Sorafenib
• Pozitif inotropi ve kronotropi
B)Vemurafenib
• Gastrointestinal sistemde peristaltizmde artma
C)Krizotinib
• Solunumu stimüle eder, hafif bronkokonstrüksiyon
D)Gefitinib
• Uterus, mesane ve üretrada konstrüksiyon
E)Bosutinib
• Trombositlerde agregasyon
Cevap C
Spesifik enzim inhibitörlerinin sayıları giderek armaktadır ve
bu ilaçlar potansiyel soru değeri taşımaktadır!...
Sorafenib/ Sunitinib / Pazopanib: VEGF-R2, VEGF-
• SSS’de direkt olarak ağrı ve indirekt olarak kusma
merkezini uyarır.
116. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hem akut migren krizi
tedavisinde hem de migren profilaksisinde kullanılır?
R3,PDGFR-β, raf kinaz gibi birçok küçük enzimi ve molekülü
A)Ergotamin
inhibe ederek etki gösterirler. Bu ilaçlara çoklu reseptör tirozin
B)Flunarizin
kinaz (RTK) inhibitörleri adı da verilmektedir.
C) Naproksen Sodyum
Sorafenib; İleri evre renal hücreli kanser ve hepatoselüler
kanser tedavisinde kullanılır.
D)Amitriptilin
E)Propranolol
Sunitinib; İleri evre renal hücreli kanser ve GIST tedavisinde
kullanılır.
Pazopanib; İleri evre renal hücreli kanser tedavisinde
kullanılır
Vemurafenib /Dabrafenib /Trametinib: B-RAF enzim
Cevap B
Akut migren krizi tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Triptanlar
• Ergotamin
inhibitörleridir. BRAF: V600E mutasyonunu taşıyan metastatik
• NSAİD (aspirin, Naproksen, Flurbiprofen vs..)
Malign Melanom tedavisi için geliştirilmişlerdir.
• Kodein, Propoksifen gibi oral kullanılabilen opiyatlar
68
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
• Flunarizin
Kemoterapinin indüklediği emezis tedavisinde kullanılan ilaçlar;
Migren Profilaksisinde kullanılan ilaçlar
• 5-HT3 Blokörleri (Ondansetron, Granisetron,Tropisetron.,
• Pizotifen, Metiserjid gibi serotonin 5-HT2A reseptör
blokörleri
palanosetron...)
• Deksametazon
• Beta blokörler, propranolol gibi.
• Proklorperazin
• Kalsiyum kanal blokörleri
• Aprepitant
• Trisiklik antidepresanlar, SSRI
• Dronabinol
• Antiepiletik ilaçlar, valproik asit gibi
• Flunarizin
119. Aşağıdakilerden hangisi Multiple Skleroz tedavisinde
Burada flunarizinin hem akut migren tedavisinde hemde migren
kullanılan Sfingozin 1- fosfat (S1P) reseptör
profilaksisinde kullanılabildiğine dikkat edilmelidir.
modülatörüdür?
A) İnterferon-beta
117. Aşağıdakilerden hangisi glukagon kullanım endikasyonu
B) Dimetil Fumarat
değildir?
C) Glatiramer Asetat
A) Hipoglisemi koması
D) Fingolimod Hidroklorid
B) Diyabetik ketoasidoz
E) Pirfenidon
C) Beta-blokör zehirlenmesi
Cevap D
D) Alt gastrointestinal sistem radyolojisi
Multiple Skleroz Tedavisinde Kullanılan Önemli İlaçlar
İlaç
E) Aşırı insülin salınımını test etmek
Cevap B
Dimetil Fumarat (DMF)
Glukagon kullanım endikasyonları:
• Hipoglisemi koması
• Beta blokör ilaç zehirlenmeleri ve kalp hastalıkları
• Beta hücre rezervinin ölçülmesi
• İnsülin aşırı salgılanmasının incelenmesi
• Radyolojide kullanımı
118. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin indüklediği
emezis tedavisinde kullanılan Nörokinin -1 (NK-1) reseptör
blokörüdür?
A) Dronabinol
B) Palanosetron
C) Aprepitant
E) Proklorperazin
Cevap C
Soru etki mekanizmalarından yola çıkarak, bir tus klasiği olan
kemoterapinin indüklediği emezis tedavisinde kullanılan ilaçların
mekanizmaları ile birlikte bilinmesi gerektiğini vurgulamaktadır!..
Aprepitant; kemoterapinin indüklediği emezis tedavisinde
kullanılan Nörokinin -1 (NK-1) reseptör blokörüdür..
Glatiramer Asetatat (GA) Dört aminoasit (L-Glutamik asid, L- Alanin,
L- Lisin, L-Tirozin ) ile sentetik polipeptid
karışımıdır.
Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle
birlikte, immün cevabı baskıladığı,
Supressör T hücrelerini aktive ederek bu
hücrelerin beyine migrasyonuna neden
olduğu gösterilmiştir.
Subkutan enjeksiyon şeklinde kullanılır.
Enjeksiyon yerinde kızarıklık, lipoatrofi ve
deri nekrozu önemli yan
etkileridir.
Fingolimod Hidroklorid
(FH)
D) Metoklopramid
Özellik
Nükleer Faktör benzeri -2 (NFR-2)
transkripsiyon faktörünü aktive
ederek etki gösterir ve oksidatatif stresi
azaltarak inflamasyon ile demyelinazasyonu
azaltır.
Oral kullanılır
Lenfopeni ve Flushing önemli yan etkileridir.
Sfingozin 1- fosfat (S1P) reseptör
modülatörüdür.
S1P reseptörlerinin uyarılması ile beyindeki
ve periferdeki lenfosit sayısı azalmaktadır.
Böylece inflamasyon azalmakta ve
nörodejenerasyon olmaktadır.
Oral kullanılır
Bradikardi, QT uzaması ve kardiyak aritmi;
en önemli yan etkileridir.
A-V blok, Uzun QT, Kalp Yetmezliği ve
akut miyokard infarktüsü en önemli
kontrendikasyonlarıdır.
DENEME SINAVI – 51
69
120. Aşağıdakilerden hangisi metastatik renal hücreli
karsinom tedavisinde kullanılan rekombinant interlökin-2
analoğudur?
A) Levamizol
B) Aldeslökin
C) Talidomid
D) Timozin
E) Siklosporin
Cevap B
İmmünstimülan ilaçlardan sürpriz soru gelebilir !...
ALDESLÖKİN(IL-2)
• T hücrelerinin klonal çoğalmasını sağlayan sitokin olan
İnterlökin-2 ‘ nin rekombinanat preparatıdır.
• T lenfosit proliferasyonunu artırdığı için T hücre büyüme
hormonu’da denir
• Ayrıca NK hücresi interlökin 2 ile uyarıldığı zaman
lenfokinle aktive olan killer (LAK) haline dönüşür.
• Kapiller sızıntı sendromuna yol açması en önemli yan
etkisidir
• Metastatik renal hücreli karsinom ve Malign Melanom
tedavisinde kullanılır
LEVAMİZOL
• Aslında bir antihelmintik ilaçtır.
• Lenfositleri, makrofajları, lökositleri stimüle eder
• Evre-C kolon kanserinde 5-FU ile kombine kullanılır.
INF α
• Kronik aktif hepatit B, hepatit C, Hairy cell lösemi,Malign
melanom, AIDS’te ki Kaposi Sarkomu’nun tedavisinde
kullanılır
TİMOZİN
• Timus hormon ekstresi olan timozin timik aplazi olarak da
bilinen ‘’digeorge sendromu,, tedavisinde kullanılır.
TALİDOMİD
• Hipnosedatiff özelliği olan bir ilaçtır.Hiperemezis
gravidarum tedavisi için 1960’ lı yıllarda sedasyon
amacıyla gebelere verilmiş fakat konjenital fokomeliye yol
açtığı için kullanımdan kaldırılmıştır.
• TNF-alfa üretimini azaltır ve tümör dokusunda
neoanjiogenezi inhibe eder. Antiinflamatuvar,
immünmodülatör ve Antineoplastik özelliği varıdır.
• En önemli endikasyonu tedaviye dirençli Multiple
myelomdur.
• Ayrıca myelodisplastik sendrom ve Eritema nodozum
leprozumda tedavisinde de kullanılır.
70
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
HAZİRAN TUS 51. DENEME SINAVI
KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU ve AÇIKLAMALARI
Bu testte sırasıyla Dahiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi
soruları ve açıklamaları bulunmaktadır.
1. Diabetes insipitus tanısıyla takip edilen hastanın
bradikardi, PR,QRS ve QT uzamasına neden olur. Belirti ve
tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
bulguların geçici olarak düzeltilmesinde için ilk olarak yapılması
A) Hidroklorotiazid
gereken intravenöz kalsiyum verilmesidir. Sonrasında hidrasyon
ile hipermagnezemiye neden olan sebebe yönelik tedavi
B) Desmopressin
uygulanmalıdır. Dirençli olgularda ise hemodiyaliz tedavisi
C) Demeklosiklin
uygulanır.
D) Amilorid
E) Klorpropramid
3. Aşağıdakilerken hangisi hemodiyaliz tedavisi
Cevap C
almakta olan hastalarda izlenen kronik hemodiyaliz
komplikasyonlarından biri değildir?
Santral Diabetes İnsipitusta (DI) DDAVP-desmopressin ile
yerine koyma tedavisi verilirken, nefrojenik DI tedavisinde bir
takım ilaçlar kullanılmaktadır. Bunlar;
•
Klorpropramid
•
Klofibrat
•
Tiazidler
•
İbuprofen
•
Amilorid
•
Yüksek dozda desmopressindir.
B) Amiloidoz
C) Yüksek debili kalp yetmezliği
D) Disequilibrium sendromu
E) Kazanılmış renal kistik hastalık
Cevap D
Hemodiyaliz hastalarında akut (işlem esnasında) ve kronik
komplikasyonlara bağlı komplikasyonlar gelişebilir.
Demeklosiklinin DI tedavisinde yeri bulunmamaktadır. Ayrıca
demeklosiklin kullanımı nefrojenik diabetes insipitus nedenleri
Akut komplikasyonlar;
•
Hipotansiyon (en sık %10-15)
•
Aritmiler
•
Kas krampları
•
Bulantı-kusma
nabzı:40 vuru/dk, ateşi: 36,4 C olarak saptanıyor. Öyküsünde
•
Göğüs ve sırt ağrısı
kabızlık nedeniyle magnezyum karbonat kullanımı bulunan
•
Disequilibrium sendromu
hastanın yapılan laboratuar tetkiklerinde magnezyum: 6,2
•
Kardiyak tamponat
•
Hava embolisi
arasında yer almaktadır.
2. 86 yaşında kadın hasta acil servise halsizlik şikayeti ile
başvuruyor. Fizik muayenesinde tansiyonu 110/60 mmHg,
mEq/L olarak saptanıyor.
A) Demans
Bu hastada tedavide ilk yapılacak olan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hemodiyaliz
B) İntravenöz izotonik sodyum klorür verilmesi
C) İntravenöz steroid
D) Pacemaker takılması
E) Intravenöz kalsiyum glukonat
Cevap E
Halsizlik şikayeti ile başvuran kadın hastada bradikardi
ve yapılan tetkiklerinde hipermagnezemi saptanmış.
Hipermagnezemide en belirgin klinik bulgu vazodilatasyon ve
normüsküler blokajdır. Ayrıca hastalarda EKG’de paradoksal
Kronik komplikasyonlar ;
•
Diyaliz demansı (AL birikimine sekonder)
•
Vasküler akses problemleri (Enfeksiyon, tromboz)
•
Diyaliz amiloidozu (b2-mikroglobulin birikimi)
•
Aterosklerozda artış
•
Yüksek debili kalp yetmezliği (fistüle sekonder)
•
HCV bulaşması
•
Kazanılmış renal kistik hastlalık
Disequilibrium sendromu ilk diyaliz yapılanlarda daha
sık izlenen kanda yüksek oranda bulunan solütlerin hızlı
düşürülmesine bağlı gelişen beyin ödemi tablosu ile karakterize
bir durumdur.
DENEME SINAVI – 51
39
4. 39 yaşında erkek hasta bacaklarda şişlik şikayeti ile
kısıtlaması, HT kontrolü, ACE inhibitoru) tedavinin önemli bir
dahiliye polikliniğine başvuruyor. Fizik muayenesinde
kısmını oluşturur. Nakil yapılırsa nakledilen böbrekte hızla
bilateral 3 pozitif pretibial ödem ve yapılan tetkiklerinde
tekrarlar (% 30–40).
hiperlipidemi, hipoalbuminemi ile 24 saatlik idrar tetkikinde
4 gr/gün proteinüri saptanıyor. Ayrıca AIDS tanısıyla takip
edildiği öğrenilen hastada yapılan böbrek biyopsisinde en
olası glomerüler patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Membranöz glomerülonefrit
5. Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozus
tanısında kullanılan SLICC tanı kriterlerindeki immünolojik
kriterlerden biri değildir?
A) ANA pozitifliği
B) Minimal değişiklik hastalığı
B) Anti-ds DNA pozitifliği
C) Fokal segmental glomerüloskleroz
C) Düşük kompleman düzeyi
D) IgA nefropatisi
D) Direkt coombs testi pozitifliği
E) Tip 2 membranoproliferatif glomerülonefrit
E) Anti-Histon pozitifliği
Cevap C
AIDS tanısıyla takip edilen hasta kliniğe nefrotik sendrom
kliniği ile başvuruyor. AIDS hastalarında en sık izlenen
glomerüler patoloji Fokal Segmental Glomerülosklerozdur.
Cevap E
SLE tanısında kullanılan SLICC tanı kriterleri klinik ve
immünolojik kriterler 2 ye ayrılan 17 kriterden oluşur. En az 1’i
klinik 1’i immünolojik olmak üzere toplam 17 kriterden 4’ünün
Fokal Segmental Glomerüloskleroz
pozitifliği ile SLE tanısı konulabilir. Ayrıca biyopsi ile kanıtlanmış
Erişkinde membranöz glomerülonefritten sonra en sık
lupus nefriti ile birlikte ANA veya Anti-ds DNA pozitifliğide lupus
nefrotik sendrom sebebidir (% 20–25).
Etyoloji: AIDS hastalarında en sık görülen glomerüler
lezyondur. Eroin kullanımına bağlı, orak hücreli anemi, obezite,
veziko üretral reflü, malignite, soliter böbrek, kronik transplant
rejeksiyonu ile ilişkili yada idiopatik (en sık) olabilir.
Patogenez: Minimal değişiklik hastalığında olduğu gibi
glomerüler epitelyal hücrelerde harabiyet vardır. Ancak
tanısı için yeterlidir.
SLE SLICC (Sistemik lupus uluslarası klinikler işbirliği) tanı
kriterleri
Klinik kriterler
1-Akut kutanöz lupus
2-Kronik kutanöz lupus
patogenezi sadece immunolojik mekanizmalarla açıklamak
3-Alopesi(skar bırakmayan)
zordur. Toksik, hemodinamik (glomerüler hiperfiltrasyon) ve
4-Oral veya nazal ülserler
biyokimyasal mekanizmalarında patogenezde etkisi vardır.
5-Eklem hastalığı
Minimal değişiklik hastalığının daha ağır formu ve/veya sıklıkla
6-Serözit
da devamı olduğu görüşü hakimdir. Etyolojik faktörlerin hafif
şiddette olması minimal değişiklik hastalığına sebep olurken
daha şiddetli olması Fokal segmental glomerüloskleroza neden
olur. Burada ilk bozulan elektriksel bariyerdir.
Klinik: Asemptomatik proteinüri ya da nefrotik sendrom
7-Renal tutulum
8-Nörolojik tutulum
9-Hemolitik anemi
10-Lökopeni veya lenfopeni
kliniği olabilir. Proteinüri non–selektiftir. HT, mikroskopik
11-Trombositopeni
hematüri ve böbrek fonksiyon bozukluğu daha sıktır. Tübüler
İmmünolojik kriterler
anormalliklerin (glukozuri, amino asiduri vb) en sık görüldüğü
glomerülonefrit tipidir. Kompleman testleri ve seroloji normaldir.
Patoloji: Hastalığın ilk olarak derin kortikal ve jukstameduller
nefronlardan başlaması sebebi ile biyopsi derinden alınmalıdır.
Biyopside “Foot process”lerde füzyonla birlikte değişik
1-ANA
2-Anti-ds DNA
3-Anti SM
4-Antifosfolipid
derecelerde fokal (bir kısım glomerülde) ve segmental
5-Düşük kompleman düzeyi
(glomerülün bir kısmında) skleroz vardır. İmmunfloresan
6-Direkt Coombs testi
incelemede sklerotik bölgede IgG ve C3 birikimi mevcuttur.
Tedavi: Hastaların çoğunda son dönem böbrek yetmezliği
gelişir. İmmün supresyona hastaların ancak yarısı yanıt verir
(steroid, siklofosfamid). Konservatif yaklaşım (protein ve tuz
40
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
6. Romatoid artrit tanısıyla takip edilen ve hastalığı modifiye
edici ajanlarla yeterli yanıt alınamayan hastaya biyolojik
ajanların kullanılmasına karar veriliyor.
Aşağıdakilerden hangisi romatoid artrit tedavisinde IL-1
antagonisti olarak kullanılan ajanlardan biridir?
A) Anakinra
B) Etanercept
C) İnfliksimab
7. 65 yaşında erkek hasta senkop nedeniyle acil servise
getiriliyor. Yapılan fizik muayenesinde kan basıncı:120/70
mmHg nabız:88 vuru/dk ateş:36,6 C dinlemekle solunum
seslerinde bilateral azalma dışında patolojik bulgu olmayan
hastanın yapılan laboratuar tetkiklerinde Na: 115 mmol/L
olan hastanın görüntülemerinde akiğerde santral yerleşimli
kitle lezyon ve kranialde metastaz ile uyumlu görünüm
saptanıyor.
D) Adalimumab
Primer olarak akciğer malignitesi düşünülen hastada en
olası patolojik tip aşağıdakilerden hangisidir?
E) Bevacizumab
A) Bronkoalveolar karsinom
Cevap A
Romatoid artritin tedavisinde kullanılan biyolojik ajanlar
TNF-alfa inhibitörleri ve IL-1 antagonsitidir. IL-1 antagonisti
olarak Anakinra, TNF-alfa inhibitörü olarak Etanercept,
İnfliksimab ve adalimumab kullanılabilmektedir.
B) Squamöz hücreli karsinom
C) Küçük hücreli akciğer karsinomu
D) Büyük hücreli karsinom
E) Karsinoid tümör
RA tedavisinde kullanılan ilaçlar temel olarak beş gruba ayrılır:
1.
NSAID–Salisilatlar: İlk basamak ilaçlar antiinflamatuar
etkinliği de olan NSAİD lerdir. Bu grup ilaçlar
semptomatik rahatlama sağlamasına karşın temel
patolojiyi ve hastalığın seyrini düzeltmez.
2. Kortikosteroidler: Düşük doz oral steroidler
semptomatik rahatlama için verilebilir. Ayrıca eklem
içi steroid enjeksiyonları yapılabilir ancak tekrarlayan
dozlar dejeneratif artrite neden olabilir. Vaskülit, sklerit,
perikardit, Felty sendromu tedavisinde steroidler verilir.
3. DMARD’lar: Bu grup hastalığı modifiye edici ilaçları
içerir ve bunlar ikinci basamak tedavide kullanılır. İkinci
basamak ilaçlar yavaş etki eden, etkileri uzun süre sonra
ortaya çıkan ve yaşam kalitesini arttıran ilaçlardır. Bu
ilaçlar tek başlarına ya da NSAİD ler veya steroidle
kombine olarak kullanılabilirler. En sık kullanılanlar
antimalaryal ilaçlar (Hidroksiklorokin) ve Metotrexat’dır.
Hidroksiklorokin verilen hastalarda retinal toksisite riski
nedeniyle yıllık göz kontrolü, MTX verilenlerde kan sayımı
ve KCFT takibi gereklidir. MTX folik asit eksikliğine neden
olabilir ve beraberinde folik asit takviyesi de yapılır. MTX
romatoid nodüllerin sayısını artırabilir. Sulfosalazin
geçici erkek infertilitesine neden olabilir. Altın tuzlarının
en sık yan etkisi dermatit, en önemli yan etkisi ise
nefrotoksisitedir. Leflunamid primidin antagonisti olup T
lenfosit inhibisyonu yapar, en sık yan etkisi diyaredir.
Cevap C
Senkop ile acil servise başvuran hastada kranialda metastaz
ile uyumlu görünüm ve laboratuar tetkiklerinde hiponatremi
saptanıyor. Yapılan fizik muayenesinde hipovolemi, hipervolemi
bulgusu bulunmayan hastada övolemik hiponatremi tablosu
mevcut. Malignite hastasında övolemik hiponatremi tablosu
ile karşılaşıldığında akla ilk olarak uygunsu ADH sendromu
gelmelidir. En sık paraneoplastik sendrom olarak uygunsuz
ADH sendromunun izlendiği malignite Küçük hücreli
akciğer karsinomudur. Ayrıca soruda küçük hücreli akciğer
karsinomunun diğer özellikleriden santral yerleşim ve kranial
metastazda belirtilmiş.
Küçük Hücreli Karsinom;
•
Santral yerleşimli
•
Sigara ile ilişkili
•
Paraneoplastik sendrom sık (Cushing send, Eatonlambert send, Uygunsuz ADH send)
•
Erken evrede metastaz
•
Belirginmediastinal LAP (en sık)
•
Vena cava superior sendromu (Ensık)
4. Biyolojik ajanlar:
•
TNF–alfa inhibitorleri: Etanarcept, İnfliximab,
Adalimumab
•
IL–1 antagonisti: Anakinra
5. İmmünsupresif ilaçlar: Azatiopurin ve siklofosfamid en
sık kullanılanlardır. Özellikle vaskülitik tutulum gibi ağır
tutulumu olanlarda kullanılırlar.
