Aöf Kavram Şemalı 4350/1 Kodlu Kitap

Transkript

Aöf Kavram Şemalı 4350/1 Kodlu Kitap
DUYURU
4350/1
DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
Kitapçığı Çıkmış Soruları aşağıda verilmiştir.
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:35 Page 1
DİN EĞİTİMİ VE
DİN HİZMETLERİNDE
REHBERLİK
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:36 Page 42
1. Dinî duygu ve inancın, hayatın her alanında kendini göstermesi ne anlama
gelir?
A) Dinin, bir vicdan işi olduğu
B) Dinin, hayatın bazı alanlarında yoğunlaştığı
C) Dinin, her insanın özünde var olan bir
gerçek olduğu
D) Hayatla din arasında zıt bir ilişki olduğu
E) Dinin, hayatın iki cephesinden birini
oluşturduğu
2. Sağlıklı bir din eğitiminin verilmemesi
sonucunda ortaya nasıl bir durum
çıkar?
A) İnsana, temel haklarından biri verilmemiş olur.
B) Bir kesim, din eğitiminden mahrum
kalır.
C) Din eğitimi alanlarla almayanlar arasında ihtilaf çıkar.
D) İnsan eksik eğitilmiş olur.
E) İnsanı daha uzun süre eğitmek gerekir.
KARACAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ ARA SINAV
SORULARI - I
3. Kilisenin bir zamanlar deneysel bilimlere karşı çıkması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bilim adamlarının kilise ile işbirliği yapmasına
B) Bütün dinlerin bilime karşı olduğu tezlerinin savunulmaya başlanmasına
C) İslâm dünyasında din algısının düzelmesine
D) Engizisyon mahkemesinin yumuşamasına
E) Din ile bilimin kaynaşmasına
4. İnsanın, yaratılıştan içine iyilik ve kötülük duygusunun birlikte yerleştirilmiş
olduğunu bildiren ayet neyi ifade eder?
A) Bu duyguların farkında olunması ve
dikkate alınması gerektiğini
B) İnsanın kötü bir varlık olduğunu
C) İnsan eğitiminin çok yönlü olması gerektiğini
D) İnsanın doğuştan nötr olmadığını
E) İnsanın doğuştan Müslüman olduğunu
5. İhkak-ı hak ne demektir?
A) Haklının yanında olmaktır.
B) Hakkın ortaya çıkarılmasıdır.
C) Herkese hakkının verilmesidir.
D) Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.
E) İnsanların haklarının yenmemesidir.
42
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
6. Din eğitimcilerinin Peygamber varisi olmaları nedeniyle çeşitli uyarılara muhatap olabilecekleri düşünüldüğünde,
aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip
olmaları sağlıklı bir din eğitimi vermelerini engeller?
A) Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamaları
B) Yaptıklarının karşılığını, insanlardan da
beklemeleri
C) Hidâyetin, Allah’ın elinde olduğunu bilmeleri
D) Görevlerini, iyi niyet ve hoşgörüyle yerine getirmeleri
E) Karamsar olmadan, sabırla görevlerine
odaklanmaları
7. İnsanın, Yaratıcı ile her zaman bir şekilde irtibatlı oluşu, din eğitimcisi açısından öncelikle ne anlam ifade eder?
A) Bazı kişiler ne kadar çalışılsa da iflah
olmaz.
B) Yaratandan ötürü yaratılan hoş görülmelidir.
C) Yaratıcı ile irtibat olunca, din eğitimcisine bir şey kalmaz.
D) Anne-baba irtibatta önem arz eder.
E) İnsanlardan umut kesilmemelidir.
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:36 Page 43
9. “Düşen uçakta ya da batan gemide ateist bulunmaz” sözü ne anlama gelir?
A) Uçak ya da gemiye, çoğunlukla inanan
insanların binmesi ihtimalinin kuvvetli
olması
B) İnsanın çaresiz kaldığında, din duygusunun daha belirgin hale gelmesi
C) Uçak ya da gemi kazalarından kurtulma ihtimalinin zayıf olması
D) Uçsuz bucaksız gökyüzü ve denizin insana, Allah’ı hatırlatması
E) İnsanların din duygularını ortaya çıkarmak için, gemi ya da uçağa binmeleri
10.Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan ve
Hint, Yunan ve İran dillerinde yazılan eserlerin Arapça’ya tercüme edildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medresetü’l-Mütehassısîn
B) Nizamiye Medresesi
C) Suffa
D) Darülfünun
E) Beytü’l-Hikme
11. Mekke döneminde din eğitiminin yapıldığı önemli bir merkez olan ve Hz.Peygamber’in, almış olduğu vahyi burada
toplanan Müslümanlara tebliğ ederek
eğitimlerini gerçekleştirdiği mekân aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suffa
B) Mescid-i Haram
C) Darü’l-Erkam
D) Nizamiye Medresesi
E) Küttap
12. Türkiye’de, yaygın din eğitimi hizmetleri hangi kurum tarafından yürütülmektedir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Diyanet İşleri Başkanlığı
C) Din İşleri Yüksek Kurulu
D) Belediyeler
E) Yüksek Öğretim Kurulu
13. İslam’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eğitim imkânları gelişmiştir.
B) Okuma-yazma bilen sayısı oldukça fazladır.
C) Eğitim ve iletişim daha çok yazılı olarak yapılmıştır.
D) İnanç ve davranışlardaki ölçüsüzlük ve
yanlışlıkların yaygın olması nedeniyle,
“Cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır.
E) Şiir ve hitabet sanatları gelişmemiştir.
43
KARACAN AKADEMİ
8. Ekonomide, “hırsızlık ve rüşvet” nasıl
bir “girdi” oluşturmaktadır?
A) Maliyet artırıcı
B) Ahlâk dışı
C) İnsanlık dışı
D) Güven sarsıcı
E) Nitelik eksikliği
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
14. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar
yapan ünlü bilginlerden biridir?
A) Nizamü’l-Mülk
B) Sîbeveyh
C) İbn-i Sina
D) Ebu’l-Esved ed-Düelî
E) Mus’ab b. Umeyr
15. Din eğitiminde muhataba kazandırılacak davranışlar yanında, bu davranışların kazandırılma biçimi de son derece
önemlidir. Çünkü aynı davranışların
farklı biçimlerde sunumu, başka bir ifadeyle, dinî bilgi, duygu ve davranışların
kazandırılmasında esas alınan ilkeler ve
izlenen yöntemler, muhatabın dine karşı
olumlu veya olumsuz bir tutum sergilemesinde etkili olacaktır.
Aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde bu etkinin daha az olduğu söylenebilir?
A) İlk çocukluk
B) Orta çocukluk
C) İleri çocukluk
D) Gençlik
E) Yaşlılık
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:36 Page 44
17. Bir olayı ya da sorunu yazılı veya
sözlü, görsel veya işitsel araçlarla öğrencilerin dikkatine sunarak, söz konusu olay hakkında değerlendirme
yapma, neden sonuç ilişkisi kurma ve
çözüm önerileri sunmaya dayalı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takrir yöntemi
B) Problem çözme yöntemi
C) Örnek olay incelemesi yöntemi
D) Demonstrasyon yöntemi
E) Gözlem gezisi yöntemi
18.Bir dersin özel ya da genel amaçlarını
gerçekleştirmek üzere önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde belli olayların, nesnelerin ve durumların gerçek
mahallinde izlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine yönelik faaliyetlerden oluşan öğretim yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
19. Din eğitimi ve öğretiminde “amaca dönüklük” ilkesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eğitim öğretimde amaçlar hakkında öğretmenlere bilgi verilmesi yeterlidir, ayrıca öğrencilerin hedeflerden haberdar
edilmeleri gerekmez.
B) Eğitim faaliyetleri belli bazı amaçlar
doğrultusunda yapılmalıdır.
C) Nasıl bir insan yetiştireceğiz, hangi dinî
ve ahlâkî özellikleri kazandıracağız gibi
sorulara önceden cevap verilmeksizin,
bir eğitim faaliyetinin planlanması ve
uygulanması mümkün değildir.
D) Öğrencinin, kendisine kazandırılmak
istenen davranış hakkında bilgi sahibi
olması, öğrenme sürecini olumlu etkiler.
20. Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap
yönteminin üstünlüklerinden biri değildir?
A) Birçok bilginin daha kısa bir süre içinde
sunulmasına imkân vermesi
KARACAN AKADEMİ
16. Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin eş anlamlısı olarak kullanılır?
A) İsticvab yöntemi
B) Sokrates yöntemi
C) Bulduru yöntemi
D) Takrir yöntemi
E) Keşif yöntemi
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
B) Öğrencinin, derse aktif katılımını sağlaması
C) Öğrenciyi düşünmeye sevk etmesi,
kendini ifade etmesine ve sosyalleşmesine imkân
vermesi
D) Öğrencinin bildikleri ve bilmedikleri
hakkında öğretmene dönüt sağlaması
E) Bilişsel olarak üst düzey öğrenmelere
zemin hazırlaması
E) Eğitim öğretimde kalıcı yaşantılar kazandırmanın yolu, genelden özele
doğru amaçlar belirlenmesinden ve öğretmenin neyi, niçin öğreteceğini
açıkça bilmesinden geçer.
CEVAP ANAHTARI
A) Demonstrasyon yöntemi
B) Problem çözme yöntemi
C) Örnek olay incelemesi yöntemi
D) Gösterip yaptırma yöntemi
E) Gözlem gezisi yöntemi nin gerekmesi
1. C
2. D
3. B
4. A
5. D
6. B
7. E
8. A
9. B
10. E 11. C 12. B
13. D 14. C 15. E 16. D 17. C 18. E
19. A 20. A
44
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:36 Page 45
3. Bir zamanlar kilisenin bilgiyi tekelinde
tutması, deneysel bilimlere ve bilim
adamlarına karşı tavır alması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bütün dinlere tepki gösterilmesine
B) Dinin, bilgiye verdiği önemin anlaşılmasına
C) İnsanların dine daha çok yaklaşmasına
D) Deneysel bilimlerin gelişmesine
E) Dini bir kurumun bilgiye sahip çıkması
nedeniyle bilginin yüceltilmesine
4. Kur’an’da, yaratılışta insana iyilik ve kötülük duygusunun birlikte verildiğinin
bildirilmiş olması eğitim açısından ne
anlama gelir?
A) İnsanın doğuştan hem iyi hem de kötü
olduğu
B) İnsanda iyilik duygusunun daha fazla
olduğu
C) Bazı insanların doğuştan kötü olduğu
D) Duyguların iyi yöne kanalize edilmesigerektiği
E) İnsandaki kötü duyguların tamamen
yok edilmesi gerektiği
5. Fatiha suresinde geçen “din” ne anlama gelir?
A) Karşılık
B) Borçlanma
C) Medeniyet
D) Hâkim
E) İnanmak
45
6. Diriliş konusunun insanları çok
düşündürmesi ve tedirgin etmesinin en
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diriliş konusunda şüphe olmaması
B) Sevmediği kişileri bir daha görmek istememesi
C) Hesaba çekilme korkusu
D) Ölenlerin bedeninin çürümesi
E) Sevdiklerine kavuşmak istemesi
7. Din eğitimcisi yaptığının karşılığını
neden Allah’tan beklemelidir?
A) Kimseye minnet etmediğinden
B) Diğergâm olması gerektiğinden
C) Ümitsizliğe düşmemesi gerektiğinden
D) Peygamber varisi olduğundan
E) İyi niyetli olması gerektiğinden
KARACAN AKADEMİ
2. Kendisini zayıf kabul eden bir insanın,
üstünlüğünü kabul ettiği ve inandığı bir
güce bağlanması, hayatına nasıl yansır?
A) Karşılaştığı problemleri, sadece aklını
kullanarak çözmeye çalışır.
B) İ nanılan gücün önünde eğilir.
C) Kutsal günleri önemsemez.
D) Bağlanmanın gereği olarak, bazı değerleri görmezlikten gelir.
E) İnancına dayalı bir hayat felsefesi geliştirmez.
KARACAN AKADEMİ
1. Aşağıdakilerden hangisi “insanlık
dini”nin temel özelliklerinden biri değildir?
A) İcat ve keşifleri mucize olarak kabul etmesi
B) Olay ve olguları düşündürtmeyi esas
alması
C) İnsanı her şeyin ölçüsü olarak kabul etmesi
D) Geçmiş dinlerin tecrübelerinden yararlanmaması
E) Hümanizm olarak da sunulması
KARACAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ ARA SINAV
SORULARI - II
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
8. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan” özelliklerinden biri değildir?