DENEME SINAVI – 51
41
8. Aşağıdaki malignitelerden hangisinde t(11,14) mutasyonu
10. 35 yaşında kadın hasta halsizlik, yorgunluk şikayeti ile
izlenir?
polikliniğe başvuruyor. Hastanın yapılan laboratuar
A) Burkitt lenfoma
tetkiklerinde lökosit 5 bin/mm3, hemoglobin: 8 gr/dl, plt:300
bin/mm3, MCV:70 fl olarak saptanıyor.
B) Mantle hücreli lenfoma
C) Folliküler lenfoma
Bu hastadaki anemi nedeninin mevcut parametrelerle
aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
D) AML-M3
A) Demir eksikliği anemi
E) KML
Cevap B
Her sınavda bir soru bizden :)
B) Talasemi
C) Piridoksin eksikliği
D) B 12 eksikliği anemisi
t (8;14) Burkitt lenfoma
E) Kronik hastalık anemisi
t (9–22) KML
Cevap D
t (11–22) Ewing sarkomu
t (14–18) Folliküler lenfoma
Halsizlik şikayeti ile başvuran hastada mikrositer anemi
t (15–17) AML –M3
saptanmış. Mikrositer anemi haricinde başka parametre veya
t (11;14) Mantle hücreli lenfoma
klinik bilgi bulunmuyor. O zaman aşağıdakilerden hangisinin
mikrositer anemi nedeni olmadığının sorgulandığı bir soru.
9. Kırk altı yaşında erkek hasta baş ağrısı, görme bozukluğu
şikayeti ile kliniğe başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde
hemoglobin düzeyi 18,0 gr/dl ve kan eritropoetin düzeyide
MCV’ye göre anemilerin sınıflandırılması
Hipokrom–
mikrositler
Normokrom–
normositler
Normokrom–
makrositler
Demir eksikliği
anemisi
Anemilerin erken
dönemi
Myelodisplastik
sendrom
Kronik hastalık
anemisi
Kronik hastalık
anemisi
Megaloblastik
anemiler
Talasemiler
KBY
Karaciğer
hastalıkları
C) Hepatosellüler karsinom
Sideroblastik anemi
Aplastik anemi
Hipotiroidi
D) Akciğer adenokarsinomu
Kurşun ve
alüminyum
zehirlenmesi
Myelofitizik
anemiler
Hemolitik
anemiler
(retikülositoz)
Piridoksin eksikliği
Hemolitik anemiler
Bakır eksikliği
Akut kan kaybı
yüksek olan hastanın sigara öyküsü olmadığı ve deniz
kenarında yaşadığı öğreniliyor.
B12 eksikliğinde makrositer anemi beklenir.
Aşağıdakilerden hangisi mevcut klinik durumu
açıklayabilecek malignitelerden biridir?
A) Lenfoma
B) Osteosarkom
E) Mide adenokarsinomu
Cevap C
Hipervizkozite bulguları ile kliniğe başvuran hastada polisitemi
mevcut. Polisitemi verae da eritropoetin düzeyi düşük olurken
sekonder polisitemide eritropoetin düzeyi yüksek olarak izlenir.
Eritropoetin düzeyinin yüksek olduğu diğer durumlar ise
hipoksi, demir eksikliği anemisi, talesemi, hemolitik anemi ve
kemik iliğinin supresyonu nedeniyle anemi ve eritropoetin sekrete
eden tümör varlığıdır.
Soruda eritropoetin sekrete ederek mevcut kliniği
oluşturabilece malignite sorgulanıyor.
Eritropoetin sekrete eden tümörler ise
42
•
Renal hücreli karsinom
•
Hepatosellüler karsinom
•
Hemangioblastomadır.
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
11. Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonu sonrası
gelişen komplikasyonlardan biri değildir?
A) Alkaloz
B) Hiperkalemi
C) Hipokalsemi
D) Trombositopeni
E) Hipotermi
Cevap A
Masif kan transfüzyonuna bağlı görülebilen komplikasyonlar
13. Otuz iki yaşında kadın hasta kilo artışı, adet düzensizliği ve
kıllanma şikayeti ile polikliniğe başvuruyor. İnspeksiyonda
•
Hiperpotasemi (en sık)
•
Hipotermi
•
Hipervolemi
•
Hipokalsemi (sitrat toksisiteside denir)
normalin altında izleniyor. Adrenal bez kaynaklı cushing
•
Asidoz
sendromu düşünülen hastaya yapılan BT görüntülemede
•
Dilüsyonel trombositopeni ve koagülopati
sağda sürrenal adenom saptanıyor.
•
Dissemine intravasküler koagülopati
•
Laktik asidoz
•
Karaciğer disfonksiyonu
sentripedal obezite ve aydede yüzü izlenen hastaya sırasıyla
1mg, 2mg ve 8 mg deksametazon supresyon testi yapılıyor.
Supresyon izlenmeyen hastanın bakılan ACTH düzeyi
Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri
yoktur?
A) Sağ adrenalektomi
B) Ketakonazol
12. Yirmi altında yaşında erkek hasta boyun bölgesinde şişlik
C) Metapirone
şikayeti ile başvuruyor. Yapılan boyun ultrasonografisinde
D) Mitotane
lenfoadenopati saptanan hastaya biyopsi yapılarak Hodgkin
E) Siproheptadin
hastalığı tanısı konuluyor. Fizik muayenede aksiller bölgede
Cevap E
lenfadenopati saptanan hastanın görüntülemelerinde ayrıca
bir lenfoadenopati veya lenfatik tutulum izlenmiyor. Sistem
sorgusunda halsizlik dışında şikayeti bulunmuyor.
Bu hastadaki hodgkin hastalığı evresi hangi evrededir?
Soruda adrenal adenom kaynaklı cushing sendromlu
bir hasta verilmiş. Diğer bir değişle ACTH bağımsız Cushing
sendromu. Tedavide ilk tercih adenomun bulunduğu sürrenal
A) Evre IA
bezin çıkarılmasıdır. Cerrahinin uygun olmadığı durumda medikal
B) Evre IB
tedavi uygulanabilir. Bu amaçla ketakonazol, metapiron, mitotan
C) Evre IIA
ve aminoglutetimid kullanılabilir.
Siproheptadine gelince siproheptadin cushing sendromunda
D) Evre IIB
nadir olarak kullanılabilen ajanlardan birdir fakat etkisini ACTH
E) Evre IIIE
Cevap C
salınımını inhibe ederek gösterir. Bu nedenel ACTH bağımsız
cushing sendromunda yeri yoktur.
Cushing Sendromunda kullanılan ilaçlar
Hodgkin hastalığının evrelemesinde Ann-Arbor evrelemesi
kullanılır. Hastanın sadece diyafragmanın tek tarafında lenf nodu
tutulumu olması nedeniyle Evre II tutulumdan söz edilir. Halsizlik
a. Somatostatin analogu (Pasireotid)
b. Ketakonazol (cyt–p450 inhibitor ile steroid sentezini azalır)
B tipi semptomlar içinde yer almadığından hastanın evrelemesi
c. Metapirone (11–Beta hidroksilazı inhibe eder)
yapılırken Evre IIA olarak belirtilir.
d. Aminoglutethimide (kolesterol–pregnenolone
Evre I: Tek bir lenf nodu bölgesi (I) veya ekstralenfatik doku (IE)
Evre II: Diyafragmanın aynı tarafında iki yada daha fazla
lenf nodu bölgesi (II) veya diyafragmanın aynı tarafında tek bir
ekstralenfatik bölgenin tutulumu ile birlikte bir veya daha fazla
dönüşümünü inhibe eder.)
e. Mitotane (adrenal atrofi yapar.)
f. Siproheptadin (ACTH salınımını inhibe eder) kullanılabilir.
Bromokriptin nadiren etkilidir.
lenf nodu bölgesinin tutulumu (IIE)
Evre III: Diyagramanın her iki tarafında lenf nodu bölgesi(III),
lokal ekstralenfatik lenf yayılım eşlik ediyorsa (IIIE)
Evre IV: Bir veya daha fazla ekstralenfatik organın yaygın
tutulumu (lenf nodu tutulumu var veya yok)
Sitemik semptomlar eşlik ediyorsa (kilo kaybı, ateş, gece
terlemesi) B ile, eşlik etmiyorsa A ile gösterilir.
DENEME SINAVI – 51
43
14. 32 yaşında kadın hasta çarpıntı şikayeti polikliniğe başvuruyor.
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
vuru/dk, ateş:37,0 C olarak saptanıyor. Yapılan laboratuar
A) Parathormon kemikten Ca rezorbsiyonunu azaltır
tetkiklerinde serbest T4 artmış, TSH azalmış olarak
saptanması üzerine yapılana radyoaktif iyot uptake testinde
iyot uptakei azalmış olarak saptanıyor.
15. Parathormonun kemik ve mineral metabolizmasına etkisi
Fizik muayenesinde kan basıncı 130/80 mmHg, nabzı 115
Bu hastada olası tanılar arasında aşağıdakilerden hangisi
B) Parathormon kemikten P rezorbsiyonunu azaltır
C) Parathormon böbreklerden Ca reabsorbsiyonunu arttırır
D) Parathormon böbreklerden P reabsorbsiyonunu arttır
E) Parathormon barsaklarda direkt etki ile Ca absrobsiyonunu
yer almaz?
arttırır
A) Toksik diffüz guatr
Cevap C
B) Subakut tiroidit
C) Struma ovari
Parathormon (PTH): Vücut kalsiyum dengesinin
D) Tirotoksikoz factitia
korunmasında en önemli ajandır.
E) Hashimato tiroiditi
Cevap A
1.
Osteoklastlarda PTH reseptörü yoktur.
2.
Radyoaktif iyot uptake testi hipertiroidiye bağlı tirotoksikozun
diğer tirotoksikozlardan ayrılmasında faydalıdır. Tirotoksikoz
tablosuyla başvuran iyot uptaki azalmış bir hastada hipertiroidisiz
tirotoksikoz nedenleri akla gelmelidir. Toksik diffüz guatrda
3.
Karaciğerde glukoneogenezi artırır.
4. Böbreklerden Na, K ve aminoasitlerin geri emilimini
azaltır, Mg ve H iyonlarının geri emilimini artırır.
5.
Böbrekte 1. 25 hidroksi D vitamin sentezini artırır.
Barsaklar üzerindeki etkisini D vitamini aracılığıyla
1. Hipertiroidisiz tirotoksikoz:
gercekleştirir. Barsaktan kalsiyum ve fosfor emilimini
a. Struma ovari,
b. Tirotoksikoz factitia
Böbreklerden kalsiyum geri emilimini artırır, fosfor
atılımını artırır.
(graves hastalığı) hipertiroidili tirotoksikoz izlenir.
Tirotoksikoz nedenleri
Kemiklerden kalsiyum ve fosfor absorbsiyonunu artırır.
doğrudan artırmaz.
6. Bikarbonat reabsorbsiyonunu azaltır. Metabolik asidoza
c. Subakut tiroidit
neden olur.
d. Metastatik tiroid Ca,
e. Hashimoto
2. Tirotoksikozsuz hipertiroidi:
a. Tiroid hormonlarına periferik rezistans
16. Diyabet tedavisinde kullanılan en uzun etkili analog insülin
aşağıdakilerden hangisidir?
A) NPH insülin
3. Hipertiroidizmli Tirotoksikoz sebepleri
B) İnsülin detemir
a. Toksik diffuz guatr (graves); en sık
C) İnsülin glargin
b. Toksik adenom (Plummer hastalığı)
D) İnsülin degludec
c. Toksik multinoduler guatr (Marine–Henhart)
E) İnsülin lispro
Cevap D
d. Jod–Basedow fenomeni
e. TSH salgılayan adenom
f. Tirotoksikoz yapan kanserler: koryokarsinom, mol
hidatiform, metastatik embriyonik testikuler karsinom
Uzun etkili insülinler;
•
NPH insan insülini
•
İnsülin detemir
•
İnsülin glargin
•
İnsülin degludec‘tir.
İnsülin degludec uygulandıktan sonra pik göstermeyen 40
saat etki süresi ile uzun etkili insülinler arasında etki süresi en
uzun olan insülindir.
44
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
17. Özefagusun en sık izlenen benign tümörü aşağıdakilerden
18.Çölyak hastalığının tanısında en spesifik serolojik test
hangisidir?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenokarsinom
A) Anti-Doku transglutaminaz antikor
B) Lipomyom
B) Anti-Endomisyum antikor
C) Squamöz hücreli karsinom
C) Anti-Glaidin antikor
D) Granüler hücreli tümör
D) Anri-retikülin antikor
E) Leiyomyom
E) Anti-Mitokondriyal antikor
Cevap E
Özefagusun en sık tümörü leiomyom en sık malign tümörü ise
Cevap A
•
yassı hücreli karsinomdur.
Çölyak tanısında en spesifik serolojik test: anti-doku
transglutaminaz antikorlarıdır.
Özefagus tümörleri genellikle 50 yaş üzerinde ve erkeklerde
•
Çölyak ile ilişkili cilt bulgusu: Dermatitis herpetiformis
daha sık izlenir. Son yıllarda GÖRH sıklığının artmasına paralel
•
Çölyak hastalığında İnce barsak biyopsisinde en önemli
olarak adenokanser sıklığı artmıştır.
bulgu: subtotal villoz atrofidir.
Nadiren divertikül içinde kanser gelişebilir. En sık polipoid–
lümene uzanan formda ve en sık orta 1/3’de yerleşir. Human
papilloma virüsün etiolojide rol aldığı öne sürülmektedir.
En sık semptom ilerleyici disfajidir. Yapılacak ilk tetkik
baryumlu ösofagogram, sonra endoskopidir. Kesin tanı
endoskopi+biyopsi kullanılarak patolojik inceleme ile konulur.
19. Aşağıdaki polipozis sendromlarının hangisinde malignite
riski oldukça düşüktür?
A) Familyal adenomatöz polipozis
B) Gardner sendromu
Evreleme için en duyarlı test ise endosonografi (EUS)dir.
C) Turcot sendromu
Özefagusun serozası olmadığı için çok çabuk metastaz yapma
D) Cronkite Canada sendromu
eğilimindedir ve vakaların çoğunda tanı esnasında metastaz
E) Lynch sendromu
vardır. Ses kısıklığı rekürren larengial sinir tutulumunu gösterir.
Cevap D
Sınırlı vakalarda tedavi cerrahi, diğerlerinde palyatif’dir.
Özefagus ca Risk faktörleri:
Yassı hücreli ca
Sigara, alkol
Vitamin eksiklikleri, nitrözaminler,çinko eksikliği
Cronkite–Kanada sendromu: Kolonda hamartamatoz
polipler, alopesi, tırnak distrofisi, deri hiperpigmentasyonu ile
gider, nadiren kanserleşir. Ailevi değildir.
Polipozis sendromları ve özellikleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Aşırı sıcak gıda tüketimi
Tilozis (risk en fazla)
Plummer-Vinson Sendromu
Akalazya
Çölyak Hastalığı
Koroziv striktürler
Adenokarsinom:
Reflü zemininde gelişen Barret özefagus
DENEME SINAVI – 51
45
Sendrom
Poliplerin
dağılımı
Histoloji
Malignite
İlişkili lezyon
Familial
adenomatöz
poliposis
Kolon
Adenom
Sık
Yok
Gardner’s
sendrom
Kolon ve
İnce barsak
metabolizmasının bozulmasına bağlı olarak oluşur. Karaciğerde
yağlanma parankim infiltrasyonu ve hepatik nekroza yol açıyorsa
yağlı hepatit veya steatohepatitis’den bahsedilir. Steatohepatitis
karaciğerde fibrozis gelişimine ve nadiren siroza ilerleyebilir.
Turcot’s
sendrom*
Kolon
Peutz–Jeghers
sendrom
İnce barsak,
kolon ve
mide
Juvenile
polyposis
önemlidir. Yağlanma karaciğere aşırı yağ sunumu veya yağ
Adenom
Sık
Adenom
Hamartom
Sık
Nadir
Nadir
Osteom,
fibrom, lipom,
epidermoid
kist, ampullar
CA
Beyin
tumorleri
Mukokutanos
pigm., over
meme,
endomet.
ve pankreas
tüm.,
İnce barsak,
kolon ve
mide
Hamartom
Çeşitli konj.
Anomaliler
Cowden
sendrom
Kolon
Hamartom
Nadir
El ve aykta
keratoz,
meme ve
troid CA
Nonpoliposis
sendrom
(Lynch
sendromu)
Kolon
Adenom
Sık
Endometrium
ve over
tumorleri
Cronkite
Kanada
sendrom**
Kolon
Hepatit oluşturmayan karaciğer yağlanması siroza ilerlemez.
Hepatositlerdeki yağ vakuollerinin büyüklüğüne göre
yağlanma 2 gruba ayrılır:
Makroveziküler
Mikroveziküler
Alkol
Reye’s sendromu
Obezite
Gebeliğin akut yağlı
karaciğeri
Diabet
Wilson hastalığı
Protein–kalori malnütrisyonu
İlaçlar, e. g., valproik
asit, tetrasiklin, salisilat
Total parenteral nutrisyo, jejunoileal
bypass
İlaçlar; metotreksat, aspirin, vitamin
A, glukokortikoidler, amiodaron ve
östrojen
Klinik: Makroveziküler yağlı karaciğer çoğunlukla
asemptomatiktir. Hepatomegaliye bağlı sağ üst kadran ağrısı,
dolgunluk, karaciğer üzerinde hassasiyet olabilir. Mikroveziküler
yağlanmada ise klinik fulminan hepatit’tir.
Hamartom
Nadir
Alopesi,
tırnak
distrofisi,
deride
pigmentasyon
Tanı: Karaciğer enzimlerinde hafif artış görülebilir.
Asemptomatik bireylerde bulunan enzim yüksekliğinin en
sık nedeni karaciğer yağlanmasıdır. USG tanıda en yararlı ve
pratik testtir. Kesin tanı biyopsi ile konur. Yağlanma Zon 3 de
maksimum’dur. Patoloji etyoloji ile ilgili bilgi vermez
20.Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde mikroveziküler
Tedavi: Altta yatan nedene yöneliktir.
yağlanmaya neden olur?
21. Aşağıdakilerden hangisi HIV enfeksiyonu ile ilişkili değildir?
A) Gebeliğin akut yağlı karaciğeri
B) Alkol
A) Non bakteriyel trombotik endokardit
C) Diyabet
B) Akselere aterosklerosis
D) Obezite
C) Perikardiyal effüzyon
E) Wilson hastalığı
D) Vaskülit
Cevap A
E) Hipertrofik kardiyomyopati
Cevap E
Hepatosteatoz (Karaciğer Yağlanması)
Etyoloji: Karaciğer yağlanmasının en önemli ve sık görülen
nedenleri obezite, alkol ve diyabet’tir.
Patogenez: Hepatositlerde normalde az miktarda yağ
bulunabilir. Ancak yağ miktarı karaciğer ağırlığının %5’ini
Enfeksiyon kardiyoloji ortak sorusu: Kazık gibi ama şıkları
kolay.
Hipertrofik kardiyomyopati, otozomal dominant geçen bir
geçiyorsa yağlı karaciğer (steatoz)’dan bahsedilir. Normal bir
hastalık buradan yaklaşılabilir. Fakat bu soru ile HIV enfeksiyonu
karaciğer 1–3 haftada yağlı karaciğer haline gelebilir ve yine
ile kardiyak tutulum bulguları öğrenilmelidir.
aynı sürede yağdan kurtulabilir. Trigliserit yağlanmada daha
46
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Özellikle non bakteriyal endokardit ,artmış ateroskleroz
24. Kolon kanserli hastalarda spontan gazlı gangren etkeni
,vaskülit ve effüzyon yapabilir. Ayrıca miyokardit yapıp Dilate KMP
aşağıdakilerden hangisidir?
yapabileceği unutulmamalıdır.
A) S. Bovis
B) B.anthracis
22. 2016 Avrupa Kardiyoloji Derneği Kalp yetersizliği tanı ve
C) C.perfingens
tedavi kılavuzuna göre Kalp yetersizliğinde mortaliteyi
D) C.septium
azaltan en yeni ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
E) B.cereus
A) Sacubitril /valsartan
Cevap D
B) Ephlerenon
Biz değil TUS’ta da kazık intaniye soruları dahiliye de çıkıyor.
C) Kandesartan
Kızmayın çalışın!
D) Enalapril
C. septium diğer kolostridyalara göre daha
E) Nebivolol
AEROTOLERANDIR. Kolon kanserli hastalarda ve diyabetik
Cevap A
keto asidoz koması geçirenlerde oluşan Sp. Gazlı gangrenden
sorumludur. Spontan gazlı gangrene en sık neden olan bakteri
C.septium’dur.
TUSTIME denemelerinde yeni bilgi sormaya çalışmak
tabi amacımız. Aslında yine şıklar zayıf. Şıklarda tek yeni ilaç
25. Aşağıdakilerden hangisi astım takibinde diğerlerine göre
Sacubitril.
daha duyarlıdır?
Son KKY tanı tedavi klavuzunda neprisilin inhibitörü ile
valsartan kombinasyonunun mortaliteyi azalttığı görülmüştür.
A) FEV 1
Sacubitril endojen BNP’yi yıkan endopeptidaz inhibitörü olup;
B) FVC
BNP‘nin etkisini göstermesini sağlar. Unutmayın bu ilacı.
C) Ekspiratuar NO
D) Solubl sitokinler
23. Aşağıdaki pnömonilerden hangisinin tedavi süresi en
E) PEF
uzundur?
Cevap C
A) Lejyonelloz
Yine yeni bir soru ve çok da eski olmayan bir TUS sorusunun
B) Nokardiyoz
sinonimi:
C) Psödomonas aureginosa
Ekspiratuar NO, inflamatuar hücre yoğunluğunu gösterdiği
D) Acinetobakter pnömonisi
için hem dirençli astma hastalarında, hem de tanı ve takipte daha
E) Klebsiella pnömonisi
duyarlı bir yöntemdir.
Cevap B
26. 17 yaşında erkek hasta 3 gündür atipik göğüs ağrısı ve
efor dispnesi nedeni ile başvuruyor. Hastanın ateş ve gece
Yine kazık bir soru ile devam;çalışmak lazım.
terlemelerinin de eşlik ettiği öğreniliyor. Hastada yapılan fizik
Nokardiya enfeksiyonlarında tedavi özellikle pulmoner ve SSS
muayenede S3 ve akciğerde raller duyuluyor. Laboratuvarda
tutulumu varsa yaklaşık 6 ay; eğer immün supresyon varsa 1 yıla
lökositoz ve sedimentasyon yüksekliği ile troponin I değeri
dek uzayabilir. (Amikasin veya Trimetropim –Sülfometekzasol)
Diğer enfeksiyon ajanlarda şıklardaki yaklaşık 14 gün
civarında tedavi yeterli olabilir.
anlamlı yüksek saptanıyor.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hastada en iyi tanı yöntemi kardiyak MR‘dır.
B) Ekokardiyografide EF düşüklüğü saptanabilir.
C) Hastada troponin yüksekliği büyük olasılıkla iskemiye
bağlıdır.
D) Aritmiler eşlik edebilir.
E) Hastada geç dönmede dilate kardiyomyopati gelişebilir.
Cevap C
DENEME SINAVI – 51
47
Hasta genç hasta enfeksiyon senaryosu ardından troponin
28. Myokardiyal canlılığı değerlendirmesi için aşağıdaki
yüksekliği MYOKARDİT için tipiktir. Tabi tanımak yetmiyor yanlışı
tetkiklerden hangisi gold standarttır?
bulucaz.
A) Spiral Tomografi
1- Tanı da en iyi yöntem Kardiyak MR ‘dır.MR ‘ı görmezseniz
B) Kardiyal MR
sintigrafi yapabilirsiniz.Kesin tanı derse biyopsidir. Biopsi
C) Talyumlu myokard sintigrafisi
çoğu hastada yapılmaya gerek olmaz.
D) Dobutaminli ekokardiyografi
2- Dilate KMP tabi hastada myosit ölünce ve diffüz tutulum
E) Pozisyon emisyon tomografisi
varsa kötü bir komplikasyon olarak kaşımıza çıkabilir.
Cevap E
3- Kalp ile ilgili her hastalık aritmi yapabilir.
4- Ekokardiyografi non invaziv kullanabiliriz. EF düşüklüğü
Valla bu sınav zor; kulaklarımız çok çınlar gibi geliyor. Ama
zaten klinikte S3 ve rallerle eşlik eden KKY’yi destekler.
17 yaşında hastada iskemik kalp hastalığına bağlı troponin
yüksekliği beklenen bir bulgu değildir.
amacımız öğrenmek olmalı. PET aslında günümüzde en çok
metastaz taraması için kullanılır. PET özellikle canlı myokard
dokusunu en iyi gösteren tetkiktir.
Dobutaminli EKO, Talyumlu sintigrafi de canlılıkn test edebilir
27. Elli üç yaşında bayan hasta giderek artan nefes darlığı
fakat PET altın standarttır.
ve eklem ağrıları nedeniyle başvuruyor. Hastanın
öyküsünde anlamlı bir bulgu görülmüyor. Yapılan fizik
muayenesinde akciğer bazal segmentlerde raller duyuluyor.
29. 49 yaşında bayan hasta son 2 ayda 8 kg alımı nedeni
Çekilen posteroanterior akciğer grafisinde bilateral hiler
ile başvuruyor. Hastanın öyküsünde önemli bir özellik
lenfadenopati görülüyor. Kan tetkiklerinde angiotensin
saptanmıyor. Yapılan fizik muayenesinde pretibial 3 + gode
dönüştürücü enzim (ACE) düzeyinde artma görülüyor.
bırakan ödem, hepatomegali ve boyun venöz dolgunluğu
saptanıyor. Çekilen EKG ‘de sağ dal bloğu izlenen hastada
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
yapılan ekokardiyografide sağ ventrikül ve atrium
A) Bronşektazi
dilatasyonu, Triküspit yetersizlik 3. derece ve ölçülen
B) Pnömoni
pulmoner arter basıncı 55 mmHg olarak saptanıyor. EF
C) Sarkoidoz
%65 saptanın hastanın, diastolik kalp fonksiyonları normal
D) Pulmoner emboli
saptanıyor.
E) Romatoid artirit
Cevap C
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Primer pulmoner hipertansiyon ön tanısı ile sağ kalp
kataterizasyonu yapılmalıdır.
Bu soru intertisyel (restriktif) akciğer hastalığı sorusu için
B) Hastada kollagen doku hastalığı araştırılabilir.
prototiptir. Özellikle giderek artan nefes darlığı hastalarında
C) Hastada tedavide diüretik kullanılabilir.
aklımıza restriktif akciğer hastaları gelmelidir. Hastada eklem
D) Hastada tedaviye ACE inhibitörleri eklenmelidir.
ağrıları burada soruyu başka yerlere çekiyormuş gibi dursada
E) Hastada sağ kalp katateri sonrasında tedaviye kalsiyum
okumaya devem edersek hastanın fizik muayenede ralleri ve hiler
kanal blokerleri ve/veya prostosiklin analogları
LAP sarkoidozu önümüze getiriyor. Tabi ACE düzeyinde artma
eklenebilir.
hastalığın agreve olduğunu belirtip soruya noktayı koyuyor.
Cevap D
Eklem ağrılarına gelince sarkoidoz sistemik bir hastalıktır, eklem
tutulumu da yapabilir.
Hep kilo kaybı değil, bir de hastamız kilo alsın. Neye bağlı tabi
ödeme, hastada periferik konjesyon bulguları ve EKG -EKO da sağ
yüklenme bulguları mevcut.
Soru sadeleşirse sağ kalp yetersizliği olan hasta;
1- AC hastalığına bağlı olabilir öyküde fizik muayene de
böyle bir şey yok .
2- Sol kalp yetersizliğine bağlı olabilir. EF normal diastolik
fonksiyonlar normal
48
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Demek ki akciğer ve sol kalp olmayan pulmoner basınç artışı
bayan hasta kollagen doku araştırılabilir. Basıncın kesin tayini
için katater tabi ki yapılmalı zira primer olma ihtimali yüksek.
•• Lentigo Maligna (lentigo M.M. gelişir)
•• Meme dışı paget hst (adenokanser üzeri eritemli lezyon)
•• Lökoplaki.
Ödem var diüretik verilebilir. Pulmoner basıncı düşüren; Ca
kanal blokerleri ve /veya PgI2 analogları verilebilir.
32. Herald plağı aşağıdakilerden hangisinde görülür?
ACE inh.’leri sol kalp yetersizliği tedavisinde primer
kullanılan ve mortaliteyi azaltan ilaçlardır. İzole sağ yetersizlikte
A) Pitriazis versicolor
primer ilaç değildirler.
B) Pitriazis rosea
C) Pitriazis rubra plaris
30. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Akut perikarditlerde
D) Pitriazis alba
kullanılan bir ilaç değildir?
E) Parapsöriazis
A) Heparin
Cevap B
B) Kolsişin
PİTRİAZİS ROZEA:
C) Indometazin
Etyolojisi idiopatiktir. Viral faktörler suçlanır. Kadınlarda ve
D) Prednisolon
genç yetişkinlerde sıktır.
E) Ibuprofen
Genellikle kendini sınırlayan asemptomatik papuloskuamoz
Cevap A
bir hastalıktır.
Halsizlik başağrısı gibi prodromal belirtileri izleyen özellikle
Özellikle NSAID, Kolsişin ve streoidleri Akut perikarditlerde
verilebilir, Heparinin tedavide yeri yoktur. Aksine kanamayı artırıp
gövdede olmak üzere , kol ve bacaklarda herald madalyon plak
başlar (ilk bulgu).
Lezyonlar hafif kaşıntılıdır, bazen mukozal tutulum görülebilir.
tamponada yol açabilir.
Kıvrımlardaki oval lezyonlar deri çizgilerine paralel yerleşir ve bu
31. Aşağıdakilerden hangisi premalign lezyonlardan değildir?
A) Solar keratoz
görüntü “çam ağacı” görünümündedir, karakteristiktir.
Akut veya subakut gelişir.
Iki hafta içinde daha küçük olmak üzere başka lezyonlarda gelişir.
B) Cornu kutaneum
Lezyonlar 4-12 haftada spontan gerileme gösterir.
C) Seboreik keratoz
Tipik lezyonu 1-2 cm çapında etrafı skuamla kaplı (yakalık
D) Keilitis aktinika
tarzı skuam) oval şekilli lezyondur.
E) Queyrat eritroplazisi
Cevap C
BENİGN TÜMÖRLER:
Lezyonu; tek ve 2-6 cm çapında, oval, ortası normal
kenarları açık kırmızı, keskin sınırlı bir plak “madalyon plağı” ilk
lezyondur.
 Seboreik Keratoz: En sık benign deri tümörü. Güneş
görmeyen yerlerde (sırtta ve gövdede keratin dolu kist
şeklinde ortaya çıkar).
 Keratoakantom
PREMALİGN LEZYONLAR:
•• Aktinik (solar) Keratoz
••
Solar (Güneş gören yerlerde), yaşlıda
••
EÇ Alt dudakta
••
ES görülen Premalign Lezyondur (SCC’ye döner)
•• Pemfigus Vulgaris (ağız içi lezyonlar)
•• Licken Planus (SCC predispozan)
•• Bowen hst (derinin in situ kanseri)
•• Queyrat Eritropilazisi (penisin insitu kanseri)
33. Locked-in Sendromunda lezyon nerededir?
A) Ventral Pons
B) Dorsal Mezensefalon
C) Bulbus
D) Diensefalon
E) Ventral Mezensefalon
Cevap A
Fisher’in Bir Buçuk Sendromu
• MLF +Pons (PPRF) birlikte tutulur.
• Bakış felci ve internükleer oftalmopleji (lezyon tarafındaki
göz ortada sabit karşı taraftaki göz içe bakamıyor)
Kilitlenme (Locked in) Sendromu
DENEME SINAVI – 51
49
• Ventral Ponsta Bilateral PPRF +piramidal yollar etkilenir.
İnternükleer Oftalmopleji (INO)
• Bilateral horizontal bakış felci +quadriparezi
• Bilinç açıktır, vertikal göz hareketleri korunmuştur.
• Lezyon tarafında adduksiyon kısıtlılığı+abdüksiyonda
nistagmus
• Etiyoloji: Serebrovasküler olay
• MLF lezyonu
• Etiyoloji: Gençlerde multiple skleroz, yaşlılarda
serebrovasküler olay
34. Aşağıdakilerden hangisi trinukleotid tekrar
Bilateral İnternükleer Oftalmopleji (BİNO)
Sendromlarından değildir?
• İnternükleer oftalmopleji bilateraldir
A) Huntington Koresi
• Çift taraflı MLF lezyonu
B) Frajil X
• Etiyoloji: Multiple skleroz için patognomonik
C) Miyotonik distrofi
D) Ataksi Telenjiektazi
37. Aşağıdakilerden hangisi akut manik atakta görülmez?
E) Fredrich Ataksisi
Cevap D
Ataksi telenjiektazi DNA onarım bozukluğu ile giden
kromozom kırık sendromlarındandır. Diğer şıklar doğrudur.
35. Okulomotor sinir felcinde göz hangi tarafa deviye olmuştur?
A) Yukarı dışa
A) Uyku ihtiyacında azalma
B) Fikir uçuşması
C) İştah artması
D) Aşırı para harcama
E) Sanrılar
Cevap C
BİPOLAR BOZUKLUK:
B) Aşağı içe
Bipolar bozukluk manik ve depresif epizodlarla giden ve genç
erişkinlikte baş layan bir affektif hastalıktır.
C) Aşağı dışa
D) Yukarı içe
Tanısı için tek bir manik epizod yeterli ve gereklidir.
E) İçe
Cevap C
Depresif epizod tanı için şart değildir fakat kural olarak
hemen herzaman öyküde bulunur.
– Manik epizod tanı kriterleri
N. Oculomotorius (3): Çekirdeği mezensefalondadır.
1.
En az bir hafta süren coşkun (yükselmiş, eleve)
duygudurum.
2.
Epizod sırasında aşağıdakilerden en az 3’ü olmalıdır.
Göz küresini hareket ettiren altı kastan dördünü (m. rectus
internus, superior, inferior ve m. obliqus inferior) innerve eder.
Üst göz kapağını kaldırır (m. levator palpebrae superior).
• Benlik saygısında artma, grandiyozite
Taşıdığı parasempatik lifler pupilla refleksinin eferent yolunu
• Uyku ihtiyacında azalma
• Konuşkanlık, basınçlı konuşma
yaparak ışık karşısında pupillayı daraltır (miyozis).
• Fikir uçuşması
Okulomotor sinir felcinde dış rektus ve superior oblik kası
etkilenmediğinden göz dışa ve aşağı deviye olur.
• Dikkatin kolaylıkla dağılabilmesi
• Etkinlik artışı, psikomotor ajitasyon
• Zevk veren riskli işlere katılma
36. Bilateral İnternukleer Oftalmopleji aşağıdaki
hastalıklardan hangisinde patognomoniktir?
3.
A) Kronik Menenjit
Hastanın sosyal ve mesleki işlevselliğinde bozulma
olmalıdır.
B) Multiple Skleroz
•
Maninin Tipik belirtileri: Aşırı para harcama,
hiperseksüalite, engellenememe, vejetatif belirtileri
(libido artışı, kilo kaybı, iştah azalması, aşırı enerji,
insomnia), garip parıltılı giysiler, çağrışımlarda
çözülme, sinirlilik, sürekli gezme isteği.
•
Manide sanrılar: Grandiyöz veya paranoid olabilir ve
sıklıkla vardır. (duygudurumla uyumludur)
C) Progresif Supranukleer palsi
D) Parkinson haastalığı
E) Amiyotrofik lateral skleroz
Cevap B
50
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
38. Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin negatif
70°’den fazla açıda ağrı ortaya çıkmasının klinik önemi yoktur.
semptomlarından biri değildir?
•
Braggard testi: Laseque testinin kesin doğru olduğnu
A) Duygulanımda azalma
gösterir. Laseque testinde ağrı olduğu yerde, bacak 3–5
B) Katatoni
cm (10°) kadar aşağı indirilir, ayak dorsiflexiona getirilir.
Ağrı olursa, test pozitiftir.
C) Özbakımda azalma
•
D) Zevk alamama
Kontrlaseque Testi: Ağrısız bacağın laseque testindeki
gibi kaldırılması, karşı tarafta bacak ağrısına neden olur.
E) Düşünce fakirleşmesi
Cevap B
•
Femoral sinir germe testi (ters düz bacak yükseltme):
Hasta, yan atmış pozisyonda, alt bacağını flexionda, üst
bacağını extansionda tutarken, muayene eden uyluğu
kalçadan extansiona getirir. Uylukta ağrı ortaya çıkarsa,
Pozitif ve negatif belirtiler: Normal bir kişide yokken,
test pozitiftir.
hastalarda bulunan belirtilere eklenme belirtileri anlamında
pozitif belirtiler adı verilir.
Çoğunlukla, L2 –L3 veya L4 sinir kökü kompresyonunda
Buna karşın sağlıklı bir kişide bulunması beklenen, ancak
pozitiftir. (femoral sinir)
hastalarda eksilen özelliklere negatif belirtiler denir.
(+) belirtiler: Normalin dışına sapmalar ve aşırılık
40. Aşağıda 11 çocuğun yaşları verilmiştir.
belirtileridir. Sanılar, varsanılar ve Katatoni pozitif belirtilerdir.
(–) belirtiler: Normal işlevlerde azalma,
•
2 çocuk 6 yaş
İsteksizlik, içe kapanma, ilgi–zevk ve kendine bakımda
azalma
•
Konuşma ve düşüncede fakirleşme
•
Soyut düşüncenin bozulması
•
Duyguların dışa vurumunda yüzeysellik (künt
1 çocuk 7 yaş
3 çocuk 8 yaş
3 çocuk 9 yaş
1 çocuk 10 yaş
Çocukların yaşlarınnın median (ortanca) değeri
duygulanım, kayıtsızlık)
•
1 çocuk 5 yaş
Düşünce üretimi ve akışındaki azalma (konuşma fakirliği)
39. Düz bacak yükseltme (Laseque testi) testinde, aşağıdaki
sinir köklerinden hangilerinin değerlendirmesi yapılır?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
A) S1,S2
E) 9
B) L5,S1
Cevap D
C) L2,L3,L4
D) L1,L2
1– MERKEZİ ÖLÇÜTLER
E) S3,S4
Cevap B
SİNİR GERGİNLİĞİ BULGULARI
•
Laseque testi (Düz bacak yükseltme testi): Sırt üstü
yatan hastada, etkilenmiş bacak, diz extansiyonda olacak
şekilde, kalçadan flexiona getirilmesidir.
35°–70°’de ağrı olursa veya ağrı sahasında paresteziler olursa,
test pozitiftir.
L5 ve S1 sinir köklerini gerer. (siyatik sinir.)
35°’den az açıda ağrı ortaya çıkarsa, lomber disk hernisi
dışında başka patolojiler (kalça eklemi gibi) düşünülmelidir.
> Aritmetik ortalama (mean): Deneklerin aldıkları değerlerin
(verilerin) toplamının denek sayısına bölünmesidir.
Simetrik sayısal dağılımlarda tercih edilir. Aşırı uç
değerlerden etkileneceğinden aşırı uç değerler varsa tercih
edilmez.
>Ortanca (median): Dağılımın orta noktasındaki değerdir.
Dağılımdaki değerlerin %50 si ortancaya eşit ve/veya daha küçük,
%50’si ortancaya eşit ve/veya daha büyüktür. Aşırı uç
değerlerden etkilenmeyeceğinden, aşırı uç değerler varsa ya da
simetrik olmayan dağılımlarda tercih edilir.
Sıra ile dizilen verilerin sayısı tek ise, en ortasındaki, çift ise en
ortasındaki iki değerin ortalamasıdır.
DENEME SINAVI – 51
51
>Tepe değeri (mod): Dağılımda en sık bulunan (tekrarlayan)
veridir.
MORBİDİTE (hastalık) DÜZEYİNİ BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER
1– İnsidans: Sağlam kişilerin belirli bir hastalığa belli bir süre
>Geometrik ortalama: nüfus artışı, mikroorganizmaların
çoğalması gibi geometrik artış gösteren verilerde ortalama
gösteren ölçüttür.
içinde (hafta, ay, yıl) yakalanma ihtimalidir.
O halde insidans hesabında bir süreç (zaman dilimi)
belirtilmelidir (1 yıllık insidans, 6 aylık insidans gibi).
Verilerin birbirleri ile çarpımlarının veri sayısı köküdür.
Belli bir zaman diliminde yeni vaka sayısı / duyarlı (sağlam)
toplum nüfusu
41. Aşağıdakilerden hangisi sekonder koruma yoludur?
2– Prevalans: toplumda bir hastalığın o anki görülme
sıklığıdır. Hastalığın başlangıç tarihi bilinmez, yani bir süreç
A) Aile planlaması
yoktur.
B) Aşılama
Belli bir zaman kesitinde eski ve yeni tüm vaka sayısı / toplum
C) Mamografi
nüfusu
D) Baret kullanımı
E) Spor yapma
Cevap C
43. Sağlıklı bir çocuk izleminde ilk bir yaşta yapılması gereken
tarama tetkiklerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşitme
KORUYUCU HİZMETLER
B) Gelişimsel tarama
Bir hastalık etkeni vücuda girmeden önce hastalığa ait hiçbir
belirti yoktur. Herhangi bir patolojik değişiklik gelişmemiştir.
Duyarlılık evresi adı verilen bu dönemde verilen koruyucu
hizmetlere Birincil Koruma hizmeti denir.
C) Dislipidemi
D) Hemoglobulin/Hematokrit
E) Fenilketonüri taraması
Cevap C
Hastalığa ait belirtilrin çıkmadığı, ancak etken nedeniyle
hastalık oluşturacak patolojik değişikliklerin olduğu ve
presemptomatik evre adı verilen dönemdeki korumaya ise ikincil
koruma denir ve erken tanı hizmeti ile ikincil koruma sağlanır.
Sağlıklı bir çocukta dislipidemi taraması risk faktörleri
durumunda 2 yaş civarında yapılması önerilmektedir. Risk
Üçüncül döneme ise klinik evre denir. Hastalık aşikar
faktörleri: ailede 55 yaş öncesi kalp krizi geçiren birinin olması,
haldedir. Bu dönemde hasta ölümden korunmaya veya tam
ebeveynlerinde herhangi birinin total kolesterol değerinin 240
olarak tedavi edilmeye çalışılır.
mg/dl üzerinde olması sayılabilir.
Ayrıca sakatlıklar veya komplikasyonların önüne geçilmeye
çalışılır.
Bu dönemde verilen koruyucu hizmetler yani hastaların
tedavisi, rehabilitasyonu ve sakatlıkların önlenmesi üçüncül
koruyucu hizmetlerdir.
Tarama testleri sekonder korumaya örnektir.
42. Aşağıdakilerden hangisi ‘Belirli bir bölgede belirli bir
zaman dilimi içerisinde gelişen vaka sayısının risk altındaki
kişi sayısına oranı’ olarak tanımlanır?
A) İnsidans
B) Prevelans
C) Rölatif risk
D) Atfedilen risk
E) Fatalite hızı
Cevap A
52
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
İşitme taraması, fenilketonüri taraması yenidoğan döneminde,
gelişimsel tarama 9 ay da, hemoglobulin ve hematokrit taraması
12 ayda taraması yapılır.
Yaş
YD
3–5.
gün
1.
2.
ay
ay
4.
ay
6.