A) Sorumluluklarını en iyi şekilde yerine
getirmesi
B) Hiçbir işte yarış içine girmemesi
C) Allah’tan korkması, kuldan utanması
D) Hakka ve haklıya itibar etmesi
E) Kendisi için istediğini, başkaları için de
istemesi
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:36 Page 46
11. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile açıldıktan
bir süre sonra kapanan İmam-Hatip
Okulları, daha sonra hangi yıl tekrar
açılmıştır?
A) 1951
B) 1974
C) 1982
D) 1993
E) 1997
15. II. Meşrutiyet döneminde medreselerde
yapılan ıslah çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Islah konusunda yapılan hazırlıklar
ülkenin tamamında uygulanmıştır.
KARACAN AKADEMİ
12. İslam’ın eğitim ve bilgiye bakışı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eğitim, insanın sorumluluklarını yerine
getirebilmesi için gereklidir.
B) İnsanın bilgi sahibi olması ve eğitilmesi,
kendi açısından bir haktır.
C) Eğitim, insan davranışlarını olumlu
yönde geliştirmelidir.
D) Bilgi sahibi olmak bir üstünlük nedenidir.
E) İnsan bilgiye sahip olarak dünyaya gelir.
13. Aşağıdaki eğitim mekânlarından hangisi sadece Medine döneminde faaliyet
göstermiştir?
A) Mescit
B) Dârü’l-Erkam
C) Suffa
D) Medrese
E) Küttab
14. Din ilimlerinde uzmanlar yetiştirmek
amacıyla 1915 yılında açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medresetü’l-Mütehassısîn
B) Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutebâ
C) Medresetü’l-Vâizîn
D) Medresetü’l-İrşad
E) Dârü’l-Hilafeti’l-Aliyye Medresesi
46
KARACAN AKADEMİ
10.Sadaka taşı ile ilgili aşağıdaki ifadeler
den hangisi yanlıştır?
A) Günümüz koşullarında uygulanması
zordur.
B) Sadakayı veren için ihlas, alan için iffet
anlamına gelir.
C) Yoksulların haysiyet ve şerefini korumayı amaçlamıştır.
D) Dinin nasıl kültür haline geldiğini anlama bakımından önemlidir.
E) Medeniyetin dine yansımasıdır.
KARACAN AKADEMİ
9. Din eğitimcisi, insanlardan neden umut
kesmemelidir?
A) İnsan doğuştan sosyal bir varlık olduğundan
B) Din eğitimcileri Peygamber varisi olduğundan
C) İnsanın, yaratılışından itibaren Yaratıcı
ile bir şekilde ilişkisi olduğundan
D) Dünyada ihtiyaçlar sınırsız olduğundan
E) Din, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
B) Medreselerde, ihtisas öğretimine yer
verilmemiştir.
C) Öğretim programlarında sadece din
ilimlerine yer verilmiştir.
D) Medrese eğitiminin, uzmanlık da dahil
en çok 12 yıl olması planlanmıştır.
E) Islah çalışmalarının amacı mekteplere
olan ihtiyacın sona erdirilmesidir.
16.Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Öğretime muhatap olacak öğrencilerin
yaş ve zekâ düzeyleri
B) Öğretim yapılacak yerin fiziksel özellikleri
C) Öğretmenin, öğretim teknolojilerini kullanma becerisi
D) Öğretimi yapılacak dersin içeriği
E) Öğrencilerin fiziksel özellikleri
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:36 Page 47
B) Örnek olay
C) Problem çözme
D) Gözlem gezisi
E) Anlatım
20.“(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına,
bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı
nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl
yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğâşiye
88/17-20) “(Resulüm!) De ki: ‘Yeryüzünde dolaşın da yaratılışın nasıl
başladığına bir bakın. İleride Allah öteki
oluşmaya da vücut verecektir. Allah,
her şeye Kadîr'dir.” (Ankebut 29/20).
Yukarıdaki ayet-i kerimeler hangi öğretim yönteminin dini dayanağı olarak
kabul edilebilir?
A) Problem çözme
B) Gözlem gezisi
KARACAN AKADEMİ
19.Belirli bir konunun kalabalık bir dinleyici kitlesine sınırlı bir süre içerisinde
öğretimi söz konusu olduğunda, genellikle aşağıdaki öğretim yöntemlerinden
hangisi tercih edilir?
A) Soru-cevap
KARACAN AKADEMİ
18.“Çocukluk döneminde çocuğa sunulan
din hakkındaki her şey ve bunların sunuluş şekli onun ileriki yaşamında dine
olan yaklaşımını belirleyici etkiler
yapar.” Yukarıdaki ifadede öncelikle anlatılmak istenen husus aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bireylere, çocukluk döneminde din hakkında pek çok şeyin öğretilmesi gerektiği
B) Çocukluk döneminde verilen din eğitiminin, yetişkinlik dönemdeki dini hayat
üzerinde olumsuz etki yarattığı
C) Din öğretiminde muhteva ve öğretim
yöntemlerinin oldukça önemli olduğu
D) Din eğitiminin, çocukluk döneminde
vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu
E) Ç ocukluk döneminde verilen din eğitimin, çocuğun hayat tarzını belirleyen
yegâne unsur olduğu
KARACAN AKADEMİ
17. Din eğitimcisinin eğitim öğretim uygulamalarını planlarken ve gerçekleştirirken insanlar arasındaki farklılıkları
dikkate almak durumunda olması, aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin
gereğidir?
A) Bütünlük
B) Bireysellik
C) Açıklık
D) Amaca dönüklük
E) Gizlilik
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
CEVAP ANAHTARI
1. D
2. B
3. A
4. D
5. A
6. C
7. D
8. B
9. C
10. E 11. A 12. E
C) Grup tartışması
13. C 14. A 15. D 16. E 17. B 18. C
D) Örnek olay
19. E 20. B
E) Anlatım
47
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:36 Page 48
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
3. Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda
her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini
ifade eden terbiyenin kelime anlamı itibariyle karşılığı değildir?