9.
ay
ay
12.
ay
15.
ay
18.
ay
24.
ay
30.
ay
3
4.
yaş
yaş
Öykü/ Fizik muayene
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ölçümler
Tartı
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Boy
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Baş çevresi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Boya göre tartı (RT)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vücut kitle indeksi (VKİ)
Duyusal tarama
Davranış
değerlendirmesi
Tansiyon arteryel
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
x
x
Görme
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
x
x
İşitme
x
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
x
x
x
x
Gelişimsel tarama
x
x
Otizm taraması
Gelişimsel izlem
x
x
x
x
x
x
Psikososyal/davranış değerlendirmesi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Alkol ve ilaç kullanımı değerlendirmesi
Kurallar veya
Prosedürler
x
Yenidoğan metabolik /hemoglobulin
taraması
Aşılama
x
x
*
Hemoglobulin /Hematokrit
*
Kurşun taraması
*
Tuberkulin deri testi
*
*
x
x
x
x
x
*
*
*
*
x/*
*
x/*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dislipidemi taraması
*
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
taraması
Servikal displazi taraması
Ağız Sağlığı taraması
Rehberlik
x
x
x
x
x
*
*
x/*
x
x
x
x
x/*
x/*
x/*
x
x
x
x
x
x
44. Annesinin kullandığı amitriptilin ilacından toksik tozda alan bir çocuk acile getiriliyor.
Bu çocukta görülecek en sık kardiyak aritmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ventriküler taşikardi
B) Premature atrial taşikardi
C) Sinus taşikardisi
D) Sinus bradikardisi
E) Ventriküler fibrilasyon
Cevap C
Amitriptilin bir trisiklik antidepresandır. Trisiklik antideprasan intoksikasyonunda ensık görülen aritmi tipi sinüs taşikardisidir.
Hastalarda görülebilen kardiyak ritm bozuklukları:
•
İletim bozuklukları (PR aralığında uzama, geniş QRS, uzun QT, AV blok),
•
Supraventriküler taşikardi,
•
Ventriküler disritmiler (ventriküler taşikardi, torsades de pointes, ventriküler fibrilasyon gibi). Ventriküler disrtimiler çok ciddi
komplikasyonlar olup, ölümcüldür.
DENEME SINAVI – 51
53
45. On sekiz aylık bir bebek gelişim değerlendirilmesi için getiriliyor. Bu bebek aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Yürüyebilir.
B) Basit emirleri yerine getirir.
C) Üç küpü üstüste koyar.
D) İsteklerini işaret ile belirtir.
E) Tüm renkleri ayırt eder.
Cevap E
Yaşa göre gelişim basamaklarının değerlendirilmesi mutlaka bilinmeli ve potansiyel sorudur.
Önemli Nöromotor Gelişim evreleri
Yenidogan
Başını kısa süre tutabilir. İnsan yüzüne fikse olabilir.
1. ay
İnsanları ve hareket eden nesneleri izler, gülümsemeye başlar
2. ay
Sosyal gülümsemesi olur, objeleri 180 derece izler. Sesleri dinler. Başını dik tutar.
4. ay
Dönme, sırt üstü durumdan yüz üstü duruma geçer. Başını ve gövdesini kaldırabilir. Ellerini orta hatta tutar, eşyayı yakalayıp ağzına
görürür.
6. ay
Kısa süre desteksiz oturur. Eşyalara uzanır, yakalar, ağzına götürür.
7. ay
Desteksiz oturur, bir elinden diğerine eşyayı geçirebilir. Eşyaları avcu ile yakalar. Aynaya bakmaktan hoşlanır.
10. ay
Emekler, işaret ve baş parmağı ile eşyaları yakalar (cımbız yakalaması gelişmiştir). İsmine tepki verir,
12. ay
Yardımsız birkaç adım atabilir, 2 – 4 kelimeyi anlayarak söyler. Topla basit oyunlar oynar.
15. ay
Yardımsız yürür. Merdiven emekleyerek çıkar, basit emirleri yerine getirir. 3 küpü üst üste koyar, 4 – 6 kelimeyi anlar ve kullanır.
18. ay
Tutunarak merdiven çıkar. 4 küpü üst üste koyar. Resimleri tanır ve adlandırır. 10 kelimeyi anlar ve kullanır. Kendi kendine beslenir.
2. yaş
Koşar, yardımsız merdiven iner, çıkar. Kalemle daire ve enine çizgi çizer. Çatal ve kaşığı tutar, 2–3 kelimelik kısa cümleler kurar.
2,5. yaş
Sıçrar. İsmini bilir. Renkleri ayırt eder. 9 küple kule yapar.
3. yaş
3 tekerlekli bisiklete biner. Tek ayak üstünde durabilir. 3 küp ile “köprü” yapar.
4. yaş
Tuvalete tek başına gidebilir. Kare resmi çizebilir.
5. yaş
Üçgen resmi yapar. Kendisi giyinir ve soyunur. Dört rengi tanır. Kelimelerin anlamlarını sorar.
46. Aşağıdakilerden hangisi anne sütünün koruyucu olduğu akut hastalıkladan birisi değildir?
A) Otitis media
B) İdrar yolu enfeksiyonu
C) Nekrozitan enterokolit
D) Gastroenterit
E) Çölyak hastalığı
Cevap E
Anne sütünün KORUYUCU özellikleri
Akut hastalıklar:
•
İshal (AGE)
•
Otitis media (AOM)
•
İdrar yolu enfeksiyonu (İYE)
•
Nekrotizan enterokolit (NEK)
•
Sepsis
•
İnfantil botilizm
Kronik hastalıklar
54
•
İshal (AGE)
•
Otitis media (AOM)
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
•
İdrar yolu enfeksiyonu (İYE)
•
Nekrotizan enterokolit (NEK)
•
Sepsis
•
İnfantil botilizm
kardiyomyopati)
•
Kronik solunum hastalık (KF, BPD, bronşektazi, astım,
kronik bronşit)
•
İmmunsupresyon (HIV, immun yetersizlik, KT)
•
Kronik böbrek hastalık (renal transplantasyon, nefrotik
sendrom, KBY)
47. Aşağıdakilerden hangisi disrupsiyona örnek konjenital
•
anomalilerden birisidir?
Diabetes mellitus
A) Gastrointestinal atreziler
49. Aşağıda verilen doku gruplarından hangi ikili Çölyak
B) Tortikollis
hastalığı tanısında kullanılır?
C) Kalça dislokasyonu
I) HLA–DR3
D) Yumru ayak
II) HLA–DR4
E) Basık yüz yapısı
III) HLA–DQ2
Cevap A
IV) HLA–B51
V) HLA–DQ8
Konjenital anomaliler ve örneklerine baktığımızda en sık
sorgulanan deformasyon ve disrupsiyon ayırt edilip edilmediğidir.
A) I, II
•• Deformasyon: Mekanik faktörlerin etkisi ile yapısal
B) I, III
olarak normal dokuda oluşan anormallikler. Örnekler;
C) II, III
oligohidramniyoza bağlı yumru ayak, basık yüz,
D) II, IV
tortikollis, kalça dislokasyonu
E) III, V
•• Distrupsiyon: Normal morfogenezden sonra, damarsal
Cevap E
patoloji veya mekanik bozukluğa bağlı intrauterin
destrüksiyonu tanımlar. Örnekler;
 Amniyotik bant nedeniyle parmak aputasyonları
Çölyak hastalığının tanısında kullanılan doku grupları HLA–
DQ2 ve HLA–DQ8 dir.
oluşması.
50. Üç yaşında erkek çocuk solukluk nedeniyle başvuruyor.
 Damarsal patolojiye bağlı GİS atrezileri,
Öyküsünde kuzeninde de anemi olduğu ve hematoloji
gastroşizis.
polikliniğinden takip edildiği öğreniliyor. Fizik muayenesinde
soluk olduğu, hepatosplenomegalisi olmadığı, diğer sistem
48. Aşağıdakilerden hangisi pnömokok aşısı önerilen risk
muayenelerinin doğal olduğu saptanıyor. Tetkiklerinde;
gruplarından birisi değildir?
Hemoglobulin: 9 gr/dL, Eritrosit sayısı: 3,1x106/μL, MCV: 68 fL,
A) Kohlear implant uygulanması
periferik yaymada hipokrom mikrositer ertirositler saptanıyor.
B) Orak hücreli anemi
Serum demir düzeyi: 150 mg/dL, total demir bağlama
kapasitesi: 380 μg/dL, Ferritin: 100 ng/mL saptanıyor.
C) Çölyak hastalığı
D) Diabetes mellitus
A) Demir eksikliği anemisi
E) Geçici hipogamaglobulinemi
Cevap E
Pnömokok aşısı için riskli gruplar;
•
Orak hücreli anemi
•
Asplenikler, splenektomi
•
BOS kaçağı, kohlear implantlı olanlar
•
Kronik karaciğer hastalık (siroz, hepatit)
•
Çölyak hastalığı
•
Kronik kardiyovasküler hastalık (KKH, KKY,
Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Talasemi minör
C) Kronik hastalık anemisi
D) Sideroblastik anemi
E) Megaloblastik anemi
Cevap D
Anemisi olan bir çocuk, MCV yaşına göre alt sınır (70+yaş)
altında olduğu için mikrositer bir anemi ile karşı karşıyayız.
Serum demiri yüksek, total demir bağlama kapasitesi normal ve
ferritin değeri normal–üst sınırdadır. Bu laboratuvar değerleriyle
DENEME SINAVI – 51
55
en olası tanımız sideroblastik anemidir.
Demir eksikliği anemisinde demir düşük, demir bağlama
kapasitesi artmış ve ferritin düşüktür.
••
t(8:21): AML–M2 için önemidir.
••
t(15:17): AML–M3 için önemidir.
••
t(9:11): AML–M5 için önemidir.
Talasemi minorda; MCV düşük iken eritrosit sayısı yüksektir.
MVC/RBC oranı= Mentzer indeksi talasemi minorda 13’ün
53. Aşağıdakilerden hangisinde alerjik duyarlanmayı
altındadır.
belirlemek için deri prick testi tercih edilmemelidir?
Kronik hastalık anemisinde demir düşük, total demir bağlama
kapasitesi artmamış, ferritin ise yüksektir.
Megaloblastik anemide MCV yüksektir. Yani Makrositerdir.
Demir
b–Thalasemia
Kronik
Sideroblastik
Eksikliği
Minor
Hastalık
Anemi
Anemisi
Serum
A) Astım
B) Perenial allerjik rinit
C) Yaygın atopik dermatit
D) Gıda allerjisi
E) Venom allerjisi
Anemisi
b
N
b
a
TDBK
a
N
b
N
Serum
b
N
N–a
N–b
Cevap C
Demiri
• Alerjeni saptamada; deri prick test ve spesifik IgE
(spIgE) kullanılır. Her ikisi de sensitif olup benzer tanısal
değerler sahiptir.
Ferritini
• Deri prick testi mast hücrelerinden histamin salınmasına
dayanır. Antijen verilmesi sonrası kızartı ve kabartı
51. Orak hücreli anemide kullanılan antineoplastik ilaç
değerlendirilir. Hızlı sonuç alınır, daha ucuzdur. Ancak ilaç
aşağıdakilerden hangisidir?
kullanımından etkilenir. Test negatif, klinik şüphe varsa
A) Hidroksiüre
intradermal test (aşılar, venom, ilaçlar ve aeroalerjenler
B) Adriamisin
için) yapılabilir. Anafilaksi riskinden dolayı gıdalar ile
intradermal test önerilmez.
C) 5–Flurourasil
• SpIgE tayini RAST veya enzimatik immunoassay ile yapılır. İlaç
D) Siklofosfamid
kullanımı ve cilt hastalığından (atopik dermatit) etkilenmez.
E) Busulfan
Cevap A
Orak hücreli anemide Hidroksiüre kullanımı ile;
••
Ağrılı atak sıklığında azalma
••
Akut göğüs sendromunda azalma
••
Yetişkinde kan transfüzyonlarında azalma
••
Büyümenin iyileşmesi (erken başlanır ise)
••
Dalak fonksiyonlarının korunması (erken başlanır ise)
Özellik
Deri testi
Spesifik IgE
Allerjik reaksiyon riski
Evet
Hayır
Antihistaminikle etkilenme
Evet
Hayır
Dermatit/Dermatografizmden etkilenme
Evet
Hayır
Hızlı sonuç
Evet
Hayır
Pahalılık
Hayır
Evet
54. Aşağıdakilerden hangisi spesifik alerjen immünoterapi
endikasyonlarından biri değildir?
52. Aşağıdaki akut miyeloid lösemi tiplerinden hangisinde
“inversiyon 16” ve t(16;16) gibi sitogenetik anomalilerin
görülmesi önemlidir?
A) Kontak dermatit
B) Astım
C) Alerjik konjonktivit
A) AML–M1
D) Arı alerjisi
B) AML–M2
E) Alerjik rinit
C) AML–M3
Cevap A
D) AML–M4
İmmünoterapi Endikasyonları
E) AML–M5
Cevap D
İnversiyon 16 ve t(16;16) gibi sitogenetik anomaliler AML M4
için önemlidir.
56
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
•
Allerjik rinit ve Arı alerjisi (en başarılı)
•
Allerjik konjonktivit
•
Astım
•
Beş yaş üstündeki hastalarda yapılabilir.
Endike olmadığı durumlar
56. McCune–Albright Sendromunda mutasyon aşağıdakilerden
•
Atopik dermatit
hangisindedir?
•
Akut ve kronik ürtiker
A) cAMP
•
Besin alerjisi
B) cGMP
•
Lateks
C) G proteini
Kontrendikasyonları
D) Tirozin kinaz
•
b–bloker tedavisi
•
İmmünolojik/Otoimmün hastalıklar
•
Allerjik bronkopulmoner aspergillosis
•
Hipersensitivite pnömonisi
•
Ciddi psikiyatrik bozukluk
•
Gebelik İT başlama için kontrendike, ancak idame doz
E) Kaspaz
Cevap C
McCune–Albright Sendromu
• Prekoks puberte (kızlarda erkeklerden daha fazla),
fibröz displazi ve kutaneöz düzensiz hiperpigmentasyon
yapılabilir.
(cafe au lait lekeleri) ile karakterizedir.
• Hastalarda G proteini alfa subunitinde olan mutasyon
55. Aşağıdakilerden hangisi antikor eksikliği hastalıklarının
sonucu cAMP oluşumu artar ve cAMP üzerinden etkili
taramasında kullanılamaz?
hormonlarda reseptör aktivasyonu görülür.
A) Serum IgG
Ekstragonadal endokrin manifestasyonları:
B) İzohemaglutinin titresi
• Hipertirodidi
C) Tetanoz aşı antikor ölçümü
• Cushing sendrom, bilateral nodular adrenokortikal
D) Serum IgE
hiperplazi (ACTH düşüktür, deksametazonla suprese
E) Göğüs grafisi
olmaz.
Cevap E
• Prolaktin artmıştır.
• GH artışı (jigantizm– akromegali)
Tarama testi
İleri testler
B hücre Defekti
IgG, IgM, IgA ve IgE düzeyi
İzohemaglutinin titresi
Aşılara antikor yanıtı (tetanus,
difteri, rubeola, Haemophilus
influenzae)
Ekstraglandular manifestasyonlar; en sık fosfatüri olur,
raşitizme yol açar. Kardiovaskular ve hepatik tutulum (nadir
CD19 – CD20
Booster veya yeni aşıya Ab yanıt
B hücre fenotipleme
hayatı tehdit eden neoantal hepatit).
57. Kafa travması nedeniyle takip edilen 8 yaşındaki erkek
çocuğun poliüri, dehidratasyon, hiponatremi, idrarda Na
T hücre Defekti
Lenfosit sayısı
Göğüs grafisi (timus için)
Gecikmiş deri reaksiyonları (PPD,
Candida, tetanus toxoid
atılımı artışı, serum ürik asit ve atrial natriüretik peptid
T–hc subgrupları– CD3, CD4,
CD8
Proliferasyon yanıtı (mitojen,
antijen..vb)
HLA tipi
Enzim ölçümü (ADA, PNP)
Mutasyon çalışmaları
Adezyon molekül analizi
(CD11b/CD18, selektin ligand)
Mutasyon çalışmaları
Enzim ölçümü (MPO,
G6PD,NADPH oksidaz)
Kompleman Defekti
CH50 aktivitesi
C3 ve C4 ölçümü
Bu olgunun en olası tanısıdır?
A) Serebral tuz kaybı
B) Uygunsuz ADH sendromu
C) Primer polidipsi
D) Septik şok
Fagositer Defekti
Lökosit sayısı– morfolojisi
Respiratuvar burst ölçümü
yüksekliği saptanıyor.
AH50 aktivitesi
Komponent ve aktivasyon
ölçümleri
E) Diyabetes insipidus
Cevap A
Serebral Tuz Kaybı:
• Atrial natriüretik peptit (ANP) hipersekresyonu sonucu
oluşur. Santral nedenlere bağlı gelişir.
Nedenleri: Beyin tümörleri, kafa travma, hidrosefali, beyin–
ameliyatı, SVO ve beyin ölümü
DENEME SINAVI – 51
57
Bulguları:
Aspirasyon
 Hiponatremi ve idrar Na artışı (>150 mEq/L)
1.
Mide içeriği: gastroözegial reflü
 Artmış idrar çıkışı
2.
Yabancı cisimler
İlaçlar
 Hipovolemi
 N/artmış ürik asit
1.
Penisillamin
2.
Kokain
 Vazopresin düşük
Stevens–Johnson Sendromu
 ANP artmış
1.
İdiopatik
 UADHS ile ayırımı önemlidir. Tedaviler çok farklıdır.
2.
İlaç ilişkili
3.
Enfeksiyon ilişkili
Tedavide sıvı ve Na desteği yapılır.
 UADHS’nın farkları: Normal veya azalmış idrar çıkışı,
övolemi ve hafif artmış idrar Na
59. Sekiz aylık erkek bebeğin tekrarlayan rektal prolapsusu
olduğu öğreniliyor. Günde 2 defa gaita çıkışının olduğu ve
kabızlığının olmadığı belirtiliyor.
58. Aşağıdakilerden hangisi bronşiolitis obliterans
nedenlerinden biri değildir?
Fizik değerlendirmede gelişme geriliği saptanan bebek için
en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Adenovirus
A) Baryumlu kolon grafisi
B) İnek sütü protein alerjisi
B) Özefagus mide duodenografi (ÖMD)
C) Kızamık
C) Anal monometri
D) Juvenil idiopatik artrit
D) Rektoskopi
E) Stevens–Johnson Sendromu
E) Ter testi
Cevap B
Cevap E
Bronşiolitis Obliterans
Kistik Fibrozis Tanısı
 Etiyolojide en önemlisi adenoviruslerdir.
Bronşolitis Obliterans Etiyolojisi
Postenfeksiyoz
1.
Adenovirus tip 3, 7 ve 21
2.
İnfluenza
3.
Parainfluenza
4.
Kızamık
5.
RSV
6.
Varisella
7.
Mycoplasma pneumoni
Ter testi kullanılır. Pilokarpin iyontoforezi ile toplanan terde
Cl ölçülür. > 60 mEq/l pozitif kabul edilir.
 Tanı koymak için klinik ve laboratuar bulgularından birer
tanesi yeterlidir.
Klinik özellik
Laboratuvar bulgusu
•
Klinik bulgu varlığı
•
Ter testi pozitifliği
•
Kardeşte KF varlığı
•
KF mutasyonu
•
Pozitif YD tarama testi
•
Anormal nazal potansiyel farkı
Post–transplantasyon
1.
Kalp/akciğer tranplasyon sonrası kronik rejeksiyon
2.
KİT sonrası GVHD
bebeğin, doğduktan sonra yapılan USG’de sol böbrek normal
Konnektif Doku Hastalıkları
boyutlarda, sağ böbrek korteks kalınlığı normal – pelvisinde
60. Antenatal izleminde sağ böbrek pelvisinde genişleme saptanan
1.
Juvenil idiopatik artrit
genişleme saptanıyor. Mesane normal boyutlarda, üreterlerde
2.
Sjögren sendrom
genişleme bulgusu olmadığı görülüyor.
3.
Sistemik lupus eritematozis
Toksik Duman İnhalasyon
1.
NO2
2.
NH3
3.
Diacetyl tatlandırıcılar (mikrodalgada patlamış mısır)
Kronik Hipersensivite Pnömosi
1.
Kuş antijenleri
2.
Küf
58
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
Bu bebeğin bundan sonraki izlemleri nasıl yapılmalıdır?
A) İdrar direkt bakısı
B) USG
C) İdrar kültürü
D) Takibe gerek yok
E) DMSA
Cevap B
enterohemorajik E.coli (0157:H7)’dir. Shigella
Anormal USG Bulguları
Ventrikülomegali (>10 mm)
Dilate pelvis renalis (pyelektazi,
Geçici izole ventrikülomegali
çoğu fizyolojik)
çoğunlukla benindir.
•
Ureteropelvik bileşke darlığı
•
Hidrosefali
•
VUR,Posterior üretralvalv
•
Dandy–Walker kisti
•
Ektopik üreterosel
•
Korpus kallosum agenezisi
•
Non–obstrüktif aşırı idrar
Ekojenik Barsak (%65 normal)
Koroid pleksus kisti
dysanteriae tip 1 de HÜS etkeni olabilir.
Trombotik Mikroanjiopatilerin (TMA) Sınıflaması
Kompleman sisteminin genetik veya immün aracılı TMA
•
Faktör H eksikliği mutasyonu
•
Genetik membran kofaktör protein (CD) anormalliği
•
Faktör 1 eksikliği
•
Kistik fibroz,
•
Trizomiler(18, 21)
•
Faktör B mutasyonları
•
Trizomiler
•
Anöploidi
•
C3 mutasyonları
•
CMV, tokso
•
Anti–C3 antikor
•
GİS atrezisi
Ense Kalınlığı Artması(15–20.
•
İmmün araclı faktör H eksikliği
haftada ≥ 6mm)
Genetik veya immün aracılı ADAMST13 ilişkili TTP
Midenin Görüntülenmesi
•
•
Üst GIS obstüriksiyonu
•
Kistik higroma
Enfeksiyon ilişkili TMA
(örn. Özefagus atrezisi)
•
Trisomi 21, Trimsom 18
•
Shiga toksin üreten E.coli – HÜS
Double buble görüntüsü
•
Turner Sendromu
•
Nörominidaz (pnökokal) ilişkili TMA
olanların %30’dan
•
Kromozomal olmayan
•
HIV enfeksiyonu
sendromlar
Sistemik hastalık ilişkili TMA
%25 normal
•
Anti–fosfolipit sendrom
•
SLE
•
Skleroderma
•
Maling hipertansiyon
•
Malignite
fazlasında Trizomi 21
•
 Ultrasonda fetal dilate renal pelvis saptanan bir bebeğin
5. gün ve 1. ay üriner sistem USG çekilmelidir.
Gebelik ilişkili TMA
61. Ateş, kanlı ishal ve kusma şikayetleri ile getirilen 17 aylık
bebeğin; genel durumu kötü, soluk, taşikardik ve hipertansif
olduğu saptanıyor. Anemi ve serum kreatinin yüksekliği,
periferik yaymada şiştozitler görülüyor.
•
TTP
•
Hemoliz, karaciğer enzim yüksekliği ve düşük trombosit sendromu
•
Postpartum HÜS
İlaç ilişkili TMA
•
Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisi
Mitomisin, Quinidin, Tiklopidin, Clopidogrel, Kalsinörin inh, OKS,
Gemcitabin, Anti–VEGF
olmalıdır?
Metabolik hastalık ilişkili TMA
A) Hemolitik üremik sendrom
•
B) Trombotik trombositopenik purpura
Transplant ilişkili TMA
C) Akut tübüler nekroz
•
De novo HÜS
D) APSGN
•
Rekürren posttransplantasyon HÜS
Kobalimin C eksikliği HÜS
E) Vaskülitik glomerülonefrit
Cevap A
HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM
• Hemolitik üremik sendrom (HÜS) triadı:
• HÜS küçük çocuklarda (okul ve okul öncesi) en sıktır,
fakat adolesanda görülebilir.
• Tipik HÜS postdiareal olanlar için kullanılır. İshalden
birkaç gün sonra ani başlayan oligüri, solukluk, aşırı
•• Mikroanjiopatik hemolitik anemi
irritabilite, letarji, konvülziyon, dehidratasyon veya ödem,
•• Trombositopeni
HSM ve az sayıda hastada sarılık da bulunur.
•• Akut böbrek yetmezliği ile karakterize
•• HÜS ve diğer trombotik mikroanjipoatiler etiyolojisi;
• Primer olay endotel hücre hasarıdır, kapiller ve
arteriollerde lokalize pıhtılaşmaya yol açar. Lokalize
enfeksiyon, ilaç, HÜS ilişkili ve genetik olarak
hasar sonucu mikroanjiopatik hemolitik anemi ve
sınıflandırılır. Klinik bulguları trombotik trombositopenik
trombositopeni gelişir. DİC olagan değildir.
purpuraya (TTP) benzer.
•• HÜS’ün en sık nedeni shiga–like (verotoksin) üreten
• Pnömokok ilişkili olanlarda, pnömoni, ampiyem ve
septisemi olabilir.
DENEME SINAVI – 51
59
• SSS tutulumu olabilir. Letarji, irritablite ve ensefalopati
görülebilir.
• Perikardit, miyokardiyal disfonksiyon ve aritmiler
görülebilir.
62. Üre siklus bozukluklarından hangisinde plazma arginin
düzeyi düşük değildir?
A) Ornitin transkarbamilaz eksikliği
B) Karbamoil fosfat sentetaz eksikliği
Laboratuvar bulguları:
C) Arjinaz eksikliği
• Anemi, hızlı düşebilir. Şistositler görülür.
D) N–asetilglutamat sentaz eksikliği
• Coombs testi negatiftir. Pnömokok ilişkili olan da pozitif
E) Arjininosüksinat liyaz eksikliği
olabilir.
• Belirgin lökositoz ve trombositopeni vardır.
Cevap C
ÜRE DÖNGÜSÜ DEFEKTLERİ
• PT ve APTT normaldir. Uzama varsa DIC’ten ziyade K vit
eksikliğine (AGE nedeni ile) bağlıdır.
• İdrarda minimal hematürü ve proteinüri olur.
• Böbrek yetersizliği hafif veya diyaliz gerektirecek düzeyde
N–acetylglutamate sentaz
olabilir.
Karbamoil fosftaz sentetaz
• Böbrek biyopsi nadiren gerekir.
Komplikasyonları:
• Anemi, volüm yüklenmesi, hipertansiyon, üremi
• Asidoz
ornitin transkarbamilaz
• MSS bulguları (konvülziyon, koma)
Ornitin
translokatörü
• Kolit (melena, perforasyon)
Arginaz
• Diyabetes mellitus ve pankreatit
• Rabdomyoliz
Argininosuksinik asit sentetaz
Argininosuksinik asit liyaz
Tedavi:
• Tedavide diğer akut böbrek yetersizliklerinde olduğu
gibi sıvı ve elektrolit dengesizliği düzeltilmeli,
•• Ornitin Transkarbamilaz (OTC): En sık (X’e bağlı parsiyel
gereğinde periton diyalizi uygulanmalıdır. Eritrosit, TDP,
dominant geçiş) görülen üre süklus defekti (%40) tip.
Trombosit süspansiyonu gerekli olabilir. Heparin artık
Diğerleri OR geçer.
kullanılmamaktadır.
• Plazmaferez TTP tedavisinde faydalı iken HÜS’de ancak
öncesinde ishali olmayan, ailevi olan veya ciddi nörolojik
tutulumu olan olgularda faydalı olabilir. Pnömokokların
•• Hiperamonyemili erkek bebekte ketoasidoz olmaksızın
plazmada düşük sitrülin, yüksek üriner orotat atılımı ile
tanınır.
•• Kliniği diğerlerinden en farklı olan: Arjinaz eksikliğidir.
neden olduğu HÜS tablosu plazmaferez ile agreve dahi
Hiperammonemi epizodları yok/hafiftir. Spastik dipleji,
olabilir
koreoatetoz ve konvülziyonlar ile sinsice ilerler.
• E.coli 0157: H7 ilişkili HÜS’de çocuklarda antibiyotik
tedavisi kontrendikedir.
• İshal ilişkili olmayan HÜS’lerin prognozu ağırdır. HÜS’de
mortalite <%5’dir. Ancak pnömokok ilişkili HÜS >%20 dir.
Famiyal, genetik formlarında rekürrens sıktır, progresif
seyrederler.
• Pnömokok ilişkili HÜS’de kan ürünleri plazmadan
temizlendikten sonra verilmeli, klinik kötüleşebilir.
• Eculizumab (anti–C5 Ab) atipik HÜS tedavisinde etkilidir.
•• Kırılgan saçlar (trikoreksis nodosa), eritematöz
makülopapüler döküntü ve kronik hepatomegali:
Arginosüksinik asidüri
Klinik Bulgular
•• YD dönemi: 24 saat sonra sepsis bulguları; geçici
hafif respiratuar alkaloz. Tedavisiz olgular serebral ve
pulmoner kanama ile kaybedilir. Yaşayanlarda nörolojik
sekeller (spastik quadriparezi, konvülziyon) kalır.
•• Süt çocukluğu dönemi: Anoreksi, kusma, tartı alamama,
gelişme geriliği, hepatomegali (ensefalopati gelişene
kadar GER, inek sütü entoleransı, hepatit tanıları alırlar)
60
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
•• Büyük çocuklar: En sık metabolik ensefalopati atakları
Menenjit düşünülüyorsa sefotaksimin BOS geçişi çok iyi
şeklindedir. Migren veya siklik kusmayı andıran kusma ve
olduğundan ampisilin–sefotaksim tercih edilir.
başağrısı. Ölüm nedeni genellikle serebral ödemdir.
• Ciltte nekroz varlığında (ektima gangrenozum)
Laboratuvar Bulguları
pseudomanas düşünülmeli, seftazidim veya piperasilin
• Belirgin amonyak yüksek, üre/BUN düşük.
aminoglikozidle kombine kullanılmalıdır. Koagülaz
negatif stafilokok ve metisilin dirençli S. aureus’ta
Tüm defektlerde ALANİN ve GLUTAMİN artmıştır.
vankomisin kullanılır.
Arginaz eksikliği dışında hepsinde ARGİNİN düşüktür
• Vankomisin direnci enterokoklarda ve stafilokoklarda
Sıklıkla respiratuar / matabolik alkaloz
önemlidir.
Orotik asit artışı: OTC eksikliği; arjininemi;
• Chlamydia ve ureoplasmada eritromisin kullanılır.
sitrulinemi
• Sefotaksime (üçüncü kuşak sefalosporinlere) doğal
Orotik asit normal: CPS ve NAG eksikliği;
dirençli olanlar: Listerya ve enterokoktur.
arginosüksinik asidüri
63. Sepsis ön tanısıyla yenidoğan yoğun bakıma yatırılan
64. Aşağıdakilerden hangisi hipotermik (soğuk hasarı)
yenidoğan bebeklerde görülmesi beklenmez?
12 günlük bir bebeğin en uygun antimikrobiyal seçeneği
A) Oligüri
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Metabolik alkaloz
A) Vankomisin
C) Hipoglisemi
B) Ampisilin + Vankomisin
D) Pulmoner kanama
C) Sefotaksim
E) Hipotansiyon
D) Pen G + Teikoplanin
Cevap B
E) Ampisilin + Sefotaksim
Cevap E
YD Sepsisi
Erken başlangıçlı: Anne kaynaklıdır. Doğum sırasında
veya öncesinde bulaşır. Kaynak anne genital sistemidir. İlk 7
gün içinde, çoğunlukla ilk 3 günde çıkarlar. GBS ilk 24 saatte
çıkar. Maternal obstetrik komplikasyonlar, prematürite sıktır.
Multisistem tutulumu olur. GBS, E.coli en sık etkenlerdir.
Soğuk hasarı: Başlangıç bulguları, apati, emmeme, oligüri ve
derinin soğuk olmasıdır. Yüz ve ekstremitelerin kırmızıdır. Yalancı
sağlıklı bir görüntüye sebep olur. Rinit vardır. Hipoglisemi ve
asidoz gelişir. Kanamaya eğilim artar. Masif pulmoner kanama
otopside sık rastlanan bulgusudur. Tedavide bebek ısıtılmaya
çalışılır. Hipoglisemi, asidoz ve hipotansiyon düzeltilir.
Listeryalar da etken olarak görülebilir. Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerde Listerya çok daha sık görülmektedir.
65. Miad doğum ile 1900 gr doğan erkek bebeğin vucudunda
purpurik döküntüleri saptanıyor. Mikrosefalisi olan bebeğin
Geç başlangıçlı anne kaynaklı: Maternal genital sistem
kraniyal tomografisinde perventriküler alanda kalsifikasyonu
en sık neden. Yedi – 30 gün içinde çıkarlar. Enfeksiyonlar fokal
görülüyor.
veya multisistem olur. GBS, L. monositogenes, T. pallidum, M.
tuberkulosis.
Geç başlangıçlı hastane kaynaklı: En sık koagülaz negatif
Trombosit sayısı 75 000 /mm3 olan bebeğin olası enfeksiyon
etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
stafilokoklardır. S. aureus, enterokoklar, viridan streptokoklar,
A) Rubella
gram negatif bakteriler (E.coli, Klebsiella, Pseudomonas,
B) Varicella
Serratia, Citrobacter, Salmonalla gibi) ve candida. Sitobakter
C) CMV
menenjitlerinde beyin apsesi sık gelişir.
Geç başlangıçlı toplum kaynaklı: S. pneumonia ve E. coli en
sık etkenlerdir
Tedavi:
• Erken başlangıçlı sepsiste ampirik tedavi ampisilin ve
gentamisindir.
• Geç sepsiste: Ampisilin ve gentamisin kullanılır.
D) Toxoplazma
E) HSV
Cevap C
Konjenital anatomik defektler ve neden olan organizmalar:
HIV, HBV, kızamık gibi etkenler anatomik defekt yapmaz.
DENEME SINAVI – 51
61
• Konjenital anatomik defekt:
•
 Katarat ve kalp defekti: Rubella
Düşük risk popülasyon: Okul çocuklarında ARA insidansı
<2/100.000 veya tüm çocuklarda <1/1.000;
 Hidrosefali: HSV, lenfositik koriomenenjit virüsü,
•
Orta–yüksek risk popülasyon: Okul çocuklarında ARA insidansı
>2/100.000 veya tüm çocuklarda >1/1.000 olarak tanımlanır.
rubella, toxoplasmozis
••
 Kalsifikasyon : CMV (periventriküler), HIV,
Kardit; artık klinik veya subklinik (ekokardiyografik valvülit) olarak
tanımlanmaktadır.
toxoplasmosis (dağınık), T. cruzi
•
 Ekstremite hipoplazisi: VZV
Düşük–risk popülasyonda sadece poliartrit, orta/yüksek–risk
popülasyonda monoartrit veya poliartralji major kriter (artrit)
 Mikrosefali: CMV, HSV, rubella, toxoplasmosis
kabul edilir.
 Mikroftalmi: CMV, rubella, toxoplasmosis
•
• Geç sekeller:
Düşük–risk popülasyonda sadece poliartralji, orta/yüksek–risk
popülasyonda sadece monoartralj minör kriter (artralji) kabul
edilir.
 Konvülziyon : CMV, enterovirus, rubella, toxoplasmosis
•
 Sağırlık: CMV, rubella, toxoplasmosis
Aynı şekilde düşük–risk popülasyonda ateş>38.5°C, ESR >60 mm/
saat; orta/yüksek–risk popülasyonda ateş >38°C, ESR>30 mm/saat
 Diş /iskelet: Rubella, T. pallidum
olması minör kriter kabul edilir.
 Endokrinopati: Rubella, toxoplasmosis
 Göz patolojileri: HSV, rubella, toxoplasmosis, T. cruzi, T.
pallidum. VZV
Jones Kriterlerini tam karşılamadan tanı konuabilecek
durumlar:
 Hepatit: Hepatitis B
• Kore
 Mental retardasyon: CMV, HIV, HSV, rubella,
• Gizli kardit
toxoplasmosis, T. cruzi, VZV
• Yüksek–riskli popülasyonda rekürren ARA ataklarında
 Nefrotik sendrom: Plasmodium, T. pallidum
66. Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateş tanısında
kullanılan major bulgular için doğrudur?
A) Sydenham koresi erken dönemde görülen major bir
bulgudur
MAJÖR KRİTERLER
Gezici Poliartrit:
• ARA‘da sık görülür (%75). En sık diz, dirsek, el ve ayak
bilekleri tutulur.
• Gezici, asimetrik ve poliartiküler veya monoartiküler
B) Kardit en sık görülen major bulgudur
karakterdedir. 1–3 gün sürer, bazıları uzun sürebilir.
C) Poliartralji major bir bulgudur
• Salisilatlara çok iyi cevap verir, eğer yanıt yoksa ARA’dan
D) Eritema marginatum yüzde görülebilir
uzaklaşılır.
E) Subkutan nodüller sık görülür
• Sekel bırakmaz. ASO’nun zirve titresiyle iyi korelasyon
Cevap C
gösterirken kardit tutulumu ile ters korelasyon gösterir.
• Düşük–risk popülasyonda sadece poliartrit, orta/yüksek–
risk popülasyonda monoartrit veya poliartralji major
JONES KRİTERLERİ (2015 Revizyonu)
MAJOR
MİNOR
GAS Kanıtı
kriter (artrit) kabul edilir.
1-
Kardit
Klinik özellikler
Pozitif boğaz
Kardit:
2-
Poliartit
1-
Artralji
kültürü veya
• En ciddi bulgusu olup morbidite ve mortaliteden
3-
Eritema marginatum
2-
Ateş
hızlı streptokok
4-
Subkutan nodüller
5-
Kore
test
Laboratuvar özellikler
ASO yüksekliği
3-
ESR ve CRP artışı
veya titrede
4-
PR uzaması
artış
•
İlk Tanı: 2 major veya 1 major + 2 minor ve GAS kanıtı
•
Rekürren: 2 major veya 1 major + 2 minor veya 3 minor ve GAS
kanıtı
1 major+2minor+destekleyici
62
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
sorumludur. %50–60 oranda görülür.
• Pankardit şeklinde görülür ve sekel bırakır. Tutulum
ölümcül eksudatif pankarditten hafif ve geçici kalp
tutulumu şeklinde olabilir.
• Endokardit her zaman varken, myokardit ve perikardit
değişkendir.
• Tutulum izole mitral veya mitral+aortun birlikte tutulumu
şeklindedir.
• Akut ve iyleşme döneminde kapak yetersizliği şeklinde
67. Senkop öyküsü nedeniyle değerlendirilen 12 yaşındaki erkek
olurken kapak stenozları ataktan yıllar sonra veya erişkin
çocuğun, ailesinde genç yaşta ani ölümle kaybedilen kişilerin
döneminde görülür.
olduğu öğreniliyor.
• Klinik (valvulit/üfürüm) ve subklinik (EKO bulguları–
aort ve mitral regurjitasyon) olarak tanımlanır.
Bu çocukta aşağıdakilerden hangisinin değerlendirilmesi
öncelikli olmalıdır?
• Kardit bulguları:
A) P dalgasının aksı
• Üfürümler:
B) R dalga yüksekliği
• Apekste pansistolik– koltuk altına yayılan üfürüm=
MY üfürümü
• Apekste middiyastolik relatif MS üfürümü=Carey–
C) T dalga yüksekliği
D) QTc aralığının ölçümü
E) S dalgasının derinliği
Coombs,
Cevap D
• Mezokardiyak odakta erken diyastolik= AY üfürümü
• Kalp yetersizliği: Taşikardi, gallop, kardiyomegali,
pulmoner ödem
• Perikardit, perikardiyal efüzyon, frotman duyulması,
kardiyak tamponata neden olmaz.
• Myokardit bulguları: PR uzaması, sinüzal
taşikardi (erkenden çıkar, uykuda olur, ateşle
uygunsuz taşikardi myokardit için en önemli
ip ucudur):myokardit en çok ölüme sebep olan
tutulumdur.
ÇOCUKLARDA ANI KARDIYAK ÖLÜM NEDENLERI:
• Konjenital kalp hastalıkları: Aort stenozu; en sık konjenital
kalp kapak hastalığı ve anormal koroner orjin.
• Kardiyak myopati; Hipertrofik obstriktik kardiyomuopati;
en sık sporcu adölesanda ölüm nedeni.
• Dilate kardiyomyopati ve özel bir tipi aritmojenik sağ
ventrikül displazisi az görülse de önemlidir.
• Uzun QT sendromları edinsel veya konjenital
Kore (Sydenham Chorea):
• Myokardit; ani kardiyak ölümlerde (%42)
• Okul çağındaki kızlarda sıktır. %10–15 oranda görülür.
• Nadir; kommosyo kordis. Künt travma travma sonucu
• En geç çıkar, 3 – 6 ay sonra çıkar ve çıkınca diğer bulgular
geçmiştir. Tek başına tanı koyduran bulgu.
• Yüz ve üst ekstremitelerde istemsiz hareketler görülür.
Uykuda kaybolur. Uzun bir latent perioddan sonra
görülür.
• Emosyonel labilite, okulda başarısızlık, beceriksizlik,
koordinasyon bozukluğu, yazı yazmada bozulma görülür.
olur. Aşikar kardiyak yaralanam olmadan VF ile ölür.
Uzun QT sendromu (LQTS):
• Kalpteki Na, K kanallarındaki mutasyonlar sonucu
görülür.
• LQTS’lu hastalarda görülen ventriküler atriminin özel bir
formu “torsades de pointes“ olarak adlandırılır. Senkop ve
ani ölüm ile ilişkilidir.
Eritema Marginatum:
• LQTS’un %50’si aileseldir.
• % 1 vakada görülür. Karakteristiktiktir. En kısa süre olan
• Romano–Ward sendromuàOD, en sık tiptir.
bulgudur.
• Öncelikle gövde ve ekstremitede görülen, yüzde asla
• Jervel–Lange–Nielsen sendromuàOR geçer ve konjenital
sağırlık mevcuttur.
görülmeyen, ortası açık renkli, eritemli, kaşıntısız
Klinik:
döküntüdür.
• Çocuklarda en sık belirtisi egzersiz, korku veya ani
Subkutan nodüller:
• Genellikle kemiklerin ekstansör çıkıntıları üstünde (diz,
dirsek gibi) yuvarlak, yaklaşık 1 cm çaplı, sert, ağrısız ve
hareketli nodüllerdir. <%1 oranında görülür.
• Ciddi karditle birliktedir.
irkilmenin yol açtığı senkop atağıdır.
• Tanıda QTc >0.44 sn ise şüphelenilir, >0,47 sn ise yüksek
oranda düşündürür.
• Tedavide egzersize kalp hızı cevabını azaltan β blokerler
kullanılır. Gerektiğinde kalp pili takılır.
DENEME SINAVI – 51
63
68. Efor sırasında göğüs ağrısı ve senkop yakınması olan 9
ataksi, hiperrefleksi, Babinski ekstensör, psikomotor bozukluk,
yaşında çocuğun serum kalsiyum düzeyi yüksek saptanıyor.
periferik nöropati ve kardiyak anormallikler görülür. Laktik
EKO’da supravalvüler aort stenozu tespit edilen olgunun
asidoz ve Ragged Red Fibers yoktur.
olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
KEARNS–SAYRE sendromu: Tanı kriterleri ;
A) Noonan sendromu
1.
20 yaşından önce başlangıç,
B) Turner sendromu
2.