A) Araştırma
B) Geliştirme
C) Artırma
D) Çocuğu yetiştirme
E) Özünü ortaya çıkarma
KARACAN AKADEMİ
2. Tanrısı insanlık, peygamberi bilim adamları, mucizeleri ise icatlar ve keşifler
olan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyalizm
B) Natürizm
C) Hümanizm
D) Pozitivizm
E) Pragmatizm
5. “İnsan, bilgilerini doğuştan getirir. Kendi
haline bırakılırsa kötülüğe meyleder. Yapılacak ilk iş, insana kendisini tanıtmaktır.
Sonra da iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır.”
Yukardaki görüşün sahibi filozof kimdir?
A) Socrates
B) Aristo
C) Eflatun
D) Ksenofanes
E) Parmenides
6. “İnsanın başına bir sıkıntı gelince, yan
yatarken de, oturup kalkarken de, bize
(Allah’a) yalvarıp yakarır; ama ne zaman
ki sıkıntısını gideririz, başına gelen sıkıntıdan kendisini kurtaralım diye sanki
bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi (nankörce) davranmaya devam eder.”
(Yunus 10/12). ayeti din eğitiminin gereklilik temellerinden hangisine işaret
eder?
A) Psikolojik Temeli
B) Hukuki Temeli
C) Kültürel Temeli
D) Felsefi Temeli
E) Evrensel Temeli
48
KARACAN AKADEMİ
KARACAN AKADEMİ
1. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde
çok kullanılan edeb kelimesinin anlamıdır?
A) Empati yapmak
B) Herkese saygı duymak
C) İnançlı olmak
D) Haddini bilmek
E) Tertip düzen duygusu taşımamak
KARACAN AKADEMİ
4. “Varlıkların tek ve büyük bir irade tarafından yönetildiği” inancının karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fetişizm
B) Politeizm
C) Monoteizm
D) Pluralizm
E) Panteizm
ÇIKMIŞ ARA SINAV
SORULARI - III
7. Bir dinin ya da fikrin, maddî ve manevi
boyutlarda hayata yansıtılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ahlak
B) Medeniyet
C) Bilim
D) Sanat
E) Teknoloji
8. Edib Ahmed Yüknekî tarafından kaleme
alınarak Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye edilen
ünlü ahlâk kitabının adı nedir?
A) Atabetü’l-Hakâyık
B) K utadgu Bilig
C) Divan-ı Lügati’t-Türk
D) Divan-ı Hikmet
E) Mesnevî
9. Türklerin İslâmiyeti kabul ettikten sonra,
ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaşgarlı Mahmud
B) Edib Ahmed Yüknekî
C) Hoca Ahmed Yesevî
D) Sultan Veled
E) Yusuf Has Hacib
10. Aşağıdakilerden hangisi manevî kültür
içinde yer almaz?
A) Örf ve adetler
B) Kılık-kıyafet
C) Estetik
D) Edebiyat
E) Sanat
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:36 Page 49
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
11. Medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş
talebe anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadı
B) Danişmend
C) Müftü
D) Mülazemet
E) Muid
14. Beytü’l-Hikme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Abbasiler devrinde Bağdat’ta kurulmuştur.
B) Müslümanların bilgiye verdikleri değeri
ortaya koyan bir örnektir.
C) Din ilimleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
D) Yabancı kültürlere ait eserler toplanarak tercümesi yapılmıştır.
E) Müslümanların, bilgiyi evrensel bir
değer olarak kabul ettiklerini gösterir.
KARACAN AKADEMİ
13. Aşağıdaki hangisi yaygın din eğitimi
faaliyetlerinin yapıldığı ortamlardan biri
değildir?
A) Cami
B) İmam-Hatip Liseleri
C) Cezaevleri
D) Huzurevleri
E) Kur’an kursları
17. Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap
yönteminin üstünlüklerinden biridir?
A) Bir konunun daha kısa süre içinde ve
daha büyük bir dinleyici kitlesine aktarılmasına imkân vermesi
B) Öğrencinin öğrenme konularını bizzat
tanıklık ederek yerinde inceleyerek öğrenmesine izin vermesi
C) Öğrencide bir problemi kendi başına
çözme becerisi geliştirmesi
D) Bir işin, hareketin veya davranışın en
uygun biçimde ve ustaca nasıl yapılabileceğini göstermesi
E) Öğrencinin derse aktif bir şekilde katılımını sağlaması
49
KARACAN AKADEMİ
16.Tümevarımcı bir mantıkla, öğrencinin
kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı
olarak kendi kendine öğrenmesinin ve
bir yargıya varmasının teşvik edildiği,
sunulan örneklerden yola çıkarak kavramlara ve genellemelere ulaşmasının
beklendiği öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
B) Anlatım yoluyla öğretim stratejisi
C) Araştırma yoluyla öğretim stratejisi
D) Takrir yoluyla öğretim stratejisi
E) Buluş yoluyla öğretim stratejisi
18. Aşağıdakilerden hangisi din öğretimi ilkelerinden biri değildir?
A) Bireysellik
B) Açıklık
C) Taklit
D) Bütünlük
E) Amaca dönüklük
19.“Altı yaşındaki bir çocuk ile on altı yaşındaki bir gencin ya da yirmi altı yaşındaki bir
genç yetişkinin bedensel, zihinsel ve duygusal olarak birbirinden farklı oluşları,
doğal olarak din eğitiminin de yöntem ve
tekniklerin farklılaşmasına neden olacaktır.” Yukarıdaki paragrafın açıkladığı din
öğretimi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütünlük
C) Amaca dönüklük
E) G ayelilik
KARACAN AKADEMİ
KARACAN AKADEMİ
12. Aşağıdakilerden hangisi daha önce
medrese programlarında hiç yer almayan ancak II. Abdülhamit döneminde
Darülfünun içerisinde açılan Ulûm-ı
Âliye-i Diniye Şubesi için hazırlanan
programda yer verilen derslerden biridir?
A) Hadis
B) Kelam
C) Fıkıh
D) İslam Tarihi
E) Arapça
15. Hz. Peygamber döneminden sonra kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mescit
B) Küttab
C) Suffa
D) Medrese
E) Dârü’l-Erkam
B) Açıklık
D) Bireysellik
20. “Bu Kur’an’ı sana indirdik ki ayetlerini
düşünsünler ve akl-ı selim sahipleri
öğüt alsınlar” (Sâd 38/29) ayet-i kerimesi aşağıdaki din öğretim ilkelerinden
özellikle hangisine kaynaklık edebilecek bir anlama sahiptir?