Progresif eksternal oftalmopleji (ptoz ile beraber)
C) Williams sendromu
3.
Pigmenter retinopati
D) Alagille sendromu
4. Bunlardan en az bir tane; kalp bloğu, serebellar sendrom
E) Uzun QT sendromu
veya BOS’ta proteinin 100 mg/dl üstünde olması
Cevap C
REYE sendromu: Organlardaki mikroveziküler yağlı
degenerasyonla birlikte mitokondriyal anormallikler görülür.
• Williams Sendromu: 7q11 mikrodelesyonu ELASTİN
•
kullanımı, valproat toksisitesinde ve Jamaikalıların kusma
proteinini kodlayan gen bozukluğudur.
hastalığında görülür.
• Motor mental retardasyon, neşeli, konuşkan kişilik yapısı
•
(parti çocuğu).
intoleransıdır.
• İdyopatik hiperkalsemi
sık)
Reye benzeri tablolar; yağ asidi oksidasyon defektleri,
üre siklus bozuklukları, glutarik asidüri tip I ve fruktoz
• Peri yüzü görüntüsü, orbital dolgunluk, yıldız şeklinde iris
• Konjenital kalp hastalığı –supravalvüler aort stenozu (en
Sporadik Reye sendromu İnfluenza B enfeksiyonu, salisilat
70. Dokuz aylık erkek bebek desteksiz oturamama, hareket
azlığı ve rekürren pnömoni yakınmaları ile getiriliyor. Fizik
değerlendirmede DTR alınamıyor, hipotonisite ve dilinde
69. Kas güçsüzlüğü olan 2 yaşındaki erkek çocuk stroke nedeniyle
fasikülasyon görülüyor. Aile öyküsünde benzer yakınmaları
getiriliyor. Kan gazında asidoz saptanan çocuğun 2 defa daha
olan kardeşinin alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle erken
benzer atak geçirdiği ifade ediliyor.
çocuklukta kaybediliği öğreniliyor.
Bu olgu olası tanı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Bu bebeği en olası tanı ve uygun yaklaşımı aşağıdakilerden
A) Mitokondriyal hastalık
hangisi olmalıdır?
B) Depo hastalıkları
A) Metakromatik lökodistrofi – Lizozomal enzim düzeyleri
C) Galaktozemi
B) Duchene Muskuler Distrofi – Kas biyopsisi
D) Peroksizomal hastalıklar
C) Miyotonik musküler distrofi – CTG tekrarı
E) Faktör 5 Leiden mutasyonu
D) Spinal müsküler atrofi – SMN gen delesyonu
Cevap A
E) Gullian–Barre Sendromu – BOS incelemesi
Cevap D
MİTOKONDRİYAL ENSEFALOMYOPATİLER
MELAS: Mitokondriyal myopati, Ensefalopati, Laktik asidoz,
Stroke
MERRF: Myoklonik epilepsi, Ragged Red Fibers
LEİGH hastalığı (Subakut nekrozitan ensefalomyopati):
Bebeklik döneminden itibaren beslenme ve yutma sorunları,
kusma, büyüme geriliği, generalize nöbetler, hipotoni, ataksi,
tremor, piramidal bulgular ve nistagmus görülür.
NARP: ATPaz SUNUNİ–6 GEN gen mutasyonu vardır.
• Fetal dönemde başlayan, bebeklik ve çocukluk döneminde
devam eden dejeneratif motor nöron hastalığıdır. Kastaki
progresif devervasyon, komşu motor birim tarafından reinerve
edilir. Eğer reinerve eden motor nöron tutulursa kasta atrofi
gelişir. Üst motor nöron normaldir. Duchene müsküler
distrofiden sonra en sık görülen nöromüsküler hastalıktır.
• SMA tipI (Werding–Hoffman hastalığı)àErken infantil tip
• SMA tip II àGeç infantil tip
Leigh sendromu veya gelişme geriliği/nöropati, ataksi, retinitis
• SMA tip III (Kugelberg–Walender hastalığı)à Juvenil tip
pigmentoza ve epilepsi
• Fazio–Lande hastalığıà SMA2nın bir varyantı olup,
LHON: Leberin Herediter Optik Nöropatisi; Başlangıç
genellikle 18–30 yaştır, fakat 5 yş altı da görülebilir. Serebellar
64
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
progresif bulber palsi ve beyin sapı ve spinal korda
nöronal dejenerasyon görülür.
Klinik durum ve başlangıç yaşına göre tiplendirme tanısı
konulur. Kas biyopsisi ile Tip I ve II birbirinde ayırt edilemez.
Etyoloji: SMN (Sağkalım motor nöron) geni delesyonu vardır.
Hastanede veya sağlık personeli hastaya ulaştığında hasta
kendi kendine şişen balon maske cihazı ile ventile edilir. Balon
hacmi en az 450–500 ml olmalıdır. Oda havası ile ventilasyonda
% 21 oksijen sağlanmış olur. Resusitasyonda amaç hastaya %100
Klinik:
• Tip I; Yenidoğan döneminde itibaren görülen şiddetli
hipotoni (hipotoni kardinal bulgusudur), generalize
güçsüzlük, ince kas kitlesi, DTR’lerin kaybı vardır. Dil,
yüz, çene, ekstraokuler kaslar ve sfinkterlerin tutulmu
korunur. Diafragma geç dönemde tutulur. %10 vakada
artrogripozis görülür. Sıklıkla 2 yaşından önce ölürler.
• Tip II; Geç infantil dönemde şikayetler görülür. Okul
konsantrasyonda oksijen vererek hastanın hipoksemisinin hızlı
bir şekilde düzeltmektir. Bu nedenle kullanılacak balon oksijen
kaynağına bağlanır ve 10–15 L/dl akımda oksijen akımı sağlanır.
Geriye solumasız rezervuarlı oksijen maske kullanılmalıdır.
Solunumu olmayan hastada altın standart hastanın
endotrakeal yoldan entübe edilmesidir. İdeal entübasyon süresi
≤30 saniye ve orofarengeal yoldur.
yaşlarında tekerlekli sandalyeye bağlı olurlar. Skolyoz sık
72. Aşağıdakilerden hangi durumda çocuklarda defibrilasyon
görülür.
• Tip III; En hafif formudur. Doğumda normal olabilirler.
yapılması önerilen bir durumdur?
İlerleyici güçsüzlük proksimaldir. Bu tipte % 25 vakada
A) Ventriküler taşikardi
atrofi yerine kaslarda hipertrofi görülür.
B) Asistoli
C) Nabızsız elektriksel aktivite
71. Solunum yetmezliğinde % 100 oksijen sağlamak için hangi
yöntem kullanılır?
D) Supraventriküler taşikardi + hipotansiyon
E) Ventriküler fibrilasyon
A) Geriye solumalı rezervuarlı maske
Cevap E
B) Geriye solumasız rezervuarlı maske
C) Nazal kanül
Defibrilasyon: Ventriküler fibrilasyon veya nabızsız
D) CPAP
ventriküler taşikardi elektrik şokuna cevap verdiğinden “şok
E) Yaşa uygun oksijen maskesi
uygulanabilecek ritim” olarak sınıflandırılır. OED 1–8 yaş grubuna
Cevap B
Bilinci kapalı ve solunumu olmayan çocukta öncelikle hava
yolu açılmalıdır. Komadaki hastalarda dil pasif olarak geriye düşer
güvenle uygulanabilir.
73. Aşağıdakilerden hangisi böbrek yetmezliğinde kullanılan
tipik bir enteral beslenme formülü olabilir?
ve havayolunu tıkar. Hava yolunu açmak için hastanın başına
A) Düşük sıvı volümü, düşük potasyum, fosfor ve magnezyum.
pozisyon verilir. Baş geri çene ileri manevrası ile dilin geriye
B) Karbonhidratların % 50 azaltılması.
düşmesi önlenir ve hava yolu açılır. Spinal hasar varsa boynu
C) Proteinlerin % 50’sinin dallı zincirli (lösin,izolösin,valin)
hareket ettirmemek için sadece çene itme manevrası uygulanır.
Havayolunu açmak için orofarengeal veya nazofarengeal hava
yolları kullanılır. Orofarengeal havayollarında hastaya uygun
olanı seçilir. Havayolu açıldıktan sonra hastanın solunumu 10 sn
aminoasit biçiminde olması.
D) Arjinin, omega 3 yağ asitleri ve beta karotenin arttırılması
E) Karbonhidrat içeriği düşük olmalıdır
Cevap A
aşmamak şartıyla değerlendirilir. Solunumu değerlendirmenin en
iyi yolu kurtarıcının (Bak–Dinle–Hisset) manevrası yapmasıdır.Bak:
Göğüs ve karın hareketleri, Dinle: Solunum sesleri, Hisset: Solunum
Eğer solunum yok veya yeterli değil ise temel yaşam
Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda enteral
beslenmenin temel hedefi düşük sıvı volümü, potasyum,
desteğinde ağızdan ağıza yapay solunum yapılır. Süt çocuklarında
fosfor konsantrasyonlarının düşük olması ve magnezyumun
ağızdan ağıza solunum ağız ve burunu kapsayacak şekilde yapılır.
günlük verilen kalori ihtiyacı ile karşılanmasıdır. Bu formül
Çocuklarda ise ağızdan ağıza soluk verirken burun parmakla
çoğunlukla esansiyel aminoasitleri ve yüksek nonprotein kalori
kapatılır. İki kez derin soluk verilir. Her solunum 1 saniyeden uzun
oranını kapsamaktadır. ayrıca eser elementleri veya vitaminleri
olmalıdır. Soluk verildiğinde göğüs ekspanse oluyor ise yeterli
içermez. düşük hacimli ve potasyum, fosfor, magnezyumu
basınç ve hacim uygulanıyor demektir.
kısıtlanmış, düşük proteinli (esansiyel aa’lerden zengin), yüksek
karbonhidratlı beslenme sağlanmalıdır.
DENEME SINAVI – 51
65
74. Akut hasar esnasında tiroid hormonunun fonksiyonu
76. Total parenteral nütrisyon yapılan hastada katetere bağlı
hakkında aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?
olarak gelişen en mortal komplikasyon aşağıdakilerden
A) Serbest triiodotronin(t3) seviyeleri sıklıkla azalır.
hangisidir?
B) Düşük serbest tiroksin (t4) konsantrasyonları yüksek
A) S.epidermidis enfeksiyonuna bağlı kateter sepsisi
mortalitenin habercisidir.
B) Büyük venlerde oluşan trombüs ve tromboflebit
C) t3 seviyesi düştüğü zaman tiroid sitümülan hormon (tsh)
salınımı kompansatuvar olarak artar.
C) Candida ya sekonder gelişen kateter sepsisi
D) Pnömotoraks
D) Total t4 (protein bağlı ve serbest) seviyesi azalabilir.
E) Hemotoraks
E) Serbest t4 seviyesi azalabilir.
Cevap C
Cevap C
Total parenteral nütirisyonun en mortal komplikasyonu
Travma hastalarında t3 seviyesi düştüğü zaman tsh salınımı
artmaz. total t4 seviyesi düşmesine rağmen serbest t4 seviyesi
kateter sepsidir.en ağır kateter sepsisleri de mantar ve özelikle de
candida sepsisleridir.
sabit kalır. azalmış serbest t4 seviyesi çok şiddetli hasar görmüş
hastalarda yüksek mortalitenin habercisidir.
77. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi inflamatuar barsak
• Periferde t4’ün, t3’e dönüşümü bozulur (kortizol etkisiyle)
ve inaktif form olan rt3 miktarı artar.
hastalığı patogenezi ile en çok ilişkilendirilmektedir?
A) İL–1
• Major travmalı hastada yüksek rt3, düşük t4 ve t3
düzeyleri akut travma için spesifik olup, hasta ötiroid
sendromu olarak isimlendirilir.
• Ötiroid hasta sendromu: t3 – t4 düşük, rt3 yüksek, tsh
normal yada düşük ise ötiroid hasta sendromu denir.
B) İL–2
C) İL–8
D) İL–10
E) İL–12
Cevap E
75. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi hepatektomi
sonrası karaciğer rejenerasyonunu artıran, kısa barsak
İL–12 taravma veya enfeksiyon sonrası hücresel immünitenin
sendorumunda adaptasyon kapasitesini artıran ve malign
düzenlenmesinde en etkili interlökinler den biridir CD4 T
hastalarda kemoterapi ve radyoterapi duyarlılığını artıran
hücrelerin TH1 hücrelere diferansiyasyonunu uyarır.TH1 ve NK
aminoasittir?
hücrelerinin İFN–gama salgılanmasını artırır.İL–2 ile sinerjistik
A) Glutamin
etki gösterir. Yani proinflamatuar bir sitokindir.
• Pro–inflamatuar bir sitokin olup inflamatuar barsak
B) Arjinin
hastalıkları ile en çok ilişkilendirilen sitokindir.
C) Lösin
• Travma ve enfeksiyon sonrası ilk 3 saatte makrofajlardan
D) İzolösin
salgılanır.
E) Valin
Cevap A
Glutamin barsak geçirgenliğini azlatır. Kemoterapi ve
radyoterapiye tümör duyarlılığını artırır. Hücreiçi glutatyon
düzeylerini artırır. Radyoterapi sonrası barsak hücrelerinin
– Programlı hücre ölümünü önler.
78. Postoperatif bir hastada aşağıdaki parametralerden hangisi
akut akciğer hasarı ile ARDS ayrımında kullanılır?
A) hipoksi
daha uzun süre canlı kalmasında etkilidir. Rezeksiyon sonrası
B) dakikadaki solunum sayısı
barsak adaptasyon kapasitesini artırır. Mukazol immünglobülin
C) pAO2
a fonksiyonlarını düzenler total parenteral nütrisyon esnasında
D) pACO2
oluşan barsak atrofisini önler.nitorojen dengesini sağlar.
hepatektomi sonrası karaciğer rejenerasyonunu artırır.
66
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
E) pAO2/FiO2 oranı
Cevap E
Akut akciğer hasarı ards içerisinde sınıflanabilen ve ards
• Miliosmol (mOsm): Ozmotik olarak aktif partiküllerin
nin hafif formu olarak nitelenebilen bir hastalıktır. Tüm klinik
toplam sayısını ifade eder. Yani 1 mmol NaCl = 2 mOsm
özellikleri ve laboratuvar bulguları ards ye benzer. Ayrımında
dür.
pAO2/FİO2 kullanılır. Bu oran akut akciğer hasraında 200–300
Ozmolarite: Bir litre sıvı içinde çözünmüş olan partiküllerin
aralığındaki iken ards de 200 ün altındadır.
toplamı
79. Ringer Laktat Solüsyonu için hangisi yanlıştır?
toplamı
Ozmolalite: Bir kg sıvının içinde çözünmüş olan partikül
A) 130 mEq sodyum ve 109 mEq 28mEq kloridle laktattan
oluşmaktadır.
Hücre dışı sıvı ozmolalitesi= 2 (Na+) + (glukoz)/18 + (BUN)/2.8
şeklinde hesaplanır ve 290–310mOsm/l olarak kabuıl edilir.
B) Apoptozisi indükler ve enflamatuvar cevabı inhibe eder.
C) Serum laktik asit seviyeleri arttığı için asidozlu hastalara
verilmemelidir.
=2*132+250/18+45/2,8=294
Sodyum hücre dışı bölmedeki ana katyon olduğu için,
hücre dışı sıvıdaki ozmolalite bozuklukları her zaman sodyum
D) Karaciğer hasarı bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
E) Laktat saklama esnasında intravenöz sıvılarda daha stabil
konsantrasyonundaki değişikliklerle yansıtılır.
Normal bir insan günde 2000–300ml sıvı tüketir. Bunun
1500ml’si ağızdan alınan suyla karşılanırken, kalan kısmı ise katı
olduğu için bikarbonattan daha çok kullanılır.
Cevap B
Ringer laktat solüsyonları hafif hipotonik olup 130 mEq
sodyum içerir ve 109 mEq klorid ve 28 mEq laktat ile dengelenir.
gıdalardan ve gıdaların oksidasyonu sonucu karşılanır.
81. Aşağıdakilerden hangisi akut hiperkalsemide ilk basamak
tedavi şeklidir?
Laktat saklama esnasında intravenöz sıvılarda daha stabil olduğu
A) Ekstrasellüler sıvı volümünün düzeltilmesi
için bikarbonattan daha çok kullanılır. Laktat infüzyonu takiben
B) Hemodiyaliz
hemorajik şok olması halinde bile karaciğerde bikarbonata
C) Furosemid uygulanması
dönüştürülür. Güncel bilgiler resüsitasyon sırasında enflamatuvar
cevabı aktive edeceği ve apoptozisi indükleyeceği için ringer laktat
kullanımının tehlikeli olabileceğini göstermektedir. Bununla
D) Mitramisin uygulanması
E) Periton diyalizi
Cevap A
ilişkili temel madde laktatın D izomeridir. D izomer normal
memeli metabolizmasında ara ürün değildir. Günümüzdeki
solüsyonların 50:50 oranında D ve D izomer karışımını
Akut hiperkalsemili hastalarda genellikle ya akut
içermektedir. İn vitro çalışmalar, D izomerin tek başına nötrofilleri
hiperparatiroidizm ya da multipl kemik metastazıyla ilintili
aktive etmediğini göstermektedir.
bulunur. Bu hastalarda şiddetli baş ağrısı, kemik ağrısı, susuzluk,
kusma ve poliüri gelişir. Hızlı bir şekilde tedavi edilmezse
80. Sodyumu 132, glukoz 250 ve kan üre nitrojeni (BUN) 45 olan
semptomlar ilerleyerek öldürücü olabilir. Tedavide en önemli
basamak beraberinde eşlik eden ekstrasellüler sıvı volüm
bir hastanın serum osmotalitesi kaçtır?
defisitinin hemen düzeltilmesidir. Bu dilüsyonla serum kalsiyum
A) 226
seviyesini düşürerek etki eder. Ekstrasellüler sıvı volümü
B) 256
düzeltildikten sonra , furosemid etkili olur. Hemodiyaliz de
C) 294
yapılabilir ancak etkileri daha yavaştır. Metastatik kemik hastalığı
D) 304
varlığında çok kullanışlıdır, ancak etkisi yavaş olup hastada akut
E) 316
hiperkalsemi geliştiği zaman kullanımı gerekmez.
Cevap C
Osmotik basınç osmotik olarak aktif partiküllerin sayısını
gösteren osmol (osm) veya miliosmol (mosm) şeklinde ölçülür.
Örnek olarak bir milimole (mmol) sodyum klorid 2 miliosmoldur.
(bir tane sodyum ve bir tane klorid). Osmolalitenin temel
belirleyicileri sodyum, glukoz ve üre (BUN) konsantrasyonlarıdır.
DENEME SINAVI – 51
67
82. Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvıdaki en aktif
tamponlama kapasitesine sahiptir?
• Anestezi altındaki hastada transfüzyona rağmen
hipotansiyon görülmesi reaksiyonun göstergesidir.
A) bikarbonat–karbonik asit tampon sistemi
Hemolitik Reaksiyon bulguları:
B) inorganik fosfatlar
• ¯TA
C) histidin imidazol grubu
• Dispne, göğüs ağrısı
D) ekstraselüler sıvıdaki karbondioksit
• Sarılık
E) glutamin amonyum sistemi
• Bulantı–kusma
Cevap A
• Flank ağrısı
• Siyanoz, hipotermi, dispne, titreme
Hücre dışı sıvının en önmeli tamponlama sistemi bikarbonat
karbonik asit tampon sistemidir.
• Diffüz kanama, allerjik reaksiyon, flushing
• Kanın verildiği vende ağrı ve ısı­
Bileşim Değişiklikleri
Kanın Kimyasal Tampon Sistemleri
HCO3/H2CO3
Tampon
Sistemleri
Fosfat
Tampon
Sistemleri
Protein
Tampon
Sistemleri
Hb-Eritrosit
içi Tampon
Sistemleri
- En önemli
tampon
- Hücre dışı
Hücre içi
Doku sistemi
CO2 taşınması
84. Nörojenik şok aşağıdakilerden hangisinin varlığı ile
karakterizedir?
A) Soğuk nemli deri
B) Kardiyak debide artış
C) Periferik vasküler rezistansta azalma
D) Kan hacminde azalma
E) Taşikardi
83. Hemolitik transfüzyon reaksiyonunda görülen en sık klinik
Cevap C
durum hangisidir?
A) Yan ağrı
Nörojenik şok paralizel (yüksek spinal anestezide olduğu gibi)
B) Sarılık
akut gastrik dilatasyona, ani ağrı veya istenmeyen manzaraya
C) Oligüri
bağlı olarak arteriyol ve venüllerde tonusun kaybıyla meydana
D) Titreten terleme
gelir. Bununla beraber periferik vasküler rezistansta azalma
ile karakterizedir. Etkilenen hastalarda kuru,sıcak deri, nabız
E) Göğüs ağrısı
Cevap C
aralığı normalden daha az ve hipotansiyon görülür. Genellikle
normovolemik halde olup idrar çıkışı da genelde korunur.
Kan hacim ölçümleri normal intravasküler volüm olduğunu
Yukarıdaki tüm klinik durumlar hemolitik transfüzyon
belirtmesine rağmen arteriyol ve venüllerdeki yüksek depo
reaksiyonuyla ilişkilidir. Çoğu seride oligüri (% 58) ve
kapasitesinin artmasından dolayı,kalbin sağ tarafına venöz
hemoglobinüri (% 56) en sık bulgularıdır.
dönüşün azalmasına bağlı olarak kardiyak debide azalma vardır.
Hemolitik reaksiyonlar
Nörojenik Şok
• En ciddi tranfüzyon reaksiyonları ABO uygunsuzluğu
Etiyoloji
nedeniyle ortaya çıkar ve transfüzyonla ilişkili en sık ölüm
nedenidir
• İntravasküler eritrosit yıkımı, hemoglobinemi ve
hemoglobinüri ile teşhis edilir.
• Haptoglobulin–serbest Hb bağlama kapasitesi aşılınca
renal tübüllerde Hb çökmesi sonucunda ATN gelişir d
oligüri görülür. Hemolitik reaksiyonların en sık klinik
bulgu Oligüri ve hemoglobinüridir.
• DİK
• 2. günden sonra ekstravasküler hemoliz, hafif anemi,
indirekt bilirubinemi görülebilir.
68
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
• Periferik vazokonstriktör tonus kaybı
• Spinal (servikal – torasik) kord yaralanması
• Spinal anestezi
• Akut gastrik dilatasyon, ani şiddetli ağrı
Bulgular
• Periferik venöz göllenme, kalbe venöz dönüş azalır ve
buna bağlı olarak CVP azalır, Kardiyak debi düşer ve
hipotansiyon gelişir.
• Cilt kuru ve sıcak, flushing mevcuttur.
• Bradikardi (refleks taşikardi cevabı olmaz)
• Santral sinir sistemi hastalığına bağlı gelişen
GİS, GÜS yada solunum yollarının kontrollü olarak açıldığı,
hipotansiyon; oksijenasyon ve oksijen kullanımı genellikle
minimal kontamine olan ameliyatlar olup Cerrahi teknikte minör
azalmaz.
bozulma vardır
• En sık travmaya bağlı gelişir.
Drenaj uygulanması
• Primer neden sempatik sinir sisteminin kesintiye
(tonsillektomi, vajen ameliyatları, nefrektomi, elektif
uğramasıdır.
kolesistektomi, gastrektomi, kolon rezeksiyonu)
Tanı
Komplike olmayan apandisit
Normal ya da yavaş nabızlı, sıcak ekstremiteli, ajite olmayan
Kontamine yaralar: %15–20 >>>> %5–10
veya az ajite olan travma hastasında nörolojik yaralanmadan
şüphelenilmelidir.
Açık, travmatik yaralar
Cerrahi teknikte majör bozulma
Pür nörolojik şokta asit–baz dengesi, böbrek fonksiyonları ve
hemoglobin düzeyinde anormallik olmaz.
Organ açılması, GİS içeriğinin sahaya akması
Enfekte idrar yada safra varlığında GÜS ya da safra yollarına
Tedavi.
yapılan girişimler
Nöroşirurji müdahelesi gerekebilir
İnflamatuar hastalıklar (Crohn hastalığı)
Hipotalamik beyin sapında fonksiyon bozukluğuna yol açan
epidural veya subdural hematomlar boşaltılır
Komplike apendisit, obstrükte–nekrotik kolon rezeksiyonu
Kirli yaralar: %40–50
Epidural basıncı azaltmak için spinal kord ameliyatı
Cerrahi insizyondan önce gelişmiş pürülan infeksiyon varlığı,
gerekebilir.
karın içinde gayta varlığı Perforasyon, intraabdominal apse
Sıvı tedavisi
Vazopressörler (dopamin, adrenalin, efedrin, fenilefrin)
kullanılır.
Nekrotik doku, yabancı cisim ya da fekal kontaminasyon
varlığı
Gecikmiş travmatik yaralar, açık kırıklar
85. Ellidört yaşında erkek hasta karın ağrısı şikayeti ile acil
servise başvuruyor. Hastanın yapılan fm de distansiyon
Kirli – enfekte ameliyatlarda cilt altı ve cilt dikilmez, sekonder
iyileşmeye bırakılır.
ve iki günden beri obstipasyonunun olduğu tesbit ediliyor.
Hastanın yapılan rektosigmoidoskopisinde sigmoid kolonda
86. İnce barsak perforasyonlarının tanısı için en değerli tanı
kitlesel lezyon tesbit ediliyor ve hasta akut batın tanısı ile acil
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
operasyona alınıyor.
A) BT
Bu hastanın operasyonu için hangisi doğrudur?
B) Ayakta Direkt Karın Grafisi
A) Temiz kontamine operasyon
C) P/A Akciğer Grafisi
B) Temiz operasyon
D) Batın Usg
C) Kontamine operasyon
E) Enteroklizis
D) Kirli operasyon
Cevap A
E) Kirli kontamine operasyon
Cevap C
Cerrahi yaraların sınıflandırılması
İnce barsak perforasyonunun tanısında en spesifik ve en
sensitif tanı aracı batin BT‘dir.
•Temiz yaralar: %1–2
Bölgesel antisepsi uygulanmış, elektif, primer kapatılmış ve
dren kullanılmamış kesiler
87. Hangi tip peptik ülserlerde kanama daha nadir görülür?
A) Duodenum ülseri
GİS, GÜS ve solunum yolları açılmaz
B) Tip 1 mide ülseri
İnflamasyon ve travma yoktur
C) Tip 2 mide ülseri
(Tiroidektomi, fıtık ameliyatları, kalça protezi, kalp–damar
D) Tip 3 mide ülseri
ameliyatları, proksimal gastrik vagotomi)
•Temiz kontamine yaralar: %10>>>%3–4
E) Tip 4 mide ülseri
Cevap B
DENEME SINAVI – 51
69
Duodenum ülserlerinde kanama mide ülserlerinden çok daha
90. Hemobilia için hem tanıda hemde tedavide en spesifik ve en
fazla görülür. Mide ülserlerinde kanama en sık tip 2 ve tip 3 mide
sensitif yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
ülserlerinde görülür. Tip 4 mide ülserleri ise hayatı tehdit eden
A) Batın bt
abondan kanamalar ile başvurabilirler. Mide ülserleri içinde
B) Üst gıs endoskopi
oransal olarak kanamaya en nadir yol açan tip1 mide ülserleridir.
C) Laparatomi
D) Kolonoskopi
88. Herediter non polipozis koli sendromunda aşağıdaki
E) Anjiografi
sistemlerden hangisinde malignite taramasına ihtiyaç
Cevap E
yoktur?
Hemobilia tanısı ve tedavisi çin en değerli tanı yöntemi
A) Kolon
anjiografidir.
B) Endometrium
C) Santral sinir sistemi
91. Karın ağrısı nedeniyle cerrahi poliklniğine başvuran hastanın
D) Safra kesesi ve safra yolları
çekilen BT de sol adrenal bezde kitlesel formasyon tespit
E) Mide kanseri
ediliyor.
Cevap E
Bu kitlenin en büyük olasılıkla tanısı hangisidir?
A) Feokromositoma
Herediter non polipozis koli sendromunda malignite gelişmesi
muhtemel organ ve sistemler sıklık sıralamasına göre: kolon
%80, endometrium %40–60, üst üriner traktus %5–10, safra
B) Nonfonksiyonel adenom
C) Ganglionörom
kesesi ve safra yolları %3–18, santral sinir sistemi <%6, ince
D) Adrenokortikal adenom
barsak <%5 olarak değerlendirilir. Dolayısı ile mide ca gelişimi
E) Aldesteronoma
için risk artışı olmadığı için tarama yapmaya gerek yoktur.
Cevap B
İnsidental olarak BT de rastlanan adrenal kitlelerin büyük
89. Karaciğerin fokal nodüler hiperplazisi ile ilgili olarak
çoğunluğu nonfonksiyonel adenomlardır.nonfonksiyonel ve
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3 cm den küçük tümörler opere edilmez. 6 aylık aralıklar ile
A) Nadiren semptom verir.
görüntüleme yapılarak kontrol edilir. Değişiklik yoksa yılda 1
defa olmak üzere fonksiyon profili çıkarılır. Nonfonksiyona olarak
B) Malign dejeneresyon göstermez.
devam ediyorsa takip sonlandırılır. Eğer büyüme veya hormon
C) Leyonların yüzde 70’inde BT’ de santral skar vardır.
üretimi söz konusu ise opere edilir. Fonksiyonel ve – veya 5 cm
D) Rüptür riski yoktur
den büyük kitleler opere edilir.
E) Genelde yaşlı bayan hastaları tutma eğilimindedir.
92. Transplantasyonda tüm rejeksiyon tiplerinde rol alan hücre
Cevap E
Fokal nodüler hiperplazi karaciğerin 2. Sık benign tümörüdür.
genellikle üreme çağındaki genç bayan hastaları tutar. Etiyoloji
tam olarak belli olmamamakla birlikte hipervazkülarite olguların
yüzde yetmişinde mevcuttur. Santral skar ve bu skardan çevraya
doğru uzanan yıldızvari damarsal uzantılarla karakterizedir.
bu görüntü bazen at arabası görüntüsü denmesine neden
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eozinofiller
B) Lenfositler
C) Nötrofiller
D) Plazma hücreleri
E) Trombositler
olmaktadır. Bu görüntü nedeniyle karaciğerin fibrolameller
Cevap B
karsinomuna benzetilmelidir. Genellikle asemptomatik olup
rüptür ve malign dejenerasyon görülmez.
Greft rejeksiyonunun beyaz kan hücreleri aracılığı ile yapıldığı
gösterilmiştir. Tekniklerin düzeltilmesiyle lenfositlerin bu
rejeksiyon olayında majör rol oynadığı gösterilmiştir. Rejeksiyon
olayını kontrol etmede erken aşamada antilenfosit serumu
kullanılabilir.
70
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
93. Aşağıdakilerden hangisi sistemik enflamatuvar cevap
derili hastalarda melanom riski nadir olmasına rağmen akral
sendromun (SIRS) patogenezinde dominant sitokindir?
lentijinöz tip koyu derili hastalarda melanomların %29–72’sinden
A) IL–2
sorumludur.
Subungual lezyonlar posterior tırnak yatağında mavi–siyah
B) IL–5
renk değişikliği ile en sık ayak ve el baş parmağında görülür. Ek
C) IL–6
olarak proksimal ve distal lateral tırnak yatağında pigmentasyon
D) IL–7
(hutchinson işareti) subungual melanom için diagnostiktir.
E) IL–18
Cevap C
96. Pozitif nod veya metastaz bulunmayan 5,5 cm meme
kanseri hangi evredir?
SIRS gelişiminde rol oynayan dominant sitokinler IL–1, IL–6 ve
TNF’dir. Diğer mediatörler nitrik oksit, indüklenebilir makrofaj tipi
nitrik oksit sentaz (iNOS), prostaglandin I2(PGI2)’dir.
A) Evre I
B) Evre II
C) Evre III
94. Massif kan transfuzyonu yapılan hastada ,akut akciğer
hasarı meydana geliyor. Bu hasardan hangi mekanizma
D) Evre IV
E) Evre V
Cevap B
sorumludur?
A) Hemoglobinin oksıjene afınıtesınde artma
B) Metabolık alkaloz
MEME KANSERİNDE SINIFLANDIRMA
C) Metabolık asidoz
• Tis: Carcinoma in situ.
D) Antigranülosit antikorların transfuzyonu
• T1: En geniş çapı 2cm den küçük primer tümör.
E) Eritrosit 2,3 difosfoglıserat düzeyınde azalma
• T2: En geniş çapı 2–5 cm olan primer tümör.
Cevap D
• T3: En geniş çapı >5 cm olan primer tümör.
• T4: Göğüs duvarı veya cilde invazyon göstermiş herhangi
Transfuzyona bağlı akut akciğer hasarı (TRALİ) Alıcıda kalp
çapta primer tümör.
yetmezlık bulgusu olmaksızın pulmoner ödem görüntüsünün
• N0: Regionel lenf nodlarında metastaz yok.
hakım olduğu radyolojık tablo ve transfuzyon sonrası solunum
• N1: İpsilateral, mobil metastaz.
sıkıntısının geliştiği durumlarda akla gelmelıdır?
• N2: İpsilateral fixed regionel metastaz veya ipsilateral
Genellıkle nedeni bılınmeyen ağır pulmoner reaksiyonlar
özellikle bilinen veya gizli akciğer enfeksiyonu veya kompleman
aktivasyonuna neden olan hastalığı olan kişilerde GRANÜLOSİT
TRANSFÜZYONUNA sekonder görülen bir durumdur.
internal mammarian node metastazı.
• N3: İpsilateral infraclaviculer metastaz, axillar metastaz
ve ipsilateral internal mammarian metastaz, ipsilateral
supraklavikular metastaz.
• MX uzak metastaz değerlendirilemiyor
95. Koyu derili hastalarda en sık görülen melanom tipi
• M0 uzak metastaz yok.
aşağıdakilerden hangisidir?
• M1 uzak metastaz (aynı tarafta supraklaviküler lenf
A) Akral lentijinöz
düğümü metastazı dahil)
B) Yüzeyel yayılan
C) Nodüler
D) Lentigo maligna
E) Miks tip
Cevap A
Akral lentijinöz tip en az görülenmalign melenom tipi
olup beyazlarda melanomların %2–8’ini oluşturur. Subungual
bölgelerde, avuç içinde ve ayak tabanında görülür. Koyu
DENEME SINAVI – 51
71
EVRELENDİRME
•
Atipik lobuler hiperplazi
O
:Tis
N0
I
:T1
N0M0
•
Lobuler karsinoma insitu
IIA :TO
N1
M0
•
Duktal karsinoma insitu
T1
N1
M0
T2
N0M0
IIB :T2
N1
M0
aşağıdakilerden hangisidir?
T3
N0
M0
A) Meme Ca
IIIA
:T0
N2M0
B) Over Ca
T1
N2M0
C) Vajen Ca
T2
N2
M0
D) Endometrium Ca
T3
N1
M0
E) Serviks Ca
T3
N2
M0
M0
IIIB:T4
N0M0
N1
T4
M0
T4
N2M0
IIIC
:
N3M0
IV:M1
4. Yüksek Riski lezyonlar (8–10 kat)
98. Kadınlarda kemiğe en sık metastaz yapan tümör
Cevap A
Kadınlarda kemiğe en sık metastaz yapan kanser Meme
kanseri olup mix türde (hem osteolitik, hem osteoblastik
karakterde) metastaz yapma özelliği bulunmaktadır.
99. Osgood-schlatter hastalığı aşağıdaki kemiklerden
hangisinin aseptik nekrozudur?
97. Aşağıdaki biyopsi bulgularından hangisi geç dönemde
invaziv meme karsinomu gelişimi için en yüksek riske
sahiptir?
A) 2.metatars basının aseptik nekrozu
B) Lunat kemiğin aseptik nekrozu
C) Femur basının aseptik nekrozu
A) Apokrin metaplazi
D) Tarsal naviküler kemiğin aseptik nekrozu
B) Atipik lobüler hiperplazi
E) Tüberositas tibianın aseptik nekrozu
C) Duktal ektazi
Cevap E
D) Sklerozan adenozis
E) Duktal karsinoma in–situ
Cevap E
Histolojik İncelemeye Göre İnvaziv Meme Kanseri Riskleri
1.
2.
3.
Kanser riskini arttırmayan nonproliferatif hastalıklar
•
Apokrin Değişiklikler (kistik hastalıklar)
•
Duktal ektazi
•
Sklerozan adenozis (orta–hafif)
•
Yağ nekrozu
•
Fibroadenom
Az riskli lezyonlar (1.5–2 kat)
•
Orta dereceli epitelial hiperplazi
•
Sklerozan adenozis (florid)
•
İntraduktal papilloma
Orta Riski lezyonlar (4–5 kat)
•
72
Atipik duktal hiperplazi
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
•
2.metatars bası aseptik nekrozu, freiberg hastalığı
•
Lunat kemiğin aseptik nekrozu, kienbock hastalığı
•
Femur başının aseptik nekrozu, perthes hastalığı
•
Tarsal naviküler aseptik nekrozu, kohler hastalığı
•
Tubirositas tbianın aseptik nekrozu, Osgood-schlatter
hastalığı
100. Yetmişsekiz yaşında erkek hasta 18 saattir devam eden ve
Bochdalek hernisi, plöroperitoneal kapanmama sonucu
şiddetlenen suprapubik ağrı şikayetiyle geliyor. Hasta kesik
gelişen diyafragmatik herniye verilen addır. Bağırsakların
kesik, az miktarda idrar yapma şikayetinden bahsediyor. Fizik
bir kısmının toraksa çıkmasına bağlı karında çökme, toraksı
muayenesinde palpasyonda hassas, umblikusa kadar uzanan
sıkıştırmasından dolayı solunum stresi, mediastinal şift ve göğüs
suprapubik kitle tespit ediliyor. Rektal muayenede nodül
ön-arka çapında artma olur. Tanı, göğüs filminde toraksta
içermeyen, düzgün yüzeyli büyük bir prostat saptanıyor.
bağırsak ansları ve gazının görülmesi ile konur.
Bu hasta için yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
103. Aşağıdakilerden hangisi en güçlü genel anesteziktir?
A) Acil TUR (Transüretral Prostat Rezeksiyonu)
A) Halotan
B) Suprapubik üriner kateter
B) Enfluran
C) Pelvik BT
C) Izofluran
D) Transüretral kateter
D) Metoksifloran
E) Pelvik MRG
E) Azotprotoksit
Cevap D
Cevap D
Hasta “benign prostat hiperplazisi” ve “üriner retansiyon”la
uyumlu şikayetlerle gelmiştir.
Inhalasyon anesteziklerinin etki güçleri MAK değerleri ile
İlk önce mesane dekompresyonu için transüretral bir kateter
koyulmalıdır.
belirlenir. MAK (Minimum alveoler konsantrasyonu) değeri en
düşük, etkisi ise en güçlü anestezik metoksifluran’dır.
Bu ilk müdahaleden sonra TUPR planlanmalıdır.
104. Aşağıdaki radyolojik değişikliklerden hangisinin akciğer
amfizeminde görülmesi beklenmez?
101. Oksalat taşları hangi aminoasitin metabolizma
bozukluklarında meydana gelir?
A) Diyaframın aşağı doğru yer değiştirmesi
A) Glutamin
B) Kalp gölgesinin büyümesi
B) Glisin
C) Göğüsün ön-arka çapında artma
C) Triptofan
D) Büllerin varlığı
D) Metionin
E) Akciğerde radyolusens artımı
E) Histidin
Cevap B
Cevap B
Glisin metabolizma bozukluklarında glisin birikir. Glisinde
oksalata çevrilir ve böylece oksalat taşları artar. Ayrıca
pankreatektomi sonrası, Kliron hastalığında ve vegeteryan
beslenenlerdede ve Terminal ileum hastalığı (chron, Hbc vb.)
ve ileum Rezeksiyonu sonrasıda oksalat taşları oluşur Tedavide
Bazı akciğer bulguları amfizem tanısında yararlıdır:
• Akciğerde radyolusens artışı
• Akciğerde büllerin varlığı
• Göğüsün ön-arka çapının genişlemesi
• Kifoz
vitamin B6 (pridoksin) ve kalsiyumdan zengin diet verilir.
• Sternumun öne doğru çıkıntı yapması
102. Solunum stresi, mediastinal şift, skafoid karın ve göğüs
• Vertikal duran kalp görünümü
ön-arka çapında artma olan çocukta aşağıdakilerden
• Kor pulmonale
hangisi düşünülmelidir?
• Diyaframın aşağı doğru yer değiştirmesi
A) Bochdalek hernisi
B) Amfizem
C) Kronik bronşit
D) Kistik fibrozis
E) Pnömoni
Cevap A
DENEME SINAVI – 51
73
105. Aşağıdakilerden hangisi Trahom’da görülmez?
107. Akut Diffüz eksternal otit’in (yüzücü kulağı) en sık etkeni
A) Arilt çizgileri
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Herbert çukurları
A) S.aureus
B) S.pyogenes
C) Pannus
C) Aspergillus niger
D) Vaskularize lökom
D) Aspergillus fumigatus
E) Retinit
Cevap E
Klamidyal konjuktivitler
E) Psödomonas Aeroginoza
Cevap E
OTİTİS EXTERNA:
Yenidoğanın İnklüzyon Konjonktiviti:
Akut Diffüz Ekternal Otit (Yüzücü Kulağı): En sık etken P.
Enfekte doğum kanalından bulaşır ve 4 –14. günde başlayan
mükopürülan akıntı ile karakte rizedir. Etken C. Trachomatis’in
aeruginosa’dır. Dış kulak yolunda ağrı, ödem ve akıntı yapar.
Tragus hassasiyeti vardır.
Nekrotizan (Malign) External Otit: Tipik olarak yaşlı
D– K suşlarıdır.
Tanısında intrastoplazmik inklüzyon cisimcikleri faydalıdır.
Erişkin inklüzyon konjonktiviti: Etken C. Trachomatis’in D– K
suşlarıdır. Akut foliküller konjonktivit olarak başlar ve sıklıkla
kronikleşir.
Genital bulaşma gösterebileceği gibi, yüzme havuzlarından,
kozmetiklerden de geçebilir.
Alt forniks ve alt kapak konjonktivasında yoğun olmak üzere
her iki kapak konjonktivalarında foliküller gelişir.
Trahom: Clamidia trachomatis A–C etkendir. Üst kapak
konjonktivasında; follüküler saptanır.
Daha sonra hastalığın özelliği olan konjuktival follüküllerin
nekrozu ve skarlarının sıralanmış görüntüleri olan kapak
konjonktivasında (subepitelial beyaz skatrizan çizgiler) Arilt
çizgileri saptanır, keskin sınırlı çöküntüler limbusta Herbert
çukurlarını oluşturur.
Fibrovasküler dokunun (pannusun) ilerleyerek korneal lökom
oluşturması körlük nedenidir.
diabetiklerde veya diğer immunsuprese hastalarda görülür.
Temporal kemik ve kafa tabanı osteomyeliti, menenjit,
beyin apsesi gibi derin dokulara yayılım vardır. En sık etken P.
Aeruginosadır.
Fungal External Otit: En sık neden olan mantar Aspergillus
Niger dir. En sık semptomu kaşıntıdır.
Özellikle florayı bozan topikal antibiyoterapi sonrası sık gelişir.
Herpes Zoster Otikus (Ramsey–hunt sendromu): Su çiçeği
infeksiyonu sonrası fasiyal sinir genikulat gangliyonunda virus
latent kalır.