A) Bireysellik
B) Bütünlük
C) Açıklık
D) Ferdiyet
E) Amaca dönüklük
CEVAP ANAHTARI
1. D
2. C
3. A
4. C
5. A
6. A
7. B
8. A
9. E
10. B 11. B 12. D
13. B 14. C 15. D 16. E 17. E 18. C
19. D 20. E
3. Sağlıklı din ve ahlâk eğitimi almış nitelikli kişilerin istihdam edilmesi ekonomik açıdan ne anlama gelir?
A) Ek masraf
B) Çatışma
C) Daha az maliyet
D) Güvenlik
E) Haksız rekabet
4. Aşağıdakilerden hangisi medreselerin
kuruluş amaçları arasında yer almaz?
A) Yönetim ve adalet işlerinin düzenli
yürütülmesi için nitelikli personel yetiştirmek
B) İtikadî görüşleri savunmak
C) Eğitim için gerekli altyapıya duyulan ihtiyacı karşılamak
D) Yabancı kültürlere ait eserleri Arapça’ya çevirmek
E) Din görevlileri yetiştirmek
5. Aşağıdaki öğretim alanlarından hangisi,
İslam dünyasındaki ilimler tasnifinde
âlet ilimleri olarak tanımlanan grup içerisinde yer alır?
A) Fıkıh
B) Tefsir
C) Hadis
D) Kelam
E) Mantık
6. Din eğitimi ve öğretimi, ne sadece zihinsel bir çaba, ne sırf duygusal bir
ifade ne de bedensel bir hareket ile gerçekleşebilecek bir faaliyettir. Bunların
tamamını içine alan, insanın hem aklî
melekelerini, hem duygusal motivasyon
gücünü hem de beden terbiyesini gerektiren bir uğraştır. Din eğitimi ve öğretiminin bu yönü hangi eğitim ilkesine
dayanır?
A) Bireysellik
B) Bütünlük
C) Açıklık
D) Amaca dönüklük
E) Gayelilik
91
KARACAN AKADEMİ
2. Aşağıdaki hangisi İslâm’ın evrensel bir
din olduğunu ifade eder?
A) Hoşgörü esastır.
B) Bazı ırklar diğerlerinden daha üstündür.
C) Kişilik hakları o kadar önemli değildir.
D) Kainattaki her varlık dikkate alınmamıştır.
E) Üstünlük, iman ve kulluk bilincine bağlıdır.
KARACAN AKADEMİ
1. Eğitimin tarifinde ve uygulamalarında
fikir birliği olmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irksal faktörler
B) Bölgesel faktörler
C) İnsana bir bütün olarak bakılmaması
D) Kültürel faktörler
E) Anne-baba etkisi
KARACAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ DÖNEM SONU SINAV
SORULARI - I
KARACAN AKADEMİ
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 91
7. Ailede çocuğun dinî ve ahlâkî gelişim
ve eğitiminde birinci derecede rolü olduğu konusunda genellikle uzmanların
görüş birliğine vardıkları kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anne
B) Baba
C) Büyükanne / büyükbaba
D) Abla / abi
E) Amca / hala
8. Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi
din eğitiminde dikkate alınması gereken
hususlardan biri değildir?
A) Gençlerle arkadaş olunabilmesi ve onlara arkadaşça davranılması
B) Gencin bağımsızlık duygularının desteklenmesi, sağlıklı bir özgürleşme
süreci yaşamasına yardımcı olunması
C) Din eğitiminin, dinin ruhunu ve gencin
gelişim özelliklerini bilen kişiler tarafından verilmesi
D) Gençlere sık sık öğüt verilmesi, yaptıkları davranışların kendisinden beklenen davranışlar olmadığının her
fırsatta hatırlatılması
E) Doğrudan gencin davranışlarının hedef
alınmaması
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 92
11. Bütün dinleri, Tanrı’ya eşit seviyede
ulaştıran yollar olarak gören yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapsayıcılık
B) Çokkültürcülük
C) Çoğulculuk
D) Dışlayıcılık
E) Dinlerarası din eğitimi
13. Camide vaaz vermek ve hutbe okumak
suretiyle cemaatle kurulan iletişim,
hangi iletişim modeline örnektir?
A) Doğrusal iletişim modeline
B) Dairesel iletişim modeline
C) İşlemsel iletişim modeline
D) Matematiksel iletişim modeline
E) Helezonik iletişim modeline
14. İletişim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim, öğrenmelerle bağlantılı bir etkitepki sürecidir.
B) İletişim, bireyler arasında anlamların,
değerlerin, duyguların paylaşılmasıdır.
C) İletişim, bireyler arasında sadece
konuşmakla gerçekleşen bir etkinliktir.
D) İletişimin başarısızlığı, iletişime giren
verici ve alıcı arasındaki bilgi, kültür ve
anlayış farkından kaynaklanır.
E) İletişim, duygu ve düşüncelerin karşılıklı alışverişidir.
92
KARACAN AKADEMİ
12. İletişime giren taraflardan birinin kaynak diğerinin alıcı olduğu kabulünü
doğru bulmayarak, her iki tarafın da
hem kaynak hem alıcı olduğunu savunan ve geribildirimi yeni bir mesaj olarak kabul eden iletişim modeli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dairesel model
B) Doğrusal model
C) Matematiksel model
D) İşlemsel model
E) Helezonik model
KARACAN AKADEMİ
10. Din ve kültür ilişkisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Din, eğitim aracılığı ile aktarılır, ancakkültürün aktarılması eğitimin konusu
değildir.
B) Kültür insan, din ise ilahi kaynaklıdır.
C) Mezheplerin
ortaya
çıkmasında
kültürün de etkisi vardır.
D) Din, kültür ile birlikte insan varlığının ve
hayatının göz ardı edilemez bir gerçekliğidir.
E) Din, kültürü oluşturan öğelerin ve değerlerin biçimlenmesinde etkilidir.
KARACAN AKADEMİ
9. Çokkültürlülükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Artan göçler, çokkültürlü toplumların ortaya çıkma nedenlerinden biridir.
B) Günümüzde ortaya çıkmamış, aksine
tarihi süreçte daima var olmuştur.
C) Kültürlerarasındaki farklılıklara işaret
ederek, bunun bir gerçeklik olduğunu
içeren kavramdır.