Bu virusun reaktivasyonuyla klinik gelişir. Kliniğin de; kulak
ve çevresinde ağrı, fasyal paralizi, kulak kepçesi, dış kulak
yolunda veziküler döküntü vardır.
Tedavide; asiklovir ve steroid verilir.
Büllöz Miringit ÜSYE hikayesi sonrası kulakta ağrı ile başlar.
Timpanik zar ve DKY’nda hemorajik büller vardır.
En sık viral netkenler olmakla birlikte Mikoplasma pnömoni
etyolojide öne çıkar.
Trahomda retina tutulumu olmaz..
108. Çocuklarda ileti tipi işitme kaybının en sık sebebi
106. Babinksi (+) ve patella refleksi hiperaktif bir hastada
aşağıdakilerden hangisidir?
lezyonun en olası yeri aşağdakilerden hangisidir?
A) Akut süpüratif otitis media
A) İkinci motor nöron
B) Kronik otitis media
B) Bazal ganglionlar
C) Seröz otitis media
C) Piramidal traktus
D) Buşon
E) Kabakulak
D) Serebellar hemisfer
Cevap C
E) Ekstrapiramidal sistem
Cevap C
Çocuklarda ileti tipi işitme kaybını en sık sebebi seröz otitler,
senrörinöral işitme kaybının en sık sebebi ise kabakulaktır.
Patolojik refleksler ve Derin tendon refleks artışları; üst motor
nöron (piramidal traktus) hasarı sonucu görülür.
Effüzyonlu Otitis Media :
Sekretuar (efüzyonlu=seröz) otitis media orta kulakta ateş,
ağrı gibi enfeksiyon bulguları olmaksızın sıvı toplanmasıdır.
74
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
En sık 3–8 yaşta görülür. Etyoloji tam bilinmemektedir. Allerji,
viral–bakteriel enfeksiyonlar ve östaki disfonksiyonu suçlanmıştır.
HSG için ideal uygulama zamanı, menstruel kanamanın
kesilmesinin takip eden 2-5. gün içinde veya başka bir ifade ile
normal menstruel siklusu olan bir kadında siklusun
Etyolojide en önemlisi viral infeksiyondur. Patogenez
irritasyona bağlı orta kulak mukozası metaplaziye uğrayarak
goblet hücre sayı ve salgısı artar.
6-11. günleri arasındadır. Bu dönemin seçilmesinin altında
yatan neden infeksiyon riskini en aza indirmek, endometrial
Orta kulakta mukoid materyal birikir. Klinik esas semptom
kavite içinde bulunabilecek kan veya pıhtının film kalitesini
ileti tipi işitme azlığıdır. Bazen ara ara olan ağrı ve tinnutusta
etkileme riskini ortadan kaldırmak ve işlemi erken veya mid-
bulunabilir.
follüküler fazda yaparak olası
Tedavi: Efuzyonlu otit tanısı alan çocukların % 40 ında kültürde
bakteryel üreme olur. Bu nedenle antibyotik tedavisi şarttır.
Ek olarak dekonjestan, antihistaminik, antienflamtuar,
mukolitik tedaviye eklenebilir.
bir gebelikten kaçınmaktır. HSG işlemi sonrası infektif
komplikasyonlar nadir olsa da, proflaktik antibiyotikler sıklıkla
uygulanır. Bununla birlikte infektif komplikasyon riskini
azaltmak amacıyla akut PID atağını takiben birkaç hafta/ay HSG
Tedavi ile sonuç alınamayan hastalarda kulak zarına takılan
uygulamasından kaçınmak gerekir.
ventilasyon tüpü (anteroinferior) ile orta kulak dışarıdan
havalandırılır.
111. İdiyopatik puberte prekoks olgularında uzun dönemde en
önemli yan etki aşağıdakilerden hangisidir?
109. Arteria ovarika aşağıdaki pelvik ligamentlerden hangisinin
içinde seyreder?
A) Lig. ovarii proprium
A) Libidonun azalması
B) İnfertilite
B) Lig. latum
C) Erken menopoz
C) Lig. infundibulopelvikum
D) Hipotalamik tümör riski
D) Lig. teres uteri
E) Epifizlerin erken kapanması
E) Lig. servikale transversus
Cevap C
Cevap E
Puberte prekoks, pubertal gelişimin 7 yaşından
önce,menarşın 9 yaşından önce başlaması olarak ifade edilir.
Overin bağları:
a. Mezovaryum: Broad ligament arka yaprağının uzantısıdır.
İçinde ovaryan ve uterin artere ait dallar, sinir
pleksusları ve pampiniform ven pleksusu bulunur. Overe
tutunduğu bölge Farre-Waldeyer hattı adını alır.
Puberte prekoks, kızlarda erkeklere oranla 20 kat sık ortaya
çıkmaktadır. Genellikle 4 yaşından küçük puberte prekoks
olgularında MSS hastalığı (bu olgularda en sık rastlanan
intrakranial tümör: hamartoma) bulunmaktadır.
b. Lig. suspansoryum ovarii (infundibulopelvik ligament):
Overleri ve tubayı pelvis yan duvarına asar. İçinden
ovaryan arter, ven ve sinirler geçer.
Puberte Prekoks Etiyolojisi
c. Ovaryan ligament: Overin uterin kenarını uterus yan
duvarına bağlar.
Ligamentum teres uteri (round ligament), ligamentum latum
(broad ligament) ve lig. servikale transversus (kardinal ligament)
ise uterusun bağlarıdır. Bunlardan kardinal ligament uterusun
en kuvvetli bağıdır.
110. Histerosalpingografi için en uygun uygulama dönemi,
normal menstrual siklusu olan bir kadında aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Siklusun 1-3. günleri arasında
Kız
Erkek
İdiopatik
%74
%41
Merkezi Sinir Sistemi Lezyonları
%7
%41
Over kisti veya tümörü
%11
-
Testiküler
-
%10
McCune-Albright sendromu
%5
%1
Adrenal feminizim
%1
%0
Adrenal maskülinazyon
%1
%22
Ektopik gonadotropin üretimi
%0,5
%0,5
GnRH bağımlı (Gerçek puberte prekoks)
GnRH bağımsız (Psödopuberte prekoks)
İdiopatik puberte prekoks olgularında hipotalamushipofiz-
B) Siklusun 6-11. günleri arasında
over aksının erken maturasyonu gözlenirken,bu durum ileri
C) Siklusun 14-18. günleri arasında
evrede reprodüktif fonksiyonları etkilemez;prematür menopoza
D) Siklusun 21. gününde
neden olmaz.İdiopatik puberte prekoksun uzun dönemde en
önemli yan etkisi epifizlerin erken kapanmasına bağlı olarak
E) Siklusun 24-27. günleri arasında
Cevap B
ortaya çıkabilecek boy kısalığıdır.İdiopatik puberte prekoks
DENEME SINAVI – 51
75
tedavisinde öncelikle GnRH agonistleri kullanılır. GnRH
10 dakikalık bir elektronik fetal monitörizasyon penceresinde
agonistleri, kemik yaşının ilerlemesine engel olurken, bu
fetal kalp hızının <110 atım/dakika olması halinde fetal
tedavinin 12 yaşından önce başlanması daha etkin sonuçların
bradikardiden, >160 atım/dakika olması durumunda ise fetal
alınmasını sağlar.
taşikardiden bahsedilir. Fetal taşikardinin en sık gözlenen nedeni
maternal koryoamnionite bağlı maternal ateştir. Bununla
112. Aşağıdaki kardiyovasküler hastalıklardan hangisinde
maternal mortalite riski en yüksektir?
birlikte her türlü maternal ateş yüksekliği fetal taşikardi nedeni
olabilir.Maternal infeksiyona sekonder fetal taşikardi ciddi fetal
sıkıntı ile ilişkili olmasa da, fetal periodik kalp hızı değişkenlikleri
A) Ventriküler septal defekt
veya fetal sepsis varlığı istisnadır. Fetal taşikardinin diğer
B) Mitral darlığı
nedenleri arasında kardiyak aritmiler ve parasempatik (atropin)
C) Atrial septal defekt
veya sempatomimetik (ritodrin, terbutalin) ilaçların verilmesi
D) Aort stenozu
sayılabilir.
E) Eisenmenger sendromu
Cevap E
114. En sık hirsutizm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polikistik over sendromu
Gebelikte en yüksek maternal mortalitesi olan (%50) kardiyak
patoloji Eisenmenger sendromudur. Pulmoner hipertansiyon,
Marfan sendromu (aortik tutulumlu), aort koarktasyonu
B) Obezite
C) Adrenal hipoplazi
(valvuler tutulumlu) varlığında maternal mortalite riski %25-
D) Adrenal hiperplazi
50’dir. Pulmoner hipertansiyon, atrial fibrilasyon gelişirse
E) Androjen salgılayan tümör
gebelik terminasyonu düşünülmelidir.
Cevap A
Atrial septal defekt (ASD), ventriküler septal defekt (VSD),
patent duktus arteriozus (PDA), aort darlığı (AS), prostetik kapak,
mitral darlık (MS) (gebelikte en sık görülen kalp hastalığıdır) ve
düzeltilmiş Fallot tetralojisi varlığında mortalite <%1’dir.
Hirsutizm, artmış androjenik aktiviteye bağlı olarak
androjene duyarlı bölgelerdeki terminal kıllarda artma olarak
tanımlanabilir. Hirsutizmin en sık nedeni kronik anovulasyon ve
polikistik over sendromudur. Hirsutizmin ikinci en sık nedeni ise
adrenal hiperplazidir.
113.
115. Sezaryen doğumların en sık endikasyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Distosi
B) Fetal distres
C) Prezentasyon anomalisi D) Başarısız vajinal doğum girişimi
36. gebelik haftasında acil servise başvuran gebenin yapılan
E) Annenin sezaryan isteği
elektronik fetal monitörizasyon çıktısı yukarıdaki gibidir.
Cevap A
Bu olguda var olan fetal taşikardinin en olası nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Biraz yanıltıcı bir soru oldu. Tus kitap bilgisi sorgular, bazen
A) Sempatomimetik ilaçlar
gerçek hayatla örtüşmez. Yoksa gerçek hayatta en sık neden
B) Maternal ateş
anne isteğidir.
C) Tiroid fırtınası
Günümüzde sezaryen doğumların insidansı sürekli
D) Kardiyak aritmiler
artış göstermektedir ve sezaryen doğum, forseps ve vakum
E) Fetal distress
doğumlardaki azalmaya paralel olarak en sık uygulanana
Cevap B
operatif doğum şekli haline gelmiştir. Günümüzde sezaryen
doğumların %85’i geçirilmiş sezaryen doğum, distosi, fetal distres
ve makat prezentasyonu nedeniyle uygulanmaktadır.
76
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
118. Donovan cisimcikleri ile seyreden infeksiyonda etken
Aşağıdaki tablodan da izlenebileceği gibi sezaryen
doğumların en sık nedeni geçirilmiş sezaryen doğumlar ve
aşağıdakilerden hangisidir?
distosilerdir. Tüm olgular ele alındığında önceki gebeliklerin
A) Neiseria gonore
herhangi birinin sezaryen ile sonlandırılmış olması en sık neden
olarak gözlenirken, primer sezaryen doğumların en sık nedeni
olarak distosi öne çıkmaktadır.
Primer
B) Hemafilus ducrei
C) Gardnerella vaginalis
D) Chlamidya trachomatis
%59
E) Calymatobacterium granülomatis
Distosi
%22
Fetal distres
%15
Prezentasyon anomalisi
%11
Başarısız vajinal doğum girişimi
%2
Diğer
%9
tutan kronik granulamatöz ülseratif vulvittir. Etkeni
%41
calymatobacterium granulomatistir. Gram-negatif, kapsüllü,
Geçirilmiş sezaryen
%34
intrasellüler mikroorganizmadır (Donovan cismi).
Vajinal doğum girişiminin başarısız olması
%7
Tekrarlayan
Diğer
Cevap E
Granüloma inguinale, genellikle vulva ve perineyi
Cinsel yolla geçer. Genellikle vestibüler alanda ortaya çıkan
papüler lezyonlar ülsere olur ve yumuşak, kırmızı, eritamatöz,
<%1
ağrısız granulomlar haline gelir. En sık vulva derisini tutar.
116. Kombine oral kontraseptif kullanımında kan tablosunda
aşağıdakilerden hangisinde azalma beklenir?
Lenfatik yayılım nadirdir, lenf nodları orta derece büyümüştür
ve ağrısızdır. Süpürasyon yoktur. İnfeksiyon kronikleşirse genital
skarlaşma ve depigmentasyona neden olur.
A) Protrombin zamanı
B) Fibrinojen
119. Fetal adrenal bezde aşağıdaki enzimlerden hangisi
C) Albumin
bulunmaz?
D) Trombosit
A) 21 beta hidroksilaz
E) Hemoglobin
B) 17 beta hidroksilaz
Cevap A
Kombine oral kontraseptifler karaciğerde koagulasyon
faktörlerinin üretimini hızladırır. KOK kullanımına bağlı olarak
özellikle fibrinojen, protrombin, faktör 7, 9, 10,12 ve 13 artar.
C) 3 beta hidroksi dehidrogenaz
D) HMG CoA redüktaz
E) 11 beta hidroksilaz
Cevap C
Bununla birlikte antitrombin III protein C ve S azalır. Bu nedenle
protrombin zamanı kısalır ve tromboembolik olaylara eğilim artar.
Gebelikte östrojen sentezi fetal kontrol altındadır. Plasentada
p450c17 (17 hidroksilaz, 17-20 liyaz) ve 16 hidroksilaz (fetal
117. Non invaziv prenatal tarama testinin (NIPT) en çok
uygulandığı hasta grubu aşağıdakilerden hangisidir?
karaciğerde bulunur) aktivitesi olmadığından progesteronun
androjenlere dönüşümü gerçekleşmez. Bu nedenle östrojen
A) 3’lü test yüksekliği
biyosentezinin tüm basamakları plasenta gerçekleşmez ve
B) Anormal USG bulguları
östrojen sentezi için plasenta erken gebelikte maternal, 20.
C) Anne yaşının 35’in üzerinde olması
gebelik haftasından sonra ise fetal androjenleri (temel olarak
D) Konjenital anomalili bebek doğum öyküsü
fetal dehidroepiandrosteron sülfat) prekürsör olarak kullanır.
E) 2’li test yüksekliği
Gebe olmayan bir kadında plazma bulunan ana östrojenler
Cevap C
17ß östradiol (E2) ve östron (E1) iken, östriol (E3) bu östrojenlerin
metaboliti olarak meydana gelir ve overde sentezlenmez.
İleri anne yaşı NIPT testi için şu an en sık kullanılan
endikasyondur. İleri anne yaşı ile 2 li 3 lü testlerin duyarlılığı
azalır ancak NIPT’nin pozitif prediktif oranı artar. Yanı tarama
güvenilirliği artar.
Bununla birlike gebe bir kadında östriol düzeyleri gebelik
öncesine oranla belirgin olarak artmıştır. Bu artışın nedeni E2 ve
E1’in E3’e artmış dönüşümü değildir ve E3, fetus ve plasentanın
ortak bir ürünü olarak meydana gelir.
DENEME SINAVI – 51
77
Östriol fetoplasental ünitenin ortak bir üretimi olduğundan,
bu ünitenin fonksiyonunu en iyi yansıtan son ürün olarak
değerlendirilebilir.
Fetusta bulunan ancak plesentada bulunmayan enzimler:
•
16 hidroksilaz
•
Sülfokinaz
•
Kolesterol sentezleyen hormon
Plasentada olup, fetusta olmayan enzimler:
•
Sülfataz
•
3ß hidroksisteroid dehidrogenaz
120. Serviks karsinomunun evrelendirmesinde aşağıdakilerden
hangisi göz önüne alınmaz?
A) Parametrium yayılımı
B) Endometrium yayılımı
C) Vajen yayılımı
D) Mesane yayılımı
E) Rektum yayılımı
Cevap B
Serviks kanseri evrelendirilmesinde endometrial yayılım
göz önüne alınmaz ve prognozu da etkilemez. Bununla birlikte
serviks kanseri klinik olarak evrelendiğinden lenf nodu tutulumu
da dikkate alınmamaktadır.
Parametriumun tutulduğunun belirlenmesi, serviks
kanserinin tedavisinin yönlendirilmesinde önemlidir
ve parametrium tutulmuş ise hasta inoperable olarak
değerlendirilir ve radyoterpiye yönlendirilir. Parametriumların
intakt olduğuolgularda ise standart tedavi cerrahidir.
Endometrium kanserinde mesane ve rektum yayılımı evre 4,
vajen yayılımı ise evre 3’tür.
78
TUS’U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES
TEMEL BİLİMLER
01. 14. (14 Soru) 15. 22. (8 Soru) 23. 32. (10 Soru) 33. 54. (22 Soru) 55. 76. (22 Soru) 77. 98. (22 Soru) 99. 120. (22 Soru) : Anatomi
: Histoloji, Embriyoloji
: Fizyoloji
: Biyokimya
: Mikrobiyoloji
: Patoloji
: Farmakoloji
KLİNİK BİLİMLER
01. 42. (42 Soru) 43. 72. (30 Soru)
73. 108. (36 Soru) 109. 120. (12 Soru) : Dahiliye Grubu (Dahili Bilimler + K. Stajlar)
: Pediatri
: Cerrahi Bilimler (Genel Cerrahi + K. Stajlar)
: Kadın Hastalıkları ve Doğum
TEMEL BİLİMLER CEVAP ANAHTARI
KLİNİK BİLİMLER CEVAP ANAHTARI
1– D
31– D
61– D
91– C
1– C
31– C
61– A
91– B
2– D
32– B
62– B
92– D
2– E
32– B
62– C
92– B
3– E
33– E
63– A
93– C
3– D
33– A
63– E
93– C
4– B
34– C
64– C
94– B
4– C
34– D
64– B
94– D
5– B
35– B
65– D
95– A
5– E
35– C
65– C
95– A
6– B
36– D
66– C
96– E
6– A
36– B
66– C
96– B
7– A
37– C
67– D
97– B
7– C
37– C
67– D
97– E
8– C
38– E
68– B
98– A
8– B
38– B
68– C
98– A
9– D
39– A
69– A
99– B
9– C
39– B
69– A
99– E
10– C
40– B
70– E
100– C
10– D
40– D
70– D
100– D
11– E
41– A
71– C
101– E
11– A
41– C
71– B
101– B
12– B
42– B
72– C
102– C
12– C
42– A
72– E
102– A
13– C
43– C
73– A
103– C
13– E
43– C
73– A
103– D
14– A
44– D
74– A
104– C
14– A
44– C
74– C
104– B
15– D
45– E
75– C
105– A
15– C
45– E
75– A
105– E
16– B
46– C
76– E
106– D
16– D
46– E
76– C
106– C
17– B
47– B
77– C
107– B
17– E
47– A
77– E
107– E
18– A
48– E
78– B
108– D
18– A
48– E
78– E
108– C
19– A
49– E
79– A
109– E
19– D
49– E
79– B
109– C
20– A
50– C
80– A
110– C
20– A
50– D
80– C
110– B
21– D
51– D
81– B
111– A
21– E
51– A
81– A
111– E
22– B
52– A
82– D
112– A
22– A
52– D
82– A
112– E
23– C
53– A
83– A
113– A
23– B
53– C
83– C
113– B
24– E
54– B
84– E
114– C
24– D
54– A
84– C
114– A
25– B
55– D
85– B
115– E
25– C
55– E
85– C
115– A
26– B
56– C
86– B
116– B
26– C
56– C
86– A
116– A
27– C
57– A
87– A
117– B
27– C
57– A
87– B
117– C
28– A
58– D
88– C
118– C
28– E
58– B
88– E
118– E
29– B
59– C
89– B
119– D
29– D
59– E
89– E
119– C
30– D
60– E
90– D
120– B
30– A
60– B
90– E
120– B
TUSTIME YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
www.tustime.com
İSTANBUL–MERKEZ
Aksaray Mah. Cerrahpaşa Cad. No: 59
Haseki-Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 521 77 85
Faks: 0212 521 77 65
TUSTIME / KADIKÖY
İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1
Bağımsız Bölüm No: 3
Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 336 24 29
Faks: 0216 336 24 82
ANKARA
Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı
Dikimevi–Mamak / ANKARA
Tel: 0312 417 23 45
Faks: 0312 425 14 09
İZMİR
Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2
M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü)
Pasaport / İZMİR
Tel: 0232 425 11 55
Faks: 0232 425 11 57
ISPARTA
Gazi Kemal Mah. 1317 Sok.
Henden Ap. No: 11 D: 9/10
Merkez / ISPARTA
Tel: 0246 232 66 00
Faks: 0246 232 77 00
Gsm: 0507 408 01 51
AYDIN
Hasanefendi Mah. Kızılay Cad. No:34
Merkez - AYDIN
Gsm: 0530 047 00 58
TUSTIME–PENDİK (OFFLINE)
Fevzi Çakmak Mah. Çınar Sokak No:2 D:9
Pendik/İSTANBUL
TUSTIME–MANİSA (OFFLINE)
Uncubozköy Mah. 5504 Sokak 13/A/25 MANİSA
TUSTIME–BALÇOVA (OFFLINE)
Poyraz Sok.No: 4/A Balçova – İZMİR
TUSTIME–BORNOVA (OFFLINE)
Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A Bornova – İZMİR
TUSTIME–KIRIKKALE (OFFLINE)
Yenişehir Mah. 263. Sok. Doğan Apt. Kat:1
Yahşihan/KIRIKKALE

Benzer belgeler

2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER

2015 OCAK TUS 41. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü)

Detaylı

Mutfak Uygulmaları

Mutfak Uygulmaları Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji,

Detaylı

2004 Nisan

2004 Nisan A) Tractus spinothalamicus anterior B) Tractus spinotectalis C) Nucleus principalis nervi trigemini D) Fasciculus gracilis E) Ganglion pterygopalatinum

Detaylı