D) Küreselleşme ile birlikte önemini yitirmiştir.
E) Bir toplum içerisinde birden fazla
kültürel yapının yaşamasını ifade eder.
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
15. Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerindeki
ilişki ve iletişimlerde uyulması gereken esaslardan biri değildir?
A) Eleştirici, sorgulayıcı ve yadırgayıcı
davranmamak
B) Esnek ve uzlaşmacı davranmak
C) Gereksiz ve ilgisiz söz ve davranışlardan kaçınmak
D) Dostça, samimi ve hasbi davranmak
E) Dinî grup normlarına uygun davranmaya özen göstermek
16. Din eğitimi ve öğretimi etkinliklerinde
öğreten ile öğrenen arasında kurulan
iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akademik dinî iletişim
B) Sözlü dinî iletişim
C) Yazılı dinî iletişim
D) İlişkisel dinî iletişim
E) Yaşantısal dinî iletişim
17. Dinî danışma ve rehberliğin hangi
fonksiyonu, kendi içinde ve kişisel ilişkilerinde sorunlar yaşayan insanları
teskin etme, rahatlatma ve rehabilite
etme şeklinde uzun süreli bir manevi
ilgi ve yardım işlemi olarak kendini gösterir?
A) Yönlendirme
B) İyileştirme
C) Destekleme
D) İkna etme
E) Uzlaştırma
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 93
KARACAN AKADEMİ
KARACAN AKADEMİ
19. Allah’ın emirlerini kullarına duyurmaya
ve bildirmeye ne ad verilir?
A) Tavsiye
B) Tebliğ
C) Ta’lim
D) İrşad
E) Mev’iza
20. Bilinmesi, kabul edilmesi istenen herhangi bir düşüncenin, fikrin ya da kanaatin muhatabın dikkati çekilerek en
güzel şekilde tanıtılmasına ne ad verilir?
A) Nasihat
B) Diâye
C) Delalet
D) Hidayet
E) İrşad
KARACAN AKADEMİ
18. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik
kavramına ait farklı tanımlardaki ortak
unsurlardan biri değildir?
A) İnsan
B) Yardım
C) Süreç
D) Uzman rehber
E) Para
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
CEVAP ANAHTARI
1. C
2. E
3. C
4. D
5. E
6. B
7. A
8. D
9. D
10. A 11. C 12. D
13. A 14. C 15. E 16. A 17. B 18. E
19. B 20. B
93
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 94
3. İş ahlâkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Emanetlerin ehline verilmesi, her ortamda söz konusu olamaz.
B) Kişi yaptığı işi iyi yapıyorsa, her zaman
güven verir.
C) Güvenilir kişiler işlerinin de ehlidir.
D) Kişi bir işi iyi yapıyorsa, her işte güvenilirdir.
E) İşin ehli olmak yetmez, güvenilir olmak
da gerekir.
4. 1959 yılından itibaren açılmaya başlanan ve İmam-Hatip Okulu mezunlarının
kayıt yaptırabildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahiyat Fakültesi
B) İslami İlimler Fakültesi
C) Yüksek İslam Enstitüsü
D) İslam Tetkikleri Enstitüsü
E) İlahiyat Meslek Yüksek Okulu
94
KARACAN AKADEMİ
2. İslâm’a göre, ırklara eleştiri getirilemeyeceğinin gerekçesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnsanların, ırklarını kendi iradeleriyle
belirleyememesi
B) Irkların kutsallaştırılmaması
C) Hangi ırkın üstün olduğunun bilinememesi
D) Bütün ırkların aynı ırktan gelmesi
E) Şeytanın, Hz. Adem’in yaratıldığı toprağa eleştiri getirmesi
KARACAN AKADEMİ
1. Eğitim “niçin” sorularına ve problem çözümüne dayalı olarak yapılırsa nasıl bir
sonuç ortaya çıkar?
A) Kolay unutmak
B) Doğru düşünememek
C) Zihinsel yorgunluk duymak
D) Zihinsel rahatsızlık duymak
E) İkna olmak
KARACAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ DÖNEM SONU SINAV
SORULARI - II
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
5. Öğrencilerin, belli bir soruna tek başlarına getirebilecekleri çözümlerden çok
daha farklı çözümler getirebileceklerini
fark etmelerini sağlayan ve öğrenci
merkezli olduğu için derse motivasyonlarını artıran öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Problem çözme
B) Grup tartışması
C) Gözlem gezisi
D) Örnek olay
E) Soru-cevap
6. Din eğitimcisinin konuları anlatırken somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene,
yakından uzağa bir yaklaşım sergilemesi ve tedrici bir yol izlemesi hangi
öğretim ilkesinin gereğidir?
A) Amaca dönüklük
B) Bireysellik
C) Bütünlük
D) Gizlilik
E) Açıklık
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 95
10. Son zamanlarda özellikle Avrupa merkezli çalışmalarda alınan kararlarda
okullarda din eğitimine yer verilmesi
yönündeki görüşlerin ağırlık kazanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güvenlik konusunda ciddi sorunlar yaşanması
B) Çevre sorunlarının artması
C) Demokratik değerlerden uzaklaşılması
D) Gelir dağılımındaki dengesizliğin artması
E) Siyasi istikrarsızlıkların artması
95
KARACAN AKADEMİ
9. Küreselleşme olgusunun yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz şartlarında,
kültürlerarası din eğitiminin öncelikle
aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmesi beklenir?
A) Ahlâki davranışları yaygınlaştırmak
B) Dünya barışını sağlamak
C) Farklı inançlar karşısında doğru bakış
açısı geliştirebilmek
D) İbadethanelerin sayısını artırmak
E) Düzenli ibadet eden insan sayısını artırmak
KARACAN AKADEMİ
8. Bireyin özellikle inanç konularıyla yakından ilgilendiği, metafizik alana ilişkin
sorular sormaya başladığı, dua, namaz
gibi ibadetlere karşı ilgili olduğu ve bu
nedenle de ibadet öğretimi için başlangıç anı olarak kabul edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk çocukluk
B) Son çocukluk
C) Gençlik
D) Yetişkinlik
E) Yaşlılık
KARACAN AKADEMİ
7. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde bireyin dini gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Çocuğun bedensel, duygusal, dilsel, bilişsel gelişimi
B) Çocuğun ailesi ve yakın çevresindeki
diğer yetişkinlerin dini tutum ve davranışları
C) Çocuğun içinde yaşadığı sosyal çevre
D) Çocuğun doğuştan sahip olduğu özellikler
E) Okulöncesi dönemde çocuğun sevgi ve
güven içinde büyümesi
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
11. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve geniş
bir iletişim için diğerlerine göre daha az
önemlidir?
A) Çok seyredilen bir televizyon kanalında
yayın yapmak
B) İyi seçilmiş kelimelerle düzgün ve etkili
bir şekilde konuşmak
C) Dinleyicilerden sorular almak
D) Etkileyici bir parfüm kullanmak
E) Güzel giyinmek
12. Mesajın kodlanması neyi ifade eder?
A) Mesajın farklı biçimlerde anlaşılacak
şekilde hazırlanmasını
B) Mesajın sadece iletilmek istenilen
kimse tarafından anlaşılacak biçimde
hazırlanmasını
C) Mesajın anlaşılır olması için en uygun
kelime ve cümleler belirlenerek hazırlanmasını
D) Mesajın yazılı olarak hazırlanmasını
E) Mesajın yazı, şekil, resim gibi farklı
araçlar bir arada kullanılarak hazırlanmasını
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 96
A) Dini hizmetlerin yaygın olması
B) Toplumun, din görevlisinden ideal
tutum ve davranış beklentisi içinde olması
C) Dini hizmetlerin herkesi ilgilendiriyor olması
D) Din hizmetlerinin manevi ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik olması
E) Din hizmetlerinde görev yapanların bilgili ve kültürlü olması
KARACAN AKADEMİ
14.Toplumda din hizmeti yürüten görevlileri birer sosyal öğretici durumuna getiren etken aşağıdakilerden hangisidir?
16. “Toward a Psychology of Being” adlı
eserinde maneviyatın, bedensel ve ruhsal sağlığın devamı için gereken çok
temel bir unsur olduğu kanaatine ulaşarak, “Aşkınlık ve benötesi olmazsa
hepimiz hasta, saldırgan, nihilist ve
ümitsiz oluruz” değerlendirmesinde bulunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Weiner
B) Gibson
C) Mitchel
D) Maslow
E) Nelson
96
KARACAN AKADEMİ
15. Din hizmetlerinde ilişkisel iletişim tarzının kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din hizmetlerinin insanlarla ilişki ve işbirliğine dayanması
B) Din hizmetlerinin yasal görevler olması
C) Din hizmetlerinin manevi niteliğinin bulunması
D) Din hizmetlerinin kültürel yönünün bulunması
E) Din hizmetlerinde kişisel inisiyatifin ön
planda olması
KARACAN AKADEMİ
13.Başarılı sonuç alabilmek için olabildiğince çok farklı iletişim becerilerinin
birlikte, iç içe, art arda ve birbirleriyle
uyumlu bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulan, planlı ve düzenli dini iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akademik dini iletişim
B) Sosyal dini iletişim
C) Yaşantısal dini iletişim
D) İlişkisel dini iletişim
E) Pedagojik dini iletişim
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
17. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ilkelerinden biri değildir?
A) Rehber, karşısındaki insanı saygıdeğer
bir varlık olarak algılamalı, onun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalı, verdiği
kararlarda bilgi ve destek sağlamalıdır.
B) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde
şeffalık esastır, kişilerin özel sırları
uzman kişi veya kurumlarla paylaşılabilir.
C) Rehberlik hizmetlerini sadece normlardan sapanlara, özürlü ya da uyumsuz
kişilere verilen bir yardım hizmeti olarak görmemek gerekir.
D) Rehberlik yaşam boyu süren bir yardım
sürecidir.
E) Rehberlik sürecinde değer yargıları
açısından rahat olmak esastır.
18.“Kolaylaştırınız,
zorlaştırmayınız.
Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” hadisi, din hizmetlerinde rehberlikle ilgili
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?
A) Delalet
B) İrşad
C) Hidayet
D) Nasihat
E) Davet
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 97
KARACAN AKADEMİ
KARACAN AKADEMİ
20. “Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevme”
anlayışı, Hz. Peygamber’in hangi özelliği ile ilişkilidir?
A) Nebiyyullah
B) Resulullah
C) Safiyyullah
D) Habibullah
E) Rahmeten lil Alemin
KARACAN AKADEMİ
19. Bir sorunu tek başına çözememe ve
doğru bir sonuca varabilmek için başkalarının görüş ve düşüncelerine başvurma ihtiyacı duyma durumunda
gerçekleşen yardım ilişkisine ne ad verilir?
A) Hidayet
B) İrşad
C) Müşavere
D) Nasihat
E) Tebliğ
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
CEVAP ANAHTARI
1. E
2. A
3. E
4. C
7. D
8. B
9. C
10. A 11. D 12. C
6. E
13. A 14. B 15. A 16. D 17. B 18. E
19. C 20. D
97
5. B
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 98
3. “İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.”
görüşünü savunan islâm bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Haldun
B) İ bn Rüşd
C) İbn Arabi
D) İbn Ravendi
E) Gazzali
4. İhkak-ı hak ne demektir?
A) Herkesin, kendi hakkını kendisinin almasıdır.
B) Haklının yanında olmaktır.
C) Hakkın ortaya çıkarılmasıdır.
D) Herkese hakkının verilmesidir.
E) İnsanların haklarının yenmemesidir.
5. İslam’ın geldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eğitim imkânları gelişmiştir.
B) Okuma-yazma bilen sayısı oldukça fazladır.
C) Eğitim ve iletişim daha çok yazılı olarak yapılmıştır.
D) Şiir ve hitabet sanatları gelişmemiştir.
E) İnanç ve davranışlardaki ölçüsüzlük veyanlışlıkların yaygın olması nedeniyle,
“Cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır.
98
KARACAN AKADEMİ
2. “İnsan toplum içindir. Eğitimin amacı,
insanı sosyalleştirmektir. Bunun için
toplumda oluşan değerlerin, yetişkinler
tarafından genç kuşaklara bir şekilde
aktarılması gerekir.” görüşünün sahibi
aşağıdaki filozoflardan hangisidir?
A) A. Comte
B) M. Weber
C) E. Renan
D) K. Marks
E) E .Durkheim
KARACAN AKADEMİ
1. Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve
kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sünnetullah
B) Sun’ullah
C) Gayretullah
D) Sebilullah
E) Kelamullah
KARACAN AKADEMİ
ÇIKMIŞ DÖNEM SONU SINAV
SORULARI - III
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
6. Aşağıdakilerden hangisi medreselerdeki
öğretim programlarında yer alan mekâsıd ya da naklî ilimlerin içinde yer alan
ilimlerden biridir?
A) Tefsir
B) Arapça
C) Mantık
D) Matematik
E) Fen
7. Aşağıdakilerden hangisi grup çalışması
ve tartışma yöntemini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri
değildir?
A) Tartışma konuları seçilirken öğrenciningelişim düzeylerine uygun olması
B) Tartışmanın açık bir amacının olması
C) Her öğrencinin düşüncelerini rahatça
söyleyebilmesi için güven verilmesi
D) Öğrencilere tartışma konusunu önceden verip derse hazırlıklı gelmelerinin
sağlanması
E) Cevabı açık, kesin ve herkesçe ittifak
edilen konuların seçilmesi
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 99
11. Günümüz Türkiye’sinde Müslüman olmayan öğrencilerin okullarda din eğitimleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Kendi inançları dışında başka bir dinin
eğitimini alırlar.
B) Genel okullardaki din derslerinde sadece ahlak ile ilgili konulardan sorumludur.
C) 09.07.1990 tarihli karara göre genel
okullardaki din derslerinden muaf değillerdir.
D) Bu öğrenciler hiçbir şekilde din eğitimi
almazlar.
E) Özel okullarında kendi dinlerine ait eğitim alırlar.
99
KARACAN AKADEMİ
10. Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların
görece durulmaya başladığı, dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları
gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmelerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençlik
B) Orta yetişkinlik
C) İlk yetişkinlik
D) Son yetişkinlik
E) Yaşlılık
KARACAN AKADEMİ
9. “Daha önceden şeker ve oyuncak istemek için yapılan egosantrik (ben-merkezci) duaların yerini, bu dönemde,
hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne-babasının ve sevdiklerinin
sağlığı ve iyiliği isteklerini dile getiren
dualar alır. Artık, yapılan duaların, sırf
şahsî istekleri dile getirmenin ötesinde
Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu
fark edilmeye başlanır.” ifadesi aşağıdaki dinî gelişim dönemlerinden hangisini açıklar?
A) İlk Çocukluk
B) Gençlik
C) İlk Yetişkinlik
D) Son Çocukluk
E) Orta Yetişkinlik
KARACAN AKADEMİ
8. Din eğitimi ve öğretiminde öğrencinin
bedensel, zihinsel ve duygusal, ahlâki
ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak
ele alınması gerektiğini ifade eden eğitim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysellik
B) Bütünlük
C) Açıklık
D) Amaca Dönüklük
E) Gayelilik
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
12. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin din ve kültür üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?
A) Terör olaylarının artması
B) Yerel kültürlerin, egemen kültürün etkisi
ile giderek zayıflaması
C) Gelir dağılımının bozulması
D) İşsizlik oranının artması
E) Doğal kaynakların israf edilmesi
13. Kaynaktan çıkan mesajın uygun araçlarla alıcıya ulaştırılmasıyla sonuçlanan
tek yönlü bir işlem olarak açıklanmasına imkân sağlayan bilgi, haber, fikir ve
kanaatlerin, istenilen kişi veya kişilere
aktarılması olarak tanımlanan iletişim
modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dairesel Model
B) İşlemsel Model
C) Döngüsel Model
D) Doğrusal Model
E) İşlevsel Model
14. İnsanların oturuş, yürüyüş biçimleri, el
ve yüz hareketleri, çeşitli resimler, şekiller, renkler aracılığı ile kurulan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözlü İletişim
B) Yazılı İletişim
C) Nesnel İletişim
D) Duygusal İletişim
E) Yaşantısal İletişim
4350 a DinEğit.ve Din Hizmt.Rhbdzln:Mizanpaj 1 14.04.2016 11:37 Page 100
17. Dinî bilgi duygu, tutum ve davranış kazandırma amacıyla girişilen iletişimlere
ne ad verilir?
A) İlişkisel dinî iletişim
B) Yaşantısal dinî iletişim
C) Sözel dinî iletişim
D) Akademik dinî iletişim
E) Nesnel dinî iletişim
KARACAN AKADEMİ
16. Aşağıdakilerden hangisi din hizmetleri
içinde yer almaz?
A) Uzlaştırma
B) Rehberlik
C) Soruşturma
D) İrşat
E) Toplu dua
19. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik konusunda evrensel
ilkeler bağlamında, insanlara dinî konularda rehberlik yaparken dikkate alınması gereken hususlardan biri değildir?
A) Muhatabı dinlemek, anlamak ve saygıgöstermek
B) Baskı ve zorlama yapmak
C) Muhatabın kendini tam olarak ifade etmesini sağlamak
D) Sorunlara ve tavırlara saygı göstermek
E) Fikirlerini en uygun zamanda ve tarzda
söylemek
100
KARACAN AKADEMİ
18. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin
fonksiyonlardan biri değildir?
A) Uyum Sağlayıcı Fonksiyon
B) Yöneltici Fonksiyon
C) Gözleyici Fonksiyon
D) Ayarlayıcı Fonksiyon
E) Önleyici Fonksiyon
KARACAN AKADEMİ
15. Aşağıdakilerden hangisi dinî iletişim
sürecinde kaynak konumunda olanların
kişisel özelliklerinden biri değildir?
A) Güvenilirlik
B) İnanılırlık
C) Uzmanlık
D) İçtenlik
E) Çekicilik
KARACAN AKADEMİ
4350/1 ➤ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK
20. Din hizmetlerinde rehberlik yapanların
önemli bir vasfı olan, “Başkalarını da
düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” anlamındaki
Diğergamlığın
Kur’an-ı
Kerim’deki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnfak
B) İ’sâr
C) İrşad
D) İkaz
E) İfşâ
CEVAP ANAHTARI
1. A
2. E
3. A
4. A
5. E
6. A
7. E
8. B
9. D
10. C 11. E 12. B
13. D 14. C 15. D 16. C 17. D 18. C
19. B 20. B